Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-albánské vztahy. Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal"

Transkript

1 Česko-albánské vztahy Pavel Hradečný Ladislav Hladký Kamil Pikal Charakteristika vztahů: Česko-albánské vztahy zahrnují politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi českými zeměmi (Čechy, Morava, česká část Slezska) a oblastmi obývanými albánským etnikem (jihozápadní části Balkánského poloostrova, které tvořily od konce 15. století až do začátku 20. století součást tzv. evropského Turecka) od středověku do let , kdy vznikl nezávislý albánský stát Albánské knížectví. V letech (s přetržkou ) se českoalbánské vztahy realizovaly v rámci širších mezistátních československo-albánských vztahů. Od roku 1993 mají podobu vztahů mezi samostatnou Českou republikou a Albánskou republikou. * * * Starší fáze česko-albánských kontaktů Počátky česko-albánských vztahů 1 lze vysledovat již v 15. století. Jejich prvotním motivem byl společný zájem obyvatel českých zemí a albánských oblastí o zastavení tehdejší expanze osmanských Turků do jihovýchodní a střední Evropy. Protiosmanské povstání Albánců, probíhající ve letech 15. století pod vedením Jiřího Kastrioty-Skanderbega, bylo zaznamenáno i ve vzdálených českých zemích. 2 Podrobnější informace o Skanderbegových bojích s Turky se k nám sice dostaly až s určitým zpožděním, z inventářů některých šlechtických a měšťanských knihoven z 16. a 17. století však vyplývá, že přinejmenším některé německé knihy z té doby, které dodatečně oslavovaly Skanderbegovo hrdinství, byly v Čechách se zájmem čteny. S albánským prostředím přišli do styku při svých cestách do ciziny také někteří čeští šlechtici, např. Jan Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a další. 3 1 Stručné přehledy historie česko-albánských vztahů jsou obsaženy v pracích: Pavel HRADEČNÝ, Československo-albánské vztahy: In: Pavel Hradečný, Albánská socialistická lidová republika. Praha 1977, s ; Pavel HRADEČNÝ Ladislav HLADKÝ, Česko-albánské vztahy v minulosti a dnes. In: Pavel Hradečný Ladislav Hladký (autorsky se dále podíleli Virgjil Monari, František Šístek, Pavla Hradečná Burdová). Dějiny Albánie. Praha 2008, s O problematice ohlasu Skanderbegova povstání v českém prostředí srov. Josef MACŮREK, George Skanderbeg. Zur 500 Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des Albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängingkeit. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity řada historická, C 15, 1967, s Srov. Jiří BEČKA Miloš MENDEL, Islám a české země. Praha 1998, s

2 V následujícím období se dostávaly zprávy o Albáncích do českých zemí spíše jen zprostředkovaně. Albánské oblasti byly líčeny jako odlehlé, těžce přístupné a zaostalé kraje. Albánci byli po dlouhou dobu zjednodušeně ztotožňováni s muslimskými Turky a české obyvatelstvo o nich v důsledku toho nemělo zrovna nejpříznivější mínění. 4 Česko-albánské vztahy v 19. a na počátku 20. století Počátkem 19. století začala pronikat do českého prostředí kultura období romantismu a s ní spojený zájem o vzdálené a exotické kraje. K tehdejší oblíbené četbě patřila mj. i díla anglického dobrodruha a spisovatele lorda Georga Gorgona Byrona, z nichž některá, např. Childe Haroldova pouť, se částečně vztahovala i k albánskému prostředí. Je nepochybné, že Byronovo romantické vyprávění o bojovném albánském velmožovi Ali pašovi z Janiny, jeho honosném dvoře a statečných Albáncích významně přispělo k vybuzení zájmu Čechů o Albánce a albánské prostředí. Hlubší poznávání albánských dějin, jazyka a kultury se však mezi Čechy začalo rozvíjet teprve od poloviny 19. století. Významný podíl na tom měli tehdejší vědci, publicisté a kulturní pracovníci. Jistou byť jen dílčí pozornost Albáncům věnoval v rámci svého jazykovědného a historického studia centrálních a jižních částí Balkánu již Pavel Josef Šafařík ( ). K objasnění řady problémů ze starších dějin albánských oblastí přispěl Konstantin Jireček ( ), jeden ze spoluzakladatelů historické balkanistiky. Jirečkovy studie o byzantském a benátském období albánských dějin, o tehdejším rozvoji některých měst Shkodry (Skadaru), Durrësu (Drače) a Vlory a zejména jeho rozsáhlá pramenná edice Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, II, kterou vydal společně s Maďarem Ludwigem Thallóczym a Chorvatem Milanem Šufflayem ve Vídni v letech 1913 a 1918, si dodnes zachovaly mimořádnou vědeckou hodnotu. Přední český filolog Jan Urban Jarník ( ) publikoval na přelomu 19. a 20. století několik významných pojednání o albánském jazyce 5 a udržoval kontakty s řadou osobnostmi albánského kulturního života. V Jarníkově pozůstalosti byl např. nalezen rukopis jeho vlastního albánsko-českého slovníku a dílo albánského folkloristy Thimiho Mitka ( ) Mjaltë nga bleta shqiptare (Med albánské včely). První detailnější charakteristiku dobových poměrů panujících v albánských krajích a zvláštností 4 Srov. Tomáš RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002, s Srov. Jan Urban JARNÍK, Zur albanischen Sprachenkunde. Leipzig 1881; TÝŽ, Příspěvky ku poznání nářečí albánských. Praha 1883; TÝŽ, Za jazykem albánským. Praha

3 tamější společnosti podal v roce 1880 publicista Josef Jakub Toužimský ( ), když v pražském časopise Osvěta uveřejnil na základě svých vlastních zkušeností získaných putováním po Balkáně rozsáhlou stať pod názvem Albansko i Albanci. K dalším žurnalistům, kteří na konci 19. století psali do českého tisku o Albáncích, patřili Vladimír Sís ( ), který během svého novinářského působení v Bulharsku několikrát cestoval i po albánských částech osmanské říše, a Josef Holeček ( ), který proslul zejména svými texty s černohorskou tematikou a právě v souvislosti s Černou Horou též příležitostně informoval o Albáncích a Albánii. Holeček, stejně jako Sís, stranili slovanským národům na Balkáně a Albánce, které chápali výhradně jako spojence Osmanů, líčili spíše negativních barvách. Snad jen levicový reportér a publicista Emanuel Škatula ( ) se v průběhu balkánských válek z let dopracoval k hlubšímu vhledu do albánských kulturních tradic a ve své knize Válka na Balkáně. Válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Turecku (Praha 1913) Albánce zřetelně odlišil od Turků, popsal jejich úsilí o národní sebeurčení a projevil dokonce i jisté sympatie těmto snahám. 6 Na albánskou literaturu, především na lidovou slovesnost, se zaměřil český lékař a spisovatel Josef Vinař ( ), který krátce před první světovou válkou sestavil a vydal antologii albánské poezie pod názvem Národní zpěvy albánské (Praha 1911). Součástí publikace byl i rozsáhlý úvod vzešlý z pera J. Vinaře, který lze pokládat za první česky napsanou studii o albánské literatuře. Autor v něm podal přehled literární tvorby albánských obrozenců z 19. století a poukázal na kulturní zvláštnosti albánského prostředí a způsoby, jakými se tyto specifické rysy promítaly do tehdejší albánské literární tvorby. Divoká albánská příroda, bouřlivé dějiny a archaické zvyklosti Albánců se jako motivy příležitostně objevovaly též v tvorbě některých dalších českých spisovatelů 19. a začátku 20. století Františka Ladislava Čelakovského, Prokopa Chocholouška, Vítězslava Hálka, Julia Zeyera, Jana Třeštíka či Jaroslava Křenka. Po zeměpisné a etnologické stránce popsal zajímavou oblast černohorsko-albánského pomezí český geograf Viktor Dvorský ( ) v práci Černohorsko-turecká hranice od ústí Bojany k Taře (Praha 1909). Severní Albánii procestoval Josef Jan Svátek, autor pojednání Černá Hora a Skadar (Praha 1914). Právě ve Shkodře (Skadaru) stojí dodnes katolická katedrála sv. Štěpána, kterou zde v letech pomáhal rekonstruovat a dostavět rakouský architekt českého původu Karel Pařík ( ), známý svou rozsáhlou stavitelskou aktivitou na území Bosny a Hercegoviny, zejména v Sarajevu. 6 Srov. Přemysl VINŠ, Obraz Albánců v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Slovanský přehled 93, 2007, s

4 K důvěrnějšímu seznámení české veřejnosti s poměry v Albánii přispěly teprve přímé zkušenosti stovek Čechů, kteří se ocitli za první světové války na albánském bojišti a kteří se jako příslušníci rakousko-uherské armády podíleli na okupaci severní a střední Albánie. Nejznámějším Čechem, který literárně ztvárnil a později publikoval své vzpomínky na válečný pobyt mezi Albánci, byl Stanislav Kostka Neumann ( ). O Albánii psal zejména ve svých vzpomínkových souborech Elbasan (Praha 1922) a Bragožda a jiné válečné vzpomínky (Praha 1928). Československo-albánské vztahy v době meziválečné Po skončení první světové války se charakter česko-albánských vztahů radikálně proměnil. Dosavadní vzájemné styky, které byly do té doby víceméně jen příležitostné a jež realizovali v podstatě jen jednotlivci, nabyly podobu vztahů mezistátních. 7 Oficiální diplomatické vztahy mezi Československem a Albánií byly navázány v červenci Československý zastupitelský úřad existoval v meziválečném období v Tiraně od jara 1925 do února 1939, nejdříve jako generální konzulát (od dubna 1925), později v podobě diplomatické agencie (od června 1927) a nakonec jako vyslanectví (od 10. května 1929), v jehož čele stál chargé d affaires. Albánské přímé zastoupení v Praze se ve stejném období omezovalo pouze na honorární konzulát. Ceno Kryeziu, švagr tehdejšího albánského prezidenta Ahmeda Zogua, jenž od roku 1926 vykonával funkci albánského vyslance v Království SHS a byl v únoru 1927 jmenován též prvním albánským vyslancem v Československu, byl 14. října 1927 v Praze zavražděn ještě před předáním pověřovacích listin prezidentu Masarykovi. Pozadí tohoto politicky motivovaného atentátu nebylo nikdy zcela jednoznačně objasněno. 8 Vzájemné styky mezi Československem a Albánií se v meziválečném období rozvíjely především v hospodářské sféře. Od druhé poloviny 20. let 20. století až do roku 1938 bylo Československo dokonce druhým největším vývozcem průmyslového zboží do Albánie (hned po Itálii). Vzrůstající zájem o Albánii projevovali v meziválečném Československu někteří 7 K vyhlášení nezávislého albánského státu došlo v souvislosti s balkánskými válkami již v listopadu Mezinárodně bylo Albánské knížectví uznáno jako samostatný stát v polovině roku Samostatná Československá republika vznikla v říjnu Cena Kryezia zastřelil v pražské kavárně Passage albánský student Algiviadh Bebi. Kryeziu, původem Albánec z oblasti Kosova, udržoval dobré vztahy s jugoslávskou vládou a byl jedním z nejvýraznějších kritiků Zoguovy proitalské politiky. Proto někteří současní historici (např. Robert Elsie) tvrdí, že Kryeziův vrah byl bezpochyby najatým Zoguovým agentem, zatímco podle jiných (Owen Pearson) to byl spíše fanatický italofil, což byl ostatně i závěr, ke kterému krátce po atentátu dospěly tehdejší albánské úřady a také událostí hluboce zdrcený prezident Zogu. Srov. Robert ELSIE, Historical Dictionary of Kosova. Lanham 2004, s ; Owen PEARSON, Albania and King Zog. Independence, Republic and Monarchy London 2004, s

5 historikové (Josef Matoušek), geografové (Karel Kuchař) i filologové. Vědecky se albánštinou v této době zabýval především syn Jana Urbana Jarníka Hertvík Jarník ( ), autor knihy Přepis albánštiny (Praha 1926). Na vídeňské univerzitě působil v tomto období světoznámý indoevropeista a albanolog Norbert Jokl ( ), rodák z Bzence na Moravě, umučený za druhé světové války německými nacisty. Velkým propagátorem česko-albánských vztahů byl první československý diplomatický zástupce v Tiraně Josef M. Kadlec, který v meziválečné době publikoval řadu knižních i časopiseckých prací o moderních albánských dějinách a současnosti Albánie. 9 Ve 30. letech působila v Praze aktivní Československo-albánská společnost, jež v roce 1938 vydala rozsáhlý sborník příspěvků s názvem Albanie: Úvahy o postavení Albanie ve světě, o jejích dějinách a zemi, o albánské politice, národním hospodářství a albánské kultuře. Do sborníku přispěli mj. Josef Vinař, Stanislav Kostka Neumann, ekonom Václav Červený, novinář Josef Jirout, geograf Karel Kuchař a další. Československo-albánské vztahy v letech Nastolení komunistického režimu v Albánii na sklonku druhé světové války dalo československo-albánským oficiálním stykům, přerušeným v letech , opět nový ráz. K uznání lidové Albánie Československem došlo již 16. listopadu Řádné diplomatické styky byly obnoveny jmenováním československého velvyslance v Bělehradě vyslancem v Tiraně v listopadu K vzájemnému ustavení zastupitelských úřadů obou zemí však došlo až v roce 1949, po předchozím plném začlenění Československa do sovětského bloku (1948). Následný rychlý rozvoj bilaterálních vztahů souvisel rovněž se zapojením obou zemí do Rady vzájemné hospodářské pomoci (1949) a Varšavské smlouvy (1955). Ze strany Československa se dostávalo Albánii v průběhu 50. let 20. století všestranné pomoci politické, hospodářsko technické, zdravotnické, kulturní i školské. Na československých vysokých školách studoval v té době velký počet albánských studentů, zejména technické obory a lékařství. Zároveň došlo k navázání přímých kontaktů mezi vědeckými pracovišti i mezi spisovateli a umělci obou zemí. O přírodních krásách a kulturní pestrosti socialistické Albánie např. nadšeně referoval spisovatel Jan Pilař v knize Albánský zápisník (1954), Albánii mezi Čechy zpopularizovaly i pozdější reportáže Jiřího 9 Srov. Josef M. KADLEC, Albanie. Přehled národohospodářský a povšechný. Praha 1927; TÝŽ, Diplomatické dějiny Albanie. Praha

6 Hanzelky a Miroslava Zikmunda Obrácený půlměsíc (1962). V 50. letech se také začalo s výukou albánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obor zde založil a řadu let vyučoval albánský kulturní historik Dhimitër Pilika. V pozdějším období se vůdčí osobností české lingvistické albanistiky stal Pavel Novák ( ). Albánským jazykem se ve větší či menší míře zabývali i další filologové, např. Vladimír Buben a Václav Polák. Albánské literatuře se vědecky a překladatelsky věnovala zejména Hana Tomková (* 1938), dodnes v České republice nejlepší znalkyně albánské literatury a překladatelka z albánštiny. Na albánské středověké dějiny, v prvé řadě na osobnost Jiřího Kastrioty-Skanderbega, zaměřil v 60. letech pozornost v rámci své rozsáhlé badatelské činnosti věnované dějinám národů střední, východní a jihovýchodní Evropy profesor brněnské univerzity Josef Macůrek ( ). 10 K poznání dějin Albánie v osmanském období významnou měrou přispěl další věhlasný brněnský balkanista a turkolog profesor Josef Kabrda ( ). 11 Albánské dějiny v novém a nejnovějším období začal na přelomu 50. a 60. let zkoumat Pavel Hradečný ( ), jenž v pozdějších letech vydal velké množství odborných i vědecko-popularizačních prací, v roce 1977 například historicko-hospodářsko-kulturní přehled Albánská socialistická lidová republika. Dějinám Albánie a Albánců zůstal Pavel Hradečný věrný až do konce svého života. 12 V roce 2001 bylo celoživotní dílo P. Hradečného na poli albanistiky oceněno udělením jednoho z nejvyšších albánských státních vyznamenání Zlatého řádu Naim Frasheri. Na druhé straně měli možnost v 50. letech seznámit se s Československem, zejména s jeho kulturou, také Albánci. Velkou oblibu si u Albánců získal a dodnes má například překlad Haškova Švejka. O propagaci české hudby v albánském prostředí, zejména děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha, se po druhé světové válce významnou měrou zasloužil albánský dirigent a hudební virtuos Mustafa Krantja 10 Macůrkovu práci o Skanderbegovi srov. poznámku Srov. Josef KABRDA Josef KOLEJKA Richard PRAŽÁK, Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy v období od Velké francouzské revoluce do roku 1918, I II. Praha 1963 a 1966; Josef KABRDA, Le système fiscal de l Église orthodoxe dans l Empire otoman d après les documents turcs. Brno Srov. např. Pavel HRADEČNÝ, Albánie. In: Jaroslav Opat Václav Kotyk (eds.), Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci : Československo, Polsko, Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Praha 1969, s ; Pavel HRADEČNÝ Růžena HAVRÁNKOVÁ, Balkánské socialistické státy mezi dvěma válkami. I. Albánie Bulharsko. Praha 1970; TÝŽ, Čas rozhodnutí Albánie Slovanský přehled 55, 1969, s ; TÝŽ, Albánská červnová revoluce roku Slovanský přehled 60, 1974, s ; TÝŽ, Albánie 1990: Hodžovský stalinismus v krizi. Slovanský přehled 77, 1991, s ; TÝŽ, Cesta do beznaděje Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy (70. léta polovina 80. let). Slovanský přehled 78, 1992, s ; TÝŽ, Kosovo země bolesti a sváru. Dějiny a současnost 16, 1994, s ; TÝŽ, Sovětizace bez Sovětů Albánie Slovanský přehled 80, 1994, s ; TÝŽ, Kosovská otázka v letech a její úloha v procesu dezintegrace komunistické Jugoslávie. In: Miroslav Tejchman Miroslav Šesták Pavel Hradečný, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996, s ; TÝŽ, Kosovo konflikt bez konce? Dějiny a současnost 21, 1999, s

7 ( ), který byl absolventem hudební konzervatoře v Praze a v 50. letech v Albánii jako první nastudoval a provedl například operu Prodaná nevěsta. V důsledku roztržky Albánie se SSSR a jeho satelity (1961) byl dosavadní vzestupný trend československo albánských vztahů vystřídán na dobu tří následujících desetiletí jejich prudkou redukcí prakticky ve všech oblastech (i diplomatické zastoupení bylo sníženo na úroveň chargé d affaires). Výjimku představovaly jen obchodní styky. Československo zůstalo díky svému exportu průmyslových výrobků a technických zařízení nadále jedním z prvořadých obchodních partnerů socialistické Albánie. V tehdejším československém vývozu do Albánie převažovaly stroje, nákladní automobily, lokomotivy a náhradní díly. (Několik desítek československých lokomotiv ze závodu ČKD Praha jezdí na albánských tratích dodnes.) V albánském vývozu do Československa naopak dominovaly suroviny (chromová a železonikelnatá ruda, měď, přírodní asfalt), výrobky kožedělného průmyslu, tabák a aromatické rostliny. Ještě v 80. letech se pohyboval podíl Československa v rámci celkového zahraničního obchodu Albánie mezi procenty ročně. Česko-albánské vztahy po roce 1989 Pád komunistických režimů v ČSSR (1989) a v Albánii (počátkem 90. let) vytvořil podmínky nejen pro plnou normalizaci styků mezi oběma zeměmi, ale i pro jejich opětovnou intenzifikaci a diverzifikaci. Příznivý vývoj politických vztahů se však nepromítl do styků obchodních, které pod vlivem řady faktorů (v prvé řadě rozvrácených ekonomických a bezpečnostních poměrů v Albánii začátkem 90. let a také nedostatečné československé finanční angažovanosti v té době) zaznamenaly výrazný pokles. Tento stav v bilaterálních vztazích přetrvával ještě řadu let po ustavení samostatné České republiky (1993). Nic na tom nezměnila ani okolnost, že pro snadnější rozvoj ekonomických vztahů byly vytvořeny příznivé legislativní podmínky uzavřením několika významných ujednání mezi ČR a Albánií, především dohody o obchodních a ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice (1994), dohody o podpoře a ochraně investic (1994) a dohody o zamezení dvojího zdanění (1995). Česká republika se v průběhu 90. let výrazným způsobem zapojila do poskytování humanitární pomoci Albánii, poprvé již v roce 1997 krátce po místních nepokojích a totálním zhroucení albánského hospodářského systému. Podruhé se ČR angažovala v roce 1999, kdy v souvislosti s tehdejším konfliktem v Kosovu vyslala do Albánie v rámci operace sil AFOR (Albania Force) polní vojenskou nemocnici, která zde po několik měsíců působila ve městě 7

8 Kavaja. Čeští vojáci v Albánii pomáhali zároveň vybudovat tábor pro kosovské uprchlíky Rushkull 2. Vzestupný trend a přátelský ráz česko-albánských vztahů vyústil v první reciproční návštěvy hlav obou států prezidenta Václava Havla v Albánii (červen 1999) a prezidenta Rexhepa Meidaniho v České republice (duben 2001). Meidaniho nástupce v úřadu, prezident Alfred Moisiu, pobýval v květnu 2007 v Brně, kde zasedal na schůzce prezidentů Středoevropské iniciativy. V březnu 2006 a v dubnu 2009 navštívil ČR albánský předseda vlády Sali Berisha. Při své druhé návštěvě v Praze odevzdal českému premiérovi Mirku Topolánkovi, jako zástupci země předsedající tehdy Radě Evropské unie, oficiální žádost o přijetí Albánie za člena EU. Českou republiku navštívila v posledním desetiletí rovněž řada albánských resortních ministrů a v březnu 2008 např. i náčelník generálního štábu albánské armády Luan Hoxha, který tu dojednal důležité ujednání mezi ministerstvy obrany obou zemí o vzájemné spolupráci. Z českých politiků vykonali v posledních letech návštěvu Albánie předseda Senátu ČR Petr Pithart (květen 2001), ve stejné funkci pak též Přemysl Sobotka (říjen 2008), premiér Mirek Topolánek (duben 2008), ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (říjen 2008) a prezident ČR Václav Klaus (říjen 2009). 13 Z výše uvedených faktů je zřejmá vzestupná tendence vzájemných česko-albánských politických a diplomatických kontaktů, které dostaly další významný impuls po vstupu Albánie do NATO počátkem dubna Od počátku 21. století se daří zlepšovat i v předchozím období poněkud zanedbávané hospodářské vztahy. Obrat vzájemného obchodu mezi ČR a Albánií postupně vzrůstá. Jestliže v roce 2002 dosáhl vzájemný obchod celkového objemu za 10,237 milionů euro (z toho 9,499 milionů připadalo na český vývoz do Albánie), pak roku 2008 vzájemný obrat činil již 21,493 milionů euro (z toho na český vývoz připadlo zboží za 20,077 milionů euro). Co do struktury obchodu jsou z ČR vyváženy hlavně strojírenské výrobky (např. v roce 2005 výrobní linka pro pivovar v Korçi), produkty chemického průmyslu, automobily či náhradní díly pro energetická zařízení, zatímco Albánie do ČR dodává sušené ovoce, železo a ocel, rostliny pro farmaceutický a voňavkářský průmysl, obuv či keramické výrobky. 14 Role českého kapitálu v Albánii výrazně posílila v březnu 2009, kdy podnik ČEZ získal 13 Úplný seznam státních návštěv obou zemí je k dispozici na stránkách Velvyslanectví ČR v Tiraně [on-line]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/tirana/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_s_albanii/index.html>, [cit ]. 14 Viz Albánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [on-line]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/albanie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/ /#sec3>, [cit ]. 8

9 76 procentní akciový podíl ve firmě největšího albánského distributora elektřiny společnosti OSSh (Operatori i Sistemit të Shpërndarjes). Od konce 90. let v České republice znovu pozvolna roste zájem o albánskou kulturu. Čtenářskou veřejností byly pozitivně přijaty např. romány v současnosti asi nejznámějšího albánského spisovatele Ismaila Kadareho Generál mrtvé armády (Praha 1990) a Krvavý duben (Praha 2007), které do češtiny přeložila Hana Tomková. Pozornost vzbudil rovněž první česko-albánský film Smutek paní Šnajdrové, jehož režisérem byl Piro Milkani, a který byl do kin uveden v roce V posledním desetiletí začínají Češi objevovat Albánii také jako turisté. Mladí lidé z ČR navštěvují Albánii (většinou oblast severoalbánských hor) individuálně. Roste však i zájem českých cestovních kanceláří. Za zmínku stojí např. brněnská cestovní kancelář Kudrna, která nabízí zájezdy do Albánie již od 90. let a vydala též jednoho z prvních původních českých moderních průvodců po Albánii. 15 Občany se zájmem o prohlubování česko-albánských kontaktů sdružuje v Albánii od roku 2001 spolek Přátelé České republiky, mezi jehož členy patří především někdejší absolventi českých vysokých škol. Na české straně pak od roku 2005 působí Společnost přátel Albánie sdružující české zájemce o Albánii a také některé Albánce žijící v České republice. V České republice se daří byť v dosti skromné míře udržovat tradice odborného zájmu o poznávání Albánie a Albánců. Významným příspěvkem v tomto směru je rozsáhlá historická syntéza Dějiny Albánie, vydaná v roce 2008 pražským Nakladatelstvím Lidové noviny. Větší část knihy napsal již několikrát zmiňovaný Pavel Hradečný, který však v roce 2006 předčasně zemřel. Knihu se podařilo dokončit a vydat zásluhou pracovníků Historického ústavu Akademie věd České republiky a některých dalších Hradečného přátel. 16 K zintenzivnění vzájemných česko-albánských kontaktů má pomoci také Albánsko-český a česko-albánský slovník, který v roce 2007 společně připravili a v pražském nakladatelství Leda vydali Hana Tomková a Virgjil Monari. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší albánskočeský slovník vydaný v České republice. 15 Albánie: turistický a vlastivědný průvodce. Brno Srov. bibliografický záznam publikace v pozn. 1. 9

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Martin Surovčák Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Pohlaví Muž Datum narození 21/03/1988 Státní příslušnost/i

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_ZEM_77 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření : duben

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem. 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie

20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem. 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie 20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie Informace o veletrhu ITF Tradiční mezinárodní veletrh zaměřený na

Více

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více