Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal"

Transkript

1 Česko-albánské vztahy Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal Charakteristika vztahů: Česko-albánské vztahy zahrnují politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi českými zeměmi (Čechy, Morava, česká část Slezska) a oblastmi obývanými albánským etnikem (jihozápadní části Balkánského poloostrova, které tvořily od konce 15. století až do začátku 20. století součást tzv. evropského Turecka) od středověku do let , kdy vznikl nezávislý albánský stát Albánské knížectví. V letech (s přetržkou ) se českoalbánské vztahy realizovaly v rámci širších mezistátních československo-albánských vztahů. Od roku 1993 mají podobu vztahů mezi samostatnou Českou republikou a Albánskou republikou. * * * Starší fáze česko-albánských kontaktů Počátky česko-albánských vztahů 1 lze vysledovat již v 15. století. Jejich prvotním motivem byl společný zájem obyvatel českých zemí a albánských oblastí o zastavení tehdejší expanze osmanských Turků do jihovýchodní a střední Evropy. Protiosmanské povstání Albánců, probíhající ve letech 15. století pod vedením Jiřího Kastrioty-Skanderbega, bylo zaznamenáno i ve vzdálených českých zemích. 2 Podrobnější informace o Skanderbegových bojích s Turky se k nám sice dostaly až s určitým zpožděním, z inventářů některých šlechtických a měšťanských knihoven z 16. a 17. století však vyplývá, že přinejmenším některé německé knihy z té doby, které dodatečně oslavovaly Skanderbegovo hrdinství, byly v Čechách se zájmem čteny. S albánským prostředím přišli do styku při svých cestách do ciziny také někteří čeští šlechtici, např. Jan Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a další. 3 1 Stručné přehledy historie česko-albánských vztahů jsou obsaženy v pracích: Pavel HRADEČNÝ, Československo-albánské vztahy: In: Pavel Hradečný, Albánská socialistická lidová republika. Praha 1977, s ; Pavel HRADEČNÝ Ladislav HLADKÝ, Česko-albánské vztahy v minulosti a dnes. In: Pavel Hradečný Ladislav Hladký (autorsky se dále podíleli Virgjil Monari, František Šístek, Pavla Hradečná Burdová). Dějiny Albánie. Praha 2008, s O problematice ohlasu Skanderbegova povstání v českém prostředí srov. Josef MACŮREK, George Skanderbeg. Zur 500 Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des Albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängingkeit. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity řada historická, C 15, 1967, s Srov. Jiří BEČKA Miloš MENDEL, Islám a české země. Praha 1998, s

2 V následujícím období se dostávaly zprávy o Albáncích do českých zemí spíše jen zprostředkovaně. Albánské oblasti byly líčeny jako odlehlé, těžce přístupné a zaostalé kraje. Albánci byli po dlouhou dobu zjednodušeně ztotožňováni s muslimskými Turky a české obyvatelstvo o nich v důsledku toho nemělo zrovna nejpříznivější mínění. 4 Česko-albánské vztahy v 19. a na počátku 20. století Počátkem 19. století začala pronikat do českého prostředí kultura období romantismu a s ní spojený zájem o vzdálené a exotické kraje. K tehdejší oblíbené četbě patřila mj. i díla anglického dobrodruha a spisovatele lorda Georga Gorgona Byrona, z nichž některá, např. Childe Haroldova pouť, se částečně vztahovala i k albánskému prostředí. Je nepochybné, že Byronovo romantické vyprávění o bojovném albánském velmožovi Ali pašovi z Janiny, jeho honosném dvoře a statečných Albáncích významně přispělo k vybuzení zájmu Čechů o Albánce a albánské prostředí. Hlubší poznávání albánských dějin, jazyka a kultury se však mezi Čechy začalo rozvíjet teprve od poloviny 19. století. Významný podíl na tom měli tehdejší vědci, publicisté a kulturní pracovníci. Jistou byť jen dílčí pozornost Albáncům věnoval v rámci svého jazykovědného a historického studia centrálních a jižních částí Balkánu již Pavel Josef Šafařík ( ). K objasnění řady problémů ze starších dějin albánských oblastí přispěl Konstantin Jireček ( ), jeden ze spoluzakladatelů historické balkanistiky. Jirečkovy studie o byzantském a benátském období albánských dějin, o tehdejším rozvoji některých měst Shkodry (Skadaru), Durrësu (Drače) a Vlory a zejména jeho rozsáhlá pramenná edice Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, II, kterou vydal společně s Maďarem Ludwigem Thallóczym a Chorvatem Milanem Šufflayem ve Vídni v letech 1913 a 1918, si dodnes zachovaly mimořádnou vědeckou hodnotu. Přední český filolog Jan Urban Jarník ( ) publikoval na přelomu 19. a 20. století několik významných pojednání o albánském jazyce 5 a udržoval kontakty s řadou osobnostmi albánského kulturního života. V Jarníkově pozůstalosti byl např. nalezen rukopis jeho vlastního albánsko-českého slovníku a dílo albánského folkloristy Thimiho Mitka ( ) Mjaltë nga bleta shqiptare (Med albánské včely). První detailnější charakteristiku dobových poměrů panujících v albánských krajích a zvláštností 4 Srov. Tomáš RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002, s Srov. Jan Urban JARNÍK, Zur albanischen Sprachenkunde. Leipzig 1881; TÝŽ, Příspěvky ku poznání nářečí albánských. Praha 1883; TÝŽ, Za jazykem albánským. Praha

3 tamější společnosti podal v roce 1880 publicista Josef Jakub Toužimský ( ), když v pražském časopise Osvěta uveřejnil na základě svých vlastních zkušeností získaných putováním po Balkáně rozsáhlou stať pod názvem Albansko i Albanci. K dalším žurnalistům, kteří na konci 19. století psali do českého tisku o Albáncích, patřili Vladimír Sís ( ), který během svého novinářského působení v Bulharsku několikrát cestoval i po albánských částech osmanské říše, a Josef Holeček ( ), který proslul zejména svými texty s černohorskou tematikou a právě v souvislosti s Černou Horou též příležitostně informoval o Albáncích a Albánii. Holeček, stejně jako Sís, stranili slovanským národům na Balkáně a Albánce, které chápali výhradně jako spojence Osmanů, líčili spíše negativních barvách. Snad jen levicový reportér a publicista Emanuel Škatula ( ) se v průběhu balkánských válek z let dopracoval k hlubšímu vhledu do albánských kulturních tradic a ve své knize Válka na Balkáně. Válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Turecku (Praha 1913) Albánce zřetelně odlišil od Turků, popsal jejich úsilí o národní sebeurčení a projevil dokonce i jisté sympatie těmto snahám. 6 Na albánskou literaturu, především na lidovou slovesnost, se zaměřil český lékař a spisovatel Josef Vinař ( ), který krátce před první světovou válkou sestavil a vydal antologii albánské poezie pod názvem Národní zpěvy albánské (Praha 1911). Součástí publikace byl i rozsáhlý úvod vzešlý z pera J. Vinaře, který lze pokládat za první česky napsanou studii o albánské literatuře. Autor v něm podal přehled literární tvorby albánských obrozenců z 19. století a poukázal na kulturní zvláštnosti albánského prostředí a způsoby, jakými se tyto specifické rysy promítaly do tehdejší albánské literární tvorby. Divoká albánská příroda, bouřlivé dějiny a archaické zvyklosti Albánců se jako motivy příležitostně objevovaly též v tvorbě některých dalších českých spisovatelů 19. a začátku 20. století Františka Ladislava Čelakovského, Prokopa Chocholouška, Vítězslava Hálka, Julia Zeyera, Jana Třeštíka či Jaroslava Křenka. Po zeměpisné a etnologické stránce popsal zajímavou oblast černohorsko-albánského pomezí český geograf Viktor Dvorský ( ) v práci Černohorsko-turecká hranice od ústí Bojany k Taře (Praha 1909). Severní Albánii procestoval Josef Jan Svátek, autor pojednání Černá Hora a Skadar (Praha 1914). Právě ve Shkodře (Skadaru) stojí dodnes katolická katedrála sv. Štěpána, kterou zde v letech pomáhal rekonstruovat a dostavět rakouský architekt českého původu Karel Pařík ( ), známý svou rozsáhlou stavitelskou aktivitou na území Bosny a Hercegoviny, zejména v Sarajevu. 6 Srov. Přemysl VINŠ, Obraz Albánců v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Slovanský přehled 93, 2007, s

4 K důvěrnějšímu seznámení české veřejnosti s poměry v Albánii přispěly teprve přímé zkušenosti stovek Čechů, kteří se ocitli za první světové války na albánském bojišti a kteří se jako příslušníci rakousko-uherské armády podíleli na okupaci severní a střední Albánie. Nejznámějším Čechem, který literárně ztvárnil a později publikoval své vzpomínky na válečný pobyt mezi Albánci, byl Stanislav Kostka Neumann ( ). O Albánii psal zejména ve svých vzpomínkových souborech Elbasan (Praha 1922) a Bragožda a jiné válečné vzpomínky (Praha 1928). Československo-albánské vztahy v době meziválečné Po skončení první světové války se charakter česko-albánských vztahů radikálně proměnil. Dosavadní vzájemné styky, které byly do té doby víceméně jen příležitostné a jež realizovali v podstatě jen jednotlivci, nabyly podobu vztahů mezistátních. 7 Oficiální diplomatické vztahy mezi Československem a Albánií byly navázány v červenci Československý zastupitelský úřad existoval v meziválečném období v Tiraně od jara 1925 do února 1939, nejdříve jako generální konzulát (od dubna 1925), později v podobě diplomatické agencie (od června 1927) a nakonec jako vyslanectví (od 10. května 1929), v jehož čele stál chargé d affaires. Albánské přímé zastoupení v Praze se ve stejném období omezovalo pouze na honorární konzulát. Ceno Kryeziu, švagr tehdejšího albánského prezidenta Ahmeda Zogua, jenž od roku 1926 vykonával funkci albánského vyslance v Království SHS a byl v únoru 1927 jmenován též prvním albánským vyslancem v Československu, byl 14. října 1927 v Praze zavražděn ještě před předáním pověřovacích listin prezidentu Masarykovi. Pozadí tohoto politicky motivovaného atentátu nebylo nikdy zcela jednoznačně objasněno. 8 Vzájemné styky mezi Československem a Albánií se v meziválečném období rozvíjely především v hospodářské sféře. Od druhé poloviny 20. let 20. století až do roku 1938 bylo Československo dokonce druhým největším vývozcem průmyslového zboží do Albánie (hned po Itálii). Vzrůstající zájem o Albánii projevovali v meziválečném Československu někteří 7 K vyhlášení nezávislého albánského státu došlo v souvislosti s balkánskými válkami již v listopadu Mezinárodně bylo Albánské knížectví uznáno jako samostatný stát v polovině roku Samostatná Československá republika vznikla v říjnu Cena Kryezia zastřelil v pražské kavárně Passage albánský student Algiviadh Bebi. Kryeziu, původem Albánec z oblasti Kosova, udržoval dobré vztahy s jugoslávskou vládou a byl jedním z nejvýraznějších kritiků Zoguovy proitalské politiky. Proto někteří současní historici (např. Robert Elsie) tvrdí, že Kryeziův vrah byl bezpochyby najatým Zoguovým agentem, zatímco podle jiných (Owen Pearson) to byl spíše fanatický italofil, což byl ostatně i závěr, ke kterému krátce po atentátu dospěly tehdejší albánské úřady a také událostí hluboce zdrcený prezident Zogu. Srov. Robert ELSIE, Historical Dictionary of Kosova. Lanham 2004, s ; Owen PEARSON, Albania and King Zog. Independence, Republic and Monarchy London 2004, s

5 historikové (Josef Matoušek), geografové (Karel Kuchař) i filologové. Vědecky se albánštinou v této době zabýval především syn Jana Urbana Jarníka Hertvík Jarník ( ), autor knihy Přepis albánštiny (Praha 1926). Na vídeňské univerzitě působil v tomto období světoznámý indoevropeista a albanolog Norbert Jokl ( ), rodák z Bzence na Moravě, umučený za druhé světové války německými nacisty. Velkým propagátorem česko-albánských vztahů byl první československý diplomatický zástupce v Tiraně Josef M. Kadlec, který v meziválečné době publikoval řadu knižních i časopiseckých prací o moderních albánských dějinách a současnosti Albánie. 9 Ve 30. letech působila v Praze aktivní Československo-albánská společnost, jež v roce 1938 vydala rozsáhlý sborník příspěvků s názvem Albanie: Úvahy o postavení Albanie ve světě, o jejích dějinách a zemi, o albánské politice, národním hospodářství a albánské kultuře. Do sborníku přispěli mj. Josef Vinař, Stanislav Kostka Neumann, ekonom Václav Červený, novinář Josef Jirout, geograf Karel Kuchař a další. Československo-albánské vztahy v letech Nastolení komunistického režimu v Albánii na sklonku druhé světové války dalo československo-albánským oficiálním stykům, přerušeným v letech , opět nový ráz. K uznání lidové Albánie Československem došlo již 16. listopadu Řádné diplomatické styky byly obnoveny jmenováním československého velvyslance v Bělehradě vyslancem v Tiraně v listopadu K vzájemnému ustavení zastupitelských úřadů obou zemí však došlo až v roce 1949, po předchozím plném začlenění Československa do sovětského bloku (1948). Následný rychlý rozvoj bilaterálních vztahů souvisel rovněž se zapojením obou zemí do Rady vzájemné hospodářské pomoci (1949) a Varšavské smlouvy (1955). Ze strany Československa se dostávalo Albánii v průběhu 50. let 20. století všestranné pomoci politické, hospodářsko technické, zdravotnické, kulturní i školské. Na československých vysokých školách studoval v té době velký počet albánských studentů, zejména technické obory a lékařství. Zároveň došlo k navázání přímých kontaktů mezi vědeckými pracovišti i mezi spisovateli a umělci obou zemí. O přírodních krásách a kulturní pestrosti socialistické Albánie např. nadšeně referoval spisovatel Jan Pilař v knize Albánský zápisník (1954), Albánii mezi Čechy zpopularizovaly i pozdější reportáže Jiřího 9 Srov. Josef M. KADLEC, Albanie. Přehled národohospodářský a povšechný. Praha 1927; TÝŽ, Diplomatické dějiny Albanie. Praha

6 Hanzelky a Miroslava Zikmunda Obrácený půlměsíc (1962). V 50. letech se také začalo s výukou albánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obor zde založil a řadu let vyučoval albánský kulturní historik Dhimitër Pilika. V pozdějším období se vůdčí osobností české lingvistické albanistiky stal Pavel Novák ( ). Albánským jazykem se ve větší či menší míře zabývali i další filologové, např. Vladimír Buben a Václav Polák. Albánské literatuře se vědecky a překladatelsky věnovala zejména Hana Tomková (* 1938), dodnes v České republice nejlepší znalkyně albánské literatury a překladatelka z albánštiny. Na albánské středověké dějiny, v prvé řadě na osobnost Jiřího Kastrioty-Skanderbega, zaměřil v 60. letech pozornost v rámci své rozsáhlé badatelské činnosti věnované dějinám národů střední, východní a jihovýchodní Evropy profesor brněnské univerzity Josef Macůrek ( ). 10 K poznání dějin Albánie v osmanském období významnou měrou přispěl další věhlasný brněnský balkanista a turkolog profesor Josef Kabrda ( ). 11 Albánské dějiny v novém a nejnovějším období začal na přelomu 50. a 60. let zkoumat Pavel Hradečný ( ), jenž v pozdějších letech vydal velké množství odborných i vědecko-popularizačních prací, v roce 1977 například historicko-hospodářsko-kulturní přehled Albánská socialistická lidová republika. Dějinám Albánie a Albánců zůstal Pavel Hradečný věrný až do konce svého života. 12 V roce 2001 bylo celoživotní dílo P. Hradečného na poli albanistiky oceněno udělením jednoho z nejvyšších albánských státních vyznamenání Zlatého řádu Naim Frasheri. Na druhé straně měli možnost v 50. letech seznámit se s Československem, zejména s jeho kulturou, také Albánci. Velkou oblibu si u Albánců získal a dodnes má například překlad Haškova Švejka. O propagaci české hudby v albánském prostředí, zejména děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha, se po druhé světové válce významnou měrou zasloužil albánský dirigent a hudební virtuos Mustafa Krantja 10 Macůrkovu práci o Skanderbegovi srov. poznámku Srov. Josef KABRDA Josef KOLEJKA Richard PRAŽÁK, Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy v období od Velké francouzské revoluce do roku 1918, I II. Praha 1963 a 1966; Josef KABRDA, Le système fiscal de l Église orthodoxe dans l Empire otoman d après les documents turcs. Brno Srov. např. Pavel HRADEČNÝ, Albánie. In: Jaroslav Opat Václav Kotyk (eds.), Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci : Československo, Polsko, Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Praha 1969, s ; Pavel HRADEČNÝ Růžena HAVRÁNKOVÁ, Balkánské socialistické státy mezi dvěma válkami. I. Albánie Bulharsko. Praha 1970; TÝŽ, Čas rozhodnutí Albánie Slovanský přehled 55, 1969, s ; TÝŽ, Albánská červnová revoluce roku Slovanský přehled 60, 1974, s ; TÝŽ, Albánie 1990: Hodžovský stalinismus v krizi. Slovanský přehled 77, 1991, s ; TÝŽ, Cesta do beznaděje Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy (70. léta polovina 80. let). Slovanský přehled 78, 1992, s ; TÝŽ, Kosovo země bolesti a sváru. Dějiny a současnost 16, 1994, s ; TÝŽ, Sovětizace bez Sovětů Albánie Slovanský přehled 80, 1994, s ; TÝŽ, Kosovská otázka v letech a její úloha v procesu dezintegrace komunistické Jugoslávie. In: Miroslav Tejchman Miroslav Šesták Pavel Hradečný, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996, s ; TÝŽ, Kosovo konflikt bez konce? Dějiny a současnost 21, 1999, s

7 ( ), který byl absolventem hudební konzervatoře v Praze a v 50. letech v Albánii jako první nastudoval a provedl například operu Prodaná nevěsta. V důsledku roztržky Albánie se SSSR a jeho satelity (1961) byl dosavadní vzestupný trend československo albánských vztahů vystřídán na dobu tří následujících desetiletí jejich prudkou redukcí prakticky ve všech oblastech (i diplomatické zastoupení bylo sníženo na úroveň chargé d affaires). Výjimku představovaly jen obchodní styky. Československo zůstalo díky svému exportu průmyslových výrobků a technických zařízení nadále jedním z prvořadých obchodních partnerů socialistické Albánie. V tehdejším československém vývozu do Albánie převažovaly stroje, nákladní automobily, lokomotivy a náhradní díly. (Několik desítek československých lokomotiv ze závodu ČKD Praha jezdí na albánských tratích dodnes.) V albánském vývozu do Československa naopak dominovaly suroviny (chromová a železonikelnatá ruda, měď, přírodní asfalt), výrobky kožedělného průmyslu, tabák a aromatické rostliny. Ještě v 80. letech se pohyboval podíl Československa v rámci celkového zahraničního obchodu Albánie mezi procenty ročně. Česko-albánské vztahy po roce 1989 Pád komunistických režimů v ČSSR (1989) a v Albánii (počátkem 90. let) vytvořil podmínky nejen pro plnou normalizaci styků mezi oběma zeměmi, ale i pro jejich opětovnou intenzifikaci a diverzifikaci. Příznivý vývoj politických vztahů se však nepromítl do styků obchodních, které pod vlivem řady faktorů (v prvé řadě rozvrácených ekonomických a bezpečnostních poměrů v Albánii začátkem 90. let a také nedostatečné československé finanční angažovanosti v té době) zaznamenaly výrazný pokles. Tento stav v bilaterálních vztazích přetrvával ještě řadu let po ustavení samostatné České republiky (1993). Nic na tom nezměnila ani okolnost, že pro snadnější rozvoj ekonomických vztahů byly vytvořeny příznivé legislativní podmínky uzavřením několika významných ujednání mezi ČR a Albánií, především dohody o obchodních a ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice (1994), dohody o podpoře a ochraně investic (1994) a dohody o zamezení dvojího zdanění (1995). Česká republika se v průběhu 90. let výrazným způsobem zapojila do poskytování humanitární pomoci Albánii, poprvé již v roce 1997 krátce po místních nepokojích a totálním zhroucení albánského hospodářského systému. Podruhé se ČR angažovala v roce 1999, kdy v souvislosti s tehdejším konfliktem v Kosovu vyslala do Albánie v rámci operace sil AFOR (Albania Force) polní vojenskou nemocnici, která zde po několik měsíců působila ve městě 7

8 Kavaja. Čeští vojáci v Albánii pomáhali zároveň vybudovat tábor pro kosovské uprchlíky Rushkull 2. Vzestupný trend a přátelský ráz česko-albánských vztahů vyústil v první reciproční návštěvy hlav obou států prezidenta Václava Havla v Albánii (červen 1999) a prezidenta Rexhepa Meidaniho v České republice (duben 2001). Meidaniho nástupce v úřadu, prezident Alfred Moisiu, pobýval v květnu 2007 v Brně, kde zasedal na schůzce prezidentů Středoevropské iniciativy. V březnu 2006 a v dubnu 2009 navštívil ČR albánský předseda vlády Sali Berisha. Při své druhé návštěvě v Praze odevzdal českému premiérovi Mirku Topolánkovi, jako zástupci země předsedající tehdy Radě Evropské unie, oficiální žádost o přijetí Albánie za člena EU. Českou republiku navštívila v posledním desetiletí rovněž řada albánských resortních ministrů a v březnu 2008 např. i náčelník generálního štábu albánské armády Luan Hoxha, který tu dojednal důležité ujednání mezi ministerstvy obrany obou zemí o vzájemné spolupráci. Z českých politiků vykonali v posledních letech návštěvu Albánie předseda Senátu ČR Petr Pithart (květen 2001), ve stejné funkci pak též Přemysl Sobotka (říjen 2008), premiér Mirek Topolánek (duben 2008), ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (říjen 2008) a prezident ČR Václav Klaus (říjen 2009). 13 Z výše uvedených faktů je zřejmá vzestupná tendence vzájemných česko-albánských politických a diplomatických kontaktů, které dostaly další významný impuls po vstupu Albánie do NATO počátkem dubna Od počátku 21. století se daří zlepšovat i v předchozím období poněkud zanedbávané hospodářské vztahy. Obrat vzájemného obchodu mezi ČR a Albánií postupně vzrůstá. Jestliže v roce 2002 dosáhl vzájemný obchod celkového objemu za 10,237 milionů euro (z toho 9,499 milionů připadalo na český vývoz do Albánie), pak roku 2008 vzájemný obrat činil již 21,493 milionů euro (z toho na český vývoz připadlo zboží za 20,077 milionů euro). Co do struktury obchodu jsou z ČR vyváženy hlavně strojírenské výrobky (např. v roce 2005 výrobní linka pro pivovar v Korçi), produkty chemického průmyslu, automobily či náhradní díly pro energetická zařízení, zatímco Albánie do ČR dodává sušené ovoce, železo a ocel, rostliny pro farmaceutický a voňavkářský průmysl, obuv či keramické výrobky. 14 Role českého kapitálu v Albánii výrazně posílila v březnu 2009, kdy podnik ČEZ získal 13 Úplný seznam státních návštěv obou zemí je k dispozici na stránkách Velvyslanectví ČR v Tiraně [on-line]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/tirana/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_s_albanii/index.html>, [cit ]. 14 Viz Albánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [on-line]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/albanie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/ /#sec3>, [cit ]. 8

9 76 procentní akciový podíl ve firmě největšího albánského distributora elektřiny společnosti OSSh (Operatori i Sistemit të Shpërndarjes). Od konce 90. let v České republice znovu pozvolna roste zájem o albánskou kulturu. Čtenářskou veřejností byly pozitivně přijaty např. romány v současnosti asi nejznámějšího albánského spisovatele Ismaila Kadareho Generál mrtvé armády (Praha 1990) a Krvavý duben (Praha 2007), které do češtiny přeložila Hana Tomková. Pozornost vzbudil rovněž první česko-albánský film Smutek paní Šnajdrové, jehož režisérem byl Piro Milkani, a který byl do kin uveden v roce V posledním desetiletí začínají Češi objevovat Albánii také jako turisté. Mladí lidé z ČR navštěvují Albánii (většinou oblast severoalbánských hor) individuálně. Roste však i zájem českých cestovních kanceláří. Za zmínku stojí např. brněnská cestovní kancelář Kudrna, která nabízí zájezdy do Albánie již od 90. let a vydala též jednoho z prvních původních českých moderních průvodců po Albánii. 15 Občany se zájmem o prohlubování česko-albánských kontaktů sdružuje v Albánii od roku 2001 spolek Přátelé České republiky, mezi jehož členy patří především někdejší absolventi českých vysokých škol. Na české straně pak od roku 2005 působí Společnost přátel Albánie sdružující české zájemce o Albánii a také některé Albánce žijící v České republice. V České republice se daří byť v dosti skromné míře udržovat tradice odborného zájmu o poznávání Albánie a Albánců. Významným příspěvkem v tomto směru je rozsáhlá historická syntéza Dějiny Albánie, vydaná v roce 2008 pražským Nakladatelstvím Lidové noviny. Větší část knihy napsal již několikrát zmiňovaný Pavel Hradečný, který však v roce 2006 předčasně zemřel. Knihu se podařilo dokončit a vydat zásluhou pracovníků Historického ústavu Akademie věd České republiky a některých dalších Hradečného přátel. 16 K zintenzivnění vzájemných česko-albánských kontaktů má pomoci také Albánsko-český a česko-albánský slovník, který v roce 2007 společně připravili a v pražském nakladatelství Leda vydali Hana Tomková a Virgjil Monari. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší albánskočeský slovník vydaný v České republice. 15 Albánie: turistický a vlastivědný průvodce. Brno Srov. bibliografický záznam publikace v pozn. 1. 9

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím MZV č. 3/2009/12 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci

Více

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 4 bodů Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby 4 bodů Níže je seznam deseti regionů a měst Evropy a deseti produktů či hospodářských

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002

Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002 Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy Nakladatelství Libri Praha 2002 ÚVOD Dějinný vývoj českých zemí byl odedávna spoluurčován vývojem

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více