t - I " ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t - I " ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA"

Transkript

1 ,. STARY ZAKON,. t - I " l. KNIHY KRALOVSKE Překlad s výkladem, DRUHA PARALIPOMENON 6 KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON 1980 KALICH - PRAHA

2 6 Babylóňanům. Z kdysi mocné říše Davidovy tu jsou jen skromné pozůstatky, ale, milosrdný a věrný Bůh právě na nich projeví svou moc a při nich uskuteční své spasitelné záměry s celým světem. Knihy královské mají svůj protějšek i doplněk v Druhé knize letopisů čžlž Paralipomenon, která tímto svým řeckým pojmenováním napovídá, že zachycuje to, co 'bylo opomenuto'. Nepodaří se už zjistit, měl-li autor (nebo autoři) vedle textu Knih královských k ruce jiný psaný materiál nebo vychází-li jen z ústního podání. Překvapí, jak nejednou odlišně hodnotí různé krále. Sotva to bude dáno jen odstupem časovým. Přestože záměrně přechází mlčením různé stinné stránky davidovskýcli králů, např. Šalomouna (a 1Pa Davida), je to jediný Jóšijáš, o němž soud vyzní jednoznačně kladně (2Pa 34n). Tím více překvapí, že Menaše, který je v 2Kr 21 líčen jako nejhorší odpadlík od Hospodina a ke -"šemu ochotný vazal asyrského velkokrále, dostává v 2Pa 33 rysy nečekaně sympatické, a je dokonce pravděpodobné, že 2Pa tu zachovala dobrou historickou vzpomínku (sr vk). Udobí zahrnuté Knihami královskými se dá vymezit postavením Šalomounova chrámu a jeho zničením. I když chrám platil za viditelné znamení Boží přítomnosti, zůstal jen dílem rukou lid.ských a nemohl do svých zdí pojmout toho, jemuž patří nebe i země (sr 1Kr 8,27). Knihy Paralipomenon, třebaže právě jeruzalémskému chrámu a jeho bohoslužbě věnují mimořádnpu pozornost, sledují v prvé řadě Boží spasitelné dění, které nemůže být zmařeno ani nevěrou vyvoleného lidu ani zlobou jeho nepřátel. Jeruzalém padl, chrám byl zničen, ale Hospodin zůstává Bohem. I pohanský král Kýros se postaví do jeho služeb a umožní zajatým Judejcům, aby se vráťžli do země svých otců a obnovili zbořený chrám svého BOlia. OBSAH ÚVODEM _ :...- _ - - ZKRATKY A ZNAKY PRVNÍ KRÁLOVSKÁ Úvod 1. JEQNOTNE KRALOVSTVI 1. Konec vlády Davidovy - - aj David a Šúnemanka 1,1-4 - bj Ad6nijášovy nároky na trůn 1, cj Pomazání Šalomouna za krále dj Potlačené povstání 1, : Salomoun králem aj Davidovy rady synovi 2, bj Smrt Šalomounových odpůrců 2, cj Šalomoun v Gibe6nu 3, dj Šalomounův soud 3, Šalomounoya vláda j aj Správa země 4,1-5,8 - - b J Šalomounova moudrost 5,9-14 c J Smlouva s týrským Chíramem 5,15-32 _ dj Stavba chrámu 6, ej Královské paláce 7, f J Příprava chrámového vybavení gj Posvěcení chrámu 8, : "=J Hospodin se zjevuje Šalomounovi 9, ij Jiné podniky Šalomounovy 9,

3 Salomounova sláva i poblouzení - 84 DRUHÁ KRÁLOVSKA aj ávštěva královny ze Sáby 10,1-13 b j Salomounovo bohatství 10, cj Šalomounovy ženy 11, dj Šalomounovi protivníci 11, ej Achijáš a Jarobeám 11, tj Šalomounova smrt 11, ' ÚvOd 1. DO ZANII<U SEVERNÍHO IZRAELE 1. Elíša prorokem II. ROZDĚLENE KRALOVSTVI 1. Rozkol mezi sever'em a jihem - -,- aj Rechabeámova nemoudrost b j J arobeám králem severního Iz aele 12,20-33 cj Proroctví proti Bét-elu dj Smrt Jarobeámova syna i' jeho smrt 14,1"':"'20 2. Války mezi severem a jihem :- aj Rechabeám - král judský 14,21-31 bj bijám - král judský 15, cj Asa - král judský 15, d) Nádab - král izraelský 15, e) Baeša - král izraelský 15,33-16,7 t) Éla - král izraelský 16, g) Zimrí - král izraelský 16, Boj o ryzost náboženství a) Omrí - král izraelský 16,23-28 b) Achab - král izraelský 16,29-34, c) Elijáš ohlašuje dobu sucha 17,1-16 d) E1ijáš křísí vdovina syna ej Elijášův zápas' na Karmelu 18,1-46 t) Elijáš na Chorébu 19,1-18 g) Elijáš a Elíša 19, Aramejské nebezpečí a) Aramejský vpád odražen 20,1-22 b) Nový nápor Aramejců 20, c) Nábotova vinice 21, :: d) Spojenectví J6šafatovo s Achabem ej Achabovi proroci a Míkajáš 22,9-28 ',--: tj Achabova smrt 22, g) J6šafat -, král judský 22,41-51 h) Achazjáš - král izraelský 22, I a) Smrt, Achazjášova 1, b) Nanebevzetí Elijášovo 2, c) Elíša se ujímá svého úkolu 2, d) J6ram - král izraelský 3,1-12 ' e) Tažení tří králů proti Moábu 3, t) Elíša se zastává vdovy 4, g) E1íša vzkřísí syna Šúnemanky 4,1\-: h) Sycení v Gilgálu 4, t) Aramejec Naamán uzdraven 5, i) Géchazí potrestán 5, le) Navrácená sekera 6, , I) Aramejci raněni slepotou 6, m) Ben-hadad obléhá Samaří 6, n) ečel{8né vítězství nad Aramejci 7,1-20 o) Súnemanka a král 8,1-6 - p) El!ša a Chazael 8, Konec domu Achabova - - a) J6ram - král judský 8, b) Achazjáš - král judský 8, c) Jehú pomazán za krále 9, dj Smrt dvou králů 3. královny 9, e) Vyvraždění Achabových potomků 10,1-17 t) Vyhlazení ctitelů Baalových 10, g) Promarněná příležitost 10,30-36 h) Atalja zavražděna 11, Pohnuté doby obou království a) J6aš - král judský 11,17-12, b) Oprava chrámu c) J6ašova smrt 12, ' d) J6achaz - král izraelský 13, e) J6aš - král izraelský 13, t) E\íšova nemoc a smrt 13, g) Ben-hadad nástupcem Chazaelovým 13, h) Amasjáš - král judský 14, t) Amasjášova pýcha a pád 14,

4 Neodvratný konec severu 260 DR U HÁK N I HAL E TOP I,S ů aj Jarobeám II. - král izraelský ' 14, _ bj Azarjáš - král judský 15,1-7 cj Zekarjáš - král izraelský 15,8:--12 dj Šalúm - král izraelský 15,13-16 ej Menachém - král izraelský 15,17-22 f J pekachjáš - král izraelský 15,23-26 g J Pekach - král izraelský 15, _. hj Jótam - král judský 15,32-38 ij Achaz - král judský 16,1-6 ij Žádost o asyrskou pomoc 16,7-20 kj Hóšea - poslední král izraelský 17,1-6 - IJ Izrael je potrestán za své hříchy mj Přestěhování porobených 17,24-41 ' II. KONEC JUDSKÉ SAMOSTATNOSTI 1. Za asyrské nadvlády - _ aj Chizkijáš - král judský 18,1-8 b J Izrael jde do zajetí 18,9-12 cj Sancheríb v Judsku 18, dj Chizkijášova modlitba 19, e J Prorok Izajáš zasahuje 19,20-31 tj Jeruzalém podivuhodně zachráněn 19, gj Chizkijášova nemoc a potěšení 20, hj Poselství od Beródaka-baladána 20,12-21 ij Menaše - král judský 21, ; J Amón - král judský 21, Poslední záblesk svobddy - _ aj Jóšijáš - král judský 22,1-7 - bj Nalezení knihy Zákona 22,8-20 cj Náboženská očista v zemi 23,1-14 dj Jóšijáš v Bét-elu 23, ej Slavnost velikonoční 23,21-25 tj Egyptský zásah 23, Nástup. Babylóňanů aj Jóachaz - král judský 23, _ bj Jójakím - král judský 23,36-24, _ cj Jójakín král judský 24, _ dj Sidkijáš - král judský 24,18-25, _ - ej Pád Jeruzaléma 25, f J Gedaljáš správcem země 25, gj. Jójakln omilostněn 25, zvaná též DRUHA PARALIPOMENON Úvod I. SALOMOUN 1. Boží zjevení v Gibeónu aj Šalomounova moudrost 1,1-13 bj Šalomounovo bohatství 1, Chrám Hospodinův aj Úmluva s králem Chúramem 1,18-2, bj Stavba chrámu 3, '""": cj Oltář a chrámové příslušenstvl 4,1-5, dj Vnesení schrány 5, ej Š,alomounova modlitba 6, tj Posvěcení chrámu 7, gj Bůh se opět Šalomounovi zjevuje 7, Ostatní činnost Salomounova - aj Šalomoun jako stavebník 8, bj Péče o bohoslužbu 8, cj Zámořské plavby 8, dj Návštěva královny ze Sáby 9, ej Šalomounovo bohatství a věhlas 9, f j Šalomounova smrt a pohřeb 9, I II. KRALOVE JUD TÍ 1. Roztržka říše aj Rechabeámova nemoudrost 10, bj Rechabeámova vláda v Judsku 11, cj Vpád Šíšakův 12, dj Konec vlády Rechabeámovy 12, Dallií králové judští - :: =- - aj Abijáš, vítěz nad Jarobeámem 13, bj Ása, vítěz nad núbijským Zerachem 14, cj Asa a prorok Azarjáš 15, dj Ása a prorok Chanání ' 16, ej Jóšafatova náboženská horlivost 17, f j Jóšafat táhne s Achabem do války 18,1-19,3 - gj Ustanovení soudco. v zemi 19,

5 12 J 13 hj Jóšafat vítězí nad přesilou nepřátel ij Jóšafat6vo spojenectví s Achazjášem j) Jóramova neblahá vláda 21, ' - kj Achazjáš, oběť protiachabovského spiknutí 22,1-9 lj Ataljino mezivládí 22, mj Jóaš l{rálem 23, nj Oprava jeruzalémského chrámu 24, o j_ Jóaš opouští Hospodina a je 'zavražděn pj Amasjášova vláda, války a smrt 25, r j Uzijášova úspěšná vláda 26, sj Uzijášovo zpychnutí a trest 26,16-23 tj Jótam, vítěz nad 'Amónem 27, Konec samostatnosti judské ZKRATKY A ZNAKY 1. BIBLICKÉ KNIHY STARÝ ZÁKON aj Achaz tísněn Izraelem a Aramem b j Zákrok proroka Odéda 28, c j Achaz žádá Asyřany o pomoc 28, dj Chizkijášova náboženská reforma 29' ej Slavení hodu beránka za Chizkijáše 30 1-:i7 - f j Zajištění chrámové bohoslužby 31,1-2i gj Jeruzalém obležen Asyřany 32, hj Chizkijášova nemoc a stavební činnost ij Menašeovo modlářství a pokání 33, [Pseudepigrafní Modlitba Menašeova] - jj Amón 33, kj Jóšijáš, horlitel pro Hospodina 34, lj Nalezení knihy Zákona 34, mj Slavení hodu beránka za JóšiJáše 35, nj Jóšijášovo utkání s egyptským králem 35,20-27 o j Poslední čtyři králové a zajetí babylónské pj Nástup perského luále Kýra 36, '- - CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED LITERATURA Gn Ex Lv Nu Dt -loz Sd Rt ls 2S 1 Kr 2 Kr 1 Pa 2Pa Ezd Neh Est Jb Ž Genesis, 1. MojžJšova - Exodus, 2. Mojžíšova Leviticus, 3. Mojžíšova Numeri, 4. Mojžíšova Deuteronomium, 5. Mojžíšova Jozue Soudců Rút 1. Samuelova 2. Samuelova 1. Královská 2 Královská 1. Paralipomenon - 2. Paralipomenon - Ezdráš Nehemjáš Ester Jób Žalmy Př Přísloví Kaz - Kazatel Pís - Píseň Šalomounova Iz - Izajáš Jr - Jeremjáš Pl - Pláč Jeremjášův Ez - Ezechiel Da - Daniel Oz Ozeáš Jl - Joel Am - Amos Abd - Abdijáš Jon - Jonáš Mi Micheáš Na - Nahum _Abk Abalmk Sf Sofonjáš Ag Ageus Za - Zacharjáš Mal, - Malachiáš }

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

Úvod do studia Starého a Nového zákona

Úvod do studia Starého a Nového zákona IT " CO NEVIS O BIBLI Úvod do studia Starého a Nového zákona -" {' 1 "':I" AA Miloš Bič Petr Pokorný Praha 1997 Olejová lampička z 4.-5. století zdobená Kristovým znakem XP (= Ch. R.). Byla přípomenutím

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Lekce 8. Rozdělené království. osnova lekce

Lekce 8. Rozdělené království. osnova lekce Lekce 8 Rozdělené království V sedmé lekci jsme na chvíli přerušili naše putování dějinami Izraele a zabývali se spisy věku království - podivuhodnými knihami básnickými a mudroslovnými. Nyní se opět vrátíme

Více

l I PR I SLOV I KAZATEL Překlad KALICH-PRAHA PŘÍSLOVÍ-KAZATEL-PÍSE ,, STARY ZAKON , """"' PI SEN s výkladem '"'.i.;

l I PR I SLOV I KAZATEL Překlad KALICH-PRAHA PŘÍSLOVÍ-KAZATEL-PÍSE ,, STARY ZAKON , ' PI SEN s výkladem ''.i.; ,, STARY ZAKON Překlad s výkladem l "",, PR SLOV, """"' P SEN '' '"'.i.; 10 PŘÍSLOVÍ--PÍSE 1979 KALCH-PRAHA 6 sk á moudrost, aspoň ve svých podstatných památkách. Jde o sbírky obsahující převážně bajky

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

ROLF RENDTORFF. Hebrejská bible. a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY

ROLF RENDTORFF. Hebrejská bible. a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY ROLF RENDTORFF Hebrejská bible a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY Rolf 1 Rendtorff VYŠEHRAD 2000 Hebrejská bible, adějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY TATO KNIHA VYCHÁZÍ S LASKAVÝM PŘI SPĚNÍM

Více

Důkazy pro víru. září, Ferrell Jenkins

Důkazy pro víru. září, Ferrell Jenkins Důkazy pro víru září, 2004 Ferrell Jenkins Mohu důvěřovat Bibli? Důkazy z archeologie a historie Co tvrdí Bible? Písmo je inspirované Bohem 2. Timoteovi 3:16-17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

Lekce 9. Soud a zajetí. osnova lekce

Lekce 9. Soud a zajetí. osnova lekce Lekce 9 Soud a zajetí Studium dějin Božího lidu nám zároveň odhalilo i Boží záměr: z nepatrného počátku - jednoho muže víry - se tento lid rozrostl ve veliký a mocný národ. Později se však stali rozděleným

Více

Cena pro účastníka programu Zkoumejme Bibli. Obvyklá prodejní cena. Popis

Cena pro účastníka programu Zkoumejme Bibli. Obvyklá prodejní cena. Popis ÚVOD Během posledních let proběhly na různých stupních církve průzkumy duchovního života členů církve, které potvrdily smutnou skutečnost zejména v bohatých západních zemích čte každý den Boží slovo a

Více

K O I N O N I A 27 2004

K O I N O N I A 27 2004 Časopis studentů a studentek Teologického semináře CASD v Sázavě K O I N O N I A 27 2004 DĚJINY IZRAELE Během školního roku 2002-03 byl předmět Dějiny Izraele náplní druhého ročníku dálkového studia VOŠ.

Více

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed) LECTO DVNA na každý den v roce 12 Všedrr í dny it rgického rmezidobí (lo- t týden9 roči í cykius 2) KARMELTÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2003 LTURGE SLOVA

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ 1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11) Hlad po Božím slově skutečně

Více

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

Posledních pět judských králů

Posledních pět judských králů Týden od 11. do 17. října 3 Texty na tento týden 2Kr 22,2; Jr 22,16; 23,2 8; 29,10 14; Dt 4,5 9 Základní verš Když se zastával utištěného a ubožáka, tehdy bývalo dobře. Zda to neznamená, že mě znal? (Jr

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

PROROCKÉ KNIHY 1 PROROCI A PROROCTVÍ

PROROCKÉ KNIHY 1 PROROCI A PROROCTVÍ PROROCKÉ KNIHY 1 PROROCI A PROROCTVÍ Hebrejský výraz naví souvisí se slovesem volat (nelze určit zda ve významu aktivním či pasivním), řecký výraz profétés (srov. čes. pro-rok) ten, kdo mluví před (ve

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona

Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Gabriela Ivana Vlková Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona Olomouc 2007 PROROCI: HISTORICKO-LITERÁRNÍ ÚVOD 3 Oponenti:

Více

Lekce 10. Návrat a obnova. osnova lekce

Lekce 10. Návrat a obnova. osnova lekce Lekce 10 Návrat a obnova Slavný jeruzalémský chrám ležel v troskách, nádhera Jeruzaléma se proměnila ve spáleniště a Boží lid byl zajatcem v cizí zemi. Zde ale tento příběh naštěstí nekončí! Bůh vykonává

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Starověká Palestina Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Israel Finkelstein Neil Asher Silberman Objevování Bible

Israel Finkelstein Neil Asher Silberman Objevování Bible Israel Finkelstein Neil Asher Silberman Objevování Bible Israel Finkelstein Neil Asher Silberman Objevování Bible Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie VYŠEHRAD Na přebalu: Asyrský reliéf znázorňující

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

1 z 171. Od slávy k úpadku

1 z 171. Od slávy k úpadku 1 z 171 Od slávy k úpadku 2 z 171 Obsah Obsah 2 Úvod 9 1. kapitola Začátek Šalomounovy vlády 10 Šalomounův sen 11 Předpoklady správného vůdce 11 Úspěch 13 2. kapitola Šalomounův chrám 13 První chrám 14

Více

EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU. Manuál pro vedoucí biblického studia. 1 Ezd - Neh

EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU. Manuál pro vedoucí biblického studia. 1 Ezd - Neh EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU Manuál pro vedoucí biblického studia 1 Ezd - Neh OBSAH Ezdráš a Nehemjáš: Obnova Božího lidu Postavení Ezd-Neh v Bibli Charakteristika a zvěst Ezd-Neh Příběh Ezd-Neh

Více

Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Král Chizkijáš King Hezekiah. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Král Chizkijáš King Hezekiah. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Beneš, Th.D. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Král Chizkijáš King Hezekiah Vedoucí práce: Mgr. Jiří Beneš, Th.D. Autor: Petr Turek Praha 2011 1 Poděkování Rád bych na tomto místě

Více

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL = východní Středomoří dobrá poloha (křižovatka výměna civilizačních podnětů): Malá Asie Mezopotámie Egypt Ugarit města v Sýrii (sever) Byblos Sídón Tyros na jihosyrském pobřeží

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU

40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU manuál pro kazatele a vedoucí 1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ: OBNOVA BOŽÍHO LIDU MANUÁL Materiál 40 dní s Biblí 2012 obsahuje a) denní rozpis čtení

Více

Milost Vám a pokoj od Boha Otce, jeho Syna, Ježíše Krista a Ducha svatého. Slovo pro dnešní uvažování je zapsáno v proroctví Ozeášově, v 1.

Milost Vám a pokoj od Boha Otce, jeho Syna, Ježíše Krista a Ducha svatého. Slovo pro dnešní uvažování je zapsáno v proroctví Ozeášově, v 1. Oz 1 Ozeáš I. 1. První čtení: 5 M 6,4 9;14 15; 7,9 11; J 3,17 21 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hos podina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. I. Mojžíšova 1 O stvoření světa. Gen 1 Dny stvoření. 2 První lidé v ráji. O sobotě. Gen 2 Vztah lidí a Boha. 3 Neposlušnost se nevyplácí.

Více

JOHANNA KOPPOV Á. Izraelští. proroci. Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI ' 2001

JOHANNA KOPPOV Á. Izraelští. proroci. Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI ' 2001 EDICE BIBLISTIKA JOHANNA KOPPOV Á Izraelští. proroci Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI 2001 1991 by Bonifatius GmbH Druck Buch Verlag PaderbomlDeutschland

Více

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 40 DNÍ S BIBLÍ Datum SZ NZ 29. 2. Ezd 1,1-11 Mt 1,1-25 1. 3. Ezd 2,1-35 Mt 2,1-23 2. 3. Ezd 2,36-58 Mt 3,1-17 3. 3. Ezd 2,59 70 Mt

Více

Poslání a služba proroků

Poslání a služba proroků HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU 2008/09 Poslání a služba proroků - proroci ve Starém zákoně Uvedení. 3 Stručný přehled a mapy. 4 září 08 říjen 08 listopad 08 prosinec 08 leden 09 únor 09 březen 09 duben 09

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Vnitřní i vnější krize

Vnitřní i vnější krize Týden od 4. do 10. října 2 Texty na tento týden Sd 2,10 12; 1Kr 12,26 31; Jr 2,2.3.5 8; 27,4 7 Základní verš Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody; všichni, kdo jej sžírají, se proviňují, dolehne

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2008 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2008 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2008 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

O životě ve stínu černé borovice (1)

O životě ve stínu černé borovice (1) Duben 2005 Bratři a sestry! Kdosi označil křest any za velikonoční lidi. To je nejlepší definice nás samých. Nebot křest ané jsou lidé, kteří jdou s rovnou páteří a zvednutou hlavou sebevědomě životem.

Více

Exegeze úryvku Iz 7,10-17

Exegeze úryvku Iz 7,10-17 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Student: Jaroslav Fogl Obor: teolog Forma studia: prezenční Vyučující: Mgr. Radek Matuška Ročník: třetí Akademický

Více

Stavba druhého chrámu Čtěme Ezd 1,1-2; 3,1-6.10-13; 4,1; 5,1-5; 6,13-15.19-k

Stavba druhého chrámu Čtěme Ezd 1,1-2; 3,1-6.10-13; 4,1; 5,1-5; 6,13-15.19-k Stavba druhého chrámu Čtěme Ezd 1,1-2; 3,1-6.10-13; 4,1; 5,1-5; 6,13-15.19-k CB Most, pátek 11.9.2009 Budování Božího domu je vždy spojeno se stejnými principy, nebezpečími,... Při budování nejde jen o

Více

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Ravasi, Gianfranco Biblické postavy : liturgický

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se 5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se ke stáru nechal strhnout svými manželkami a obětoval

Více

Israel Finkelstein Neil Asher Silberman. David a Šalomoun

Israel Finkelstein Neil Asher Silberman. David a Šalomoun Israel Finkelstein Neil Asher Silberman David a Šalomoun Israel Finkelstein Neil Asher Silberman David a Šalomoun Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie VYŠEHRAD Na přebalu: Marc Chagall David,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Velký spor ve starozákonních

Velký spor ve starozákonních Týden od 24. do 30. ledna 5 Velký spor ve starozákonních příbězích Texty na tento týden Ž 51,12 17; 1Kr 18,37; 2Kr 19,17 22; Est 3,8.9; 4,13.14; Neh 1,4 7.11 Základní verš Sdělil jsem jim, jak dobrotivá

Více

Východiska politické situace a politická situace doby Ámosovy

Východiska politické situace a politická situace doby Ámosovy Ámos 1,3-2,16 Východiska politické situace a politická situace doby Ámosovy Prorok Ámos je pokládán za prvního z píšících proroků je to nejstarší ucelené dílo prorocké literatury. Je polemikou proti kultu

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

Projekt. Tři svědkové konce. Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu

Projekt. Tři svědkové konce. Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu Prjekt Tři svědkvé knce Tat práce je předlžena studijnímu ddělení Glbal University jak jeden z pžadavků pr klasifikaci v předmětu BIB3053 Témata velkých prrků, čtvrté vydání. Vypracval Michael Buban Odevzdán

Více

NOVÝ ŽIVOT. Církev. 1. lekce. Blok C. Církev jako tělo. Přečti si: ef 1,22-23; Ko 1,18; 1K 12, Klíčový verš: 1K 12,27

NOVÝ ŽIVOT. Církev. 1. lekce. Blok C. Církev jako tělo. Přečti si: ef 1,22-23; Ko 1,18; 1K 12, Klíčový verš: 1K 12,27 NOVÝ ŽIVOT BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ tato lekce patří: 1. lekce Církev jako tělo Církev Blok C Přečti si: ef 1,-; Ko 1,18; 1K 1, 1-7 Klíčový verš: 1K 1,7 vy jste tělo Kristovo a jednotlivě [jste jeho] údy.

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Kniha obsahuje zákonodárství, které se vztahuje na kult a službu kněží. Celá pochází z kněžské tradice. 3 Pentateuch

Kniha obsahuje zákonodárství, které se vztahuje na kult a službu kněží. Celá pochází z kněžské tradice. 3 Pentateuch 1 3 Pentateuch 3.1 Knihy Pentateuchu Pentateuch je soubor zákonů zasazených do rámce dějepisného vyprávění. Je to tedy Tóra - Zákon. Jednotlivé knihy Židé označují prvním důležitým slovem textu, Septuaginta

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Scott Ashley (Can You Believe the Bible?) (Z časopisu The Good News, roč. 12, č. 4, červenec srpen 2007, str , přeložil M. T.).

Scott Ashley (Can You Believe the Bible?) (Z časopisu The Good News, roč. 12, č. 4, červenec srpen 2007, str , přeložil M. T.). Scott Ashley (Can You Believe the Bible?) (Z časopisu The Good News, roč. 12, č. 4, červenec srpen 2007, str. 20-23, přeložil M. T.). Napadání Boha a Bible je dlouhodobá věc. Jaké jsou některé z motivů

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Jk 5,16 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Jk 5,16 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. CB Kladno 20.5.2012, Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. strana 1 Jk 5,16 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 2Pa 18,1 Jóšafat měl nesmírné bohatství a slávu. Spříznil se s Achabem. 2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Den Hospodinův (Sofonjáš)

Den Hospodinův (Sofonjáš) Týden od 26. května do 1. června 9 Texty na tento týden Sf 1,2 4.7 9.12.17.18; 2,1 5; 3,1 5; Na 1,1 3 Základní verš Hrozný bude Hospodin, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude

Více

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Matouš 1:1-17 a Lukáš 3:23-38 dávají rodopisy Ježíše. Matouš zaznamenává Josefův rodokmen, zatímco Lukáš

Více

Rozhovory. nad BIBLÍ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Rozhovory. nad BIBLÍ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rozhovory nad BIBLÍ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jan Heller N a č e m m i z á l e ž í Rozhlasové rozhovory o biblických textech vedl s autorem Petr Vaďura Vyšehrad Tato kniha

Více

Diplomová práce HISTORICITA KRÁLE DAVIDA, STAV DISKUSE

Diplomová práce HISTORICITA KRÁLE DAVIDA, STAV DISKUSE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Diplomová práce HISTORICITA KRÁLE DAVIDA, STAV DISKUSE Vedoucí práce : Adam Mackerle Th.D. Autor práce: Eva Hořicová

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z OLD TESTAMENT TEXTS IN THE NEW TESTAMENT MATTHEW, CHAPTER 1,2 MATOUŠ 1 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

M Ě S Í Č N Í K L E D E N 2 012

M Ě S Í Č N Í K L E D E N 2 012 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY L E D E N 2 012 Milí farníci, vstoupili jsme do nového občanského roku 2012. Je to rok, o kterém se stále mluví, že bude provázen různými událostmi, kterých se

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU III. KNIHY NAUČNÉ JÓB AŽ PÍSEŇ PÍSNÍ Připravila Starozákonní překladatelská komise Praha 1998 KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 1998 Česká biblická společnost Karmelitánské

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

30. května 2009 1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Marek Jonczy.

30. května 2009 1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Marek Jonczy. 30. května 2009 1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Marek Jonczy. 2. Zkouška Vinohradského smíšeného sborového zpěvu začne 15 min po skončení bohoslužby. 3. Odpolední shromáždění se koná

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Nakladatelství P3K Praha ı Jan Divecký,

Více

A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh

A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova A1 Bible: kniha knih; A2 Náboženství a pojem bůh; A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci; A4 Judaismus; A5 Hermeneutika a exegeze; B5 Bible: Starý zákon: První kniha

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Mezopotámie - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová TEST - MEZOPOTÁMIE Jméno: Datum: 1. Kde obecně vznikaly první státní útvary?

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

HOSPODINODINŮV SOUD NAD IZRAELEM U PROROKŮ AMOSA A OZEÁŠE

HOSPODINODINŮV SOUD NAD IZRAELEM U PROROKŮ AMOSA A OZEÁŠE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra biblické teologie Biblická teologie Helena Kotíková HOSPODINODINŮV SOUD NAD IZRAELEM U PROROKŮ AMOSA A OZEÁŠE Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

Život křesťana Soukromý život. PřeČTi Si: Mt 6,2-8; Žd 11,6 (ČSP: Hebrejům); Jk 1,5-8

Život křesťana Soukromý život. PřeČTi Si: Mt 6,2-8; Žd 11,6 (ČSP: Hebrejům); Jk 1,5-8 NOVÝ ŽIVOT BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ Život křesťana Soukromý život Blok C Tato lekce patří: 1. lekce Mluvit s Bohem PřeČTi Si: Mt,-8; Žd 11, (ČSP: Hebrejům); Jk 1,-8 KlíČový verš: Jk,1 Mnoho zmůže účinná

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Úvod do studia judaismu

Úvod do studia judaismu PROJEKT IHISTUD - KBS FF ŽČU PLZEŇ (registrační číslo CZ 1.07/2.2.00/15.0390) Úvod do studia judaismu Tento studijní materiál vznikl v letech 2009-2011 společnou činností studentů magisterského studijního

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více