STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE"

Transkript

1 STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27, odst. 1, písm. b) zákona číslo 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon) a ve shodě se statutem České zemědělské univerzity v Praze ze dne 4. října 2011 tento Statut FAPPZ: Část I. Čl. 1 Název a postavení Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále jen FAPPZ) je součástí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU), která je univerzitní veřejnou vysokou školou v soustavě vysokých škol ČR. Její působnost je dána zákonem a Statutem České zemědělské univerzity v Praze. Vedle názvu Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze je oprávněna v běžném styku používat zkratky FAPPZ. FAPPZ uskutečňuje: hlavní činnost, tj.: pedagogickou činnost v akreditovaných studijních programech (bakalářské profesně i teoreticky zaměřené, magisterské, doktorské) a programech celoživotního vzdělávání, vědecko-výzkumnou činnost, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu se stanoviskem akreditační komise, doplňkovou činnost. FAPPZ je částečně samostatnou ekonomickou jednotkou v rámci ČZU, není právnickou osobou. Část II. Čl. 2 Akademická obec FAPPZ Akademickou obec tvoří akademičtí pracovníci FAPPZ a studenti zapsaní ke studiu na FAPPZ ( 25, odst. 3 zákona). 1

2 Akademická obec FAPPZ je svolávána k projednání významných informací nebo opatření, k představení kandidátů na funkci děkana před hlasováním v akademickém senátu, popřípadě u příležitosti slavnostních aktů celofakultního, celouniverzitního nebo celospolečenského charakteru, avšak alespoň 1x ročně. Právo svolat shromáždění akademické obce FAPPZ má pouze děkan nebo předseda akademického senátu FAPPZ. Samosprávnými orgány fakulty jsou: akademický senát FAPPZ, děkan FAPPZ, vědecká rada FAPPZ, disciplinární komise FAPPZ. Dalším orgánem fakulty je tajemník. Vedení fakulty tvoří děkan, proděkani a tajemník fakulty. Čl. 3 Akademický senát FAPPZ Právní postavení akademického senátu FAPPZ (dále jen AS FAPPZ) a jeho působnost jsou dány 26 a 27 zákona. Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce FAPPZ. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Funkční období jednotlivých členů je nejvýše tříleté. V čele AS FAPPZ je předseda (je volen členy senátu z řad akademických pracovníků AS FAPPZ). AS FAPPZ si může pro svou činnost zřizovat odborné a poradní komise. 5) Členství v AS FAPPZ a výkon mandátu senátora jsou nezastupitelné, členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů. 6) Způsob volby senátorů, předsedy AS FAPPZ, pravidla zasedání a jednání AS FAPPZ a další náležitosti stanoví Volební řád AS FAPPZ ČZU v Praze a Jednací řád AS FAPPZ ČZU v Praze. Čl. 4 Děkan FAPPZ V čele fakulty je děkan FAPPZ. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy ČZU a FAPPZ. Děkan FAPPZ je podřízen rektorovi ČZU. 2

3 Způsob volby děkana FAPPZ je součástí Volebního řádu AS FAPPZ v Praze. Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FAPPZ rektor ČZU v Praze ( 28. odst. 2 zákona). Funkční období děkana je čtyřleté ( 28, odst. 4 zákona). Děkanovi jsou přímo podřízeni a odpovědni za svoji činnost proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder a vedoucí dalších pracovišť celofakultního významu. Děkan zřizuje kolegium děkana a podle potřeby další poradní orgány. Čl. 5 Proděkani FAPPZ Děkana FAPPZ zastupují proděkani ( 28, odst. 5 zákona) zpravidla v těchto úsecích činnosti: pedagogická činnost (všechny programy, obory a formy studia), vědecko-výzkumná činnost, mezinárodní vztahy rozvoj fakulty, informační systémy. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. Žádný úsek činnosti nemůže zůstat neřízený, při čemž jeden proděkan může zodpovídat za více úseků. Počet proděkanů stanoví děkan, projedná s AS FAPPZ. Proděkani jednají jménem FAPPZ zejména ve věcech administrativně správních, řídí úseky činností stanovené děkanem nebo z pověření děkana, metodicky řídí vedoucí kateder ve svěřeném úseku činnosti. Jeden z proděkanů je děkanem stanoven statutárním zástupcem prvním proděkanem. Čl. 6 Vědecká rada FAPPZ Členství ve Vědecké radě FAPPZ (dále jen VR FAPPZ ) je čestné a nezastupitelné. Členy VR FAPPZ po schválení senátem jmenuje a odvolává děkan ( 29). Funkční období VR FAPPZ je čtyřleté. Před VR FAPPZ se uskutečňují habilitační řízení ( 72 zákona), řízení ke jmenování profesorem ( 74 zákona) v akreditovaných oborech. Seznam akreditovaných oborů je zveřejněn obvyklým způsobem. VR řeší další úkoly v souladu s 30 zákona. Předsedou VR FAPPZ je děkan FAPPZ. Pravidla zasedání a způsob jednání VR FAPPZ určuje Jednací řád Vědecké rady FAPPZ. 3

4 Čl. 7 Disciplinární komise FAPPZ Disciplinární komise (dále jen DK FAPPZ) projednává disciplinární přestupky studentů na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ( 31, odst. zákona). Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce FAPPZ, polovinu členů tvoří studenti. Funkční období členů DK FAPPZ je nejvýše dvouleté ( 31, odst. 2 zákona). Členství v DK je nezastupitelné. 5) Zasedání DK FAPPZ svolává předseda na základě podnětu k jednání komise. 6) Při jednání se DK řídí Disciplinárním řádem pro studenty ČZU. Čl. 8 Tajemník FAPPZ Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FAPPZ ( 32, odst. 4 zákona). Řeší hlavně záležitosti: hospodářsko-technické, rozpočet fakulty, pracovně právní, administrativně správní, stanovené děkanem. Tajemník je vedoucím děkanátu, metodicky řídí tajemníky kateder. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan ( 32, odst. 2 zákona). Čl. 9 Kolegium děkana FAPPZ Kolegium děkana FAPPZ (dále jen KD FAPPZ ) je poradním orgánem děkana FAPPZ. Jeho stálými členy vedle děkana jsou proděkani a tajemník FAPPZ, zástupce AS FAPPZ a vedoucí kateder FAPPZ. Děkan může dle svého uvážení, resp. dle programu jednání počet členů rozšířit. KD FAPPZ projednává a řeší důležité otázky týkající se FAPPZ, připravuje a projednává zásadní materiály předkládané VR FAPPZ, AS FAPPZ a kolegiu rektora. Usnesení KD FAPPZ jsou závazná pro všechny zaměstnance a studenty FAPPZ a to formou nařízení děkana. 4

5 Kolegium děkana FAPPZ svolává děkan FAPPZ dle potřeby. Čl. 10 Vedoucí kateder FAPPZ Katedru řídí vedoucí katedry. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan. Vedoucího katedry děkan jmenuje na základě výběrového řízení v souladu s Řádem výběrového řízení ČZU, zpravidla z řad profesorů a docentů. Funkční období vedoucího katedry je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana. Počet funkčních období po sobě bezprostředně jdoucích není omezen. Obsazení funkce vedoucího katedry týmž akademickým pracovníkem v novém funkčním období se uskutečňuje na základě nového výběrového řízení. Vedoucí katedry je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá děkanovi. Čl. 11 Zástupci vedoucích kateder FAPPZ Zástupce vedoucího katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry z řad akademických pracovníků katedry. V případě kateder s menším počtem akademických pracovníků není nezbytné zástupce vedoucího katedry jmenovat. Zástupce vedoucího katedry je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá vedoucímu katedry. Řídí pracovníky a úseky činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. Čl. 12 Tajemníci kateder FAPPZ Tajemníka katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry. Tajemník katedry je podřízen vedoucímu katedry, zodpovídá za činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. Čl. 13 Vedoucí ostatních pracovišť FAPPZ Vedoucí pracovišť celofakultního významu jmenuje a odvolává děkan. Jmenování může děkan podmínit výběrovým řízením v souladu s Řádem výběrového řízení ČZU. Vedoucí se ze své činnosti zodpovídá děkanovi. 5

6 Vedoucí pracovišť katedrového významu jmenuje a odvolává vedoucí katedry. Jmenování může vedoucí katedry podmínit výběrovým řízením v souladu s Řádem výběrového řízení ČZU. Vedoucí se ze své činnosti zodpovídá vedoucímu katedry. Funkční období vedoucích ostatních pracovišť FAPPZ není tímto statutem časově omezeno. Část III. Čl. 14 Studium na FAPPZ FAPPZ uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Přijímání ke studiu, podmínky pro přijetí, studium cizinců, průběh studia a poplatky spojené se studiem se řídí zákona, čl Statutu ČZU a zvláště pak Studijním a zkušebním řádem ČZU. FAPPZ zveřejňuje na úřední desce FAPPZ, www stránkách FAPPZ, případně v tisku lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a podmínky přijímacího řízení. Základní formou přijímacího řízení je přijímací zkouška. Na základě výsledků studia na střední škole může děkan FAPPZ podle konkrétních kritérií přijímací zkoušku nebo její část prominout. Datum konání přijímací zkoušky oznámí děkan FAPPZ uchazeči písemně, nejpozději 30 dnů před jejím konáním. 5) Přijímací zkouška má písemnou formu. Předměty přijímací zkoušky pro teoreticky zaměřené bakalářské studijní programy jsou chemie a biologie, pro bakalářské profesní studijní programy biologie na úrovni požadavků maturitního vzdělání. 6) Přijímací zkouška pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy se koná před přijímací komisí. 7) Předsedu a členy komise jmenuje děkan. Zkušební komise pro bakalářské profesní studijní programy jsou dvoučlenné, pro prostupné teoreticky zaměřené bakalářské studijní programy tříčlenné. S ohledem na dodržení objektivity přijímacího řízení jsou komise a varianty testů pro jednotlivé uchazeče losovány v den přijímací zkoušky. 8) Před zahájením přijímací zkoušky ověří komise totožnost uchazeče. Uchazeč předloží všechny doklady vyžádané fakultou. O výsledku přijímací zkoušky pořizuje komise protokol. Souhlas s údaji v protokolu potvrzují členové přijímací komise i uchazeč podpisem v den konání přijímací zkoušky. 6

7 9) Výsledek přijímací zkoušky se hodnotí bodovacím systémem stanoveným fakultou. Konkrétní kritéria hodnocení jsou uveřejněna na úřední desce FAPPZ nejméně ve čtyřměsíčním předstihu před zahájením přijímacího řízení. V kritériích hodnocení může být zohledněn požadavek dosažení minimálního počtu bodů z jednotlivých předmětů přijímací zkoušky a dále mohou být zohledněny výsledky studia na střední škole. Přijímáni jsou uchazeči v pořadí daném celkovým součtem bodů. 10) Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín je nutno podat nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky. 1 Za přípravu a průběh přijímacího řízení na FAPPZ zodpovídá děkan FAPPZ. Pověřený proděkan zajišťuje odbornou a organizační stránku přijímacího řízení. 1 Pro zajištění objektivního průběhu přijímacích zkoušek zřizuje děkan jako svůj poradní orgán hlavní přijímací komisi. Složení a zásady činnosti komise stanoví děkan FAPPZ. Svého zástupce do komise deleguje AS FAPPZ. Komise projedná výsledky přijímacích zkoušek a navrhne soubor uchazečů pro přijetí. Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují na úřední desce FAPPZ a internetových stránkách fakulty. 1 Na základě výsledků dosažených u přijímací zkoušky a podle vyjádření hlavní přijímací komise rozhoduje o přijetí, nebo nepřijetí uchazeče děkan. Své rozhodnutí oznámí uchazeči písemně do 30 dnů od data přijímací zkoušky. Rozhodnutí děkana musí obsahovat kromě výroku též zdůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. 1 Uchazeč může požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. 15) V rámci celoživotního vzdělávání ( 60 zákona) zajišťuje FAPPZ bezplatně výuku v Univerzitě třetího věku, na smluvním základě specializační kurzy a dle zájmu za úplatu mimořádnou formou studium vybraných předmětů a disciplín. Část IV. Čl. 15 Studenti FAPPZ Uchazeč se stává studentem FAPPZ (po přijetí na FAPPZ na základě rozhodnutí děkana) dnem zápisu a po složení imatrikulačního slibu ( 61, odst. 1 zákona). Znění akademického slibu je k dispozici na studijním oddělení fakulty. Práva a povinnosti studentů FAPPZ se řídí zákona a č. 21 Statutu ČZU. Důsledky porušení povinností studenta řeší zákona a Disciplinární řád ČZU. 7

8 Studentům FAPPZ mohou být přiznána stipendia ( 91 zákona). Přiznání stipendií se řídí stipendijními řády ČZU a FAPPZ. 5) Studenti, kteří studují na FAPPZ v rámci programů EU (a podobných aktivit) se po dobu pobytu stávají studenty FAPPZ s veškerými právy a povinnostmi jako presenční studenti ČZU v odpovídajícím programu. 6) Znění promočního slibu je k dispozici na studijním oddělení fakulty. Čl. 16 Akademičtí pracovníci FAPPZ Akademičtí pracovníci FAPPZ jsou v pracovně právním vztahu k ČZU, organizačně začleněni na pracovištích FAPPZ. Vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost ( 70, odst. 1 zákona). Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v Řádu výběrového řízení ČZU. Odměňování akademických pracovníků stanoví Vnitřní mzdový předpis ČZU. Čl. 17 Ostatní zaměstnanci FAPPZ Kromě členů akademické obce působí na FAPPZ další zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, nebo zajišťují odborné, organizační, administrativně-správní a hospodářské činnosti pro naplňování poslání FAPPZ a ČZU. Tito zaměstnanci jsou v pracovně právním vztahu k ČZU, organizačně jsou začleněni na některé z pracovišť FAPPZ. Působnost těchto zaměstnanců je dána systemizací pracovních míst daného pracoviště a pracovní náplní zaměstnance. Odměňování ostatních zaměstnanců stanoví Vnitřní mzdový předpis ČZU. Část V. Čl. 18 Organizační struktura FAPPZ Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se člení na katedry, další pracoviště celofakultního významu, organizační jednotky pro hospodářsko-správní činnost a detašovaná pracoviště. 8

9 Čl Pravidla řízení na FAPPZ: Děkan je přímo řízen rektorem České zemědělské univerzity v Praze, přímo řídí proděkany, tajemníka fakulty, vedoucí kateder a vedoucí ostatních organizačních jednotek FAPPZ. Proděkani jsou přímo řízeni děkanem FAPPZ, metodicky dle úseku činnosti jsou řízeni příslušnými prorektory, metodicky řídí v rámci své působnosti vedoucí kateder a pracovníky děkanátu. Tajemník fakulty je přímo řízen děkanem FAPPZ, metodicky je řízen kvestorem České zemědělské univerzity v Praze, přímo řídí pracovníky děkanátu, metodicky řídí tajemníky kateder a tajemníky ostatních organizačních jednotek FAPPZ. Vedoucí katedry a vedoucí dalších pracovišť celofakultního významu jsou přímo řízeni děkanem FAPPZ, metodicky jsou řízeni proděkany ve sféře jejich působnosti. Vedoucí katedry přímo řídí zástupce vedoucího katedry, tajemníka katedry, je-li katedra členěna na oddělení, pracoviště, laboratoře atd., řídí přímo vedoucí těchto vnitroorganizačních jednotek, řídí, respektive zodpovídá za řízení všech pracovníků katedry. 5) Zástupce vedoucího katedry je přímo řízen vedoucím katedry, řídí pracovníky a úseky činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. 6) Tajemník katedry je přímo řízen vedoucím katedry, metodicky je řízen tajemníkem fakulty, vykonává činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. 7) Vedoucí stanice (laboratoře), není-li součástí katedry, je řízen děkanem FAPPZ, případně tajemníkem, řídí pracovníky a úseky činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na fakultě. 8) Vedoucí oddělení (stanice, laboratoře, pracoviště atd., je-li součástí katedry, popř. ústavu) je přímo řízen vedoucím katedry (ústavu), přímo řídí pracovníky a úseky činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. Část VI. Čl. 20 Hodnocení činnosti FAPPZ FAPPZ a její pracoviště jsou periodicky hodnoceny v rámci ČZU (výroční zpráva) v termínu a dle kritérií stanovených rektorem. FAPPZ každoročně zpracovává Děkanskou zprávu a předkládá výroční zprávu Akademickému senátu FAPPZ. 9

10 Vedle toho může děkan stanovit další kritéria a termíny hodnocení pro potřeby FAPPZ. Část VII. Čl. 21 Akademické obřady a symboly Akademické symboly a obřady se řídí čl Statutu ČZU. Část VIII. Čl. 22 Pravidla hospodaření FAPPZ FAPPZ se řídí pravidly hospodaření ČZU v souladu s čl Statutu ČZU. Děkanem předložený návrh rozdělení finančních prostředků fakulty schvaluje Akademický senát FAPPZ, který zároveň kontroluje jejich využívání. Část IX - Závěrečná ustanovení Čl. 23 Platnost a účinnost statutu Zrušuje se tímto Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze ze dne 1. února Statut FAPPZ nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem FAPPZ, tj.: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. předseda AS FAPPZ Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. děkan FAPPZ 10

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ZDROJŮ ZE DNE

ZDROJŮ ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7. 3. 2019 Akademického senátu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ze dne 7. 3. 2019 Článek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Preambule Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě, zřízené 7. dubna 1348 českým králem

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 05. 06. 2019 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-17/03-ÚZ03 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 (III.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017, č. j. 11784/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více