Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark na základě povinnosti stanovené 30 zákona č.561/04sb. Jeho ustanovení jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR a rovněž musí být v souladu s nimi používán. Je důležitým prostředkem k organizaci života školy. Dodržování školního řádu je pro žáka jedním z předpokladů dosažení hlavního cíle vzdělávání - úspěšného absolvování školy, a tím získání reálné možnosti dobrého pracovního uplatnění v životě. Žák by měl v době studia řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené školním vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti stanovené tímto školním řádem. S jednotlivými částmi školního řádu jsou žáci seznamování v třídnických hodinách a v průběhu celého školního roku, zákonní zástupci nezletilých žáků na začátku školního roku, při přijímacím řízení, v době třídních schůzek a při návštěvě školy během konzultací s rodiči. Školní řád je k dispozici na sekretariátu školy a webových stránkách na adrese V Havířově 3. září Mgr. Vojtěch Kolařík v. r. ředitel školy

2 1. ZÁSADY PRÁV A POVINNOSTÍ 1.1. Základní práva a povinnosti školy 1.2. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 1.3. Základní práva a povinnosti žáků 1.4. Stanovení opatření při nedodržení vymezených povinností 2. INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM 2.1. Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce 2.2. Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování 2.3. Pravidla hodnocení klasifikace a chování žáků 2.4. Pracovní, organizační a bezpečnostní řád pro výuku tělesné výchovy 2.5. Třídní služba 2.6. Zvonění 2.7. Školní družina 2.8. Školní klub 2.9. Školní stravování 3. INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM 3.1. Docházka do školy, způsob uvolňování z výuky a omlouvání absence 4. VNITŘNÍ REŽIM A PROVOZ ŠKOLY 4.1. Obecná pravidla 4.2. Podmínky výuky 4.3. Kontaktní osoby 5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY 5.1. Pravidla jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou 5.2. Postup při hlášení, šetření a projednávání zpráv o školních úrazech 5.3. Podávání léků a léčebných prostředků 5.4. Ochrana před rizikovým chováním 5.5. Mimořádné události 5.6. Kontakty na pedagogické pracovníky 6. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 6.1. Kamerový systém 6.2. Řešení škody způsobené na majetku školy 7. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI PRACOVNÍKY ŠKOLY 7.1. Komunikace a vzájemná informovanost Přílohy Klasifikační řád střední školy Slovní hodnocení žáků střední školy praktické Organizační řád školní družiny Organizační řád školního klubu Pravidla školního klubu Příchody a odchody žáků základní školy a praktické školy Postup školy při výskytu záškoláctví Šikanování a doporučený postup řešení 2

3 1. ZÁSADY PRÁV A POVINNOSTÍ Ředitel Střední školy a Základní školy Havířov - Šumbark (dále jen škola), po projednání s pracovníky školy, s vědomím odpovědnosti školy za úroveň vzdělání a výchovy, za vytvoření rovnocenného partnerského vztahu mezi školou na jedné straně, žákem a jeho zákonným zástupcem na straně druhé, stanovuje zásady vymezující práva a povinnosti obou stran Základní práva a povinnosti školy a) Povinností školy je poskytnout povinné vzdělání nebo žákům, kteří byli přijati na základě přijímacího řízení, odbornou přípravu pro výkon povolání. Příprava na střední škole se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Právem školy je vyžadovat školního poradenského pracoviště ke zdravotní způsobilosti žáka a oprávněnosti k zařazení žáka do daného studijního programu zdravotně postižený žák, specifické výukové potřeby, projevy obtížné výchovné zvladatelnosti prostřednictvím rodičů i odborný posudek, vyjadřující se k možnosti vzdělání a výchovy žáka v daném učebním oboru. b) Povinností každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáků a jeho zákonného zástupce v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy. Právem pedagogického pracovníka je požadovat od žáka a jeho zákonného zástupce, aby tato práva uplatňovali způsobem, který by neohrožoval jeho lidskou a profesionální důstojnost a čest. c) Povinností školy je zajistit školní stravování a fungování školní družiny a školního klubu. Aby škola mohla dostát této své povinnosti, je jejím právem určit pravidla chování žáků, vést je k jejich dodržování a stanovit opatření při jejich nedodržení. d) Povinností školy je přebírat odpovědnost za celkovou bezpečnost žáka a jeho osobních věcí a řešit účinně všechny problémy s touto bezpečností spojené, mající bezprostřední vztah k plnění školních povinností během vyučování, odborného výcviku a na školních akcích. Aby škola mohla dostát této své povinnosti, je jejím právem určit pravidla chování žáků, vést je k jejich dodržování a stanovit výchovná opatření za jejich nedodržení. e) Povinností školy ze zákona je její oznamovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí eventuálně Policie ČR a to zejména v těchto případech: - nedodržování rodičovské zodpovědnosti, - trestné činnosti, která je páchána na dětech a podezření na ni, - záškoláctví nad stanovenou hranici, - dealerství a zneužívání všech návykových látek žákem a podezření na ně, - šikany, - činnosti, páchané žákem, která vykazuje znaky přestupku nebo trestného činu. Právem školy je v nezbytně nutném rozsahu, prostřednictvím zákonného zástupce nebo pracovníků sociálně právní ochrany dětí, znát výsledky sociálně právního nebo trestního šetření, či soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění školní docházky a k dalšímu výchovnému působení na žáka. Tím není dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje žáka Základní práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a) Právem zákonného zástupce nezletilého žáka je požadovat pro žáka vzdělání v rozsahu stanoveném platnými předpisy podle příslušného školního vzdělávacího programu, respektující individualitu jeho dítěte. Jeho povinností je dbát na řádnou a pravidelnou docházku žáka do školy. Jeho nepřítomnost omluvit předem nebo nejpozději do 72 hodin a v odůvodněných případech ji na žádost školy doložit lékařským potvrzením. Zajistit podmínky na potřebnou přípravu žáka na vyučování, poučit jej o vhodném chování ve škole. 3

4 b) Právem zákonného zástupce nezletilého žáka v oblasti speciálního vzdělávání je žádat na škole respektování doporučení školského poradenského zařízení nebo žádat vypracování individuálního vzdělávacího programu nebo výchovného programu. Jejich povinností je doložit tento požadavek odborným posudkem školského poradenského zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Kromě dvouletých oborů vzdělání je každoroční zpráva školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou studia na škole, proto je povinností zákonných zástupců a zletilých žáků tuto zprávu škole předložit, a to v termínu stanoveném školským poradenským zařízením. c) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy. Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem. d) Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo být včas a prokazatelně informován o výukových a výchovných výsledcích žáka. Rodič, popřípadě osoba, která vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost, má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Jeho povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob a četnost vzájemného kontaktu jako je účast na třídních schůzkách, písemný kontakt, apod. Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče Základní práva a povinnosti žáků a) Každý žák má práva, která mu zaručuje Úmluva o právech dítěte. Ve škole je jeho povinností využívat těchto svých práv slušným způsobem, respektovat práva spolužáků a pedagogických pracovníků, které nesmí v jejich právech omezovat. b) Každý žák má právo na kvalitní vzdělání a odbornou přípravu na výkon budoucí profese, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti. Jeho povinností je docházet do školy pravidelně, včas, připraven na vyučování, pracovat a chovat se v souladu s platným vnitřním řádem školy. c) Každý žák má právo na všechny dostupné formy poradenství v oblasti vzdělání, výchovy a profesní přípravy. d) Každý žák má právo ve škole na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí. Je proto i jeho povinností chránit majetek školy, chovat se tak, aby nepoškozoval fyzické či psychické zdraví své, svých spolužáků a pracovníků školy a respektoval nedotknutelnost majetku jiných fyzických či právnických osob. e) Žák má ve škole povinnost dodržovat zákaz: - distribuovat a užívat jakékoliv návykové látky, - dopouštět se jakékoliv formy násilí, - mít u sebe nebezpečné předměty a zbraně, které mohou ohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních. Žák má ve škole právo hlásit nedodržování těchto zákazů ostatními pedagogickým pracovníkům (výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence, třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, vedení školy) Stanovení opatření při nedodržení vymezených povinností a) Poruší-li své povinnosti škola, má žák nebo jeho zákonný zástupce právo dovolat se pomoci u ředitele školy, případně u orgánů sociálně právní ochrany dětí, zřizovatele školy či prostřednictvím orgánů školní inspekce. b) Poruší li své povinnosti zákonný zástupce, má škola právo dovolat se pomoci u orgánů sociálně právní ochrany dětí, policie či soudu. c) Poruší li své povinnosti žák, má škola právo uplatnit tato svá výchovná opatření: - napomenutí či důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku za drobné přestupky proti platnému vnitřnímu řádu školy a pravidlům chování, 4

5 - důtka ředitele školy za závažné nebo opakované přestupky proti platnému vnitřnímu řádu školy a pravidlům chování. d) Při neúčinnosti těchto opatření nebo při hrubém porušení školního řádu lze uplatnit dále: - doporučení zákonnému zástupci žáka ambulantní návštěvu nebo dobrovolné pobytové umístění dítěte na odborném pracovišti, - řešení před školní výchovnou komisí, - podmíněné vyloučení ze školy na základě řízení zahájeného ředitelem školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pouze SŠ), - vyloučení ze školy na základě řízení zahájeného ředitelem školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (pouze SŠ). 2. INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM 2.1. Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce Žák: a) Přichází do školy čistě oblečen. Přezouvá se a odkládá svrchní oděv v šatně. Zde obdrží známku, kterou si řádně uschová. Jen v tomto případě škola zodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených věcí žáka. V případě ztráty známky je žák povinen uhradit 50, - Kč jako náhradu za pořízení nové známky. Žáci základní školy speciální a střední školy praktické využívají za asistence pedagogů a asistentů pedagoga samostatných šaten. Peníze a cenné věci nenechává v šatně, ale vezme si je s sebou do vyučování. Ve výjimečných případech lze cenné věci uschovat u třídního učitele nebo vyučujícího, který třídního učitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Pokud to není nezbytně nutné, doporučuje se cenné věci do školy nenosit vůbec. b) Chodí do školy připraven na výuku a snaží se plnit všechny úkoly uložené vyučujícím. Domnívá li se, že pokyn nebo příkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním řádem, je oprávněn si stěžovat řediteli školy nebo jeho zástupcům. c) Nesmí během vyučování opouštět školní budovu bez souhlasu pedagogického pracovníka. V době povinné přestávky pro žáky s odpoledním vyučováním žák na základě souhlasu zákonného zástupce musí opustit budovu a areál školy s tím, že škola nenese zodpovědnost za jeho chování a bezpečnost. d) V průběhu vyučovací hodiny musí mít mobilní telefon vypnutý. K jeho používání slouží přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Telefony, tablety, notebooky, fotoaparáty a jiná podobná elektronická zařízení mohou žáci nabíjet pouze se souhlasem a za přítomnosti pedagoga. e) Po zvonění na vyučovací hodinu sedí na svém místě a čeká na příchod vyučujícího, kterého zdraví tím, že se postaví. f) Při přechodu na výuku do jiné učebny a na tělesnou výchovu si s sebou bere všechny své věci. g) Zjistí li ztrátu některé ze svých osobních věcí, neprodleně tuto skutečnost nahlásí třídnímu učiteli, učiteli v dané vyučovací hodině nebo pedagogovi konajícímu dohled nad žáky o přestávce. V areálu školy bude krádež posuzována jako hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky, včetně případné trestní odpovědnosti. h) Dbá o to, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních spolužáků. Je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární opatření. Jakákoliv, i drobná zranění hlásí třídnímu učiteli, učiteli v dané vyučovací hodině nebo pedagogovi konajícímu dohled nad žáky o přestávce. 5

6 i) Dodržuje pravidla společenského chování. Svým jednáním nesmí omezovat práva druhých a snižovat jejich důstojnost nevhodnými slovními projevy nebo dokonce fyzickým zásahem. j) V prostorách školy má zakázáno kouřit cigarety včetně cigaret elektronických, požívat a donášet alkohol, jiné omamné a psychotropní látky nebo být pod jejich vlivem. Při porušení tohoto zákazu mohou pedagogičtí pracovníci jeho jednání v souladu s platnými zákony oznámit Policii ČR. k) Udržuje pořádek a nepoškozuje zařízení školy a věcí, které mu byly svěřeny k užívání. Škodu, kterou způsobí na majetku školy, případně spolužáků, je povinen podle občanského zákoníku nahradit. U nezletilého žáka tato povinnost přechází na zákonného zástupce žáka. l) Veškerá výše uvedená pravidla chování a jednání žáků platí rovněž při všech činnostech souvisejících s teoretickou výukou Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování a) Žák dodržuje řád pracoviště praktického vyučování a školní řád a vzorně reprezentuje školu. b) Žák na pracoviště praktického vyučování nastupuje řádně a čistě oblečen, vždy nosí pouze předepsanou pracovní obuv a předepsaný pracovní oděv. Pokud tak neučiní, je poslán domů. Směna je žákovi vykazována jako neomluvená. Pokud to provoz dovoluje a se souhlasem učitele odborného výcviku nebo instruktora, v případě, že se vrátí na pracoviště praktického vyučování v předepsaném oděvu a předepsané pracovní obuvi, nabíhá mu směna od doby, kdy se vrátil. Pokud to provoz dovoluje, žák si odpracuje pracovní směnu v náhradním termínu se souhlasem učitele odborného výcviku nebo instruktora. c) Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Pro žáky prvních ročníků nesmí být delší než šest vyučovacích hodin, pro žáky druhých a třetích ročníků delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Dopolední vyučování ve vyučovacím dnu začíná nejdříve v 7 00 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dnu končí nejpozději ve hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího vyučovacího dne měli žáci odpočinek alespoň 12 hodin. Vyučování ve vyučovacím dni na odborném výcviku je rozvrženo tak, že je brán ohled na fyzickou a psychickou náročnost v jednotlivých učebních oborech. Žáci mají po třech hodinách odborného výcviku přestávku v délce třiceti minut. Žáci, kteří konají odborný výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky organizace. Doba přestávek se při odborném výcviku nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. d) Žák dbá o to, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních spolužáků a zaměstnanců. Během pracovní doby má žák zakázáno nosit šperky jako jsou prsteny, náramky, řetízky, náušnice a další předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jeho a ostatních spolužáků. e) Žák nastupuje na pracoviště praktického vyučování vždy 15 minut před zahájením směny. f) Žák je vždy povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární opatření. Se specifickými podmínkami bezpečnosti práce jsou žáci dle jednotlivých oborů prokazatelným způsobem seznamováni učiteli odborného výcviku. g) Žák provádí činnosti na strojích pouze s vědomím učitele odborného výcviku nebo instruktora tehdy, byl-li s tímto strojem řádně seznámen a prokazatelně proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na daném stroji. h) Žák vždy dodržuje pravidla společenského chování. Svým jednáním nesmí omezovat práva druhých a snižovat jejich důstojnost nevhodnými slovními projevy nebo dokonce fyzickým zásahem. 6

7 i) Žák nikdy nebude vykonávat práce přesčas, bude dodržovat pracovní dobu (viz bod c). j) Žák má zakázáno v prostorách pracoviště praktického vyučování a v prostorách, které s ním úzce souvisí kouřit cigarety včetně elektronických cigaret, požívat alkohol a jiné návykové látky a manipulovat s otevřeným ohněm. Žák nesmí nastupovat na směnu pod vlivem alkoholu a ani pod vlivem jiné návykové látky, při porušení tohoto zákazu mohou výchovní pracovníci jeho jednání v souladu s platnými zákony oznámit Policii ČR. k) Žák na pracoviště nenosí cenné věci a větší finanční částky. Pokud tak neučiní, je si sám za cenné věci a větší finanční částky zodpovědný. Cenné věci odkládá žák před zahájením pracovní doby u učitele odborného výcviku nebo instruktora. l) Žák se bez vědomí učitele odborného výcviku nebo instruktora nevzdaluje z místa pracoviště praktického vyučování. Odchod k lékaři projedná s učitelem odborného výcviku nebo osobou, která ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje. Návštěvy odborných lékařů žák plánuje na začátek nebo na konec pracovní směny. m) Žák vždy udržuje pořádek na pracovišti a záměrně nepoškozuje zařízení a věci, které mu byly svěřeny k užívání nebo věci a zařízení svých spolužáků a zaměstnanců. Škodu, kterou způsobí na majetku pracoviště praktického vyučování, případně na majetku spolužáků nebo zaměstnanců je povinen podle občanského zákoníku nahradit. U žáka nezletilého tato povinnost přechází na zákonného zástupce žáka. n) Veškerá výše uvedená pravidla chování a jednání žáků na odborném výcviku platí rovněž při všech činnostech pořádaných praktickým vyučováním. o) Na pracovištích individuální a skupinové výuky a v dílnách školní budovy bude krádež posuzována jako hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky, včetně případné trestní odpovědnosti. p) Žáci mají povinnost v rámci odborného výcviku provést po jeho skončení úklid pracoviště a přilehlých prostorů. Řídí se pokyny instruktorů a učitelů odborného výcviku Pravidla hodnocení klasifikace a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm nebo slovně. a) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). b) Klasifikační řád střední školy je v Příloze č. 1, slovní hodnocení žáků střední školy praktické odpovídající jednotlivým klasifikačním stupňům v Příloze č. 2. Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni na základě Metodického pokynu ke slovnímu hodnocení žáků základní školy speciální schváleného ředitelem školy. c) Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 1 - velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 - neuspokojivé. Sníženým stupněm z chování může být ohodnoceno hrubé porušení školního řádu, a to zejména: 7

8 - soustavné neplnění základních povinností žáka, - nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a zbraní, - projevy agresivity, brutality a šikany vůči spolužákům a pracovníkům školy, - činy, které mají charakter úmyslného přestupku nebo trestného činu (krádež apod.). Řešení kázeňských přestupků žáků základní školy je v Příloze č. 3. Kritéria k udělení výchovných opatření a ke klasifikaci chování žáků střední školy je v Příloze č. 4. Celkové hodnocení žáka a) Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikace chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech. b) Žák je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto: - prospěl s vyznamenáním nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré, - prospěl nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný, - neprospěl má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný nebo není-li hodnocen na konci 2. pololetí z některého předmětu, - nehodnocen není-li ho možné hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu. Zkoušky v náhradním termínu a) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. b) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Opravné zkoušky a) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku. Opravné zkoušky jsou komisionální. b) Termín opravné zkoušky a složení komise stanoví ředitel školy. c) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, neprospěl. Jestliže se žák ze závažných důvodů nedostaví k opravné zkoušce, může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován v tomto předmětu známkou nedostatečný. Komisionální zkoušky a) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: - požádá-li žák nebo zákonný zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy, - koná-li opravnou zkoušku, - koná-li rozdílovou zkoušku, - je li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy. b) Komisionální zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne 8

9 s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. c) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky. d) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu Pracovní, bezpečnostní a organizační řád pro výuku tělesné výchovy a) Žáci, kteří mají tělesnou výchovu (dále jen TV), se shromáždí ve třídě a jsou odvedeni vyučujícím do cvičebních prostor. Při přesunech jsou povinni dodržovat pokyny vydané vyučujícím a řídit se vyhláškou o pravidlech silničního provozu. Žáci se pohybují pouze po předem určené trase. Výjimkou je první vyučovací hodina, na kterou žáci přicházejí přímo z domova. b) V hodinách TV je zakázáno kouřit i mimo prostory školy. c) Žáci, kteří žádají uvolnění z TV, předloží potvrzení od lékaře (vyjádření praktického lékaře). Lékařská zpráva by měla obsahovat razítko s telefonním číslem lékaře, datum vydání a dobu, pro kterou byla vydána. Žák zároveň s lékařskou zprávou předloží písemnou žádost zákonného zástupce (není-li zletilý) o uvolnění z TV. Na základě této žádosti je žák rozhodnutím ředitele školy uvolněn z výuky TV. Pokud je TV na začátku nebo na konci vyučování, mohou zákonní zástupci nebo zletilý žák rovněž požádat o to, aby uvolněný žák nemusel být ve výuce přítomen. Pokud je TV uprostřed výuky, uvolněný žák je přítomen ve výuce, i když necvičí. Žáci, kteří mají omezení v TV, předloží lékařskou zprávu s datem vystavení a druhem omezení. Toto omezení musí být vyučujícím respektováno. d) Žák, který v dané hodině necvičí, je povinen přinést písemné potvrzení od lékaře nebo od rodičů s uvedením doby a důvodu, proč necvičí. Ve výuce musí být přítomen. e) Povinností žáka je opatřit si odpovídající sportovní oděv podle požadavků vyučujícího TV. f) V hodině TV nelze z bezpečnostních důvodů žvýkat, nosit prstýnky, spony, náhrdelníky, talismany na řetízcích, náramkové hodinky a jiné předměty, kterými by mohlo být způsobeno zranění. g) Mobilní telefony, hodinky, peníze a jiné cenné věci si žáci před zahájením TV uschovají k vyučujícímu. Pouze tehdy jim bude nahrazena škoda v případě ztráty těchto věcí. Doporučujeme tyto věci do školy nenosit, pokud to není nezbytně nutné. h) Bez svolení nemají cvičenci přístup do nářaďovny, nesmí sami používat žádné nářadí ani náčiní. Nářadí a náčiní ukládají vždy na vyhrazené místo. i) Je zakázáno používat vadné nářadí a náčiní. Případné poškození je nutno hned hlásit vyučujícímu. j) Žáci jsou povinni šetřit inventář tělocvičny a školy. Svévolné poškození musí původce uhradit. k) Při cvičení je nutno dodržovat pravidla dopomoci a záchrany. Žáci dbají pokynů učitele, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům a zraněním. Veškeré úrazy hlásí ihned vyučujícímu. l) Pro případné poskytnutí první pomoci musí být v tělocvičně lékárnička, která je neustále přístupná a dostatečně vybavena. Na lékárničce je uvedeno telefonní číslo nejbližší záchranné služby. m) Při výuce plavání je nutno dodržovat pravidla bezpečnosti platící pro plavecký výcvik: neběhat kolem vody, neskákat z bočních stran bazénu, nepotápět spolužáky, do vody vstupovat pouze na pokyn vyučujícího. Na bazén mohou žáci pouze v plavkách. Před vstupem do vody se musí osprchovat. Žák, který neplave, sedí v prostoru bazénu a musí mít na sobě z hygienických důvodů čistý cvičební oděv. 9

10 n) Vyučovací hodina je ukončena 10 minut před zvoněním. Žáci se převléknou, shromáždí v šatně a jsou odvedeni do školy. Pokud je TV poslední vyučovací hodinu, odcházejí z cvičebních prostor domů Třídní služba a) Třídní službu určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy. b) Konají ji vždy dva žáci, pokud třídní učitel neurčí jinak. c) Třídní služba: - před každou vyučovací hodinou utírá tabuli, v průběhu vyučování utírá tabuli na pokyn vyučujícího, - po zvonění na hodinu zavírá dveře třídy, - přináší a odnáší pomůcky potřebné k výuce, - hlásí chybějící a příchozí žáky vyučujícímu, - spolupracuje s vyučujícím při úklidu třídy na konci výuky, - hlásí zjištěné závady na zařízení třídy třídnímu učiteli, - nepřijde-li vyučující po zvonění do 5 minut do třídy, vyhledá jej nebo hlásí jeho nepřítomnost zástupci ředitele. 10

11 2.6. Zvonění ZÁKLADNÍ ŠKOLA hodina od do přestávka 1. hodina minut 2. hodina minut 3. hodina minut 4. hodina minut 5. hodina minut 6. hodina minut 7. hodina STŘEDNÍ ŠKOLA hodina od do přestávka 0. hodina minut 1. hodina minut 2. hodina minut 3. hodina minut 4. hodina minut 5. hodina minut 6. hodina minut 7. hodina

12 2.7. Školní družina a) Školní družina zajišťuje žákům na prvním stupni základní a speciální školy náplň volného času v době před a po vyučování. Organizuje zájmové aktivity, umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Kromě výchovně vzdělávací funkce plní také funkci sociální, tj. zajišťuje dohled nad dětmi v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nebo z jiných důvodů se nemohou svým dětem věnovat. b) Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 7.00 hodin do 8.15 hodin a v odpoledních hodinách od hodin do hodin. c) V současné době má školní družina jedno oddělení, jehož kapacita je 12 dětí. d) Organizační řád školní družiny je v Příloze č Školní klub a) Školní klub zajišťuje žákům na druhém stupni základní náplň volného času v době po vyučování. Děti se věnují zájmovým aktivitám. Jsou pro ně organizovány výlety, exkurze, sportovní akce, filmová představení apod. b) Provoz školního klubu je od hodin do hodin. c) V současné době má školní klub jedno oddělení, jehož kapacita je 12 dětí. d) Organizační řád školního klubu je v Příloze č. 6, Pravidla školního klubu v Příloze č Školní stravování a) Škola zajišťuje stravování v době oběda pro žáky, zaměstnance a veřejnost. b) Zájemcům o stravování je k dispozici jídelna na budově A a jídelna na budově B (pouze pro žáky a zaměstnance základní školy). c) Provozní doba je upřesněna v jídelnách a v průběhu roku se může měnit v závislosti na počtu zájemců o stravování. 3. INFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM 3.1. Docházka do školy, způsob uvolňování z výuky a omlouvání absence a) Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu hodin. b) Nemůže li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku žádost o uvolnění z vyučování v písemné podobě v žákovské knížce. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Jednodenní a kratší absenci omlouvá třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, dvoudenní zástupce ředitele a vícedenní ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka. c) Nemůže li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen nejpozději do tří vyučovacích dnů oznámit prokazatelným způsobem (telefonicky, písemně nebo osobně) třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku důvod své nepřítomnosti. Omluvenku předkládá žák první den po ukončení absence třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce. Škola si vymiňuje právo vyžadovat při časté absenci žáka z důvodu nemoci potvrzení ošetřujícího lékaře. d) Když je žák dlouhodobě nemocen, tj. déle jak 14 dnů (2 týdny), je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen po uplynutí každých 14 dnů (2 týdnů) nemoci doručit třídnímu učiteli písemnou omluvenku. 12

13 e) Pokud je žák nemocen déle jak tři dny, je povinen navštívit lékaře. f) Onemocní li žák nebo některá z osob, s nimiž žije ve společné domácnosti, infekční chorobou, oznámí tuto skutečnost neprodleně žák nebo jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Vyučování se může žák zúčastnit jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. g) V případě porušení některého z výše uvedených pravidel, může být nepřítomnost žáka ve vyučování považována za neomluvenou. 4. VNITŘNÍ REŽIM A PROVOZ ŠKOLY Obecná pravidla a) Organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR, zřizovatelem a příkazy ředitele školy. b) Školní rok je rozdělen na dvě pololetí. Výuka probíhá na základní škole podle týdenního rozvrhu, na střední škole je rozvržena do dvou opakujících se týdnů, sudého a lichého. c) Schůzky s rodiči se konají v průběhu školního roku čtyřikrát pro základní školu (září, listopad, leden, duben) a dvakrát pro střední školu (listopad, duben). d) Každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci zastupující učitel. e) V hodinách teoretické výuky zapisují vyučující v prvních deseti minutách do třídní knihy aktuálně nepřítomné žáky. Zápis v třídní knize je určující pro evidenci absence žáků. f) V průběhu vyučování je ve školní budově dodržován klid. g) Během vyučování není povoleno pořizovat fotografie a videonahrávky zaměstnanců školy nebo žáků na mobilní telefon, fotoaparát, kameru a jiné přístroje a zveřejňovat je. Lze tak učinit jen se souhlasem zúčastněných osob. h) Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, církevních organizací a sekt. i) Další informace týkající se režimu a provozu školy jsou obsaženy v kapitole Informace směrem k žákům Podmínky výuky a) Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu, který visí ve sborovně školy. b) Vstup žákům do budovy školy je umožněn nejpozději 15 minut před zahájením výuky podle rozvrhu, a to vždy přes šatnu. Přes šatnu žáci rovněž školu opouštějí po ukončení výuky, nejpozději však v hodin na budově A a v hodin na budově B. Příchody a odchody žáků základní školy a praktické školy jsou upřesněny v Příloze č. 6. c) Při přesunech žáků do jiných učeben v rámci budovy se žáci pohybují samostatně, při přesunech do učebních prostorů mimo budovu jsou odváděni vyučujícím. d) Vstup do školy, odchod z vyučování a přesun žáků v rámci výuky tělesné výchovy jsou upřesněny v Pracovním, organizačním a bezpečnostním řádu pro výuku tělesné výchovy. e) Odměny žáků za produktivní práci jsou vypláceny v prvním celém týdnu po 10. dni v kalendářním měsíci na sekretariátu školy. Při výplatě odměn je žák povinen dodržovat zásady bezpečnosti, slušného chování a řídit se pokyny pedagogického dozoru. Je povinen předložit doklad totožnosti. 13

14 4.3. Kontaktní osoby Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy Hlavní kontaktní údaje NÁZEV TELEFONNÍ ČÍSLO Spojovatel Sekretariát školy Ředitel školy Mgr. Vojtěch Kolařík Zástupce ředitele pro střední školu Ing. Václav Smékal Zástupce ředitele pro základní školu Mgr. Jan Bierza Zástupce ředitele pro provozně technický úsek Ing. Milan Kovalčík Výchovný poradce pro střední školu Mgr. Jiří Rektořík Výchovný poradce pro základní školu Mgr. Jana Lojšková Pracovník pro přijímací řízení Daniel Regel Vedoucí školní jídelny Marcela Golová Vedoucí bazénu a správce budov Jaroslav Mucek Ostatní údaje NÁZEV TELEFONNÍ ČÍSLO SOS tísňové volání 112 Záchranná služba 155 Městská nemocnice s poliklinikou Havířov Hasiči 150 Policie ČR 158 Městská policie 156 Policie ČR Havířov-Šumbark Městská policie Havířov-Šumbark

15 5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY 5.1. Pravidla jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou Informace, týkající se pravidel jednání a chování žáků při činnostech organizovaných školou, jsou obsaženy v kapitole Informace ve směru k žákům, a to v těchto částech: - Pravidla chování a jednání žáků v teoretické výuce - Pravidla chování a jednání žáků v praktickém vyučování - Pracovní, bezpečnostní a organizační řád pro výuku tělesné výchovy 5.2. Postup při hlášení, šetření a projednávání zpráv o školních úrazech Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. a) Postižený žák, svědek Postižený žák, pokud je toho schopen, nebo svědek podá neodkladnou informaci o úrazu vedoucímu zaměstnanci (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, vyučujícímu). b) Vedoucí zaměstnanec O úrazu žáka podá vedoucí zaměstnanec bez zbytečného odkladu informaci řediteli školy a v případě nezletilého žáka zákonnému zástupci. Vedoucí zaměstnanec úraz vyšetří a zaeviduje jej do knihy úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o úrazu dozví (kniha úrazů je uložena na vrátnici školy). V knize úrazů se uvede: - pořadové číslo úrazu, - jméno, příjmení a datum narození zraněného, - popis úrazu, - popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, - zda a kým byl úraz ošetřen, - podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy, který provedl zápis do knihy úrazů, - další údaje, potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu (na předepsaný formulář) vyhotovuje vedoucí zaměstnanec, jde-li o: - úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, - na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka i o úraz, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, - smrtelný úraz. Vyplněný záznam o školním úrazu odevzdá vedoucí zaměstnanec na personální útvar nebo bezpečnostnímu technikovi. c) Ředitel Ředitel stanoví opatření k odstranění příčin vzniku školního úrazu. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo 15

16 jedná-li se o smrtelný úraz, podá hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR. d) Bezpečnostní technik Bezpečností technik zajistí rozeslání Záznamu o školním úrazu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na: - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, - zákonnému zástupci postiženého žáka, - postiženému žákovi, je li zletilý, - pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, - zdravotní pojišťovně žáka, - příslušnému inspektorátu České školní inspekce. e) Personální útvar Personální útvar založí spis do dokumentace BOZP Podávání léků a léčebných prostředků Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je ve škole zakázáno. Jejich podání musí zajistit rodiče sami. Nemají-li tuto možnost, může zaměstnanec školy, a to pouze ve výjimečných případech kdy je ohroženo zdraví nebo život dítěte, lék podat ( 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů). V případech nepřetržitého podávání léků (epilepsie, diabetes apod.) lze lék dítěti podat pouze na základě písemné dohody o podávání léků. Lék musí být předán rodičem pověřené osobě v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním. V některých případech může být po rodičích požadováno doplnění dohody písemným lékařským potvrzením. Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou SŠ a ZŠ Havířov Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601 Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou Jako zákonný zástupce dítěte žádám o podání léku dítěti pověřenou osobou v době školního vyučování. Lék předávám v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním. Jméno dítěte: Datum narození: Třída / ročník: Název léku: Způsob užívání (jak často, v jakém množství): Lék předepsal: Datum/platnost: Jméno a podpis zákonného zástupce: Jméno a podpis pověřené osoby: 5.4. Ochrana před rizikovým chováním a) V oblasti ochrany a prevence před rizikovým chováním je činnost školy v souladu se Školní preventivní strategií a Minimálním preventivním programem, které jsou samostatnými dokumenty schválenými ředitelem školy. b) Důraz je kladen na záškoláctví (Příloha č. 8), zneužívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, projevy násilí, rasismu a xenofobie, s cílem vést žáky ke zdravému životnímu stylu a zvyšovat a posilovat jejich sociální kompetence a motivaci. 16

17 c) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu. Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej a přechovávání. d) Zneužívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. 1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude o této skutečnosti informovat zákonného zástupce nezletilého žáka. 2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák zneužívá návykové látky. 3) Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek jsou dle trestního zákona v České republice zakázány. Škola je v takovém případě povinna takové jednání překazit a učiní tak včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 4) V případě výskytu látky, u které je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodu 3). e) Šikanování je považováno za mimořádně nebezpečnou formu násilí. Jedná se o jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumějí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Činnost školy v oblasti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j / Prevence šikanování je součástí Minimálního preventivního programu. Při výskytu šikanování postupují pedagogičtí pracovníci v souladu s doporučeným postupem pro řešení šikanování schváleným ředitelem školy (Příloha č. 9) Mimořádné události a) Mimořádnou událostí se rozumí zejména požár, havárie, výhružný telefonát. b) Mimořádná událost bude žákům sdělena pracovníky školy, v případě požáru voláním Hoří. c) Žáci podle pokynů zaměstnanců školy a za jejich doprovodu opustí prostory školy nejbližším vhodným východem a shromáždí se ve stanoveném prostoru Kontakty na pedagogické pracovníky a) Telefonicky lze pedagogické pracovníky kontaktovat telefonním číslem přes vrátnici školy. b) Při osobní návštěvě lze pedagogické pracovníky kontaktovat dotazem na vrátnici školy. c) Informace o telefonních číslech pedagogických pracovníků a jejich adresách elektronické pošty jsou k dispozici na webových stránkách školy. d) Výchovný poradce a školní metodik prevence jsou osobně k dispozici v době vypsaných konzultačních hodin. 6. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 6.1. Kamerový systém 17

18 Škola provozuje vnitřní kamerový systém. Kamery jsou umístěny ve vstupní hale u vrátnice, ve spojovacích chodbách budov A a B, ve venkovním areálu. Účelem je snížit nebezpečí krádeží vloupáním, ochrana osob a majetku. Záznamy jsou archivovány po dobu jednoho týdne. Všechny prostory v zorném úhlu kamer jsou označeny nápisem Objekt hlídán kamerou se záznamem. V případě zákonného důvodu mohou být kamerové záznamy předány Policii ČR. Skutečnost, že škola provozuje kamerový systém, byla v zákonné lhůtě oznámena Úřadu na ochranu osobních údajů. Škola pak vystupuje jako správce osobních údajů Řešení škody způsobené na majetku školy a) Dojde li ke škodě na majetku školy, je žák, který zjistil tuto skutečnost, povinen informovat pedagogického pracovníka, který přichází do vyučování. b) Pedagogický pracovník informuje správce učebny nebo pověřeného pedagogického pracovníka podle charakteru způsobené škody na majetku školy. c) Jestliže pedagogický pracovník zjistí způsobenou škodu na majetku školy nezávisle na informaci žáka, postupuje stejným způsobem, jaký je uveden v bodě b). d) Správce učebny nebo pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídními učiteli šetřením zjistí rozsah škody a pokusí se zjistit, kdo škodu na majetku školy způsobil. Na předepsaný tiskopis provede zápis o šetření předmětné události. Pověřený pedagogický pracovník převezme zápis. e) Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci se správcem budov vyčíslí způsobenou škodu na majetku školy a tuto skutečnost zanese do zápisu. f) Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídním učitelem žáka nebo žáků, kteří způsobili škodu, rozhodnou, kdo se bude a jakým dílem a formou podílet na odstranění škody na majetku školy. Toto rozhodnutí se zaznamená do zápisu. g) Vyplněný záznam o způsobené škodě zletilý žák podepíše a za nezletilého žáka podepíše jeho zákonný zástupce. h) Žák, který způsobil škodu na majetku školy, předá podepsaný zápis třídnímu učiteli nebo pověřenému pedagogickému pracovníkovi. i) Způsobí-li škodu na majetku školy více žáků, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Hradí se jen skutečná škoda. Škoda se hradí v penězích, ale je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. j) Náhrada škody v peněžním nebo nepeněžním plnění musí být splněna žákem bez zbytečného prodlení. 7. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI PRACOVNÍKY ŠKOLY 7.1. Komunikace a vzájemná informovanost a) Komunikace a vzájemná informovanost mezi pedagogickými pracovníky napomáhá efektivnějšímu řešení problémů žáků. Cílem je zlepšení školní úspěšnosti žáků a předcházení rizikovému chování. b) Komunikace a vzájemná informovanost mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky má funkci podpůrné vazby, která ovlivňuje kvalitu prostředí ve škole. Školní řád byl projednán školní radou 15. října

19 Příloha č. 1 Klasifikační řád střední školy Hodnocení a klasifikace žáků je součástí výchovy a vzdělávání žáků. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělání v souladu se školskou legislativou. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka v teoretické výuce. Celková klasifikace žáka v teoretické výuce se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků v souladu se školním řádem školy. Prospěch žáka v teoretické výuce se klasifikuje těmito stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Stupeň prospěchu určuje vyučující, který vyučuje teoretickou výuku (daný předmět) nebo učitel vyučující odborný výcvik. Žák, který vykonává odborný výcvik na provozním pracovišti pod vedením instruktora, je hodnocen po dohodě učitele odborného výcviku s instruktorem. Celkový stupeň hodnocení odborného výcviku předává vyučující odborného výcviku nejpozději 3 dny před klasifikační poradou písemně třídním učitelům. Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení: - soustavné sledování žáka v průběhu vyučování, - různé způsoby prověřování získaných dovedností a návyků žáka, - analýza výsledků aktivit a samostatných prací žáka, - konzultace získaných poznatků s ostatními pedagogickými pracovníky. Při klasifikaci odborného výcviku se hodnotí: - vztah k práci a k praktickým činnostem, jednání a vystupování žáků, - osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí technologických postupů práce, - využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, - aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, - kvalita výsledků činnosti, - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, - hospodárné využívání surovin a materiálů, energie, překonávání překážek v práci, - obsluha a údržba výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. Podklady pro klasifikaci: Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a hodnocení žáka za příslušné klasifikační období. Chování nemá přímý vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech. Nároky kladené na žáka jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. O klasifikaci si učitel vede soustavný a přehledný záznam. 19

20 Učitel sleduje a hodnotí žáka rovnoměrně po celé klasifikační období. To vylučuje možnost výrazných změn v hodnocení nárazově, na konci klasifikačního období. V předmětech teoretických nebo s převahou teorie učitel hodnotí proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony žáka. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují takto: Stupeň 1 (výborný) Teoretická výuka Bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové a samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných poznatků. Ústní a písemný projev správný, přesný a výstižný. Písemný a grafický projev přesný a estetický. Schopnost samostatného studia. Chyb se dopouští zřídka. Příprava je systematická. V odborných učebnách bývá na cvičení připraven, ovládá principy a postupy práce, pracoviště má v pořádku, pracuje se zájmem, dodržuje bezpečnostní opatření, ve výsledcích se dopouští jen malých chyb. Odborný výcvik Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálů a energie. Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 2 (chvalitebný) Teoretická výuka Podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikaci poznatků, potřebuje občasný podnět učitele. Menší nedostatky v ústním a písemném projevu. Grafický projev je estetický a formulace bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při cvičeních se dopouští drobných chyb a potřebuje občas pomoc učitele. Na cvičení je dobře připraven, pracoviště udržuje v pořádku. Pracuje se zájmem. Ve výsledcích mívá malé chyby. Průběžně dokáže vést přehledný záznam v pracovním sešitu. Odborný výcvik Žák projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Stupeň 3 (dobrý) Teoretická výuka Bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky předmětu. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže s pomocí učitele korigovat. S pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolu. Myslí vcelku správně, ne vždy tvořivě. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky jsou ve výsledcích činnosti žáka. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Občas potřebuje učitele, je méně samostatný. Ve vztahu k práci má výkyvy. Svou práci nedokáže účelně zorganizovat. Odborný výcvik Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci vyučujícího odborného výcviku uplatňuje teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc vyučujícího odborného výcviku. Výsledky práce mají drobné nedostatky žák je pomalejší. Vlastní práci 20

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Klasifikační řád Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Platnost: 1. 3. 2012 Závaznost: Pro žáky školy Pro pedagogy školy Datum vydání: 29. 2. 2012 Vydává: Ředitel

Více

Pravidla pro učební, souvislou (odbornou) a prázdninovou praxi žáků

Pravidla pro učební, souvislou (odbornou) a prázdninovou praxi žáků Pravidla pro učební, souvislou (odbornou) a prázdninovou praxi žáků Školní rok 2013/2014 Č.j. 100/2013-Ř-2 Pravidla pro učební praxi, souvislou (odbornou) praxi a prázdninovou praxi žáků První soukromé

Více

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Školní rok 2014/2015 První soukromá hotelová škola, s.r.o. Pravidla pro odbornou praxi a prázdninovou praxi žáků Č.j.: Účinnost od: 1. září 2014 Spisový

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) 1. Obecná ustanovení Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (příloha školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, Teplice. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, Teplice. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha Školního řádu ze dne 1. 9.2015 I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Organizační opatření

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Organizační opatření NÁZEV DOKUMENTU: ČÍSLO: 5-HP01-06 REVIZE: 2 STRANA: 1 z 10 TYP DOKUMENTU: Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 3. Kontrolou

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více