UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů"

Transkript

1

2 UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

3 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu: Curriculum Planing, 50 East North Temple Street, Floor 24, Salt Lake City, UT , USA. Uveďte prosím své jméno, adresu, sbor a kůl. Ujistěte se, zda jste uvedli název knihy. Potom uveďte své komentáře a doporučení, které se týkají silných stránek knihy, i oblastí, které je možné zlepšit. Strana 10: Joseph Smith Laskavě poskytla RLDS Church, Independence, Missouri Strana 30: Mary Fielding Smithová, Sutcliffe Maudsley Laskavě poskytla rodina Dona C. Corbetta Strana 51: Je vzkříšený, Del Parson Del Parson Strana 146: Kristus a Samaritánka, Carl Heinrich Bloch Národní historické museum ve Frederiksborgu v Hillerød Strana 233: Pěvecký sbor 20. sboru Použito se svolením Utah State Historical Society. Všechna práva vyhrazena Strana 274: Zkuste mne nyní v tom, Glen S. Hopkinson Glen S. Hopkinson Copyright 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena Printed in Germany Vydání v angličtině schváleno: 10/96 Přeložení schváleno: 10/96 Název v originále Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith Czech II

4 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Obsah Název Strana Úvod... V Historický přehled... VIII Služba Josepha F. Smitha... X 1 Vím, že můj Vykupitel žije Osobní svědectví o proroku Josephu Smithovi Pravdivá, věrná, vroucí modlitba Vliv matek Inspirace a božskost písem Víra: Základ veškeré spravedlivosti Nádherné dílo pokání a křtu Duch Svatý Naše misionářská povinnost Ježíš Kristus vykupuje veškeré lidstvo od časné smrti Ježíš Kristus vykupuje kajícníka od duchovní smrti Stateční ve věci Kristově Pevně se držte pravdy, abyste nebyli oklamáni Buďme loajálními občany Spasení malých dětí Kněžství, božská vláda Velký plán života a spasení Cudnost a čistota Šetrnost, základ prosperity Věčné spojení manžela a manželky Pomocné sdružení: Božsky zorganizované 21 pro dobro Svatých III

5 OBSAH SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA 22 Pravá láska v naší duši Obdržení svědectví o Ježíši Kristu Podporování těch, kteří jsou povoláni předsedat President vysokého kněžství Církve Zachovávání sabatu: Aby tvá radost mohla být úplná Naší prací je spasit duše Nesprávná cesta týrání a zneužívání Nechovejte k nikomu zášť Podvolte se nabádáním Ducha Poslušnost zákona desátku Svoboda skrze poslušnost Děti: Nejbohatší ze všech pozemských radostí Posvátné chrámy Páně Snažte se být vzdělanými v pravdě Slovo moudrosti: 36 Zákon pro fyzické a duchovní zdraví Svatých Synové a dcery Věčného Otce Služba v Církvi Posilování rodin při rodinných domácích večerech Otec a Syn Pokračující zjevení pro dobro Církve Zvítězme nad sebou samými Otcové v rodině Příprava na druhý příchod Krista Evangelium přináší světu mír v rozbouřených časech Vykoupení našich mrtvých skrze chrámovou službu Bezúhonnost: 47 Žijme celým srdcem podle svého náboženství Nacházejme odpočinutí v Kristu Rejstřík IV

6 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Úvod President Joseph F. Smith sloužil 52 let jako generální autorita Církve jako člen Kvora Dvanácti, jako rádce čtyř presidentů Církve a 17 let jako president Církve. Učil znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista s výmluvností, jemností a přesvědčením a volal po tom, aby lidé žili v souladu se záměry našeho Nebeského Otce. 1 Jeho služba se vyznačovala jeho mocným svědectvím o Ježíši Kristu: Obdržel jsem svědectví Ducha ve svém srdci a svědčím před Bohem, anděly a lidmi že vím, že můj Vykupitel žije. 2 Jeho poselství a proslovy nám i dnes poskytují božské vedení na naší cestě věčného pokroku. Naší prací v tomto světě, řekl president Smith, je činit dobro, srazit nepravost k zemi, vyzvednout spravedlivost, čistotu a svatost v srdcích lidu a přede vším jiným utvrdit v mysli našich lidí lásku k Bohu a jeho slovu. 3 Prohlásil, že být Svatým posledních dnů vyžaduje oběť světských cílů a potěšení, vyžaduje to věrnost, sílu charakteru, lásku k pravdě, poctivost vůči zásadě a horlivou touhu spatřit triumfující a postupující pochod pravdy. 4 První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů založilo řadu knih Učení presidentů Církve, aby pomohlo členům Církve prohloubit jejich porozumění naukám evangelia a přilnout těsněji k Ježíši Kristu prostřednictvím učení proroků v této dispensaci. Tato kniha přináší učení presidenta Josepha F. Smitha, který řekl: Aby muži a ženy byli Svatými posledních dnů, musejí být mysliteli a dělníky; musejí být muži a ženami, kteří věci důkladně promýšlejí, muži a ženami, kteří pečlivě zvažují směr svého života a zásady, které přijali Když lidé porozumějí evangeliu Ježíše Krista, uvidíte je, jak kráčejí přímo vpřed podle slova Páně a zákona Božího, přísně v souladu s tím, co je zásadové, správné, spravedlivé a v každém ohledu přijatelné Pánu. 5 V

7 ÚSLUŽBA VOD JOSEPHA F. SMITHA Každá kapitola v této knize obsahuje čtyři oddíly: 1) prohlášení, které stručně shrnuje zaměření kapitoly, 2) oddíl Ze života Josepha F. Smitha, který ilustruje učení kapitoly na nějakém příkladu ze života presidenta Smitha nebo prostřednictvím jeho moudrosti, 3) oddíl Učení Josepha F. Smitha, který představuje důležité nauky z jeho mnohých poselství a proslovů a 4) oddíl Doporučení ke studiu, který prostřednictvím otázek povzbuzuje k osobnímu zkoumání a studiu, další diskusi a uplatnění v našem dnešním životě. Jak používat tuto knihu K osobnímu studiu. Záměrem této knihy je obohatit porozumění všech členů zásadám evangelia, kterým mocně učil president Joseph F. Smith. Čtením s modlitbou a pozorným studiem může každý člen obdržet osobní svědectví o těchto pravdách. Tento svazek také doplní knihovnu evangelia každého člena a bude sloužit jako důležitý zdroj pro rodinnou výuku a pro studium v domově. K diskusím při nedělních shromážděních. Tato kniha je textem pro nedělní shromáždění kvora Melchisedechova kněžství a Pomocného sdružení. Učitelé se mají zaměřit na obsah textu a na související verše z písem a mají čerpat z otázek na konci kapitoly, aby povzbudili diskusi ve třídě. Pokud si otázky projdeme před studiem slov presidenta Smitha, můžeme získat hlubší pochopení jeho učení. Nedělní shromáždění se mají zaměřovat na zásady evangelia, osobní zkušenosti, které těmto zásadám učí, a na svědectví o pravdě. Usilují-li učitelé při přípravě a řízení lekce pokorně o Ducha, všichni zúčastnění budou posíleni ve své znalosti pravdy. Učitelé mají členům třídy připomínat, aby si na shromáždění nosili svou knihu, a mají ocenit přípravu členů tím, že budou vyučovat slovům presidenta Josepha F. Smitha. Pokud si členové třídy přečtou kapitolu předem, budou připraveni vzájemně se učit a povznášet. VI

8 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Ú VOD Není nutné, a ani se nedoporučuje, aby si členové kupovali další komentáře nebo texty s odkazy, aby podpořili materiál v tomto textu. Členové jsou povzbuzováni, aby se obrátili na verše z písem, které byly doporučeny pro další studium nauky. Jelikož je tento text určen k osobnímu studiu a vyhledávání informací o evangeliu, mnoho kapitol je příliš dlouhých na to, aby byly ve třídě zcela probrány. Nezbytným pro obdržení plnosti učení presidenta Smitha se tedy stává domácí studium. Při svém studiu můžete dojít k poznání tohoto pokorného, věrného a neohroženého proroka Božího, presidenta Josepha F. Smitha. Kéž přijmete jeho radu rozhodovat se správně, protože to je správné a protože vaše srdce miluje to, co je správné, a protože to je volba nade vše jiné. 6 Kéž se připojíte k presidentu Smithovi, který svědčil o moci evangelia Ježíše Krista: Naše víra v nauky, které byly znovuzřízeny nás upevňuje a posiluje a staví mimo jakoukoli otázku nebo pochybnost naši víru a důvěru v božské poslání Syna Božího. 7 Odkazy 1. Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), Gospel Doctrine, Editor's Table: Principle, Not Popularity, Improvement Era, July 1906, In Conference Report, Oct. 1910, Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 478. VII

9 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Historický přehled Tato kniha není dějinami, ale spíše kompilací zásad evangelia, jak jim učil president Joseph F. Smith. Aby se však učení zasadilo do historického kontextu, je zde uveden přehled shrnující některé milníky v jeho životě, které mají nanejvýš bezprostřední vztah k jeho učení. Přehled vynechává některé důležité události z jeho osobního života, včetně sňatků (v té době se v Církvi praktikovalo plurální manželství) a narození a úmrtí jeho dětí, kterým byl oddaný. 1800, 9. února: V Tunbridge ve státě Vermont se narodil Hyrum Smith, otec Josepha F. Smitha. 1801, 21. července: V Honeydonu v Anglii se narodila Mary Fieldingová, jeho matka. 1837, 24. prosince: Sňatek Hyruma Smitha a Mary Fieldingové v Kirtlandu ve státě Ohio. 1838, 13. listopadu: Joseph F. Smith se narodil ve Far Westu ve státě Missouri. 1844, 27. června: Mučednická smrt Josepha a Hyruma Smithových v žaláři v Carthage (5; číslice v závorkách ukazují věk Josepha F. Smitha). 1846, září září 1848: Rodina Mary Fielding Smithové putuje z Nauvoo ve státě Illinois do Údolí Solného jezera (7 9). 1852, 21. května: Joseph F. Smith pokřtěn presidentem Heberem C. Kimballem (13). 1852, 21. září: Mary Fielding Smithová umírá v Salt Lake City (13) : Slouží na misii na Sandwichových ostrovech (Havaj) (15 19). VIII

10 SLUŽBA HISTORICKÝ JOSEPHA F. P ŘSMITHA EHLED : Slouží na misii ve Velké Británii (21 24). 1864: Zvláštní misie na Havaji se staršími Ezrou T. Bensonem a Lorenzem Snowem (25 26) : Členem teritoriální legislativy, také , 1872, 1874, 1880, , 1. července: Vysvěcen apoštolem a rádcem v Prvním předsednictvu (27). 1867, 8. října: Ustanoven členem Kvora dvanácti apoštolů (28) , 1877: Dvě období presidentem Evropské misie (35 36, 38). 1877, 29. srpna: Úmrtí presidenta Brighama Younga v Salt Lake City (38). 1880, 10. října: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Johna Taylora (41). 1887, 25. července: Úmrtí presidenta Johna Taylora v Kaysville ve státě Utah (48). 1889, 7. dubna: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Wilforda Woodruffa (50). 1890, 24. září; 6. října: Přijat Manifest; Církví přijato Oficiální prohlášení 1 (51). 1893, 6. dubna: Zasvěcení chrámu Salt Lake presidentem Wilfordem Woodruffem (54). 1898, 2. září: Úmrtí presidenta Wilforda Woodruffa v San Francisku ve státě Kalifornie (59). 1898, 13. září: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Lorenza Snowa (59). 1901, 10. října: Úmrtí presidenta Lorenza Snowa v Salt Lake City (62). IX

11 HSLUŽBA ISTORICKÝ JOSEPHA PŘ EHLED F. SMITHA 1901, 17. října: Vysvěcen a ustanoven presidentem Církve (62). 1901, 10. listopadu: 1906, červenec září: Na zvláštní konferenci je mu vyjádřena podpora jako presidentovi Církve (62). Jako první president Církve cestuje po Evropě během své služby (67). 1909, listopad: První předsednictvo vydává naukový výklad Původ člověka (70). 1911: YMMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých mužů) přijímá skautský program a nazývá ho Skauti MIA (Vzájemné osvětové sdružení) (72). 1912: Seminář Granite v Salt Lake City otevírá první třídy volného studia. 1913: YWMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých žen) přijímá letní program pro dívky Campfire Girls; v roce 1914 je nahrazen ročním programem Dívky z úlů (74). 1913, 27. července: Zasvěcuje místo pro chrám Alberta (74). 1915, 27. dubna: První předsednictvo vybízí členy, aby pořádali pravidelné rodinné domácí večery (76). 1915, 1. června: Zasvěcuje místo pro chrám Havaj (76). 1916, 30. června: První předsednictvo a Dvanáct vydávají naukový výklad Otec a Syn (77). 1918, 3. října: Přijímá vidění o vykoupení mrtvých, které se stává 138. oddílem Knihy nauk a smluv (79). 1918, 19. listopadu: Umírá v Beehive House v Salt Lake City (80). 1918: Statistika na konci roku: členů; 75 kůlů; 839 sborů; 22 misií. X

12 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Služba Josepha F. Smitha Joseph F. Smith byl šestým presidentem Církve a posledním presidentem, který osobně poznal proroka Josepha Smitha. Dětství a mládí jsem prožil při putování s Božími lidmi, s nimi jsem trpěl a s nimi jsem se i radoval. Celý můj život je spojován s těmito lidmi, řekl. 1 Usilovně se snažil poznat Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, a s naprostou oddaností jim sloužit. Byl požehnán hlubokým porozuměním evangeliu a dokázal vést svůj lid v zásadách věčné pravdy a upevnit Církev přes útoky protivníků v prvních letech 20. století. Toužil být mírotvorcem, kazatelem spravedlivosti 2, energicky učil poslušnosti a z vlastní zkušenosti svědčil o tom, že všichni, kteří budou poslušni nabádání Ducha získají jasnější, rozsáhlejší, přímější a jistější poznání Božích pravd, než může získat kdokoli jiný. 3 Dětství vyživované vírou. Joseph F. Smith, první dítě Mary Fieldingové a Hyruma Smitha, se narodil 13. listopadu 1838 ve Far Westu v kraji Caldwell ve státě Missouri uprostřed pronásledování a chudoby. Dva týdny předtím byl jeho otec zajat lůzou a nespravedlivě uvězněn. Čtyři dlouhé měsíce Hyrum Smith, jeho bratr prorok Joseph Smith a další strádali v žaláři v Liberty. Mary cítila, že jí byl manžel krutě odňat v době, kdy jsem potřebovala nejlaskavější péči a pozornost takového přítele, místo toho na mně náhle a neočekávaně spočinula péče o velkou rodinu. Jako obrácená do Církve z Kanady se provdala za Hyruma Smitha po smrti jeho první ženy Jerushy a pečovala o pět Smithových dětí v době, kdy k tomuto počtu přibyl můj drahý malý Joseph F. 4 Když byli Svatí v zimě vyhnáni z Missouri, byl Joseph F. miminkem v náručí. Jeho otec byl stále ve vězení a je- XI

13 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ho matka byla vážně nemocná a musela být přepravena více než dvě stě mil, většinou na [svém] lůžku. 5 Maryina sestra Mercy Fielding Thompsonová Josepha F. kojila a starala se o něho a o vlastní dcerku. Svatí nalezli útočiště v Illinois a malý Joseph F. prožil většinu ze svých prvních osmi let v Nauvoo, městě, které Svatí vybudovali na březích řeky Mississippi. Tam, v kruhu rodiny Smithových a komunity Svatých, byl vychováván v poznání evangelia Ježíše Krista. Byl jsem poučován, abych věřil v božské poslání Ježíše Krista, vzpomínal později. Učil mne tomu můj otec, a také prorok Joseph Smith, a má matka a po všechny své chlapecké dny a po všechna svá léta na světě jsem na této víře lpěl 6 Otec Josepha F., Hyrum, pomáhal proroku Josephovi pokročit s dílem znovuzřízení od doby zorganizování Církve, a dokonce již dříve, když Joseph překládal Knihu Mormon. Prorok na svého staršího bratra Hyruma velmi spoléhal, zejména v Nauvoo, kde byl Hyrum povolán zjevením jako patriarcha Církve a jako pomocný president. Prorok řekl, že Hyrum vlastní mírnost beránka a bezúhonnost Joba a stručně řečeno mírnost a pokoru Krista. 7 Podobně jako jeho otec i Joseph F. získal velkou lásku a oddanost k proroku Josephu Smithovi. V pozdějších letech se často dělil o vzácné vzpomínky z dětství na svého strýce a neustále svědčil o jeho povolání jako proroka znovuzřízení: Byl plný radosti, byl plný veselí, byl plný lásky A zatímco si mohl hrát s dětmi a bavit se mezi lidmi při prostých nevinných hrách, rozmlouval také s Otcem a Synem a hovořil s anděly, a oni ho navštěvovali a udělovali mu požehnání a dary a klíče moci. 8 Josephovi F. ještě nebylo šest let, když jeho strýc Joseph a jeho otec Hyrum položili život za Boží království. 27. června 1844 je zavraždila násilnická lůza. Nauvoo v něm vždy vyvolávalo posvátné vzpomínky na minulost, které byly zdvojnásobeny a které byly současně drahé i strašlivé, drahé pro místo posvátného odpočinutí prachu mého otce, a strašlivé pro scény, které v oné době (a které jsou v mé paměti jasné jako den) přinesly čestnému světu beznaděj a hrůzu a naplnily deset tisíc srdcí zármutkem a bědou. 9 XII

14 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith, šestý president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Malba A. Salzbrennera. XIII

15 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Po Hyrumově smrti Mary a její sestra Mercy, také vdova, pracovaly společně, aby se postaraly o velkou rodinu a připravily se na to, že se připojí ke Svatým při stěhování na západ. Joseph F. Smith vzpomínal, že jejich přípravy náhle skončily na podzim roku 1846, kdy je vyhrožující lůza donutila, aby se přeplavili v otevřeném plochém člunu přes řeku Mississippi do Iowy, kde jsme tábořili pod stromy a poslouchali ostřelování města. Opustili jsme svůj pohodlný dům se vším nábytkem, který v něm zůstal, a veškerý svůj pozemský majetek, aniž bychom měli naději nebo si pomyslili, že ho kdy znovu uvidíme. 10 Jeho matka své děti opakovaně ujišťovala: Pán otevře cestu, 11 a síla jejího přesvědčení živila jejich vlastní víru. Nebyli jsme daleko, když jsme uslyšeli kanonádu na druhé straně řeky, vzpomínal president Smith, ale právě tehdy jsem v duchu pociťoval jistotu jistotu jakou jen dítě může pociťovat že vše je v pořádku, že je v tom Pánova ruka, stejně jako to pociťuji dnes. 12 Když Joseph F. Smith putoval na západ, všímal si, jak jeho matka s vírou čelí výzvě za výzvou. Když velitel jejich výpravy nelaskavě trval na tom, že vdova bude přítěží pro celou výpravu, dala mu najevo, že udělá svou část a postará se o sebe, a že dokonce dorazí do údolí dříve než on. A nakonec to dokázala! Jako rodinný pasáček si Joseph F. silně uvědomoval důležitost vzácného dobytka, který patřil rodině, a tak nikdy nezapomněl, jak jeho matka jednou skrze vroucí modlitbu nalezla ztracený pár volů. Později, jak vzpomínal, se modlila za voly, kteří se položili ve jhu, jako kdyby byli otráveni, aby mohli vstát a jít dál, a k úžasu všech, kteří to viděli, voli vstali a my jsme jeli dál září 1848 dovedl Joseph F. jedno rodinné volské spřežení do Údolí Solného jezera. Bylo mu devět let. Smithovi se usadili na pozemku jižně od Salt Lake City v Millcreeku a mladý Joseph F. tam, jak vzpomínal, namáhavě pracoval jako vozka, pasáček, oráč, zavlažovač, žnec, s kosou nebo hrabicí, přepravce dřeva, mlatec, prosévač [a] všeobecný dělník. 14 Rodina žila prostě v malém srubu, ale president Smith později poznamenal: Neměli jsme se hůře než tisíce jiných, a ne tak špatně jako mnozí. 15 Naučil se tvrdě pracovat a vykonávat svou povinnost, XIV

16 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA žít bez přepychu, velebit Boha a platit desátek ze všeho, co rodina vypěstovala. Joseph F. Smith si vždy vysoce vážil práce a oběti své matky, její nesrovnatelné lásky a víry. Když ve věku 51 let po dvou měsících nemoci zemřela, byl zdrcen. Po smrti mé matky následovalo 18 měsíců od 21. září 1852 do dubna 1854 které pro mne byly nebezpečným obdobím, napsal později jednomu příteli z dětství. Byl jsem skoro jako kometa nebo ohnivý meteor, bez přitažlivosti nebo gravitace, které by mne držely v rovnováze nebo vedly v rozumných mezích. Vzpomínal, že ve 13 letech bez otce a bez matky nebyl zcela bez přátel. 16 Jeho navždy milovaná a vzpomínaná teta Mercy R. Thompsonová 17 ho i nadále živila a on nikdy nezapomněl na starostlivost Brighama Younga, Hebera C. Kimballa a George A. Smitha, otcova bratrance. Joseph F. prohlásil, že to byli muži, které jsem se pro jejich bezúhonnost a lásku k pravdě naučil milovat tak, jako jsem miloval svého otce. 18 Povolán sloužit na Havaji Když v dubnu 1854 První předsednictvo na generální konferenci oznámilo, že Joseph F. byl povolán, aby se připojil ke skupině misionářů, která měla brzy odcestovat, použil víru, kterou nashromáždil v průběhu svého dětství, a povolání radostně přijal. Později s vděčností vzpomínal: Má čtyřletá misie na Sandwichových ostrovech obnovila mou rovnováhu a utvrdila zákony, meze a hranice, které řídily můj další život. 19 Starší Joseph F. Smith dorazil do Honolulu na Sandwichových ostrovech (Havaj) 27. září 1854, asi šest týdnů před svými šestnáctými narozeninami. Byl přidělen na ostrov Maui a brzy zůstal sám v Kule, aby žil mezi lidmi a poznal jejich jazyk a kulturu. Vzpomínal, že jako mladý starší dychtivě usiloval o dar jazyků a tímto darem a prostřednictvím studia jsem sto dnů po přistání na těchto ostrovech mohl mluvit k lidem v jejich rodné řeči, jako nyní hovořím svým rodným jazykem k vám. 20 Mimořádná plynulost v řeči mu umožnila osobně sloužit havajskému lidu. XV

17 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Přestože byl starší Smith mladý, byl pověřen, aby předsedal na ostrově Maui, potom v Hilo na ostrově Havaj a později na ostrově Molokai. Když na Molokai dostal vysokou horečku a byl tři měsíce vážně nemocný, jedna drahá sestra, Ma Mahuhii, o něho s láskou pečovala, jako kdyby byl jejím vlastním synem. Nikdy na něho nezapomněla, ani on na ni, a kdykoli se v pozdějších letech setkali, vítali se s hlubokou náklonností. Laskavost, kterou mi projevili mnozí dobří domorodci na Havaji, 21 pro něho byla požehnanou vzpomínkou. Starší Joseph F. Smith opustil Havaj v říjnu 1857 a přijal narůstající zodpovědnosti, které mu přidělil president Brigham Young. Sloužil na misii v Anglii ( ) a na druhé misii na Havaji (1864). Po návratu do Salt Lake City koncem roku 1864 byl zaměstnán v Kanceláři církevního historika a pracoval pod vedením staršího George A. Smitha z Kvora Dvanácti. Služba v Kvoru Dvanácti a v Prvním předsednictvu Potom, v roce 1866, pod vedením presidenta Younga, byl osmadvacetiletý Joseph F. Smith vysvěcen apoštolem a povolán jako rádce v Prvním předsednictvu. Vážil si presidenta Younga jako muže pozvednutého a podporovaného mocí Všemohoucího Boha, aby pokračoval v poslání [proroka] Josepha a dokončil dílo, ke kterému on během svého života položil základy. 22 Joseph F. Smith celou duší toužil pomáhat tomuto velikému a slavnému dílu, aby spělo kupředu. 23 Učil: Sami jste přijali evangelium, tedy jděte a konejte celou svou povinnost, ne polovinu nebo část, ale celou svou povinnost. 24 Toto je způsob, jak podporovat zájmy Sionu a utvrzení jeho věci na zemi. 25 Kromě dalších zodpovědností, které měl jako člen Kvora Dvanácti, přijal také zodpovědnost sloužit po dvě období jako president Evropské misie ( ; 1877). Ačkoli formální vzdělání Josepha F. Smitha bylo omezené, osvojil si velkou slovní zásobu a naučil se hovořit s mocí a přesvědčivostí. 24. června 1866 hovořil v Tabernaclu v Salt Lake City, a jak si zaznamenal starší Wilford Woodruff z Kvora Dva- XVI

18 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA nácti, hovořil odpoledne jednu hodinu a patnáct minut a moc kněžství byla na něm, a projevoval téhož ducha, který spočíval na jeho strýci Josephu Smithovi, Prorokovi, a na jeho otci Hyrumu Smithovi. 26 Starší Joseph F. Smith se stal široce známým pro rozsah a moc svých kázání, toužil učit v souladu se Svatým Duchem pro porozumění těch, kteří mě slyší. 27 Není to ani tolik bezchybná řeč, jako duch doprovázející řečníka, co v duši probouzí život a světlo, učil. 28 Vždy jsem se snažil, aby moji posluchači pocítili, že já a moji společníci jsme mírotvorci a milovníci míru a dobré vůle, že naším posláním je spasit, a nikoli zničit, budovat, a nikoli bořit, napsal jednou synovi na misii. 29 Od smrti presidenta Brighama Younga v roce 1877 do doby, kdy mu byla v roce 1901 vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, neustále pracoval na tom, aby probouzel život a světlo v duši Svatých a utvrzoval mír a dobrou vůli. Během těchto 24 let sloužili jako presidenti Církve John Taylor, Wilford Woodruff a Lorenzo Snow a Joseph F. byl povolán jako rádce v každém následném Prvním předsednictvu. Byla to doba, kdy víra a praktiky Svatých posledních dnů byly všeobecně nepochopeny a v 80. letech 19. století sváděli protivníci s Církví a jejími členy tvrdé právní boje. Nechtějí, abychom byli nábožensky nebo jinak odděleným a odlišným lidem od zbytku světa. Chtějí, abychom se ztotožnili a smísili se zbytkem světa, abychom se stali takovými, jako jsou oni, a tím maří záměry Boží, vysvětlil president Smith. 30 President Smith nicméně na členy Církve naléhal, aby své nepřátele milovali a aby jim odpouštěli. Když zapomeneme na cíl našeho povolání a sejdeme z cesty povinnosti a vracíme úder za úder, abychom oplatili zlým za zlé, abychom pronásledovali, protože jsme možná pronásledováni, zapomínáme na Pánovy příkazy a na smlouvy, které jsme uzavřeli s Bohem, že budeme dodržovat Jeho přikázání, učil. 31 Skleslým Svatým připomněl Boží ujištění, že osudem Církve je jít vpřed a stoupat, dokud Boží záměry ohledně tohoto velkého díla posledních dnů nebudou naplněny. 32 XVII

19 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith velmi lnul k těm, kterým sloužil. Když zažívám projevy důvěry a lásky svých bratrů a sester, které mám rád, jde mi to přímo do srdce, řekl. 33 Ze všech svých vztahů si nejvíce cenil svazků se svou milovanou rodinou. Být manželem a otcem pro něho bylo největším povoláním. Rád pobýval doma, aby učil své děti, aby jim vyprávěl příběhy, aby si s nimi zpíval, hrál a smál se. Když byl pryč kvůli plnění úkolů, toužil po svých drahých. 1. dubna 1885 si na Havaji do deníku zapsal: Vane silný východní vítr, který by v chladnějším podnebí byl studený a ostrý. Vane jemně, nebo nelaskavě na mé drahé? Je jim teplo, nebo zima? Mají hlad, nebo jsou nasyceni? Jsou uprostřed přátel, nebo nepřátel, jsou ustaraní, nebo klidní? Klid, buď klidný! 34 Jeho syn Joseph Fielding Smith vzpomínal na drahocenné chvíle, které prožíval po otcově boku diskutuje o zásadách e- vangelia a přijímaje výuku, jak ji mohl podat pouze on. Tímto způsobem byl vpravdě položen základ mého poznání, takže mohu také říci, že vím, že můj Vykupitel žije a že Joseph Smith je, byl a vždy bude prorokem živého Boha. 35 Neustále dbal o časné i duchovní potřeby své rodiny a způsoboval, že jeho přítomnost bylo možné pocítit, ať již byl doma, nebo pryč. V poznámkách, dopisech a básních vyjadřoval svou trvalou náklonnost ke svým drahým. Moje drahá společnice, napsal své ženě o jejích 39. narozeninách, smýšlím o tobě lépe, cením si tě více, jsi mi bližší a miluji tě více dnes, než před dvaceti lety. Každá hodina, týden, měsíc a rok posiluje pouto našeho svazku a každé dítě ho upevňuje věčnou pečetí. 36 President Smith choval velkou lásku k chrámu a jeho obřadům, které umožnily věčné sjednocení rodin. Kdo, kromě Svatých posledních dnů, přemítá o myšlence, že za hrobem budeme pokračovat v rodinné organizaci? dubna 1853 byl ve věku 14 let svědkem kladení úhelných kamenů chrámu Salt Lake a 6. dubna 1892 ve věku 53 let pronesl modlitbu při usazení krycího kamene chrámu. 38 Příštího roku, 6. dubna 1893, president Wilford Woodruff velkolepou budovu, čtvrtý chrám v Utahu, zasvětil. President Smith hovořil při zasvěcovacím shromáždění a řekl: Toto je šestý chrám [včetně chrámů Kirtland a Nauvoo], ale to není konec. 39 Jako president Církve později zasvětil mís- XVIII

20 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ta pro chrámy Cardston v Kanadě (27. července 1913) a Laie na Havaji (1. června 1915). Služba v povolání presidenta Církve 17. října 1901, týden po smrti presidenta Lorenza Snowa, Kvorum dvanácti apoštolů vysvětilo a ustanovilo Josepha F. Smitha šestým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako president sloužil 17 let, od roku 1901 do roku Při svém prvním proslovu ke Svatým jako president Církve prohlásil: Je naší výsadou žít blíže k Pánu než kdy dříve, chceme-li, abychom se mohli těšit z většího vylití Jeho Ducha, než jsme se kdy těšili, a abychom mohli postupovat rychleji, svižněji růst v poznání pravdy a být důkladněji utvrzeni ve víře. Toto vše však závisí na rostoucí věrnosti lidí. 40 Jeho osobní návštěvy mezi Svatými, jeho úsilí o posílení přátelství a výuky v místních sborech, jeho vlastní neúnavné kázání zásad věčné pravdy, to vše byly prostředky k povznesení spravedlivosti, čistoty a svatosti v srdcích lidu. 41 Věděl, že pouze spravedliví, čistí a svatí lidé mohou pomáhat Spasiteli uskutečnit posvěcení země a spasení lidské rodiny. 42 Počet členů Církve se během úřadování presidenta Smitha téměř zdvojnásobil z v roce 1901 na v roce Ačkoli většina členů stále žila na západě Spojených států, president Smith pociťoval silné pouto se členy v mnoha národech. V roce 1906 jako první úřadující president Církve navštívil Evropu a v roce 1910 se tam vrátil, uskutečnil také návštěvu u Svatých v Kanadě a na Havajských ostrovech. Spolu se svými rádci v Prvním předsednictvu radil členům, aby byli věrní a pravdiví v loajalitě vůči svým vládám a aby byli dobrými občany 43 a aby zůstali ve své rodné zemi a vytvářeli kongregace trvalého charakteru. 44 Členové Církve již nebyli povzbuzováni k přestěhování do Utahu, aby se shromáždili se Svatými. První generace Svatých se shromáždila v Sionu tím, že se geograficky oddělila od světa, aby získala jednotu a duchovní sílu. Následujícím generacím president Smith zdůrazňoval, jak je XIX

21 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA důležité žít mírumilovně uprostřed světa, zatímco si uchováváme dědictví jednoty a duchovní síly, kterou umožňuje řád a obřady kněžství. President Smith často hovořil a dlouze se rozepisoval o nesrovnatelné moci kněžství a usiloval o to, aby všichni členové rozuměli jejímu významu. V době, kdy byla Josephu F. Smithovi vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, se rozvrh shromáždění, lekcí a účinnost kněžských kvor lišil sbor od sboru. President Smith ale předvídal den, kdy každá rada kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů porozumí svým povinnostem, převezme svou zodpovědnost, bude zvelebovat své povolání a zaujme své místo v Církvi. 45 Na generální konferenci v dubnu 1908 president Smith oznámil, že bude podniknuto nové úsilí ku prospěchu a pokroku těch, kteří jsou spojeni s různými kvory kněžství. 46 Obzvláštní zájem měl o kvora Aronova kněžství. Máme si hledět našich chlapců, kteří byli v Církvi vysvěceni jáhny, učiteli a knězi, radil. 47 V několika příštích letech biskupové svěřili mladým nositelům kněžství důležité úkoly, z nichž mnohé jsou nyní standardní praxí. Kvora Aronova i Melchisedechova kněžství byla posílena, když byla pevně založena pravidelná týdenní a celoroční kněžská shromáždění a ústřední církevní výbor začal pro kvora vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith kladl velký důraz na domácí učení. Neznám žádnou jinou povinnost, která je posvátnější nebo nutnější, pokud je vykonávána tak, jak má být, než jsou povinnosti učitelů, kteří navštěvují domovy lidí, kteří se s nimi modlí, kteří je napomínají ke ctnosti a cti, k jednotě, k lásce a k víře ve věc Sionu a věrnosti k ní, řekl. 48 Aby dále posílil rodiny Církve, zavedl se svými rádci v Prvním předsednictvu v roce 1915 v Církvi program každotýdenního domácího večera a vybízel rodiče, aby tento čas využívali k učení svých dětí slovu Božímu. Toto bylo také období významného pokroku v pomocných organizacích. Generální komise Nedělní školy, organizace pro mladé muže a mladé ženy a Primárky začaly vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith podotkl, že jejich lekce vedou XX

Můj základ: zásady, dovednosti a návyky SOBĚSTAČNOST

Můj základ: zásady, dovednosti a návyky SOBĚSTAČNOST Můj základ: zásady, dovednosti a návyky SOBĚSTAČNOST Week 3 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vydání

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Září - abychom jako Panna Maria plnili vůli Otce, a tak spolupracovali na rozvoji Božího království. Říjen - aby Rytířstvo Neposkvrněné, s pomocí Tebe,

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení!

Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH. Zjevení! Kapitola 1. - KRÁLOVNA VŠECH Zjevení! Vypadá jako živá, dýchající a trojrozměrná žena zahalena v intenzivním světle. Ti, kteří ji viděli, ji popisovali jako zářící postavu v nádherném oslnivém šatu. Tito

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více