LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008"

Transkript

1 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/ Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l pouze jeden z nich, a tak se radost z mladých áp, kte í pak krouží nad obcí a klapání jejich zobák se nese do daleka, nekonala. Snad se tedy do káme letos. Podle informací Východo eské pobo ky eské spole nosti ornitologické v Pardubicích je letos na Rychnovsku obsazeno 12 apích hnízd. A tak se žeme zaradovat, že jedno z nich je práv i u nás v Poho í! Stalo se v obci Uplynulá tvrtina roku byla v naší vesnici na události pom rn bohatá, a tak se poj me podívat na ty nejvýznamn jší z nich Pavou ek pro Št stí Milon epelky se u nás edstavil v sále pohostinství v sobotu 26. dubna. Operetku sehrál divadelní soubor Jirásek z Týništ nad Orlicí. Divadelní kousek napsal náš poho ský rodák, básník, herec Divadla Járy Cimrmana Milo epelka podle povídky Ladislava Stroupežnického. Milo epelka se p edstavení v rodné obci také zú astnil. Starobylé varhany v našem kostelíku trápí ervoto a stá í. Pot ebovaly by kompletní renovaci. Ta je však velmi velmi drahá a nejsou na ni peníze. Na obnovu se tedy po ádá sbírka. Obec se pokusila pro letošní rok získat na rekonstrukci i dotaci, ovšem mezi desítkami dalších uchaze, kte í žádali finance nap íklad na cenn jší a památkov chrán ná díla, neusp la. Nezbývá, než v it, že se nástroj, který krásn zní v kostelíku i mších i koncertech již po desetiletí, poda í opravit brzy.

2 Vich ice Emma napáchala v naší obci b ezna nemalé škody. Polámané stromy u silnic na Bohuslavice nad Metují, na Dobrušku a nebo zlomený krásný smrk p ed mate skou školou sv ily o její síle. N kolika ob an m bohužel také poškodila st echy. Pod kování pat í len m sboru dobrovolných hasi, kte í popadané stromy odklízeli. Setkání p edstavitel Sbor dobrovolných hasi okresu Rychnov nad Kn žnou se u nás uskute nilo v sobotu 29. b ezna v sále místního pohostinství. Do Poho í p ijely nejen desítky zástupc dobrovolných hasi, ale nap íklad i generální editel Hasi ského záchranného sboru R genmjr. Miroslav Št pán, dále senátorka Václava Domšová, poslanec Josef Ježek nebo hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Pod kování pat í nyní našim myslivc m. Neváhali ob tovat volný as a pomohli s úklidem tun odpadk z lesa u silnice na eské Mezi í, kde má ást pozemk i Obec. Nyní je les po úpravách a úklidu v po ádku a nezbývá než v it, že se jej takto poda í udržet. Skládka bude jak v obecních, tak v soukromých ástech lesa v budoucnu zakázána pod pokutou. To aby se zamezilo d lání si smetišt z p írody lidem, kte í tu odpadky vyhazovali nap íklad z aut. 2

3 O poho ský st eví ek se v sobotu 3. kv tna sout žilo již podvanácté (!). Tane ní sout ž op t uspo ádala místní základní škola a sout žily zde d tské tane ní soubory základních škol ze Solnice, Dolní Radechové, ze ZŠ Fr. Kupky z Dobrušky a z naší poho ské školy. Porota, v jejímž ele zasedla senátorka Václava Domšová, hodnotila vystoupení ve dvou kategoriích, a to moderní tanec a scénický tanec. P edstavily se také d ti z mate ské školy. Sout ž uvád la bývalá dlouholetá editelka naší školy paní Miroslava Rydlová. Kraj zkontroloval hospoda ení obce. Byl zpracován záv re ný ú et Obce Poho í za rok Podroben byl auditu a záv r Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 zpracované kontrolory krajského ú adu Královéhradeckého kraje zní: "P i p ezkoumání hospoda ení podle 10 odst. 2 zákona. 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, nebyly zjišt ny chyby a nedostatky." Zdaleka ne ve všech obcích se mohou pochlubit takovýmto výsledkem. Sout že Vesnice roku 2008 se v letošním roce astní i naše obec. V pátek 30. kv tna nás navštívila krajská komise sout že. leny poroty, které p edsedá starosta Podb ezí Antonín Novotný, vít zné obce Královéhradeckého kraje roku 2006, provedl po obci starosta Zden k Krafka. Komise posuzuje v obcích nap íklad jejich vzhled, úpravu, pé i o zele a památky, innost, aktivitu a zapojení se do spole enského života u spolk, dále nap íklad obecní hospoda ení nebo spolupráci místních firem. Její zástupci si tak nap íklad prohlédli krom nových cest a par íku kolem kostela i velmi úsp šn vybudovaný komplex firmy VOR spol. s r. o. z bývalého zem lského družstva. Využití tohoto komplexu hodnotili velmi dob e. Do sout že se letos p ihlásilo v kraji t icet dva obcí. Pro nás je to i možnost porovnat se s jinými obcemi. Nutno tak íci, že Poho í rozhodn za jinými obcemi není pozadu! V ad v cí práv naopak. Ú ast v sout ži znamená pro obec také dobrou reklamu a velké zviditeln ní. 3

4 Pohádková náves pot šila d ti i rodi e v sobotu 31. kv tna. Šlo o bezvadnou akci nejen pro d ti, ale i jejich rodi e a pod kování pat í vše spolk m a lidem, kte í pro naše nejmenší atrakce organizovali a nebáli se p evléci za pohádkové bytosti. (foto: J. Fran iak) Vítání ob ánk prob hlo v úterý 3. ervna ve spole enských prostorách staré školy. Do obce nám ibylo celkem dev t nových ob ánk. Gratulujeme š astným rodi m! P ivítal je nejen starosta obce Zden k Krafka, ale malé ob ánky a jejich rodiny p išly pot šit pásmem d ti z mate ské a základní školy. Nejstarší ob anka naší obce je nyní paní Lidmila Kupková, která oslavila v kv tnu úctyhodných devadesát let. Blahop ejeme!!! Oslava 130. výro í vzniku SDH Poho í se bude konat 29. ervna 2008 v p írodním areálu v Poho í p i p íležitosti zdejší pouti. Na programu je od 14. hodin slavnostní zahájení, koncert skupiny Lokálka, prezentace hasi ské techniky a výcviku. V pr hu dne bude uspo ádán i Den otev ených dve í na ZŠ Poho í. Zastupitelstvo 1. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Poho í (rok 2008) ze dne Obecní zastupitelstvo v Poho í: a) schvaluje: 1. 11/2 Starostu obce pana Zde ka Krafku jako delegáta na valnou hromadu spole nosti Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne v Eliš in sále Kongresového centra ALDIS, a.s.v Hradci Králové. 2. 1/3 a) Uzav ení smlouvy o smlouv budoucí o uzav ení cného b emene za finan ní jednorázovou náhradu ve výši K 1500,-. c) Uzav ení smlouvy o z ízení v cného emene na vybudovanou stavbu p ípojky plynovodu do firmy VOR s.r.o, evid.. Net- OSPM/2679/2007 za edpokladu spln ní stanovených podmínek. 3.11/4 Prodej pozemku parc.. 31/4, z kterého byl geometrickým plánem /2007 odm en pozemek 31/9 o vým e 6 m2 za cenu K 210, /5 2) P evzetí povinností a práv ze závazkového vztahu firmy Ladislav Rund, I , vyplývající z mandátní smlouvy/smlouvy o dílo, nov vzniklou firmou Ladislav Rund a.s., I , a to ke dni ) Nákup pozemk v areálu PKS za cenu K ,-. 4) Nákup pozemk parc.. 898/1 o vým e 3981 m2 a 895/1 o vým e 103 m2 za cenu celkem K ,-. 5) Nákup pozemk parc.. 897/1 o vým e 529 m2, parc. 897/2 o vým e 1161 m2, parc..895/2 o vým e 37 m2 a parc.. 895/3 o vým e 10 m2 za cenu celkem K 43425,-. b) bere na v domí: 5. 11/3 b) Jednání o z ízení v cného emene na vedení komunika ní sít do firmy VOR s.r.o /5 1) Zprávu o hospoda ení Obce Poho í v roce Toto usnesení bylo p ijato všemi 12 p ítomnými leny obecního zastupitelstva. 4

5 Z naší základní školy Školní rok je u konce. Zbývá se za ním ohlédnout, trochu si ho p ipomenout a trochu bilancovat. V naší škole jsou 3 t ídy, ve kterých se u í žáci 5 ro ník. Jsme školou málot ídní, žáci r zných ro ník se ve vyu ování potkávají, asto i spolupracují nap ro níky. S po tem žák máme stále problémy, v letošním roce ji navšt vovalo pouze 35 d tí a od zá í tento po et ješt klesne. My u itelky se snažíme nízkého po tu žák využívat k tomu, abychom všem žák m poskytly práv tu jejich cesti ku, po které se dostanou k základ m vzd lání, na které naváží v dalších letech, až již do naší školy chodit nebudou. A moc si vážíme pomoci všech, kte í nám v tomto úkolu pomáhají. Cht la bych na konci letošního školního roku pod kovat všem rodi m našich žák, kte í nám pomohli s dopravou d tí na zné akce, a již na divadelní p edstavení (dvakrát jsme vyjeli do Nového M sta a jednou do Dobrušky), na bruslení do Opo na, na tane ní sout ž do Dobrušky, kde náš tane ní kroužek pod vedením sle ny Baškové zabodoval a získal 1., 2. a 3. místo ve dvou kategoriích, nebo na vystoupení v ZŠ v eském Mezi í, kde nás Poho ek reprezentoval. Jmenovit mé pod kování pat í p.jánské, p.hastrdlo, p. Ka kové, p.kopecké, p.fran iakové a p.petrové. Pod kování si zaslouží i všichni sponzo i naší tane ní sout že Poho ský st eví ek, která se letos konala již po jedenácté. Bez podpory sponzor z obce by se nám t žko da ilo tuto akci po ádat. D kuji p.jánskému, p.šponarovi, p.mgr.mervartové, p.mišákovi a p.bezvodovi. Dále Sdružení rodi a p átel školy ZŠ i MŠ v Poho í, Klubu p átel Poho í a samoz ejm i našemu z izovateli Obci Poho í a doufám v naši další spolupráci. Když již uzavírám školní rok, ráda bych také pod kovala paní a panu Šolcovým, kte í se zasloužili o nový živý plot kolem školy a letos nám zdarma jako sponzorský dar p ivezli a také upravili mul ovací k ru kolem již vzrostlých ke. A nesmím zapomenout na p.kašpara, který nám již n kolikrát domluvil a zorganizoval bruslení na zimním stadionu v Opo a také nám pomohl s dopravou na tuto akci. B hem školního roku jsme p ipravili pro žáky spoustu akcí, výjezd a výlet, namátkou mohu ipomenou nap íklad podzimní výlet do Sedlo ova, p edváno ní návšt vu Muzea betlém v T ebechovicích, masopustní pr vod o jarních prázdninách, velikono ní program St ediska ekologické výchovy, který prob hl ve škole, výlet ke Dni Zem, výpravu do Josefova na program Muzea v Jarom i, které se zú astnili žáci 3. 5.r., zatímco žáci 1. a 2.r. navštívili zámek v astolovicích. Ke Dni d tí jsme zorganizovali jako každoro sportovní den p ed školou, na kterém všichni žáci dostali balí ek sladkostí od Klubu p átel Poho í, tímto d kuji jeho len m. A samoz ejm Spaní ve škole a školní výlet do Police nad Metují do Muzea stavebnice Merkur a do Adršpašských skal. A další akce pro rodi e našich žák i pro Vás ostatní, t eba Zpívání pod váno ním stromem a váno ní výstavu, velikono ní výstavu výtvarných prací, váno ní besídku pro rodi e, besídku k uvítaní léta a prázdnin... Vý et není úplný, ale vy erpávající. A proto chci pod kovat i všem svým spolupracovnicím, p.u. Mervartové, p.u.chmela ové, p. vych.moravcové a p. školnici Ka kové za to, že se mnou ten další školní rok zdárn dovedly ke konci a p eji nám ve škole i Vám všem p kné prázdniny, zasloužený odpo inek a a se v zá í zase ve zdraví setkáme. Eva B lohlávková, editelka školy Jak jsme prožili druhé pololetí školního roku Letošní zima byla skoupá na sn hovou nadílku. Každá chvilka na sn hu byla vzácná a d ti ji s radostí využily k zimním hrám. Soust edily jsme se proto na p ípravu Masopustního reje, který se uskute nil 5.února na parkovišti ve st edu obce. Druhý ro ník po ádaný spole se základní školou byl bohatší na masky, nebo se všichni rodi e zapojili do výroby masek, nebo si je pro d ti zap ili. I divák kolem parkovišt bylo více než v minulém roce. V tšina z nich p isp la finan ní ástkou do pokladni ky. N které maminky i babi ky napekly koblihy, smaženky i kolá ky. Odnášeli jsme si i r zné sladkosti. Po así nám p álo, a tak jsme všichni prožili p íjemné, veselé dopoledne. Další vyda enou akcí bylo vynášení Moreny, kterou jsme si spole vyrobili. Vhozením do D diny za vesnicí, s od íkáváním básn Zimo,zimo táhni pry, jsme se rozlou ili se zimou a p ivítali jaro. Velikono ní svátky jsou vždy d vodem k radosti a veselí. Výroba pomlázek, koledování a zdobení vají ek je pro Velikonoce charakteristická zábava. Výsledky svého snažení p edvedly d ti na výstav v ZŠ.Tam se mohli nejen rodi e p esv it o tom, jak máme u nás v Poho í šikovné d ti. Poda ilo se nám bezplatn získat 2 po íta e pro d ti. Jeden z nich nám již pan Sobotka instaloval ve íd. V tšina d tí má již s po íta em své zkušenosti, ty menší se u í zacházet s myší a ešit jednoduché úkoly. Na základ dobré zkušenosti instalujeme i druhý po íta, aby mohly sou asn pracovat starší i 5

6 mladší d ti. Zakoupili jsme programy pro cvi ení post ehu, pam ti, myšlení a i odpovídající edškolnímu v ku. Duben je pro nás m sícem úklidu nejen naší zahrady, ale i st edu obce. D ti si tak vytvá í kladný vztah k p írod, životnímu prost edí a není jim lhostejné, když vidí papírek nebo jiný odpad ležet na trávníku nebo chodníku. U íme se odpad t ídit. Ve t íd máme koše, které si d ti vyrobily - na papír Papírá ek, na plasty Plas ek. Rodi e nám pomáhají se sb rem papíru. Vyda il se nám arod jnický rej 30.dubna dopoledne. Poda ilo se za arovat všechny d ti a zm nit je na ježibaby a ježid dky. Z p edem natrhaných a nasušených bylinek jsme spole va ili bylinkové aje a ochutnávali je. Na zahrad plnily d ti arod jnické úkoly: prolézaly pavu inou, p eskakovaly ohýnek a koš ata, z pytlíku vytahovaly r zné um lé p íšerky (hady, pavouky, myši, krysy..), se zakrytýma o ima dokreslovaly nohy pavoukovi. Posledním úkolem bylo p ekousnout žížalu želé. Záv rem dostaly všechny ti medaili Malý ochraná. Na Poho ském st eví ku vystoupilo 7 d tí s tane kem Bobík (viz. foto). Ke Dni matek nacvi ily d ti pro své maminky a babi ky básn, písn a tane ky. Po vystoupení - v pond lí 5. kv tna - edaly d ti maminkám vyrobené dárky: náramek z d ev ných korál a zápich srdí ko. P esto, že n které nejmenší d ti nep emohly ostych a svou básni ky nep ednesly, odcházely maminky spokojené s o ekáváním, že ji uslyší doma. Ve dnech 30.4., 6.5. a prob hla v mate ské škole komplexní inspekce s velmi dobrým výsledkem. V nejbližší dob se p ipravujeme na zasloužený výlet do ZOO ve Dvo e Králové. S d tmi jsme oslavili MDD v pátek 30. kv tna na zahrad naší školy a v sobotu jsme p ipravili s ostatními organizacemi obce Pohádkovou náves pro ve ejnost. N kolik d tí vystoupilo s krátkým programem na Vítání ob ánk v úterý 3. ervna. S nejstaršími d tmi se rozlou íme v posledním ervnovém týdnu, kdy bude 8 d tí pasováno na školáky. Ur it nám - u itelkám ukápne n jaká ta slzi ka, nebo letošní kolektiv d tí byl velmi dobrý. ti byly ohleduplné, zvídavé, aktivní a m ly zájem o vše nové. Prost ednictvím t chto list d kujeme ješt jednou Honební spole nosti eské Mezei í, která nám edala sponzorský dar 8.000,-K a manžel m ernovským, kte í nám darovali 2.000,-K. T chto pen z bude použito k nákupu zahradního ná adí - skluzavky, p ípadn hra ek. Doufáme, že léto bude opravdu teplé a všichni si užijeme slunce i vody. P ejeme vám všem krásnou dovolenou plnou spole ných zážitk. Eliška Ž árková, editelka MŠ Znáte Kroniku obce Poho í? etli jste ji? Víte, co je letopisecká komise a kdo je jejími leny? Znáte svého kroniká e? Víte, co d lat s archivními dokumenty? Chcete si kroniku d kladn prostudovat? Máte zájem do ni p isp t? A kone znáte rozdíl mezi kronikou a digitální kronikou? Jednoduché otázky, ale odpov di nejsou vždy tak jednoduché a jasné. Tento lánek by Vám m l odpov t na výše položené otázky a dát Vám i další informace navíc. Nejd íve by se asi slušelo se p edstavit. Jmenuji se Jan Jurásek a 12. dubna 2000 jsem byl jmenován obecním zastupitelstvem do funkce obecního kroniká e. Do dnešního dne tuto funkci zastávám. V roce 2000 na m ekal nelehký úkol. Zpracovat komplexn historii obce z dostupných zdroj do jednoho materiálu. Jako první podklad m posloužila rodinná kronika rodu Brich (Václav Brich byl m j 6

7 da, kroniku psal ru s malovanými obrázky). Jako druhý podklad byla obecní kronika z roku vedená panem Jaroslavem Mervartem (psaná na psacím stroji). T etím podkladem bylo množství materiálu, letá, zápisk i fotografií bez popisu. Pustil jsem se tedy do díla a zanedlouho vznikl z výše uvedených podklad jednotný materiál s názvem Digitální kronika Poho í. Ta byla rozd lená do tematických kapitol a v tomto duchu tato kronika žije dodnes. Ptáte se pro zrovna digitální? Na za átku jsme m li n kolik možností, jak pokra ovat ve psaní kroniky dál: 1. Vrátit se k ru psané kronice a malování obrázk p ímo do kroniky. K tomu je zapot ebí koupit velkou prázdnou knihu s vazbou (která velmi trpí p i prohlížení a hlavn p i psaní zápis, nehled na ergonomii p i psaní kroniky). Kronika je to krásná, o tom není pochyb, ale zaslouží si být zav ená v archivu bez možnosti neomezeného náhledu ve ejnosti do ní? 2. Pokra ovat ve psaní kroniky na psacím stroji a fotografie vést v odd lených deskách s odkazy na zápisy v kronice. (papírové fotografie se nesmí vkládat p ímo do kroniky, protože ji potom fyzicky znehodnocují nabýváním obsahu a trpí tím vazba kroniky). Ale op t se jedná o jeden výtisk, který musí být podle zákona archivován a tudíž možnost se dostat ke kronice je velmi omezená. 3. Zkusit vykro it do neznáma a veškeré materiály digitalizovat. Texty p epsat, malované obrázky a fotografie oscanovat do po íta e. To pak sesadit do jednoho materiálu v po íta i. Kroniku vytvo it jako flexibilní pro prakticky jakékoliv rozši ování. Fotografie se vkládají p ímo do textu a tisknou se spolu s textem (nenabývá fyzicky kniha kroniky). Zárove spl ujeme podmínku, že originály musí být uloženy pro archivní ú ely budeme vždy ukazovat plnohodnotnou barevnou kopii. A již ze slova digitální je z ejmé, že zve ejn ním na Internetu se k ní dostane kdokoliv s p ístupem k Internetu t eba z Austrálie, tedy pokud samoz ejm umí esky. Rozhodli jsme se tedy pro t etí variantu. Ale jak ji vést? V tšina kronik, které znám, je vedena chronologicky dle událostí tak, jak se staly bez ohledu na téma, které obsahuje. To jde u ru psané kroniky, problémem však je, pokud se na n jaký záznam zapomene a již není kam vepsat do správného asu My jsme se rozhodli jít trošku jinou cestou, kdy budeme vepisovat záznamy chronologicky, ale po kapitolách. Založil jsem celkem 19 kapitol (Život v obci, Nejstarší historie, P íroda a živelné pohromy, Obecní hostinec, H bitov, Významné osobnosti, Kostel sv. Jana K titele, Výstavba obce, ). Každý rok je nadepsán íslem roku v každé kapitole. Kronika je svázána kroužkovou vazbou, takže nám poskytuje dostatek prostoru pro jakékoliv rozši ování i vkládání zapomenutých událostí. Máte zájem si kroniku p íst? Máte dv možnosti. Pokud máte p ístup k internetu, prohlédn te si ji na Pokud internet nemáte, máte možnost nahlédnout do kroniky dle zákona. 132/2006 Sb. na Obecním ú ad v ú ední hodiny, p íp. po domluv se starostou p. Krafkou i v jiné dob. Ptáte se kdo je letopisecká komise? Letopiseckou komisi ( 2 zák.. 80/1920Sb.) tvo í starosta obce a dva ob ané, ustanovení k tomu obecním zastupitelstvem. Komise jest povinna dozírati na úpravu pam tní knihy obecní a zápisy v ní, v pochybných p ípadech ur í zápis nebo na ídí zm nu, dopln ní nebo opravu zápisu po stránce v cné. Letopisecká komise v Poho í je složena ze starosty p. Krafky a dvou len zastupitelstva p. Fran iaka a pí. Jebavé. Schází se jednou za rok a vždy hodnotí p edložený návrh na zápis do kroniky. Ale dost už paragraf a zákon. Nyní bych se rád vrátil ke kroniká ské práci do roku 2002, kdy se v obci konala akce s názvem Víkend v Poho í. Sou ástí oslav (nebo víkendu) byly oslavy 100 let od položení základního kamene našeho kostela, o víkendu v P írodním areálu vystoupila v sobotu skupina Chinaski, v ned li pak country skupina Louisiana. V obecním hostinci se pak konala výstava Z historie Poho í. Tam jste m li všichni možnost shlédnout fotografie všech dom v Poho í, sou ástí byly i menší výstavky hasi, rekonstrukce kostela a mnohé další. Tuto výstavu bych rád zopakoval p i íležitosti oslav první zmínky o obci Poho í (650 let), která se bude konat v roce Pro v tšinu obyvatel dost asu, pro kroniká e velmi málo. Rád bych Vás touto cestou cht l požádat o spolupráci p i poskytování podklad a fotografií i jiných dokument, které se vztahují k Vašemu domku nebo naší obci. Ale nejedná se jen o fotografie. Pokud máte doma r zné mapy, malované obrazy návsi i dome ku, almanachy, korespondenci, ú ední dokumenty, pokladní doklady, pr kazky, zkrátka vše, co má historickou hodnotu, budu velmi rád za zap ení pro dnešní obec, budoucí generace pak za cenné informace o historii. V pr hu tohoto a p íštího roku budu 7

8 obcházet d m od domu, a dopl ovat na základ Vašich informací podklady, které jste vid li na výstav. Se souhlasem majitele si dome ek pouze pro ú ely kroniky vyfotím. Zap ené texty a staré fotografie zdigitalizuji a v po ádku vrátím zp t. Pokud s dokumenty do budoucna nepo ítáte a mají svoji historickou hodnotu, zajistím odbornou digitalizaci a následnou archivaci. A ptáte se pro to všechno d lám? Ne kv li povinnosti ani kv li zákonu. Vystihuje to jeden z citát z d dovy kroniky:... Snad se t eba najde i pokra ovatel této kytice vzpomínek, až p estane mé pero psát. eji mu, p ípadn t m, kdo budou psát po n m, hodn zdraví a úsp chu v práci. Vždy z historie nám zbydou jen vzpomínky a ty stojí za to zaznamenat! Jan Jurásek, kroniká obce Poho í, Profesor Jan Voborník V jedn ch minulých listech obce Poho í byla zmínka o n kterých osobnostech, rodácích obce, m..j. i o profesoru Dr.h.c. Janu Voborníkovi. Pan profesor, i když v obci žil pouze po dobu svého d tství a mládeneckého v ku, nikdy na obec nezapomn l, a rád se do své rodné obce vracel. Vztah obce k jeho osobnosti byl výrazn oživen v roce 1994, konkrétn 27. ervna, jeho 140. výro ím narození, kdy byla na místní základní škole odhalena bronzová pam tní deska, kterou obci darovala vnu ka Jarmila Voborníková. Pan profesor si jist zaslouží, aby stru ná monografie jeho osobnosti vydaná ke zmín nému výro í, byla zve ejn na v Listech obce Poho í, zpracovaná voln tehdejším starostou obce podle studie Aleny Vokálové z roku Kdo to byl a co znamenal pro naši vlast profesor Voborník? V prvé ad u itel. U il postupn na gymnáziích v Rychnov n. Kn., Domažlicích, Ji ín, Litomyšli a na Malostranském gymnáziu v Praze, celých 43 let. Mimo to p sobil jako eský literární historik a kritik. Psal monografie, drobn jší stati literárn historické, literárn kritická pojednání a literární p íru ky, zejména pro studenty. Psal také i díla beletrická, etná dramata, nap. Husitská trilogie /Jan Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava/. Svým v elým vztahem ke student m byl práv studenty nazýván,,milým otcem,,,tatínkem i,,našim douškem. Vychoval adu budoucích v dc, léka, um lc a spisovatel, z nichž lze namátkou jmenovat egyptologa Františka Lexu, cestovatele Vráze, malí e a ilustrátora Adalfa Kašpara, spisovatelé J.Š. Baara, Vladislava Van uru. Dokladem vzájemných vztah pana profesora se studenty i ve ve ejném život je t ídílný sborník tvrtky - Vzpomínky a žertíky kroužku p átel profesora Voborníka z let Kroužek soust oval žáky profesora Voborníka, kte í se se svým itelem i po letech stále pravideln scházeli. I když byl jeho život zcela napln n prací, nikdy nezapomn l na sv j rodný kraj a obec Poho í, kde se v.p. 62 narodil. Rád se do rodné obce vracel, kde odpo íval a nabíral dalších sil. Soupis jeho prací obsahuje okolo šesti set položek, a již prací literárn historických i kritických, tak p vodní tvorby básnické, prozaické i dramatické. Na návrh profesorského sboru filozofické fakulty UK, byl jmenován estným doktorem filozofie. Diplom estného doktora filozofie honoris causa mu byl p edán p i íležitosti jeho 85. narozenin. Pan profesor v kruhu svých p átel a nejbližších dožívá vysokého v ku. Zem el 8. b ezna 1946 v Praze. Obsáhlá písemná poz stalost Jana Voborníka je uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Jaroslav Mervart Listy obce Poho í vydává Obecní ú ad Poho í, Poho í 186, Dobruška, tel.: , Zpracování: Pavel Bedná. Tisk: regereklama, Opo no. Vychází nákladem 300 ks. Veškerá práva vyhrazena. 8 Profesor Voborník p ed svým rodným statkem v Poho í

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více