prlrastkové číslo J ) 0 1 tj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prlrastkové číslo J ) 0 1 tj"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Gabriela Ivana Vlková Slovo Boží a slovo lidské Všeobecný úvod do Písma svatého Olomouc 2007

2 Oponenti: dr. Stanislav Pacner (I. vyd.) Mgr. Ivan Hrflša, S.S.Lic. (I. vyd.) PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Františka Xaverskeho BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNICA. dňa' značka: zaplsane,. prlrastkové číslo J ) 0 1 tj Tato kniha je určena především posluchačllm prvních ročníkl! teologických oborl! Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nicméně je mým přáním poskytnout jejím prostřednictvím základní přehled o všeobecném úvodu do Písma svatého i širší veřejnosti. Doporučená a použitá literatura je volena pokud možno tak, aby byla dostupná studentl!m CMTF UP. Oproti prvnímu vydání obsahuje i několik novějších publikací. Pokud není uvedeno jinak, jsou přímé citace starověkých textl! převzaty z elektronických databází Thesaurus Linguae Graecae a Patrologia Latina Database, které 1 S.ifii<l1UU7 Foto na obálce: Prorok Izaiáš, miniatura z Breviáře Martina Aragonského z 15. století (Bibliothéque nationale de France) 2., upravené vydání provozuje Ústav klasických studií FF MU v Brně. I S ohledem na širší veřejnost uvádím latinské, řecké a hebrejské výrazy pouze v poznámkách pod čarou, aby nerušily plynulost četby a srozumitelnost základního textu. Řecké a hebrejské výrazy přitom přepisuji jednoduše foneticky, jde mi spíše o srozumitelnost a názornost než o přesnou transkripci (zvlášť když pro ty, kdo se v řečtině a hebrejštině orientují, jsou v poznámkách k dispozici i originální výrazy). Biblické citace jsou číslovány podle textu: Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad, Praha, Poněvadž je tento překlad nejrozšířenějším biblickým textem u nás, zpravidla cituji podle něj. Svůj vlastní překlad nabízím jen výjimečně, pokud je to účelnější vzhledem k aktuálnímu tématu. V první části knihy, která pojednává o vzniku a dějinách biblického textu, je dáno více prostoru Starému zákonu. Dl!vod této volby Gabriela Ivana Vlková, 2004, 2007 ISBN Nová elektronická adresa:

3 168 SLOVO BožÍ A SLOVO LIDSKÉ MERELL, J., StudiulIl a četba bible podle encykliky Pia XII. a časovém podporování biblických studií, Praha: Cyrilometodějská knihtiskárna a nakladatelství, , Starokřesťanské apokryfy, Praha: Vyšehrad, NEWMAN, 1. - SIVAN, G., Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termíml, Praha: Sefer, OEMING, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad, 2001 (překlad z Biblische Hermeneutik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998). PETRÁČEK, T., Maria-Joseph Lagrange. Bible a Historická metoda, Praha: Krystal, SlEB0, M., Hebrew Bible / ald Testament. The History oj Its Interpretation, 1., Gbttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, SCHUBERT, K., Židovské náboženství v proměnách věkll, Praha: Vyšehrad, 1999 (překlad z Die Religion des Judentums, Leipzig: St. Benno Verlag 1992). SIERRA, S. 1., La lettura ebraica delle Scritture, Bologna: EDB, SOGGIN, J. A., Introduction to the ald Testament, London: SCM, SOUŠEK, Z. (ed.), Knihy Tajemství a Moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy, I-III, Vyšehrad STEMBERGER, G. Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury, Praha: Vyšehrad, 1999 (překlad z Einleitung in Talmud und Midrasch, MUnchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, ). TICHÝ, L., Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, Tov, E., Textual Criticism oj the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, V AUX, R. DE, Ancient Israel. Its Life and Institutions, London: Darton, Longman & Todd, (překlad z Les institutions de I'Ancien Testament, I-II, Paris: Cerf, / ). Výklad bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise z r. 1993, Praha: Zvon, WEBER, R. (ed.), Biblia Sacra iuxta Vulgatall1 Versionem, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, WORTHWEIN, E., Der Text des Alten Testaments, Stuttgart: WUrttembergische Bibelanstalt, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Dokument Papežské biblické komise z r. 2001, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, PŘEDMLUVA ÚVOD 1. Co je bible? 2. Členění bible 3. Židovské členění Písma 4. Jak Bůh v bibli mluví? 4.1 Informace 4.2 Sebevyjádření 4.3 Výzva 5. Dei Verbum o Boží řeči k člověku 6. Struktura a obsah následujících kapitol První část Lidská stránka bible I. KAPITOLA: Předávání Božího slova a vznik biblických knih l. Písmo svaté a tradice l.1 Dvě formy tradice 1.2 Dva póly tradice 2. Tradice Starého zákona a vznik knih 2.1 Prostředí, v němž se utvářela starozákonní tradice 2.l.1 Rodina, rod Svatyně 2.l.3 Jeruzalémský chrám Královský dvůr 2.l.5 Prorocké kruhy 2.2. Vznik starozákonních knih Možné prameny knih a nejstarší vrstvy textu Hypotézy o vzniku starozákonních knih 2.3 Jazyk Starého zákona, písmo a psací materiál Hebrejština

4 170 SLOVO BožÍ A SLOVO LIDSKÉ Aramejština Řečtina - koiné Psací materiál Tradice Nového zákona a vznik knih Náboženská tradice v době Ježíšově 39 3.l.1 Jeruzalémský chrám a velerada Nábožensky významné skupiny Synagogy 43 3.l.4 Mesiánské očekávání 44 3.l.5 Vztah Ježíše k tradici Předávání tradice o Ježíši Vznik novozákonních knih Jazyk Nového zákona, psací materiál Jazyk Psací materiál 49 II. KAPITOLA: Dějiny textu Písma svatého 50 l. Děj iny textu Starého zákona Pluralita starozákonní tradice Dějiny hebrejského textu 53 l.2.1 Od vzniku knih po pád Jeruzaléma (r. 70 po Kr.) Od zničení chrámu do 5. století po Kr. 55 l.2.3 Činnost masoretů ( století po Kr.) 56 l.2.4 Tištěné edice hebrejského Písma Kritické hodnocení rukopisů a kritická vydání textu 60 l.3 Starověké překlady Starého zákona ó Vznik řeckých překladů Nejvýznamnější rukopisy Septuaginty 63 l.3.3 Tištěné edice a kritická vydání Septuaginty Aramejské targumy Latinské překlady Významné latinské rukopisy a tištěné edice Syrské překlady Dějiny textu Nového Zákona 2.1 Řecký text Od sepsání knih do 4. století' Od 4. století po byzantské období Typy textů 2.l.4 Nejvýznamnější rukopisy Nového zákona 2.l.5 Tištěné edice a kritická vydání Nového zákona 2.2 Starověké překlady Latinské překlady Syrské překlady Druhá část Božská stránka bible III. KAPITOLA: Kánon Písma svatého 1. Autorita knih Starého zákona l.1 Svědectví samotných starozákonních knih Autorita Tóry Autorita prorockých knih Autorita mudroslovné literatury 1.2 Svědectví Nového zákona 2. Kánon Starého zákona 2.1 Kánon Písma v židovstvu 2.2 Kánon Starého zákona v církvi do reformace 2.3 Zpochybnění širšího kánonu v době reformace 2.4 Tridentský koncil a stanovisko katolické církve 2.5 Kánon ve východních církvích 3. Apokryfy Starého zákona 4. Autorita knih Nového zákona 4.1 Svědectví samotných novozákonních knih Autorita evangelií Autorita apoštolských spisů 4.2 Svědectví z 2. století

5 1 SLOVO BožÍ A SLOVO LIDSKÉ 5. Kánon Nového zákona Ustálení kánonu Nového zákona Zpochybnění kánonu Nového zákona v době reformace Kánon ve východních církvích Apokryfy Nového zákona Teologická diskuse ohledně kánonu Autorství knih a kanonicita Vulgáta a kanonicita Kánon ve vztahu k protestantismu a nové otázky 105 IV. KAPITOL:\: Inspirace Písma svatého Biblické základy nauky o inspiraci Dějiny nauky o inspiraci Představy církevních Otců Člověk jako "nástroj" Boží, extatický stav pisatele? Bůh -"auctor" Diktát vývoj nauky o inspiraci do I. vatikánského koncilu Od středověku do Tridentského koncilu Teorie o slovní a reálné inspiraci Snahy o omezení inspirace a I. vatikánský koncil Od I. do II. vatikánského koncilu Model Lva XIII. v encyklice Providentissimus Deus Přes krizi modernismu k Dei Verbum 2.4 Otevřené otázky a pokusy o jejich řešení Otevřené otázky Pokusy o odpověď na otázky týkající se inspirace Církevní dokumenty z první poloviny 20. století 2.3 II. vatikánský koncil a ll. článek v Dei Verbum 3. Lidský autor, Boží záměr a pravda Písma 3.1 Omezenost lidských autorů 3.2 Nebezpečí fundamentalismu 3.3 Pravda v celku Písma VI. KAPITOLA: Výklad Písma svatého Exkurz: Pojmy klasické hermeneutiky aplikované na Písmo svaté 1. Dějiny výkladu Písma svatého 1.1 Židovská exegeze Reinterpretace ve Starém zákoně a ve "verzích" Alegorický výklad Písma Výklad Písma v Kumránu Rabínský výklad Písma Středověká židovská exegeze 1.2 Křesťanská exegeze Výklad Starého zákona v Novém zákoně Výklad Písma u Otců Výklad Písma v západní církvi ve středověku Reformace a Trident Historicko-kritické zkoumání Písma Snahy Lva XIII Krize modernismu a její překonání 2. Výklad Písma v církvi 2.1 Věroučná konstituce Dei Verbum 2.2 Dokument Papežské biblické komise Výklad bible v církvi V. KAPITOLA: Pravdivost Písma svatého 1. Problémy ohledně pravdy Písma 1.1 Rozpory v rámci Písma samotného 1.2 Kritika Písma v době novověkého rozvoje věd 2. Vyjádření církevních dokumentů 2.1 Encyklika Providentissimus Deus ZÁVĚREM ZKRATKY DOPORUČENÁ A POUŽITÁ LITERATU " "" ") Ji' \\ ',. 11, ;1, Z, t u\ 1;/,, ",, I Ic- _ L V' ' :/!'.,;;/ t, Jo ", \\.,,/ _. 'Pf" "./ c.. f..l.2 :') :.:' /"

6 RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D. Slovo Boží a slovo lidské Všeobecný úvod do Písma svatého Výkonný redaktor Mgr. Vít Hušek, Th.D. Odpovědná redaktorka Ja1ll1ila Kopečková Technická redaktorka Mgr. Lenka Zajícová, Ph.D. Grafické zpracování obálky Mgr. Robert Janák Vydala Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, Olomouc Vytiskl TISKSERVTS Olomouc , upravené vydání I. vydání vyšlo v roce 2004 Ediční řada - Monografie ISBN

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE*

BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* AUC THEOLOGICA 2014 roč. 4, č. 2 Pag. 179 195 BIBLICKÁ INTERPRETACE PO ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: STAV A VIZE* JAROSLAV BROŽ ABSTRAKT Článek nabízí přehled stavu metod biblického bádání na počátku 21. sto letí.

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible Úvod do bible a teologie ÚVOD DO BIBLE Ladislav Heryán (podle textu G.I. Vlková, Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc 2007; se svolením autorky) ÚVOD 1 Co je bible? Slovo

Více

Překlady Bible. Staré překlady. Řecké překlady

Překlady Bible. Staré překlady. Řecké překlady Překlady Bible Překlady Písma svatého mají dlouhou historii. Překlady Bible, pořízené před začátkem letopočtu a v prvních staletích po Kristu jsou významné nejen proto, že často byly a jsou dodnes oficiálními

Více

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU 1) Základní exegetické a metody a hermeneutika EGGER, Wilhelm. Methodenlehre zum Neuen Testament, Einführung in linguistische und historisch-kritische

Více

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury JIŘINA FORBELSKÁ Prezenční studium Obor: český jazyk křesťanská výchova BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ

Více

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

Dějiny vzniku novozákonního kánonu Dějiny vzniku novozákonního kánonu 1. Úvod Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona,

Více

SaT9.indb 1 5.12.2005 19:43:21

SaT9.indb 1 5.12.2005 19:43:21 SaT9.indb 1 5.12.2005 19:43:21 Studie a texty Evangelické teologické fakulty řídí Pavel Filipi svazek 9 Výklady a vykladači Studie k biblické hermeneutice SaT9.indb 2 5.12.2005 19:43:21 Výklady a vykladači

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra pastorální a spirituální teologie Obor: Praktická teologie ThLic. Jakub Doležel Teoretické ukotvení církevní sociální práce na

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1)

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1) Studie a texty Evangelické teologické fakulty řídí Pavel Filipi číslo 16 (2010/1) Život Dekalogu, život Písma Život Dekalogu, život Písma Uspořádal Martin Prudký Články M. Prudkého, O. Halamy, J. Halamy,

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Michaela Wittwarová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Kapitola 3. Starý zákon, hebrejská tradice a křesťanské zobrazení Boha.

Kapitola 3. Starý zákon, hebrejská tradice a křesťanské zobrazení Boha. Obsah práce: Úvod. Kapitola 1. Kritika pramenů a literatury. 1.1. Teologie - prameny a primární literatura.... 9 1.2. Umělecko-historické prameny a primární literatura.... 10 1.3. Umělecko-historická sekundární

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

AUC THEOLOGICA 2015 roč. 5, č. 1 Pag. 9 40 JAN HUS A TRANSSUBSTANCIACE Z HLEDISKA DOGMATICKÉ TEOLOGIE

AUC THEOLOGICA 2015 roč. 5, č. 1 Pag. 9 40 JAN HUS A TRANSSUBSTANCIACE Z HLEDISKA DOGMATICKÉ TEOLOGIE AUC THEOLOGICA 2015 roč. 5, č. 1 Pag. 9 40 JAN HUS A TRANSSUBSTANCIACE Z HLEDISKA DOGMATICKÉ TEOLOGIE CTIRAD V. POSPÍŠIL ABSTRACT John Hus and Transubstantiation from the Perspective of Dogmatic Theology

Více

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 1 Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 úvodní studie a překlady:

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA

Více

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení.

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika Pavel Černý Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. 1. Teologie

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765 Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O David Biernot Paradigmatické myšlení v rabínské literatuře Mikuláš Vymětal Midraš Vladimír Merta Myslící Mini-tanky Elie Wiesel Žid a válka Jan Heller Jména synů

Více

8. TRADICE. 8.1 Předávání zjevení v dějinách

8. TRADICE. 8.1 Předávání zjevení v dějinách 8. TRADICE 8.1 Předávání zjevení v dějinách A) Tradice Pojem tradice v dějinách teologie Zjevení a tradice Subjekt tradice Apoštolskost tradice Ecclesia semper reformanda Tři základní struktury přenosu

Více

8. PŘEDÁVÁNÍ ZJEVENÍ V DĚJINÁCH

8. PŘEDÁVÁNÍ ZJEVENÍ V DĚJINÁCH 8. PŘEDÁVÁNÍ ZJEVENÍ V DĚJINÁCH 8.1 Vztah tří základních prostředků předávání evangelia a depozitu apoštolské víry (Písmo, církev, tradice) Tato široká látka zde bude pojednána jen obrysově, s odkazem

Více

1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více