LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008"

Transkript

1 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/ Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l pouze jeden z nich, a tak se radost z mladých áp, kte í pak krouží nad obcí a klapání jejich zobák se nese do daleka, nekonala. Snad se tedy do káme letos. Podle informací Východo eské pobo ky eské spole nosti ornitologické v Pardubicích je letos na Rychnovsku obsazeno 12 apích hnízd. A tak se žeme zaradovat, že jedno z nich je práv i u nás v Poho í! Stalo se v obci Uplynulá tvrtina roku byla v naší vesnici na události pom rn bohatá, a tak se poj me podívat na ty nejvýznamn jší z nich Pavou ek pro Št stí Milon epelky se u nás edstavil v sále pohostinství v sobotu 26. dubna. Operetku sehrál divadelní soubor Jirásek z Týništ nad Orlicí. Divadelní kousek napsal náš poho ský rodák, básník, herec Divadla Járy Cimrmana Milo epelka podle povídky Ladislava Stroupežnického. Milo epelka se p edstavení v rodné obci také zú astnil. Starobylé varhany v našem kostelíku trápí ervoto a stá í. Pot ebovaly by kompletní renovaci. Ta je však velmi velmi drahá a nejsou na ni peníze. Na obnovu se tedy po ádá sbírka. Obec se pokusila pro letošní rok získat na rekonstrukci i dotaci, ovšem mezi desítkami dalších uchaze, kte í žádali finance nap íklad na cenn jší a památkov chrán ná díla, neusp la. Nezbývá, než v it, že se nástroj, který krásn zní v kostelíku i mších i koncertech již po desetiletí, poda í opravit brzy.

2 Vich ice Emma napáchala v naší obci b ezna nemalé škody. Polámané stromy u silnic na Bohuslavice nad Metují, na Dobrušku a nebo zlomený krásný smrk p ed mate skou školou sv ily o její síle. N kolika ob an m bohužel také poškodila st echy. Pod kování pat í len m sboru dobrovolných hasi, kte í popadané stromy odklízeli. Setkání p edstavitel Sbor dobrovolných hasi okresu Rychnov nad Kn žnou se u nás uskute nilo v sobotu 29. b ezna v sále místního pohostinství. Do Poho í p ijely nejen desítky zástupc dobrovolných hasi, ale nap íklad i generální editel Hasi ského záchranného sboru R genmjr. Miroslav Št pán, dále senátorka Václava Domšová, poslanec Josef Ježek nebo hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Pod kování pat í nyní našim myslivc m. Neváhali ob tovat volný as a pomohli s úklidem tun odpadk z lesa u silnice na eské Mezi í, kde má ást pozemk i Obec. Nyní je les po úpravách a úklidu v po ádku a nezbývá než v it, že se jej takto poda í udržet. Skládka bude jak v obecních, tak v soukromých ástech lesa v budoucnu zakázána pod pokutou. To aby se zamezilo d lání si smetišt z p írody lidem, kte í tu odpadky vyhazovali nap íklad z aut. 2

3 O poho ský st eví ek se v sobotu 3. kv tna sout žilo již podvanácté (!). Tane ní sout ž op t uspo ádala místní základní škola a sout žily zde d tské tane ní soubory základních škol ze Solnice, Dolní Radechové, ze ZŠ Fr. Kupky z Dobrušky a z naší poho ské školy. Porota, v jejímž ele zasedla senátorka Václava Domšová, hodnotila vystoupení ve dvou kategoriích, a to moderní tanec a scénický tanec. P edstavily se také d ti z mate ské školy. Sout ž uvád la bývalá dlouholetá editelka naší školy paní Miroslava Rydlová. Kraj zkontroloval hospoda ení obce. Byl zpracován záv re ný ú et Obce Poho í za rok Podroben byl auditu a záv r Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 zpracované kontrolory krajského ú adu Královéhradeckého kraje zní: "P i p ezkoumání hospoda ení podle 10 odst. 2 zákona. 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, nebyly zjišt ny chyby a nedostatky." Zdaleka ne ve všech obcích se mohou pochlubit takovýmto výsledkem. Sout že Vesnice roku 2008 se v letošním roce astní i naše obec. V pátek 30. kv tna nás navštívila krajská komise sout že. leny poroty, které p edsedá starosta Podb ezí Antonín Novotný, vít zné obce Královéhradeckého kraje roku 2006, provedl po obci starosta Zden k Krafka. Komise posuzuje v obcích nap íklad jejich vzhled, úpravu, pé i o zele a památky, innost, aktivitu a zapojení se do spole enského života u spolk, dále nap íklad obecní hospoda ení nebo spolupráci místních firem. Její zástupci si tak nap íklad prohlédli krom nových cest a par íku kolem kostela i velmi úsp šn vybudovaný komplex firmy VOR spol. s r. o. z bývalého zem lského družstva. Využití tohoto komplexu hodnotili velmi dob e. Do sout že se letos p ihlásilo v kraji t icet dva obcí. Pro nás je to i možnost porovnat se s jinými obcemi. Nutno tak íci, že Poho í rozhodn za jinými obcemi není pozadu! V ad v cí práv naopak. Ú ast v sout ži znamená pro obec také dobrou reklamu a velké zviditeln ní. 3

4 Pohádková náves pot šila d ti i rodi e v sobotu 31. kv tna. Šlo o bezvadnou akci nejen pro d ti, ale i jejich rodi e a pod kování pat í vše spolk m a lidem, kte í pro naše nejmenší atrakce organizovali a nebáli se p evléci za pohádkové bytosti. (foto: J. Fran iak) Vítání ob ánk prob hlo v úterý 3. ervna ve spole enských prostorách staré školy. Do obce nám ibylo celkem dev t nových ob ánk. Gratulujeme š astným rodi m! P ivítal je nejen starosta obce Zden k Krafka, ale malé ob ánky a jejich rodiny p išly pot šit pásmem d ti z mate ské a základní školy. Nejstarší ob anka naší obce je nyní paní Lidmila Kupková, která oslavila v kv tnu úctyhodných devadesát let. Blahop ejeme!!! Oslava 130. výro í vzniku SDH Poho í se bude konat 29. ervna 2008 v p írodním areálu v Poho í p i p íležitosti zdejší pouti. Na programu je od 14. hodin slavnostní zahájení, koncert skupiny Lokálka, prezentace hasi ské techniky a výcviku. V pr hu dne bude uspo ádán i Den otev ených dve í na ZŠ Poho í. Zastupitelstvo 1. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Poho í (rok 2008) ze dne Obecní zastupitelstvo v Poho í: a) schvaluje: 1. 11/2 Starostu obce pana Zde ka Krafku jako delegáta na valnou hromadu spole nosti Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne v Eliš in sále Kongresového centra ALDIS, a.s.v Hradci Králové. 2. 1/3 a) Uzav ení smlouvy o smlouv budoucí o uzav ení cného b emene za finan ní jednorázovou náhradu ve výši K 1500,-. c) Uzav ení smlouvy o z ízení v cného emene na vybudovanou stavbu p ípojky plynovodu do firmy VOR s.r.o, evid.. Net- OSPM/2679/2007 za edpokladu spln ní stanovených podmínek. 3.11/4 Prodej pozemku parc.. 31/4, z kterého byl geometrickým plánem /2007 odm en pozemek 31/9 o vým e 6 m2 za cenu K 210, /5 2) P evzetí povinností a práv ze závazkového vztahu firmy Ladislav Rund, I , vyplývající z mandátní smlouvy/smlouvy o dílo, nov vzniklou firmou Ladislav Rund a.s., I , a to ke dni ) Nákup pozemk v areálu PKS za cenu K ,-. 4) Nákup pozemk parc.. 898/1 o vým e 3981 m2 a 895/1 o vým e 103 m2 za cenu celkem K ,-. 5) Nákup pozemk parc.. 897/1 o vým e 529 m2, parc. 897/2 o vým e 1161 m2, parc..895/2 o vým e 37 m2 a parc.. 895/3 o vým e 10 m2 za cenu celkem K 43425,-. b) bere na v domí: 5. 11/3 b) Jednání o z ízení v cného emene na vedení komunika ní sít do firmy VOR s.r.o /5 1) Zprávu o hospoda ení Obce Poho í v roce Toto usnesení bylo p ijato všemi 12 p ítomnými leny obecního zastupitelstva. 4

5 Z naší základní školy Školní rok je u konce. Zbývá se za ním ohlédnout, trochu si ho p ipomenout a trochu bilancovat. V naší škole jsou 3 t ídy, ve kterých se u í žáci 5 ro ník. Jsme školou málot ídní, žáci r zných ro ník se ve vyu ování potkávají, asto i spolupracují nap ro níky. S po tem žák máme stále problémy, v letošním roce ji navšt vovalo pouze 35 d tí a od zá í tento po et ješt klesne. My u itelky se snažíme nízkého po tu žák využívat k tomu, abychom všem žák m poskytly práv tu jejich cesti ku, po které se dostanou k základ m vzd lání, na které naváží v dalších letech, až již do naší školy chodit nebudou. A moc si vážíme pomoci všech, kte í nám v tomto úkolu pomáhají. Cht la bych na konci letošního školního roku pod kovat všem rodi m našich žák, kte í nám pomohli s dopravou d tí na zné akce, a již na divadelní p edstavení (dvakrát jsme vyjeli do Nového M sta a jednou do Dobrušky), na bruslení do Opo na, na tane ní sout ž do Dobrušky, kde náš tane ní kroužek pod vedením sle ny Baškové zabodoval a získal 1., 2. a 3. místo ve dvou kategoriích, nebo na vystoupení v ZŠ v eském Mezi í, kde nás Poho ek reprezentoval. Jmenovit mé pod kování pat í p.jánské, p.hastrdlo, p. Ka kové, p.kopecké, p.fran iakové a p.petrové. Pod kování si zaslouží i všichni sponzo i naší tane ní sout že Poho ský st eví ek, která se letos konala již po jedenácté. Bez podpory sponzor z obce by se nám t žko da ilo tuto akci po ádat. D kuji p.jánskému, p.šponarovi, p.mgr.mervartové, p.mišákovi a p.bezvodovi. Dále Sdružení rodi a p átel školy ZŠ i MŠ v Poho í, Klubu p átel Poho í a samoz ejm i našemu z izovateli Obci Poho í a doufám v naši další spolupráci. Když již uzavírám školní rok, ráda bych také pod kovala paní a panu Šolcovým, kte í se zasloužili o nový živý plot kolem školy a letos nám zdarma jako sponzorský dar p ivezli a také upravili mul ovací k ru kolem již vzrostlých ke. A nesmím zapomenout na p.kašpara, který nám již n kolikrát domluvil a zorganizoval bruslení na zimním stadionu v Opo a také nám pomohl s dopravou na tuto akci. B hem školního roku jsme p ipravili pro žáky spoustu akcí, výjezd a výlet, namátkou mohu ipomenou nap íklad podzimní výlet do Sedlo ova, p edváno ní návšt vu Muzea betlém v T ebechovicích, masopustní pr vod o jarních prázdninách, velikono ní program St ediska ekologické výchovy, který prob hl ve škole, výlet ke Dni Zem, výpravu do Josefova na program Muzea v Jarom i, které se zú astnili žáci 3. 5.r., zatímco žáci 1. a 2.r. navštívili zámek v astolovicích. Ke Dni d tí jsme zorganizovali jako každoro sportovní den p ed školou, na kterém všichni žáci dostali balí ek sladkostí od Klubu p átel Poho í, tímto d kuji jeho len m. A samoz ejm Spaní ve škole a školní výlet do Police nad Metují do Muzea stavebnice Merkur a do Adršpašských skal. A další akce pro rodi e našich žák i pro Vás ostatní, t eba Zpívání pod váno ním stromem a váno ní výstavu, velikono ní výstavu výtvarných prací, váno ní besídku pro rodi e, besídku k uvítaní léta a prázdnin... Vý et není úplný, ale vy erpávající. A proto chci pod kovat i všem svým spolupracovnicím, p.u. Mervartové, p.u.chmela ové, p. vych.moravcové a p. školnici Ka kové za to, že se mnou ten další školní rok zdárn dovedly ke konci a p eji nám ve škole i Vám všem p kné prázdniny, zasloužený odpo inek a a se v zá í zase ve zdraví setkáme. Eva B lohlávková, editelka školy Jak jsme prožili druhé pololetí školního roku Letošní zima byla skoupá na sn hovou nadílku. Každá chvilka na sn hu byla vzácná a d ti ji s radostí využily k zimním hrám. Soust edily jsme se proto na p ípravu Masopustního reje, který se uskute nil 5.února na parkovišti ve st edu obce. Druhý ro ník po ádaný spole se základní školou byl bohatší na masky, nebo se všichni rodi e zapojili do výroby masek, nebo si je pro d ti zap ili. I divák kolem parkovišt bylo více než v minulém roce. V tšina z nich p isp la finan ní ástkou do pokladni ky. N které maminky i babi ky napekly koblihy, smaženky i kolá ky. Odnášeli jsme si i r zné sladkosti. Po así nám p álo, a tak jsme všichni prožili p íjemné, veselé dopoledne. Další vyda enou akcí bylo vynášení Moreny, kterou jsme si spole vyrobili. Vhozením do D diny za vesnicí, s od íkáváním básn Zimo,zimo táhni pry, jsme se rozlou ili se zimou a p ivítali jaro. Velikono ní svátky jsou vždy d vodem k radosti a veselí. Výroba pomlázek, koledování a zdobení vají ek je pro Velikonoce charakteristická zábava. Výsledky svého snažení p edvedly d ti na výstav v ZŠ.Tam se mohli nejen rodi e p esv it o tom, jak máme u nás v Poho í šikovné d ti. Poda ilo se nám bezplatn získat 2 po íta e pro d ti. Jeden z nich nám již pan Sobotka instaloval ve íd. V tšina d tí má již s po íta em své zkušenosti, ty menší se u í zacházet s myší a ešit jednoduché úkoly. Na základ dobré zkušenosti instalujeme i druhý po íta, aby mohly sou asn pracovat starší i 5

6 mladší d ti. Zakoupili jsme programy pro cvi ení post ehu, pam ti, myšlení a i odpovídající edškolnímu v ku. Duben je pro nás m sícem úklidu nejen naší zahrady, ale i st edu obce. D ti si tak vytvá í kladný vztah k p írod, životnímu prost edí a není jim lhostejné, když vidí papírek nebo jiný odpad ležet na trávníku nebo chodníku. U íme se odpad t ídit. Ve t íd máme koše, které si d ti vyrobily - na papír Papírá ek, na plasty Plas ek. Rodi e nám pomáhají se sb rem papíru. Vyda il se nám arod jnický rej 30.dubna dopoledne. Poda ilo se za arovat všechny d ti a zm nit je na ježibaby a ježid dky. Z p edem natrhaných a nasušených bylinek jsme spole va ili bylinkové aje a ochutnávali je. Na zahrad plnily d ti arod jnické úkoly: prolézaly pavu inou, p eskakovaly ohýnek a koš ata, z pytlíku vytahovaly r zné um lé p íšerky (hady, pavouky, myši, krysy..), se zakrytýma o ima dokreslovaly nohy pavoukovi. Posledním úkolem bylo p ekousnout žížalu želé. Záv rem dostaly všechny ti medaili Malý ochraná. Na Poho ském st eví ku vystoupilo 7 d tí s tane kem Bobík (viz. foto). Ke Dni matek nacvi ily d ti pro své maminky a babi ky básn, písn a tane ky. Po vystoupení - v pond lí 5. kv tna - edaly d ti maminkám vyrobené dárky: náramek z d ev ných korál a zápich srdí ko. P esto, že n které nejmenší d ti nep emohly ostych a svou básni ky nep ednesly, odcházely maminky spokojené s o ekáváním, že ji uslyší doma. Ve dnech 30.4., 6.5. a prob hla v mate ské škole komplexní inspekce s velmi dobrým výsledkem. V nejbližší dob se p ipravujeme na zasloužený výlet do ZOO ve Dvo e Králové. S d tmi jsme oslavili MDD v pátek 30. kv tna na zahrad naší školy a v sobotu jsme p ipravili s ostatními organizacemi obce Pohádkovou náves pro ve ejnost. N kolik d tí vystoupilo s krátkým programem na Vítání ob ánk v úterý 3. ervna. S nejstaršími d tmi se rozlou íme v posledním ervnovém týdnu, kdy bude 8 d tí pasováno na školáky. Ur it nám - u itelkám ukápne n jaká ta slzi ka, nebo letošní kolektiv d tí byl velmi dobrý. ti byly ohleduplné, zvídavé, aktivní a m ly zájem o vše nové. Prost ednictvím t chto list d kujeme ješt jednou Honební spole nosti eské Mezei í, která nám edala sponzorský dar 8.000,-K a manžel m ernovským, kte í nám darovali 2.000,-K. T chto pen z bude použito k nákupu zahradního ná adí - skluzavky, p ípadn hra ek. Doufáme, že léto bude opravdu teplé a všichni si užijeme slunce i vody. P ejeme vám všem krásnou dovolenou plnou spole ných zážitk. Eliška Ž árková, editelka MŠ Znáte Kroniku obce Poho í? etli jste ji? Víte, co je letopisecká komise a kdo je jejími leny? Znáte svého kroniká e? Víte, co d lat s archivními dokumenty? Chcete si kroniku d kladn prostudovat? Máte zájem do ni p isp t? A kone znáte rozdíl mezi kronikou a digitální kronikou? Jednoduché otázky, ale odpov di nejsou vždy tak jednoduché a jasné. Tento lánek by Vám m l odpov t na výše položené otázky a dát Vám i další informace navíc. Nejd íve by se asi slušelo se p edstavit. Jmenuji se Jan Jurásek a 12. dubna 2000 jsem byl jmenován obecním zastupitelstvem do funkce obecního kroniká e. Do dnešního dne tuto funkci zastávám. V roce 2000 na m ekal nelehký úkol. Zpracovat komplexn historii obce z dostupných zdroj do jednoho materiálu. Jako první podklad m posloužila rodinná kronika rodu Brich (Václav Brich byl m j 6

7 da, kroniku psal ru s malovanými obrázky). Jako druhý podklad byla obecní kronika z roku vedená panem Jaroslavem Mervartem (psaná na psacím stroji). T etím podkladem bylo množství materiálu, letá, zápisk i fotografií bez popisu. Pustil jsem se tedy do díla a zanedlouho vznikl z výše uvedených podklad jednotný materiál s názvem Digitální kronika Poho í. Ta byla rozd lená do tematických kapitol a v tomto duchu tato kronika žije dodnes. Ptáte se pro zrovna digitální? Na za átku jsme m li n kolik možností, jak pokra ovat ve psaní kroniky dál: 1. Vrátit se k ru psané kronice a malování obrázk p ímo do kroniky. K tomu je zapot ebí koupit velkou prázdnou knihu s vazbou (která velmi trpí p i prohlížení a hlavn p i psaní zápis, nehled na ergonomii p i psaní kroniky). Kronika je to krásná, o tom není pochyb, ale zaslouží si být zav ená v archivu bez možnosti neomezeného náhledu ve ejnosti do ní? 2. Pokra ovat ve psaní kroniky na psacím stroji a fotografie vést v odd lených deskách s odkazy na zápisy v kronice. (papírové fotografie se nesmí vkládat p ímo do kroniky, protože ji potom fyzicky znehodnocují nabýváním obsahu a trpí tím vazba kroniky). Ale op t se jedná o jeden výtisk, který musí být podle zákona archivován a tudíž možnost se dostat ke kronice je velmi omezená. 3. Zkusit vykro it do neznáma a veškeré materiály digitalizovat. Texty p epsat, malované obrázky a fotografie oscanovat do po íta e. To pak sesadit do jednoho materiálu v po íta i. Kroniku vytvo it jako flexibilní pro prakticky jakékoliv rozši ování. Fotografie se vkládají p ímo do textu a tisknou se spolu s textem (nenabývá fyzicky kniha kroniky). Zárove spl ujeme podmínku, že originály musí být uloženy pro archivní ú ely budeme vždy ukazovat plnohodnotnou barevnou kopii. A již ze slova digitální je z ejmé, že zve ejn ním na Internetu se k ní dostane kdokoliv s p ístupem k Internetu t eba z Austrálie, tedy pokud samoz ejm umí esky. Rozhodli jsme se tedy pro t etí variantu. Ale jak ji vést? V tšina kronik, které znám, je vedena chronologicky dle událostí tak, jak se staly bez ohledu na téma, které obsahuje. To jde u ru psané kroniky, problémem však je, pokud se na n jaký záznam zapomene a již není kam vepsat do správného asu My jsme se rozhodli jít trošku jinou cestou, kdy budeme vepisovat záznamy chronologicky, ale po kapitolách. Založil jsem celkem 19 kapitol (Život v obci, Nejstarší historie, P íroda a živelné pohromy, Obecní hostinec, H bitov, Významné osobnosti, Kostel sv. Jana K titele, Výstavba obce, ). Každý rok je nadepsán íslem roku v každé kapitole. Kronika je svázána kroužkovou vazbou, takže nám poskytuje dostatek prostoru pro jakékoliv rozši ování i vkládání zapomenutých událostí. Máte zájem si kroniku p íst? Máte dv možnosti. Pokud máte p ístup k internetu, prohlédn te si ji na Pokud internet nemáte, máte možnost nahlédnout do kroniky dle zákona. 132/2006 Sb. na Obecním ú ad v ú ední hodiny, p íp. po domluv se starostou p. Krafkou i v jiné dob. Ptáte se kdo je letopisecká komise? Letopiseckou komisi ( 2 zák.. 80/1920Sb.) tvo í starosta obce a dva ob ané, ustanovení k tomu obecním zastupitelstvem. Komise jest povinna dozírati na úpravu pam tní knihy obecní a zápisy v ní, v pochybných p ípadech ur í zápis nebo na ídí zm nu, dopln ní nebo opravu zápisu po stránce v cné. Letopisecká komise v Poho í je složena ze starosty p. Krafky a dvou len zastupitelstva p. Fran iaka a pí. Jebavé. Schází se jednou za rok a vždy hodnotí p edložený návrh na zápis do kroniky. Ale dost už paragraf a zákon. Nyní bych se rád vrátil ke kroniká ské práci do roku 2002, kdy se v obci konala akce s názvem Víkend v Poho í. Sou ástí oslav (nebo víkendu) byly oslavy 100 let od položení základního kamene našeho kostela, o víkendu v P írodním areálu vystoupila v sobotu skupina Chinaski, v ned li pak country skupina Louisiana. V obecním hostinci se pak konala výstava Z historie Poho í. Tam jste m li všichni možnost shlédnout fotografie všech dom v Poho í, sou ástí byly i menší výstavky hasi, rekonstrukce kostela a mnohé další. Tuto výstavu bych rád zopakoval p i íležitosti oslav první zmínky o obci Poho í (650 let), která se bude konat v roce Pro v tšinu obyvatel dost asu, pro kroniká e velmi málo. Rád bych Vás touto cestou cht l požádat o spolupráci p i poskytování podklad a fotografií i jiných dokument, které se vztahují k Vašemu domku nebo naší obci. Ale nejedná se jen o fotografie. Pokud máte doma r zné mapy, malované obrazy návsi i dome ku, almanachy, korespondenci, ú ední dokumenty, pokladní doklady, pr kazky, zkrátka vše, co má historickou hodnotu, budu velmi rád za zap ení pro dnešní obec, budoucí generace pak za cenné informace o historii. V pr hu tohoto a p íštího roku budu 7

8 obcházet d m od domu, a dopl ovat na základ Vašich informací podklady, které jste vid li na výstav. Se souhlasem majitele si dome ek pouze pro ú ely kroniky vyfotím. Zap ené texty a staré fotografie zdigitalizuji a v po ádku vrátím zp t. Pokud s dokumenty do budoucna nepo ítáte a mají svoji historickou hodnotu, zajistím odbornou digitalizaci a následnou archivaci. A ptáte se pro to všechno d lám? Ne kv li povinnosti ani kv li zákonu. Vystihuje to jeden z citát z d dovy kroniky:... Snad se t eba najde i pokra ovatel této kytice vzpomínek, až p estane mé pero psát. eji mu, p ípadn t m, kdo budou psát po n m, hodn zdraví a úsp chu v práci. Vždy z historie nám zbydou jen vzpomínky a ty stojí za to zaznamenat! Jan Jurásek, kroniká obce Poho í, Profesor Jan Voborník V jedn ch minulých listech obce Poho í byla zmínka o n kterých osobnostech, rodácích obce, m..j. i o profesoru Dr.h.c. Janu Voborníkovi. Pan profesor, i když v obci žil pouze po dobu svého d tství a mládeneckého v ku, nikdy na obec nezapomn l, a rád se do své rodné obce vracel. Vztah obce k jeho osobnosti byl výrazn oživen v roce 1994, konkrétn 27. ervna, jeho 140. výro ím narození, kdy byla na místní základní škole odhalena bronzová pam tní deska, kterou obci darovala vnu ka Jarmila Voborníková. Pan profesor si jist zaslouží, aby stru ná monografie jeho osobnosti vydaná ke zmín nému výro í, byla zve ejn na v Listech obce Poho í, zpracovaná voln tehdejším starostou obce podle studie Aleny Vokálové z roku Kdo to byl a co znamenal pro naši vlast profesor Voborník? V prvé ad u itel. U il postupn na gymnáziích v Rychnov n. Kn., Domažlicích, Ji ín, Litomyšli a na Malostranském gymnáziu v Praze, celých 43 let. Mimo to p sobil jako eský literární historik a kritik. Psal monografie, drobn jší stati literárn historické, literárn kritická pojednání a literární p íru ky, zejména pro studenty. Psal také i díla beletrická, etná dramata, nap. Husitská trilogie /Jan Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava/. Svým v elým vztahem ke student m byl práv studenty nazýván,,milým otcem,,,tatínkem i,,našim douškem. Vychoval adu budoucích v dc, léka, um lc a spisovatel, z nichž lze namátkou jmenovat egyptologa Františka Lexu, cestovatele Vráze, malí e a ilustrátora Adalfa Kašpara, spisovatelé J.Š. Baara, Vladislava Van uru. Dokladem vzájemných vztah pana profesora se studenty i ve ve ejném život je t ídílný sborník tvrtky - Vzpomínky a žertíky kroužku p átel profesora Voborníka z let Kroužek soust oval žáky profesora Voborníka, kte í se se svým itelem i po letech stále pravideln scházeli. I když byl jeho život zcela napln n prací, nikdy nezapomn l na sv j rodný kraj a obec Poho í, kde se v.p. 62 narodil. Rád se do rodné obce vracel, kde odpo íval a nabíral dalších sil. Soupis jeho prací obsahuje okolo šesti set položek, a již prací literárn historických i kritických, tak p vodní tvorby básnické, prozaické i dramatické. Na návrh profesorského sboru filozofické fakulty UK, byl jmenován estným doktorem filozofie. Diplom estného doktora filozofie honoris causa mu byl p edán p i íležitosti jeho 85. narozenin. Pan profesor v kruhu svých p átel a nejbližších dožívá vysokého v ku. Zem el 8. b ezna 1946 v Praze. Obsáhlá písemná poz stalost Jana Voborníka je uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Jaroslav Mervart Listy obce Poho í vydává Obecní ú ad Poho í, Poho í 186, Dobruška, tel.: , Zpracování: Pavel Bedná. Tisk: regereklama, Opo no. Vychází nákladem 300 ks. Veškerá práva vyhrazena. 8 Profesor Voborník p ed svým rodným statkem v Poho í

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více