Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015."

Transkript

1 Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních záležitostech Národní konference VENKOV 2014 a o účasti 360 nahlášených. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl místopředseda Jiří Krist, omluvil předsedu Wintera z jednání a vyzval k doplnění programu: Špiková informovala o doplnění programu a předsazení těchto bodů původním bodům jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (9 členů). 1. členská přihláška Kancelář NS MAS obdržela přihlášku MAS Frýdlantsko-Beskydy (Moravskoslezský kraj). Krist jako zástupce za Moravskoslezskou KS MAS informoval o nové MAS, jejichž území bylo v SPL MAS Pobeskydí a doporučil jejich přijetí. Zemanová z MAS Frýdlantsko informovala o jejich výtce k názvu MAS, kde může docházet k záměnám s názvem jejich MAS a doporučila informovat zástupce MAS Frýdlantsko - Beskydy s prosbou o změnu názvu. Usnesení 1/61: Výbor NS MAS schvaluje ze člena organizace MAS Frýdlantsko-Beskydy. pro: 8 proti: zdržel se: 1 schváleno 2. změna termínu volební Valné hromady v roce 2015 Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce Termín konání by byl ve středu v Zábřehu na Moravě od 11:00 bez programu den před akcí. Pro zájemce bude zajištěno ubytování, ale bez oficiálního společného večeru. Pokyny pro krajské volební valné hromady budou zaslány před jednáním v listopadu, kdy první termíny VH KS by měly být 3 měsíce před konáním VH NS MAS ( ). Usnesení 2/61: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v roce 2015 na středu 11. března 2015 s místem konání Zábřeh na Moravě, organizací bude pověřena MAS Horní Pomoraví o.p.s. všichni pro schváleno

2 Strana 2/9 3. nominace do PS Ministerstva kultury NS MAS obdržela od MV výzvu k nominaci člena a náhradníka do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury. KS byly osloveny a vrátily se nominace na člena Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradníka Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). Usnesení 3/61: Výbor NS MAS schvaluje nominaci do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury člen Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradník Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). všichni pro schváleno 4. spolupráce s organizací Portedo o.p.s. Špiková informovala o zaslaném návrhu na spolupráci ze strany organizace Portedo o.p.s., kde při podrobnější diskuzi byla NS MAS informována o finanční spoluúčasti partnerů na přípravě projektu. Pošíková informovala, že podklady k projektu byly konzultovány s kolegy z MŠMT z odboru přípravy OP VVV. Žádost o rozeslání dopisu na základní umělecké školy nemůžeme; zrealizovat s ohledem na fakt, že NS MAS bude zapojena do implementace OP VVV jako konzultační poradce žadatelům a v dalších činnostech souvisejících s přípravou projektů v regionálním školství. Dle informace od oddělení metodiky OP VVV není z hlediska OP VVV relevantní v tuto chvíli požadovat finanční částky od potencionálních partnerů v projektu pro přípravu projektu, navíc s ohledem na fakt, že dosud není schválen operační program a není tedy zcela jasné, kdy přesně budou výzvy na ZUŠ vyhlášeny. Nedoporučujeme vyžadovat od škol finanční podíl na přípravě projektu. OP VVV počítá s vyhlašováním výzev hlavně formou zjednodušeného vykazování, kde oprávněným žadatelem bude vždy konkrétní škola, jako konečný příjemce. Takto bude také reagováno zástupcům Portedo o.p.s. 5. Festival Muzik 2015 František Kopecký zaslal informaci o plnění úkolu zadaného na jednání Výboru v Týnci. Na základě nabídky ze strany občanského sdružení KYTICE pověřen za NS MAS domluvením spolupráce na organizaci Festivalu muzik MAS Po několika telefonátech s kontaktní osobou panem Harčaríkem se z jeho nabídky spolupráce na rok 2015 vyklubala aktuální žádost o v podstatě finanční podporu letošního ročníku, a to tak, že by NS MAS uhradila výdaje za jednu jím vybranou kapelu ze Slovácka, která by tímto jakoby reprezentovala na třídenním festivalu Národní síť a byla jejím vyslancem. Náklady na cestovné, stravu a ubytování by se vyšplhaly zřejmě až na částku Kč, NS MAS by zřejmě mohla umístit někam v rámci jejich koncertů bannery, možná by se i dostala malým logem na plakát Hudebního festivalu setkání lidových muzik, který se bude konat letos v listopadu v Praze. Pln důvěry ve Váš shodný názor jsem tuto podobu spolupráce odmítl, protože ji nepovažuji za efektivní způsob propagace NS MAS. O podobě spolupráce s tímto občanským sdružením na podobě festivalu 2015 jsem připraven nadále jednat. 6. Zpráva z Open Days 2014 Pod heslem Společný růst- chytrá investice do lidí došlo ke 12 ročníku workshopů, seminářů, přednášek, kulatých stolů, debat a výstav. Program naplňovalo 26 diskusí organizovaných regionálními partnerstvími partnerství (regionů nebo měst), 40 workshopů - diskusí pořádaných regionálními politikami Generálního ředitelství Evropské komise, 34 workshopů pořádaných v rámci Výboru regionů, 8 univerzitních seminářů a doprovodného programu. Sršeň doplnil o informace k diskuzi k nastavení ITI a CLLD v rámci jednoho území a o nastavení CLLD a ENRD, kde je již představa o její činnosti pro období (v každé zemi by měl být expert). Workshop k budování kapacit v regionech účastníci ŘO, PA a praxe - existuje Metodický pokyn k platbám na režie.

3 Strana 3/9 Obecně jsou akce o kontaktech a lidech z regionů jak v ČR, tak i v EU. Na akci byly silně zastoupeny kraje odbory regionální rozvoje. Za NS MAS se akce účastnili 3 zástupci NS MAS a 2 za ELARD. 7. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Jana Floriana jako zástupce NS MAS na veřejném slyšení k CLLD, které se koná v Bruselu s maximálním finančním zajištěním Kč. Florian se akce neúčastnil, náklady byly vyšší. Sršeň informoval o účasti cca 200 osob z EU, MAS a ŘO, DG Agri a DG Regio, zástupce Asociací za sociální oblast i z ČR, připomínky budou zapracovány, do konce listopadu finální verze Stanoviska a dále rozesílán jako doporučující stanovisko. Roman Haken je iniciátorem stanoviska, měl by dojet na NKV i s verzí stanoviska, koncem listopadu by měl být schválen. Sršeň informoval o navázání kontaktů s romskými organizacemi a zapojení do CLLD, kde byly reakce, že některé MAS nereagovaly na zapojení s takovými typy organizací. Krist doplnil, že PS Program a vize pořádá seminář k tématu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji založili cluster v sociálním podnikání a jsou podporování krajem. Pošíková informovala o jednání s romskými organizacemi, kde NS MAS zastupovala Markéta Dvořáková a reagovala na dotazy k MAS a CLLD. Výbor NS MAS doporučuje MAS vstoupit do jednání s romskými organizacemi působícími v území MAS za účelem spolupráce na tvorbě SCLLD a její realizace. Krist navrhl se zastřešující romskou organizací začít spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci a jako NS MAS předat dále kontakty na KS a do regionů. Úkol 1/61: Výbor NS MAS pověřuje spoluprací s romskými organizacemi Markétu Dvořákovou (zástupce pro OP ZAM) vyhledat a kontaktovat zastřešující organizace a vhodné partnery pro podpis smlouvy s romskými organizacemi. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Dvořáková (MAS Brdy - Vltava) Usnesení 2/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj ve výši a náplni, která bude konzultována s poskytovatelem dotace. Žádost podána v celkové výši 2,3 mil. Kč s 70% dotací. Navržené aktivity jsou zajištění dvou pracovních míst, odměny odborníkům, zajištění kanceláře, náklady na vydání elektronického Zpravodaje a kompletní zajištění dvoudenního školení k dopracování SCLLD MAS konané v lednu/únoru Usnesení 3/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MZe na podporu NNO dle podmínek, které budou zveřejněny a konzultovány s poskytovatelem. Podmínky dotace nebyly zatím zveřejněny. Aktivity budou ke mzdovým výdajům a seminář k animaci a standardům. Usnesení 4/60: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity vzniku Venkovského parlamentu a pověřuje Jiřího Krista a Annu Čarkovou prvními kroky v přípravné platformě ke vzniku parlamentu a pozvání dalších partnerů. Čarkova se z jednání omluvila, ale zaslala vyjádření, že myšlenku Venkovského parlament považuje za prospěšnou jak na evropské úrovni, tak v ČR - je nejvyšší čas, aby si organizace zabývající se venkovem sedli k jednomu stolu, vyjasnily si role a začaly táhnout za jeden provaz. Jednání ke vzniku proběhnou v průběhu NKV Usnesení 5/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Anny Čarkové jako zástupce NS MAS na jednání PREPARE s maximálním finančním zajištěním Kč. Akce se Čarková účastnila, náklady NS MAS ve výši 5 058,50 Kč a refundace 8 278,50 Kč. Zpráva zveřejněna na webu a zaslána v podkladech.

4 Strana 4/9 Dostupná Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 1/60: Zaslat čestná prohlášení k zápisu členů Výboru a Kontrolní komise do spolkového rejstříku. Zodpovídá: členové Výboru a Kontrolní komise Termín: do konce září Splněno. Po dohodě s právníkem byly zaslány na soud změny potvrzení sídla, změna názvu, nové Stanovy ke zveřejnění a zapsání statutárního zástupce (předseda a místopředsedové). K zapsání změn udělena plná moc Mgr. Tomáši Šetinovi z Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., pobočka Brno, Orlí 36, PSČ , reg. číslo ČAK: Tajemnici Úkol 6/59: Přepracovat návrh na úpravu vnitřních směrnic, organizačního řádu a jednacího řádu Výboru. Termín: jednání 9/2014 Splněno. Návrh přepracován a zaslán k připomínkování, předem nebyly žádné zaslány. Více viz další bod jednání. Úkol 3/60: Připravit podklady pro volení valné hromady Termín: jednání 10-11/2014 Ostatním Pokračuje. Chystá se na jednání 11/2014 Úkol 4/59: Vyvolat jednání s AMSP o Rámcové smlouvě o spolupráci a podpoře CLLD. Zodpovídá: tajemnice, předseda Termín: konec srpna Bez dalšího jednání, poslední na ZŽ. Úkol 2/60: Informování České spořitelny o projektech spolupráce a zajištění předfinancování MAS. Zodpovídá: předseda Termín: jednání 10/2014. Splněno. Jednání předsedy a zástupce pro NNO předány podklady k výzvě na příjem projektů spolupráce a informační dopis MZe. K jednání se připojil František Kopecký za Olomoucký kraj (10 členů) 8. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Wintera Rada pro fondy hodnotitel Oranžová stuha jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů spolupráce RSK Olomouc první jednání s volbou místopředsedy RSK Z jednání se omluvil Florian (9 členů) Zpráva tajemnice ČZU jednání s PEF k zapojení do praxe, ustanovení Rady pro spolupráci s Praxí

5 Strana 5/9 Petr Hienl informoval o další spolupráci s ČZU za MAS práce na společném projektu ve spolupráci s venkovem. Za NS MAS účasten na Agrárních perspektivách, kde proběhla diskuze o venkovských tématech v rámci spolupráce s univerzitou je zapotřebí zapojení ze zdola a VŠ bude poté dále řešit, chybí propojka mezi praxí a teorií, v návaznosti na Radu pro spolupráci s praxí možnost spolupráce s PS Vzdělávání. Doporučeno, aby na KS vznikly PS pro vysoké školy v jednotlivých krajích intenzivnější jednání. Nutné dále pracovat na zavádění aplikací do praxe - to, co se na univerzitě zpracuje. Vznik Operačních skupin nyní je představa rozjet aktivitu v OPTP a poté v PRV, bylo by dobré zapojení MAS. Lidé z praxe založí na základě Evropského inovačního partnerství operační skupiny ve spolupráci s praxí MMR PS pro Integrované nástroje, představení MAS URR MMR jednání k nastavení integrovaných nástrojů s ITI a IPRÚ, jednání s ředitelem OPTP o průběhu projektů MAS (tři MAS neodevzdaly pracovní verzi strategie, ostatní průběh v pořádku, již jsou dotace propláceny) Pardubice konference IOP a IROP společně s Olgou Ondráčkovou Úřad vlády seminář pro MAS a další organizace k sociální tematice Pošíková informovala o organizaci semináře, kde za Agenturu pro sociální začleňování byl pro spolupráci MAS pověřen pan Čáp, který ochotně oponuje návrhy SCLLD a diskutuje s MAS o nastavení sociálních otázek ve strategiích. Více viz MMR odevzdání projektu podpora NNO MMR jednání k implementaci SCLLD, nastavení indikátorů a finalizace Manuálu pro tvorbu SCLLD MAS by měla mít funkci animace, vyhlášení výzvy, příjmu projektů, výběru projektů a doporučení k podpoře. Je vedena diskuze na zapojení MAS v období realizace projektů SCLLD. Pošmurný doplnil, že se chystá změna a upřesnění Metodiky pro integrované nástroje. Členové NS MAS budou dále informování. Implementační část strategie je něco jako žádost v Benefit, nebude součástí schvalovacího procesu. Vůči členské základně bude zpracován článek/materiál o průběhu a stavu vyjednávání. Zpráva místopředsedy Krista Ve středu proběhne jednání na MŽP, doposud jednání s výsledkem alokace 500 mil. Kč na implementaci OP ŽP a jeho aktivity pro CLLD. Cílem bude přesvědčit pana náměstka na návrh původních 2 mld. a rozšířit okruh témat tak, jak by mohlo být v IROP. Není v tom žádná administrace, ta by měla být v rámci IROP otázka je poměr administrace/realizace. Za PS Program a vize bude jednání k tématu sociální podnikání. Do konce roku plánováno ještě jedno setkání na téma Vztah CLLD a ITI. Diskuze na téma zapojení MAS do programových rámců, definice opatření realizovaných pomocí SCLLD a sešněrování pravidly pro celý OP. V současné době se vracejí připomínky k OP a tam bude vidět i reakce na nastavení CLLD. Zpráva místopředsedy Floriana Na jednání nebyl již přítomen z důvodu organizace NKV Prezident ELARD (Sršeň) Účast na Agrárních perspektivách, LINC 2014 a PREPARE Informoval o aktivitách ELARD k přípravě venkovského evropského parlamentu se snahou získat náměty z každé země EU. Účasten na Open Days 2014.

6 Strana 6/9 Jednání ELARD proběhlo po veřejném slyšení k CLLD koncem září. Byla přislíbena pomoc s nastavením CLLD od zástupců EK nástupkyně po Pedro Brosey v každé zemi se již rýsuje přesný obraz CLLD s nastavením režií (návod na režie). V rámci příprav bylo předloženo 108 PRV (regiony a státy) k připomínkování EK, dle informací PRV z ČR patří k nejhorším a je moc spjat s obsahem PRV Doporučeno minimálně vázat na předchozí 3 OSY, LEADER je moc spjat s programem. Současně se také řeší pojetí památek v PRV. ELARD podal několik projektů do programu Evropa pro občany apod. Spolupráce s PREPARE, FARNET a LDnet. Námět z Ministerstva kultury (paní Matoušková) zda by ze strany NS MAS byl zájem o ustanovení spolupráce a nastavení možného rozdělování dotací v rámci regionů na památky. Paul Soto byl vybrán se svou společností pro EK jako zajišťovatel ENRD deklarace více zaměření na MAS, lidí z praxe a na zástupce ministerstev. Předání informací z praxe. ELARD by rád nabídl v rámci svého projektu pro rok 2015 až 12 stáží po měsíci pro lidi z MAS. Jednání k Ukrajině, zde ELARD realizuje jako partner na Balkáně několik projektů. V rámci CLLD by měly být možné projekty spolupráce i s MAS mimo EU. Pokryty výstupy MAS z členského státu. Je možné vyjádřit zájem o spolupráci k ELARD. Hienl vznesl dotaz k případnému manuálu k projektům spolupráce. Sršeň reagoval, že by se mělo řešit v rámci nového ENRD, plán i manuál k projektům mimo EU popřípadě rozvojové pomoci. Hlavně kvůli nastavení výsledků. K jednání se připojil Polášek za Jihočeský kraj (10 členů) Členové řídících orgánů (platforem) OP OP VVVV Pošíková informovala, že nastavení CLLD by nemělo být, budou projektové šablony a prostředky na animaci a technickou pomoc - svůj zájem vyjádřilo cca 107 MAS. Národní institut dalšího vzdělávání dříve konzultace při zpracování šablon, pro by byla tato funkce na MAS (alokace 300 mil. Kč nad CLLD). Problém je, jak to na MAS administrovat. Diskuze o nastavení činností a jejich hrazení. MAP = místní akční plán a KAP = krajský akční plán původně diskuze o tom, zda bude tvořeno ORP a nositelem bude ORP. MŠMT na základě diskuzí s MAS změnilo na NIDV jako nositele kvality, a v území by byl nositelem aktivní partner. KAP pro střední školy. MAP pro mateřské a základní. Cílem je investice do školství vázat na kvalitu vzdělávání, vázat na šablony a měkké projekty je potřeba v SCLLD takto myslet. Plán zrealizovat seminář se zaměstnanci MŠMT - k základním a mateřským školám z hlediska kvality vzdělávání. Diskuze k napojení MAP na IROP ze strany MAS doporučeno při zpracování MAP vyjít z SCLLD. MAS by měla mít funkci k propojování škol a slaďování zájmů včetně konkrétní pomoci školám se šablonami. MAS musí být přímo u tvorby MAP důraz na kvalitu vzdělávání! Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Hienl v průběhu diskuze navrhl, aby byly zpracovány metodické listy pro MAS a SCLLD podmínil vznik systému metodických listů za účelem ucelenosti informací pro MAS. Doplnil, že se strategií se stále pracuje a potřeba ji hrnout dopředu a vyvíjet. Pošmurný informoval o implementaci a aktualizaci MPIN, implementační část z jednotlivých programových rámců, finanční a akční plán, aktivity budou přímo vázány na SC, rozdělení čerpání MAS zpracovat výstupy pro MAS, jednají MZe a MMR, celá SCLLD bude nahrávána v.pdf nebo zveřejněn odkaz ke stažení. Je také potřeba popsat systém evaluace SCLLD MAS by měly mít přístup k datům z MS o projektech realizovaných

7 Strana 7/9 v území MAS. Bude hlídána linka mezi implementační a analytickou částí. Akční plán pro financování aktivit mimo OP bude dobrovolný. Úkol 3/61: Zpracovat informaci pro MAS o vyjednávání a postupu zpracování informací a odkazů k SCLLD. Termín: ihned Zodpovídá: Pošmurný, Špiková Výběr SCLLD je definován v MPIN, kritéria výběru jsou uvedena v dokumentu, který bude aktualizován, a kritéria budou dále popsána. Zda splňuje základní kritéria v MPIN. IROP k CLLD připomínka, že by CLLD nemělo být ve více TC, návaznost jenom na jeden TC SCLLD má zahrnovat vše (9b). V průběhu jednání oslovil členy Výboru pan Rampas ze SPOV a osobně pozval členy Výboru na večerní program a popřál příjemnou konferenci a zbytek jednání. OP PIK Špiková informovovala o výzvě nominovat zástupce do MV OP PIK - nominována Olga Ondráčková. Sršeň v závěru informoval o jednáních Výborů pro evropskou integraci a podvýboru, kde jsou vedena jednání s náměstkem Novotným a ministrem MPO o nastavení OP PIK. Bylo uděláno usnesení, že souhlasí s podporou mikropodniků přes MAS a CLLD. Stejné by mělo být i v Hospodářském výboru. Dále informoval o semináři s Bohemia EU Planner, který se bude konat dne s názvem Konference na podporu regionálního rozvoje v boji proti sociální vyloučenosti a chudobě. Čepelka na závěr doplnil doporučení vyzvat ředitele PRV, pana Taberyho k jednání vůči MPO k nastavení podpory malých a středních podniků na venkově. 9. Zapojení do aktivit vzniku Venkovského parlamentu (Krist, Čarková) příprava platformy a pozvání dalších partnerů Více viz výše plnění usnesení. 10. Informace o průběhu projektů NS MAS (Špiková) OPTP (informace o vyúčtování projektu) odevzdáno vyúčtování a dokončena administrativní kontrola závěrečné Žádosti o platbu č. 01/ Schválený rozpočet byl Kč; realizované výdaje: ,61 Kč; rozdíl: ,39 Kč. Plánované mzdové výdaje ve výši Kč, kde čerpáno bylo celkem Kč. Rozdíl: Kč - úspora na základě toho, že projekt byl realizován v rámci pracovníků NS MAS z větší části na DPP, uvedené náklady byly dostačující k realizaci projektu a jeho plánovaných aktivit. Plánované výdaje na služby byly Kč, kde čerpáno bylo celkem ,61 Kč. Rozdíl: ,39 Kč - úspora v návaznosti na cenu služeb, které byly objednány na základě průzkumů trhu. Služby byly dostačující k plnění projektu. V rámci projektu byla vytvořena databáze o MAS a jejich dosavadní činnosti alokace, počet výzev, počet projektů apod. Zatím v testovací verzi, MAS budou informovány o spuštění čistého provozu stále jsou zjišťovány nové informace. MMR (příprava seminářů v regionech, prezentace za NS MAS) kraj Termín pověřený organizátor 1 Vysočina bude doplněno 2 Ústecký bude doplněno 3 Středočeský bude doplněno 4 Karlovarský bude doplněno 5 Královéhradecký Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 6 Liberecký MAS Frýdlantsko, z.s. 7 Olomoucký Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 8 Pardubický bude doplněno

8 Strana 8/9 9 Jihomoravský OS MAS Za humnama 10 Jihočeský MAS Česká Kanada 11 Moravskoslezský bude doplněno bude doplněno 12 Plzeňský bude doplněno bude doplněno 13 Zlínský bude doplněno bude doplněno Náklady na školení budou dle rozpočtu maximálně Kč s dodržením stanovených limitů. Organizátoři, kteří byli pověřeni KS zasílají informace o zajištění, na základě kterých jim budou vystaveny objednávky. Pokud byla tajemnice požádána, tak se snaží dané akce účastnit. Usnesení 4/61: Výbor NS MAS schvaluje zajištění seminářů v rámci projektu podpořeného MMR jednotlivými pověřenými organizacemi. všichni pro schváleno V následující části jednání byla představena vzorová prezentace na školení, která byla vytvořena na základě dostupných informací o územní dimenzi. Diskuze nad variantami nastavení CLLD v OP, funkcemi MAS a jejich hrazené činnosti v období Jeden z typů území je VENKOV (obce do 25 tis. obyvatel). Definice územní dimenze, pojetí integrovaných nástrojů a individuálních projektů => všechny projekty jsou individuální, ale u integrovaných nástrojů je jiný výběr těchto projektů. U integrovaných nástrojů je také jiná míra kofinancování CLLD má nižší kofinancování žadatelem. Informace mohou být změněny v návaznosti na připomínkování OP ze strany EK. Diskuze nad animačními náklady, respektive nad modelem rozdělení dle počtu obyvatel v IROP. Celkem je k dispozici 2 mld. Kč na režie pro všechny MAS na celé období => režie na animaci a režie na administraci. Doposud byl paušál a tím i velké MAS měly méně jak malé MAS. Proběhla diskuze v rámci návrhu a podkladů. Ohledně alokací na OP, respektive rozdělení mezi MAS se stále diskutuje => NS MAS má za úkol posilovat podporu všech kvalitních SCLLD je nutno definovat časový proces na standardy, návrh na režie ze strany ŘO IROP, kde by měl mít vliv počet OP v administraci, poměr animace a administraci zatím nebyl návrh ze strany ŘO IROP předloženo. V rámci SCLLD je možné také definovat vlastní projekty a s tím také související částku na administraci projektu a odpovídající režie (dle pravidel programu). Pravidlo kontroly bude nastaveno na n nebo n+1 diskuze o plnění harmonogramu. Alokace při odstoupení žadatele by měla mít možnost znovu vrácení do výzev. V rámci IROP je v diskuzi požadavek na co nejrychlejší čerpání s čímž jsou spojeny i náklady na administraci a jejich rozložení v čase při tvorbě implementační části SCLLD by měly být známy požadavky ŘO na tuto administraci a s tím související kontroly apod. MAS potřebují ŘO OP k využití nástroje CLLD ne naopak povinnost má jenom PRV a ostatní OP toto zahrnuly na základě požadavku VENKOVA partnerský přístup ze strany ŘO a ministerstev. Výše uvedené jsou návrhy do diskuze. NS MAS nepíše metodiky, pouze předkládá různé návrhy. Diskuze se nejvíce účastnil Hienl, Pošmurný a Krist. Ze strany NS MAS jsou dělány návrhy pro to, aby MAS měly vodítko pro nastavení alokací svých SCLLD a současně nebyla čára pro podporu. Čepelka opět zdůraznil, že pro MAS je velký prostor ve svých projektech s dalšími partnery z regionu. RSK nebude mluvit do výzev integrovaným nástrojům, ale bude tyto výzvy sdružovat jako ucelené informace. RSK může doporučovat vyhlášení výzev vůči individuálním projektům mimo integrované nástroje.

9 Strana 9/9 11. Aktualizace vnitřních směrnic NS MAS (Špiková) Členům Výboru byl rozeslán návrh na aktualizaci vnitřních směrnic organizace včetně příloh, jako je jednací řád Výboru a Organizační řád NS MAS. Vyznačené změny se týkají hlavně zpřesnění oběhu účetních dokladů a vystavování objednávek v návaznosti na projekty a plné moci. Byly zpřesněny definice možnosti cestovních náhrad a limitů za ubytování. Měny navazují také na nové Stanovy organizace schválené Valnou hromadou v březnu Odsouhlasení směrnic bylo odloženo na jednání 11/2014 s platností dokumentu k datu, kdy budou promítnuty změny ve spolkovém rejstříku. 12. Různé V bodě různé se diskutovalo o zveřejnění doplňujících materiálů pro standardizaci MAS a jejich doporučující charakter nebo závaznost viz 2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html Krist doporučil schraňovat zkušenosti s řešením různých statí nebo doporučujících právníků apod. Špiková doplnila, že na takovéto dotazy odkazuje zpět na KS k předání zkušeností. Polášek doplnil, že když chtěl podobné již před půl rokem, tak nebylo akceptováno a i ze zkušenosti s jejich KS, kde bylo více právních pohledů od tří přizvaných právníků. V diskuzi vznikla obava, že Metodika nebude brána jako doporučená, ale závazná, a to je velký rozdíl ve výkladu ŘO PRV a SZIF uznání splnění standardů ukáže až pohled SZIF u kontroly co je v rámci doporučení nad rámec standardů a co ne - právní služby a konzultace => různé pohledy. Zveřejněný dokument je docela pozdě před příjmem standardů a MAS již reagovaly na standardy dle svých právníků. Výbor NS MAS žádá příslušné orgány MZe, aby zveřejněné doporučující dokumenty byly pouze jedním z právních výkladů standardů dle Metodiky pro standardizaci MAS zpráva z PREPARE Gathering 2014 ( září 2014, Čarkova) Zpráva byla zaslána v podkladech a je zveřejněna webu v sekci zprávy z pracovních cest zpráva z Veřejného slyšení k CLLD ( , Sršeň) Bylo projednáno viz bod ELARD. Stanovisko v návrhu dostupné na webu EHSV, stále je možné Hakenovi jako zpravodajovi, připomínkovat. Další jednání Výboru bude v Kyjově s programem do středy Ukončení v 16:40 Ověřil dne: Charouzek Lahoda Zapsala: Olga Špiková

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční

Více