Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M"

Transkript

1 N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy 16a Orgán pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola si může zřídit orgán pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy pro hodnocení vnitřního systému zajišťování kvality veřejné vysoké školy při tvorbě a uskutečňování studijních programů v souvislosti s její vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností. (2) Orgán pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy se zřizuje, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy; členy tohoto orgánu jmenuje a odvolává rektor. (3) Standardy vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy se rozumí soubor pravidel, kterými se řídí orgány vysoké školy při vnitřním hodnocení a zajišťování kvality. Standardy vnitřního hodnocení kvality upravují zejména a) činnost orgánu pro vnitřní hodnocení kvality, b) postupy, kterými vysoká škola hodnotí a zajišťuje kvalitu vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti, c) tvorbu studijních programů, d) uskutečňování studijních programů v případě, že má vysoká škola akreditovanou alespoň jednu oblast vzdělávání. (4) Standardy vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy jsou upraveny vnitřním předpisem veřejné vysoké školy. Návrh rámcového vymezení profilů studijních programů 44 Studijní program (5) Profil bakalářského a magisterského studijního programu je: a) profesně zaměřený s důrazem na zvládnutí dovedností nezbytných při výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi, b) akademicky zaměřený s důrazem na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění ve vědecké a tvůrčí činnosti. Poskytuje rovněž prostor pro osvojení nezbytných dovedností, c) výzkumný s důrazem na teoretické znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou a výzkumnou činnost. 1 / 6

2 (6) Charakteristiku jednotlivých profilů bakalářských a magisterských studijních programů stanoví nebo mění pro jednotlivé oblasti vzdělávání ministerstvo vyhláškou o akreditacích. Návrh vymezení Národní akreditační agentury ( 83, 83a, 83b, 84, 85 a 86) (v 83b odst. 3 a 4 jsou vymezeny standardy pro akreditace) Národní akreditační agentura 83 (1) Národní akreditační agentura je správní úřad s celostátní působností; je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Národní akreditační agentura vykonává působnost vymezenou tímto zákonem a podle obecných právních předpisů o kontrole též kontrolní činnost s tím související. (2) Prostředky státního rozpočtu, s nimiž hospodaří Národní akreditační agentura, stanoví v rámci své kapitoly státního rozpočtu ministerstvo. (3) V čele Národní akreditační agentury je Rada Národní akreditační agentury, která rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti Agentury, nestanoví-li zákon nebo statut Národní akreditační agentury jinak. K přijetí usnesení Rady Národní akreditační agentury ve věcech uvedených v odstavci 8 písm. a) a g) je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech jejích členů. (4) Radu Národní akreditační agentury tvoří předseda Národní akreditační agentury a patnáct dalších členů Rady Národní akreditační agentury. Funkce předsedy Národní akreditační agentury nebo člena Rady Národní akreditační agentury je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, člena správní rady vysoké školy, člena akademického senátu vysoké školy nebo její součásti, člena reprezentace vysokých škol, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, tajemníka Národní akreditační agentury a člena Akreditační komise. (5) Předsedu Národní akreditační agentury jmenuje vláda na návrh ministra předložený po projednání s orgány reprezentace vysokých škol na funkční období deseti let; opětovné jmenování je vyloučeno. Funkce předsedy Národní akreditační agentury je veřejnou funkcí vykonávanou v pracovním poměru k České republice. (6) Členy Národní akreditační agentury jmenuje vláda na návrh ministra vycházející z doporučení orgánů reprezentace vysokých škol nebo z doporučení jiných orgánů a institucí. Nejméně polovina členů Rady Národní akreditační agentury je vždy jmenována z osob navržených podle doporučení orgánů reprezentace vysokých škol; při jmenování členů Rady Národní akreditační agentury je dbáno na zastoupení studentů. Funkční období člena Rady Národní akreditační agentury je šest let. Při prvním jmenování členů Rady Národní akreditační agentury určí vláda jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech. Nikdo nemůže být jmenován do funkce člena Rady Národní akreditační agentury na více než dvě po sobě bezprostředně následující funkční období. Funkce člena Rady Národní akreditační agentury je veřejnou funkcí vykonávanou v obecném zájmu, za jejíž výkon jim podle pravidel uvedených ve statutu Národní akreditační agentury může být poskytnuta odměna. (7) Funkce předsedy Národní akreditační agentury nebo člena Rady Národní akreditační 2 / 6

3 agentury zaniká a) uplynutím funkčního období, b) vzdáním se funkce, c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, d) dnem vzniku neslučitelnosti funkcí podle odstavce 4 věty druhé, e) dnem právní moci rozsudku, kterým byl předseda Národní akreditační agentury nebo člen Rady Národní akreditační agentury, 1. odsouzen pro úmyslný trestný čin, 2. kterým byla omezena jeho způsobilost k právním úkonům (od svéprávnost). (8) Předseda Národní akreditační agentury nebo člen Rady Národní akreditační agentury může být odvolán z funkce, jestliže po dobu šesti měsíců bez vážného důvodu vymezeného statutem Národní akreditační agentury nevykonává funkci, nebo jestliže se dopustil jednání zpochybňujícího nezávislé rozhodování Národní akreditační agentury. Návrh na odvolání z funkce podle věty první podává Rada Národní akreditační agentury prostřednictvím ministra; o odvolání rozhoduje vláda. (9) Radě Národní akreditační agentury je vyhrazeno a) usnášet se o návrhu statutu Národní akreditační agentury a o jeho předložení vládě prostřednictvím ministra, b) rozhodovat ve věcech akreditací podle 78 až 82, c) schvalovat metodické dokumenty k usměrňování a sjednocování hodnotící činnosti Národní akreditační agentury, d) rozhodovat o námitkách proti výsledku hodnocení vysoké školy podle 84 odst. 1 písm. a), e) vydávat stanovisko k určení typu vysoké školy, f) rozhodovat o zařazení navržených kandidátů do Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci a Seznamu hodnotitelů pro oblasti vzdělávání, g) usnášet se na základě podnětu nejméně třetiny členů Rady Národní akreditační agentury, orgánu reprezentace vysokých škol nebo ministra o návrhu na odvolání předsedy Národní akreditační agentury nebo člena Rady Národní akreditační agentury podle odstavce 7. (10) Předseda Národní akreditační agentury a) v souladu se zákonem, statutem Národní akreditační agentury a usnesením Rady Národní akreditační agentury řídí činnost Národní akreditační agentury a jedná jejím jménem navenek, b) svolává a řídí jednání Rady Národní akreditační agentury; při jednáních Rady Národní akreditační agentury nemá předseda právo hlasovat, c) podle pravidel uvedených ve statutu Národní akreditační agentury rozhoduje o sestavení hodnoticí komise k hodnocení vysoké školy, o námitkách proti jejímu složení a o námitkách proti postupu hodnotící komise, d) vykonává další činnosti svěřené mu statutem Národní akreditační agentury. 3 / 6

4 (11) Postavení zaměstnanců zařazených v Národní akreditační agentuře se řídí obecnými právními předpisy. Zaměstnanec zařazený v Národní akreditační agentuře může být za podmínek uvedených ve statutu Národní akreditační agentury pověřen výkonem kontrolní činnosti v působnosti Národní akreditační Agentury; přitom se postupuje podle obecných právních předpisů o kontrole. 83a Zásady činnosti a vnitřní organizační struktury Národní akreditační agentury stanoví statut, který na návrh Rady Národní akreditační agentury předložený prostřednictvím ministra schvaluje vláda. Statut Národní akreditační agentury se zveřejňuje ve Věstníku ministerstva. 83b (1) K zabezpečení hodnotící činnosti podle 84 odst. 1 písm. a) zřizuje Národní akreditační agentura za podmínek uvedených ve statutu Národní akreditační agentury Útvar kvality a hodnotící komise pro jednotlivá hodnocení. Členové hodnotící komise jsou jmenováni ze Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci a Seznamu hodnotitelů pro oblasti vzdělávání; seznamy vede Národní akreditační agentura. Členové hodnotící komise mají při své činnosti postavení úřední osoby a jejich činnost je úkonem v obecném zájmu, za jehož výkon jim může být za podmínek uvedených ve statutu Národní akreditační agentury poskytnuta odměna. (2) Seznam hodnotitelů pro institucionální akreditaci a Seznamu hodnotitelů pro oblasti vzdělávání vede Národní akreditační agentura. Návrhy na zařazení významných a uznávaných osobností vysokého školství do seznamů hodnotitelů předkládají Národní akreditační agentuře orgány reprezentace vysokých škol a Akademie věd České republiky; Rada Národní akreditační agentury schvaluje navržené kandidáty do seznamu hodnotitelů na dobu pěti let. Národní akreditační komise zajistí proškolení hodnotitelů podle pravidel stanovených ve statutu. (3) Hodnocení činnosti vysoké školy je prováděno podle standardů pro akreditace; standardy berou v úvahu účel hodnocení, typ vysoké školy a profily studijních programů. (4) Standardy pro akreditace se rozumí soubor požadavků, které Národní akreditační agentura respektuje při své činnosti podle tohoto zákona. Standardy pro akreditace obsahují zejména a) v případě institucionální akreditace soubor požadavků na systém řízení všech činností vysoké školy, zejména však činnosti vzdělávací a s ní související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, s ohledem na zajišťování kvality při respektování principu transparentnosti a otevřenosti, b) v případě akreditace oblasti vzdělávání soubor požadavků na výstupy z učení, na odborné znalosti a odborné dovednosti ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na infrastrukturu a kvalitu studijního prostředí, na rozsah a kvalitu související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a na rozsah projektových aktivit a mezinárodní spolupráce, c) v případě akreditace studijního programu soubor požadavků podle písmene b), a další požadavky, jde-li o studijní program, který vede k získání kvalifikace pro výkon regulovaného povolání, d) v případě akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem soubor požadavků nutných k prokázání schopnosti vysoké školy odpovědně a transparentně posoudit žádosti 4 / 6

5 uchazečů podle 72 a 74 a soubor požadavků na rozsah a kvalitu související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, na rozsah mezinárodní spolupráce a na rozsah spolupráce s odbornou praxí. (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou o akreditaci standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci jednotlivých oblastí vzdělávání, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. (6) Obecné právní předpisy o kontrole se na hodnotící činnost prováděnou Národní akreditační agenturou podle tohoto zákona nevztahují. 84 (1) Národní akreditační agentura pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení, b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, a vydává k nim stanovisko, c) vydává stanovisko k typu vysoké školy. (2) Hodnocení podle odstavce 1 písm. a) je vždy podkladem pro rozhodnutí o institucionální akreditaci; hodnocení akreditovaných vysokých škol staví na vlastním hodnocení vysoké školy a provádí se v pravidelných obdobích vymezených statutem Národní akreditační agentury, nejméně však jednou za pět let. Ze závažných důvodů, zejména podle povahy zjištění kontrolní činnosti Národní akreditační agentury nebo z podnětu ministra, může Národní akreditační agentura provést též mimořádné hodnocení činnosti vysoké školy a kvality akreditovaných činností, které nemusí bezprostředně navazovat na vlastní hodnocení vysoké školy. (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou o akreditaci podrobnější obsah písemné žádosti o institucionální akreditaci, akreditaci oblastí vzdělávání, akreditaci studijního programu a akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 85 (1) Zjistí-li Národní akreditační agentura nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, doporučí vysoké škole nebo spolupracující právnické osobě, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. (2) V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijního programu rozhodne Národní akreditační agentura podle povahy věci o a) omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče, nebo b) pozastavení akreditace spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly, nebo c) odnětí akreditace. (3) V případě závažných nedostatků v činnosti vysoké školy rozhodne Národní akreditační 5 / 6

6 agentura o odnětí institucionální akreditace. (4) V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijních programů v rámci akreditované oblasti vzdělávání rozhodne Národní akreditační agentura podle povahy věci o a) omezení akreditace spočívající v pozastavení nebo zániku oprávnění ve vztahu k určité oblasti vzdělávání, nebo b) pozastavení akreditace spočívající v pozastavení veškerých oprávnění vyplývajících z akreditace oblasti vzdělávání, nebo c) odnětí akreditace. (5) V případě závažných nedostatků v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem rozhodne Národní akreditační agentura podle povahy věci o pozastavení nebo odnětí akreditace. (6) Národní akreditační agentura akreditaci odejme i v případě, že na straně vysoké školy, její součásti nebo spolupracující právnické osoby nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci. (7) Pominou-li důvody, pro které bylo učiněno opatření podle odstavců 2 až 4, Národní akreditační agentura přijaté opatření na žádost dotčené vysoké školy zruší, nejde-li o odnětí akreditace. (8) Řízení ve věcech uvedených v odstavcích 2 až 5 se zahajuje do 120 dnů ode dne zjištění rozhodných skutečností. 86 (1) Účastníkem řízení ve věcech uvedených v ustanoveních 78 až 82 a v ustanoveních 85 je pouze vysoká škola, která je držitelem příslušné akreditace nebo žadatelem o akreditaci. V případě uvedeném v ustanovení 81 je účastníkem řízení též spolupracující právnická osoba. (2) Proti rozhodnutí Národní akreditační agentury ve věcech uvedených v odstavci 1 lze podat odvolání k ministerstvu; ministerstvo může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze potvrdit nebo zrušit. 6 / 6

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více