Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby"

Transkript

1 Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces podávání a vyřizování stížností 4. Formy podání stížnosti 5. Způsoby podání stížnosti 6. Zodpovědné osoby v procesu podávání a vyřizování stížnosti 7. Termíny závazné pro proces podávání a vyřizování stížností 8. Dokumentování procesu podávání a vyřizování stížnosti 9. Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti Středisko: Diakonie ČCE středisko v Sobotíně Adresa: Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou IČO: Vypracoval: Vedoucí a tým služby a manažerka kvality datum: jaro 2014 Schválil: ředitelka Diakonie ČCE střediska v Sobotíně datum: Platnost: od: Účinnost: od: Počet stran/příloh: 5/2 S dokumentem byli seznámeni: viz Záznam o proškolení

2 Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů PODNĚTEM je tvůrčí nápad na zlepšení kvality služby domu na půl cesty. STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování služby je sdělení o nedostatku, či pochybení. Stížnost je současně chápána jako podnět ke zvýšení kvality služby. 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností při projednávání Smlouvy pravidla pobytu (práva a povinnosti uživatelů služby) webové stránky informační plochy v prostorách služby schránky 3. Zásady, kterými se řídí proces podávání a vyřizování stížností k podané stížnosti pracovníci přistupují jako k stimulu pro rozvoj a zvýšení kvality služby, primárně zaměří pozornost na racionální podstatu věci, podanou stížnost nezlehčují ani naopak nezveličují změnu přístupu k osobě, která stížnost podává ze strany pracovníka je nepřípustná US jsou prokazatelně informování o možnosti podat stížnost, jakou formou ji lze podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnosti vyřizovat a jakým způsobem pracovníci podporují US v možnosti podat stížnost stížnost může podat uživatel služby, jeho blízká osoba, pracovník zastupující další stranu a jakákoliv další osoba stížnost je vnímaná s vážností bez ohledu na to, kdo ji podal 4. Formy podání stížnosti Písemná písemné vyjádření osoby podávající stížnost v jakékoliv čitelné podobě (elektronicky, prostřednictvím pošty, osobně, schránkou na stížnosti (dále schránka)) Ústní/telefonická ústní vyjádření osoby podávající stížnost Anonymní anonymní stížnosti mohou být zasílány poštou nebo doručeny přes schránku umístěnou v každém DPC. Schránku kontroluje jednou za 14 dní sociální pracovník V zastoupení prostřednictvím jiné osoby, kterou si uživatel zvolí jako svého zástupce pro podání stížnosti

3 5. Způsoby podání stížnosti Uživatel služby, příp. jiná osoba, sepíše stížnost osobně: za stížnost (neanonymní) je považovaný jakýkoli písemný dokument, který obsahuje minimálně jméno a příjmení osoby ji podávající, popis důvodu podání stížnosti a kontakt na osobu, která stížnost podává příp. jakýkoli údaj, který dovolí tuto osobu zpětně informovat o vyřízení US může využít Formulář pro podání stížnosti na způsob nebo kvalitu služby Dům na půl cesty (viz. Příloha č. 1), který je dostupný u Schránek, na internetových stránkách DPC, v kanceláři pracovního týmu DPC, v kanceláři manažerky služeb, US může požádat jakéhokoli pracovníka s pomocí při podání stížnosti (pomoc při sepsání formulaci, objasnění možností apod.) Stížnost podána písemně v zastoupení: je považovaná stížnost, která je podaná prostřednictvím další osoby následná komunikace je dále vedena s osobou, která podávajícího zastupuje, prostřednictvím této osoby je také i informována o způsobu vyřízení Anonymní písemná stížnost: písemná stížnost bez uvedení osoby, která ji podává, příp. není možné osobu, o způsobu vyřízení informovat způsob vyřízení stížnosti je zveřejněný na dostupném místě v prostorách DPC Stížnost podaná do Schránky Schránka je umístěna na dostupném a dostatečně chráněném místě, do Schránky je možné vložit jak stížnost s uvedením osoby ji podávající, tak stížnost anonymní Schránku vybírá sociální pracovník pravidelně v intervalu 1x za 14 dní, příp. zajistí vybrání schránky jiným pracovníkem po vybrání Schránky pracovník nejpozději do 2 pracovních dní stížnost zaeviduje do Knihy evidence stížností na kvalitu služby (dále Kniha stížností ). 6. Zodpovědné osoby v procesu podávání a vyřizování stížnosti Manažerka služeb hodnotí, zda řešení stížnosti sociálním pracovníkem příp. vedoucím služby nezakládá vznik střetové situace a na základě tohoto zhodnocení pověří řešením sociálního pracovníka, příp., vedoucího služby, nebo řeší stížnost ve své kompetenci zdůvodnění osoby, která se bude stížností zabývat, uvede do Knihy stížností Osoba pověřená řešením stížnosti (soc. pracovník, vedoucí služby, manažerka služeb) přijímá a zaeviduje podanou stížnost a to doslovným přepisem textu do dokumentu Knihy stížností originál stížnosti, je-li podaná písemně, založí do Knihy stížností v případě ústního stížnosti zaznamená přesně citaci sdělení vede záznamy vyplývající z řešení podané stížnosti v Knize stížností

4 7. Termíny závazné pro proces podávání a vyřizování stížností závazným termínem pro vyřízení stížnosti je lhůta 30 dní od jejího zaevidování zaevidování stížnosti je učiněno odpovědným pracovníkem nejpozději do 2 pracovních dní, ode dne obdržení 8. Dokumentování procesu podávání a vyřizování stížnosti Kniha stížností jsou do ní zaznamenané všechny podané stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby DPC záznam stížnosti je veden v následující struktuře: datum zaevidování, text sdělení, podpis podávající osoby (příp. odůvodnění absence podpisu), podpis pracovníka, který stížnost zaevidovala, jméno osoby pověřené řešením, termín a zvolený postup řešení, další záznamy (zjištěné skutečnosti, vyjádření zúčastněných osob), závěry vyplývající z vyřešení, způsob a datum informování stěžující osoby, podpis pověřeného pracovníka má číslované stránky je bezpečně uložena v kanceláři DPC, v případě, že je řešení v kompetenci manažerky služeb, je po dobu řešení stížnosti uložena dle stejných pravidel v kanceláři manažerky služeb záznamy jsou vždy učiněny bez prodlení, přesně a pravdivě 9. Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti: nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti je pověřenou osobou sděleno písemné vyrozumění o způsobu řešení součástí vyrozumění je informace, že se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se dotyčná osoba může obrátit na nadřízený orgán Diakonie ČCE střediska v Sobotíně nebo na instituci sledující dodržování lidských práv (viz. příloha č.2) pokud je stížnost anonymní bude výsledek šetření zveřejněn dle formy podání (web, společné prostory DPC, atp.) Seznam použitých příloh: Příloha č. 1 - Formulář pro podání stížnosti na způsob nebo kvalitu služby Dům na půl cesty Příloha č. 2 - Seznam institucí, na které stěžující osoba může obrátit

5 Příloha č. 1 Formulář pro podání stížnosti na způsob nebo kvalitu služby Dům na půl cesty Datum podání stížnosti: Forma podání stížnosti (písemná/ústní): Osoba podávající stížnost (nepovinné): Obsah stížnosti: Jak bych si představoval/a vyřešení této stížnosti, jakou mám představu o tom, co je potřeba udělat, aby se problém vyřešil: Podpis osoby podávají stížnosti (nepovinné): Převzala osoba odpovědná za evidenci stížností: Dne:

6 Příloha č. 2 I. Seznam institucí, na které se stěžující osoba může obrátit Ústředí Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Veřejný ochránce práv (tzv.ombudsman) Kontakt - Kancelář Veřejného ochránce práv Údolní Brno pro podávání stížností veřejnému ochránci práv a jejich doplnění: fax podatelny veřejného ochránce práv: telefonická informační linka veřejného ochránce práv: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv: tel.: fax: web.adresa: Poslání - Veřejný ochránce práv působí podle zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv, k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je jejich jednání v rozporu s právem, neodpovídá-li principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou-li tyto orgány neúčinné. Veřejný ochránce práv nemůže nahrazovat činnost těchto orgánů nebo rušit jejich rozhodnutí, ale může požadovat nápravu. Více na internetové adrese. Český helsinský výbor Kontakt Český helsinský výbor Jelení Praha l Fax: Tel.: web.adresa: Poslání - tato instituce se mimo jiné zabývá monitoringem lidských práv v ČR. Bližší informace a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na internetové adrese Směrnici kvality schválil a vydal: Ing. Hana Řezáčová, ředitelka střediska V Petrově dne: Razítko a podpis:

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 e-mail: ranapece@szss-cheb.cz Směrnice č. 5/2011 s přílohami 1, 2, 3 STANDARD

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN Jako uživatel služby máte právo na to, aby Vám veškeré služby byly poskytovány kvalitně. V případě, že jste s něčím nespokojeni, máte právo si

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více