SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM"

Transkript

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM ARABADŽIEV Sáva, Oktáva 18. prosince 2011

2 OBSAH 1. ÚVOD! 3 2. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ! Proč je důležité se agresivitou zabývat% Vymezení agresivního chování% Předpoklady k agresivnímu chování% 4 3. PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU! 5 4. ŠIKANA! Šikanování - psychologický problém% Vznik pojmu šikana a její definice% Specifika šikany ve výchovných ústavech% Druhy šikany a její znaky% Protagonisté šikany% Prevence šikany% Základní školské dokumenty pro oblast prevence šikanování% 9 5. POROVNÁNÍ DRUHŮ ŠIKVÁNÍ! Vymezení vzorku% Porovnání% Vyhodnocení% ZÁVĚR! ZDROJE LITERATURY A INFORMACÍ! PŘÍLOHY! 20 Příloha č. 1% 20 2

3 1. ÚVOD Téma seminární práce jsem si vybral na základě zvýšeného zájmu o problematiku šikany a jejích projevů vycházející z roční praxe mé osoby v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy. V tomto zařízení je poměrná část chlapců umístěna z důvodu šikanování spolužáků na základních školách. Cílem práce je porovnání výskytu a formy šikany na základních školách v kontextu s dětmi s nařízenou institucionální výchovou. 3

4 2. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ 2.1 Proč je důležité se agresivitou zabývat Agresivita chování se záměrem ublížit, uškodit se v současnosti stává nejčastějším problémem v kontaktu dětí a dospívajících mezi sebou i vůči okolnímu světu. Agresivní chování může být za určitých okolností a v určitém způsobu žádoucí například brání-li člověk sebe nebo druhého proti neoprávněné agresi jiného. Většina agresivního jednání však je problémem sama o sobě: jde o počínání objektivně škodlivé, z hlediska důvodů neoprávněné a dokonce často i z hlediska subjektivního cíle nepochopitelné samoúčelná agrese s cílem pouze škodit a působit utrpení, bez patrného důvodu či zisku pro útočníka. Počet případů agresivního chování stoupá, zvyšuje se brutalita agresorů a snižuje se věk agresorů. 2.2 Vymezení agresivního chování (Vágnerová, 1999) uvádí že agresivní chování lze definovat jako porušení sociálních norem. Jde především o omezování práv, která narušují integritu živých bytostí, ale i objektů neživých. Je zde zahrnuto ničení, poškozování, omezování a to buď symbolické nebo reálné. Agresivní chování může být použito jako prostředek k dosažení uspokojení a dosažení určitého cíle. Toto chování lze charakterizovat jako jeden z obranných mechanismů útok, (abreakce). Představa o ohrožení ze strany cíle může být však milná. Agresivním chováním můžeme dosáhnout vlastního uspokojení potřeb. Sama agresivita se však může stát i cílem. 2.3 Předpoklady k agresivnímu chování K agresivnímu jednání může mít jedinec předpoklady, ale agresivní chování se může posilovat nápodobou a učením. Velký vliv na vývoj jedince v této oblasti má bezesporu rodina. 4

5 Agresivní jednání může být nevhodným prostředkem pro dosažení i obecně přijatelného cíle, nebo může být cíl agresivního chování touha po moci ovládat určitou skupinu. Méně časté je jednání, kdy samo násilí se stává cílem a agresor je uspokojován týráním jiné osoby. (Mühlpachr, 2001) Člověk se chová agresivně na základě vrozených instinktů. Sklony k agresivitě lze vývojově zařadit již do prvních let života. Během věku se agresor vyvíjí a člověk se stává vysoce agresivním postupně. Nikdo se nenarodí jako velmi agresivní jedinec. Člověk si pamatuje agresivní vzorce chování, které mu přinášejí úspěch a v případě potřeby je znovu použije. (Říčan, 1995) 3. PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU Za poruchy chování považujeme takové chování které považujeme za odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností. (Vágnerová, 1999). To tedy znamená, že pokud jedinec normy není schopen chápat, nepovažujeme toto chování za poruchu. 4. ŠIKANA 4.1 Šikanování - psychologický problém Specifický druh agrese zvaný šikanování budí v poslední době zvýšenou pozornost veřejnosti (a médií). Není jasné, zda je současný zájem o tuto problematiku u nás pouze důsledkem jejího odtabuizování, nebo také rostoucí frekvence šikanování a brutality agresorů, jak soudí řada laiků i odborníků. V každém případě však šikanování vyžaduje psychologickou analýzu. Je nepravděpodobné, že by bylo možno šikaně úspěšně čelit jen prostou represí a nabízejícími se organizačními opatřeními, aniž bychom jev podrobně popsali a porozuměli mechanismům, jež k němu vedou, i jeho širším souvislostem. Přitom je šikanování hrubým porušováním základního lidského práva na bezpečí před útlakem a velmi často se při něm i děti dopouštějí jednání, které nutno kvalifikovat jako trestný čin. Neméně závažné jsou však i další motivy. Šikanování je zvláštní druh výrazně asymetrické interpersonální agrese, jehož rozbor může přispět k obecnějšímu poznání agrese jako 5

6 sociálně psychologického jevu, dynamiky agresivní interakce, motivačních a jiných osobnostních podmínek agresivního jednání a jeho následků. (Říčan, 2003) 4.2 Vznik pojmu šikana a její definice Pojem šikana zavedl J. Příhoda, pražský psychiatr. Právě on veřejně hovořil o šikanování jako jeden z prvních a to v době, kdy se o šikaně hovořit moc nesmělo. Před rokem O šikanování se samozřejmě vědělo. Bylo to nejen na pracovištích, v rámci základní vojenské služby, ale i ve školách a školských zařízeních. (Gajdošová; Herényiová, 2006). Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany definici šikany rozepisuje podrobněji: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. 4.3 Specifika šikany ve výchovných ústavech V zařízeních s nařízenou ústavní výchovou, nebo uloženou ochranou výchovou může nastat mnoho nestandardních situací, které vyplývají ze specifičnosti těchto institucí. Tyto situace jsou svojí podstatou i řešením odlišné od situací v běžných školských zařízeních. Je veliká pravděpodobnost, že se v zařízení setká více agresorů Do zařízení se vrací chlapci po výkonu trestu, nebo po vazebním stíhání V zařízeních je veliké procento klientů s psychiatrickým zatížením V zařízeních je veliké procento klientů, kteří mají kontakt s drogou Děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou jsou pod velikým psychickým tlakem Velké procento klientů zažívalo domácí násilí 6

7 Mnohé děti pocházejí z dysfunkčních nebo nefunkčních rodin Velká část klientů vidí svoji budoucnost jako bezvýchodnou 4.4 Druhy šikany a její znaky Druhy šikany Dělení šikany lze dle (Kolář, 2001) nastínit asi takto: 1. přímé a nepřímé, 2. fyzické a verbální, 3. aktivní a pasivní. Znaky šikany Znaky šikanování lze asi nejlépe charakterizovat dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 7

8 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze) Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Dítě se vyhýbá docházce do školy. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. (Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj / platný od ) 4.5 Protagonisté šikany Agresor Agresor se obvykle vyznačuje tělesnou zdatností, ale není to pravidlo. Šikanující dítě může být velice inteligentní a může jako uznávaná osobnost ve skupině na sebe navázat několik přívrženců, kteří jsou schopni uposlechnout pokynů tohoto chlapce. Tímto se dostáváme i šikaně nepřímé. Často se agresory stanou chlapci citově zanedbávaní, 8

9 s celkově nedostatečnou výchovou a nepříkladnou výchovou. Agresoři se více rekrutují z řad vrstev s nižším socioekonomickým statusem, ale dnes i děti rychle zbohatlých podnikatelů apod. (Říčan, 1995). Oběť Největší riziko pro oběť spočívá v tělesné slabosti jedince. Mohou to být však jedinci s různými handicapy. Oběť se obvykle vyznačuje i neschopností verbální obrany. Mohou to však být děti něčím odlišní, možná odpudiví, nebo odlišní barvou pleti, což může mít i rasový podtext. Oběť bývá spíše tichá, citlivá, s nízkým sebevědomím. Tyto děti nemají obvykle kamarády, neumí okolí ničím zaujmout a odmítají kontaktní sporty. (Říčan, 1995) Roli však mohou hrát i jiné aspekty a to například etnický či kulturní původ. 4.6 Prevence šikany K prevenci šikany mohou přispět především samotní rodiče, kteří buď nářky oběti nepodceňují, nebo chování agresora nepřehlížejí. Velká část rodičů dnešní doby je ráda, že jejich dítě se umí prosadit a nerozeznávají hranici mezi dětskými konflikty a šikanou. Jako prevence může kladně působit posílení demokracie ve třídě. Ve skupinách dětí se mohou procvičovat různé sociální dovednosti a to pod vedením psychologů. Psychoterapeutů a speciálních pedagogů. (Martin; Altmanová, 1997). Primární záležitostí v prevenci šikany, je předání důležitých informací žákům. Tito by měli znát nejen pojmy z oblasti šikany, ale hlavně postupy jek se bránit, kam a na koho se obrátit. Vůči pedagogickému sboru by měla panovat důvěra a celkové prostředí školy by mělo být bezpečné. 4.7 Základní školské dokumenty pro oblast prevence šikanování Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č. j /

10 Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období Školní program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních 5. POROVNÁNÍ DRUHŮ ŠIKVÁNÍ Rozhodli jsme se porovnat tyto druhy šikanování: Druhy šikany Fyzické aktivní přímé Fyzické aktivní nepřímé Fyzické pasivní přímé Fyzické pasivní nepřímé Verbální aktivní přímé Verbální aktivní nepřímé Verbální pasivní přímé Verbální pasivní nepřímé Příklady projevů Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod. Přesunutí kompetencí na jinou osobu, která oběti fyzicky ubližuje či ničí věci Agesor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, fyzicky jí brání v dosahování jejích cílů Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy, na záchod apod. Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání Rozšiřování pomluv, nevhodné kresby, nevhodné básně Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé 10

11 5.1 Vymezení vzorku Na základě výše uvedeného byl sestaven jednoduchý dotazník, ve kterém respondenti odpovídají pouze výběrem ze dvou možností, ano/ne. Dotazník byl předložen 40 chlapcům z výchovného ústavu s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou a 40 respondentům ze základních škol. Pro větší přesnost byly jako respondenti vybráni chlapci. 5.2 Porovnání V následujících grafech znázorníme poměr kladných a záporných odpovědí z dotazníku na zadané otázky v přímém porovnání obou typů školských zařízení. Vycházíme vždy z celkového počtu respondentů (tj. 40), což umožní reálné vizuální porovnání. Je nutné brát v úvahu nízký počet respondentů a tím i validitu výsledků. Jednotlivé otázky v předloženém dotazníku přímo korespondují s vymezenými druhy šikany. 11

12 Otázka č. 1 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 26 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 18 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 2 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že by níže uvedené projevy vykonávala osoba pověřená jiným žákem? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 12 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 16 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 12

13 Otázka č. 3 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice a fyzicky jí brání? Na tuto otázku odpovědělo kladně 31 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 4 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že agresor odmítne na požádání oběť pustit ze třídy, na záchod apod.? Na tuto otázku odpovědělo kladně 8 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 6 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 13

14 Otázka č. 5 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání) Na tuto otázku odpovědělo kladně 32 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 36 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 6 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Pomlouvání, nevhodné kresby, nevhodné básně apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 17 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 2 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 14

15 Otázka č. 7 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti) Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 8 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé) Na tuto otázku odpovědělo kladně 27 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 25 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 15

16 5.3 Vyhodnocení Druhy šikany: a) Fyzická aktivní přímé b) Fyzické aktivní nepřímé c) Fyzické pasivní přímé d) Fyzické pasivní nepřímé e) Verbální aktivní přímé f) Verbální aktivní nepřímé g) Verbální pasivní přímé h) Verbální pasivní nepřímé Základní školy Výchovný ústav A B C D E F G H I. Na základních školách se více projevují tyto druhy šikany: Fyzické aktivní přímé, fyzické pasivní přímé, fyzické pasívné nepřímé, verbální aktivní nepřímé, verbální pasivní nepřímé II. Ve výchovných ústavech se více projevují tyto druhy šikany: Fyzické aktivní nepřímé, verbální aktivní přímé III. Shodné druhy šikany v obou typech školských zařízení: Verbální pasivní přímé 16

17 6. ZÁVĚR Domnívám se, že výše uvedené informace korespondují se zadanými cíly. Přestože práce nemá vysokou validitu ani vypovídající hodnotu, lze její význam spatřovat v užití jako podkladu pro další výzkumnou práci většího rozsahu. Oslovení respondenti byli vybráni pouze v jednom zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve dvou základních školách. Pokud bychom vybrali jiný výchovný ústav nebo jiné základní školy, mohli by být výsledky odlišné. Důvodem je odlišná klientela nejenom ve výchovných ústavech, ale i na základních školách. V případě, že bychom chtěli dosáhnout objektivních výsledků, museli bychom provézt komplexní výzkum, nebo bychom museli zohledňovat konkrétní typ zařízení, jeho geografické umístění, složení klientů podle národnostních menšin a další možné rozdílné aspekty. 17

18 7. ZDROJE LITERATURY A INFORMACÍ Publikace: - ELLIOTTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, ISBN HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník.praha: Praha: Portál, ISBN X - HELMUT, E. Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha: AMULET, ISBN KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, ISBN X - KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, ISBN MARTIN, M.; GREENWOODOVÁ-WALTMVÁ, G. Jak řešit problémy dětí se školou. Praha: Portál, ISBN MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, ISBN X - PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, ISBN ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, ISBN VÁGROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: KAROLINIUM, ISBN WEBSTER-DOYL, T. Proč mě pořád někdo šikanuje? Praha: PRAGMA, ISBN

19 Dokumenty a právní předpisy: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 2000 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Ostatní zdroje: Dětská práva (http://www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_sikana.htm) Občanské sdružení proti šikaně (http://www.sikana.cz/) Šikana- informační centrum pro mládež (http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sikana-a-nasili) 19

20 8. PŘÍLOHY Příloha č. 1 DOTAZNÍK Téma: Porovnání formy šikany na základních školách a výchovném ústavu Věk respondentů: let Instrukce: 1) Dotazník je anonymní a nepodepisuje se 2) Vybranou odpověď vyznač zaškrtnutím Otázky: Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s... 1)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) 2)...s tím, že by níže uvedené projevy vykonávala osoba pověřená jiným žákem? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) 3)...s tím, že agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice a fyzicky jí brání? 4)...s tím, že agresor odmítne na požádání oběť pustit ze třídy, na záchod apod.? 5)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání) 6)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Pomlouvání, nevhodné kresby, nevhodné básně apod.) 7)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti) 8)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé) 20

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 Metodická pomůcka příloha MPP 2009-2010 V Příbrami 29.9.2009 Mgr. Dana Křápková ředitelka školy Obsah 1. Předmět 2. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Program proti šikanování Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY. na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě

Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY. na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě Podle aktualizovaného Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a

Více

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, Pod Šachtami 335 Č.j.: 2013/51 Vypracoval: Schválil: Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Mgr. Eva Kohoutová, metodik prevence

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky Příloha č.1b Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j.: 24 246/2008-6) a je součástí

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,PALACHOVA 400/37, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ SOUČÁST MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ÚVOD: Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 2015-2016 Základní škola Brjanská 3078, Kladno Obsah 1. Úvod... 3 2. Co je šikana (šikanování)... 3 3. Projevy šikanování... 4 Kdo šikanuje....4 4. Varovné signály pro učitele...

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Program proti šikanování šk. rok 2016/2017

Program proti šikanování šk. rok 2016/2017 Program proti šikanování šk. rok 2016/2017 Úvod Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Výchovný ústav, dětský domov se školou, Výtisk číslo: základní škola, střední škola a školní jídelna Počet listů: 5 Ž L U T I C E, Přílohy: 4/5 J i r á s k o v a 3 4 4 Č. j.: 168/14.ledna 2014 Schvaluji:

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH:

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov 398, Tel.: 515221674 IČO: 709 92 380 KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO

Více

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok 2017-2018 Školní program proti šikaně slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je zaměřen na prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Prevence a řešení šikany ve škole

Prevence a řešení šikany ve škole Příloha č. 5 Prevence a řešení šikany ve škole Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytující prostředí ve škole. Zaměřuje se především

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. ZŠ Školní 697, Chodov, okres Sokolov příspěvková organizace

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. ZŠ Školní 697, Chodov, okres Sokolov příspěvková organizace PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Školní 697, Chodov, okres Sokolov příspěvková organizace 1 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MŠMT 22294/2013-1, řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování Byl vytvořen na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 21149/2016.)

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a mateřská škola Mostkovice, okres Prostějov Program proti šikanování Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování slouží ve škole k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytující prostředí. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Program proti šikaně (součástí je krizový plán)

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Program proti šikaně (součástí je krizový plán) Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Program proti šikaně (součástí je krizový plán) 2016/2017 Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Vypracovala: PREVENCE ŠIKANY Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 A. Hadwigerová, ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010 Minimální preventivní program vychází z dokumentů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracovala Mgr. Anna Čečilová, školní metodička prevence (Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Program proti šikanování vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování PREVENCE ŠIKANY Čl. 1 Charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného ţáka, případně skupinu ţáků. Je to cílené a obvykle

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Krizový plán školy (doplněk školního řádu)

Krizový plán školy (doplněk školního řádu) Krizový plán školy (doplněk školního řádu) Název školy: ZŠ a MŠ Chodouny Adresa: 411 71 Chodouny 119 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75003546 Zřizovatel: OÚ Chodouny Kontakty: 416849125, 736482642

Více

UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY?

UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY? UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY? Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času a podobně. Drogy a

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Obsah Program proti šikanování ve škole ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikana 2.2 Šikana přímá 2.3 Šikana nepřímá

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se sídlem: Ústí nad Orlicí, Komenského 11, PSČ 562 01 Školní program proti šikanování NEUBLIŽUJ! NENECH SI UBLIŽOVAT! NENECH UBLIŽOVAT! Vnitřní metodický materiál

Více

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE?

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? O CO SE JEDNÁ? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ponížit, zesměšnit či ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Gymnázium Boskovice Vypracováno v prosinci roku 2013 (upraveno v srpnu 2014) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně

Více

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče Minimální preventivní program Základní škola Vidče školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Pavlíčková Spolupráce na MPP: pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidče spolu s vedením školy 1. Úvod Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Úvod Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375 Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375 Č.j.: 260/2008 Organizační směrnice ředitelky ZŠ Pouzdřany PREVENCE ŠIKANY Ředitelka Základní

Více

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče Minimální preventivní program Základní škola Vidče školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Pavlíčková Spolupráce na MPP: pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidče spolu s vedením školy 1. Úvod Minimální

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více