Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015."

Transkript

1 Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních záležitostech Národní konference VENKOV 2014 a o účasti 360 nahlášených. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl místopředseda Jiří Krist, omluvil předsedu Wintera z jednání a vyzval k doplnění programu: Špiková informovala o doplnění programu a předsazení těchto bodů původním bodům jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (9 členů). 1. členská přihláška Kancelář NS MAS obdržela přihlášku MAS Frýdlantsko-Beskydy (Moravskoslezský kraj). Krist jako zástupce za Moravskoslezskou KS MAS informoval o nové MAS, jejichž území bylo v SPL MAS Pobeskydí a doporučil jejich přijetí. Zemanová z MAS Frýdlantsko informovala o jejich výtce k názvu MAS, kde může docházet k záměnám s názvem jejich MAS a doporučila informovat zástupce MAS Frýdlantsko - Beskydy s prosbou o změnu názvu. Usnesení 1/61: Výbor NS MAS schvaluje ze člena organizace MAS Frýdlantsko-Beskydy. pro: 8 proti: zdržel se: 1 schváleno 2. změna termínu volební Valné hromady v roce 2015 Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce Termín konání by byl ve středu v Zábřehu na Moravě od 11:00 bez programu den před akcí. Pro zájemce bude zajištěno ubytování, ale bez oficiálního společného večeru. Pokyny pro krajské volební valné hromady budou zaslány před jednáním v listopadu, kdy první termíny VH KS by měly být 3 měsíce před konáním VH NS MAS ( ). Usnesení 2/61: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v roce 2015 na středu 11. března 2015 s místem konání Zábřeh na Moravě, organizací bude pověřena MAS Horní Pomoraví o.p.s. všichni pro schváleno

2 Strana 2/9 3. nominace do PS Ministerstva kultury NS MAS obdržela od MV výzvu k nominaci člena a náhradníka do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury. KS byly osloveny a vrátily se nominace na člena Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradníka Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). Usnesení 3/61: Výbor NS MAS schvaluje nominaci do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury člen Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradník Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). všichni pro schváleno 4. spolupráce s organizací Portedo o.p.s. Špiková informovala o zaslaném návrhu na spolupráci ze strany organizace Portedo o.p.s., kde při podrobnější diskuzi byla NS MAS informována o finanční spoluúčasti partnerů na přípravě projektu. Pošíková informovala, že podklady k projektu byly konzultovány s kolegy z MŠMT z odboru přípravy OP VVV. Žádost o rozeslání dopisu na základní umělecké školy nemůžeme; zrealizovat s ohledem na fakt, že NS MAS bude zapojena do implementace OP VVV jako konzultační poradce žadatelům a v dalších činnostech souvisejících s přípravou projektů v regionálním školství. Dle informace od oddělení metodiky OP VVV není z hlediska OP VVV relevantní v tuto chvíli požadovat finanční částky od potencionálních partnerů v projektu pro přípravu projektu, navíc s ohledem na fakt, že dosud není schválen operační program a není tedy zcela jasné, kdy přesně budou výzvy na ZUŠ vyhlášeny. Nedoporučujeme vyžadovat od škol finanční podíl na přípravě projektu. OP VVV počítá s vyhlašováním výzev hlavně formou zjednodušeného vykazování, kde oprávněným žadatelem bude vždy konkrétní škola, jako konečný příjemce. Takto bude také reagováno zástupcům Portedo o.p.s. 5. Festival Muzik 2015 František Kopecký zaslal informaci o plnění úkolu zadaného na jednání Výboru v Týnci. Na základě nabídky ze strany občanského sdružení KYTICE pověřen za NS MAS domluvením spolupráce na organizaci Festivalu muzik MAS Po několika telefonátech s kontaktní osobou panem Harčaríkem se z jeho nabídky spolupráce na rok 2015 vyklubala aktuální žádost o v podstatě finanční podporu letošního ročníku, a to tak, že by NS MAS uhradila výdaje za jednu jím vybranou kapelu ze Slovácka, která by tímto jakoby reprezentovala na třídenním festivalu Národní síť a byla jejím vyslancem. Náklady na cestovné, stravu a ubytování by se vyšplhaly zřejmě až na částku Kč, NS MAS by zřejmě mohla umístit někam v rámci jejich koncertů bannery, možná by se i dostala malým logem na plakát Hudebního festivalu setkání lidových muzik, který se bude konat letos v listopadu v Praze. Pln důvěry ve Váš shodný názor jsem tuto podobu spolupráce odmítl, protože ji nepovažuji za efektivní způsob propagace NS MAS. O podobě spolupráce s tímto občanským sdružením na podobě festivalu 2015 jsem připraven nadále jednat. 6. Zpráva z Open Days 2014 Pod heslem Společný růst- chytrá investice do lidí došlo ke 12 ročníku workshopů, seminářů, přednášek, kulatých stolů, debat a výstav. Program naplňovalo 26 diskusí organizovaných regionálními partnerstvími partnerství (regionů nebo měst), 40 workshopů - diskusí pořádaných regionálními politikami Generálního ředitelství Evropské komise, 34 workshopů pořádaných v rámci Výboru regionů, 8 univerzitních seminářů a doprovodného programu. Sršeň doplnil o informace k diskuzi k nastavení ITI a CLLD v rámci jednoho území a o nastavení CLLD a ENRD, kde je již představa o její činnosti pro období (v každé zemi by měl být expert). Workshop k budování kapacit v regionech účastníci ŘO, PA a praxe - existuje Metodický pokyn k platbám na režie.

3 Strana 3/9 Obecně jsou akce o kontaktech a lidech z regionů jak v ČR, tak i v EU. Na akci byly silně zastoupeny kraje odbory regionální rozvoje. Za NS MAS se akce účastnili 3 zástupci NS MAS a 2 za ELARD. 7. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Jana Floriana jako zástupce NS MAS na veřejném slyšení k CLLD, které se koná v Bruselu s maximálním finančním zajištěním Kč. Florian se akce neúčastnil, náklady byly vyšší. Sršeň informoval o účasti cca 200 osob z EU, MAS a ŘO, DG Agri a DG Regio, zástupce Asociací za sociální oblast i z ČR, připomínky budou zapracovány, do konce listopadu finální verze Stanoviska a dále rozesílán jako doporučující stanovisko. Roman Haken je iniciátorem stanoviska, měl by dojet na NKV i s verzí stanoviska, koncem listopadu by měl být schválen. Sršeň informoval o navázání kontaktů s romskými organizacemi a zapojení do CLLD, kde byly reakce, že některé MAS nereagovaly na zapojení s takovými typy organizací. Krist doplnil, že PS Program a vize pořádá seminář k tématu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji založili cluster v sociálním podnikání a jsou podporování krajem. Pošíková informovala o jednání s romskými organizacemi, kde NS MAS zastupovala Markéta Dvořáková a reagovala na dotazy k MAS a CLLD. Výbor NS MAS doporučuje MAS vstoupit do jednání s romskými organizacemi působícími v území MAS za účelem spolupráce na tvorbě SCLLD a její realizace. Krist navrhl se zastřešující romskou organizací začít spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci a jako NS MAS předat dále kontakty na KS a do regionů. Úkol 1/61: Výbor NS MAS pověřuje spoluprací s romskými organizacemi Markétu Dvořákovou (zástupce pro OP ZAM) vyhledat a kontaktovat zastřešující organizace a vhodné partnery pro podpis smlouvy s romskými organizacemi. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Dvořáková (MAS Brdy - Vltava) Usnesení 2/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj ve výši a náplni, která bude konzultována s poskytovatelem dotace. Žádost podána v celkové výši 2,3 mil. Kč s 70% dotací. Navržené aktivity jsou zajištění dvou pracovních míst, odměny odborníkům, zajištění kanceláře, náklady na vydání elektronického Zpravodaje a kompletní zajištění dvoudenního školení k dopracování SCLLD MAS konané v lednu/únoru Usnesení 3/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MZe na podporu NNO dle podmínek, které budou zveřejněny a konzultovány s poskytovatelem. Podmínky dotace nebyly zatím zveřejněny. Aktivity budou ke mzdovým výdajům a seminář k animaci a standardům. Usnesení 4/60: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity vzniku Venkovského parlamentu a pověřuje Jiřího Krista a Annu Čarkovou prvními kroky v přípravné platformě ke vzniku parlamentu a pozvání dalších partnerů. Čarkova se z jednání omluvila, ale zaslala vyjádření, že myšlenku Venkovského parlament považuje za prospěšnou jak na evropské úrovni, tak v ČR - je nejvyšší čas, aby si organizace zabývající se venkovem sedli k jednomu stolu, vyjasnily si role a začaly táhnout za jeden provaz. Jednání ke vzniku proběhnou v průběhu NKV Usnesení 5/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Anny Čarkové jako zástupce NS MAS na jednání PREPARE s maximálním finančním zajištěním Kč. Akce se Čarková účastnila, náklady NS MAS ve výši 5 058,50 Kč a refundace 8 278,50 Kč. Zpráva zveřejněna na webu a zaslána v podkladech.

4 Strana 4/9 Dostupná Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 1/60: Zaslat čestná prohlášení k zápisu členů Výboru a Kontrolní komise do spolkového rejstříku. Zodpovídá: členové Výboru a Kontrolní komise Termín: do konce září Splněno. Po dohodě s právníkem byly zaslány na soud změny potvrzení sídla, změna názvu, nové Stanovy ke zveřejnění a zapsání statutárního zástupce (předseda a místopředsedové). K zapsání změn udělena plná moc Mgr. Tomáši Šetinovi z Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., pobočka Brno, Orlí 36, PSČ , reg. číslo ČAK: Tajemnici Úkol 6/59: Přepracovat návrh na úpravu vnitřních směrnic, organizačního řádu a jednacího řádu Výboru. Termín: jednání 9/2014 Splněno. Návrh přepracován a zaslán k připomínkování, předem nebyly žádné zaslány. Více viz další bod jednání. Úkol 3/60: Připravit podklady pro volení valné hromady Termín: jednání 10-11/2014 Ostatním Pokračuje. Chystá se na jednání 11/2014 Úkol 4/59: Vyvolat jednání s AMSP o Rámcové smlouvě o spolupráci a podpoře CLLD. Zodpovídá: tajemnice, předseda Termín: konec srpna Bez dalšího jednání, poslední na ZŽ. Úkol 2/60: Informování České spořitelny o projektech spolupráce a zajištění předfinancování MAS. Zodpovídá: předseda Termín: jednání 10/2014. Splněno. Jednání předsedy a zástupce pro NNO předány podklady k výzvě na příjem projektů spolupráce a informační dopis MZe. K jednání se připojil František Kopecký za Olomoucký kraj (10 členů) 8. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Wintera Rada pro fondy hodnotitel Oranžová stuha jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů spolupráce RSK Olomouc první jednání s volbou místopředsedy RSK Z jednání se omluvil Florian (9 členů) Zpráva tajemnice ČZU jednání s PEF k zapojení do praxe, ustanovení Rady pro spolupráci s Praxí

5 Strana 5/9 Petr Hienl informoval o další spolupráci s ČZU za MAS práce na společném projektu ve spolupráci s venkovem. Za NS MAS účasten na Agrárních perspektivách, kde proběhla diskuze o venkovských tématech v rámci spolupráce s univerzitou je zapotřebí zapojení ze zdola a VŠ bude poté dále řešit, chybí propojka mezi praxí a teorií, v návaznosti na Radu pro spolupráci s praxí možnost spolupráce s PS Vzdělávání. Doporučeno, aby na KS vznikly PS pro vysoké školy v jednotlivých krajích intenzivnější jednání. Nutné dále pracovat na zavádění aplikací do praxe - to, co se na univerzitě zpracuje. Vznik Operačních skupin nyní je představa rozjet aktivitu v OPTP a poté v PRV, bylo by dobré zapojení MAS. Lidé z praxe založí na základě Evropského inovačního partnerství operační skupiny ve spolupráci s praxí MMR PS pro Integrované nástroje, představení MAS URR MMR jednání k nastavení integrovaných nástrojů s ITI a IPRÚ, jednání s ředitelem OPTP o průběhu projektů MAS (tři MAS neodevzdaly pracovní verzi strategie, ostatní průběh v pořádku, již jsou dotace propláceny) Pardubice konference IOP a IROP společně s Olgou Ondráčkovou Úřad vlády seminář pro MAS a další organizace k sociální tematice Pošíková informovala o organizaci semináře, kde za Agenturu pro sociální začleňování byl pro spolupráci MAS pověřen pan Čáp, který ochotně oponuje návrhy SCLLD a diskutuje s MAS o nastavení sociálních otázek ve strategiích. Více viz MMR odevzdání projektu podpora NNO MMR jednání k implementaci SCLLD, nastavení indikátorů a finalizace Manuálu pro tvorbu SCLLD MAS by měla mít funkci animace, vyhlášení výzvy, příjmu projektů, výběru projektů a doporučení k podpoře. Je vedena diskuze na zapojení MAS v období realizace projektů SCLLD. Pošmurný doplnil, že se chystá změna a upřesnění Metodiky pro integrované nástroje. Členové NS MAS budou dále informování. Implementační část strategie je něco jako žádost v Benefit, nebude součástí schvalovacího procesu. Vůči členské základně bude zpracován článek/materiál o průběhu a stavu vyjednávání. Zpráva místopředsedy Krista Ve středu proběhne jednání na MŽP, doposud jednání s výsledkem alokace 500 mil. Kč na implementaci OP ŽP a jeho aktivity pro CLLD. Cílem bude přesvědčit pana náměstka na návrh původních 2 mld. a rozšířit okruh témat tak, jak by mohlo být v IROP. Není v tom žádná administrace, ta by měla být v rámci IROP otázka je poměr administrace/realizace. Za PS Program a vize bude jednání k tématu sociální podnikání. Do konce roku plánováno ještě jedno setkání na téma Vztah CLLD a ITI. Diskuze na téma zapojení MAS do programových rámců, definice opatření realizovaných pomocí SCLLD a sešněrování pravidly pro celý OP. V současné době se vracejí připomínky k OP a tam bude vidět i reakce na nastavení CLLD. Zpráva místopředsedy Floriana Na jednání nebyl již přítomen z důvodu organizace NKV Prezident ELARD (Sršeň) Účast na Agrárních perspektivách, LINC 2014 a PREPARE Informoval o aktivitách ELARD k přípravě venkovského evropského parlamentu se snahou získat náměty z každé země EU. Účasten na Open Days 2014.

6 Strana 6/9 Jednání ELARD proběhlo po veřejném slyšení k CLLD koncem září. Byla přislíbena pomoc s nastavením CLLD od zástupců EK nástupkyně po Pedro Brosey v každé zemi se již rýsuje přesný obraz CLLD s nastavením režií (návod na režie). V rámci příprav bylo předloženo 108 PRV (regiony a státy) k připomínkování EK, dle informací PRV z ČR patří k nejhorším a je moc spjat s obsahem PRV Doporučeno minimálně vázat na předchozí 3 OSY, LEADER je moc spjat s programem. Současně se také řeší pojetí památek v PRV. ELARD podal několik projektů do programu Evropa pro občany apod. Spolupráce s PREPARE, FARNET a LDnet. Námět z Ministerstva kultury (paní Matoušková) zda by ze strany NS MAS byl zájem o ustanovení spolupráce a nastavení možného rozdělování dotací v rámci regionů na památky. Paul Soto byl vybrán se svou společností pro EK jako zajišťovatel ENRD deklarace více zaměření na MAS, lidí z praxe a na zástupce ministerstev. Předání informací z praxe. ELARD by rád nabídl v rámci svého projektu pro rok 2015 až 12 stáží po měsíci pro lidi z MAS. Jednání k Ukrajině, zde ELARD realizuje jako partner na Balkáně několik projektů. V rámci CLLD by měly být možné projekty spolupráce i s MAS mimo EU. Pokryty výstupy MAS z členského státu. Je možné vyjádřit zájem o spolupráci k ELARD. Hienl vznesl dotaz k případnému manuálu k projektům spolupráce. Sršeň reagoval, že by se mělo řešit v rámci nového ENRD, plán i manuál k projektům mimo EU popřípadě rozvojové pomoci. Hlavně kvůli nastavení výsledků. K jednání se připojil Polášek za Jihočeský kraj (10 členů) Členové řídících orgánů (platforem) OP OP VVVV Pošíková informovala, že nastavení CLLD by nemělo být, budou projektové šablony a prostředky na animaci a technickou pomoc - svůj zájem vyjádřilo cca 107 MAS. Národní institut dalšího vzdělávání dříve konzultace při zpracování šablon, pro by byla tato funkce na MAS (alokace 300 mil. Kč nad CLLD). Problém je, jak to na MAS administrovat. Diskuze o nastavení činností a jejich hrazení. MAP = místní akční plán a KAP = krajský akční plán původně diskuze o tom, zda bude tvořeno ORP a nositelem bude ORP. MŠMT na základě diskuzí s MAS změnilo na NIDV jako nositele kvality, a v území by byl nositelem aktivní partner. KAP pro střední školy. MAP pro mateřské a základní. Cílem je investice do školství vázat na kvalitu vzdělávání, vázat na šablony a měkké projekty je potřeba v SCLLD takto myslet. Plán zrealizovat seminář se zaměstnanci MŠMT - k základním a mateřským školám z hlediska kvality vzdělávání. Diskuze k napojení MAP na IROP ze strany MAS doporučeno při zpracování MAP vyjít z SCLLD. MAS by měla mít funkci k propojování škol a slaďování zájmů včetně konkrétní pomoci školám se šablonami. MAS musí být přímo u tvorby MAP důraz na kvalitu vzdělávání! Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Hienl v průběhu diskuze navrhl, aby byly zpracovány metodické listy pro MAS a SCLLD podmínil vznik systému metodických listů za účelem ucelenosti informací pro MAS. Doplnil, že se strategií se stále pracuje a potřeba ji hrnout dopředu a vyvíjet. Pošmurný informoval o implementaci a aktualizaci MPIN, implementační část z jednotlivých programových rámců, finanční a akční plán, aktivity budou přímo vázány na SC, rozdělení čerpání MAS zpracovat výstupy pro MAS, jednají MZe a MMR, celá SCLLD bude nahrávána v.pdf nebo zveřejněn odkaz ke stažení. Je také potřeba popsat systém evaluace SCLLD MAS by měly mít přístup k datům z MS o projektech realizovaných

7 Strana 7/9 v území MAS. Bude hlídána linka mezi implementační a analytickou částí. Akční plán pro financování aktivit mimo OP bude dobrovolný. Úkol 3/61: Zpracovat informaci pro MAS o vyjednávání a postupu zpracování informací a odkazů k SCLLD. Termín: ihned Zodpovídá: Pošmurný, Špiková Výběr SCLLD je definován v MPIN, kritéria výběru jsou uvedena v dokumentu, který bude aktualizován, a kritéria budou dále popsána. Zda splňuje základní kritéria v MPIN. IROP k CLLD připomínka, že by CLLD nemělo být ve více TC, návaznost jenom na jeden TC SCLLD má zahrnovat vše (9b). V průběhu jednání oslovil členy Výboru pan Rampas ze SPOV a osobně pozval členy Výboru na večerní program a popřál příjemnou konferenci a zbytek jednání. OP PIK Špiková informovovala o výzvě nominovat zástupce do MV OP PIK - nominována Olga Ondráčková. Sršeň v závěru informoval o jednáních Výborů pro evropskou integraci a podvýboru, kde jsou vedena jednání s náměstkem Novotným a ministrem MPO o nastavení OP PIK. Bylo uděláno usnesení, že souhlasí s podporou mikropodniků přes MAS a CLLD. Stejné by mělo být i v Hospodářském výboru. Dále informoval o semináři s Bohemia EU Planner, který se bude konat dne s názvem Konference na podporu regionálního rozvoje v boji proti sociální vyloučenosti a chudobě. Čepelka na závěr doplnil doporučení vyzvat ředitele PRV, pana Taberyho k jednání vůči MPO k nastavení podpory malých a středních podniků na venkově. 9. Zapojení do aktivit vzniku Venkovského parlamentu (Krist, Čarková) příprava platformy a pozvání dalších partnerů Více viz výše plnění usnesení. 10. Informace o průběhu projektů NS MAS (Špiková) OPTP (informace o vyúčtování projektu) odevzdáno vyúčtování a dokončena administrativní kontrola závěrečné Žádosti o platbu č. 01/ Schválený rozpočet byl Kč; realizované výdaje: ,61 Kč; rozdíl: ,39 Kč. Plánované mzdové výdaje ve výši Kč, kde čerpáno bylo celkem Kč. Rozdíl: Kč - úspora na základě toho, že projekt byl realizován v rámci pracovníků NS MAS z větší části na DPP, uvedené náklady byly dostačující k realizaci projektu a jeho plánovaných aktivit. Plánované výdaje na služby byly Kč, kde čerpáno bylo celkem ,61 Kč. Rozdíl: ,39 Kč - úspora v návaznosti na cenu služeb, které byly objednány na základě průzkumů trhu. Služby byly dostačující k plnění projektu. V rámci projektu byla vytvořena databáze o MAS a jejich dosavadní činnosti alokace, počet výzev, počet projektů apod. Zatím v testovací verzi, MAS budou informovány o spuštění čistého provozu stále jsou zjišťovány nové informace. MMR (příprava seminářů v regionech, prezentace za NS MAS) kraj Termín pověřený organizátor 1 Vysočina bude doplněno 2 Ústecký bude doplněno 3 Středočeský bude doplněno 4 Karlovarský bude doplněno 5 Královéhradecký Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 6 Liberecký MAS Frýdlantsko, z.s. 7 Olomoucký Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 8 Pardubický bude doplněno

8 Strana 8/9 9 Jihomoravský OS MAS Za humnama 10 Jihočeský MAS Česká Kanada 11 Moravskoslezský bude doplněno bude doplněno 12 Plzeňský bude doplněno bude doplněno 13 Zlínský bude doplněno bude doplněno Náklady na školení budou dle rozpočtu maximálně Kč s dodržením stanovených limitů. Organizátoři, kteří byli pověřeni KS zasílají informace o zajištění, na základě kterých jim budou vystaveny objednávky. Pokud byla tajemnice požádána, tak se snaží dané akce účastnit. Usnesení 4/61: Výbor NS MAS schvaluje zajištění seminářů v rámci projektu podpořeného MMR jednotlivými pověřenými organizacemi. všichni pro schváleno V následující části jednání byla představena vzorová prezentace na školení, která byla vytvořena na základě dostupných informací o územní dimenzi. Diskuze nad variantami nastavení CLLD v OP, funkcemi MAS a jejich hrazené činnosti v období Jeden z typů území je VENKOV (obce do 25 tis. obyvatel). Definice územní dimenze, pojetí integrovaných nástrojů a individuálních projektů => všechny projekty jsou individuální, ale u integrovaných nástrojů je jiný výběr těchto projektů. U integrovaných nástrojů je také jiná míra kofinancování CLLD má nižší kofinancování žadatelem. Informace mohou být změněny v návaznosti na připomínkování OP ze strany EK. Diskuze nad animačními náklady, respektive nad modelem rozdělení dle počtu obyvatel v IROP. Celkem je k dispozici 2 mld. Kč na režie pro všechny MAS na celé období => režie na animaci a režie na administraci. Doposud byl paušál a tím i velké MAS měly méně jak malé MAS. Proběhla diskuze v rámci návrhu a podkladů. Ohledně alokací na OP, respektive rozdělení mezi MAS se stále diskutuje => NS MAS má za úkol posilovat podporu všech kvalitních SCLLD je nutno definovat časový proces na standardy, návrh na režie ze strany ŘO IROP, kde by měl mít vliv počet OP v administraci, poměr animace a administraci zatím nebyl návrh ze strany ŘO IROP předloženo. V rámci SCLLD je možné také definovat vlastní projekty a s tím také související částku na administraci projektu a odpovídající režie (dle pravidel programu). Pravidlo kontroly bude nastaveno na n nebo n+1 diskuze o plnění harmonogramu. Alokace při odstoupení žadatele by měla mít možnost znovu vrácení do výzev. V rámci IROP je v diskuzi požadavek na co nejrychlejší čerpání s čímž jsou spojeny i náklady na administraci a jejich rozložení v čase při tvorbě implementační části SCLLD by měly být známy požadavky ŘO na tuto administraci a s tím související kontroly apod. MAS potřebují ŘO OP k využití nástroje CLLD ne naopak povinnost má jenom PRV a ostatní OP toto zahrnuly na základě požadavku VENKOVA partnerský přístup ze strany ŘO a ministerstev. Výše uvedené jsou návrhy do diskuze. NS MAS nepíše metodiky, pouze předkládá různé návrhy. Diskuze se nejvíce účastnil Hienl, Pošmurný a Krist. Ze strany NS MAS jsou dělány návrhy pro to, aby MAS měly vodítko pro nastavení alokací svých SCLLD a současně nebyla čára pro podporu. Čepelka opět zdůraznil, že pro MAS je velký prostor ve svých projektech s dalšími partnery z regionu. RSK nebude mluvit do výzev integrovaným nástrojům, ale bude tyto výzvy sdružovat jako ucelené informace. RSK může doporučovat vyhlášení výzev vůči individuálním projektům mimo integrované nástroje.

9 Strana 9/9 11. Aktualizace vnitřních směrnic NS MAS (Špiková) Členům Výboru byl rozeslán návrh na aktualizaci vnitřních směrnic organizace včetně příloh, jako je jednací řád Výboru a Organizační řád NS MAS. Vyznačené změny se týkají hlavně zpřesnění oběhu účetních dokladů a vystavování objednávek v návaznosti na projekty a plné moci. Byly zpřesněny definice možnosti cestovních náhrad a limitů za ubytování. Měny navazují také na nové Stanovy organizace schválené Valnou hromadou v březnu Odsouhlasení směrnic bylo odloženo na jednání 11/2014 s platností dokumentu k datu, kdy budou promítnuty změny ve spolkovém rejstříku. 12. Různé V bodě různé se diskutovalo o zveřejnění doplňujících materiálů pro standardizaci MAS a jejich doporučující charakter nebo závaznost viz 2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html Krist doporučil schraňovat zkušenosti s řešením různých statí nebo doporučujících právníků apod. Špiková doplnila, že na takovéto dotazy odkazuje zpět na KS k předání zkušeností. Polášek doplnil, že když chtěl podobné již před půl rokem, tak nebylo akceptováno a i ze zkušenosti s jejich KS, kde bylo více právních pohledů od tří přizvaných právníků. V diskuzi vznikla obava, že Metodika nebude brána jako doporučená, ale závazná, a to je velký rozdíl ve výkladu ŘO PRV a SZIF uznání splnění standardů ukáže až pohled SZIF u kontroly co je v rámci doporučení nad rámec standardů a co ne - právní služby a konzultace => různé pohledy. Zveřejněný dokument je docela pozdě před příjmem standardů a MAS již reagovaly na standardy dle svých právníků. Výbor NS MAS žádá příslušné orgány MZe, aby zveřejněné doporučující dokumenty byly pouze jedním z právních výkladů standardů dle Metodiky pro standardizaci MAS zpráva z PREPARE Gathering 2014 ( září 2014, Čarkova) Zpráva byla zaslána v podkladech a je zveřejněna webu v sekci zprávy z pracovních cest zpráva z Veřejného slyšení k CLLD ( , Sršeň) Bylo projednáno viz bod ELARD. Stanovisko v návrhu dostupné na webu EHSV, stále je možné Hakenovi jako zpravodajovi, připomínkovat. Další jednání Výboru bude v Kyjově s programem do středy Ukončení v 16:40 Ověřil dne: Charouzek Lahoda Zapsala: Olga Špiková

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 5. Národní stálá konference 5. 6. října 2016 Kongresové centrum Poděbrady (nám. T. G. Masaryka 433; 290 01 Poděbrady III) Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 13:00 13:30 Registrace

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD Příloha s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU, slouží jako detailní popis aktivit a stavu realizace projektu OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného

Více

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014 Praha, 3. března 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Hamplová, Kučera, Šulák, Hienl Ověřovatel zápisu: Florian, Kuthanová Jednání zahájeno v 15:35. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení Výboru

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. 3. 2016 RSK Jihomoravského kraje Aktuální činnost MMR Odboru regionální politiky Průběžná komunikace se zástupci

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1 8. Národní stálá konference 14. prosince 2017 Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1 9:00 9:30 Registrace Program 9:30 12:30 Jednání jednotlivých komor NSK podrobný program dále 12:30

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 3. setkání Řídícího výboru MAP ORP ČB (ŘV), 22.9.2016, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice Program: 1. Zahájení

Více

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Aktuality z regionální a urbánní politiky PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 12. 5. 2016, Praha Národní stálá konference - 4. zasedání Komora regionální Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi

Více

53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 14. ledna 2014 Zápis z 53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 14. ledna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Aktuální informace z programového období 2014+

Aktuální informace z programového období 2014+ Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 11. 2. 2016 RSK Olomouckého kraje Aktuální činnost MMR ORP Web územní dimenze Zajištění zpětné vazby Aktuální informace

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období 2014-2020 Školení NS MAS Svitavy 25. 11. 2014 Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Programové období 2014-2020

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod,

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) 2015 Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, 17. 3. 2016 Počet členských MAS NS MAS ČR Celkový počet členů k 31. 12. 2015

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Pořadí: 1 Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Pořadí: 1 Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080 Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: 7mCIjPZoR1

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. 2012 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Žlutice, 14.3.2013 kraj počet MAS kraj počet MAS Středočeský

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo 1. Zahájení, úvodní slovo Úvodní slovo p. Václav Šlajs, hejtman

Více

Aktuální informace z programového období 2014+

Aktuální informace z programového období 2014+ Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 12. 11. 2015 RSK Plzeňského kraje Aktuální činnost MMR ORP Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi - Finanční alokace,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 16. června 2014 Zápis z 58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 16. června 2014 Místo Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1) Přítomni: dle prezenční listiny

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na základě dohody ústředních orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a zastřešujících organizací relevantních územních partnerů je v

Více

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno České Budějovice, 3. 9. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Florian Jednání zahájeno v 14:15 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing.

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková Kyjov, 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková Jednání zahájeno v 15:00. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl předseda

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Michaela Kudynová 21. 1. 2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1) Úvod 2) Informace o vývoji schvalování OP 3) Aktuality k OPVVV 4) Komentáře a doporučení

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více