LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008"

Transkript

1 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/ Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l pouze jeden z nich, a tak se radost z mladých áp, kte í pak krouží nad obcí a klapání jejich zobák se nese do daleka, nekonala. Snad se tedy do káme letos. Podle informací Východo eské pobo ky eské spole nosti ornitologické v Pardubicích je letos na Rychnovsku obsazeno 12 apích hnízd. A tak se žeme zaradovat, že jedno z nich je práv i u nás v Poho í! Stalo se v obci Uplynulá tvrtina roku byla v naší vesnici na události pom rn bohatá, a tak se poj me podívat na ty nejvýznamn jší z nich Pavou ek pro Št stí Milon epelky se u nás edstavil v sále pohostinství v sobotu 26. dubna. Operetku sehrál divadelní soubor Jirásek z Týništ nad Orlicí. Divadelní kousek napsal náš poho ský rodák, básník, herec Divadla Járy Cimrmana Milo epelka podle povídky Ladislava Stroupežnického. Milo epelka se p edstavení v rodné obci také zú astnil. Starobylé varhany v našem kostelíku trápí ervoto a stá í. Pot ebovaly by kompletní renovaci. Ta je však velmi velmi drahá a nejsou na ni peníze. Na obnovu se tedy po ádá sbírka. Obec se pokusila pro letošní rok získat na rekonstrukci i dotaci, ovšem mezi desítkami dalších uchaze, kte í žádali finance nap íklad na cenn jší a památkov chrán ná díla, neusp la. Nezbývá, než v it, že se nástroj, který krásn zní v kostelíku i mších i koncertech již po desetiletí, poda í opravit brzy.

2 Vich ice Emma napáchala v naší obci b ezna nemalé škody. Polámané stromy u silnic na Bohuslavice nad Metují, na Dobrušku a nebo zlomený krásný smrk p ed mate skou školou sv ily o její síle. N kolika ob an m bohužel také poškodila st echy. Pod kování pat í len m sboru dobrovolných hasi, kte í popadané stromy odklízeli. Setkání p edstavitel Sbor dobrovolných hasi okresu Rychnov nad Kn žnou se u nás uskute nilo v sobotu 29. b ezna v sále místního pohostinství. Do Poho í p ijely nejen desítky zástupc dobrovolných hasi, ale nap íklad i generální editel Hasi ského záchranného sboru R genmjr. Miroslav Št pán, dále senátorka Václava Domšová, poslanec Josef Ježek nebo hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Pod kování pat í nyní našim myslivc m. Neváhali ob tovat volný as a pomohli s úklidem tun odpadk z lesa u silnice na eské Mezi í, kde má ást pozemk i Obec. Nyní je les po úpravách a úklidu v po ádku a nezbývá než v it, že se jej takto poda í udržet. Skládka bude jak v obecních, tak v soukromých ástech lesa v budoucnu zakázána pod pokutou. To aby se zamezilo d lání si smetišt z p írody lidem, kte í tu odpadky vyhazovali nap íklad z aut. 2

3 O poho ský st eví ek se v sobotu 3. kv tna sout žilo již podvanácté (!). Tane ní sout ž op t uspo ádala místní základní škola a sout žily zde d tské tane ní soubory základních škol ze Solnice, Dolní Radechové, ze ZŠ Fr. Kupky z Dobrušky a z naší poho ské školy. Porota, v jejímž ele zasedla senátorka Václava Domšová, hodnotila vystoupení ve dvou kategoriích, a to moderní tanec a scénický tanec. P edstavily se také d ti z mate ské školy. Sout ž uvád la bývalá dlouholetá editelka naší školy paní Miroslava Rydlová. Kraj zkontroloval hospoda ení obce. Byl zpracován záv re ný ú et Obce Poho í za rok Podroben byl auditu a záv r Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 zpracované kontrolory krajského ú adu Královéhradeckého kraje zní: "P i p ezkoumání hospoda ení podle 10 odst. 2 zákona. 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, nebyly zjišt ny chyby a nedostatky." Zdaleka ne ve všech obcích se mohou pochlubit takovýmto výsledkem. Sout že Vesnice roku 2008 se v letošním roce astní i naše obec. V pátek 30. kv tna nás navštívila krajská komise sout že. leny poroty, které p edsedá starosta Podb ezí Antonín Novotný, vít zné obce Královéhradeckého kraje roku 2006, provedl po obci starosta Zden k Krafka. Komise posuzuje v obcích nap íklad jejich vzhled, úpravu, pé i o zele a památky, innost, aktivitu a zapojení se do spole enského života u spolk, dále nap íklad obecní hospoda ení nebo spolupráci místních firem. Její zástupci si tak nap íklad prohlédli krom nových cest a par íku kolem kostela i velmi úsp šn vybudovaný komplex firmy VOR spol. s r. o. z bývalého zem lského družstva. Využití tohoto komplexu hodnotili velmi dob e. Do sout že se letos p ihlásilo v kraji t icet dva obcí. Pro nás je to i možnost porovnat se s jinými obcemi. Nutno tak íci, že Poho í rozhodn za jinými obcemi není pozadu! V ad v cí práv naopak. Ú ast v sout ži znamená pro obec také dobrou reklamu a velké zviditeln ní. 3

4 Pohádková náves pot šila d ti i rodi e v sobotu 31. kv tna. Šlo o bezvadnou akci nejen pro d ti, ale i jejich rodi e a pod kování pat í vše spolk m a lidem, kte í pro naše nejmenší atrakce organizovali a nebáli se p evléci za pohádkové bytosti. (foto: J. Fran iak) Vítání ob ánk prob hlo v úterý 3. ervna ve spole enských prostorách staré školy. Do obce nám ibylo celkem dev t nových ob ánk. Gratulujeme š astným rodi m! P ivítal je nejen starosta obce Zden k Krafka, ale malé ob ánky a jejich rodiny p išly pot šit pásmem d ti z mate ské a základní školy. Nejstarší ob anka naší obce je nyní paní Lidmila Kupková, která oslavila v kv tnu úctyhodných devadesát let. Blahop ejeme!!! Oslava 130. výro í vzniku SDH Poho í se bude konat 29. ervna 2008 v p írodním areálu v Poho í p i p íležitosti zdejší pouti. Na programu je od 14. hodin slavnostní zahájení, koncert skupiny Lokálka, prezentace hasi ské techniky a výcviku. V pr hu dne bude uspo ádán i Den otev ených dve í na ZŠ Poho í. Zastupitelstvo 1. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Poho í (rok 2008) ze dne Obecní zastupitelstvo v Poho í: a) schvaluje: 1. 11/2 Starostu obce pana Zde ka Krafku jako delegáta na valnou hromadu spole nosti Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne v Eliš in sále Kongresového centra ALDIS, a.s.v Hradci Králové. 2. 1/3 a) Uzav ení smlouvy o smlouv budoucí o uzav ení cného b emene za finan ní jednorázovou náhradu ve výši K 1500,-. c) Uzav ení smlouvy o z ízení v cného emene na vybudovanou stavbu p ípojky plynovodu do firmy VOR s.r.o, evid.. Net- OSPM/2679/2007 za edpokladu spln ní stanovených podmínek. 3.11/4 Prodej pozemku parc.. 31/4, z kterého byl geometrickým plánem /2007 odm en pozemek 31/9 o vým e 6 m2 za cenu K 210, /5 2) P evzetí povinností a práv ze závazkového vztahu firmy Ladislav Rund, I , vyplývající z mandátní smlouvy/smlouvy o dílo, nov vzniklou firmou Ladislav Rund a.s., I , a to ke dni ) Nákup pozemk v areálu PKS za cenu K ,-. 4) Nákup pozemk parc.. 898/1 o vým e 3981 m2 a 895/1 o vým e 103 m2 za cenu celkem K ,-. 5) Nákup pozemk parc.. 897/1 o vým e 529 m2, parc. 897/2 o vým e 1161 m2, parc..895/2 o vým e 37 m2 a parc.. 895/3 o vým e 10 m2 za cenu celkem K 43425,-. b) bere na v domí: 5. 11/3 b) Jednání o z ízení v cného emene na vedení komunika ní sít do firmy VOR s.r.o /5 1) Zprávu o hospoda ení Obce Poho í v roce Toto usnesení bylo p ijato všemi 12 p ítomnými leny obecního zastupitelstva. 4

5 Z naší základní školy Školní rok je u konce. Zbývá se za ním ohlédnout, trochu si ho p ipomenout a trochu bilancovat. V naší škole jsou 3 t ídy, ve kterých se u í žáci 5 ro ník. Jsme školou málot ídní, žáci r zných ro ník se ve vyu ování potkávají, asto i spolupracují nap ro níky. S po tem žák máme stále problémy, v letošním roce ji navšt vovalo pouze 35 d tí a od zá í tento po et ješt klesne. My u itelky se snažíme nízkého po tu žák využívat k tomu, abychom všem žák m poskytly práv tu jejich cesti ku, po které se dostanou k základ m vzd lání, na které naváží v dalších letech, až již do naší školy chodit nebudou. A moc si vážíme pomoci všech, kte í nám v tomto úkolu pomáhají. Cht la bych na konci letošního školního roku pod kovat všem rodi m našich žák, kte í nám pomohli s dopravou d tí na zné akce, a již na divadelní p edstavení (dvakrát jsme vyjeli do Nového M sta a jednou do Dobrušky), na bruslení do Opo na, na tane ní sout ž do Dobrušky, kde náš tane ní kroužek pod vedením sle ny Baškové zabodoval a získal 1., 2. a 3. místo ve dvou kategoriích, nebo na vystoupení v ZŠ v eském Mezi í, kde nás Poho ek reprezentoval. Jmenovit mé pod kování pat í p.jánské, p.hastrdlo, p. Ka kové, p.kopecké, p.fran iakové a p.petrové. Pod kování si zaslouží i všichni sponzo i naší tane ní sout že Poho ský st eví ek, která se letos konala již po jedenácté. Bez podpory sponzor z obce by se nám t žko da ilo tuto akci po ádat. D kuji p.jánskému, p.šponarovi, p.mgr.mervartové, p.mišákovi a p.bezvodovi. Dále Sdružení rodi a p átel školy ZŠ i MŠ v Poho í, Klubu p átel Poho í a samoz ejm i našemu z izovateli Obci Poho í a doufám v naši další spolupráci. Když již uzavírám školní rok, ráda bych také pod kovala paní a panu Šolcovým, kte í se zasloužili o nový živý plot kolem školy a letos nám zdarma jako sponzorský dar p ivezli a také upravili mul ovací k ru kolem již vzrostlých ke. A nesmím zapomenout na p.kašpara, který nám již n kolikrát domluvil a zorganizoval bruslení na zimním stadionu v Opo a také nám pomohl s dopravou na tuto akci. B hem školního roku jsme p ipravili pro žáky spoustu akcí, výjezd a výlet, namátkou mohu ipomenou nap íklad podzimní výlet do Sedlo ova, p edváno ní návšt vu Muzea betlém v T ebechovicích, masopustní pr vod o jarních prázdninách, velikono ní program St ediska ekologické výchovy, který prob hl ve škole, výlet ke Dni Zem, výpravu do Josefova na program Muzea v Jarom i, které se zú astnili žáci 3. 5.r., zatímco žáci 1. a 2.r. navštívili zámek v astolovicích. Ke Dni d tí jsme zorganizovali jako každoro sportovní den p ed školou, na kterém všichni žáci dostali balí ek sladkostí od Klubu p átel Poho í, tímto d kuji jeho len m. A samoz ejm Spaní ve škole a školní výlet do Police nad Metují do Muzea stavebnice Merkur a do Adršpašských skal. A další akce pro rodi e našich žák i pro Vás ostatní, t eba Zpívání pod váno ním stromem a váno ní výstavu, velikono ní výstavu výtvarných prací, váno ní besídku pro rodi e, besídku k uvítaní léta a prázdnin... Vý et není úplný, ale vy erpávající. A proto chci pod kovat i všem svým spolupracovnicím, p.u. Mervartové, p.u.chmela ové, p. vych.moravcové a p. školnici Ka kové za to, že se mnou ten další školní rok zdárn dovedly ke konci a p eji nám ve škole i Vám všem p kné prázdniny, zasloužený odpo inek a a se v zá í zase ve zdraví setkáme. Eva B lohlávková, editelka školy Jak jsme prožili druhé pololetí školního roku Letošní zima byla skoupá na sn hovou nadílku. Každá chvilka na sn hu byla vzácná a d ti ji s radostí využily k zimním hrám. Soust edily jsme se proto na p ípravu Masopustního reje, který se uskute nil 5.února na parkovišti ve st edu obce. Druhý ro ník po ádaný spole se základní školou byl bohatší na masky, nebo se všichni rodi e zapojili do výroby masek, nebo si je pro d ti zap ili. I divák kolem parkovišt bylo více než v minulém roce. V tšina z nich p isp la finan ní ástkou do pokladni ky. N které maminky i babi ky napekly koblihy, smaženky i kolá ky. Odnášeli jsme si i r zné sladkosti. Po así nám p álo, a tak jsme všichni prožili p íjemné, veselé dopoledne. Další vyda enou akcí bylo vynášení Moreny, kterou jsme si spole vyrobili. Vhozením do D diny za vesnicí, s od íkáváním básn Zimo,zimo táhni pry, jsme se rozlou ili se zimou a p ivítali jaro. Velikono ní svátky jsou vždy d vodem k radosti a veselí. Výroba pomlázek, koledování a zdobení vají ek je pro Velikonoce charakteristická zábava. Výsledky svého snažení p edvedly d ti na výstav v ZŠ.Tam se mohli nejen rodi e p esv it o tom, jak máme u nás v Poho í šikovné d ti. Poda ilo se nám bezplatn získat 2 po íta e pro d ti. Jeden z nich nám již pan Sobotka instaloval ve íd. V tšina d tí má již s po íta em své zkušenosti, ty menší se u í zacházet s myší a ešit jednoduché úkoly. Na základ dobré zkušenosti instalujeme i druhý po íta, aby mohly sou asn pracovat starší i 5

6 mladší d ti. Zakoupili jsme programy pro cvi ení post ehu, pam ti, myšlení a i odpovídající edškolnímu v ku. Duben je pro nás m sícem úklidu nejen naší zahrady, ale i st edu obce. D ti si tak vytvá í kladný vztah k p írod, životnímu prost edí a není jim lhostejné, když vidí papírek nebo jiný odpad ležet na trávníku nebo chodníku. U íme se odpad t ídit. Ve t íd máme koše, které si d ti vyrobily - na papír Papírá ek, na plasty Plas ek. Rodi e nám pomáhají se sb rem papíru. Vyda il se nám arod jnický rej 30.dubna dopoledne. Poda ilo se za arovat všechny d ti a zm nit je na ježibaby a ježid dky. Z p edem natrhaných a nasušených bylinek jsme spole va ili bylinkové aje a ochutnávali je. Na zahrad plnily d ti arod jnické úkoly: prolézaly pavu inou, p eskakovaly ohýnek a koš ata, z pytlíku vytahovaly r zné um lé p íšerky (hady, pavouky, myši, krysy..), se zakrytýma o ima dokreslovaly nohy pavoukovi. Posledním úkolem bylo p ekousnout žížalu želé. Záv rem dostaly všechny ti medaili Malý ochraná. Na Poho ském st eví ku vystoupilo 7 d tí s tane kem Bobík (viz. foto). Ke Dni matek nacvi ily d ti pro své maminky a babi ky básn, písn a tane ky. Po vystoupení - v pond lí 5. kv tna - edaly d ti maminkám vyrobené dárky: náramek z d ev ných korál a zápich srdí ko. P esto, že n které nejmenší d ti nep emohly ostych a svou básni ky nep ednesly, odcházely maminky spokojené s o ekáváním, že ji uslyší doma. Ve dnech 30.4., 6.5. a prob hla v mate ské škole komplexní inspekce s velmi dobrým výsledkem. V nejbližší dob se p ipravujeme na zasloužený výlet do ZOO ve Dvo e Králové. S d tmi jsme oslavili MDD v pátek 30. kv tna na zahrad naší školy a v sobotu jsme p ipravili s ostatními organizacemi obce Pohádkovou náves pro ve ejnost. N kolik d tí vystoupilo s krátkým programem na Vítání ob ánk v úterý 3. ervna. S nejstaršími d tmi se rozlou íme v posledním ervnovém týdnu, kdy bude 8 d tí pasováno na školáky. Ur it nám - u itelkám ukápne n jaká ta slzi ka, nebo letošní kolektiv d tí byl velmi dobrý. ti byly ohleduplné, zvídavé, aktivní a m ly zájem o vše nové. Prost ednictvím t chto list d kujeme ješt jednou Honební spole nosti eské Mezei í, která nám edala sponzorský dar 8.000,-K a manžel m ernovským, kte í nám darovali 2.000,-K. T chto pen z bude použito k nákupu zahradního ná adí - skluzavky, p ípadn hra ek. Doufáme, že léto bude opravdu teplé a všichni si užijeme slunce i vody. P ejeme vám všem krásnou dovolenou plnou spole ných zážitk. Eliška Ž árková, editelka MŠ Znáte Kroniku obce Poho í? etli jste ji? Víte, co je letopisecká komise a kdo je jejími leny? Znáte svého kroniká e? Víte, co d lat s archivními dokumenty? Chcete si kroniku d kladn prostudovat? Máte zájem do ni p isp t? A kone znáte rozdíl mezi kronikou a digitální kronikou? Jednoduché otázky, ale odpov di nejsou vždy tak jednoduché a jasné. Tento lánek by Vám m l odpov t na výše položené otázky a dát Vám i další informace navíc. Nejd íve by se asi slušelo se p edstavit. Jmenuji se Jan Jurásek a 12. dubna 2000 jsem byl jmenován obecním zastupitelstvem do funkce obecního kroniká e. Do dnešního dne tuto funkci zastávám. V roce 2000 na m ekal nelehký úkol. Zpracovat komplexn historii obce z dostupných zdroj do jednoho materiálu. Jako první podklad m posloužila rodinná kronika rodu Brich (Václav Brich byl m j 6

7 da, kroniku psal ru s malovanými obrázky). Jako druhý podklad byla obecní kronika z roku vedená panem Jaroslavem Mervartem (psaná na psacím stroji). T etím podkladem bylo množství materiálu, letá, zápisk i fotografií bez popisu. Pustil jsem se tedy do díla a zanedlouho vznikl z výše uvedených podklad jednotný materiál s názvem Digitální kronika Poho í. Ta byla rozd lená do tematických kapitol a v tomto duchu tato kronika žije dodnes. Ptáte se pro zrovna digitální? Na za átku jsme m li n kolik možností, jak pokra ovat ve psaní kroniky dál: 1. Vrátit se k ru psané kronice a malování obrázk p ímo do kroniky. K tomu je zapot ebí koupit velkou prázdnou knihu s vazbou (která velmi trpí p i prohlížení a hlavn p i psaní zápis, nehled na ergonomii p i psaní kroniky). Kronika je to krásná, o tom není pochyb, ale zaslouží si být zav ená v archivu bez možnosti neomezeného náhledu ve ejnosti do ní? 2. Pokra ovat ve psaní kroniky na psacím stroji a fotografie vést v odd lených deskách s odkazy na zápisy v kronice. (papírové fotografie se nesmí vkládat p ímo do kroniky, protože ji potom fyzicky znehodnocují nabýváním obsahu a trpí tím vazba kroniky). Ale op t se jedná o jeden výtisk, který musí být podle zákona archivován a tudíž možnost se dostat ke kronice je velmi omezená. 3. Zkusit vykro it do neznáma a veškeré materiály digitalizovat. Texty p epsat, malované obrázky a fotografie oscanovat do po íta e. To pak sesadit do jednoho materiálu v po íta i. Kroniku vytvo it jako flexibilní pro prakticky jakékoliv rozši ování. Fotografie se vkládají p ímo do textu a tisknou se spolu s textem (nenabývá fyzicky kniha kroniky). Zárove spl ujeme podmínku, že originály musí být uloženy pro archivní ú ely budeme vždy ukazovat plnohodnotnou barevnou kopii. A již ze slova digitální je z ejmé, že zve ejn ním na Internetu se k ní dostane kdokoliv s p ístupem k Internetu t eba z Austrálie, tedy pokud samoz ejm umí esky. Rozhodli jsme se tedy pro t etí variantu. Ale jak ji vést? V tšina kronik, které znám, je vedena chronologicky dle událostí tak, jak se staly bez ohledu na téma, které obsahuje. To jde u ru psané kroniky, problémem však je, pokud se na n jaký záznam zapomene a již není kam vepsat do správného asu My jsme se rozhodli jít trošku jinou cestou, kdy budeme vepisovat záznamy chronologicky, ale po kapitolách. Založil jsem celkem 19 kapitol (Život v obci, Nejstarší historie, P íroda a živelné pohromy, Obecní hostinec, H bitov, Významné osobnosti, Kostel sv. Jana K titele, Výstavba obce, ). Každý rok je nadepsán íslem roku v každé kapitole. Kronika je svázána kroužkovou vazbou, takže nám poskytuje dostatek prostoru pro jakékoliv rozši ování i vkládání zapomenutých událostí. Máte zájem si kroniku p íst? Máte dv možnosti. Pokud máte p ístup k internetu, prohlédn te si ji na Pokud internet nemáte, máte možnost nahlédnout do kroniky dle zákona. 132/2006 Sb. na Obecním ú ad v ú ední hodiny, p íp. po domluv se starostou p. Krafkou i v jiné dob. Ptáte se kdo je letopisecká komise? Letopiseckou komisi ( 2 zák.. 80/1920Sb.) tvo í starosta obce a dva ob ané, ustanovení k tomu obecním zastupitelstvem. Komise jest povinna dozírati na úpravu pam tní knihy obecní a zápisy v ní, v pochybných p ípadech ur í zápis nebo na ídí zm nu, dopln ní nebo opravu zápisu po stránce v cné. Letopisecká komise v Poho í je složena ze starosty p. Krafky a dvou len zastupitelstva p. Fran iaka a pí. Jebavé. Schází se jednou za rok a vždy hodnotí p edložený návrh na zápis do kroniky. Ale dost už paragraf a zákon. Nyní bych se rád vrátil ke kroniká ské práci do roku 2002, kdy se v obci konala akce s názvem Víkend v Poho í. Sou ástí oslav (nebo víkendu) byly oslavy 100 let od položení základního kamene našeho kostela, o víkendu v P írodním areálu vystoupila v sobotu skupina Chinaski, v ned li pak country skupina Louisiana. V obecním hostinci se pak konala výstava Z historie Poho í. Tam jste m li všichni možnost shlédnout fotografie všech dom v Poho í, sou ástí byly i menší výstavky hasi, rekonstrukce kostela a mnohé další. Tuto výstavu bych rád zopakoval p i íležitosti oslav první zmínky o obci Poho í (650 let), která se bude konat v roce Pro v tšinu obyvatel dost asu, pro kroniká e velmi málo. Rád bych Vás touto cestou cht l požádat o spolupráci p i poskytování podklad a fotografií i jiných dokument, které se vztahují k Vašemu domku nebo naší obci. Ale nejedná se jen o fotografie. Pokud máte doma r zné mapy, malované obrazy návsi i dome ku, almanachy, korespondenci, ú ední dokumenty, pokladní doklady, pr kazky, zkrátka vše, co má historickou hodnotu, budu velmi rád za zap ení pro dnešní obec, budoucí generace pak za cenné informace o historii. V pr hu tohoto a p íštího roku budu 7

8 obcházet d m od domu, a dopl ovat na základ Vašich informací podklady, které jste vid li na výstav. Se souhlasem majitele si dome ek pouze pro ú ely kroniky vyfotím. Zap ené texty a staré fotografie zdigitalizuji a v po ádku vrátím zp t. Pokud s dokumenty do budoucna nepo ítáte a mají svoji historickou hodnotu, zajistím odbornou digitalizaci a následnou archivaci. A ptáte se pro to všechno d lám? Ne kv li povinnosti ani kv li zákonu. Vystihuje to jeden z citát z d dovy kroniky:... Snad se t eba najde i pokra ovatel této kytice vzpomínek, až p estane mé pero psát. eji mu, p ípadn t m, kdo budou psát po n m, hodn zdraví a úsp chu v práci. Vždy z historie nám zbydou jen vzpomínky a ty stojí za to zaznamenat! Jan Jurásek, kroniká obce Poho í, Profesor Jan Voborník V jedn ch minulých listech obce Poho í byla zmínka o n kterých osobnostech, rodácích obce, m..j. i o profesoru Dr.h.c. Janu Voborníkovi. Pan profesor, i když v obci žil pouze po dobu svého d tství a mládeneckého v ku, nikdy na obec nezapomn l, a rád se do své rodné obce vracel. Vztah obce k jeho osobnosti byl výrazn oživen v roce 1994, konkrétn 27. ervna, jeho 140. výro ím narození, kdy byla na místní základní škole odhalena bronzová pam tní deska, kterou obci darovala vnu ka Jarmila Voborníková. Pan profesor si jist zaslouží, aby stru ná monografie jeho osobnosti vydaná ke zmín nému výro í, byla zve ejn na v Listech obce Poho í, zpracovaná voln tehdejším starostou obce podle studie Aleny Vokálové z roku Kdo to byl a co znamenal pro naši vlast profesor Voborník? V prvé ad u itel. U il postupn na gymnáziích v Rychnov n. Kn., Domažlicích, Ji ín, Litomyšli a na Malostranském gymnáziu v Praze, celých 43 let. Mimo to p sobil jako eský literární historik a kritik. Psal monografie, drobn jší stati literárn historické, literárn kritická pojednání a literární p íru ky, zejména pro studenty. Psal také i díla beletrická, etná dramata, nap. Husitská trilogie /Jan Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava/. Svým v elým vztahem ke student m byl práv studenty nazýván,,milým otcem,,,tatínkem i,,našim douškem. Vychoval adu budoucích v dc, léka, um lc a spisovatel, z nichž lze namátkou jmenovat egyptologa Františka Lexu, cestovatele Vráze, malí e a ilustrátora Adalfa Kašpara, spisovatelé J.Š. Baara, Vladislava Van uru. Dokladem vzájemných vztah pana profesora se studenty i ve ve ejném život je t ídílný sborník tvrtky - Vzpomínky a žertíky kroužku p átel profesora Voborníka z let Kroužek soust oval žáky profesora Voborníka, kte í se se svým itelem i po letech stále pravideln scházeli. I když byl jeho život zcela napln n prací, nikdy nezapomn l na sv j rodný kraj a obec Poho í, kde se v.p. 62 narodil. Rád se do rodné obce vracel, kde odpo íval a nabíral dalších sil. Soupis jeho prací obsahuje okolo šesti set položek, a již prací literárn historických i kritických, tak p vodní tvorby básnické, prozaické i dramatické. Na návrh profesorského sboru filozofické fakulty UK, byl jmenován estným doktorem filozofie. Diplom estného doktora filozofie honoris causa mu byl p edán p i íležitosti jeho 85. narozenin. Pan profesor v kruhu svých p átel a nejbližších dožívá vysokého v ku. Zem el 8. b ezna 1946 v Praze. Obsáhlá písemná poz stalost Jana Voborníka je uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Jaroslav Mervart Listy obce Poho í vydává Obecní ú ad Poho í, Poho í 186, Dobruška, tel.: , Zpracování: Pavel Bedná. Tisk: regereklama, Opo no. Vychází nákladem 300 ks. Veškerá práva vyhrazena. 8 Profesor Voborník p ed svým rodným statkem v Poho í

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. Výroční zpráva 2015 SPMP SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Celostátní organizace SPMP je zapsaný spolek, který sdružuje lidi

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Z Á P I S č. 19/2015

Z Á P I S č. 19/2015 Z Á P I S č. 19/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR OBSAH : 1. Úvodem k činnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2009 5. Poděkování dárcům 6. Kontaktní údaje 7. Závěr 1.Úvodem k činnosti

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Petřvaldský zpravodaj

Petřvaldský zpravodaj Petřvaldský zpravodaj MK ČR E 10176 4/2015 duben Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 70. výročí konce 2. světové války Každým rokem jsem se jednou z nejznámějších protiválečných

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Musíme se pochlubit. Ročník VIII, číslo 30, květen 2013

Musíme se pochlubit. Ročník VIII, číslo 30, květen 2013 Ročník VIII, číslo 30, květen 2013 Dobrý den, přinášíme Vám nové číslo STROOMOVIN. Od jejich posledního vydání se u nás ve STROOMu opět konalo hodně zajímavých akcí. Tak si je společně pojďme připomenout!

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016

Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 V Uherském Hradišti - Mařaticích dne 20.10. 2015 Vypracovala: Mgr. Šnajdarová Eva Počet žáků: 173 1 1. Charakteristika EVVO Od 1. 9. 2007 vstupuje

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Zápis.05/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.05/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.05/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 18.05.2016 od 19.30 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Markéta

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už

ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už ZIMA 2011/ IV ZPRÁVY Z DOMOVA jenomm tím, Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více