Zápis č /2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne , v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod."

Transkript

1 Zápis č /2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne , v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu 1.1. Svolání zasedání zastupitelstva obce Zasedáni Zastupitelstva obce Výrava (dále též jako zastupitelstvo nebo ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Ing. Františkem Schwarzerem ( dále též jako předsedající ). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno zasláním pozvánek vč. navrhovaného programu, dne na ovou adresu zastupitelů. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Výrava a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce a vyhlášeno veřejným rozhlasem. Předsedající dal možnost vyjádřit se přítomným občanům ke svolání zastupitelstva obce Zpráva o účasti na zasedání zastupitelstva obce a) Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva je Přítomno: nepřítomno: jméno důvod nepřítomnosti: Jiří Hájek pracovní 5 2 Pavel Jurčík pracovní b) Účast pozvaných hostů, členů stálých výborů, komisí a pracovní skupiny z řad občanů, zaměstnanců OÚ, občanů obce Výravy a ostatních hostů je uveden na listině přítomných v počtu 2 Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích) Prezenční listina je připojena k originálu zápisu 1.3. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který je v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl vznesen doplňující návrh Předsedající konstatoval, že průběh jednání bude ke každému bodu pořadu samostatně. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení k bodu 1.3: Návrh usnesení k bodu 1.3: Zastupitelstvo obce konstatuje, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích) a schvaluje program zasedání: Usnesení k bodu 1.3 bylo schváleno. Program 14.zasedání zastupitelstva obce je přiložen k zápisu (viz pozvánka) Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích); sestavením zápisu a usnesení. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Václava Šípka a p. Pavla Vejmana a sestavením zápisu p. Ing. Františka Schwarzera a paní Ivu Komínkovou a sestavením návrhu usnesení paní Mgr. Jitku Hrubou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Stránka 1 z 12

2 Návrh usnesení k bodu 1.4.: Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu p. Václava Šípka a p. Pavla Vejmana; sestavením zápisu p. Ing. Františka Schwarzera a paní Ivu Komínkovou; sestavením návrhu usnesení paní Mgr. Jitku Hrubou. Usnesení k bodu 1.4. bylo schváleno 2. Zpráva výborů zastupitelstva obce 2.1. Zpráva kontrolního výboru Na dnešním zasedání byla přednesena, panem Václavem Šípkem, předsedou KV, zpráva z kontroly přijatých usnesení z minulých zasedání. Úkoly s termínem k dnešnímu dni byly splněny a potřebná rozprava ke kontrolovaným úkolům, bude zařazena do dnešního zasedání. Návrh na usnesení k bodu 2.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zjištěné skutečnosti z provedené kontroly úkolů z minulých zasedání k dnešnímu dni a navrhuje svolat jednání k zápisu KV č. 6-11/2011 a 9-02/2012 za účasti p. Jílka a p. Pauluse za STAVIBET a p.šípka; p.vejmana a p. Schwarzera za obec termín do Usnesení k bodu 2.1. bylo přijato Zápis KV č. 8-02/2012; 9-02/2012 přiložen k originálu zápisu 2.2. Zpráva finančního výboru Na dnešním zasedání byla přednesena, paní Ivou Komínkovou, předsedkyní FV, zpráva z kontroly hospodaření. Návrh na usnesení k bodu 2.2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zjištěné skutečnosti z provedené kontroly hospodaření k dnešnímu dni. Žádá předsedkyni FV o provedení kontroly úhrad poplatků za odpad od občanů se stavem k termín do Usnesení k bodu 2.2. bylo přijato Zápis FV č. 4 přiložen k originálu zápisu. 3. Hospodaření obce 3.1. Stav na účtech Starosta obce předal zastupitelům obce informaci o stavu na účtech. Návrh na usnesení k bodu 3.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav na běžných účtech ke dni Usnesení k bodu 3.1. bylo přijato Stav na účtech přiložen k originálu zápisu 3.2. Rozpočtová opatření Předsedající předkládá návrh rozpočtového opatření č.23; 24 a 25 ke konci roku závazné ukazatelé (za období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2011) a rozpočtová opatření č. 1/2012 k projednání a schválení Číslo RO /pol. text Změna rozpočtu v tis. Kč 23/ /6349 Investiční příspěvek na nákup 2 ks radarů 43,82 24/ / ,00 Oprava rozpočtového opatření č.12/ / ,00 25/ / ,50 Rozpočtová opatření ke konci roku / ,50 Stránka 2 z 12

3 1/2012 Přijatá dotace ze SZIF 69,676 Přijatá dotace z EU 278,703 Návrh na usnesení k bodu 3.2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 23; 24 a 25/2011; 1/2012. Usnesení k bodu 3.2. bylo schváleno Rozpočtová opatření přiloženy k originálu 3.3. Rozbory hospodaření Na dnešním zasedání byl přednesen, paní Ivou Komínkovou, předsedkyní FV, rozbor hospodaření za I IV.Q Návrh na usnesení k bodu 3.3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesený rozbor hospodaření za I IV. Q Usnesení k bodu 3.3. bylo přijato Rozbor hospodaření přiložen k originálu 3.4. Účetní závěrka za rok 2011 Starosta obce informuje zastupitelstva obce o účetní závěrce za rok 2011 a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu b) Rozvaha Daňové příjmy ,46 Běžné výdaje ,72 Nedaňové příjmy ,08 Kapitálové výdaje ,00 Kapitálové příjmy 0 Přijaté transféry ,00 Příjmy celkem ,54 Výdaje celkem ,72 Stálá aktiva ,95 Vlastní kapitál ,31 Oběžná aktiva ,52 Cizí zdroje ,16 Aktiva celkem ,47 Pasiva celkem ,47 Návrh usnesení k bodu 3.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o účetní závěrce za rok 2011 výkaz Fin 2-12 a rozvahu. Zpráva o účetní závěrce bude zařazena do Závěrečného účtu za rok Usnesení k bodu 3.4. bylo přijato 3.5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Dne a bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Výrava za rok 2011 s výrokem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kontrolu provedli, kontrolor pověřený řízením přezkoumání paní Danuší Součkovou a kontrolorka Lucií Svrbíkovou. Byly kontrolovány oblasti: - Rozpočetnictví (návrh rozpočtu, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, schválený rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet) - Účetnictví (inventarizace majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků, odměňování členů zastupitelstva, pokladní doklady, rozvaha, účetní doklady, dotace od SZIF a z PRV ČR) - Zákon č.128/2000 Sb a ostatní dokumenty ( smlouvy nájemní, smlouvy o převodu majetku, smlouvy o půjčce, dokumentace k veřejným zakázkám, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva) Stránka 3 z 12

4 Návrh usnesení k bodu 3.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci a souhlasí s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Výravy za rok 2011 s výrokem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude zařazena do Závěrečného účtu za rok Usnesení k bodu 3.5. bylo přijato a odsouhlaseno Sestavení návrhu Závěrečného účtu za rok 2011 Sestavený návrh Závěrečného účtu byl předán členům zastupitelstva em dne a dnešního dne je předkládán k projednání. Nebyly předloženy žádné připomínky. Návrh usnesení k bodu 3.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci a souhlasí s předloženým Závěrečným účtem za rok Žádá p. Vejmana o zveřejnění na fyzické a elektronické úřední desce v termínu vyvěšení svěšení Závěrečný účet bude předložen ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce, nejpozději však do Usnesení k bodu 3.6. bylo přijato a odsouhlaseno Rozpočet 2012 v závazných ukazatelích a podle rozpočtové skladby Rozpočet 2012 v závazných ukazatelích byl sestaven, projednán na 13. Zasedání a zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce v termínu od do v tis. Kč Celkové příjmy rozpočtu Běžné výdaje Financování Kapitálové výdaje Celkové zdroje ve výši Celkové výdaje rozpočtu Do dnešního dne a této hodiny nebyly předloženy žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nebyly předloženy žádné připomínky. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce schvaluje, podle ustanovení 84, odst.(2), písm. b), Rozpočet 2012 v závazných ukazatelích. Žádá p. Vejmana o zařazení rozpočtu 2012 v závazných ukazatelích na web Hospodaření obce/rozpočty/rozpočet na kalendářní rok termín do Usnesení k bodu bylo schváleno Položkový rozpočet 2012 (v plné rozpočtové skladbě) byl sestaven na 13. Zasedání, upravený zaslán e- mailem zastupitelům dne a předkládá jej zastupitelstvu obce k projednání. Do dnešního dne a této hodiny nebyly předloženy žádné připomínky. Na zasedání nebyly předloženy žádné připomínky. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce projednalo, bere na vědomí a odsouhlasuje předložený položkový rozpočet 2012 v plné rozpočtové skladbě, který v sobě obsahuje schválené závazné ukazatele a prokazuje návaznost na povinné výkaznictví (výkaz Fin 2-12). Žádá p. Vejmana o zařazení položkového rozpočtu 2012 na web Hospodaření obce/rozpočty/položkový rozpočet na kalendářní rok termín do Usnesení k bodu bylo přijato Rozpočtový výhled do roku 2014 Návrh rozpočtového výhledu byl předán na 12. zasedání ZO a zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce od do , upravený zaslán em dne a předkládá jej zastupitelstvu obce k projednání. Nebyly předloženy žádné připomínky. Stránka 4 z 12

5 Návrh usnesení k bodu 3.8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled do roku Žádá p. Vejmana o zveřejnění upraveného rozpočtového výhledu na fyzickou a elektronickou ÚD vyvěšení ; svěšení Usnesení k bodu 3.8. bylo přijato Rozhodnutí o odměnách členům ZO, výborů, komisí a zaměstnanců OÚ Odměny za výkon funkce Předsedající předkládá návrh na odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům výborů z řad občanů, předsedům a členům komisí z řad občanů, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Příloha č.1 pro rok 2012 nebyla dosud vydána a odměny pro rok 2012 se řídí vydaným nařízením vlády platné pro rok Celkové roční výdaje na odměny jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč, v meziročním porovnání proti rozpočtu jsou zvýšeny o 10,69 %. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko k předanému návrhu. Nebyly předloženy žádné připomínky. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům výborů a komisí s platností a účinností od ; Ukládá starostovi obce provést jmenný rozpis podle zvolených funkcí a předat účetní obecního úřadu termín do Usnesení k bodu bylo schváleno. Schválené odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům výborů, předsedům a členům komisí z řad občanů budou přiloženy k originálu zápisu Odměny zaměstnancům OÚ. Předsedající informuje zastupitele o zajištění technické údržby obce zaměstnanci na DoPP. V rozpočtu je uvažováno s celkovým ročním počtem hodin 300, proti roku 2011, kdy bylo zákonem možno jen 150 hodin. Celkové roční výdaje na odměny jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč, v meziročním porovnání proti rozpočtu (239,52 tis. Kč) jsou zvýšeny o 51,74 % a proti skutečnosti roku 2011 (197,53 tis. Kč) 84,00 %. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko k předanému návrhu. Nebyly předloženy žádné připomínky. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zajištění technické údržby obce zaměstnanci na DoPP. Usnesení k bodu bylo přijato. 4. Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy 4.1. Realizace investičních a neinvestičních akcí Úprava a dostavba víceúčelové budovy Obecního domu (vnitřní část-1.patro). Starosta obce informoval zastupitele o stavu prací na úpravě a dostavbě Obecního domu s uvedením přibližných termínů. Stavba lešení podél třech stran budovy do Dodávka a výměna oken (mimo dvou z čela a vchodových dveří) Vybourání dvou otvorů pro okna a vchodových dveří, osazení oken a dveří Vnitřní omítka vč. začištění a obílení do Stránka 5 z 12

6 Připojení el. sporáku, digestoře a odkap z boileru Dopasování všech dveří v 1.poschodí do Úklid místností, ošetření nábytku, záclony atd. (paní Konečná a spol.) do Odstranění vnější omítky, vyškrabání spár atd. ze tří stran do Naházka jádra a provedení vnější omítky Opravit, vyměnit a natřít okapové žlaby a svody, oplechování okraje střechy a parapetů. do Starosta obce žádá SDH Výrava o zajištění vyklizení prostor u Obecního domu. Jedná se o nepojízdné hasičské auto tatra 805, přívěsný vozík na soutěže a další materiál. Termín březen duben Dále informuje o navrženém přístřešku k hlavním dveřím. Byla provedena změna tarifu na nízký tarif. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o úpravě a dostavbě budovy Obecního domu a nedoporučuje realizovat přístřešek k hlavním dveřím z důvodu celkového vzhledu budovy. Zajištění vyklizení prostor u Obecního domu včetně termínu projedná předseda SDH Výrava pan Václav Šípek s panem Jílkem STAVIBET termín do usnesení k bodu bylo přijato Obnova hřbitovní zdi, chodníků a stavba přístřešku kolumbária. Nedošlo k žádné změně od minulého zasedání ZO. Obnova hřbitovní zdi bude spočívat, dle původního projektu, jen ve vyplnění mezer mezi cihlami a vyspárování; výměna poškozených krycích klobouků Technická a projektová příprava Úprava hřiště na malou kopanou Žádost o dotaci na MMR ČR byla podána dne (doručeno ) Oprava a přístavba Spolkového domu (přístavba hasičské zbrojnice; oprava střechy a vnitřní části obecního úřadu). Žádost o dotaci z PRV předložená nebyla doporučena. Starosta obce předkládá návrh na požadavek na úpravu rozpočtu a to za účelem zahájení prací i bez dotace v roce text Projekt. rozpočet investiční Rozpočet 2012 a 13 s dotací Stránka 6 z 12 Rozpočet 2012 a 13 bez dotací Projekt. rozpočet neinvestiční Rozpočet 2012 a 13 s dotací Rozpočet 2012 a 13 bez dotací Stavební část elektroinstalace Kanalizace splašková mezisoučet VRN Celkem bez DPH DPH 20 % Celkem včetně DPH Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nepřidělené dotaci na Opravu a přístavbu Spolkového domu (přístavba hasičské zbrojnice; oprava střechy a vnitřní části obecního úřadu), souhlasí se zahájením prací v roce 2012 a doporučuje vypracovat poptávku na technický dozor investora a následně vypracovat poptávkové řízení na stavbu. Žádá starostu obce o vypracování poptávky na technický dozor investora a odeslat alespoň dvěma firmám či občanům. Zastupitelstvo navrhlo p. Robert Štětka, bytem Vachkova 847, Hradec Králové, tel a pan Jiří Hubáček, Regiostar, Ječná 510, Hradec Králové, tel

7 Žádá starostu obce o vypracování návrhu poptávkového řízení (projektovaná cena vč. DPH ve výši ,-Kč termín do Usnesení k bodu bylo přijato Stavba IV/b. etapy a VII. etapy zpevněných chodníků po obci a Úprava zeleně na vybraných veřejných prostranství obce. Žádost o dotaci z POV KHK předána , prostřednictvím administrátorky Ing. Jany Rejlové. Nedošlo k žádné změně od minulého zasedání ZO. Rozhodnutí o přidělení dotací bude provedeno na zasedání zastupitelstva KHK dne a do deseti dnů zveřejněno Přípojka vody, kanalizace a ČOV v areálu pro sport a volnočasové aktivity Žádost o dotaci bude možné podat nejdříve v květnu 2011 v 6. Výzvě přes MAS nad Orlicí Varovný a informační systém obyvatelstva a protipovodňová opatření Je zpracována pracovní verze Žádosti o dotaci z rozpočtu KHK krajské dotační programy. Dne bylo požádáno o zpracování stanoviska správce vodního toku a stanoviska z hlediska Plánu oblasti Horního Labe 4.3. Ostatní projekty akce aktivity Převod pozemků do vlastnictví obce Předmětná smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí byla schválena usnesením č.13-01/2011 z 13. Zasedání zastupitelstva obce dne , podepsána a odeslána ve 4 vyhotovení dne na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180 Návrh na usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o beúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví obce Výrava. Usnesení k bodu bylo přijato 5. Organizační a další působnost zastupitelstva obce 5.1. Zimní údržba pozemních komunikací v obci. a) Průjezdní úsek silnice III. tř. Jedná se o neudržovanou silnici III. tř. od křižovatky III/2991 na Libníkovice po konec obce Výrava směrem Jílovice a po konec obce směrem Libníkovice na které bylo již několikrát upozorňováno a žádáno o nápravu k jejich vyřazení z neudržovaných úseků (viz nařízení KHK č.1/2011), ale bezvýsledně. V návaznosti na několikerém osobním a telefonickém jednání s panem Josefem Ješinou, členem rady KHK pro dopravu, bylo dohodnuto telefonicky dne , resp. předáno stanovisko pana Ing. Petra Zímy z SUS KHK toto: - Neudržované silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu, tj. zajišťování sjízdnosti a schůdnosti odstraňování sněhu a náledí, musí být uživatelé upozorněni způsobem stanoveným ve zvláštním předpise (viz 27, odst.5 a 6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací a 42, odst. d) vyhlášky č.104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, bylo splněno dodatkem u dopravní značky. - Na základě dohody s panem Ing. Petrem Zímou ze dne , údržbu průjezdního místa, výše uvedeného, provede SUSka, ale až po ošetření silnic podle plánu zimní údržby a to podle pořadí důležitosti tj. od silnic I. tř. až po dopravně významné silnice III. tř. Tato údržba by byla zajištěna nejdříve za 12 a více hodin, viz 45, vyhlášky č.104/1997 Sb. Stránka 7 z 12

8 Starosta obce podává zastupitelstvu obce následující informaci: - Dle 27, odst.(5) až (7), zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikací a části osmé vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací obec stanoví obecně závaznou vyhláškou rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti průjezdních úseků silnic. Starosta obce navrhuje nevydávat OZV, ale přijaté usnesení vydat Opatřením zastupitelstva obce, nebo alespoň uvést v usnesení plán zimní údržby Řešení je možné provést - Doplněním či úpravou smlouvy se ZDV pokud jde o zajištění sjízdnosti průjezdního místa silnice (pluhováním) zajistit od 12 hod. po spadu; prováděno v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. - Úpravou DoPP se zaměstnanci obce o zajištění schůdnosti průjezdního místa (posypem, pískem) po ošetření pluhováním - zajistit nejpozději do 18 hod. - Sjízdnost průjezdního místa není obec schopna zajistit bez výpomoci ZDV. Starosta obce žádá občany, aby své stížnosti na neudržovaný úsek silnice III.tř. směřovali na vlastníka této pozemní komunikace KHK, nebo na správce majetku SUS Hradec Králové Plačice. b) Místní komunikace. - Mezi důležité obslužné místní komunikace jsou zařazeny: celá Malá strana; komunikace kolem pohostinství u Hrubých; místní komunikace po Dolním Černilově. - Neudržované místní komunikace jsou zařazeny: komunikace od Kotlantových na Horní Černilov; komunikace vedle Panenkových. Zajištění sjízdnosti dle smlouvy s ZDV (pluhováním) zajistit do 12 hod. Zajištění schůdnosti průjezdního místa místní komunikace (posypem, pískem) po ošetření pluhováním - zajistit nejpozději do 18 hod. c) Chodníky Zajištění schůdnosti chodníků pluhováním do 7 hod. již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení; posypem po ošetření pluhováním - zajistit do 12 hod. nejpozději do 18 hod. d) Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Dle 4, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, je každý účastník povinen své chování přizpůsobit zejména technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a situaci na komunikacích. Návrh na usnesení k bodu 5.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o zimní údržbě pozemních komunikací v obci a schvaluje uvedený Plán zimní údržby v následném znění: Rozsah a časové lhůty pro zajišťování sjízdnosti a schůdnosti průjezdních úseků silnic, místních komunikací a chodníků jsou následující: a) Průjezdní úsek silnice III. tř. od křižovatky III/2991 na Libníkovice po konec obce Výrava směrem Jílovice a po konec obce směrem Libníkovice. - Zajištění sjízdnosti průjezdního místa silnice (pluhováním), pokud nebude zajištěn SÚS KHK a.s. Hradec Králové Plačice, jako oprávněného hospodařit se svěřeným majetkem zajistit od 12 hod. po spadu sněhu, nejpozději do 15 hod. Prováděno v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Zajišťuje ZDV Výrava na Stránka 8 z 12

9 základě smlouvy o výpomoci při provádění zimní údržby sinice v zimním období ze dne Zajištění schůdnosti průjezdního místa (posypem pískem) po ošetření pluhováním - zajistit nejpozději do 18 hod. Zajišťují zaměstnanci obecního úřadu za technické spolupráce (zapůjčení traktoru a přívěsného vozíku) ZDV Výrava. b) Důležité obslužné místní komunikace a to: celá Malá strana, komunikace kolem pohostinství u Hrubých, parkoviště před Obecním domem a parkoviště před Obecním úřadem. - Zajištění sjízdnosti uvedených místních komunikací (pluhováním) zajistit do 12 hod. Zajišťuje ZDV Výrava na základě smlouvy o výpomoci při provádění zimní údržby silnice v zimním období ze dne Zajištění schůdnosti uvedených místních komunikací (posypem pískem) po ošetření pluhováním - zajistit nejpozději do 18 hod. Zajišťují zaměstnanci obecního úřadu za technické spolupráce (zapůjčení traktoru a přívěsného vozíku) ZDV Výrava. c) Důležité obslužné místní komunikace a to: na Dolním Černilově. - Zajištění sjízdnosti uvedených místních komunikací (pluhováním) zajistit do 12 hod. Zajištění schůdnosti uvedených místních komunikací (posypem pískem) po ošetření pluhováním - zajistit nejpozději do 18 hod. Zajišťuje pan Josef Hroch na základě smlouvy o výpomoci při provádění zimní údržby silnice v zimním období ze dne d) Chodníky po obci. - Zajištění schůdnosti chodníků pluhováním do 7 hod. již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení; - posypem po ošetření pluhováním - zajistit do 12 hod. nejpozději do 18 hod. e) V případě náhlého dlouhodobého sněžení (sněhové kalamity), nebo vzniku souvislé námrazy zajistit sjízdnost a schůdnost průjezdního úseku silnice III. tř.; důležité obslužné místní komunikace a chodníků po obci do 6 hod. Ukládá starostovi obce provést výpis z přijatých usnesení a doručit panu Josefu Hrochovi a předsedovi ZDV Výrava panu Vladimíru Panenkovi jako návrh dodatku k uvedeným smlouvám o zimní výpomoci a zaměstnancům obecního úřadu, kteří mají ve svém předmětu činnosti provádění uvedených prací jako přílohu k DoPP termín do Usnesení k bodu 5.1. bylo schváleno Spolupráce obcí a dalších subjektů Informace z Mikrorgionu Černilovsko. Starosta obce podal informaci z valné hromady MČ konané dne Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z valné hromady MČ konané dne Usnesení k bodu bylo přijato Zápis z 20 VH MČ přiložen k originálu zápisu. Stránka 9 z 12

10 Informace MAS nad Orlicí. Obec Výrava, Výrava 116, Smiřice V současné době probíhá projekt Spolupráce v informační technologii mezi MAS nad Orlicí a jednou skupinou v Rakousku. Obec Výrava byla, již v minulosti, zařazena do pěti míst v rámci MAS, kde se pořádají různá školení, semináře atd. V rámci uvedeného projektu jde o technické vybavení (jako diaprojektory, plátny aj.) těchto míst. Pro obec Výravu jsem předložil návrh na vybavení promítacím plátnem. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zařazení obce Výravy do pěti vybraných školících míst v rámci MAS nad Orlicí a dovybavení místa promítacím plátnem. Usnesení k bodu bylo přijato 5.3. Kulturní a jiné volnočasové aktivity pořádané v obci Hasičský a obecní ples konaný Dětský karneval konaný Velikonoční zábava návrh na konání Zpráva o uplatňování Územního plánu V souladu s ustanovením 55, odst. 1 stavebního zákona předkládá Magistrát města Hradec Králové odbor hlavního architekta Zastupitelstvu obce Výrava ke schválení Zprávu o uplatňování územního plánu Výrava. za období , který byl konzultován s dotčenými orgány a KÚ KHK. Návrh usnesení k bodu 5.4. Zastupitelstvo obce Výrava po projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Výrava, zpracovaného a předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové (dále jen: pořizovatelem). I. Bere na vědomí: Vyhodnocení výsledků konzultace návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Výrava, zpracované pořizovatelem a předložené v Předkládací zprávě. II. Schvaluje: Podle 6, odst. 5, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Výrava za období Usnesení k bodu 5.4. bylo schváleno. Zpráva o uplatňování Územního plánu Výrava za období přiložena k originálu zápisu. Žádá p. Vejmana o zveřejnění Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního lánu Výrava za období na fyzickou a elektronickou ÚD vyvěšení ; svěšení Stránka 10 z 12

11 5.5. Ostatní záležitosti z působnosti zastupitelstva obce Smlouva o zřízení věcného břemene. Dne byla doplněna a následně podepsána smlouva o zřízení věcného břemene na uložení vodovodního potrubí na pozemcích p.č. 2464; 2465; 2480 a 2490 a připraven návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí, za jednorázovou úhradu v celkové výši ,- Kč. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení vodovodního potrubí na Dolní Černilov. Usnesení k bodu bylo přijato Škoda na majetku. Při dopravní nehodě dne , způsobenou panem Robertem Hudcem, vznikla obci škoda na sloupu veřejného osvětlení. Odhadnutá výše škody je 5 tis. Kč. Skutečná výše škody, která bude podle 43, odst. 3, trestního řádu navržena soudu v odsuzujícím rozsudku bude podle fakturované výše za opravu sloupu firmou ERMO. Návrh usnesení k bodu Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o způsobené škodě na sloupu veřejného osvětlení a souhlasí s předložením náhrady škody soudu v odsuzujícím rozsudku. Usnesení k bodu bylo přijato Založení klubů Starosta obce navrhuje založit v obci další kluby a to: - Klub seniorů - klub rodičů a dětí a žádá zastupitele obce o předložení návrhu na založení, návrh na činnost klubů, spolupráci s jinými kluby, obcemi, obsah zakládací či zřizovací listina, návrh na členy klubů, vedoucí klubů a především zjistit zájem mezi občany. Zastupitelé obce nevidí provozuschopnost klubů malá obec. Usnesení k bodu nebylo žádné přijato 6. Z působnosti Obecního úřadu. V průběhu období od minulého zasedání byly řešeny běžné záležitosti správy obce. 7. Doplňující údaje k zápisu diskuze závěr 7.1. připomínka paní Červenkové z Dolní Černilova a) zrcadlo u Kotlantových (měl by dát požadavek p.kotlant informace p. J.Fabiána) Dne obdržel obecní úřad žádost p. Josefa Kotlanta o umístění zrcadla pro výjezd ze svého pozemku. K uvedenému požadavku uvádíme odkaz na 23, odst. (2), zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací citace Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. Návrh usnesení k bodu 7.1.a) Stránka 11 z 12

12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádosti p. Josefa Kotlanta o umístění zrcadla pro výjezd ze svého pozemku. Doporučuje požádat o informaci (nebo přímo žádost) či stanovisko odpovědných orgánů termín do Usnesení k bodu 7.1.a) bylo přijato b) sloup na veřejný rozhlas u Kotlantových (stav zjistí p. J.Fabián a podá zprávu) Dle informace pana Fabiána, patice dřevěného sloupu veřejného rozhlasu je zlomen. Návrh usnesení k bodu 7.1.b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o poškozeném sloupu veřejného rozhlasu a doporučuje zajistit u firmy ERMO výměnu dřevěného sloupu za železný. Žádá p. Vejmana o provedení objednávky na ERMO termín do c) dopravní značka na Dolní Černilov (p. J.Hejcman; p. J.Fabián značku ponechat, nebo ji odstraníme) Návrh usnesení k bodu 7.1.c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci k dopravní značce na Dolní Černilov a rozhodlo ponechat stávající stav. Usnesení k bodu 7.1. bylo přijato Termín dalšího zasedání, třetí pondělí (v případě řešení aktuálních úkolů ) Návrh bodů k zařazení do programu na 15. zasedání ZO. (1) Schválení závěrečného účtu za rok 2011 Na úřední desku fyzickou a elektronickou bude zveřejněn výpis ve formě přijatých usnesení. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hod. x x x Přílohy zápisu: (jen u originálu zápisu) - prezenční listina - Program 14. zasedání zastupitelstva obce (pozvánka) - Stav na účtech k a vše co je označeno v zápise jako příloha k originálu Zápis byl vyhotoven dne: Zápis sestavil: Ing. František Schwarzer, podpis.. Iva Komínková, podpis. Ověřovatelé: Václav Šípek, dne... podpis. Jiří Hájek, dne...podpis.. Starosta obce: Ing. František Schwarzer, dne... podpis. Stránka 12 z 12

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro rozvoj a obnovu obce Výrava konaného v pondělí, dne 27.5.2013, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00

Více

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008 Zápis č. 26-12/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 08.12.2008, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného

Více

Zápis č. 41-1-03/2010

Zápis č. 41-1-03/2010 Zápis č. 41-1-03/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 29. 3. 2010, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Mimořádné zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Zápis č /2015 a přijatá usnesení

Zápis č /2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 12-10/2015 a přijatá usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí 26. 10. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Čas: 19.00-20.45 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 2.9.2014 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 23. února 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Obec Přibyslavice Zastupitelstvo obce Přibyslavice Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Výrava. Zápis č /2008

Obec Výrava. Zápis č /2008 Zápis č. 25-11/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 10.11.2008, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Zápis č. 03-01/2011. z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 17.01.2011, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod

Zápis č. 03-01/2011. z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 17.01.2011, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zápis č. 03-01/2011 z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 17.01.2011, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 35-09/2009. Přítomno 7; Omluveno 0; Neomluveno 0;

Zápis č. 35-09/2009. Přítomno 7; Omluveno 0; Neomluveno 0; Zápis č. 35-09/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané ve středu, dne 14.9.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz , \I ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Syrovátka, IČ: 00269671 za rok 2009

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Zápis z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, M. Kindlová, J. Kasalický, J. Mahovská

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 19.12. 2018 od 19:00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Mašek Josef, Kovalčík Vladimír, Krejčí Jiří, Zejda Josef, Rostislav

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Dana Kozáková, Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 41-03/2010. ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 8.3.2010, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod

Zápis č. 41-03/2010. ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 8.3.2010, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zápis č. 41-03/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 8.3.2010, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin.

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin. Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin. Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý Omluven:

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.5.2017 od 16:30 hodin v hasičské zbrojnici ve Smolné u Jevíčka. Zahájení

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin.

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin. Obec Radimovice u Tábora Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Zápis a Usnesení 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová, Gogela, Kubisová, Lehnert, Panáková,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 Program: 1) Zahájení ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 24. 2. 2016 od 18,00 hod. v budově Obecního domu Nepolisy 2) Určení zapisovatele a ověřovatele Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.10. 2017, od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

č. 45 konané dne 25. 2. 2014

č. 45 konané dne 25. 2. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 45 konané dne 25. 2. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více