Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí"

Transkript

1 Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Mgr. Jana Mrázková

2 Rizikové chování ve školním prostředí» 1. Uveďte nejčastější typy rizikového chování ve vaší škole. Které z nich považujete za : Nesnadné pro řešení pouze ve školním prostředí : závažná šikana, ADHD, agresívní chování Závažné : záškoláctví, šikana Řešitelné ve školním prostředí : nevhodné chování 2. Jakou pomoc nabízí školní psycholog/školní speciální pedagog? (uveďte stručně): konzultace o problému s učiteli, rodiči, doporučení výchovných postupů, kontakt na odborníky 3. Nakolik s Vámi spolupracuje školní metodik prevence, uveďte konkrétní obsahy práce. : společné pracovní schůzky, informujeme se vzájemně o výchovných postupech 4. Uveďte intervenční postupy (případně diagnostické), které považujete za vhodné pro ten který typ rizikového chování. : komunikace s klienty (rodiče, děti),rozbor situace, hledání příčiny 5. Jakou roli v řešení rizikového chování má výchovná komise školy? : schází se, když už se využily všechny možné postupy a stále nic neplatí. Na výchovnou komisi zveme pracovníka OSPODU. 6. Uzavírá škola se žáky nebo s jejich rodiči dohody, smlouvy atd., které mají pomáhat v řešení rizikového chování žáků? : smlouvy ne, sepíšeme závěry rodiče podepíší a je tam také časový údaj kontroly úkolů, kdy se také společně sejdeme 7. Co byste chtěli s pomocí projektu v této věci navrhnout, upravit nebo změnit? : více pravomocí škole, nemáme žádné páky ani na děti, ani na rodiče

3 1. Nejčastější typy rizikového chování ve škole (1) Poznámka: Část respondentů se nevyjadřovala k první části otázky a již rovnou kategorizovala RCH na nesnadné, závažné, řešitelné Skupina s četností kolem 80% z těch, kteří odpověděli Agrese obecně Fyzické a slovní napadání spolužáků, není označeno jako šikana Problémy s kázní Nevhodné chování vůči vyučujícím, nerespektování pokynů, stupňující se arogance, vulgarity Šikana V různých stádiích, z toho cca 1/4 kyberšikana, ve 3 případech šikana vyučujících Záškoláctví Včetně nepovolených odchodů ze školy Kouření Stále se snižující věk kouřících dětí, kouření jako sociální norma Zneužívání jiných návykových látek kolem 20%

4 1. Nejčastější typy rizikového chování ve škole (2) Skupina s četností 5-10 škol z 80 Vandalismus, netolismus (PC hry, internet, facebook), gamblerství, krádeže, sexuální rizikové chování Skupina s četností 1-4 školy z 80 Nepozornost v hodině, lhaní a drobné podvody, sebepoškozování, odmítání plnění povinností, narušení vztahů ve třídě, projevy žáků s ADHD, poruchy příjmu potravy, rizikové chování v dopravě Poznámka: nejčetněji popisované projevy rizikového chování (agresivita, šikana, záškoláctví, kouření a jiné drogy) zároveň specialisté hodnotí v kategorii závažné (viz dále)

5 1. Nejčastější typy rizikového chování ve škole (3) Poznámka: Část specialistů uváděla stejné obsahy u jednotlivých charakteristik (tj. šikanu hodnotili jako nesnadnou, závažnou i někdy řešitelnou) Nesnadné pro řešení ve škole Nejčetnější: Kouření, agresivní chování ke spolužákům a učitelům (od pasivní agrese záměrné neuposlechnutí, ignorace, po drzost, vulgaritu a tělesnou agresi); závažná šikana a kyberšikana Méně četné: vandalismus, sexuální rizikové chování, sebepoškozování, agrese spojená s psychiatrickým zatížením, psychiatrické diagnózy, poruchy příjmu potravy, sekty Závažné ve škole Nejčetnější: šikana/kyberšikana, záškoláctví, agresivita, kouření Méně četné: sexuální rizikové chování, nekázeň, netolismus, vandalismus, rasismus, lhaní, sekty, poruchy příjmu potravy, těžké poruchy chování Řešitelné ve škole Nejčetnější: lehčí formy šikany (ostrakizace, počínající š.), nevhodné chování vůči spolužákům a ve výuce, částečně záškoláctví Méně četné: vše lze řešit alespoň v nějaké míře, vše pokud má škola podporu a spolupráci rodičů či žáka; neplnění úkolů, nepozornost

6 2. Jakou pomoc nabízí školní speciální pedagog nejčetnější odpovědi, tj. nad 5 Konzultace se žáky, rodiči, učiteli, konzultace v týmu Od jednorázových konzultací po dlouhodobé vedení s konkretizovanými cíli, práce s hodnotami, zajištění režimu, struktury, pomoc při vyhledávání volnočasových aktivit, rozbor situací Metodické vedení učitelů, koncepční metodické zázemí pro vyskytující se rizikové jevy, společné hledání možností, týmová Ź,R,U, pracovníků ŠPP a pracovníků mimo školu (OSPOD, SVP.) Diagnostika třídních kolektivů, následná práce se třídou, preventivní aktivity Od preventivní práce se třídou po cílenou práci s nemocnou třídou; třídnické hodiny, krátké vstupy do tříd,komunitní kruhy Realizování zprostředkování přednášek, besed, vedení lekcí sociálních dovedností, psychorelaxace, pozorování ve třídě Spolupráce s dalšími institucemi, zprostředkování další péče ŠPZ, neziskové organizace, pedopsychiatr a další klinici, OSPOD apod. Krizová intervence Zprostředkování či realizování; někdy širší vnímání pojmu

7 3. Spolupráce s metodikem prevence, konkrétní obsahy práce Poznámka: specialisti se k otázce vztahovali v dimenzi kvality spolupráce a obsahu, resp. někdy k jedné z dimenzí (více ke kvalitě), někdy k oběma Provázaná spolupráce na preventivních a intervenčních aktivitách na velmi dobré úrovni Společný jednotný přístup, průběžná zpětná vazba, konzultace o postupu, účast na VK, někdy MP jako druhý lektor pro práci se třídou, přenos informací z 2. stupně (ve třídách i učí) ŠMP plní především preventivní roli, ŠSP na něj navazuje cílenější diagnostikou a intervencí ŠMP realizuje minimální preventivní program, zčásti sám, zčásti za podpory spolupracujících organizací (besedy, přednášky) ŠMP je zároveň v roli ŠSP (3) ŠMP bez většího kontaktu s ŠSP Každý plní individuálně úkoly, případně se míjí (pracují na odlišném stupni školy), i tento model popisován v různých kvalitách od funkčního přes formální po problémový

8 4. Preventivní, diagnostické a intervenční postupy vzhledem k rizikovému chování (1) Poznámka: velmi různorodě pojaté odpovědi, od formálních a obecných po důkladně rozpracované postupy pro daný typ rizikového chování Obecné postupy: Na úrovni prevence Sledování skupinové dynamiky třídy, třídnické hodiny, podíl žáků na vytváření charakteru místnosti-třídy, preventivní práce s jednotlivcem, skupinou a třídou, vytváření systému odměn a sankcí, spolupráce s externími organizacemi, aktivity napříč ročníky, schránka důvěry, aktivity podporující adaptaci nového žáka/žáka s odlišností v kolektivu, besedy se žáky a pracovníky institucí. (OSPOD? PČR, MP, neziskové organizace) Na úrovni diagnostiky Pozorování, anamnéza, rozhovor, ankety, dotazníky, cílená sociometrie (D1, B3,B4, SORAD, Modré nebe), diagnostika klimatu třídy (MCI, CES), individuální analýza chování (DSA, TQ), Nedokončené věty, Dotazník specifických sociálních rolí, Ostrov třídy; vyhodnocování rizik v týmu;

9 4. Intervenční postupy ve prospěch řešení rizikového chování obecně (2) Komunikace s klienty, individuálně, v týmu včetně odborníků mimo školu (rozbor situace, zpětná vazba, konkrétní výstupy řešení kdo co udělá, za co má zodpovědnost) Smlouvy se žáky Zapojení učitelů do procesu, jejich koordinace (sjednocení opatření) Spolupráce s rodiči (od konzultací a ústních dohod přes písemné dohody, po institut VK) Práce se třídou a skupinou žáků Vytváření systému funkčního opatření v postupných krocích (stupňovitá intervence podle závažnosti a délky trvání problémového chování) Stanovení konkrétních cílů a opatření, důslednost při jejich dodržování Seznam užívaných kázeňských opatření Prvky terapeutických přístupů (arte, muziko, projektivní techniky) Specificky zaměřené skupiny Participace na následné péči po zásahu specializované instituce Spolupráce s odborníky a institucemi (ŠPZ, OSPOD, PCŘ, pediatr, pedopsychiatr, psychoterapeut, klinický psycholog) Krizová intervence Svolání mimořádné pedagogické rady

10 4. Preventivní, diagnostické a intervenční postupy dle typu rizikového chování ve škole (3) Typy rizikového chování u kterých specialisté definovali konkrétní postupy Záškoláctví, násilné chování, agrese, ostrakismus, šikana, trestná činnost ve škole, užívání návykových látek ve škole a na školních akcích, nevhodné chování k dospělým/zaměstnancům školy (verbální agrese), narušení výuky, nekázeň, odmítání práce, neplnění úkolů, zapomínání, hraniční žáci, rasismus, vandalismus Příklady: poznámka: není možné v rámci prezentace projít všechny, výstupy z metodických zpráv však budou sloužit jako základ zpracovávaného katalogu VO Narušení výuky, nekázeň odklon z výuky do ŠPP zklidnění, práce mimo kolektiv, time out (možné pravidlo o odklonu z výuky zakotveno ve školním řádu) časově omezené oddělené vzdělávání jednotlivého žáka v ŠPP skupinová výuka na omezenou dobu práce se žákem vytváření náhledu, zpětná vazba, kázeňské tresty, dlouhodobé vedení atd. hospitace/supervize ve výuce s návrhem opatření vedoucích ke změně spolupráce a komunikace s vyučujícím a TU, zapojení učitele do vrstevnického programu výchovné pohovory se žákem, rodiči společné sezení třídy s učitelem a pracovníkem ŠPP konstruování pravidel, dohody

11 4. Preventivní, diagnostické a intervenční postupy dle typu rizikového chování ve škole (4) Šikana Prevence: postup dle minimálního preventivního programu šikany (část prevence) - vytváření třídních pravidel Diagnostika: sociometrie (B3, B4, D1, SORAD) rozhovory se svědky Intervence: prošetření případu identifikace informátorů, obětí, agresorů - dle závažnosti případu (stádia šikany) volba vhodného způsobu zastavení šikany usmíření, potrestání pachatelů, práce se třídou komunikace a spolupráce s TU, AP, VP tvorba písemných dohod (např.ivýp) výchovná komise práce se žákem agresorem vytváření náhledu, zpětná vazba, dlouhodobé vedení zaměřené na vytváření žádoucích způsobů chování, od domluvy po dlouhodobé veden, zabránění domluv agresorů ve smyslu křivé výpovědi práce se žákem obětí nácvik sociálních dovedností, zajištění ochrany oběti atd. práce se třídou (středně a dlouhodobá práce se třídou Skrytý vrstevnický program, třídnické hodiny) práce s rodiči společná práce se žákem a rodiči v případech ublížení na zdraví oznámení PČR přestávky mimo třídu nebo s AP spolupráce s institucemi a odborníky specializovanými na šikanu (SVP, neziskové organizace např. Triangl, supervizní konzultace) postup dle minimálního preventivního programu šikany (část intervence) či metodik odborníků (dr. Kolář) xx postup dle metodického pokynu, čl. 6 Postupy řešení šikanování x

12 5. Role výchovné komise při rizikovém chování Poznámka: velmi různorodě pojaté odpovědi zachycující míru vlivu na rizikové chování, různé typy funkčnosti VK, složení VK, kdo komisi svolává, různost pojetí VK Nejčetnější odpovědi: VK je oficiální forma kontaktu s rodiči, ke které školy přistupuje, když byly vyčerpány veškeré předchozí postupy školy (pořizuje se zápis, který definuje opatření, jejich kontrolu a termín vyhodnocení, rodiče zápis podepisují) VK má výrazný vliv na chování žáka při součinnosti rodičů a školy Méně četné odpovědi zahrnují: Varianty funkčnosti: fce poradní, sankční, koordinační, zastřešující, motivační, sekundárně-preventivní, informačně-intervenční Frekvence svolání a důvody: velmi zřídka, méně část, při závažných opakovaných projevech RCH, při nespolupráci rodičů (četnost od 1x do 33x) Kdo svolává: většinou ŘŠ, ale také někde v kompetence pracovníka ŠPP (někde stanoveno, jaké kroky předchází svolání VK stupňovitý model intervence) VK jako nástroj ke komplexnímu řešení situace (podrobný popis) Netradičně pojaté modely VK (př. jako orgán koordinační a monitorující, vliv pejorativního názvu)

13 6. Ne/uzavírání smluv, dohod s rodiči, které mají pomáhat v řešení rizikového chování Poznámka: obtíž s definicí pojmu smlouvy, proto často odpovědi typu: neuzavírá, ale seznamuje se závěry, stvrdí podpisem., což lze označit v podstatě za charakteristiku dohody (pokud souhlasí), pokud budeme definovat takto šířeji, uzavírají nějaký typ smlouvy 2/3 škol Škola uzavírá smlouvy Na VK, v závažných případech, dle potřeby ojediněle: ústní dohody či menší písemné dohody mezi rodiči a ŠPP, smlouvy mezi třídou a učitelem Škola neuzavírá smlouvy, ale seznamuje se závěry z jednání, s termínem kontroly a popisem kroků při nedodržení Na VK, v rámci IVP, určitou formou smlouvy je i podpis školního řádu v ŽK rodiči a žákem Škole neuzavírá žádné smlouvy Bližší charakteristiky smluv Úprava denního režimu, úprava režimu domácí přípravy do školy, konkrétní formy spolupráce a její frekvenci, způsob plnění povinností a jejich vyhodnocení, definice krátkodobých a dlouhodobých cílů

14 7. Návrhy, úpravy, změny od specialistů (s pomocí projektu) Více pravomocí škole Žák a rodiče nejsou dostatečně motivováni pro změnu, včetně motivace sankcí, potřeba možnosti tvrdších postihů rodičů při neplnění rodičovských povinností, chybí vymezení práv pedagogů Personální a odborné posílení spolupracujících organizací (OSPOD, SVP nejčastěji) Zajištění větší provázanosti a spolupráce (zpětná vazba), stížnosti na přetíženost organizací Další cílené vzdělávání specialistů v rámci projektu V oblasti rizikového chování obecně Konkrétně: školení o návrzích a vzorech smluv s rodiči, setkávání/vzdělávání s odborníky zaměřenými etopedicky, bližší charakteristiky smluv, práce s odporem, agresí, konfliktem, problematika agrese vůči dospělým; intervize, supervize, workshopy Posílení ŠPP v rámci legislativy ŠPP jako kmenový pracovník školy, lepší vymezení ŠPP obecně, větší úvazek pro MP, zakotvit potřebnost fungování ŠPP v rozšířené variantě, ŠPP kompetenčně na stejné úrovni jako ŠPZ (!? )

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Metodická zpráva č. 7 ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. Úvod V projektu Realizace školních poradenských

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: 733 525 243 Email: info@elio.cz kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více