SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKANOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM"

Transkript

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE ŠIKVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM ARABADŽIEV Sáva, Oktáva 18. prosince 2011

2 OBSAH 1. ÚVOD! 3 2. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ! Proč je důležité se agresivitou zabývat% Vymezení agresivního chování% Předpoklady k agresivnímu chování% 4 3. PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU! 5 4. ŠIKANA! Šikanování - psychologický problém% Vznik pojmu šikana a její definice% Specifika šikany ve výchovných ústavech% Druhy šikany a její znaky% Protagonisté šikany% Prevence šikany% Základní školské dokumenty pro oblast prevence šikanování% 9 5. POROVNÁNÍ DRUHŮ ŠIKVÁNÍ! Vymezení vzorku% Porovnání% Vyhodnocení% ZÁVĚR! ZDROJE LITERATURY A INFORMACÍ! PŘÍLOHY! 20 Příloha č. 1% 20 2

3 1. ÚVOD Téma seminární práce jsem si vybral na základě zvýšeného zájmu o problematiku šikany a jejích projevů vycházející z roční praxe mé osoby v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy. V tomto zařízení je poměrná část chlapců umístěna z důvodu šikanování spolužáků na základních školách. Cílem práce je porovnání výskytu a formy šikany na základních školách v kontextu s dětmi s nařízenou institucionální výchovou. 3

4 2. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ 2.1 Proč je důležité se agresivitou zabývat Agresivita chování se záměrem ublížit, uškodit se v současnosti stává nejčastějším problémem v kontaktu dětí a dospívajících mezi sebou i vůči okolnímu světu. Agresivní chování může být za určitých okolností a v určitém způsobu žádoucí například brání-li člověk sebe nebo druhého proti neoprávněné agresi jiného. Většina agresivního jednání však je problémem sama o sobě: jde o počínání objektivně škodlivé, z hlediska důvodů neoprávněné a dokonce často i z hlediska subjektivního cíle nepochopitelné samoúčelná agrese s cílem pouze škodit a působit utrpení, bez patrného důvodu či zisku pro útočníka. Počet případů agresivního chování stoupá, zvyšuje se brutalita agresorů a snižuje se věk agresorů. 2.2 Vymezení agresivního chování (Vágnerová, 1999) uvádí že agresivní chování lze definovat jako porušení sociálních norem. Jde především o omezování práv, která narušují integritu živých bytostí, ale i objektů neživých. Je zde zahrnuto ničení, poškozování, omezování a to buď symbolické nebo reálné. Agresivní chování může být použito jako prostředek k dosažení uspokojení a dosažení určitého cíle. Toto chování lze charakterizovat jako jeden z obranných mechanismů útok, (abreakce). Představa o ohrožení ze strany cíle může být však milná. Agresivním chováním můžeme dosáhnout vlastního uspokojení potřeb. Sama agresivita se však může stát i cílem. 2.3 Předpoklady k agresivnímu chování K agresivnímu jednání může mít jedinec předpoklady, ale agresivní chování se může posilovat nápodobou a učením. Velký vliv na vývoj jedince v této oblasti má bezesporu rodina. 4

5 Agresivní jednání může být nevhodným prostředkem pro dosažení i obecně přijatelného cíle, nebo může být cíl agresivního chování touha po moci ovládat určitou skupinu. Méně časté je jednání, kdy samo násilí se stává cílem a agresor je uspokojován týráním jiné osoby. (Mühlpachr, 2001) Člověk se chová agresivně na základě vrozených instinktů. Sklony k agresivitě lze vývojově zařadit již do prvních let života. Během věku se agresor vyvíjí a člověk se stává vysoce agresivním postupně. Nikdo se nenarodí jako velmi agresivní jedinec. Člověk si pamatuje agresivní vzorce chování, které mu přinášejí úspěch a v případě potřeby je znovu použije. (Říčan, 1995) 3. PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU Za poruchy chování považujeme takové chování které považujeme za odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností. (Vágnerová, 1999). To tedy znamená, že pokud jedinec normy není schopen chápat, nepovažujeme toto chování za poruchu. 4. ŠIKANA 4.1 Šikanování - psychologický problém Specifický druh agrese zvaný šikanování budí v poslední době zvýšenou pozornost veřejnosti (a médií). Není jasné, zda je současný zájem o tuto problematiku u nás pouze důsledkem jejího odtabuizování, nebo také rostoucí frekvence šikanování a brutality agresorů, jak soudí řada laiků i odborníků. V každém případě však šikanování vyžaduje psychologickou analýzu. Je nepravděpodobné, že by bylo možno šikaně úspěšně čelit jen prostou represí a nabízejícími se organizačními opatřeními, aniž bychom jev podrobně popsali a porozuměli mechanismům, jež k němu vedou, i jeho širším souvislostem. Přitom je šikanování hrubým porušováním základního lidského práva na bezpečí před útlakem a velmi často se při něm i děti dopouštějí jednání, které nutno kvalifikovat jako trestný čin. Neméně závažné jsou však i další motivy. Šikanování je zvláštní druh výrazně asymetrické interpersonální agrese, jehož rozbor může přispět k obecnějšímu poznání agrese jako 5

6 sociálně psychologického jevu, dynamiky agresivní interakce, motivačních a jiných osobnostních podmínek agresivního jednání a jeho následků. (Říčan, 2003) 4.2 Vznik pojmu šikana a její definice Pojem šikana zavedl J. Příhoda, pražský psychiatr. Právě on veřejně hovořil o šikanování jako jeden z prvních a to v době, kdy se o šikaně hovořit moc nesmělo. Před rokem O šikanování se samozřejmě vědělo. Bylo to nejen na pracovištích, v rámci základní vojenské služby, ale i ve školách a školských zařízeních. (Gajdošová; Herényiová, 2006). Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany definici šikany rozepisuje podrobněji: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. 4.3 Specifika šikany ve výchovných ústavech V zařízeních s nařízenou ústavní výchovou, nebo uloženou ochranou výchovou může nastat mnoho nestandardních situací, které vyplývají ze specifičnosti těchto institucí. Tyto situace jsou svojí podstatou i řešením odlišné od situací v běžných školských zařízeních. Je veliká pravděpodobnost, že se v zařízení setká více agresorů Do zařízení se vrací chlapci po výkonu trestu, nebo po vazebním stíhání V zařízeních je veliké procento klientů s psychiatrickým zatížením V zařízeních je veliké procento klientů, kteří mají kontakt s drogou Děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou jsou pod velikým psychickým tlakem Velké procento klientů zažívalo domácí násilí 6

7 Mnohé děti pocházejí z dysfunkčních nebo nefunkčních rodin Velká část klientů vidí svoji budoucnost jako bezvýchodnou 4.4 Druhy šikany a její znaky Druhy šikany Dělení šikany lze dle (Kolář, 2001) nastínit asi takto: 1. přímé a nepřímé, 2. fyzické a verbální, 3. aktivní a pasivní. Znaky šikany Znaky šikanování lze asi nejlépe charakterizovat dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 7

8 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze) Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Dítě se vyhýbá docházce do školy. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. (Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj / platný od ) 4.5 Protagonisté šikany Agresor Agresor se obvykle vyznačuje tělesnou zdatností, ale není to pravidlo. Šikanující dítě může být velice inteligentní a může jako uznávaná osobnost ve skupině na sebe navázat několik přívrženců, kteří jsou schopni uposlechnout pokynů tohoto chlapce. Tímto se dostáváme i šikaně nepřímé. Často se agresory stanou chlapci citově zanedbávaní, 8

9 s celkově nedostatečnou výchovou a nepříkladnou výchovou. Agresoři se více rekrutují z řad vrstev s nižším socioekonomickým statusem, ale dnes i děti rychle zbohatlých podnikatelů apod. (Říčan, 1995). Oběť Největší riziko pro oběť spočívá v tělesné slabosti jedince. Mohou to být však jedinci s různými handicapy. Oběť se obvykle vyznačuje i neschopností verbální obrany. Mohou to však být děti něčím odlišní, možná odpudiví, nebo odlišní barvou pleti, což může mít i rasový podtext. Oběť bývá spíše tichá, citlivá, s nízkým sebevědomím. Tyto děti nemají obvykle kamarády, neumí okolí ničím zaujmout a odmítají kontaktní sporty. (Říčan, 1995) Roli však mohou hrát i jiné aspekty a to například etnický či kulturní původ. 4.6 Prevence šikany K prevenci šikany mohou přispět především samotní rodiče, kteří buď nářky oběti nepodceňují, nebo chování agresora nepřehlížejí. Velká část rodičů dnešní doby je ráda, že jejich dítě se umí prosadit a nerozeznávají hranici mezi dětskými konflikty a šikanou. Jako prevence může kladně působit posílení demokracie ve třídě. Ve skupinách dětí se mohou procvičovat různé sociální dovednosti a to pod vedením psychologů. Psychoterapeutů a speciálních pedagogů. (Martin; Altmanová, 1997). Primární záležitostí v prevenci šikany, je předání důležitých informací žákům. Tito by měli znát nejen pojmy z oblasti šikany, ale hlavně postupy jek se bránit, kam a na koho se obrátit. Vůči pedagogickému sboru by měla panovat důvěra a celkové prostředí školy by mělo být bezpečné. 4.7 Základní školské dokumenty pro oblast prevence šikanování Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č. j /

10 Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období Školní program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních 5. POROVNÁNÍ DRUHŮ ŠIKVÁNÍ Rozhodli jsme se porovnat tyto druhy šikanování: Druhy šikany Fyzické aktivní přímé Fyzické aktivní nepřímé Fyzické pasivní přímé Fyzické pasivní nepřímé Verbální aktivní přímé Verbální aktivní nepřímé Verbální pasivní přímé Verbální pasivní nepřímé Příklady projevů Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod. Přesunutí kompetencí na jinou osobu, která oběti fyzicky ubližuje či ničí věci Agesor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, fyzicky jí brání v dosahování jejích cílů Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy, na záchod apod. Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání Rozšiřování pomluv, nevhodné kresby, nevhodné básně Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé 10

11 5.1 Vymezení vzorku Na základě výše uvedeného byl sestaven jednoduchý dotazník, ve kterém respondenti odpovídají pouze výběrem ze dvou možností, ano/ne. Dotazník byl předložen 40 chlapcům z výchovného ústavu s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou a 40 respondentům ze základních škol. Pro větší přesnost byly jako respondenti vybráni chlapci. 5.2 Porovnání V následujících grafech znázorníme poměr kladných a záporných odpovědí z dotazníku na zadané otázky v přímém porovnání obou typů školských zařízení. Vycházíme vždy z celkového počtu respondentů (tj. 40), což umožní reálné vizuální porovnání. Je nutné brát v úvahu nízký počet respondentů a tím i validitu výsledků. Jednotlivé otázky v předloženém dotazníku přímo korespondují s vymezenými druhy šikany. 11

12 Otázka č. 1 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 26 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 18 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 2 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že by níže uvedené projevy vykonávala osoba pověřená jiným žákem? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 12 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 16 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 12

13 Otázka č. 3 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice a fyzicky jí brání? Na tuto otázku odpovědělo kladně 31 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 4 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s tím, že agresor odmítne na požádání oběť pustit ze třídy, na záchod apod.? Na tuto otázku odpovědělo kladně 8 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 6 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 13

14 Otázka č. 5 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání) Na tuto otázku odpovědělo kladně 32 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 36 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 6 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Pomlouvání, nevhodné kresby, nevhodné básně apod.) Na tuto otázku odpovědělo kladně 17 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 2 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 14

15 Otázka č. 7 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti) Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti ze základních škol. Na tuto otázku odpověděli kladně 4 respondenti z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav Otázka č. 8 Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé) Na tuto otázku odpovědělo kladně 27 respondentů ze základních škol. Na tuto otázku odpovědělo kladně 25 respondentů z výchovného ústavu Základní školy Výchovný ústav 15

16 5.3 Vyhodnocení Druhy šikany: a) Fyzická aktivní přímé b) Fyzické aktivní nepřímé c) Fyzické pasivní přímé d) Fyzické pasivní nepřímé e) Verbální aktivní přímé f) Verbální aktivní nepřímé g) Verbální pasivní přímé h) Verbální pasivní nepřímé Základní školy Výchovný ústav A B C D E F G H I. Na základních školách se více projevují tyto druhy šikany: Fyzické aktivní přímé, fyzické pasivní přímé, fyzické pasívné nepřímé, verbální aktivní nepřímé, verbální pasivní nepřímé II. Ve výchovných ústavech se více projevují tyto druhy šikany: Fyzické aktivní nepřímé, verbální aktivní přímé III. Shodné druhy šikany v obou typech školských zařízení: Verbální pasivní přímé 16

17 6. ZÁVĚR Domnívám se, že výše uvedené informace korespondují se zadanými cíly. Přestože práce nemá vysokou validitu ani vypovídající hodnotu, lze její význam spatřovat v užití jako podkladu pro další výzkumnou práci většího rozsahu. Oslovení respondenti byli vybráni pouze v jednom zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve dvou základních školách. Pokud bychom vybrali jiný výchovný ústav nebo jiné základní školy, mohli by být výsledky odlišné. Důvodem je odlišná klientela nejenom ve výchovných ústavech, ale i na základních školách. V případě, že bychom chtěli dosáhnout objektivních výsledků, museli bychom provézt komplexní výzkum, nebo bychom museli zohledňovat konkrétní typ zařízení, jeho geografické umístění, složení klientů podle národnostních menšin a další možné rozdílné aspekty. 17

18 7. ZDROJE LITERATURY A INFORMACÍ Publikace: - ELLIOTTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, ISBN HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník.praha: Praha: Portál, ISBN X - HELMUT, E. Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha: AMULET, ISBN KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, ISBN X - KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, ISBN MARTIN, M.; GREENWOODOVÁ-WALTMVÁ, G. Jak řešit problémy dětí se školou. Praha: Portál, ISBN MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, ISBN X - PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, ISBN ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, ISBN VÁGROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: KAROLINIUM, ISBN WEBSTER-DOYL, T. Proč mě pořád někdo šikanuje? Praha: PRAGMA, ISBN

19 Dokumenty a právní předpisy: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 2000 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Ostatní zdroje: Dětská práva ( Občanské sdružení proti šikaně ( Šikana- informační centrum pro mládež ( 19

20 8. PŘÍLOHY Příloha č. 1 DOTAZNÍK Téma: Porovnání formy šikany na základních školách a výchovném ústavu Věk respondentů: let Instrukce: 1) Dotazník je anonymní a nepodepisuje se 2) Vybranou odpověď vyznač zaškrtnutím Otázky: Setkal jsi se ve vašem třídním kolektivu s... 1)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) 2)...s tím, že by níže uvedené projevy vykonávala osoba pověřená jiným žákem? (Škrcení, kopání, fackování, údery pěstí, štípání, podkopávání nohou, píchání různými předměty apod.) 3)...s tím, že agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice a fyzicky jí brání? 4)...s tím, že agresor odmítne na požádání oběť pustit ze třídy, na záchod apod.? 5)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Nadávání, urážení, zesměšňování, ponižování, vydírání) 6)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Pomlouvání, nevhodné kresby, nevhodné básně apod.) 7)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Neodpovídání na pozdrav a otázky, ignorování oběti) 8)...s těmito projevy chování některých žáků k ostatním? (Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé) 20

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE?

CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? CO DĚLAT, KDYŽ JE MOJE DÍTĚ ŠIKANOVÁNO NEBO ŠIKANUJE? O CO SE JEDNÁ? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ponížit, zesměšnit či ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE I. Předmět Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Pořadové

Více

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vydaného

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 6 Šikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 6 Šikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 6 Šikana Typ rizikového chování Východiska šikanování (z fr. chicane = týrání) způsob chování umožňující

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Speciální základní škola, Skuteč, okres Chrudim Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 75015781 tel: 469 350 116 web: spzs-skutec.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Září 2010 Vypracovala: Petra Bukáčková, Mgr. Jaroslava

Více

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Marie Krejčí - 1 - Obsah 1 Předmět programu 1. 1 Základní metodické pokyny

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Školní program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ Co se týká vzniku šikany, dalo by se říci, že existuje od počátků lidstva. Poprvé se o ní veřejně začalo mluvit v roce 1969 ve Skandinávii, kdy byla šikana chápána nejprve jako

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Údlice, okres Chomutov Program proti šikanování Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Schválil: Mgr. Margita Puchingerová metodik prevence... Mgr. Jiří Chloupek ředitel V Údlicích, dne: 1. září

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Mgr. Olga Výtisková školní metodik prevence

Mgr. Olga Výtisková školní metodik prevence Informační materiál pro rodiče ŠIKANA DROGY Vážení rodiče, školní preventivní strategie naší školy ve snaze o snížení rizika výskytu sociopatologických jevů počítá také se spoluprací rodiny. Proto byl

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Téma: Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP Škola: Základní škola praktická Jungmannova 6 Jihlava Specialista

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Program proti šikanování - krizový plán

Program proti šikanování - krizový plán Program proti šikanování - krizový plán Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Tlustice vychází z pokynů MŠMT, č.j.1454/2000-51. Je zpracován

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14

Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14 Školní program proti šikanování pro školní rok 2013/14 Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, p.o. Dle Metodického pokynu MŠMT

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horníkova 1 příspěvková organizace Brno 628 00 Školní rok 2013/14 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 zpracovala: Jitka Peroutková OBSAH: 1 Úvod 2 Popis současného stavu problematiky 2.1 Charakteristika školy 2.2 Analýza současného stavu ve škole

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE I. Předmět Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu. 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.cz e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz Program proti šikanování ve škole 1.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Minimální preventivní program školní rok 2012 / 2013 Garant programu: Školní metodik prevence:

Více

ŠIKANA. Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)

ŠIKANA. Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) ŠIKANA Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí

Více

Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14, 565 53 Sloupnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 1. Hlavní východiska pro zpracování programu a jeho realizaci: Metodický pokyn MŠMT

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

1/ PROŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍ CH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

1/ PROŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍ CH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2014-2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento program proti šikanování, který je součástí MPP Základní škola Odry,

Více