6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak / skartační znak: Vypracoval: A.1. / A10 Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Schválil: Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

2 Průběh vzdělávání na vyšší odborné škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 1 Systém vzdělávání Vzdělávání v programu Finanční řízení je uskutečňováno ve dvou formách. Denní forma vzdělávání je tříletá, dálková forma čtyřletá. Vzdělání dosažené v obou formách vzdělávání je rovnocenné. V denní formě vzdělávání probíhá teoretická výuka formou přednášek a cvičení. Dálková forma je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Vzdělávání je hodnoceno na základě plnění zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. 2 Přijímání ke vzdělávání O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, jehož součástí může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá a) z testu ze zvoleného cizího jazyka anglického nebo německého b) z testu všeobecných znalostí Informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na webových stránkách školy. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu nejen výsledky přijímací zkoušky, ale i předchozí studijní výsledky uchazeče při vzdělávání na střední škole. Ke vzdělávání se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy odešle uchazeči písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání do sedmi dnů ode dne vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč podat do osmi dnů ode dne doručení odvolání u ředitelky vyšší odborné školy. Uchazeč o vzdělávání se stává studentem VOŠ dnem zápisu do zimního období 1. ročníku vzdělávání. Způsob zápisu určuje ředitel školy. 3 Výuka a její organizace Teoretická výuka probíhá formou přednášek, cvičení a konzultací. Přednáška, cvičení a konzultace je dána dnem, hodinou a místem konání daného předmětu podle rozvrhu nebo v termínu dohodnutém s vyučujícím. Předmět je v příslušném období ukončen zápočtem klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Způsob ukončení předmětu je dán učebním plánem. Studentům přednášejí vyučující školy a externí pracovníci. Účast na přednáškách je dobrovolná, student ale musí v souhrnu absolvovat minimálně 80 % ostatních forem teoretické výuky. Ve výjimečných případech může ředitel školy toto procento snížit na základě žádosti studenta. V případě nesplnění docházky rozhodne zástupce ředitele pro VOŠ po dohodě s vedoucím předmětové komise a vyučujícím o náhradní práci. Praktická výuka je realizována jako odborná praxe. 4 Organizace školního roku Školní rok je členěn na zimní a letní období. Začátek výuky, počet výukových týdnů, délka přípravy na zkoušky a období pro konání zkoušek jsou stanoveny v učebním plánu a podle následujících harmonogramů. Ve velmi výjimečných odůvodněných případech (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) je možno požádat zástupce ředitele pro VOŠ o prodloužení zkouškového období. 6-2/14

3 4.1 Zimní období: Zápis do ročníku Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: září u denní formy shodný s prvním dnem školního roku na středních školách, u dálkové formy týden v září 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. ledna 4.2 Letní období: Začátek výuky: Výuka: Zkouškové období: Časová rezerva: Období končí: první úplný týden v únoru 16 týdnů 3 týdny 1 týden 31. srpna 5 Kontrola vzdělávání Způsob kontroly znalostí v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Kontrola znalostí se provádí: a) zápočtem, b) klasifikovaným zápočtem, c) zkouškou, d) absolutoriem. 6 Hodnocení a klasifikace na VOŠ 6.1 Způsoby hodnocení: a) průběžné hodnocení b) hodnocení zápisem "započteno" c) hodnocení klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou 6.2 Způsob ukončení předmětů a) zápočtem b) klasifikovaným zápočtem c) zkouškou (stanoví učební plán) 6.3 Průběžné hodnocení Průběžné hodnocení studenta se provádí v seminářích, ve cvičeních, v odborné praxi, při exkurzích, popřípadě zadáním seminárních prací. Průběžné hodnocení si vede příslušný vyučující přehlednou formou. 6-3/14

4 6.4 Hodnocení zápisem započteno Klasifikace zápočtu je započteno nebo nezapočteno. Hodnocení zápisem "započteno" potvrzuje, že žák v příslušném předmětu splnil požadavky programu předmětu a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. V daném předmětu a období může student konat opravný termín zápočtu nejvýše dvakrát. 6.5 Zkouška s klasifikací může být: a) ústní nebo písemná (teoretická) b) ústní a písemná (teoretická) c) nebo praktická. 6.6 Prospěch klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 6.7 Termíny zkoušky jsou: a) řádný b) první opravný c) druhý opravný Zkouška konaná ve druhém opravném termínu je komisionální a je třeba o ni žádat zástupce ředitele pro VOŠ. Zkušební komise je vždy tříčlenná, složená z vyučujících odpovídajícího zaměření. 6.8 Komisionální zkoušky se konají v případě: a) povolení opravné zkoušky ve 2. opravném termínu b) žádosti žáka o přezkoušení Organizace a průběh komisionální zkoušky se řídí 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 6.9 Výsledky hodnocení Výsledky zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek jsou zapisovány do výkazů o studiu (index), osobních složek studentů a systému Bakaláři. Do studijních výkazů a osobních složek studentů zapisuje vyučující hodnocení "započteno" a prospěch zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu s výjimkou stupně 4 (nevyhověl), připojí datum a podpis Chování žáka se neklasifikuje. 7 Zápočet a klasifikovaný zápočet Zápočtem a klasifikovaným zápočtem se v závěru výuky příslušného období hodnotí, zda student získal požadované znalosti v daném předmětu. Konkrétní požadavky na jejich udělení navrhuje příslušná předmětová komise. V úvahu se bere docházka studenta na cvičení (min. 80 %), může být požadováno splnění kontrolních písemných prací v průběhu vzdělávání, vypracování seminárních prácí apod. Zápočet a klasifikovaný zápočet se v řádném termínu uděluje zpravidla ve třech posledních výukových týdnech daného období během cvičení či v čase dohodnutém s vyučujícím předmětu. Pokud student nezíská zápočet nebo klasifikovaný zápočet v řádném termínu (nesplnění 6-4/14

5 zápočtových testů, seminárních prací apod.), může konat termín opravný. Opravné termíny se konají po dohodě s vyučujícím, nejpozději však do konce ledna v zimním období a do konce června v letním období. Termíny zápočtu vypsané vyučujícím je třeba respektovat. Udělené zápočty a klasifikované zápočty zapíší vyučující do výkazů o studiu (index) a následující pracovní den do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje udělené zápočty a klasifikované zápočty vedoucí studijního oddělení. 8 Zkoušky Zkouška se zpravidla skládá v jeden den a může kromě ústní části obsahovat i část písemnou. Konkrétní formu zkoušky navrhne příslušná předmětová komise. Podmínkou pro konání zkoušky z daného předmětu je předchozí udělení zápočtu. Student se na studijním oddělení přihlásí na jeden z termínů (datum) zkoušky vypsaných vyučujícím. Nejpozději tak, aby mezi dnem přihlášení a datem zkoušky byly dva celé pracovní dny. Do této doby se může student sám z termínu odhlásit, později se může student odhlásit ze zkoušky pouze po dohodě s vyučujícím. Přihlášení studenta na tutéž zkoušku ve dvou různých dnech je považováno za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. Zkoušející zapíše úspěšně složené zkoušky do výkazů o studiu (index) a na studijním oddělení vrací nejpozději následující pracovní den vytištěný seznam studentů s hodnocením zkoušky, včetně hodnocení nevyhověl. Zároveň zapíše úspěšně složené zkoušky do osobních složek studentů na studijním oddělení. Do systému Bakaláři zapisuje výsledky zkoušek vedoucí studijního oddělení. Studenti, kteří zkoušku nesložili v řádném termínu, se přihlašují k opravné zkoušce na jakýkoliv další volný termín. 9 Absolutorium Vzdělávání na VOŠ je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Termín konání absolutoria určuje ředitel školy. Organizace a průběh absolutoria odpovídá vyhlášce č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínkou konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání absolventské práce. Absolutorium se koná před komisí, jejíž předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy, popř. vysoké školy, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost a nejméně pětiletou pedagogickou praxi. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ostatními členy komise jsou vedoucí studijní skupiny, učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, vedoucí a oponent absolventské práce. Členem zkušební komise může být jmenován také odborník z praxe. O výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do šesti měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát a to v termínu stanoveném zkušební komisí. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. 6-5/14

6 Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 nevyhověl. Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu. Složením absolutoria získá student diplom a je oprávněn používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS.. Titul se uvádí vždy za jménem. Do 8 dnů ode dne, kdy konal absolutorium, může student podat krajskému úřadu žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušek absolutoria nebo obhajoby absolventské práce. Ředitel školy vyhlašuje nejméně jeden řádný termín absolutoria ve školním roce. 10 Absolventská práce Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky samostatně pracovat ve zvoleném oboru. Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Každoročně je vypisuje na návrh předmětových komisí zástupce ředitele pro VOŠE v termínu určeném ředitelem školy. Studenti odevzdávají formulář se zvoleným tématem na studijním oddělení v termínu daném harmonogramem. Při úpravách tématu absolventské práce je možno brát zřetel na požadavky praxe na pracovišti, kde student vykonává dlouhodobou odbornou praxi v posledním ročníku vzdělávání. Případné změny tématu absolventské práce povoluje zástupce ředitele pro VOŠ. Absolventská práce může být zpracována a obhajována společně několika studenty; i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě. Absolventská práce i obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti. Zásady vypracování absolventských prací určuje dokument Pokyny pro zpracování absolventské práce studentů VOŠE schválený ředitelem školy. Absolventská práce se odevzdává zástupci ředitele pro VOŠ ve dvou stejnopisech a v elektronické podobě na CD. Datum odevzdání práce je pro řádný termín absolutoria stanoveno harmonogramem, při opravném nebo náhradním termínu absolutoria je třeba odevzdat absolventskou práci minimálně 14 dní předem. Vedoucí absolventské práce a oponent (pokud možno vždy pedagog školy) vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají je zástupci ředitele pro VOŠ v termínu stanoveném harmonogramem. Studentovi je umožněno nejpozději do pěti dnů před termínem konání absolutoria, aby se seznámil s písemným hodnocením absolventské práce vedoucím a oponentem. 11 Omluvy Student svou nepřítomnost ve výuce omlouvá vyučujícímu. V případě nejasností řeší situaci zástupce ředitele pro VOŠ. V případě delší nepřítomnosti ze zdravotních důvodů se student může omluvit dodatečně, ale musí předložit potvrzení o pracovní neschopnosti (nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti). Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Zároveň je student upozorněn, že v případě neomluvení nepřítomnosti bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Pokud do tří týdnů od doručení výzvy student nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal a tím dnem přestává být studentem školy. Tento fakt neruší povinnost studenta vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-6/14

7 Pokud se student nemůže v určeném termínu dostavit k zápočtu, klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce, je povinen se předem omluvit zkoušejícímu. Pokud se student nemůže dostavit k absolutoriu, je povinen předložit potvrzení o pracovní neschopnosti nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovní neschopnosti na studijní oddělení. Pokud se student nedostavil ke zkoušce nebo k absolutoriu a svoji neúčast neomluvil, nebo od zkoušky odstoupil, zkouška se hodnotí známkou nevyhověl. 12 Školné Školné ve výši 3000 Kč/rok se hradí ve dvou splátkách, v zimním období nejpozději do 15. října, v letním období nejpozději do 15. února příslušného školního roku. Studenti 1. ročníku uhradí první splátku školného nejpozději 15 dní po obdržení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Studentům s dobrými studijními výsledky, kteří složili zkoušky v řádném termínu, lze v následujícím školním roce snížit úplatu takto: a) průměrný prospěch 1,00 - neplatí školné, b) průměrný prospěch do 1,25 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 50%, c) průměrný prospěch do 1,50 (včetně) a není-li při zkoušce ani jednou klasifikován stupněm dobře snížení školného o 25%. d) Průměrný prospěch se vypočítává z výsledků všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů v daném ročníku. 13 Zápis předmětů Student může získat zápočet, klasifikovaný zápočet nebo konat zkoušku pouze v případě, má-li předmět řádně zapsán v zápisovém listě a výkazu o řádném studiu pro příslušné období. Zápis je třeba provést předepsaným způsobem ve vyhlášených termínech. 14 Podmínky zápisu do ročníku Do prvního ročníku se zapisují všichni studenti přijatí na základě přijímacího řízení. Do vyšších ročníků se mohou zapsat pouze studenti, kteří splnili všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky a rovněž ti studenti, jimž byl povolen podmínečný postup do dalšího ročníku (viz kap. 16). Zúčastnit se zápisu je povinností studenta. Neomluvená neúčast na zápisu je považována za hrubé porušení studijního řádu VOŠE. 15 Postup do dalšího ročníku (období) Povinností studenta, který získal všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za dané období, je nechat si tuto skutečnost na studijním oddělení ověřit v zápisovém listu a rovněž potvrdit ve výkazu o řádném studiu. Toto potvrzení je podmínkou pro pokračování ve vzdělávání v dalším ročníku (období). 16 Podmínečný postup do dalšího ročníku (období) V odůvodněných případech si na základě povolení zástupce ředitele pro VOŠ může student přesunout dvě povinnosti (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) do dalšího období. Pak je student do tohoto období zapsán podmínečně. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté ze zimního období musí studenti splnit nejpozději do konce letního období, Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty přesunuté do dalšího ročníku musí studenti splnit nejpozději do 30. listopadu příslušného šk. roku. Odložený zápočet nebo klasifikovaný zápočet je posuzován jako 2. opravný termín. Záznam o podmínečném zápisu je uveden v zápisovém listě a ve výkazu o řádném studiu. Pokud student nesplní podmínky postupu nebo podmínečného postupu v zimním období, může ve vzdělávání v daném ročníku pokračovat, nemůže však postoupit do dalšího ročníku. Pokud ve vzdělávání v letním období tohoto ročníku pokračuje, navštěvuje výuku v plném rozsahu, může však 6-7/14

8 plnit jen zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z těch předmětů, které úspěšně absolvoval v zimním období. 17 Opakování ročníku Neprospěl-li student u zkoušky v mimořádném termínu povoleném zástupcem ředitele pro VOŠ (komisionální zkouška), nezískal-li zápočet nebo klasifikovaný zápočet ani ve druhém opravném termínu nebo nesplnil-li podmínky podmínečného postupu, může ředitele školy požádat o opakování ročníku. Při opakování ročníku se studentům uznává klasifikace z těch předmětů, ve kterých byli hodnoceni výborně nebo velmi dobře. Účast na výuce v těchto předmětech není povinná. Ostatní předměty, které byly hodnoceny pouze zápočtem či stupněm dobře nebo nevyhověl, student absolvuje v plném rozsahu. Ročník lze během vzdělávání opakovat pouze jedenkrát. 18 Vyloučení ze školy Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. 19 Zanechání vzdělávání Jestliže chce student zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy. Posluchačem školy přestává být dnem následujícím po dni, kdy bylo řediteli doručeno sdělení o zanechání vzdělávání, popř. dnem uvedeným na oznámení o zanechání vzdělávání. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Studentu, který zanechal vzdělávání, bude na jeho žádost vydáno potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách. 20 Přerušení vzdělávání Ředitel školy může studentovi na jeho žádost přerušit vzdělávání až na dobu dvou let. Přerušení vzdělávání je evidováno v osobní složce studenta a v systému Bakaláři. Po přerušení vzdělávání student nastupuje do období následujícího po posledním řádně dokončeném období. O znovu zařazení do vzdělávání student písemně žádá ředitele školy. Termín podání žádosti je studentovi sdělen v rozhodnutí o přerušení vzdělávání. Na žádost studenta může ředitel školy ukončit přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky. Při přerušení vzdělávání je student povinen vyrovnat veškeré závazky vúči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). Po dobu přerušení student není studentem této vyšší odborné. 21 Přestupy z jiných VOŠ Přestupy studentů z jiných VOŠ povoluje ředitel školy. Ředitel školy může stanovit vykonání rozdílových zkoušek. 6-8/14

9 22 Změna formy vzdělávání Změnu formy vzdělávání může povolit na žádost studenta ředitel školy. 23 Ukončení vzdělávání Pro udělení titulu musí student splnit podmínky studijního programu, a to: a) získat požadované zápočty a složit zkoušky, b) složit předepsané absolutorium. Po ukončení vzdělávání získává absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom. V souladu s vyhláškou může používat titul diplomovaný specialista - zkratka DiS. Student je povinen vyrovnat veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 24 Odborná praxe V denní formě vzdělávání proběhne seznamovací odborná praxe v rozsahu 4 týdny v prvním měsíci letního období 2. ročníku, dlouhodobá odborná praxe je zařazena do letního období 3. ročníku v rozsahu 14 týdnů. Pracovní doba studenta se řídí délkou pracovní doby organizace, ve které praxi koná, nesmí však překročit 35 hodin týdně. V dálkové formě vzdělávání je odborná praxe zařazena do letního období 4. ročníku v rozsahu 112 hodin, rozložena do 14 týdnů. Po ukončení odborné praxe student denní formy odevzdává zprávu a hodnocení odborné praxe vedoucí praxe. Student dálkové formy odevzdává zprávu z odborné praxe. 25 Základní povinnosti studentů 1. Sledovat a dodržovat harmonogram období. 2. Splnit požadované zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky. 3. Splnit požadované procento docházky. 4. Dodržovat zásady společenského chování (vztahy ke škole, k pracovníkům školy, ke spolužákům a k veřejnosti). 5. Dodržovat zákaz kouření v areálu školy. 6. Dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek během školních akcí. 7. Platit roční příspěvek na vzdělávání ve stanoveném termínu a stanovené výši (pokud mu není na základě studijních výsledků odpuštěn). 8. Vyrovnat v případě ukončení, zanechání nebo přerušení vzdělávání veškeré závazky vůči škole (vypůjčené knihy z IC, karta pro vstup do školy, klíče od šatny atd.). 6-9/14

10 26 Základní práva studentů 1. Ovlivňovat chod školy (besedy, členství ve Školské radě, písemné připomínky předané zástupci ředitele pro VOŠ). 2. Prostřednictvím svých zástupců se vyjadřovat k obsahu jednotlivých předmětů a způsobu výuky. 3. Požádat ředitele školy o přerušení vzdělávání, změnu formy vzdělávání, opakování ročníku a zanechání vzdělávání. 4. Využívat školní studovnu a bezplatně si půjčovat literaturu, využívat služeb IC. 5. Bezplatně využívat odborné učebny výpočetní techniky a obchodní korespondence. 6. Bezplatně využívat konzultací u psychologa a právníka školy. 7. Bezplatně využívat školní sportovní zařízení (tělocvična a fitness centrum). 6-10/14

11 Příloha Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: první denní a dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Po :00 h Út :00 h Út Pá zápis do 1. ročníku uč. č povinné - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období V zimním období bude věnován jeden výukový den chování člověka za mimořádných událostí. Dálková forma Po :00 h St :15 h St St zápis do 1. ročníku uč. č povinně - zahájení výuky v zimním období - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá výuka v letním období Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-11/14

12 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: druhý denní forma, druhý a třetí dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období - studenti nahlásí místo konání seznamovací odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Denní forma Po Pá Po Pá Po seznamovací odborná praxe - výuka v letním období - odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe Dálková forma St St výuka v letním období Obě formy Po Pá zkouškové období (vč. časové rezervy) 6-12/14

13 Harmonogram VOŠE obor: finanční řízení ročník: třetí denní forma, čtvrtý - dálková forma školní rok: 2014/2015 Zimní období Denní forma Út :00 h Út Út Pá zahájení výuky v zimním období - zápis povinně volitelných předmětů - výuka v zimním období Dálková forma St :15 h St St zápis povinně volitelných předmětů a zahájení výuky - výuka v zimním období Obě formy Pá Pá Po Pá vypsání témat absolventských prací předmětovými komisemi - studenti nahlásí místo konání dlouhodobé odborné praxe, přesný název organizace, jméno a titul kontaktní osoby, tel. - zkouškové období (vč. časové rezervy) Letní období Obě formy Po Pá odborná praxe (v průběhu praxe je možnost navštěvovat semináře z cizího jazyka; jarní prázdniny se studentů netýkají) St :00 h - úvodní seminář k AP - uč. č účast povinná - volba tématu absolventské práce - studenti nahlásí jméno, titul, přesnou adresu, telefon vedoucího AP a oponenta AP Pá zveřejnění okruhů otázek k absolutoriu St :00 h - přihlášení k absolutoriu - uč. č účast povinná 6-13/14

14 Pá odevzdání 1 výtisku AP oponentovi k vypracování posudku Po Pá příprava na absolutorium, samostudium St :00 - závěrečná schůzka k absolutoriu uč. č. 53- účast povinná, studenti odevzdávají: - dva vázané výtisky AP - jedno CD s AP - posudek vedoucího AP - výkaz o řádném studiu (index) ke kontrole - zprávu z odborné praxe - hodnocení vedoucího odborné praxe - vyrovnání pohledávek vůči škole - studenti převezmou kopii posudku oponenta AP Po Pá absolutorium Po :00 - Sbor českých bratří - slavnostní zakončení studia předání vysvědčení o absolutoriu, předání diplomů 6-14/14

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Obsah Článek 1: Základní ustanovení.... s. 2 Článek 2: Studijní program a studijní obory... s. 2 Článek 3: Formy studia

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

STUDIJNÍ PROGRAM VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK 2010/2011. V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a

STUDIJNÍ PROGRAM VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK 2010/2011. V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK STUDIJNÍ PROGRAM V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a 2010/2011 Srpen 2010 Vydáno jen pro vnitřní potřebu školy. Studijní

Více

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 e mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz, www.zdravkakv.cz Školní řád pro studenty

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 14 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 11

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I. ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33 právní forma: školská právnická osoba obor: diplomovaná všeobecná sestra typ studia: odborná škola druh

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více