Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009"

Transkript

1 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání ZO, kntrla plnění usnesení 3) Zpráva usneseních přijatých radu bce v bdbí d d ) Záměr dprdat bjekt č. p. 872 ul. Kvasická vč. pzemku p. č. st. 126/3 a hspdářské příslušenství s pzemkem p. č. 126/4 vše k. ú. Tlumačv na Mravě 5) Odprdej pzemku p. č. 2608/7 výměře 48 m 2 k. ú. Tlumačv na Mravě, který vznikl ddělením z pzemku p. č. 2608/2 k.. ú. Tlumačv na Mravě 6) Odprdej spluvlastnickéh pdílu 3/52 bce Tlumačv na pzemku p. č. 57/2 k. ú. Tlumačv na Mravě 7) Přijetí daru spluvlastnickéh pdílu ideální ¼ pzemku p. č k. ú. Tlumačv na Mravě 8) Kmunikace I/55 majetkprávní vypřádání záměr dělení, scelvání a změna druhu pzemků PK p. č. 2448, 2453/1 a 2456/1 k. ú. Tlumačv na Mravě 9) Smluva zřízení věcných břemen kmunikace a veřejné světlení v ul. U Vdárny 10) Záměr dprdat část pzemku p. č. 779/23 výměře cca 2 m 2 k. ú. Tlumačv na Mravě 11) Záměr dprdat bjekt č. ú. 872 ul. Kvasická vč. pzemku p. č. st. 126/3 k. ú. Tlumačv na Mravě Různé, diskuse, závěr Ověření usnášeníschpnsti: V dbě zahájení zasedání zastupitelstva bce v 17:00 hdin je na dnešním zasedání přítmn 13 členů ZO, cž je nadplviční účast členů zastupitelstva bce. Starsta knstatval, že dnešní zasedání je usnášeníschpné. Hlasvání prgramu p úpravě: pr 13 Usnesení Z1/20/05/09 Zastupitelstv bce schválil prgram jednání ZO dne Schválení zapisvatelky, věřvatelů zápisu Jednání zahájil v 17:00 hdin a dále řídil starsta bce Ing. Jarslav Ševela. Zapisvatelku byla pvěřena pí Dana Kuřilvá. Ověřvateli zápisu byli určeni pp. Mgr. Lenka Odlžilíkvá, Ing. Jarmír Janský. Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 1

2 Zastupitelstv bce schválil zapisvatelku Danu Kuřilvu a věřvatele zápisu ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. května 2009 pp. Mgr. Lenku Odlžilíkvu a Ing. Jarmíra Janskéh. Hlasvání: pr 11 zdržel se 2 (Mgr. Odlžilíkvá, Ing. Janský) Usnesení Z2/20/05/09 Zastupitelstv bce schválil zapisvatelku Danu Kuřilvu a věřvatele zápisu ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. května 2009 pp. Mgr. Lenku Odlžilíkvu a Ing. Jarmíra Janskéh. V 17:10 hdin se dstavil člen zastupitelstva p. JUDr. Radek Dvřák. 2. Kntrla zápisu z minuléh zasedání ZO, kntrla plnění usnesení Pdle sdělení věřvatelů zápisu z jednání zastupitelstva bce ze dne byl tent shledán v přádku, bez připmínek. Zprávu kntrle plnění usnesení z minuléh zasedání zastupitelstva bce přednesl míststarsta Ing. Antnín Jnášek. Zastupitelstv bce bere na vědmí kntrlu zápisu z minuléh jednání a zprávu věřvatele bez připmínek a byl seznámen s plněním usnesení minuléh zasedání zastupitelstva bce bez připmínek. Usnesení Z3/20/05/09 Zastupitelstv bce bere na vědmí kntrlu zápisu z minuléh jednání a zprávu věřvatele bez připmínek a byl seznámen s plněním usnesení minuléh zasedání zastupitelstva bce bez připmínek. 3. Zpráva usneseních přijatých radu bce v bdbí d d Členvé zastupitelstva bdrželi seznam a znění usnesení přijatých radu bce v bdbí d d viz přílha. Usnesení rady bce jsu zveřejňvána průběžně prstřednictvím úřední desky a na webvých stránkách bce. Zastupitelstv bce bere na vědmí usnesení, která schválila rada bce na svých zasedáních v bdbí d d Usnesení Z4/20/05/09 Zastupitelstv bce bere na vědmí usnesení, která schválila rada bce na svých zasedáních v bdbí d d Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 2

3 4. Záměr dprdat bjekt č. p. 872 ul. Kvasická vč. pzemkup. č. st. 126/3 a hspdářské příslušenství s pzemkem p. č. 126/4 vše k. ú. Tlumačv na Mravě a) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt č. p. 872 ul. Kvasická, včetně pzemku p. č. st. 126/3 zastavěná plcha nádvří výměře 220 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: účel buducíh využití prvzvání lékárny neb jinéh zdravtnickéh zařízení předkupní práv věcné pr bec Tlumačv k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění b) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt hspdářskéh příslušenství, včetně pzemku p. č. st. 126/4 zastavěná plcha nádvří výměře 127 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění předkupní práv věcné pr bec Tlumačv Usnesení Z5/20/05/09 a) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt č. p. 872 ul. Kvasická, včetně pzemku p. č. st. 126/3 zastavěná plcha nádvří výměře 220 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: účel buducíh využití prvzvání lékárny neb jinéh zdravtnickéh zařízení předkupní práv věcné pr bec Tlumačv k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění b) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt hspdářskéh příslušenství, včetně pzemku p. č. st. 126/4 zastavěná plcha nádvří výměře 127 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění předkupní práv věcné pr bec Tlumačv 5. Odprdej pzemku p. č. 2608/7 výměře 48 m 2 k. ú. Tlumačv na Mravě, který vznikl ddělením z pzemku p. č. 2608/2 k. ú. Tlumačv na Mravě Záměr byl prjednán na zasedání zastupitelstva bce v 09/2008 a zveřejněn způsbem v místě bvyklým d d Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 3

4 Zastupitelstv bce Tlumačv ruší usnesení č. Z10/15/09/08 ze dne záměru dprdeje části pzemku p. č. 2608/2 statní plcha výměře cca 57 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě s tím, že bec Tlumačv uhradí cenu za ddělvací gemetrický plán č /2009 vyhtvený Ing. Luďkem Zlámalem, GEOZET s.r.., tř. T. Bati 344, Otrkvice panu Radku Šimníkvi. Usnesení Z6/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv ruší usnesení č. Z10/15/09/08 ze dne záměru dprdeje části pzemku p. č. 2608/2 statní plcha výměře cca 57 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě s tím, že bec Tlumačv uhradí cenu za ddělvací gemetrický plán č /2009 vyhtvený Ing. Luďkem Zlámalem, GEOZET s.r.., tř. T. Bati 344, Otrkvice panu Radku Šimníkvi. 6. Odprdej spluvlastnickéh pdílu 3/52 bce Tlumačv na pzemku p. č. 57/2 k. ú. Tlumačv na Mravě Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje dprdej spluvlastnickéh pdílu 3/52 na pzemku p. č. 57/2 zastavěná plcha, zbřeniště v k. ú. Tlumačv na Mravě paní Mirslavě Jurákvé, bytem Nádražní 204, Tlumačv za pdmínek stanvených v záměru viz usnesení Z10/19/03/09 ze dne Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce pdpisem kupní smluvy. Usnesení Z7/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje dprdej spluvlastnickéh pdílu 3/52 na pzemku p. č. 57/2 zastavěná plcha, zbřeniště v k. ú. Tlumačv na Mravě paní Mirslavě Jurákvé, bytem Nádražní 204, Tlumačv za pdmínek stanvených v záměru viz usnesení Z10/19/03/09 ze dne Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce pdpisem kupní smluvy. 7. Přijetí daru spluvlastnickéh pdílu ideální ¼ pzemku p. č k. ú. Tlumačv na Mravě Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje přijetí daru - spluvlastnickéh pdílu ideální ¼ pzemku KN p. č rná půda v k. ú. Tlumačv na Mravě d paní Anny Maděřičvé, bytem Sadvá 759, Mravská Nvá Ves a ukládá pracvníkům becníh úřadu kntaktvat paní Annu Maděřičvu za účelem uzavření darvací smluvy. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem darvací smluvy. Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 4

5 Usnesení Z8/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje přijetí daru - spluvlastnickéh pdílu ideální ¼ pzemku KN p. č rná půda v k. ú. Tlumačv na Mravě d paní Anny Maděřičvé, bytem Sadvá 759, Mravská Nvá Ves a ukládá pracvníkům becníh úřadu kntaktvat paní Annu Maděřičvu za účelem uzavření darvací smluvy. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem darvací smluvy. 8. Kmunikace I/55 majetkprávní vypřádání záměr dělení, scelvání a změna druhu pzemků PK p.č. 2448, 2453/1 a 2456/1 k. ú. Tlumačv na Mravě Jedná se majetkprávní vypřádání pzemků dtčených silničním tělesem kmunikace I/55 v k. ú. Tlumačv na Mravě (stavba realizvána v plvině sedmdesátých let 20 stletí). Zastupitelstv bce Tlumačv bere na vědmí gemetrický plán pr rzdělení pzemku a dplnění parcel ZE d KN č /2008 ze dne , který je pdkladem pr majetkprávní vypřádání stavby silničníh tělesa již dluhdbě existující kmunikace I/55 v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dělení, scelvání a změny druhu pzemků ve vlastnictví bce Tlumačv PD p. č. 2448, 2453/1 a 2456/1 v k. ú. Tlumačv na Mravě v rzsahu dle gemetrickéh plánu č /2008 ze dne Usnesení Z9/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv bere na vědmí gemetrický plán pr rzdělení pzemku a dplnění parcel ZE d KN č /2008 ze dne , který je pdkladem pr majetkprávní vypřádání stavby silničníh tělesa již dluhdbě existující kmunikace I/55 v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dělení, scelvání a změny druhu pzemků ve vlastnictví bce Tlumačv PD p. č. 2448, 2453/1 a 2456/1 v k. ú. Tlumačv na Mravě v rzsahu dle gemetrickéh plánu č /2008 ze dne Smluva zřízení věcných břemen kmunikace a veřejné světlení v ul. U Vdárny Jedná se právní narvnání majetkprávních vztahů k pzemkům dtčeným stavbu místní kmunikace a veřejnéh světlení, která byla realizvána v bdbí v lkalitě Skály, ul. U Vdárny. Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje smluvu zřízení věcných břemen spčívajících v právu vybudvání, umístění a prvzvání stavby kmunikace a světlení se spluvlastníky pzemku Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 5

6 p. č a se splečnstí VAK Zlín, a. s., tř. T. Bati 383, Zlín, jak vlastníka pzemků p. č. 1280/5 a 1280/6, vše v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem smluvy zřízení věcných břemen. Usnesení Z10/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje smluvu zřízení věcných břemen spčívajících v právu vybudvání, umístění a prvzvání stavby kmunikace a světlení se spluvlastníky pzemku p. č a se splečnstí VAK Zlín, a. s., tř. T. Bati 383, Zlín, jak vlastníka pzemků p. č. 1280/5 a 1280/6, vše v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem smluvy zřízení věcných břemen. 10. Záměr dprdat část pzemku p. č. 779/23 výměře cca 2 m 2 k. ú. Tlumačv na Mravě Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr na dprdej části pzemku p. č. 779/23 statní plcha výměře 2 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě, blíže specifikvané v přilženém snímku z katastrální mapy za následujících pdmínek: minimální kupní cena 550,-- Kč/m 2 účel buducíh využití stavba hspdářskéh příslušenství k RD náklady spjené s prdejem pzemku hradí kupující před schválením samtnéh dprdeje pzemku prvede buducí kupující na své náklady ddělvací gemetrický plán, ve kterém bude uvedena knkrétní výměra prdávanéh pzemku Hlasvání prtinávrhu: pr 14 Usnesení Z11/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr na dprdej části pzemku p. č. 779/23 statní plcha výměře 2 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě, blíže specifikvané v přilženém snímku z katastrální mapy za následujících pdmínek: minimální kupní cena 550,-- Kč/m 2 účel buducíh využití stavba hspdářskéh příslušenství k RD náklady spjené s prdejem pzemku hradí kupující před schválením samtnéh dprdeje pzemku prvede buducí kupující na své náklady ddělvací gemetrický plán, ve kterém bude uvedena knkrétní výměra prdávanéh pzemku Různé, diskuse, závěr Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 6

7 Hspdaření bce za 01-03/2009 Příjem tř. 1-4 Financvání tř. 8 Výdaj tř. 5-6 Rzpčet 2009 v Kč Skutečnst za 01-03/2009 v Kč (v %) 27, ,-- - 1, ,-- 29, ,-- 7, ,-- (25,65 %) ,-- (79,24 %) ,-- (20,36 %) Stav běžnéh účtu v KB Otrkvice ke dni , ,-- Kč Jednání sknčil v 18:30 hdin. Zapsala: Dana Kuřilvá Ověřvatelé zápisu: Mgr. Lenka Odlžilíkvá Ing. Jarmír Janský Starsta bce: Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 7

8 U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV ze dne Zastupitelstv bce Tlumačv na svém jednání dne přijal tat usnesení: Usnesení Z1/20/05/09 Zastupitelstv bce schválil prgram jednání ZO dne Usnesení Z2/20/05/09 Zastupitelstv bce schválil zapisvatelku Danu Kuřilvu a věřvatele zápisu ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. května 2009 pp. Mgr. Lenku Odlžilíkvu a Ing. Jarmíra Janskéh. Usnesení Z3/20/05/09 Zastupitelstv bce bere na vědmí kntrlu zápisu z minuléh jednání a zprávu věřvatele bez připmínek a byl seznámen s plněním usnesení minuléh zasedání zastupitelstva bce bez připmínek. Usnesení Z4/20/05/09 Zastupitelstv bce bere na vědmí usnesení, která schválila rada bce na svých zasedáních v bdbí d d Usnesení Z5/20/05/09 a) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt č. p. 872 ul. Kvasická, včetně pzemku p. č. st. 126/3 zastavěná plcha nádvří výměře 220 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: účel buducíh využití prvzvání lékárny neb jinéh zdravtnickéh zařízení předkupní práv věcné pr bec Tlumačv k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění b) Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dprdat bjekt hspdářskéh příslušenství, včetně pzemku p. č. st. 126/4 zastavěná plcha nádvří výměře 127 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě dle gemetrickéh plánu č /2009 ze dne za následujících pdmínek: k části pzemku p. č. st. 126/4 bude zřízen věcné břemen práv chůze, jízdy a umístění předkupní práv věcné pr bec Tlumačv Usnesení Z6/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv ruší usnesení č. Z10/15/09/08 ze dne záměru dprdeje části pzemku p. č. 2608/2 statní plcha výměře cca 57 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě s tím, že bec Tlumačv uhradí cenu za ddělvací gemetrický plán č /2009 vyhtvený Ing. Luďkem Zlámalem, GEOZET s.r.., tř. T. Bati 344, Otrkvice panu Radku Šimníkvi. Usnesení Z7/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje dprdej spluvlastnickéh pdílu 3/52 na pzemku p. č. 57/2 zastavěná plcha, zbřeniště v k. ú. Tlumačv na Mravě paní Mirslavě Jurákvé, bytem Nádražní 204, Tlumačv za pdmínek stanvených v záměru viz usnesení Z10/19/03/09 ze dne Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce pdpisem kupní smluvy. Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 8

9 Usnesení Z8/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje přijetí daru - spluvlastnickéh pdílu ideální ¼ pzemku KN p. č rná půda v k. ú. Tlumačv na Mravě d paní Anny Maděřičvé, bytem Sadvá 759, Mravská Nvá Ves a ukládá pracvníkům becníh úřadu kntaktvat paní Annu Maděřičvu za účelem uzavření darvací smluvy. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem darvací smluvy. Usnesení Z9/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv bere na vědmí gemetrický plán pr rzdělení pzemku a dplnění parcel ZE d KN č /2008 ze dne , který je pdkladem pr majetkprávní vypřádání stavby silničníh tělesa již dluhdbě existující kmunikace I/55 v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr dělení, scelvání a změny druhu pzemků ve vlastnictví bce Tlumačv PD p. č. 2448, 2453/1 a 2456/1 v k. ú. Tlumačv na Mravě v rzsahu dle gemetrickéh plánu č /2008 ze dne Usnesení Z10/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje smluvu zřízení věcných břemen spčívajících v právu vybudvání, umístění a prvzvání stavby kmunikace a světlení se spluvlastníky pzemku p. č a se splečnstí VAK Zlín, a. s., tř. T. Bati 383, Zlín, jak vlastníka pzemků p. č. 1280/5 a 1280/6, vše v k. ú. Tlumačv na Mravě. Zastupitelstv bce Tlumačv pvěřuje starstu bce Ing. Jarslava Ševelu pdpisem smluvy zřízení věcných břemen. Usnesení Z11/20/05/09 Zastupitelstv bce Tlumačv schvaluje záměr na dprdej části pzemku p. č. 779/23 statní plcha výměře 2 m 2 v k. ú. Tlumačv na Mravě, blíže specifikvané v přilženém snímku z katastrální mapy za následujících pdmínek: minimální kupní cena 550,-- Kč/m 2 účel buducíh využití stavba hspdářskéh příslušenství k RD náklady spjené s prdejem pzemku hradí kupující před schválením samtnéh dprdeje pzemku prvede buducí kupující na své náklady ddělvací gemetrický plán, ve kterém bude uvedena knkrétní výměra prdávanéh pzemku Ověřvatelé zápisu: Mgr. Lenka Odlžilíkvá Ing. Jarmír Janský Starsta bce: Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne Strana 9

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Měst Kjetín Masarykv náměstí 20, 752 01 Kjetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kjetín, knanéh dne 27. června 2006 v 15:00 hdin v sále Vzdělávacíh a infrmačníh centra Kjetín, Masarykv náměstí

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva prkazující stav evidvaný k datu 11.12.2013 14:15:02 Vlastnické práv RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r.., Kutníkva 272/39, Pltiště nad

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A Okres: VÝIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu 05.12.2016 00:00:00 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: x pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FARM MILHOSTICE, s.r.., Bílkva 865/11, Staré Měst, 11000 Praha 1 Identifikátr 25669460 B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Vlastník, jiný právněný Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.07.2014 13:40:54 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.04.2018 00:00:00 CZ0209 Praha-výchd Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 352/3 418

Více

Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 19, kterým se:

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 19, kterým se: z jednání Rady městskéh bvdu Hrabvá, knanéh dne 9. 11. 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 54/1164.) Rada městskéh bvdu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 prkazující stav evidvaný k datu 27.01.2017 09:35:02 CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 728837 Hlubčepy List vlastnictví: 8972 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ0100 Hlavní město Praha

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ0100 Hlavní město Praha A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 30.11.2016 17:35:02 CZ0100 Hlavní měst raha Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Next develpment s.r.., Na Flrenci 2116/15, Nvé Měst,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 31.07.2018 14:55:02 CZ0100 Hlavní měst Praha Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Next develpment s.r.., Na Flrenci 2116/15, Nvé Měst,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] 538850 Svjetice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 47 INS 7601/2017 pr Pavel Vlček, Ing. Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Ktas Jarslav, č.p. 268, 68303 Luleč

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv "Družstv Pd lvem", náměstí Republiky 193, 47201 Dksy 25441914 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] 1920/4 54 1920/5 1920/6 41 1920/7

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52 prkazující stav evidvaný k datu 12.10.2009 10:29:52 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Chladicí bxy CZ s.r.., Kalendva 688/11, Hradec Králvé, 500 04 Hradec Králvé 4 B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ A Vlastnictví s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BRG Alfa s.r.., U Nemcnice 430, Klín III, 28002 Klín 03581128 Pdíl B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ A B Vlastnictví nemvitsti s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku P P P P Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Zátiší Rkytka s.r.., Hvězdva 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.10.2016 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.: 715646 Staré Hamry 2 List vlastnictví: 1114 V kat. jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela)

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 25.10.2018 08:55:02 CZ0100 Hlavní měst Praha Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Next develpment s.r.., Na Flrenci 2116/15, Nvé Měst,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.01.2015 12:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.01.2015 12:55:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 08.01.2015 12:55:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2016 08:15:02 Obec: 564133 Jindřichvice pd Kat.území: 660515 Jindřichvice pd List vlastnictví: 154 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 08.08.2016 18:55:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lunga Pavel, Hlavní 1000/113, Svatbřice, 69604 Svatbřice-Mistřín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv 13000 Praha 3 601 604/6 606 Výměra[m2] 163 184 598 Sučástí je stavba: Pruba, č.p. 1415, jiná st. Stavba stjí na pzemku p.č.: 606 609

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv GOOS, spl. s r.., Blanenská 257, 664 34 Kuřim 60711701 Pdíl B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela 2971/5 4359 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 1 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Filař Ivan, Rztky 25, 40332 Pvrly

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Urban Dušan, č.p. 49, 67522 Mastník Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 50 457 zastavěná plcha a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B1 C Okres: Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Rudnický Jarslav a Rudnická Iva, č.p. 289, 28901 Činěves SJM = splečné jmění manželů Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Oprávnění pr Pvinnst

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Tpič Mirslav, K rybníku 1/37, České Budějvice 3, 370 10 České Budějvice 10 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 110 546 zastavěná plcha a nádvří území Sučástí je stavba: Karlštejn, č.p. 184, rd.dům

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Pancner Milslav a Pancnervá Milena, Vrapická 24, Vrapice, 27203 Kladn SJM = splečné jmění manželů B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslvenční řízení, č.j.: KSPH 70 INS 9517 / 2016 pr AS ZIZLAVSKY v..s. Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv SJM Fiala Milan a Fialvá Mnika,

Více

MB Název: Záměr převodu jednotek v bytových domech Axmanova 2,4,6 a Chopinova 5. Obsah: Návrh usnesení:

MB Název: Záměr převodu jednotek v bytových domech Axmanova 2,4,6 a Chopinova 5. Obsah: Návrh usnesení: tf Rada města rna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města rna knané dne 3.10.2017 M2017000001312 ZM7/ 2.?%? Název: Záměr převdu jedntek v bytvých dmech Axmanva 2,4,6 a Chpinva 5 Důvdvá zpráva (str. 2-3) Snímek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH

Více

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě A B Vlastnictví s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Rezidence Pd Skálu s.r.., Hvězdva 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 Nemvitsti Pzemky Parcela 2442/65 Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 28 16 zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: bez čp/če, zem.stav Stavba stjí

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B1 C Okres: CZ0424 Luny Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva prkazující stav evidvaný k datu 31.10.2016 16:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv DAVO TRADING spl. s r.., Frédy 525, 683 04 Drnvice 63494086 Pdíl B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela 610/4 610/10 610/12 610/13 610/14 659/3 659/4 659/5

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu 01.12.2014 07:43:22 Vlastnictví nemvitsti s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku Okres: CZ0645 Hdnín Kat.území: 700444 Mutěnice List vlastnictví: 6349 V kat. území

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Ondráškvá Anna, Suchý řádek 869, 76805 Kryčany Pdíl B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela 619 623 1335 1336 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Kryčany,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Sbelvá Alena, Lískvec 23, 73801 Frýdek-Místek 555822/0690 Pdíl B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela 4068 4069 4070 4071 4072 4673/3 Stavby Typ stavby

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.10.2018 14:55:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 15.10.2012 14:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Suchánsky Milš a Suchánska Oľga, Kmňa 250, 687 71 Bjkvice SJM =

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A B Nemvitsti Pzemky Parcela Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 59 INS 10401 / 2011 pr Richard Jasinský, Ing. Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FONTANA DEVELOPMENT,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A B Vlastník, jiný právněný Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 01.11.2016 00:00:00 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 0 pr Administrace inslvencí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.01.2015 10:35:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Kat.území: 699268 Mrkvice List vlastnictví: 1736 588768 Mrkvice- Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :53:06

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :53:06 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv 664 64 Dlní Kunice Pdíl B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela 170/1 170/3 170/4 170/5 170/6 170/8 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Jiná práva Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 09:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 99 INS 27358/2014 pr Hlista & Pril v..s. CZ0100 Hlavní měst Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.02.2014 20:55:02 CZ0647 Znjm Vlastník, jiný právněný Kat.území: 694398 Mikulvice u Znjma List vlastnictví: 430 594431 Mikulvice V kat. území jsu pzemky vedeny

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.07.2016 17:15:02 CZ0205 Kutná Hra Vlastník, jiný právněný Kat.území: 792080 Opatvice u Zbýšva List vlastnictví: 598 534625 Zbýšv Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A Vlastník, jiný právněný Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Správa majetku, č.j.: 0001 pr Ústecký kraj Vlastnické práv Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labemcentrum, Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Identifikátr Vlastnické práv Fišera Ondřej, Obectv 8, 783 25 Buzv 771223/5773 St. 30 St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Vlastnické

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv AQUAVITA, spl. s r.., č.p. 648, 56961 Dlní Újezd 45539227 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany

Více

Výsledek ověření. Informace z katastru nemovitostí. Výsledky. Stáhnout PDF z katastru nemovitostí. Vyhledání informací z katastru nemovitostí

Výsledek ověření. Informace z katastru nemovitostí. Výsledky. Stáhnout PDF z katastru nemovitostí. Vyhledání informací z katastru nemovitostí Výsledek věření Infrmace z katastru nemvitstí List vlastnictví: 1977512101 Datum kntrly: 21. 11. 2017 Výsledky Vyhledání infrmací z katastru nemvitstí Pčet stránek: 4 Pčet jedntek: 4 Cena za stránky: 200

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Dijn, s.r.., Vězeňská 6/5, Staré Měst, 000 Praha 005/ 070/8 070/0 070/8 08 08/ 083/ 084 07/ 3 36 37/ 5 65 0/3 0/4 0/5 0/6 7/3 7/4 39/

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 01.04.2014 16:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1465/10 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 342/1 52 zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: Radnice, č.p. 282, rd.dům Stavba

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Vlastník, jiný právněný Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.05.2015 13:35:02 CZ0713 Prstějv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 627364 Dbrmilice List vlastnictví: 715 Vlastnické práv SJM Kalandr Jarslav a Kalandrvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 06.03.2018 10:55:02 CZ020C Rakvník Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Brejník Aleš a Brejníkvá Iveta, Pabláskva 266/6, České Budějvice 7, 37001 České Budějvice,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.09.2009 16:09:17

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.09.2009 16:09:17 prkazující stav evidvaný k datu 07.09.2009 16:09:17 Okres: Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Správa majetku, č.j.: --- pr Měst Phřelice CZ06 Brn-venkv A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 13:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 13:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Štěpánkvice 645705/1755 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 16 207 zastavěná plcha a nádvří Sučástí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 15:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Bublíkvá Květslava, č.p. 1, 33165 Pastuchvice Hrský Jarslav, č.p. 168, 33165 Žihle Markvá Květslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B Nemvitsti zemky arcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Next develpment s.r.., Na Flrenci 2116/15, Nvé Měst, 11000 raha 1 792/13 953 954/3 954/7 957/5 958/5 958/7 958/8 958/11 958/13 959 960/1

Více