6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak / skartační znak: Vypracoval: A.1. / A10 Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Schválil: Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

2 Průběh vzdělávání na vyšší odborné škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 1 Systém vzdělávání Vzdělávání v programu Finanční řízení je uskutečňováno ve dvou formách. Denní forma vzdělávání je tříletá, dálková forma čtyřletá. Vzdělání dosažené v obou formách vzdělávání je rovnocenné. V denní formě vzdělávání probíhá teoretická výuka formou přednášek a cvičení. Dálková forma je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Vzdělávání je hodnoceno na základě plnění zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. 2 Přijímání ke vzdělávání O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, jehož součástí může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá a) z testu ze zvoleného cizího jazyka anglického nebo německého b) z testu všeobecných znalostí Informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na webových stránkách školy. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu nejen výsledky přijímací zkoušky, ale i předchozí studijní výsledky uchazeče při vzdělávání na střední škole. Ke vzdělávání se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy odešle uchazeči písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání do sedmi dnů ode dne vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč podat do osmi dnů ode dne doručení odvolání u ředitelky vyšší odborné školy. Uchazeč o vzdělávání se stává studentem VOŠ dnem zápisu do zimního období 1. ročníku vzdělávání. Způsob zápisu určuje ředitel školy. 3 Výuka a její organizace Teoretická výuka probíhá formou přednášek, cvičení a konzultací. Přednáška, cvičení a konzultace je dána dnem, hodinou a místem konání daného předmětu podle rozvrhu nebo v termínu dohodnutém s vyučujícím. Předmět je v příslušném období ukončen zápočtem klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Způsob ukončení předmětu je dán učebním plánem. Studentům přednášejí vyučující školy a externí pracovníci. Účast na přednáškách je dobrovolná, student ale musí v souhrnu absolvovat minimálně 80 % ostatních forem teoretické výuky. Ve výjimečných případech může ředitel školy toto procento snížit na základě žádosti studenta. V případě nesplnění docházky rozhodne zástupce ředitele pro VOŠ po dohodě s vedoucím předmětové komise a vyučujícím o náhradní práci. Praktická výuka je realizována jako odborná praxe. 4 Organizace školního roku Školní rok je členěn na zimní a letní období. Začátek výuky, počet výukových týdnů, délka přípravy na zkoušky a období pro konání zkoušek jsou stanoveny v učebním plánu a podle následujících harmonogramů. Ve velmi výjimečných odůvodněných případech (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) je možno požádat zástupce ředitele pro VOŠ o prodloužení zkouškového období. 6-2/14

3 4.1 Zimní období: Zápis do ročníku Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: září u denní formy shodný s prvním dnem školního roku na středních školách, u dálkové formy týden v září 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. ledna 4.2 Letní období: Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: první úplný týden v únoru 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. srpna 5 Kontrola vzdělávání Způsob kontroly znalostí v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Kontrola znalostí se provádí: a) zápočtem, b) klasifikovaným zápočtem, c) zkouškou, d) absolutoriem. 6 Hodnocení a klasifikace na VOŠ 6.1 Způsoby hodnocení: a) průběžné hodnocení b) hodnocení zápisem "započteno" c) hodnocení klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou 6.2 Způsob ukončení předmětů a) zápočtem b) klasifikovaným zápočtem c) zkouškou (stanoví učební plán) 6.3 Průběžné hodnocení Průběžné hodnocení studenta se provádí v seminářích, ve cvičeních, v odborné praxi, při exkurzích, popřípadě zadáním seminárních prací. Průběžné hodnocení si vede příslušný vyučující přehlednou formou. 6-3/14

4 6.4 Hodnocení zápisem započteno Klasifikace zápočtu je započteno nebo nezapočteno. Hodnocení zápisem "započteno" potvrzuje, že žák v příslušném předmětu splnil požadavky programu předmětu a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. V daném předmětu a období může student konat opravný termín zápočtu nejvýše dvakrát. 6.5 Zkouška s klasifikací může být: a) ústní nebo písemná (teoretická) b) ústní a písemná (teoretická) c) nebo praktická. 6.6 Prospěch klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 6.7 Termíny zkoušky jsou: a) řádný b) první opravný c) druhý opravný Zkouška konaná ve druhém opravném termínu je komisionální a je třeba o ni žádat zástupce ředitele pro VOŠ. Zkušební komise je vždy tříčlenná, složená z vyučujících odpovídajícího zaměření. 6.8 Komisionální zkoušky se konají v případě: a) povolení opravné zkoušky ve 2. opravném termínu b) žádosti žáka o přezkoušení Organizace a průběh komisionální zkoušky se řídí 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 6.9 Výsledky hodnocení Výsledky zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek jsou zapisovány do výkazů o studiu (index), osobních složek studentů a systému Bakaláři. Do studijních výkazů a osobních složek studentů zapisuje vyučující hodnocení "započteno" a prospěch zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu s výjimkou stupně 4 (nevyhověl), připojí datum a podpis Chování žáka se neklasifikuje. 7 Zápočet a klasifikovaný zápočet Zápočtem a klasifikovaným zápočtem se v závěru výuky příslušného období hodnotí, zda student získal požadované znalosti v daném předmětu. Konkrétní požadavky na jejich udělení navrhuje příslušná předmětová komise. V úvahu se bere docházka studenta na cvičení (min. 80 %), může být požadováno splnění kontrolních písemných prací v průběhu vzdělávání, vypracování seminárních prácí apod. Zápočet a klasifikovaný zápočet se v řádném termínu uděluje zpravidla ve třech posledních výukových týdnech daného období během cvičení či v čase dohodnutém s vyučujícím předmětu. Pokud student nezíská zápočet nebo klasifikovaný zápočet v řádném termínu (nesplnění 6-4/14

5 zápočtových testů, seminárních prací apod.), může konat termín opravný. Opravné termíny se konají po dohodě s vyučujícím, nejpozději však do konce ledna v zimním období a do konce června v letním období. Termíny zápočtu vypsané vyučujícím je třeba respektovat. Udělené zápočty a klasifikované zápočty zapíší vyučující do výkazů o studiu (index) a následující pracovní den do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje udělené zápočty a klasifikované zápočty vedoucí studijního oddělení. 8 Zkoušky Zkouška se zpravidla skládá v jeden den a může kromě ústní části obsahovat i část písemnou. Konkrétní formu zkoušky navrhne příslušná předmětová komise. Podmínkou pro konání zkoušky z daného předmětu je předchozí udělení zápočtu. Student se na studijním oddělení přihlásí na jeden z termínů (datum) zkoušky vypsaných vyučujícím. Nejpozději tak, aby mezi dnem přihlášení a datem zkoušky byly dva celé pracovní dny. Do této doby se může student sám z termínu odhlásit, později se může student odhlásit ze zkoušky pouze po dohodě s vyučujícím. Přihlášení studenta na tutéž zkoušku ve dvou různých dnech je považováno za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. Zkoušející zapíše úspěšně složené zkoušky do výkazů o studiu (index) a na studijním oddělení vrací nejpozději následující pracovní den vytištěný seznam studentů s hodnocením zkoušky, včetně hodnocení nevyhověl. Zároveň zapíše úspěšně složené zkoušky do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje výsledky zkoušek vedoucí studijního oddělení. Studenti, kteří zkoušku nesložili v řádném termínu, se přihlašují k opravné zkoušce na jakýkoliv další volný termín. 9 Absolutorium Vzdělávání na VOŠ je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Termín konání absolutoria určuje ředitel školy. Organizace a průběh absolutoria odpovídá vyhlášce č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínkou konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání absolventské práce. Absolutorium se koná před komisí, jejíž předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy, popř. vysoké školy, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost a nejméně pětiletou pedagogickou praxi. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ostatními členy komise jsou vedoucí studijní skupiny, učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, vedoucí a oponent absolventské práce. Členem zkušební komise může být jmenován také odborník z praxe. O výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do šesti měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát a to v termínu stanoveném zkušební komisí. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. 6-5/14

6 Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 nevyhověl. Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu. Složením absolutoria získá student diplom a je oprávněn používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS.. Titul se uvádí vždy za jménem. Do 8 dnů ode dne, kdy konal absolutorium, může student podat krajskému úřadu žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušek absolutoria nebo obhajoby absolventské práce. Ředitel školy vyhlašuje nejméně jeden řádný termín absolutoria ve školním roce. 10 Absolventská práce Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky samostatně pracovat ve zvoleném oboru. Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Každoročně je vypisuje na návrh předmětových komisí zástupce ředitele pro VOŠE v termínu určeném ředitelem školy. Studenti odevzdávají formulář se zvoleným tématem na studijním oddělení v termínu daném harmonogramem. Při úpravách tématu absolventské práce je možno brát zřetel na požadavky praxe na pracovišti, kde student vykonává dlouhodobou odbornou praxi v posledním ročníku vzdělávání. Případné změny tématu absolventské práce povoluje zástupce ředitele pro VOŠ. Absolventská práce může být zpracována a obhajována společně několika studenty; i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě. Absolventská práce i obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti. Zásady vypracování absolventských prací určuje dokument Pokyny pro zpracování absolventské práce studentů VOŠE schválený ředitelem školy. Absolventská práce se odevzdává zástupci ředitele pro VOŠ ve dvou stejnopisech a v elektronické podobě na CD. Datum odevzdání práce je pro řádný termín absolutoria stanoveno harmonogramem, při opravném nebo náhradním termínu absolutoria je třeba odevzdat absolventskou práci minimálně 14 dní předem. Vedoucí absolventské práce a oponent (pokud možno vždy pedagog školy) vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají je zástupci ředitele pro VOŠ v termínu stanoveném harmonogramem. Studentovi je umožněno nejpozději do pěti dnů před termínem konání absolutoria, aby se seznámil s písemným hodnocením absolventské práce vedoucím a oponentem. 11 Omluvy Student svou nepřítomnost ve výuce omlouvá vyučujícímu. V případě nejasností řeší situaci zástupce ředitele pro VOŠ. V případě delší nepřítomnosti ze zdravotních důvodů se student může omluvit dodatečně, ale musí předložit potvrzení o pracovní neschopnosti (nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti). Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Zároveň je student upozorněn, že v případě neomluvení nepřítomnosti bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Pokud do tří týdnů od doručení výzvy student nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal a tím dnem přestává být studentem školy. Tento fakt neruší povinnost studenta vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-6/14

7 Pokud se student nemůže v určeném termínu dostavit k zápočtu, klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce, je povinen se předem omluvit zkoušejícímu. Pokud se student nemůže dostavit k absolutoriu, je povinen předložit potvrzení o pracovní neschopnosti nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti na studijní oddělení. Pokud se student nedostavil ke zkoušce nebo k absolutoriu a svoji neúčast neomluvil, nebo od zkoušky odstoupil, zkouška se hodnotí známkou nevyhověl. 12 Školné Školné ve výši 3000 Kč/rok se hradí ve dvou splátkách, v zimním období nejpozději do 15. října, v letním období nejpozději do 15. února příslušného školního roku. Studenti 1. ročníku uhradí první splátku školného nejpozději 15 dní po obdržení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Studentům s dobrými studijními výsledky, kteří složili zkoušky v řádném termínu, lze v následujícím školním roce snížit úplatu takto: a) průměrný prospěch 1,00 - neplatí školné, b) průměrný prospěch do 1,25 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 50%, c) průměrný prospěch do 1,50 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 25%. d) Průměrný prospěch se vypočítává z výsledků všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů v daném ročníku. 13 Zápis předmětů Student může získat zápočet, klasifikovaný zápočet nebo konat zkoušku pouze v případě, má-li předmět řádně zapsán v zápisovém listě a výkazu o řádném studiu pro příslušné období. Zápis je třeba provést předepsaným způsobem ve vyhlášených termínech. 14 Podmínky zápisu do ročníku Do prvního ročníku se zapisují všichni studenti přijatí na základě přijímacího řízení. Do vyšších ročníků se mohou zapsat pouze studenti, kteří splnili všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky a rovněž ti studenti, jimž byl povolen podmínečný postup do dalšího ročníku (viz kap. 16). Zúčastnit se zápisu je povinností studenta. Neomluvená neúčast na zápisu je považována za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. 15 Postup do dalšího ročníku (období) Povinností studenta, který získal všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za dané období, je nechat si tuto skutečnost na studijním oddělení ověřit v zápisovém listu a rovněž potvrdit ve výkazu o řádném studiu. Toto potvrzení je podmínkou pro pokračování ve vzdělávání v dalším ročníku (období). 16 Podmínečný postup do dalšího ročníku (období) V odůvodněných případech si na základě povolení zástupce ředitele pro VOŠ může student přesunout dvě povinnosti (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) do dalšího období. Pak je student do tohoto období zapsán podmínečně. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté ze zimního období musí studenti splnit nejpozději do konce letního období, Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté do dalšího ročníku musí studenti splnit nejpozději do 30. listopadu příslušného šk. roku. Odložený zápočet nebo klasifikovaný zápočet je posuzován jako 2. opravný termín. Záznam o podmínečném zápisu je uveden v zápisovém listě a ve výkazu o řádném studiu. Pokud student nesplní podmínky postupu nebo podmínečného postupu v zimním období, může ve vzdělávání v daném ročníku pokračovat, nemůže však postoupit do dalšího ročníku. Pokud ve vzdělávání v letním období tohoto ročníku pokračuje, navštěvuje výuku v plném rozsahu, může však 6-7/14

8 plnit jen zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z těch předmětů, které úspěšně absolvoval v zimním období. 17 Opakování ročníku Neprospěl-li student u zkoušky v mimořádném termínu povoleném zástupcem ředitele pro VOŠ (komisionální zkouška), nezískal-li zápočet nebo klasifikovaný zápočet ani ve druhém opravném termínu nebo nesplnil-li podmínky podmínečného postupu, může ředitele školy požádat o opakování ročníku. Při opakování ročníku se studentům uznává klasifikace z těch předmětů, ve kterých byli hodnoceni výborně nebo velmi dobře. Účast na výuce v těchto předmětech není povinná. Ostatní předměty, které byly hodnoceny pouze zápočtem či stupněm dobře nebo nevyhověl, student absolvuje v plném rozsahu. Ročník lze během vzdělávání opakovat pouze jedenkrát. 18 Vyloučení ze školy Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. 19 Zanechání vzdělávání Jestliže chce student zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy. Posluchačem školy přestává být dnem následujícím po dni, kdy bylo řediteli doručeno sdělení o zanechání vzdělávání, popř. dnem uvedeným na oznámení o zanechání vzdělávání. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Studentu, který zanechal vzdělávání, bude na jeho žádost vydáno potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách. 20 Přerušení vzdělávání Ředitel školy může studentovi na jeho žádost přerušit vzdělávání až na dobu dvou let. Přerušení vzdělávání je evidováno v osobní složce studenta a v systému Bakaláři. Po přerušení vzdělávání student nastupuje do období následujícího po posledním řádně dokončeném období. O znovu zařazení do vzdělávání student písemně žádá ředitele školy. Termín podání žádosti je studentovi sdělen v rozhodnutí o přerušení vzdělávání. Na žádost studenta může ředitel školy ukončit přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky. Při přerušení vzdělávání je student povinen vyrovnat veškeré závazky vúči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Po dobu přerušení student není studentem této vyšší odborné. 21 Přestupy z jiných VOŠ Přestupy studentů z jiných VOŠ povoluje ředitel školy. Ředitel školy může stanovit vykonání rozdílových zkoušek. 6-8/14

9 22 Změna formy vzdělávání Změnu formy vzdělávání může povolit na žádost studenta ředitel školy. 23 Ukončení vzdělávání Pro udělení titulu musí student splnit podmínky studijního programu, a to: a) získat požadované zápočty a složit zkoušky, b) složit předepsané absolutorium. Po ukončení vzdělávání získává absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom. V souladu s vyhláškou může používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 24 Odborná praxe V denní formě vzdělávání proběhne seznamovací odborná praxe v rozsahu 4 týdny v prvním měsíci letního období 2. ročníku, dlouhodobá odborná praxe je zařazena do letního období 3. ročníku v rozsahu 14 týdnů. Pracovní doba studenta se řídí délkou pracovní doby organizace, ve které praxi koná, nesmí však překročit 35 hodin týdně. V dálkové formě vzdělávání je odborná praxe zařazena do letního období 4. ročníku v rozsahu 112 hodin, rozložena do 14 týdnů. Po ukončení odborné praxe student denní formy odevzdává zprávu a hodnocení odborné praxe vedoucí praxe. Student dálkové formy odevzdává zprávu z odborné praxe. 25 Základní povinnosti studentů 1. Sledovat a dodržovat harmonogram období. 2. Splnit požadované zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky. 3. Splnit požadované procento docházky. 4. Dodržovat zásady společenského chování (vztahy ke škole, k pracovníkům školy, ke spolužákům a k veřejnosti). 5. Dodržovat zákaz kouření v areálu školy. 6. Dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek během školních akcí. 7. Platit roční příspěvek na vzdělávání ve stanoveném termínu a stanovené výši (pokud mu není na základě studijních výsledků odpuštěn). 8. Vyrovnat v případě ukončení, zanechání nebo přerušení vzdělávání veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-9/14

10 26 Základní práva studentů 1. Ovlivňovat chod školy (besedy, členství ve Školské radě, písemné připomínky předané zástupci ředitele pro VOŠ). 2. Prostřednictvím svých zástupců se vyjadřovat k obsahu jednotlivých předmětů a způsobu výuky. 3. Požádat ředitele školy o přerušení vzdělávání, změnu formy vzdělávání, opakování ročníku a zanechání vzdělávání. 4. Využívat školní studovnu a bezplatně si půjčovat literaturu, využívat služeb IC. 5. Bezplatně využívat odborné učebny výpočetní techniky a obchodní korespondence. 6. Bezplatně využívat konzultací u psychologa a právníka školy. 7. Bezplatně využívat školní sportovní zařízení (tělocvična a fitness centrum). 6-10/14

11 Příloha Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: první denní a dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Po :00 h Út :00 h Út Pá zápis do 1. ročníku uč. č povinné - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období V zimním období bude věnován jeden výukový den chování člověka za mimořádných událostí. Dálková forma Po :00 h St :15 h St St zápis do 1. ročníku uč. č povinně - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá výuka v letním období Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-11/14

12 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: druhý denní forma, druhý a třetí dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období - studenti nahlásí místo konání seznamovací odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá Po Pá Po seznamovací odborná praxe - výuka v letním období - odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-12/14

13 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: třetí denní forma, čtvrtý - dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Pá Pá Po Pá vypsání témat absolventských prací předmětovými komisemi - studenti nahlásí místo konání dlouhodobé odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. - zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Obě formy Po Pá odborná praxe (v průběhu praxe je možnost navštěvovat semináře z cizího jazyka; jarní prázdniny se studentů netýkají) St :00 h - úvodní seminář k AP - uč. č účast povinná - volba tématu absolventské práce - studenti nahlásí jméno, titul, přesnou adresu, telefon vedoucího AP a oponenta AP Pá zveřejnění okruhů otázek k absolutoriu St :00 h - přihlášení k absolutoriu - uč. č účast povinná 6-13/14

14 Pá odevzdání 1 výtisku AP oponentovi k vypracování posudku Po Pá příprava na absolutorium, samostudium St :00 - závěrečná schůzka k absolutoriu uč. č. 53- účast povinná, studenti odevzdávají: - dva vázané výtisky AP - jedno CD s AP - posudek vedoucího AP - výkaz o řádném studiu (index) ke kontrole - zprávu z odborné praxe - hodnocení vedoucího odborné praxe - vyrovnání pohledávek vůči škole - studenti převezmou kopii posudku oponenta AP Po Pá absolutorium Po :00 - Sbor českých bratří - slavnostní zakončení studia předání vysvědčení o absolutoriu, předání diplomů 6-14/14

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA STUDIA (základní řídící dokument SMJ třetí úrovně QŘ - 01-2 zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) ŘÍZENÝ DOKUMENT Správce: Mgr. Pavel Hrubý Vypracoval: Mgr. Pavel Hrubý Schválil:

Více

Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013

Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013 Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013 Posláním tohoto školního řádu je podrobně a jasně stanovit pravidla vztahů mezi studenty na straně jedné, a vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více