Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015."

Transkript

1 Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních záležitostech Národní konference VENKOV 2014 a o účasti 360 nahlášených. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl místopředseda Jiří Krist, omluvil předsedu Wintera z jednání a vyzval k doplnění programu: Špiková informovala o doplnění programu a předsazení těchto bodů původním bodům jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (9 členů). 1. členská přihláška Kancelář NS MAS obdržela přihlášku MAS Frýdlantsko-Beskydy (Moravskoslezský kraj). Krist jako zástupce za Moravskoslezskou KS MAS informoval o nové MAS, jejichž území bylo v SPL MAS Pobeskydí a doporučil jejich přijetí. Zemanová z MAS Frýdlantsko informovala o jejich výtce k názvu MAS, kde může docházet k záměnám s názvem jejich MAS a doporučila informovat zástupce MAS Frýdlantsko - Beskydy s prosbou o změnu názvu. Usnesení 1/61: Výbor NS MAS schvaluje ze člena organizace MAS Frýdlantsko-Beskydy. pro: 8 proti: zdržel se: 1 schváleno 2. změna termínu volební Valné hromady v roce 2015 Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce Termín konání by byl ve středu v Zábřehu na Moravě od 11:00 bez programu den před akcí. Pro zájemce bude zajištěno ubytování, ale bez oficiálního společného večeru. Pokyny pro krajské volební valné hromady budou zaslány před jednáním v listopadu, kdy první termíny VH KS by měly být 3 měsíce před konáním VH NS MAS ( ). Usnesení 2/61: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v roce 2015 na středu 11. března 2015 s místem konání Zábřeh na Moravě, organizací bude pověřena MAS Horní Pomoraví o.p.s. všichni pro schváleno

2 Strana 2/9 3. nominace do PS Ministerstva kultury NS MAS obdržela od MV výzvu k nominaci člena a náhradníka do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury. KS byly osloveny a vrátily se nominace na člena Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradníka Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). Usnesení 3/61: Výbor NS MAS schvaluje nominaci do pracovního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu při Ministerstvu kultury člen Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradník Hana Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.). všichni pro schváleno 4. spolupráce s organizací Portedo o.p.s. Špiková informovala o zaslaném návrhu na spolupráci ze strany organizace Portedo o.p.s., kde při podrobnější diskuzi byla NS MAS informována o finanční spoluúčasti partnerů na přípravě projektu. Pošíková informovala, že podklady k projektu byly konzultovány s kolegy z MŠMT z odboru přípravy OP VVV. Žádost o rozeslání dopisu na základní umělecké školy nemůžeme; zrealizovat s ohledem na fakt, že NS MAS bude zapojena do implementace OP VVV jako konzultační poradce žadatelům a v dalších činnostech souvisejících s přípravou projektů v regionálním školství. Dle informace od oddělení metodiky OP VVV není z hlediska OP VVV relevantní v tuto chvíli požadovat finanční částky od potencionálních partnerů v projektu pro přípravu projektu, navíc s ohledem na fakt, že dosud není schválen operační program a není tedy zcela jasné, kdy přesně budou výzvy na ZUŠ vyhlášeny. Nedoporučujeme vyžadovat od škol finanční podíl na přípravě projektu. OP VVV počítá s vyhlašováním výzev hlavně formou zjednodušeného vykazování, kde oprávněným žadatelem bude vždy konkrétní škola, jako konečný příjemce. Takto bude také reagováno zástupcům Portedo o.p.s. 5. Festival Muzik 2015 František Kopecký zaslal informaci o plnění úkolu zadaného na jednání Výboru v Týnci. Na základě nabídky ze strany občanského sdružení KYTICE pověřen za NS MAS domluvením spolupráce na organizaci Festivalu muzik MAS Po několika telefonátech s kontaktní osobou panem Harčaríkem se z jeho nabídky spolupráce na rok 2015 vyklubala aktuální žádost o v podstatě finanční podporu letošního ročníku, a to tak, že by NS MAS uhradila výdaje za jednu jím vybranou kapelu ze Slovácka, která by tímto jakoby reprezentovala na třídenním festivalu Národní síť a byla jejím vyslancem. Náklady na cestovné, stravu a ubytování by se vyšplhaly zřejmě až na částku Kč, NS MAS by zřejmě mohla umístit někam v rámci jejich koncertů bannery, možná by se i dostala malým logem na plakát Hudebního festivalu setkání lidových muzik, který se bude konat letos v listopadu v Praze. Pln důvěry ve Váš shodný názor jsem tuto podobu spolupráce odmítl, protože ji nepovažuji za efektivní způsob propagace NS MAS. O podobě spolupráce s tímto občanským sdružením na podobě festivalu 2015 jsem připraven nadále jednat. 6. Zpráva z Open Days 2014 Pod heslem Společný růst- chytrá investice do lidí došlo ke 12 ročníku workshopů, seminářů, přednášek, kulatých stolů, debat a výstav. Program naplňovalo 26 diskusí organizovaných regionálními partnerstvími partnerství (regionů nebo měst), 40 workshopů - diskusí pořádaných regionálními politikami Generálního ředitelství Evropské komise, 34 workshopů pořádaných v rámci Výboru regionů, 8 univerzitních seminářů a doprovodného programu. Sršeň doplnil o informace k diskuzi k nastavení ITI a CLLD v rámci jednoho území a o nastavení CLLD a ENRD, kde je již představa o její činnosti pro období (v každé zemi by měl být expert). Workshop k budování kapacit v regionech účastníci ŘO, PA a praxe - existuje Metodický pokyn k platbám na režie.

3 Strana 3/9 Obecně jsou akce o kontaktech a lidech z regionů jak v ČR, tak i v EU. Na akci byly silně zastoupeny kraje odbory regionální rozvoje. Za NS MAS se akce účastnili 3 zástupci NS MAS a 2 za ELARD. 7. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Jana Floriana jako zástupce NS MAS na veřejném slyšení k CLLD, které se koná v Bruselu s maximálním finančním zajištěním Kč. Florian se akce neúčastnil, náklady byly vyšší. Sršeň informoval o účasti cca 200 osob z EU, MAS a ŘO, DG Agri a DG Regio, zástupce Asociací za sociální oblast i z ČR, připomínky budou zapracovány, do konce listopadu finální verze Stanoviska a dále rozesílán jako doporučující stanovisko. Roman Haken je iniciátorem stanoviska, měl by dojet na NKV i s verzí stanoviska, koncem listopadu by měl být schválen. Sršeň informoval o navázání kontaktů s romskými organizacemi a zapojení do CLLD, kde byly reakce, že některé MAS nereagovaly na zapojení s takovými typy organizací. Krist doplnil, že PS Program a vize pořádá seminář k tématu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji založili cluster v sociálním podnikání a jsou podporování krajem. Pošíková informovala o jednání s romskými organizacemi, kde NS MAS zastupovala Markéta Dvořáková a reagovala na dotazy k MAS a CLLD. Výbor NS MAS doporučuje MAS vstoupit do jednání s romskými organizacemi působícími v území MAS za účelem spolupráce na tvorbě SCLLD a její realizace. Krist navrhl se zastřešující romskou organizací začít spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci a jako NS MAS předat dále kontakty na KS a do regionů. Úkol 1/61: Výbor NS MAS pověřuje spoluprací s romskými organizacemi Markétu Dvořákovou (zástupce pro OP ZAM) vyhledat a kontaktovat zastřešující organizace a vhodné partnery pro podpis smlouvy s romskými organizacemi. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Dvořáková (MAS Brdy - Vltava) Usnesení 2/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj ve výši a náplni, která bude konzultována s poskytovatelem dotace. Žádost podána v celkové výši 2,3 mil. Kč s 70% dotací. Navržené aktivity jsou zajištění dvou pracovních míst, odměny odborníkům, zajištění kanceláře, náklady na vydání elektronického Zpravodaje a kompletní zajištění dvoudenního školení k dopracování SCLLD MAS konané v lednu/únoru Usnesení 3/60: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu v dotačním programu MZe na podporu NNO dle podmínek, které budou zveřejněny a konzultovány s poskytovatelem. Podmínky dotace nebyly zatím zveřejněny. Aktivity budou ke mzdovým výdajům a seminář k animaci a standardům. Usnesení 4/60: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity vzniku Venkovského parlamentu a pověřuje Jiřího Krista a Annu Čarkovou prvními kroky v přípravné platformě ke vzniku parlamentu a pozvání dalších partnerů. Čarkova se z jednání omluvila, ale zaslala vyjádření, že myšlenku Venkovského parlament považuje za prospěšnou jak na evropské úrovni, tak v ČR - je nejvyšší čas, aby si organizace zabývající se venkovem sedli k jednomu stolu, vyjasnily si role a začaly táhnout za jeden provaz. Jednání ke vzniku proběhnou v průběhu NKV Usnesení 5/60: Výbor NS MAS schvaluje účast Anny Čarkové jako zástupce NS MAS na jednání PREPARE s maximálním finančním zajištěním Kč. Akce se Čarková účastnila, náklady NS MAS ve výši 5 058,50 Kč a refundace 8 278,50 Kč. Zpráva zveřejněna na webu a zaslána v podkladech.

4 Strana 4/9 Dostupná Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 1/60: Zaslat čestná prohlášení k zápisu členů Výboru a Kontrolní komise do spolkového rejstříku. Zodpovídá: členové Výboru a Kontrolní komise Termín: do konce září Splněno. Po dohodě s právníkem byly zaslány na soud změny potvrzení sídla, změna názvu, nové Stanovy ke zveřejnění a zapsání statutárního zástupce (předseda a místopředsedové). K zapsání změn udělena plná moc Mgr. Tomáši Šetinovi z Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., pobočka Brno, Orlí 36, PSČ , reg. číslo ČAK: Tajemnici Úkol 6/59: Přepracovat návrh na úpravu vnitřních směrnic, organizačního řádu a jednacího řádu Výboru. Termín: jednání 9/2014 Splněno. Návrh přepracován a zaslán k připomínkování, předem nebyly žádné zaslány. Více viz další bod jednání. Úkol 3/60: Připravit podklady pro volení valné hromady Termín: jednání 10-11/2014 Ostatním Pokračuje. Chystá se na jednání 11/2014 Úkol 4/59: Vyvolat jednání s AMSP o Rámcové smlouvě o spolupráci a podpoře CLLD. Zodpovídá: tajemnice, předseda Termín: konec srpna Bez dalšího jednání, poslední na ZŽ. Úkol 2/60: Informování České spořitelny o projektech spolupráce a zajištění předfinancování MAS. Zodpovídá: předseda Termín: jednání 10/2014. Splněno. Jednání předsedy a zástupce pro NNO předány podklady k výzvě na příjem projektů spolupráce a informační dopis MZe. K jednání se připojil František Kopecký za Olomoucký kraj (10 členů) 8. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Wintera Rada pro fondy hodnotitel Oranžová stuha jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů spolupráce RSK Olomouc první jednání s volbou místopředsedy RSK Z jednání se omluvil Florian (9 členů) Zpráva tajemnice ČZU jednání s PEF k zapojení do praxe, ustanovení Rady pro spolupráci s Praxí

5 Strana 5/9 Petr Hienl informoval o další spolupráci s ČZU za MAS práce na společném projektu ve spolupráci s venkovem. Za NS MAS účasten na Agrárních perspektivách, kde proběhla diskuze o venkovských tématech v rámci spolupráce s univerzitou je zapotřebí zapojení ze zdola a VŠ bude poté dále řešit, chybí propojka mezi praxí a teorií, v návaznosti na Radu pro spolupráci s praxí možnost spolupráce s PS Vzdělávání. Doporučeno, aby na KS vznikly PS pro vysoké školy v jednotlivých krajích intenzivnější jednání. Nutné dále pracovat na zavádění aplikací do praxe - to, co se na univerzitě zpracuje. Vznik Operačních skupin nyní je představa rozjet aktivitu v OPTP a poté v PRV, bylo by dobré zapojení MAS. Lidé z praxe založí na základě Evropského inovačního partnerství operační skupiny ve spolupráci s praxí MMR PS pro Integrované nástroje, představení MAS URR MMR jednání k nastavení integrovaných nástrojů s ITI a IPRÚ, jednání s ředitelem OPTP o průběhu projektů MAS (tři MAS neodevzdaly pracovní verzi strategie, ostatní průběh v pořádku, již jsou dotace propláceny) Pardubice konference IOP a IROP společně s Olgou Ondráčkovou Úřad vlády seminář pro MAS a další organizace k sociální tematice Pošíková informovala o organizaci semináře, kde za Agenturu pro sociální začleňování byl pro spolupráci MAS pověřen pan Čáp, který ochotně oponuje návrhy SCLLD a diskutuje s MAS o nastavení sociálních otázek ve strategiích. Více viz MMR odevzdání projektu podpora NNO MMR jednání k implementaci SCLLD, nastavení indikátorů a finalizace Manuálu pro tvorbu SCLLD MAS by měla mít funkci animace, vyhlášení výzvy, příjmu projektů, výběru projektů a doporučení k podpoře. Je vedena diskuze na zapojení MAS v období realizace projektů SCLLD. Pošmurný doplnil, že se chystá změna a upřesnění Metodiky pro integrované nástroje. Členové NS MAS budou dále informování. Implementační část strategie je něco jako žádost v Benefit, nebude součástí schvalovacího procesu. Vůči členské základně bude zpracován článek/materiál o průběhu a stavu vyjednávání. Zpráva místopředsedy Krista Ve středu proběhne jednání na MŽP, doposud jednání s výsledkem alokace 500 mil. Kč na implementaci OP ŽP a jeho aktivity pro CLLD. Cílem bude přesvědčit pana náměstka na návrh původních 2 mld. a rozšířit okruh témat tak, jak by mohlo být v IROP. Není v tom žádná administrace, ta by měla být v rámci IROP otázka je poměr administrace/realizace. Za PS Program a vize bude jednání k tématu sociální podnikání. Do konce roku plánováno ještě jedno setkání na téma Vztah CLLD a ITI. Diskuze na téma zapojení MAS do programových rámců, definice opatření realizovaných pomocí SCLLD a sešněrování pravidly pro celý OP. V současné době se vracejí připomínky k OP a tam bude vidět i reakce na nastavení CLLD. Zpráva místopředsedy Floriana Na jednání nebyl již přítomen z důvodu organizace NKV Prezident ELARD (Sršeň) Účast na Agrárních perspektivách, LINC 2014 a PREPARE Informoval o aktivitách ELARD k přípravě venkovského evropského parlamentu se snahou získat náměty z každé země EU. Účasten na Open Days 2014.

6 Strana 6/9 Jednání ELARD proběhlo po veřejném slyšení k CLLD koncem září. Byla přislíbena pomoc s nastavením CLLD od zástupců EK nástupkyně po Pedro Brosey v každé zemi se již rýsuje přesný obraz CLLD s nastavením režií (návod na režie). V rámci příprav bylo předloženo 108 PRV (regiony a státy) k připomínkování EK, dle informací PRV z ČR patří k nejhorším a je moc spjat s obsahem PRV Doporučeno minimálně vázat na předchozí 3 OSY, LEADER je moc spjat s programem. Současně se také řeší pojetí památek v PRV. ELARD podal několik projektů do programu Evropa pro občany apod. Spolupráce s PREPARE, FARNET a LDnet. Námět z Ministerstva kultury (paní Matoušková) zda by ze strany NS MAS byl zájem o ustanovení spolupráce a nastavení možného rozdělování dotací v rámci regionů na památky. Paul Soto byl vybrán se svou společností pro EK jako zajišťovatel ENRD deklarace více zaměření na MAS, lidí z praxe a na zástupce ministerstev. Předání informací z praxe. ELARD by rád nabídl v rámci svého projektu pro rok 2015 až 12 stáží po měsíci pro lidi z MAS. Jednání k Ukrajině, zde ELARD realizuje jako partner na Balkáně několik projektů. V rámci CLLD by měly být možné projekty spolupráce i s MAS mimo EU. Pokryty výstupy MAS z členského státu. Je možné vyjádřit zájem o spolupráci k ELARD. Hienl vznesl dotaz k případnému manuálu k projektům spolupráce. Sršeň reagoval, že by se mělo řešit v rámci nového ENRD, plán i manuál k projektům mimo EU popřípadě rozvojové pomoci. Hlavně kvůli nastavení výsledků. K jednání se připojil Polášek za Jihočeský kraj (10 členů) Členové řídících orgánů (platforem) OP OP VVVV Pošíková informovala, že nastavení CLLD by nemělo být, budou projektové šablony a prostředky na animaci a technickou pomoc - svůj zájem vyjádřilo cca 107 MAS. Národní institut dalšího vzdělávání dříve konzultace při zpracování šablon, pro by byla tato funkce na MAS (alokace 300 mil. Kč nad CLLD). Problém je, jak to na MAS administrovat. Diskuze o nastavení činností a jejich hrazení. MAP = místní akční plán a KAP = krajský akční plán původně diskuze o tom, zda bude tvořeno ORP a nositelem bude ORP. MŠMT na základě diskuzí s MAS změnilo na NIDV jako nositele kvality, a v území by byl nositelem aktivní partner. KAP pro střední školy. MAP pro mateřské a základní. Cílem je investice do školství vázat na kvalitu vzdělávání, vázat na šablony a měkké projekty je potřeba v SCLLD takto myslet. Plán zrealizovat seminář se zaměstnanci MŠMT - k základním a mateřským školám z hlediska kvality vzdělávání. Diskuze k napojení MAP na IROP ze strany MAS doporučeno při zpracování MAP vyjít z SCLLD. MAS by měla mít funkci k propojování škol a slaďování zájmů včetně konkrétní pomoci školám se šablonami. MAS musí být přímo u tvorby MAP důraz na kvalitu vzdělávání! Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Hienl v průběhu diskuze navrhl, aby byly zpracovány metodické listy pro MAS a SCLLD podmínil vznik systému metodických listů za účelem ucelenosti informací pro MAS. Doplnil, že se strategií se stále pracuje a potřeba ji hrnout dopředu a vyvíjet. Pošmurný informoval o implementaci a aktualizaci MPIN, implementační část z jednotlivých programových rámců, finanční a akční plán, aktivity budou přímo vázány na SC, rozdělení čerpání MAS zpracovat výstupy pro MAS, jednají MZe a MMR, celá SCLLD bude nahrávána v.pdf nebo zveřejněn odkaz ke stažení. Je také potřeba popsat systém evaluace SCLLD MAS by měly mít přístup k datům z MS o projektech realizovaných

7 Strana 7/9 v území MAS. Bude hlídána linka mezi implementační a analytickou částí. Akční plán pro financování aktivit mimo OP bude dobrovolný. Úkol 3/61: Zpracovat informaci pro MAS o vyjednávání a postupu zpracování informací a odkazů k SCLLD. Termín: ihned Zodpovídá: Pošmurný, Špiková Výběr SCLLD je definován v MPIN, kritéria výběru jsou uvedena v dokumentu, který bude aktualizován, a kritéria budou dále popsána. Zda splňuje základní kritéria v MPIN. IROP k CLLD připomínka, že by CLLD nemělo být ve více TC, návaznost jenom na jeden TC SCLLD má zahrnovat vše (9b). V průběhu jednání oslovil členy Výboru pan Rampas ze SPOV a osobně pozval členy Výboru na večerní program a popřál příjemnou konferenci a zbytek jednání. OP PIK Špiková informovovala o výzvě nominovat zástupce do MV OP PIK - nominována Olga Ondráčková. Sršeň v závěru informoval o jednáních Výborů pro evropskou integraci a podvýboru, kde jsou vedena jednání s náměstkem Novotným a ministrem MPO o nastavení OP PIK. Bylo uděláno usnesení, že souhlasí s podporou mikropodniků přes MAS a CLLD. Stejné by mělo být i v Hospodářském výboru. Dále informoval o semináři s Bohemia EU Planner, který se bude konat dne s názvem Konference na podporu regionálního rozvoje v boji proti sociální vyloučenosti a chudobě. Čepelka na závěr doplnil doporučení vyzvat ředitele PRV, pana Taberyho k jednání vůči MPO k nastavení podpory malých a středních podniků na venkově. 9. Zapojení do aktivit vzniku Venkovského parlamentu (Krist, Čarková) příprava platformy a pozvání dalších partnerů Více viz výše plnění usnesení. 10. Informace o průběhu projektů NS MAS (Špiková) OPTP (informace o vyúčtování projektu) odevzdáno vyúčtování a dokončena administrativní kontrola závěrečné Žádosti o platbu č. 01/ Schválený rozpočet byl Kč; realizované výdaje: ,61 Kč; rozdíl: ,39 Kč. Plánované mzdové výdaje ve výši Kč, kde čerpáno bylo celkem Kč. Rozdíl: Kč - úspora na základě toho, že projekt byl realizován v rámci pracovníků NS MAS z větší části na DPP, uvedené náklady byly dostačující k realizaci projektu a jeho plánovaných aktivit. Plánované výdaje na služby byly Kč, kde čerpáno bylo celkem ,61 Kč. Rozdíl: ,39 Kč - úspora v návaznosti na cenu služeb, které byly objednány na základě průzkumů trhu. Služby byly dostačující k plnění projektu. V rámci projektu byla vytvořena databáze o MAS a jejich dosavadní činnosti alokace, počet výzev, počet projektů apod. Zatím v testovací verzi, MAS budou informovány o spuštění čistého provozu stále jsou zjišťovány nové informace. MMR (příprava seminářů v regionech, prezentace za NS MAS) kraj Termín pověřený organizátor 1 Vysočina bude doplněno 2 Ústecký bude doplněno 3 Středočeský bude doplněno 4 Karlovarský bude doplněno 5 Královéhradecký Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 6 Liberecký MAS Frýdlantsko, z.s. 7 Olomoucký Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 8 Pardubický bude doplněno

8 Strana 8/9 9 Jihomoravský OS MAS Za humnama 10 Jihočeský MAS Česká Kanada 11 Moravskoslezský bude doplněno bude doplněno 12 Plzeňský bude doplněno bude doplněno 13 Zlínský bude doplněno bude doplněno Náklady na školení budou dle rozpočtu maximálně Kč s dodržením stanovených limitů. Organizátoři, kteří byli pověřeni KS zasílají informace o zajištění, na základě kterých jim budou vystaveny objednávky. Pokud byla tajemnice požádána, tak se snaží dané akce účastnit. Usnesení 4/61: Výbor NS MAS schvaluje zajištění seminářů v rámci projektu podpořeného MMR jednotlivými pověřenými organizacemi. všichni pro schváleno V následující části jednání byla představena vzorová prezentace na školení, která byla vytvořena na základě dostupných informací o územní dimenzi. Diskuze nad variantami nastavení CLLD v OP, funkcemi MAS a jejich hrazené činnosti v období Jeden z typů území je VENKOV (obce do 25 tis. obyvatel). Definice územní dimenze, pojetí integrovaných nástrojů a individuálních projektů => všechny projekty jsou individuální, ale u integrovaných nástrojů je jiný výběr těchto projektů. U integrovaných nástrojů je také jiná míra kofinancování CLLD má nižší kofinancování žadatelem. Informace mohou být změněny v návaznosti na připomínkování OP ze strany EK. Diskuze nad animačními náklady, respektive nad modelem rozdělení dle počtu obyvatel v IROP. Celkem je k dispozici 2 mld. Kč na režie pro všechny MAS na celé období => režie na animaci a režie na administraci. Doposud byl paušál a tím i velké MAS měly méně jak malé MAS. Proběhla diskuze v rámci návrhu a podkladů. Ohledně alokací na OP, respektive rozdělení mezi MAS se stále diskutuje => NS MAS má za úkol posilovat podporu všech kvalitních SCLLD je nutno definovat časový proces na standardy, návrh na režie ze strany ŘO IROP, kde by měl mít vliv počet OP v administraci, poměr animace a administraci zatím nebyl návrh ze strany ŘO IROP předloženo. V rámci SCLLD je možné také definovat vlastní projekty a s tím také související částku na administraci projektu a odpovídající režie (dle pravidel programu). Pravidlo kontroly bude nastaveno na n nebo n+1 diskuze o plnění harmonogramu. Alokace při odstoupení žadatele by měla mít možnost znovu vrácení do výzev. V rámci IROP je v diskuzi požadavek na co nejrychlejší čerpání s čímž jsou spojeny i náklady na administraci a jejich rozložení v čase při tvorbě implementační části SCLLD by měly být známy požadavky ŘO na tuto administraci a s tím související kontroly apod. MAS potřebují ŘO OP k využití nástroje CLLD ne naopak povinnost má jenom PRV a ostatní OP toto zahrnuly na základě požadavku VENKOVA partnerský přístup ze strany ŘO a ministerstev. Výše uvedené jsou návrhy do diskuze. NS MAS nepíše metodiky, pouze předkládá různé návrhy. Diskuze se nejvíce účastnil Hienl, Pošmurný a Krist. Ze strany NS MAS jsou dělány návrhy pro to, aby MAS měly vodítko pro nastavení alokací svých SCLLD a současně nebyla čára pro podporu. Čepelka opět zdůraznil, že pro MAS je velký prostor ve svých projektech s dalšími partnery z regionu. RSK nebude mluvit do výzev integrovaným nástrojům, ale bude tyto výzvy sdružovat jako ucelené informace. RSK může doporučovat vyhlášení výzev vůči individuálním projektům mimo integrované nástroje.

9 Strana 9/9 11. Aktualizace vnitřních směrnic NS MAS (Špiková) Členům Výboru byl rozeslán návrh na aktualizaci vnitřních směrnic organizace včetně příloh, jako je jednací řád Výboru a Organizační řád NS MAS. Vyznačené změny se týkají hlavně zpřesnění oběhu účetních dokladů a vystavování objednávek v návaznosti na projekty a plné moci. Byly zpřesněny definice možnosti cestovních náhrad a limitů za ubytování. Měny navazují také na nové Stanovy organizace schválené Valnou hromadou v březnu Odsouhlasení směrnic bylo odloženo na jednání 11/2014 s platností dokumentu k datu, kdy budou promítnuty změny ve spolkovém rejstříku. 12. Různé V bodě různé se diskutovalo o zveřejnění doplňujících materiálů pro standardizaci MAS a jejich doporučující charakter nebo závaznost viz 2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html Krist doporučil schraňovat zkušenosti s řešením různých statí nebo doporučujících právníků apod. Špiková doplnila, že na takovéto dotazy odkazuje zpět na KS k předání zkušeností. Polášek doplnil, že když chtěl podobné již před půl rokem, tak nebylo akceptováno a i ze zkušenosti s jejich KS, kde bylo více právních pohledů od tří přizvaných právníků. V diskuzi vznikla obava, že Metodika nebude brána jako doporučená, ale závazná, a to je velký rozdíl ve výkladu ŘO PRV a SZIF uznání splnění standardů ukáže až pohled SZIF u kontroly co je v rámci doporučení nad rámec standardů a co ne - právní služby a konzultace => různé pohledy. Zveřejněný dokument je docela pozdě před příjmem standardů a MAS již reagovaly na standardy dle svých právníků. Výbor NS MAS žádá příslušné orgány MZe, aby zveřejněné doporučující dokumenty byly pouze jedním z právních výkladů standardů dle Metodiky pro standardizaci MAS zpráva z PREPARE Gathering 2014 ( září 2014, Čarkova) Zpráva byla zaslána v podkladech a je zveřejněna webu v sekci zprávy z pracovních cest zpráva z Veřejného slyšení k CLLD ( , Sršeň) Bylo projednáno viz bod ELARD. Stanovisko v návrhu dostupné na webu EHSV, stále je možné Hakenovi jako zpravodajovi, připomínkovat. Další jednání Výboru bude v Kyjově s programem do středy Ukončení v 16:40 Ověřil dne: Charouzek Lahoda Zapsala: Olga Špiková

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 16. června 2014 Zápis z 58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 16. června 2014 Místo Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1) Přítomni: dle prezenční listiny

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková Kyjov, 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Winter, Čarková Jednání zahájeno v 15:00. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl předseda

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 11. února 2014 Zápis z 54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. února 2014 Místo Praha (budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 1. patro, číslo místnosti 1126) Přítomni: dle

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava 1. Zahájení jednání a kontrola k plnění usnesení a úkolů Přítomni: dle prezenční

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany Zápis ze zasedání správní rady konané dne 4. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Setkání správní

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy prezenční listina 23 osob,

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více