CZ.1.07/1.1.36/ Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář"

Transkript

1 Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1

2 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena tak, že umožňuje vzájemnou prostupnost mezi učebními a studijními obory. Umožňuje všem žákům, kteří splní dané podmínky, získat střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Absolventi mají možnost pokračovat po vykonání závěrečných zkoušek v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Mají rovněž možnost rozšířit si vzdělání ve studijním oboru denního studia podobného odborného zaměření. Cílem výuky na naší škole je přizpůsobení obsahu učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry. Usilujeme o to, aby absolventi školy byli vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní širší uplatnění v praxi. Tomuto požadavku přizpůsobujeme výuku, ve které se ve stále širší míře uplatňuje výpočetní technika a požadavky na jazykové znalosti žáků. Stěžejním dokumentem je ŠVP, který je zpracován v návaznosti na RVP. Základem výuky je společný obsah vzdělávání v prvním ročníku pro všechny učební obory vyučované na naší škole. Odborné vzdělání v 1. ročníku je strukturováno do dvou etap a je společné pro všechny obory. Organizace výuky na naší škole: V 1. ročníku je výuka odborných předmětů rozdělena do čtyř tematických celků, které prostupují všemi obory a to jak v teoretické přípravě, tak i v odborném výcviku. Jedná se o tyto celky: - ruční zpracování kovů - ruční zpracování dřeva - základy elektrotechniky - strojní obrábění Zařazení témat z různých oborů je pro žáky zajímavější a umožňuje jim získat širší přehled odborných vědomostí v základních učebních oborech vyučovaných na škole. Výběr učiva v 1. ročníku umožňuje žákům lépe posoudit, zda obor, který si vybrali, splňuje jejich očekávání. Nerozhodnutým žákům může napomoci získat představu o jejich budoucí profesní orientaci. V závěru 1. ročníku se mohou žáci rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu s odborným zaměřením, které si na přihlášce ke studiu vybrali, nebo zda se rozhodnou odborné zaměření studia změnit. 2

3 Obsah a zaměření vzdělávání v 2. ročníku Obsah vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu H/01Elektrikář. Vzdělávací program ve 2. a 3. ročníku rozpracovává učivo, výsledky vzdělávání, občanské, klíčové kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Od 2. ročníku je učivo odborných předmětů zaměřeno na získávání specifických znalostí a dovedností zvoleného studijního nebo učebního oboru. Inovace vzdělávacího programu probíhá na základě poznatků z praxe a předchozího ověřování vytvořených ŠVP ve výuce. Byly zohledněny a zapracovány připomínky učitelů odborných předmětů i učitelů odborného výcviku. Cílem je ještě dokonalejší provázanost mezi odbornými předměty a odborným výcvikem, odstranění případných duplicit, a tím zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu. Záměrem je, aby žáci získali co nejširší odborné znalosti v oboru elektrikář potřebné k uplatnění v praxi. Třída je v některých odborných předmětech a odborném výcviku rozdělena do skupin, které se prostřídají na všech specializovaných učebnách tak, aby byly plněny osnovy s důrazem na celé spektrum odborných i klíčových kompetencí se začleněním průřezových témat. Dovednosti získané v odborných předmětech umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech vzdělávání. Do učiva je vhodně aplikována problematika mechatroniky. Největší důraz je potom kladen zejména na bezpečnost práce a ochranu zdraví, stejně jako dodržování pracovní doby včetně přestávek, které jsou dány jak zákoníkem práce, tak hygienickými a školskými normami Obsah a zaměření vzdělávání v 3. ročníku Ve třetím ročníku se navazuje na dosavadní znalosti žáků. Hlavním cílem je připravit žáky tak, aby jejich vzdělání bylo úspěšně ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Toho se dosahuje samostatným řešením úkolů, skupinovou prací, prací s počítačem a využitím školního e-learningového portálu. Využívá se také odborných exkurzí, produktivní práce a setkání s odborníky při prezentacích firem ve škole. Pro žáky jsou organizovány konzultační hodiny. Vyučující přistupují k jednotlivým žákům diferencovaně podle jejich individuálních možností a věkových specifik. Žáci si rozšiřují a upevňují znalosti z mechatroniky, elektropneumatiky, elektrohydrauliky a PLC automatů. Jsou využívány autodidaktické metody, tj. je zadána náročnější samostatná práce projekt. Žáci jsou připravováni na učení v životních situacích, problémové učení a především týmovou práci. Při tom jsou využívány sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, zejména diskuse a dále metody činnostně zaměřeného vyučování. 3

4 2. UČEBNÍ OSNOVY 2.1 Předmět: Elektrotechnika Obecný cíl předmětu předmětu elektrotechnika poskytuje žákům vědomosti o fyzikální podstatě elektrických a magnetických jevů i jejich využití a praktické aplikaci. Vede žáky k aktivnímu vztahu k elektrotechnice i k pochopení jejího významu při vědeckotechnickém rozvoji jednotlivých odvětví výroby a služeb. prvního ročníku je částečně převzaté z všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika. Druhý ročník navazuje na základní znalosti získané v prvním ročníku a podstatně je rozšiřuje a prohlubuje. Získané znalosti tvoří základ odborného vzdělání v oboru elektrikář. Charakteristika učiva a pojetí výuky Těžiště vzdělávacích cílů je v získávání správné fyzikální představy o jevech, zákonitostech a vztazích v elektrotechnice, znalosti principů běžně užívaných elektrických strojů a zařízeni. Základ učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu. Na základě těchto znalostí mohou žáci samostatně řešit jednoduché příklady elektrotechnické praxe, určovat hodnoty nejdůležitějších veličin v elektrotechnice a parametry elektrických zařízeni jednoduchým výpočtem. Běžnou součástí vyučovací hodiny jsou praktické úlohy, samostatné práce, cvičení a testy. Při výuce jsou maximálně využívány názorné pomůcky ve formě modelů a stavebnic, které žákům umožní lépe pochopit principy fyzikální základy elektrotechnicky a elektroniky. Pro lepší návaznost učiva a pochopení souvislostí bylo do učiva předmětu elektrotechnika implementováno učivo z předmětu elektronika. 1. ročník 1 hodina týdně 33 hodin Stejnosměrný proud - popíše účinky elektrického proudu na lidský organismus, orientuje se v základních elektrotechnických veličinách a jednotkách - nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za použití schematických značek prvků - popíše vznik elektrického proudu v 10 hod. - účinky elektrického proudu na lidský organismus - elektrický proud v kovech, zákony elektrického proudu, elektrické obvody, - elektrický proud v polovodičích, kapalinách a v plynech - elektrotechnické veličiny a jednotky, jejich násobky - elektrická vodivost, rozdělení látek podle 4

5 látkách - vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, kapalin a plynů - zná typy výbojů v plynech a jejich využití - řeší praktické úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona - řeší praktické úlohy s užitím vztahu R = ς*l/s; - sestaví jednoduchý elektrický obvod a provede měření elektrických veličin na výukovém panelu - popíše metody měření elektrického proudu a napětí - vyjmenuje zdroje elektrické energie a popíše jejich princip a způsoby řazení - vysvětlí tepelné účinky elektrického proudu - používá získaných vědomostí při řešení praktických úloh elektrické vodivosti, polovodiče - elektrický obvod a jeho části - elektrické napětí a proud - měření stejnosměrného proudu a napětí - elektrický odpor a rezistivita - Ohmův zákon - rezistory a jejich řazení - 1. Kirchhoffův zákon - 2. Kirchhoffův zákon - elektrický výkon, práce, energie - zdroje elektrické energie - řazení zdrojů, způsoby, podmínky Elektrostatické pole - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj - určí elektrickou sílu v poli bodového elektrického náboje - vysvětlí princip a funkci kondenzátoru - vypočítá kapacitu kondenzátoru - vytvoří elektrický obvod na výukovém panelu a na vytvořeném zapojení vysvětlí funkci kondenzátoru 6 hod. - elektrický náboj tělesa, elektrická síla - elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, - Coulombův zákon - kondenzátory 5

6 Elektromagnetismus - charakterizuje látky podle magnetických vlastností - aplikuje poznatky o pohybu vodiče v magnetickém poli - určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami - vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice - popíše využití elektromagnetického vlnění ve sdělovacích soustavách - znázorní rezonanční křivky - na výukovém panelu popíše účinky magnetického pole - magnetické pole 6 hod. - magnetické pole elektrického proudu - magnetická síla - magnetické vlastnosti látek - elektromagnetická indukce - indukčnost - elektromagnetické vlny - přenos informací elektromagnetickým vlněním Elektrochemie - vysvětlí vedení proudu v elektrolytech a využití tohoto jevu u elektrochemických zdrojů - vysvětlí princip chemických zdrojů napětí - vysvětlí princip elektrolýzy 3 hod. - chemické zdroje, galvanické články - základy elektrochemie - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články sekundární galvanické články (akumulátory) Střídavý proud 8 hod. - vznik střídavého proudu, obvody 6

7 - vysvětlí vznik sinusového průběhu napětí - popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice - charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu - řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky v oblasti střídavého proudu - řeší praktické úlohy na práci a výkon elektrického proudu - sestavuje jednoduché obvody střídavého proudu na výukovém panelu - vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače střídavého proudu - řeší obvody se základními druhy zapojení zátěže vysvětlí podstatu vzniku točivého magnetického pole a jeho využití střídavého proudu - střídavý proud v energetice, - trojfázová soustava střídavého proudu - transformátor - cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu - přenos elektrické energie střídavým proudem - výkon a práce trojfázové soustavy 2. ročník 5 hodin týdně 165 hodin Základní pojmy a fyzikální principy - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vypočte odpor vodiče - popíše s porozuměním činnost jednoduchého elektrického funkčního celku nebo bloku znázorněného na schématu zapojení - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje základní obvodové prvky, zná jejich charakteristiky 7 10 hod. - elektrický stav tělesa, elektronová teorie, stavba atomu - elektrické náboje - elektrický proud v kovech - vodiče, izolanty a polovodiče (princip vlastní a nevlastní vodivosti) - elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický potenciál - elektrické napětí jako rozdíl potenciálů - způsoby výroby elektrického napětí (třením, indukcí, chemickým působením, teplem, světlem, stlačováním krystalu)

8 - zná význam pojmů: elektrický potenciál, elektrické napětí, elektrický proud - elektrický obvod a elektrický proud - ochrana obvodů proti nadproudům a zkratům - stejnosměrné a střídavé napětí - zdroje elektrické energie - nejpoužívanější druhy zdrojů elektrické energie v praxi (generátory, elektrochemické zdroje, fotočlánky) - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení zdrojů Stejnosměrný proud - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - určí výsledný odpor rezistorů v sériovém, paralelním a kombinovaném zapojení - základní pojmy a veličiny - výkon, práce - proudová hustota 25 hod. - základní obvodové prvky v silnoproudé elektrotechnice - zdroj - elektrické vedení - ovládací prvky (vypínače, přepínače, jistící prvky, signalizační prvky, měřicí přístroje) - spotřebič - elektrické spínací přístroje hlavní části, kontakty, elektrický oblouk a jeho zhášení - základní obvodové prvky v elektronice (rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory, diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory, integrované obvody - elektrický odpor a vodivost - řešení obvodu pomocí Ohmova zákona - rezistory použití v elektrickém obvodu 8

9 - rezistory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - odpor vodiče, úbytek napětí, ztrátový výkon - teplotní závislost odporu - změny elektrického odporu vlivem tepla, napětí, světla, magnetického pole - termistory, varistory, fotoodpory, magnetorezistory - elektrický výkon, elektrická práce a energie, elektrické teplo, - účinnost - řešení obvodů s použitím Kirchhoffových zákonů - zdroje stejnosměrného napětí a proudu elektrochemické zdroje, síťové zdroje s usměrňovači a stabilizátory - řešení elektrických obvodů výpočty elektrických obvodů z potřeb praxe Elektrochemie - chápe podstatu dějů, při nichž elektrická energie způsobuje chemické přeměny, nebo dějů, při nichž se chemickými reakcemi uvolňuje elektrická energie - zná elektrochemické zdroje elektrického proudu - elektrolýza - iontová vodivost, elektrolyt - galvanické pokovování 10 hod. - elektrochemické zdroje elektrického proudu - primární galvanické články - sekundární galvanické články (akumulátory) - elektrochemické zdroje a životní prostředí - kapacita elektrochemického zdroje - údržba elektrochemických zdrojů 9

10 - elektrochemická koroze a její praktické důsledky Elektrostatické pole - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - vypočte kapacitu kondenzátoru - vypočítá výslednou kapacitu v obvodech s paralelním a sériovým zapojením - vznik elektrostatického pole 12 hod. - intenzita, indukce, odstínění (Faradayova klec) - Coulombův zákon - energie elektrostatického pole - elektrostatické pole, elektrická pevnost dielektrika - kapacita, kondenzátory, spojování kondenzátorů - kondenzátor ve stejnosměrném a střídavém obvodu - kapacita, výpočet - časová konstanta, nabíjení a vybíjení kondenzátoru - sériové, paralelní a sérioparalelní zapojení kondenzátorů - kondenzátory konstrukce provedení, značení, normalizované řady, použití - praktické využití elektrostatického pole (obrazovky, tranzistory, filtry) - nežádoucí účinky elektrostatického pole v praxi Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek - řeší magnetické obvody pomocí matematického vyjadřování fyzikálních 16 hod. - feromagnetické látky - paramagnetické látky 10

11 zákonů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - zná magnetické vlastnosti látek - vysvětlí pojem ztráty v železe, vířivé proudy a jejich účinky - znázorní magnetické pole vodiče a cívky - znázorní a vypočte silové účinky magnetického pole na vodič protékaný proudem - diamagnetické látky - magneticky tvrdé a magneticky měkké látky - magnetické a elektromagnetické pole - magnetické pole vodiče, cívky - základní pojmy magnetomotorická síla, intenzita, indukce, magnetický tok - magnetizační křivka, hysterezní smyčka - magnetické obvody, řešení jednoduchých magnetických obvodů - silové účinky, energie magnetického pole - praktické použití elektromagnetů - elektromagnetické přístroje stykače, relé, jističe atd., popis přístrojů Elektromagnetická indukce - chápe význam elektromagnetické indukce - rozumí podstatě elektromagnetických dějů - chápe podstatu a význam elektromagnetické indukce pro konstrukci a užití elektrických strojů - rozlišuje pojmy indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby hod. - indukční zákon, Lencovo pravidlo - vznik napětí indukcí princip generátoru - princip transformátoru - indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, činitel vazby - spojování cívek - vířivé proudy, účinky, ztráty v železe - skinefekt - indukčnosti v elektronických obvodech - základní výpočty v elektromagnetických obvodech - transformátory druhy, konstrukce, použití, zapojení vinutí - návrh transformátoru - autotransformátory - tlumivky

12 Střídavý proud - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - vypočte základní technické parametry soustavy s užitím elektrotechnických tabulek a norem - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L a C prvky, a dokáže stanovit pro daný kmitočet impedanci obvodu - řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, jeho fázový posun a celkovou impedanci obvodu a její složky - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - znázorní časový průběh sinusových veličin - vyjádří sinusové veličiny pomocí fázorů - rozlišuje pojmy efektivní a střední hodnota střídavých veličin - základní pojmy, časový průběh sinusových veličin 22 hod. - efektivní a střední hodnota střídavých veličin, fázory - rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu, fázový posun - sérioparalelní obvody - rezonanční obvody - činný, jalový a zdánlivý výkon střídavého proudu, účiník - řešení praktických příkladů elektrických obvodů - kompenzace jalového výkonu - praktické příklady kompenzace (zářivkové svítidlo, výbojkové svítidlo, kondenzátorová kompenzace, synchronní kompenzátory) 12

13 Trojfázový proud - rozumí podstatě výroby a distribuci elektrické energie, chápe význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě - rozlišuje druhy elektrických strojů točivých - stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon známého elektrického obvodu - zná druhy zapojení trojfázové soustavy - objasní pojem točivé magnetické pole a jeho význam - zná základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy - rozpoznává typy strojů, případně způsoby jejich řízení transformátory a běžné typy točivých strojů - trojfázová proudová soustava - hlavní části rozvodné soustavy 10 hod. - důvody použití trojfázové soustavy a její význam - výhody transformace - elektrické přístroje vn a vvn - ochrana vedení - druhy zapojení trojfázové soustavy - sdružené a fázové napětí - zapojení trojfázových vinutí - trojfázové transformátory - točivé magnetické pole, vznik, princip - trojfázové statorové vinutí, póly - výpočet otáček, kmitočtu - točivé stroje synchronní, asynchronní a komutátorové - vlastnosti jednotlivých druhů strojů - generátory, motory-konstrukce - princip funkce, regulace a řízení - praktické využití 13

14 Elektropneumatika, elektrohydraulika - rozlišuje základní druhy elektropneumatických a elektrohydraulických komponentů - zná funkci elektropneumatických a elektrohydraulických ventilů - rozumí funkci snímacích a signalizačních prvků 10 hod. - prvky elektropneumatických obvodů - elektrické ovládací prvky v pneumatických obvodech - elektrické signalizační prvky v pneumatických obvodech - elektropneumatické výkonové členy - základní elektrické a elektronické součásti - prvky elektrohydraulických obvodů - zdroje tlakového vzduchu a kapaliny Elektronická zařízení - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických a elektronických obvodech - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - rozlišuje jednotlivé druhy pasivních i aktivních součástek, zná jejich princip a použití v elektronických obvodech - zná základní logické obvody, jejich pravdivostní tabulky a dokáže popsat princip realizace logických operací v elektronice - popíše oscilátory, směšovače, modulátory - zná běžně užívané způsoby vzniku a přenosu signálů a způsoby transformace signálů pomocí převodníků - znázorní schematicky a vysvětlí funkci běžných elektronických zesilovačů - znázorní a vysvětlí funkci elektronických 25 hod. - aktivní a pasivní součástky - usměrňovače - zesilovače - oscilátory - klopné a spínací obvody - integrované obvody - číslicová technika - rozhlasová a televizní technika - slaboproudé rozvody a instalace 14

15 síťových zdrojů - zná základní prvky elektronických obvodů - popíše integrované obvody a funkci některých typických obvodů - zná běžné elektronické součástky, pasivní prvky, aktivní prvky i integrované obvody - popisuje činnost funkčních částí v elektrotechnických (elektronických) zapojeních - provádí technické výpočty elektrických obvodů s užitím elektrotechnických tabulek a norem Optoelektronika - zná základní prvky optoelektronických obvodů - umí popsat praktické využití optoelektronických zařízení - přenos světla - optické kabely 5 hod. - přenos elektrických signálů s pomocí optických rozvodů 15

16 2.2 Předmět: Technická dokumentace Obecný cíl předmětu Předmět Technická dokumentace rozvíjí u žáka technické myšlení a vytváří předpoklady pro ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětu a odborného výcviku. Těžiště výchovněvzdělávacích cílů předmětu je ve výchově k přesné, svědomité a pečlivé práci a k dodržování pravidel technické dokumentace. Svými požadavky na úpravu, čistotu a rozmístění obrazů na ploše přispívá vyučování technické dokumentace k estetické výchově žáků. Významným prvkem je i vytváření prostorové představivosti a orientace v elektrotechnické dokumentaci. Charakteristika učiva a pojetí výuky V 1. ročníku žáci řeší způsoby technického zobrazování, poznávají jednotlivé strojní součásti, učí se techniku jejich zobrazování a popisování. Žáci jsou vedeni k přesné a svědomité práci a k vytváření prostorové představivosti. V 2. a 3. ročníku navazují na získané znalosti s cílem dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, orientovat se ve výkresech pro výrobu, montáž, instalaci, revizi a opravy elektrotechnických zařízení. Ve 2. ročníku jde především o získání znalostí ve čtení a kreslení elektrotechnických značek a schémat. Dále navazuje výuka vytváření obrazců pro desky plošných spojů. Samostatnou část tvoří tvorba elektropneumatických a elektrohydraulických schémat. Ve 3. ročníku žáci pně využívají výpočetní techniky k tvorbě elektrotechnické dokumentace. Pomocí programového vybavení vytvářejí ovládací a silová schémata průmyslových strojů a schémata domovních a bytových elektroinstalací. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují žákovský projekt, který je součástí závěrečného hodnocení. V předmětu technická dokumentace řídí vyučující poznávací proces různými způsoby. V počáteční fázi výuky je vhodné k tomu využívat názorných pomůcek a manipulaci s předměty, poznávat jejich vlastnosti, znaky apod. Pro tvorbu technické dokumentace je ve vyšších ročnících v maximální míře využívána výpočetní technika s příslušným programovým vybavením. Předmět technická dokumentace je úzce navázán na odborné předměty, především odborný výcvik. 1. ročník 2 hodiny týdně celkem 66 hodin Úvod do technické dokumentace - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 2 hod. - význam technické dokumentace - používané pomůcky - zásady kreslení - základní geometrické konstrukce 16

17 Normalizace v technické dokumentaci 6 hod. - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - druhy norem - druhy a formáty výkresů - popisové pole - písmo a čáry na výkresech - měřítka zobrazování - základy kótování Technické zobrazování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 20 hod. - názorné zobrazování, kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání v 1. kvadrantu - pravoúhlé promítání v 3. kvadrantu - používání dalších pohledů - zobrazování průniků a přechodů - zobrazování v řezu - značení, druhy řezů - zobrazování v průřezu - cvičení Kótování - při kreslení a čtení výkresů využívá znalosti z normalizace - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - využívá správně pomůcky pro kreslení a zná základní geometrické konstrukce 6 hod. - zásady kótování - značky před kótami - kótování prvků - základní soustavy kót - kótování děr a roztečí - procvičování 17

18 Tolerování - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - vidí souvislost mezi tolerováním rozměrů a výrobou součásti 6 hod. - základní pojmy tolerování - toleranční soustavy - druhy uložení - rozbor uložení - nepředepsané tolerance - zápis tolerovaných rozměrů na výkrese - úchylky tvaru a polohy - předepisování úchylek na výkrese Jakost povrchu - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - porozumí označování jakost povrchu součásti - značení drsnosti povrchu 2 hod. - předepisování drsnosti na výkrese - značení úprav povrchu - předepisování tepelného a chemickotepelného zpracování povrchu Výrobní výkresy - přečte a vytvoří výkresy součástí, výkresy sestavení aj. produkty grafické technické komunikace - předepisuje přesnost rozměrů, úchylky tvaru, úkosy, přídavky na opracování a jakost povrchu - vysvětlí rozdíl mezi výkresem součásti a sestavení 5 hod. - výkres součásti, náležitosti, příklady - výkres sestavení, náležitosti, kusovník, příklady výkresů - značení změn na výkresech 18

19 Další druhy výkresů 5 hod. - rozlišuje další druhy výkresů, schémata, diagramy - používá znalosti elektrotechnických značek při tvorbě jednoduchých elektrických obvodů - výkresy montážní - výkresy potrubí - schematické výkresy - elektrotechnické výkresy - značky v elektrotechnice Schematické značky v mechatronice - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - prvky pneumatických a elektropneumatických obvodů - prvky hydraulických a elektrohydraulických obvodů 4 hod. - znázornění prvků pomocí značek na výkrese Kreslení strojních součástí - vidí souvislost mezi modelem a zobrazením na výkrese - správně a přehledně okótuje součást - určuje podle výrobní dokumentace druh, velikost a počet spojovacích součástí - kreslení závitů 10 hod. - kreslení spojovacích součástí šroubové spoje, čepy, kolíky, - kreslení převodů ozubená kola - nerozebíratelné spoje - cvičení 19

20 2. ročník 2 hodiny týdně 66 hodin Elektrotechnická dokumentace - uplatňuje zásady technické normalizace pro kreslení elektrotechnických schémat - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování - přečte a samostatně vytvoří elektrotechnická schémata - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - schematické značky 8 hod. - druhy elektrotechnických schémat - způsoby kreslení elektrotechnických schémat - strukturování elektrotechnické dokumentace - kreslící prostředky - počítačová podpora tvorby dokumentů v elektrotechnice Tvorba technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice 12 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v silnoproudé elektrotechnice - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů - využije znalostí k přečtení schémat situačního rozvodu elektrické energie - využije znalostí k přečtení schémat s potenciálním, směrovým a cílovým označením spojů - druhy a způsoby kreslení rozvodné soustavy - elektrické rozvody v průmyslových a stavebních objektech - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění 20

21 Tvorba technické dokumentace v slaboproudé elektrotechnice 8 hod. - dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování součástek používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - přečte a vytvoří elektrotechnická schémata bloková, nauková, zapojovací, vnitřních a vnějších spojů a logických obvodů - schematicky kreslí náčrty elektrických obvodů používaných v slaboproudé elektrotechnice a komunikacích - využije znalostí k přečtení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice - druhy a způsoby kreslení schémat používaných v slaboproudé elektrotechnice a telekomunikacích - elektrické obvody s logickými obvody - příklady dokumentů, schémat a způsobů znázornění Výkresová dokumentace pro výrobu plošných spojů 2 hod. - kreslí výkres vodivého obrazce - kreslí výkres otvorů - kreslí výkres rozložení součástek - základní síť pro kreslení plošného spoje - základní konstrukční dokumenty - plošné spoje pro plošnou montáž SMT Pneumatika a elektropneumatika - popíše jednotlivé prvky pneumatických obvodů - kreslí schematické značky pneumatických a elektropneumatických prvků - navrhuje jednoduchá schémata zapojení 20 hod. - schematické značky pneumatických a elektropneumatických obvodů - návrh a simulace pneumatických a elektropneumatických obvodů na PC - sestavení pneumatických a elektropneumatických obvodů 21

22 pneumatických a elektropneumatických prvků - čte elektropneumatická schémata Hydraulika a elektrohydraulika - kreslí schematické značky hydraulických a elektrohydraulických prvků - používá schematické značky a uvádí příklady použití - navrhuje jednoduchá schémata zapojení elektropneumatických a elektrohydraulických prvků - čte elektrohydraulická schémata - kreslí diagramy a nomogramy pro elektrohydraulické a elektropneumatické obvody 16 hod. - schematické značky hydraulických a elektrohydraulických obvodů - základní provedení hydraulických obvodů - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických obvodů na PC - návrh a kreslení hydraulických a elektrohydraulických schémat - čtení schémat - popisy funkce a řešení praktických úloh - sestavování elektrohydraulických obvodů 3. ročník 1 hodina týdně celkem 33 hodin Projekty elektroinstalačních zařízení - uplatňuje technické normy při návrhu elektroinstalace v budovách - využívá programy CAD-počítačem podporované projektování, pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - zná druhy podkladů k projektové dokumentaci - orientuje se ve stavebních výkresech 5 hod. - práce s programy CAD pro návrh a kreslení elektrotechnických schémat - podklady pro návrh projektu - stavební část projektu, půdorysy - situace objektu a sítí - zadání žákovského projektu 22

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více