Záměrně ponecháno volné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměrně ponecháno volné"

Transkript

1

2 Záměrně ponecháno volné Změna 3 Strana 2/19 CAA-ST-081-n/04

3 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Směrnice 1-12 Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Změna 3 Strana 3/19 CAA-ST-081-n/04

4 0.2 Změny Postupů CAA-ST-081-n/04 Číslo změny Datum Změněné strany Obsah změny Úpravy vyplývající z aplikace zmocnění č. 1 u položky 55 přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a ze změny předpisu L7, týkající se zápisu na LR před vydáním OLZ , Aktualizace postupů pro netransferovaná letadla. Doplněna evidence poplatků do systému Notia. Doplněna evidence OLZ do systému Notia a síti ÚCL. Přeformátován text, doplněna klasifikace OLZ, v textu doplněno OLZ-R, aktualizace odkazů na související předpisy, nařízení a směrnice. Do přehledu doplněno OLZ-R. Upraven postupový diagram podle změn v textu. Vložen vzor nového Formuláře 25 EASA Vložen vzor Formuláře 24 EASA. Vložen vzor nového Formuláře 15a EASA. Změna 3 Strana 4/19 CAA-ST-081-n/04

5 0.3 Obsah: 0.1 Seznam platných stran 0.2 Změny a opravy 0.3 Obsah 1. Úvod 2. Použité zkratky a definice 3. Použitelná evropská a národní legislativa 4. Transferovaná letadla 4.1 Oblast působnosti 4.2 Žádost 4.3 Klasifikace OLZ 4.4 Vyhodnocení žádosti a předložené dokumentace 4.5 Prohlídka letadla (Výrobkový audit ÚCL) 4.6 Vystavení OLZ/OLZ-R 4.7 Zrušení platnosti OLZ 5. Netransferovaná letadla 5.1 Oblast působnosti 5.2 Žádost 5.3 Prohlídka letadla (Výrobkový audit ÚCL) 5.4 Vystavení OLZ 6. Rozdělovník 7. Závěrečná ustanovení Přílohy: 1. Nově vyrobená letadla v ČR Schema vydávaných dokumentů 2. Postupový diagram Vystavení OLZ inspektorem ÚCL 3. Formulář CAA/F-001-n/97 4. Formulář 25 EASA 5. Formulář 24 EASA 6. Formulář 15a EASA Změna 3 Strana 5/19 CAA-ST-081-n/04

6 1. Úvod Tato směrnice definuje, vysvětluje a zavádí postupy pro vystavování Osvědčení letové způsobilosti pro nově vyrobená letadla s typovým osvědčením nebo typovým osvědčením pro zvláštní účely vydaným podle Části 21, která jsou vyrobená na území ČR organizací oprávněnou podle Části 21, Hlavy F nebo hlavy G. Směrnice je určena pro žadatele a pro pracovníky oddělení výroby ÚCL; je zpracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 (přílohou Část 21, Hlava H). V příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 jsou uvedena letadla, na která se ustanovení tohoto nařízení nevztahují (nepodléhají jurisdikci v rámci Evropské agentury pro bezpečnost letectví, dále jen Agentury). Letová způsobilost těchto letadel a její osvědčování se řídí národními postupy popsanými v předpisu L 8/A. Typy letadel, jejichž TO Agentura uznala (tzv. letadla transferovaná), jsou jmenovitě uvedeny na internetových stránkách Agentury. Poznámka: Při rozhodování, do které skupiny letadlo patří, je nutné uvážit skutečnost, že tento seznam může být aktualizován; proto je nutné konkrétní letadlo zkontrolovat podle aktuálního stavu na webových stránkách Agentury. Základní schéma osvědčení vydávaných pro nově vyrobená letadla v ČR je pro informaci v Příloze č Použité zkratky a definice EASA Evropská agentura pro bezpečnost letectví EOLZ Exportní osvědčení letové způsobilosti EU Evropské společenství LR ČR Letecký rejstřík České republiky MD Ministerstvo dopravy Odd. Vyr. Oddělení výroby ST ÚCL OKLZ Osvědčení kontroly letové způsobilosti (viz nařízení Komise (ES) č. 1057/2008) OLZ Osvědčení letové způsobilosti OLZ-R Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely PL Povolení k letu (viz Hlava P a Dodatek III Části 21 a CAA-ST-079-n/04) ST Sekce technická TO Typové osvědčení ÚCL Úřad pro civilní letectví České republiky OoZ Osvědčení o zapsání do LR OoN Osvědčení o nezapsání do LR Změna 3 Strana 6/19 CAA-ST-081-n/04

7 Organizace oprávněná podle Části 21, Hlavy F nebo G je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného oprávnění organizace k výrobě. Poznámka 1: Oprávněním organizace podle Hlavy F Části 21 se rozumí schvalovací dopis. 3. Použitelná evropská a národní legislativa Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 O společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ve znění pozdějších předpisů Část 21 Příloha k nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2003/1/RM přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a ostatních výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (AMC a GM k Části 21) ve znění pozdějších změn Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů L 8 / A Letová způsobilost letadel (letecký předpis MD ČR, v platném znění) L 7 Poznávací značky (letecký předpis MD ČR, v platném znění) Poznámka 2: Evropská legislativa má právní přednost před legislativou národní, která může být použita pouze v místech evropskou legislativou nepokrytých. 4. Transferovaná letadla 4.1 Oblast působnosti Tato kapitola popisuje postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti nově vyrobeným transferovaným letadlům (viz 1), která jsou určena pro zápis do Leteckého rejstříku ČR a kterým je nutno vydat OLZ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a nařízením Komise (ES) č. 1702/ Žádost viz Část 21 21A.172, 21A.174(a), 21A.174(b)(2), 21A.174(c), 21B.320(a), 21B.320(b) Žádost musí být podána na odd. Vyr. ÚCL-ST písemně a v dostatečném předstihu před požadovaným termínem vystavení OLZ. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat dále uvedené údaje. Formulář může být zpracován jako interní řízený dokument výrobní organizace. Změna 3 Strana 7/19 CAA-ST-081-n/04

8 Žádost může podat pouze fyzická nebo právnická osoba, která splňuje předpoklady podle bodu 21A.172 Části 21. V době podání žádosti musí být letadlo zapsáno do Leteckého rejstříku ČR. Obsah žádosti: Typové označení letadla Číslo typového osvědčení Výrobní číslo Poznávací značka Druh osvědčení, o které se žádá (viz 21A.174 b) (1)) Přílohy žádosti: Doklad o zaplacení poplatku (položka 55, písmeno F přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) Prohlášení o shodě, formulář 52 EASA (ne starší než 60 dní) Protokol o záletu Protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání Letová příručka, je-li požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro konkrétní letadlo Záznam o povýrobní údržbě, byla-li provedena, formulář 53 EASA (ne starší než 60 dní) Originál č. 1 PL (pokud nebylo již vráceno) nebo jeho kopie, pokud bylo PL vystaveno organizací Osvědčení o zapsání do LR ČR (kopie OoZ) 4.3 Klasifikace OLZ Nově vyrobenému letadlu může být na základě žádosti vydáno: a) OLZ pro letadla, která jsou shodná s typovým osvědčením vydaným v souladu s Částí 21; b) OLZ-R pro letadla, která jsou shodná s typovým osvědčením pro zvláštní účely, vydaným v souladu s Částí 21, nebo s prokázaným vyhověním zvláštním specifikacím schváleným Agenturou. 4.4 Vyhodnocení žádosti a předložené dokumentace Inspektor ÚCL provede kontrolu předložených dokumentů (žádost + přílohy) podle Kontrolního listu pro vydání OLZ a OKLZ (soubor FH_OLZ_2008 uložený na intranetu), validuje svým osobním razítkem doklad o zaplacení správního poplatku a vytvoří příslušný počet kopií pro potřeby evidence: Inspektor ÚCL Praha pracuje s originály předložených dokumentů; Mimopražský inspektor ÚCL alespoň kopii žádosti a kopii dokladu o zaplacení poplatku pro vlastní evidenci. Změna 3 Strana 8/19 CAA-ST-081-n/04

9 Platba se zaeviduje do systému Notia dle postupu ve směrnici ÚCL-S-099-n/08. Poznámka 3: Pod pojmem originál žádosti je dále rozuměna celá složka předložených dokumentů, tj. žádost + přílohy, pod pojmem kopie žádosti je dále rozuměna pouze kopie žádosti, tj. bez příloh. Poznámka 4: Ve shodě se zmocněním 1 u položky 55 přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ÚCL zpravidla snižuje poplatek za vydání OLZ na 10 % sazby, s podmínkou předchozí plné platby za vydání Povolení k letu (Položka 55 ad c). 4.5 Prohlídka letadla (Výrobkový audit ÚCL) viz kapitola 5 z CAA-ST-079-0/04 V souladu s Hlavou P a články 21A.180, 21B.320(b)(5) a 21B.235(a)(4) Části 21 může inspektor ÚCL v procesu vystavování PL rozhodnout o provedení kontroly dokumentace a technické prohlídky (pozemní), event. o provedení zkušebního letu letadla, pro které bude předložena žádost o OLZ/OLZ-R, v rámci výrobkového auditu. Pokud bude prohlídka provedena, postupuje se podle směrnic ÚCL-S-036-n/01 Plánování, zadávání a zabezpečení zkušebních letů za účasti pracovníků ST-ÚCL a CAA-TI-010-n/99 Zkušební lety civilních letadel. O případné prohlídce letadla provede inspektor ÚCL záznam písemnou formou na Protokolu o kontrole dokumentace/prohlídce letadla (viz Příloha č. 1 z CAA-ST-079-0/04), na kterém zaznamená eventuální nálezy (závady) a jejich odstranění. Protokol je pak založen do složky výrobní organizace na odd. Vyr. Případný zkušební let za účasti ÚCL, v rámci výrobkového auditu, je proveden podle postupu, který byl předem dohodnut při vydávání PL pro výrobní zkoušky příslušného letadla. O provedeném výrobkovém auditu provede inspektor odd. Vyr. záznam do příslušného formuláře a uloží jej do složky organizace na odd. Vyr. Případné nálezy se řeší standardními postupy. Poznámka 5: Veškeré náklady související s prohlídkou nebo zkušebním letem ÚCL, vzniklé výrobní organizaci, hradí žadatel. 4.6 Vystavení OLZ/OLZ-R Jestliže žadatel prokáže, že nově vyrobené letadlo vyhovuje požadavkům podle bodů 21A.183(1)(i) a (ii) Části 21, ÚCL podle klasifikace (4.3) vydá OLZ (Form 25 EASA) nebo OLZ-R (Form 24 EASA) a zároveň vydá OKLZ (Form 15a EASA). OLZ/OLZ-R je vydáno s neomezenou dobou platnosti, avšak bez přiloženého OKLZ je neplatné. Poznámka 6: Z praktických důvodů bude-li dále v textu uvedeno OLZ/OLZ-R, bude tím pro transferovaná letadla míněno OLZ + OKLZ nebo OLZ-R + OKLZ. Inspektor vystaví 3 originály OLZ/OLZ-R: Orig. č. 1 pro žadatele je na polokartonu Orig. č. 2 pro evidenci na Vyr. na kancelářském papíru Orig. č. 3 pro evidenci na LR na kancelářském papíru (může být i kopie) Vyplnění formuláře 25 EASA OLZ (Příloha 4) Číslo OLZ: přiděluje na vyžádání LR ČR (číslo je stejné jako na OoZ) Změna 3 Strana 9/19 CAA-ST-081-n/04

10 Blok 1: Poznávací značka je uvedena na formuláři 52 EASA Blok 2: Uvede se výrobce a typ letadla Blok 3: Výrobní číslo je uvedeno na formuláři 52 EASA Blok 4: Kategorie letové způsobilosti dle Pokynu ředitele ST č. 1/2007 Blok 5: Datum vydání + podpis + velké kulaté razítko (anglické) + případná omezení nebo poznámky Vyplnění formuláře 24 EASA OLZ-R (Příloha 5) Postup vyplnění je shodný s postupem vyplnění Form 25 EASA viz výše Vyplnění formuláře 15a EASA (Příloha 6) Číslo OKLZ: uvede se číslo OLZ/OLZ-R, k němuž se OKLZ vydává Výrobce letadla Typ letadla Poznávací značka letadla Výrobní číslo letadla Datum vydání Datum ukončení platnosti: standardní platnost OKLZ je jeden rok (365 dnů) Podpis Číslo oprávnění: zde inspektor VYR otiskne malé osobní razítko Poznámka 7: Inspektor oddělení VYR vyplňuje pouze základní část OKLZ (Form 15a EASA), nikoliv prodloužení. Poznámka 8: Platnost OKLZ je od data vydání včetně do data ukončení platnosti včetně Distribuce a archivace vydané a obdržené dokumentace Orig. č. 1 OLZ zaslat nebo vydat žadateli proti potvrzení o přijetí na orig. č. 2 OLZ; Orig. č. 3 OLZ + orig. č. 1 PL (pokud nebylo vráceno dřív) odevzdat na LR proti potvrzení na orig. č. 2 OLZ (z mimopražského pracoviště odeslat poštou na LR); Orig. č. 2 OLZ + originál žádosti zaevidovat na odd. Vyr. (z mimopražského pracoviště zaslat na odd. Vyr., u sebe založit kopie pro vlastní evidenci); Po zaevidování vydaného OLZ/OLZ-R do souboru OLZ,EOLZ,ZOLZ.xls uloženého na adrese: S_ST\OOO\VYR\Evidence založit dokumenty do šanonu na odd. Vyr. k příslušné organizaci podle vzestupně jdoucích výrobních čísel, elektronickou kopii uložit na S_ST\Spolecne\Dokumentace_ST\OLZ (elektronickou kopii OKLZ uložit do S_ST\Spolecne\Dokumentace_ST\ARC); Číslo OLZ/OLZ-R se zaeviduje do systému Notia dle ÚCL-S-099-n/08. Dokumentace poskytnutá žadatelem a dokumentace vytvořená v průběhu vydání OLZ (viz 21B.345 b) je archivována v souladu se spisovým a skartačním řádem ÚCL-98 na pracovišti oddělení VyrYR. Doba archivace této dokumentace je nejméně 6 let po vyřazení letadla z LR ČR. Změna 3 Strana 10/19 CAA-ST-081-n/04

11 Celý proces je znázorněn na vývojovém diagramu (viz Příloha č. 2). 4.7 Zrušení platnosti OLZ V souladu s 21B.330 může inspektor ÚCL zrušit platnost vydaného OLZ dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 5. Netransferovaná letadla 5.1 Oblast působnosti Tato kapitola popisuje postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti nově vyrobeným netransferovaným letadlům (viz 1), která jsou určena k zápisu do LR ČR a kterým je nutno vydat OLZ podle národních postupů (L 8/A v aktuálním znění). 5.2 Žádost viz L 8/A Hlava 2 odst Žádost musí být podána na odd. Vyr. ÚCL-ST písemně a to v dostatečném předstihu před požadovaným termínem vystavení OLZ. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat dále uvedené požadavky. Formulář může být zpracován jako interní řízený dokument výrobní organizace. Obsah žádosti: Typové označení letadla Číslo typového osvědčení Výrobní číslo Poznávací značka Přílohy žádosti: Doklad o zaplacení poplatku (položka 55, písmeno F přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) Potvrzení oprávněné osoby u oprávněného výrobce letadel, že mu byla prokázána nebo doložena shoda letadla se schváleným typem. Protokol o záletu Protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání Letová příručka, je-li požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro konkrétní letadlo Záznam o povýrobní údržbě, byla-li provedena Originál č. 1 ZOLZ (pokud nebylo již vráceno) Osvědčení o zapsání do LR ČR (kopie OoZ) Inspektor ÚCL provede kontrolu předložených dokumentů (žádost + přílohy), validuje svým osobním razítkem doklad o zaplacení správního poplatku a vytvoří příslušný počet kopií pro potřeby evidence: Inspektor ÚCL Praha pracuje s originály předložených dokumentů Mimopražský inspektor ÚCL alespoň kopii žádosti a kopii dokladu o zaplacení poplatku pro vlastní evidenci Platba se zaeviduje do systému Notia dle ÚCL-S-099-n/08. Změna 3 Strana 11/19 CAA-ST-081-n/04

12 Poznámka 9: Pod pojmem originál žádosti je dále rozuměna celá složka předložených dokumentů, tj. žádost + přílohy, pod pojmem kopie žádosti je dále rozuměna pouze kopie žádosti, tj. bez příloh Poznámka 10: Ve shodě se zmocněním 1 u položky 55 přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, snižuje ÚCL zpravidla poplatek za vydání OLZ na 10 % sazby, s podmínkou předchozí plné platby za vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti pro výrobní letové zkoušky nově vyrobených sériových letadel v ČR (Položka 55 ad c). 5.3 Prohlídka letadla (Výrobkový audit ÚCL) viz L8/A c) 5.4 Vystavení OLZ ÚCL vydá OLZ, jestliže žadatel prokáže, že letadlo vyhovuje požadavkům a předpisu L 8/A. Inspektor vystaví 3 originály OLZ (vzor formuláře CAA/F-TI-001-n/97 viz Příloha č. 3): Orig. č. 1 pro žadatele je na polokartonu Orig. č. 2 pro evidenci na Vyr. na kancelářském papíru Orig. č. 3 pro evidenci na LR na kancelářském papíru (může být i kopie) Vyplnění formuláře CAA/F-TI-001-n/97 Číslo OLZ: přiděluje na vyžádání LR ČR (číslo je stejné jako na OoZ) Poznávací značka: je uvedena na žádosti Výrobce a typ letadla: uvede se výrobce podle OR a typ letadla Výrobní číslo: je uvedeno na žádosti Kategorie: dle L8/A kap. 6.2 Datum vydání + podpis + velké kulaté razítko (české) Doba platnosti (1 rok) + podpis + malé kulaté razítko (na druhé straně) Distribuce a archivace vydané a obdržené dokumentace Viz Rozdělovník 1. Sekretariát Ř-ST (originál) 2. Odd. Vyr. ST Praha 3. Odd. Vyr. ST Morava 4. web ÚCL 7. Závěrečná ustanovení Tento dokument nabývá platnosti dnem vydání. Za aktuální stav tohoto dokumentu odpovídá vedoucí oddělení výroby ST ÚCL. Dokument musí být přezkoumán nejméně jednou za dva roky Změna 3 Strana 12/19 CAA-ST-081-n/04

13 Příloha č. 1 Nově vyrobená letadla v ČR Netransferovaná Transferovaná OoZ 3. země LR ČR Vývoz LR ČR PL ZOLZ EOLZ OoN OHZ Legenda: OoZ ZOLZ OHZ OLZ ČR Česká republika EU Evropské společenství EOLZ Exportní osvědčení letové způsobilosti CAA/F-TI-0-n/97 CAA/F-TI-0-n/97 LR ČR Letecký rejstřík České republiky OLZ/-R Osvědčení letové způsobilosti Formulář 25 EASA CAA/F-TI-001-n/97 Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely nebo Formulář 24 EASA OHZ Osvědčení hlukové způsobilosti Formulář 45 EASA CAA/F-TI-004(006)-n/97 OKLZ Osvědčení kontroly letové způsobilosti Formulář 15a EASA PL Povolení k letu Formulář 20a EASA OoN Osvědčení o nezapsání do LR CAA/F-LR-001-n/97 CAA/F-LR-001-n/97 OoZ Osvědčení o zapsání do LR CAA/F-LR-001-n/97 CAA/F-LR-001-n/97 ZOLZ Zvláštní osvědčení letové způsobilosti CAA/F-TI-032-n/99 EU PL OHZ OoN 3. země OHZ OLZ/-R&OKLZ PL OHZ EOLZ OoN Národní kompetence Kompetence LR ČR Změna 3 Strana 13/19 CAA-ST-081-n/04

14 Příloha č. 2 Vystavení OLZ (CAA/F-TI-001-n/97 nebo F 24/25 EASA) inspektorem ÚCL Pozn: V případě vystavení F 24/25 EASA musí být současně vystaven F 15a EASA Žadatel Podání žádosti Kontrola předložené dokumentace Žádost Poplatky Ostatní přílohy NE Vyhovuje ANO Validace poplatku & evidence v NOTIA Rozsah prohlídky (výrobkový audit) - technická prohlídka - kontrola dokumentace - zkušební let Požadavek prohlídky NE ANO Žadatel Prohlídka ÚCL NE Nález Originál č. 1 OLZ Vystavení OLZ ANO Odstranění Originál č. 2 OLZ Žádost + poplatky Odd. Vyr. ÚCL ANO Vyhovuje NE Ostatní přílohy Originál č. 3 OLZ LR ČR Originál (n. kopie) č. 1 PL Změna 3 Strana 14/19 CAA-ST-081-n/04

15 Příloha č. 3 Změna Strana 15/19 CAA-ST-081-n/

16 Příloha č. 3 Změna Strana 16/19 CAA-ST-081-n/

17 Příloha č. 4 Změna 3 Strana 17/19 CAA-ST-081-n/04

18 Příloha č. 5 Změna 3 Strana 18/19 CAA-ST-081-n/04

19 Příloha č. 6 Změna 3 Strana 19/19 CAA-ST-081-n/04

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

CAA-ST-081-0/04 P O S T U P Y

CAA-ST-081-0/04 P O S T U P Y C A A - ST - 081-0 /04 Č.J.: 15577/04-422 Vydáno dne : 17.12.2004 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Osvědčení letové způsobilosti pro nově vyrobená sériová letadla

Více

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o vydání Povolení k letu pro nově vyrobená sériová letadla a schválení souvisejících letových podmínek dle nařízení Komise

Více

C A A - ST /04 P O S T U P Y

C A A - ST /04 P O S T U P Y C A A - ST - 079-1 /04 Č.J.: 416/05-422 Vydáno dne : 14.1.2005 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Povolení k letu, jako osvědčení letové způsobilosti nově vyrobených

Více

C A A - ST /04. Vydáno dne : Změněno dne pod č.j.3049/ P O S T U P Y

C A A - ST /04. Vydáno dne : Změněno dne pod č.j.3049/ P O S T U P Y C A A - ST - 080-2 /04 Č.J.: 15576/04-422 Vydáno dne : 10.12.2004 Změněno dne 30.11.2006 pod č.j.3049/06-422 Zpracovatel : Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/11 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Titulní list - Seznam stran Změny Obsah 1., 2., 3. 3. 3.,4. 4. 4. 4.,5.

Více

CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 P O S T U P Y

CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 P O S T U P Y CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 C.j. zmeny: 1083/05-422 Vydáno dne: Zpracovatel: Oddelení VYR P O S T U P Y pro žadatele o/držitele schválení výroby výrobku, letadlových cástí a zarízení podle

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/10 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-10 31.12.2009 Strana:3/10 Změny a opravy Postupů CAA-ST-087-n/06 Změny

Více

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu Strana 1 ÚCL-S-094-1/05 č.j. 12755/05-432 změna č.1 č.j. 372/07-432 Zpracovatel: Ing. Jaroslav Seyfried vedoucí odd. DL Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

Více

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 9 1 9 3. 9. 2012 Vydání č. 1 Strana 2/9 1.2 Změny a opravy Změny Číslo změny Datum změny Datum záznamu a podpis

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne [ ] C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě (dále jen POA) podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012, části 21, oddílu A, hlavy G (dále jen

Více

č. PO/TI L8/A

č. PO/TI L8/A ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK č. PO/TI L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Strana 2 Celkem 13 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO. CAA-ST-098-n/ Změna č. 7

Strana 2 Celkem 13 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO. CAA-ST-098-n/ Změna č. 7 Strana 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO O B S A H Strana 3 Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 1. Úvodní ustanovení, Definice str. 7 2. Prostředí výkonu oprávnění str.

Více

Aplikace předpisů v civilním letectví

Aplikace předpisů v civilním letectví Aplikace předpisů v civilním letectví Druhy předpisů - Letecký zákon - Nařízení EU - ICAO předpisy - JAA předpisy JAR Letecký zákon - Zákon 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.../... ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.../... ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č..../... ze dne [ ] k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE AIR OPERATOR CERTIFICATE Úvod Manuál je zaměřen k standardizaci postupu při posuzování žádosti a náležitostí předložené žadatelem před vydáním Osvědčení

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2012) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení (EU) č..../..., kterým se stanoví technické

Více

Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O

Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O Strana 2 Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O O B S A H Strana 3 0. Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 Zkratky a definice str. 6 1. Úvod str. 7-9 2. Činnost pověřeného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

CAA-TI-009-9/ Změna č. 9

CAA-TI-009-9/ Změna č. 9 Strana 2 Z Á M Ě R N Ě N E P O U Ž I T O O B S A H Strana 3 0. Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 Zkratky a definice str. 6 1. Úvod str. 7-9 2. Činnost pověřeného

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2013) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 748/2012 ze dne 3. srpna

Více

CAA-TI-015-2/99 S M E R N I C E

CAA-TI-015-2/99 S M E R N I C E CAA-TI-015-2/99 C.J.: 32/05-422 Vydáno dne : 17.1.2005 Zpracovatel : Ing. Sv. Rolenc Odd. Vyr. ST - ÚCL S M E R N I C E POVEROVÁNÍ A CINNOST FYZICKÝCH OSOB pro vydávání Povolení k letu letadlum nove vyrobeným

Více

Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09 --------------- Záměrně ponechána strana ---------------- Změna : - Strana :2/19 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 1-15

Více

Certifikační specifikace a přijatelné způsoby průkazu. pro. hluk letadel CS-36

Certifikační specifikace a přijatelné způsoby průkazu. pro. hluk letadel CS-36 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví Certifikační specifikace a přijatelné způsoby průkazu pro hluk letadel Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/4/RM

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ č. 2013/001/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 23. ledna 2013 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35 1. Všeobecně Tento Postup v souladu se: - zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb., - Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č.1592/2002 - Nařízením komise (ES) č. 1702/2003 -

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

K jednotlivým částem žádosti:

K jednotlivým částem žádosti: Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.8.2012 Úřední věstník Evropské unie L 224/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení revidovaných standardních hmotností pro cestující a zavazadla. Procedures for granting / change of prior approval for establishing revised

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2010/006/R ROZHODNUTÍ č. 2010/006/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 31. srpna 2010 kterým

Více

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele CAA-ZLP-153 POSTUPY PRO AME SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ZMĚNA 3 PLATNÁ OD 1.2.2015 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek AME AME-SLZ AMS L LPoZZ OZZ ÚCL SLZ letecký lékař

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. prosince 2013 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: 1.2 Seznam platných stran 1.3 Seznam použitých zkratek A: EK: CRE: FCL: FE: FIE: FSTD:

1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: 1.2 Seznam platných stran 1.3 Seznam použitých zkratek A: EK: CRE: FCL: FE: FIE: FSTD: 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 20.09.2018 zapracována číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1.2 Seznam

Více

2. 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

2. 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje. Sbírka zákonů č. 271 / 2014 Strana 3209 271 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 Postupy pro udělení schválení, nebo schválení změny alternativních způsobů průkazu a jejich následné uplatňování Procedures for granting a prior approval / change of Alternate

Více

Ing. Josef RADA generální ředitel

Ing. Josef RADA generální ředitel Ing. Josef RADA generální ředitel Představení Úřadu pro civilní letectví ÚCL jako evropský letecký úřad Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příklady spolupráce ÚCL na úrovni EU Příklady ostatních

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Praha / Jeneč

Praha / Jeneč Praha / Jeneč - 1.4.2015 Program údržby letadla Pro transferovaná letadla (dle Nařízení 1321/2014,Bod. M.A.302 Program údržby letadla) Program údržby pro malá letadla provozovaná dle 76 a 77 zákona 49/1997

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ k nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví

Více

ze dne 10. října 2008

ze dne 10. října 2008 STANOVISKO Č. 06/2008 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 10. října 2008 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Obec Podsedice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Zadavatel: Obec Podsedice

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2012 o zásadách správné laboratorní praxe

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2012 o zásadách správné laboratorní praxe Strana 2462 Sbírka zákonů č. 163 / 2012 Částka 58 163 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2012 o zásadách správné laboratorní praxe Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 17 odst. 2 a 20 odst. 6 zákona č.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 Přeprava nebezpečného zboží (DG) Dangerous Goods Transportation v souladu s požadavky ustanovení ORO.GEN. 110, SPA.DG 100 a SPA.DG 105 Změna Vydáno Zpracoval: číslo: Pod č.j.:

Více

PŘÍLOHY PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE,

PŘÍLOHY PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2018 C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 PŘÍLOHY PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a železničních

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Úřední věstník Evropské unie L 321/5

Úřední věstník Evropské unie L 321/5 8.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 321/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné vyplnění žádosti CAA/F-SLS-044-n/2013

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 1/2017 Název zakázky:

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, 456 07/sv. 7 32003R1702 L 243/6 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 27.9.2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel

Více

MANUÁL PROVOZOVATELE

MANUÁL PROVOZOVATELE MANUÁL PROVOZOVATELE NEOBCHODNÍ PROVOZ LETADEL, NA KTERÁ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 216/2008 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 01 aktualizováno k 15. 06. 2016 Termín

Více

ze dne 24. září 2003,

ze dne 24. září 2003, UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Page 1 of 6 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 3.6.2019 L 144/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu

Více

Initial certification procedures of Commercial Air Transportation operators for the purpose of gaining an Air Operator Certificate (AOC)

Initial certification procedures of Commercial Air Transportation operators for the purpose of gaining an Air Operator Certificate (AOC) SMĚRNICE CAA-SLP-030-n-14 Postupy pro počáteční osvědčování provozovatele obchodní letecké dopravy za účelem získání/vydání Osvědčení leteckého provozovatele /AOC/ Initial certification procedures of Commercial

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti La Malina, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4 identifikační číslo: 07076398 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/006/R Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2007/006/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 4. dubna 2007 kterým se

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 Pravidla dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí Brno březen 2007 I. Všeobecná

Více

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny platnosti záznamu a podpis 0 1.1.2002 zapracována 1 21.1.2002 zapracována 2 15.4.2002 zapracována číslo opravy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU

HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU ČÍSLO VERZE DATUM ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVAL CHARAKTERISTIKA POZNÁMKA 1 1. 5. 2012 ODO Nové vydání 2 1. 3. 2013 ODO 3 1. 7. 2013 ODO 4 2. 3. 2016 OLZ Aktualizace L14 a L2, změna názvu

Více

Datum aktualizace tohoto dokumentu:

Datum aktualizace tohoto dokumentu: UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, slouží příslušné dokumenty připravované ÚCL pouze pro informační účely a ÚCL nenese za jejich

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2007/003/R 13/03/2007 Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/003/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 13. března 2007 kterým se mění příloha

Více

C A A - TI /96 P O S T U P Y pro výkon odborného dozoru v otázkách letové způsobilosti a nad výrobou civilní letecké techniky

C A A - TI /96 P O S T U P Y pro výkon odborného dozoru v otázkách letové způsobilosti a nad výrobou civilní letecké techniky strana: 1 C A A - TI - 003-5 /96 Č.J.: 12555/04-422 Vydáno dne : 5.11.2004 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro výkon odborného dozoru v otázkách letové způsobilosti a nad výrobou

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I / 99. Vydáno dne : pod c.j.

Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I / 99. Vydáno dne : pod c.j. 1 Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I - 0 10-3 / 99 Vydáno dne : 22.7.2002 pod c.j. 9559/02-400 S M E R N I C E pro zkušební lety civilních letadel Ing. Boleslav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Název zakázky: Zadavatel: Druh výběrového řízení: Oprava střechy 2. termín Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Veřejná zakázka

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování

Více

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: 12.04.2018 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1/2018/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Více