Autor Organizace Název textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Organizace Název textu"

Transkript

1 Autor Organizace Název textu Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO Marketing spol. s r.o. Komentář ke kategorizaci zdrojů podle směrnic EU na území hl. města Prahy BK2 - Emise-stacionární zdroje Blok Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

2 Komentář ke kategorizaci zdrojů na území hl. města Prahy podle směrnic EU Na území hl. města Prahy se nalézá řada zdrojů, které budou spadat pod režim směrnic EU se vztahem k ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a to jak z kategorie REZZO 1, tak i z kategorie REZZO 2. Všechny uvedené zdroje, které bylo možno podle posledních dostupných údajů zařadit pod jednotlivé směrnice jsou uvedeny v tabulkové části tohoto textu (kategorizaceeu.xls). Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům tabulky a kódování kategorizací jsou uvedeny v následujícím přehledu. sloupec vysvětlivky CKU_ICZ_R identifikační číslo zdroje REZZO 1 a 2 Z_NAZEV název zdroje Z_OBEC městská část, ve které je zdroj umístěn IPPC působnost směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění 88/609 působnost směrnice 88/609/EC o omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích závodů 1999/13 působnost směrnice 99/13/EC o omezování emisí VOC při používání organických rozpouštědel 89/429/EEC působnost směrnice 89/429/EEC o snižování znečištění ovzduší z existujících spaloven komunálního odpadu 2000/76/EC působnost směrnice 2000/76/EC o spalování odpadu 84/360/EEC působnost směrnice 84/360/EEC o boji proti znečištění ovzduší z průmyslových závodů Kategorizace směrnice 96/61/EC - IPCC kód ve sloupci vysvětlivky Průmysl energetiky Spalovací zařízení o jmenovitém příkonu větším než 50 MW 3. Průmysl zpracování nerostů Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích 3.1 o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně. 5. Odpadové hospodářství 5. 1 Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování nebezpečných odpadů - podle definice na seznamu uvedeném v článku 1 (4) směrnice /689/EEC, a podle definic v Přílohách II A a II B (pracovní postupy R1, R5, R6, R8 a R9) ke směrnici 75/442/EEC a ve směrnici Rady 75/439/EEC z 16. července 1975 o nakládání s odpadními oleji - o kapacitě větší než 10 t denně 5. Odpadové hospodářství 5. Zařízení na spalování komunálního odpadu - podle definice ve směrnici Rady 89/369/EEC z 8. června 1989 o prevenci znečišťování ovzduší 5.2 z nových spaloven komunálního odpadu ( ) a ve směrnici Rady 89/429/EEC z 21. června 1989 o omezování znečištění ovzduší z existujících spaloven komunálního odpadu - o kapacitě nad 3t/h 2

3 Kategorizace směrnice 84/360/EEC o boji proti znečištění ovzduší z průmyslových závodů Průmysl produkce energie 1.4 Termální elektrárny (s výjimkou nukleárních elektráren) a další spalovací závody s jmenovitým výstupním tepelným výkonem nad 50 MW 3. Průmyslová výroba nekovových minerálních výrobků Závody na výrobu cementu a rotační pece na výrobu vápna 5. Likvidace odpadů Závody a likvidaci toxických nebo nebezpečných odpadů spalováním 5. Likvidace odpadů Závody na likvidaci ostatních tuhých a kapalných odpadů spalováním Kategorizace směrnice 99/13/EC o omezování emisí VOC vznikajících při užívání organických rozpouštědel č. kategorie specifikace 1 Tepelný ofset 2 Publikační hlubotisk Jiné hlubotisky, gumotisk, rotační válcový sítotisk, laminovací či lakovací jednotky a dále 3 rovněž rotační sítotisk na textil a lepenku (>30) 4 Čištění povrchů 5 Jiné čištění povrchů 6 Nátěry vozidel a jejich přestříkávání 7 Navalování cívek 8 Jiné nátěry včetně kovů, plastů, textilu, tkanin, filmu a papíru 9 Nátěry navíjených drátů (Navalování) 10 Nátěry dřevěných povrchů 11 Chemické čištění 12 Impregnace dřeva 13 Nátěry kůže (>10) 14 Výroba obuvi 15 Laminování dřeva a plastů 16 Adhezivní nátěry 17 Výroba nátěrových přípravků, laků, tiskařských barev a adhesiv 18 Konverze pryže 19 Extrakce rostlinných a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů 20 Výroba farmaceutických produktů (>50) Nátěry nových automobilů; nátěry nových kabin nákladních automobilů; nátěry nových lak. aut užitkových vozidel a nákladních automobilů (> 15) Poznámka: úplná tabulka kategorizace dle směrnice 99/13/EC včetně prahových hodnot, emisních limitů a dalších podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší emisemi VOC je uvedena v samostatném listu v souboru kategorizaceeu.xls. 3

4 Směrnice 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím Jak vyplývá z názvu směrnice a z definic uvedených ve směrnici je směrnice určena pro regulaci provozu a emisí VOC především na velkých skladovacích zařízeních terminálech a při distribuci benzinu do čerpacích stanic. Vlastní plnění do skladovacích zařízení čerpacích stanic upravuje článek 6 směrnice, kde se uvádí, že plnicí a skladovací vybavení musí být konstruováno a provozováno ve shodě s technickými ustanoveními uvedenými v příloze III. Příloha III obsahuje Požadavky na plnící a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí meziskladování par : Páry stáčeným benzinem vytlačované z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Operace plnění nesmí být započata, dokud tyto systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce. Tyto požadavky se vztahují na čerpací stanice, které odpovídají podmínkám v čl. 6. V současné době se jedná o všechny nové a velké čerpací stanice, neboť směrným datem této směrnice je 31. prosince 1995 (čl. 10). Směrnice platí dále pro všechny čerpací stanice umístěné v husté zástavbě: Pro existující čerpací stanice (které byly v provozu před ) vstoupila v platnost: po třech letech od data uvedeného v článku 10 (tedy ): - pro existující čerpací stanice s prosazením větším než m 3 /rok; - pro existující čerpací stanice, které jsou umístěny v oblastech s trvale obydlenými byty nebo v pracovních oblastech bez ohledu na jejich prosazení; po šesti letech od data uvedeného v článku 10 (tedy ) pro existující čerpací stanice s prosazením větším než 500 m 3 /rok; po devíti letech od data uvedeného v článku 10 (tedy ) pro všechny ostatní existující čerpací stanice s prosazením větším než 100 m 3 /rok (na menší čerpací stanice se směrnice nevztahuje). Cílem regulačních opatření v této směrnici je omezit emise (ztráty) benzinu na čerpacích stanicích pod 0,01 %hm. z ročního prosazení. Z uvedeného textu vyplývá, že směrnice se může vztahovat na většinu čerpacích stanic na území hl. města Prahy. Protože jsou však dle naší současné legislativy kategorizovány jako střední zdroje, jsou informace o jejich skladovacích kapacitách a ročním prosazení zatím nedostupné. 4

5 Návrh na kategorizaci dalších technologických zdrojů dle směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění IPPC Byl proveden návrh na kategorizaci dalších zdrojů, které by mohly spadat pod uvedenou směrnici. Tento návrh vychází z dostupných informací obsažených převážně v databázi REZZO. Je zpracován jako dodatek k již k výše provedené kategorizaci vybraných zdrojů, u kterých bylo možno se opřít o jejich kapacitní a další údaje. Vzhledem k tomu, že u zde zpracované skupiny zdrojů nebylo možno získat kapacitní údaje z dostupných informačních zdrojů, je jejich návrh kategorizace zatížen poměrně vyšší nejistotou než u první skupiny zdrojů. Z toho důvodu je na tento návrh nutno pohlížet jako na námět pro další šetření. Se změnou legislativy a obsahu formulářů pro sběr dat provozní evidence velkých zdrojů znečišťování nastane povinnost jejich provozovatelů vyznačit svou kategorizaci. První informace však bude obsahovat již provozní evidence za rok 2000 (v době zpracování tohoto textu se již dokončuje na ČHMÚ její vyhodnocení) a z toho důvodu nepovažujeme za racionální provádět šetření přímo na zdrojích. Výsledky kategorizace obsažené v následujícím přehledu je tedy nutno považovat za námět k prověření úplnosti vyplněných formulářů provozní evidence, které může ukázat určité rozdíly v náhledu provozovatelů zdrojů a zpracovatelů tohoto materiálu a vymezit tak počet zdrojů, kde bude šetření vhodné provést: 5

6 Návrh na kategorizaci dalších technologických zdrojů dle směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění IPPC CKU ICZ IPPC1 IPPC2 NAZEV (3.1) CUKRSPOL A.S (b) AGMA AS SLEVARNA BAREVNYCH KOVU CHIRANA PRAHA A.S ELEKTROPRISTROJ S.R.O WALTER, A.S TESLA A.S DAEWOO AVIA A.S VELTECH VYROBA A S TESLA KARLIN, A.S MITAS A.S SKODA-UJP,PRAHA A.S PRO MED CS - PRAHA INTERPHARMA PRAHA A.S SPOFA A.S FERRING LECIVA A.S LECIVA A.S PVK A.S., UCOV PRAHA (a) MASOSPOL A.S (b) ODKOLEK A.S CESKA TYPOGRAFIE A.S POLYGRAFIA A.S VODNI STAVBY A.S.-STAVEBNI DIVIZE DP HLM PRAHY A.S. OZ AUTOBUSY DP HLM PRAHY A.S LETOV A.S BARVY A LAKY PRAHA S.R.O POLYCHEM S.R.O LOM PRAHA S.P DP HLM PRAHY A.S. ELEKTRICKE DRAHY O.Z DP HLM PRAHY-D02 HOSTIVAR SVOBODA, GRAFICKE ZAVODY,A.S JANKA RADOTIN A.S CESKY PLYN K.S CKD DOPRAVNI SYSTEMY A.S. V následující tabulce je uveden přehled kategorií dle směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění IPPC relevantní k návrhu na kategorizaci zdrojů na území hl. města Prahy. 2. Výroba a zpracování kovů 2.5. Zařízení (b) na tavení. - včetně slévání slitin - neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů, (rafinace, slévání a odlévání atd.) o kapacitě větší než 4t denně olova a kadmia, nebo 20 t denně všech ostatních kovů 2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů elektrochemickými či chemickými technologiemi, u kterých objem van přesahuje 30 m3 6

7 3. Průmysl zpracování nerostů 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně. 4. Chemický průmysl *) 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemikálií, jako jsou např.: (a) jednoduché uhlovodíky (lineární, cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické) (b) uhlovodíky obsahující kyslík, jako např. alkoholy, aldehydy, ketony, karbonové kyseliny, estery, étery, peroxidy, epoxidové pryskyřice (c) uhlovodíky obsahující síru (d) uhlovodíky obsahující dusík, jako např. aminy, amidy, nitrily, kyanatany, isokyanatany, nitrosloučeniny či nitroso-sloučeniny, dusičnany, dusitany či dusnany (e) uhlovodíky obsahující fosfor (f) uhlovodíky obsahující halogeny (g) uhlovodíky obsahující kovy (organokovové sloučeniny) (h) základní plastické hmoty (polymerní syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy) (i) syntetické kaučuky (j) barviva a pigmenty (k) povrchově aktivní činidla a surfaktanty 4.2. Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemikálií, jako jsou např.: (a) plyny jako např. čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid (b) kyseliny jako např. kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina dusičná, kyselina solná, kyselina sírová, kyselina siřičitá, oleum (c) zásady jako je např. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid amonný (d) soli jako je např. chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritany, dusičnan stříbrný (e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako např. karbid vápníku, křemík, karbid křemíku Chemická zařízení na výrobu základních farmaceutických výrobků chemickými či biologickými 4.5. procesy 6. Ostatní činnosti 6.4. (a) Jatka jejichž kapacita přesahuje 50 t těl zvířat denně (b) Úprava a zpracování materiálů za účelem výroby potravinářských výrobků ze: - syrových rostlinných surovin o výrobní kapacitě nad 300 t denně (průměrná hodnota za čtvrtletí) 6.7. Zařízení na povrchovou úpravu látek, předmětů či výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potisk, pokovení, odmaštění, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o kapacitě zpracování větší než 150 kg /h nebo větší než 200 t/rok 7

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

ISBN: 978-80-902606-7-2

ISBN: 978-80-902606-7-2 sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 ISBN: 978-80-902606-7-2 Prak cká a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 Obsah

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více