Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť"

Transkript

1 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Hodnocení výkonu pracovišť Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť Jiné úspěchy klinik a ústavů (pravidelně aktualizovaný přehled jiných úspěchů řazený podle pracovišť) Hodnocení úspěchů (vstup do aplikace pro hodnotitele a pravidelně aktualizovaný souhrnný přehled jiných úspěchů) Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován Prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období. Prozatímní rozpočet je dán jako 95 % částky Rozpočtu pracoviště z minulého rozpočtového období, počítáno měsíčně. Způsob stanovení rozpočtu na základě hodnocení pracovišť Hodnoceny jsou 1. Objem výuky 2. Kvalita výuky 3. Věda a výzkum 4. Jiné úspěchy

2 1. Objem výuky Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400, Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím akademickém roce výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce). Doktorská výuka Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v roce doktorského studijního programu (DSP) a počet úspěšných absolventů studia. a. Za každého studenta ročníku prezenční i kombinované formy studia bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. b. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. c. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele. 2. Kvalita výuky

3 Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky. Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (=nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. 3. Věda a výzkum Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává. Publikace Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky. Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub). Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího při shodě pozic vždy ale pouze jednou) mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1 b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi

4 ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek. 4. Jiné úspěchy a. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především: i. autorství učebních textů a monografií, ii. dosažení mimořádných léčebných výsledků, iii. pořádání odborných akcí, konferencí, iv. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií, v. domácí a zahraniční ocenění, vi. pořádání výukových akcí nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání), vii. významné popularizační a mediální aktivity, viii. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení, ix. patenty. b. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.: i. objem pregraduální výuky, ii. doktorská výuka, iii. publikační aktivita již hodnocená (viz výše), iv. výsledky ankety studentů. c. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech. Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého.

5 Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Archiv Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2017 Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován Prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období. V roce 2017 bude Prozatímní rozpočet dán jako 95 % částky Rozpočtu pracoviště 2016, počítáno měsíčně. Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2017 na základě hodnocení pracovišť Hodnoceny jsou 1. Objem výuky 2. Kvalita výuky 3. Věda a výzkum 4. Jiné úspěchy 1. Objem výuky Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2016/2017) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské

6 obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400, Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím akademickém roce (tj. v r. 2017/18) výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2016/2017) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce). Doktorská výuka Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2016/17 a počet úspěšných absolventů studia. a. Za každého studenta ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. b. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi a , získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2015, 2016 a 2017). Pro rozpočet roku 2017 se tedy hodnotí absolventi v období až c. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou

7 přiděleny pracovišti školitele. 2. Kvalita výuky Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (=nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka za anketu pro rozpočet 2017 je 4 mil. Kč. Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky). 3. Věda a výzkum Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává. Publikace Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2017 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2014, 2015

8 a 2016). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub). Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího při shodě pozic vždy ale pouze jednou) mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1 b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek. 4. Jiné úspěchy a. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především: 1. autorství učebních textů a monografií, 2. dosažení mimořádných léčebných výsledků, 3. pořádání odborných akcí, konferencí, 4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií, 5. domácí a zahraniční ocenění, 6. pořádání výukových akcí nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání), 7. významné popularizační a mediální aktivity, 8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení, 9. patenty. b. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.: 1. objem pregraduální výuky,

9 2. doktorská výuka, 3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše), 4. výsledky ankety studentů. c. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy z let 2014 až 2016 pro hodnocení v roce 2017). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je v r cca 2 mil. Kč. Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období. Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2016 Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období.

10 Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2016 na základě hodnocení pracovišť Hodnoceny jsou 1. Objem výuky 2. Kvalita výuky 3. Věda a výzkum 4. Jiné úspěchy 1. Objem výuky Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2015/2016) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400 Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím ak. roce (tj. v r. 2016/17) výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2015/2016) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce). Doktorská výuka

11 Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2015/16 a počet úspěšných absolventů studia. a. Za každého studenta ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. b. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi a , získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014, 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2016 se tedy hodnotí absolventi v období až c. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele. 2. Kvalita výuky Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých

12 kritérií výuky. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka za anketu pro rozpočet 2016 je 4 mil. Kč. Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky). 3. Věda a výzkum Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává. Publikace Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2016 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2013, 2014 a 2015). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub). Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího při shodě pozic vždy ale pouze jednou) mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1 b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek. 4. Jiné úspěchy a. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné

13 aktivity mohou obsahovat především: i. autorství učebních textů a monografií, ii. dosažení mimořádných léčebných výsledků, iii. pořádání odborných akcí, konferencí, iv. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií, v. domácí a zahraniční ocenění, vi. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání), vii. významné popularizační a mediální aktivity, viii. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení, ix. patenty. b. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.: i. objem pregraduální výuky, ii. doktorská výuka, iii. publikační aktivita již hodnocená (viz výše), iv. výsledky ankety studentů. c. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy z let pro hodnocení v roce 2016). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště

14 získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je v r cca 2 mil. Kč. Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období. Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2015/16 Od roku 2016 bude pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Jeho definitivní výše může být stanovena až poté, co bude schválen rozpočet 2. LF UK předpoklad je vždy v květnu daného kalendářního roku. Pro období leden až květen bude vždy stanovován prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období. Pro období od srpna 2015 do konce prosince 2015 bude pracovištím stanoven tzv. krátký rozpočet Pouze pro potřeby výpočtu krátkého rozpočtu 2015 a prozatímní části rozpočtu r bude vyčíslen rozpočet 2015/16 na základě podobných principů, jako byly doposud stanovovány rozpočty pracovišť akademických let a které jsou uvedeny dále. Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2015/2016 na základě hodnocení pracovišť Hodnoceny jsou 1. Objem výuky

15 2. Kvalita výuky 3. Věda a výzkum 4. Jiné úspěchy 1. Objem výuky Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400 Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce). Doktorská výuka Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2014/15 a počet úspěšných absolventů studia. a. Za každého studenta ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. b. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky

16 lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi a , získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014, 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2015 (resp. 2015/16) se tedy hodnotí absolventi v období až c. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele. 2. Kvalita výuky Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014). Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka je cca 4 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky). 3. Věda a výzkum

17 Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává. Publikace Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2015 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2012, 2013 a 2014). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub). Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího při shodě pozic vždy ale pouze jednou) mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1 b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek. 4. Jiné úspěchy a. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především: i. autorství učebních textů a monografií, ii. dosažení mimořádných léčebných výsledků, iii. pořádání odborných akcí, konferencí, iv. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií, v. domácí a zahraniční ocenění, vi. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy

18 v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání), vii. významné popularizační a mediální aktivity, viii. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení, ix. patenty. b. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.: i. objem pregraduální výuky, ii. doktorská výuka, iii. publikační aktivita již hodnocená (viz výše), iv. výsledky ankety studentů. c. Každé pracoviště dodá k vystavení na web 5 svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy např. z let 2012 až 2014 pro hodnocení v roce 2015). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je cca 2 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok Dílčí částka pro každou kapitolu je

19 matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období. Pozn.: Pro každé pracoviště bude vypočten rozpočet pro rok 2015/2016 odpovídající: 1. skutečnému objemu výuky v ak. roce 2014/15, včetně příspěvku za studenty DSP (tj. za úspěšné absolventy DSP z předchozích tří let pro rok 2015/2016 za absolventa, který ukončil v období mezi a ) a včetně volitelných předmětů v r. 2014/15, 2. kvalitě výuky v předchozích třech akademických letech (tj. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), 3. publikační aktivitě tří ukončených předchozích kalendářních roků tj. pro rozpočet 2015/2016 za publikační aktivitu z let 2012 až 2014, 4. jiným úspěchům tří ukončených předchozích kalendářních roků tj. pro rozpočet 2015/2016 za úspěchy z let 2012 až Rozpočet vypočtený pro r. 2015/16 bude sloužit jako podklad pro 1. tzv. krátký rozpočet stanovený pro období 8/ /2015. Pracoviště bude mít stanoven krátký rozpočet jako pět dvanáctin z vypočteného rozpočtu 2015/16, 2. tzv. prozatímní rozpočet platný na počátku roku 2016 až do stanovení definitivního rozpočtu kal. roku Tj. pro období 1/2016 5/2016 pracoviště budou mít k dispozici částku úměrnou rozpočtu 2015/16, která bude upřesněna na počátku r Pro kalendářní rok 2016 bude stanoven rozpočet pracovišť 2016, jehož definitivní částka pro každé pracoviště bude určena podle rozpočtových pravidel pro r poté, co bude schválen rozpočet fakulty (předpoklad v květnu 2016).

20 Hodnocení výkonu pracovišť 2014/2015 Hodnocení pracovišť a rozpočet pro rok 2014/ Objem výuky Hodnoceny jsou: 2. Kvalita výuky 3. Věda a výzkum 4. Jiné úspěchy 1. Výuka kvantitativně je hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400, Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. V doktorské výuce (body b až d) jsou hodnocenými parametry aktuální počet studentů v roce doktorského studijního programu (DSP) a počet úspěšných absolventů studia. a. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF UK v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce). b. Za každého studenta ročníku prezenční i kombinované formy doktorského studia zapsaného k datu bude pracovišti přiznán v následujícím kalendářním roce příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství. c. Za každého úspěšného absolventa doktorského studia, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi a , získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014,

21 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2014 se tedy hodnotí absolventi v období až d. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele. 2. Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014). a. Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky. b. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka je cca 4 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky). 3. Věda a výzkum. Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana), a dále se proto do hodnocení nezapočítává. a. Publikace

22 i. Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2014 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2011 až 2013). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub). ii. Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI. iii. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího při shodě pozic vždy ale pouze jednou) mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1 b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek. 4. Jiné úspěchy a. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především: i. autorství učebních textů a monografií, ii. dosažení mimořádných léčebných výsledků, iii. pořádání odborných akcí, konferencí, iv. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií, v. domácí a zahraniční ocenění, vi. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání), vii. významné popularizační a mediální aktivity, viii. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení, ix. patenty.

23 b. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.: i. objem pregraduální výuky, ii. doktorská výuka, iii. publikační aktivita již hodnocená (viz výše), iv. výsledky ankety studentů. c. Každé pracoviště dodá k vystavení na web 5 svých úspěchů či významných aktivit v předchozích 3 letech (tedy např. z let 2011 až 2013 pro hodnocení v roce 2014). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je cca 2 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Částka na mzdové prostředky bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období. Pozn.:

24 Pracoviště dostane do rozpočtu na rok 2014/2015 částku: 1. odpovídající reálnému objemu výuky v tomto období, včetně příspěvku za studenty DSP, 2. za úspěšné absolventy DSP z předchozích třech let pro rok 2014/2015 za absolventa, který ukončil v období mezi a , 3. za kvalitu výuky v předchozích třech akademických letech (včetně roku 2013/2014), 4. za publikační aktivitu třech ukončených předchozích kalendářních roků pro rok 2014/2015 za publikační aktivitu z let 2011 až 2013, 5. za jiné úspěchy třech ukončených předchozích kalendářních roků pro rok 2014/2015 za úspěchy z let 2011 až Vydáno: / Poslední aktualizace: / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D. URL zdroje (upraveno :55):

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1.

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015 Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98

Více

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY METODICKÝ POKYN DĚKANA Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc OBSAH: Kvantifikace pracovních

Více

FŽP v roce 2013 PEDAGOGIKA. Financovaní studenti 2013/14: B1 615 N1 328 P (5) Vývoj počtu uchazečů

FŽP v roce 2013 PEDAGOGIKA. Financovaní studenti 2013/14: B1 615 N1 328 P (5) Vývoj počtu uchazečů v roce 2013 PEDAGOGIKA Financovaní studenti 2013/14: B1 615 N1 328 P1 38 + (5) 2000 1800 1600 1400 Vývoj počtu uchazečů 1200 1000 800 600 přihlášky Bc. zapsaní Bc. přihlášky Ing. zapsaní Ing. 400 200 0

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2017 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Článek 1 1. Cena děkana PřF UP v Olomouci udělovaná autorským kolektivům

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2016 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Opatření děkana č. 9/2014

Opatření děkana č. 9/2014 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Opatření děkana č. 9/2014 Opatření děkana č. 9/2014 kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2019 Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4)

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Opatření děkana č. 11/2018 Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 10. října2018) Stipendia jsou na

Více

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV č.j. 09/0025/16 Vodňany, 14.1.2016 Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV Rozhodnutí děkana vychází ze Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Vyhláška děkana FAV 6D/2017

Vyhláška děkana FAV 6D/2017 Vyhláška děkana FAV 6D/2017 Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Habilitační

Více

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Aktuální kritéria pro habilitační řízení

Více

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tato Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER SLEZSKÉ

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Metodický pokyn č. 8/2017 pro přípravu a správu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studentská grantová soutěž ČVUT (dále jen SGS) se řídí těmito hlavními

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Hospodářská směrnice. pro Přírodovědeckou fakultu UP. na rok 2014

Hospodářská směrnice. pro Přírodovědeckou fakultu UP. na rok 2014 3/2014 3/2014 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPATŘENÍ DĚKANA PŘF Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2014 Obsah: Metodika dělení rozpočtu Zpracoval: sekretariát

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Opatření děkana PřF JU č. D 79 ze dne 1. června 2017

Opatření děkana PřF JU č. D 79 ze dne 1. června 2017 Opatření děkana PřF JU č. D 79 ze dne 1. června 2017 O udělování stipendií: - prospěchového stipendia, - prémiového stipendia za vynikající studijní a badatelské výsledky, - prémiového stipendium za vynikající

Více

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Datum vydání: 29. 6. 2018 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Účinnost: od 1. 7. 2018 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Směrnice děkana č. 8/28 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Úvod 1. Cílem Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně (dále Hodnocení)

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 I. Akademičtí pracovníci 1. Podpora poskytnutého tvůrčího volna Zdroj financování celoškolské

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 1/2019 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP I. ÚVODNÍ

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydal: děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 12. 3. 2018 VYHLÁŠKA ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

Více

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3 XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 12. prosince 2013 Bod programu: 3 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ HODNOCENÍ VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI PRACOVIŠŤ AV ČR ZA LÉTA 2010 2014 1 Principy

Více

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Věc: Rozpočet FBI na rok 2012 V Ostravě 3. 5. 2012 Č.j. 157/2012-010

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 19/2010

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 19/2010 Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 19/2010 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP Akademičtí pracovníci FF UJEP vykazují své vědecko-výzkumné,

Více

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura Rozhodnutí rektorky č. 211 / 2016 Den vydání: 15. 12. 2016 Den účinnosti: 15. 12. 2016 Zpracoval: Odbor výzkumu a vývoje Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, ředitel

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Obor řízení je nutné vždy posuzovat s přihlédnutím k typu (habilitační řízení, řízení ke jmenování

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2011 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2011 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce v oboru ekonomie a managementu zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

S měrnice děkana č. 3/2019 Z ásady t vo r b y a sprá vy r o z počtu FRRMS p r o rok 2019

S měrnice děkana č. 3/2019 Z ásady t vo r b y a sprá vy r o z počtu FRRMS p r o rok 2019 S měrnice děkana č. 3/2019 Z ásady t vo r b y a sprá vy r o z počtu FRRMS p r o rok 2019 Určeno: všem pracovníků a studentům Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií č. j.: 93032019-391 Zpracovatel:

Více

Směrnice děkana č. 2/2007

Směrnice děkana č. 2/2007 Směrnice děkana č. 2/2007 INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 1. Úvodní ustanovení Interní grantová agentura (IGA) Přírodovědecké fakulty Univerzity

Více

Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF

Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF Interní grantová agentura PEF Seminář pro žadatele 8.1.2019 Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Předseda komise IGA PEF Program semináře Účel IGA Dokumenty IGA IGA PEF ČZU v Praze Harmonogram a principy grantové

Více

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze Příloha k opatření rektora č. 9/2014 Část 1.1 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny na Univerzitě Karlově v Praze Habilitační práce musí odpovídat

Více

Soutěž o projekty Specifického výzkumu prováděného studenty (IGA) na PF UP

Soutěž o projekty Specifického výzkumu prováděného studenty (IGA) na PF UP Soutěž o projekty Specifického výzkumu prováděného studenty (IGA) 2019 2020 na PF UP Prioritní téma projektů je Právo a společnost. V roce 2019 PF UP přijímá: a) žádosti o standardní projekty IGA projekty

Více

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 662 15 B R N O SMĚRNICE Č. 3/2011 ze dne 25. listopadu 2011 o zásadách studentské grantové soutěže Rektor vydává tuto

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

FAKTA A ČÍSLA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

FAKTA A ČÍSLA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 2016 FAKTA A ČÍSLA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA www.osu.cz / alive.osu.cz OBSAH Základní údaje 4 Studium 5 Studenti 6 Absolventi 8 Zájem o studium 10 Akademičtí pracovníci 12 Sociální záležitosti studentů a

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

DOKTORSKÉ ( POSTGRADUÁLNÍ ) STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK

DOKTORSKÉ ( POSTGRADUÁLNÍ ) STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK DOKTORSKÉ ( POSTGRADUÁLNÍ ) STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK Jaroslav Roh 11. 3. 2019 Studium otevřeno: absolventům magisterského studia FaF UK (Farmacie, Zdravotnická bioanalytika) absolventům magisterských

Více

Počet stran: 6 Počet příloh: - Platnost ode dne: Účinnost ode dne: Zneplatněno dne:

Počet stran: 6 Počet příloh: - Platnost ode dne: Účinnost ode dne: Zneplatněno dne: N aříze ní děkana č. 8/2019 M o ti va ční pr ogram na podpor u říze ní kariéry akade mickýc h p racovn íků Fakult y r egionální ho rozvo je a me zi národních s t udi í Mendelovy univerzi t y v B r ně akademickým

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

ŽÁDOST O AKREDITACI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU SVĚTELNÝ DESIGN STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ

ŽÁDOST O AKREDITACI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU SVĚTELNÝ DESIGN STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ ČINOHERNÍ REŽIE DIVADELNÍ DRAMATURGIE SCÉNOGRAFIE ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ MAGISTERSKÝCH NENAVAZUJÍCÍCH

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice červen 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice červen 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále AK) rozhodla na svém zasedání

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 11. 2018 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2017

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2017 č. Pravidla a požadavky pro doktorské studijní programy (DSP) na FLD Pravidla a požadavky: 1) Individuální studijní plán (ISP) Předměty stanovené příslušnou oborovou radou (OR): * pokud student složí podobně

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 17. dubna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle:

Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle: Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle: Cíl 1: Aktualizace vnitřních předpisů dle novely vysokoškolského zákona Akce: revize vnitřních předpisů, zapracování požadavků dle novely vysokoškolského

Více