ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu"

Transkript

1 Strana 1 ÚCL-S-094-1/05 č.j / změna č.1 č.j. 372/ Zpracovatel: Ing. Jaroslav Seyfried vedoucí odd. DL Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu Ing. Pavel Matoušek Ředitel ST-ÚCL

2 Strana 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

3 Obsah Strana 3 OBSAH VŠEOBECNĚ SEZNAM PLATNÝCH STRAN ZMĚNY A OPRAVY ÚČEL, SCHVÁLENÍ A KONTROLA DOKUMENTU ROZDĚLOVNÍK ZKRATKY A DEFINICE ODVOLÁVKY ÚVOD KDY SE VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC) CO JE ARC VYDÁNÍ ARC LETADLU ZAPSANÉMU V LR ČR PLATNOST ARC ČÍSLOVÁNÍ ARC SPRÁVNÍ POPLATEK Postup pro vydání ARC Úřadem pro civilní letectví ČR 12 Přílohy: Form 15a dle EASA Form 15b dle EASA CAA/F-ST-115-0/05

4 Strana 4 0. Všeobecně 0.1 Seznam platných stran Článek Strana Datum Článek Strana Datum Všechny 1-16

5 Strana Změny a opravy Číslo změny Z m ě n y Datum platnosti 1 Datum záznamu a podpis Číslo opravy O p r a v y Datum platnosti Datum záznamu a podpis

6 0.3 Účel, schválení a kontrola dokumentu Strana 6 Tento postup je určen jako interní postup pro pracovníky OZL pro vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) Transferovanému letadlu. Dokument byl vydán pod číslem jednacím 12755/ a jako Směrnice ředitele ST- ÚCL č. ÚCL-S-094-n/05 se tímto stal součástí vnitřních postupů ÚCL. Osobou zodpovědnou za udržování a správnost postupů obsažených v tomto dokumentu je Vedoucí oddělení DL. Tento postup je živým dokumentem, a jako takový podléhá změnám. Tento postup neupravuje vydávání ARC pro nově vyrobená sériová letadla v ČR. Tato problematika je řešena v CAA-ST-081-n/04.

7 0.4 Rozdělovník Tento dokument obdrží následující pracovníci: 1. Sekretariát ST (originál) 2. Ředitel OZL 3. Vedoucí odd. ML 4. Vedoucí odd. DL 5. Vedoucí odd. UDR 6. Knihovna Strana 7

8 Strana Zkratky a definice V příručce mohou být použity následující zkratky: ARC Osvědčení kontroly letové způsobilosti EASA European Aviation Safety Agency LR ČR Letecký rejstřík České republiky OLZ Osvědčení letové způsobilosti ÚCL Úřad pro civilní letectví ČR

9 Strana Odvolávky Při práci s tímto dokumentem je nutné používat následující související předpisy a normy: 1. Zákon o civilním letectví č. 49/1997a všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vše v platném znění 2. Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (Část 21), v platném znění 3. Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (Část M), v platném znění 4. Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/1/RM (ACM & GM Part 21), v platném znění 5. Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/19/RM (ACM & GM Part M), v platném znění 6. soustavu směrnic a postupů ÚCL, v platném znění

10 Strana 10 1.Úvod Tento dokument je platný pro Transferovaná letadla, tj. pro letadla převedená pod pravomoc Agentury (EASA) po 28. září Seznamy Transferovaných letadel jsou uveřejněny na webovských stránkách Agentury Tento postup navazuje na Postupy pro vydání Osvědčení letové způsobilosti Transferovanému letadlu dováženému ze zahraničí ÚCL-S-085-n/ Kdy se vydává Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) 2.1 Všechna transferovaná letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR, která mají vydáno Osvědčení letové způsobilosti na formuláři EASA Form 25, musí mít jako nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti na formuláři EASA Form 15a nebo 15b (viz příloha).bez platného ARC letadlo není letově způsobilé. 3. Co je ARC 3.1 ARC osvědčuje, že letadlo pro které bylo vydáno v době vydání ARC splňuje podmínky letové způsobilosti a pohybuje se v řízeném prostředí. 3.2 Letadlo v řízeném prostředí je letadlo neustále řízené organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G Nařízení komise (ES) č. 2042/2003, které nezměnilo tuto organizaci za předchozích 12 měsíců a které je udržováno organizací oprávněnou k údržbě. To zahrnuje provádění údržby podle bodu M.A.803 písm. b) a uvolnění do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 a 3. výše uvedeného Nařízení. 4. Vydání ARC letadlu zapsanému v LR ČR 4.1 Pokud je letadlo v řízeném prostředí a organizace k řízení zachování letové způsobilosti, která řídí letovou způsobilost letadla je k tomu oprávněna smí dle rozsahu svého oprávnění: a.) b.) c.) Vydávat pro ÚCL Doporučení k vydání ARC (viz příloha) Vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v souladu s bodem M.A.710 Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 EASA Form 15b. Pro osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí, prodloužit dvakrát platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti pokaždé pro období jednoho roku. Osvědčení kontroly letové způsobilosti nesmí být prodlouženo, jestliže si je organizace vědoma, nebo má důvod věřit, že letadlo je letově nezpůsobilé.

11 Strana Pokud není organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněna vydávat ani doporučení pro ÚCL k vydání ARC, vydává ARC na základě vlastní kontroly letové způsobilosti ÚCL na formuláři EASA Form 15a. 4.3 Jestliže letadlo není v řízeném prostředí, nebo je letová způsobilost letadla řízena organizací k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G, která není držitelem práv k provádění kontrol letové způsobilosti, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vydáno příslušným úřadem (ÚCL) následně po uspokojivém zhodnocení, které se zakládá na doporučení vytvořeném odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, odeslaném společně s žádostí od vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení musí být založeno na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710 Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 EASA. 5. Platnost ARC 5.1 Platnost ARC je standardně jeden rok od data vydání. Ve zvláštních případech ÚCL může dle svého rozhodnutí vydat ARC s platností kratší než jeden rok. 5.2 Prodlužování ARC se provádí následovně: Pokud je organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná pro vydávání ARC na formuláři EASA Form 15b smí prodloužit dvakrát platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti pokaždé na období jednoho roku Pokud je organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná vydávat pouze doporučení pro ÚCL, vydává ÚCL ARC na základě tohoto doporučení na formuláři EASA Form 15a s platností jednoho roku Pokud není organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná vydávat doporučení pro ÚCL, vydává ÚCL ARC na základě vlastní kontroly letové způsobilosti na formuláři EASA Form 15a s platností jednoho roku. 5.3 Osvědčení kontroly letové způsobilosti se stává neplatným, jestliže: a.) b.) c.) d.) je pozastaveno nebo zrušeno, nebo je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti, nebo letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku ČR, nebo je typové osvědčení, podle kterého bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti, pozastaveno nebo zrušeno. Poznámka: Dle Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 čl. 7 odst. 3(b) je možno používat ARC vydané dle národního předpisu L8/A (viz příloha 1) do

12 Strana Číslování ARC 6.1 ARC se přiděluje stejné číslo jako má OLZ, přičemž se číslicí za lomítkem eviduje pořadí vydaných ARC (např 5152/2 znamená třetí ARC v řadě s číslem 5152) Pozor: Číslo za lomítkem u OLZ a u ARC nemusí být stejné (u OLZ číslo za lomítkem určuje pořadové číslo OLZ). 8. Správní poplatek 7.1 ÚCL vydá ARC po zaplacení příslušných správního poplatku v souladu se Zákonem č.305/97 Sb. v platném znění 9. Postup pro vydání ARC Úřadem pro civilní letectví ČR 8.1 ARC vydané na základě doporučení organizace k řízení zachování letové způsobilosti: ÚCL obdrží od organizace k řízení zachování letové způsobilosti ve lhůtě minimálně 30 dnů před koncem platnosti ARC žádost o vydání ARC a doporučení vydané na základě provedení kontroly letové způsobilosti. Na základě doporučení vydá ÚCL ARC na formuláři EASA Form 15a. ÚCL má právo účastnit se všech kontrol spolu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti a dále má právo požadovat jakékoliv doklady k letadlu či provedení jakýchkoliv pozemních či letových testů. ÚCL bude provádět audity organizací pro řízení zachování letové způsobilosti. 8.2 ARC vydané na základě kontroly letové způsobilosti provedené ÚCL: Pokud nemá organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávnění vydávat doporučení, provede ÚCL kontrolu letové způsobilosti na letadle prostřednictvím vlastních inspektorů. To se týká jak kontroly dokumentace tak fyzické kontroly letadla. Na základě kladných výsledků kontroly vydá ÚCL letadlu ARC s platností jednoho roku. 8.3 V obou předcházejících případech platí, že nejméně jednou za dva roky se při kontrole letové způsobilosti musí provést zkušební let provozní dle schváleného programu pro ověření letových charakteristik letadla. V mezidobí je možno provést ze strany ÚCL dle vlastního uvážení kontrolu letadla na trati (za letu). Náležitosti s tím spojené zajišťuje žadatel o vydání ARC. 8.4 Ke splnění požadavku na kontrolu letové způsobilosti letadla musí pracovník ÚCL provést plně dokumentovanou kontrolu záznamů letadla, aby se přesvědčil, že:

13 Strana byly řádně zaznamenány letové hodiny, a s tím spojené počty letů, draku, motoru a vrtule, 2. letová příručka je v souladu s konfigurací letadla a odpovídá poslední změně, 3. byla provedena veškerá údržba plánovaná na letadle v souladu se schváleným programem údržby, 4. veškeré známé závady byly odstraněny nebo, je-li to použitelné, dále řešeny řízeným způsobem, 5. veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti byly provedeny a řádně zapsány, 6. veškeré modifikace a opravy provedené na letadle byly zapsány a jsou schválené v souladu s částí 21, 7. všechny letadlové celky s omezenou provozní lhůtou zastavěné na letadle jsou řádně označeny, zapsány a nepřekročily jejich schválené omezené provozní lhůty, 8. veškerá údržba byla uvolněna v souladu s touto částí, 9. dokument hmotnosti a vyvážení odráží konfiguraci letadla a je platný, 10. letadlo vyhovuje schválenému typovému návrhu. 8.5 Za ÚCL má právo vydat ARC pracovník, který má tento úkon ve svých pracovních povinnostech a splňuje podmínky Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 M.B ARC se vydá ve třech originálech. Originál č. 1, tištěný na tvrdém papíru, se vydá žadateli a zůstává trvale na palubě letadla. Originál č. 2, tištěný na normálním papíru, se předá Leteckému rejstříku ČR. Originál č. 3, na normálním papíru, slouží inspektorovi, který příslušné ARC vydal a je archivováno ve složce letadla po dobu nejméně šesti let od vypsání letadla z LR ČR.

14 Strana 14 Czech Republic A member of the European Aviation Safety Agency Česká republika člen Evropské agentury pro bezpečnost letectví AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI ARC REFERENCE: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: Pursuant to (EC) Regulation No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council for the time being in force, Na základě platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002, REFERENCE / ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ: has performed an aiworthiness review according to M.A.710 on the following aircraft: provedla kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 u následujícího letadla: Aircraft manufacturer / Výrobce letadla: Manufacturer's designation / Typ letadla: Aircraft registration / Poznávací značka letadla: Aircraft serial Number / Výrobní číslo letadla: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the review. Letadlo je v době kontroly považováno za letově způsobilé. Date of issue: Datum vydání: Date of expiry: Datum ukončení platnosti: Signed: Podpis:... Authorisation No.: Číslo oprávnění: 1 st Extension:The aircraft has remained in a controlled environment according to M.A.901 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. 1. Prodloužení: Letadlo zůstalo minulý rok v řízeném prostředí v souladu s bodem M.A.901. Letadlo je považováno v době vydání za letově způsobilé. Date of issue: Datum vydání: Date of expiry: Datum ukončení platnosti: Signed: Podpis:... Authorisation No.: Číslo oprávnění: 2 nd Extension: The aircraft has remained in a controlled environment according to M.A.901 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue. 2. Prodloužení: Letadlo zůstalo minulý rok v řízeném prostředí v souladu s bodem M.A.901. Letadlo je považováno v době vydání za letově způsobilé. Date of issue: Datum vydání: Date of expiry: Datum ukončení platnosti: Signed: Podpis:... Authorization Nr.: Číslo oprávnění: EASA Form 15b / Formulář 15b EASA Page 14 of 16 / Strana 14 (celkem 16) CAA/F-ST-119-0/05 Příloha 2

15 Strana 15 CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA Member State of the Členský stát European Union Evropské unie AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI ARC REFERENCE/ČÍSLO OSVĚDČENÍ: Pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council for the time being in force, the Czech Republic hereby certifies that the following aircraft: Na základě platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 osvědčuje tímto Česká republika, že následující letadlo: Aircraft manufacturer / Výrobce letadla: Manufacturer's designation of aircraft / Typ letadla: Aircraft registration / Poznávací značka letadla: Aircraft serial Number / Výrobní číslo letadla: is considered to be airworthy at the time of the issue. je v době vydání považováno za letově způsobilé. Date of issue: Datum vydání: Date of expiry: Datum ukončení platnosti: Signed: Podpis: Authorisation No: Číslo oprávnění: EASA Form 15a Formulář 15a EASA CAA/F-ST-077-0/04 Příloha 3

16 Strana 16 Doporučení pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti Výrobce letadla Typ letadla Pozn. značka Výr. číslo Provozovatel letadla Předkládá (název organizace a číslo oprávnění k řízení zachování.letové způsobilosti): Předkladatel tímto prohlašuje, že oprávněným personálem kontroly letové způsobilosti: Byla provedena plně dokumentovaná kontrola záznamů letadla: - Byly řádně zaznamenány letové hodiny a s tím spojené počty letů, draku, motoru a vrtule. - Letová příručka je použitelná pro konfiguraci letadla a odpovídá poslední změně. - Byla provedena veškerá údržba plánovaná na letadle v souladu se schváleným programem údržby. - Veškeré známé závady byly odstraněny nebo dále řešeny řízeným způsobem. - Veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti byly provedeny a řádně zapsány. - Veškeré změny a opravy provedené na letadle byly zapsány a jsou schválené v souladu s Částí Všechny letadlové celky s omezenou provozní lhůtou zastavěné na letadle jsou řádně označeny, zapsány a nepřekročily jejich schválené omezené provozní lhůty. - Veškerá údržba byla uvolněna v souladu s Částí-M. - Dokument hmotnosti a vyvažování odráží konfiguraci letadla a je platný. - Letadlo vyhovuje poslední změně jeho typového návrhu, který je schválen Evropskou Agenturou pro bezpečnost letectví (EASA). Byla provedena fyzická kontrola letadla: - Veškeré požadované označení a štítky jsou řádně umístěny. - Letadlo vyhovuje jeho schválené letové příručce. - Konfigurace letadla vyhovuje schválené dokumentaci. - Nebyly nalezeny žádné zjevné závady. - Nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi letadlem a dokumentovanou kontrolou záznamů letadla. Celkový stav letadla splňuje požadavky na letovou způsobilost dle nařízení Komise (ES) č.2042/2003, Části-M. K datu provedení kontroly je letadlo považováno za způsobilé k provádění letů. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Zkontroloval Schválil Přílohy: 1. Záznam o provedení kontroly letové způsobilosti (Kontrola dokumentace) 2. Záznam o provedení kontroly letové způsobilosti (Prohlídka letadla; Protokol o provedení zkušebního letu) 3. Stav vydaných PZZ/AD Status CAA/F-ST-115-0/05 Příloha 4

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

CAA-ST-081-0/04 P O S T U P Y

CAA-ST-081-0/04 P O S T U P Y C A A - ST - 081-0 /04 Č.J.: 15577/04-422 Vydáno dne : 17.12.2004 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Osvědčení letové způsobilosti pro nově vyrobená sériová letadla

Více

Strana 2 Celkem 13 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO. CAA-ST-098-n/ Změna č. 7

Strana 2 Celkem 13 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO. CAA-ST-098-n/ Změna č. 7 Strana 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO O B S A H Strana 3 Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 1. Úvodní ustanovení, Definice str. 7 2. Prostředí výkonu oprávnění str.

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 3 Strana 2/19 CAA-ST-081-n/04 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Směrnice 1-12 Příloha č. 1 13 Příloha č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/11 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Titulní list - Seznam stran Změny Obsah 1., 2., 3. 3. 3.,4. 4. 4. 4.,5.

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/10 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-10 31.12.2009 Strana:3/10 Změny a opravy Postupů CAA-ST-087-n/06 Změny

Více

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 9 1 9 3. 9. 2012 Vydání č. 1 Strana 2/9 1.2 Změny a opravy Změny Číslo změny Datum změny Datum záznamu a podpis

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

C A A - ST /04 P O S T U P Y

C A A - ST /04 P O S T U P Y C A A - ST - 079-1 /04 Č.J.: 416/05-422 Vydáno dne : 14.1.2005 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Povolení k letu, jako osvědčení letové způsobilosti nově vyrobených

Více

C A A - ST /04. Vydáno dne : Změněno dne pod č.j.3049/ P O S T U P Y

C A A - ST /04. Vydáno dne : Změněno dne pod č.j.3049/ P O S T U P Y C A A - ST - 080-2 /04 Č.J.: 15576/04-422 Vydáno dne : 10.12.2004 Změněno dne 30.11.2006 pod č.j.3049/06-422 Zpracovatel : Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti

Více

CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 P O S T U P Y

CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 P O S T U P Y CAA-ST-078-1/04 Strana 1/12 CAA-ST-078-1/04 C.j. zmeny: 1083/05-422 Vydáno dne: Zpracovatel: Oddelení VYR P O S T U P Y pro žadatele o/držitele schválení výroby výrobku, letadlových cástí a zarízení podle

Více

č. PO/TI L8/A

č. PO/TI L8/A ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK č. PO/TI L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o vydání Povolení k letu pro nově vyrobená sériová letadla a schválení souvisejících letových podmínek dle nařízení Komise

Více

Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O

Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O Strana 2 Z Á MĚRNĚ NEPOUŽI T O O B S A H Strana 3 0. Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 Zkratky a definice str. 6 1. Úvod str. 7-9 2. Činnost pověřeného

Více

CAA-TI-009-9/ Změna č. 9

CAA-TI-009-9/ Změna č. 9 Strana 2 Z Á M Ě R N Ě N E P O U Ž I T O O B S A H Strana 3 0. Obsah str. 3 Seznam platných stran str. 4 Změny a opravy str. 5 Rozdělovník str. 6 Zkratky a definice str. 6 1. Úvod str. 7-9 2. Činnost pověřeného

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2012) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení (EU) č..../..., kterým se stanoví technické

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2013) XXX návrh PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování

Více

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě (dále jen POA) podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012, části 21, oddílu A, hlavy G (dále jen

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2010/006/R ROZHODNUTÍ č. 2010/006/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 31. srpna 2010 kterým

Více

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA CAA-ZLP-168 1. OBECNĚ 1.1 Změny a opravy Změny 0 27.1.2015 zapracována Opravy 1.2 Seznam platných stran Název: Strana: Platná od: Změna: 1. Obecně 1 27.1.2015 0 1. Obecně 2 27.1.2015 0 2. Převod průkazů

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL Uveřejněno pod číslem jednacím 472/2011220-SP/5. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků,

Více

O B S A H. Změna CAA-ST-106-n-11

O B S A H. Změna CAA-ST-106-n-11 2 O B S A H 0. Všeobecně... 3 0.1. Seznam platných stran... 3 0.2. Změny... 4 0.3. Účel, schválení a kontrola dokumentu... 5 0.4. Zkratky a definice... 5 0.5. Odvolávky... 6 1. Požadavky ÚCL pro hlášení

Více

Aplikace předpisů v civilním letectví

Aplikace předpisů v civilním letectví Aplikace předpisů v civilním letectví Druhy předpisů - Letecký zákon - Nařízení EU - ICAO předpisy - JAA předpisy JAR Letecký zákon - Zákon 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D046141/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D046141/01. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11249/16 AVIATION 152 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Evropská komise Č. dok. Komise: D046141/01 Předmět: Generální sekretariát Rady ROZHODNUTÍ

Více

Praha / Jeneč

Praha / Jeneč Praha / Jeneč - 1.4.2015 Program údržby letadla Pro transferovaná letadla (dle Nařízení 1321/2014,Bod. M.A.302 Program údržby letadla) Program údržby pro malá letadla provozovaná dle 76 a 77 zákona 49/1997

Více

Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I / 99. Vydáno dne : pod c.j.

Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I / 99. Vydáno dne : pod c.j. 1 Ú C L C e s k á r e p u b l i k a C A A C z e c h R e p u b l i c C A A - T I - 0 10-3 / 99 Vydáno dne : 22.7.2002 pod c.j. 9559/02-400 S M E R N I C E pro zkušební lety civilních letadel Ing. Boleslav

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

CAA-TI-015-2/99 S M E R N I C E

CAA-TI-015-2/99 S M E R N I C E CAA-TI-015-2/99 C.J.: 32/05-422 Vydáno dne : 17.1.2005 Zpracovatel : Ing. Sv. Rolenc Odd. Vyr. ST - ÚCL S M E R N I C E POVEROVÁNÍ A CINNOST FYZICKÝCH OSOB pro vydávání Povolení k letu letadlum nove vyrobeným

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2003R2042 CS 17.11.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 postupy pro udělení / změnu schválení pro procedures for granting / change of prior approval for PROVOZ SE SYSTÉMY SNÍMÁNÍ NOČNÍHO VIDĚNÍ - NVIS (v souladu s Částí SPA, Hlavou

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 Přeprava nebezpečného zboží (DG) Dangerous Goods Transportation v souladu s požadavky ustanovení ORO.GEN. 110, SPA.DG 100 a SPA.DG 105 Změna Vydáno Zpracoval: číslo: Pod č.j.:

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA ELSA - D Doplněk k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 strana 1 z 7 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání změny

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování

Více

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ 1. OBECNĚ 1.1: Změny a opravy: Změny opravy 1.2: Seznam platných stran: Název strana platná od změna 1. Obecně 1 21.11.2016 0 1. Obecně 2 21.11.2016 0 2. Prodlužování platnosti kvalifikací 3 21.11.2016

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 Postupy pro udělení schválení, nebo schválení změny alternativních způsobů průkazu a jejich následné uplatňování Procedures for granting a prior approval / change of Alternate

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.8.2012 Úřední věstník Evropské unie L 224/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-018-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení revidovaných standardních hmotností pro cestující a zavazadla. Procedures for granting / change of prior approval for establishing revised

Více

EVROPSKÁ KOMISE NAŘÍZENÍ. ze dne XXX, kterým

EVROPSKÁ KOMISE NAŘÍZENÍ. ze dne XXX, kterým EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX Stanoviskoo agentury EASA č. 06/2012 [...](2012) XXX návrhh PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012 NAŘÍZENÍ Í KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení

Více

Část M, Oddíl A Hlava G Organizace k řízení zachování letové způsobilosti Hlava I Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC)

Část M, Oddíl A Hlava G Organizace k řízení zachování letové způsobilosti Hlava I Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) Část M, Oddíl A Hlava G Organizace k řízení zachování letové způsobilosti Hlava I Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) 1 M.A.702 Žádost Žádost o vydání nebo změnu oprávnění CAMO se podává na formuláři

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.../... ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.../... ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č..../... ze dne [ ] k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny platnosti záznamu a podpis 0 1.1.2002 zapracována 1 21.1.2002 zapracována 2 15.4.2002 zapracována číslo opravy

Více

(5) V zájmu zajištění hladkého přechodu a zamezení problémům by měla být stanovena vhodná přechodná opatření.

(5) V zájmu zajištění hladkého přechodu a zamezení problémům by měla být stanovena vhodná přechodná opatření. L 106/18 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne [ ] C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Postupy pro vydání Osvědčení letové způsobilosti Transferovanému letadlu ÚCL-S-085-2/04

Postupy pro vydání Osvědčení letové způsobilosti Transferovanému letadlu ÚCL-S-085-2/04 Originál č. j. 10988/05-433 revize č. 2 č. j. 344/07-432 Zpracoval: Ing. J. Seyfried ST/DL Ing. B. Ředinová ST/ML Postupy pro vydání Osvědčení letové způsobilosti Transferovanému letadlu ÚCL-S-085-2/04

Více

1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: 1.2 Seznam platných stran 1.3 Seznam použitých zkratek A: EK: CRE: FCL: FE: FIE: FSTD:

1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: 1.2 Seznam platných stran 1.3 Seznam použitých zkratek A: EK: CRE: FCL: FE: FIE: FSTD: 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Změny a opravy: číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 20.09.2018 zapracována číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1.2 Seznam

Více

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008, Článek 1

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008, Článek 1 L 176/4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na

Více

Konsolidované znění je praktickým dokumentačním nástrojem, spočívajícím v začlenění změn a oprav dostupných ke dni jeho zpracování.

Konsolidované znění je praktickým dokumentačním nástrojem, spočívajícím v začlenění změn a oprav dostupných ke dni jeho zpracování. UPOZORNĚNÍ: Konsolidovaná znění ÚCL slouží pouze pro informační účely a ÚCL nenese za jejich obsah odpovědnost. Tyto texty nemají žádnou právní hodnotu. Právně závazná znění naleznete v Úředním věstníku

Více

Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby

Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby Část M, Oddíl A / Část 145, Oddíl A Hlava F Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby pro velká letadla / obchodní leteckou dopravu 1 M.A.602, 145.A.15 Žádost Žádost o vydání nebo změnu oprávnění k

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2013) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 748/2012 ze dne 3. srpna

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

Datum aktualizace tohoto dokumentu:

Datum aktualizace tohoto dokumentu: UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, slouží příslušné dokumenty připravované ÚCL pouze pro informační účely a ÚCL nenese za jejich

Více

Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09 --------------- Záměrně ponechána strana ---------------- Změna : - Strana :2/19 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 1-15

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací

Více

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele CAA-ZLP-153 POSTUPY PRO AME SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ZMĚNA 3 PLATNÁ OD 1.2.2015 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek AME AME-SLZ AMS L LPoZZ OZZ ÚCL SLZ letecký lékař

Více

Úřední věstník Evropské unie L 362. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek prosince České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 362. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek prosince České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 362 České vydání Právní předpisy Svazek 57 17. prosince 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování

Více

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE AIR OPERATOR CERTIFICATE Úvod Manuál je zaměřen k standardizaci postupu při posuzování žádosti a náležitostí předložené žadatelem před vydáním Osvědčení

Více

Úřední věstník Evropské unie L 321/5

Úřední věstník Evropské unie L 321/5 8.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 321/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

MANUÁL PROVOZOVATELE

MANUÁL PROVOZOVATELE MANUÁL PROVOZOVATELE NEOBCHODNÍ PROVOZ LETADEL, NA KTERÁ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 216/2008 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 01 aktualizováno k 15. 06. 2016 Termín

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. prosince 2013 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

2. 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

2. 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje. Sbírka zákonů č. 271 / 2014 Strana 3209 271 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35 1. Všeobecně Tento Postup v souladu se: - zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb., - Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č.1592/2002 - Nařízením komise (ES) č. 1702/2003 -

Více

PO/ST-ČÁST 145.A Strana č.: 2 Celkem stran: 6 1. Obsah. 2. Rozdělovník

PO/ST-ČÁST 145.A Strana č.: 2 Celkem stran: 6 1. Obsah. 2. Rozdělovník PO/ST-ČÁST 145.A.70-15 Strana č.: 2 Celkem stran: 6 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Rozdělovník...2 3. Seznam platných stran...3 4. Změny a opravy...4 5. Seznam zkratek...5 6. Úvod...5 7. Zřízení stanice traťové

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No:

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE Č. / No: 9 8-0 6 Tímto dokumentem se osvědčuje, že uvedený typ letadla, leteckého motoru

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] za účelem změny nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací

Více

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2007/003/R 13/03/2007 Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/003/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 13. března 2007 kterým se mění příloha

Více

STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ STANOVISKO č. 01/2006 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ k nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví

Více

HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU

HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU ČÍSLO VERZE DATUM ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVAL CHARAKTERISTIKA POZNÁMKA 1 1. 5. 2012 ODO Nové vydání 2 1. 3. 2013 ODO 3 1. 7. 2013 ODO 4 2. 3. 2016 OLZ Aktualizace L14 a L2, změna názvu

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ Reference / Číslo oprávnění: Organisation / Organizace: Place of business / Provozovna: CZ.145.0072 Aleš KŘEMEN Vodolská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. března 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. března 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise: D030320/02 PŘÍLOHY 1-6 Předmět:

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Ing. Josef RADA generální ředitel

Ing. Josef RADA generální ředitel Ing. Josef RADA generální ředitel Představení Úřadu pro civilní letectví ÚCL jako evropský letecký úřad Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příklady spolupráce ÚCL na úrovni EU Příklady ostatních

Více

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6.

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. 2017 Obsah Příručky, deníky a záznamy - všeobecně 3 Vedení záznamů

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ č. 2009/006/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 24. března 2009 kterým se mění Příloha I Přijatelné způsoby průkazu

Více

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva SMĚRNICE CAA-SLP-014-1-14 Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva Procedures for granting / change a Fuel Policy prior approval v souladu s požadavky ustanovení CAT.OP.MPA.150

Více

PŘÍRUČKA PRO ŘÍZENÍ ÚDRŽBY (PŘÚ)

PŘÍRUČKA PRO ŘÍZENÍ ÚDRŽBY (PŘÚ) 1 Příloha č. 1 Směrnice CAA-ST-105-3/11 - Vzor PŘÚ Název organizace: Dokument č.: PŘÍRUČKA PRO ŘÍZENÍ ÚDRŽBY (PŘÚ) Tato PŘÚ je vypracována provozovatelem leteckých prací dle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění

Více

Úřad pro civilní letectví České republiky

Úřad pro civilní letectví České republiky TCDS 4-4091-1956 Super Aero 45 Strana 1 of 6 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení Super Aero 45 Držitel Typového osvědčení: Aircraft Industries, a.s Kunovice 1177

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

PROGRAMY SPOLEHLIVOSTI Reliability Programmes

PROGRAMY SPOLEHLIVOSTI Reliability Programmes C A A - ST - 089-0 /06 Vydáno dne : 20.06.2006 pod č.j. 1178/06-430 Zpracovatel : Ing. Jiří Tůma OZL/DL ST ÚCL PROGRAMY SPOLEHLIVOSTI Reliability Programmes Ing. Pavel M A T O U Š E K ředitel ST ÚCL Změna

Více

Seznam platných stran

Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 0 1.1.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis

Více

PŘÍLOHY. k návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHY. k návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění

Více