Cyklistický trenažér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklistický trenažér"

Transkript

1 Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. S bezpečnostními instrukce seznamte všechny osoby, které budou na cyklistickém trenažéru cvičit. POPIS DÍLŮ Díl č. Popis dílu Ks 1 Hlavní rám 1 2 Přední a zadní stabilizátor 2 3 Nástavec s rukojeťmi 1 4 Podpěra sedla 1 5 Otočný knoflík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastová otočný knoflík 1 9 Pedál 1 10 Držák lahve 1 11 Držák počítače 1 12 Počítač 1 13 Šroub (M8x70mm), podložka, matice 4 sady 14 Nářadí 1 15 Nářadí 1 -CZ 1-

2 MONTÁŽ Krok 1 Zajistěte přední a zadní stabilizátor (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubů, podložek a matic (13). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby (13) řádně dotaženy. Krok 2 Nasuňte nástavec s rukojeťmi (3) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Krok 3 Nasuňte podpěru sedla (4) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Řádně nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podpěru sedla (8) a utáhněte plastová otočný knoflík (8) pro zajištění. Krok 4 Našroubujte na kliku pedálu pedál (9). Krok 5 Uprostřed hlavního rámu (1) je držák na sportovní láhev (10). -CZ 2-

3 Krok 6 Nasaďte držák počítače (11) a počítač (12) na nástavec s rukojeťmi (3). NASTAVENÍ ODPORU Odpor pro šlapání (zátěž) lze nastavit pomocí kolečka pod rukojeťmi. Zvýšení zátěže: otočte kolečkem po směru hodinových ručiček. Snížení zátěže: otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček. NASTAVENÍ SEDLA Správné nastavení sedla Vám umožní maximalizovat účinek cvičení a komfort během cvičení. Zároveň Vám pomůže snížit rizika možného zranění. Nejvhodnější nastavení výšky sedla pro šlapání: jeden pedál dejte dolů a položte na něj chodidlo. Vaše noha má být správně lehce pokrčena v koleni. 1. Jak změnit výšku sedla Jednoduše uvolněte otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete snížit či zvýšit výšku sedla do požadované pozice. (Lze zvolit z více pozic.) Poté knoflík řádně utáhněte. 2. Jak sedlo posunout dopředu či dozadu Uvolněte plastový otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete posunout sedlo do požadované pozice. Poté knoflík řádně utáhněte. NASTAVENÍ RUKOJETÍ Můžete si nastavit různou výšku rukojetí. Nejdříve si upravte výšku sedla, teprve potom upravte výšku madel. Řemen je správně nastaven již z továrny a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po dlouhodobém používání se pouze může řetěz uvolnit nebo může být příliš napnutý. Jednoduše pnutí řetězu upravte pomocí šroubů po stranách setrvačníku. Tyto šrouby uvolněte a potáhněte dopředu, dokud nebude se nebude řetěz řádně otáčet. Poté je řádně dotáhněte. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Vždy dbejte na to, aby cvičení bylo bezpečné. Prosím, přečtěte si následující instrukce a vždy je mějte na paměti. Seznamte s těmito instrukcemi také všechny osoby, které budou běžecký trenažér používat. Přejeme Vám radost z pohybu. 1. Maximální váhové zatížení je 100 kg. Osoby s větší hmotností NESMÍ používat tento cvičební stroj. 2. Cyklistický trenažér umístěte na rovnou a pevnou plochu. 3. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v okolí cvičebního stroje pohybují děti či domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby samotné v místnosti, kde máte tento cvičební stroj. 4. Vždy si na cvičení oblékněte vhodný cvičební oděv a obuv. Vhodnou obuví je běžecká obuv nebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na cyklistickém trenažéru v oděvu, který má široké rukávy, nohavice, apod.. 6. Brzdný systém kola závisí na rychlosti. 7. Cyklistický trenažér je určeno pouze pro domácí použití. -CZ 3-

4 8. Před cvičením vždy překontrolujte řádné dotažení všech šroubů a stav stroje. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej, dokud nebude opraven. 9. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je nejvíce náchylná na opotřebení. Před započetím cvičení se ujistěte, že jsou brzdy funkční. Specifikace čas...0:00-99:59 min. rychlost km/hod vzdálenost km kalorie cal puls tepů/min. POČÍTAČ Funkční tlačítka: MODE: přepínání mezi funkcemi Vynulování hodnot: stiskněte tlačítko RESET. Auto On/Off: - monitor se automaticky při zaznamenání cvičební aktivity zapne - jakmile nebude na spinningovém kole cvičit déle jak cca 4 minuty, monitor se automaticky vypne Funkce: TIME: Jakmile začnete cvičit, začne se počítat čas cvičení. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuální rychlost. DISTANCE (DIS): Jakmile začnete cvičit, počítač začne počítat ujetou vzdálenost. CALORIES (CAL ): Jakmile začnete cvičit, začne počítat spálené kalorie. PULSE: Zobrazení pulsu - tepové frekvence. Během cvičení uchopte rukojeti za kovové snímače, počítač bude během cvičení monitorovat Vaši tepovou frekvenci. SCAN: Ukazuje všechny výše uvedené hodnoty v pravidelných intervalech. Výměna baterií 1. Na zadní straně počítače je kryt. 2. Tento kryt otevřete a vložte: - 2ks 1,5V baterií typu AA 3. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-). 4. Kryt nasaďte zpět. 5. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Montáž monitoru Monitor upevněte na držák na hlavním rámu. Propojte konektory. -CZ 4-

5 NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: - pokud Vám byl voperován kardiostimulátor (peacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát - máte srdeční potíže a onemocnění - během těhotenství - pokud chodíte na dialýzu - máte horečku - trpíte osteoporózou - máte edém, otok - trpíte-li jakýmkoli onemocněním, o vhodnosti cvičení se poraďte s lékařem. BATERIE - UPOZORNĚNÍ! Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně! Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. Alkalické baterie Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny: * Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! Ochrana životního prostředí: Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. -CZ 5-

6 Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. -CZ 6-

7 SPINNINGOVÝ BICYKEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. SK Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu. Pokiaľ výrobok predávate ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod. S bezpečnostnými inštrukciami oboznámte všetky osoby, ktoré budú na spinningovom bicykli cvičiť. POPIS DIELOV Diel č. Popis dielu Ks 1 Hlavný rám 1 2 Predný a zadný stabilizátor 2 3 Nadstavec s rukoväťami 1 4 Podpera sedla 1 5 Otočný gombík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastový otočný gombík 1 9 Pedál 1 10 Držiak fľaše 1 11 Držiak počítača 1 12 Počítač 1 13 Skrutka (M8x70mm), podložka, matica 4 sady 14 Náradie 1 15 Náradie 1 -SK 1-

8 MONTÁŽ Krok 1 Zaistite predný a zadný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutiek, podložiek a matíc (13). Uistite sa, či sú všetky skrutky (13) riadne dotiahnuté. Krok 2 Nasuňte nadstavec s rukoväťami (3) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Krok 3 Nasuňte podperu sedla (4) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podperu sedla (8) a utiahnite plastový otočný gombík (8) na zaistenie. Krok 4 Na kľuku naskrutkujte pedál (9). Krok 5 Uprostred hlavného rámu (1) je držiak na športovú fľašu (10). -SK 2-

9 Krok 6 Nasaďte držiak počítača (11) a počítač (12) na nadstavec s rukoväťami (3). NASTAVENIE ODPORU Odpor proti šliapaniu (záťaž) nastavíte pomocou kolieska pod rukoväťami. Zvýšenie záťaže: otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek. Zníženie záťaže: otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek. NASTAVENIE SEDLA Správne nastavenie sedla Vám umožní maximalizovať účinok cvičenia a komfort počas cvičenia. Zároveň Vám pomôže znížiť riziká možného zranenia. Najvhodnejšie nastavenie výšky sedla: jeden pedál dajte dole a položte naň chodidlo. Vaša noha by mala byť mierne pokrčená v kolene. 1. Ako zmeniť výšku sedla Jednoducho uvoľnite otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete znížiť alebo zvýšiť výšku sedla do požadovanej pozície. (Možno zvoliť z viacerých pozícií.) Potom gombík riadne utiahnite. 2. Ako sedlo posunúť dopredu či dozadu Uvoľnite plastový otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete posunúť sedlo do požadovanej pozície. Potom gombík riadne utiahnite. NASTAVENIE RUKOVÄTE Môžete si nastaviť rôznu výšku rukovätí. Najskôr si upravte výšku sedla, až potom upravte výšku madiel. Remeň je správne nastavený z výroby a nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Po dlhodobom používaní sa môže reťaz uvoľniť alebo môže byť príliš napnutá. Napnutie reťaze môžete upraviť pomocou skrutiek po stranách zotrvačníka. Tieto skrutky uvoľnite a potiahnite dopredu, dokiaľ sa nebude reťaz správne otáčať. Potom ich riadne dotiahnite. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vždy dbajte na to, aby cvičenie bolo bezpečné. Prosím, prečítajte si nasledujúce inštrukcie a vždy ich majte na pamäti. Oboznámte s týmito inštrukciami všetky osoby, ktoré budú bicykel používať. Prajeme Vám radosť z pohybu. 1. Maximálne váhové zaťaženie je 100 kg. Osoby s väčšou hmotnosťou NESMÚ používať tento cvičebný stroj. 2. Spinningový bicykel umiestnite na rovnú a pevnú plochu. 3. Zvýšte opatrnosť, pokiaľ sa v okolí cvičebného stroja pohybujú deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby v miestnosti, kde máte tento cvičebný stroj. 4. Vždy si na cvičenie oblečte vhodný cvičebný odev a obuv. Vhodnou obuvou je bežecká obuv alebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na spinningovom bicykli v odeve, ktorý má široké rukávy, nohavice a pod. 6. Brzdný systém bicykla závisí na rýchlosti. 7. Spinningový bicykel je určený len na domáce použitie. 8. Pred cvičením vždy prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a stav stroja. -SK 3-

10 Pokiaľ je poškodený, nepoužívajte ho, dokým nebude opravený. 9. Všetky opravy smie vykonávať len odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je najviac náchylná na opotrebenie. Pred začatím cvičenia sa uistite, či sú brzdy funkčné. Špecifikácia čas...0:00-99:59 min. rýchlosť km/hod. vzdialenosť km kalórie cal pulz tepov/min. POČÍTAČ Funkčné tlačidlá: MODE: prepínanie medzi funkciami Vynulovanie hodnôt: stlačte tlačidlo RESET. Auto On/Off: - monitor sa automaticky pri zaznamenaní cvičebnej aktivity zapne - akonáhle nebudete na spinningovom bicykli cvičiť dlhšie ako cca 4 minúty, monitor sa automaticky vypne Funkcie: TIME: Akonáhle začnete cvičiť, začne sa počítať čas cvičenia. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť. DISTANCE (DIS): Akonáhle začnete cvičiť, počítač začne počítať prejdenú vzdialenosť. CALORIES (CAL ): Akonáhle začnete cvičiť, začnú sa počítať spálené kalórie. PULSE: Zobrazenie pulzu - tepovej frekvencie. Počas cvičenia uchopte rukoväte za kovové snímače, počítač bude počas cvičenia monitorovať Vašu tepovú frekvenciu. SCAN: Ukazuje všetky horeuvedené hodnoty v pravidelných intervaloch. Výmena batérií 1. Na zadnej strane počítača je kryt. 2. Tento kryt otvorte a vložte: - 2 ks 1,5 V batéria typu AA 3. Dbajte na správnu polaritu batérií (+/-). 4. Kryt nasaďte späť. 5. Používajte len kvalitné alkalické batérie. Montáž monitora Monitor upevnite na držiak na hlavnom ráme. Prepojte konektory. -SK 4-

11 NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NASLEDUJCÚCH PRÍPADOCH: - pokiaľ Vám bol voperovaný kardiostimulátor (peacemaker) alebo iný lekársky elektronický implantát - trpíte srdcovými problémami alebo ochorením srdca - počas tehotenstva - pokiaľ chodíte na dialýzu - máte horúčku - trpíte osteoporózou - máte edém, opuch - ak trpíte akýmkoľvek ochorením, o vhodnosti cvičenia sa poraďte s lekárom. BATÉRIE - UPOZORNENIE! Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu. Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu. Pri použití nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte použitie starých a nových batérií rovnakého typu. Nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie! Batérie by mohli vytiecť alebo explodovať. Nabíjajte len Ni-Cd batérie. Batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, slnečného žiarenia či iných zdrojov tepla! Batérie nevhadzujte do ohňa! Batérie udržujte mimo dosahu detí. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Alkalické batérie Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom! V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riaďte nasledujúcimi pokynmi: * Pri zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc! Ochrana životného prostredia: Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. -SK 5-

12 Servis V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili, alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie. -SK 6-

13 SPINNING KERÉKPÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HU Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy ajándékozza, mellékelje hozzá az útmutatót is. ALKATRÉSZEK Sz. Alkatrész megnevezése Db 1 Fő váz 1 2 Első és hátsó stabilizátor 2 3 Kormányrúd fogantyúkkal 1 4 Nyeregfelfüggesztés 1 5 Elforgatható gomb 1 6 Nyereg 1 7 Nyereg rúdja 1 8 Műanyag elforgatható gomb 1 9 Pedál 1 10 Üvegtartó 1 11 Számítógéptartó 1 12 Számítógép 1 13 Csavar (M8x70mm), alátét, anyacsavar 4 készlet 14 Szerszám 1 15 Szerszám 1 -HU 1-

14 ÖSSZESZERELÉS 1. lépés Csatlakoztassa az első és hátsó stabilizátort (2) a fő vázhoz (1) a csavarok, alátétek és anyacsavarok segítségével (13). Ellenőrizze, hogy minden csavar (13) megfelelően be legyen húzva. 2. lépés Illessze a kormányrudat (3) a fő vázhoz (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. 3. lépés Húzza rá a nyeregfelfüggesztést (4) a fő vázra (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. Illessze rá a nyerget (6) a nyeregtartó rúdra (7). Húzza rá a nyeregtartó rudat (7) a nyeregfelfüggesztésre (8) és húzza be az elforgatható gombot (8) a rögzítéshez. 4. lépés Csavarja fel a pedáltartókra a pedálokat (9). 5. lépés A fő váz közepén (1) található az üvegtartó (10). -HU 2-

15 6. lépés Illessze a számítógéptartóra (11) a számítógépet (12) a kormányrúdon (3). ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA A pedálozáshoz szükséges erőkifejtés (ellenállás) a fogantyúk alatti kerékkel szabályozható. Ellenállás növelése: forgassa el a gombot az óramutató járásának irányába. Ellenállás csökkentése: forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban. NYEREG BEÁLLÍTÁSA A nyereg megfelelő beállítása növeli az edzés hatékonyságát és lehetővé teszi a kényelmes edzést. Mindezek mellett az esetleges sérüléseket is megakadályozhatja. A legmegfelelőbb nyereg beállítás: állítsa az alsó pozícióba az egyik pedált, helyezze rá a lábát, a térd kényelmesen behajlítva legyen. 1. A nyereg magasságának beállítása Lazítsa ki az elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor megemelhető vagy lejjebb ereszthető az ülésmagasság a megfelelő szintre. (Többféle pozíció közül választhat.) Majd húzza vissza a gombot. 2. A nyereg előre vagy hátra tolása Lazítsa ki a műanyag elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor a nyereg a megfelelő pozícióba állítható. Majd húzza vissza a gombot. FOGANTYÚK BEÁLLÍTÁSA A fogantyúk magassága is igény szerint szabályozható. Először állítsa be az Önnek megfelelő nyeregmagasságot, majd ehhez mérten állítsa be fogantyúk magasságát is. A szíj gyárilag előre beállított és nem igényel semmilyen karbantartást. Hosszabb idő után a lánc meglazulhat vagy túl feszes lehet. A lánc feszességét egyszerűen beállíthatja a lenkerék oldalán található csavarok segítségével. Lazítsa ki ezeket a csavarokat és húzza előre, mindaddig, amíg a lánc forgása megfelelő nem lesz. Majd megfelelően húzza be. FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Mindig ügyeljen arra, hogy az edzés biztonságos legyen. Olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatásokat és mindig tartsa be azokat. Ismertesse ezeket a tudnivalókat minden személlyel, aki a kerékpárt használni fogja. Kellemes testedzést kívánunk. 1. A termék maximális terhelhetősége 100 kg. Az ettől nagyobb testsúlyú személyek NEM használhatják az edzőgépet. 2. A spinning kerékpárt mindig egyenletes, stabil felületre állítsa. 3. Tanusítson fokozott óvatosságot edzés közben, ha az edzőgép körül gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak. Ne hagyja felügyelet nélkül az edzőgépet olyan helyiségben, ahol gyermekek tartózkodnak. 4. Az edzés során mindig viseljen megfelelő öltözéket és cipőt. A legalkalmasabb cipő az edzéshez a futó vagy aerobic cipő. 5. Ne tornázzon a gépen bő szárú nadrágban, stb... -HU 3-

16 6. A kerék fékrendszere a sebességtől függően működik. 7. A spinning kerékpár kizárólag otthoni használatra javasolt. 8. Edzés előtt mindig ellenőrizze a tornagép és a csavarok állapotát. Ha meghibásodást észlel, ne használja a terméket. 9. Bárminemű javítást kizárólag szakszervizben végeztessen. 10. Előfordulhat, hogy a fékek érintkező felületei elkopnak. Edzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e. Jellemzői idő...0:00-99:59 perc sebesség km/ó távolság km kalória cal pulzus /perc SZÁMÍTÓGÉP Funkciógombok: MODE: váltás az egyes funkciók között Értékek törlése: nyomja meg a RESET gombot. Auto On/Off: - a monitor az edzés megkezdésekor automatikusan bekapcsol - ha 4 percnél hosszabb ideig nem használja a kerékpárt, a monitor automatikusan kikapcsol Funkciók: TIME: Az edzésidő mérésére szolgáló funkció. SPEED (SPD): Kijelzi az aktuális sebességet. DISTANCE (DIS): Az edzés alatt megtett távolságot mutatja. CALORIES (CAL ): Az edzés alatt elégetett kalóriamennyiséget jelzi ki. PULSE: Pulzus kijelzése - edzés közben fogja meg a fogantyú fém érzékelőit, a számítógép megméri az edzés alatti pulzusszámot. SCAN: Rendszeres időközönként kijelzi a fentebb közölt értékeket. Elemcsere 1. A számítógép hátsó felén található az elemnyílás. 2. Nyissa ki a fedelet és tegyen bele: - 2 db 1,5V AA típusú elemet 3. Ügyeljen az elempólusok (+/-) megfelelő elhelyezésére. 4. Illessze vissza a takarólapot. 5. Kizárólag kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. A monitor felszerelése Illessze a monitort a kormányrúdon levő tartóra. Illessze össze a csatlakozókat. -HU 4-

17 NE HASZNÁLJA AZ ELEKTRONIKUS MONITORT A KÖV. ESETEKBEN: - ha kardiostimulátorral (peacemaker) vagy egyéb egészségügyi implantátummal rendelkezik - ha szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved - terheség idején - ha dialízises kezelést kap - ha lázas - ha oszteoporózisban szenved - ha ödémája van - ha bármilyen egyéb betegségben szenved, a készülék használatáról kérje ki orvosa tanácsát. ELEMEK - FIGYELMEZTETÉS! Az elemek behelyezésénél a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-). Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet. Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak. Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra. Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának! Az elemeket soha ne dobja tűzbe! Az elemeket tartsa távol a gyerekektől. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket! Alkalikus elemek Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat: * A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz! Környezetvédelem: Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. -HU 5-

18 Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyújtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken. Szerviz Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra. -HU 6-

19

20

21

22

23

24

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály.

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály. LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. UPOZORNĚNÍ Leg Master Profi není zdravotnickou

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: MAGYAR A PORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: VÝROBCE TÉTO PORTOVNÍ KAMERY: "RoH" kompatibilis A termékünk megfelel a "The Restriction Of the use of certain Hazardous ubstances in electrical and electronic equipment"

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher Keramická konvice Keramická kanvica Elektryczny czajnik dzbanek ceramiczny Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher RK 0010ne CZ SK PL HU LV EN CZ CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz Návod na použití ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

Systémový blesk YONGNUO YN560-II

Systémový blesk YONGNUO YN560-II Systémový blesk YONGNUO YN560-II Návod k použití Abyste využili optimálního výkonu blesku, přečtěte si prosím tento návod k použití, než začnete blesk používat. Ponechte si návod i pro pozdější potřebu.

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

E4594-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o.

E4594-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. Prikaz maksimalne in minimalne namerjene temperature Zapis maksimalne in minimalne namerjene temperature se samodejno shranjuje. Pritisk tipke TEMP MAX/MIN prikaže notranjo in zunanjo maksimalno namerjeno

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

Návod na používanie Návod k obsluze. Jak to funguje.

Návod na používanie Návod k obsluze. Jak to funguje. Návod na používanie Návod k obsluze Jak to funguje. Obsah 1 Všeobecné 2 1.1 Použití příručky 2 1.2 Servis a technická podpora 2 2 Bezpečnost 3 2.1 Baterie EnergyPak 3 2.2 Nabíječka 3 2.3 Nosič zavazadel

Více