U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin"

Transkript

1 U S N E S E N Í č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 4.6 Bez připomínek sdělení Pavla Lajšnera dle 5 čl. 8. jednacího řádu ZM Informace uvedené v Diskusi. Zastupitelstvo městyse určuje: 2.2. Ověřovatele zápisu Romana Ožvoldíka Ing. Stanislava Horáka. Zastupitelstvo městyse schvaluje: 2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse Rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/ Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2757/2 o výměře cca 40 m 2, v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením Záměr prodeje pozemku p.č o výměře 962 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 100,- Kč/m Záměr prodeje pozemku p.č o výměře 1486 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m Záměr prodeje části pozemku p.č o výměře cca 450 m 2, v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením Prodej pozemku p.č. 2355/37 o výměře 224 m 2 ostatní plocha, pozemku p.č. 2355/38 o výměře 42 m 2 ostatní plocha, pozemku p.č. st. 238/3 o výměře 15 m 2 zastavěná plocha, dílu b) o výměře 9 m 2 a dílu d) o výměře 3 m 2, oddělených geometrickým plánem č /2003 od pozemku p.č. ZE 5593 a 5684 a dále prodej pozemku p.č. 2354/5 o výměře 118 m 2 zahrada, vše v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu ,- Kč. Kupující B. Ž Záměr koupě části pozemku p.č. 5142, v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře cca 80 m 2 do vlastnictví městyse Knínice za cenu 90,- Kč/m Smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m², jenž bude geometrickým plánem oddělen od stávajícího pozemku p.č. 4821, o výměře m² orná půda, LV 677, pro obec Knínice a k.ú. Knínice u Boskovic u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, kde smluvními stranami jsou Městys Knínice jako budoucí darující a V. K. jako budoucí obdarovaný. K specifikaci budoucího stavebního pozemku je předložen přibližný zákres budoucího stavebního pozemku do katastrální mapy. Podmínkou pro darování budoucího stavebního pozemku dle budoucí darovací smlouvy je geometrické rozdělení pozemku p. č na jednotlivé stavební pozemky Bezúplatné nabytí pozemků: p.č. 2758/4 o výměře 600 m 2, p.č. 2758/5 o výměře 82 m 2, p.č. 2758/6 o výměře 200 m 2, p.č. 2768/12 o výměře 78 m 2, p.č. 2768/13 o výměře 310 m 2, p.č. 2768/14 o výměře 13 m 2, dle geometrického plánu č /2016, od Jihomoravského kraje Brno. 1

2 9.2. Znění Smlouvy č /005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. PK 5754, PK 5623, PK 5622, 243/10, 368/5, 369/4, 2888/10, 3825/1, 3826, 4819, 4836 a 4840 v k.ú. Knínice u Boskovic Znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. 108/2 a 2351/9 v k.ú. Knínice u Boskovic Znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č v k.ú. Knínice u Boskovic Znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č. PK 2757/2 v k.ú. Knínice u Boskovic Znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. 2757/1 a 3836 v k.ú. Knínice u Boskovic Nové parametry nabídky s ohledem na koupi budovy Agrospolu a.d., Knínice 106 a pozemku p.č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1146 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic do majetku Městyse Knínice. Zastupitelstvo městyse ukládá: 5.3. Uzavřít kupní smlouvu s kupujícím B. Ž. Zodpovídá: ÚM. Termín: Uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m² s V. K. Zodpovídá: ÚM. Termín: Administrativní zajištění převodu pozemků do majetku městyse a uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Zodpovídá: ÚM Uzavřít Smlouvy č /001, /001, /001 a /001 o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Zodpovídá: starosta. Termín: Roman Ožvoldík Ing. Stanislav Horák Ing. Zdeněk Kříž, starosta 2

3 Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin Předsedající: Přítomni: Ing. Zdeněk Kříž, starosta. 9 členů ZM - Ing. Kamil Filip, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Ing. Radovan Krajíček, Ing. Zdeněk Kříž, Pavel Lajšner, Lukáš Mahel, Pavel Pecha, Roman Ožvoldík. ad. 1. Zahájení. Starosta Ing. Zdeněk Kříž v 18:04 hod. přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno v souladu s ustanovením 93 zákona o obcích a dle schváleného jednacího řádu, zápis z předchozího zasedání ZM byl ověřen a nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky. ad. 2. Schválení programu ZM, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. V souladu s ustanovením 93 zákona o obcích je program zasedání zastupitelstva následující: Navržený program: 1. Zahájení. 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 3. Rozpočtové opatření č. 6/2016, 7/ Záměr prodeje pozemků. 5. Prodej pozemků. 6. Záměr koupě pozemku. 7. Smlouva o budoucí darovací smlouvě. 8. Bezúplatný převod pozemků do majetku městyse. 9. Smlouvy o zřízení věcného břemene. 10. Administrativní budova Agrospolu a.d., Knínice. 11. Diskuse. 12. Různé, dotazy a připomínky občanů. 13. Ukončení zasedání. Starosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož nebyly vzneseny, nechal hlasovat ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. Starosta určil zapisovatelku sl. Martu Korčákovou. Za ověřovatele zápisu navrhl Romana Ožvoldíka a Ing. Stanislava Horáka. 3

4 2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Romana Ožvoldíka a Ing. Stanislava Horáka. Starosta upozornil, že materiály pro projednávání jednotlivých bodů programu ZM byly vloženy prostřednictvím internetové aplikace stránek městyse (www.mestyskninice.cz) do Schránky dat pro zastupitele a každému zastupiteli městyse byl prostřednictvím el. pošty zaslán odkaz na danou aplikaci. Materiály v písemné formě jsou k dispozici pro každého zastupitele na jednání ZM. ad. 3. Rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016. Rozpočtové opatření č. 6/2016 upravuje: - převod hotovosti z hospodářské činnosti do hlavní, ve výdajové části navýšení odd. 37, ochrana životního prostředí. Rozpočtové opatření č. 7/2016 upravuje: - příjem dotace Úřadu práce na pracovníky VPP, ve výdajové části rozúčtováno na mzdy pracovníků VPP. Příloha k materiálu: rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/ ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016. ad. 4. Záměr prodeje pozemků v majetku městyse. Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2757/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 v Uličce. Část pozemku cca 30 m 2 slouží jako oplocená zahrada rodinného domu manželů A. D. a E. D. a část cca 10 m 2 je historicky zastavěná. Záměr prodeje za min. cenu 50,- Kč/m 2. Příloha k materiálu: geometrický plán. Lukáš Mahel bude zajištěn přístup na pozemky pana Jelínka? Starosta vstupy na pozemky pana J. jsou uvažovány a musí zůstat zachovány. Geometrickému zaměření bude účasten zástupce městyse ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2757/2 o výměře cca 40 m 2, v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. 4

5 Záměr prodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 962 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemek se nachází u cesty podél potoka na Dolní Trávníky, je určený k výstavbě rodinného domu. Žadatelé M. P. a B. P. Záměr prodeje za min. cenu 100,- Kč/m 2. Příloha k materiálu: katastrální mapa ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č o výměře 962 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 100,- Kč/m 2. Záměr prodeje pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 1486 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemek se nachází v lokalitě u nového vodojemu, je vhodný ke zřízení zahrady a rekreaci. Žadatelé P. L. a L. L. Záměr prodeje za min. cenu 50,- Kč/m 2. Příloha k materiálu: katastrální mapa. Pavel Lajšner - s odkazem na jednací řád ZM 5 čl. 8 (střet zájmů) upozorňuji, že jsem jako člen zastupitelstva povinen sdělit před projednáváním bodu č. 4 návrhu usnesení skutečnost, že se usnesení týká mě a osoby mě blízké ZM bere na vědomí předložený materiál. 4.6 ZM bere na vědomí bez připomínek sdělení Pavla Lajšnera dle 5 čl. 8. jednacího řádu ZM ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č o výměře 1486 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m 2. Záměr prodeje části pozemku p.č ovocný sad o výměře cca 450 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemek se nachází v lokalitě Panský sad, vhodný ke zřízení zahrady. Žadatelé J. Š. a H. Š. Záměr prodeje za min. cenu 50,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. Příloha k materiálu: katastrální mapa ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č o výměře cca 450 m 2, v k.ú. Knínice u Boskovic, za min. cenu 50,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. 5

6 Záměry prodeje uvedených pozemků budou zveřejněny na úředních deskách ÚM. ad. 5. Prodej pozemků v majetku městyse. Prodej pozemku p.č. 2355/37 o výměře 224 m 2 ostatní plocha, pozemku p.č. 2355/38 o výměře 42 m 2 ostatní plocha,, pozemku p.č. st. 238/3 o výměře 15 m 2 zastavěná plocha, dílu b) o výměře 9 m 2 a dílu d) o výměře 3 m 2, oddělených geometrickým plánem č /2003 od pozemku p.č. ZE 5593 a 5684 a dále prodej pozemku p.č. 2354/5 o výměře 118 m 2 zahrada, vše v k.ú. Knínice u Boskovic. Celková výměra prodávaných pozemků 411 m 2. Žadatel: B. Ž. Záměr prodeje pozemků byl schválen na 11. zasedání ZM dne za min. cenu 50,- Kč/m 2 a zveřejněn na úředních deskách od Záměr prodeje uvedených pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. Schválení daného materiálu je dle 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM. Příloha materiálu: geometrická plán ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2355/37 o výměře 224 m 2 ostatní plocha, pozemku p.č. 2355/38 o výměře 42 m 2 ostatní plocha, pozemku p.č. st. 238/3 o výměře 15 m 2 zastavěná plocha, dílu b) o výměře 9 m 2 a dílu d) o výměře 3 m 2, oddělených geometrickým plánem č /2003 od pozemku p.č. ZE 5593 a 5684 a dále prodej pozemku p.č. 2354/5 o výměře 118 m 2 zahrada, vše v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu ,- Kč. Kupující B. Ž ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu s kupujícím B. Ž. Zodpovídá: ÚM. Termín: ad. 6. Záměr koupě pozemku do majetku městyse Knínice. Záměr koupě části pozemku p.č o výměře cca 80 m 2 orná půda v k.ú. Knínice u Boskovic, v lokalitě Padělky II. v majetku L. F. a M. F., za cenu 90,- Kč/m 2. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením. Důvodem koupě pozemku je zajištění dostatečného prostoru pro plánovanou výstavbu v dané lokalitě. Příloha materiálu: katastrální mapa ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje záměr koupě části pozemku p.č. 5142, v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře cca 80 m 2 do vlastnictví městyse Knínice za cenu 90,- 6

7 Kč/m 2. Pro Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Ing. Radovan Krajíček, Ing. Zdeněk Kříž, Pavel Lajšner, Lukáš Mahel, Pavel Pecha, Roman Ožvoldík. Proti 0 Zdržel se - Ing. Kamil Filip. Schváleno počtem 8 hlasů. ad. 7. Schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s panem V. K., na budoucí stavební pozemek o výměře cca 800 m² (dále jen budoucí stavební pozemek ), jenž bude geometrickým plánem oddělen od stávajícího pozemku p.č. 4821,o výměře m² orná půda, LV 677, pro obec Knínice a k.ú. Knínice u Boskovic u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen pozemek p. č ). Bezúplatný převod budoucího stavebního pozemku byl sjednán se současným vlastníkem pozemku p. č. 4821, panem V. K., jako podmínka pro převod tohoto pozemku p. č ze současného vlastníka na Městys Knínice a to za nižší kupní cenu. Budoucí stavební pozemek bude bezúplatně převeden po splnění podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě zpět na současného vlastníka pozemku, pana V. K. Podmínka pro darování budoucího stavebního pozemku bude dle smlouvy o budoucí darovací smlouvě geometrické rozdělení pozemku p. č na jednotlivé stavební pozemky. Koupě pozemku p. č do vlastnictví Městyse Knínice byla schválena na 11. zasedání ZM dne Záměr budoucího bezúplatného převodu pozemku byl schválen na 12. zasedání ZM dne a zveřejněn na úředních deskách od Samotné darování budoucího stavebního pozemku bude opět schváleno ZM před realizací darování, a to již s přesnou specifikací budoucího stavebního pozemku dle geometrického plánu. Městys Knínice tímto prohlašuje, že z důvodu výše uvedeného se bude jednat o bezúplatný převod nemovitosti, jenž je v souladu s povinností obce nakládat s veřejným majetkem s péčí řádného hospodáře, a majetek obce tímto bude využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž účelem uvedeného bezúplatného darování je rozvoj majetku obce. Schválení daného materiálu je dle 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM. Příloha: Smlouva o budoucí darovací smlouvě, katastrální mapa ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m², jenž bude geometrickým plánem oddělen od stávajícího pozemku p.č. 4821, o výměře m² orná půda, LV 677, pro obec Knínice a k.ú. Knínice u Boskovic u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, kde smluvními stranami jsou Městys Knínice jako budoucí darující a V. K., jako budoucí 7

8 obdarovaný. K specifikaci budoucího stavebního pozemku je předložen přibližný zákres budoucího stavebního pozemku do katastrální mapy. Podmínkou pro darování budoucího stavebního pozemku dle budoucí darovací smlouvy je geometrické rozdělení pozemku p. č na jednotlivé stavební pozemky ZM ukládá uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m² s V. K. Zodpovídá: ÚM. Termín: ad. 8. Bezúplatný převod pozemků do majetku městyse Knínice. Na základě nového geometrického zaměření chodníků v městysi Knínice podél státní silnice, došlo k vyznačení ploch chodníků zasahujících do silničního pozemku, který je v majetku Jihomoravského kraje Brno. Nyní je nutné vypořádat majetkové vztahy. Geometricky oddělené pozemky dle GP č /2016 budou převedeny z majetku Jihomoravského kraje Brno, do majetku městyse Knínice: pozemek p.č.: 2758/4 o výměře 600 m 2, 2758/5 o výměře 82 m 2, 2758/6 o výměře 200 m 2, 2768/12 o výměře 78 m 2, 2768/13 o výměře 310 m 2, 2768/14 o výměře 13 m 2. Nabytí pozemků bude dle sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje bezúplatné. Městys uhradí poplatky spojené s převodem pozemků v evidenci katastru nemovitostí. Schválení daného materiálu je dle 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM. Příloha: geometrický plán ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků: p.č. 2758/4 o výměře 600 m 2, p.č. 2758/5 o výměře 82 m 2, p.č. 2758/6 o výměře 200 m 2, p.č. 2768/12 o výměře 78 m 2, p.č. 2768/13 o výměře 310 m 2, p.č. 2768/14 o výměře 13 m 2, dle geometrického plánu č /2016, od Jihomoravského kraje Brno ZM ukládá administrativní zajištění převodu pozemků do majetku městyse a uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Zodpovídá: ÚM. 8

9 ad. 9. Smlouvy o smlouvách budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen předkládá E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Č /005 - zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy kabel VN, kabel NN, v rámci realizované stavby Knínice u Boskovic, TS Padělky, na pozemcích městyse p.č. PK 5754, PK 5623, PK 5622, 243/10, 368/5, 369/4, 2888/10, 3825/1, 3826, 4819, 4836 a 4840 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši ,- Kč bez DPH. Č /001 - zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy zemní kabel NN, kabelová skříň NN do výklenku, v rámci realizované stavby Knínice, DP Klára Janků, na pozemcích městyse p.č. 108/2 a 2351/9 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH. Č /001 - zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy zemní kabel NN, v rámci realizované stavby Knínice, kab. NN Filip Libor, na pozemku městyse p.č v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH. Č /001 - zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy zemní kabel NN a pilíř NN, v rámci realizované stavby Knínice, smyčka NN Stomatologie AGLAIA, na pozemcích městyse p.č. PK 2757/2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH. Č /001 - zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy zemní kabel NN, v rámci realizované stavby Knínice, DP Vybíhal, na pozemcích městyse p.č. 2757/1 a 3836 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 900,- Kč bez DPH. Příloha: Smlouva č / /001, /001, /001 a /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje znění Smlouvy č /005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. PK 5754, PK 5623, PK 5622, 243/10, 368/5, 369/4, 2888/10, 3825/1, 3826, 4819, 4836 a 4840 v k.ú. Knínice u Boskovic ZM schvaluje znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. 108/2 a 2351/9 v k.ú. Knínice u Boskovic ZM schvaluje znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č v k.ú. Knínice u Boskovic. 9

10 9.5. ZM schvaluje znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č. PK 2757/2 v k.ú. Knínice u Boskovic ZM schvaluje znění Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. 2757/1 a 3836 v k.ú. Knínice u Boskovic ZM ukládá uzavřít Smlouvy č /001, /001, /001 a /001 o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Zodpovídá: starosta. Termín: ad. 10. Administrativní budova Agrospolu a.d., Knínice Na základě schválené koupě administrativní budovy agrárního družstva Agrospol, a.d., Knínice č. 106 a pozemku p.č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1146 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic, byly předloženy parametry nabídky realitní kanceláři STING, která záležitost prodeje, dle sdělení Agrospolu a.d., zajišťuje. Nabídka prodeje je akceptovatelná, je však požadovaná úhrada odměny za zprostředkování prodeje předmětných nemovitostí ve výši 5% z kupní ceny + DPH 21 %. Celková částka činí ,- Kč. Koupě budovy, včetně pozemku a parametry nabídky byly schváleny na 11. zasedání ZM dne Schválené parametry nabídky: - Nabídková kupní cena 5 mil. Kč. - Zajištění financování formou hypotečního bankovního úvěru. - Náklady spojené s převodem nemovitostí, vč. daně z nemovitostí, hradí kupující. - Městys, jako budoucí vlastník budovy Knínice 106, umožní Agrospolu a.d. pronájem užívaných prostor po dobu výstavby jejich nového zázemí (předpoklad do konce roku 2017) za nájemné v místě a čase obvyklé. Doplněný bod parametrů nabídky: - Městys Knínice uhradí odměnu za zprostředkování prodeje ve výši 5% z kupní ceny + DPH 21% ZM bere na vědomí předložený materiál ZM schvaluje nové parametry nabídky s ohledem na koupi budovy Agrospolu a.d., Knínice 106 a pozemku p.č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1146 m 2 v k.ú. Knínice u Boskovic do majetku Městyse Knínice. 10

11 ad. 11. Diskuse. Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sdělení připomínek a doplnění k programu jednání, případně k dalším záležitostem. Starosta: Příprava rozpočtu 2017 podněty sdělujte v kanceláři úřadu městyse. Případné podněty na změnu územního plánu je možné také sdělovat v kanceláři úřadu městyse. ZŠ a MŠ s vedením školy projednány jejich požadavky - oprava střešního pláště, vestavba půdy pro rozšíření učeben, sportovní multifunkční hřiště. Po dohodě proběhne v první fázi výstavba multifunkčního hřiště. T. V. požádal městys o odkup pozemku p.č o výměře 8259 m 2 v k.ú. Šebetov (před salaší) za nabídkovou cenu 10 Kč/m 2. Záležitost byla projednána na společném jednání komisí dne Prodej nebyl doporučen. Nadále bude umožněn pronájem pozemku p. V. za minimální cenu. Manželé H., pozemek Padělky v současné době ještě není městys vlastníkem pozemku. Záměr prodeje se bude řešit po převodu pozemků do majetku městyse. T. V., V. Š., (Dolní Trávníky) požádali předběžně o odkoupení částí pozemku p.č. ZE 5731 za jejich rodinnými domy. Pozemek je v majetku Státního pozemkového úřadu. Městys požádal o bezúplatný převod. Poté bude projednáno se žadateli ZM bere na vědomí informace uvedené v Diskusi. 11

12 ad. 12. Různé, dotazy a připomínky občanů. E. G. k projednávanému bodu č. 7. podotýkám, že je zpracovaná studie výstavby lokality Padělky II. Příprava výstavby by měla probíhat v souladu se studií. Budeme danou studii respektovat? starosta územní plán ani zástavbová studie nezohledňuje majetkové vztahy k pozemkům. Městys dělá vše pro to, aby se stal vlastníkem pozemků v dané lokalitě a výstavba se tu uskutečnila v souladu se studii. Může se však stát, že bude nutné, s ohledem na dané skutečnosti, studii upravit. P. P. v místní škole není zaměstnaný žádný muž učitel. Proč je tomu tak? starosta pracovní úvazky učitelů a veškeré personální věci jsou v kompetenci vedení školy. Ze strany obce jako zřizovatele je již delší dobu doporučení, aby byl kolektiv doplněn o učitele. Problematika je ale složitější, jedná se o úvazky, aprobovanost, apod. a zejména zájem ze strany mužů učitelů. ad. 13. Ukončení zasedání. Termín příštího zasedání ZM bude s patřičným předstihem upřesněn, předpoklad řádného zasedání je v prosinci Starosta městyse poděkoval za účast a v 19 hod. zasedání ukončil. Zapsala: Marta Korčáková Ověřovatelé zápisu: Roman Ožvoldík Ing. Stanislav Horák Ověřeno dne: Ing. Zdeněk Kříž, starosta 12

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

U S N E S E N Í. č. 11. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 11. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 11. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 13. 6. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

U S N E S E N Í. č. 8. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 8. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 8. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 21. 3. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.12.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 18. prosince od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 12. 11. 2015 od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.3.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora konaného dne 29.12.2016 Místo konání: zasedací místnost úřadu městyse Začátek zasedání: 17:00 hod. Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Miloš Bílý,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 27. 09. 2016 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.11.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 19.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č.3/2014 3. Mikroregion Luhačovské Zálesí 4. Majetkové záležitosti obce 5. Místní

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Zápis. Bohuslavice. 1) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Jana Jančí a Miroslava Pluháčka.

Zápis. Bohuslavice. 1) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Jana Jančí a Miroslava Pluháčka. Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice konaného dne 26.2.2015 v 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuslavice Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice svolal starosta Roman

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 14.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Křoví Zastupitelstvo obce Křoví Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne 29.4.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Křoví

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. února 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 16

VÝPIS USNESENÍ č. 16 VÝPIS USNESENÍ č. 16 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 8.9. 2016 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více