Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008

2 Oponenti: prof Ladislav Tichý, ThD doc ThDr Martin Pmdký KNAZSKY SEMINAR sv FrlnliŠka Xaverského BANSKA BYSTRICA KNIŽNICA zapísané dl1,jl ()J!) znaéki\: prírastkove clslo: PŘEDMLUVA 1 TERMÍNY A METODA OBSAH Smlouva Smlouva jako metafora Novodobý vývoj v chápání termínu smlouva Smlouva jako tennín právní a teologický Vztah vyjádřený pomocí takzvané formule smlouvy Příbuzenské vztahy a smlouva Deuteronomistické zpracování dějin Výzkum dynamiky smluvních vztahů 17 2 DYNAMIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V TEXTECH STAROVĚKÉHO BL ÍZKÉHO VÝCHODU Dopisy z Tell-el-Amarna ze 14 stol př Kr Vztahy mezi Egypťany a Chetity ve 13 stol př Kr Vztahy mezi Asýrií a Babylónií ve stol př Kr Smluvní vztahy Asyřanů v 9-7 stol př Kr Stély ze Sefire z 8 stol př Kr Sabejské nápisy z 8 a 7 stol př Kr Souhrnně o smlouvách ve starověkém Orientu 30 3 DYNAMIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V DEUTERONOMISTlCKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN 31 I vydání Petr Chalupa, 2008 ISBN Dynamika smluvních vztahů mezi lidmi Dynamika smluvních vztahú mezi státy - smlouvy zahraničně politické Smlouva s Chíramem v První knize Královské (1 Kr 5,15-3 2) Smlouvy s Aramej ci 35 3

3 312 Dynamika smluvních vztahú uvnih státu - smlouvy vnitropolitické Smlouva s Gibeoňany Smlouva mezi Abnerem a Davidem Smlouva mezi Davidem a Jónatanem 4 1 Exkurz I - smluvní vztah vyjádřený přísahou Podvojná smlouva kněze Jójady Dynamika smluvních vztahú mezi Bohem a lidmi " Deuteronomium Dvě smlouvy v Dt 5 a Dt Přistoupení k smlouvě v Dt Vliv novoasyrských vazalských smluv v Dt 13, Dynamika smluvního vztahu v Dt 26, Metafory příbuzenských vztahů v Dt Hospodin nezapomíná na smlouvu v Dt Hospodin umožňuje obrácení v Dt Kněžské texty v Deuteronomiu Prolínání kněžské a deuteronomistické koncepce v Dt 7, 1-9, Kněžské pojetí smlouvy uzavřené na Chorebu (Dt 9,7-10,1 1) 70 32l1 1 Teologie smlouvy v Deuteronomiu a deuteronomistickém zpracování dějin Diachronní aspekt Kniha Jozue Aktualizace společenství postaveného na smlouvě v Joz 8, Kontrakt v Joz Kniha Soudcú Knihy Samuelovy - věčná smlouva s Davidem ajeho potomky? Knihy Královské Dynamika smlouvy za Š alomouna Chizkijášova obnova smlouvy Jošijášova obnova smlouvy Smluvní vztahy v deuteronomistickém zpracování dějin - souhrn 93 Exkurz II - smlouva soli 97 4 DYNAMIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI BOHEM A LIDMI V DEUTERONOMISTICKÉ ČÁSTI SINAJSKÉ PERIKOPy 99 5 DYNAMIKA SMLOUVY V NĚKTERÝCH PROTOKANONICKÝCH KNIHÁCH STARÉHO ZÁKONA Takzvaný kněžský spis v Pentateuchu Kniha Nehemjáš Kniha proroka Ozeáše Kniha proroka Izajáše Kniha proroka Jeremjáše Kniha proroka Ezechiele DYNAMIKA SMLOUVY V NĚKTERÝCH DEUTEROKANONICKÝCH KNIHÁCH STARÉHO ZÁKONA První kniha Makabejská Sírachovec DYNAMIKA SMLOUVY V RANÝCH ŽIDOVSKÝCH TEXTECH Damašský spis z Kumránu Kniha Jubilejí DYNAMIKA SMLOUVY V NOVÉM ZÁKONĚ Nová smlouva v textech o poslední večeři Dmhý list Korinťanúm List Ř ímanúm List Ž idům DYNAMIKA SMLOUVY JAKO TÉMA VE VZTAZíCH MEZI KŘESŤANY A ŽIDY Vědomí dobového kontextu Mezníky ve vztazích mezi křesťany a Ž idy Teologická problematika K dynamice smlouvy v židovském a křesťanském chápání

4 Příloha I - hebrejské idiomy vyjadřující dynamiku smlouvy 134 Příloha II - aplikace Greimasovy strukturální analýzy na žalm Příloha III - mapa Levanty Zkratky Bibliografie Rejstm( biblických citací PŘEDMLUVA V teologii představuje tennín smlouva důležitý pojem s dalekosáhlými konotacemi Biblické pojetí smlouvy je však vždy nezbytným východiskem pro jakékoli další uvažování o významech smlouvy v jiných teologických disciplínách (např v dogmatické či morální teologii) S ohledem na význam tématu lze říci, že teologie smlouvy prostupuje velkou část Písma svatého Jeho čtenář si totiž může všimnout, že na různá starozákonní pojetí navazují koncepce novozákonnní, a to nejen jako projev kontinuity jedné křesťanské Bible, ale zároveň s vysokou mírou diskontinuity, odlišující identitu křesťanskou od židovské' Právem si tedy můžeme klást otázky ohledně významové náplně různých koncepcí, vyjadřovaných ternlínem smlouva Jestliže pak spojíme tennín smlouva se sémantickým polem "novosti", vzniká široký prostor významových obměn Se zaměřením na dynamiku smluvních vztahů se můžeme tázat, z jakého důvodu byla určitá smlouva v Bibli porušená, vypovězená či překonaná jako zastaralá Dále nás může zajímat, co mohl znamenat takový vývoj pro smluvní vztah Docházelo snad k pokusům o obnovu určitého vztahu? Lze také uvažovat nad tím, kdo a jakým způsobem obnovu smlouvy provádí, jakou podobu může taková obnova mít, popř jakým dokumentem může být zachycena Následující studie zkoumá nejprve předpoldady literárního ztvárnění smluvní problematiky, které nachází v textech starověkého Blízkého východu Potom se zabývá dynamikou smluvních vztahů v takzvaném deuteronomistickém zpracování dějin, tedy ve starozákonních knihách Deuteronomium, Jozue, Soudců, v knihách Samuelových a Královských Nato obrací pozornost k projevům smluvní dynamiky v jiných biblických i mimobiblických textech a na závěr se táže po možnostech, které by dynamika smlouvy mohla poskytnout dialogu mezi křesťany a Židy Studie navazuje na autorův příspěvek "Aktualizace smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin" do sborníku nazvaného "Od I Více k tomu PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, Židovský národ ajeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Č

5 Doc Petr Chalupa, ThD DYNAMIKA SMLOUVY V DEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOV ÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Publikace je určena pro odbornou veřejnost a ostatní zájemce Výkonný redaktor Mgr Vít Hušek, ThD Odpovědná redaktorka Jarmila Kopečková Technická redaktorka RNDr Miroslava Kouřilová Obálka Iva PerÍltková Vydala Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, Olomouc wwwupolcz/vup Vytiskl Tiskservis Gen Sochora 1764/ Ostrava-Pomba Olomouc vydání Ediční řada - Monografie ISBN K:t\JAZSK í SiEiVnNAj[ sv Františk l Xaverskp ;; KNIZNIC A BANSKA BYSTRICA fl A II í 1\1

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE*

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* AUC THEOLOGICA 2014 roč. 4, č. 2 Pag. 179 195 BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* JAROSLAV BROŽ ABSTRAKT Článek nabízí přehled stavu metod biblického bádání na počátku 21. sto letí.

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1)

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1) Studie a texty Evangelické teologické fakulty řídí Pavel Filipi číslo 16 (2010/1) Život Dekalogu, život Písma Život Dekalogu, život Písma Uspořádal Martin Prudký Články M. Prudkého, O. Halamy, J. Halamy,

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Václav Renč -- básník hluboké víry

Václav Renč -- básník hluboké víry Zpravodaj p r o duchovní hudbu Václav Renč -- básník hluboké víry V minulém Psalteriu jsme již neměli prostor na připomenutí významného českého básníka Václava Renče, od jehož narození uplynulo 28. listopadu

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

1. Úvod: Předmět a metoda knihy. Filozofické základy biblické hermeneutiky

1. Úvod: Předmět a metoda knihy. Filozofické základy biblické hermeneutiky 1. Úvod: Předmět a metoda knihy. Biblická hermeneutika věda o porozumění biblickým textům zahrnuje širokou oblast: 1.) analýza způsobu probíhání vědeckého výkladu bible s kritickým přezkoumáním. 2.) Zkoumá

Více

Měla by církev učit desátky?

Měla by církev učit desátky? 1 Měla by církev učit desátky? Russell Earl Kelly, Ph.D. Teologické závěry týkající se jedné tabu doktríny. Russell Earl Kelly, Ph.D. Autor knihy Odhalení učení Adventistů sedmého dne Writers Club Press

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základní školy Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky diplomová práce Brno 2015 Vedoucí diplomové práce:

Více

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7.

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Jako 14. svazek edice Osobnosti českých a moravských dějin

Více

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Základy statistiky Aplikace v technických a ekonomických oborech měření a zjišťování teoretické modely empirické modely základy induktivní statistiky počítačové

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Přednášky se uskuteční ve dvou přednáškových blocích středa 15.00 17.00 hodin (viz str. 41) pátek 10.00 12.00 hodin (viz str. 69)

Přednášky se uskuteční ve dvou přednáškových blocích středa 15.00 17.00 hodin (viz str. 41) pátek 10.00 12.00 hodin (viz str. 69) PŘEDNÁŠKY Přednášky se uskuteční ve dvou přednáškových blocích středa 15.00 17.00 hodin (viz str. 41) pátek 10.00 12.00 hodin (viz str. 69) Jsou rozděleny do pěti tematických okruhů: 1. Víra, církev, duchovní

Více

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY Vladimír Handl (ed.) NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny Praha 2011 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Recenze: Na počátku... jsme nechápali správně (výklad Genesis 1 v jejím původním kontextu)

Recenze: Na počátku... jsme nechápali správně (výklad Genesis 1 v jejím původním kontextu) Recenze: Na počátku... jsme nechápali správně (výklad Genesis 1 v jejím původním kontextu) In The Beginning... We Misunderstood (Interpreting Genesis 1 in its Original Context), Kregel Publications, 2012

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s.

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. Informační bulletin HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. VERITAS č. 20 21/2012 2013 Pro informaci svých členů vydává VERITAS podle potřeby. Obsah 1. Mimořádná valná hromada

Více