6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak / skartační znak: Vypracoval: A.1. / A10 Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Schválil: Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

2 Průběh vzdělávání na vyšší odborné škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 1 Systém vzdělávání Vzdělávání v programu Finanční řízení je uskutečňováno ve dvou formách. Denní forma vzdělávání je tříletá, dálková forma čtyřletá. Vzdělání dosažené v obou formách vzdělávání je rovnocenné. V denní formě vzdělávání probíhá teoretická výuka formou přednášek a cvičení. Dálková forma je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Vzdělávání je hodnoceno na základě plnění zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. 2 Přijímání ke vzdělávání O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, jehož součástí může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá a) z testu ze zvoleného cizího jazyka anglického nebo německého b) z testu všeobecných znalostí Informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na webových stránkách školy. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu nejen výsledky přijímací zkoušky, ale i předchozí studijní výsledky uchazeče při vzdělávání na střední škole. Ke vzdělávání se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy odešle uchazeči písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání do sedmi dnů ode dne vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč podat do osmi dnů ode dne doručení odvolání u ředitelky vyšší odborné školy. Uchazeč o vzdělávání se stává studentem VOŠ dnem zápisu do zimního období 1. ročníku vzdělávání. Způsob zápisu určuje ředitel školy. 3 Výuka a její organizace Teoretická výuka probíhá formou přednášek, cvičení a konzultací. Přednáška, cvičení a konzultace je dána dnem, hodinou a místem konání daného předmětu podle rozvrhu nebo v termínu dohodnutém s vyučujícím. Předmět je v příslušném období ukončen zápočtem klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Způsob ukončení předmětu je dán učebním plánem. Studentům přednášejí vyučující školy a externí pracovníci. Účast na přednáškách je dobrovolná, student ale musí v souhrnu absolvovat minimálně 80 % ostatních forem teoretické výuky. Ve výjimečných případech může ředitel školy toto procento snížit na základě žádosti studenta. V případě nesplnění docházky rozhodne zástupce ředitele pro VOŠ po dohodě s vedoucím předmětové komise a vyučujícím o náhradní práci. Praktická výuka je realizována jako odborná praxe. 4 Organizace školního roku Školní rok je členěn na zimní a letní období. Začátek výuky, počet výukových týdnů, délka přípravy na zkoušky a období pro konání zkoušek jsou stanoveny v učebním plánu a podle následujících harmonogramů. Ve velmi výjimečných odůvodněných případech (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) je možno požádat zástupce ředitele pro VOŠ o prodloužení zkouškového období. 6-2/14

3 4.1 Zimní období: Zápis do ročníku Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: září u denní formy shodný s prvním dnem školního roku na středních školách, u dálkové formy týden v září 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. ledna 4.2 Letní období: Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: první úplný týden v únoru 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. srpna 5 Kontrola vzdělávání Způsob kontroly znalostí v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Kontrola znalostí se provádí: a) zápočtem, b) klasifikovaným zápočtem, c) zkouškou, d) absolutoriem. 6 Hodnocení a klasifikace na VOŠ 6.1 Způsoby hodnocení: a) průběžné hodnocení b) hodnocení zápisem "započteno" c) hodnocení klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou 6.2 Způsob ukončení předmětů a) zápočtem b) klasifikovaným zápočtem c) zkouškou (stanoví učební plán) 6.3 Průběžné hodnocení Průběžné hodnocení studenta se provádí v seminářích, ve cvičeních, v odborné praxi, při exkurzích, popřípadě zadáním seminárních prací. Průběžné hodnocení si vede příslušný vyučující přehlednou formou. 6-3/14

4 6.4 Hodnocení zápisem započteno Klasifikace zápočtu je započteno nebo nezapočteno. Hodnocení zápisem "započteno" potvrzuje, že žák v příslušném předmětu splnil požadavky programu předmětu a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. V daném předmětu a období může student konat opravný termín zápočtu nejvýše dvakrát. 6.5 Zkouška s klasifikací může být: a) ústní nebo písemná (teoretická) b) ústní a písemná (teoretická) c) nebo praktická. 6.6 Prospěch klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 6.7 Termíny zkoušky jsou: a) řádný b) první opravný c) druhý opravný Zkouška konaná ve druhém opravném termínu je komisionální a je třeba o ni žádat zástupce ředitele pro VOŠ. Zkušební komise je vždy tříčlenná, složená z vyučujících odpovídajícího zaměření. 6.8 Komisionální zkoušky se konají v případě: a) povolení opravné zkoušky ve 2. opravném termínu b) žádosti žáka o přezkoušení Organizace a průběh komisionální zkoušky se řídí 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 6.9 Výsledky hodnocení Výsledky zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek jsou zapisovány do výkazů o studiu (index), osobních složek studentů a systému Bakaláři. Do studijních výkazů a osobních složek studentů zapisuje vyučující hodnocení "započteno" a prospěch zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu s výjimkou stupně 4 (nevyhověl), připojí datum a podpis Chování žáka se neklasifikuje. 7 Zápočet a klasifikovaný zápočet Zápočtem a klasifikovaným zápočtem se v závěru výuky příslušného období hodnotí, zda student získal požadované znalosti v daném předmětu. Konkrétní požadavky na jejich udělení navrhuje příslušná předmětová komise. V úvahu se bere docházka studenta na cvičení (min. 80 %), může být požadováno splnění kontrolních písemných prací v průběhu vzdělávání, vypracování seminárních prácí apod. Zápočet a klasifikovaný zápočet se v řádném termínu uděluje zpravidla ve třech posledních výukových týdnech daného období během cvičení či v čase dohodnutém s vyučujícím předmětu. Pokud student nezíská zápočet nebo klasifikovaný zápočet v řádném termínu (nesplnění 6-4/14

5 zápočtových testů, seminárních prací apod.), může konat termín opravný. Opravné termíny se konají po dohodě s vyučujícím, nejpozději však do konce ledna v zimním období a do konce června v letním období. Termíny zápočtu vypsané vyučujícím je třeba respektovat. Udělené zápočty a klasifikované zápočty zapíší vyučující do výkazů o studiu (index) a následující pracovní den do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje udělené zápočty a klasifikované zápočty vedoucí studijního oddělení. 8 Zkoušky Zkouška se zpravidla skládá v jeden den a může kromě ústní části obsahovat i část písemnou. Konkrétní formu zkoušky navrhne příslušná předmětová komise. Podmínkou pro konání zkoušky z daného předmětu je předchozí udělení zápočtu. Student se na studijním oddělení přihlásí na jeden z termínů (datum) zkoušky vypsaných vyučujícím. Nejpozději tak, aby mezi dnem přihlášení a datem zkoušky byly dva celé pracovní dny. Do této doby se může student sám z termínu odhlásit, později se může student odhlásit ze zkoušky pouze po dohodě s vyučujícím. Přihlášení studenta na tutéž zkoušku ve dvou různých dnech je považováno za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. Zkoušející zapíše úspěšně složené zkoušky do výkazů o studiu (index) a na studijním oddělení vrací nejpozději následující pracovní den vytištěný seznam studentů s hodnocením zkoušky, včetně hodnocení nevyhověl. Zároveň zapíše úspěšně složené zkoušky do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje výsledky zkoušek vedoucí studijního oddělení. Studenti, kteří zkoušku nesložili v řádném termínu, se přihlašují k opravné zkoušce na jakýkoliv další volný termín. 9 Absolutorium Vzdělávání na VOŠ je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Termín konání absolutoria určuje ředitel školy. Organizace a průběh absolutoria odpovídá vyhlášce č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínkou konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání absolventské práce. Absolutorium se koná před komisí, jejíž předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy, popř. vysoké školy, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost a nejméně pětiletou pedagogickou praxi. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ostatními členy komise jsou vedoucí studijní skupiny, učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, vedoucí a oponent absolventské práce. Členem zkušební komise může být jmenován také odborník z praxe. O výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do šesti měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát a to v termínu stanoveném zkušební komisí. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. 6-5/14

6 Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 nevyhověl. Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu. Složením absolutoria získá student diplom a je oprávněn používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS.. Titul se uvádí vždy za jménem. Do 8 dnů ode dne, kdy konal absolutorium, může student podat krajskému úřadu žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušek absolutoria nebo obhajoby absolventské práce. Ředitel školy vyhlašuje nejméně jeden řádný termín absolutoria ve školním roce. 10 Absolventská práce Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky samostatně pracovat ve zvoleném oboru. Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Každoročně je vypisuje na návrh předmětových komisí zástupce ředitele pro VOŠE v termínu určeném ředitelem školy. Studenti odevzdávají formulář se zvoleným tématem na studijním oddělení v termínu daném harmonogramem. Při úpravách tématu absolventské práce je možno brát zřetel na požadavky praxe na pracovišti, kde student vykonává dlouhodobou odbornou praxi v posledním ročníku vzdělávání. Případné změny tématu absolventské práce povoluje zástupce ředitele pro VOŠ. Absolventská práce může být zpracována a obhajována společně několika studenty; i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě. Absolventská práce i obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti. Zásady vypracování absolventských prací určuje dokument Pokyny pro zpracování absolventské práce studentů VOŠE schválený ředitelem školy. Absolventská práce se odevzdává zástupci ředitele pro VOŠ ve dvou stejnopisech a v elektronické podobě na CD. Datum odevzdání práce je pro řádný termín absolutoria stanoveno harmonogramem, při opravném nebo náhradním termínu absolutoria je třeba odevzdat absolventskou práci minimálně 14 dní předem. Vedoucí absolventské práce a oponent (pokud možno vždy pedagog školy) vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají je zástupci ředitele pro VOŠ v termínu stanoveném harmonogramem. Studentovi je umožněno nejpozději do pěti dnů před termínem konání absolutoria, aby se seznámil s písemným hodnocením absolventské práce vedoucím a oponentem. 11 Omluvy Student svou nepřítomnost ve výuce omlouvá vyučujícímu. V případě nejasností řeší situaci zástupce ředitele pro VOŠ. V případě delší nepřítomnosti ze zdravotních důvodů se student může omluvit dodatečně, ale musí předložit potvrzení o pracovní neschopnosti (nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti). Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Zároveň je student upozorněn, že v případě neomluvení nepřítomnosti bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Pokud do tří týdnů od doručení výzvy student nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal a tím dnem přestává být studentem školy. Tento fakt neruší povinnost studenta vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-6/14

7 Pokud se student nemůže v určeném termínu dostavit k zápočtu, klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce, je povinen se předem omluvit zkoušejícímu. Pokud se student nemůže dostavit k absolutoriu, je povinen předložit potvrzení o pracovní neschopnosti nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti na studijní oddělení. Pokud se student nedostavil ke zkoušce nebo k absolutoriu a svoji neúčast neomluvil, nebo od zkoušky odstoupil, zkouška se hodnotí známkou nevyhověl. 12 Školné Školné ve výši 3000 Kč/rok se hradí ve dvou splátkách, v zimním období nejpozději do 15. října, v letním období nejpozději do 15. února příslušného školního roku. Studenti 1. ročníku uhradí první splátku školného nejpozději 15 dní po obdržení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Studentům s dobrými studijními výsledky, kteří složili zkoušky v řádném termínu, lze v následujícím školním roce snížit úplatu takto: a) průměrný prospěch 1,00 - neplatí školné, b) průměrný prospěch do 1,25 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 50%, c) průměrný prospěch do 1,50 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 25%. d) Průměrný prospěch se vypočítává z výsledků všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů v daném ročníku. 13 Zápis předmětů Student může získat zápočet, klasifikovaný zápočet nebo konat zkoušku pouze v případě, má-li předmět řádně zapsán v zápisovém listě a výkazu o řádném studiu pro příslušné období. Zápis je třeba provést předepsaným způsobem ve vyhlášených termínech. 14 Podmínky zápisu do ročníku Do prvního ročníku se zapisují všichni studenti přijatí na základě přijímacího řízení. Do vyšších ročníků se mohou zapsat pouze studenti, kteří splnili všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky a rovněž ti studenti, jimž byl povolen podmínečný postup do dalšího ročníku (viz kap. 16). Zúčastnit se zápisu je povinností studenta. Neomluvená neúčast na zápisu je považována za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. 15 Postup do dalšího ročníku (období) Povinností studenta, který získal všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za dané období, je nechat si tuto skutečnost na studijním oddělení ověřit v zápisovém listu a rovněž potvrdit ve výkazu o řádném studiu. Toto potvrzení je podmínkou pro pokračování ve vzdělávání v dalším ročníku (období). 16 Podmínečný postup do dalšího ročníku (období) V odůvodněných případech si na základě povolení zástupce ředitele pro VOŠ může student přesunout dvě povinnosti (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) do dalšího období. Pak je student do tohoto období zapsán podmínečně. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté ze zimního období musí studenti splnit nejpozději do konce letního období, Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté do dalšího ročníku musí studenti splnit nejpozději do 30. listopadu příslušného šk. roku. Odložený zápočet nebo klasifikovaný zápočet je posuzován jako 2. opravný termín. Záznam o podmínečném zápisu je uveden v zápisovém listě a ve výkazu o řádném studiu. Pokud student nesplní podmínky postupu nebo podmínečného postupu v zimním období, může ve vzdělávání v daném ročníku pokračovat, nemůže však postoupit do dalšího ročníku. Pokud ve vzdělávání v letním období tohoto ročníku pokračuje, navštěvuje výuku v plném rozsahu, může však 6-7/14

8 plnit jen zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z těch předmětů, které úspěšně absolvoval v zimním období. 17 Opakování ročníku Neprospěl-li student u zkoušky v mimořádném termínu povoleném zástupcem ředitele pro VOŠ (komisionální zkouška), nezískal-li zápočet nebo klasifikovaný zápočet ani ve druhém opravném termínu nebo nesplnil-li podmínky podmínečného postupu, může ředitele školy požádat o opakování ročníku. Při opakování ročníku se studentům uznává klasifikace z těch předmětů, ve kterých byli hodnoceni výborně nebo velmi dobře. Účast na výuce v těchto předmětech není povinná. Ostatní předměty, které byly hodnoceny pouze zápočtem či stupněm dobře nebo nevyhověl, student absolvuje v plném rozsahu. Ročník lze během vzdělávání opakovat pouze jedenkrát. 18 Vyloučení ze školy Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. 19 Zanechání vzdělávání Jestliže chce student zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy. Posluchačem školy přestává být dnem následujícím po dni, kdy bylo řediteli doručeno sdělení o zanechání vzdělávání, popř. dnem uvedeným na oznámení o zanechání vzdělávání. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Studentu, který zanechal vzdělávání, bude na jeho žádost vydáno potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách. 20 Přerušení vzdělávání Ředitel školy může studentovi na jeho žádost přerušit vzdělávání až na dobu dvou let. Přerušení vzdělávání je evidováno v osobní složce studenta a v systému Bakaláři. Po přerušení vzdělávání student nastupuje do období následujícího po posledním řádně dokončeném období. O znovu zařazení do vzdělávání student písemně žádá ředitele školy. Termín podání žádosti je studentovi sdělen v rozhodnutí o přerušení vzdělávání. Na žádost studenta může ředitel školy ukončit přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky. Při přerušení vzdělávání je student povinen vyrovnat veškeré závazky vúči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Po dobu přerušení student není studentem této vyšší odborné. 21 Přestupy z jiných VOŠ Přestupy studentů z jiných VOŠ povoluje ředitel školy. Ředitel školy může stanovit vykonání rozdílových zkoušek. 6-8/14

9 22 Změna formy vzdělávání Změnu formy vzdělávání může povolit na žádost studenta ředitel školy. 23 Ukončení vzdělávání Pro udělení titulu musí student splnit podmínky studijního programu, a to: a) získat požadované zápočty a složit zkoušky, b) složit předepsané absolutorium. Po ukončení vzdělávání získává absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom. V souladu s vyhláškou může používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 24 Odborná praxe V denní formě vzdělávání proběhne seznamovací odborná praxe v rozsahu 4 týdny v prvním měsíci letního období 2. ročníku, dlouhodobá odborná praxe je zařazena do letního období 3. ročníku v rozsahu 14 týdnů. Pracovní doba studenta se řídí délkou pracovní doby organizace, ve které praxi koná, nesmí však překročit 35 hodin týdně. V dálkové formě vzdělávání je odborná praxe zařazena do letního období 4. ročníku v rozsahu 112 hodin, rozložena do 14 týdnů. Po ukončení odborné praxe student denní formy odevzdává zprávu a hodnocení odborné praxe vedoucí praxe. Student dálkové formy odevzdává zprávu z odborné praxe. 25 Základní povinnosti studentů 1. Sledovat a dodržovat harmonogram období. 2. Splnit požadované zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky. 3. Splnit požadované procento docházky. 4. Dodržovat zásady společenského chování (vztahy ke škole, k pracovníkům školy, ke spolužákům a k veřejnosti). 5. Dodržovat zákaz kouření v areálu školy. 6. Dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek během školních akcí. 7. Platit roční příspěvek na vzdělávání ve stanoveném termínu a stanovené výši (pokud mu není na základě studijních výsledků odpuštěn). 8. Vyrovnat v případě ukončení, zanechání nebo přerušení vzdělávání veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-9/14

10 26 Základní práva studentů 1. Ovlivňovat chod školy (besedy, členství ve Školské radě, písemné připomínky předané zástupci ředitele pro VOŠ). 2. Prostřednictvím svých zástupců se vyjadřovat k obsahu jednotlivých předmětů a způsobu výuky. 3. Požádat ředitele školy o přerušení vzdělávání, změnu formy vzdělávání, opakování ročníku a zanechání vzdělávání. 4. Využívat školní studovnu a bezplatně si půjčovat literaturu, využívat služeb IC. 5. Bezplatně využívat odborné učebny výpočetní techniky a obchodní korespondence. 6. Bezplatně využívat konzultací u psychologa a právníka školy. 7. Bezplatně využívat školní sportovní zařízení (tělocvična a fitness centrum). 6-10/14

11 Příloha Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: první denní a dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Po :00 h Út :00 h Út Pá zápis do 1. ročníku uč. č povinné - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období V zimním období bude věnován jeden výukový den chování člověka za mimořádných událostí. Dálková forma Po :00 h St :15 h St St zápis do 1. ročníku uč. č povinně - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá výuka v letním období Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-11/14

12 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: druhý denní forma, druhý a třetí dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období - studenti nahlásí místo konání seznamovací odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá Po Pá Po seznamovací odborná praxe - výuka v letním období - odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-12/14

13 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: třetí denní forma, čtvrtý - dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Pá Pá Po Pá vypsání témat absolventských prací předmětovými komisemi - studenti nahlásí místo konání dlouhodobé odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. - zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Obě formy Po Pá odborná praxe (v průběhu praxe je možnost navštěvovat semináře z cizího jazyka; jarní prázdniny se studentů netýkají) St :00 h - úvodní seminář k AP - uč. č účast povinná - volba tématu absolventské práce - studenti nahlásí jméno, titul, přesnou adresu, telefon vedoucího AP a oponenta AP Pá zveřejnění okruhů otázek k absolutoriu St :00 h - přihlášení k absolutoriu - uč. č účast povinná 6-13/14

14 Pá odevzdání 1 výtisku AP oponentovi k vypracování posudku Po Pá příprava na absolutorium, samostudium St :00 - závěrečná schůzka k absolutoriu uč. č. 53- účast povinná, studenti odevzdávají: - dva vázané výtisky AP - jedno CD s AP - posudek vedoucího AP - výkaz o řádném studiu (index) ke kontrole - zprávu z odborné praxe - hodnocení vedoucího odborné praxe - vyrovnání pohledávek vůči škole - studenti převezmou kopii posudku oponenta AP Po Pá absolutorium Po :00 - Sbor českých bratří - slavnostní zakončení studia předání vysvědčení o absolutoriu, předání diplomů 6-14/14

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Vyšší odborná škola Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis Č. j.: Spisový znak: Skartační znak: Vypracoval: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Schválil: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303 Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické TRUTNOV, Procházkova 303 vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, 6

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Školní řád a klasifikační řád studentů VOŠZ Školní řád vychází z těchto právních předpisů: 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, Praha 4, IČ:

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, Praha 4, IČ: SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4, IČ: 250 52 241 tel.: 775 554 635 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz Školní řád je vydáván zejména na základě

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Článek 1 Úloha školy 1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání, jako mají všichni občané splňující podmínky k přijetí

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH) ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH) Liberec 1. října 2006 Obsah Článek 1 - Organizace vzdělávání... 3 Článek 2 - Přijímací řízení... 3 Článek 3 - Zápis ke vzdělávání... 4 Článek 4

Více

Vybavení školy umožňuje realizovat všechny praktické formy vyučování v jejích dílnách, ateliérech a depozitáři.

Vybavení školy umožňuje realizovat všechny praktické formy vyučování v jejích dílnách, ateliérech a depozitáři. Přílohy Příloha 1. Formy a podmínky hodnocení Spektrum forem a metod vyučování je uplatněno v nejširším rozsahu od interaktivní přednášky po individuálně vedenou ateliérovou tvorbu (přednášky, semináře,

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Strana 1 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy Čj. 1075/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9.

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČUS s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD HLAVA 1. Úvodní ustanovení. Čl. 1/1

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČUS s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD HLAVA 1. Úvodní ustanovení. Čl. 1/1 HLAVA 1 Úvodní ustanovení Čl. 1/1 Soukromá Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. (dále VOŠ ČUS s.r.o.), rozvíjí a prohlubuje znalosti, dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Dokument veden pod č. j.: DH-849/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD

Dokument veden pod č. j.: DH-849/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY, s.r.o. Sekaninova 397/12, 128 00 Praha 2, IČ: 649 39 367 tel.: 224 937 185 bartova@dhskola.cz www.dhskola.cz Dokument veden pod č. j.:

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Část druhá, Studium v akreditovaných vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělávání

Část druhá, Studium v akreditovaných vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělávání Školní řád vyšší odborné školy Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu vyšší odborné školy Článek 2, Zásady a cíle vzdělávání Článek 3, Vzdělávání cizinců Článek 4, Školská

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád P01/2010. Interní směrnice

Školní řád P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Školní řád Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová, Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58351 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 2010/2011_1 Platnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Denní tříleté studium pro absolventy středních škol.

ŠKOLNÍ ŘÁD Denní tříleté studium pro absolventy středních škol. ŠKOLNÍ ŘÁD 2011 2012 Denní tříleté studium pro absolventy středních škol. OBSAH Obsah... 2 Zásady a cíle vzdělávání... 3 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 4 Práva studenta... 5 Školní docházka

Více