UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů"

Transkript

1

2 UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

3 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu: Curriculum Planing, 50 East North Temple Street, Floor 24, Salt Lake City, UT , USA. Uveďte prosím své jméno, adresu, sbor a kůl. Ujistěte se, zda jste uvedli název knihy. Potom uveďte své komentáře a doporučení, které se týkají silných stránek knihy, i oblastí, které je možné zlepšit. Strana 10: Joseph Smith Laskavě poskytla RLDS Church, Independence, Missouri Strana 30: Mary Fielding Smithová, Sutcliffe Maudsley Laskavě poskytla rodina Dona C. Corbetta Strana 51: Je vzkříšený, Del Parson Del Parson Strana 146: Kristus a Samaritánka, Carl Heinrich Bloch Národní historické museum ve Frederiksborgu v Hillerød Strana 233: Pěvecký sbor 20. sboru Použito se svolením Utah State Historical Society. Všechna práva vyhrazena Strana 274: Zkuste mne nyní v tom, Glen S. Hopkinson Glen S. Hopkinson Copyright 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena Printed in Germany Vydání v angličtině schváleno: 10/96 Přeložení schváleno: 10/96 Název v originále Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith Czech II

4 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Obsah Název Strana Úvod... V Historický přehled... VIII Služba Josepha F. Smitha... X 1 Vím, že můj Vykupitel žije Osobní svědectví o proroku Josephu Smithovi Pravdivá, věrná, vroucí modlitba Vliv matek Inspirace a božskost písem Víra: Základ veškeré spravedlivosti Nádherné dílo pokání a křtu Duch Svatý Naše misionářská povinnost Ježíš Kristus vykupuje veškeré lidstvo od časné smrti Ježíš Kristus vykupuje kajícníka od duchovní smrti Stateční ve věci Kristově Pevně se držte pravdy, abyste nebyli oklamáni Buďme loajálními občany Spasení malých dětí Kněžství, božská vláda Velký plán života a spasení Cudnost a čistota Šetrnost, základ prosperity Věčné spojení manžela a manželky Pomocné sdružení: Božsky zorganizované 21 pro dobro Svatých III

5 OBSAH SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA 22 Pravá láska v naší duši Obdržení svědectví o Ježíši Kristu Podporování těch, kteří jsou povoláni předsedat President vysokého kněžství Církve Zachovávání sabatu: Aby tvá radost mohla být úplná Naší prací je spasit duše Nesprávná cesta týrání a zneužívání Nechovejte k nikomu zášť Podvolte se nabádáním Ducha Poslušnost zákona desátku Svoboda skrze poslušnost Děti: Nejbohatší ze všech pozemských radostí Posvátné chrámy Páně Snažte se být vzdělanými v pravdě Slovo moudrosti: 36 Zákon pro fyzické a duchovní zdraví Svatých Synové a dcery Věčného Otce Služba v Církvi Posilování rodin při rodinných domácích večerech Otec a Syn Pokračující zjevení pro dobro Církve Zvítězme nad sebou samými Otcové v rodině Příprava na druhý příchod Krista Evangelium přináší světu mír v rozbouřených časech Vykoupení našich mrtvých skrze chrámovou službu Bezúhonnost: 47 Žijme celým srdcem podle svého náboženství Nacházejme odpočinutí v Kristu Rejstřík IV

6 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Úvod President Joseph F. Smith sloužil 52 let jako generální autorita Církve jako člen Kvora Dvanácti, jako rádce čtyř presidentů Církve a 17 let jako president Církve. Učil znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista s výmluvností, jemností a přesvědčením a volal po tom, aby lidé žili v souladu se záměry našeho Nebeského Otce. 1 Jeho služba se vyznačovala jeho mocným svědectvím o Ježíši Kristu: Obdržel jsem svědectví Ducha ve svém srdci a svědčím před Bohem, anděly a lidmi že vím, že můj Vykupitel žije. 2 Jeho poselství a proslovy nám i dnes poskytují božské vedení na naší cestě věčného pokroku. Naší prací v tomto světě, řekl president Smith, je činit dobro, srazit nepravost k zemi, vyzvednout spravedlivost, čistotu a svatost v srdcích lidu a přede vším jiným utvrdit v mysli našich lidí lásku k Bohu a jeho slovu. 3 Prohlásil, že být Svatým posledních dnů vyžaduje oběť světských cílů a potěšení, vyžaduje to věrnost, sílu charakteru, lásku k pravdě, poctivost vůči zásadě a horlivou touhu spatřit triumfující a postupující pochod pravdy. 4 První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů založilo řadu knih Učení presidentů Církve, aby pomohlo členům Církve prohloubit jejich porozumění naukám evangelia a přilnout těsněji k Ježíši Kristu prostřednictvím učení proroků v této dispensaci. Tato kniha přináší učení presidenta Josepha F. Smitha, který řekl: Aby muži a ženy byli Svatými posledních dnů, musejí být mysliteli a dělníky; musejí být muži a ženami, kteří věci důkladně promýšlejí, muži a ženami, kteří pečlivě zvažují směr svého života a zásady, které přijali Když lidé porozumějí evangeliu Ježíše Krista, uvidíte je, jak kráčejí přímo vpřed podle slova Páně a zákona Božího, přísně v souladu s tím, co je zásadové, správné, spravedlivé a v každém ohledu přijatelné Pánu. 5 V

7 ÚSLUŽBA VOD JOSEPHA F. SMITHA Každá kapitola v této knize obsahuje čtyři oddíly: 1) prohlášení, které stručně shrnuje zaměření kapitoly, 2) oddíl Ze života Josepha F. Smitha, který ilustruje učení kapitoly na nějakém příkladu ze života presidenta Smitha nebo prostřednictvím jeho moudrosti, 3) oddíl Učení Josepha F. Smitha, který představuje důležité nauky z jeho mnohých poselství a proslovů a 4) oddíl Doporučení ke studiu, který prostřednictvím otázek povzbuzuje k osobnímu zkoumání a studiu, další diskusi a uplatnění v našem dnešním životě. Jak používat tuto knihu K osobnímu studiu. Záměrem této knihy je obohatit porozumění všech členů zásadám evangelia, kterým mocně učil president Joseph F. Smith. Čtením s modlitbou a pozorným studiem může každý člen obdržet osobní svědectví o těchto pravdách. Tento svazek také doplní knihovnu evangelia každého člena a bude sloužit jako důležitý zdroj pro rodinnou výuku a pro studium v domově. K diskusím při nedělních shromážděních. Tato kniha je textem pro nedělní shromáždění kvora Melchisedechova kněžství a Pomocného sdružení. Učitelé se mají zaměřit na obsah textu a na související verše z písem a mají čerpat z otázek na konci kapitoly, aby povzbudili diskusi ve třídě. Pokud si otázky projdeme před studiem slov presidenta Smitha, můžeme získat hlubší pochopení jeho učení. Nedělní shromáždění se mají zaměřovat na zásady evangelia, osobní zkušenosti, které těmto zásadám učí, a na svědectví o pravdě. Usilují-li učitelé při přípravě a řízení lekce pokorně o Ducha, všichni zúčastnění budou posíleni ve své znalosti pravdy. Učitelé mají členům třídy připomínat, aby si na shromáždění nosili svou knihu, a mají ocenit přípravu členů tím, že budou vyučovat slovům presidenta Josepha F. Smitha. Pokud si členové třídy přečtou kapitolu předem, budou připraveni vzájemně se učit a povznášet. VI

8 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Ú VOD Není nutné, a ani se nedoporučuje, aby si členové kupovali další komentáře nebo texty s odkazy, aby podpořili materiál v tomto textu. Členové jsou povzbuzováni, aby se obrátili na verše z písem, které byly doporučeny pro další studium nauky. Jelikož je tento text určen k osobnímu studiu a vyhledávání informací o evangeliu, mnoho kapitol je příliš dlouhých na to, aby byly ve třídě zcela probrány. Nezbytným pro obdržení plnosti učení presidenta Smitha se tedy stává domácí studium. Při svém studiu můžete dojít k poznání tohoto pokorného, věrného a neohroženého proroka Božího, presidenta Josepha F. Smitha. Kéž přijmete jeho radu rozhodovat se správně, protože to je správné a protože vaše srdce miluje to, co je správné, a protože to je volba nade vše jiné. 6 Kéž se připojíte k presidentu Smithovi, který svědčil o moci evangelia Ježíše Krista: Naše víra v nauky, které byly znovuzřízeny nás upevňuje a posiluje a staví mimo jakoukoli otázku nebo pochybnost naši víru a důvěru v božské poslání Syna Božího. 7 Odkazy 1. Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), Gospel Doctrine, Editor's Table: Principle, Not Popularity, Improvement Era, July 1906, In Conference Report, Oct. 1910, Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 1893, Gospel Doctrine, 478. VII

9 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Historický přehled Tato kniha není dějinami, ale spíše kompilací zásad evangelia, jak jim učil president Joseph F. Smith. Aby se však učení zasadilo do historického kontextu, je zde uveden přehled shrnující některé milníky v jeho životě, které mají nanejvýš bezprostřední vztah k jeho učení. Přehled vynechává některé důležité události z jeho osobního života, včetně sňatků (v té době se v Církvi praktikovalo plurální manželství) a narození a úmrtí jeho dětí, kterým byl oddaný. 1800, 9. února: V Tunbridge ve státě Vermont se narodil Hyrum Smith, otec Josepha F. Smitha. 1801, 21. července: V Honeydonu v Anglii se narodila Mary Fieldingová, jeho matka. 1837, 24. prosince: Sňatek Hyruma Smitha a Mary Fieldingové v Kirtlandu ve státě Ohio. 1838, 13. listopadu: Joseph F. Smith se narodil ve Far Westu ve státě Missouri. 1844, 27. června: Mučednická smrt Josepha a Hyruma Smithových v žaláři v Carthage (5; číslice v závorkách ukazují věk Josepha F. Smitha). 1846, září září 1848: Rodina Mary Fielding Smithové putuje z Nauvoo ve státě Illinois do Údolí Solného jezera (7 9). 1852, 21. května: Joseph F. Smith pokřtěn presidentem Heberem C. Kimballem (13). 1852, 21. září: Mary Fielding Smithová umírá v Salt Lake City (13) : Slouží na misii na Sandwichových ostrovech (Havaj) (15 19). VIII

10 SLUŽBA HISTORICKÝ JOSEPHA F. P ŘSMITHA EHLED : Slouží na misii ve Velké Británii (21 24). 1864: Zvláštní misie na Havaji se staršími Ezrou T. Bensonem a Lorenzem Snowem (25 26) : Členem teritoriální legislativy, také , 1872, 1874, 1880, , 1. července: Vysvěcen apoštolem a rádcem v Prvním předsednictvu (27). 1867, 8. října: Ustanoven členem Kvora dvanácti apoštolů (28) , 1877: Dvě období presidentem Evropské misie (35 36, 38). 1877, 29. srpna: Úmrtí presidenta Brighama Younga v Salt Lake City (38). 1880, 10. října: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Johna Taylora (41). 1887, 25. července: Úmrtí presidenta Johna Taylora v Kaysville ve státě Utah (48). 1889, 7. dubna: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Wilforda Woodruffa (50). 1890, 24. září; 6. října: Přijat Manifest; Církví přijato Oficiální prohlášení 1 (51). 1893, 6. dubna: Zasvěcení chrámu Salt Lake presidentem Wilfordem Woodruffem (54). 1898, 2. září: Úmrtí presidenta Wilforda Woodruffa v San Francisku ve státě Kalifornie (59). 1898, 13. září: Je mu vyjádřena podpora jako druhému rádci presidenta Lorenza Snowa (59). 1901, 10. října: Úmrtí presidenta Lorenza Snowa v Salt Lake City (62). IX

11 HSLUŽBA ISTORICKÝ JOSEPHA PŘ EHLED F. SMITHA 1901, 17. října: Vysvěcen a ustanoven presidentem Církve (62). 1901, 10. listopadu: 1906, červenec září: Na zvláštní konferenci je mu vyjádřena podpora jako presidentovi Církve (62). Jako první president Církve cestuje po Evropě během své služby (67). 1909, listopad: První předsednictvo vydává naukový výklad Původ člověka (70). 1911: YMMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých mužů) přijímá skautský program a nazývá ho Skauti MIA (Vzájemné osvětové sdružení) (72). 1912: Seminář Granite v Salt Lake City otevírá první třídy volného studia. 1913: YWMIA (Vzájemné osvětové sdružení mladých žen) přijímá letní program pro dívky Campfire Girls; v roce 1914 je nahrazen ročním programem Dívky z úlů (74). 1913, 27. července: Zasvěcuje místo pro chrám Alberta (74). 1915, 27. dubna: První předsednictvo vybízí členy, aby pořádali pravidelné rodinné domácí večery (76). 1915, 1. června: Zasvěcuje místo pro chrám Havaj (76). 1916, 30. června: První předsednictvo a Dvanáct vydávají naukový výklad Otec a Syn (77). 1918, 3. října: Přijímá vidění o vykoupení mrtvých, které se stává 138. oddílem Knihy nauk a smluv (79). 1918, 19. listopadu: Umírá v Beehive House v Salt Lake City (80). 1918: Statistika na konci roku: členů; 75 kůlů; 839 sborů; 22 misií. X

12 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Služba Josepha F. Smitha Joseph F. Smith byl šestým presidentem Církve a posledním presidentem, který osobně poznal proroka Josepha Smitha. Dětství a mládí jsem prožil při putování s Božími lidmi, s nimi jsem trpěl a s nimi jsem se i radoval. Celý můj život je spojován s těmito lidmi, řekl. 1 Usilovně se snažil poznat Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, a s naprostou oddaností jim sloužit. Byl požehnán hlubokým porozuměním evangeliu a dokázal vést svůj lid v zásadách věčné pravdy a upevnit Církev přes útoky protivníků v prvních letech 20. století. Toužil být mírotvorcem, kazatelem spravedlivosti 2, energicky učil poslušnosti a z vlastní zkušenosti svědčil o tom, že všichni, kteří budou poslušni nabádání Ducha získají jasnější, rozsáhlejší, přímější a jistější poznání Božích pravd, než může získat kdokoli jiný. 3 Dětství vyživované vírou. Joseph F. Smith, první dítě Mary Fieldingové a Hyruma Smitha, se narodil 13. listopadu 1838 ve Far Westu v kraji Caldwell ve státě Missouri uprostřed pronásledování a chudoby. Dva týdny předtím byl jeho otec zajat lůzou a nespravedlivě uvězněn. Čtyři dlouhé měsíce Hyrum Smith, jeho bratr prorok Joseph Smith a další strádali v žaláři v Liberty. Mary cítila, že jí byl manžel krutě odňat v době, kdy jsem potřebovala nejlaskavější péči a pozornost takového přítele, místo toho na mně náhle a neočekávaně spočinula péče o velkou rodinu. Jako obrácená do Církve z Kanady se provdala za Hyruma Smitha po smrti jeho první ženy Jerushy a pečovala o pět Smithových dětí v době, kdy k tomuto počtu přibyl můj drahý malý Joseph F. 4 Když byli Svatí v zimě vyhnáni z Missouri, byl Joseph F. miminkem v náručí. Jeho otec byl stále ve vězení a je- XI

13 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ho matka byla vážně nemocná a musela být přepravena více než dvě stě mil, většinou na [svém] lůžku. 5 Maryina sestra Mercy Fielding Thompsonová Josepha F. kojila a starala se o něho a o vlastní dcerku. Svatí nalezli útočiště v Illinois a malý Joseph F. prožil většinu ze svých prvních osmi let v Nauvoo, městě, které Svatí vybudovali na březích řeky Mississippi. Tam, v kruhu rodiny Smithových a komunity Svatých, byl vychováván v poznání evangelia Ježíše Krista. Byl jsem poučován, abych věřil v božské poslání Ježíše Krista, vzpomínal později. Učil mne tomu můj otec, a také prorok Joseph Smith, a má matka a po všechny své chlapecké dny a po všechna svá léta na světě jsem na této víře lpěl 6 Otec Josepha F., Hyrum, pomáhal proroku Josephovi pokročit s dílem znovuzřízení od doby zorganizování Církve, a dokonce již dříve, když Joseph překládal Knihu Mormon. Prorok na svého staršího bratra Hyruma velmi spoléhal, zejména v Nauvoo, kde byl Hyrum povolán zjevením jako patriarcha Církve a jako pomocný president. Prorok řekl, že Hyrum vlastní mírnost beránka a bezúhonnost Joba a stručně řečeno mírnost a pokoru Krista. 7 Podobně jako jeho otec i Joseph F. získal velkou lásku a oddanost k proroku Josephu Smithovi. V pozdějších letech se často dělil o vzácné vzpomínky z dětství na svého strýce a neustále svědčil o jeho povolání jako proroka znovuzřízení: Byl plný radosti, byl plný veselí, byl plný lásky A zatímco si mohl hrát s dětmi a bavit se mezi lidmi při prostých nevinných hrách, rozmlouval také s Otcem a Synem a hovořil s anděly, a oni ho navštěvovali a udělovali mu požehnání a dary a klíče moci. 8 Josephovi F. ještě nebylo šest let, když jeho strýc Joseph a jeho otec Hyrum položili život za Boží království. 27. června 1844 je zavraždila násilnická lůza. Nauvoo v něm vždy vyvolávalo posvátné vzpomínky na minulost, které byly zdvojnásobeny a které byly současně drahé i strašlivé, drahé pro místo posvátného odpočinutí prachu mého otce, a strašlivé pro scény, které v oné době (a které jsou v mé paměti jasné jako den) přinesly čestnému světu beznaděj a hrůzu a naplnily deset tisíc srdcí zármutkem a bědou. 9 XII

14 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith, šestý president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Malba A. Salzbrennera. XIII

15 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Po Hyrumově smrti Mary a její sestra Mercy, také vdova, pracovaly společně, aby se postaraly o velkou rodinu a připravily se na to, že se připojí ke Svatým při stěhování na západ. Joseph F. Smith vzpomínal, že jejich přípravy náhle skončily na podzim roku 1846, kdy je vyhrožující lůza donutila, aby se přeplavili v otevřeném plochém člunu přes řeku Mississippi do Iowy, kde jsme tábořili pod stromy a poslouchali ostřelování města. Opustili jsme svůj pohodlný dům se vším nábytkem, který v něm zůstal, a veškerý svůj pozemský majetek, aniž bychom měli naději nebo si pomyslili, že ho kdy znovu uvidíme. 10 Jeho matka své děti opakovaně ujišťovala: Pán otevře cestu, 11 a síla jejího přesvědčení živila jejich vlastní víru. Nebyli jsme daleko, když jsme uslyšeli kanonádu na druhé straně řeky, vzpomínal president Smith, ale právě tehdy jsem v duchu pociťoval jistotu jistotu jakou jen dítě může pociťovat že vše je v pořádku, že je v tom Pánova ruka, stejně jako to pociťuji dnes. 12 Když Joseph F. Smith putoval na západ, všímal si, jak jeho matka s vírou čelí výzvě za výzvou. Když velitel jejich výpravy nelaskavě trval na tom, že vdova bude přítěží pro celou výpravu, dala mu najevo, že udělá svou část a postará se o sebe, a že dokonce dorazí do údolí dříve než on. A nakonec to dokázala! Jako rodinný pasáček si Joseph F. silně uvědomoval důležitost vzácného dobytka, který patřil rodině, a tak nikdy nezapomněl, jak jeho matka jednou skrze vroucí modlitbu nalezla ztracený pár volů. Později, jak vzpomínal, se modlila za voly, kteří se položili ve jhu, jako kdyby byli otráveni, aby mohli vstát a jít dál, a k úžasu všech, kteří to viděli, voli vstali a my jsme jeli dál září 1848 dovedl Joseph F. jedno rodinné volské spřežení do Údolí Solného jezera. Bylo mu devět let. Smithovi se usadili na pozemku jižně od Salt Lake City v Millcreeku a mladý Joseph F. tam, jak vzpomínal, namáhavě pracoval jako vozka, pasáček, oráč, zavlažovač, žnec, s kosou nebo hrabicí, přepravce dřeva, mlatec, prosévač [a] všeobecný dělník. 14 Rodina žila prostě v malém srubu, ale president Smith později poznamenal: Neměli jsme se hůře než tisíce jiných, a ne tak špatně jako mnozí. 15 Naučil se tvrdě pracovat a vykonávat svou povinnost, XIV

16 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA žít bez přepychu, velebit Boha a platit desátek ze všeho, co rodina vypěstovala. Joseph F. Smith si vždy vysoce vážil práce a oběti své matky, její nesrovnatelné lásky a víry. Když ve věku 51 let po dvou měsících nemoci zemřela, byl zdrcen. Po smrti mé matky následovalo 18 měsíců od 21. září 1852 do dubna 1854 které pro mne byly nebezpečným obdobím, napsal později jednomu příteli z dětství. Byl jsem skoro jako kometa nebo ohnivý meteor, bez přitažlivosti nebo gravitace, které by mne držely v rovnováze nebo vedly v rozumných mezích. Vzpomínal, že ve 13 letech bez otce a bez matky nebyl zcela bez přátel. 16 Jeho navždy milovaná a vzpomínaná teta Mercy R. Thompsonová 17 ho i nadále živila a on nikdy nezapomněl na starostlivost Brighama Younga, Hebera C. Kimballa a George A. Smitha, otcova bratrance. Joseph F. prohlásil, že to byli muži, které jsem se pro jejich bezúhonnost a lásku k pravdě naučil milovat tak, jako jsem miloval svého otce. 18 Povolán sloužit na Havaji Když v dubnu 1854 První předsednictvo na generální konferenci oznámilo, že Joseph F. byl povolán, aby se připojil ke skupině misionářů, která měla brzy odcestovat, použil víru, kterou nashromáždil v průběhu svého dětství, a povolání radostně přijal. Později s vděčností vzpomínal: Má čtyřletá misie na Sandwichových ostrovech obnovila mou rovnováhu a utvrdila zákony, meze a hranice, které řídily můj další život. 19 Starší Joseph F. Smith dorazil do Honolulu na Sandwichových ostrovech (Havaj) 27. září 1854, asi šest týdnů před svými šestnáctými narozeninami. Byl přidělen na ostrov Maui a brzy zůstal sám v Kule, aby žil mezi lidmi a poznal jejich jazyk a kulturu. Vzpomínal, že jako mladý starší dychtivě usiloval o dar jazyků a tímto darem a prostřednictvím studia jsem sto dnů po přistání na těchto ostrovech mohl mluvit k lidem v jejich rodné řeči, jako nyní hovořím svým rodným jazykem k vám. 20 Mimořádná plynulost v řeči mu umožnila osobně sloužit havajskému lidu. XV

17 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Přestože byl starší Smith mladý, byl pověřen, aby předsedal na ostrově Maui, potom v Hilo na ostrově Havaj a později na ostrově Molokai. Když na Molokai dostal vysokou horečku a byl tři měsíce vážně nemocný, jedna drahá sestra, Ma Mahuhii, o něho s láskou pečovala, jako kdyby byl jejím vlastním synem. Nikdy na něho nezapomněla, ani on na ni, a kdykoli se v pozdějších letech setkali, vítali se s hlubokou náklonností. Laskavost, kterou mi projevili mnozí dobří domorodci na Havaji, 21 pro něho byla požehnanou vzpomínkou. Starší Joseph F. Smith opustil Havaj v říjnu 1857 a přijal narůstající zodpovědnosti, které mu přidělil president Brigham Young. Sloužil na misii v Anglii ( ) a na druhé misii na Havaji (1864). Po návratu do Salt Lake City koncem roku 1864 byl zaměstnán v Kanceláři církevního historika a pracoval pod vedením staršího George A. Smitha z Kvora Dvanácti. Služba v Kvoru Dvanácti a v Prvním předsednictvu Potom, v roce 1866, pod vedením presidenta Younga, byl osmadvacetiletý Joseph F. Smith vysvěcen apoštolem a povolán jako rádce v Prvním předsednictvu. Vážil si presidenta Younga jako muže pozvednutého a podporovaného mocí Všemohoucího Boha, aby pokračoval v poslání [proroka] Josepha a dokončil dílo, ke kterému on během svého života položil základy. 22 Joseph F. Smith celou duší toužil pomáhat tomuto velikému a slavnému dílu, aby spělo kupředu. 23 Učil: Sami jste přijali evangelium, tedy jděte a konejte celou svou povinnost, ne polovinu nebo část, ale celou svou povinnost. 24 Toto je způsob, jak podporovat zájmy Sionu a utvrzení jeho věci na zemi. 25 Kromě dalších zodpovědností, které měl jako člen Kvora Dvanácti, přijal také zodpovědnost sloužit po dvě období jako president Evropské misie ( ; 1877). Ačkoli formální vzdělání Josepha F. Smitha bylo omezené, osvojil si velkou slovní zásobu a naučil se hovořit s mocí a přesvědčivostí. 24. června 1866 hovořil v Tabernaclu v Salt Lake City, a jak si zaznamenal starší Wilford Woodruff z Kvora Dva- XVI

18 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA nácti, hovořil odpoledne jednu hodinu a patnáct minut a moc kněžství byla na něm, a projevoval téhož ducha, který spočíval na jeho strýci Josephu Smithovi, Prorokovi, a na jeho otci Hyrumu Smithovi. 26 Starší Joseph F. Smith se stal široce známým pro rozsah a moc svých kázání, toužil učit v souladu se Svatým Duchem pro porozumění těch, kteří mě slyší. 27 Není to ani tolik bezchybná řeč, jako duch doprovázející řečníka, co v duši probouzí život a světlo, učil. 28 Vždy jsem se snažil, aby moji posluchači pocítili, že já a moji společníci jsme mírotvorci a milovníci míru a dobré vůle, že naším posláním je spasit, a nikoli zničit, budovat, a nikoli bořit, napsal jednou synovi na misii. 29 Od smrti presidenta Brighama Younga v roce 1877 do doby, kdy mu byla v roce 1901 vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, neustále pracoval na tom, aby probouzel život a světlo v duši Svatých a utvrzoval mír a dobrou vůli. Během těchto 24 let sloužili jako presidenti Církve John Taylor, Wilford Woodruff a Lorenzo Snow a Joseph F. byl povolán jako rádce v každém následném Prvním předsednictvu. Byla to doba, kdy víra a praktiky Svatých posledních dnů byly všeobecně nepochopeny a v 80. letech 19. století sváděli protivníci s Církví a jejími členy tvrdé právní boje. Nechtějí, abychom byli nábožensky nebo jinak odděleným a odlišným lidem od zbytku světa. Chtějí, abychom se ztotožnili a smísili se zbytkem světa, abychom se stali takovými, jako jsou oni, a tím maří záměry Boží, vysvětlil president Smith. 30 President Smith nicméně na členy Církve naléhal, aby své nepřátele milovali a aby jim odpouštěli. Když zapomeneme na cíl našeho povolání a sejdeme z cesty povinnosti a vracíme úder za úder, abychom oplatili zlým za zlé, abychom pronásledovali, protože jsme možná pronásledováni, zapomínáme na Pánovy příkazy a na smlouvy, které jsme uzavřeli s Bohem, že budeme dodržovat Jeho přikázání, učil. 31 Skleslým Svatým připomněl Boží ujištění, že osudem Církve je jít vpřed a stoupat, dokud Boží záměry ohledně tohoto velkého díla posledních dnů nebudou naplněny. 32 XVII

19 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Joseph F. Smith velmi lnul k těm, kterým sloužil. Když zažívám projevy důvěry a lásky svých bratrů a sester, které mám rád, jde mi to přímo do srdce, řekl. 33 Ze všech svých vztahů si nejvíce cenil svazků se svou milovanou rodinou. Být manželem a otcem pro něho bylo největším povoláním. Rád pobýval doma, aby učil své děti, aby jim vyprávěl příběhy, aby si s nimi zpíval, hrál a smál se. Když byl pryč kvůli plnění úkolů, toužil po svých drahých. 1. dubna 1885 si na Havaji do deníku zapsal: Vane silný východní vítr, který by v chladnějším podnebí byl studený a ostrý. Vane jemně, nebo nelaskavě na mé drahé? Je jim teplo, nebo zima? Mají hlad, nebo jsou nasyceni? Jsou uprostřed přátel, nebo nepřátel, jsou ustaraní, nebo klidní? Klid, buď klidný! 34 Jeho syn Joseph Fielding Smith vzpomínal na drahocenné chvíle, které prožíval po otcově boku diskutuje o zásadách e- vangelia a přijímaje výuku, jak ji mohl podat pouze on. Tímto způsobem byl vpravdě položen základ mého poznání, takže mohu také říci, že vím, že můj Vykupitel žije a že Joseph Smith je, byl a vždy bude prorokem živého Boha. 35 Neustále dbal o časné i duchovní potřeby své rodiny a způsoboval, že jeho přítomnost bylo možné pocítit, ať již byl doma, nebo pryč. V poznámkách, dopisech a básních vyjadřoval svou trvalou náklonnost ke svým drahým. Moje drahá společnice, napsal své ženě o jejích 39. narozeninách, smýšlím o tobě lépe, cením si tě více, jsi mi bližší a miluji tě více dnes, než před dvaceti lety. Každá hodina, týden, měsíc a rok posiluje pouto našeho svazku a každé dítě ho upevňuje věčnou pečetí. 36 President Smith choval velkou lásku k chrámu a jeho obřadům, které umožnily věčné sjednocení rodin. Kdo, kromě Svatých posledních dnů, přemítá o myšlence, že za hrobem budeme pokračovat v rodinné organizaci? dubna 1853 byl ve věku 14 let svědkem kladení úhelných kamenů chrámu Salt Lake a 6. dubna 1892 ve věku 53 let pronesl modlitbu při usazení krycího kamene chrámu. 38 Příštího roku, 6. dubna 1893, president Wilford Woodruff velkolepou budovu, čtvrtý chrám v Utahu, zasvětil. President Smith hovořil při zasvěcovacím shromáždění a řekl: Toto je šestý chrám [včetně chrámů Kirtland a Nauvoo], ale to není konec. 39 Jako president Církve později zasvětil mís- XVIII

20 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA ta pro chrámy Cardston v Kanadě (27. července 1913) a Laie na Havaji (1. června 1915). Služba v povolání presidenta Církve 17. října 1901, týden po smrti presidenta Lorenza Snowa, Kvorum dvanácti apoštolů vysvětilo a ustanovilo Josepha F. Smitha šestým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako president sloužil 17 let, od roku 1901 do roku Při svém prvním proslovu ke Svatým jako president Církve prohlásil: Je naší výsadou žít blíže k Pánu než kdy dříve, chceme-li, abychom se mohli těšit z většího vylití Jeho Ducha, než jsme se kdy těšili, a abychom mohli postupovat rychleji, svižněji růst v poznání pravdy a být důkladněji utvrzeni ve víře. Toto vše však závisí na rostoucí věrnosti lidí. 40 Jeho osobní návštěvy mezi Svatými, jeho úsilí o posílení přátelství a výuky v místních sborech, jeho vlastní neúnavné kázání zásad věčné pravdy, to vše byly prostředky k povznesení spravedlivosti, čistoty a svatosti v srdcích lidu. 41 Věděl, že pouze spravedliví, čistí a svatí lidé mohou pomáhat Spasiteli uskutečnit posvěcení země a spasení lidské rodiny. 42 Počet členů Církve se během úřadování presidenta Smitha téměř zdvojnásobil z v roce 1901 na v roce Ačkoli většina členů stále žila na západě Spojených států, president Smith pociťoval silné pouto se členy v mnoha národech. V roce 1906 jako první úřadující president Církve navštívil Evropu a v roce 1910 se tam vrátil, uskutečnil také návštěvu u Svatých v Kanadě a na Havajských ostrovech. Spolu se svými rádci v Prvním předsednictvu radil členům, aby byli věrní a pravdiví v loajalitě vůči svým vládám a aby byli dobrými občany 43 a aby zůstali ve své rodné zemi a vytvářeli kongregace trvalého charakteru. 44 Členové Církve již nebyli povzbuzováni k přestěhování do Utahu, aby se shromáždili se Svatými. První generace Svatých se shromáždila v Sionu tím, že se geograficky oddělila od světa, aby získala jednotu a duchovní sílu. Následujícím generacím president Smith zdůrazňoval, jak je XIX

21 SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA důležité žít mírumilovně uprostřed světa, zatímco si uchováváme dědictví jednoty a duchovní síly, kterou umožňuje řád a obřady kněžství. President Smith často hovořil a dlouze se rozepisoval o nesrovnatelné moci kněžství a usiloval o to, aby všichni členové rozuměli jejímu významu. V době, kdy byla Josephu F. Smithovi vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, se rozvrh shromáždění, lekcí a účinnost kněžských kvor lišil sbor od sboru. President Smith ale předvídal den, kdy každá rada kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů porozumí svým povinnostem, převezme svou zodpovědnost, bude zvelebovat své povolání a zaujme své místo v Církvi. 45 Na generální konferenci v dubnu 1908 president Smith oznámil, že bude podniknuto nové úsilí ku prospěchu a pokroku těch, kteří jsou spojeni s různými kvory kněžství. 46 Obzvláštní zájem měl o kvora Aronova kněžství. Máme si hledět našich chlapců, kteří byli v Církvi vysvěceni jáhny, učiteli a knězi, radil. 47 V několika příštích letech biskupové svěřili mladým nositelům kněžství důležité úkoly, z nichž mnohé jsou nyní standardní praxí. Kvora Aronova i Melchisedechova kněžství byla posílena, když byla pevně založena pravidelná týdenní a celoroční kněžská shromáždění a ústřední církevní výbor začal pro kvora vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith kladl velký důraz na domácí učení. Neznám žádnou jinou povinnost, která je posvátnější nebo nutnější, pokud je vykonávána tak, jak má být, než jsou povinnosti učitelů, kteří navštěvují domovy lidí, kteří se s nimi modlí, kteří je napomínají ke ctnosti a cti, k jednotě, k lásce a k víře ve věc Sionu a věrnosti k ní, řekl. 48 Aby dále posílil rodiny Církve, zavedl se svými rádci v Prvním předsednictvu v roce 1915 v Církvi program každotýdenního domácího večera a vybízel rodiče, aby tento čas využívali k učení svých dětí slovu Božímu. Toto bylo také období významného pokroku v pomocných organizacích. Generální komise Nedělní školy, organizace pro mladé muže a mladé ženy a Primárky začaly vydávat jednotné studijní osnovy. President Smith podotkl, že jejich lekce vedou XX

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně

Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči Poskytování pomoci dle způsobu Páně Skutečným dlouhodobým cílem programu pro blaho a sociální péči je budovat charakter členů Církve, dárců i příjemců,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE BRIGHAM YOUNG Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Strana 8: Překročení Mississippi po ledu, C. C. A. Christensen. Laskavě poskytlo Museum of Art, Brigham Young University.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Učení presidentů Církve. Joseph Fielding Smith

Učení presidentů Církve. Joseph Fielding Smith Učení presidentů Církve Joseph Fielding Smith UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE JOSEPH FIELDING SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Salt Lake City, Utah Knihy v edici Učení presidentů Církve

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. neboli MORMONI

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. neboli MORMONI Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů neboli MORMONI Pro kurz Křesťanství II vypracovala Ivana Zemanová ( učo. 163107) 9.5.2005 1 Obsah Historie a současnost Učení Posvátné knihy Církevní struktura

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více