Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs"

Transkript

1 Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs

2 Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce Institutu umění Divadelního ústavu. Dovolujeme si vás upozornit jak na tituly, které vyšly a jsou v prodeji, tak i na ty, které právě vycházejí nebo vyjdou v nejbližším období. Pokud chcete dostávat em pravidelné informace o nových knihách naší instituce, pošlete na adresu prázdnou zprávu s předmětem Mailing list. Dear Readers, In the last section of the catalogue you will fi nd an overview of foreignlanguage publications, periodicals, CDS and DVDs published by the Arts and Theatre Institute. We would like to draw your attention to titles already on sale and titles that are now or soon being released.

3 Obsah / Contents strana / page Česká divadelní encyklopedie... 3 Ediční řady České divadlo... 4 České divadlo Eseje, kritiky, analýzy... 5 Světové divadlo... 6 Divadelní hry... 8 Současná hra New Czech Play Mimo edice Divadelní hry Scénografi e, divadelní architektura Pražské Quadriennale Další divadelní publikace Česká hudba, český tanec Kulturní politika, management CD, DVD, propagace Ročenky Periodika Foreign-language publications, periodicals, CDs and DVDs Informace o prodeji / Information on Sale... 46

4 Česká divadelní encyklopedie Česká divadla Encyklopedie divadelních souborů Základní slovníková příručka k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech jakožto tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století. V redakci Evy Šormové zpracoval Kabinet pro studium českého divadla Institutu umění Divadelního ústavu a externí spolupracovníci. Obálka a grafi cká úprava Vladimír Nárožník. Cena 440 Kč / 615 stran / ISBN Český taneční slovník Tanec, balet, pantomima První samostatný slovník o tanci na českém území. Obsahuje cca hesel, která podávají základní a stručný výběr informací a dat o souborech, skupinách, školách, institucích a osobnostech českého tance, baletu a pantomimy od 18. století do roku Vedle jevištní profesionální taneční sféry zahrnuje slovník i vybraná hesla z amatérské, folklorní a alternativní oblasti. Knihu doplňuje 450 černobílých fotografi í. V redakci Jany Holeňové zpracoval Kabinet pro studium českého divadla Institutu umění Divadelního ústavu a externí spolupracovníci. Obálka a grafi cká úprava Vladimír Nárožník. Cena 541 Kč / 381 stran / ISBN Hudební divadlo v českých zemích Osobnosti 19. století Lexikon Hudební divadlo v českých zemích Osobnosti 19. století vznikl v rámci dlouhodobého vědecko-výzkumného a publikačního projektu Česká divadelní encyklopedie, který realizuje Institut umění Divadelní ústav s podporou Ministerstva kultury ČR. Svazek přináší 349 původních biografi ckých hesel divadelních ředitelů, skladatelů, dirigentů, pěvců, libretistů, překladatelů, scénických výtvarníků, režisérů, hudebních publicistů a dalších tvůrců, kteří významným způsobem formovali hudební divadlo tohoto období na celém území českých zemí. Je první prací svého druhu, která překročila až dosud dodržovaný úzus zabývat se v dějinách divadla pouze českými autory jednotlivá hesla jsou věnována osobnostem české i německé národnosti i dalším cizincům působícím v českých zemích. Řada biografi í, které encyklopedie obsahuje, je v české literatuře zpracována poprvé. Rozšířením tematického záběru o jinojazyčné hudební divadlo se osobnosti české scény dostávají do širšího historického a geografi ckého kontextu a obraz české divadelní kultury 19. století získává středoevropský rozměr. Vyšlo ve spolupráci Institutu umění Divadelního ústavu v Praze a nakladatelství Academia. Cena 390 Kč / 700 stran / ISBN (Academia); (IDU)

5 Ediční řady Edice České divadlo 4 Dalibor Tureček: Rozporuplná sounáležitost (Německojazyčné kontexty obrozeneckého dramatu) Publikace je zaměřena na podněty německojazyčného konvečního dramatu, zejména na českou recepci vídeňského předměstského divadla (včetně Nestroye a Raimunda) stejně jako na recepci sentimentálního dramatu (zejména hry A. von Kotzebua a E. Raupacha). Tyto hry představovaly podstatnou část českého repertoáru. Proto je pozornost věnována konkrétní podobě jednotlivých překladů, a to v porovnání s originálním německým zněním. Dále jsou shledávány možné paralely s původní českou tvorbou. Německojazyčná produkce totiž představovala podstatnou součást dobového recepčního horizontu a právě v souvislosti s ní je možno vykládat i mnohé aspekty her Tylových či Klicperových a české tvorby vůbec. Cena 140 Kč / 190 stran / ISBN Jarmila Veltruská: Posvátné a světské (Osm studií o starém českém divadle) Autorka patří k největším znalcům středověkého divadla a zasloužila se mj. o rozšíření povědomí o českém středověkém divadle zejména svou knihou A Sacred Farce from Medieval Bohemia: Mastičkář. Z jejích studií, publikovaných původně anglicky a francouzsky, jsou pro náš svazek vybrány ty, které věnovala české problematice. Základní rys divadla středověku vidí autorka v jeho podvojnosti: světské, dokonce i vulgární prvky, integrované do náboženských her, svým způsobem potvrzují organickou jednotu posvátného a profánního ve světě středověkého člověka. Pro nás jsou studie Jarmily Veltruské o to zajímavější, že autorka pojednává hry české provenience komparativně, v kontextu evropském. Cena 190 Kč / 181 stran / ISBN Jaroslav Vostrý: Činoherní klub (Dramaturgie v praxi) Pojem praktické dramaturgie autor vykládá na genezi a vývoji Činoherního klubu v letech, kdy divadlo řídil a spoluurčoval jeho podobu jako dramaturg a režisér. Cena 120 Kč / 200 stran / ISBN

6 Edice České divadlo Řada Eseje, kritiky, analýzy Jiří Frejka: Divadlo je vesmír Editorka: Ladislava Petišková Výbor z divadelních textů režiséra Jiřího Frejky z let postihuje jeho vklad do teoretického myšlení a tvůrčího programu meziválečné avantgardy a zrcadlí situaci umělce i divadla v době okupační a komunistické nesvobody. Součástí publikace je kompletní soupis Frejkova díla, ediční poznámky a životopisná studie Ladislavy Petiškové. Cena 370 Kč / 736 stran / ISBN Karel Hugo Hilar: O divadle Editorka: Eva Šormová Výbor statí čelné osobnosti českého divadla první třetiny 20. století, režiséra Karla Hugo Hilara ( ), přináší výběr z jeho divadelních kritik, teoretických statí, úvah a režijních komentářů. Součástí knihy je kompletní bibliografi e Hilarových prací literárních a divadelních, včetně soupisu jeho inscenační tvorby. Publikace je doplněna úvodní studií editorky a jmenným rejstříkem. Cena 295 Kč / 664 stran / ISBN Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu Editorka: Jana Patočková Výběr ze studií významného teatrologa, dramaturga a překladatele Karla Krause (1920), jež vznikaly jako teoretická refl exe jeho divadelní praxe od 40. let po současnost. Zahrnuje stati věnované dramatikům (Hrubín, Topol, Sofokles, Čechov, Nestroy, Schnitzler, Beckett aj.), režisérům, s nimiž pracoval (Frejka, Krejča) a úvahy o smyslu dramaturgie i o proměnách a dnešním stavu divadla a hereckého umění. Svědčí o organickém zrání i vzácné vývojové kontinuitě divadelníka, který svým pojetím dramatu a dramaturgie spoluvytvářel podobu českého divadla po boku Otomara Krejči v činohře Národního divadla a v Divadle za branou. Cena 290 Kč / 640 stran / ISBN Sergej Machonin: Šance divadla Editorky: Terezie Pokorná a Barbara Topolová Výbor divadelních referátů a statí Sergeje Machonina. Součástí knihy je doslov Terezie Pokorné, úplná anotovaná bibliografi e autora, rozsáhlá ediční poznámka a rejstříky. Tento poznámkový aparát si společně s obsáhlým doslovem o Machoninově názorovém vývoji a kritickém typu klade za cíl v co nejširších kontextech postihnout tuto pozoruhodnou a kontroverzní osobnost české poválečné divadelní kritiky. Cena 320 Kč / 533 stran / ISBN

7 Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850 Výbor uspořádaly a bibliografi i sestavily Jitka Ludvová a Helena Pinkerová, úvodní studii napsal Václav Petrbok. Předkládaný výbor je prvním souhrnným připomenutím dnes prakticky neznámého kritika, o němž nemá povědomí širší kulturní obec, divadelníky nevyjímaje. Výbor chce představit Mikovcovu kritickou činnost, která ve více ohledech rozšiřuje stav znalostí o divadelním dění čtyřicátých a padesátých let 19. století, koriguje určité stereotypy v nahlížení na tuto éru, ozřejmuje úskalí a nedostatky české divadelní produkce, původní dramatikou počínaje, přes dramaturgii, po úroveň jevištní, zejména pak herecké interpretace. Cena 310 Kč / 587 stran / ISBN Václav Tille: Kouzelná moc divadla Editorka: Eva Šormová Půlstoletí divadla u nás, v Evropě i zámoří očima vědce a spisovatele, pro něhož divadlo bylo víc zálibou a potřebou než profesí. Knižně dosud nepublikované studie a divadelní kritiky z pera autora Soupisu českých pohádek (1929, 1934), reportážní knihy Moskva v listopadu (1929) a čtenářsky vděčného životopisu Božena Němcová (1911). V 5. svazku ediční řady Eseje, kritiky, analýzy dostává slovo osobnost, jíž se mimo jiné podařilo prosadit divadelní vědu jako svébytnou univerzitní disciplínu. Výběr autorových statí je doplněn bibliografi ckým soupisem jeho divadelních prací. Cena 320 Kč / 675 stran / ISBN Eva Uhlířová: Vůle k tvorbě Divadelní pedagožka, kritička, redaktorka a překladatelka Eva Uhlířová ( ) publikovala převážně v divadelním tisku, v Divadle a Divadelních novinách. Její první studie a recenze jsou z roku 1957, poslední kritiky z roku 1968; počátkem roku 1969 se její dráha tragicky uzavřela dobrovolnou smrtí. Během jediného desetiletí vyspěla v osobnost, jejíž publicisticko-kritická činnost názorně dokládá nejen tehdejší obecný vývoj k svobodnému myšlení, oprošťujícímu se od povinných formulí dobové doktríny, ale především zrání jejích osobních kritických postojů a nároků. Náročnost, opřená o hlubokou erudici, byla u ní spojena s charakterovou pevností a neobyčejnou odpovědností. Výběr ze studií a kritik, věnovaných určujícím fenoménům i autorům oněch let (Ionesco, Genet, Dürrenmatt, Topol, Havel), dokládá, že Eva Uhlířová patřila k nejnadanějším divadelním kritikům své generace. Výbor statí Evy Uhlířové doplňuje studie editorky Jany Patočkové, kompletní bibliografi e autorky, poznámkový aparát a rejstříky. Cena 290 Kč / cca 500 stran / ISBN / (vyjde v prosinci 2011) Edice Světové divadlo Arnold Aronson: Pohled do propasti Kniha Arnolda Aronsona Looking into the Abyss (Pohled do propasti) je výborem esejů, přednášek, proslovů a článků předního amerického divadelního historika a teoretika, jehož prvotním předmětem zkoumání a zájmu je scénografi e jako nedílná součást divadelní inscenace, její vizuality, která má stejnou důležitost jako slovo, pohyb herce, zvuk, hudba apod. Dalším důležitým aspektem je chápání divadla jako prostorového umění v čase a s interaktivní účastí diváka. Nechápe

8 tedy scénografi i pouze jako výtvarné umění, které je možné studovat odděleně od všech ostatních složek. Cena 250 Kč / 263 stran / ISBN Peter Brook: Nitky času Klíčová osobnost poválečného světového divadla vzpomíná ve svých pamětech na události, které určovaly její uměleckou dráhu od šťastného dětství v rodině ruských emigrantů, přes dobrodružné divadelní i fi lmařské začátky ve válečném Londýně, ohromující rané úspěchy na poli operní i shakespearovské režie, až k experimentům, k nimž ho v šedesátých a sedmdesátých letech přivedla jeho neumdlévající touha dobrat se nejhlubších kořenů divadla. V knize nechybí vzpomínky na setkání (ale i tvůrčí střety) s velkými osobnostmi poválečného evropského divadla (např. S. Dalím, L. Olivierem, G. Jacksonovou, J. Moreauovou). Nejcennější na Brookově autoportrétu je však sám pokus o záznam vlastní vnitřní cesty hledajícího umělce. Přeložila Jitka Sloupová. Cena 250 Kč / 235 stran / ISBN Edward Gordon Craig: O divadelním umění Craig, jeden z vizionářů, kteří podnítili scénické revoluce minulého století, je v tomto výboru představen texty patřícími k základním teoreticko-esejistickým pracím divadla 20. století. Formuloval v nich své představy divadla jako svébytného uměleckého druhu, které se má zbavit všech příživnických tyranií, ať jde o diktaturu literatury, malíře nebo herce, a nalézt symbolickou scénickou řeč, popírající realismus, jež vede k degeneraci divadla. Vydání vybraných Craigových esejů připravované koncem 60. let v Orbisu padlo za oběť normalizační nakladatelské politice. Knihou O divadelním umění je proto autor téměř sto let po prvním vydání této slavné práce publikován česky poprvé. Nepočítáme-li ovšem obšírnou recenzi s ukázkami, v níž Craiga a jeho práci v roce 1958 představil na stránkách časopisu Divadlo Milan Lukeš. V jeho překladu a s jeho doslovem se nyní téměř po půl století dostává kniha k českému čtenáři. Cena 210 Kč / 207 stran / ISBN Milan Lukeš: Mezi karnevalem a snem (Shakespearovské souvislosti) Soubor esejů, které vznikaly s výjimkou několika starších, podstatně přepracovaných většinou během 90. let, kdy byly publikovány zejména v časopise Svět a divadlo. Titul napovídá základní interpretační klíč, s nímž se podle Lukešova názoru divadlo naší doby přibližuje k Shakespearovi (karnevalový princip, objevně kdysi aktualizovaný Bachtinem, a sen v interpretaci jungovské). Dlouholetá kritická zkušenost spolu s hlubokou znalostí Shakespeara který je už tak dlouho a zdá se, že nevyčerpatelně, současníkem stále nového publika umožňuje autorovi pohled na současné divadlo skrze dílo, na němž se proměny divadla minulého století i poslední doby projevily s mimořádnou názorností. Cena 250 Kč / 366 stran / ISBN Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského Jerzy Grotowski, jeden z nejvýznamnějších režisérů a divadelních myslitelů 20. století, překročil svým svatým divadlem (tak ho nazval režisér Peter Brook) meze divadla při hledání jeho duchovně-technických kořenů. Nejprve zkoumal v Teatru Laboratorium divadlo, pak začal divadlem zkoumat lidskou situaci, člověka a jeho možnosti. Rozmezím byl rok 1968, Apocalypsis cum Figuris, vrcholné divadelní dílo, otevírající cestu k paradivadlu a iniciacím. V onom roce, převratném v mnoha ohledech, absolvovala tehdejší studentka divadelní vědy, dnes teatro-

9 ložka a divadelní pedagožka, PhDr. Jana Pilátová půlroční stáž u Grotowského a tato zkušenost určila její celoživotní zaměření. Kontakt s Grotowským udržovala i nadále, publikovala statě o jeho tvůrčích postupech u nás i v Polsku, přednášela na mezinárodních konferencích, vedla tvůrčí dílny doma i v zahraničí. Kniha Jany Pilátové je jediným českým původním příspěvkem k mezinárodnímu roku Grotowského (2009) a byla nominována v oblasti divadelní kritiky na Cenu F. X. Šaldy. Cena 360 Kč / 581 stran / ISBN Eva Stehlíková: Divadlo za časů Nerona a Seneky Shoda názvu nové práce naší přední teatroložky a klasické fi loložky se známým titulem divadelní hry není náhodná. Vychází z nejnovějšího výzkumu, nesporně inspirovaného proměnou divadla naší doby, tj. přelomu 20. a 21. století, a zkoumá velkou divadelní proměnu v divadle antického Říma: odklon od dramatu a příklon k podívané všeho druhu, počínající už v 1. století před n. l. a hlavně za vlády julsko-klaudijské dynastie. Publikace se snaží postihnout tento vývoj, který předznamenal téměř všechny žánrové i scénické možnosti evropského divadla. Cena 220 Kč / 187 stran a obrazová příloha / ISBN Edice Divadelní hry Thomas Bernhard: Hry II Svazek zahrnuje tituly Slavnost pro Borise (př. W. Spitzbart), U cíle (př. D. Ulrichová), Společnost na lovu, Světanápravce a Síla zvyku (př. J. Balvín). Svazek je doplněn esejem Wendelina Schnidta-Denglera Tragédie jsou komedie Cena 220 Kč / 427 stran / ISBN Thomas Bernhard: Hry III Svazky Thomas Bernhard Hry III a Hry IV zakončují úplné vydání českých překladů Bernhardova dramatického díla. Knihy obsahují dramatické texty (celovečerní hry i dramolety) z různých autorových tvůrčích období, některé z nich dosud v češtině nepublikované. Svazek Hry III přináší Bernhardovy rané dramatické texty libreta a dramolety z přelomu 50. a 60. let: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza a Jaro (př. Zuzana Augustová), a dále dvě celovečerní hry z let sedmdesátých: Ignorant a šílenec (př. Josef Balvín) a Prezident (př. Zuzana Augustová). Doslov Psát jako pes, který si hrabe pelech napsal Miroslav Petříček. Cena 240 Kč / 308 stran / ISBN Thomas Bernhard: Hry IV Svazek Thomas Bernhard: Hry IV je poslední z řady Bernhardových textů vydaných Divadelním ústavem v Praze. Obsahuje hru Velikáni (př. Václav Cejpek), která završuje první Bernhardovu dramatickou etapu, a celovečerní hry a dramolety ze středního a závěrečného autorova tvůrčího období: Immanuel Kant (př. Josef Balvín), Nad vrcholky strání a výš (př. Zuzana Augustová), Nebožtík, Májová, Zápas, Zproštění viny, Zmrzlina, Německý oběd, Všechno nebo nic (př. Jitka Jílková), Claus Peymann opouští Bochum a jde jako ředitel Burgtheatru do Vídně, Claus Peymann a Hermann Beil na Huspeninové louce (př. Barbora Schnelle) a Claus Peymann si kupuje kalhoty

10 a jde se mnou na oběd (př. Zuzana Augustová). Svazek zakončuje doslov Alfreda Pfabigana Thomas Bernhard. Rakouský světový experiment. Cena 240 Kč / 418 stran / ISBN Ödön von Horváth: Hry Obsáhlý výbor z divadelních her rakouského dramatika Ödöna von Horvátha, tvůrce moderní lidové hry, který ve svém díle jasnozřivě odhalil povahu nastupujícího fašismu i hrůzně komickou mentalitu tzv. obyčejného člověka a jeho nikdy nekončící touhu po lásce, víře a naději. Obsahuje známé tituly jako Povídky z Vídeňského lesa nebo Kazimír a Karolína, ale i dosud v češtině nevydané nebo méně známé autorovy texty, například Na krásné vyhlídce, Don Juan se vrací z války nebo Sládek, voják černé armády. Horváthovy divadelní hry vycházejí v překladech J. Hrubešové, J. Balvína a J. Stacha. Kniha vyšla ke stému výročí autorova narození. Cena 330 Kč / 622 stran / ISBN X Henrik Ibsen: Hry I První svazek výboru z her největšího norského dramatika přináší hry Peer Gynt, Domeček pro panenky, Přízraky, Nepřítel lidu a Divoká kachna. Všechny vycházejí v nových překladech J. Bruknera, F. Fröhlicha a J. Vohryzka. Cena 330 Kč / 453 stran / ISBN Henrik Ibsen: Hry II Druhý svazek výboru z her největšího norského dramatika přináší hry Rosmersholm, Paní z moře, Heda Gablerová, Stavitel Solness, Eyolfek, John Gabriel Borkman, Když my mrtví procitneme. Všechny vycházejí v nových překladech. Cena 330 Kč / 452 stran / ISBN Bernard-Marie Koltès: Hry Svazek her Bernarda-Marie Koltèse ( ), předčasně zemřelého autora, pokládaného za nejvýraznějšího představitele francouzského dramatu konce 20. století, obsahuje všechny jeho nevýznamnější dramatické texty, jak dosud přeložené, separátně publikované a uvedené v revidovaných překladech (Boj černocha se psy, Návrat do pouště, Roberto Zucco), tak nové překlady her La Nuit juste avant les forets (V lesích před příchodem noci), Quai Ouest (Západní přístaviště), Dans la solitude des champs de coton (V samotě bavlníkových polí), Tabataba. Cena 330 Kč / 273 stran / ISBN Tom Stoppard: Hry V průřezu tvorbou současného anglického dramatika českého původu Toma Stopparda (1937) nechybí jeho nejslavnější hry, které jsou zároveň charakteristické pro jednotlivá dramatikova tvůrčí období: brilantní absurdistická hra Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi (1968, př. Jaroslav Kořán), jež založila Stoppardovu slávu, pronikavá wildeovsko-historická parodie Travestie (1974, př. Michael Žantovský) a milostné komedie To pravé (1982, př. Jitka Sloupová) a Arkádie (1994, př. Jaroslav Kořán). Svazek doplňují u nás dosud neuvedené ani nepublikované Stoppardovy aktovky: detektivní fraška Pravý inspektor Hound (1968), kterou pro tento výbor přeložila Dana Hábová, a diptych Doggův Hamlet, Krhútův Makbeth (1979, př. Jaroslav Kořán), inspirovaný osudy českých disidentských divadelníků. Autorem aktuální doprovodné studie Tom Stoppard (z roku 2000) je dramatikův krajan Jim Hunter. Cena 299 Kč / 480 stran / ISBN

11 August Strindberg: Hry I První část výboru z her klasika švédské moderní literatury Augusta Strindberga poskytuje českému čtenáři doposud nejucelenější pohled na dodnes provokujícího velikána. První svazek se soustřeďuje na ranější Strindbergovu tvorbu ovlivněnou naturalismem (Otec, Slečna Julie, Věřitelé, Ta silnější, Hra s ohněm, Pouto) a na dramata historická (Mistr Olof, Gustav Vasa, Erik XIV., Karel XII., Kristina). Svazek doplňuje esej Gunnara Olléna Strindberg dramatik. Cena 330 Kč / 755 stran / ISBN August Strindberg: Hry II Druhý, závěrečný svazek her švédského klasika Augusta Strindberga ( ) přináší nové a zčásti vůbec první české překlady osmi dramat a dvou nedokončených fragmentů. Všechny vznikly po autorově takzvané Inferno-krizi (90. léta 19. století), kdy prodělal duševní a umělecký zlom a radikálně změnil své společenské, politické i estetické názory. V jeho dramatické tvorbě se tyto změny projevily odklonem od naturalismu a orientací na nové směry a proudy, především symbolismus a expresionismus. Právě svými pozdními hrami se Strindberg zapsal do dějin světového divadla. Texty dramat doplňuje studie Strindbergova postinfernální dramatická tvorba od předního švédského znalce Strindbergova díla Hanse-Görana Ekmana. 320 Kč / 579 stran / ISBN Edice Současná hra Inga Ābele: Ostřice, Jasmín Lotyšská spisovatelka, dramatička a básnířka Inga Ābele ve svých dílech dokáže spojit atmosféru konkrétního místa a času, tedy současného Lotyšska se všemi jeho sociálně-ekonomickými a morálními problémy, s tématy a otázkami nadčasovými a univerzálními. Ostřice se odehrává během jednoho večera v obývacím pokoji nového honosného rodinného domu, kde na povrch vyplouvají osobní i rodinné příběhy, včetně otázek, zda má vůbec člověk právo soudit druhého. Také ve hře Jasmín jsou tematizované rodinné a mezilidské vztahy, tentokrát na pozadí nestabilních hospodářských poměrů postkomunistického Lotyšska. Jde o příběh rodiny, které patří starý dům s velkou zahradou, na který je uvalena exekuce. Cena 120 Kč / 186 stran / ISBN Gustave Akakpo: Habbat Alep Překlad Matylda a Michal Lázňovských Sedmý svazek francouzsky psané africké dramatiky, který vychází v edici Současná hra. Hra tožského autora vypráví příběh spisovatele, vracejícího se do rodné země pátrat po pradávném jazyce, vlastních kořenech, ale i nejpříhodnějším místě pro stavbu zábavního parku. Jeho příbuzní se ho snaží oženit se sestřenicí, která čeká dítě a nemá pro něj otce. Během spisovatelova putování po zemi, která je mu spíše cizinou než vlastí, se setkáváme s komickými, absurdními, ale i tragickými rysy současného světa. Cena 80 Kč / 38 stran / ISBN

12 Léandr-Alain Baker: Dny se vlečou, noci taky... Překlad Matylda a Michal Lázňovských Jde o pátý svazek francouzsky psané africké dramatiky, který vychází v edici Současná hra. Hra konžského autora Léandra-Alaina Bakera Dny se vlečou, noci taky... se řadí mezi klasické tituly nové vlny frankofonních autorů afrického původu. Komorní drama pro tři osoby je o vpádu muže černé pleti do spořádaného života manželského páru středního věku. Vetřelec, o jehož identitě se nikdy nic přesného nedovíme, se chová jako vnější, nevypočitatelná síla, která působí až děsivě svou svobodou či spíše neúctou k pravidlům a zákonům měšťáckého života. Přináší neklid, pochybnosti. Je to Cizinec, někdo, kdo narušuje stereotypy. Ukáže, že spokojený život manželské dvojice byl jen zdáním Cena 80 Kč / 39 stran / ISBN Slimane Benaïssa: Zpověď nepovedeného muslima Překlad Matylda a Michal Lázňovských Hravý, odvážný a dojemný text o dospívání muslimského mladíka, vyprávěný jako sled anekdotických scének, dialogů. Karim se narodil do prostředí, kde se náboženství stalo institucí, která zneužívá Boha pro své mocenské zájmy a hájí středověkou koncepci života. Tato výchova k islámské víře má však opačný efekt, vede hrdinu k tomu, že se stane ateistou a republikánem. Hra významného alžírského spisovatele vychází jako desátý svazek africké řady, která je součástí edice Současná hra. Cena 80 Kč / 53 stran / ISBN Jeroen van den Berg: Žena podle Schopenhauera Překlad Monika Loderová Hra je vtipným, ironickým dialogem jedenadvacetiletého Arthura Schopenhauera s jeho matkou Johannou. Mladý Schopenhauer právě odevzdal svůj první manuskript nakladateli a napjatě čeká na odezvu na své převratné fi lozofi cké dílo. Jeho matka je úspěšná románová spisovatelka, která pořádá salony, kde se schází mimo jiné s Goethem, Hegelem a dalšími a slouží Arthurovi jako hromosvod jeho antagonismu proti všemu a proti všem. Cena 70 Kč / 38 stran / ISBN Gianina Carbunariu: Stop the tempo! Kebab Překlad Jitka Lukešová Jedná se o dvě hry současné rumunské dramatičky, obě o mladých lidech v prvním případě o vyznavačích života na plné obrátky, kteří se nejprve ocitají ve víru překotného pracovního tempa, hudby a sexu a potom se pokoušejí o druhý extrém život bez světel, zvuků a připojení k současnému světu. Druhá hra je příběhem trojice Rumunů, kteří pracují na Západě, pojednává o jejich snech, představách a tvrdé realitě života v cizí zemi. Cena 80 Kč / 90 stran / ISBN Jon Fosse: Jméno. Noc zpívá své písně. Překlad Karolína Stehlíková Dvě hry současného norského dramatika. V první (Jméno) se těhotná dívka vrací do domu svých rodičů spolu s mladíkem, otcem dítěte. Jejich vztah je stejně strnulý a bezživotný jako vztahy v dívčině rodině. Postavy nejsou schopny normálně komunikovat a artikulovat své city. Tento stav naruší až bývalý dívčin přítel, který přichází na návštěvu... Ve hře Noc zpívá své písně tráví mladý nezaměstnaný muž nečinně celé dny doma a sní o kariéře spisovatele. Jeho žena trpí pasivitou svého muže, dusí se

13 v malém bytě, který obývají. Jednoho večera vyrazí se svou přítelkyní do hospody a po návratu domů končí mlčení a apatie a rodí se tragédie... Cena 70 Kč / 123 stran / ISBN Jean-Claude Grumberg: Nejspíš sníš Překlad Michal Lázňovský Známý divadelní herec dostane obsílku k soudu. Je proti němu zahájen proces, v němž je stíhán za zločiny, které páchá ve snu. Herec zkouší Hamleta a zdává se mu o zavraždění Polonia i z toho se musí odpovídat u soudu a vypadá to, že se soudce chystá sledovat i jeho zločiny divadelní. Tato kafkovská groteska se shakespearovskými a freudovskými motivy se posléze překvapivě skládá v podobenství o důsledcích násilí a totalitní moci. Cena 70 Kč / 62 stran / ISBN David Hare: Jak to vidí Amy Překlad Jitka Sloupová Hra z prostředí londýnských intelektuálů, která na příběhu slavné stárnoucí herečky, její dcery a zetě úspěšného fi lmového režiséra zachycuje současný stav společnosti i rozdílnost ženského a mužského přístupu k životu. Cena 60 Kč / 106 stran / ISBN David Harrower: Přítomnost Překlad Jan Hančil Tři mladí muzikanti z Liverpoolu se roku 1960 vydají do Hamburku, aby si tu vysloužili ostruhy hraním v klubu, který teprve nedávno změnil podobu a místo striptérek zaměstnal britský bigbeat. Hádají se o postel, sní o hamburských holkách a úspěchu. Neúspěch ale pronásleduje kapelu až do okamžiku, kdy frontman Paul, inspirován tím, co se dozvěděl o historii i přítomnosti města, vystihne správný moment provokace a oblékne si esesácké holínky. Cena za takový úspěch je ale vysoká a promítne se nejostřeji právě do vztahů mezi trojicí protagonistů. Cena 80 Kč / 63 stran / ISBN Drago Jančar: Halštat Překlad František Benhart Ve hře o převratném archeologickém nálezu profesora Habilise a jeho spolupracovníků je postupně zpochybněno nejprve skutečné poslání celého týmu (kosti zřejmě pocházejí z doby mnohem novější, profesor záměrně své spolupracovnice klame),pak i identita jeho členů. Ukazuje se, že všechny postavy byly před časem osloveny Dragem Jančarem, který hledal pět postav pro svou hru. V posledním jednání se postavy vracejí do svého původního života a je zjevné, že i když dostali ve svém halštatském období jiné životní role, zůstaly jim jejich dobré a špatné vlastnosti i jejich smutky a frustrace... Cena 70 Kč / 57 stran / ISBN Koulsy Lamko: Žena z Haiti Překlad Matylda a Michal Lázňovských Devátý svazek současné africké dramatiky, který vychází v edici Současná hra. Hlavní postavou hry je mladá černoška, která se jednoho dne objeví ve francouzském přístavu Nantes. Její životní příběh se vztahuje k historii obchodu s otroky, na němž se podílela kdysi i Francie. Otrokářství defi nitivně skončilo až v polovině 19. století a nelze se tedy divit, že tradice odporu, nenávisti, ba touhy po pomstě není dodnes zcela pohřbená. Rukopis hry je vášnivý, je v něm cítit hodně z tradice africké magie a hudby.

14 Téma hry je nám zdánlivě dosti vzdálené vzhledem k tomu, že nemáme koloniální minulost, ale svým způsobem je velice silně přítomné v dnešním světě, kde rasismu stále ještě není konec a kde se koloniální minulost stále v různých podobách ozývá a vrací jako bumerang. Ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika a Francouzským institutem v Praze. Cena 80 Kč / 37 stran / ISBN Daniel MacIvor: To i ono Překlad Pavla Niklová Hra kanadského autora, jejíž dvě postavy se pohybují mezi několika dějovými i časovými rovinami jsou protagonisty příběhu o rozpadajícím se vztahu dvou gayů a tragickém konci jednoho z nich, zároveň však s časovým odstupem svůj příběh rekonstruují a sami sebe i ostatní účastníky děje hrají. Cena 70 Kč / 59 stran / ISBN Marius von Mayenburg: Tvář v ohni Překlad Josef Balvín Klinická diagnóza jedné současné středostavovské rodiny. Cena 60 Kč / 57 stran / ISBN Felix Mitterer: Abraham Překlad Magdalena Šulcová Tragický příběh člověka, který je pro svou homosexuální orientaci odsouzen k nepochopení a zatracení ze strany svých blízkých. V apokalyptickém konci umírá hrdina hry, nemocný na AIDS, na smetišti rukou vlastního otce. Cena 60 Kč / 59 stran / ISBN Felix Mitterer: Účtování v domě božím Překlad Magdalena Šulcová Hra rakouského autora, v níž Bůh Otec svolá na konci druhého tisíciletí po Kristu schůzi své rodiny na téma dalšího osudu lidstva. Při sporu o tom, zda má dojít k poslednímu soudu hned, či zda dát lidem ještě šanci, vychází najevo i nepravosti a pokřivené vztahy týkající se vlastní boží rodiny. Cena 60 Kč / 39 stran / ISBN Olja Muchinová: You Překlad Vlasta Smoláková Hra ruské autorky o spolužití dvou generací, odlehčovaná ironií, vodkou a střelbou. Cena 70 Kč / 65 stran / ISBN Rodrigue Yao Norman: Haló, Afriko! Překlad Matylda a Michal Lázňovských Tožský autor ve své hře řeší zásadní dilema Afričanů žijících v Evropě. Dva bratři, kteří přišli před lety z Afriky do Belgie, se rozhodují, zda se vrátit do Afriky, nebo zůstat. Napjatý noční rozhovor odkrývá složitost existence černého imigranta v Evropě, jeho ponižující postavení, věčné balancování na hranici legality a kriminality. Vyvstává otázka, co je ještě možné přijmout a kde už je překročena hranice lidské důstojnosti. Hra dává nahlédnout nejen do života Afričana v postavení imigranta, ale ukazuje také naši evropskou civilizaci v poněkud jiném světle, než v jakém jsme ji schopni vidět sami. Cena 80 Kč / 38 stran / ISBN

15 Valere Novarina: Imaginární opereta Překlad Michal Lázňovský Parodická jarryovsko-michauxovská hra se slovy, obrazy a jejich významy. Jde o jakousi dekonstrukci operetní manýry v radostném komediálním až surrealistickém tvaru, který je zcela otevřenou možností pro jevištní interpretaci. Cena 80 Kč / 73 stran / ISBN Paloma Pedrero: Anna 11. března, Barva srpna Překlad Šárka Valverde Hra Anna 11. března je reakcí na hrůzný atentát v madridském metru. Jsou to paralelně se odehrávající příběhy tří žen se stejným jménem Anna, které se obávají, že se jejich blízcí stali obětí atentátu. Každá z nich prožívá obrovskou úzkost, ale každá reaguje jinak. Druhá hra španělské dramatičky, Barva srpna, zachycuje zběsilý a vášnivý souboj dvou žen malířek. Obě si při setkání po letech připomínají staré rány, dobré i zlé vzpomínky, které si ze svého bývalého přátelství uchovaly, obě se snaží i prostřednictvím podivné hry, která evokuje jejich společnou minulost, zvítězit. Láska a nenávist, talent, úspěch, citová závislost, svoboda to jsou témata, která prostupují hru a která jsou viděna přiznaně ženským pohledem na svět. Cena 80 Kč / 63 stran / ISBN Paloma Pedrero: Noci letmé lásky Překlad Šárka Valverde Čtyři aktovky o letmém milostném setkání dvou lidí, o rozpačitých začátcích i tragických koncích lásky. Cena 70 Kč / 66 stran / ISBN Pět mexických her Překlad Martina Černá, Jiří Holub, Stanislav Škoda Kniha vyšla jako součást projektu Sezona českého divadla v Latinské Americe. Sborník chce českým čtenářům představit především poetickou linii mexické dramatiky, jejímž hlavním rysem je příznačná obrazivost. Její autoři často vycházejí z pradávných kořenů a bohaté historie země. Svazek obsahuje následující hry: Mauricio Jiménez: Jen meč nás dokáže srazit k zemi; Jaime Chabaud: Monodrama Božského Pastýře Góngory; Angel Norzagaray: Dopisy k patě stromu; David Olguin: Belize a Hugo Hiriart: Jantar. Cena 220 Kč / 208 stran / ISBN José Pliya: Maska Siky Překlad Michal Lázňovský Hořkou komedii beninského autora můžeme číst jako frašku, absurdní drama, existenciální detektivku, magický rituál nebo vše zmíněné najednou. Jorubská maska plačící dívky způsobí zásadní zvrat v setkání tří starých přátel a stejně jako v dalších Pliyových hrách je potom minulost konfrontována s přítomností, skutečnost se sny, paměť s realitou. Maska Siky je třetí africké drama, které vychází v edici Současná hra opět u příležitosti divadelního festivalu Tvůrčí Afrika. Cena 80 Kč / 38 stran / ISBN

16 Pobavme se o životě a smrti (Nová polská dramatika) Překlad Jiří Vondráček Pod názvem Pobavme se o životě a smrti se skrývá soubor her čtyř současných polských autorů Lidie Amejko (1955): Dvojdřívko v překladu Ireny Lexové; Krzysztor Bizio (1970): Pobavme se o životě a smrti, př. Jolanta Kamiňska; Tomasz Man (1969): Katarantka v překladu Luboše Veselého a Ingmar Villquist (1960): Kostka sádla s bakaliemi. Cena 70 Kč / 98 stran / ISBN Yasmina Reza: Obraz. Muž přístupný náhodám. Překlad Michal Lázňovský Obraz je s lehkostí a vtipem načrtnutý příběh tří přátel, do jejichž vztahů neblaze zasáhne koupě abstraktního obrazu. Muž přístupný náhodám je o setkání proslulého autora a jeho čtenářky, které svede náhoda do stejného kupé v mezinárodním rychlíku. Cena 60 Kč / 73 stran / ISBN Sam Shepard: Simpatico Překlad Dana Hábová Nejnovější Shepardova hra zkoumá jeho oblíbená témata bratrství, zrady, viny, krize identity, úpadku. Cena 70 Kč / 113 stran / ISBN Eric-Emmanuel Schmitt: Heslo Morálka Překlad Matylda a Michal Lázňovských Filozof Diderot píše pojednání o morálce pro Velkou francouzskou encyklopedii pojem morálka se mu však proměňuje podle toho, s kým a o čem právě mluví. Před manželkou hájí svou morálku záletného muže, před dcerou, která chce mít za svobodna dítě s ženatým šlechticem, vyzdvihuje instituci manželství. Nakonec není schopen heslo dopsat a spokojí se s odkazem. Živé dialogy i vtipné situační zvraty završí zcela nemorální závěr hry. Cena 70 Kč / 68 stran / ISBN Eric-Emmanuel Schmitt: Návštěvník Překlad Michal Lázňovský Hra francouzského autora je zasazena do jediného večera v roce 1938 ve Vídni. Po obsazení Rakouska Německem odkládá starý, nemocný, ale duševně nezlomený Sigmund Freud defi nitivní rozhodnutí o emigraci. Jeho dceru Annu zatkne během domovní prohlídky gestapo a Freuda začne vydírat gestapácký důstojník. Tuto beznadějnou situaci pomůže Freudovi vyřešit podivná návštěva. Cena 60 Kč / 51 stran / ISBN X Sony Labou Tansi: Antoine mi prodal svůj osud Překlad Michal Lázňovský Sony Labou Tansi je nejvýraznější postavou konžského divadla. Jeho hra z roku 1997 pojednává o iluzi a nebezpečí moci. Cena 80 Kč / 49 stran / ISBN

17 16 Tři katalánské hry Překlad Eva Kadlečková, Romana Redlová a Vít Klouček Carles Batlle: Pokušení Hra vyprávějící o osudech tří lidí, které se náhodně protnuly: Ajša je mladá ilegální emigrantka z Maroka, Guillem je katalánský majitel starožitnictví, který nelegálně obchoduje s lidmi, a Hassan je starý muž, který přichází do Guillemova domu, aby se setkal s dávným přítelem z mládí. Vzájemná setkání těchto tří osob vyústí v řadu osudových omylů, které jsou příčinou konečné tragédie. Pokušení vypráví o střetu kultur, o vzájemné diskomunikaci, o různých národních tradicích, ale hlavně o současném Španělsku v okamžiku radikálních sociálních změn. Josep M. Benet i Jornet: Sklep Hra Sklep je dialogem dvou mužů, který začíná jako banální konverzace a postupně se proměňuje ve znepokojivější a záhadnější rozhovor. Jeden z mužů hledá ztracenou ženu, druhý ji zřejmě znal. Vycházejí najevo temné momenty z minulosti obou postav, jejich konverzace je plná vyhýbavých odpovědí, skrytých významů a agresivních slovních výpadů. Autor provokativně klade vedle sebe násilí, které je produktem nudy či osobních obsesí, a násilí, které provází válečné konfl ikty. Gemma Rodríguezová: 35.4 Vypadáme jako blbci 35.4 Vypadáme jako blbci je inteligentní a kousavá tragikomedie, vyprávějící o světě fi rem v prostředí globalizované ekonomiky, kde je zneužívání moci pravidlem a kde jsou deformovány mezilidské i profesionální vztahy. Děj se odehrává v kanceláři barcelonské pobočky významné německé fi rmy. Číslo 35.4 odpovídá průměrnému věku zaměstnanců, doporučenému centrálním vedením z Německa, a je to zásadní údaj pro zamýšlenou reorganizaci fi rmy, kterou hodlají Němci ve Španělsku uskutečnit. Dílo vyslovuje s osvobozujícím humorem tezi, že ekonomika celého světa je v rukou chorobných šílenců, neustále stoupajících po žebříčcích funkcí, a společnost kvůli svému zkaženému vedení střemhlav padá do hospodářské krize. Cena 150 Kč / 137 stran / ISBN Peter Turrini: Alpské červánky Překlad Ondřej Černý Starý slepec žije osaměle v horské chatrči. Setkává se zde pouze s mladíkem, který mu přináší potřebné věci a zprávy o světě. Na starcovu žádost přichází do jeho chýše neznámá žena. Tito tři si zde pohrávají se svou identitou, zkoušejí různé verze vlastních životních příběhů a nikdo neví, co je hra a co je pravda. Cena 60 Kč / 39 stran / ISBN Nikoline Werdelinová: Znalci Překlad František Frölich Vyšší kodaňské měšťanstvo mezi třiceti a čtyřiceti sebevědomí, spokojení, soustředění na materiální bohatství, mají pocit, že jim patří svět. Při bližším pohledu se však ukazuje, že je všechno jinak ti kariérně úspěšní seběvědomci jsou ve skutečnosti hluboce nešťastní v hledání něčeho, co by jim přineslo životní štěstí. Cena 60 Kč / 50 stran / ISBN X George R. Whyte: Dreyfus Intime Překlad Michaela Škultéty Podkladem pro tento dramatický text jsou historické události spojené s Dreyfusovou aférou. Autor hry se této části historie věnuje již dlouhá léta, měl možnost ji studovat v tajných archivech Vatikánu i v knihovnách a archivech v Jeruzalemě. Ve spolupráci s Goethe-Institut Praha a Dreyfusovou nadací. Cena 80 Kč / 40 stran / ISBN

18 Karst Woudstra: Polák načerno Překlad Monika Lodenová Na večeři, které se účastní dva manželské páry, je přizván i polský student, který vypomáhá v domácnosti hostitelů. Místo zamýšleného přátelského posezení se rozjíždí série dialogů odkrývající manželské frustrace, skrývané bolesti, zloby a vášně, zakořeněné předsudky proti střední a východní Evropě, ale i kritický pohled na blahobytné Holandsko. Cena 60 Kč / 87 stran / ISBN Edice New Czech Play Samuel Königgratz: I m Still Alive with a Coatrack, a Cap, and a Signal Disc Překlad Alex Zucker Autor (vlastním jménem René Levínský) ve hře svébytně navazuje na nejlepší české tradice něžného i absurdního humoru, jaký nacházíme v prózách Bohumila Hrabala, hrách Václava Havla či fi lmech Miloše Formana. Středem jeho zájmu je osazenstvo jednoho zapadlého východočeského nádraží. Text s nenápadnou hravostí a humorem refl ektuje věci vážné, je vtipný, zábavný a má zvláštní hořký tón, vyvěrající z dokonalého líčení banalit všedního života. Cena 159 Kč / 54 stran / ISBN Iva Volánková: Trilogie minach Překlad Alex Zucker Volná řada tří aktovek, bernhardovsky nedoslovených, existenciálně laděných sond do intimity lidských vztahů. Minach tvoří monologický dialog Sestry s mlčícím Bratrem a rozhovor s milencem Ludvíkem. Panna nebo orel? Je opět asymetrickým dialogem Ženy a mlčícího Muže upoutaného na křeslo, variací tématu první aktovky: neschopnosti změnit bolestný téměř sadomasochistický opatrovatelsko-sexuální vztah. Budoucnost mého Já je dialogem smrtelně nemocné Ženy 1 a její placené ošetřovatelky Ženy 2. Setkává se tu na jedné straně úzkost z končícího života a na druhé perspektiva, že za peníze vydělané službou nemocné začne jiný život bilance s nadějí do budoucnosti. Vztah obchodní se vztahem a stavem lidským. Cena 159 Kč / 67 stran / ISBN

19 MIMO EDICE Divadelní hry Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss. Jednoduše komplikovaně. Alžběta II. Tři hry spadající do závěrečného tvůrčího a životního období významného rakouského dramatika. Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím PALLATA. Cena 164 Kč / 293 stran / ISBN František Langer: Bez opony Patnáctý svazek Spisů Františka Langera obsahuje dramatické texty, které nikdy nebyly inscenovány a nedočkaly se ani knižního vydání. Jedná se o scény, hry a jejich fragmenty uveřejněné časopisecky (Zvony, Tři a jedna, Hodiny, Zvířátka a lidé, úryvek ze ztracené hry s pohádkovými motivy Kamenná sláva), agenturně (Dnes premiéra) či nalezené v autorově rukopisné pozůstalosti (první Langerův dramatický pokus, psychologizující aktovka Cizí svět, fraška Zklamaný milenec, fragment společenské konverzační hry s milostným motivem [Bez názvu], hra o neuchopitelnosti kategorií dobra a zla Na Zavadilce, dialogy zpracovávající téma úskalí úředně přiděleného štěstí Nádraží a Starobinec). Cena 190 Kč / 329 stran / ISBN František Langer: Hry I První svazek Langerových dramat obsahuje dvě hry lemující autorovu tvorbu veršovaného Svatého Václava z roku 1912 a zčásti rovněž veršem psanou Bronzovou rapsodii z roku 1958 a dramatické práce s legionářskou tematikou (scénu Ráno, triptych Vítězové a proslulou Jízdní hlídku). Cena 190 Kč / 328 stran / ISBN František Langer: Hry II V roce 2001 vyšel druhý svazek Langerových her. Čtenáři v něm naleznou vrcholná autorova dramata z dvacátých a třicátých let, pojednávající o hledání vyšší spravedlnosti a adekvátního vztahu mezi vinou a trestem (Periferie, Andělé mezi námi a Dvaasedmdesátka). Volně je doplní nostalgická poválečná veselohra z hereckého prostředí Jiskra v popelu. Cena 190 Kč / 331 stran / ISBN František Langer: Hry III Třetí svazek her Františka Langera obsahuje čtyři ve své době velmi úspěšné veselohry z 20. a 30. let minulého století (Velbloud uchem jehly, Grandhotel Nevada, Obrácení Ferdyše Pištory, Manželství s r. o.), jimž se pro jejich dobrosrdečný, občas lehce ironizující humor, sklon k idealizaci a smysl pro dobrý konec dostalo nejen v době jejich vzniku, ale i později vřelého přijetí publikem i převážnou částí divadelní kritiky, která navíc ocenila Langerovu skvělou dramatickou techniku a lehce a hravě vykreslené hermannovské fi gurky. Cena 190 Kč / 288 stran / ISBN

20 František Langer: Hry IV Vedle dvou zapomenutých her Noc a Miliony a jen jednou u nás vydané dramatizace Dickensova románu Pan Pickwick přináší čtvrtý svazek Langrových dramat mimo jiné i dva skeče napsané Jaroslavem Haškem. Cena 190 Kč / 298 stran / ISBN František Langer: Hry pro loutkové divadlo Jde o šestý a poslední svazek Langerových her (sv. č. 10 souborného vydání Langerova díla). Zahrnuje loutkové hry určené pro nejmenší diváky, které F. Langer napsal na počátku 30. let a zpracoval v nich především tradiční motivy lidových pohádek (Princ Kašpárek a jeho koníček, Perníková chaloupka, Kašpárek jako detektiv, O čem král doma nevěděl, Zlá princezna a hodný drak). K psaní loutkových her se Langer vrátil i později, na počátku 60. let, kdy pomalu ustupoval politický tlak na jeho vyřazení z kontextu české literatury (Voják v městě lhářů, Pivoda, vodník pod vyšehradskou skalou). K hrám je připojeno i několik článků, ve kterých autor vzpomíná na své dětství a vyznává se z lásky ke světu loutkového divadla (Trampoty loutkových divadelníků, Jak jsem psal loutkové hry aj.). Uspořádala a doslov napsala Milena Vojtková. Cena 190 Kč / 191 stran / ISBN X 19 František Langer: Korespondence II Druhý díl Langrovy korespondence, který vyšel v rámci souborného vydání Langrova díla, obsahuje dopisy pisatelů od písmene L do písmene P. Významnou položku tohoto svazku tedy kromě jiného tvoří korespondence členů rodiny Langrových, přinášející svědectví o jejich osudech za nacistické okupace i z počátků komunistického režimu. Jsou v něm zahrnuty i dopisy, které si Langer vyměnil s divadelníky a těmi, kteří vytvářeli tehdejší divadelní kontext. Cena 190 Kč / 324 stran / ISBN Scénografie, divadelní architektura Helena Albertová: Josef Svoboda Scenographer Monografie sleduje dílo českého scénografa a architekta Josefa Svobody ( ) od prvních amatérských pokusů v rodném městě Čáslavi až po poslední inscenaci z roku Usiluje zaznamenat jeho nejdůležitější počiny ve Velké opeře 5. května v Praze, překonání socialistického realismu v Národním divadle v Praze, velkou éru s Alfrédem Radokem a Otomarem Krejčou v témže divadle, zrod, úspěchy a osudy Laterny magiky, vstup na velkou světovou scénu operní a baletní i práci s významnými světovými režiséry v činohře. V případě Josefa Svobody nestačí jen vyjmenovat a popsat inscenace, nedílnou součástí jeho tvorby a světového věhlasu byly i jeho objevy v oblasti nových divadelních technologií. Rozšiřování jeho scénografi cké abecedy, jak on sám pojmenoval arsenál prostředků, které může moderní divadlo využívat ve scénografi i, se stalo jeho celoživotní posedlostí. K poznání Svobody architekta by měla posloužit i kapitola o jeho nerealizovaných projektech divadelních budov.

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009 12 Vaše knihkupectví Umíte číst www.dobre-knihy.cz mezi řádky? Knihy přes internet snadno a levně. Přesvědčte

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Studijní text pro kombinované studium T L OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Libor Vodička, Ph.D. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Zkvalitnění

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

úterní ženy mezi bylinami a řepou

úterní ženy mezi bylinami a řepou ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 15. 9. 28. 9. 2014 18 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz úterní ženy mezi bylinami a řepou Monika Peetzová Festival

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014 24 25 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady!

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011 21 Vaše knihkupectví limitovaná edice balíčku plyšáka s knihou Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2010

LISTY Z AURA PONTU 4/2010 LISTY Z AURA PONTU 4/2010 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Jiří Ort Tereza Ludvíková S. Jiránek D. Nejedlý Radek Malý Adam Nowak Nové překlady...8 Anglicky

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2008

LISTY Z AURA PONTU 4/2008 LISTY Z AURA PONTU 4/2008 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Václav Havel Vladimír Morávek Petr Oslzlý Petr Kolečko Pavel Trtílek Jan Krupa Jiří Macků Nové překlady...8

Více

České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce

České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce ojedinělá nabídka filmové galanterie Terryho ponožky, která se zaměřuje na studenta humanitních

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

Čas českých hrdinů Karel IV.

Čas českých hrdinů Karel IV. Čas českých hrdinů takar Švec Rudi Mázl Mia, Anča a Ema Kuneš deněk Štěpánek Vlasta Burian Jaroslav Marva ldřich Nový Nataša Gollová Karel IV. Vladim eneš Petr Neužil Bohumil Zálešák Miroslav Bá artin

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014 20 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí obsah beletrie 6 35 Arnošt Lustig Colette 6 7 Isabelle Laflèche J adore New York 8 9 Kapka Kassabová Dvanáct minut lásky 10 Karolína Dubová, Lenka Kny Přijde letos Ježíšek? 11 Iva Pekárková Levhartice

Více