Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal"

Transkript

1 Česko-albánské vztahy Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal Charakteristika vztahů: Česko-albánské vztahy zahrnují politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi českými zeměmi (Čechy, Morava, česká část Slezska) a oblastmi obývanými albánským etnikem (jihozápadní části Balkánského poloostrova, které tvořily od konce 15. století až do začátku 20. století součást tzv. evropského Turecka) od středověku do let , kdy vznikl nezávislý albánský stát Albánské knížectví. V letech (s přetržkou ) se českoalbánské vztahy realizovaly v rámci širších mezistátních československo-albánských vztahů. Od roku 1993 mají podobu vztahů mezi samostatnou Českou republikou a Albánskou republikou. * * * Starší fáze česko-albánských kontaktů Počátky česko-albánských vztahů 1 lze vysledovat již v 15. století. Jejich prvotním motivem byl společný zájem obyvatel českých zemí a albánských oblastí o zastavení tehdejší expanze osmanských Turků do jihovýchodní a střední Evropy. Protiosmanské povstání Albánců, probíhající ve letech 15. století pod vedením Jiřího Kastrioty-Skanderbega, bylo zaznamenáno i ve vzdálených českých zemích. 2 Podrobnější informace o Skanderbegových bojích s Turky se k nám sice dostaly až s určitým zpožděním, z inventářů některých šlechtických a měšťanských knihoven z 16. a 17. století však vyplývá, že přinejmenším některé německé knihy z té doby, které dodatečně oslavovaly Skanderbegovo hrdinství, byly v Čechách se zájmem čteny. S albánským prostředím přišli do styku při svých cestách do ciziny také někteří čeští šlechtici, např. Jan Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a další. 3 1 Stručné přehledy historie česko-albánských vztahů jsou obsaženy v pracích: Pavel HRADEČNÝ, Československo-albánské vztahy: In: Pavel Hradečný, Albánská socialistická lidová republika. Praha 1977, s ; Pavel HRADEČNÝ Ladislav HLADKÝ, Česko-albánské vztahy v minulosti a dnes. In: Pavel Hradečný Ladislav Hladký (autorsky se dále podíleli Virgjil Monari, František Šístek, Pavla Hradečná Burdová). Dějiny Albánie. Praha 2008, s O problematice ohlasu Skanderbegova povstání v českém prostředí srov. Josef MACŮREK, George Skanderbeg. Zur 500 Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des Albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängingkeit. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity řada historická, C 15, 1967, s Srov. Jiří BEČKA Miloš MENDEL, Islám a české země. Praha 1998, s

2 V následujícím období se dostávaly zprávy o Albáncích do českých zemí spíše jen zprostředkovaně. Albánské oblasti byly líčeny jako odlehlé, těžce přístupné a zaostalé kraje. Albánci byli po dlouhou dobu zjednodušeně ztotožňováni s muslimskými Turky a české obyvatelstvo o nich v důsledku toho nemělo zrovna nejpříznivější mínění. 4 Česko-albánské vztahy v 19. a na počátku 20. století Počátkem 19. století začala pronikat do českého prostředí kultura období romantismu a s ní spojený zájem o vzdálené a exotické kraje. K tehdejší oblíbené četbě patřila mj. i díla anglického dobrodruha a spisovatele lorda Georga Gorgona Byrona, z nichž některá, např. Childe Haroldova pouť, se částečně vztahovala i k albánskému prostředí. Je nepochybné, že Byronovo romantické vyprávění o bojovném albánském velmožovi Ali pašovi z Janiny, jeho honosném dvoře a statečných Albáncích významně přispělo k vybuzení zájmu Čechů o Albánce a albánské prostředí. Hlubší poznávání albánských dějin, jazyka a kultury se však mezi Čechy začalo rozvíjet teprve od poloviny 19. století. Významný podíl na tom měli tehdejší vědci, publicisté a kulturní pracovníci. Jistou byť jen dílčí pozornost Albáncům věnoval v rámci svého jazykovědného a historického studia centrálních a jižních částí Balkánu již Pavel Josef Šafařík ( ). K objasnění řady problémů ze starších dějin albánských oblastí přispěl Konstantin Jireček ( ), jeden ze spoluzakladatelů historické balkanistiky. Jirečkovy studie o byzantském a benátském období albánských dějin, o tehdejším rozvoji některých měst Shkodry (Skadaru), Durrësu (Drače) a Vlory a zejména jeho rozsáhlá pramenná edice Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, II, kterou vydal společně s Maďarem Ludwigem Thallóczym a Chorvatem Milanem Šufflayem ve Vídni v letech 1913 a 1918, si dodnes zachovaly mimořádnou vědeckou hodnotu. Přední český filolog Jan Urban Jarník ( ) publikoval na přelomu 19. a 20. století několik významných pojednání o albánském jazyce 5 a udržoval kontakty s řadou osobnostmi albánského kulturního života. V Jarníkově pozůstalosti byl např. nalezen rukopis jeho vlastního albánsko-českého slovníku a dílo albánského folkloristy Thimiho Mitka ( ) Mjaltë nga bleta shqiptare (Med albánské včely). První detailnější charakteristiku dobových poměrů panujících v albánských krajích a zvláštností 4 Srov. Tomáš RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002, s Srov. Jan Urban JARNÍK, Zur albanischen Sprachenkunde. Leipzig 1881; TÝŽ, Příspěvky ku poznání nářečí albánských. Praha 1883; TÝŽ, Za jazykem albánským. Praha

3 tamější společnosti podal v roce 1880 publicista Josef Jakub Toužimský ( ), když v pražském časopise Osvěta uveřejnil na základě svých vlastních zkušeností získaných putováním po Balkáně rozsáhlou stať pod názvem Albansko i Albanci. K dalším žurnalistům, kteří na konci 19. století psali do českého tisku o Albáncích, patřili Vladimír Sís ( ), který během svého novinářského působení v Bulharsku několikrát cestoval i po albánských částech osmanské říše, a Josef Holeček ( ), který proslul zejména svými texty s černohorskou tematikou a právě v souvislosti s Černou Horou též příležitostně informoval o Albáncích a Albánii. Holeček, stejně jako Sís, stranili slovanským národům na Balkáně a Albánce, které chápali výhradně jako spojence Osmanů, líčili spíše negativních barvách. Snad jen levicový reportér a publicista Emanuel Škatula ( ) se v průběhu balkánských válek z let dopracoval k hlubšímu vhledu do albánských kulturních tradic a ve své knize Válka na Balkáně. Válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Turecku (Praha 1913) Albánce zřetelně odlišil od Turků, popsal jejich úsilí o národní sebeurčení a projevil dokonce i jisté sympatie těmto snahám. 6 Na albánskou literaturu, především na lidovou slovesnost, se zaměřil český lékař a spisovatel Josef Vinař ( ), který krátce před první světovou válkou sestavil a vydal antologii albánské poezie pod názvem Národní zpěvy albánské (Praha 1911). Součástí publikace byl i rozsáhlý úvod vzešlý z pera J. Vinaře, který lze pokládat za první česky napsanou studii o albánské literatuře. Autor v něm podal přehled literární tvorby albánských obrozenců z 19. století a poukázal na kulturní zvláštnosti albánského prostředí a způsoby, jakými se tyto specifické rysy promítaly do tehdejší albánské literární tvorby. Divoká albánská příroda, bouřlivé dějiny a archaické zvyklosti Albánců se jako motivy příležitostně objevovaly též v tvorbě některých dalších českých spisovatelů 19. a začátku 20. století Františka Ladislava Čelakovského, Prokopa Chocholouška, Vítězslava Hálka, Julia Zeyera, Jana Třeštíka či Jaroslava Křenka. Po zeměpisné a etnologické stránce popsal zajímavou oblast černohorsko-albánského pomezí český geograf Viktor Dvorský ( ) v práci Černohorsko-turecká hranice od ústí Bojany k Taře (Praha 1909). Severní Albánii procestoval Josef Jan Svátek, autor pojednání Černá Hora a Skadar (Praha 1914). Právě ve Shkodře (Skadaru) stojí dodnes katolická katedrála sv. Štěpána, kterou zde v letech pomáhal rekonstruovat a dostavět rakouský architekt českého původu Karel Pařík ( ), známý svou rozsáhlou stavitelskou aktivitou na území Bosny a Hercegoviny, zejména v Sarajevu. 6 Srov. Přemysl VINŠ, Obraz Albánců v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Slovanský přehled 93, 2007, s

4 K důvěrnějšímu seznámení české veřejnosti s poměry v Albánii přispěly teprve přímé zkušenosti stovek Čechů, kteří se ocitli za první světové války na albánském bojišti a kteří se jako příslušníci rakousko-uherské armády podíleli na okupaci severní a střední Albánie. Nejznámějším Čechem, který literárně ztvárnil a později publikoval své vzpomínky na válečný pobyt mezi Albánci, byl Stanislav Kostka Neumann ( ). O Albánii psal zejména ve svých vzpomínkových souborech Elbasan (Praha 1922) a Bragožda a jiné válečné vzpomínky (Praha 1928). Československo-albánské vztahy v době meziválečné Po skončení první světové války se charakter česko-albánských vztahů radikálně proměnil. Dosavadní vzájemné styky, které byly do té doby víceméně jen příležitostné a jež realizovali v podstatě jen jednotlivci, nabyly podobu vztahů mezistátních. 7 Oficiální diplomatické vztahy mezi Československem a Albánií byly navázány v červenci Československý zastupitelský úřad existoval v meziválečném období v Tiraně od jara 1925 do února 1939, nejdříve jako generální konzulát (od dubna 1925), později v podobě diplomatické agencie (od června 1927) a nakonec jako vyslanectví (od 10. května 1929), v jehož čele stál chargé d affaires. Albánské přímé zastoupení v Praze se ve stejném období omezovalo pouze na honorární konzulát. Ceno Kryeziu, švagr tehdejšího albánského prezidenta Ahmeda Zogua, jenž od roku 1926 vykonával funkci albánského vyslance v Království SHS a byl v únoru 1927 jmenován též prvním albánským vyslancem v Československu, byl 14. října 1927 v Praze zavražděn ještě před předáním pověřovacích listin prezidentu Masarykovi. Pozadí tohoto politicky motivovaného atentátu nebylo nikdy zcela jednoznačně objasněno. 8 Vzájemné styky mezi Československem a Albánií se v meziválečném období rozvíjely především v hospodářské sféře. Od druhé poloviny 20. let 20. století až do roku 1938 bylo Československo dokonce druhým největším vývozcem průmyslového zboží do Albánie (hned po Itálii). Vzrůstající zájem o Albánii projevovali v meziválečném Československu někteří 7 K vyhlášení nezávislého albánského státu došlo v souvislosti s balkánskými válkami již v listopadu Mezinárodně bylo Albánské knížectví uznáno jako samostatný stát v polovině roku Samostatná Československá republika vznikla v říjnu Cena Kryezia zastřelil v pražské kavárně Passage albánský student Algiviadh Bebi. Kryeziu, původem Albánec z oblasti Kosova, udržoval dobré vztahy s jugoslávskou vládou a byl jedním z nejvýraznějších kritiků Zoguovy proitalské politiky. Proto někteří současní historici (např. Robert Elsie) tvrdí, že Kryeziův vrah byl bezpochyby najatým Zoguovým agentem, zatímco podle jiných (Owen Pearson) to byl spíše fanatický italofil, což byl ostatně i závěr, ke kterému krátce po atentátu dospěly tehdejší albánské úřady a také událostí hluboce zdrcený prezident Zogu. Srov. Robert ELSIE, Historical Dictionary of Kosova. Lanham 2004, s ; Owen PEARSON, Albania and King Zog. Independence, Republic and Monarchy London 2004, s

5 historikové (Josef Matoušek), geografové (Karel Kuchař) i filologové. Vědecky se albánštinou v této době zabýval především syn Jana Urbana Jarníka Hertvík Jarník ( ), autor knihy Přepis albánštiny (Praha 1926). Na vídeňské univerzitě působil v tomto období světoznámý indoevropeista a albanolog Norbert Jokl ( ), rodák z Bzence na Moravě, umučený za druhé světové války německými nacisty. Velkým propagátorem česko-albánských vztahů byl první československý diplomatický zástupce v Tiraně Josef M. Kadlec, který v meziválečné době publikoval řadu knižních i časopiseckých prací o moderních albánských dějinách a současnosti Albánie. 9 Ve 30. letech působila v Praze aktivní Československo-albánská společnost, jež v roce 1938 vydala rozsáhlý sborník příspěvků s názvem Albanie: Úvahy o postavení Albanie ve světě, o jejích dějinách a zemi, o albánské politice, národním hospodářství a albánské kultuře. Do sborníku přispěli mj. Josef Vinař, Stanislav Kostka Neumann, ekonom Václav Červený, novinář Josef Jirout, geograf Karel Kuchař a další. Československo-albánské vztahy v letech Nastolení komunistického režimu v Albánii na sklonku druhé světové války dalo československo-albánským oficiálním stykům, přerušeným v letech , opět nový ráz. K uznání lidové Albánie Československem došlo již 16. listopadu Řádné diplomatické styky byly obnoveny jmenováním československého velvyslance v Bělehradě vyslancem v Tiraně v listopadu K vzájemnému ustavení zastupitelských úřadů obou zemí však došlo až v roce 1949, po předchozím plném začlenění Československa do sovětského bloku (1948). Následný rychlý rozvoj bilaterálních vztahů souvisel rovněž se zapojením obou zemí do Rady vzájemné hospodářské pomoci (1949) a Varšavské smlouvy (1955). Ze strany Československa se dostávalo Albánii v průběhu 50. let 20. století všestranné pomoci politické, hospodářsko technické, zdravotnické, kulturní i školské. Na československých vysokých školách studoval v té době velký počet albánských studentů, zejména technické obory a lékařství. Zároveň došlo k navázání přímých kontaktů mezi vědeckými pracovišti i mezi spisovateli a umělci obou zemí. O přírodních krásách a kulturní pestrosti socialistické Albánie např. nadšeně referoval spisovatel Jan Pilař v knize Albánský zápisník (1954), Albánii mezi Čechy zpopularizovaly i pozdější reportáže Jiřího 9 Srov. Josef M. KADLEC, Albanie. Přehled národohospodářský a povšechný. Praha 1927; TÝŽ, Diplomatické dějiny Albanie. Praha

6 Hanzelky a Miroslava Zikmunda Obrácený půlměsíc (1962). V 50. letech se také začalo s výukou albánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obor zde založil a řadu let vyučoval albánský kulturní historik Dhimitër Pilika. V pozdějším období se vůdčí osobností české lingvistické albanistiky stal Pavel Novák ( ). Albánským jazykem se ve větší či menší míře zabývali i další filologové, např. Vladimír Buben a Václav Polák. Albánské literatuře se vědecky a překladatelsky věnovala zejména Hana Tomková (* 1938), dodnes v České republice nejlepší znalkyně albánské literatury a překladatelka z albánštiny. Na albánské středověké dějiny, v prvé řadě na osobnost Jiřího Kastrioty-Skanderbega, zaměřil v 60. letech pozornost v rámci své rozsáhlé badatelské činnosti věnované dějinám národů střední, východní a jihovýchodní Evropy profesor brněnské univerzity Josef Macůrek ( ). 10 K poznání dějin Albánie v osmanském období významnou měrou přispěl další věhlasný brněnský balkanista a turkolog profesor Josef Kabrda ( ). 11 Albánské dějiny v novém a nejnovějším období začal na přelomu 50. a 60. let zkoumat Pavel Hradečný ( ), jenž v pozdějších letech vydal velké množství odborných i vědecko-popularizačních prací, v roce 1977 například historicko-hospodářsko-kulturní přehled Albánská socialistická lidová republika. Dějinám Albánie a Albánců zůstal Pavel Hradečný věrný až do konce svého života. 12 V roce 2001 bylo celoživotní dílo P. Hradečného na poli albanistiky oceněno udělením jednoho z nejvyšších albánských státních vyznamenání Zlatého řádu Naim Frasheri. Na druhé straně měli možnost v 50. letech seznámit se s Československem, zejména s jeho kulturou, také Albánci. Velkou oblibu si u Albánců získal a dodnes má například překlad Haškova Švejka. O propagaci české hudby v albánském prostředí, zejména děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha, se po druhé světové válce významnou měrou zasloužil albánský dirigent a hudební virtuos Mustafa Krantja 10 Macůrkovu práci o Skanderbegovi srov. poznámku Srov. Josef KABRDA Josef KOLEJKA Richard PRAŽÁK, Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy v období od Velké francouzské revoluce do roku 1918, I II. Praha 1963 a 1966; Josef KABRDA, Le système fiscal de l Église orthodoxe dans l Empire otoman d après les documents turcs. Brno Srov. např. Pavel HRADEČNÝ, Albánie. In: Jaroslav Opat Václav Kotyk (eds.), Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci : Československo, Polsko, Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Praha 1969, s ; Pavel HRADEČNÝ Růžena HAVRÁNKOVÁ, Balkánské socialistické státy mezi dvěma válkami. I. Albánie Bulharsko. Praha 1970; TÝŽ, Čas rozhodnutí Albánie Slovanský přehled 55, 1969, s ; TÝŽ, Albánská červnová revoluce roku Slovanský přehled 60, 1974, s ; TÝŽ, Albánie 1990: Hodžovský stalinismus v krizi. Slovanský přehled 77, 1991, s ; TÝŽ, Cesta do beznaděje Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy (70. léta polovina 80. let). Slovanský přehled 78, 1992, s ; TÝŽ, Kosovo země bolesti a sváru. Dějiny a současnost 16, 1994, s ; TÝŽ, Sovětizace bez Sovětů Albánie Slovanský přehled 80, 1994, s ; TÝŽ, Kosovská otázka v letech a její úloha v procesu dezintegrace komunistické Jugoslávie. In: Miroslav Tejchman Miroslav Šesták Pavel Hradečný, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996, s ; TÝŽ, Kosovo konflikt bez konce? Dějiny a současnost 21, 1999, s

7 ( ), který byl absolventem hudební konzervatoře v Praze a v 50. letech v Albánii jako první nastudoval a provedl například operu Prodaná nevěsta. V důsledku roztržky Albánie se SSSR a jeho satelity (1961) byl dosavadní vzestupný trend československo albánských vztahů vystřídán na dobu tří následujících desetiletí jejich prudkou redukcí prakticky ve všech oblastech (i diplomatické zastoupení bylo sníženo na úroveň chargé d affaires). Výjimku představovaly jen obchodní styky. Československo zůstalo díky svému exportu průmyslových výrobků a technických zařízení nadále jedním z prvořadých obchodních partnerů socialistické Albánie. V tehdejším československém vývozu do Albánie převažovaly stroje, nákladní automobily, lokomotivy a náhradní díly. (Několik desítek československých lokomotiv ze závodu ČKD Praha jezdí na albánských tratích dodnes.) V albánském vývozu do Československa naopak dominovaly suroviny (chromová a železonikelnatá ruda, měď, přírodní asfalt), výrobky kožedělného průmyslu, tabák a aromatické rostliny. Ještě v 80. letech se pohyboval podíl Československa v rámci celkového zahraničního obchodu Albánie mezi procenty ročně. Česko-albánské vztahy po roce 1989 Pád komunistických režimů v ČSSR (1989) a v Albánii (počátkem 90. let) vytvořil podmínky nejen pro plnou normalizaci styků mezi oběma zeměmi, ale i pro jejich opětovnou intenzifikaci a diverzifikaci. Příznivý vývoj politických vztahů se však nepromítl do styků obchodních, které pod vlivem řady faktorů (v prvé řadě rozvrácených ekonomických a bezpečnostních poměrů v Albánii začátkem 90. let a také nedostatečné československé finanční angažovanosti v té době) zaznamenaly výrazný pokles. Tento stav v bilaterálních vztazích přetrvával ještě řadu let po ustavení samostatné České republiky (1993). Nic na tom nezměnila ani okolnost, že pro snadnější rozvoj ekonomických vztahů byly vytvořeny příznivé legislativní podmínky uzavřením několika významných ujednání mezi ČR a Albánií, především dohody o obchodních a ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice (1994), dohody o podpoře a ochraně investic (1994) a dohody o zamezení dvojího zdanění (1995). Česká republika se v průběhu 90. let výrazným způsobem zapojila do poskytování humanitární pomoci Albánii, poprvé již v roce 1997 krátce po místních nepokojích a totálním zhroucení albánského hospodářského systému. Podruhé se ČR angažovala v roce 1999, kdy v souvislosti s tehdejším konfliktem v Kosovu vyslala do Albánie v rámci operace sil AFOR (Albania Force) polní vojenskou nemocnici, která zde po několik měsíců působila ve městě 7

8 Kavaja. Čeští vojáci v Albánii pomáhali zároveň vybudovat tábor pro kosovské uprchlíky Rushkull 2. Vzestupný trend a přátelský ráz česko-albánských vztahů vyústil v první reciproční návštěvy hlav obou států prezidenta Václava Havla v Albánii (červen 1999) a prezidenta Rexhepa Meidaniho v České republice (duben 2001). Meidaniho nástupce v úřadu, prezident Alfred Moisiu, pobýval v květnu 2007 v Brně, kde zasedal na schůzce prezidentů Středoevropské iniciativy. V březnu 2006 a v dubnu 2009 navštívil ČR albánský předseda vlády Sali Berisha. Při své druhé návštěvě v Praze odevzdal českému premiérovi Mirku Topolánkovi, jako zástupci země předsedající tehdy Radě Evropské unie, oficiální žádost o přijetí Albánie za člena EU. Českou republiku navštívila v posledním desetiletí rovněž řada albánských resortních ministrů a v březnu 2008 např. i náčelník generálního štábu albánské armády Luan Hoxha, který tu dojednal důležité ujednání mezi ministerstvy obrany obou zemí o vzájemné spolupráci. Z českých politiků vykonali v posledních letech návštěvu Albánie předseda Senátu ČR Petr Pithart (květen 2001), ve stejné funkci pak též Přemysl Sobotka (říjen 2008), premiér Mirek Topolánek (duben 2008), ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (říjen 2008) a prezident ČR Václav Klaus (říjen 2009). 13 Z výše uvedených faktů je zřejmá vzestupná tendence vzájemných česko-albánských politických a diplomatických kontaktů, které dostaly další významný impuls po vstupu Albánie do NATO počátkem dubna Od počátku 21. století se daří zlepšovat i v předchozím období poněkud zanedbávané hospodářské vztahy. Obrat vzájemného obchodu mezi ČR a Albánií postupně vzrůstá. Jestliže v roce 2002 dosáhl vzájemný obchod celkového objemu za 10,237 milionů euro (z toho 9,499 milionů připadalo na český vývoz do Albánie), pak roku 2008 vzájemný obrat činil již 21,493 milionů euro (z toho na český vývoz připadlo zboží za 20,077 milionů euro). Co do struktury obchodu jsou z ČR vyváženy hlavně strojírenské výrobky (např. v roce 2005 výrobní linka pro pivovar v Korçi), produkty chemického průmyslu, automobily či náhradní díly pro energetická zařízení, zatímco Albánie do ČR dodává sušené ovoce, železo a ocel, rostliny pro farmaceutický a voňavkářský průmysl, obuv či keramické výrobky. 14 Role českého kapitálu v Albánii výrazně posílila v březnu 2009, kdy podnik ČEZ získal 13 Úplný seznam státních návštěv obou zemí je k dispozici na stránkách Velvyslanectví ČR v Tiraně [on-line]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/tirana/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_s_albanii/index.html>, [cit ]. 14 Viz Albánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [on-line]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/albanie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/ /#sec3>, [cit ]. 8

9 76 procentní akciový podíl ve firmě největšího albánského distributora elektřiny společnosti OSSh (Operatori i Sistemit të Shpërndarjes). Od konce 90. let v České republice znovu pozvolna roste zájem o albánskou kulturu. Čtenářskou veřejností byly pozitivně přijaty např. romány v současnosti asi nejznámějšího albánského spisovatele Ismaila Kadareho Generál mrtvé armády (Praha 1990) a Krvavý duben (Praha 2007), které do češtiny přeložila Hana Tomková. Pozornost vzbudil rovněž první česko-albánský film Smutek paní Šnajdrové, jehož režisérem byl Piro Milkani, a který byl do kin uveden v roce V posledním desetiletí začínají Češi objevovat Albánii také jako turisté. Mladí lidé z ČR navštěvují Albánii (většinou oblast severoalbánských hor) individuálně. Roste však i zájem českých cestovních kanceláří. Za zmínku stojí např. brněnská cestovní kancelář Kudrna, která nabízí zájezdy do Albánie již od 90. let a vydala též jednoho z prvních původních českých moderních průvodců po Albánii. 15 Občany se zájmem o prohlubování česko-albánských kontaktů sdružuje v Albánii od roku 2001 spolek Přátelé České republiky, mezi jehož členy patří především někdejší absolventi českých vysokých škol. Na české straně pak od roku 2005 působí Společnost přátel Albánie sdružující české zájemce o Albánii a také některé Albánce žijící v České republice. V České republice se daří byť v dosti skromné míře udržovat tradice odborného zájmu o poznávání Albánie a Albánců. Významným příspěvkem v tomto směru je rozsáhlá historická syntéza Dějiny Albánie, vydaná v roce 2008 pražským Nakladatelstvím Lidové noviny. Větší část knihy napsal již několikrát zmiňovaný Pavel Hradečný, který však v roce 2006 předčasně zemřel. Knihu se podařilo dokončit a vydat zásluhou pracovníků Historického ústavu Akademie věd České republiky a některých dalších Hradečného přátel. 16 K zintenzivnění vzájemných česko-albánských kontaktů má pomoci také Albánsko-český a česko-albánský slovník, který v roce 2007 společně připravili a v pražském nakladatelství Leda vydali Hana Tomková a Virgjil Monari. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší albánskočeský slovník vydaný v České republice. 15 Albánie: turistický a vlastivědný průvodce. Brno Srov. bibliografický záznam publikace v pozn. 1. 9

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce 1. jméno autora výukového materiálu Martin Hon 2. datum(období), ve kterém byl VM vytvořen září 2011 3. ročník, pro který je VM určen 9. 4. Číslo klíčové aktivity: EU OPVK III/2 Název klíčové aktivity:

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Martin Surovčák Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Pohlaví Muž Datum narození 21/03/1988 Státní příslušnost/i

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_ZEM_77 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření : duben

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

RETROSPEKTIVA POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ : NEJVÍCE OBČANÉ OCEŇUJÍ PŮSOBENÍ V. HAVLA, DÁLE V. KLAUSE, J. LUXE A O. MOTEJLA

RETROSPEKTIVA POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ : NEJVÍCE OBČANÉ OCEŇUJÍ PŮSOBENÍ V. HAVLA, DÁLE V. KLAUSE, J. LUXE A O. MOTEJLA INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY /009 VYDÁNO DNE 8..009 RETROSPEKTIVA POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ 989-009: NEJVÍCE OBČANÉ OCEŇUJÍ PŮSOBENÍ V. HAVLA, DÁLE V. KLAUSE, J. LUXE A O. MOTEJLA Přínos Václava Havla pro

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list 1. Vyber správnou možnost: Samostatné Československo vzniklo dne 28. října 1918 13. září 1926. Vzniklo sloučením tří území českých zemí,

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více