VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Výroba a vysílání televizního zpravodajství pro město Valašské Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Výroba a vysílání televizního zpravodajství pro město Valašské Meziříčí"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Výroba a vysílání televizního zpravodajství pro město Valašské Meziříčí I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Město Valašské Meziříčí sídlo: Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí IČO: zastoupené: Bc. Robertem Stržínkem, starostou odpovědná osoba zadavatele: Ing. Stanislava Šnajdrová II. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ jméno: Mgr. Janka Gorduličová tel: III. ÚVODNÍ INFORMACE 1. Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky ( 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ )) nezadává tuto zakázku podle ZZVZ. Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. 2. Tato výzva k podání nabídky včetně jejich příloh je uveřejněna na webových stránkách zadavatele: 3. Veškeré informace o zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací dokumentace není samostatně pro tuto zakázku vyhotovena. 4. Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to být důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. 5. Obsahuje-li tato výzva k podání nabídky a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Daných požadavků nebo odkazů je používáno proto, že použití technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.

2 IV. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A: Název: Výroba a vysílání televizního zpravodajství pro město Valašské Meziříčí B: Druh zakázky: služby C: Popis předmětu veřejné zakázky: 1. Výroba a odvysílání zpravodajských reportáží z města Valašské Meziříčí v počtu 1 15 kusů měsíčně ve stopáži 2 až 3 minuty na 1 reportáž, která se bude týkat města Valašské Meziříčí zejména komunální politiky, kultury, sportu, neziskového sektoru a bude propagovat město Valašské Meziříčí. Reportáže budou mít formát běžné zpravodajské reportáže se synchrony a asynchrony a budou splňovat evropské technické standarty EBU pro lineární televizní vysílání a podmínky dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání. Maximální cena za jednu reportáž činí 4.000,- Kč bez DPH. V ceně je zahrnuta výroba, odvysílání, předání reportáže zadavateli, archivace a licenční poplatky. 2. Odvysílání reportáží, dokumentů, spotů a videí poskytnutých ze strany zadavatele, které budou splňovat evropské technické standarty EBU pro lineární televizní vysílání a podmínky dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání. 3. Odvysíláním se rozumí šíření prostřednictvím: a) nekódované volně přístupné satelitní platformy pokrývající 100% území ČR a SR, b) významných místních ISP poskytovatelů (operátorů internetového připojení) c) pozemní digitální vysílání DVB-T. 4. Odvysílání bude probíhat denně v minutových blocích věnovaných zprávám z Valašska a to tak, že budou během 24 hodin odvysílány min. 5x a to v různých časových pásmech. 5. Poskytnutí natočených reportáží a jejich archivace. Dodavatel je povinen každou vyrobenou reportáž předat zadavateli a to v HD kvalitě v běžně používaném formátu (např. MP4, AVI). Zadavateli postačí předání elektronickou formou. Jedenkrát ročně bude zadavateli předán kompletní archiv vyrobených reportáží na digitálním médiu. S předanou reportáží může zadavatel dále nakládat, tzn. zveřejňovat jí, rozmnožovat, rozšiřovat a předávat třetím osobám. 6. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy). Návrh rámcové smlouvy je pro účastníky závazný, zadavatel jeho změnu nepřipouští. Dodavatel do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje, nabídkové ceny a další požadované údaje. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka. V. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,00 Kč bez DPH

3 VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A. Doba plnění: Termín zahájení: Rámcová smlouva na předmět plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou 2 let. B. Místo plnění: Město Valašské Meziříčí a jeho okolí. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obchodní podmínky Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky obchodní podmínky, které jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy). B. Platební podmínky 1. Cena díla bude hrazena dle skutečně provedeného počtu vyrobených a odvysílaných reportáži průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur ) vystavených dodavatelem 1 x měsíčně se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 2. Další platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy). VIII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A. Lhůta pro podání nabídek končí: do hodin. B. Místo pro podání nabídky: Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, Valašské Meziříčí. C. Další podmínky: Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: Výroba a vysílání televizního zpravodajství pro město Valašské Meziříčí NABÍDKA NEOTEVÍRAT Na obálce či obalu bude uvedena identifikace účastníka (včetně ového či telefonického kontaktu). IX. ÚDAJE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK A. Hodnotící kritéria Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci. Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V případě, že cenová nabídka bude doručena po konci lhůty pro podání nabídek, obálka nebude otevřena. O skutečnosti, že účastník podal cenovou nabídku po konci lhůty pro podání nabídek, bude účastník bezodkladně vyrozuměn. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

4 B. Vymezení dílčích hodnotících kritérií Nabídky budou posuzovány dle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou: C. Způsob hodnocení nabídek I. Nabídky budou hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v každém dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její odchylce od nejvhodnější nabídky, podle níže uvedených zásad: II. Dílčí hodnotící kritéria: Váha (%) 1. Nabídková cena za výrobu a odvysílání 1 reportáže v Kč bez DPH 85 % 2. Sleva v případě výroby a odvysílání 15 reportáží za měsíc v procentech 5% 3. Nabídková cena za odvysílání 1 minuty reportáže, dokumentu, videa nebo spotu dodaného zadavatelem v Kč bez DPH 5% 4. Doba nástupu na natáčení reportáže v hodinách 5% Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. III. Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota, se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. IV. Dílčí kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podle míry splnění kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. V. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. VI. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. VII. Předmět hodnocení v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií: a) nabídková cena za výrobu a odvysílání 1 reportáže v Kč bez DPH bude hodnocena předložená nabídková cena za výrobu a odvysílání 1 reportáže v Kč bez DPH, v ceně budou započítány veškeré náklady dodavatele, vč. licenčních poplatků a nákladů na archivaci dle požadavků zadavatele, zadavatel stanoví maximální cenu za 1 reportáž ve výši 4 000,- Kč bez DPH, překročení maximální ceny povede k vyloučení nabídky účastníka; b) sleva v případě výroby a odvysílání 15 reportáží za měsíc v procentech bude hodnocena dodavatelem nabídnutá sleva v procentech při výrobě a odvysílání 15 reportáží v měsíci; tato sleva bude následně poskytnuta v rámci měsíční fakturaci za měsíce, ve kterém bude vyrobeno a odvysíláno 15 reportáží; c) nabídková cena za odvysílání 1 minuty reportáže, dokumentu, videa nebo spotu dodaného zadavatelem bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH za 1 minutu odvysílání reportáže, dokumentu, videa nebo spotu dodaného zadavatelem 5 x denně. d) doba nástupu na natáčení reportáže v hodinách bude hodnocena doba nástupu na natáčení reportáže od objednávky zadavatele v hodinách v pracovních dnech; minimální doba nástupu je 2 hodiny, maximální doba nástupu je 24 hodin; nabídnutou dobu je dodavatel povinen dodržet v každém jednotlivém případě, nedodržení bude sankcionováno ze strany zadavatele dle

5 podmínek uvedených v rámcové smlouvě. Pokud účastník nabídne dobu kratší než 2 hodiny, bude hodnocena doba 2 hodiny, pokud účastník nabídne dobu delší než 24 hodin bude vyloučen. X. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní způsobilost, b) splní profesní způsobilost, c) splní technickou kvalifikaci 1. Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který: a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu; b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základních způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle 75 ZZVZ. 2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží: 2.1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 2.2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: - výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky - živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského rejstříku obsahující oprávnění s předmětem podnikání předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku obsahující

6 oprávnění s oborem činnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 3. Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží: - seznam minimálně 2 služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Obdobných charakterem se rozumí výroba zpravodajství, reportáží, regionálního TV vysílání apod. s min. hodnotou každé z nich 200 tis. Kč bez DPH. Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace předložením seznamu o realizaci výše uvedených služeb. B. Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Účastník může předložit k prokázání kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný doklad při jeho posuzování bude postupováno dle ZZVZ. C. Pouze vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazující splnění základní a profesní způsobilosti. V případě nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě si zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit. D. Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem (mimo kvalifikace uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby, v takovém případě je však povinen předložit: a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti odst. 2 jinou osobou, b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, c. doklady o splnění základní způsobilosti podle odst. 1 jinou osobou a d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. XI. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY A ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY A. Požadavky na formu zpracování nabídky Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené neporušené obálce. B. Nabídka musí obsahovat: krycí list nabídky (náležitosti viz příloha č. 2 této výzvy), návrh rámcové smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (vzor viz příloha č. 1 této výzvy) doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace: o čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha), o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, o doklad o oprávnění k podnikání, o seznam služeb (vzor viz příloha), doklad o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 0,5 mil. Kč

7 XII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu za výrobu a odvysílání 1 reportáže v Kč v členění cena bez DPH, DPH, vč. DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, vč. licenčních poplatků a nákladů na předání reportáží na archivaci 1x ročně. 2. Dále účastník stanoví cenu za odvysílání reportáže, dokumentu, videa nebo spotu předaného zadavatelem v Kč bez DPH, DPH, vč. DPH. Cena bude stanovena za 1 minutu odvysílané reportáže, 5 x denně dle bodu 2 a 3. čl. IV. této výzvy. 3. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky a v návrhu rámcové smlouvy. Pro zpracování krycího listu nabídky může účastník použít vzor krycího listu, který je přílohou této výzvy. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 4. Pokud účastník nabídne bonusy, slevy apod. mimo podmínky stanovené pro hodnocení nabídek, nebude k tomu přihlíženo v rámci hodnocení nabídek. 5. Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy). XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 2. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu 3 měsíce ode dne, v němž proběhlo otevírání obálek. Po tuto lhůtu je účastník svou nabídkou vázán. 3. Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené výše. 4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 5. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to u kontaktní osoby zadavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytováno přednostně elektronicky a bude zveřejněno na webu zadavatele. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky. 7. Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. 8. Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno až, pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva. XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne , v hod v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí. Tohoto jednání se mají možnost zúčastnit dodavatelé, kteří podali ve lhůtě stanovené zadavatelem nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tento termín, učiní tak telefonicky či em všem dodavatelům, kteří podali nabídky. Pro tento případ vyznačí účastník na obálce platný telefonní či ový kontakt, jinak

8 nebude o této změně termínu vyrozuměn a zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky bez přítomnosti dodavatele, jehož nemohl z tohoto důvodu kontaktovat. XV. PŘÍLOHY 1. Závazný návrh rámcové smlouvy 2. Krycí list nabídky 3. Čestné prohlášení o základní způsobilosti 4. Seznam služeb <otisk úředního razítka> <elektronicky podepsáno> Ve Valašském Meziříčí dne Bc. Robert Stržínek starosta

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Kloubový samosběrný zametací stroj se sací zametací jednotkou I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Technické služby města Valašské Meziříčí,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Elektromobil pro služební účely města Valašské Meziříčí v rámci Výzvy č. 13/2016 (Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích,

Více

Výzva k předložení nabídky

Výzva k předložení nabídky Výzva k předložení nabídky Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu DPH Žampach oprava zahradní obvodové zdi 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní forma: Příspěvková

Více

Výzva k předložení nabídky

Výzva k předložení nabídky Výzva k předložení nabídky Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava dřevěných konstrukcí treláží a pergoly u Domků, 2.část 1. Identifikační údaje zadavatele Název:

Více

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení I. Identifikační údaje zadavatele: název: Město Kelč sídlo: Kelč 5, PSČ: 75643 IČ: 00303925 zastoupené: Ing. Karel David, starosta II. Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení I. Identifikační údaje zadavatele: název: Město Kelč sídlo: Kelč 5, PSČ: 75643 IČ: 00303925 zastoupené: Ing. Karel David, starosta II. Kontaktní

Více

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka )

Více

Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využití a odstranění odpadů v obci Nučice na rok 2019

Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využití a odstranění odpadů v obci Nučice na rok 2019 OBEC NUČICE Kubrova 31, 252 16 Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána v souladu

Více

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice OBEC DLOUHOŇOVICE Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka

Více

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

Výzva k předložení nabídky

Výzva k předložení nabídky Výzva k předložení nabídky Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna střešní krytiny objekt Kotelna 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní forma: Příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název projektu: Registrační číslo: Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. 013D312005402 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice OBEC VINAŘICE V. ulice 250, 273 07 Vinařice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

MČ Praha 20 Horní Počernice

MČ Praha 20 Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále též VZ ) na stavební práce

Více

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu pro 4 OBEC TETČICE Palackého 177, 664 17 Tetčice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

3 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Projektová

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková.

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ), pod názvem: Bikesharing v Ostravě Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon ). Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto výběrovém řízení

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Gymnázium Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice

Gymnázium Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Výměna oken na budově obecního úřadu ve Džbánicích

Výměna oken na budově obecního úřadu ve Džbánicích OBEC DŽBÁNICE Džbánice 50, 671 71 Hostěradice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána v souladu s ustanovením 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

ÚPRAVA VSTUPU DO OBJEKTU KŘEJPSKÉHO Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

ÚPRAVA VSTUPU DO OBJEKTU KŘEJPSKÉHO Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC CHÝNĚ Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

Název zakázky: Druh zakázky Stavební práce

Název zakázky: Druh zakázky Stavební práce OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ zadávané dle Metodického pokynu pro oblast zadávání

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Rozšíření technologických a kapacitních možností společnosti JaNo, s.r.o. - dodávka mostových jeřábů Zadavatel JaNo, s.r.o. Mlýnská 453/65, Trnitá, 602 00 Brno

Více

KOMPRESOR NA PLNĚNÍ LAHVÍ PRO JSDH PRAHA-CHODOV. Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

KOMPRESOR NA PLNĚNÍ LAHVÍ PRO JSDH PRAHA-CHODOV. Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním ZADAVATEL: Název: Obec Lhota - Vlasenice Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota Vlasenice IČO:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ Zastoupený: Ing.

Více

Dražice - Dopravní automobil

Dražice - Dopravní automobil Zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle obecných zásad stanovených v 6 zákona č. 134/2016

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice IČ: 00241121 DIČ: CZ00241121 e-mail: podatelna@mestocernosice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s ustanovením 31 zákona

Více

Město Tišnov. Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky

Město Tišnov. Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace (ZD) je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového řízení na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení. ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu

Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení. ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu Obsah 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele...3 2 Informace o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. SOU Valašské Klobouky rekonstrukce slaboproudých rozvodů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. SOU Valašské Klobouky rekonstrukce slaboproudých rozvodů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU SOU Valašské Klobouky rekonstrukce slaboproudých rozvodů 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝZVA k předložení nabídky

VÝZVA k předložení nabídky Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí se sídlem: Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

MŠ Ratibořická 2299, Praha 9 Horní Počernice

MŠ Ratibořická 2299, Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, tel , Ing. Alena Glaserová, tel ,

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, tel , Ing. Alena Glaserová, tel , VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Organizační a administrativní zajištění zadávacích řízení Města Valašské Meziříčí Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Se sídlem: Náměstí 7,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen

Více

Rekonstrukce střechy č.p. 2 v Dobroměřicích

Rekonstrukce střechy č.p. 2 v Dobroměřicích OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY s názvem SLUŽBA POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE zjednodušené podlimitní řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na VO Valašské Meziříčí Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení I. Identifikační údaje zadavatele: název: Obec Poličná sídlo: Poličná 144, PSČ: 757 01 IČO: 01265741 zastoupená: Vladimír Místecký, starosta

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Město Český Těšín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem 1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli Zadavatel: Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky I. Identifikační údaje zadavatele: název: Město Valašské Meziříčí sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387 zastoupené: Bc. Robertem Stržínkem II. Kontaktní osoba zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Lesy města Chebu, s.r.o. náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb IČO: 27965911 Profil zadavatele: URL veřejné zakázky: Osoba oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MĚSTO BŘIDLIČNÁ Nábřežní 452, 793 51 Břidličná Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Hrádek nad Nisou, mobilita Kulturní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Architektonická studie regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského v k.ú. Háje, Praha 11

Architektonická studie regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského v k.ú. Háje, Praha 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace (dále jen ZD )

Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 140 96 Praha 4, Budějovická 7 č.j.: 60495/2016-900000-090 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY ZADAVATEL: Domov pro seniory Nová slunečnice Na Hranicích 674/18, Bohnice 181 00 Praha 8 Zastoupený: Mgr. Martin Benda, ředitel Dále jen zadavatel Veřejná zakázka není

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Výměna strojního vybavení ve společnosti TM Stav, spol. Zadavatel TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729, 755 01 Vsetín IČ: 48399477 Zastoupen: Irenou Kratochvílovou,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DÍL 2.: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, Tišnov Ing. Rudolf Mašek, ředitel

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, Tišnov Ing. Rudolf Mašek, ředitel Tišnov dne 30. 4. 2018 Věc: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ODPADŮ Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní spojení: Komerční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Manažerské řízení projektu OPŽP - Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů Zadavatel, Město Řevnice, se sídlem Nám.

Více

Studie regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, městská část Praha 11

Studie regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, městská část Praha 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc 27.1.

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc 27.1. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc 27.1.2017 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídky. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídky. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obec Dřevčice Na Výsluní - stavba nové větve veřejného osvětlení v ulici U pole Zadávací podmínky Veřejný zadavatel: Obec Dřevčice sídlo:

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci :

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Cyklostezka Chodová Planá Mariánské Lázně Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a podle zákona č.

Více

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Flotilové pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a pracovních strojů pro město Nové Město nad Metují

Více

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky )

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020 a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: Přístavba kotelny k bytovému domu STAVEBNÍ PRÁCE 21.06.2018

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

MČ Praha 20 Horní Počernice

MČ Praha 20 Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Poděbrady Přední Lhota

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Poděbrady Přední Lhota VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) s názvem Dopravní automobil

Více

Výzva k podání žádostí o účast a zadávací dokumentace

Výzva k podání žádostí o účast a zadávací dokumentace Výzva k podání žádostí o účast a zadávací dokumentace k dynamickému nákupnímu systému mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Hygienické potřeby 2019-2020 1. Úvod Tato

Více

PZ Mošnov kácení dřevin a sanace území. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Andrea Laslopová.

PZ Mošnov kácení dřevin a sanace území. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Andrea Laslopová. pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ nebo zákon ), pod názvem: PZ Mošnov kácení dřevin

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice podatelna@mestocernosice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s ustanovením 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Výměna strojního vybavení společnosti Havel - plasty, s.r.o. Zadavatel Havel - plasty, s.r.o. Heydukova 122, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČO: 274 70 121

Více

Nákup rotátorů. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Simona Wroblowská.

Nákup rotátorů. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Simona Wroblowská. pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ nebo zákon ), pod názvem: Nákup rotátorů Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Praze dne 10. 10. 2018 Výzva k podání nabídky Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ve smyslu ust. 18 odst. 5 a za dodržení podmínek dle ust. 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

Více

Souvislá oprava místní komunikace Josefův Důl Dolní Maxov

Souvislá oprava místní komunikace Josefův Důl Dolní Maxov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Souvislá oprava místní komunikace Josefův Důl Dolní Maxov zadávané mimo režim zákona č. 134/2016

Více

Monitoring médií pro projekt Destigmatizace. Národní ústav duševního zdraví Topolová Klecany ICO: oič: CZ

Monitoring médií pro projekt Destigmatizace. Národní ústav duševního zdraví Topolová Klecany ICO: oič: CZ Evropský sociátní fond Operačn program Zaměstnanost Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením 27 písm. a) zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Rekonstrukce vnitrobloku na p.p.č.3413/1, 3412/3 Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona č.134/2016

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona č.134/2016

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I. Identifikační údaje zadavatele: název: Město Kelč sídlo: Kelč 5, 756 43 Kelč IČ: 00303925 zastoupené: Ing. Karel David, starosta Výzva k podání nabídky II. Pověřená osoba zadavatele pro zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Snížení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více