Stanovy FUNFÁN, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy FUNFÁN, o. s."

Transkript

1 Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní ustanovení název: FUNFÁN, o. s. (dále jen sdružení) sídlo: Pražská 157/21, Jablonec nad Nisou, Čl. 2 Cíle činnosti sdružení 1. Cílem činnosti sdružení je: a. finančně, materiálně a organizačně se podílet na zabezpečení vzdělávacích seminářů, konferencí, výchovných akcí a integračních programů zaměřených na aktivní trávení volného času zdravých, tělesně postižených či jinak znevýhodněných dětí, mládeže a dospělých, tak aby mohli rozvíjet svou kondici, kreativitu, sociální a komunikační schopnosti, vlastní názory a iniciativu; b. podpora netradiční formy vzdělávání zdravých, tělesně postižených či jinak znevýhodněných osob v rámci jak školních tak mimoškolních institucí s důrazem kladeným na rozvoj týmové spolupráce, komunikaci, tvořivost; c. získávání finančních prostředků z důvodu větší dostupnosti kvalitních programů pro budoucí účastníky; d. vytvoření skupiny lektorů, jež spojují stejné cíle s podporou v jejich dalším rozvoji a vzdělávání. Čl. 3 Členství 2. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let a právnické osoby, které souhlasí se cíli a stanovami sdružení. 3. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů rady. 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 5. Zánik členství: a. vystoupením člena písemným oznámením, b. úmrtím člena, c. zánikem sdružení, d. nezaregistrováním se a nezaplacením členského příspěvku do 31. ledna daného roku.

2 Čl. 4 Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo: a. volit do orgánů sdružení, b. být volen od 18-ti let do orgánu sdružení, c. podílet se na činnosti sdružení, d. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení. 2. Člen má povinnosti: a. dodržovat stanovy sdružení, b. registrovat se do konce kalendářního roku, c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, d. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, e. platit členské příspěvky. 3. Registrace členů slouží jako nástroj k zajištění funkčnosti organizace. Termín registrace začíná prvním dnem v novém roce. Rozhodný dnem je vždy 31. den v měsíci lednu. 4. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzi, nejpozději 30 dní po rozhodném dni na účet sdružení. Čl. 5 Orgány sdružení 1. Orgány sdružení jsou: a. členská schůze, b. rada, c. předseda a místopředseda, d. revizor. 2. Podrobnosti ke svolávání, jednání, rozhodování orgánů sdružení a pravidlům voleb upraví vnitřní předpis sdružení. Čl. 6 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 2. Účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím se mohou členové sdružení starší 18 let. Členové sdružení mladší 18 let se mohou členské schůze zúčastnit s hlasem poradním. 3. Členskou schůzi svolává rada dle potřeby, nejméně však jednou za tři roky. Rada svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení starších 18-ti let a to ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti. 4. Členská schůze: a. rozhoduje o počtu členů rady, b. volí a odvolává předsedu a místopředsedu sdružení v tandemu, c. volí a odvolává členy rady a revizora, d. schvaluje úkoly sdružení pro příští období, e. rozhoduje o zrušení sdružení. 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů starších 18-ti let. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O usneseních a ostatních věcech členské schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů starší 18-ti let.

3 6. Nesejde-li se usnášení schopná členská schůze, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů starších 18-ti let. Čl. 7 Rada 1. Rada je výkonným orgánem sdružení. 2. Funkční období rady jsou tři roky. 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze. 4. Schůze rady je volně přístupná členům sdružení, nerozhodne-li se rada jinak. 5. Rada stanovuje výši členských příspěvků. 6. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně třikrát ročně. Předseda je povinen svolat jednání rady na žádost nejméně jedné poloviny členů rady, a to do 30 dnů od obdržení písemné žádosti. 7. Rada: a. rozhoduje o změnách stanov, b. rozhoduje o členském příspěvku, c. rozhoduje o přijetí za člena sdružení, d. rozhoduje o zrušení členství, e. koordinuje činnost sdružení, f. schvaluje výroční zprávu sdružení, g. schvaluje rozpočet sdružení a roční uzávěrku sdružení, h. schvaluje vnitřní předpisy sdružení, i. zpracovává podklady pro členskou schůzi, j. podává písemnou zprávu členské schůzi o své činnosti. 8. K zajištění chodu sdružení může rada zřídit kancelář sdružení, sekretariát sdružení. 9. Schvaluje a jmenuje další činovníky rady sdružení, tito činovníci mají pouze poradní hlas. 10. Členství v radě zaniká: a. úmrtím člena rady, b. vzdáním se funkce člena rady, a to dne, kdy je písemné oznámení o vzdání c. odvoláním člena rady dle článku 6. odst. 4. písm. c těchto stanov, 11. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Čl. 8 Předseda a místopředseda 1. Funkční období předsedy a místopředsedy jsou tři roky. 2. Statutárním orgánem sdružení je předseda. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. 3. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. 4. Předseda sdružení je členem rady sdružení. 5. Předseda a místopředseda podává písemnou zprávu o své činnosti členské schůzi. 6. Výkon předsedy zaniká: a. úmrtím předsedy,

4 b. vzdáním se funkce předsedy, a to dne, kdy je písemné oznámení o vzdání se doručeno místopředsedovi sdružení, c. odvoláním předsedy jakožto člena rady dle článku 6. odst. 4. písm. b těchto stanov, 7. Výkon místopředsedy zaniká: a. úmrtím místopředsedy, b. vzdáním se funkce místopředsedy, a to dne, kdy je písemné oznámení o vzdání c. odvoláním místopředsedy jakožto člena rady dle článku 6. odst. 4. písm. b těchto stanov, 8. Zanikne-li mandát předsedy, nastupuje na jeho místo místopředseda. Není-li ho nebo není-li ochoten funkci převzít, stává se předsedou nejstarší člen rady. Rada je poté do 30 dnů povinna svolat členskou schůzi. 9. Zanikne-li mandát místopředsedy, svolá rada do 30 dnů členskou schůzi. Čl. 9 Revizor 1. Funkční období revizora jsou tři roky. 2. Revizor je kontrolním orgánem občanského sdružení odpovědným členské schůzi sdružení. 3. Revizor je oprávněn účastnit se jednání rady, pokud o to požádá, má však pouze hlas poradní. 4. V případě naléhavého zájmu může svolat členskou schůzi. 5. Revizor nemůže být členem rady. 6. Nejméně jednou ročně podá revizor radě zprávu o své činnosti. 7. Revizor: a. kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření, b. podává informace členské schůzi o své činnosti, c. připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy. 8. Výkon revizora zaniká: a. úmrtím člena rady, b. vzdáním se funkce revizora, a to dne, kdy je písemné oznámení o vzdání c. odvoláním revizora dle článku 6. odst. 4. písm. c těchto stanov, 9. Zanikne-li mandát revizora, svolá rada do 30 dnů členskou schůzi. Čl. 10 Zásady hospodaření 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2. Zdroje majetku jsou: a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob, b. výnosy majetku, c. dotace a granty, d. členské příspěvky.

5 3. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 4. Občanské sdružení ručí za finanční závazky pouze svým majetkem, osobní ručení členů za závazky sdružení je vyloučeno. Sdružení nezakládá organizační jednotky. Čl. 11 Organizační jednotky sdružení Čl. 12 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské chůze, b. rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky. 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členské schůze o způsobu majetkového vypořádání. V Jablonci nad Nisou dne 28. května 2012 Za přípravný výbor Jan DRBOHLAV oprávněný jednat jménem přípravného výboru

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více