ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ ÁKLANÍ ŠKOLA VARNSORF, NÁĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES ĚČÍN srpen 2014 ředitel školy: gr. Bc. Václav emler

2 ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace Směrnice č. 26 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA Číslo jednací: Š/89/2012/3 Spis.znak: A.1.4. Skart.znak: A 10 Vypracoval: Schválil: gr. Bc. Václav emler gr. Bc. Václav emler Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Pedagogická rada projednala dne:

3 OBSAH 1 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU aměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN Učební plán 1. stupeň Učební plán 1. stupeň RV AJ Třída s upraveným vzdělávacím programem Učební plán 2. stupeň ročník UČEBNÍ OSNOVY PRAVILA PRO HONOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace chování žáků Š Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků Š astní hodnocení školy Stanovení cílů Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy Nástroje ke zpracování autoevaluace... 36

4 1 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro ákladní vzdělávání ákladní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace edkladatel název školy: ákladní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace adresa: náměstí E. Beneše 469, Varnsdorf ředitel školy: gr. Bc. Václav emler telefon: www: IČO: RE-IO: koordinátor: gr. Alice Fryblíková zřizovatel: ěsto Varnsdorf název: ěsto Varnsdorf adresa: nám. E. Beneše 470, Ústecký kraj, okres ěčín kontakty: tel.č

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Úplnost a velikost školy Škola je umístěna na náměstí v centru města, v sousedství ěstského úřadu města Varnsdorf. ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše je úplná škola s devíti postupnými ročníky. le demografického vývoje jsou otevírány paralelní třídy. Běžně se škola pohybuje v rozmezí tříd. Třída s upraveným vzdělávacím programem je otevírána na základě povolení KÚ od roku V případě paralelních tříd je na prvním stupni třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, na druhém stupni sportovní, resp. třída s rozšířenou výukou ICT a přírodovědných předmětů. Budovy a prostory školy jsou koncipovány pro 420 žáků, škola je naplněna do stavu 340 vzhledem k činnosti specializovaných učeben. b) Vybavení školy ateriální Škola je dobře vybavena učebnicemi, učební pomůcky se průběžně modernizují. i výuce různých předmětů je využíván výukový SW a internet (cizí jazyky, fyzika, chemie, výtvarná výchova aj.). Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici knihovna a studovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Prostorové Škola tvoří jeden souvislý celek se školní družinou pro žáky 1. stupně, školní kuchyní s jídelnou, která je však samostatným subjektem, a hřištěm. V přízemí školní budovy jsou situovány třídy prvního stupně, sborovna prvního stupně, místnost pro konzultace s rodiči a návštěvy. Ve druhém podlaží jsou třídy pátých a čtvrtých ročníků a druhého stupně, ředitelna, kancelář zástupce školy, sborovna, kancelář ekonomky školy, učebna výpočetní techniky a kabinety se sbírkami, ve třetím podlaží učebny druhého stupně, odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna fyziky chemie-biologie, kabinety se sbírkami, učebna výpočetní techniky a studovna. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. toho vychází i potřeba vybavenosti školy touto technikou. Škola byla vybavena počítačovými stanicemi v rámci projektu Internet do škol, další stanice získala vlastní iniciativou. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů, je určena učebna INF I výpočetní techniky s 25 stanicemi propojenými do sítě, učebna INF II se 13 stanicemi. Učitelé mají k dispozici osobní notebooky, které využívají při výuce. e všech stanic je přístup na internet. Každý pedagogický pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. V kanceláři zástupce ředitele a v pracovně 1. stupně jsou umístěny kopírky pro potřeby učitelů, popř. žáků. 2

6 Škola má vybavenou učebnu dílen, učebnu domácích nauk, modernizovala vybavení odborné učebny fyzika-chemie-biologie (nové žákovské stanice, PC, diaprojektor, IAT), postupně modernizuje vybavení kmenových tříd (dataprojektory, plátna, IAT) Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je v prvním podlaží umístěn nápojový a potravinový automat. V každém podlaží školy je sociální zařízení. Osvětlovací tělesa ve třídách splňují hygienické normy (modernizovány v roce 2008). c) arakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně 20 učitelů s plným či částečným úvazkem a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých pedagogů až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové proškolení pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to na 1. stupni. Všichni pedagogové na 1. stupni mají předepsanou kvalifikaci, na 2. stupni si někteří učitelé zvyšují kvalifikaci studiem na vysokých školách. Na škole pracují 2 výchovní poradci, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a metodik primární prevence. Vzhledem k zaměření školy jsou ve sboru pedagogové s kvalifikací přírodovědných předmětů i kvalifikovaní pedagogové pro výuku jazyků a tělesné výchovy. d) arakteristika žáků Kromě žáků z Varnsdorfu tvoří část žáci dojíždějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. louholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH. Integrovaní žáci jsou vzděláváni dle doporučení PPP nebo SPC, případně skupinově ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. e) Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy dětí, organizuje návštěvy divadla, sportovní akce a soutěže, realizuje své vlastní projekty. imo činnosti výchovně vzdělávací plní Š funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před, nebo po skončení vyučování. f) Projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Projekty na prvním stupni realizují vyučující po vzájemné konzultaci jako projekty pro celý první stupeň, jako třídní projekty či monoprojekty menšího rozsahu a menší časové náročnosti. Práci na projektech vyučující organizují v souladu s průřezovými tématy, především Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. 3

7 Projekty na druhém stupni jsou organizovány především jako projekty a miniprojekty třídní, jako celoškolní celoroční projekt je realizován projekt Školní akademie, která je prezentací celoroční práce žáků. Škola v rámci svého projektu organizuje Atletiku pro 1. stupeň Š a Podzimní hry pro 2. stupeň Š ve Varnsdorfu. Projektem dlouhodobě organizovaným je Celoroční soutěž tříd v různých disciplínách (součástí této soutěže je Sportovní den 2x ročně). Sportovní soutěže a projekty se sportovní tematikou jsou uvedeny v osnovách tělesné výchovy pro 2. stupeň. V období září - říjen se uskutečňuje Kurz chování a jednání za mimořádných situací pro všechny žáky a pedagogy školy, dvakrát ročně se provádí nácvik evakuace budovy při cvičném požárním poplachu. Škola organizuje povinný plavecký výcvik pro žáky 1. stupně ve 3. a 4. ročníku, pro ostatní třídy 1. stupně je škola nabízí taktéž. Součástí výuky TV v 1. a 2. třídě je bruslení. Na 1. i 2. stupni probíhají každoročně lyžařské výcviky, které podporují akci Pohybem proti drogám. Žáci se účastní i akcí pořádaných jinými organizacemi. Škola je zapojena do příhraniční spolupráce (sportovní soutěže, kulturní akce, vzájemné návštěvy). 1. stupeň Čtvero ročních období - projekt ve všech ročnících 1. stupně, v aktuálním ročním období, promítá se do všech předmětů en s knihou - projekt zaměřený na rozvoj a podporu čtenářství, vede žáky k úctě ke knize a literatuře jako kulturním hodnotám Naše město - projekt k hlubšímu poznání města a jeho okolí, náročnost úkolů je stupňována podle ročníku 2. stupeň Projekty jsou realizovány v jednotlivých předmětech jako tzv. miniprojekty ve výuce dle aktuální situace ve škole, ve společnosti. Náročnost se odvíjí dle úrovně žáků a možností práce s odbornou literaturou a přístupu žáků k internetu - viz. učební osnovy. g) Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádá en otevřených dveří, sportovní soutěže pořádá škola i pro okolní školy, na návštěvu zveme i mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu (od roku 2009 tříčlenná). Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy, 1 člen zvolený zřizovatelem města a 1 člen zvolený z řad zákonných zástupců žáků školy. 1 ákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna

8 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se správou NP České Švýcarsko, s Technickými službami ěsta Varnsdorf a s odborem Životního prostředí ěsta Varnsdorf. Škola se zapojila do sběru separovaného odpadu (papír, PET lahve), kde končí v rámci města na prvních místech. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s ěstskou knihovnou ve Varnsdorfu, ěstským divadlem a kinem. ormace o dění ve škole jsou zveřejňovány především v Hlasu severu a na webových stránkách školy. 5

9 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU 3.1 aměření školy Název Školního vzdělávacího programu vychází z filozofie školy /zaměření na žáka a jeho osobnostní rozvoj/. ajišťuje připravenost žáka k dalšímu studiu i připravenost pro běžný život v souvislosti a závislosti na společenských změnách. Škola má dlouholetou tradici jako škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (změna od roku 2007 výuka PP a INF). Ve školním vzdělávacím programu na tuto tradici navazujeme ("PP třídy") a rozšiřujeme zaměření v "nematematických" třídách na sportovní hry a prevenci sociálně patologických jevů ("E třídy"). Výuka cizích jazyků je posílena nad rámec RVP povinnou výukou od 1. ročníku (upřednostněna je angličtina), rozšířenou výukou na prvním stupni a nepovinnou výukou. Pro vzdělávání dětí se zájmem o anglický jazyk jsou navíc připraveny učební osnovy třídy RV AJ. Od roku 2013 musí škola povinně začlenit do svých učebních plánů další cizí jazyk, pro osmý ročník školního roku 2013/2014 v dotaci 3 hodin týdně (následně i v devátém ročníku), u sedmého ročníku školního roku 2013/2014 po 2 hodinách týdně s pokračování v osmém a v devátém ročníku. Výuka ormačních a komunikačních technologií na 1. stupni má časovou dotaci po jedné hodině ve 4. ročníku a v 5. ročníku. E třídy mají posílenu tělesnou výchovu a sport jako účinný nástroj v prevenci sociálně patologických jevů. Volitelné předměty umožňují žákům rozšíření a doplnění vzdělávání podle jejich potřeb, zájmů a talentu. Usilujeme o to, abychom - naučili žáky takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v životě, tzn. práce s informacemi, komunikativní dovednosti, efektivní spolupráce, orientace v praktickém životě, zdravé sebevědomí, sebekázeň, prezentace vlastní práce, schopnost naslouchat, věcně diskutovat a přiměřeně reagovat na projevy jiných, vzájemný respekt a úcta; - žáky naučili komunikovat v cizím jazyce na úrovni základní komunikace; - žáky vedli k využívání komunikačních a informačních technologií k jejich osobnímu rozvoji a budoucímu profesnímu růstu; - vedli žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu a dalším ušlechtilým zálibám; - věnovali všem žákům péči, kterou ze strany školy potřebují; - zajistili všeobecné vzdělání pro všechny s ohledem na individuální potřeby a dispozice; - žáky připravili na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na SŠ. Usilujeme o rozvoj silných stránek školy a maximálně chceme eliminovat a napravovat to, co považujeme za naše nedostatky. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence 6

10 Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a práci s nimi; - žáky vedeme k sebehodnocení; - individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch; - žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost; - žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád; - snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos; - zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly s ohledem na jejich dispozice. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit; - ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan, Pythagoriáda apod.); - při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života; - žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat; - žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu; - k řešení problému užíváme projekty a miniprojekty; - žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, plánování, přípravě, realizaci, prezentaci a hodnocení; - podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu; - učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných; - začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování; - podporujeme komunikaci, přátelské vztahy a zdravou soutěživost s jinými školami. 7

11 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých - během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení; - sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, na sportovních soutěžích, při realizaci projektů apod.); - vedeme žáky ke schopnosti střídat role ve skupině; - dbáme na respektování a dodržování společně dohodnutých pravidel chování a pravidel obecně platných; - vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy; - učíme žáky základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti - ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování; - vedeme žáky k respektování a dodržování školní řádu; - klademe důraz na environmentální výchovu; - žáky vedeme k třídění odpadů; - vedeme žáky k sebekázni a zodpovědnému chování. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do vzdělávací oblasti Svět práce; - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci; - motivujeme žáky k zodpovědnému přístupu k plnění úkolů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Nejčastější skupinou jsou na naší škole žáci se zdravotním postižením, zejména s vývojovými poruchami učení a chování. V podmínkách naší školy probíhá vzdělávání těchto žáků formou integrace do běžných tříd a podle potřeby je jim věnována ambulantní péče pod vedením pedagogů, kteří absolvovali kurzy zaměřené na specifické vývojové poruchy učení a chování. Jejich rozvrh je rozšířen o hodiny Speciálních pedagogických činností, ve kterých mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v malých skupinkách, vhodnými pomůckami, využíváním PC programů. Ke všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami volíme individuální přístup, pro ty, jejichž zdravotní postižení to vyžaduje, jsou na příslušný školní rok vypracovávány individuální vzdělávací plány, které vycházejí z diagnostiky odborného pracoviště - pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. S těmito odborníky pravidelně spolupracujeme, konzultujeme vhodné postupy, při své práci využíváme jejich rad a doporučení. Od školního roku 2012/2013 bude na škole zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem, kterou povede učitelka s kvalifikací speciální pedagog. 8

12 Všichni pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami seznámeni a v rámci svých předmětů se snaží o vytvoření "pohodové" pracovní atmosféry (klid, pochopení problému, individuální přístup). i práci s těmito žáky maximálně využívají kladné motivace. o nápravy zapojujeme také rodiče, kteří dbají na pravidelnou každodenní přípravu dítěte, nutný je též zájem žáka; pouhá individuální péče ve škole by byla nedostačující. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou také integrováni do běžných tříd. i plánování a realizaci jejich vzdělávacího procesu /organizaci činností, stanovování obsahu, forem i metod výuky/ vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních potřeb žáka. ohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení žákových výsledků. Žák má možnost využívat vhodné specifické pomůcky a učebnice. Samozřejmostí je individuální přístup všech pedagogů i vypracování individuálního vzdělávacího plánu, na jehož konečné podobě spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. S žádostí o spolupráci se obracíme také na školy, které mají v dané oblasti zkušenosti, ale i na odborníky z dalších rezortů /SPC/, kteří v některých případech navštěvují vzdělávací proces žáků a doporučují další postup při jejich vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného. Těmto žákům věnujeme individuální nebo skupinovou péči, volíme vhodné přístupy, výukové postupy, způsoby organizace výuky, metody a formy práce. Snažíme se o příznivé společenské klima ve třídách a celé škole. Pravidelně komunikujeme s rodiči, spolupracujeme s odborníky (psychologem, speciálním pedagogem, sociálním odborem Ú). Naší snahou je vytvořit všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky umožňující rozvoj jejich vnitřního potenciálu, podporující jejich sociální integraci a směřující k jejich odpovídajícímu budoucímu pracovnímu uplatnění. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných i vytváření podmínek vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme o vytvoření maximálně pozitivního klimatu tak, aby tito žáci měli dostatek příležitostí k vytvoření správného sebeobrazu a využití vlastních schopností. Hledáme společně s nimi správnou komunikační hladinu, vytváříme jim podnětné a vstřícné prostředí. ohledňujeme ve svém přístupu jejich osobnostní strukturu, napomáháme jim při včleňování do přirozené vrstevnické skupiny bez popírání jejich vlastních schopností. působy naší výuky mimořádně nadaných žáků vycházejí z principů individualizace a vnitřní diferenciace. imořádně nadaným žákům připravujeme individuální vzdělávací plány. oplňujeme, rozšiřujeme, prohlubujeme vzdělávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly. apojujeme tyto žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, mají možnost účastnit se výuky některých předmětů se staršími žáky, mohou navštěvovat výuku i na jiných školách. Od školního roku 2012/2013 bude pro nadané žáky vytvořen systém kroužků, které mají mimo jiné za cíl rozvíjet intelektové dovednosti žáků a v průběhu školního roku je připravovat na soutěže a olympiády. i péči o mimořádně nadané žáky spolupracujeme s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci a samozřejmostí je také spolupráce s psychology z pedagogicko-psychologických poraden. 9

13 3.3 Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována formou integrace do výuky. (V írodopisu 7. a 9. ročníku je průřezové téma Environmentální výchovy realizováno také formou projektu.) Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně Š. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ultikulturní výchova (KV) Enviromentální výchova (EV) ediální výchova (V) Vysvětlivky: /p daný tematický okruh je součástí írodopisu nejen formou integrace, ale také formou projektu. 10

14 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv F S IVT Ek FP F F F Vz Tč p Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Prv Seberegulace a sebeorganizace Prv S Vz S Psychohygiena Prv Prv IVT Vz Vz Kreativita CJ F S FP IVT CJ F CJ F CJ F 11

15 12 Tč S p S SOCIÁLNÍ ROVOJ Poznávání lidí Prv Prv Prv CJ ezilidské vztahy Prv Prv Prv Vz Komunikace Prv Prv S IVT Ek S p S Kooperace a kompetice HV Prv FP Tč ORÁLNÍ ROVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prv IVT FP Tč

16 S Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Prv Prv 2. VÝCHOVA EOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv FP IVT IVT Tč S Vz Vz Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 13

17 3. VÝCHOVA K YŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Prv CJ CJ IVT Ek CJ CJ CJ Objevujeme Evropu a svět Prv Jsme Evropané Vz Vz S 14

18 4. ULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv Prv Vz Vz Etnický původ Prv ultikulturalita Prv CJ CJ CJ CJ Princip sociálního smíru a solidarity 15

19 5. ENVIRONENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Prv Prv ákladní podmínky života Prv Prv S Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv F S IVT Ek F F F Vz p Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv F Ek F F F p 16

20 6. EIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň IVT Vz Vz Tč S interpretace vztahu mediálních sdělení a reality S stavba mediálních sdělení S vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti IVT tvorba mediálního sdělení IVT IVT IVT S S práce v realizačním týmu IVT S p 17

21 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Učební plán 1. stupeň Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk atematika a její aplikace 20 atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 írodověda astivěda Umění a kultura 12 Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v Č isponibilní časová dotace je určena - k vytváření časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace; - k posílení časové dotace TV ve dvou po sobě následujících ročnících I. stupně, kde probíhá výuka plavání; - k posílení čtenářské gramotnosti v rámci ČJ; - k výuce cizího jazyka od 1. ročníku; - k posílení matematiky vychází z filozofie školy. ájmové útvary - práce s počítačem; - ekologie; - výtvarné, hudební a taneční činnosti; - jazyky; - vlastivědný kroužek; - sportovní kroužek. ájmové útvary se realizují podle aktuální situace ve škole, počtu zájemců z řad žáků a možností personálního zajištění školy. Speciální péče Speciální péči zajišťuje odborně proškolená pedagožka 1. stupně. Viz Péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami. 18

22 4.2 Učební plán 1. stupeň RV AJ Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Český jazyk Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Konverzace v AJ atematika a její aplikace 20 atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 írodověda astivěda Umění a kultura 12 Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v toho Č isponibilní časová dotace je určena - k vytváření časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace; - k výuce cizího jazyka od 1. ročníku; - k posílení výuky AJ/konverzace v anglickém jazyce. ájmové útvary - anglický jazyk; - práce s počítačem; - ekologie; - výtvarné činnosti; - jazyky; - vlastivědný kroužek; - přírodopisný kroužek. ájmové útvary se realizují podle aktuální situace ve škole, počtu zájemců z řad žáků a možností personálního zajištění školy. 4.3 Třída s upraveným vzdělávacím programem Třída s upraveným vzdělávacím programem je určena pro žáky, kteří dle posudku školského poradenského zařízení vyžadují individuální péči. Tuto péči jim škola poskytne v průběhu 19

23 docházky na 1. stupeň Š formou individuální nebo skupinové integrace. Na druhém stupni budou žáci individuálně integrováni s podporou IVP a možností docházky na hodiny speciálních pedagogických činností. Učební plán 1. stupeň Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Jazyk a jazyková komunikace atematika a její aplikace 44 Český jazyk Cizí jazyk atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura 12 írodověda astivěda Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v toho Č ákladní charakteristika třídy s upraveným vzdělávacím programem: 1. Upravený vzdělávací program Školy v pohybu v souladu s 16, odst. 10 Školského zákona. 2. Výukou bude pověřena kvalifikovaná vyučující s magisterským programem pro speciální pedagogiku. Na základě specifikovaných speciálních vzdělávacích potřeb žáků bude uplatňovat speciální pedagogické postupy a modifikované metody vzdělávání vedoucí k rozvíjení dovedností a schopností jednotlivých žáků. 3. ařazení žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka, následná spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízením, odborníky. 4. Počet žáků 6-10 ve třídě, vstřícné a podnětné prostředí, vztah učitel žák založený na důvěře a přirozené autoritě, možnost vypracování IVP, při doporučení PPP, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga. 5. ožnost další individuální práce, určit očekávané výstupy z hlediska možností žáků reálné a splnitelné. 6. Styl práce ve třídě: Průběžná podpora při výuce, ve zvýšené míře využít laskavost, klid, 20

24 optimismus, trpělivost, toleranci, pedagogický takt. Povzbuzovat, motivovat, pozitivně hodnotit, využívat pozitivní zpětné vazby. (Pomalejší) individuální tempo, jasné a snadno pochopitelné instrukce, pravidla, minimalizace vlivu rušivých, negativních jevů. ákladní učivo dle ŠVP Škola v pohybu. Výuka probíhá v menších krocích, organizace činností a stanovování obsahu, forem i metod výuky přizpůsobené individuálním vzdělávacím potřebám žáků. Pomoc při koordinaci vizuální a motorické činnosti. Procvičování a rozvíjení pozornosti (speciální hry), využití i neverbální komunikace. Výrazné omezení časově limitovaných písemných projevů, zkrácená podoba písemných celků, jejich úpravy, využití doplňovacích cvičení, poskytnutí časové tolerance, odlišování specifické chybovosti při klasifikaci. Častější čtení s důrazem na porozumění textu. Čas na relaxaci během hodin, zařazení relaxačních cvičení, změny aktivit, umožnění pohybu. Eventuální využití disponibilní časové dotace (2 hodiny) k posílení předmětů, které vzhledem ke znevýhodnění žáků vyšší časovou dotaci vyžadují. Umožnění kombinovaného nebo slovního způsobu hodnocení při současném zohlednění druhu, stupně a míry znevýhodnění. 7. Pomůcky Využívání korekčních pomůcek a speciálních počítačových programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. PC programy reedukční a výukové (Terasoft, ytré dítě, ), program pro rozvoj fonematického sluchu. Alternativní texty, publikace elinkové, Pokorné, ichalové, Pilařové, Balšíkové, Žáčkové, Jucovičové, Svobody, nakl. Tobiáš. Cvičení pro dyslektiky, dyslektické čítanky, tabulky, pracovní listy a sešity pro nápravu VPU, ). Skládací abecedy, tvrdé a měkké kostky, čtecí okénko, bzučák, trojhranný program (tužka, pero, pastelky, ),šikmá podložka na psaní. Obrázky, přehledy, tabulky, grafy, číselné osy, omalovánky. Korálky, stavebnice, mozaiky, puzzle, pexesa, domina, hrací kostky, modelovací hmota, antistresové míčky, 8. ruhy poruch le 16, odst Učební plán 2. stupeň ročník PP třídy" - rozšířená výuka přírodovědných předmětů a informatiky Celkem povinně hodin souče souče Vzdělávací oblasti RV t t Vzděl.obory P roč. roč. roč. roč. před oblas m t 33 Český jazyk

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1. Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Pravidla pro hodnocení

Pravidla pro hodnocení Pravidla pro hodnocení (součást Školního řádu) byla projednána na pedagogické radě školy dne 27. března 2013 a schválena Školskou radou 10. dubna 2013 s platností od 14. dubna 2013 Obsah Úvod str. 2 Hodnocení

Více

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ -

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Novela od 1.9.2007 (novelou byl doplněn text Hodnocení přístupu

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání

Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání (příloha ke školnímu řádu) V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více