Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly"

Transkript

1 Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav Horák, Markéta Ježková, Robert Nešpor, Martina Volfová Omluven Zapisovatel Hana Jaegerová Zasedání Zastupitelstva obce ty koly bylo zahájeno v hodin starostou obce panem Št pánem Bencou (dále jen p edsedající ). edsedající sch ze konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno. edsedající sch ze dále dle prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 7 len zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schválení programu: edsedající seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou edanou len m zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn nou na ú ední desce. P ed hlasováním dal p edsedající možnost vyjád it se len m zastupitelstva. edsedající dal hlasovat o návrhu programu. Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje následující program dnešního zasedání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Jmenování ov ovatel 4. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání 5. Došlá pošta 6. Zprávy starosty, místostarosty a p edsed komisí a výbor 7. Ostatní r zné 8. Záv r Usnesení. 1 bylo schváleno. Zapisovatel a ov ovatelé: edsedající navrhl ur it zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p.petra Beneše a p. Roberta Nešpora. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelstvo obce ty koly ur uje zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Petra Beneše a p. Roberta Nešpora. Usnesení. 2 bylo schváleno.

2 Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání: Vyhláška o ochran no ního klidu a regulaci hlu ných inností v jednání. Došlá pošta: Byla projednána došlá pošta od. 31/2015 do. 57/2015. K.j. 34/2015 Centrum ochrany fauny R o.p.s., Hrachov u Sedl an (d íve Votice) - pod kování za podporu v d ív jších letech a žádost o finan ní p ísp vek na innost organizace na rok Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s finan ní podporou na innost organizace Centrum ochrany fauny R Hrachov u Sedl an ve výši 2.000,- K. Finan ní p ísp vek bude zaslán p ímo na ú et organizace Centrum ochrany fauny R Hrachov u Sedl an,.ú /0300. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se 0 Usnesení. 3 bylo schváleno. k.j. 36/ POSÁZAVÍ, o.p.s. - žádost o finan ní p ísp vek ve výši 5.404,- K na projekt istá eka Sázava Akce istá eka Sázava se uskute ní ve dnech 10. a 12. dubna Již podesáté za pomoci dobrovolník spustí spole nost Posázaví o.p.s. projekt istá eka Sázava. Jedná se o generální úklid eky Sázavy a jejího okolí. Dobrovolníci se mohou p ihlásit na tel p. Denisa Cibulková. íslo sbírkového ú tu: /0800. Informace na u: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s finan ním p ísp vkem ve výši 5.404,-K na projekt istá eka Sázava Usnesení. 4 bylo schváleno. K.j. 42/ Ministerstvo zem lství Výzva k p edložení Žádosti o evidenci akce Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovod a kanalizací a výzva k p edložení Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finan ní podpory, etn pot ebných doklad dle Pravidel programu Výše uvedené žádosti, v etn souvisejících doklad nutno p edložit co nejd íve, nejdéle do K.j. 44/ p. Pavel Št pán žádost o zm nu územního plán u pozemk. parc. 583/1 a 583/2 v k.ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly nesouhlasí se zm nou územního plánu u pozemk.k. 583/1 a.k. 583/2 v k.ú. ty koly. Žádost bude postoupena zpracovateli územního plánu. Výsledek hlasování: Pro zm nu - 0, Proti zm - 7, Zdržel se 0 Usnesení. 5 bylo schváleno. K.j. 45/2015 Finan ní ú ad pro St edo eský kraj, Odd lení dotací III, Benešov - Protokol o zahájení da ové kontroly podle da ového ádu.

3 Kontrola dotací: Reg.. 217D z Oprava komunikace poškozené p ívalovými dešti Reg.. 117D z Oprava havarijního stavu mostu Reg.. CZ.1.06/2.1.00/ z Projekt CzechPOINT- plná verze Reg.. 662/ STSP/3 z oprava komunikace po povodních. Zpráva o da ové kontrole bude p edána po jejím vyhodnocení pracovníky správce dan v budov FÚ pro St edo eský kraj. Termín p edání bude domluven telefonicky. K.j. 46/ p. Senohrábková Marie - žádost o odkoupení ásti pozemku. 741/1 v k.ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly vyhlašuje zám r prodeje ásti obecního pozemku. 741/1 v k.ú. ty koly o vým e cca 80 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o p íkrý svah a že se na uvedeném pozemku nachází skládka, ZO ty koly nabízí tento pozemek k prodeji za 250,- K za 1m2 a za edpokladu, že žadatel uhradí veškeré náklady s prodejem spojené (geometrické zam ení, sepsání kupní smlouvy, sepsání návrhu na vklad, uhrazení všech poplatk kolek na vklad, da a další p ípadné náklady). Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení. 6 bylo schváleno. K.j. 50/2015 M stský ú ad Pyšely Oznámení spole ného jednání o návrhu Zm ny. 4 územního plánu obce Pyšely. Jednání se uskute ní dne na M stském ú adu Pyšely. K.j. 52/ p. Hájek a p. Ryšavá žádost o odkoupení ásti obecního pozemku.parc. 730/1 v k.ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly vyhlašuje zám r prodeje ásti obecního pozemku. 730/1 v k.ú. ty koly o vým e cca 60 m2. Pozemek se nabízí k prodeji za 750,-K za 1m2 a za p edpokladu, že žadatel uhradí veškeré náklady s prodejem spojené (geometrické zam ení, sepsání kupní smlouvy, sepsání návrhu na vklad, uhrazení všech poplatk kolek na vklad, da a další ípadné náklady). Výsledek hlasování: Pro prodej pozemku - 4, Proti prodeji pozemku - 3, Zdržel se - 0 Usnesení. 7 bylo schváleno. K.j. 53/2015 p. Mol áková a spol. žádost o opravu místní ú elové komunikace v majetku obce na parc.. 729/2,. 730/1 a. 736 v k.ú. ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly pro toto volební období vytipovalo jiné komunikace v obci, které je t eba prioritn opravit. Tento výb r zohled uje míru poškození, frekvenci používání a d ležitost komunikace. Opravu uvedené komunikace zastupitelstvo zváží v p ípad získání dostate ných finan ních prost edk. K.j. 54/2015- Krajský ú ad St edo eského kraje rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu pro ve ejnou pot ebu pro obec ty koly, odborný zástupce Ing. Marcela Zachová. K.j. 55/2015 M stský ú ad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, silni ní správní ú ad zahájení stavebního ízení na stavbu I/3 ty koly MÚK na

4 pozemcích parc.. 449/2, 450/5, 452/1, 787 a 789 vše v katastrálním území ty koly (nový sjezd na silnice I/3- Mirošovice Benešov). K.j. 56/ žádost o zjednání nápravy zaplevelené a léta neudržované pozemky parc.. 625/2 a parc.. 729/6 v k.ú. ty koly, kde hrozí mimo jiné i nebezpe í požáru. Zastupitelstvo obce ty koly vyzve písemn majitele výše uvedených pozemk k náprav. Zprávy starosty p. Št pán Benca: Výro ní zpráva OÚ ty koly za rok 2014: Zpráva byla zve ejn na na ú ední desce obce od do Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Výro ní zprávu OÚ ty koly za rok 2014 o poskytování informací dle zákona.106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis. Usnesení. 8 bylo schváleno. RWE GasNet, s.r.o. - Žádost o z ízení v cného b emene na poz.parc.. 93/16 v k.ú. ty koly za ú elem z ízení plynárenského za ízení a žádost o uzav ení smlouvy o ízení v cného b emene. Zastupitelstvo obce ty koly vyhlašuje zám r z ízení v cného b emene na poz. parc.. 93/16 v k.ú. ty koly za ú elem z ízení plynárenského za ízení. cné b emeno bude z ízeno za úplatu 1.000,- K. Usnesení. 9 bylo schváleno. edseda finan ní komise p. Petr Beneš: etní záv rka: etní záv rka za rok 2014 termíny p edání záv rky byly spln ny - veškeré výkazy byly p edány ve stanoveném termínu do CSÚIS. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí a schvaluje ú etní záv rku za rok Usnesení. 10 bylo schváleno. Ostatní, r zné: Inventariza ní zpráva za rok 2014 Inventariza ní komise ve složení p. Robert Nešpor, p. Martina Volfová, p. Št pán Benca a p. Hana Jaegerová p edložila ke schválení Inventariza ní zprávu za rok Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje p edloženou Inventariza ní zprávu za rok Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti -0, Zdržel se 0 Usnesení.11 bylo schváleno.

5 POSÁZAVÍ, o.p.s. Na jednání ZO ty koly se dostavili zástupci Posázaví o.p.s.- p. Pošmurný a p. Zemanová, kte í seznámili zastupitele se Strategií komunitn vedeného místního rozvoje území místní ak ní skupiny Posázaví na období Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s realizací Strategie komunitn vedeného místního rozvoje území Místní ak ní skupiny Posázaví na období na svém správním území. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se 0 Usnesení.12 bylo schváleno. Na základ podn tu zástupc Posázaví o.p.s. bylo jednáno o možnosti za azení obce ty koly do programu RPP - z ízení parkovišt u zastávky eských drah. Program platí pro roky Tuto možnost budou zastupitelé obce prov ovat. Školka er any Ve tvrtek od do hodin je možné si v Mate ské škole er any vyzvednout žádost o p ijetí do mate ské školy pro školní rok 2015/2016. Vodovodní p ivad Javorník Benešov Výb rové ízení na stavbu vodovodního p ivad e Javorník Benešov vyhrála bulharská firma, která dle harmonogramu bude v naší obci provád t stavbu od do konce ervence Vodovodní p ípolož pro obec ty koly je stále v jednání. Obec ty koly podepsala Dohodu vlastník provozn souvisejících vodovod. edm tem dohody je závazek majitele vodovodu P ivad Javorník- Benešov o zajišt ní pitné vody do p ípadného vodovodu pro obec ty koly. Záv r: Starosta obce ty koly p.št pán Benca pod koval za ú ast a ve hodin dnešní zasedání ukon il. Další zasedání Zastupitelstva obce ty koly se bude konat ve dne Ve ty kolech dne Hana Jaegerová- zapisovatel Robert Nešpor Petr Beneš Ov ovatel zápisu Ov ovatel zápisu Št pán Benca Starosta obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více