Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno"

Transkript

1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, Holešov, tel , fax , internet Intranet Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014 Počet listů: 6 Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro pracoviště v Brně jsou zpracovány v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a vyhláškou MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění. Čl. 1 Ukončování vyššího odborného vzdělávání Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista (zkratka DiS). Podmínkou pro konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Časový plán absolutoria - harmonogram, termíny absolutoria, včetně náhradního termínu a termínu opravné zkoušky a složení zkušební komise je součástí vnitřního rozkazu zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově vedoucího pracoviště Brno. Čl. 2 Absolutorium Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných modulů (Trestní právo, Správní právo, Management) a zkoušky z cizího jazyka. Příprava na obhajobu absolventské práce, na zkoušku z odborných modulů a zkoušku z jazyka trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce - trvá nejvýše 20 minut (student ji koná v pořadí jako první), pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. Zkouška z odborných modulů trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut.

2 Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta. Čl. 3 Zkušební komise Předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy nebo vysoké školy, kterého jmenuje ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra. Členy zkušební komise, včetně zástupců policejní praxe, jmenuje ředitel školy. Zkušební komise má: stálé členy, kterými jsou předseda, místopředseda a vedoucí učitel studijní skupiny, další členy, kterými jsou vyučující příslušného modulu, přísedící, kterým je vyučující aprobovaný pro výuku daného modulu, vedoucí absolventské práce a oponent; členem zkušební komise může být jmenován také odborník z policejní praxe. Obhajobě a zkouškám musí být přítomni minimálně tři členové zkušební komise, z toho předseda nebo místopředseda a zkoušející nebo přísedící. Komise rozhoduje o hodnocení zkoušeného studenta na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Čl. 4 Předseda zkušební komise Předseda zkušební komise: řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost, odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci, je oprávněn vyloučit studenta ze zkoušky v případě, že student použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, v den konání absolutoria oznamuje studentovi hodnocení obhajoby a jednotlivých zkoušek. Nemůže-li předseda komise ze zvlášť závažného důvodu krátkodobě vykonávat svoji funkci, vykoná ji po dobu jeho nepřítomnosti místopředseda, případně další člen určený vnitřním rozkazem zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově vedoucím pracoviště Brno. Poslední den konání absolutoria dané studijní skupiny podepisuje předseda vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Čl. 5 Místopředseda zkušební komise V den konání absolutoria vyzvedne na OZV otázky pro jednotlivé zkoušky. Poté vyzvedne předsedu zkušební komise u vedoucího pracoviště Brno, doprovodí jej do zkušební místnosti a představí ostatním členům komise.

3 V průběhu absolutoria odpovídá místopředseda za přítomnost členů zkušební komise u obhajoby absolventské práce a jednotlivých zkoušek podle časového harmonogramu. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje. V rámci zahájení absolutoria seznámí studenty s průběhem a organizací při obhajobě a zkouškách. Odpovídá za dodržování času stanoveného na přípravu a odpověď studenta. V poslední den absolutoria zajistí podpis předsedy na vysvědčení o absolutoriu a diplomech absolventů vyšší odborné školy. Čl. 6 Vedoucí učitel studijní skupiny Vedoucí učitel studijní skupiny (VUSS) zajistí na dny konání absolutoria klíče od zkušební místnosti a místnosti určené pro studenty. Den předem si vyzvedne na OZV materiály potřebné k administrativnímu zajištění absolutoria. Dále si každé ráno vyzvedne na OZV absolventské práce a posudky vedoucího a oponenta absolventské práce studentů v ten den konajících obhajobu a přinese je do zkušební místnosti. Po skončení vrátí zpět na OZV. VUSS odpovídá za přítomnost studentů u absolutoria podle denního harmonogramu a dbá na ústroj a kázeň studentů u zkoušek. VUSS v průběhu absolutoria vede protokol o absolutoriu, vložky do protokolu a pomocnou dokumentaci. Po ukončení celé zkoušky zajistí podpisy členů zkušební komise do protokolu o absolutoriu. Veškerou pedagogickou dokumentaci příslušné studijní skupiny uzavře a odevzdá v poslední den konání absolutoria na OZV. V den slavnostního ukončení studia zajistí podpisy všech studentů o převzetí vysvědčení o absolutoriu a diplomu absolventa do vložky protokolu o absolutoriu. Čl. 7 Organizace absolutoria V čase uvedeném v harmonogramu zkoušek proběhne zahájení. Místopředseda představí studentům zkušební komisi a seznámí je s průběhem a organizací při obhajobě a zkouškách. Studenti vstupují do zkušební místnosti jednotlivě podle pořadí v harmonogramu. Časové údaje v harmonogramu jsou orientační, proto se studenti musí zdržovat v blízkosti zkušební místnosti, tj. místnosti určené pro studenty. Na zkoušku se připravuje ve zkušební místnosti vždy jen jeden student. Při přípravě na obhajobu absolventské práce smí student používat svou absolventskou práci (zapůjčí v tu chvíli VUSS), případně zpracované poznámky k odpovědím na otázky vedoucího absolventské práce a oponenta. Při přípravě na zkoušku a při zkoušce z cizího jazyka nesmějí studenti používat žádné pomůcky. 1. Obhajoba absolventské práce Příprava na obhajobu trvá minut, dle potřeby studenta, obhajoba pak zpravidla stejnou dobu jako příprava na ni. Vlastní obhajoba se zpravidla skládá z úvodního slova studenta, přečtení posudků, vyjádření se k posudkům a z rozpravy k práci. Úvodní slovo studenta zpravidla obsahuje: věcné odůvodnění volby tématu,

4 postup tvorby práce, zejména s důrazem na stanovené cíle, úkoly, hypotézy, zvolené metody a jejich naplnění, těžkosti spojené se získáváním potřebných faktů a psaním práce, závěry a doporučení, ke kterým student dospěl, odborně praktický či teoretický přínos dosažených výsledků vlastní práce, případně naznačení nových problémů, které si autor nekladl za cíl řešení, ale v průběhu zpracování práce se objevily. Délka úvodního slova studenta zpravidla nepřesahuje 10 minut. Při obhajobě se dále student vyjadřuje zejména k připomínkám vedoucího, které jsou uvedeny v jeho hodnocení, připomínkám a otázkám oponenta, které jsou uvedeny v jeho oponentském posudku a doplňujícím otázkám členů komise při obhajobě práce. 2. Zkouška z odborných modulů Student si při příchodu do zkušební místnosti losuje číslo souboru tří otázek (jedna otázka z modulu Trestní právo, jedna otázka z modulu Správní právo, jedna otázka z modulu Management). Příprava trvá minut, dle potřeby studenta a zkouška trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na ni. 3. Zkouška z cizího jazyka Student si při příchodu do zkušební místnosti losuje číslo otázky. Otázka je rozdělena na tři části: životopis (osobní i profesní), všeobecné konverzační téma, téma modelové situace (z pořádkové a dopravní služby). Příprava trvá minut, dle potřeby studenta a zkouška trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na ni. V úvodní části ústního zkoušení student samostatně odpovídá na připravenou otázku, do které zkoušející nezasahuje, jen pokud se odpověď výrazně odchyluje od zadané otázky nebo pokud je zřejmé, že student téma špatně pochopil. Teprve po skončení samostatné odpovědi studenta se mohou členové zkušební komise přesvědčit doplňujícími otázkami souvisejícími se zkoušeným tématem o jeho znalostech. Jestliže se student u zkoušky dopustí podvodného jednání nebo pokud průběh zkoušky jinak vážně naruší, přeruší předseda komise jeho zkoušku. Po poradě komise sdělí předseda studentovi, zda může ve zkoušce pokračovat. Není-li studentovi dovoleno ve zkoušce pokračovat, posuzuje se, jako by byl hodnocen známkou nevyhověl(a). Členové zkušební komise provádějí průběžná hodnocení odpovědí zkoušeného. Po vykonání obhajoby absolventské práce, po vykonání zkoušky z odborných modulů a po vykonání zkoušky z cizího jazyka všech, v ten den zkoušených studentů, zasedá komise k jednání o hodnocení každého studenta. Čl. 8 Hodnocení absolutoria Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

5 a) 1 výborně, b) 2 velmi dobře, c) 3 dobře, d) 4 nevyhověl(a). Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných modulů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 nevyhověl. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém student absolutorium konal. Čl. 9 Opravný termín Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát. Čl. 10 Náhradní termín Pokud se student ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří pracovních dnů od konání zkoušky řediteli školy nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat zkoušku v náhradním termínu. Konání zkoušky v náhradním termínu není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku. Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do 4 měsíců od konání řádného termínu absolutoria. Čl. 11 Závěrečná ustanovení Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně. Absolutorium lze konat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

6 Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra o přezkoumání jejího průběhu a výsledku. Doporučuji: vrchní rada plk. Mgr. Bc. Libor Gric, v.r. zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno Schvaluji: vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák, v.r. ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově Zpracovala: Ing. Jiřina Ševčíková koordinační, projektový a programový pracovník OZV tel. č.: , služ Vyřizuje: plk. Mgr. Darina Michalcio vedoucí oddělení zabezpečení výuky pracoviště Brno tel. č.: , služ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2014/2015

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2014/2015 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Absolutorium školní rok 2014/2015 Obsah HARMONOGRAM ABSOLUTORIÍ A PRAXÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015... 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah Š K O LNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Citace: 71/2005 Sb. Částka: 20/2005 Sb. Na straně (od-do): 487-490 Rozeslána dne: 17. února 2005 Druh

Více