CZ.1.07/1.1.36/ Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář"

Transkript

1 Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1

2 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena tak, že umožňuje vzájemnou prostupnost mezi učebními a studijními obory. Umožňuje všem žákům, kteří splní dané podmínky, získat střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Absolventi mají možnost pokračovat po vykonání závěrečných zkoušek v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Mají rovněž možnost rozšířit si vzdělání ve studijním oboru denního studia podobného odborného zaměření. Cílem výuky na naší škole je přizpůsobení obsahu učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry. Usilujeme o to, aby absolventi školy byli vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní širší uplatnění v praxi. Tomuto požadavku přizpůsobujeme výuku, ve které se ve stále širší míře uplatňuje výpočetní technika a požadavky na jazykové znalosti žáků. Stěžejním dokumentem je ŠVP, který je zpracován v návaznosti na RVP. Základem výuky je společný obsah vzdělávání v prvním ročníku pro všechny učební obory vyučované na naší škole. Odborné vzdělání v 1. ročníku je strukturováno do dvou etap a je společné pro všechny obory. Organizace výuky na naší škole: V 1. ročníku je výuka odborných předmětů rozdělena do čtyř tematických celků, které prostupují všemi obory a to jak v teoretické přípravě, tak i v odborném výcviku. Jedná se o tyto celky: - ruční zpracování kovů - ruční zpracování dřeva - základy elektrotechniky - strojní obrábění Zařazení témat z různých oborů je pro žáky zajímavější a umožňuje jim získat širší přehled odborných vědomostí v základních učebních oborech vyučovaných na škole. Výběr učiva v 1. ročníku umožňuje žákům lépe posoudit, zda obor, který si vybrali, splňuje jejich očekávání. Nerozhodnutým žákům může napomoci získat představu o jejich budoucí profesní orientaci. V závěru 1. ročníku se mohou žáci rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu s odborným zaměřením, které si na přihlášce ke studiu vybrali, nebo zda se rozhodnou odborné zaměření studia změnit. 2

3 Obsah a zaměření vzdělávání v 2. ročníku Obsah vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu H/01Elektrikář. Vzdělávací program ve 2. a 3. ročníku rozpracovává učivo, výsledky vzdělávání, občanské, klíčové kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Od 2. ročníku je učivo odborných předmětů zaměřeno na získávání specifických znalostí a dovedností zvoleného studijního nebo učebního oboru. Inovace vzdělávacího programu probíhá na základě poznatků z praxe a předchozího ověřování vytvořených ŠVP ve výuce. Byly zohledněny a zapracovány připomínky učitelů odborných předmětů i učitelů odborného výcviku. Cílem je ještě dokonalejší provázanost mezi odbornými předměty a odborným výcvikem, odstranění případných duplicit, a tím zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu. Záměrem je, aby žáci získali co nejširší odborné znalosti v oboru elektrikář potřebné k uplatnění v praxi. Třída je v některých odborných předmětech a odborném výcviku rozdělena do skupin, které se prostřídají na všech specializovaných učebnách tak, aby byly plněny osnovy s důrazem na celé spektrum odborných i klíčových kompetencí se začleněním průřezových témat. Dovednosti získané v odborných předmětech umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech vzdělávání. Do učiva je vhodně aplikována problematika mechatroniky. Největší důraz je potom kladen zejména na bezpečnost práce a ochranu zdraví, stejně jako dodržování pracovní doby včetně přestávek, které jsou dány jak zákoníkem práce, tak hygienickými a školskými normami Obsah a zaměření vzdělávání v 3. ročníku Ve třetím ročníku se navazuje na dosavadní znalosti žáků. Hlavním cílem je připravit žáky tak, aby jejich vzdělání bylo úspěšně ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Toho se dosahuje samostatným řešením úkolů, skupinovou prací, prací s počítačem a využitím školního e-learningového portálu. Využívá se také odborných exkurzí, produktivní práce a setkání s odborníky při prezentacích firem ve škole. Pro žáky jsou organizovány konzultační hodiny. Vyučující přistupují k jednotlivým žákům diferencovaně podle jejich individuálních možností a věkových specifik. Žáci si rozšiřují a upevňují znalosti z mechatroniky, elektropneumatiky, elektrohydrauliky a PLC automatů. Jsou využívány autodidaktické metody, tj. je zadána náročnější samostatná práce projekt. Žáci jsou připravováni na učení v životních situacích, problémové učení a především týmovou práci. Při tom jsou využívány sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, zejména diskuse a dále metody činnostně zaměřeného vyučování. 3

4 2. UČEBNÍ OSNOVY 2.1 Předmět: Elektrotechnika Obecný cíl předmětu předmětu elektrotechnika poskytuje žákům vědomosti o fyzikální podstatě elektrických a magnetických jevů i jejich využití a praktické aplikaci. Vede žáky k aktivnímu vztahu k elektrotechnice i k pochopení jejího významu při vědeckotechnickém rozvoji jednotlivých odvětví výroby a služeb. prvního ročníku je částečně převzaté z všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika. Druhý ročník navazuje na základní znalosti získané v prvním ročníku a podstatně je rozšiřuje a prohlubuje. Získané znalosti tvoří základ odborného vzdělání v oboru elektrikář. Charakteristika učiva a pojetí výuky Těžiště vzdělávacích cílů je v získávání správné fyzikální představy o jevech, zákonitostech a vztazích v elektrotechnice, znalosti principů běžně užívaných elektrických strojů a zařízeni. Základ učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu. Na základě těchto znalostí mohou žáci samostatně řešit jednoduché příklady elektrotechnické praxe, určovat hodnoty nejdůležitějších veličin v elektrotechnice a parametry elektrických zařízeni jednoduchým výpočtem. Běžnou součástí vyučovací hodiny jsou praktické úlohy, samostatné práce, cvičení a testy. Při výuce jsou maximálně využívány názorné pomůcky ve formě modelů a stavebnic, které žákům umožní lépe pochopit principy fyzikální základy elektrotechnicky a elektroniky. Pro lepší návaznost učiva a pochopení souvislostí bylo do učiva předmětu elektrotechnika implementováno učivo z předmětu elektronika. 1. ročník 1 hodina týdně 33 hodin Stejnosměrný proud - popíše účinky elektrického proudu na lidský organismus, orientuje se v základních elektrotechnických veličinách a jednotkách - nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za použití schematických značek prvků - popíše vznik elektrického proudu v 10 hod. - účinky elektrického proudu na lidský organismus - elektrický proud v kovech, zákony elektrického proudu, elektrické obvody, - elektrický proud v polovodičích, kapalinách a v plynech - elektrotechnické veličiny a jednotky, jejich násobky - elektrická vodivost, rozdělení látek podle 4

5 látkách - vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, kapalin a plynů - zná typy výbojů v plynech a jejich využití - řeší praktické úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona - řeší praktické úlohy s užitím vztahu R = ς*l/s; - sestaví jednoduchý elektrický obvod a provede měření elektrických veličin na výukovém panelu - popíše metody měření elektrického proudu a napětí - vyjmenuje zdroje elektrické energie a popíše jejich princip a způsoby řazení - vysvětlí tepelné účinky elektrického proudu - používá získaných vědomostí při řešení praktických úloh elektrické vodivosti, polovodiče - elektrický obvod a jeho části - elektrické napětí a proud - měření stejnosměrného proudu a napětí - elektrický odpor a rezistivita - Ohmův zákon - rezistory a jejich řazení - 1. Kirchhoffův zákon - 2. Kirchhoffův zákon - elektrický výkon, práce, energie - zdroje elektrické energie - řazení zdrojů, způsoby, podmínky Elektrostatické pole - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj - určí elektrickou sílu v poli bodového elektrického náboje - vysvětlí princip a funkci kondenzátoru - vypočítá kapacitu kondenzátoru - vytvoří elektrický obvod na výukovém panelu a na vytvořeném zapojení vysvětlí funkci kondenzátoru 6 hod. - elektrický náboj tělesa, elektrická síla - elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, - Coulombův zákon - kondenzátory 5

6 Elektromagnetismus - charakterizuje látky podle magnetických vlastností - aplikuje poznatky o pohybu vodiče v magnetickém poli - určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami - vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice - popíše využití elektromagnetického vlnění ve sdělovacích soustavách - znázorní rezonanční křivky - na výukovém panelu popíše účinky magnetického pole - magnetické pole 6 hod. - magnetické pole elektrického proudu - magnetická síla - magnetické vlastnosti látek - elektromagnetická indukce - indukčnost - elektromagnetické vlny - přenos informací elektromagnetickým vlněním Elektrochemie - vysvětlí vedení proudu v elektrolytech a využití tohoto jevu u elektrochemických zdrojů - vysvětlí princip chemických zdrojů napětí - vysvětlí princip elektrolýzy 3 hod. - chemické zdroje, galvanické články - základy elektrochemie - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články sekundární galvanické články (akumulátory) Střídavý proud 8 hod. - vznik střídavého proudu, obvody 6

7 - vysvětlí vznik sinusového průběhu napětí - popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice - charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu - řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky v oblasti střídavého proudu - řeší praktické úlohy na práci a výkon elektrického proudu - sestavuje jednoduché obvody střídavého proudu na výukovém panelu - vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače střídavého proudu - řeší obvody se základními druhy zapojení zátěže vysvětlí podstatu vzniku točivého magnetického pole a jeho využití střídavého proudu - střídavý proud v energetice, - trojfázová soustava střídavého proudu - transformátor - cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu - přenos elektrické energie střídavým proudem - výkon a práce trojfázové soustavy 2. ročník 5 hodin týdně 165 hodin Základní pojmy a fyzikální principy - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vypočte odpor vodiče - popíše s porozuměním činnost jednoduchého elektrického funkčního celku nebo bloku znázorněného na schématu zapojení - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje základní obvodové prvky, zná jejich charakteristiky 7 10 hod. - elektrický stav tělesa, elektronová teorie, stavba atomu - elektrické náboje - elektrický proud v kovech - vodiče, izolanty a polovodiče (princip vlastní a nevlastní vodivosti) - elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický potenciál - elektrické napětí jako rozdíl potenciálů - způsoby výroby elektrického napětí (třením, indukcí, chemickým působením, teplem, světlem, stlačováním krystalu)

8 - zná význam pojmů: elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický obvod a elektrický proud - ochrana obvodů proti nadproudům a zkratům - stejnosměrné a střídavé napětí - zdroje elektrické energie - nejpoužívanější druhy zdrojů elektrické energie v praxi (generátory, elektrochemické zdroje, fotočlánky) - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení zdrojů Stejnosměrný proud - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - určí výsledný odpor rezistorů v sériovém, paralelním a kombinovaném zapojení - základní pojmy a veličiny - výkon, práce - proudová hustota 25 hod. - základní obvodové prvky v silnoproudé elektrotechnice - zdroj - elektrické vedení - ovládací prvky (vypínače, přepínače, jistící prvky, signalizační prvky, měřicí přístroje) - spotřebič - elektrické spínací přístroje hlavní části, kontakty, elektrický oblouk a jeho zhášení - základní obvodové prvky v elektronice (rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory, diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory, integrované obvody - elektrický odpor a vodivost - řešení obvodu pomocí Ohmova zákona - rezistory použití v elektrickém obvodu 8

9 - rezistory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - odpor vodiče, úbytek napětí, ztrátový výkon - teplotní závislost odporu - změny elektrického odporu vlivem tepla, napětí, světla, magnetického pole - termistory, varistory, fotoodpory, magnetorezistory - elektrický výkon, elektrická práce a energie, elektrické teplo, - účinnost - řešení obvodů s použitím Kirchhoffových zákonů - zdroje stejnosměrného napětí a proudu elektrochemické zdroje, síťové zdroje s usměrňovači a stabilizátory - řešení elektrických obvodů výpočty elektrických obvodů z potřeb praxe Elektrochemie - chápe podstatu dějů, při nichž elektrická energie způsobuje chemické přeměny, nebo dějů, při nichž se chemickými reakcemi uvolňuje elektrická energie - zná elektrochemické zdroje elektrického proudu - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - galvanické pokovování 10 hod. - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články - sekundární galvanické články (akumulátory) - elektrochemické zdroje a životní prostředí - kapacita elektrochemického zdroje - údržba elektrochemických zdrojů 9

10 - elektrochemická koroze a její praktické důsledky Elektrostatické pole - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - vypočte kapacitu kondenzátoru - vypočítá výslednou kapacitu v obvodech s paralelním a sériovým zapojením - vznik elektrostatického pole 12 hod. - intenzita, indukce, odstínění (Faradayova klec) - Coulombův zákon - energie elektrostatického pole - elektrostatické pole, elektrická pevnost dielektrika - kapacita, kondenzátory, spojování kondenzátorů - kondenzátor ve stejnosměrném a střídavém obvodu - kapacita, výpočet - časová konstanta, nabíjení a vybíjení kondenzátoru - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení kondenzátorů - kondenzátory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - praktické využití elektrostatického pole (obrazovky, tranzistory, filtry) - nežádoucí účinky elektrostatického pole v praxi Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek - řeší magnetické obvody pomocí matematického vyjadřování fyzikálních 16 hod. - feromagnetické látky - paramagnetické látky 10

11 zákonů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - zná magnetické vlastnosti látek - vysvětlí pojem ztráty v železe, vířivé proudy a jejich účinky - znázorní magnetické pole vodiče a cívky - znázorní a vypočte silové účinky magnetického pole na vodič protékaný proudem - diamagnetické látky - magneticky tvrdé a magneticky měkké látky - magnetické a elektromagnetické pole - magnetické pole vodiče, cívky - základní pojmy magnetomotorická síla, intenzita, indukce, magnetický tok - magnetizační křivka, hysterezní smyčka - magnetické obvody, řešení jednoduchých magnetických obvodů - silové účinky, energie magnetického pole - praktické použití elektromagnetů - elektromagnetické přístroje stykače, relé, jističe atd., popis přístrojů Elektromagnetická indukce - chápe význam elektromagnetické indukce - rozumí podstatě elektromagnetických dějů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - rozlišuje pojmy indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby hod. - indukční zákon, Lencovo pravidlo - vznik napětí indukcí princip generátoru - princip transformátoru - indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby - spojování cívek - vířivé proudy, účinky, ztráty v železe - skinefekt - indukčnosti v elektronických obvodech - základní výpočty v elektromagnetických obvodech - transformátory druhy, konstrukce, použití, zapojení vinutí - návrh transformátoru - autotransformátory - tlumivky

12 Střídavý proud - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - vypočte základní technické parametry soustavy s užitím elektrotechnických tabulek a norem - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L a C prvky, a dokáže stanovit pro daný kmitočet impedanci obvodu - řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, jeho fázový posun a celkovou impedanci obvodu a její složky - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - znázorní časový průběh sinusových veličin - vyjádří sinusové veličiny pomocí fázorů - rozlišuje pojmy efektivní a střední hodnota střídavých veličin - základní pojmy, časový průběh sinusových veličin 22 hod. - efektivní a střední hodnota střídavých veličin, fázory - rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu, fázový posun - sérioparalelní obvody - rezonanční obvody - činný, jalový a zdánlivý výkon střídavého proudu, účiník - řešení praktických příkladů elektrických obvodů - kompenzace jalového výkonu - praktické příklady kompenzace (zářivkové svítidlo, výbojkové svítidlo, kondenzátorová kompenzace, synchronní kompenzátory) 12

13 Trojfázový proud - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - zná druhy zapojení trojfázové soustavy - objasní pojem točivé magnetické pole a jeho význam - zná základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy - rozpoznává typy strojů, případně způsoby jejich řízení transformátory a běžné typy točivých strojů - trojfázová proudová soustava - hlavní části rozvodné soustavy 10 hod. - důvody použití trojfázové soustavy a její význam - výhody transformace - elektrické přístroje vn a vvn - ochrana vedení - druhy zapojení trojfázové soustavy - sdružené a fázové napětí - zapojení trojfázových vinutí - trojfázové transformátory - točivé magnetické pole, vznik, princip - trojfázové statorové vinutí, póly - výpočet otáček, kmitočtu - točivé stroje synchronní, asynchronní a komutátorové - vlastnosti jednotlivých druhů strojů - generátory, motory-konstrukce - princip funkce, regulace a řízení - praktické využití 13

14 Elektropneumatika, elektrohydraulika - rozlišuje základní druhy elektropneumatických a elektrohydraulických komponentů - zná funkci elektropneumatických a elektrohydraulických ventilů - rozumí funkci snímacích a signalizačních prvků 10 hod. - prvky elektropneumatických obvodů - elektrické ovládací prvky v pneumatických obvodech - elektrické signalizační prvky v pneumatických obvodech - elektropneumatické výkonové členy - základní elektrické a elektronické součásti - prvky elektrohydraulických obvodů - zdroje tlakového vzduchu a kapaliny Elektronická zařízení - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - rozlišuje jednotlivé druhy pasivních i aktivních součástek, zná jejich princip a použití v elektronických obvodech - zná základní logické obvody, jejich pravdivostní tabulky a dokáže popsat princip realizace logických operací v elektronice - popíše oscilátory, směšovače, modulátory - zná běžně užívané způsoby vzniku a přenosu signálů a způsoby transformace signálů pomocí převodníků - znázorní schematicky a vysvětlí funkci běžných elektronických zesilovačů - znázorní a vysvětlí funkci elektronických 25 hod. - aktivní a pasivní součástky - usměrňovače - zesilovače - oscilátory - klopné a spínací obvody - integrované obvody - číslicová technika - rozhlasová a televizní technika - slaboproudé rozvody a instalace 14

15 síťových zdrojů - zná základní prvky elektronických obvodů - popíše integrované obvody a funkci některých typických obvodů - zná běžné elektronické součástky, pasivní prvky, aktivní prvky i integrované obvody - popisuje činnost funkčních částí v elektrotechnických (elektronických) zapojeních - provádí technické výpočty elektrických obvodů s užitím elektrotechnických tabulek a norem Optoelektronika - zná základní prvky optoelektronických obvodů - umí popsat praktické využití optoelektronických zařízení - přenos světla - optické kabely 5 hod. - přenos elektrických signálů s pomocí optických rozvodů 15

16 2.2 Předmět: Technická dokumentace Obecný cíl předmětu Předmět Technická dokumentace rozvíjí u žáka technické myšlení a vytváří předpoklady pro ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětu a odborného výcviku. Těžiště výchovněvzdělávacích cílů předmětu je ve výchově k přesné, svědomité a pečlivé práci a k dodržování pravidel technické dokumentace. Svými požadavky na úpravu, čistotu a rozmístění obrazů na ploše přispívá vyučování technické dokumentace k estetické výchově žáků. Významným prvkem je i vytváření prostorové představivosti a orientace v elektrotechnické dokumentaci. Charakteristika učiva a pojetí výuky V 1. ročníku žáci řeší způsoby technického zobrazování, poznávají jednotlivé strojní součásti, učí se techniku jejich zobrazování a popisování. Žáci jsou vedeni k přesné a svědomité práci a k vytváření prostorové představivosti. V 2. a 3. ročníku navazují na získané znalosti s cílem dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, orientovat se ve výkresech pro výrobu, montáž, instalaci, revizi a opravy elektrotechnických zařízení. Ve 2. ročníku jde především o získání znalostí ve čtení a kreslení elektrotechnických značek a schémat. Dále navazuje výuka vytváření obrazců pro desky plošných spojů. Samostatnou část tvoří tvorba elektropneumatických a elektrohydraulických schémat. Ve 3. ročníku žáci pně využívají výpočetní techniky k tvorbě elektrotechnické dokumentace. Pomocí programového vybavení vytvářejí ovládací a silová schémata průmyslových strojů a schémata domovních a bytových elektroinstalací. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují žákovský projekt, který je součástí závěrečného hodnocení. V předmětu technická dokumentace řídí vyučující poznávací proces různými způsoby. V počáteční fázi výuky je vhodné k tomu využívat názorných pomůcek a manipulaci s předměty, poznávat jejich vlastnosti, znaky apod. Pro tvorbu technické dokumentace je ve vyšších ročnících v maximální míře využívána výpočetní technika s příslušným programovým vybavením. Předmět technická dokumentace je úzce navázán na odborné předměty, především odborný výcvik. 1. ročník 2 hodiny týdně celkem 66 hodin Úvod do technické dokumentace - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 2 hod. - význam technické dokumentace - používané pomůcky - zásady kreslení - základní geometrické konstrukce 16

17 Normalizace v technické dokumentaci 6 hod. - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - druhy norem - druhy a formáty výkresů - popisové pole - písmo a čáry na výkresech - měřítka zobrazování - základy kótování Technické zobrazování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 20 hod. - názorné zobrazování, kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání v 1. kvadrantu - pravoúhlé promítání v 3. kvadrantu - používání dalších pohledů - zobrazování průniků a přechodů - zobrazování v řezu - značení, druhy řezů - zobrazování v průřezu - cvičení Kótování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 6 hod. - zásady kótování - značky před kótami - kótování prvků - základní soustavy kót - kótování děr a roztečí - procvičování 17

18 Tolerování - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - vidí souvislost mezi tolerováním rozměrů a výrobou součásti 6 hod. - základní pojmy tolerování - toleranční soustavy - druhy uložení - rozbor uložení - nepředepsané tolerance - zápis tolerovaných rozměrů na výkrese - úchylky tvaru a polohy - předepisování úchylek na výkrese Jakost povrchu - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - porozumí označování jakost povrchu součásti - značení drsnosti povrchu 2 hod. - předepisování drsnosti na výkrese - značení úprav povrchu - předepisování tepelného a chemickotepelného zpracování povrchu Výrobní výkresy - přečte a vytvoří výkresy součástí, výkresy sestavení aj. produkty grafické technické komunikace - předepisuje přesnost rozměrů, úchylky tvaru, úkosy, přídavky na opracování a jakost povrchu - vysvětlí rozdíl mezi výkresem součásti a sestavení 5 hod. - výkres součásti, náležitosti, příklady - výkres sestavení, náležitosti, kusovník, příklady výkresů - značení změn na výkresech 18

19 Další druhy výkresů 5 hod. - rozlišuje další druhy výkresů, schémata, diagramy - používá znalosti elektrotechnických značek při tvorbě jednoduchých elektrických obvodů - výkresy montážní - výkresy potrubí - schematické výkresy - elektrotechnické výkresy - značky v elektrotechnice Schematické značky v mechatronice - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - prvky pneumatických a elektropneumatických obvodů - prvky hydraulických a elektrohydraulických obvodů 4 hod. - znázornění prvků pomocí značek na výkrese Kreslení strojních součástí - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - kreslení závitů 10 hod. - kreslení spojovacích součástí šroubové spoje, čepy, kolíky, - kreslení převodů ozubená kola - nerozebíratelné spoje - cvičení 19

20 2. ročník 2 hodiny týdně 66 hodin Elektrotechnická dokumentace - uplatňuje zásady technické normalizace pro kreslení elektrotechnických schémat - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování - přečte a samostatně vytvoří elektrotechnická schémata - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - schematické značky 8 hod. - druhy elektrotechnických schémat - způsoby kreslení elektrotechnických schémat - strukturování elektrotechnické dokumentace - kreslící prostředky - počítačová podpora tvorby dokumentů v elektrotechnice Tvorba technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice 12 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v silnoproudé elektrotechnice - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - využije znalostí k přečtení schémat situačního rozvodu elektrické energie - využije znalostí k přečtení schémat s potenciálním, směrovým a cílovým označením spojů - druhy a způsoby kreslení rozvodné soustavy - elektrické rozvody v průmyslových a stavebních objektech - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění 20

21 Tvorba technické dokumentace v slaboproudé elektrotechnice 8 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů a logických obvodů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů používaných v slaboproudé elektrotechnice a komunikacích - využije znalostí k přečtení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice - druhy a způsoby kreslení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - elektrické obvody s logickými obvody - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění Výkresová dokumentace pro výrobu plošných spojů 2 hod. - kreslí výkres vodivého obrazce - kreslí výkres otvorů - kreslí výkres rozložení součástek - základní síť pro kreslení plošného spoje - základní konstrukční dokumenty - plošné spoje pro plošnou montáž SMT Pneumatika a elektropneumatika - popíše jednotlivé prvky pneumatických obvodů - kreslí schematické značky pneumatických a elektropneumatických prvků - navrhuje jednoduchá schémata zapojení 20 hod. - schematické značky pneumatických a elektropneumatických obvodů - návrh a simulace pneumatických a elektropneumatických obvodů na PC - sestavení pneumatických a elektropneumatických obvodů 21

22 pneumatických a elektropneumatických prvků - čte elektropneumatická schémata Hydraulika a elektrohydraulika - kreslí schematické značky hydraulických a elektrohydraulických prvků - používá schematické značky a uvádí příklady použití - navrhuje jednoduchá schémata zapojení elektropneumatických a elektrohydraulických prvků - čte elektrohydraulická schémata - kreslí diagramy a nomogramy pro elektrohydraulické a elektropneumatické obvody 16 hod. - schematické značky hydraulických a elektrohydraulických obvodů - základní provedení hydraulických obvodů - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických obvodů na PC - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických schémat - čtení schémat - popisy funkce a řešení praktických úloh - sestavování elektrohydraulických obvodů 3. ročník 1 hodina týdně celkem 33 hodin Projekty elektroinstalačních zařízení - uplatňuje technické normy při návrhu elektroinstalace v budovách - využívá programy CAD-počítačem podporované projektování, pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - zná druhy podkladů k projektové dokumentaci - orientuje se ve stavebních výkresech 5 hod. - práce s programy CAD pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - podklady pro návrh projektu - stavební část projektu, půdorysy - situace objektu a sítí - zadání žákovského projektu 22

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více