ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J."

Transkript

1 vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem 6, Jihlava tel datum: 11/2011 stupe : studie zak paré. Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA íloha

2 1. Identifika ní údaje stavby Název stavební akce : Místo stavby : Humpolec Okres: Pelh imov Kraj: Vyso ina Generální projektant : PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod P íkopem 6, Jihlava Investor : sto Humpolec Stupe dokumentace : Studie Datum zpracování : listopad Základní údaje edm tem navrhované stavby je rekonstrukce ulic Husova a Školní v etn navazujících dopravních vazeb. Zájmová oblast ešená touto studií se nachází západn od centra m sta Humpolec, na katastrálním území Humpolec. Rozsah ešeného území je dán mezi k ižovatkou ulic Husova, Nerudova, Komenského a Rašínova, dále pak k ižovatkou ulic Školní a Hálkova. Stavba edpokládá návrh nové komunikace, která je navržena jako zklidn ná pro návrhovou rychlost 30 km/hod dopln ná o zklid ující prvky ve form zvýšených echod pro chodce. Vlastní komunikace v ulici Husova je navržena s ší kou jízdního pruhu 3m + vodící proužek 0,25m, komunikace v ulici Školní je navržena s ší kou jízdního pruhu 3m bez vodícího proužku. Návrh dále p edpokládá vymezení parkovacích stání a to tak, aby navržená stání nebránila v rozhledech p i výjezdu na hlavní komunikaci. Dále byly vymezeny plochy pro pohyb chodc, které jsou dopln ny o zelené plochy p ípadn výsadbu strom v návaznosti na již realizovanou ást v k ižovatce ulic Školní a Žižkova. Cílem studie je vymezení jednotlivých ploch pro dopravu, dopravu v klidu a pro pohyb p ších v etn zajišt ní jejich bezpe nosti i p echázení vozovky. Studie je dopln na o p edb žný odhad investic stavby. Technický návrh vychází ze stávajících ší kových možností v daném území, což je dáno p edevším vlastním uli ním prostorem, dále funk ními plochami a dle zadávacích podmínek investora. Studie obsahuje ideový návrh dopravního ešení, který vyplynul z terénních a situa ních podmínek území a dále podmínek zadavatele, proto pro další stupn projek ní p ípravy je možno provád t díl í zm ny v rozsahu nebo zp sobu ešení chto ástí (v etn d lení na jednotlivé etapy a úseky). Další zm ny budou do dokumentace zapracovávány b hem projednávání s orgány státní správy a dalších astník stavebních pop. jiných ízení v rámci stavby. Studie eší pouze situativní ešení bez výškového návrhu pozemních místních komunikací s napojením na stávající silni ní systém v etn návrhu k ižovatek. 1

3 3. P ehled výchozích podklad Jako výchozích podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito: Polohopis a výškopis p evzat z pracovišt GIS m sta Humpolec Zákres stávajících inženýrských sítí p evzat z GIS m sta Humpolec Katastrální mapa k.ú. Humpolec Výrobní výbor v pr hu zpracování studie Oprava ul. Školní, Žižkova v Humpolci (DMC Havl.Brod s.r.o.) SN Projektování místních komunikací SN Projektování k ižovatek na silni ních komunikacích SN Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení SN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky SN Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací Sou asn bylo využito výsledk projednávání studie b hem jejího zpracování a prohlídky budoucího staveništ. 4. Zd vodn ní stavby Na základ požadavku investora vznikla studie úpravy ulic Husova a Školní, kdy stávající vozovka je neúm rné široká a parkovaní vozidel není p esn vymezeno, rovn ž tak pohyb p ších zejména p i p echázení ulice není jednozna vymezen a to p edevším s ohledem na pohyb školák v této lokalit. Návrh p edpokládá novou komunikaci dopln nou o zklid ující prvky a vymezení parkovacích stání v etn návrhu p echod pro chodce. Návrhem dojde ke zlepšení dopravní situace v dané lokalit v etn pr jezd navrženými k ižovatkami, dojde ke zvýšení bezpe nosti chodc a to p edevším školák, kte í zde mají docházkové trasy. Navržená úprava navazuje na již realizovanou ást ulic Školní a Žižkova, kde je rovn ž p edpokládá zklidn ní dopravy a vymezení parkovacích stání a ploch pro p ší. 5. Souhrnný p ehled nárok Navrhovanou stavbu lze realizovat v cn ani asov samostatn, ovšem pro zachování pr jezdu po dobu stavby bude nutné její rozd lení na díl í ásti, které budou postupn realizovány, nabízí se d lení mezi jednotlivými k ižovatkami. Pro provád ní stavby se p edpokládá použití obvyklých technologií a materiál. Použity budou materiály a výrobky dostupné na trhu v R. Nevyskytnou se požadavky na dovoz za ízení, stavebních kapacit nebo licencí. Stavbu bude schopno realizovat více dodavatelských organizací se sídlem v R. Neo ekávají se zvýšené nároky na dodavatelské zajišt ní stavby - po ty pracovník a jejich kvalifikaci. Nedojde k likvidaci jiných za ízení, provoz ani výrobních kapacit. Na stavbu nejsou kladeny 2

4 urbanistické, architektonické nebo výtvarné požadavky, pouze pro další projek ní ípravu bude nutné vymezení materiálových prvk použitých pro navržené typy funk ních ploch. Stavbu nelze provád t podle opakované nebo typové dokumentace. Jde o stavbu pro nevýrobní ú ely. Nevzniknou výrobní provozy - nebude je nutné trvale zásobovat materiály, polotovary nebo výrobky. 6. Rozsah a len ní stavby Rozsah stavby je nejlépe patrný ze situa ních výkres. edpokládá se následující len ní na jednotlivé etapy realizace: REKONSTRUKCE ULICE ŠKOLNÍ REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA len ní dalších etap p ípadn podetap bude v dalších stupních projek ní p ípravy na základ požadavku investora. Vhodným ešením pro d lení na jednotlivé úseky je realizaci mezi stávajícími k ižovatkami. 7. Vazby stavby na okolní výstavbu Rekonstrukce ulic Školní a Husova má vazbu na již realizovanou ást v k ižovatce ulic školní a Žižkova, návrh rekonstrukce za lenil tuto stavbu v etn jejich vazeb, které respektují již realizované plochy. Další vazby jsou v majetkoprávních v cech a p íprav území pro výstavbu. Rovn ž bude nutno ešit i vazby a d lení stavby s ohledem na pr jezd zájmovým území a zajišt ní dopravní obsluhy v etn zásobování a s tím související zajišt ní objízdných tras. 8. Území výstavby, staveništ Území budoucího staveništ se nachází uprost ed smíšené zástavby v blízkosti centra m sta Humpolec. Uli ní prostor je tvo en souvislou zástavbou jak rodinných dom, tak i objekt ob anské vybavenosti. Územím výstavby budou dot eny pozemky v katastrálním území m sta Humpolce. Rozsah dot ení stávajících pozemk je z ejmý z výkr Zákres do kat. mapy. V budoucím staveništi se nachází vodovodní ady, kanalizace, sd lovací kabely ístupové sít, silová vedení NN a VN, rozvod ve ejného osv tlení, plynovody, metropolitní sí. Pro k ížení a soub hy platí SN Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Budoucí staveništ nezasahuje do ochranných pásem technických za ízení vyššího významu. Stávající komunikace v zájmovém území jsou opat eny žulovou dlažbou, proto byla zpracována hluková studie, která eší zdroje hluku ze stávající žulové dlažby a její p ípadné náhrady za asfaltový povrch, ípadn i omezení sm rodatné rychlosti vozidel. ed zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytý ení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území detektorem za p ítomnosti správc jednotlivých podzemních za ízení. V dokumentaci jsou tyto za ízení zakreslena 3

5 pouze informativn a nelze tudíž použít kót odmených z tohoto díla. Pro další stupe projektové p ípravy bude nutno ovení t chto sítí p ímo u správc t chto za ízení, v rámci této studie byly p evzaty podklady z GISu m sta Humpolec. Budoucí staveništ nezasahuje do ochranných pásem les, chrán ných ástí írody, atp. 9. Pé e o životní prost edí Realizací stavby budou zlepšeny životní podmínky ob an vyplývající z vybudování kvalitní infrastruktury, zlepšení pr jezdu vozidel a p edevším se zvýší bezpe nost silni ního provozu a chodc, rovn ž dojde ke zklidn ní dopravy v zájmovém území. Stavba nebude produkovat odpady. Nebude zne iš ovat ovzduší, lesy atp. Nezm ní se podmínky výkonu požární ochrany ani civilní obrany ve m st. Nedojde ke kácení souvislých ani solitérních stromových porost. V rámci studie byly navrženy plochy pro zele i pro následnou výsadbu stromových porost, které budou navazovat na stromy osazené v rámci úpravy ulic Školní a Žižkova. 10. Geodetické podklady, geologické podklady Jako geodetického podkladu pro zpracování dokumentace bylo použito polohopisné a výškopisné zamení zájmového území v mítku 1:1000, p evzaté z GISu m sta Humpolce - sou adnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geologický pr zkum a vzhledem k charakteru stavby bude nutno inženýrsko-geologický pr zkum p ípadn diagnostiku vozovky provést p ed zpracováním dalších stup projektové dokumentace. 11. Organizace výstavby edpokládá se, že navrhovanou stavbu bude pro po izovatele realizovat jeden tzv. "vyšší" nebo také "generální" dodavatel. Výb r takového dodavatele provede po izovatel (investor) výb rovým ízením podle platného zn ní Zákona o zadávání ve ejných zakázek. Po izovatel navrhované stavby bude ve smluvním vztahu pouze s tímto dodavatelem, nikoli s jeho p ípadnými subdodavateli. Nebudou nutné dovozy dodavatelských kapacit. Rozsah budoucího staveništ je dán rozsahem navrhovaných stavebních objekt - viz výkresy - Situace. Hranici staveništ tvo í hranice pozemk a vlastní uli ní prostor mezi stávajícími nemovitostmi, p ípadné další plochy pro z ízení staveništ bude ešit budoucí dodavatel stavby dle vlastních možností a pot eb. íjezd na staveništ bude po stávajících ve ejných komunikacích. i realizaci dojde k velkému p esunu hmot vyt žené zeminy a podklad p vodních vozovek. Veškeré plochy využívané pro pot ebu za ízení staveništ budou dodavatelem uvedeny do p vodního stavu nebo upraveny dle návrhu. 4

6 12. Souhrnné technické ešení popis navržených stavebních objekt 12.1 REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA Sm rové ešení Sm rové ešení vychází se stávající osy komunikace v ulici Nerudova, na kterou navazuje p ímým úsekem s následným obloukem R=150m. Dále trasa pokra uje v p ímé až k parkovišti p ed poštou, kde jsou navrženy dva protism rné oblouky pro vyhnutí trasy a zlepšení rozhled p i výjezdu z Lná ské ulice. Délka navržené úpravy je 140m Ší kové uspo ádání Ší kové uspo ádání je dáno kategorizací navrhované komunikace silnice dle SN a pro sm rov nerozd lenou silnici s neomezeným p ístupem MO2p je základní ší kové uspo ádání následující: jízdní pruh 2 x 3,00 m = 6,00 m vodící proužek 2 x 0,25 m = 0,50 m celková ší ka v korun 7,50 m pr jezdná (volná) ší ka 6,50 m Odvodn ní Odvodn ní ešené komunikace je zajišt no podélným a p ným sklonem vozovky do uli ních vpustí, které bude rovn ž nutno rekonstruovat a následn do kanaliza ního systému m sta REKONSTRUKCE ULICE ŠKOLNÍ Sm rové ešení Sm rové ešení komunikace vychází s již realizované ásti v k ižovatce ulic Školní a Žižkova, kde je navržen sm rový oblouk o polom ru R=215 m s p echodnicí délky 40m, na kterou je trasa vedena v p ímé až do konce úseku v k ižovatce s ulicí Hálkova. Délka návrhu úpravy komunikace iní 260 m Ší kové uspo ádání Ší kové uspo ádání je dáno kategorizací navrhované komunikace dle SN a MO2p je základní ší kové uspo ádání následující: jízdní pruh 2 x 3,00 m = 6,00 m vodící proužek - m celková ší ka v korun 7,00 m pr jezdná (volná) ší ka 6,00 m 5

7 Odvodn ní Odvodn ní ešené komunikace je zajišt no podélným a p ným sklonem vozovky. Odvodn ní komunikace se p edpokládá pomocí deš ových vpustí zaúst ných do kanalizace Parkovací stání Podél navržené úpravy vozovky ulic Školní a Husova byla navržena parkovací stání a to jak podélná, tak i kolmá. Ší ka podélným stání se p edpokládá 2,25m (resp.2,5m) s délkou 5,75 m a rozší ením u krajních stání. Kolmá stání jsou navržena v ší ce 2,5m a v délce 5,0m. Povrch navržených parkovacích stání se p edpokládá ze žulových kostek. Stání byla navržena tak, aby minimalizovala zásah do rozhledových polí k ižovatek a sjezd. V prostoru p ed poštou byla navržena jednosm rná ú elová komunikace v ší ce 4m dopln ná o oboustranná šikmá stání pro zajížd ní couváním tak, aby p i výjezdu m l idi zajišt n rozhled pro vyjetí vp ed ze stání. Na ulici Husova bylo navrženo celkem 21 kolmých stání a sedm stání podélných, p ed poštou je navrženo celkem 18 šikmých stání. V ulici Školní bylo navrženo 26 podélných stání a 8 kolmých stání bez zapo ítání již realizovaných stání v prostoru ulic Školní a Žižkova Chodníky, p ší trasy Stávající uli ní prostor za navrženou vozovkou a stáními byl dopln n o chodníky pro p ší se zachováním stávajících vjezd a sjezd. Chodníky v ulici Husova jsou vymezeny následn vlastní okolní zástavbou, v ulici Školní v prostoru navržených podélných stání je navržen chodník max. ší e 3m, který je následn p ed budou ZUŠ zúžen na 2m podle uli ního prostoru. edpokládaný povrch chodníku bude dlážd ný a to mozaikou z kamenné dlažby. Vjezdy budou rozlišeny jiným typem zadlážd ní. Osazené obrubníky se rovn ž p edpokládají kamenné P echody pro chodce Návrh úprav p edpokládá výstavbu nových p echod pro chodce na ulicích Husova a Školní, které budou provedeny jako zvýšené s dlážd ným povrchem. Navržený p echod pro chodce za autobusovou zastávkou v navazujícím prostoru ižovatky s ulicí Lná ská bude proveden v úrovni. Navržené p echody budou dopln ny o nasv tlení parabolickými sv tly s reflexním svislým dopravním zna ením, nasv tlení bude napojeno na rozvod ve ejného osv tlení. P echody jsou navrženy v minimální ší ce 4m Autobusová zastávka Stávající autobusová zastávka naproti pošt na Havlí kové nám stí bude upravena v rámci návrhu. P ibude zde za azovací pruh v délce 10m. V tomto za azovacím pruhu bude zachován stávající vjezd do obytné zóny. P edpokládaná ší ka zálivu je 3,4m. Navrženou úpravou dojde ke zp ehledn ní v míst p echázení vozovky, kde je uvažován p echod pro chodce. Dále pak k jednozna nému vymezení ploch p ed k ižovatkou, jelikož stávající zastávka navazovala na k ižovatku a ší ka vozovky v míst k ižovatky dosahovala 10m. 6

8 12.7. Silová a sd lovací vedení Sou ástí této studie je v rámci podmi ujících investic uvažováno s p eložkami sd lovacích a silových rozvod. Jedná se p edevším o p eložení silových vedení v prostoru p ed ZUŠ, kde jsou navržena podélná stání zasahující to t chto rozvod a dále pak díl í úpravy stávajících podzemních k ížení t chto vedení s navrženou vozovkou a parkovacími plochami. Pro další stupn projek ní p ípravy bude nutné provést ovení pr hu t chto vedení u správc a zajistit podmínky ochrany t chto vedení nebo jejich p eložení do nových tras. V rámci úpravy navržených zpevn ných ploch v prostoru ulic Husova a školní s vazbami i do okolních ulic bude nutné provést i celkovou rekonstrukci stávajícího ve ejného osv tlení a p ípadn jeho dopln ní podle navržených funk ních ploch a rovn ž i v místech uvažovaných p echod pro chodce. P edpokládá se rovn ž i nové osazení stožár ve ejného osv tlení v celém prostoru zájmového území vyjma již realizovaného prostoru ulic Školní a Žižkova. Požadavky na typy svítidel a jejich umíst ní budou ešeny v dalších stupních projek ní p ípravy podle požadavku investora Objekty následné úpravy území Po dokon ení stavebních prací se p edpokládá úprava okolního terénu dot eného výstavbou, p edpokládá se ohumusování navržených zelených ploch a následným zatravn ním, p ípadn osázením kv teny nebo drobné zelen. V prostoru ed obchodním a kulturním domem bude provedena výsadba stromk v aleji, která bude navazovat na alej osázenou v již realizované ásti v prostoru ulic Školní a Žižkova. Druhy d evin budou p edm tem dalších dokumentací Objekty p ípravy území Sou ástí p ípravy území pro následnou obnovu zpevn ných a nezpevn ných ploch bude p edevším odstran ní stávajících zpevn ných povrch v etn podkladních vrstev s následným urovnáním plán. P vodní podkladní vrstvy budou odvezeny na skládku, pokud bude nap íklad diagnostikou vozovky zjišt no, že je lze podmíne použít budou následn recyklovány a použity zp t do podkladních vrstev. Kryty stávajících povrch z dlažby budou rozebrány a b hem stavby uloženy na mezideponii a následn použity pro obnovu zpevn ných ploch. Asfaltové kryty budou odfrézovány a odvezeny na stavební dv r správce komunikace, kde budou uskladn ny a lze je následn použít na kryty z recyklovaných vrstev. 13. Záv r Jak z této zprávy postupn vyplývá pro následnou výstavbu zpevn ných ploch je nutno navrhnout harmonogram vlastního postupu stavebních prací po jednotlivých etapách v etn zajišt ní finan ních prost edk. Dále je nutno p edb žn zajistit pr chozí koridory pro objízdné trasy a do asné dopravní zna ení po dobu stavby etn ešení zásobování a dopravní obsluhy v rámci staveništ a jeho okolí. Pro další stupn projek ní p ípravy je nutno zejména již podrobn ji ešit ípadné p eložky stávajících podzemních inženýrských sítí, rovn ž bude vhodné zajistit od správc t chto sítí souhlas se stavbou a vyzvat je p ípadn k provedení úprav na jejich za ízení p ed provedením finálních nových povrch, aby tyto nebyly následn narušovány p ípadnými haváriemi nebo poruchami. 7

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více