MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY"

Transkript

1 MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1

2 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: MENS SANA, o.p.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, kterými se pracovníci služby řídí a podle kterých pracují. Uživatelé služby se řídí Pravidly pro vyřizování podnětů, připomínek, stížností, která jsou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby sociální rehabilitace, visí na nástěnkách na obou pracovištích (Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba a Skautská 1045, Ostrava Poruba), na webových stránkách MENS SANA, o.p.s. a uživatelé jsou s nimi seznamováni při podepisování Smlouvy o poskytování sociální služby sociální rehabilitace. DEFINICE PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI Podnět zpravidla obsahuje žádost nebo věcný návrh na zlepšení poskytované sociální služby. Připomínka dílčí nespokojenost, která neobsahuje informace o porušení práv uživatelů a zaměstnanců. Stížnost vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytované služby, která vyžaduje složitější řešení. Vedoucí služby sociální rehabilitace hodnotí obsah sdělení, zda se jedná o podnět, připomínku nebo stížnost. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY: 1) Vyřizování podnětů a připomínek Každý uživatel, jeho rodinný příslušník či osoba blízká uživatele se může vyjádřit ke kvalitě a způsobu poskytované služby podnětem nebo připomínkou a to: ústně jakémukoliv sociálnímu pracovníkovi nebo pracovníkovi v sociálních službách, vedoucímu služby nebo řediteli organizace písemně do Knihy podnětů, připomínek, stížností na obou pracovištích (Ukrajinská 1533/13, Skautská 1045 Ostrava-Poruba, ) a do schránky na poštu před sídlem organizace Podněty a připomínky jsou vyřizovány vedoucím sociální služby osobně nebo písemně. Odpověď na anonymní podnět nebo připomínku vyvěsí vedoucí služby na nástěnku na pracovišti, kde byl podnět nebo připomínka zaevidována (Ukrajinská 1533/13, Skautská 1045 Ostrava- Poruba) Odpověď zde bude ponechána 1 měsíc. 2

3 MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: ) Evidence podnětů a připomínek Písemný nebo ový podnět či připomínku zaeviduje vedoucí služby do Formuláře pro přijetí a řešení podnětu a připomínky a založí společně s odpovědí do šanonu Podněty, připomínky, stížnosti v kanceláři ředitele organizace na ul. Ukrajinská 1533/13, Ostrava- Poruba. 1) Kdo si může stěžovat: Stížnosti mohou podávat: Uživatel služby STÍŽNOSTI: Osoba jednající v zájmu uživatele (rodinný příslušník, opatrovník/zákonný zástupce, blízká osoba, osoba, které dal uživatel důvěru) Veřejnost nebo jiné osoby Podáním stížnosti nevzniknou uživateli žádné nepříjemnosti. 2) Jakou formou je možné si stěžovat: - písemně (dopis/ ) - osobně - telefonicky - anonymně (Kniha podnětů, připomínek, stížností nebo Schránka podnětů, připomínek, stížností nebo schránka na poštu před sídlem organizace) 3) Na co a na koho je možné si stěžovat: Každý uživatel nebo osoby jednající v zájmu uživatele či veřejnost nebo jiné osoby, mohou podat stížnost na poskytovanou službu a to na: kvalitu, průběh a podmínky poskytované služby jednání pracovníka služby, vedoucího služby či ředitele organizace 4) Komu je možné si stěžovat: Každý uživatel nebo osoby jednající v zájmu uživatele či veřejnost nebo jiné osoby mohou podat stížnost: kterémukoliv pracovníkovi služby vedoucímu služby řediteli organizace 3

4 5) Kde je možné si stěžovat: MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: Své stížnosti mohou uživatelé nebo osoby jednající v zájmu uživatele či veřejnost nebo jiné osoby, podat na obou pracovištích MENS SANA, o.p.s.: do Schránky podnětů, připomínek, stížností, která je umístěna na bezpečném místě zajišťující anonymitu na obou pracovištích. Na pracovišti Ukrajinská 1533/13, je Schránka umístěna v 2. patře budovy před vnitřním vchodem do zařízení. Na pracovišti Skautská 1045 je Schránka podnětů, připomínek, stížností umístěna na stěně před vchodem do Kreativní dílny zapsat do Knihy podnětů, připomínek, stížností, která je dostupná na viditelném místě ve dvou místech poskytování služby - na chodbě Centra psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13 Ostrava-Poruba a na kreativní dílně na pracovišti Skautská 1045, Ostrava-Poruba do schránky na poštu před sídlem organizace Ukrajinská 1533/13, Ostrava- Poruba. Knihu Podněty, připomínky, stížnosti a Schránku podnětů, připomínek, stížností kontroluje a vybírá vedoucí služby za přítomnosti pracovníka určeného vedoucím služby. V případě nepřítomnosti vedoucího služby je vedoucí služby zastupitelný zástupcem služby nebo pověřeným pracovníkem, který předá podněty, připomínky a stížnosti vedoucí služby. Schránka podnětů, připomínek, stížností je vybírána a Kniha podnětů a připomínek kontrolována vždy v pondělí před organizační poradou a na pracovišti Skautská v úterý před poradou sociální rehabilitace. Schránka na poštu před sídlem organizace je vybírána pracovníkem služby každý pracovní den. Pracovník služby předává případné podněty, připomínky, stížnosti z poštovní schránky vedoucí služby ihned po vybrání schránky. V případě nepřítomnosti vedoucí služby, přebírá podněty, připomínky, stížnosti zástupce vedoucí služby. 6) Evidence stížností Vedoucí služby je povinen stížnost zaevidovat do Formuláře pro přijetí a řešení stížnosti a založit do šanonu Stížnosti, podněty, který se nachází v kanceláři ředitele organizace společně s vyřešením stížnosti. V případě zaznamenání písemných stížnosti v knize Podněty, připomínky, stížnosti je vedoucí služby povinen tuto písemnou stížnost ofotit a založit do šanonu Stížnosti, podněty společně s vyřešením stížnosti zapsané do Formuláře pro přijetí a řešení stížnosti. 4

5 7) Způsoby řešení stížností MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: Řešení stížnosti na kvalitu, průběh a podmínky poskytované služby: Stížnosti na kvalitu, průběh a podmínky poskytované služby vyřizuje vedoucí služby. Prvotně řeší vedoucí služby stížnost vždy s uživatelem nebo osobou jednající v zájmu uživatele či s veřejností nebo jinými osobami, které podávají stížnost. Řešení stížností proti pracovníkovi služby: Stížnosti na pracovníka služby vyřizuje vedoucí služby. Prvotně řeší vedoucí služby stížnost vždy s uživatelem nebo osobou jednající v zájmu uživatele či s veřejností nebo jinými osobami, které podávají stížnost. Po té projedná vedoucí služby stížnost s pracovníkem, na kterého byla stížnost podána. Řešení stížností proti vedoucímu služby: Stížnosti na vedoucího služby vyřizuje ředitel organizace. Prvotně řeší ředitel stížnost vždy s uživatelem nebo osobami jednajícími v zájmu uživatele či s veřejností nebo jinými osobami, které podávají stížnost. Po té projedná ředitel stížnost s vedoucím služby, na kterého byla stížnost podána. Ředitel projedná s účastníky návrhy na nápravu a poté vyrozumí obě strany písemnou formou. Řešení stížností proti řediteli organizace: Stížnosti na ředitele organizace vyřizuje Správní rada, která svolá osoby, kterých se stížnost týká a projedná s účastníky obsah stížnosti a návrhy na nápravu. 8) Vyřizování stížností, způsob a forma informování o výsledku řešení stížnosti Stížnost je projednána na nejbližší poradě služby. Primárně jedná vedoucí služby vždy s uživatelem nebo osobami jednajícími v zájmu uživatele či s veřejností nebo jinými osobami, po té s pracovníkem, na kterého byla stížnost podána. Pokud se jedná o stížnost na pracovníka a podle závažnosti stížnosti, může vedoucí služby sjednat společnou schůzku s uživatelem, který stížnost podal a s pracovníkem, kterého se stížnost týká. Vedoucí služby projedná s účastníky obsah stížnosti a návrh na nápravu. V případě stížnosti proti vedoucí služby a podle závažnosti stížnosti může ředitel sjednat společnou schůzku s uživatelem, který stížnost podal a vedoucím služby, na kterého byla stížnost podána. Ředitel projedná s účastníky obsah stížnosti a návrh na nápravu. 5

6 MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: V případě stížnosti proti řediteli organizace Správní rada vyrozumí obě strany písemnou formou o závěru s výstupy řešení. Stížnosti jsou řešeny bezodkladně. Nejpozději do 28 kalendářních dnů od podání stížnosti bude osoba podávající stížnost informován písemně vedoucím služby, ředitelem organizace nebo Správní radou, která stížnost sepsala, o závěru s výstupy řešení stížnosti. V případě anonymních stížností bude osoba podávající stížnost informována o vyřešení stížnosti na nástěnce pracoviště, kde byla stížnost přijata (Ukrajinská 1533/13, Skautská 1045 Ostrava-Poruba) prostřednictvím Vyjádření k řešení anonymní stížnosti. Toto vyjádření bude ponecháno 1 měsíc na informační nástěnce č. 1, na chodbě Centra psychosociální pomoci, Ukrajinská 1533/13 Ostrava-Poruba nebo na informační nástěnce č. 2, která je umístěna na pracovišti Skautská přímo v místnosti kreativní dílny. Jestliže si anonymní stěžovatel nepřeje, aby vyřešení jeho stížnosti bylo uvedeno na nástěnce, může toto zaznamenat do své anonymní stížnosti. 9) Kde je možné se obrátit v případě nespokojenosti s výsledkem řešení stížnosti V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na: a) nadřízený orgán, kterým je: Magistrát města Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví: vedoucí odboru Mgr. Jaroslava Rovňáková, 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava, tel.: 44605,44714, , Ostrava- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí: vedoucí odboru Mgr. Daniel Rychlik, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: , b) nebo na nezávislý orgán, kterým je: veřejný ochránce práv: JUDr. Pavel Varvařovský, Údolní 39, Brno, tel.: Český helsinský výbor (organizace zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Nabídka bezplatného poradenství) Štefánikova 216/21, , Praha Smíchov, tel , c) nebo na nezávislou organizaci: Občanská poradna Ostrava, 28. Října 86, Ostrava, tel.: , .: 6

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 e-mail: ranapece@szss-cheb.cz Směrnice č. 5/2011 s přílohami 1, 2, 3 STANDARD

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN Jako uživatel služby máte právo na to, aby Vám veškeré služby byly poskytovány kvalitně. V případě, že jste s něčím nespokojeni, máte právo si

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Působnost veřejného ochránce práv

Působnost veřejného ochránce práv VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 1 Kdo je veřejný ochránce práv? Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, jehož postavení a působnost upravuje Ústava Slovenské republiky a zákon č. 564/2001 Sb.. o veřejném ochránci

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více