UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů"

Transkript

1

2 UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

3 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu: Curriculum Planing, 50 East North Temple Street, Floor 24, Salt Lake City, UT , USA. Uveďte prosím své jméno, adresu, sbor a kůl. Ujistěte se, zda jste uvedli název knihy. Potom uveďte své komentáře a doporučení, které se týkají silných stránek knihy, i oblastí, které je možné zlepšit. Strana 10: Joseph Smith Laskavě poskytla RLDS Church, Independence, Missouri Strana 30: Mary Fielding Smithová, Sutcliffe Maudsley Laskavě poskytla rodina Dona C. Corbetta Strana 51: Je vzkříšený, Del Parson Del Parson Strana 146: Kristus a Samaritánka, Carl Heinrich Bloch Národní historické museum ve Frederiksborgu v Hillerød Strana 233: Pěvecký sbor 20. sboru Použito se svolením Utah State Historical Society. Všechna práva vyhrazena Strana 274: Zkuste mne nyní v tom, Glen S. Hopkinson Glen S. Hopkinson Copyright 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena Printed in Germany Vydání v angličtině schváleno: 10/96 Přeložení schváleno: 10/96 Název v originále Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith Czech II

4 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Obsah Název Strana Úvod... V Historický přehled... VIII Služba Josepha F. Smitha... X 1 Vím, že můj Vykupitel žije Osobní svědectví o proroku Josephu Smithovi Pravdivá, věrná, vroucí modlitba Vliv matek Inspirace a božskost písem Víra: Základ veškeré spravedlivosti Nádherné dílo pokání a křtu Duch Svatý Naše misionářská povinnost Ježíš Kristus vykupuje veškeré lidstvo od časné smrti Ježíš Kristus vykupuje kajícníka od duchovní smrti Stateční ve věci Kristově Pevně se držte pravdy, abyste nebyli oklamáni Buďme loajálními občany Spasení malých dětí Kněžství, božská vláda Velký plán života a spasení Cudnost a čistota Šetrnost, základ prosperity Věčné spojení manžela a manželky Pomocné sdružení: Božsky zorganizované 21 pro dobro Svatých III

5 OBSAH SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA 22 Pravá láska v naší duši Obdržení svědectví o Ježíši Kristu Podporování těch, kteří jsou povoláni předsedat President vysokého kněžství Církve Zachovávání sabatu: Aby tvá radost mohla být úplná Naší prací je spasit duše Nesprávná cesta týrání a zneužívání Nechovejte k nikomu zášť Podvolte se nabádáním Ducha Poslušnost zákona desátku Svoboda skrze poslušnost Děti: Nejbohatší ze všech pozemských radostí Posvátné chrámy Páně Snažte se být vzdělanými v pravdě Slovo moudrosti: 36 Zákon pro fyzické a duchovní zdraví Svatých Synové a dcery Věčného Otce Služba v Církvi Posilování rodin při rodinných domácích večerech Otec a Syn Pokračující zjevení pro dobro Církve Zvítězme nad sebou samými Otcové v rodině Příprava na druhý příchod Krista Evangelium přináší světu mír v rozbouřených časech Vykoupení našich mrtvých skrze chrámovou službu Bezúhonnost: 47 Žijme celým srdcem podle svého náboženství Nacházejme odpočinutí v Kristu Rejstřík IV

6 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Úvod President Joseph F. Smith sloužil 52 let jako generální autorita Církve jako člen Kvora Dvanácti, jako rádce čtyř presidentů Církve a 17 let jako president Církve. Učil znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista s výmluvností, jemností a přesvědčením a volal po tom, aby lidé žili v souladu se záměry našeho Nebeského Otce. 1 Jeho služba se vyznačovala jeho mocným svědectvím o Ježíši Kristu: Obdržel jsem svědectví Ducha ve svém srdci a svědčím před Bohem, anděly a lidmi že vím, že můj Vykupitel žije. 2 Jeho poselství a proslovy nám i dnes poskytují božské vedení na naší cestě věčného pokroku. Naší prací v tomto světě, řekl president Smith, je činit dobro, srazit nepravost k zemi, vyzvednout spravedlivost, čistotu a svatost v srdcích lidu a přede vším jiným utvrdit v mysli našich lidí lásku k Bohu a jeho slovu. 3 Prohlásil, že být Svatým posledních dnů vyžaduje oběť světských cílů a potěšení, vyžaduje to věrnost, sílu charakteru, lásku k pravdě, poctivost vůči zásadě a horlivou touhu spatřit triumfující a postupující pochod pravdy. 4 První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů založilo řadu knih Učení presidentů Církve, aby pomohlo členům Církve prohloubit jejich porozumění naukám evangelia a přilnout těsněji k Ježíši Kristu prostřednictvím učení proroků v této dispensaci. Tato kniha přináší učení presidenta Josepha F. Smitha, který řekl: Aby muži a ženy byli Svatými posledních dnů, musejí být mysliteli a dělníky; musejí být muži a ženami, kteří věci důkladně promýšlejí, muži a ženami, kteří pečlivě zvažují směr svého života a zásady, které přijali Když lidé porozumějí evangeliu Ježíše Krista, uvidíte je, jak kráčejí přímo vpřed podle slova Páně a zákona Božího, přísně v souladu s tím, co je zásadové, správné, spravedlivé a v každém ohledu přijatelné Pánu. 5 V

7 ÚSLUŽBA VOD JOSEPHA F. SMITHA Každá kapitola v této knize obsahuje čtyři oddíly: 1) prohlášení, které stručně shrnuje zaměření kapitoly, 2) oddíl Ze života Josepha F. Smitha, který ilustruje učení kapitoly na nějakém příkladu ze života presidenta Smitha nebo prostřednictvím jeho moudrosti, 3) oddíl Učení Josepha F. Smitha, který představuje důležité nauky z jeho mnohých poselství a proslovů a 4) oddíl Doporučení ke studiu, který prostřednictvím otázek povzbuzuje k osobnímu zkoumání a studiu, další diskusi a uplatnění v našem dnešním životě. Jak používat tuto knihu K osobnímu studiu. Záměrem této knihy je obohatit porozumění všech členů zásadám evangelia, kterým mocně učil president Joseph F. Smith. Čtením s modlitbou a pozorným studiem může každý člen obdržet osobní svědectví o těchto pravdách. Tento svazek také doplní knihovnu evangelia každého člena a bude sloužit jako důležitý zdroj pro rodinnou výuku a pro studium v domově. K diskusím při nedělních shromážděních. Tato kniha je textem pro nedělní shromáždění kvora Melchisedechova kněžství a Pomocného sdružení. Učitelé se mají zaměřit na obsah textu a na související verše z písem a mají čerpat z otázek na konci kapitoly, aby povzbudili diskusi ve třídě. Pokud si otázky projdeme před studiem slov presidenta Smitha, můžeme získat hlubší pochopení jeho učení. Nedělní shromáždění se mají zaměřovat na zásady evangelia, osobní zkušenosti, které těmto zásadám učí, a na svědectví o pravdě. Usilují-li učitelé při přípravě a řízení lekce pokorně o Ducha, všichni zúčastnění budou posíleni ve své znalosti pravdy. Učitelé mají členům třídy připomínat, aby si na shromáždění nosili svou knihu, a mají ocenit přípravu členů tím, že budou vyučovat slovům presidenta Josepha F. Smitha. Pokud si členové třídy přečtou kapitolu předem, budou připraveni vzájemně se učit a povznášet. VI

8 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Ú VOD Není nutné, a ani se nedoporučuje, aby si členové kupovali další komentáře nebo texty s odkazy, aby podpořili materiál v tomto textu. Členové jsou povzbuzováni, aby se obrátili na verše z písem, které byly doporučeny pro další studium nauky. Jelikož je tento text určen k osobnímu studiu a vyhledávání informací o evangeliu, mnoho kapitol je příliš dlouhých na to, aby byly ve třídě zcela probrány. Nezbytným pro obdržení plnosti učení presidenta Smitha se tedy stává domácí studium. Při svém studiu můžete dojít k poznání tohoto pokorného, věrného a neohroženého proroka Božího, presidenta Josepha F. Smitha. Kéž přijmete jeho radu rozhodovat se správně, protože to je správné a protože vaše srdce miluje to, co je správné, a protože to je volba nade vše jiné. 6 Kéž se připojíte k presidentu Smithovi, který svědčil o moci evangelia Ježíše Krista: Naše víra v nauky, které byly znovuzřízeny nás upevňuje a posiluje a staví mimo jakoukoli otázku nebo pochybnost naši víru a důvěru v božské poslání Syna Božího. 7 Odkazy 1. Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), Gospel Doctrine, Editor's Table: Principle, Not Popularity, Improvement Era, July 1906, In Conference Report, Oct. 1910, Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 478. VII

9 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Historický přehled Tato kniha není dějinami, ale spíše kompilací zásad evangelia, jak jim učil president Joseph F. Smith. Aby se však učení zasadilo do historického kontextu, je zde uveden přehled shrnující některé milníky v jeho životě, které mají nanejvýš bezprostřední vztah k jeho učení. Přehled vynechává některé důležité události z jeho osobního života, včetně sňatků (v té době se v Církvi praktikovalo plurální manželství) a narození a úmrtí jeho dětí, kterým byl oddaný. 1800, 9. února: V Tunbridge ve státě Vermont se narodil Hyrum Smith, otec Josepha F. Smitha. 1801, 21. července: V Honeydonu v Anglii se narodila Mary Fieldingová, jeho matka. 1837, 24. prosince: Sňatek Hyruma Smitha a Mary Fieldingové v Kirtlandu ve státě Ohio. 1838, 13. listopadu: Joseph F. Smith se narodil ve Far Westu ve státě Missouri. 1844, 27. června: Mučednická smrt Josepha a Hyruma Smithových v žaláři v Carthage (5; číslice v závorkách ukazují věk Josepha F. Smitha). 1846, září září 1848: Rodina Mary Fielding Smithové putuje z Nauvoo ve státě Illinois do Údolí Solného jezera (7 9). 1852, 21. května: Joseph F. Smith pokřtěn presidentem Heberem C. Kimballem (13). 1852, 21. září: Mary Fielding Smithová umírá v Salt Lake City (13) : Slouží na misii na Sandwichových ostrovech (Havaj) (15 19). VIII

10 SLUŽBA HISTORICKÝ JOSEPHA F. P ŘSMITHA EHLED : Slouží na misii ve Velké Británii (21 24). 1864: Zvláštní misie na Havaji se staršími Ezrou T. Bensonem a Lorenzem Snowem (25 26) : Členem teritoriální legislativy, také , 1872, 1874, 1880, , 1. července: Vysvěcen apoštolem a rádcem v Prvním předsednictvu (27). 1867, 8. října: Ustanoven členem Kvora dvanácti apoštolů (28) , 1877: Dvě období presidentem Evropské misie (35 36, 38). 1877, 29. srpna: Úmrtí presidenta Brighama Younga v Salt Lake City (38). 1880, 10. října: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Johna Taylora (41). 1887, 25. července: Úmrtí presidenta Johna Taylora v Kaysville ve státě Utah (48). 1889, 7. dubna: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Wilforda Woodruffa (50). 1890, 24. září; 6. října: Přijat Manifest; Církví přijato Oficiální prohlášení 1 (51). 1893, 6. dubna: Zasvěcení chrámu Salt Lake presidentem Wilfordem Woodruffem (54). 1898, 2. září: Úmrtí presidenta Wilforda Woodruffa v San Francisku ve státě Kalifornie (59). 1898, 13. září: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Lorenza Snowa (59). 1901, 10. října: Úmrtí presidenta Lorenza Snowa v Salt Lake City (62). IX

11 HSLUŽBA ISTORICKÝ JOSEPHA PŘ EHLED F. SMITHA 1901, 17. října: Vysvěcen a ustanoven presidentem Církve (62). 1901, 10. listopadu: 1906, červenec září: Na zvláštní konferenci je mu vyjádřena podpora jako presidentovi Církve (62). Jako první president Církve cestuje po Evropě během své služby (67). 1909, listopad: První předsednictvo vydává naukový výklad Původ člověka (70). 1911: YMMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých mužů) přijímá skautský program a nazývá ho Skauti MIA (Vzájemné osvětové sdružení) (72). 1912: Seminář Granite v Salt Lake City otevírá první třídy volného studia. 1913: YWMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých žen) přijímá letní program pro dívky Campfire Girls; v roce 1914 je nahrazen ročním programem Dívky z úlů (74). 1913, 27. července: Zasvěcuje místo pro chrám Alberta (74). 1915, 27. dubna: První předsednictvo vybízí členy, aby pořádali pravidelné rodinné domácí večery (76). 1915, 1. června: Zasvěcuje místo pro chrám Havaj (76). 1916, 30. června: První předsednictvo a Dvanáct vydávají naukový výklad Otec a Syn (77). 1918, 3. října: Přijímá vidění o vykoupení mrtvých, které se stává 138. oddílem Knihy nauk a smluv (79). 1918, 19. listopadu: Umírá v Beehive House v Salt Lake City (80). 1918: Statistika na konci roku: členů; 75 kůlů; 839 sborů; 22 misií. X

12 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Služba Josepha F. Smitha Joseph F. Smith byl šestým presidentem Církve a posledním presidentem, který osobně poznal proroka Josepha Smitha. Dětství a mládí jsem prožil při putování s Božími lidmi, s nimi jsem trpěl a s nimi jsem se i radoval. Celý můj život je spojován s těmito lidmi, řekl. 1 Usilovně se snažil poznat Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, a s naprostou oddaností jim sloužit. Byl požehnán hlubokým porozuměním evangeliu a dokázal vést svůj lid v zásadách věčné pravdy a upevnit Církev přes útoky protivníků v prvních letech 20. století. Toužil být mírotvorcem, kazatelem spravedlivosti 2, energicky učil poslušnosti a z vlastní zkušenosti svědčil o tom, že všichni, kteří budou poslušni nabádání Ducha získají jasnější, rozsáhlejší, přímější a jistější poznání Božích pravd, než může získat kdokoli jiný. 3 Dětství vyživované vírou. Joseph F. Smith, první dítě Mary Fieldingové a Hyruma Smitha, se narodil 13. listopadu 1838 ve Far Westu v kraji Caldwell ve státě Missouri uprostřed pronásledování a chudoby. Dva týdny předtím byl jeho otec zajat lůzou a nespravedlivě uvězněn. Čtyři dlouhé měsíce Hyrum Smith, jeho bratr prorok Joseph Smith a další strádali v žaláři v Liberty. Mary cítila, že jí byl manžel krutě odňat v době, kdy jsem potřebovala nejlaskavější péči a pozornost takového přítele, místo toho na mně náhle a neočekávaně spočinula péče o velkou rodinu. Jako obrácená do Církve z Kanady se provdala za Hyruma Smitha po smrti jeho první ženy Jerushy a pečovala o pět Smithových dětí v době, kdy k tomuto počtu přibyl můj drahý malý Joseph F. 4 Když byli Svatí v zimě vyhnáni z Missouri, byl Joseph F. miminkem v náručí. Jeho otec byl stále ve vězení a je- XI

13 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ho matka byla vážně nemocná a musela být přepravena více než dvě stě mil, většinou na [svém] lůžku. 5 Maryina sestra Mercy Fielding Thompsonová Josepha F. kojila a starala se o něho a o vlastní dcerku. Svatí nalezli útočiště v Illinois a malý Joseph F. prožil většinu ze svých prvních osmi let v Nauvoo, městě, které Svatí vybudovali na březích řeky Mississippi. Tam, v kruhu rodiny Smithových a komunity Svatých, byl vychováván v poznání evangelia Ježíše Krista. Byl jsem poučován, abych věřil v božské poslání Ježíše Krista, vzpomínal později. Učil mne tomu můj otec, a také prorok Joseph Smith, a má matka a po všechny své chlapecké dny a po všechna svá léta na světě jsem na této víře lpěl 6 Otec Josepha F., Hyrum, pomáhal proroku Josephovi pokročit s dílem znovuzřízení od doby zorganizování Církve, a dokonce již dříve, když Joseph překládal Knihu Mormon. Prorok na svého staršího bratra Hyruma velmi spoléhal, zejména v Nauvoo, kde byl Hyrum povolán zjevením jako patriarcha Církve a jako pomocný president. Prorok řekl, že Hyrum vlastní mírnost beránka a bezúhonnost Joba a stručně řečeno mírnost a pokoru Krista. 7 Podobně jako jeho otec i Joseph F. získal velkou lásku a oddanost k proroku Josephu Smithovi. V pozdějších letech se často dělil o vzácné vzpomínky z dětství na svého strýce a neustále svědčil o jeho povolání jako proroka znovuzřízení: Byl plný radosti, byl plný veselí, byl plný lásky A zatímco si mohl hrát s dětmi a bavit se mezi lidmi při prostých nevinných hrách, rozmlouval také s Otcem a Synem a hovořil s anděly, a oni ho navštěvovali a udělovali mu požehnání a dary a klíče moci. 8 Josephovi F. ještě nebylo šest let, když jeho strýc Joseph a jeho otec Hyrum položili život za Boží království. 27. června 1844 je zavraždila násilnická lůza. Nauvoo v něm vždy vyvolávalo posvátné vzpomínky na minulost, které byly zdvojnásobeny a které byly současně drahé i strašlivé, drahé pro místo posvátného odpočinutí prachu mého otce, a strašlivé pro scény, které v oné době (a které jsou v mé paměti jasné jako den) přinesly čestnému světu beznaděj a hrůzu a naplnily deset tisíc srdcí zármutkem a bědou. 9 XII

14 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith, šestý president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Malba A. Salzbrennera. XIII

15 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Po Hyrumově smrti Mary a její sestra Mercy, také vdova, pracovaly společně, aby se postaraly o velkou rodinu a připravily se na to, že se připojí ke Svatým při stěhování na západ. Joseph F. Smith vzpomínal, že jejich přípravy náhle skončily na podzim roku 1846, kdy je vyhrožující lůza donutila, aby se přeplavili v otevřeném plochém člunu přes řeku Mississippi do Iowy, kde jsme tábořili pod stromy a poslouchali ostřelování města. Opustili jsme svůj pohodlný dům se vším nábytkem, který v něm zůstal, a veškerý svůj pozemský majetek, aniž bychom měli naději nebo si pomyslili, že ho kdy znovu uvidíme. 10 Jeho matka své děti opakovaně ujišťovala: Pán otevře cestu, 11 a síla jejího přesvědčení živila jejich vlastní víru. Nebyli jsme daleko, když jsme uslyšeli kanonádu na druhé straně řeky, vzpomínal president Smith, ale právě tehdy jsem v duchu pociťoval jistotu jistotu jakou jen dítě může pociťovat že vše je v pořádku, že je v tom Pánova ruka, stejně jako to pociťuji dnes. 12 Když Joseph F. Smith putoval na západ, všímal si, jak jeho matka s vírou čelí výzvě za výzvou. Když velitel jejich výpravy nelaskavě trval na tom, že vdova bude přítěží pro celou výpravu, dala mu najevo, že udělá svou část a postará se o sebe, a že dokonce dorazí do údolí dříve než on. A nakonec to dokázala! Jako rodinný pasáček si Joseph F. silně uvědomoval důležitost vzácného dobytka, který patřil rodině, a tak nikdy nezapomněl, jak jeho matka jednou skrze vroucí modlitbu nalezla ztracený pár volů. Později, jak vzpomínal, se modlila za voly, kteří se položili ve jhu, jako kdyby byli otráveni, aby mohli vstát a jít dál, a k úžasu všech, kteří to viděli, voli vstali a my jsme jeli dál září 1848 dovedl Joseph F. jedno rodinné volské spřežení do Údolí Solného jezera. Bylo mu devět let. Smithovi se usadili na pozemku jižně od Salt Lake City v Millcreeku a mladý Joseph F. tam, jak vzpomínal, namáhavě pracoval jako vozka, pasáček, oráč, zavlažovač, žnec, s kosou nebo hrabicí, přepravce dřeva, mlatec, prosévač [a] všeobecný dělník. 14 Rodina žila prostě v malém srubu, ale president Smith později poznamenal: Neměli jsme se hůře než tisíce jiných, a ne tak špatně jako mnozí. 15 Naučil se tvrdě pracovat a vykonávat svou povinnost, XIV

16 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA žít bez přepychu, velebit Boha a platit desátek ze všeho, co rodina vypěstovala. Joseph F. Smith si vždy vysoce vážil práce a oběti své matky, její nesrovnatelné lásky a víry. Když ve věku 51 let po dvou měsících nemoci zemřela, byl zdrcen. Po smrti mé matky následovalo 18 měsíců od 21. září 1852 do dubna 1854 které pro mne byly nebezpečným obdobím, napsal později jednomu příteli z dětství. Byl jsem skoro jako kometa nebo ohnivý meteor, bez přitažlivosti nebo gravitace, které by mne držely v rovnováze nebo vedly v rozumných mezích. Vzpomínal, že ve 13 letech bez otce a bez matky nebyl zcela bez přátel. 16 Jeho navždy milovaná a vzpomínaná teta Mercy R. Thompsonová 17 ho i nadále živila a on nikdy nezapomněl na starostlivost Brighama Younga, Hebera C. Kimballa a George A. Smitha, otcova bratrance. Joseph F. prohlásil, že to byli muži, které jsem se pro jejich bezúhonnost a lásku k pravdě naučil milovat tak, jako jsem miloval svého otce. 18 Povolán sloužit na Havaji Když v dubnu 1854 První předsednictvo na generální konferenci oznámilo, že Joseph F. byl povolán, aby se připojil ke skupině misionářů, která měla brzy odcestovat, použil víru, kterou nashromáždil v průběhu svého dětství, a povolání radostně přijal. Později s vděčností vzpomínal: Má čtyřletá misie na Sandwichových ostrovech obnovila mou rovnováhu a utvrdila zákony, meze a hranice, které řídily můj další život. 19 Starší Joseph F. Smith dorazil do Honolulu na Sandwichových ostrovech (Havaj) 27. září 1854, asi šest týdnů před svými šestnáctými narozeninami. Byl přidělen na ostrov Maui a brzy zůstal sám v Kule, aby žil mezi lidmi a poznal jejich jazyk a kulturu. Vzpomínal, že jako mladý starší dychtivě usiloval o dar jazyků a tímto darem a prostřednictvím studia jsem sto dnů po přistání na těchto ostrovech mohl mluvit k lidem v jejich rodné řeči, jako nyní hovořím svým rodným jazykem k vám. 20 Mimořádná plynulost v řeči mu umožnila osobně sloužit havajskému lidu. XV

17 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Přestože byl starší Smith mladý, byl pověřen, aby předsedal na ostrově Maui, potom v Hilo na ostrově Havaj a později na ostrově Molokai. Když na Molokai dostal vysokou horečku a byl tři měsíce vážně nemocný, jedna drahá sestra, Ma Mahuhii, o něho s láskou pečovala, jako kdyby byl jejím vlastním synem. Nikdy na něho nezapomněla, ani on na ni, a kdykoli se v pozdějších letech setkali, vítali se s hlubokou náklonností. Laskavost, kterou mi projevili mnozí dobří domorodci na Havaji, 21 pro něho byla požehnanou vzpomínkou. Starší Joseph F. Smith opustil Havaj v říjnu 1857 a přijal narůstající zodpovědnosti, které mu přidělil president Brigham Young. Sloužil na misii v Anglii ( ) a na druhé misii na Havaji (1864). Po návratu do Salt Lake City koncem roku 1864 byl zaměstnán v Kanceláři církevního historika a pracoval pod vedením staršího George A. Smitha z Kvora Dvanácti. Služba v Kvoru Dvanácti a v Prvním předsednictvu Potom, v roce 1866, pod vedením presidenta Younga, byl osmadvacetiletý Joseph F. Smith vysvěcen apoštolem a povolán jako rádce v Prvním předsednictvu. Vážil si presidenta Younga jako muže pozvednutého a podporovaného mocí Všemohoucího Boha, aby pokračoval v poslání [proroka] Josepha a dokončil dílo, ke kterému on během svého života položil základy. 22 Joseph F. Smith celou duší toužil pomáhat tomuto velikému a slavnému dílu, aby spělo kupředu. 23 Učil: Sami jste přijali evangelium, tedy jděte a konejte celou svou povinnost, ne polovinu nebo část, ale celou svou povinnost. 24 Toto je způsob, jak podporovat zájmy Sionu a utvrzení jeho věci na zemi. 25 Kromě dalších zodpovědností, které měl jako člen Kvora Dvanácti, přijal také zodpovědnost sloužit po dvě období jako president Evropské misie ( ; 1877). Ačkoli formální vzdělání Josepha F. Smitha bylo omezené, osvojil si velkou slovní zásobu a naučil se hovořit s mocí a přesvědčivostí. 24. června 1866 hovořil v Tabernaclu v Salt Lake City, a jak si zaznamenal starší Wilford Woodruff z Kvora Dva- XVI

18 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA nácti, hovořil odpoledne jednu hodinu a patnáct minut a moc kněžství byla na něm, a projevoval téhož ducha, který spočíval na jeho strýci Josephu Smithovi, Prorokovi, a na jeho otci Hyrumu Smithovi. 26 Starší Joseph F. Smith se stal široce známým pro rozsah a moc svých kázání, toužil učit v souladu se Svatým Duchem pro porozumění těch, kteří mě slyší. 27 Není to ani tolik bezchybná řeč, jako duch doprovázející řečníka, co v duši probouzí život a světlo, učil. 28 Vždy jsem se snažil, aby moji posluchači pocítili, že já a moji společníci jsme mírotvorci a milovníci míru a dobré vůle, že naším posláním je spasit, a nikoli zničit, budovat, a nikoli bořit, napsal jednou synovi na misii. 29 Od smrti presidenta Brighama Younga v roce 1877 do doby, kdy mu byla v roce 1901 vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, neustále pracoval na tom, aby probouzel život a světlo v duši Svatých a utvrzoval mír a dobrou vůli. Během těchto 24 let sloužili jako presidenti Církve John Taylor, Wilford Woodruff a Lorenzo Snow a Joseph F. byl povolán jako rádce v každém následném Prvním předsednictvu. Byla to doba, kdy víra a praktiky Svatých posledních dnů byly všeobecně nepochopeny a v 80. letech 19. století sváděli protivníci s Církví a jejími členy tvrdé právní boje. Nechtějí, abychom byli nábožensky nebo jinak odděleným a odlišným lidem od zbytku světa. Chtějí, abychom se ztotožnili a smísili se zbytkem světa, abychom se stali takovými, jako jsou oni, a tím maří záměry Boží, vysvětlil president Smith. 30 President Smith nicméně na členy Církve naléhal, aby své nepřátele milovali a aby jim odpouštěli. Když zapomeneme na cíl našeho povolání a sejdeme z cesty povinnosti a vracíme úder za úder, abychom oplatili zlým za zlé, abychom pronásledovali, protože jsme možná pronásledováni, zapomínáme na Pánovy příkazy a na smlouvy, které jsme uzavřeli s Bohem, že budeme dodržovat Jeho přikázání, učil. 31 Skleslým Svatým připomněl Boží ujištění, že osudem Církve je jít vpřed a stoupat, dokud Boží záměry ohledně tohoto velkého díla posledních dnů nebudou naplněny. 32 XVII

19 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith velmi lnul k těm, kterým sloužil. Když zažívám projevy důvěry a lásky svých bratrů a sester, které mám rád, jde mi to přímo do srdce, řekl. 33 Ze všech svých vztahů si nejvíce cenil svazků se svou milovanou rodinou. Být manželem a otcem pro něho bylo největším povoláním. Rád pobýval doma, aby učil své děti, aby jim vyprávěl příběhy, aby si s nimi zpíval, hrál a smál se. Když byl pryč kvůli plnění úkolů, toužil po svých drahých. 1. dubna 1885 si na Havaji do deníku zapsal: Vane silný východní vítr, který by v chladnějším podnebí byl studený a ostrý. Vane jemně, nebo nelaskavě na mé drahé? Je jim teplo, nebo zima? Mají hlad, nebo jsou nasyceni? Jsou uprostřed přátel, nebo nepřátel, jsou ustaraní, nebo klidní? Klid, buď klidný! 34 Jeho syn Joseph Fielding Smith vzpomínal na drahocenné chvíle, které prožíval po otcově boku diskutuje o zásadách e- vangelia a přijímaje výuku, jak ji mohl podat pouze on. Tímto způsobem byl vpravdě položen základ mého poznání, takže mohu také říci, že vím, že můj Vykupitel žije a že Joseph Smith je, byl a vždy bude prorokem živého Boha. 35 Neustále dbal o časné i duchovní potřeby své rodiny a způsoboval, že jeho přítomnost bylo možné pocítit, ať již byl doma, nebo pryč. V poznámkách, dopisech a básních vyjadřoval svou trvalou náklonnost ke svým drahým. Moje drahá společnice, napsal své ženě o jejích 39. narozeninách, smýšlím o tobě lépe, cením si tě více, jsi mi bližší a miluji tě více dnes, než před dvaceti lety. Každá hodina, týden, měsíc a rok posiluje pouto našeho svazku a každé dítě ho upevňuje věčnou pečetí. 36 President Smith choval velkou lásku k chrámu a jeho obřadům, které umožnily věčné sjednocení rodin. Kdo, kromě Svatých posledních dnů, přemítá o myšlence, že za hrobem budeme pokračovat v rodinné organizaci? dubna 1853 byl ve věku 14 let svědkem kladení úhelných kamenů chrámu Salt Lake a 6. dubna 1892 ve věku 53 let pronesl modlitbu při usazení krycího kamene chrámu. 38 Příštího roku, 6. dubna 1893, president Wilford Woodruff velkolepou budovu, čtvrtý chrám v Utahu, zasvětil. President Smith hovořil při zasvěcovacím shromáždění a řekl: Toto je šestý chrám [včetně chrámů Kirtland a Nauvoo], ale to není konec. 39 Jako president Církve později zasvětil mís- XVIII

20 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ta pro chrámy Cardston v Kanadě (27. července 1913) a Laie na Havaji (1. června 1915). Služba v povolání presidenta Církve 17. října 1901, týden po smrti presidenta Lorenza Snowa, Kvorum dvanácti apoštolů vysvětilo a ustanovilo Josepha F. Smitha šestým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako president sloužil 17 let, od roku 1901 do roku Při svém prvním proslovu ke Svatým jako president Církve prohlásil: Je naší výsadou žít blíže k Pánu než kdy dříve, chceme-li, abychom se mohli těšit z většího vylití Jeho Ducha, než jsme se kdy těšili, a abychom mohli postupovat rychleji, svižněji růst v poznání pravdy a být důkladněji utvrzeni ve víře. Toto vše však závisí na rostoucí věrnosti lidí. 40 Jeho osobní návštěvy mezi Svatými, jeho úsilí o posílení přátelství a výuky v místních sborech, jeho vlastní neúnavné kázání zásad věčné pravdy, to vše byly prostředky k povznesení spravedlivosti, čistoty a svatosti v srdcích lidu. 41 Věděl, že pouze spravedliví, čistí a svatí lidé mohou pomáhat Spasiteli uskutečnit posvěcení země a spasení lidské rodiny. 42 Počet členů Církve se během úřadování presidenta Smitha téměř zdvojnásobil z v roce 1901 na v roce Ačkoli většina členů stále žila na západě Spojených států, president Smith pociťoval silné pouto se členy v mnoha národech. V roce 1906 jako první úřadující president Církve navštívil Evropu a v roce 1910 se tam vrátil, uskutečnil také návštěvu u Svatých v Kanadě a na Havajských ostrovech. Spolu se svými rádci v Prvním předsednictvu radil členům, aby byli věrní a pravdiví v loajalitě vůči svým vládám a aby byli dobrými občany 43 a aby zůstali ve své rodné zemi a vytvářeli kongregace trvalého charakteru. 44 Členové Církve již nebyli povzbuzováni k přestěhování do Utahu, aby se shromáždili se Svatými. První generace Svatých se shromáždila v Sionu tím, že se geograficky oddělila od světa, aby získala jednotu a duchovní sílu. Následujícím generacím president Smith zdůrazňoval, jak je XIX

21 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA důležité žít mírumilovně uprostřed světa, zatímco si uchováváme dědictví jednoty a duchovní síly, kterou umožňuje řád a obřady kněžství. President Smith často hovořil a dlouze se rozepisoval o nesrovnatelné moci kněžství a usiloval o to, aby všichni členové rozuměli jejímu významu. V době, kdy byla Josephu F. Smithovi vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, se rozvrh shromáždění, lekcí a účinnost kněžských kvor lišil sbor od sboru. President Smith ale předvídal den, kdy každá rada kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů porozumí svým povinnostem, převezme svou zodpovědnost, bude zvelebovat své povolání a zaujme své místo v Církvi. 45 Na generální konferenci v dubnu 1908 president Smith oznámil, že bude podniknuto nové úsilí ku prospěchu a pokroku těch, kteří jsou spojeni s různými kvory kněžství. 46 Obzvláštní zájem měl o kvora Aronova kněžství. Máme si hledět našich chlapců, kteří byli v Církvi vysvěceni jáhny, učiteli a knězi, radil. 47 V několika příštích letech biskupové svěřili mladým nositelům kněžství důležité úkoly, z nichž mnohé jsou nyní standardní praxí. Kvora Aronova i Melchisedechova kněžství byla posílena, když byla pevně založena pravidelná týdenní a celoroční kněžská shromáždění a ústřední církevní výbor začal pro kvora vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith kladl velký důraz na domácí učení. Neznám žádnou jinou povinnost, která je posvátnější nebo nutnější, pokud je vykonávána tak, jak má být, než jsou povinnosti učitelů, kteří navštěvují domovy lidí, kteří se s nimi modlí, kteří je napomínají ke ctnosti a cti, k jednotě, k lásce a k víře ve věc Sionu a věrnosti k ní, řekl. 48 Aby dále posílil rodiny Církve, zavedl se svými rádci v Prvním předsednictvu v roce 1915 v Církvi program každotýdenního domácího večera a vybízel rodiče, aby tento čas využívali k učení svých dětí slovu Božímu. Toto bylo také období významného pokroku v pomocných organizacích. Generální komise Nedělní školy, organizace pro mladé muže a mladé ženy a Primárky začaly vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith podotkl, že jejich lekce vedou XX

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Tesalonika v době apoštola Pavla

Tesalonika v době apoštola Pavla Týden od 15. do 21. července 3 Tesalonika v době apoštola Pavla Základní verš Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. (1K 9,19) Hlavní myšlenka Stručné prozkoumání

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Strana 8: Překročení Mississippi po ledu, C. C. A. Christensen. Laskavě poskytlo Museum of Art, Brigham Young University.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 97 8. září 2004 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2005 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 Kristus, naděje pro Afriku 1. V roce 2005,

Více