Návrh VYHLÁŠKA. ze dne , o způsobu označování potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin"

Transkript

1 I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne , o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. (dále jen zákon ): 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje a) způsob označování potravin a tabákových výrobků, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže, b) způsob poskytovaní údajů podle 3d odst. 4 zákona. (2) Pro účely vyhlášky se na pokrmy vztahují všechny požadavky na potraviny, kromě požadavků na způsob označování pro nebalenou potravinu a potravinu zabalenou bez přítomnosti spotřebitele. CELEX: 32011L0091 CELEX: 32011R Způsob označování potravin (1) Informace o potravinách se neposkytují takovým způsobem, ze kterého vyplývá, že a) charakter nebo původ potraviny je domácí, čerstvý, živý, čistý, přírodní nebo pravý, pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin v právních předpisech upravujících potraviny 3) ; toto ustanovení se nevztahuje na pokrmy, pokud je informace o pokrmu 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/ ) Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu

2 prokazatelným způsobem odůvodněna, neuvádí spotřebitele v omyl a je doplněna popisnou informací, v nejméně stejné velikosti písma, která umožní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu, b) charakter nebo původ potraviny je natural nebo poctivý, pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin v právních předpisech upravujících potraviny 3) ; toto ustanovení se nevztahuje na pokrmy, pokud je informace o pokrmu prokazatelným způsobem odůvodněna, neuvádí spotřebitele v omyl a je doplněna popisnou informací, v nejméně stejné velikosti písma, která umožní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu, c) charakter a označení potraviny je dia, d) potravina je určena pro zvláštní výživu, je dietní, dietetická nebo vhodná pro diabetiky, pokud by to neodpovídalo požadavkům vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu nebo vyhlášky o doplňcích stravy 4) nebo nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti a potravinách pro zvláštní lékařské účely 5), e) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních zvyklostí, bez doložení kopie platného rozhodnutí o povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností vydaného Ministerstvem zemědělství. (2) Informace o potravinách neobsahují údaje, které by mohly a) vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití, b) vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu, c) zejména v odvozené nebo ve zdrobnělé formě vést k záměně potravin s potravinami, které jsou vymezeny právním předpisem upravujícím potraviny 3) nebo nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty 6). (3) Ustanovení odstavců 1 až 2 platí rovněž pro způsob nabízení potravin k prodeji, zejména s ohledem na jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji. (4) Informace o potravinách neobsahují údaje, jejichž pravdivost nelze dokázat. a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství),ve znění pozdějších předpisů. 4) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. 5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES. 6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/

3 (5) Balená potravina, která obsahuje více než 2,5 % soli 7), se označí obsahem soli v procentech hmotnostních. (6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky, nebalené potraviny a pokrmy, nebo pokud je potravina označena obsahem soli podle jiného právního předpisu. (7) Potravinu je možné dobrovolně označit slovy česká potravina pokud výrobek byl vyroben a) na území České republiky, b) provozovatelem potravinářského podniku usazeným na území České republiky a c) nejméně 75 % složek k jeho výrobě pochází z České republiky. CELEX: 32011R Označování množství potraviny (1) Údaj o čistém množství se uvádí podle pravidel pro značení symbolu "e" 8), podle nařízení upravujících zemědělské produkty 9), podle právních předpisů upravujících potraviny 3) nebo podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. (2) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých výrobků uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových, stanoví-li tak právní předpis upravující potraviny 3). (3) U potravin, kde právní předpis upravující potraviny 3) stanovuje definici průměrného množství, se čisté množství stanovuje jako průměrné množství. CELEX: 32011R Označování šarže (1) Před údaj, který umožňuje určení totožnosti šarže, se uvede písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je tento údaj zřetelně odlišitelný od ostatních údajů a není možná záměna s jiným údajem. 7) příloha I odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ ) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších předpisů. 9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. 3

4 (2) Označení šarže musí být snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. (3) U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby. CELEX: 32011L Způsob uvedení údaje o ochucení potraviny (1) Při použití přírodní aromatické látky nebo aromatického přípravku 10) lze potravinu, na kterou aromatická látka odkazuje, na obale potraviny zdůraznit slovně, graficky nebo obrazově, a současně se v hlavním zorném poli a nejméně stejnou velikostí písma jako název potraviny použijí slova s příchutí nebo slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud nestanoví právní předpis upravující potraviny 3) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie 11) jinak. (2) Při použití jiné než přírodní aromatické látky nebo aromatického přípravku 10) lze potravinu, na kterou aromatická látka odkazuje, na obale potraviny zdůraznit pouze slovy, a současně se v hlavním zorném poli a nejméně stejnou velikostí písma jako název potraviny použijí slova s příchutí nebo slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud nestanoví právní předpis upravující potraviny 3) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie 11) jinak. CELEX: 32011R1169 CELEX: 32008R Způsob uvedení údaje o možném nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost (1) Dobrovolná informace o možném nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost 12) se na obale potraviny uvede slovy může obsahovat, může obsahovat stopy nebo může obsahovat stopové množství. (2) Označení podle odstavce 1 se použije za podmínek, že nejvyšší množství látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost odpovídá mezi stanovitelnosti. Mez stanovitelnosti označuje takové množství, které je použitou analytickou metodou zjistitelné. 10) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES. 11) Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění. 12) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/

5 7 Způsob označování potravin podle 7 a 8 zákona (1) Údaj o určité látce nebo produktu vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost se uvede způsobem podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. (2) U potravin podle 7 zákona se požadované údaje uvedou velikostí písma podle čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. CELEX: 32011R Způsob poskytování informací o pokrmech podle 9a zákona (1) Název pokrmu se uvádí způsobem podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. (2) Při uvedení názvu pokrmu způsobem, který spotřebiteli neumožní zjistit skutečnou povahu pokrmu, který se liší svým složením nebo výrobou od pokrmu známého pod daným názvem, se označení názvu pokrmu uvede připojením další popisné informace. Uvedení popisné informace se uvede způsobem, který umožní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu a odlišit ji od pokrmu, s nímž by mohl být zaměněn. (3) Informace o výskytu alergenní látky 12) v pokrmu se uvádí písemným způsobem slovy Pokrmy obsahují alergeny. Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy., nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam. (4) Způsob označování podle odstavce 3 se nepoužije, pokud jsou informace o výskytu konkrétní alergenní látky poskytnuty písemně podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. CELEX: 32011R Údaje o geneticky modifikovaných potravinách a nových potravinách nebo nových složkách potravin (1) Potraviny nebo složky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují nebo které jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obalu určeném pro spotřebitele označí viditelnými a snadno čitelnými údaji podle nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech 13). 13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. 5

6 (2) Potraviny nebo složky, které jsou novými potravinami nebo novými složkami potravin, se na obalu určeném pro spotřebitele označí viditelnými a snadno čitelnými údaji podle nařízení o nových potravinách a nových složkách potravin 14). 10 Způsob poskytování údajů podle 3d odst. 4 zákona Provozovatel potravinářského podniku, který odebírá potraviny za účelem dalšího prodeje konečnému spotřebiteli, poskytne údaje podle 3d odst. 4 zákona slovy, rozložením textu a ve formátu o velikosti nejméně A2 podle přílohy k této vyhlášce. Zrušuje se: Závěrečná ustanovení Vyhláška č. 113/2005 Sb. ze dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. 2. Vyhláška č. 368/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. 3. Vyhláška č. 497/2005 Sb. ze dne 1. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb. 4. Vyhláška č. 101/2007 Sb. ze dne 18. dubna 2007, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 5. Vyhláška č. 127/2008 Sb. ze dne 1. dubna 2008, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 117/2011 Sb. ze dne 22. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 12 Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění. 14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění. 6

7 13 Přechodné ustanovení Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být uváděny na trh do vyčerpání zásob. 14 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení 2 odst. 1 písm. b) a c) a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. října Ministr: 7

8 Příloha k vyhlášce č. /2015 Sb. Způsob uvedení seznamu pěti zemí (NÁZEV PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU) POTRAVINY JSOU ODEBÍRÁNY OD DODAVATELŮ ZE ZEMÍ PODÍL TRŽEB Z PRODEJE POTRAVIN OD TĚCHTO DODAVATELŮ NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH

9 II. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, v platném znění, směrnice Komise 2002/67/ES, v platném znění, a směrnice Komise 2008/5/ES, v platném znění, které jsou transponovány do současné vyhlášky č. 113/2005 Sb., o označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, se zrušují ke dni 13. prosince 2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení přejalo většinu požadavků na označování potravin původně uvedených v dotčených směrnicích a stanovuje pravidla nová. Většina ustanovení dosavadní vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, je proto duplicitní s ustanoveními tohoto nařízení. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, byl novelizován zákonem č. 139/2014 Sb., účinným od 1. ledna Touto novelizací zákona o potravinách došlo k jeho adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a to zejména odstraněním duplicitních ustanovení týkající se označování potravin a změnou terminologie, a dále byly v návaznosti na nařízení stanoveny některé požadavky například pro nebalené potraviny, což nařízení členským státům umožňuje. Vyhláška č. 113/2005 Sb. byla naposledy novelizována v roce 2011 a jsou do ní zapracovány tyto předpisy Evropské unie: - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, - směrnice Komise 2008/5/ES, o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, při označování určitých potravin, - směrnice Komise 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein, - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří. Základní principy navrhované právní úpravy: Způsob označování potravin Vyhláška zachovává pouze některá obecná ustanovení z vyhlášky č. 113/2005 Sb., jako je například zamezení uvádění zavádějících termínů čerstvý, domácí, pravý, přírodní nebo dia. Dále pak zamezuje používání napodobenin názvů potravin, které jsou vymezeny právními předpisy, u jiných potravin, které nesplňují stanovené jakostní požadavky. Jako příklad lze uvést názvy vodečka či lovečák.

10 Způsob označení šarže Navrhovaná vyhláška zachovává požadavek na způsob uvedení údaje u šarže z vyhlášky č. 113/2005 Sb. Jedná se o transpozici požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU. Způsob označení potraviny, která obsahuje pouze aroma a nikoliv složku jako takovou V případě, že potravina zvýrazněnou složku jako takovou neobsahuje, ale obsahuje pouze aroma této složky, je nutné uvést v označení potraviny slova s příchutí. Jedná se o provedení požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které stanoví, že informace o potravině nesmí být zavádějící, zejména pokud jde o její vlastnosti a složení. Způsob uvedení údaje o možné přítomnosti látek nebo produktů vyvolávajících alergie Navrhovaná vyhláška stanovuje jednotný způsob poskytnutí dobrovolné informace o nezáměrném nebo nechtěném výskytu alergenní látky nebo produktu v potravině. Jedná se o údaj neharmonizovaný předpisy Evropské unie. Cílem je zajistit poskytnutí jednoznačné a srozumitelné informace spotřebiteli. Způsob označení potravin nebalených a potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje Navrhovaná vyhláška stanovuje způsob označení povinných údajů u dotčených potravin, jejichž výčet je stanoven zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb. Cílem je zajistit čitelnost informací pro spotřebitele. Způsob poskytování informací o pokrmech Navrhovaná vyhláška stanovuje způsob poskytnutí povinných informací o pokrmech. Výčet údajů je stanoven zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb. Cílem je zajistit poskytnutí viditelné a čitelné informace spotřebiteli. Způsob označení údajů o potravinách geneticky modifikovaných a nových potravinách nebo nových složkách potravin Navrhovaná vyhláška stanovuje způsob poskytování informací, jejichž poskytování je uloženo právními předpisy vztahujícími se k těmto druhům potravin. Cílem je zajistit spotřebiteli poskytnutí viditelné a čitelné informace. Stanovení podmínek pro dobrovolné označení česká potravina Navrhovaná vyhláška stanovuje podmínky, při kterých lze potravinu dobrovolně označit slovy česká potravina. Základní podmínkou je, že 75% složek potraviny musí pocházet z České republiky. Způsob poskytování údajů provozovatelem potravinářského podniku při vstupu do prodejny o 5 zemích, z nichž pochází dodavatel, od kterého jsou odebírány potraviny Navrhovaná vyhláška stanoví způsob poskytnutí údajů, které provozovatel potravinářského podniku poskytne o zemích, ze kterých v největší míře pocházejí dodavatelé prodávaných potravin. V úvodu odůvodnění k návrhu vyhlášky je uveden odkaz na novelu zákona o potravinách a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Z pohledu věcného obsahu jde ve všech případech ustanovení návrhu vyhlášky o stanovení způsobu označování, nikoli vymezení jakékoli nové 2

11 povinnosti. Ustanovení čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména: - pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání; - připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá; - vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin; - vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou. Dle ustanovení čl. 16 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nesmí označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl. Stejně tak podle ustanovení 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění, je na trh zakázáno uvádět potraviny klamavě označené nebo nabízení ke spotřebě klamavým způsobem. Ustanovení návrhu vyhlášky pouze vymezují a zdůrazňují problematické praktiky a způsoby označování, které jsou považovány za zavádějící a klamavé pro konečného spotřebitele již v současné době Vyhláška ve svém věcném obsahu stanovuje pouze způsob označování, základní cíle povinnosti jsou vymezeny ve výše uvedených přímo použitelných přepisech EU, případně v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích. Jednoznačným přínosem je jasnější identifikace problematických označení a zvýšení právní jistoty při výkonu praxe dozorových orgánů. Cílem je odstranění používání zavádějících způsobů označování, což povede k odstranění matení konečného spotřebitele a zlepšení jeho orientace při výběru potravin. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky uvedeným v 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. 3

12 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011, o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří. Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové technické specifikace ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu podstoupí notifikační proces podle směrnice 98/34/ES. Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Jedná se o legislativně technické řešení slučitelnosti evropského práva s národními předpisy. Z tohoto důvodu je předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky nulový. V případě uvedení povinných údajů u potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje stanovenou velikostí písma je předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty České republiky nulový. V případě podnikatelského prostředí lze předpokládat finanční a časové náklady zanedbatelně zvýšené oproti situaci, kdy by povinná velikost písma stanovena nebyla, přičemž stále platí požadavek na zachování čitelnosti pro spotřebitele. V případě stanoveného způsobu poskytování informací o pokrmech je dopad na podnikatelské prostředí (provozovatele stravovacích služeb) při uvedení požadovaných informací v jídelním lístku či formou informační tabule v řádech stovek korun. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty je nulový. V případě informační povinnosti provozovatelů potravinářských podniků při vstupu do prodejny podle 3d odst. 4 zákona je stanoveno tyto informaci uvést ve velikosti formátu 4

13 nejméně A2, což pro jednotlivý subjekt představuje náklad v řádu stokorun. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty je nulový. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění subjektu osobních údajů. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního rizika. Rozhodování o provedení RIA Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na zbývající část roku 2014 s informací, že se RIA provést neukládá. 5

14 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Vyhláška se vztahuje i na pokrmy, jelikož se na pokrmy vztahuje i zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb. Pokrm je potravinou na základě definice potraviny uvedené v čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. K 2 odst. 1 písm. a) Zachování obecných požadavků na způsob poskytování informací o potravinách z vyhlášky č. 113/2005 Sb. je adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, způsob výroby nebo získání nebo připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá. Termíny bude umožněno používat pouze, pokud budou řádně odůvodněny a doplněn popisnou informací, která spotřebiteli vysvětlí, proč je potravina deklarována jako například domácí nebo přírodní. K 2 odst. 1 písm. b) Doplnění nových termínů ke stávajícím již uvedeným v písm. a). Nové termíny byly doplněny na základě současné praxe označování potravin a značného rozšíření používání dotčených zavádějících termínů. Termíny bude umožněno používat pouze, pokud budou řádně odůvodněny a doplněny popisnou informací, která vysvětlí spotřebiteli, proč je potravina deklarována jako například poctivá. K 2 odst. 1 písm. c) Zamezuje označování, ze kterého by vyplývalo, že charakter potraviny je dia. V současné době neexistují žádné ustanovení právních předpisů, které by stanovovaly požadavky na potraviny vhodné pro diabetiky, ani neexistuje rozdělení na potraviny běžné a vhodné pro diabetiky na základě doložených odborných argumentů. Toto vyplývá ze zprávy Evropské komise a je v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví. K 2 odst. 1 písm. d) Zachování obecných požadavků na způsob poskytování informací o potravinách z vyhlášky č. 113/2005 Sb. je adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, vlastnosti, složení nebo připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá. K 2 odst. 1 písm. e) Zachování dosavadního znění vyhlášky. Způsoby košer a halal porážky dozorují orgány státního veterinárního dozoru, aby byly v souladu s ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání i v souladu s nařízeními Evropské unie. Každá jednotlivá porážka musí být oznámena Ministerstvu zemědělství a zájemce (církev nebo náboženská společnost) musí požádat o její povolení. 6

15 K 2 odst. 2 Obecně se jedná o zachování obecných požadavků na způsob uvádění informací o potravinách stanovených ve vyhlášce č. 113/2005 Sb., které jsou adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti a složení. Nový požadavek je uveden v písmeni c). Toto ustanovení reaguje na vývoj praxe označování potravin, kdy potraviny, které nesplňují požadavky, aby mohly nést název daný předpisem, jsou označeny názvem velmi podobným výrobku definovanému národním právním předpisem nebo předpisem Evropské unie. Tímto jednáním tak dochází k uvádění spotřebitele v omyl. Příkladem mohou být např. výrobky označené jako Lovečák nebo Poličánek, které nesplňují podmínky pro složení výrobků Lovecký salám a Poličan, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 326/2001 Sb. K 2 odst. 3 Jedná se o zachování obecných požadavků na způsob uvádění informací o potravinách stanovených ve vyhlášce č. 113/2005 Sb., které jsou adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, způsob výroby nebo připisování účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá. K 2 odst. 4 Jedná se o ustanovení ze stávajícího znění vyhlášky č. 113/2005 Sb. Ustanovení vychází z poznatků vzešlých z praxe při uvádění potravin na trh. Jedná se o případy, kdy je z potraviny prodejcem odstraněn původní obal, potravina je rozkrájena, navážena, zabalena a opatřena etiketou. Aby mohl dozorový orgán posoudit, zda údaje na nové etiketě jsou pravdivé a nebyly pozměněny ať záměrně či nezáměrně, je nutností, aby provozovatel potravinářského podniku, tedy například prodejce, doložil pravdivost údajů na nové etiketě etiketou původní. Bez tohoto ustanovení by byla kontrola souladu s původními údaji znemožněna. K 2 odst. 5 a 6 Jedná se o zachování požadavků na způsob uvádění informací o potravinách stanovených ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. Označování výživové hodnoty potravin, které obsahuje i údaj o množství soli v potravině, bude podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 povinné až od 13. prosince K tomuto datu bude ustanovení v budoucnu odstraněno. V případě, že je potravina označena údaji o výživové hodnotě podle výše uvedeného nařízení, odstavec 4 není nutné aplikovat, jelikož hodnota soli je již součástí výživových údajů a je tak spotřebiteli poskytnuta. K 2 odst. 7 Úprava se týká dobrovolného označení potraviny slovy česká potravina. Potravina může být těmito slovy označena pouze v případě, že splňuje stanovené podmínky. Limit 75% podílu českých surovin pro výrobu českých potravin je jednoduchým a přehledným pravidlem, které na jedné straně neomezuje podíl českých surovin v mnohem vyšším zastoupením, než 75% a na druhé straně samozřejmě potraviny, které neobsahují tento vymezený podíl českých surovin nelze považovat za českou potravinu. Cílem formulace tohoto ustanovení je zpřehlednění dobrovolného označování česká potravina s vymezením jednoduchých a 7

16 jednotných pravidel srozumitelných jak pro výrobce, tak pro konečného spotřebitele. Spotřebitel ve finále obdrží potravinu s jasným vztahem k deklarovanému původu. Pokud jde o podmínku, že složky k výrobě potraviny musí pocházet z České republiky nejméně ze 75 %, jedná se o 75 % absolutního výčtu složek. Pro výpočet tak není za složku považována složka složená, ale její samostatné podsložky. K 3 odst. 1 Jedná se o zachování a zpřesnění požadavků na způsob uvádění údaje o množství potraviny stanovených ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. Údaj o čistém množství se uvádí podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a v případě, že jsou právním předpisem upravujícím potraviny nebo nařízením upravujícím zemědělské produkty stanovena specifická pravidla, navíc také podle těchto pravidel. Pravidla pro značení symbolu e mohou být při vyjadřování množství použita. K 3 odst. 2 Stanoví se způsob vyjadřování množství pro určité kategorie potravin, což je členským státům Evropské unie umožněno na základě čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. K 3 odst. 3 Upřesňuje se situace (spolu s odkazem na konkrétní předpisy), která je umožněna ustanovením přílohy IX odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011. Ustanovení uvádí, že pokud vnitrostátní předpisy stanoví povinnost uvádět určitý druh množství jako např. průměrné, pak se pro účely nařízení považuje toto množství za čisté. K 4 Zachovávají se požadavky na způsob uvádění šarže stanovené ve vyhlášce č. 113/2005 Sb., které je transpozicí směrnice 2011/91/EU o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří. K 5 odst. 1 Ustanovení je adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, nebo složení v souvislosti s čl. 22 nařízení. Cílem ustanovení je, aby spotřebitel mohl zřetelně odlišit, zda se v případě, že je složka jako například ovoce na obalu zvýrazněna, jedná o potravinu, která dané ovoce skutečně obsahuje, nebo zda jde o potravinu, která jej neobsahuje a obsahuje pouze jeho příchuť. Pokud potravina obsahuje jen příchuť, musí být zvýrazněné ovoce doplněno slovy s příchutí. Aby byla zajištěna souvislost obrazově nebo graficky zvýrazněné složky s deklarovanou příchutí a spotřebitel nebyl uváděn v omyl ohledně složení a charakteru potraviny, je dále nutné, aby aroma bylo přírodní, tj. aby byla zajištěna spojitost příchutě se zobrazenou složkou. Ustanovení 5 ve svém věcném obsahu reflektuje zvláštní podmínky stanovené v dalších zvláštních právních předpisech, např. označování aromatizovaných lihovin, případně jiné druhy specifických potravin, které by byly upraveny prováděcím právním předpisem. Pro spotřebitele bude docíleno jasného rozlišení. Potravina obsahující přírodní aroma může nést zobrazení daného ovoce spolu s termínem s příchutí a potravina neobsahující přírodní aroma nemůže nést zobrazení daného ovoce ale pouze jen např. slova s malinovou příchutí.příkladem je šáteček s náplní, na jehož obalu je nakreslen lískový ořech. Šáteček ovšem žádné lískové ořechy ani výrobek z nich neobsahuje a obsahuje pouze lískooříškové 8

17 přírodní aroma. V tomto případě je možné lískový ořech zobrazit, nicméně je nutné u zvýraznění (obrázku) uvést slova s příchutí. Pokud šáteček neobsahuje ani přírodní aroma ale pouze aroma není možné lískové ořechy zobrazovat le je možné jen uvést slovní zvýraznění s lískoořískovou příchutí. K 5 odst. 2 V návaznosti na odstavec 1 toto ustanovení pokrývá případy, kdy potravina složku, například ovoce, neobsahuje a neobsahuje ani přírodní aroma. Z důvodu, aby nebyl spotřebitel uváděn v omyl ohledně složení potraviny a jejího charakteru, není možné složku graficky ani obrazově zvýrazňovat. Příkladem je šáteček s náplní, na jehož obalu by byl zobrazen lískový ořech. Šáteček ovšem žádné lískové ořechy ani výrobek z nich neobsahuje a obsahuje pouze lískooříškové aroma, a to nikoliv přírodní. V tomto případě nelze lískové ořechy zvýraznit ani obrazově nebo graficky. Možné je pouze uvést slovní zvýraznění doplněné o slova s příchutí. Ustanoveními 5 odst. 1 a 2 bude zajištěno, aby spotřebitel mohl jasně rozlišit produkty, které jsou pouze s příchutí, od produktů, které složku opravdu obsahují, a dále odlišit produkty, které obsahují přírodní aroma a které nikoliv. Dále bude zajištěno, aby označení potravin nebylo prováděno takovým zavádějícím a nekonzistentním způsobem, že v hlavním zorném poli je například ovoce zobrazeno (čímž je navozován dojem, že je obsaženo) a jinde je spotřebitel informován o skutečnosti, že se jedná pouze o potravinu s příchutí. K 6 Poskytování informací o nezáměrném nebo nechtěném výskytu alergenů v potravině není předpisy Evropské unie upraveno. V praxi to znamená, že k vyjádření této informace je provozovateli potravinářských podniků používáno velké množství různých termínů. Dále jsou tyto termíny používány jako obhajoba jakéhokoli množství alergenu, který se v potravině vyskytne a jeho zvýšené množství je dozorovým orgánem naměřeno. Vymezené tři způsoby deklarace nezáměrného výskytu alergenních látek tuto oblast z pohledu deklarace této informace a označování jednoznačně zpřesňuje a zpřehledňuje. S ohledem na deklaraci tohoto tvrzení je samozřejmě primárním předpokladem naplnění věcného obsahu těchto tvrzení. Cílem ustanovení je zajištění srozumitelnosti informace pro spotřebitele a dále zajištění vyšší právní jistoty dozorových orgánů při nalezení vyššího množství alergenu v potravině, než které odpovídá mezi stanovitelnosti. K 7 Stanoví se způsob poskytování informací, pokud jde o potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle 7 zákona č. 110/1997 Sb. a potraviny nebalené podle 8 zákona č. 110/1997 Sb. Cílem ustanovení je zajištění viditelnosti a čitelnosti údajů pro konečného spotřebitele. Stanovení způsobu poskytování informací pro potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje a potraviny nebalené je členským státům Evropské unie umožněno na základě čl. 44 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. K 8 Stanoví se způsob poskytování informací v případě pokrmů. Stanovení způsobu poskytování informací pro pokrmy je členským státům Evropské unie umožněno na základě čl. 44 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Odstavec 2 je adaptací na čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, způsob výroby nebo získání nebo připisováním 9

18 účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá. Ustanovení je cíleno na případy, kdy je potravina označena určitým názvem, ale pokrm svým složením tomuto obecně známému pokrmu neodpovídá. Příkladem může být pokrm označený jako svíčková, který však neobsahuje plátek hovězího masa, ale například plátek sekané. Označení svíčková by tak mělo být doplněn o další informaci, aby spotřebiteli bylo jasné, že jde o svíčkovou se sekanou. Dalším příkladem může být pokrm brambory a řízek, kdy řízek není plátkem masa, ale jde o v trojobale obalené mleté maso. Uvedený název pokrmu by měl být doplněn o další informaci, aby spotřebiteli bylo jasné, že jde o řízek z mletého masa. K 9 Ustanovení stanovuje způsob uvádění údajů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. Jelikož tyto předpisy způsob uvádění údajů nestanoví, je nutné zajistit viditelnost a čitelnost údajů pro spotřebitele. K 10 K provedení 3d odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb., se stanovuje způsob poskytnutí údajů provozovatelem potravinářského podniku, který odebírá potraviny za účelem jejich dalšího prodeje konečnému spotřebiteli, jehož tržby z prodeje potravin za poslední ukončené účetní období na území České republiky přesahují 5 mld. Kč. Forma grafického řešení v příloze byla zvolena po konzultaci s provozovateli potravinářských podniků. K 11 a 12 Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 113/2005 Sb. a všechny její novely. Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice 98/34/ES bylo formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru kompatibility Úřadu vlády. K 13 a 14 Datum nabytí účinnosti je vzhledem k předpokládanému notifikačního procesu podle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES navrhováno prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Nabytí účinnosti některých ustanovení se odkládá z toho důvodu, aby se dotčené subjekty mohly připravit na nové požadavky, tj. aby mohly být vyčerpány zásoby potravin, které novým požadavkům na způsob označení neodpovídají a připraveny obaly nové. 10

19 III. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) 1odst. 1 Předmět úpravy Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32011L0091 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje a) způsob označování potravin a tabákových výrobků, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže, b) způsob poskytovaní údajů podle 3d odst. 4 zákona R1169 Obsah Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/

20 2 odst. 1 Způsob označování potravin (1) Informace o potravinách se neposkytují takovým způsobem, ze kterého vyplývá, že a) charakter nebo původ potraviny je domácí, čerstvý, živý, čistý, přírodní nebo pravý, pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin v právních předpisech upravujících potraviny 3) ; toto ustanovení se nevztahuje na pokrmy, pokud je informace o pokrmu prokazatelným způsobem odůvodněna, neuvádí spotřebitele v omyl a je doplněna popisnou informací, v nejméně stejné velikosti písma, která umožní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu, 32011R1169 čl. 7 Uvádění nezavádějících informací 1. Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména: a) pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání; b) připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá; c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin; d) vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou. b) charakter nebo původ potraviny je 3) Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství),ve znění pozdějších předpisů. 2

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 304/18 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm.

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 113/2005 Sb. Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových vý... - znění dle 117/11 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 113/2005 Sb. Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových vý... - znění dle 117/11 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 113/2005 Sb. Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových vý... - znění dle 117/11 Sb. 113/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 4.

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41,

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 219. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele?

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / Mnoho cenných informací pro spotřebitele? Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? ÚVOD NOVINKY PRAKTICKÝ DOPAD 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / MNOHO CENNÝCH INFORMACÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 31. ledna 2013 Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1 Úvod Dne 25. října 2011 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o regulaci reklamy. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

USNESENÍ. 6 Ads 167/2011-82

USNESENÍ. 6 Ads 167/2011-82 6 Ads 167/2011-82 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: GREEN - SWAN

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1 Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 Praha, červenec 2015 Mgr. Markéta Chýlková 7/21/2015 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)] Evropský parlament

Více

113/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 4. března 2005. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Změna: 368/2005 Sb. Změna: 497/2005 Sb.

113/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 4. března 2005. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Změna: 368/2005 Sb. Změna: 497/2005 Sb. 113/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Změna: 368/2005 Sb. Změna: 497/2005 Sb. Změna: 101/2007 Sb. Změna: 101/2007 Sb. (část) Změna: 101/2007 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Systém ASPI - stav k 2.10.2011 do částky 101/2011 Sb. a 45/2011 Sb.m.s. Obsah a text 452/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 375/2007 Sb. Změna:

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POTRAVIN NA MÍRU PODNIKU

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POTRAVIN NA MÍRU PODNIKU EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POTRAVIN NA MÍRU PODNIKU Učební texty pro jednodenní školení Vzdělávací akce zajišťující zvyšování

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1 Novinky v potravinářské legislativě Praha, říjen 2013 Mgr. Markéta Chýlková 10/7/2013 1 Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více