NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty"

Transkript

1 NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy ekonomické v Praze ve smyslu 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a statutu Vysoké školy ekonomické v Praze schváleného akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 13. února 2017 a registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. února 2017 pod č. j. MSMT-4903/2017 (dále jen statut VŠE ). (2) Fakulta může uskutečňovat všechny typy studijních programů (bakalářské, magisterské a doktorské), jakož i programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím může uskutečňovat vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen tvůrčí činnost ). Fakulta též může konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Fakulta může uskutečňovat rovněž doplňkovou činnost, zejména včetně mezinárodně uznávaných kurzů. (3) Fakulta prosazuje akademické svobody a akademická práva a má jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze práva založená zákonem, statutem VŠE, případně dalšími vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta jako projev této svébytnosti užívá akademické insignie fakulty. Článek 2 Název, sídlo fakulty a znak fakulty (1) Název fakulty zní: Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze. (2) Název fakulty zní a) v anglickém jazyce: Faculty of Economics, University of Economics, Prague, b) ve francouzském jazyce: Faculté d Économie, Université d Économie de Prague, c) v německém jazyce: Fakultät für Volkswirtschaft, Wirtschaftsuniversität Prag. (3) Sídlem fakulty jako součásti Vysoké školy ekonomické v Praze je Praha. Adresa sídla je náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3, PSČ: (4) Fakulta má svůj znak. Podobu znaku schvaluje akademický senát fakulty. O použití znaku rozhoduje děkan. 1/10

2 Článek 3 Akademická obec (1) Akademickou obec fakulty tvoří a) akademičtí pracovníci působící na fakultě, tj. ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří působí na fakultě, a jako takoví jsou zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost; b) studenti zapsaní na fakultě, tj. studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří jsou na fakultě zapsáni ke studiu bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. (2) Podle 26 odst. 3 zákona a článku 5 odst. 4 statutu VŠE platí, že je-li student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu uskutečňovaného fakultou, jeho členství v akademickém senátu fakulty nezaniká, a to za podmínky, že se do 45 dnů od ukončení studia zapíše do studia bezprostředně navazujícího studijního programu na fakultě. Po dobu měsíce července a srpna lhůta podle věty první neběží. Článek 4 Vnitřní předpisy fakulty a další normativní akty (1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k Vysoké škole ekonomické v Praze, pokud nejsou upraveny zákonem. (2) Vnitřními předpisy fakulty jsou a) statut fakulty, b) volební řád akademického senátu fakulty, c) jednací řád akademického senátu fakulty, d) jednací řád vědecké rady fakulty, e) disciplinární řád fakulty pro studenty. (3) Vnitřní předpisy fakulty se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty, včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti. (4) Děkan je oprávněn vydávat v mezích zákona a vnitřních předpisů fakulty fakultně závazné vyhlášky a opatření, a to zejména k upřesnění postupů při aplikaci právních předpisů a vnitřních předpisů fakulty. Takové vyhlášky a opatření nesmí být v rozporu s vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze, jejichž obsah se nepříčí zákonu či jiným právním předpisům. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTY Článek 5 Organizační struktura 2/10

3 (1) Fakulta se vnitřně člení na a) samosprávné akademické orgány fakulty, b) další orgán fakulty, c) katedry a d) jiná fakultní pracoviště. (2) Na fakultě je zřízen děkanát. (3) Vzájemné vztahy prvků organizační struktury fakulty dle odstavce 1 a 2 jsou upraveny zákonem a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy fakulty. Článek 6 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou a) akademický senát, b) děkan, c) vědecká rada, d) disciplinární komise. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. Článek 7 Akademický senát fakulty (1) Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. (2) Akademický senát fakulty má 9 členů, přičemž 6 členů volí ze svého středu akademičtí pracovníci působící na fakultě, 3 členy volí ze svého středu studenti zapsaní na fakultě. (3) Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. (4) Funkční období členů akademického senátu fakulty je tříleté. Funkční období členů akademického senátu fakulty, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách či nastoupili do funkce členů senátu jako náhradníci z řádných či doplňovacích voleb, končí ve stejný den jako funkční období členů senátu zvolených v řádných, případně náhradních volbách. (5) Orgány akademického senátu fakulty jsou a) předseda, b) dva místopředsedové, z nichž jeden musí být student, c) předsednictvo. 3/10

4 (6) Předseda senátu zejména svolává zasedání akademického senátu fakulty a řídí jejich průběh, určuje pořadí, v němž mají být projednány jednotlivé návrhy, a podepisuje zápis ze zasedání, jakož i vykonává další činnosti stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty; ustanovení právních a jiných předpisů upravujících spisovou službu tím nejsou dotčena. (7) Místopředseda senátu zastupuje předsedu senátu, jakož i vykonává další činnosti stanovené zákonem či vnitřními předpisy fakulty. (8) Předsednictvo senátu tvoří předseda senátu a místopředsedové senátu. (9) Způsob volby členů akademického senátu fakulty, vznik a zánik členství, způsob volby předsedy a místopředsedů akademického senátu fakulty stanoví volební řád akademického senátu fakulty. Způsob jednání akademického senátu fakulty stanoví jednací řád akademického senátu fakulty. Článek 8 Děkan (1) V čele fakulty je děkan;; jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, pokud zákon či vnitřní předpis fakulty či Vysoké školy ekonomické v Praze nestanoví jinak. (2) Děkan může omezit nebo zakázat doplňkovou činnost, pokud by byla vykonávána v takovém rozsahu, způsobem nebo formami, že by tím byly ohrožovány činnosti uvedené v článku 1 odst. 2 tohoto statutu. (3) Děkan je oprávněn zřídit poradní orgány. Stálými poradními orgány děkana jsou a) vedení fakulty, které tvoří proděkani, tajemník fakulty, případně další akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty jmenovaní děkanem, b) kolegium děkana, které tvoří vedení fakulty, předseda akademického senátu fakulty, vedoucí kateder, případně další členové akademické obce fakulty jmenovaní děkanem. Článek 9 Vědecká rada fakulty (1) Působnost, pravomoci a odpovědnost vědecké rady fakulty stanoví zákon a jiné právní předpisy a vnitřní předpisy fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. (2) Vědecká rada fakulty má nejméně 18 členů a tvoří ji děkan a ostatní členové vědecké rady fakulty;; nejméně jedna třetina členů vědecké rady fakulty jsou jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. (3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan. Ostatní členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, a to s předchozím souhlasem akademického senátu fakulty. 4/10

5 (4) Funkční období ostatních členů vědecké rady fakulty končí prvním dnem funkčního období nově jmenovaného děkana. (5) Způsob jednání vědecké rady fakulty stanoví jednací řád vědecké rady fakulty. Článek 10 Disciplinární komise fakulty (1) Působnost, pravomoci a odpovědnost disciplinární komise fakulty stanoví zákon a jiné právní předpisy a vnitřní předpisy fakulty. (2) Disciplinární komise fakulty má 6 členů, z nichž jednu polovinu tvoří studenti zapsaní na fakultě. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan na funkční období, které je dvouleté, a to s předchozím souhlasem akademického senátu fakulty. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. (3) Členství v disciplinární komisi fakulty zaniká u studenta dnem ukončení studia a u akademického pracovníka dnem, kdy přestal být členem akademické obce fakulty. (4) Disciplinární komise je nezávislá na etické komisi Vysoké školy ekonomické v Praze. Rozhodnutí, stanoviska či jiné akty etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze jsou pro jednání a rozhodování disciplinární komise fakulty či děkana ve věci disciplinárního přestupku bez právního významu. Ustanovení věty první a druhé platí pro etickou komisi fakulty obdobně. (5) Způsob jednání disciplinární komise fakulty stanoví disciplinární řád fakulty pro studenty. Článek 11 Tajemník (1) Působnost, pravomoci a odpovědnost tajemníka stanoví zákon a jiné právní předpisy a vnitřní předpisy fakulty. Tajemník je podřízen děkanovi. (2) Tajemníka jmenuje děkan zpravidla na základě výběrového řízení. Článek 12 Pracovní komise (1) Děkan může zřídit či zrušit pracovní komise. (2) Ke dni přijetí tohoto statutu jsou zřízeny tyto pracovní komise: a) pedagogická komise, b) stipendijní komise, c) komise ke zhodnocení výběrového řízení, d) ediční komise, e) antiplagiátorská komise, f) etická komise. 5/10

6 (3) Pedagogická komise je komise s působností v záležitostech pedagogické činnosti. Pedagogickou komisi tvoří předseda, jímž je proděkan pro studium (případně děkan, není-li tento proděkan jmenován), a další členové, kteří jsou jmenování a odvoláváni děkanem. (4) Stipendijní komise je komise, jejíž působnost je dána stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze. Členy této komise jmenuje a odvolává děkan. (5) Komise ke zhodnocení výběrového řízení se zřizuje dle vnitřního či jiného předpisu Vysoké školy ekonomické v Praze upravujícího výběrová řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, v souladu s nímž se stanoví rovněž její působnost, pravomoci a odpovědnost. Členy komise jmenuje a odvolává děkan. (6) Ediční komise je komise s působností v záležitostech publikační činnosti. Počet členů komise stanoví děkan. Členy komise jmenuje a odvolává děkan. (7) Antiplagiátorská komise je komise s působností v odhalování plagiátů v pracích studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných fakultou. Členy této komise jmenuje a odvolává děkan. (8) Etická komise je komise s působností v oblasti dodržování etiky při plnění vědecko-výzkumných úkolů na fakultě, nejde-li o disciplinární přestupek. Členy této komise jmenuje a odvolává děkan. Článek 13 Fakultní pracoviště (1) Fakultními pracovišti jsou katedry a jiná vědecko-pedagogická či obdobná pracoviště. (2) Na činnosti fakultního pracoviště se mohou podílet i odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. (3) V čele fakultního pracoviště stojí vedoucí, kterého jmenuje děkan;; v případě katedry na základě výběrového řízení. Vedoucí je za činnost pracoviště odpovědný děkanovi, který ho může odvolat. Není-li vedoucí pracoviště určen, plní jeho funkce děkan. (4) Vedoucí řídí pracoviště a dále též odpovídá za efektivní a účelné hospodaření s finančními prostředky přidělenými pracovišti, pověřuje jeho členy vedením přednášek, seminářů a cvičení, určuje základní zaměření vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti. (5) Vedoucí pracoviště může jmenovat se souhlasem děkana svého zástupce a stanoví mu rozsah, v jakém ho bude zastupovat. (6) Organizační, administrativní a jiné obdobné záležitosti související se zajišťováním pedagogické, vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti fakulty zajišťuje sekretářka pracoviště, která je podřízena vedoucímu. 6/10

7 Článek 14 Děkanát (1) Děkanát vykonává organizační, administrativní, kontrolní a jiné obdobné činnosti spojené s odborným, organizačním a materiálně technickým zabezpečením vzdělávací, tvůrčí a související činnosti fakulty. (2) Děkanát tvoří sekretariát děkana, studijní oddělení a případně další útvary stanovené děkanem. Děkanát podléhá děkanovi a v rozsahu stanoveném opatřením děkana též proděkanům a tajemníkovi. Článek 15 Garanti studia (1) Pro každý studijní program nebo pro každý studijní obor, případně vedlejší specializaci jmenuje děkan osobu odpovědnou za naplňování studijního plánu garanta. Není-li garant jmenován, plní jeho funkce děkan. (2) Do pravomoci garanta náleží mimo jiné rozhodování o úpravách studijního plánu v mezích, které připouští rozhodnutí o akreditaci studijního programu. (3) Ustanovení odstavce 1 a 2 neplatí, stanoví-li zákon či vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze jinak. ČÁST TŘETÍ RÁMCOVÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODMÍNKY STUDIA CIZINCŮ Článek 16 Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu na fakultě a způsob podávání přihlášek (1) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných na fakultě vyhlašuje pro příslušný akademický rok fakulta v souladu se zákonem. (2) Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Vysoké školy ekonomické v Praze. (3) Ke studiu může být přijat uchazeč v rámci vyhlášeného přijímacího řízení na základě splnění podmínek stanovených fakultou. Splnění podmínek se ověřuje zpravidla přijímací zkouškou. Děkan může rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky. Článek 17 Rámcové podmínky studia cizinců na fakultě 7/10

8 (1) Cizincem se pro účely tohoto statutu rozumí fyzická osoba, která nemá státní občanství České republiky. (2) Je-li student fakulty cizincem, má stejná práva a povinnosti jako student se státním občanstvím České republiky, případně další práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. (3) Práva a povinnosti studenta zahraniční partnerské univerzity studujícího na fakultě upravují též smlouvy uzavřené mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a partnerskou univerzitou. Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze, Etický kodex Vysoké školy ekonomické v Praze, vnitřní předpisy fakulty, jakož i směrnice, příkazy a opatření rektora a vyhlášky a opatření děkana se na tyto osoby vztahují, není-li v nich uvedeno jinak. ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ O POPLATCÍCH SPOJENÝCH SE STUDIEM Článek 18 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem (1) Poplatky spojené se studiem na fakultě a základní pravidla vztahující se k poplatkům spojeným se studiem na fakultě, jejich vyměření a úhradě stanoví zákon a statut VŠE. ČÁST PÁTÁ AKADEMICKÉ INSIGNIE A OBŘADY FAKULTY A FAKULTNÍ OCENĚNÍ Článek 19 Akademické insignie fakulty (1) Akademickými insigniemi fakulty jsou: a) žezlo, b) vlajka. (2) Podobu žezla a vlajky schvaluje akademický senát fakulty. (3) O použití akademických insignií fakulty rozhoduje děkan. Článek 20 Akademické obřady konané na fakultě (1) Akademickými obřady konanými na fakultě jsou: a) imatrikulace studentů fakulty, b) promoce absolventů fakulty, c) inaugurace děkana, d) jiné slavnostní shromáždění akademické obce fakulty určené děkanem. 8/10

9 (2) Podrobnosti konání akademických obřadů dle odstavce 1 písm. a) až c), včetně souvisejícího používání akademických insignií a vysokoškolských talárů stanoví rektor. Podrobnosti konání fakultních akademických obřadů podle odstavce 1 písm. d), včetně souvisejícího používání akademických insignií a vysokoškolských talárů, stanoví děkan. (3) Imatrikulační slib studentů fakulty zní v souladu s článkem 25 odst. 2 statutu VŠE: Slavnostně slibuji akademické obci Vysoké školy ekonomické v Praze a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, že vynaložím veškeré své schopnosti a úsilí k dosažení co nejvyšší úrovně odborných znalostí. Slibuji, že budu jednat vždy čestně, chovat se v souladu s Etickým kodexem Vysoké školy ekonomické v Praze a svým vystupováním přispívat k upevňování vážnosti a dobrého jména této univerzity a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. (4) Promoční slib studentů fakulty zní v souladu s článkem 25 odst. 3 statutu VŠE: Rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze a její akademické obci slibuji, že svým jednáním budu i nadále podporovat vážnost a dobré jméno této univerzity. Vědomostmi nabytými při studiu svoje vzdělání neuzavírám, slibuji, že je budu po celý život rozvíjet a zušlechťovat, ne k pouhému prospěchu vlastnímu, nýbrž tak, že s jejich oporou budu šířit mezi lidmi dobro, ctít svobodu a posilovat vládu práva. Slovo rektoru se podle povahy nahradí slovem rektorce. Článek 21 Fakultní ocenění (1) Fakulta může udělit ocenění Za zásluhy o Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. (2) Ocenění uděluje vědecká rada fakulty na návrh děkana. ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ FAKULTY Článek 22 Pravidla hospodaření fakulty (1) Fakulta hospodaří s finančními prostředky přidělenými fakultě podle rozdělení finančních prostředků předloženého děkanem a schváleného akademickým senátem fakulty. (2) Způsob rozdělení finančních prostředků získaných z doplňkové činnosti fakulty stanoví děkan v souladu s rozdělením finančních prostředků předloženým děkanem a schváleným akademickým senátem fakulty. ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 23 Elektronická úřední deska 9/10

10 (1) Stanoví-li zákon či jiný právní předpis či vnitřní předpis fakulty ve fakultní záležitosti povinnost zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, plní se tato povinnost zveřejněním na elektronické úřední desce fakulty. To neplatí, stanoví-li zákon či jiný právní předpis, případně vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze či vnitřní předpis fakulty výslovně jinak. (2) Elektronická úřední deska je přístupná z internetové stránky fakulty pod odkazem Elektronická úřední deska. Článek 24 Závěrečná ustanovení (1) Tento statut je vnitřním předpisem fakulty ve smyslu 33 odst. 2 písm. a) zákona. (2) Zrušuje se statut Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, který byl schválen Akademickým senátem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze dne a Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne , a to ve znění všech jeho pozdějších změn a doplňků. Nabytím účinnosti tohoto statutu pozbývají platnosti a účinnosti též veškeré dřívější statuty fakulty, které ke dni účinnosti tohoto statutu byly platné či účinné. (3) Záležitosti, které ke dni účinnosti tohoto statutu nebyly uzavřeny, se dokončí podle tohoto statutu. Orgány fakulty ustavené dle dosavadního statutu se považují za orgány ustavené dle tohoto statutu, a to na funkční období stanovené při jejich ustavení. Pro členy kolektivních orgánů fakulty platí ustanovení věty druhé obdobně. (3) Tento statut nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze. Schváleno AS NF VŠE: [.] Schváleno AS VŠE: [.] 10/10

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut. Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut. Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 23. února 2017

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 Účinnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. července 2017

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. B), 33 odst. 2 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení STATUT 1 STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více