Zápis č /2009. Komínková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 37-11/2009. Komínková"

Transkript

1 Zápis č /2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne , v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného programu, dne na ovou adresu zastupitelů nebo osobně, zveřejněním na webových stránkách, vyhlášením veřejným rozhlasem) řídil a předal navrhovaný program účastníkům zasedání, starosta p. Ing. František Schwarzer 1. Zahájení, navrhovaný program 1. Zahájení, uvítání občanů a hostů, přednesení navrhovaného programu zasedání zastupitelstva obce a zajištění průběhu zasedání 2. Zpráva o účasti na zasedání zastupitelstva obce 3. Kontrola jednotlivých bodů usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, které jsou po stanoveném termín 4. Hospodaření obce 5. Program rozvoje a obnovy venkova obce Výrava 6. Řešení písemně popř. ústně podaných námětů, připomínek, žádostí a stížností z řad občanů 7. Různé-organizační a doplňující údaje k zápisu 8. Usnesení zastupitelstva obce; 9. Závěr-návrh programu na příští zasedání; závěr 1.1. Návrhy k zařazení/ k vyřazení K zařazení na pořad jednání nebyl podán žádný návrh. Průběh jednání bude ke každému bodu pořadu samostatně. Výsledek hlasování k bodu 1, čl.1.1.: pro 6 hlasů ; proti 0 hlasů; zdrželo se 0 hlas; 1.2. Zajištěnost v průběhu zasedání Zpravodaj pro účast na zasedání zastupitelstva obce: pí. Dipl. tech. Olga Jágrová Zpravodaj pro sestavení a přednesení návrhu na usnesení: pí. Mgr. Jitka Hrubá, p. Jiří Hlavsa Jména dvou ověřovatelů zápisu: p. Václav Šípek, p. Jaroslav Hejcman Zapisovatel: pí. Dipl. tech. Olga Jágrová Další návrh nebyl podán 2. Zpráva o účasti na zasedání zastupitelstva obce ( předkladatel místostarostka obce) 2.1. Účast členů zastupitelstva obce: z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce Přítomno 6; Omluveno 1; pí. Iva Komínková Neomluveno 0; 2.2. Zasedání zastupitelstva je veřejné a usnášeníschopné 2.3. Účast pozvaných hostů, členů stálých výborů, komisí a pracovní skupiny z řad občanů, zaměstnanců OÚ, občanů obce Výravy a ostatních hostů je uveden na listině přítomných v počtu 3 občanů Stránka 1 z 8

2 Listina přítomných přiložena k zápisu 3. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, které jsou po stanoveném termínu (předkladatel předseda KV) Předsedou KV, jako předkladatelem, bylo konstatováno, že úkoly z řádných zasedání č. 36 a dřívějších zasedání ZO s termínem ke dni kontroly byly splněny a úkoly s termínem k dnešnímu dni budou projednány na dnešním zasedání, rovněž i potřebná rozprava ke kontrolovaným úkolům, bude zařazena do dnešního zasedání. Vypracovaný zápis KV č /09 je přiložen k zápisu. 4. Rozprava k bodu 4. - Hospodaření obce (předkladatel starosta obce a předsedkyně FV) 4.1. Stav na účtech k k Přírustek Úbytek k KB , , , ,47 ČS ,98 113,66 64, ,14 Celkem , ,61 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav na účtech k Příprava pro průběžnou kontrolu hospodaření obce za rok 2009 Dne proběhne průběžná kontrola hospodaření obce (audit) za rok Kontroly se účastní účetní a starosta obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o přípravě a zajištěnosti průběhu kontroly 4.3. Příprava rozpočtu (rozpočtového provizoria) na rok 2010 Pro začátek roku 2010 (leden-únor) bude zpracováno rozpočtové provizorium, které zpracuje starosta obce a předloží k projednání a schválení na prosincovém zasedání ZO ( ). Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o přípravě a zpracování návrhu rozpočtového provizoria 5. Rozprava k bodu 5. - Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy (předkladatel starosta obce a ostatní členové ZO) 5.1. Obnova Obecního domu, parku s vodní plochou a areálu pro sport. Od minulých zasedání ZO nedošlo u uvedeného projektu ke změně. Stránka 2 z 8

3 5.2. Vodovod na Dolní Černilov Obec Výrava převzala dne Projektovou dokumentaci pro stavební řízení VSVČ HRADECKO-DOKONČENÍ ČÁST A VODOVOD ČERNILOV, DOLNÍ ČERNILOV, vypracovanou VIS s.r.o. HK z 01/2004 ve třech vyhotovení - Rozpočet na řad A.2; A 2.1; A 2.2; z včetně krycího listu rozpočtu doplněné razítkem a podepsané VaK a.s. HK, ve čtyřech vyhotovení - Rozhodnutí MM HK, odboru životního prostředí ve věci o Změny termínu dokončení stavby (do ) o Změny profilu potrubí Starosta obce předkládá k projednání a schválení Dohodu na převzetí funkce investora stavby VSVČ Hradecko dokončení, část A Vodovod Dolní Černilov Výsledek hlasování k bodu 5, čl. 5.2): pro 6 hlasů ; proti 0 hlasů; zdrželo se 0 hlas; Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí investorství na uvedenou stavbu Starosta obce vypracoval návrh žádosti o zařazení do Seznamu akcí podprogramu Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu a předal dnešního dne tj p. Kučerovi k zajištění konzultace s VaK a.s. HK a zajištění stanoviska vodoprávního úřadu, jako přílohu k žádosti Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o uvedené akci a zpracování návrhu žádosti o zařazení do Seznamu akcí podprogramu Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu a předání ke konzultaci na VaK a.s. HK 5.3. Veřejná kanalizace Zpracovaná technicko-ekonomická studie odkanalizování obcí Výrava, Libřice a náš Územní plán řeší likvidaci odpadních vod od obyvatelstva na společné ČOV. Z výše uvedených důvodů a na základě žádosti či dohody s p.petrem Poppelem, jsem požádal em dne starostku obce Libřice o podání informace v jakém stadiu je jejich zpracování žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace. Stanovisko obce Libřice, předané dne ovou poštou, je následující: nikdo s nimi nejednal a pokud by byly osloveny o projekt nebudou mít zájem Vzhledem ke stávající situaci, neboť základní podmínkou je, že obě obce přistoupí k řešení úkolu stejným způsobem, je další jednání o předložení žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace bezpředmětné. Starosta obce předkládá návrh na zrušení rozhodnutí schválení podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace na uvedenou akci uvedené v usnesení č /2009 čl. 2, bod d) Výsledek hlasování k bodu 5, čl. 5.3., odst ): pro 6 hlasů ; proti 0 hlasů; zdrželo se 0 hlas; Zastupitelstvo obce schválilo zrušení podání Žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace za určených podmínek včetně doporučení k dalšímu postupu přípravy uvedené v usnesení č /2009 čl. 2, bod d) Stránka 3 z 8

4 V této souvislosti jsem požádal Katastrální úřad, prostřednictvím pí. JUDr. Rozvity Ševčíkové o změnu práva hospodaření s vodním tokem (koryto Výravského potoka) na ZVS, pracoviště HK, neboť až dosud bylo zapsáno právo hospodaření na již neexistující MNV Výrava Kanalizační řád. Starosta obce odeslal dne , zastupitelstvem obce schválený a doplněný Kanalizační řád na vodohospodářský úřad MM HK, odb.žp Revitalizace Malostranského potoka Dne bylo svoláno, na OÚ ve Výravě, jednání ohledně předání a převzetí staveniště stavby Revitalizace MP Zahájení stavby 11/2009 a ukončení 12/2010. Byl předán výběr z projektové dokumentace a dohodnuta podmínka pro úložiště (viz zápis z jednání) 5.5. Symboly obce Dne byla odeslána žádost na Parlament ČR, PS podvýbor pro heraldiku a vexilologii, Praha o schválení symbolů obce Výrava. Dle předběžné informace naše žádost byla projednávána a schválena, mezi dalšími 50 žádostmi, dne kdy zasedal podvýbor pro heraldiku. Starosta obce předkládá návrh na zrušení rozhodnutí-schválení změny vlajky proti původnímu návrhu a současně již schválenému, uvedeno v usnesení č /2009 ze dne pod bodem 7, čl.7.2 Výsledek hlasování k bodu 5, čl. 5.5., odst ): pro 6 hlasů ; proti 0 hlasů; zdrželo se 0 hlas; Zastupitelstvo obce schválilo zrušení návrhu na změnu vlajky. a projednání dalšího postupu bude provedeno po oficielním předání schválených symbolů obce Již byl osloven starosta obce s nabídkou fy manželé Vítovi na zhotovení vlajky (praporu) vč. dvou stuh (bílá a červená) a znaku obce. Vše bohatě vyšívané za cenu cca 30 tis. Kč. Předem možná konzultace s prohlídkou některých již zpracovaných symbolů Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k bodu 5, čl. 5.5.) a nedoporučuje, vzhledem k vysokým nákladům, jednat s touto i jinou firmou o zhotovení vyšívané vlajky Návrh předběžně schválené vlajky a znaku zobrazen v zápisu Stránka 4 z 8

5 6. Rozprava k bodu 6. - Řešení písemně popř. ústně podaných námětů, připomínek, žádostí a stížností z řad občanů (předkladatel místostarostka obce) a) Stav místních komunikací (Kociánka; Malá strana u Hrubých) se zhoršuje, vyježděné koleje atd. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a doporučuje provést místní šetření b) Oprava-nedodělky chodníků zhotovených fy STAVIBET viz zpráva p. Šípka a p. Hynka. Nebylo dosud firmou opraveno. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a doporučuje upozornit fy STAVIBET na vypořádání se s opravami či nedodělky. Další náměty, připomínky atd. nebyly podány 7. Rozprava k bodu 7. Různé - organizační a doplňující údaje k zápisu (předkladatelé čl. ZO, hosté a občané) a) Výstava obecních a školních kronik Podle informace kronikářky pí. Lenky Kousalové je možné si kroniky zapůjčit i na více dnů (vikend není problém). Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto informace a doporučuje změnit termín výstavy z původního dne na dny sobota a neděle a dále doporučuje, aby při výstavě byly přítomni vždy alespoň dva dohlížející na pořádek v zasedací místnosti a na nepoškození kronik (v úvahu přichází pí.jágrová, p.krejča; p.j.hlavsa a pí. Mgr. Hrubá a pomocníci kronikářky pí. Iva Komínková a p. J.Kousal) b) Poškození chodníku Po několikeré výzvě p. Šukala nereaguje na dohodu sjednanou se starostou obce. c) Petice proti výstavbě zemědělské bioplynové stanice v obci Jílovice Petici převzala z prodejny Hruška pí. Iva Komínková s cca 76 podpisy a předala organizátorům petice d) Počty obyvatel Starosta a místostarostka obce informovali o počtu obyvatel k , kdy stav byl 353 (dle ČSÚ pracoviště HK a též dle vykazování v evidenci OÚ Výrava) a celkový vývoj od roku 1971 e) Další doplňující údaje nebyly podány Usnesení zastupitelstva obce (předkladatelé zpravodajové pro usnesení) 1. Zastupitelstvo obce konstatuje zasedání bylo řádně svoláno a bylo veřejné a usnášeníschopné 2. Zastupitelstvo obce schvaluje a) k bodu 1., čl navrhovaný program 37. zasedání ZO zplnomocňuje p. starostu obce řídit zasedání tímto programem Stránka 5 z 8

6 b) k bodu 5, čl převzetí investorství na stavbu Vodovod Dolní Černilov ukládá starostovi obce podepsat Dohodu na převzetí funkce investora stavby VSVČ Hradecko dokončení, část A Vodovod Dolní Černilov - termín kontroly a předání dopracované žádosti o zařazení do Seznamu akcí podprogramu Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu na Agenturu pro zemědělství a venkov Mze, pracoviště Kradec Králové, Ulrichovo náměstí - termín kontroly c) k bodu 5, čl zrušení podání Žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace za určených podmínek včetně doporučení k dalšímu postupu přípravy uvedené v usnesení č /2009 čl. 2, bod d) ukládá starostovi obce informovat fy MAINCOR p. Petra Poppela o výsledku jednání termín do d) k bodu 5, čl zrušení rozhodnutí-schválení změny vlajky proti původnímu návrhu uvedené v usnesení č /2009 ze dne pod bodem 7, čl.7.2, týkající se změny vlajky 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a) K bodu 1, čl Zajištěnost průběhu zasedání b) K bodu 3 Zprávu kontrolního výboru c) K bodu 4, čl Stav na účtech k e) k bodu 4, čl.4.3. přípravu pro průběžnou kontrolu hospodaření obce žádá starostu obce a účetní o zajištění přípravy a průběhu kontroly - termín kontroly f) k bodu 4, čl přípravu rozpočtového provizoria žádá starostu obce o zpracování návrhu rozpočtového provizoria na leden-únor termín kontroly g) k bodu 5, čl informaci k akci vodovod na Dolní Černilov žádá starostu obce ve spolupráci s p. Kučerou o zapracování připomínek VaKu HK k návrhu žádosti o zařazení do Seznamu akcí podprogramu Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu - termín kontroly h) k bodu 7, písm.a) informace kronikářky pí Lenky Kousalové týkající se výstavy kronik doporučuje změnit termín výstavy z původního dne na dny sobota a neděle Stránka 6 z 8

7 a dále doporučuje kronikářce obce, zajistit při výstavě přítomnost vždy alespoň dvou dohlížejících na pořádek v zasedací místnosti a na nepoškození kronik ch) k bodu 6, písm. b) informaci o nedokončené opravě chodníků fy STAVIBET žádá starostu obce ve spolupráci s p.šípkem a p.hynkem zajistit setkání s majitelem fy STAVIBET a realizace opravy - termín do j) k bodu 6, písm. a) Stav místních komunikací (Kociánka; Malá strana u Hrubých) se zhoršuje, vyježděné koleje atd. Žádá p. J. Hejcmana o provedení místního šetření termín kontroly Všechny ostatní informace přednesené na zasedání, ke kterým není nutné stanovovat opatření kontroly Výsledek hlasování ke schválení usnesení: pro 6 hlasů ; proti 0 hlasů; zdrželo se 0 hlas; Usnesení bude zveřejněno na webových stránkách Závěr - návrh programu na příští zasedání předkladatelé starosta obce a ostatní členové ZO) Příští zasedání se uskuteční v druhé podělí, tj Hospodaření obce - stav na účtech - projednání rozpočtového provizoria 2. Program rozvoje a obnovy venkova - Obnova obecního. - Vodovod na Dolní Černilov - Symboly obce Program zasedání byl vyčerpán včetně doplňujících údajů k zápisu a starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil Zápis se vyhotovuje v jednom vyhotovení a je uložen na Obecním úřadu k nahlédnutí a na webových stránkách /obecní úřad /zápisy usnesení Zasedání bylo ukončeno v 19:50 hod Stránka 7 z 8

8 Zápis sestavili: Ověřovatelé zápisu: Dipl. tech. Olga Jágrová, místostarostka obce Václav Šípek, člen ZO a předseda KV Ing. František Schwarzer, starosta obce Jaroslav Hejcman, člen ZO a předseda SK Přílohy k zápisu: 1) listina přítomných 2) zpráva zpravodaje o účasti na zasedání ZO 3) zpráva KV 4) rozpočtová opatření č. 48 / 2009 Přílohy k usnesení: 1) Stránka 8 z 8

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více