ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ ÁKLANÍ ŠKOLA VARNSORF, NÁĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES ĚČÍN srpen 2014 ředitel školy: gr. Bc. Václav emler

2 ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace Směrnice č. 26 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA Číslo jednací: Š/89/2012/3 Spis.znak: A.1.4. Skart.znak: A 10 Vypracoval: Schválil: gr. Bc. Václav emler gr. Bc. Václav emler Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Pedagogická rada projednala dne:

3 OBSAH 1 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU aměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN Učební plán 1. stupeň Učební plán 1. stupeň RV AJ Třída s upraveným vzdělávacím programem Učební plán 2. stupeň ročník UČEBNÍ OSNOVY PRAVILA PRO HONOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace chování žáků Š Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků Š astní hodnocení školy Stanovení cílů Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy Nástroje ke zpracování autoevaluace... 36

4 1 IENTIFIKAČNÍ ÚAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro ákladní vzdělávání ákladní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace edkladatel název školy: ákladní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres ěčín, příspěvková organizace adresa: náměstí E. Beneše 469, Varnsdorf ředitel školy: gr. Bc. Václav emler telefon: www: IČO: RE-IO: koordinátor: gr. Alice Fryblíková zřizovatel: ěsto Varnsdorf název: ěsto Varnsdorf adresa: nám. E. Beneše 470, Ústecký kraj, okres ěčín kontakty: tel.č

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Úplnost a velikost školy Škola je umístěna na náměstí v centru města, v sousedství ěstského úřadu města Varnsdorf. ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše je úplná škola s devíti postupnými ročníky. le demografického vývoje jsou otevírány paralelní třídy. Běžně se škola pohybuje v rozmezí tříd. Třída s upraveným vzdělávacím programem je otevírána na základě povolení KÚ od roku V případě paralelních tříd je na prvním stupni třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, na druhém stupni sportovní, resp. třída s rozšířenou výukou ICT a přírodovědných předmětů. Budovy a prostory školy jsou koncipovány pro 420 žáků, škola je naplněna do stavu 340 vzhledem k činnosti specializovaných učeben. b) Vybavení školy ateriální Škola je dobře vybavena učebnicemi, učební pomůcky se průběžně modernizují. i výuce různých předmětů je využíván výukový SW a internet (cizí jazyky, fyzika, chemie, výtvarná výchova aj.). Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici knihovna a studovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Prostorové Škola tvoří jeden souvislý celek se školní družinou pro žáky 1. stupně, školní kuchyní s jídelnou, která je však samostatným subjektem, a hřištěm. V přízemí školní budovy jsou situovány třídy prvního stupně, sborovna prvního stupně, místnost pro konzultace s rodiči a návštěvy. Ve druhém podlaží jsou třídy pátých a čtvrtých ročníků a druhého stupně, ředitelna, kancelář zástupce školy, sborovna, kancelář ekonomky školy, učebna výpočetní techniky a kabinety se sbírkami, ve třetím podlaží učebny druhého stupně, odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna fyziky chemie-biologie, kabinety se sbírkami, učebna výpočetní techniky a studovna. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. toho vychází i potřeba vybavenosti školy touto technikou. Škola byla vybavena počítačovými stanicemi v rámci projektu Internet do škol, další stanice získala vlastní iniciativou. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů, je určena učebna INF I výpočetní techniky s 25 stanicemi propojenými do sítě, učebna INF II se 13 stanicemi. Učitelé mají k dispozici osobní notebooky, které využívají při výuce. e všech stanic je přístup na internet. Každý pedagogický pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. V kanceláři zástupce ředitele a v pracovně 1. stupně jsou umístěny kopírky pro potřeby učitelů, popř. žáků. 2

6 Škola má vybavenou učebnu dílen, učebnu domácích nauk, modernizovala vybavení odborné učebny fyzika-chemie-biologie (nové žákovské stanice, PC, diaprojektor, IAT), postupně modernizuje vybavení kmenových tříd (dataprojektory, plátna, IAT) Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je v prvním podlaží umístěn nápojový a potravinový automat. V každém podlaží školy je sociální zařízení. Osvětlovací tělesa ve třídách splňují hygienické normy (modernizovány v roce 2008). c) arakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně 20 učitelů s plným či částečným úvazkem a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých pedagogů až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové proškolení pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to na 1. stupni. Všichni pedagogové na 1. stupni mají předepsanou kvalifikaci, na 2. stupni si někteří učitelé zvyšují kvalifikaci studiem na vysokých školách. Na škole pracují 2 výchovní poradci, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a metodik primární prevence. Vzhledem k zaměření školy jsou ve sboru pedagogové s kvalifikací přírodovědných předmětů i kvalifikovaní pedagogové pro výuku jazyků a tělesné výchovy. d) arakteristika žáků Kromě žáků z Varnsdorfu tvoří část žáci dojíždějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. louholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH. Integrovaní žáci jsou vzděláváni dle doporučení PPP nebo SPC, případně skupinově ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. e) Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy dětí, organizuje návštěvy divadla, sportovní akce a soutěže, realizuje své vlastní projekty. imo činnosti výchovně vzdělávací plní Š funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před, nebo po skončení vyučování. f) Projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Projekty na prvním stupni realizují vyučující po vzájemné konzultaci jako projekty pro celý první stupeň, jako třídní projekty či monoprojekty menšího rozsahu a menší časové náročnosti. Práci na projektech vyučující organizují v souladu s průřezovými tématy, především Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. 3

7 Projekty na druhém stupni jsou organizovány především jako projekty a miniprojekty třídní, jako celoškolní celoroční projekt je realizován projekt Školní akademie, která je prezentací celoroční práce žáků. Škola v rámci svého projektu organizuje Atletiku pro 1. stupeň Š a Podzimní hry pro 2. stupeň Š ve Varnsdorfu. Projektem dlouhodobě organizovaným je Celoroční soutěž tříd v různých disciplínách (součástí této soutěže je Sportovní den 2x ročně). Sportovní soutěže a projekty se sportovní tematikou jsou uvedeny v osnovách tělesné výchovy pro 2. stupeň. V období září - říjen se uskutečňuje Kurz chování a jednání za mimořádných situací pro všechny žáky a pedagogy školy, dvakrát ročně se provádí nácvik evakuace budovy při cvičném požárním poplachu. Škola organizuje povinný plavecký výcvik pro žáky 1. stupně ve 3. a 4. ročníku, pro ostatní třídy 1. stupně je škola nabízí taktéž. Součástí výuky TV v 1. a 2. třídě je bruslení. Na 1. i 2. stupni probíhají každoročně lyžařské výcviky, které podporují akci Pohybem proti drogám. Žáci se účastní i akcí pořádaných jinými organizacemi. Škola je zapojena do příhraniční spolupráce (sportovní soutěže, kulturní akce, vzájemné návštěvy). 1. stupeň Čtvero ročních období - projekt ve všech ročnících 1. stupně, v aktuálním ročním období, promítá se do všech předmětů en s knihou - projekt zaměřený na rozvoj a podporu čtenářství, vede žáky k úctě ke knize a literatuře jako kulturním hodnotám Naše město - projekt k hlubšímu poznání města a jeho okolí, náročnost úkolů je stupňována podle ročníku 2. stupeň Projekty jsou realizovány v jednotlivých předmětech jako tzv. miniprojekty ve výuce dle aktuální situace ve škole, ve společnosti. Náročnost se odvíjí dle úrovně žáků a možností práce s odbornou literaturou a přístupu žáků k internetu - viz. učební osnovy. g) Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádá en otevřených dveří, sportovní soutěže pořádá škola i pro okolní školy, na návštěvu zveme i mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu (od roku 2009 tříčlenná). Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy, 1 člen zvolený zřizovatelem města a 1 člen zvolený z řad zákonných zástupců žáků školy. 1 ákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna

8 V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se správou NP České Švýcarsko, s Technickými službami ěsta Varnsdorf a s odborem Životního prostředí ěsta Varnsdorf. Škola se zapojila do sběru separovaného odpadu (papír, PET lahve), kde končí v rámci města na prvních místech. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s ěstskou knihovnou ve Varnsdorfu, ěstským divadlem a kinem. ormace o dění ve škole jsou zveřejňovány především v Hlasu severu a na webových stránkách školy. 5

9 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU 3.1 aměření školy Název Školního vzdělávacího programu vychází z filozofie školy /zaměření na žáka a jeho osobnostní rozvoj/. ajišťuje připravenost žáka k dalšímu studiu i připravenost pro běžný život v souvislosti a závislosti na společenských změnách. Škola má dlouholetou tradici jako škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (změna od roku 2007 výuka PP a INF). Ve školním vzdělávacím programu na tuto tradici navazujeme ("PP třídy") a rozšiřujeme zaměření v "nematematických" třídách na sportovní hry a prevenci sociálně patologických jevů ("E třídy"). Výuka cizích jazyků je posílena nad rámec RVP povinnou výukou od 1. ročníku (upřednostněna je angličtina), rozšířenou výukou na prvním stupni a nepovinnou výukou. Pro vzdělávání dětí se zájmem o anglický jazyk jsou navíc připraveny učební osnovy třídy RV AJ. Od roku 2013 musí škola povinně začlenit do svých učebních plánů další cizí jazyk, pro osmý ročník školního roku 2013/2014 v dotaci 3 hodin týdně (následně i v devátém ročníku), u sedmého ročníku školního roku 2013/2014 po 2 hodinách týdně s pokračování v osmém a v devátém ročníku. Výuka ormačních a komunikačních technologií na 1. stupni má časovou dotaci po jedné hodině ve 4. ročníku a v 5. ročníku. E třídy mají posílenu tělesnou výchovu a sport jako účinný nástroj v prevenci sociálně patologických jevů. Volitelné předměty umožňují žákům rozšíření a doplnění vzdělávání podle jejich potřeb, zájmů a talentu. Usilujeme o to, abychom - naučili žáky takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v životě, tzn. práce s informacemi, komunikativní dovednosti, efektivní spolupráce, orientace v praktickém životě, zdravé sebevědomí, sebekázeň, prezentace vlastní práce, schopnost naslouchat, věcně diskutovat a přiměřeně reagovat na projevy jiných, vzájemný respekt a úcta; - žáky naučili komunikovat v cizím jazyce na úrovni základní komunikace; - žáky vedli k využívání komunikačních a informačních technologií k jejich osobnímu rozvoji a budoucímu profesnímu růstu; - vedli žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu a dalším ušlechtilým zálibám; - věnovali všem žákům péči, kterou ze strany školy potřebují; - zajistili všeobecné vzdělání pro všechny s ohledem na individuální potřeby a dispozice; - žáky připravili na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na SŠ. Usilujeme o rozvoj silných stránek školy a maximálně chceme eliminovat a napravovat to, co považujeme za naše nedostatky. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence 6

10 Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a práci s nimi; - žáky vedeme k sebehodnocení; - individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch; - žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost; - žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád; - snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos; - zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly s ohledem na jejich dispozice. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit; - ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan, Pythagoriáda apod.); - při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života; - žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat; - žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu; - k řešení problému užíváme projekty a miniprojekty; - žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, plánování, přípravě, realizaci, prezentaci a hodnocení; - podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu; - učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných; - začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování; - podporujeme komunikaci, přátelské vztahy a zdravou soutěživost s jinými školami. 7

11 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých - během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení; - sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, na sportovních soutěžích, při realizaci projektů apod.); - vedeme žáky ke schopnosti střídat role ve skupině; - dbáme na respektování a dodržování společně dohodnutých pravidel chování a pravidel obecně platných; - vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy; - učíme žáky základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti - ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování; - vedeme žáky k respektování a dodržování školní řádu; - klademe důraz na environmentální výchovu; - žáky vedeme k třídění odpadů; - vedeme žáky k sebekázni a zodpovědnému chování. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do vzdělávací oblasti Svět práce; - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci; - motivujeme žáky k zodpovědnému přístupu k plnění úkolů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Nejčastější skupinou jsou na naší škole žáci se zdravotním postižením, zejména s vývojovými poruchami učení a chování. V podmínkách naší školy probíhá vzdělávání těchto žáků formou integrace do běžných tříd a podle potřeby je jim věnována ambulantní péče pod vedením pedagogů, kteří absolvovali kurzy zaměřené na specifické vývojové poruchy učení a chování. Jejich rozvrh je rozšířen o hodiny Speciálních pedagogických činností, ve kterých mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v malých skupinkách, vhodnými pomůckami, využíváním PC programů. Ke všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami volíme individuální přístup, pro ty, jejichž zdravotní postižení to vyžaduje, jsou na příslušný školní rok vypracovávány individuální vzdělávací plány, které vycházejí z diagnostiky odborného pracoviště - pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. S těmito odborníky pravidelně spolupracujeme, konzultujeme vhodné postupy, při své práci využíváme jejich rad a doporučení. Od školního roku 2012/2013 bude na škole zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem, kterou povede učitelka s kvalifikací speciální pedagog. 8

12 Všichni pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami seznámeni a v rámci svých předmětů se snaží o vytvoření "pohodové" pracovní atmosféry (klid, pochopení problému, individuální přístup). i práci s těmito žáky maximálně využívají kladné motivace. o nápravy zapojujeme také rodiče, kteří dbají na pravidelnou každodenní přípravu dítěte, nutný je též zájem žáka; pouhá individuální péče ve škole by byla nedostačující. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou také integrováni do běžných tříd. i plánování a realizaci jejich vzdělávacího procesu /organizaci činností, stanovování obsahu, forem i metod výuky/ vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních potřeb žáka. ohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení žákových výsledků. Žák má možnost využívat vhodné specifické pomůcky a učebnice. Samozřejmostí je individuální přístup všech pedagogů i vypracování individuálního vzdělávacího plánu, na jehož konečné podobě spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. S žádostí o spolupráci se obracíme také na školy, které mají v dané oblasti zkušenosti, ale i na odborníky z dalších rezortů /SPC/, kteří v některých případech navštěvují vzdělávací proces žáků a doporučují další postup při jejich vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného. Těmto žákům věnujeme individuální nebo skupinovou péči, volíme vhodné přístupy, výukové postupy, způsoby organizace výuky, metody a formy práce. Snažíme se o příznivé společenské klima ve třídách a celé škole. Pravidelně komunikujeme s rodiči, spolupracujeme s odborníky (psychologem, speciálním pedagogem, sociálním odborem Ú). Naší snahou je vytvořit všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky umožňující rozvoj jejich vnitřního potenciálu, podporující jejich sociální integraci a směřující k jejich odpovídajícímu budoucímu pracovnímu uplatnění. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných i vytváření podmínek vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme o vytvoření maximálně pozitivního klimatu tak, aby tito žáci měli dostatek příležitostí k vytvoření správného sebeobrazu a využití vlastních schopností. Hledáme společně s nimi správnou komunikační hladinu, vytváříme jim podnětné a vstřícné prostředí. ohledňujeme ve svém přístupu jejich osobnostní strukturu, napomáháme jim při včleňování do přirozené vrstevnické skupiny bez popírání jejich vlastních schopností. působy naší výuky mimořádně nadaných žáků vycházejí z principů individualizace a vnitřní diferenciace. imořádně nadaným žákům připravujeme individuální vzdělávací plány. oplňujeme, rozšiřujeme, prohlubujeme vzdělávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly. apojujeme tyto žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, mají možnost účastnit se výuky některých předmětů se staršími žáky, mohou navštěvovat výuku i na jiných školách. Od školního roku 2012/2013 bude pro nadané žáky vytvořen systém kroužků, které mají mimo jiné za cíl rozvíjet intelektové dovednosti žáků a v průběhu školního roku je připravovat na soutěže a olympiády. i péči o mimořádně nadané žáky spolupracujeme s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci a samozřejmostí je také spolupráce s psychology z pedagogicko-psychologických poraden. 9

13 3.3 Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována formou integrace do výuky. (V írodopisu 7. a 9. ročníku je průřezové téma Environmentální výchovy realizováno také formou projektu.) Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně Š. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ultikulturní výchova (KV) Enviromentální výchova (EV) ediální výchova (V) Vysvětlivky: /p daný tematický okruh je součástí írodopisu nejen formou integrace, ale také formou projektu. 10

14 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv F S IVT Ek FP F F F Vz Tč p Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Prv Seberegulace a sebeorganizace Prv S Vz S Psychohygiena Prv Prv IVT Vz Vz Kreativita CJ F S FP IVT CJ F CJ F CJ F 11

15 12 Tč S p S SOCIÁLNÍ ROVOJ Poznávání lidí Prv Prv Prv CJ ezilidské vztahy Prv Prv Prv Vz Komunikace Prv Prv S IVT Ek S p S Kooperace a kompetice HV Prv FP Tč ORÁLNÍ ROVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prv IVT FP Tč

16 S Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Prv Prv 2. VÝCHOVA EOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv FP IVT IVT Tč S Vz Vz Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 13

17 3. VÝCHOVA K YŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Prv CJ CJ IVT Ek CJ CJ CJ Objevujeme Evropu a svět Prv Jsme Evropané Vz Vz S 14

18 4. ULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy 1. stupeň 2. stupeň Prv Prv Prv Prv Vz Vz Etnický původ Prv ultikulturalita Prv CJ CJ CJ CJ Princip sociálního smíru a solidarity 15

19 5. ENVIRONENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Prv Prv ákladní podmínky života Prv Prv S Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv F S IVT Ek F F F Vz p Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv F Ek F F F p 16

20 6. EIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň IVT Vz Vz Tč S interpretace vztahu mediálních sdělení a reality S stavba mediálních sdělení S vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti IVT tvorba mediálního sdělení IVT IVT IVT S S práce v realizačním týmu IVT S p 17

21 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Učební plán 1. stupeň Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk atematika a její aplikace 20 atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 írodověda astivěda Umění a kultura 12 Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v Č isponibilní časová dotace je určena - k vytváření časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace; - k posílení časové dotace TV ve dvou po sobě následujících ročnících I. stupně, kde probíhá výuka plavání; - k posílení čtenářské gramotnosti v rámci ČJ; - k výuce cizího jazyka od 1. ročníku; - k posílení matematiky vychází z filozofie školy. ájmové útvary - práce s počítačem; - ekologie; - výtvarné, hudební a taneční činnosti; - jazyky; - vlastivědný kroužek; - sportovní kroužek. ájmové útvary se realizují podle aktuální situace ve škole, počtu zájemců z řad žáků a možností personálního zajištění školy. Speciální péče Speciální péči zajišťuje odborně proškolená pedagožka 1. stupně. Viz Péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami. 18

22 4.2 Učební plán 1. stupeň RV AJ Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Český jazyk Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Konverzace v AJ atematika a její aplikace 20 atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 írodověda astivěda Umění a kultura 12 Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v toho Č isponibilní časová dotace je určena - k vytváření časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace; - k výuce cizího jazyka od 1. ročníku; - k posílení výuky AJ/konverzace v anglickém jazyce. ájmové útvary - anglický jazyk; - práce s počítačem; - ekologie; - výtvarné činnosti; - jazyky; - vlastivědný kroužek; - přírodopisný kroužek. ájmové útvary se realizují podle aktuální situace ve škole, počtu zájemců z řad žáků a možností personálního zajištění školy. 4.3 Třída s upraveným vzdělávacím programem Třída s upraveným vzdělávacím programem je určena pro žáky, kteří dle posudku školského poradenského zařízení vyžadují individuální péči. Tuto péči jim škola poskytne v průběhu 19

23 docházky na 1. stupeň Š formou individuální nebo skupinové integrace. Na druhém stupni budou žáci individuálně integrováni s podporou IVP a možností docházky na hodiny speciálních pedagogických činností. Učební plán 1. stupeň Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti RV P Vzděl.obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet před součet oblast Jazyk a jazyková komunikace atematika a její aplikace 44 Český jazyk Cizí jazyk atematika a kom. technol. 1 ormatika Prvouka Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura 12 írodověda astivěda Hudební v Výtvarná v Člověk a zdraví 10 Tělesná v Člověk a svět práce 5 Pracovní v toho Č ákladní charakteristika třídy s upraveným vzdělávacím programem: 1. Upravený vzdělávací program Školy v pohybu v souladu s 16, odst. 10 Školského zákona. 2. Výukou bude pověřena kvalifikovaná vyučující s magisterským programem pro speciální pedagogiku. Na základě specifikovaných speciálních vzdělávacích potřeb žáků bude uplatňovat speciální pedagogické postupy a modifikované metody vzdělávání vedoucí k rozvíjení dovedností a schopností jednotlivých žáků. 3. ařazení žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka, následná spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízením, odborníky. 4. Počet žáků 6-10 ve třídě, vstřícné a podnětné prostředí, vztah učitel žák založený na důvěře a přirozené autoritě, možnost vypracování IVP, při doporučení PPP, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga. 5. ožnost další individuální práce, určit očekávané výstupy z hlediska možností žáků reálné a splnitelné. 6. Styl práce ve třídě: Průběžná podpora při výuce, ve zvýšené míře využít laskavost, klid, 20

24 optimismus, trpělivost, toleranci, pedagogický takt. Povzbuzovat, motivovat, pozitivně hodnotit, využívat pozitivní zpětné vazby. (Pomalejší) individuální tempo, jasné a snadno pochopitelné instrukce, pravidla, minimalizace vlivu rušivých, negativních jevů. ákladní učivo dle ŠVP Škola v pohybu. Výuka probíhá v menších krocích, organizace činností a stanovování obsahu, forem i metod výuky přizpůsobené individuálním vzdělávacím potřebám žáků. Pomoc při koordinaci vizuální a motorické činnosti. Procvičování a rozvíjení pozornosti (speciální hry), využití i neverbální komunikace. Výrazné omezení časově limitovaných písemných projevů, zkrácená podoba písemných celků, jejich úpravy, využití doplňovacích cvičení, poskytnutí časové tolerance, odlišování specifické chybovosti při klasifikaci. Častější čtení s důrazem na porozumění textu. Čas na relaxaci během hodin, zařazení relaxačních cvičení, změny aktivit, umožnění pohybu. Eventuální využití disponibilní časové dotace (2 hodiny) k posílení předmětů, které vzhledem ke znevýhodnění žáků vyšší časovou dotaci vyžadují. Umožnění kombinovaného nebo slovního způsobu hodnocení při současném zohlednění druhu, stupně a míry znevýhodnění. 7. Pomůcky Využívání korekčních pomůcek a speciálních počítačových programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. PC programy reedukční a výukové (Terasoft, ytré dítě, ), program pro rozvoj fonematického sluchu. Alternativní texty, publikace elinkové, Pokorné, ichalové, Pilařové, Balšíkové, Žáčkové, Jucovičové, Svobody, nakl. Tobiáš. Cvičení pro dyslektiky, dyslektické čítanky, tabulky, pracovní listy a sešity pro nápravu VPU, ). Skládací abecedy, tvrdé a měkké kostky, čtecí okénko, bzučák, trojhranný program (tužka, pero, pastelky, ),šikmá podložka na psaní. Obrázky, přehledy, tabulky, grafy, číselné osy, omalovánky. Korálky, stavebnice, mozaiky, puzzle, pexesa, domina, hrací kostky, modelovací hmota, antistresové míčky, 8. ruhy poruch le 16, odst Učební plán 2. stupeň ročník PP třídy" - rozšířená výuka přírodovědných předmětů a informatiky Celkem povinně hodin souče souče Vzdělávací oblasti RV t t Vzděl.obory P roč. roč. roč. roč. před oblas m t 33 Český jazyk

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více