CZ.1.07/1.1.36/ Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář"

Transkript

1 Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1

2 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena tak, že umožňuje vzájemnou prostupnost mezi učebními a studijními obory. Umožňuje všem žákům, kteří splní dané podmínky, získat střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Absolventi mají možnost pokračovat po vykonání závěrečných zkoušek v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Mají rovněž možnost rozšířit si vzdělání ve studijním oboru denního studia podobného odborného zaměření. Cílem výuky na naší škole je přizpůsobení obsahu učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry. Usilujeme o to, aby absolventi školy byli vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní širší uplatnění v praxi. Tomuto požadavku přizpůsobujeme výuku, ve které se ve stále širší míře uplatňuje výpočetní technika a požadavky na jazykové znalosti žáků. Stěžejním dokumentem je ŠVP, který je zpracován v návaznosti na RVP. Základem výuky je společný obsah vzdělávání v prvním ročníku pro všechny učební obory vyučované na naší škole. Odborné vzdělání v 1. ročníku je strukturováno do dvou etap a je společné pro všechny obory. Organizace výuky na naší škole: V 1. ročníku je výuka odborných předmětů rozdělena do čtyř tematických celků, které prostupují všemi obory a to jak v teoretické přípravě, tak i v odborném výcviku. Jedná se o tyto celky: - ruční zpracování kovů - ruční zpracování dřeva - základy elektrotechniky - strojní obrábění Zařazení témat z různých oborů je pro žáky zajímavější a umožňuje jim získat širší přehled odborných vědomostí v základních učebních oborech vyučovaných na škole. Výběr učiva v 1. ročníku umožňuje žákům lépe posoudit, zda obor, který si vybrali, splňuje jejich očekávání. Nerozhodnutým žákům může napomoci získat představu o jejich budoucí profesní orientaci. V závěru 1. ročníku se mohou žáci rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu s odborným zaměřením, které si na přihlášce ke studiu vybrali, nebo zda se rozhodnou odborné zaměření studia změnit. 2

3 Obsah a zaměření vzdělávání v 2. ročníku Obsah vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu H/01Elektrikář. Vzdělávací program ve 2. a 3. ročníku rozpracovává učivo, výsledky vzdělávání, občanské, klíčové kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Od 2. ročníku je učivo odborných předmětů zaměřeno na získávání specifických znalostí a dovedností zvoleného studijního nebo učebního oboru. Inovace vzdělávacího programu probíhá na základě poznatků z praxe a předchozího ověřování vytvořených ŠVP ve výuce. Byly zohledněny a zapracovány připomínky učitelů odborných předmětů i učitelů odborného výcviku. Cílem je ještě dokonalejší provázanost mezi odbornými předměty a odborným výcvikem, odstranění případných duplicit, a tím zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu. Záměrem je, aby žáci získali co nejširší odborné znalosti v oboru elektrikář potřebné k uplatnění v praxi. Třída je v některých odborných předmětech a odborném výcviku rozdělena do skupin, které se prostřídají na všech specializovaných učebnách tak, aby byly plněny osnovy s důrazem na celé spektrum odborných i klíčových kompetencí se začleněním průřezových témat. Dovednosti získané v odborných předmětech umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech vzdělávání. Do učiva je vhodně aplikována problematika mechatroniky. Největší důraz je potom kladen zejména na bezpečnost práce a ochranu zdraví, stejně jako dodržování pracovní doby včetně přestávek, které jsou dány jak zákoníkem práce, tak hygienickými a školskými normami Obsah a zaměření vzdělávání v 3. ročníku Ve třetím ročníku se navazuje na dosavadní znalosti žáků. Hlavním cílem je připravit žáky tak, aby jejich vzdělání bylo úspěšně ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Toho se dosahuje samostatným řešením úkolů, skupinovou prací, prací s počítačem a využitím školního e-learningového portálu. Využívá se také odborných exkurzí, produktivní práce a setkání s odborníky při prezentacích firem ve škole. Pro žáky jsou organizovány konzultační hodiny. Vyučující přistupují k jednotlivým žákům diferencovaně podle jejich individuálních možností a věkových specifik. Žáci si rozšiřují a upevňují znalosti z mechatroniky, elektropneumatiky, elektrohydrauliky a PLC automatů. Jsou využívány autodidaktické metody, tj. je zadána náročnější samostatná práce projekt. Žáci jsou připravováni na učení v životních situacích, problémové učení a především týmovou práci. Při tom jsou využívány sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, zejména diskuse a dále metody činnostně zaměřeného vyučování. 3

4 2. UČEBNÍ OSNOVY 2.1 Předmět: Elektrotechnika Obecný cíl předmětu předmětu elektrotechnika poskytuje žákům vědomosti o fyzikální podstatě elektrických a magnetických jevů i jejich využití a praktické aplikaci. Vede žáky k aktivnímu vztahu k elektrotechnice i k pochopení jejího významu při vědeckotechnickém rozvoji jednotlivých odvětví výroby a služeb. prvního ročníku je částečně převzaté z všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika. Druhý ročník navazuje na základní znalosti získané v prvním ročníku a podstatně je rozšiřuje a prohlubuje. Získané znalosti tvoří základ odborného vzdělání v oboru elektrikář. Charakteristika učiva a pojetí výuky Těžiště vzdělávacích cílů je v získávání správné fyzikální představy o jevech, zákonitostech a vztazích v elektrotechnice, znalosti principů běžně užívaných elektrických strojů a zařízeni. Základ učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu. Na základě těchto znalostí mohou žáci samostatně řešit jednoduché příklady elektrotechnické praxe, určovat hodnoty nejdůležitějších veličin v elektrotechnice a parametry elektrických zařízeni jednoduchým výpočtem. Běžnou součástí vyučovací hodiny jsou praktické úlohy, samostatné práce, cvičení a testy. Při výuce jsou maximálně využívány názorné pomůcky ve formě modelů a stavebnic, které žákům umožní lépe pochopit principy fyzikální základy elektrotechnicky a elektroniky. Pro lepší návaznost učiva a pochopení souvislostí bylo do učiva předmětu elektrotechnika implementováno učivo z předmětu elektronika. 1. ročník 1 hodina týdně 33 hodin Stejnosměrný proud - popíše účinky elektrického proudu na lidský organismus, orientuje se v základních elektrotechnických veličinách a jednotkách - nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za použití schematických značek prvků - popíše vznik elektrického proudu v 10 hod. - účinky elektrického proudu na lidský organismus - elektrický proud v kovech, zákony elektrického proudu, elektrické obvody, - elektrický proud v polovodičích, kapalinách a v plynech - elektrotechnické veličiny a jednotky, jejich násobky - elektrická vodivost, rozdělení látek podle 4

5 látkách - vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, kapalin a plynů - zná typy výbojů v plynech a jejich využití - řeší praktické úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona - řeší praktické úlohy s užitím vztahu R = ς*l/s; - sestaví jednoduchý elektrický obvod a provede měření elektrických veličin na výukovém panelu - popíše metody měření elektrického proudu a napětí - vyjmenuje zdroje elektrické energie a popíše jejich princip a způsoby řazení - vysvětlí tepelné účinky elektrického proudu - používá získaných vědomostí při řešení praktických úloh elektrické vodivosti, polovodiče - elektrický obvod a jeho části - elektrické napětí a proud - měření stejnosměrného proudu a napětí - elektrický odpor a rezistivita - Ohmův zákon - rezistory a jejich řazení - 1. Kirchhoffův zákon - 2. Kirchhoffův zákon - elektrický výkon, práce, energie - zdroje elektrické energie - řazení zdrojů, způsoby, podmínky Elektrostatické pole - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj - určí elektrickou sílu v poli bodového elektrického náboje - vysvětlí princip a funkci kondenzátoru - vypočítá kapacitu kondenzátoru - vytvoří elektrický obvod na výukovém panelu a na vytvořeném zapojení vysvětlí funkci kondenzátoru 6 hod. - elektrický náboj tělesa, elektrická síla - elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, - Coulombův zákon - kondenzátory 5

6 Elektromagnetismus - charakterizuje látky podle magnetických vlastností - aplikuje poznatky o pohybu vodiče v magnetickém poli - určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami - vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice - popíše využití elektromagnetického vlnění ve sdělovacích soustavách - znázorní rezonanční křivky - na výukovém panelu popíše účinky magnetického pole - magnetické pole 6 hod. - magnetické pole elektrického proudu - magnetická síla - magnetické vlastnosti látek - elektromagnetická indukce - indukčnost - elektromagnetické vlny - přenos informací elektromagnetickým vlněním Elektrochemie - vysvětlí vedení proudu v elektrolytech a využití tohoto jevu u elektrochemických zdrojů - vysvětlí princip chemických zdrojů napětí - vysvětlí princip elektrolýzy 3 hod. - chemické zdroje, galvanické články - základy elektrochemie - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články sekundární galvanické články (akumulátory) Střídavý proud 8 hod. - vznik střídavého proudu, obvody 6

7 - vysvětlí vznik sinusového průběhu napětí - popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice - charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu - řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky v oblasti střídavého proudu - řeší praktické úlohy na práci a výkon elektrického proudu - sestavuje jednoduché obvody střídavého proudu na výukovém panelu - vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače střídavého proudu - řeší obvody se základními druhy zapojení zátěže vysvětlí podstatu vzniku točivého magnetického pole a jeho využití střídavého proudu - střídavý proud v energetice, - trojfázová soustava střídavého proudu - transformátor - cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu - přenos elektrické energie střídavým proudem - výkon a práce trojfázové soustavy 2. ročník 5 hodin týdně 165 hodin Základní pojmy a fyzikální principy - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vypočte odpor vodiče - popíše s porozuměním činnost jednoduchého elektrického funkčního celku nebo bloku znázorněného na schématu zapojení - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje základní obvodové prvky, zná jejich charakteristiky 7 10 hod. - elektrický stav tělesa, elektronová teorie, stavba atomu - elektrické náboje - elektrický proud v kovech - vodiče, izolanty a polovodiče (princip vlastní a nevlastní vodivosti) - elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický potenciál - elektrické napětí jako rozdíl potenciálů - způsoby výroby elektrického napětí (třením, indukcí, chemickým působením, teplem, světlem, stlačováním krystalu)

8 - zná význam pojmů: elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický obvod a elektrický proud - ochrana obvodů proti nadproudům a zkratům - stejnosměrné a střídavé napětí - zdroje elektrické energie - nejpoužívanější druhy zdrojů elektrické energie v praxi (generátory, elektrochemické zdroje, fotočlánky) - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení zdrojů Stejnosměrný proud - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - určí výsledný odpor rezistorů v sériovém, paralelním a kombinovaném zapojení - základní pojmy a veličiny - výkon, práce - proudová hustota 25 hod. - základní obvodové prvky v silnoproudé elektrotechnice - zdroj - elektrické vedení - ovládací prvky (vypínače, přepínače, jistící prvky, signalizační prvky, měřicí přístroje) - spotřebič - elektrické spínací přístroje hlavní části, kontakty, elektrický oblouk a jeho zhášení - základní obvodové prvky v elektronice (rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory, diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory, integrované obvody - elektrický odpor a vodivost - řešení obvodu pomocí Ohmova zákona - rezistory použití v elektrickém obvodu 8

9 - rezistory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - odpor vodiče, úbytek napětí, ztrátový výkon - teplotní závislost odporu - změny elektrického odporu vlivem tepla, napětí, světla, magnetického pole - termistory, varistory, fotoodpory, magnetorezistory - elektrický výkon, elektrická práce a energie, elektrické teplo, - účinnost - řešení obvodů s použitím Kirchhoffových zákonů - zdroje stejnosměrného napětí a proudu elektrochemické zdroje, síťové zdroje s usměrňovači a stabilizátory - řešení elektrických obvodů výpočty elektrických obvodů z potřeb praxe Elektrochemie - chápe podstatu dějů, při nichž elektrická energie způsobuje chemické přeměny, nebo dějů, při nichž se chemickými reakcemi uvolňuje elektrická energie - zná elektrochemické zdroje elektrického proudu - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - galvanické pokovování 10 hod. - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články - sekundární galvanické články (akumulátory) - elektrochemické zdroje a životní prostředí - kapacita elektrochemického zdroje - údržba elektrochemických zdrojů 9

10 - elektrochemická koroze a její praktické důsledky Elektrostatické pole - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - vypočte kapacitu kondenzátoru - vypočítá výslednou kapacitu v obvodech s paralelním a sériovým zapojením - vznik elektrostatického pole 12 hod. - intenzita, indukce, odstínění (Faradayova klec) - Coulombův zákon - energie elektrostatického pole - elektrostatické pole, elektrická pevnost dielektrika - kapacita, kondenzátory, spojování kondenzátorů - kondenzátor ve stejnosměrném a střídavém obvodu - kapacita, výpočet - časová konstanta, nabíjení a vybíjení kondenzátoru - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení kondenzátorů - kondenzátory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - praktické využití elektrostatického pole (obrazovky, tranzistory, filtry) - nežádoucí účinky elektrostatického pole v praxi Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek - řeší magnetické obvody pomocí matematického vyjadřování fyzikálních 16 hod. - feromagnetické látky - paramagnetické látky 10

11 zákonů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - zná magnetické vlastnosti látek - vysvětlí pojem ztráty v železe, vířivé proudy a jejich účinky - znázorní magnetické pole vodiče a cívky - znázorní a vypočte silové účinky magnetického pole na vodič protékaný proudem - diamagnetické látky - magneticky tvrdé a magneticky měkké látky - magnetické a elektromagnetické pole - magnetické pole vodiče, cívky - základní pojmy magnetomotorická síla, intenzita, indukce, magnetický tok - magnetizační křivka, hysterezní smyčka - magnetické obvody, řešení jednoduchých magnetických obvodů - silové účinky, energie magnetického pole - praktické použití elektromagnetů - elektromagnetické přístroje stykače, relé, jističe atd., popis přístrojů Elektromagnetická indukce - chápe význam elektromagnetické indukce - rozumí podstatě elektromagnetických dějů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - rozlišuje pojmy indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby hod. - indukční zákon, Lencovo pravidlo - vznik napětí indukcí princip generátoru - princip transformátoru - indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby - spojování cívek - vířivé proudy, účinky, ztráty v železe - skinefekt - indukčnosti v elektronických obvodech - základní výpočty v elektromagnetických obvodech - transformátory druhy, konstrukce, použití, zapojení vinutí - návrh transformátoru - autotransformátory - tlumivky

12 Střídavý proud - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - vypočte základní technické parametry soustavy s užitím elektrotechnických tabulek a norem - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L a C prvky, a dokáže stanovit pro daný kmitočet impedanci obvodu - řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, jeho fázový posun a celkovou impedanci obvodu a její složky - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - znázorní časový průběh sinusových veličin - vyjádří sinusové veličiny pomocí fázorů - rozlišuje pojmy efektivní a střední hodnota střídavých veličin - základní pojmy, časový průběh sinusových veličin 22 hod. - efektivní a střední hodnota střídavých veličin, fázory - rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu, fázový posun - sérioparalelní obvody - rezonanční obvody - činný, jalový a zdánlivý výkon střídavého proudu, účiník - řešení praktických příkladů elektrických obvodů - kompenzace jalového výkonu - praktické příklady kompenzace (zářivkové svítidlo, výbojkové svítidlo, kondenzátorová kompenzace, synchronní kompenzátory) 12

13 Trojfázový proud - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - zná druhy zapojení trojfázové soustavy - objasní pojem točivé magnetické pole a jeho význam - zná základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy - rozpoznává typy strojů, případně způsoby jejich řízení transformátory a běžné typy točivých strojů - trojfázová proudová soustava - hlavní části rozvodné soustavy 10 hod. - důvody použití trojfázové soustavy a její význam - výhody transformace - elektrické přístroje vn a vvn - ochrana vedení - druhy zapojení trojfázové soustavy - sdružené a fázové napětí - zapojení trojfázových vinutí - trojfázové transformátory - točivé magnetické pole, vznik, princip - trojfázové statorové vinutí, póly - výpočet otáček, kmitočtu - točivé stroje synchronní, asynchronní a komutátorové - vlastnosti jednotlivých druhů strojů - generátory, motory-konstrukce - princip funkce, regulace a řízení - praktické využití 13

14 Elektropneumatika, elektrohydraulika - rozlišuje základní druhy elektropneumatických a elektrohydraulických komponentů - zná funkci elektropneumatických a elektrohydraulických ventilů - rozumí funkci snímacích a signalizačních prvků 10 hod. - prvky elektropneumatických obvodů - elektrické ovládací prvky v pneumatických obvodech - elektrické signalizační prvky v pneumatických obvodech - elektropneumatické výkonové členy - základní elektrické a elektronické součásti - prvky elektrohydraulických obvodů - zdroje tlakového vzduchu a kapaliny Elektronická zařízení - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - rozlišuje jednotlivé druhy pasivních i aktivních součástek, zná jejich princip a použití v elektronických obvodech - zná základní logické obvody, jejich pravdivostní tabulky a dokáže popsat princip realizace logických operací v elektronice - popíše oscilátory, směšovače, modulátory - zná běžně užívané způsoby vzniku a přenosu signálů a způsoby transformace signálů pomocí převodníků - znázorní schematicky a vysvětlí funkci běžných elektronických zesilovačů - znázorní a vysvětlí funkci elektronických 25 hod. - aktivní a pasivní součástky - usměrňovače - zesilovače - oscilátory - klopné a spínací obvody - integrované obvody - číslicová technika - rozhlasová a televizní technika - slaboproudé rozvody a instalace 14

15 síťových zdrojů - zná základní prvky elektronických obvodů - popíše integrované obvody a funkci některých typických obvodů - zná běžné elektronické součástky, pasivní prvky, aktivní prvky i integrované obvody - popisuje činnost funkčních částí v elektrotechnických (elektronických) zapojeních - provádí technické výpočty elektrických obvodů s užitím elektrotechnických tabulek a norem Optoelektronika - zná základní prvky optoelektronických obvodů - umí popsat praktické využití optoelektronických zařízení - přenos světla - optické kabely 5 hod. - přenos elektrických signálů s pomocí optických rozvodů 15

16 2.2 Předmět: Technická dokumentace Obecný cíl předmětu Předmět Technická dokumentace rozvíjí u žáka technické myšlení a vytváří předpoklady pro ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětu a odborného výcviku. Těžiště výchovněvzdělávacích cílů předmětu je ve výchově k přesné, svědomité a pečlivé práci a k dodržování pravidel technické dokumentace. Svými požadavky na úpravu, čistotu a rozmístění obrazů na ploše přispívá vyučování technické dokumentace k estetické výchově žáků. Významným prvkem je i vytváření prostorové představivosti a orientace v elektrotechnické dokumentaci. Charakteristika učiva a pojetí výuky V 1. ročníku žáci řeší způsoby technického zobrazování, poznávají jednotlivé strojní součásti, učí se techniku jejich zobrazování a popisování. Žáci jsou vedeni k přesné a svědomité práci a k vytváření prostorové představivosti. V 2. a 3. ročníku navazují na získané znalosti s cílem dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, orientovat se ve výkresech pro výrobu, montáž, instalaci, revizi a opravy elektrotechnických zařízení. Ve 2. ročníku jde především o získání znalostí ve čtení a kreslení elektrotechnických značek a schémat. Dále navazuje výuka vytváření obrazců pro desky plošných spojů. Samostatnou část tvoří tvorba elektropneumatických a elektrohydraulických schémat. Ve 3. ročníku žáci pně využívají výpočetní techniky k tvorbě elektrotechnické dokumentace. Pomocí programového vybavení vytvářejí ovládací a silová schémata průmyslových strojů a schémata domovních a bytových elektroinstalací. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují žákovský projekt, který je součástí závěrečného hodnocení. V předmětu technická dokumentace řídí vyučující poznávací proces různými způsoby. V počáteční fázi výuky je vhodné k tomu využívat názorných pomůcek a manipulaci s předměty, poznávat jejich vlastnosti, znaky apod. Pro tvorbu technické dokumentace je ve vyšších ročnících v maximální míře využívána výpočetní technika s příslušným programovým vybavením. Předmět technická dokumentace je úzce navázán na odborné předměty, především odborný výcvik. 1. ročník 2 hodiny týdně celkem 66 hodin Úvod do technické dokumentace - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 2 hod. - význam technické dokumentace - používané pomůcky - zásady kreslení - základní geometrické konstrukce 16

17 Normalizace v technické dokumentaci 6 hod. - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - druhy norem - druhy a formáty výkresů - popisové pole - písmo a čáry na výkresech - měřítka zobrazování - základy kótování Technické zobrazování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 20 hod. - názorné zobrazování, kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání v 1. kvadrantu - pravoúhlé promítání v 3. kvadrantu - používání dalších pohledů - zobrazování průniků a přechodů - zobrazování v řezu - značení, druhy řezů - zobrazování v průřezu - cvičení Kótování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 6 hod. - zásady kótování - značky před kótami - kótování prvků - základní soustavy kót - kótování děr a roztečí - procvičování 17

18 Tolerování - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - vidí souvislost mezi tolerováním rozměrů a výrobou součásti 6 hod. - základní pojmy tolerování - toleranční soustavy - druhy uložení - rozbor uložení - nepředepsané tolerance - zápis tolerovaných rozměrů na výkrese - úchylky tvaru a polohy - předepisování úchylek na výkrese Jakost povrchu - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - porozumí označování jakost povrchu součásti - značení drsnosti povrchu 2 hod. - předepisování drsnosti na výkrese - značení úprav povrchu - předepisování tepelného a chemickotepelného zpracování povrchu Výrobní výkresy - přečte a vytvoří výkresy součástí, výkresy sestavení aj. produkty grafické technické komunikace - předepisuje přesnost rozměrů, úchylky tvaru, úkosy, přídavky na opracování a jakost povrchu - vysvětlí rozdíl mezi výkresem součásti a sestavení 5 hod. - výkres součásti, náležitosti, příklady - výkres sestavení, náležitosti, kusovník, příklady výkresů - značení změn na výkresech 18

19 Další druhy výkresů 5 hod. - rozlišuje další druhy výkresů, schémata, diagramy - používá znalosti elektrotechnických značek při tvorbě jednoduchých elektrických obvodů - výkresy montážní - výkresy potrubí - schematické výkresy - elektrotechnické výkresy - značky v elektrotechnice Schematické značky v mechatronice - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - prvky pneumatických a elektropneumatických obvodů - prvky hydraulických a elektrohydraulických obvodů 4 hod. - znázornění prvků pomocí značek na výkrese Kreslení strojních součástí - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - kreslení závitů 10 hod. - kreslení spojovacích součástí šroubové spoje, čepy, kolíky, - kreslení převodů ozubená kola - nerozebíratelné spoje - cvičení 19

20 2. ročník 2 hodiny týdně 66 hodin Elektrotechnická dokumentace - uplatňuje zásady technické normalizace pro kreslení elektrotechnických schémat - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování - přečte a samostatně vytvoří elektrotechnická schémata - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - schematické značky 8 hod. - druhy elektrotechnických schémat - způsoby kreslení elektrotechnických schémat - strukturování elektrotechnické dokumentace - kreslící prostředky - počítačová podpora tvorby dokumentů v elektrotechnice Tvorba technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice 12 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v silnoproudé elektrotechnice - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - využije znalostí k přečtení schémat situačního rozvodu elektrické energie - využije znalostí k přečtení schémat s potenciálním, směrovým a cílovým označením spojů - druhy a způsoby kreslení rozvodné soustavy - elektrické rozvody v průmyslových a stavebních objektech - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění 20

21 Tvorba technické dokumentace v slaboproudé elektrotechnice 8 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů a logických obvodů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů používaných v slaboproudé elektrotechnice a komunikacích - využije znalostí k přečtení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice - druhy a způsoby kreslení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - elektrické obvody s logickými obvody - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění Výkresová dokumentace pro výrobu plošných spojů 2 hod. - kreslí výkres vodivého obrazce - kreslí výkres otvorů - kreslí výkres rozložení součástek - základní síť pro kreslení plošného spoje - základní konstrukční dokumenty - plošné spoje pro plošnou montáž SMT Pneumatika a elektropneumatika - popíše jednotlivé prvky pneumatických obvodů - kreslí schematické značky pneumatických a elektropneumatických prvků - navrhuje jednoduchá schémata zapojení 20 hod. - schematické značky pneumatických a elektropneumatických obvodů - návrh a simulace pneumatických a elektropneumatických obvodů na PC - sestavení pneumatických a elektropneumatických obvodů 21

22 pneumatických a elektropneumatických prvků - čte elektropneumatická schémata Hydraulika a elektrohydraulika - kreslí schematické značky hydraulických a elektrohydraulických prvků - používá schematické značky a uvádí příklady použití - navrhuje jednoduchá schémata zapojení elektropneumatických a elektrohydraulických prvků - čte elektrohydraulická schémata - kreslí diagramy a nomogramy pro elektrohydraulické a elektropneumatické obvody 16 hod. - schematické značky hydraulických a elektrohydraulických obvodů - základní provedení hydraulických obvodů - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických obvodů na PC - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických schémat - čtení schémat - popisy funkce a řešení praktických úloh - sestavování elektrohydraulických obvodů 3. ročník 1 hodina týdně celkem 33 hodin Projekty elektroinstalačních zařízení - uplatňuje technické normy při návrhu elektroinstalace v budovách - využívá programy CAD-počítačem podporované projektování, pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - zná druhy podkladů k projektové dokumentaci - orientuje se ve stavebních výkresech 5 hod. - práce s programy CAD pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - podklady pro návrh projektu - stavební část projektu, půdorysy - situace objektu a sítí - zadání žákovského projektu 22

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK 3 hod. týdně, celkem 99 hod. Všeobecné předpisy pro montáž, údržbu, opravy a zapojení elektrických zařízení Dotace učebního bloku: 2 zná ustanovení týkající se bezpečnosti

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Elektroenergetika Téma Vypracoval Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k ) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9.

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9. Učební osnova vyučovacího předmětu technické kreslení Obor vzdělání: 2-41-M001 Strojírenství Délka forma studia: 4 roky, denní Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/002 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu:

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu: Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 2 platný od 1. září 2016

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet týdenních vyučovacích hodin

Více

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče 1. Pojistky, jističe a proudové chrániče a/ Zapínání, vypínání, vznik el. oblouku, zhášení - Rozdělení el. přístrojů dle napětí, stykače a relé - Pojistky, jističe, spouště, vypínací charakteristiky, selektivita

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

Elektronická zařízení

Elektronická zařízení Elektronická zařízení Analogový zdroj - usměrnění - filtrace - stabilizace - včetně průběhů napětí za každým prvkem - jaké má nevýhody oproti spínanému zdroji, účinnost Logické funkce - NAND, OR, AND,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér hromosvodů (kód: 26-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik pro

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 2.

CW01 - Teorie měření a cv. 2. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 2. regulace ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase . KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Kreslení schémat základní pojmy

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER) 1. Základní zákony Okruhy otázek k ZZ pro obor 26-51-H/01 Elektrikář (ER) - Popište základní zákony používané v elektrotechnice: Definujte Ohmův zákon, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon. - Uveďte

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Profilová část maturitní zkoušky praktická zkouška

Profilová část maturitní zkoušky praktická zkouška Zaměření: 21-43-L/01 Hutník operátor Metalurgie kovů Pomocník taviče při výrobě oceli. Popište proces výroby oceli a předveďte práci pomocníka taviče. Místo konání: Provozní pracoviště odborného výcviku

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér slaboproudých zařízení (kód: 26-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ELEKTROENERGETIKA studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektroenergetika je specializovaným předmětem, který navazuje na poznatky, které

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID (kód: 26-046-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více