Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015."

Transkript

1 Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních záležitostech Národní konference VENKOV 2014 a o účasti 360 nahlášených. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl místopředseda Jiří Krist, omluvil předsedu Wintera z jednání a vyzval k doplnění programu: Špiková informovala o doplnění programu a předsazení těchto bodů původním bodům jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (9 členů). 1. členská přihláška Kancelář NS MAS obdržela přihlášku MAS Frýdlantsko-Beskydy (Moravskoslezský kraj). Krist jako zástupce za Moravskoslezskou KS MAS informoval o nové MAS, jejichž území bylo v SPL MAS Pobeskydí a doporučil jejich přijetí. Zemanová z MAS Frýdlantsko informovala o jejich výtce k názvu MAS, kde může docházet k záměnám s názvem jejich MAS a doporučila informovat zástupce MAS Frýdlantsko - Beskydy s prosbou o změnu názvu. Usnesení 1/61: Výbor NS MAS schvaluje ze člena organizace MAS Frýdlantsko-Beskydy. pro: 8 proti: zdržel se: 1 schváleno 2. změna termínu volební Valné hromady v roce 2015 Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce Termín konání by byl ve středu v Zábřehu na Moravě od 11:00 bez programu den před akcí. Pro zájemce bude zajištěno ubytování, ale bez oficiálního společného večeru. Pokyny pro krajské volební valné hromady budou zaslány před jednáním v listopadu, kdy první termíny VH KS by měly být 3 měsíce před konáním VH NS MAS ( ). Usnesení 2/61: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v roce 2015 na středu 11. března 2015 s místem konání Zábřeh na Moravě, organizací bude pověřena MAS Horní Pomoraví o.p.s. všichni pro schváleno

2 Strana 2/9 3. nominace do PS Ministerstva kultury NS MAS obdržela od MV výzvu k nominaci člena a náhradníka do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury. KS byly osloveny a vrátily se nominace na člena Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradníka Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). Usnesení 3/61: Výbor NS MAS schvaluje nominaci do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury člen Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradník Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). všichni pro schváleno 4. spolupráce s organizací Portedo o.p.s. Špiková informovala o zaslaném návrhu na spolupráci ze strany organizace Portedo o.p.s., kde při podrobnější diskuzi byla NS MAS informována o finanční spoluúčasti partnerů na přípravě projektu. Pošíková informovala, že podklady k projektu byly konzultovány s kolegy z MŠMT z odboru přípravy OP VVV. Žádost o rozeslání dopisu na základní umělecké školy nemůžeme; zrealizovat s ohledem na fakt, že NS MAS bude zapojena do implementace OP VVV jako konzultační poradce žadatelům a v dalších činnostech souvisejících s přípravou projektů v regionálním školství. Dle informace od oddělení metodiky OP VVV není z hlediska OP VVV relevantní v tuto chvíli požadovat finanční částky od potencionálních partnerů v projektu pro přípravu projektu, navíc s ohledem na fakt, že dosud není schválen operační program a není tedy zcela jasné, kdy přesně budou výzvy na ZUŠ vyhlášeny. Nedoporučujeme vyžadovat od škol finanční podíl na přípravě projektu. OP VVV počítá s vyhlašováním výzev hlavně formou zjednodušeného vykazování, kde oprávněným žadatelem bude vždy konkrétní škola, jako konečný příjemce. Takto bude také reagováno zástupcům Portedo o.p.s. 5. Festival Muzik 2015 František Kopecký zaslal informaci o plnění úkolu zadaného na jednání Výboru v Týnci. Na základě nabídky ze strany občanského sdružení KYTICE pověřen za NS MAS domluvením spolupráce na organizaci Festivalu muzik MAS Po několika telefonátech s kontaktní osobou panem Harčaríkem se z jeho nabídky spolupráce na rok 2015 vyklubala aktuální žádost o v podstatě finanční podporu letošního ročníku, a to tak, že by NS MAS uhradila výdaje za jednu jím vybranou kapelu ze Slovácka, která by tímto jakoby reprezentovala na třídenním festivalu Národní síť a byla jejím vyslancem. Náklady na cestovné, stravu a ubytování by se vyšplhaly zřejmě až na částku Kč, NS MAS by zřejmě mohla umístit někam v rámci jejich koncertů bannery, možná by se i dostala malým logem na plakát Hudebního festivalu setkání lidových muzik, který se bude konat letos v listopadu v Praze. Pln důvěry ve Váš shodný názor jsem tuto podobu spolupráce odmítl, protože ji nepovažuji za efektivní způsob propagace NS MAS. O podobě spolupráce s tímto občanským sdružením na podobě festivalu 2015 jsem připraven nadále jednat. 6. Zpráva z Open Days 2014 Pod heslem Společný růst- chytrá investice do lidí došlo ke 12 ročníku workshopů, seminářů, přednášek, kulatých stolů, debat a výstav. Program naplňovalo 26 diskusí organizovaných regionálními partnerstvími partnerství (regionů nebo měst), 40 workshopů - diskusí pořádaných regionálními politikami Generálního ředitelství Evropské komise, 34 workshopů pořádaných v rámci Výboru regionů, 8 univerzitních seminářů a doprovodného programu. Sršeň doplnil o informace k diskuzi k nastavení ITI a CLLD v rámci jednoho území a o nastavení CLLD a ENRD, kde je již představa o její činnosti pro období (v každé zemi by měl být expert). Workshop k budování kapacit v regionech účastníci ŘO, PA a praxe - existuje Metodický pokyn k platbám na režie.

3 Strana 3/9 Obecně jsou akce o kontaktech a lidech z regionů jak v ČR, tak i v EU. Na akci byly silně zastoupeny kraje odbory regionální rozvoje. Za NS MAS se akce účastnili 3 zástupci NS MAS a 2 za ELARD. 7. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Jana Floriana jako zástupce NS MAS na veřejném slyšení k CLLD, které se koná v Bruselu s maximálním finančním zajištěním Kč. Florian se akce neúčastnil, náklady byly vyšší. Sršeň informoval o účasti cca 200 osob z EU, MAS a ŘO, DG Agri a DG Regio, zástupce Asociací za sociální oblast i z ČR, připomínky budou zapracovány, do konce listopadu finální verze Stanoviska a dále rozesílán jako doporučující stanovisko. Roman Haken je iniciátorem stanoviska, měl by dojet na NKV i s verzí stanoviska, koncem listopadu by měl být schválen. Sršeň informoval o navázání kontaktů s romskými organizacemi a zapojení do CLLD, kde byly reakce, že některé MAS nereagovaly na zapojení s takovými typy organizací. Krist doplnil, že PS Program a vize pořádá seminář k tématu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji založili cluster v sociálním podnikání a jsou podporování krajem. Pošíková informovala o jednání s romskými organizacemi, kde NS MAS zastupovala Markéta Dvořáková a reagovala na dotazy k MAS a CLLD. Výbor NS MAS doporučuje MAS vstoupit do jednání s romskými organizacemi působícími v území MAS za účelem spolupráce na tvorbě SCLLD a její realizace. Krist navrhl se zastřešující romskou organizací začít spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci a jako NS MAS předat dále kontakty na KS a do regionů. Úkol 1/61: Výbor NS MAS pověřuje spoluprací s romskými organizacemi Markétu Dvořákovou (zástupce pro OP ZAM) vyhledat a kontaktovat zastřešující organizace a vhodné partnery pro podpis smlouvy s romskými organizacemi. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Dvořáková (MAS Brdy - Vltava) Usnesení 2/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj ve výši a náplni, která bude konzultována s poskytovatelem dotace. Žádost podána v celkové výši 2,3 mil. Kč s 70% dotací. Navržené aktivity jsou zajištění dvou pracovních míst, odměny odborníkům, zajištění kanceláře, náklady na vydání elektronického Zpravodaje a kompletní zajištění dvoudenního školení k dopracování SCLLD MAS konané v lednu/únoru Usnesení 3/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MZe na podporu NNO dle podmínek, které budou zveřejněny a konzultovány s poskytovatelem. Podmínky dotace nebyly zatím zveřejněny. Aktivity budou ke mzdovým výdajům a seminář k animaci a standardům. Usnesení 4/60: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity vzniku Venkovského parlamentu a pověřuje Jiřího Krista a Annu Čarkovou prvními kroky v přípravné platformě ke vzniku parlamentu a pozvání dalších partnerů. Čarkova se z jednání omluvila, ale zaslala vyjádření, že myšlenku Venkovského parlament považuje za prospěšnou jak na evropské úrovni, tak v ČR - je nejvyšší čas, aby si organizace zabývající se venkovem sedli k jednomu stolu, vyjasnily si role a začaly táhnout za jeden provaz. Jednání ke vzniku proběhnou v průběhu NKV Usnesení 5/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Anny Čarkové jako zástupce NS MAS na jednání PREPARE s maximálním finančním zajištěním Kč. Akce se Čarková účastnila, náklady NS MAS ve výši 5 058,50 Kč a refundace 8 278,50 Kč. Zpráva zveřejněna na webu a zaslána v podkladech.

4 Strana 4/9 Dostupná Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 1/60: Zaslat čestná prohlášení k zápisu členů Výboru a Kontrolní komise do spolkového rejstříku. Zodpovídá: členové Výboru a Kontrolní komise Termín: do konce září Splněno. Po dohodě s právníkem byly zaslány na soud změny potvrzení sídla, změna názvu, nové Stanovy ke zveřejnění a zapsání statutárního zástupce (předseda a místopředsedové). K zapsání změn udělena plná moc Mgr. Tomáši Šetinovi z Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., pobočka Brno, Orlí 36, PSČ , reg. číslo ČAK: Tajemnici Úkol 6/59: Přepracovat návrh na úpravu vnitřních směrnic, organizačního řádu a jednacího řádu Výboru. Termín: jednání 9/2014 Splněno. Návrh přepracován a zaslán k připomínkování, předem nebyly žádné zaslány. Více viz další bod jednání. Úkol 3/60: Připravit podklady pro volení valné hromady Termín: jednání 10-11/2014 Ostatním Pokračuje. Chystá se na jednání 11/2014 Úkol 4/59: Vyvolat jednání s AMSP o Rámcové smlouvě o spolupráci a podpoře CLLD. Zodpovídá: tajemnice, předseda Termín: konec srpna Bez dalšího jednání, poslední na ZŽ. Úkol 2/60: Informování České spořitelny o projektech spolupráce a zajištění předfinancování MAS. Zodpovídá: předseda Termín: jednání 10/2014. Splněno. Jednání předsedy a zástupce pro NNO předány podklady k výzvě na příjem projektů spolupráce a informační dopis MZe. K jednání se připojil František Kopecký za Olomoucký kraj (10 členů) 8. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Wintera Rada pro fondy hodnotitel Oranžová stuha jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů spolupráce RSK Olomouc první jednání s volbou místopředsedy RSK Z jednání se omluvil Florian (9 členů) Zpráva tajemnice ČZU jednání s PEF k zapojení do praxe, ustanovení Rady pro spolupráci s Praxí

5 Strana 5/9 Petr Hienl informoval o další spolupráci s ČZU za MAS práce na společném projektu ve spolupráci s venkovem. Za NS MAS účasten na Agrárních perspektivách, kde proběhla diskuze o venkovských tématech v rámci spolupráce s univerzitou je zapotřebí zapojení ze zdola a VŠ bude poté dále řešit, chybí propojka mezi praxí a teorií, v návaznosti na Radu pro spolupráci s praxí možnost spolupráce s PS Vzdělávání. Doporučeno, aby na KS vznikly PS pro vysoké školy v jednotlivých krajích intenzivnější jednání. Nutné dále pracovat na zavádění aplikací do praxe - to, co se na univerzitě zpracuje. Vznik Operačních skupin nyní je představa rozjet aktivitu v OPTP a poté v PRV, bylo by dobré zapojení MAS. Lidé z praxe založí na základě Evropského inovačního partnerství operační skupiny ve spolupráci s praxí MMR PS pro Integrované nástroje, představení MAS URR MMR jednání k nastavení integrovaných nástrojů s ITI a IPRÚ, jednání s ředitelem OPTP o průběhu projektů MAS (tři MAS neodevzdaly pracovní verzi strategie, ostatní průběh v pořádku, již jsou dotace propláceny) Pardubice konference IOP a IROP společně s Olgou Ondráčkovou Úřad vlády seminář pro MAS a další organizace k sociální tematice Pošíková informovala o organizaci semináře, kde za Agenturu pro sociální začleňování byl pro spolupráci MAS pověřen pan Čáp, který ochotně oponuje návrhy SCLLD a diskutuje s MAS o nastavení sociálních otázek ve strategiích. Více viz MMR odevzdání projektu podpora NNO MMR jednání k implementaci SCLLD, nastavení indikátorů a finalizace Manuálu pro tvorbu SCLLD MAS by měla mít funkci animace, vyhlášení výzvy, příjmu projektů, výběru projektů a doporučení k podpoře. Je vedena diskuze na zapojení MAS v období realizace projektů SCLLD. Pošmurný doplnil, že se chystá změna a upřesnění Metodiky pro integrované nástroje. Členové NS MAS budou dále informování. Implementační část strategie je něco jako žádost v Benefit, nebude součástí schvalovacího procesu. Vůči členské základně bude zpracován článek/materiál o průběhu a stavu vyjednávání. Zpráva místopředsedy Krista Ve středu proběhne jednání na MŽP, doposud jednání s výsledkem alokace 500 mil. Kč na implementaci OP ŽP a jeho aktivity pro CLLD. Cílem bude přesvědčit pana náměstka na návrh původních 2 mld. a rozšířit okruh témat tak, jak by mohlo být v IROP. Není v tom žádná administrace, ta by měla být v rámci IROP otázka je poměr administrace/realizace. Za PS Program a vize bude jednání k tématu sociální podnikání. Do konce roku plánováno ještě jedno setkání na téma Vztah CLLD a ITI. Diskuze na téma zapojení MAS do programových rámců, definice opatření realizovaných pomocí SCLLD a sešněrování pravidly pro celý OP. V současné době se vracejí připomínky k OP a tam bude vidět i reakce na nastavení CLLD. Zpráva místopředsedy Floriana Na jednání nebyl již přítomen z důvodu organizace NKV Prezident ELARD (Sršeň) Účast na Agrárních perspektivách, LINC 2014 a PREPARE Informoval o aktivitách ELARD k přípravě venkovského evropského parlamentu se snahou získat náměty z každé země EU. Účasten na Open Days 2014.

6 Strana 6/9 Jednání ELARD proběhlo po veřejném slyšení k CLLD koncem září. Byla přislíbena pomoc s nastavením CLLD od zástupců EK nástupkyně po Pedro Brosey v každé zemi se již rýsuje přesný obraz CLLD s nastavením režií (návod na režie). V rámci příprav bylo předloženo 108 PRV (regiony a státy) k připomínkování EK, dle informací PRV z ČR patří k nejhorším a je moc spjat s obsahem PRV Doporučeno minimálně vázat na předchozí 3 OSY, LEADER je moc spjat s programem. Současně se také řeší pojetí památek v PRV. ELARD podal několik projektů do programu Evropa pro občany apod. Spolupráce s PREPARE, FARNET a LDnet. Námět z Ministerstva kultury (paní Matoušková) zda by ze strany NS MAS byl zájem o ustanovení spolupráce a nastavení možného rozdělování dotací v rámci regionů na památky. Paul Soto byl vybrán se svou společností pro EK jako zajišťovatel ENRD deklarace více zaměření na MAS, lidí z praxe a na zástupce ministerstev. Předání informací z praxe. ELARD by rád nabídl v rámci svého projektu pro rok 2015 až 12 stáží po měsíci pro lidi z MAS. Jednání k Ukrajině, zde ELARD realizuje jako partner na Balkáně několik projektů. V rámci CLLD by měly být možné projekty spolupráce i s MAS mimo EU. Pokryty výstupy MAS z členského státu. Je možné vyjádřit zájem o spolupráci k ELARD. Hienl vznesl dotaz k případnému manuálu k projektům spolupráce. Sršeň reagoval, že by se mělo řešit v rámci nového ENRD, plán i manuál k projektům mimo EU popřípadě rozvojové pomoci. Hlavně kvůli nastavení výsledků. K jednání se připojil Polášek za Jihočeský kraj (10 členů) Členové řídících orgánů (platforem) OP OP VVVV Pošíková informovala, že nastavení CLLD by nemělo být, budou projektové šablony a prostředky na animaci a technickou pomoc - svůj zájem vyjádřilo cca 107 MAS. Národní institut dalšího vzdělávání dříve konzultace při zpracování šablon, pro by byla tato funkce na MAS (alokace 300 mil. Kč nad CLLD). Problém je, jak to na MAS administrovat. Diskuze o nastavení činností a jejich hrazení. MAP = místní akční plán a KAP = krajský akční plán původně diskuze o tom, zda bude tvořeno ORP a nositelem bude ORP. MŠMT na základě diskuzí s MAS změnilo na NIDV jako nositele kvality, a v území by byl nositelem aktivní partner. KAP pro střední školy. MAP pro mateřské a základní. Cílem je investice do školství vázat na kvalitu vzdělávání, vázat na šablony a měkké projekty je potřeba v SCLLD takto myslet. Plán zrealizovat seminář se zaměstnanci MŠMT - k základním a mateřským školám z hlediska kvality vzdělávání. Diskuze k napojení MAP na IROP ze strany MAS doporučeno při zpracování MAP vyjít z SCLLD. MAS by měla mít funkci k propojování škol a slaďování zájmů včetně konkrétní pomoci školám se šablonami. MAS musí být přímo u tvorby MAP důraz na kvalitu vzdělávání! Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Hienl v průběhu diskuze navrhl, aby byly zpracovány metodické listy pro MAS a SCLLD podmínil vznik systému metodických listů za účelem ucelenosti informací pro MAS. Doplnil, že se strategií se stále pracuje a potřeba ji hrnout dopředu a vyvíjet. Pošmurný informoval o implementaci a aktualizaci MPIN, implementační část z jednotlivých programových rámců, finanční a akční plán, aktivity budou přímo vázány na SC, rozdělení čerpání MAS zpracovat výstupy pro MAS, jednají MZe a MMR, celá SCLLD bude nahrávána v.pdf nebo zveřejněn odkaz ke stažení. Je také potřeba popsat systém evaluace SCLLD MAS by měly mít přístup k datům z MS o projektech realizovaných

7 Strana 7/9 v území MAS. Bude hlídána linka mezi implementační a analytickou částí. Akční plán pro financování aktivit mimo OP bude dobrovolný. Úkol 3/61: Zpracovat informaci pro MAS o vyjednávání a postupu zpracování informací a odkazů k SCLLD. Termín: ihned Zodpovídá: Pošmurný, Špiková Výběr SCLLD je definován v MPIN, kritéria výběru jsou uvedena v dokumentu, který bude aktualizován, a kritéria budou dále popsána. Zda splňuje základní kritéria v MPIN. IROP k CLLD připomínka, že by CLLD nemělo být ve více TC, návaznost jenom na jeden TC SCLLD má zahrnovat vše (9b). V průběhu jednání oslovil členy Výboru pan Rampas ze SPOV a osobně pozval členy Výboru na večerní program a popřál příjemnou konferenci a zbytek jednání. OP PIK Špiková informovovala o výzvě nominovat zástupce do MV OP PIK - nominována Olga Ondráčková. Sršeň v závěru informoval o jednáních Výborů pro evropskou integraci a podvýboru, kde jsou vedena jednání s náměstkem Novotným a ministrem MPO o nastavení OP PIK. Bylo uděláno usnesení, že souhlasí s podporou mikropodniků přes MAS a CLLD. Stejné by mělo být i v Hospodářském výboru. Dále informoval o semináři s Bohemia EU Planner, který se bude konat dne s názvem Konference na podporu regionálního rozvoje v boji proti sociální vyloučenosti a chudobě. Čepelka na závěr doplnil doporučení vyzvat ředitele PRV, pana Taberyho k jednání vůči MPO k nastavení podpory malých a středních podniků na venkově. 9. Zapojení do aktivit vzniku Venkovského parlamentu (Krist, Čarková) příprava platformy a pozvání dalších partnerů Více viz výše plnění usnesení. 10. Informace o průběhu projektů NS MAS (Špiková) OPTP (informace o vyúčtování projektu) odevzdáno vyúčtování a dokončena administrativní kontrola závěrečné Žádosti o platbu č. 01/ Schválený rozpočet byl Kč; realizované výdaje: ,61 Kč; rozdíl: ,39 Kč. Plánované mzdové výdaje ve výši Kč, kde čerpáno bylo celkem Kč. Rozdíl: Kč - úspora na základě toho, že projekt byl realizován v rámci pracovníků NS MAS z větší části na DPP, uvedené náklady byly dostačující k realizaci projektu a jeho plánovaných aktivit. Plánované výdaje na služby byly Kč, kde čerpáno bylo celkem ,61 Kč. Rozdíl: ,39 Kč - úspora v návaznosti na cenu služeb, které byly objednány na základě průzkumů trhu. Služby byly dostačující k plnění projektu. V rámci projektu byla vytvořena databáze o MAS a jejich dosavadní činnosti alokace, počet výzev, počet projektů apod. Zatím v testovací verzi, MAS budou informovány o spuštění čistého provozu stále jsou zjišťovány nové informace. MMR (příprava seminářů v regionech, prezentace za NS MAS) kraj Termín pověřený organizátor 1 Vysočina bude doplněno 2 Ústecký bude doplněno 3 Středočeský bude doplněno 4 Karlovarský bude doplněno 5 Královéhradecký Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 6 Liberecký MAS Frýdlantsko, z.s. 7 Olomoucký Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 8 Pardubický bude doplněno

8 Strana 8/9 9 Jihomoravský OS MAS Za humnama 10 Jihočeský MAS Česká Kanada 11 Moravskoslezský bude doplněno bude doplněno 12 Plzeňský bude doplněno bude doplněno 13 Zlínský bude doplněno bude doplněno Náklady na školení budou dle rozpočtu maximálně Kč s dodržením stanovených limitů. Organizátoři, kteří byli pověřeni KS zasílají informace o zajištění, na základě kterých jim budou vystaveny objednávky. Pokud byla tajemnice požádána, tak se snaží dané akce účastnit. Usnesení 4/61: Výbor NS MAS schvaluje zajištění seminářů v rámci projektu podpořeného MMR jednotlivými pověřenými organizacemi. všichni pro schváleno V následující části jednání byla představena vzorová prezentace na školení, která byla vytvořena na základě dostupných informací o územní dimenzi. Diskuze nad variantami nastavení CLLD v OP, funkcemi MAS a jejich hrazené činnosti v období Jeden z typů území je VENKOV (obce do 25 tis. obyvatel). Definice územní dimenze, pojetí integrovaných nástrojů a individuálních projektů => všechny projekty jsou individuální, ale u integrovaných nástrojů je jiný výběr těchto projektů. U integrovaných nástrojů je také jiná míra kofinancování CLLD má nižší kofinancování žadatelem. Informace mohou být změněny v návaznosti na připomínkování OP ze strany EK. Diskuze nad animačními náklady, respektive nad modelem rozdělení dle počtu obyvatel v IROP. Celkem je k dispozici 2 mld. Kč na režie pro všechny MAS na celé období => režie na animaci a režie na administraci. Doposud byl paušál a tím i velké MAS měly méně jak malé MAS. Proběhla diskuze v rámci návrhu a podkladů. Ohledně alokací na OP, respektive rozdělení mezi MAS se stále diskutuje => NS MAS má za úkol posilovat podporu všech kvalitních SCLLD je nutno definovat časový proces na standardy, návrh na režie ze strany ŘO IROP, kde by měl mít vliv počet OP v administraci, poměr animace a administraci zatím nebyl návrh ze strany ŘO IROP předloženo. V rámci SCLLD je možné také definovat vlastní projekty a s tím také související částku na administraci projektu a odpovídající režie (dle pravidel programu). Pravidlo kontroly bude nastaveno na n nebo n+1 diskuze o plnění harmonogramu. Alokace při odstoupení žadatele by měla mít možnost znovu vrácení do výzev. V rámci IROP je v diskuzi požadavek na co nejrychlejší čerpání s čímž jsou spojeny i náklady na administraci a jejich rozložení v čase při tvorbě implementační části SCLLD by měly být známy požadavky ŘO na tuto administraci a s tím související kontroly apod. MAS potřebují ŘO OP k využití nástroje CLLD ne naopak povinnost má jenom PRV a ostatní OP toto zahrnuly na základě požadavku VENKOVA partnerský přístup ze strany ŘO a ministerstev. Výše uvedené jsou návrhy do diskuze. NS MAS nepíše metodiky, pouze předkládá různé návrhy. Diskuze se nejvíce účastnil Hienl, Pošmurný a Krist. Ze strany NS MAS jsou dělány návrhy pro to, aby MAS měly vodítko pro nastavení alokací svých SCLLD a současně nebyla čára pro podporu. Čepelka opět zdůraznil, že pro MAS je velký prostor ve svých projektech s dalšími partnery z regionu. RSK nebude mluvit do výzev integrovaným nástrojům, ale bude tyto výzvy sdružovat jako ucelené informace. RSK může doporučovat vyhlášení výzev vůči individuálním projektům mimo integrované nástroje.

9 Strana 9/9 11. Aktualizace vnitřních směrnic NS MAS (Špiková) Členům Výboru byl rozeslán návrh na aktualizaci vnitřních směrnic organizace včetně příloh, jako je jednací řád Výboru a Organizační řád NS MAS. Vyznačené změny se týkají hlavně zpřesnění oběhu účetních dokladů a vystavování objednávek v návaznosti na projekty a plné moci. Byly zpřesněny definice možnosti cestovních náhrad a limitů za ubytování. Měny navazují také na nové Stanovy organizace schválené Valnou hromadou v březnu Odsouhlasení směrnic bylo odloženo na jednání 11/2014 s platností dokumentu k datu, kdy budou promítnuty změny ve spolkovém rejstříku. 12. Různé V bodě různé se diskutovalo o zveřejnění doplňujících materiálů pro standardizaci MAS a jejich doporučující charakter nebo závaznost viz /komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html Krist doporučil schraňovat zkušenosti s řešením různých statí nebo doporučujících právníků apod. Špiková doplnila, že na takovéto dotazy odkazuje zpět na KS k předání zkušeností. Polášek doplnil, že když chtěl podobné již před půl rokem, tak nebylo akceptováno a i ze zkušenosti s jejich KS, kde bylo více právních pohledů od tří přizvaných právníků. V diskuzi vznikla obava, že Metodika nebude brána jako doporučená, ale závazná, a to je velký rozdíl ve výkladu ŘO PRV a SZIF uznání splnění standardů ukáže až pohled SZIF u kontroly co je v rámci doporučení nad rámec standardů a co ne - právní služby a konzultace => různé pohledy. Zveřejněný dokument je docela pozdě před příjmem standardů a MAS již reagovaly na standardy dle svých právníků. Výbor NS MAS žádá příslušné orgány MZe, aby zveřejněné doporučující dokumenty byly pouze jedním z právních výkladů standardů dle Metodiky pro standardizaci MAS zpráva z PREPARE Gathering 2014 ( září 2014, Čarkova) Zpráva byla zaslána v podkladech a je zveřejněna webu v sekci zprávy z pracovních cest zpráva z Veřejného slyšení k CLLD ( , Sršeň) Bylo projednáno viz bod ELARD. Stanovisko v návrhu dostupné na webu EHSV, stále je možné Hakenovi jako zpravodajovi, připomínkovat. Další jednání Výboru bude v Kyjově s programem do středy Ukončení v 16:40 Ověřil dne: Charouzek Lahoda Zapsala: Olga Špiková

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Pracovní skupina LEADER

Pracovní skupina LEADER Pracovní skupina LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010 Členové PS LEADER 2009-10

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava 3. jednání PS1 19.1.2015, Pardubice T. Kořínek, M. Janovský 2 Harmonogram jednání 1. Informace o stávajícím

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více