UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1. Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1. Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15."

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1 Věc: Poplatky za studium Působnost pro: Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15. října 2008 Číslo jednací: RPO/073/08 Vypracovala a předkládá: Mgr. Ivana Švecová, vedoucí oddělení pro vzdělávání a výzkum Schválila: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., prorektorka pro studium a pedagogickou činnost Článek 1 Předmět úpravy 1. Práva a povinnosti Univerzity Pardubice (dále jen univerzita ) při stanovení poplatků spojených se studiem stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ). 2. Podkladem pro stanovení výše poplatků spojených se studiem pro příslušný akademický rok je základ, který je vyhlášen pro příslušný akademický rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 58 odst. 2 zákona. 3. O výši poplatků za studium pro příslušný akademický rok v jednotlivých studijních programech rozhoduje rektor v souladu s ustanovením článku 11 Statutu Univerzity Pardubice (dále jen statut ). Článek 2 Poplatky za studium 1. Rozhodování o vyměřování poplatků za studium přísluší děkanovi. 2. Poplatek za studium je vyměřen: a) studentovi, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, b) absolventovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu. To neplatí v případech: ba) studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu, bb) jedná-li se o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia jednoho z nich. 3. Pokud celková doba studia studijního programu podle odst. 2 písm. b) překročí standardní dobu studia, stanoví se poplatek za studium podle odst. 2 písm. a). 4. Poplatek za studium je studentovi vyměřen ve výši platné pro akademický rok, pro který je poplatek vyměřen. Výše poplatku za studium stanovená pro příslušný akademický rok je uvedena v příloze č Pokud se student, kterému byl vyměřen poplatek za studium podle odst. 2 písm. a) nebo odst. 3, zapíše do prvního ročníku studia před začátkem akademického roku, stanoví se mu poplatek za studium ve výši platné pro ten akademický rok, do kterého se student zapsal.

2 6. Poplatek za studium vyměřený podle odst. 2 písm. a) se stanoví za každých dalších započatých šest měsíců studia. Poplatek za studium vyměřený podle odst.2 písm. b) se stanoví za každý další započatý rok studia. 7. Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium (dále jen rozhodnutí ) se vydává na celý akademický rok a musí zejména obsahovat: - označení fakulty, která rozhodnutí vydala, - číslo jednací a datum vyhotovení, - uvedení důvodu pro vyměření poplatku za studium, - výši poplatku za studium, - datum, od kterého studentovi vzniká povinnost platit poplatek za studium, - termín splatnosti poplatku za studium, - odůvodnění rozhodnutí, - poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání, - jméno, příjmení, funkci a podpis děkana, který rozhodnutí vydal, - přílohu, která obsahuje informace o způsobu a termínech úhrady poplatku za studium. Součástí přílohy je určení variabilního a specifického symbolu platby. 8. Rozhodnutí musí být vydáno písemně ve dvou vyhotoveních, tj. v originále a stejnopise. Podpis děkana na stejnopise rozhodnutí je možno nahradit doložkou vlastní rukou nebo zkratkou v. r. u příjmení a doložkou Za správnost vyhotovení: s uvedením jména, příjmení a podpisu pracovníka, který odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. 9. Originál rozhodnutí se zakládá do osobního spisu studenta. Stejnopis rozhodnutí musí být doručen studentovi do vlastních rukou. Rozhodnutí doručuje studijní oddělení studentovi osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Článek 3 Pravidla pro úhradu poplatku za studium 1. Vyměřený poplatek za studium je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Den splatnosti poplatku je uveden v rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. 2. Lhůta 90 dní pro splatnost poplatku, vyměřeného dle čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3, platí pouze pro první platbu v rámci jednoho akademického roku. Druhou platbu vyměřeného poplatku v tomtéž akademickém roce je student dle čl. 2 odst. 5 povinen uhradit nejpozději v den započetí dalších šesti měsíců svého studia. 3. Poplatek za studium uhrazuje student poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet univerzity. Student je povinen při úhradě poplatku uvést variabilní a specifický symbol platby. Údaje pro provedení platby jsou uvedeny v příloze č Ve výjimečných případech lze provést se souhlasem Ekonomického odboru univerzity úhradu poplatku za studium v hotovosti v pokladně univerzity. Formulář žádosti o možnost platby v hotovosti v pokladně univerzity je uveden v příloze č. 8. 2

3 Článek 4 Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 1. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkanovi prostřednictvím studijního oddělení. K žádosti je student povinen přiložit důkazy, které prokazují důvody uváděné v žádosti o přezkoumání rozhodnutí. Formulář žádosti o přezkoumání rozhodnutí je uveden v příloze č Děkan může sám podané žádosti o přezkoumání rozhodnutí vyhovět a své rozhodnutí změnit nebo zrušit pouze v případě, že původně rozhodl nesprávně např. na základě administrativní chyby nebo chybných či neúplných podkladů. 3. Ve všech ostatních případech předá děkan prostřednictvím prorektora pro studium a pedagogickou činnost žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku se svým stanoviskem a informací o studijních výsledcích a zdravotní nebo sociální situaci studenta do jednoho týdne od obdržení žádosti k rozhodnutí rektorovi. 4. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem univerzity nebo vnitřním předpisem fakulty. V rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí může rektor poplatek za studium snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti s přihlédnutím k předložené žádosti o přezkoumání rozhodnutí a ke stanovisku děkana. 5. Pokud má student v jednom akademickém roce uhradit více splátek vyměřeného poplatku za studium, může rektor snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti všech splátek za studium nebo některých z nich. 6. Rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti děkanem. Článek 5 Evidence poplatků za studium 1. Předpis platby pro poplatky za studium zadává do informačního systému studijní agendy (dále jen IS STAG ) Oddělení pro vzdělávání a výzkum. 2. Studijní oddělení přiřadí studenty, u nichž vznikla povinnost úhrady poplatků za studium, k příslušnému předpisu platby v IS STAG. 3. Studijní oddělení je povinno provádět kontrolu uhrazených plateb v IS STAG. 4. Na základě výzvy studijního oddělení je student povinen předložit doklad o zaplacení poplatku za studium ke kontrole. 5. Dlužné poplatky za studium, které byly vyměřeny před , jsou vedeny v analytické evidenci mimo IS STAG. Pro kontrolu jejich úhrad spolupracují studijní oddělení s Ekonomickým odborem univerzity. Článek 6 Vymáhání dlužných poplatků za studium 1. Pokud student poplatek za studium neuhradí ani do tří měsíců po dni splatnosti, zašle mu studijní oddělení písemnou výzvu. Vzor výzvy je uveden v příloze č O studentovi, který nezaplatil poplatky za studium ani do 14 dnů od odeslání výzvy, informuje studijní oddělení děkana. Neuhrazení poplatku za studium je disciplinárním 3

4 přestupkem studenta. Na základě informací studijního oddělení podá děkan návrh na zahájení disciplinárního řízení. 3. Pokud student nezaplatí poplatek za studium ani do šesti měsíců po dni splatnosti, shromáždí studijní oddělení veškerou dokumentaci vztahující se k neuhrazenému poplatku, zkontroluje její úplnost a předá ji s originálem rozhodnutí na Oddělení pro vzdělávání a výzkum. Vymáhání pohledávky metodicky řídí Referát právní a organizační. 4. Dlužný poplatek za studium nezaniká ukončením studia a je třeba jej vymáhat i od studenta, který předčasně ukončil nebo již absolvoval studium. 5. V případě, že student po splatnosti pohledávky přeruší či ukončí studium, je písemně vyzván studijním oddělením k zaplacení dluhu. Pokud není poplatek za studium zaplacen do tří měsíců od zaslání výzvy, postupuje se podle odstavce 3. Vzor výzvy k zaplacení je uveden v příloze č. 10. Článek 7 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Zrušuje se směrnice Univerzity Pardubice č. 5/2007 Poplatky za studium, rigorózní řízení a úhrady za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice. 2. Úhrada nákladů za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí podle čl. 1 odst. 4, čl. 3 odst. 4 a přílohy č. 2 Směrnice Univerzity Pardubice č. 5/2007 až do vydání novely Směrnice Univerzity Pardubice č. 3/2007 Rámcová pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice. 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. října 2008 Přílohy: Příloha č. 1 Výše poplatku za studium pro akademický rok 2009/2010 Příloha č. 2 Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium-za překročení studia n+1 Příloha č. 3 Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium-za překročení studia n+1 (více plateb v akademickém roce) Příloha č. 4 Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium-další studium Příloha č. 5 Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium-za překročení standardní doby dalšího studia Příloha č. 6 Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium-za překročení standardní doby dalšího studia (více plateb v akademickém roce) Příloha č. 7 Symboly pro úhradu poplatku za studium příloha č. 8 Žádost o souhlas s úhradou poplatku za studium v hotovosti na pokladně univerzity příloha č. 9 Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Příloha č. 10 Výzva k zaplacení dluhu V Pardubicích dne 8. října 2008 *** Dodatek č. 1 směrnice č. 6/2008 nabyl účinnosti dnem 30. ledna

5 5 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r. rektor

6 Příloha č. 1 ke směrnici č. 6/2008 Výše poplatku za studium pro akademický rok 2008/ Poplatek za studium podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3 je stanoven: a) ve výši ,- Kč pro studijní programy uskutečňované: Dopravní fakultou Jana Pernera, Fakultou ekonomicko-správní, Fakultou elektrotechniky a informatiky, Fakultou filozofickou, Fakultou zdravotnických studií. b) ve výši ,- Kč pro studijní programy uskutečňované: Fakultou chemicko-technologickou, Fakultou restaurování. 2. Poplatek za studium podle čl. 2 odst. 2 písm. b) je stanoven ve výši 2.980,- Kč. Výše poplatku za studium pro akademický rok 2009/ Poplatek za studium podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3 je stanoven: a) ve výši ,- Kč pro studenty, kteří studují první rok studia po překročení doby svého studia, b) ve výši ,- Kč pro studenty, kteří studují déle než jeden rok po překročení doby svého studia. 2. Poplatek za studium podle čl. 2 odst. 2 písm. b) je stanoven ve výši 2.900,- Kč. 6

7 Příloha č. 2 ke směrnici č. 6/2008 (Vzor pro rozhodnutí pro poplatek za studium za překročení studia n+1) Formulář se použije v případě, že student platí v AR pouze jeden poplatek) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studenstká 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium Na základě ustanovení 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 11 odst. 1 Statutu Univerzity Pardubice Vám za studium, které je delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanovím I. Poplatek za studium ve výši,- Kč. pro akademický rok / II. Poplatek vyměřený podle bodu I. je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Odůvodnění: Dle údajů zjištěných ze Sdružených informací matrik studentů (SIMS) a z informačního systému studijní agendy (IS STAG) je pro akademický rok / překročena standardní doba Vašeho studia zvětšená o jeden rok. První překročení standardní doby Vašeho studia zvětšené o jeden rok nastalo ke dni 200. Výše poplatku za studium, které je delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, za každých dalších šest měsíců započatých v akademickém roce / byla stanovena v souladu s ustanovením směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008 a údaji Sdružených informací matrik studentů MŠMT. Poučení: Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání. Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prostřednictvím studijního oddělení na tiskopise, který je přílohou č. 9 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba zdůvodnit a doložit doklady, které prokazují uvedené skutečnosti... titul, jméno a příjmení děkan Fakulty 7

8 Příloha k rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Informace o způsobu a termínech úhrady poplatku za studium: Poplatek za studium poukažte složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice č /0100 vedený u Komerční banky Pardubice. Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol: (doplní se aktuální variabilní symbol dle přílohy č. 7 této směrnice) Splatnost poplatku za studium: Poplatek za studium vyměřený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) se stanoví za každých dalších započatých šest měsíců studia. Platba poplatku je úhrada za započatých 6 měsíců Vašeho studia po uplynutí standardní doby studia zvětšené o jeden rok pro příslušný akademický rok. Platba, kterou jste povinen v tomto akademickém roce uhradit, je za období od do 200. Neuhrazení poplatku za studium v dané lhůtě je nesplněním povinností studenta podle 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a je disciplinárním přestupkem. Důrazně upozorňujeme na nutnost uvedení správných symbolů, bez kterých nemůže být platba identifikována. číselná hodnota Vašeho NetID bez počátečních písmen st 8

9 Příloha č. 3 ke směrnici č. 6/2008 (Vzor pro rozhodnutí pro poplatek za studium za překročení studia n+1) Formulář se použije v případě, že studentovi vyjde v AR platba poplatku vícekrát) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studenstká 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium Na základě ustanovení 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 11 odst. 1 Statutu Univerzity Pardubice Vám za studium, které je delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanovím pro akademický rok / I. Poplatek za studium ve výši,- Kč. II. Poplatek za studium ve výši v akademickém roce /.,- Kč za každých dalších šest měsíců studia započatých III. Poplatek vyměřený podle bodu I. je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí, tj ke dni IV. Poplatek vyměřený podle bodu II. je splatný dnem započatých každých dalších šesti měsíců Vašeho studia. Odůvodnění: Dle údajů zjištěných ze Sdružených informací matrik studentů (SIMS) a z informačního systému studijní agendy (IS STAG) je v akademickém roce / překročena standardní doba Vašeho studia zvětšená o jeden rok. První překročení standardní doby Vašeho studia zvětšené o jeden rok nastalo ke dni 200. Výše poplatku za studium, které je delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, za každých dalších šest měsíců započatých v akademickém roce / byla stanovena v souladu s ustanovením směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008 a údaji Sdružených informací matrik studentů MŠMT. Poučení: Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání. Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prostřednictvím studijního oddělení na tiskopise, který je přílohou č. 9 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba zdůvodnit a doložit doklady, které prokazují uvedené skutečnosti... titul, jméno a příjmení děkan Fakulty 9

10 Příloha k rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Informace o způsobu a termínech úhrady poplatku za studium: Poplatek za studium poukažte složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice č /0100 vedený u Komerční banky Pardubice. Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol: (doplní se aktuální variabilní symbol dle přílohy č. 7 této směrnice) Splatnost poplatku za studium: Poplatek za studium vyměřený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) se stanoví za každých dalších započatých šest měsíců studia. První platba poplatku v akademickém roce je úhrada za započatých prvních 6 měsíců Vašeho studia po uplynutí standardní doby studia zvětšené o jeden rok v příslušném akademickém roce. První platba, kterou jste povinen v tomto akademickém roce uhradit, je za období od do 200. Další platby poplatku za studium v tomtéž akademickém roce již nemají odloženou splatnost 90 dní. Další platbu vyměřeného poplatku jste dle čl. 3 odst. 2 povinen/a uhradit vždy v den započetí každých dalších šesti měsíců Vašeho studia v tomtéž akademickém roce. Neuhrazení poplatku za studium v dané lhůtě je nesplněním povinností studenta podle 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a je disciplinárním přestupkem. Důrazně upozorňujeme na nutnost uvedení správných symbolů, bez kterých nemůže být platba identifikována. číselná hodnota Vašeho NetID bez počátečních písmen st 10

11 Příloha č. 4 ke směrnici č. 6/2008 (Vzor pro rozhodnutí pro poplatek za studium za další studium) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studentská 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium Na základě ustanovení 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 11 odst. 2 Statutu Univerzity Pardubice Vám za studium v dalším studijním programu v akademickém roce / stanovím p o p l a t e k za studium ve výši,- Kč. Vyměřený poplatek je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí, t. j. ke dni Odůvodnění rozhodnutí: Dle údajů Sdružených informací matrik studentů (SIMS) a informačního systému studijní agendy (IS STAG) je Vaše studium na Univerzitě Pardubice v akademickém roce / evidováno jako studium v dalším studijním programu vzhledem k tomu, že jste již úspěšně absolvoval jiný studijní program na vysoké škole. Výše poplatku za studium v dalším studijním programu v akademickém roce / byla stanovena v souladu s ustanovením směrnice č. 6/2008 Univerzity Pardubice a údaji Sdružených informací matrik studentů MŠMT. Poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání: Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání. Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prostřednictvím studijního oddělení na tiskopise, který je přílohou č. 7 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba zdůvodnit a doložit doklady, které prokazují rozhodující skutečnosti... titul, jméno a příjmení děkan 11

12 Příloha k rozhodnutí o vyměření poplatku za studium: Informace o způsobu a termínu úhrady poplatku za studium: Poplatek za studium poukažte složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice č /0100 vedený u Komerční banky Pardubice Variabilní symbol:(doplní se aktuální variabilní symbol dle přílohy č. 5 této směrnice). Konstantní symbol: Specifický symbol: Splatnost poplatku za studium: Poplatek je úhrada za započatý jeden rok Vašeho dalšího studia. Platba, kterou jste povinen v tomto akademickém roce uhradit, je za období od do 200. Neuhrazení poplatku za studium v dané lhůtě je nesplněním povinností studenta podle 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a je disciplinárním přestupkem. Důrazně upozorňujeme na nutnost uvedení správných symbolů, bez kterých nemůže být platba identifikována. číselná hodnota Vašeho NetID bez počátečních písmen st 12

13 Příloha č. 5 ke směrnici č. 6/2008 (Vzor pro poplatek za studium za překročení standardní doby dalšího studia Formulář se použije v případě, že student platí v AR pouze jeden poplatek) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studentská 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium Na základě ustanovení 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Vám za překročení standardní doby studia v dalším studijním programu stanovím I. Poplatek za studium ve výši,- Kč. pro akademický rok / II. Poplatek vyměřený podle bodu I. je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí, tj ke dni. Odůvodnění rozhodnutí: Dle údajů Sdružených informací matrik studentů (SIMS) a z informačního systému studijní agendy (IS STAG) je v akademickém roce / doba Vašeho studia evidována jako delší, než je standardní doba studia. První překročení standardní doby Vašeho studia v dalším studijním programu nastalo ke dni 200. Výše poplatku za studium v dalším studijním programu, které je delší než je standardní doba studia, za každých dalších šest měsíců započatých v akademickém roce / byla stanovena v souladu s ustanovením směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008 a údaji Sdružených informací matrik studentů MŠMT. Poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání: Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání. Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prostřednictvím studijního oddělení na tiskopise, který je přílohou č. 9 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba zdůvodnit a doložit doklady, které prokazují rozhodující skutečnosti... titul, jméno a příjmení děkan Fakulty 13

14 Příloha k Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium: Informace o způsobu a termínech úhrady poplatku za studium: Poplatek za studium poukažte složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice č /0100 vedený u Komerční banky Pardubice. Variabilní symbol: (doplní se aktuální variabilní symbol dle přílohy č. 7 této směrnice) Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol: Splatnost poplatku za studium: Poplatek za studium vyměřený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) se stanoví za každých dalších započatých šest měsíců studia. Platba poplatku je úhrada za započatých 6 měsíců Vašeho studia po uplynutí standardní doby studia pro příslušný akademický rok. Platba, kterou jste povinen v tomto akademickém roce uhradit, je za období od do 200. Neuhrazení poplatku za studium v dané lhůtě je nesplněním povinností studenta podle 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a je disciplinárním přestupkem. Důrazně upozorňujeme na nutnost uvedení správných symbolů, bez kterých nemůže být platba identifikována. číselná hodnota Vašeho NetID bez počátečních písmen st 14

15 Příloha č. 6 ke směrnici č. 6/2008 (Vzor pro poplatek za studium za překročení standardní doby dalšího studia) Formulář se použije v případě, že studentovi vyjde v AR platba poplatku vícekrát) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studentská 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Rozhodnutí děkana Fakulty o vyměření poplatku za studium Na základě ustanovení 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Vám za překročení standardní doby studia v dalším studijním programu stanovím I. Poplatek za studium ve výši,- Kč. II. Poplatek za studium ve výši v akademickém roce /. pro akademický rok /,- Kč za každých dalších šest měsíců studia započatých III. Poplatek vyměřený podle bodu I. je splatný po uplynutí 90 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí, tj ke dni IV. Poplatek vyměřený podle bodu II. je splatný dnem započatých každých dalších šesti měsíců Vašeho studia. Odůvodnění rozhodnutí: Dle údajů Sdružených informací matrik studentů (SIMS) a z informačního systému studijní agendy (IS STAG) je v akademickém roce / doba Vašeho studia evidována jako delší, než je standardní doba studia. První překročení standardní doby Vašeho studia v dalším studijním programu nastalo ke dni 200. Výše poplatku za studium v dalším studijním programu, které je delší než je standardní doba studia, za každých dalších šest měsíců započatých v akademickém roce / byla stanovena v souladu s ustanovením směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008 a údaji Sdružených informací matrik studentů MŠMT. Poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání: Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání. Písemná žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prostřednictvím studijního oddělení na tiskopise, který je přílohou č. 9 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2008. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba zdůvodnit a doložit doklady, které prokazují rozhodující skutečnosti... titul, jméno a příjmení děkan Fakulty 15

16 Příloha k Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium: Informace o způsobu a termínech úhrady poplatku za studium: Poplatek za studium poukažte složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Univerzity Pardubice č /0100 vedený u Komerční banky Pardubice. Variabilní symbol: (doplní se aktuální variabilní symbol dle přílohy č. 7 této směrnice) Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol: Splatnost poplatku za studium: Splatnost poplatku za studium: Poplatek za studium vyměřený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) se stanoví za každých dalších započatých šest měsíců studia. První platba poplatku v akademickém roce je úhrada za započatých prvních 6 měsíců Vašeho studia po uplynutí standardní doby studia v příslušném akademickém roce. První platba, kterou jste povinen v tomto akademickém roce uhradit, je za období od do 200. Další platby poplatku za studium v tomtéž akademickém roce již nemají odloženou splatnost 90 dní. Další platbu vyměřeného poplatku jste dle čl. 3 odst. 2 povinen/a uhradit vždy v den započetí každých dalších šesti měsíců Vašeho studia v tomtéž akademickém roce. Neuhrazení poplatku za studium v dané lhůtě je nesplněním povinností studenta podle 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a je disciplinárním přestupkem. Důrazně upozorňujeme na nutnost uvedení správných symbolů, bez kterých nemůže být platba identifikována. číselná hodnota Vašeho NetID bez počátečních písmen st 16

17 Příloha č. 7 ke směrnici č. 6/2008 Symboly pro úhradu poplatku za studium 1. Symboly pro úhradu poplatku za studium V souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice je student povinen při úhradě vyměřeného poplatku uvést údaje rozhodné pro další vnitřní specifikaci platby. Jedná se o číslo účtu univerzity, variabilní a specifický symbol: Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol: 0558 Variabilní symbol: Fakulta pro poplatek za překročení doby studia podle čl. 2 odst. 2, písm. a) směrnice pro poplatek za další studium podle čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice FF FR FChT FES DFJP FEI FZS Specifický symbol: číselná hodnota NetID bez počátečních písmen st (NetID je možno zjistit po přihlášení přes LOGIN na stag.upce.cz v části Moje složka.) 17

18 Příloha č. 8 ke směrnici č. 6/2008 Univerzita Pardubice ekonomický odbor pokladna Žádost o souhlas s úhradou poplatku za studium v hotovosti na pokladně univerzity Příjmení a jméno studenta:.. Osobní číslo:. Fakulta: Studijní program, obor: Žádám o umožnění provedení úhrady poplatku za studium v akademickém roce../. v hotovosti. Částka úhrady: Slovy:. Variabilní symbol:. Specifický symbol (NetID bez písmen st):. Termín splatnosti:. V Pardubicích dne:.. Podpis studenta: Vyjádření Ekonomického odboru: Souhlasím - Nesouhlasím s provedením úhrady v hotovosti. Datum:. Podpis. 18

19 Příloha č. 9 ke směrnici č.6/2008 Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium ve smyslu 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Příjmení: Jméno: Osobní číslo: Fakulta: Studijní program: Ročník: Adresa bydliště: tel.: doručovací adresa, není-li shodná: Kontakt: Žádám o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, č.j.:., ze dne.. ve výši.,- Kč Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium jsem obdržel dne... Zdůvodnění žádosti*: Dne: Podpis: Přílohy: * všechny uvedené skutečnosti je student povinen doložit 19

20 Vyjádření děkana k žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Délka studia žadatele, překračující standardní dobu studia (dle historie v SIMS)*: Studijní výsledky žadatele (roční průměry dle IS STAG)*: Vyjádření děkana (se zřetelem ke studijním výsledkům, zdravotní a sociální situaci studenta): S ohledem na výše uvedené nedoporučuji žádosti vyhovět nedoporučuji žádosti vyhovět, ale navrhuji úhradu poplatku formou splátek doporučuji odložit termín splatnosti poplatku do doporučuji poplatek snížit na 2/3 doporučuji poplatek snížit na 1/3 doporučuji poplatek prominout Dne:. Podpis:. Vyjádření prorektorky pro studium a pedagogickou činnost: Dne:. Podpis:. * vyplní studijní oddělení fakulty 20

21 Příloha č. 10 ke směrnici č. 6/2008 (Formulář pro výzvu za poplatek za studium) Logo fakulty Jméno, adresa studenta Univerzita Pardubice Studentská 95, Pardubice IČO Pardubice Č.j. Výzva k zaplacení dluhu Vzhledem ke skutečnosti, že jste dosud neuhradil/a poplatek spojený se studiem podle 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle vykonatelného pravomocného rozhodnutí o vyměření poplatku za studium č. j. ze dne Vás vyzývám k úhradě dlužné částky ve výši,- Kč. Dlužnou částku požadujeme zaplatit nejpozději do dvou týdnů po odeslání této upomínky. Tuto upomínku považujte za poslední pokus o smír. Pokud nebude do stanoveného termínu dlužná částka připsána na účet Univerzity Pardubice uvedený v rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, bude pohledávka postoupena k soudnímu vymáhání... titul, jméno a příjmení, funkce 21

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6),

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6), UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 3/2012 Věc Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice Působnost pro Uchazeče o studium, studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012 Číslo

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Článek 1 Předmět a působnost

Článek 1 Předmět a působnost UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 1/2013 Věc Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Působnost pro Zaměstnance a útvary Univerzity Pardubice Platnost 22. března 2013 Číslo jednací RPO/0056/12

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává SMĚRNICE Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014 kterou se vydává Postup Výstaviště Flora Olomouc,a.s. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl.

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor Obecní (městský) úřad odbor... (popř. bez označení) Vyřizuje :...,č. dveří... Telefon :... linka Čj. V...dne... HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM na místní poplatek... za rok 20.. Shora uvedený správce místních

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Mgr.Ivana Melichárková, ředitel školy Schválil: Mgr.Ivana Melichárková, ředitel školy Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více