UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE vypracoval: Miloš Houdek předmět: Životní prostředí a doprava ročník: první skupina: Pardubice typ studia: bakalářské kombinované obor: DP 1

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Anotace: Předkládaná práce se zabývá problematikou výroby a likvidace pneumatik v návaznosti na ochranu životního prostředí. Zabývá se problematikou jak v globálním tak i v regionálním měřítku. Dále je zde nastíněna problematika autovrakovišt. Klíčová slova: pneumatika, pryž, recyklace, autovrakoviště 2

3 OBSAH: ÚVOD VÝROBA PNEUMATIK A ZDROJE POTŘEBNÉ PRO VÝROBU 6 2. KONSTRUKCE PNEUMATIK MATERIÁLY PRO VÝROBU PNEUMATIK GUMÁRENSKÉ SMĚSI Přírodní kaučuk (NR) Syntetické kaučuky Regenerát Vulkanizační činidla Urychlovače vulkanizace Aktivátory Retardéry Antidegradanty Změkčovadla Plastifikační činidla Plniva Pigmenty Zvláštní přísady GUMÁRENSKÉ KORDY PATNÍ LANA RECYKLACE PNEUMATIK NENÍ PŘÍLIŠ ROZŠÍŘENÁ VYUŽITÍ PNEU V ČR PNEUMATIK SE U NÁS RECYKLUJE ASI ŠESTINA POTÍŽE DOVOZŮ POVINNOSTI VÝROBCŮ NAKLÁDÁNÍ S PNEUMATIKAMI NABÍDKA TECHNOLOGIE NA RECYKLACI PNEUMATIK LIKVIDACE POUŽITÝCH PNEUMATIK LEGISLATIVA ZPŮSOBY LIKVIDACE POUŽITÝCH PNEUMATIK Nedestruktivní zhodnocení pryžového odpadu Destruktivní zhodnocení pryžového odpadu VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN VZNIKLÝCH PŘI LIKVIDACI POUŽITÝCH PNEUMATIK PRYŽOVÁ DRŤ REGENERÁT OCELOVÝ ŠROT TEXTILIE Z PNEUMATIK NA OBZORU JE NOVÁ METODA RECYKLACE PNEUMATIK EVROPSKÁ SMĚRNICE K AUTOVRAKŮM A PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O ODPADECH ZÁVĚR 20 INFORMAČNÍ ZDROJE. 21 3

4 ÚVOD Doprava v ČR představuje, obdobně jako i v jiných vyspělých zemích, jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší podíl v tomto směru přináleží dopravě silniční. Negativní vliv se projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, ve vyšší hladině hluku i v záboru půdy při výstavbě nebo rekonstrukcích silniční a dálniční sítě. Prvořadým cílem současné i výhledové etapy v sektoru dopravy je zabezpečení stabilizace a postupného snižování negativních účinků na stav životního prostředí souvisejících s dopravní infrastrukturou a dopravním provozem. Základním předpokladem je naplňování zásad udržitelného rozvoje zejména v ochraně a prevenci. Tím se ve svém souhrnu vytvářejí podmínky vedoucí ke zvýšení ochrany zdraví lidské populace a ekosystémů, k minimalizaci využívání přírodních zdrojů a fosilních paliv spolu s naplňováním požadavků na bezpečnost a vyšší mobilitu občanů ČR. Předpokládá se, že z těchto zásad budou vycházet i veškerá strategická rozhodnutí v oblasti dalšího rozvoje dopravy. Na základě očekávaného růstu automobilové dopravy je nutné čelit dalšímu růstu jejího negativního vlivu, zejména ve velkých městech a podél silnic s vysokou dopravní intenzitou, ale i vzrůstu negativních účinků infrastruktury (zábor ploch, bariérový efekt, fragmentace krajiny). V krátkodobém až střednědobém období bude nárůst emisí z automobilové dopravy částečně tlumen obměnou vozového parku a řadou dalších opatření. Vnitřní části měst a další citlivé oblasti budou chráněny také před ostatními účinky automobilové dopravy (hluk, prach, zábor ploch) jejím omezováním a uspokojováním přepravních potřeb pro životní prostředí šetrnějšími druhy dopravy (železniční, veřejnou osobní a cyklistickou). ČR věnuje problematice vlivů dopravy na životní prostředí velkou pozornost. Je harmonizována legislativa v oblasti dopravy a životního prostředí s legislativou Evropské unie. V posledních dvou letech byla přijata celá řada zákonů a novel řešících nejdůležitější problémy dopravy a životního prostředí. Postupně se přijímají redukční opatření. Dalším krokem by mělo být - v souladu s mezinárodními doporučeními - vypracování strategie udržitelné dopravy, která by uspokojila potřeby současných generací bez neúnosného zatížení generací příštích. Při zabezpečování rozvoje silniční sítě v ČR je nutno reagovat na stávající problémy v silniční síti. Je proto nutné zejména zahájit výstavbu obchvatů dopravně významných silnic mimo sídelní útvary, přístupových silnic k hraničním přechodům, ve výstavbě dálnic a rychlostních silnic nahrazujících stávající přetížené úseky silnic, přestavbě nevyhovujících mostů a silničních úseků nevhodných pro využití. Obecným cílem je postupné přiblížení rozsahu a stavu silnic a mostů v ČR na úroveň srovnatelnou se zeměmi EU. Konečného rozsahu sítě dálnic a rychlostních komunikací asi km by mělo být dosaženo jakmile to umožní finanční zdroje, v každém případě však kolem roku Dálnice jsou plánovány a postupně budovány především ve směru nejzatíženějších dopravních směrů silniční dopravy, zejména při vzájemném propojení hl.m. Prahy jako nejvýznamnějšího zdroje a cíle dopravy s nejvýznamnějšími aglomeracemi. Do plánování je 4

5 nutno zahrnout též propojení na dálniční síť sousedních zemí ve směru hlavních mezinárodních tahů podle dohody AGR a stanovených pan-evropských koridorů nejvyššího dopravního významu. Místa přechodu dálnic přes státní hranice jsou stanovována a stabilizována na základě dohod mezi vládami. V dokumentu "Návrh rozvoje dopravních sítí do roku 2010" vychází Ministerstvo dopravy a spojů ze základní varianty a stanovuje pro rozvoj následující priority: o dosažení kapacitního silničního propojení Brna s Ostravou včetně propojení na polskou silniční síť, o zajištění druhého dálničního propojení na Spolkovou republiku Německo dálnicí D 8, o dokončení dálnice D 5 výstavbou obchvatu Plzně, o zajištění výstavby silničního okruhu kolem Prahy R 1. Obecně lze konstatovat, že MDS usiluje o kvalitní napojení národní silniční sítě na evropskou síť. Zásadním předpokladem pro další rozvoj je však širší a lepší ochrana půdy a životního prostředí. Evropská unie od členských a přidružených států nekompromisně požaduje vytvoření, schválení a především naplňování koncepce politiky jednotlivých resortů a realizaci opatření v souladu s požadavky svých norem a právních předpisů. Skutečně funkční koncepce jednotlivých resortů, které by obsahovaly zhodnocení aktuálního stavu, přesně stanovené směry dalšího vývoje, cíle, kterých je nutno dosáhnout, ekonomické a právní nástroje nutné k jejich realizaci a časové horizonty se závaznými termíny, nejsou zpracovány. 5

6 1. VÝROBA PNEUMATIK A ZDROJE POTŘEBNÉ PRO VÝROBU Pneumatikou nazýváme plynem naplněnou obruč upevněnou po obvodu kola, která zajišťuje přenos trakčních, brzdných a dalších provozních sil z kola dopravního prostředku na povrch komunikace a naopak. Pneumatika, spolu s pérováním vozidla, omezuje přenos nepříznivých vibrací a zvyšuje komfort posádky při jízdě. Historie vzniku pneumatiky se datuje do roku 1888, kdy J.B.Dunlop přišel s nápadem opatřit kola tříkolky svého syna obručemi z pryžové zahradní hadice naplněné vzduchem. Tento nápad znamenal převratnou změnu v kvalitě jízdy na bicyklech, motocyklech, a později v automobilech. Od doby svého vzniku se konstrukce pneumatiky podstatně změnila, ale princip její funkce zůstal dodnes stejný. Nároky, kladené na moderní pneumatiky, jsou z hlediska materiálového i konstrukčního mnohdy protichůdné. Snaha o co nejdelší životnost pneumatiky odporuje snaze dosáhnout co nejvyšší přilnavosti k povrchu komunikace. Nároky na nízkou provozní hlučnost jsou v rozporu s požadavky na maximální záběrové vlastnosti dezénu. Dnešní pneumatiku můžeme tedy považovat za konstrukčně složitý, velmi sofistikovaný, výrobně, materiálově i energeticky náročný výrobek. 2. KONSTRUKCE PNEUMATIK Z konstrukčního hlediska rozeznáváme tři základní prvky pneumatiky: Patka zajišťuje upevnění pneumatiky na ráfku kola. Je tvořena obručí z ocelového lana, obaleného několika vrstvami pogumované tkaniny kostry. Kostra představuje nosný prvek pneumatiky. Skládá se z několika vrstev pogumované kordové tkaniny. Materiál tkaniny a počet vrstev je volen s ohledem na předpokládané namáhání. Způsob skládání vrstev tkaniny může výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti pneumatiky. Podle způsobu skládání jednotlivých vrstev kordu rozeznáváme kostry diagonální a radiální. U bezdušových pneumatik je vnitřní strana kostry opatřena speciální vrstvou zhotovenou z pryže nepropouštějící vzduch. Na ploše kostry, která tvoří podklad běhounu, je nalepena nárazníková vrstva, tlumící vibrace a rázy vznikající při odvalování pneumatiky po komunikaci a ztužující pneumatiku v místě nejvíce náchylném na proražení. Běhoun Běhounem je nazýván pás pryže na vnějším obvodu pneumatiky opatřený dezénem. Mechanické vlastnosti běhounu a konstrukce dezénu výrazně ovlivňuje adhezní vlastnosti pneumatiky v různých provozních podmínkách. 6

7 3. MATERIÁLY PRO VÝROBU PNEUMATIK Je zřejmé, že pneumatika, aby vyhověla všem požadavkům, musí být složena z mnoha materiálů, které se liší svými vlastnostmi i chemickým složením. Základními komponenty pro výrobu pneumatik jsou: 3.1 GUMÁRENSKÉ SMĚSI Žádné přírodní ani syntetické kaučuky nemají takové vlastnosti, aby se mohly přímo zpracovávat na výrobky. Vyžadují tekuté nebo tuhé přísady, které jednak usnadňují jejich zpracování, jednak upravují jejich vlastnosti na požadované hodnoty. Směs základního kaučuku a modifikátorů je nazývána gumárenskou směsí. Vulkanizací gumárenské směsi vzniká pryž požadovaných fyzikálních vlastností. Složky směsi tvoří: Přírodní kaučuk (NR) je přírodním elastomerem, získávaným koagulací latexu kaučukodárných rostlin. Pro produkci přírodního kaučuku je nejdůležitější kaučukovník brazilský (Hevea braziliensis). Tyto rostliny rostly původně v tropických oblastech Ameriky, později byly vysázeny kaučukovníkové plantáže i ve východní Indi [8]. Přírodní kaučuk byl přivezen do Evropy roku 1736 Charlesem de la Condamine z Peru. Praktického využití v širším měřítku se ale dočkal až po roce 1884, kdy byla objevena vulkanizace kaučuku. Materiál je tvořen velmi dlouhými řetězci polymeru 2-methyl-1,3 butadienu. Tato struktura mu, a pryži z něj vyrobené, dodává vynikající mechanické vlastnosti. Kvalitní vulkanizáty lze protáhnout o 900 až 1000 %. Rozeznáváme několik druhů kaučuku: - Uzený kaučuk (RSS) - Skim rubber - SP rubber - Divoký kaučuk Pro zpracování v pneumatikářských směsích je nejčastěji používán uzený kaučuk Syntetické kaučuky nahrazují, nebo doplňují použití přírodního kaučuku. Rozvoj průmyslu a zvyšování nároků na vlastnosti gumárenských výrobků způsobilo, že produkce přírodního kaučuku a vlastnosti směsí z něj přestaly vyhovovat novým potřebám [1]. Chemický průmysl vytvořil celou řadu syntetických kaučuků, které dodávají pryži požadované vlastnosti (odolnost proti olejům, pružnost při nízkých teplotách, nepropustnost pro plyny, ) Regenerát je plastický materiál vyrobený z opotřebených a použitých pryžových výrobků. Lze jej zpracovat stejnými technologiemi jako každý kaučuk a je schopen vulkanizace. Této možnosti se ale málo využívá a regenerát se většinou přidává do směsí přírodního a syntetického kaučuku Vulkanizační činidla jsou látky umožňující síťování kaučukových řetězců. Nejdůležitějším vulkanizačním činidlem je síra. Do kaučuku se zamíchává jako prášková, nebo v předsměsi. 7

8 3.1.5 Urychlovače vulkanizace usnadňují chemickou reakci mezi sírou a kaučukem a tak umožňují dávkovat síru přesně ve vypočteném množství. Vulkanizační doba se může v přítomnosti urychlovačů zkrátit na minimum a také vulkanizační teplota se může snížit na hodnotu odpovídající kritické teplotě urychlovače. Použití urychlovačů tedy přináší značné energetické úspory při vulkanizaci Aktivátory Většina urychlovačů vyžaduje přítomnost aktivátorů, které umožňují jejich plnou účinnost při vulkanizaci. Aktivační účinek mají oxidy některých kovů a mastné kyseliny, schopné převádět tyto oxidy na sloučeniny dobře rozpustné v kaučuku Retardéry potlačují působení urychlovačů v první fázi vulkanizace a zabraňují tak samovolné vulkanizaci při skladování nebo zpracování směsi Antidegradanty jsou sloučeniny, které potlačují stárnutí (samovolnou degradaci) kaučuku a pryže, způsobené vlivem vzdušného kyslíku, ozónu, dynamickým namáháním pryže a působením kaučukových jedů Změkčovadla usnadňují vmíchání práškových přísad do tuhého kaučuku a zlepšují zpracovatelnost hotových směsí válcováním, vytlačováním, vstřikováním a lisováním Plastifikační činidla urychlují oxidační odbourávání dlouhých molekul surového kaučuku a tím zlepšují jeho zpracovatelnost Plniva upravují mechanické vlastnosti pryže a snižují spotřebu kaučuku. Rozdělují se na ztužující a neztužující. Plniva jsou modifikátorem gumárenské směsi, který nejvíce ovlivňuje mechanické vlastnosti hotového výrobku Pigmenty Slouží k dosažení požadovaného zbarvení pryže Zvláštní přísady Jsou používány pouze pro některé druhy směsí za účelem získání speciálních vlastností pryže. 3.2 GUMÁRENSKÉ KORDY Kordy jsou tkaniny, tvořící základ kostry pneumatiky. V České republice se na pneumatikářské kordy používají nejčastěji tkaniny ze směsi viskózových, polyamidových a polyesterových vláken nebo jsou používány kordy ocelové. 3.3 PATNÍ LANA Vytvářejí spolu s vrstvou pryže a kordu patku, prvek umožňující upevnění pneumatiky na ráfku kola. Jsou spletena z ocelových drátů potažených vrstvou mosazi pro zlepšení přilnavosti k pryži. 8

9 4. RECYKLACE PNEUMATIK NENÍ PŘÍLIŠ ROZŠÍŘENÁ V Evropské unii nebude možné po roce 2006 používat staré pneumatiky do zavážek a po roce 2010 se nebudou smět ani spalovat v cementárnách. Vyplynulo to z konference ETRA (European Tyre Recycling Association), která proběhla v Bruselu. Stav recyklace a využití pneumatik je v Evropě i ve světě velmi rozdílný. V Rakousku je ročně vyřazeno 40 tis. tun pneumatik a jejich sběrem se zabývá 6-7 center. Španělsko udává pro vyřazené pneumatiky následující čísla: protektorování 13,78 %, recyklace 1,43 %, energetika 6,06 %, zavážky 75,69 %, export 2,28 %, není však zcela jasné, jak bylo těchto přesných údajů dosaženo. Ve Finsku se systémem sběru vyřazených pneu zabývá na 120 středisek - je zapojen prakticky každý obchod. Navíc mají dva mobilní stroje. Z celých pneumatik se dělají zvukové bariéry: nahromaděné pneu překryté geotextilií se zasypou vrstvou zeminy, na které pak vyrůstá vegetace. Až 7000 tun celých osobních pneumatik se ročně využije jako podklad silnic v oblastech s málo únosným podložím. Monitorování pitné vody v jejich okolí zatím nezjistilo žádné znečištění škodlivými látkami. Ve Velké Británii v roce 1995 vyřadili 370 tis. tun pneu, v roce 2001 to bylo již 480 tis tun. V USA dosahuje množství vyřazených pneumatik astronomického čísla 280 mil. pneumatik ročně, z toho 84 % osobních a 15 % nákladních.v Řecku se pneumatikami zabývá nezisková společnost ECO-Elastice. Zvažuje se zavedení daně z likvidace pneumatik ve výši 0,8 euro za osobní a 5 euro za nákladní pneumatiku. Polsko jako největší z kandidátských zemí má 38,7 mil obyvatel a na 1000 obyvatel připadá 213 aut. Vyřazuje se 114 tis tun pneumatik za rok. O recyklaci se stará jedno centrum. Slovinsko (malá země se 2 mil obyv.) předpokládá, že v roce 2005 vyřadí celkem tun pneu. Zavádějí daň ve výši 0,15 euro na kg, což odpovídá přibližně 1 euro za 1 pneumatiku. Podle souhrnných údajů za Evropskou unii vysoce převažuje energetické využití, tj. spálení v cementárnách. Na druhém místě je regenerace, tj. protektorování. Materiálová recyklace představuje v celkovém objemu vyřazených pneumatik takřka zanedbatelný podíl. Je tedy otázka, jak chce v krátkém časovém úspěchu Evropa zajistit svůj cíl, uvedený na začátku (viz graf). Dr. Valerie L. Shulman, generální tajemnice ETRA, říká, že recyklace jen pro samotnou recyklaci nemá smysl, důležitá je rovnováha mezi recyklací a vynaloženou energií. V Evropě je zabývá recyklací pneumatik celkem 135 nezávislých firem v 15 členských státech. V současné době se rozšiřují výrobní kapacity, aby se splnily nové požadavky roku Protektorování nákladních pneumatik zaznamenává pokles, zatímco u osobních je zaznamenáván vzrůst z 12 na 23 %. Obr. 1 Vyřazené pneumatiky v Evropě 9

10 5. VYUŽITÍ PNEU V ČR Z celkového množství asi 60 kt/rok je v České republice protektorováno asi 7 tisíc tun. V cementárnách se spaluje asi 30 kt/rok, zpracování na granule, drť a prášek představuje asi 15 kt/rok. Část jde na skládky a část se využívá při stavbě silážních jam, bariér, ohrad a do základů. Původní výroba regenerátu v hodnotě asi 10 kt/rok byla ukončena z ekonomických důvodů. Podobně skončil provoz pyrolýzy pneumatik pro vysoké náklady a neujasněné možnosti využití produktů pyrolýzy. Zpětný odběr, který je ze zákona povinný, není zatím příliš účinný. K většímu využití granulátu z recyklovaných pneumatik u nás zatím nedochází. Důvodem je rozběh samotné recyklace a s tím související vyšší cena granulátu. 5.1 PNEUMATIK SE U NÁS RECYKLUJE ASI ŠESTINA Použité pneumatiky mohou z hlediska životního prostředí představovat vážný problém. Proto také zákon o odpadech zavedl v 38 povinnost jejich zpětného odběru, která se vztahuje na právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které dovážejí použité pneumatiky pro další využití. Dovážet ojeté pneumatiky lze výhradně za účelem jejich materiálového využití (protektorovací závody, recyklační společnosti). Dovoz pneumatik za účelem jejich odstranění (na skládky) a energetického využití (do cementáren) v ČR je však zakázán (ustanovení 54 odst. 3 a 55 odst. 4 zákona o odpadech). Povinnosti zpětného odběru použitých pneumatik musejí povinné osoby plnit od 23. února 2002 (plyne to z ustanovení 89 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením 54 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů). K převzetí odpadu do svého vlastnictví je podle ustanovení 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využívání odpadů. Přestože se ustanoveními zákona ČR připojila k ostatním rozvinutým zemím, v naplňování jeho dikce praxi je u nás ještě mnoho nedostatků. 5.2 POTÍŽE DOVOZŮ Z okolních zemí k nám směřují ojeté pneumatiky, které jsou deklarovány jako zboží k dalšímu prodeji nebo využití. Velmi často však mohou skončit jako odpad, který pak ztěžuje situaci v odstraňování a využití ojetých pneumatik "českého" původu. Ani v recyklaci a znovuvyužití pneumatik u nás však není ještě situace optimální. MŽP uvádí, že podle údajů poskytnutých jednotlivými závody, prošlo v roce 2002 recyklací 5 tisíc tun pneumatik. Ročně se u nás vyprodukuje kolem tun pneumatik. Podobná situace panuje i v sousedním Rakousku, kde se podle údajů ministerstva životního prostředí ročně vyprodukuje kolem 55 tisíc tun pneumatik (což odpovídá asi 7 mil. kusů), ale materiálově se recykluje jen asi 5 %. Zbytek buď končí na skládkách nebo v příkopech, v lepším případě se spálí, zejména v cementárnách. Byla však zde zahájena výstavba recyklačního závodu, podpořeného ze zdrojů Evropské unie. Jeho kapacita by měla v podstatě pokrýt rakouskou produkci odpadních pneumatik. Jelikož sběrné systémy nepracují na sto procent, bude tento recyklační závod určitě shánět suroviny také v okolních zemích. 10

11 5.3 POVINNOSTI VÝROBCŮ Spotřebitelé mají právo na bezplatné vrácení ojetých pneumatik. Vracení pneumatik je však stále nedostatečné. Na vině malá informovanost spotřebitelů, kteří mnohdy o této možnosti ani nevědí. Povinnost informovat spotřebitele o možnosti zpětného odběru se v mnoha obchodech a servisech řeší malou nenápadnou tabulkou. Nastává tak situace "vlk se nažral a koza zůstala celá". Povinné osoby splnily svou povinnost informovat spotřebitele a možnosti zpětného odběru, ale fakticky neodeberou ani jednu použitou pneumatiku, a nemusejí tedy nic řešit. V cenách nových pneumatik jsou již započítány náklady na jejich potenciální recyklace. Pokud tedy prodejce tyto náklady nemusí vynaložit, vydělává na tom. Naopak někteří prodejci dokonce vybírají poplatek za odebrání pneumatik (označovaný jako likvidační, manipulační nebo dopravní), ačkoliv by pneumatiky měli odebírat zdarma (neplatí to však pro sběrné dvory obcí, to nejsou povinné osoby pro zpětný odběr ze zákona, a tudíž na manipulaci poplatek vybírat mohou). Na podporu zpětného odběru je v připravované novele zákona o odpadech ustanovení, podle kterého by musely povinné osoby odebrat ojeté pneumatiky až do výše produkce uvedené na trh v minulém roce. Ani to však podle některých odborníků problém nevyřeší: v novele by podle nich mělo být uvedeno především povinné minimální množství odebraných pneumatik. Z celkové množství ojetých pneumatik se u nás recykluje kolem 15 %. Velcí výrobci, dbalí své pověsti, recyklují kolem 30 %. U malých dovozců se však recyklace blíží nule. V časopise Pneurevue uvedl Jindřich Šafránek ze Společenstva vulkanizérů a pneuslužeb: "Jak funguje sběr? Na základě smlouvy a dá se říci, že v praxi s tím žádné zásadní problémy nejsou. Importéři zavedli určitý systém, který jak se mi zdá, funguje. Problém je ale v tom, že nikdo neinvestoval žádné prostředky do osvěty, do informování veřejnosti, jak sběr funguje. Bylo by naivní si myslet, že by firmy prováděly osvětu na veřejnosti vlastními silami. Jde o to, aby veřejnost věděla, jak tento systém funguje, že je zdarma a k čemu slouží. To by měla být záležitost ministerstva či autoklubů." Kontrola zpětného odběru spadá do kompetence České inspekce životního prostředí (ČIŽP). V prvním roce fungování zpětného odběru zkontrolovali podle vlastní zprávy 20 provozoven velkých řetězců pneuservisů. U osmi z nich bylo zjištěno chybné označení sběrných míst, pokuty se pohybovaly od 20 do korun. Zkontrolované množství provozoven je naprosto nedostatečné - u nás se zabývá pneumatikami na tisíc provozoven. 5.4 NAKLÁDÁNÍ S PNEUMATIKAMI Pro zpracování sebraných pneumatik, ať již získaných ze zpětného odběru nebo pocházejících například ze sběrných dvorů obcí, u nás funguje řada firem. Vedle klasického spalování v cementárnách, které spotřebovává značnou část použitých pneumatik, je to zejména výroba granulátu jako komponentu sloužícího k výstavbě silnic a dálnic, při výstavbě sportovních povrchů, hřišť, retardérů a tlumičů, kde se využívá vynikajících mechanických, tlumicích a izolačních vlastností gumy. Granulát se využívá pro modifikované asfalty nebo se z nich vyrábí regenerát, tj. devulkanizovaná pryž, kterou je možno opět vulkanizovat. Využívá se také textilní kordu vznikajícího při recyklaci. Z pneumatik se vyrábějí sorpční materiály pro nebezpečné odpady, které sorbují veškeré druhy benzinu, oleje, a velké spektrum organických látek. Jeho výhodou je, že se po nasycení velmi dobře spaluje v odpovídajícím zařízení. 11

12 6. NABÍDKA TECHNOLOGIE NA RECYKLACI PNEUMATIK Předkládaná nabídka zahrnuje výrobní zařízení linky pro recyklaci použitých pneumatik konverzí na gumový granulát. Výroba granulátu je založená na mechanickém dělení pneumatik za normální teploty při současné separaci oceli a textilu Tab.1 Základní údaje Kapacita zařízení kg granulátu / hod. Instalovaný výkon 650 kw Požadavky na plochu - technologie m 2 (hala) - sklad surovin cca m 2 (zpevněná plocha) Příklady použití pryžového granulátu: Modifikované asfalty Výroba regenerátu Výroba pryžových kompozitů - povrchy pro pěší zóny, sportovní povrchy, dětská hřiště, protihlukové a antivibrační systémy, atd. obr.2 Blokové schéma recyklační linky 12

13 7. LIKVIDACE POUŽITÝCH PNEUMATIK Odpad a suroviny jsou ekonomickými pojmy. Daný materiál může být zároveň odpadem i surovinou podle konkrétní situace při reprodukčním procesu. Jsou to právě ekonomické hranice racionálního zhodnocování odpadu, které limitují výběr technických a technologických prostředků realizace. Druhotné zdroje surovin tvoří především průmyslové odpady a výrobky vyřazené z užívání. Zpětným využíváním průmyslového a spotřebitelského odpadu vzniká surovinový koloběh, kterým je možno krýt značnou část spotřeby surovin. Tím jsou dány ekonomické podmínky pro využití odpadních materiálů. Podle údajů Ministerstva životního prostředí se v České republice vyprodukuje zhruba tisíc tun opotřebených pneumatik ročně. Nejedná se v žádném případě o malé číslo. V sousedním Rakousku ročně vzniká pouhých 45 tisíc tun použitých pneumatik a ve Švýcarsku je to jen o 5 tisíc tun více. Vzhledem k technologické i energetické náročnosti výroby a relativně krátké době životnosti je nasnadě otázka, jak využít opotřebenou pneumatiku znovu, popřípadě jak efektivně využít již neupotřebitelný pryžový odpad tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži životního prostředí. 7.1 LEGISLATIVA Česká republika usiluje o začlenění do Evropské unie, kde se již nějaký čas řeší problém ekologického nakládání s odpady a stávající zákon č. 125/97Sb. se neukázal jako plně vyhovující požadavkům praxe Evropské unie. To byl také jeden z důvodů, proč byl v polovině letošního června schválen nový zákon o odpadech č. 185/2001Sb. Zákon zvýhodňuje využívání odpadů před jejich odstraněním, přičemž prioritou se stává recyklace před spalováním s využitím tepla a skládkováním, které je mimochodem u ojetých pneumatik úplně zakázáno. Zákon stanovuje povinnost zpětného odběru některých výrobků (mimo jiné pneumatik), kterou mají ti, kdož výrobek vyrábí nebo dováží. Poslední prodejce bude povinen při prodeji výrobku informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků a pokud tak neučiní, bude povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje. Zákon sice jasně definuje odpovědnost výrobců a dovozců, ale úmyslně pouze volně ohraničuje způsoby, jak ji mohou naplnit. 13

14 7.2 ZPŮSOBY LIKVIDACE POUŽITÝCH PNEUMATIK Zásadním kritériem pro použití všech technologií likvidace pryžového odpadu je dostatečný přísun odpadové masy, dostupnost technologií na její zpracování a využitelnost produktů vzniklých zpracováním. Na českém trhu existuje v současné chvíli jen několik firem, které se zabývají využitím použitých pneumatik a pryžového odpadu. Tyto firmy můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Firmy, zabývající se obnovou pneumatik (protektorováním) a firmy, které se zabývají jiným zpracováním pryžového odpadu. Protektorováním se v České republice zabývá přibližně 20 firem, které zpracují ročně 7 až 10 tisíc tun protektorovatelných pneumatik. Firmy, pracující s jinými technologiemi zpracování pryžového odpadu, jsou v České republice čtyři: TASY Mokrá u Brna, MONTSTAV CZ, s.r.o., DARTA Uherský Brod a Cementárna Čížkovice. Tyto firmy dokáží zpracovat zhruba 35 až 40 tisíc tun tohoto materiálu ročně, přičemž na recyklaci připadne 45 % a na energetické využití 55 %. Z důvodu zajištění plynulého zásobování zpracovatelů opotřebenou pryží je nutno v určitých obdobích roku přistoupit k dovozu použitých pneumatik ze zahraničí. V roce 2000 činil dovoz tohoto pryžového odpadu 12 tisíc tun. Vzhledem k tomu, že platná legislativa neumožňuje skládkování pneumatik, ale jen skladování pro pozdější recyklaci (výjimkou je použití pneumatik jako konstrukčního prvku), hromadí se někde ve skladech tisíc tun pneumatik ročně Nedestruktivní zhodnocení pryžového odpadu Výrobky z pryže ztrácejí po splnění své funkce užitnou hodnotu jako výrobek, ale jejich materiálová podstata zůstává zachována. Zpracovatelé a výrobci pryže toho mohou využít k opakovanému zpracování pryžového odpadu jako druhotných surovin, které v gumárenském průmyslu nahrazují suroviny primární. Nedestruktivní postupy zhodnocení druhotných surovin patří mezi nejefektivnější způsoby využití surovin a energie. Hlavní směry nedestruktivního využití odpadu jsou orientovány na: - Přímou aplikaci opotřebených výrobků U použitých pneumatik se tohoto způsobu využití používá v omezené míře, například ve stavebnictví. - Primární zhodnocení odpadu Celá řada technologií zpracování odpadní pryže umožňuje vytvářet širokou škálu produktů zpracovatelných zpětně v gumárenském průmyslu. - Sekundární zhodnocení odpadu Některé specifické vlastnosti produktů zhotovených zpracováním pryžového odpadu umožňují využití v jiných odvětvích hospodářství (stavebnictví, likvidace úniků ropných produktů, ) Destruktivní zhodnocení pryžového odpadu Destruktivní metody zhodnocení pryžového odpadu jsou takové postupy zpracování, při nichž se mění chemické složení materiálu, popřípadě se štěpí makromolekuly polymeru za vzniku nízkomolekulárních produktů. Výsledkem takové destrukce makromolekul mohou být hodnotné chemické sloučeniny suroviny nebo energie uvolněná chemickou reakcí. Výrobky z pryže i ve fázi odpadu představují zdroj energie a surovin. Je tedy logické, že alespoň část z nich by měla být vrácena zpět do výroby v okamžiku, kdy byly využity užitné vlastnosti výrobku. 14

15 8. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN VZNIKLÝCH PŘI LIKVIDACI POUŽITÝCH PNEUMATIK Produkty destruktivního i nedestruktivního zpracování použitých pneumatik a dalšího pryžového odpadu jsou cennými surovinami pro chemický průmysl, stavebnictví a další oblasti hospodářství. Nejdůležitějšími produkty zpracování odpadní pryže jsou: 8.1 PRYŽOVÁ DRŤ Je základním produktem nedestruktivního zpracování opotřebených pneumatik nevhodných pro protektorování. Moderní výrobní linky umožňují produkovat pryžové granuláty s deklarovanou velikostí i čistotou. Takový granulát může být základní surovinou pro celou řadu zpracovatelských aplikací. Nejjemnější frakce velmi čistého granulátu se využívá při výrobě regenerátu. Frakce o rozměrech 0,5 až 8 mm jsou využitelné pro různé aplikace ve stavebnictví. Samotná pryžová drť je použitelná jako plnivo. Pryž se vyznačuje malou tepelnou vodivostí, uplatňuje se proto jako izolační materiál. Používá se ve formě desek, dlaždic a koberců, které se vyrábějí lisováním pryžové drtě s různými pojivy. Jako pojivo se používají epoxidové pryskyřice, přírodní latex, polyuretany nebo pojiva na bázi bitumenu. Podle použitého typu pojiva a podle jeho množství se získávají materiály rozdílných mechanických vlastností. Získaný materiál se používá pro povrchy hřišť a sportovišť, ve stájových technologiích i pro výrobu tepelně izolačních rohoží. Výhodné vlastnosti pryžové drti se uplatňují i v silničním stavitelství. Jemná pryžová drť z pneumatik prodlužuje životnost asfaltovaných vozovek. Směs s přídavkem 14 kg pryžové drti na 1000 kg asfaltobetonu se v předehřátem stavu ukládá na vozovku. Takto zhotovená vozovka má životnost prodlouženou nejméně o 50 % a zlepšují se jízdní vlastnosti a tím i bezpečnost jízdy. Méně kvalitní granuláty se s úspěchem využívají pro různé propustné zásypy a podsypy, například pro drenážní a odvodňovací systémy. Hrubě mleté granuláty (floky a gudreny) jsou vhodné k energetickému využití. Firma MONTSTAV CZ, s.r.o., největší výrobce pryžových granulátů v České republice, připravuje projekt spalování pryžových floků o velikosti 45mm v cementářské peci v Čížkovicích. Projekt vznikl na základě blížícího se vyčerpání kalových rybníků z černouhelných úpraven, které byly doposud jedním z alternativních zdrojů paliv cementárny. Rovněž probíhají jednání s elektrárnou ČEZ v Tisové, kde se připravuje projekt na spalování tuhého komunálního odpadu. Tento druh odpadu je teplotně nestálý, proto je nutné do něho přidávat příměs pryžových floků nebo jiného paliva s vysokým energetickým obsahem. Firma MONTSTAV CZ, s.r.o. dále připravuje ke spuštění pyrolyzační jednotku s kapacitou tun pryžového odpadu ročně. Produktem bude 13 milionů litrů pyrolýzního oleje, který bude použit jako náhrada těžkého topného oleje v ČLUT a.s. Nové Strašecí. Velmi jemné modifikované granuláty se rovněž používají jako sorbent při likvidaci úniků ropných látek. Tento materiál s obchodním označením PETRO EX je možno použít pro likvidace havárií na suchu i ve vodě. Po aplikaci je možno tento materiál spálit ve vysokoteplotních pecích. Sorbční vlastnosti materiálu PETRO-EX jsou uvedeny v tabulce 3. Tab.2 Sorbční vlastnosti materiálu Balení sorbentu Kontaminant Sorbční schopnost balení 40 l/20 kg Benzín 108l 40 l/20 kg Nafta 68l 40 l/20 kg Olej 60l 15

16 8.2 REGENERÁT Základním využitím regenerátu je jeho zpětné použití při výrobě gumárenských směsí. Regenerát se nesmí přidávat pouze do směsí, ve kterých by výrazně zhoršoval kvalitu konečných výrobků, například do směsí pro běhouny automobilových pneumatik. Jinak regenerát zlepšuje zpracovatelnost směsí, protože je dokonale plastický a omezuje podstatně smršťování polotovarů i hotových výrobků v surovém stavu. Je vhodný pro výrobu lepidel, protože se dobře rozpouští a roztoky s větším obsahem sušiny mají vyhovující viskozitu. Regenerát se používá i do směsí na tvrdou pryž. Určité druhy regenerátu se také úspěšně využívají pro modifikaci asfaltů. Živičné povrchy zhotovené z těchto asfaltů jsou odolnější proti praskání za nízkých teplot a vykazují menší plastické deformace povrchu za vysokých teplot, zejména v letních měsících. 8.3 OCELOVÝ ŠROT je cennou druhotnou surovinou. Získává se separací při drcení pneumatik z patních lan a ocelových kordů, nebo jako tuhý zbytek při pyrolytickém zpracování pryžového odpadu. 8.4 TEXTILIE Z PNEUMATIK jsou nedílnou součástí kordu většiny pneumatik. Množství kordových vláken obsažené v pneumatikách je cca 7 %. Drcením vláken kordu se získávají textilie ve formě jemných vláken do sebe vzájemně propletených (podobné chuchvalci vaty). Textilie z pneumatik (obchodní označení TzP) jsou vhodné jako náhrada geotextilií, modifikantem asfaltů a v neposlední řadě jsou využívány jako plnivo do odhlučňovacích panelů. 16

17 9. NA OBZORU JE NOVÁ METODA RECYKLACE PNEUMATIK Britský vědec navrhnul nový způsob využití ojetých pneumatik. Střízlivé odhady počtu starých pneumatik, které lidé zatím neumí zlikvidovat hovoří o miliardách kusů. Končí na skládkách nebo v zemi, když jsou použity jako zpevňující materiál při terénních úpravách. Pneumatiky jsou přitom převážně z uhlovodíků a lze z nich získat až 60% jejich hmotnosti v podobě hořlavého oleje. Nejedná se však o zvláště efektivní palivo a proto se recyklování z ekonomických důvodů dosud neprovádělo. Doktor Paul Williams, který se zabývá výzkumem zdrojů energie na univerzitě v Leedsu, navrhnul způsob, který umožňuje získat při zpracování pneumatik hodnotnější produkty. V procesu zvaném pyrolýza jsou nejdříve ojetiny vystaveny žáru bez přístupu vzduchu, čímž se rozloží na uhlík, kapalné a plynné uhlovodíky. Williams se poté zaměřil na chemickou aktivaci získaného uhlíku tak, aby ho bylo možné využít například v čističkách odpadních vod. Dalším zpracováním prochází také kapalná složka, ze které lze získat průmyslové chemikálie jako benzen, xylen a toluen. Osvědčí-li se navržené postupy v praxi, bude to znamenat obrovský ekologický přínos. Zatím si planetu každým rokem zanášíme stovkami miliónů dalších ojetých pneumatik, se kterými si nikdo neví rady. 17

18 10. EVROPSKÁ SMĚRNICE K AUTOVRAKŮM A PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O ODPADECH Požadavek na vytvoření stejných podmínek pro nakládání s autovraky vedl v SRN k přijetí Nařízení k autovrakům (AltautoV), které vstoupilo v účinnost v roce Vztahuje se na autovraky, které jsou odpadem ve smyslu definice odpadu podle německého zákona o odpadech. AltautoV je předmětem kritiky např. pro požadavek na jednotný systém přezkušování certifikovaných podniků, požadovanou dokumentaci, deficit, který postihl firmy provozující šrédry, snadný vývoz autovraků do zemí východní Evropy. Nařízení se nesetkalo s pochopením ani v rámci EU, protože bylo přísnější než připravovaná směrnice EU k autovrakům. O směrnici k autovrakům se v EU mluvilo od roku 1997, přijata byla letos v září pod číslem 2000/53/ES. Ani připravovaný zákon o odpadech na autovraky nezapomněl. Kromě vyhlášky je zpracovávána i koncepce nakládání s autovraky. Jak vyhláška, tak koncepce musí vzít v úvahu, že budou funkční jen tehdy když dojde k provázání této vyhlášky a koncepce s vyhláškami a koncepcemi k odpadním olejům, bateriím, pneumatikám a dalším komoditám, které získáme demontáží nebo při jiném nakládání s autovrakem. Návrh zákona rovněž počítá s ekonomickými nástroji. Důvodem pro vypracování směrnice Rady 2000/53/ES k autovrakům byla potřeba harmonizovat opatření, přijatá jednotlivými státy EU pro snížení zatížení životního prostředí autovraky a pro zajištění funkce vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. V EU ročně vzniká 8 až 9 milionů tun odpadů z autovraků, s nimiž je nutno nakládat podle pravidel a rozdílné požadavky jednotlivých zemí takovému postupu bránily. Směrnice se vztahuje na vozidla a stará vozidla včetně jejich součástí, náhradních dílů a dalších materiálů. Za odpady nejsou považována historická vozidla ani vozidla ze sbírek, i když jsou demontována na součástky. Směrnice nezasahuje do požadavků týkajících se bezpečnosti, emisí a hluku. Příloha I pak obsahuje seznam minimálních technických požadavků na místa pro ukládání autovraků a nakládání s autovraky, na odstraňování nebezpečných látek a postupy pro usnadnění recyklace a příloha II seznam látek a součástek, na které se vztahuje výjimka ze zákazu používání olova, rtuti a šestimocného chrómu. Významné je, že konečně byly definovány základní pojmy, a to nejen pojem autovraku, ale také konkrétní věcný obsah pojmů "opakované použití", "zhodnocení", "recyklace", "informace o demontáži" aj. pro tuto směrnici. Směrnice zdůrazňuje, že v prvé řadě je nutno odpadům předcházet. Přímo je stanoveno, že na dodržování prevenčního přístupu se mají podílet všichni subdodavatelé výrobce. Prakticky to znamená, že již při konstrukci a výrobě nového vozidla je nutno brát v úvahu demontáž, opakované použití a recyklaci autovraků a tyto trendy podporovat. Z tohoto důvodu bude komise EU podporovat vypracování evropských norem, např. pro zavedení značek pro součástky a materiály a návody pro demontáž vozidla. Ke každému novému typu vozidla mají být do šesti měsíců po uvedení na trh zveřejněny informace o demontáži. Rovněž je nutno snižovat a kontrolovat obsah nebezpečných látek ve vozidlech, aby se zabránilo jejich vstupu do životního prostředí, usnadnila se recyklace a zabránilo se zneškodňování nebezpečných látek skládkováním. Tím bude zajištěno, že některé látky se nedostanou ani do spaloven ani na skládky. Zvláště je nutno sledovat používání olova, rtuti, kadmia a šestimocného chrómu. Tyto těžké kovy je dovoleno používat jen pro stanovené účely vyjmenované v příloze směrnice. Používání nebezpečných látek bude možné jen tehdy, 18

19 když jsou v současné době nenahraditelné, ale vzhledem předpokládanému technickému pokroku bude seznam těchto látek kontrolován a upravován. První kontrola seznamu proběhne k 1. lednu Členským státům směrnice ukládá přijetí opatření pro vytvoření sběrných systémů, sběrných míst a míst, které budou mít povolení ke zhodnocení autovraků. Automobil bude možno odhlásit teprve po předložení potvrzení jeho odevzdání na takovém zařízení. Na vytvoření sběrného systému a zřízení sběrných míst by se měli kromě výrobců, dovozců a prodejců podílet pojišťovny automobilů a provozovatelé všech zařízení, která nakládají s autovraky nebo i s jejich díly, pokud je to možné. Doprava autovraku na místo zhodnocení bude kryta z prostředků výrobce zcela nebo v podstatné míře. Tato doprava nebude bezplatná, pokud autovrak nebude obsahovat podstatné části, např. motor nebo karoserii, nebo pokud bude obsahovat odpady, které k autovraku nepatří. Toto ustanovení se bude uplatňovat rozdílně na automobily uvedené do provozu před a po Dále platí, že odpady se mají používat opakovaně a mají se zhodnocovat, přičemž opakované použití a recyklace mají přednost. Nový dokument tedy rozvíjí a konkretizuje ustanovení směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech. Jsou stanoveny hmotnostní kvóty pro opakované použití a zhodnocení nebo opakované použití a recyklaci u všech autovraků, a to: do roku 2006: pro opakované použití a zhodnocení nejméně 85 % průměrné hmotnosti automobilu v daném roce a pro opakované použití a recyklaci nejméně 80 %; výjimka (tj. nižší kvóty) je stanovena pro automobily vyrobené před rokem 1980, a to na 75 %, resp. 70 %, do roku 2015: pro opakované použití a zhodnocení nejméně 95 % průměrné hmotnosti automobilu v daném roce a pro opakované použití a recyklaci nejméně 85%. Stanovené cíle bude Evropský Parlament a Rada posuzovat nejpozději k Jakmile budou k dispozici normy pro demontovatelnost, úroveň zhodnocení a recyklovatelnost automobilu, bude podán návrh na změnu směrnice 70/156/EHS. Komise bude vyžadovat podklady které prokáží, že opakované použití nepředstavuje riziko pro bezpečnost a životní prostředí.na směrnici 75/442/ENS o odpadech se odvolávají i ustanovení k demontážním a úpravárenským zařízením, tj. k technickým požadavkům na zařízení, postupům pro demontáž, třídění, kontrole atd. Státy zajistí, aby zařízení, která budou autovraky nebo jejich části zbavovat nebezpečných látek, demontovat, drtit, zhodnocovat nebo upravovat před zneškodněním, zavedla systém environmentálního managementu (EMS). Tento požadavek významně zasáhne do dosavadní praxe v ČR. K provádění směrnice k autovrakům bude zpracována každé tři roky zpráva. První zpráva bude zpracována k Kromě toho bude založena databanka autovraků a nakládání s nimi, která bude zachycovat všechny změny. Členské státy musí zavést právní a jiné předpisy tak, aby směrnice vešla v účinnost nejpozději k

20 ZÁVĚR Je možno konstatovat, že i přes velké množství opotřebených pneumatik a dalšího pryžového odpadu, který se v České republice vyprodukuje, jsou tuzemské firmy schopny smysluplně tohoto odpadu využít a přeměnit jej na užitečné výrobky, nebo jeho část navrátit do surovinového koloběhu. Pokrok v technologiích zpracování tohoto odpadu dává předpoklady pro jeho co nejširší využití. Pryžový výrobek a zejména pneumatika totiž v sobě obsahuje i po opotřebení značný energetický a surovinový potenciál, který by bylo hloupé nevyužít. Kapacita tuzemských zpracovatelů odpadu je v dnešní době schopna pokrýt a v nejbližší době pravděpodobně převýší produkci tohoto odpadu v České republice a proto pokud někde leží opotřebené pneumatiky bez užitku, není to problém neexistence jiné alternativy. Je to problém neschopnosti či neochoty jejich majitele tento cenný odpad zhodnotit. Nová legislativa, schválená v letošním roce, by mohla napomoci lepšímu nakládání s odpady obecně a tedy i s odpadem pryžovým. 20

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

www.kraiburg-retreading.com Version 2014 PROTEKTOROVÁNÍ ZA HORKA Procesní a údaji o výrobku

www.kraiburg-retreading.com Version 2014 PROTEKTOROVÁNÍ ZA HORKA Procesní a údaji o výrobku Version 2014 Procesní a údaji o výrobku Metoda výhody nevýhody Materiály METODA RUBRIKY ot obnova je forma vulkanizaci obnovené pneumatiky, při teplotě okolo 150 C, běhoun a boční stěny pneumatiky se skládají

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více