Smlouva o smlouvě budoucí darovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o smlouvě budoucí darovací"

Transkript

1 č. sml. oprávněné strany č. sml. zavázané strany.. Smlouva o smlouvě budoucí darovací uzavřená podle ust a násl., za použití 2055 a násl., občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen občanský zákoník ), takto: ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY Lidl Česká republika v. o. s. se sídlem: Nárožní 1359/11, Praha 5, Stodůlky IČ: zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka zastoupená: společností Lidl Holding s. r. o., se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, IČ ,která je zastoupena jednatelem Martinem Molnárem a jednatelem Pavlem Stratilem (dále jen zavázaná strana nebo též budoucí dárce ) a Město Třebíč se sídlem: Třebíč, Karlovo nám. 104/55, PSČ IČ: zastoupené: Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne (dále jen oprávněná strana nebo též budoucí obdarovaný ) Článek II. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Lidl Česká republika v. o. s., jako budoucí dárce, prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p. č. 1450/2 trvalý travní porost o výměře 276 m 2, p. č ostatní plocha o výměře m 2, p. č zahrada o výměře 109 m 2, p. č. st. 547 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 35 (bude budoucím dárcem odstraněna viz oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby č. j. OV 22919/18 SPIS 3914/2018/Poh ze dne ), p. č. st. 546/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m 2, vše v obci Třebíč a k. ú. Třebíč. Tyto pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště v Třebíči, pro budoucího dárce na LV č , a to na základě kupní smlouvy ze dne , s právními účinky vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni , vedené v katastru nemovitostí pod číslem V-7695/ Město Třebíč, jako budoucí obdarovaný, prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p. č. 1512/2 ostatní plocha o výměře 3044 m 2, p. č. 1512/3 ostatní plocha o výměře 918 m 2, p. č. 1512/4 ostatní plocha o výměře 346 m 2, vše v k. ú. a obci Třebíč. Pozemky

2 p. č. 1512/3 a p. č. 1512/2 jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště v Třebíči, na LV č na základě Smlouvy darovací ze dne , s právními účinky vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni , vedené v katastru nemovitostí pod č. j. V / Pozemek p. č. 1512/4 je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště v Třebíči, na LV č na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších změn a doplňků. 3. V souladu se záměrem zavázané strany (budoucí dárce) realizovat stavbu LIDL Třebíč, ul. Brněnská - BBS (dále jen Stavba ) mimo jiné na částech výše uvedených pozemků p. č. 1512/2 o předpokládané Stavbou dotčené výměře do 1229 m 2, p. č. 1512/3 o předpokládané Stavbou dotčené výměře do 10 m 2, p. č. 1512/4 o předpokládané Stavbou dotčené výměře do 182 m 2, vše v k. ú. a obci Třebíč, které jsou ve vlastnictví oprávněné strany (budoucího obdarovaného), uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o smlouvě budoucí darovací. Stavba je blíže specifikována v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, vypracované 12/17 projekční kanceláří IMAG Architekt, s. r. o., Lidická 49, Brno, IČ (dále jen projektová dokumentace ). Zavázaná strana je povinna realizovat Stavbu dle projektové dokumentace. Předpokládaný termín ukončení realizace Stavby: prosinec Stavba se dotkne stávající místní komunikace, která je ve vlastnictví města Třebíče, zde oprávněné strany (budoucího obdarovaného), a je ke dni uzavření této smlouvy situována mimo jiné na částech výše specifikovaných pozemků p. č. 1512/2, p. č. 1512/3 a p. č. 1512/4, vše v k. ú. a obci Třebíč (dále jen místní komunikace ). Smluvní strany shodně konstatují, že místní komunikace není součástí pozemku (mj. viz 9 odst.1 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění). Budoucí dárce prohlašuje, že v rámci Stavby, z důvodů vyvolaných Stavbou, bude místní komunikace budoucím dárcem: a) zčásti opravena - opraven povrch na části místní komunikace v rozsahu dle výše specifikované projektové dokumentace (dále mimo jiné také viz čl. III. odst. 1. bod II. písm. b) této smlouvy) a b) rozšířena na část pozemků ve vlastnictví budoucího dárce v rozsahu dle výše specifikované projektové dokumentace (dále mimo jiné také viz čl. III. odst. 1. bod I. a bod II. písm. a) této smlouvy), uvedených v odst. 1. tohoto článku, a také na část pozemků ve vlastnictví budoucího obdarovaného, uvedených v odst. 2. tohoto článku. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato oprava a rozšíření bude součástí místní komunikace a tedy ve vlastnictví vlastníka místní komunikace, kterým je ke dni uzavření této smlouvy město Třebíč (zde oprávněná strana a budoucí obdarovaný). Stránka 2 z 10

3 ČLÁNEK III. - PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou výše uvedených smluvních stran (dále společně též smluvní strany ) nejpozději do 6 měsíců od stavebního dokončení Stavby (pravomocná kolaudace Stavby), nejpozději však do , uzavřít podle ustanovení 2055 a násl. občanského zákoníku darovací smlouvu, kterou zavázaná strana (jako dárce) bezplatně převede (tedy daruje) oprávněné straně (jako obdarovanému) do jejího vlastnictví: I. části pozemků: - p. č. 1450/2 trvalý travní porost o výměře do 52 m 2, - p. č ostatní plocha o výměře do 93 m 2, - p. č zahrada o výměře do 40 m 2, - p. č. st. 547 zastavěná plocha a nádvoří o výměře do 105 m 2, - p. č. st. 546/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře do 50 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, a to v rozsahu jak budou zastavěny rozšířením místní komunikace vybudovaným v rámci Stavby (dále též díly ), a to se všemi právy, součástmi a příslušenstvím, v rozsahu jak je zavázaná strana (budoucí dárce) užívala nebo byla oprávněna užívat, a oprávněná strana (budoucí obdarovaný) prohlásí, že tyto díly do svého vlastnictví přijímá a souhlasí s tímto darem, II. a) technické zhodnocení části místní komunikace, které bude při realizaci Stavby provedeno na částech pozemků: - p. č. 1450/2 - o výměře do 52 m 2 (tento pozemek je nyní ve vlastnictví budoucího dárce), - p. č o výměře do 93 m 2 (tento pozemek je nyní ve vlastnictví budoucího dárce), - p. č o výměře do 40 m 2 (tento pozemek je nyní ve vlastnictví budoucího dárce), - p. č. st o výměře do 105 m 2 (tento pozemek je nyní ve vlastnictví budoucího dárce), - p. č. st. 546/2 - o výměře do 50 m 2 (tento pozemek je nyní ve vlastnictví budoucího dárce), - p. č. 1512/2 - o výměře do 296 m 2 (tento pozemek je ve vlastnictví budoucího obdarovaného), - p. č. 1512/4 - o výměře do 182 m 2 (tento pozemek je ve vlastnictví budoucího obdarovaného), vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, a to v rozsahu jak budou zastavěny rozšířením místní komunikace vybudovaným v rámci Stavby, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, a to v rozsahu jak budou zastavěny rozšířením místní komunikace vybudovaným v rámci Stavby, b) opravu povrchu části místní komunikace, která bude při realizaci Stavby provedena na částech pozemků: - p. č. 1512/2 - o výměře do 933 m 2, - p. č. 1512/3 - ostatní plocha o výměře do 10 m 2, které jsou oba ve vlastnictví budoucího obdarovaného, oba obec Třebíč a k. ú. Třebíč, a to vše (ad a) a ad b) tohoto bodu II. výše) ve výši skutečně budoucím dárcem vynaložených nákladů, které budou stanoveny v budoucí darovací smlouvě, a oprávněná strana (budoucí obdarovaný) prohlásí, že toto technické zhodnocení části místní komunikace a opravu povrchu části komunikace do svého vlastnictví přijímá a souhlasí s tímto darem (dále též budoucí darovací smlouva ). Stránka 3 z 10

4 Budoucí dárce prohlašuje, že tímto bude zhodnocení majetku budoucího obdarovaného, provedené v rámci Stavby (je vyvolané Stavbou), plně vypořádáno. Budoucí dárce nebude mít vůči budoucímu obdarovanému z tohoto titulu (zhodnocení majetku budoucího obdarovaného) žádných požadavků. Budoucí dárce výslovně prohlašuje, že nebude po budoucím obdarovaném požadovat žádnou finanční náhradu z výše popsaného titulu. Budoucí dárce se vzdává svých nároků na vypořádání vůči budoucímu obdarovanému, pokud by z výše popsaného titulu jakékoliv vznikly. Pokud by technické zhodnocení a opravy nebyly způsobilým předmětem daru a ani by nebylo právně možné je vyřešit dle ustanovení předchozích vět, provede je budoucí dárce bezúplatně a předá budoucímu obdarovanému v termínu dle této smlouvy. S tímto vědomím a za tohoto předpokladu bude Stavba budoucím dárcem realizována a za tohoto předpokladu a podmínky budoucí obdarovaný s realizací Stavby na výše uvedených částech svých pozemků a na své místní komunikaci vyslovil svůj souhlas. 2. O stavebním dokončení Stavby se zavazuje zavázaná strana (budoucí dárce) písemně informovat oprávněnou stranu (budoucího obdarovaného) do 30 dnů od stavebního dokončení Stavby a současně jí předložit geometrický plán specifikovaný v odst. 4. tohoto článku a dále současně je zavázaná strana povinna oprávněnou stranu písemně vyzvat k uzavření budoucí darovací smlouvy ve smyslu této smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Vyzvat k uzavření budoucí darovací smlouvy ve smyslu této smlouvy o smlouvě budoucí darovací může také oprávněná strana (budoucí obdarovaný). 3. Budoucí dárce prohlašuje a zavazuje se, že součástí výše uvedených dílů, specifikovaných v odst. 1. bodě I. tohoto článku, nebudou v okamžiku jejich darování (na základě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací) žádné původní stavby a ani zde nebudou původní stavby na nich postavené, které by nebyly jejich součástí. Budoucí dárce prohlašuje, že na jeho výše uvedených částech pozemků (dílech), které budou předmětem jeho budoucího daru na základě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací (tj. daru budoucímu obdarovanému), nevzniknou v rámci Stavby žádné stavby, které by se staly součástí pozemků a nebo byly samostatnou věcí, pouze v rámci Stavby dojde k rozšíření místní komunikace na tyto pozemky (na díly), kdy místní komunikace není součástí pozemku a je ve vlastnictví budoucího obdarovaného (viz čl. II. odst. 4. této smlouvy). Budoucí dárce prohlašuje, že s tímto vědomím výše uvedenou Stavbu provede, a zavazuje se, že učiní vše potřebné k naplnění účelu této smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to i kdyby to v textu této smlouvy nebylo výslovně uvedeno. Pokud by ke dni stavebního dokončení Stavby bylo třeba k dosažení účelu této smlouvy jakékoliv právní jednání ze strany budoucího dárce, zavazuje se budoucí dárce, že toto právní jednání učiní nejpozději v den stavebního dokončení Stavby. Budoucí dárce je povinen realizovat Stavbu výhradně dle projektové dokumentace. 4. Rozsah stavbou zastavěných dílů pozemků bude po stavebním dokončení Stavby vymezen v geometrickém plánu, jehož vyhotovení zajistí na své náklady zavázaná strana. V případě, že rozsah zastavěných dílů pozemku dle geometrického plánu přesáhne rámec předpokládaného rozsahu dle čl. III. odst. 1. bod. I. této smlouvy, uzavře oprávněná strana budoucí darovací smlouvu dle tohoto geometrického plánu za podmínky, že o tom kladně rozhodne Zastupitelstvo města Třebíče. Stránka 4 z 10

5 5. Předpokládaný rozsah budoucí darovací smlouvy (viz odst. 1. tohoto článku) je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, kde jsou vyznačeny díly a tedy i předpokládaný rozsah rozšíření místní komunikace a dále také rozsah opravy povrchu části místní komunikace. 6. Budoucí dárce výslovně prohlašuje, že tímto uvedeným ujednáním smluvních stran je jeho výše popsané zhodnocení majetku budoucího obdarovaného vypořádáno. 7. Smluvní strany se dohodly, že pokud by došlo k situaci, že z důvodu na straně budoucího dárce nebude výše specifikovaná budoucí darovací smlouva uzavřena ve výše stanoveném termínu (viz odst. 1. tohoto článku), je budoucí obdarovaný oprávněn vyúčtovat budoucímu dárci smluvní pokutu v částce Kč. Budoucí obdarovaný má nárok i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 8. Podmínkou a předpokladem uzavření budoucí darovací smlouvy bude stavební dokončení Stavby (pravomocná kolaudace). ČLÁNEK IV. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVY 1. Zavázaná strana (budoucí dárce) budoucí darovací smlouvou převede výše popsaný předmět budoucí darovací smlouvy (viz čl. III. odst. 1. výše) oprávněné straně (budoucímu obdarovanému) v hodnotě skutečně vynaložených nákladů, které budou v budoucí darovací smlouvě vyčísleny. 2. Dále budou v budoucí darovací smlouvě zakotvena především tato další ustanovení: - Obdarovaný prohlašuje, že se stavem předmětu darovací smlouvy se seznámil před podpisem této smlouvy. Dárce prohlašuje, že obdarovaného upozornil při sjednávání této smlouvy na všechny vady předmětu darovací smlouvy, o kterých ví. - Dárce prohlašuje, že předmět darovací smlouvy není zatížen žádnými věcnými břemeny, služebnostmi, jinými právy třetích osob, ani jinými právními vadami, o kterých by věděl, či mohl vědět. - Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této darovací smlouvy je naplněna smlouva o smlouvě budoucí darovací, která mezi smluvními stranami byla uzavřena v roce 2018 a je u obdarovaného evidována pod č (u obdarovaného o jejím uzavření rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání dne svým usnesením č. 19/3/ZM/2018). Uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí darovací bylo vyvoláno stavbou LIDL Třebíč, ul. Brněnská - BBS, jejímž investorem byl dárce, kdy stavba měla být realizována mimo jiné i na částech pozemků ve vlastnictví obdarovaného a měla se také dotknout místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. - Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu darovací smlouvy dle této smlouvy - k hmotným nemovitým věcem - vkladem práva do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva k okamžiku podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Vkladem práva do katastru nemovitostí nabývá obdarovaný i veškerá práva a povinnosti s vlastnictvím předmětu darovací smlouvy spojená. Ke stejnému dni nabývá obdarovaný rovněž technické zhodnocení části místní komunikace, jak je specifikováno v této darovací smlouvě, a opravu povrchu části místní komunikace, jak Stránka 5 z 10

6 je specifikováno v této darovací smlouvě, a všechna další práva sjednaná v této darovací smlouvě. Tento den je rovněž považován za den předání a převzetí předmětu darovací smlouvy. - Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí provede obdarovaný. Smluvní strany se dohodly, že poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí hradí dárce. - Daně spojené s touto darovací smlouvou uhradí smluvní strany dle příslušných platných právních předpisů. - Tato darovací smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. - Smluvní strany prohlašují, že si touto smlouvou ujednaly všechny náležitosti, které měly být ujednány. - Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. - Tato darovací smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží každý po 1 vyhotovení a zbývající 1 vyhotovení je určeno pro katastrální pracoviště k založení do sbírky listin. - Dárce prohlašuje, že na jeho straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady pro platné uzavření tohoto smluvního vztahu, a že osoba jednající za něho je oprávněna tento smluvní vztah uzavřít a tuto smlouvu podepsat. - Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že tato smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou byť nepodstatnost nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. - Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. - Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. - Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění smlouvy zajistí obdarovaný ihned po jejím podpisu oběma smluvními stranami. Stránka 6 z 10

7 ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv (viz odst. 15. tohoto článku). 2. Budoucí dárce není oprávněn tuto smlouvu nebo svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části postoupit nebo jakkoli jinak převést jiné osobě a pokud by tak budoucí dárce učinil, podstatným způsobem poruší tuto smlouvu se všemi důsledky. 3. Usnesením č. ZM ze dne rozhodlo Zastupitelstvo města Třebíče, že pokud jeho usnesení o převodu nemovitého majetku nebude realizováno do 2 let, uplynutím této lhůty pozbývá platnosti. V této souvislosti se tedy sjednává rozvazovací podmínka ve smyslu ustanovení 548 odst. 2 a 549 občanského zákoníku tohoto znění: Nebude-li usnesení Zastupitelstva města Třebíče č. 19/3/ZM/2018 ze dne realizováno do , závazek budoucího obdarovaného zakotvený touto smlouvou o budoucí darovací smlouvě a celý tento smluvní vztah následující den zaniká, s výjimkou práva na smluvní pokuty sjednané za porušení povinnosti a na náhradu škody. 4. Budoucí obdarovaný souhlasí s realizací Stavby na jeho výše uvedených pozemcích v rozsahu a za podmínek jak je v této smlouvě výše uvedeno. Tímto se zakládá právo budoucího dárce provést Stavbu na uvedených pozemcích, a to za předpokladu splnění dalších náležitostí a povinností dle této smlouvy a platné právní úpravy, především ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v účinném znění. Uvedené díly pozemků (ve vlastnictví budoucího obdarovaného) nesmí být užívány k jinému účelu. Město Třebíč (budoucí obdarovaný) na základě této smlouvy udělí souhlas s navrhovaným stavebním záměrem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a průběžně číslovanými písemnými dodatky, které budou takto výslovně označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Dodatek této smlouvy musí být vždy vyhotoven na jedné listině (tj. na jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitostí či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 7. Budoucí dárce prohlašuje, že na jeho straně jsou splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. Osoby, které za budoucího dárce tuto smlouvu podepisují, prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a podepsat. 8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že tato smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou byť nepodstatnost nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. Stránka 7 z 10

8 9. Dostane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy do rozporu s platnou právní úpravou, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou. 10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Oprávněná strana obdrží 1 její vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro zavázanou stranu. 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: č. 1 - výřez z listiny Situace majetkoprávní situace č. výkresu C11a. 12. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 13. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti související s tímto smluvním vztahem (např. odstoupení od smlouvy) budoucímu dárci nebo v případě, že budoucí dárce doručení písemnosti zmaří, nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti budoucímu dárci považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu budoucího dárce. 14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 15. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 16. O nabytí majetku dle této budoucí darovací smlouvy do vlastnictví budoucího obdarovaného rozhodlo za budoucího obdarovaného dne Zastupitelstvo města Třebíče na svém 3. zasedání, usnesením č. 19/3/ZM/2018. V. Budoucí dárce: Lidl Česká republika v. o. s. zast. Lidl Holding s. r. o. V Třebíči Budoucí obdarovaný: Město Třebíč. Martin Molnár, jednatel. Ing. Marie Černá místostarostka. Pavel Stratil jednatel Stránka 8 z 10

9 Příloha č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, uzavřené mezi Lidl Česká republika v. o. s. (budoucí dárce) a městem Třebíč (budoucí obdarovaný), která je uzavírána v souvislosti s přípravou realizace stavby LIDL Třebíč, ul. Brněnská - BBS, kdy tato smlouva je evidována u budoucího obdarovaného pod č a u budoucího dárce pod č.. Výřez z listiny Situace majetkoprávní situace č. výkresu C.11a (je neoddělitelně připojen v příloze 1 list) V. Budoucí dárce: Lidl Česká republika v. o. s. zast. Lidl Holding s.r.o. V Třebíči Budoucí obdarovaný: Město Třebíč. Martin Molnár jednatel. Ing. Marie Černá místostarostka. Pavel Stratil jednatel Stránka 9 z 10

10 Výřez z listiny Situace majetkoprávní situace č. výkresu C.11a Stránka 10 z 10

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ P1 Sml 143/218 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ KOUPĚ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená podle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Smlouva o úschově. (evidovaná uschovatelem pod č.a schovatelem pod č )

Smlouva o úschově. (evidovaná uschovatelem pod č.a schovatelem pod č ) RK-10-2019-29, př. 1 počet stran: 5 Smlouva o úschově (evidovaná uschovatelem pod č.a schovatelem pod č. 0322007019) uzavřená dle ust. 2402 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012, v účinném znění (dále

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 606/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 572 ze dne 11.09.2017 Darovací smlouva mezi městskou částí Praha 3 a Tulipa Třebešín s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I.

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I. 7652/OPR/2018-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivona

Více

Čl. I. Smluvní strany

Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCE uzavřená dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 209/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 197 ze dne 05.04.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto DAROVACÍ SMLOUVA Smluvní strany: Alois Beneš jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice zastoupená Ing. Lubomírem Šmídem, starostou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

- souhlasu s výstavbou cyklostezky na katastru obce Kobylnice na pozemcích uvedených níže v této smlouvě,

- souhlasu s výstavbou cyklostezky na katastru obce Kobylnice na pozemcích uvedených níže v této smlouvě, Obec Kobylnice IČ 00 486 160 Sídlo: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice zastoupené starostou obce Ing. Lubomírem Šmídem bankovní spojení: Sberbank č. ú. 4200307857/6800 a Tomáš Kučera narozen: bytem: (dále

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU příloha č. 1 TOP 09 IČ : 71339728 se sídlem: Újezd 450/50, 118 00 Praha 1 Malá Strana účet č.: 10909090/5500 zastoupená: Pavlem Severou, generálním sekretářem Bc. Radkem Vondrou, předsedou regionální organizace

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč ze dne 19.11.2014 č. 1/2014 Čl. 1 Vymezení působnosti 1) Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebností na majetku Obce Petráveč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená ve smyslu ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Obec

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-022-18 ze dne 9.4.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podzemní vedení veřejné komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č.

Více

Smlouva o zprostředkování dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Smlouva o zprostředkování dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Smlouva o zprostředkování dle ust. 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Smluvní strany: Reality ONE s.r.o., IČ 261 08 372 se sídlem U Bechyňské dráhy 790/3, 390 02 Tábor vedená u Krajského soudu v Českých

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

90*\J j o o ^ o ř l / P t r

90*\J j o o ^ o ř l / P t r Č. 010/13/169/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA KUJCP019UPW1 90*\J j o o ^ o ř l / P t r kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici: Ředitelství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:...

Darovací smlouva SML SZ ÚMČ P15:... Darovací smlouva SML-2016-10... SZ ÚMČ P15:... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Městskou částí Praha 15 se sídlem

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

^D A J/O W /& ft/š LO?b

^D A J/O W /& ft/š LO?b ^D A J/O W /& ft/š LO?b K U JC P 0 1 5 X A 3 I č. 010/10/249/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina ze dne 17. 12. 2013 č. 13/13 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování

Více

Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Příloha č.: 2 k materiálu č.: 11/11 Počet stran přílohy: 7 Koncept Smlouvy o smlouvě budoucí darovací s podmínkami Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-044-13 ze dne 10.12.2013 Smlouva o právu provést stavbu mezi městskou částí Praha 12 a Bytovým družstvem Růžek, družstvem, pro zateplení domu

Více

DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník filmu Si-?" 'í-^-" " " " r " *S'"'~' -J! of. ftiříf> '70SftM/feOlfe DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník statutární město Havířov se sídlem: Svornosti 86/2,

Více

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Městská část Praha - Kunratice a PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Smluvní strany: Městská část Praha Kunratice zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 sídlo: Praha 4 Kunratice, K

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY a SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY a SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Příloha č. 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY a SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Město Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 01,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. 1 2 3 3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. Čl. 111. 1. K~pující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. ll.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

Třístranná dohoda uzavřená v souvislosti s Rámcovou darovací smlouvou ze dne níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Dohoda )

Třístranná dohoda uzavřená v souvislosti s Rámcovou darovací smlouvou ze dne níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Dohoda ) Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.55.12 Smluvní strany: Třístranná dohoda uzavřená v souvislosti s Rámcovou darovací smlouvou ze dne 17.10.2008 níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ ř. 20I9/B/TO03

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ ř. 20I9/B/TO03 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ ř. 20I9/B/TO03 MU(CUP08eEV97 kterou podle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků níže uvedeného dne uzavřeli: Malý, Malá, Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 2019034018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Níže psaného dne, měsíce a roku Smluvní strany Ing. Soňa Gondolánová bytem datum narození na straně jedné, (dále též jako budoucí

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi: se sídlem Boženy

Více

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: ,

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: , JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2 tel.: 775 667 508, e-mail: akolejnicek@oslg.cz KUPNÍ SMLOUVA Smlouva č. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle

Více

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních:

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (dle ust. 1257 a násl., zejména pak 1267 a 1268, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) níže uvedeného dne,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Městská část Praha - Kunratice. Tenis Golf Club Kunratice, spolek DODATEK Č. 2 SMLOUVY O VÝPŮJČCE

Městská část Praha - Kunratice. Tenis Golf Club Kunratice, spolek DODATEK Č. 2 SMLOUVY O VÝPŮJČCE 05 067 2 02 Městská část Praha - Kunratice a Tenis Golf Club Kunratice, spolek DODATEK Č. 2 SMLOUVY O VÝPŮJČCE TENTO DODATEK Č. 2 SMLOUVY O VÝPŮJČCE BYL UZAVŘEN DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE AROKU MEZI 1. Městskou

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne č.j.: 562/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 518 ze dne 25.06.2014 Návrh kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 757, k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bytového domu čp.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III.

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III. v v Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupena JUDr. Pavlem Šolcem, vedoucí majetkoprávního oddělení IČ: 65993390, DIČ:

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující )

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující ) 21685/P/2018-HMSO Čj.: UZSVM/P/15911/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

Koncept darovací smlouvy

Koncept darovací smlouvy Koncept darovací smlouvy DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená dle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.41.12 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely dle ustanovení 151n - 151p zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

smlouva číslo 371/2018/SM

smlouva číslo 371/2018/SM smlouva číslo 371/2018/SM v r r v r v podle ust 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") a podle zákona č. 183/2006

Více

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: ,

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: , JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2 tel.: 775 667 508, e-mail: akolejnicek@oslg.cz KUPNÍ SMLOUVA SE ZŘÍZENÍM SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Smlouva č. uzavřená

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 27.06.2018 Dohoda o narovnání s Ing. Marií Všetičkovou Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ IČO:

ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ IČO: kod bytu: + uzavřená mezi: Vlastník: Firma: ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ 37005 IČO: 28083016 DIČ: CZ28083016 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI MĚSTO JESENICE tvíégro JESENICE ^9/(?Z'7, smlouvy www.oujesenice.cz ID: 3nzb42m SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI Převodce č. 1: BEMETT nemovitostmi uzavřený investiční fond, a.s. místo podnikání: Jeremiášova

Více

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. Smluvní strany: Obchodní firma Úřad městské části Praha - Ďablice vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka:

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

č. UZSVM/ J/5023/201 6-ONJM č. NJ/376/j/2016/Ja I. I. 1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

č. UZSVM/ J/5023/201 6-ONJM č. NJ/376/j/2016/Ja I. I. 1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: UZSVM/ONJ/5023/2016-ON Jfvl 4169/ONJ/2016-ONJM Č.j.: UZSVM/ONJ/5023/2016-ONJM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou

Více