(Standard WIPO ST.60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Standard WIPO ST.60)"

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 ISSN Praha prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) číslo patentu/zápisu/osvědčení (11) Number of the patent/registration/certification (15) datum zápisu průmyslového vzoru (15) Industrial design registration date (21) číslo přihlášky/žádosti (21).Application number (22) datum podání přihlášky/žádosti (22) Date of application filling (23) údaje o výstavní prioritě (23) Exhibition priority data (28) počet průmyslových vzorů (28) Number of industrial designs included in the application (31) číslo prioritní přihlášky (31) Number of priority application (32) datum podání prioritní přihlášky (32) Filling date of priority application (33) země priority (33) Priority country (40) datum zveřejnění přihlášky vynálezu (40) Date of publication of patent application (45) datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru (45) Publication date of the registered industrial design (47) datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (47) Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin (51) mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů (51) International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs (54) Název (54) Title (55) vyobrazení průmyslového vzoru (55) Reproduction of the industrial design (57) Anotace (57) Abstract (68) číslo základního patentu (68) Number of the basic patent (71) označení přihlašovatele/žadatele (71) Applicant (72) označení původce (72) Inventor (73 označení majitele/vlastníka (73 Owner (74) označení zástupce (74) Attorney's name and address (86) číslo mezinárodní přihlášky (86) International application number (87) číslo mezinárodního zveřejnění (87) International publication number (92) datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku (92) Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ (93) datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství (93) Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC (94) doba platnosti osvědčení (94) Term of certification validity (95) označení a typ přípravku (95) Name of the product and product type (96) datum podání a číslo evropské patentové přihlášky (96) European patent application filling date and number (97) datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (97) European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (111) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) (111) Number of registration (151) Datum zápisu ochranné známky (151) Date of the registration (210) Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) (210) Number of the application (220) Datum podání přihlášky (220) Date of filing of the application (320) Datum vzniku práva přednosti (320) Date of the first application (442) Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu (442) Date of the publication of the examined application (450) Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku (450) Date of publication of the registration (510) Seznam výrobků a služeb (510) List of goods and/or services (511) Číslo třídy výrobků a služeb (511) Number of the class of goods and/or services (526) Omezení rozsahu ochrany o prvek (526) Disclaimer Znění nebo vyobrazení ochranné známky Reproduction of the mark (551) Kolektivní ochranná známka (551) Collective mark (554) Prostorová ochranná známka (554) Three-dimensional mark (558) Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací (558) Mark consisting exclusively of one or several colours Barev (583) Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí (583) Date of the legal force of the decision/ result of the decision (591) Údaje o barevnosti ochranné známky (591) Information concerning colour (730) Přihlašovatel/vlastník ochranné známky (730) The applicant or the holder of the mark (740) Zástupce (740) Name and address of the representative (811) Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky (811) Number of the international registration (890) Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky (890) INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se MK1K MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění Opravy Změny Různé HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A HF9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HG9A HH9A HK9A oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úředních věstnících Opravy ochranných dokumentů Patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4A TA4F TA1K TA4Q jmenování vynálezce TB4A TB4F TB1K TB4Q oprava jmen TC4A TC4F TC1K TC4Q změna jmen TD4A TD4F TD1K TD4Q oprava adres TE4A TE4F TE1K TE4Q změna adres TF4A TF4F TF1K TF4Q oprava dat TG4A TG4F TG1K TG4Q oprava chyb v třídění TH4A TH4F TH1K TH4Q oprava nebo změna všeobecně TK9A TK9F TK1K TK4Q tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku AT BM BR CH CN CY CZ CZ DE DK FR GB GR IE IT JP KR LU MT NO PL RU SE SK UA US Rakousko Bermudy Brazílie Švýcarsko Čína Kypr Česká republika Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Francie Velká Británie Řecko Irsko Itálie Japonsko Korejská republika Lucembursko Malta Norsko Polsko Ruská federace Švédsko Slovensko Ukrajina Spojené státy americké Kódy pro označování států USA použité ve věstníku OH CA CT DE MI MT NJ NY OH PA TX VA WA Ohio California Connecticut Delaware Michigan Montana New Jersey New York Ohio Pennsylvania Texas Virginia Washington

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha B 62 D 33/07 ( ) B 21 B 1/00 ( ) G 09 F 11/02 ( ) A 61 K 38/12 ( ) F 01 L 5/20 ( ) B 60 N 3/10 ( ) G 06 Q 20/12 ( ) C 05 F 9/00 ( ) C 07 K 14/60 ( ) F 01 D 5/04 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) G 01 N 3/08 ( ) G 01 N 21/65 ( ) E 05 F 15/608 ( ) (51) A61K 38/12 ( ) A61K 31/499 ( ) A61K 9/06 ( ) (21) (71) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Brno, CZ (72) Jampílek Josef doc. PharmDr., Ph.D., Mladá Boleslav, CZ Černíková Aneta Mgr., Morašice, CZ Opatřilová Radka doc. Ing. PharmDr., Ph.D. MBA., Brno- Bohunice, CZ Bobál Pavel Ing., CSc., Malacky, SK (54) Využití substituovaných analogů alaptidu jako modifikátorů transdermální penetrace ve farmaceutických kompozicích pro humánní a veterinární aplikace (22) (57) Řešení se týká způsobu využívání substituovaných analogů alaptidu, které jako farmaceutické pomocné látky ovlivňují prostupnost jiných farmaceutických aktivních látek přes kůži. Farmaceutické kompozice složené ze substituovaných analogů alaptidu jako farmaceutických pomocných látek, farmaceutických aktivních látek a ostatních farmaceutických pomocných látek lze využít k přípravě lékových forem, kterými lze ovlivnit hladinu léčiva v lidském a/nebo zvířecím těle v čase a užít ho jak pro lokální tak systémové podání. Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (51) B21B 1/00 ( ) B21D 51/26 ( ) (21) (71) Belvac Production Machinery, Inc., Lynchburg, Virginia , VA, US (72) Babbitt Terry, Lynchburg, Virginia , VA, US Nagisetty Nageswara, Lynchburg, Virginia , VA, US Green Dennis, Lynchburg, Virginia , VA, US (54) Tvarovací zařízení (22) (57) Rotační tvarovací zařízení a způsob pro úpravu tvaru nádoby. Rotační tvarovací zařízení (100) obsahuje rám (202) a tvarovací revolverovou sestavu (200). Tvarovací revolverová sestava (200) obsahuje hnací hřídel (201), pevnou revolverovou část (216), revolverové hvězdicové kolo (102), osově přemístitelnou revolverovou sestavu a tvarovací pístové sestavy (40). Tvarovací pístové sestavy (40) prochází kolem osově přemístitelné revolverové části (215). Každá z tvarovacích pístových sestav (40) obsahuje vačkové kladičky (44), tvarovací lis (51), vyhazovací nástroj (52) a hnací válec (46). Vačkové kladičky (44) jsou vytvořeny pro sledování vačky (43) při otáčení tvarovacích pístových sestav (40) kolem nehybné vačky (43). Tvarovací lis (51) je operativně připojen k vačkovým kladičkám (44), takže při sledování vačky (43) se tvarovací lis (51) pohybuje ve svislém směru. Hnací válec (46) způsobuje osový pohyb vyhazovacího nástroje (52) a je vytvořen pro nezávislou činnost na tvarovacím lisu (51). (51) B60N 3/10 ( ) (21) (71) ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ (72) Macků Michal Ing., Mladá Boleslav, CZ Doričák Radim, Mladá Boleslav, CZ (54) Držák nápojů v loketní opěře (22) (57) Držák (1) nápojů je umístěný v přední části loketní opěry (2) zadních sedadel. Držák (1) nápojů je tvořen pevným dílem (3) a výklopným dílem (4). Pevný díl (3) má dvě vedle sebe uspořádané první kruhovité opěrné plochy (5, 5 ) a výklopný díl (4) má dvě vedle sebe uspořádané druhé kruhovité opěrné plochy (6, 6 ). První kruhovitá opěrná plocha (5, 5 ) a druhá kruhovitá opěrná plocha (6, 6 ) vytváří kužel (8, 8 ), který odpovídá tvaru nádoby na nápoje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi první kruhovitou opěrnou plochou (5) a první kruhovitou opěrnou plochou (5 ) je v pevném dílu (3) vytvořeno vybrání (7) pro umístění držáku tabletu. Vybrání (7) obsahuje klínovitý výstupek (9) pro zajištění držáku tabletu ve vybrání (7) držáku (1) nápojů. (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, 15000

5 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (51) B62D 33/07 ( ) F16M 11/08 ( ) F16H 3/04 ( ) F16D 55/00 ( ) (21) (71) Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ Strojírna Novotný, s.r.o., Hrabová, CZ (72) Ulrich Radomír prof. Ing., CSc., Brno, CZ Cach Adam Ing., Vysoká n. Labem, CZ Neruda Jindřich prof. Ing., CSc., Brno, CZ Klimeš Pavel Ing., Uničov, CZ (54) Zařízení pro ovládání otáčení kabiny nebo otočného mechanismu (22) (57) Zařízení (1) pro ovládání otáčení kabiny nebo otočného mechanismu, které obsahuje hnaný prstenec (4) na spodu hnané kabiny či jiného otáčeného mechanismu, opatřený na vnitřním průměru vnitřním ozubením, do kterého zapadají zuby hnacího prvku pohonu (8) otáčení uspořádaném pevně na pohyblivém nosném mechanismu se základním prstencem (6), který obklopuje hnaný prstenec (4), přičemž na pevném základním prstenci (6) je pevně uspořádaná brzda (5), jejíž brzdná destička (22) pružně dosedá na plochu hnaného prstence (4). (51) C05F 9/00 ( ) (21) (71) Žídek Vítězslav Ing., Praha 10, CZ (72) Žídek Vítězslav Ing., Praha 10, CZ (54) Metropolitní předcházení tvorby bioodpadu systémem biohald (22) (57) Řešení se týká biohald, které se vyznačují možností vrstvení hmot podle funkcí s komínovým efektem, zpravidla horním plněním s velkou aktivní plochou. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4, CZ (72) Maletínská Lenka RNDr., CSc., Praha 6, CZ Železná Blanka Ing., CSc., Praha 6, CZ Kuneš Jaroslav Ing., Praha 4, CZ Holubová Martina Mgr., Rožnov pod Radhoštěm, CZ Zemenová Jana Ing., Zliv, CZ (54) Dlouhodobě působící stabilní peptidové analogy ghrelinu k léčbě kachexie (22) (57) Dlouhodobě působící stabilní peptidové analogy ghrelinu obecných vzorců (Sar)(S(Dpr-X -1 )mlspehqkaqqrkeskkppa(k-z)lqpr (1) a (Sar)S(Dpr-X -2 )FLSPEHQKAQQR(K-Z)ES (II), kde Dpr je diaminopropionová kyselina, Sar je sarkosin, X -1 je mastná kyselina, zvolená ze skupiny, zahrnující kyselinu oktanovou, dekanovou, myristovou, palmitovou, decenovou a undecylenovou, navázaná amidovou vazbou na Dpr, X -2 je kyselina dekanová či myristová, m je zvolen ze skupiny, zahrnující fenylalanin, naftylalanin, cyklohexxylalanin, t- butylalanin a dichlorfenylalanin, Z je kyselina palmitová po případě navázaná amidovou vazbou na sekundární aminoskupinu lysinu. Popsané sloučeniny vykazují zvýšenou stabilitu v plasmě a výrazně zvyšují příjem potravy u myši po akutním subkutánním podání. V modelu kachexie u potkanů po 14-denním podávání nejen signifikantně zvyšují hmotnost potkanů, ale velmi signifikantně sníží hladiny protizánětlivých cytokinů provázejících kachektický stav a současně zvýší hladinu protizánětlivého cytokinu IL10. (74) RNDr. Ladislava Součková CSc., Flemingovo nám. 2, Praha 6, (51) C12Q 1/68 ( ) C07K 1/14 ( ) B01D 15/36 ( ) (21) (71) Univerzita Pardubice, Pardubice- Polabiny, CZ (72) Kupčík Rudolf Mgr., Radiměř, CZ Bílková Zuzana doc. RNDr., Ph.D., Sezemice, CZ Řehulka Pavel RNDr., Ph.D., Dobruška, CZ Macák Jan Dr. Ing., Pardubice, CZ (54) Způsob separace biopolymerních molekul a nosič pro využití při tomto způsobu (22) (57) Způsob separace biopolymerních molekul, zejména biopolymerních molekul ze skupiny mono- a multifosforylované peptidy, rekombinantní peptidy/proteiny s polyhistidinovou kotvou, His-tag, či jinou chemicky podobnou biospecifickou kotvou, peptidy/proteiny obsahující cystein, nukleové kyseliny, u kterého se biopolymerní molekula ve vazebném roztoku naváže na nosič, který obsahuje jádro s rozměry v nano- a/nebo submikro- a/nebo mikroměřítku, tvořené oxidem alespoň jednoho přechodového kovu a/nebo oxidu křemíku, na jehož povrchu je uložená alespoň jedna souvislá nebo nesouvislá vrstva a/nebo nanočástice magnetického oxidu kovu a/nebo jsou takové nanočástice uloženy v jeho vnitřní struktuře, a poté se z nosiče s navázanými biomolekulami alespoň jedním promytím promývacím roztokem odmyjí nežádoucí nespecificky navázané komponenty, načež se z něj změnou ph a/nebo elučním roztokem eluují biopolymerní molekuly. Nosič pro využití při tomto způsobu. (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) C07K 14/60 ( ) C07K 14/575 ( ) A61K 38/22 ( ) A61K 38/25 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 3/00 ( ) (21) (71) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha 6, CZ

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) tvaru hřebene v podstatě po celé šířce tělesa (1041) ve směru kolmém k ose rotoru (1). (74) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (51) E05F 15/608 ( ) E05F 5/00 ( ) E06B 11/08 ( ) G07C 9/02 ( ) (21) (71) COMINFO a.s., Zlín Prštné, CZ (72) Konfršt Václav Ing., Kladno, CZ (54) Zařízení pro kontrolu průchodu (22) (57) Pro ovládání volného průchodu, zejména průchodu osob dovnitř a ven z prostorů obchodů typu supermarketu, je určené zařízení opatřené výkyvnou zábranou s pohonnou jednotkou a ovládací jednotkou, kde pohonná jednotka je opatřená stejnosměrným elektromotorem (1) a s ním souose uspořádanou elektromagnetickou třecí brzdou (2), přičemž třecí kotouč (12) třecí brzdy (2) je spřažený s rotorem elektromotoru (1). (74) Ing. Vítězslav Žák, Ostopovická 4, Troubsko, (51) F01L 5/20 ( ) F02B 33/30 ( ) F02F 3/24 ( ) (21) (71) Novotný Zdeněk, Dřevčice, CZ (72) Novotný Zdeněk, Dřevčice, CZ (54) Dvoudobý spalovací motor (22) (57) Řešením je dvoudobý spalovací motor s vyplachováním přes spalovací prostor v pístu motoru středem válce k horní úvrati a následným vytlačováním spalin ke stěnám válce a do výfuku. Tento způsob výplachu válce je umožněn tím, že obvod válce (2) je opatřen výfukovými okny (8), které ústí do výfukového kanálu (7) v bloku válců (12) a pod nimi umístěnými vyplachovacími okny (10), které jsou úhlově pootočeny oproti výfukovým oknům (8) o polovinu jejich rozteče a ústí do vyplachovacího kanálu (11) v bloku válců (12). Spalovací prostor (15) je vytvořen v pístu (3) a ústí do něho šikmé vyplachovací otvory (9) rozmístěné po obvodu pístu (3), které v dolní úvrati pístu (3) propojují spalovací prostor (15) s vyplachovacími okny (10). Zážehová verze motoru může mít na válci (2) otočně uloženo pouzdro (16) se škrtícími výfukovými a výplachovými otvory (17) a (18) jehož pootáčením se může měnit časování výfuku a výplachu válce. (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Miloslav Hainz, Vinohradská 37/938, Praha 2, (51) F01D 5/04 ( ) F01D 5/14 ( ) F01D 1/08 ( ) F01D 1/22 ( ) (21) (71) METALLKON GROUP s.r.o., Olomouc- Nová Ulice, CZ (72) Madry Ferdinand Ing., CSc., Frýdek- Místek, CZ (54) Rotor náporové turbíny (22) (57) Rotor (1) náporové turbíny je uzpůsoben pro pohon tlakovým médiem, zejména plynným, přiváděným do jejího vnitřního prostoru v podstatě tečně vzhledem k obvodové části rotoru (1) a odváděným z její středové části s výhodou axiálním výstupem. Lopatky (104) rotoru (1) jsou upevněny mezi dvěma vzhledem k ose rotoru (1) radiálně situovanými deskovými bočnicemi (102, 103). Podstata vynálezu spočívá v tom, že lopatky (104) jsou tvořeny plochými tělesy (1041), jejichž horní konec je opatřen soustavou náporových prvků (1042) vytvořených souběžně ve (51) G01N 3/08 ( ) G01N 3/16 ( ) G01N 3/20 ( )

7 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) G01N 3/28 ( ) (21) (71) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9, CZ (72) Major Štěpán Mgr., Ph.D., Červený Kostelec, CZ Vavřík Daniel Ing., Ph.D., Praha 9, CZ (54) Přenosné zařízení pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu (22) (57) Přenosné zařízení (1) pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu odstraňuje nevýhody statických zařízení nacházejících se v laboratořích a zkušebnách, ke kterým se musejí vzorky (4) stavebního materiálu dopravovat. Konstrukce přenosného zařízení (1) zahrnuje pevný rám, tvořený základnou (9) a bočnicemi (10), mezi kterými jsou uspořádány protilehlé čelisti (2, 3) s adaptabilními plochami pro vzorky (4) nedokonalých geometrických tvarů, či vzorky (4) s nedokonalým povrchem. Konstrukce přenosného zařízení (1) a použití externího pohonu umožňuje provádět zkoušky bezodkladně v místě výskytu stavebního materiálu. (57) Platební systém s kalkulací přidané hodnoty sestává z platební (1) a záznamové (3) části, která je připojena k databázi internetového obchodu (2). Platební sekce (1) obsahuje přehled všech položek objednávky, možnost potvrzení a odeslání objednávky a vstupní prvky, které umožňují zákazníkovi zvýšit celkovou částku objednávky vytvořením nové položky. Takto přidaná hodnota se eviduje v záznamové sekci (3) každého registrovaného zákazníka, který za ni získává odpovídající množství bodů. Po získání dostatečného počtu bodů je uživatel oprávněn k využití akcí a bonusů, které daný internetový obchod nabízí jako odměnu. Záznamová sekce (3) je dále rozšířena o bonusovou matrici (4) evidující dostupné bonusy a množství přidané hodnoty, které je pro jejich aplikaci nutné dosáhnout. V profilu každého registrovaného zákazníka se nachází porovnávací prvek (5), jehož úkolem je přehledně zobrazovat množství příspěvků, které již uživatel přidal ke všem jeho objednávkám a množství, které musí přidat k získání jednotlivých bonusů a akcí. (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) G01N 21/65 ( ) G01N 33/58 ( ) B82Y 30/00 ( ) B82Y 15/00 ( ) (21) (71) Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ (72) Prucek Robert RNDr., Ph.D., Olbramice, CZ Suchomel Petr Mgr., Letohrad, CZ Kvítek Libor doc. RNDr., CSc., Velký Týnec, CZ Panáček Aleš RNDr., Ph.D., Uničov, CZ (54) Způsob přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva koloidních částic stříbra na skleněném podkladu a použití této vrstvy (22) (57) Řešení se týká způsobu přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vyznačený tím, že se roztok sestávající z rozpouštědla, rozpustné stříbrné soli, amoniaku a redukčního činidla podrobí působení ultrazvuku v přítomnosti podkladu ze vzniku vrstvy koloidních částic stříbra na podkladu. Dále řešení poskytuje vrstvu koloidních částic stříbra na skleněném podkladu připravitelnou tímto způsobem a její použití pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii s excitačním laserem s vlnovou délkou v rozsahu od 532 nm do 1064 nm. (51) G09F 11/02 ( ) G08G 1/09 ( ) (21) (71) Značky Praha s.r.o., Statenice- Černý Vůl, CZ (72) Komárek Vladimír, Praha 9, CZ Hajoš Michal Ing., Statenice, CZ (54) Proměnné zobrazovací zařízení pro zobrazení dopravních značek nebo reklam (22) (57) Proměnné zobrazovací zařízení obsahuje pouze jednu šnekovou převodovku (6), spřaženou s příslušným jedním hranolem (3) proměnného zobrazovacího zařízení (1), která je opatřena jedním čidlem pro snímání polohy všech hranolů (3). Každá šneková převodovka (6) zahrnuje klec (28) šneku (12), která je opatřena jednak kluznými pouzdry (27) pro otáčení šneku (12) a vymezuje polohu šneku (12) v převodovce (6) vůči šnekovému kolu (12) a jednak rozpěrkou (29), která aretuje axiální vůli šneku (12) v kleci (28). Elektrický motor (16) umožňující otočení bočních ploch hranolů (3) v řádu sekund, je elektricky propojený s řídící jednotkou (4) s napájením pro zpracování vstupních zpráv či napěťových signálů z řídícího střediska pro řízení polohy všech hranolů (3) zobrazovacího zařízení (1). (74) Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (74) INVENTIA s. r. o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) G06Q 20/12 ( ) (21) (71) Kupka Petr Bc., Blansko, CZ (72) Kupka Petr Bc., Blansko, CZ (54) Platební systém s kalkulací přidané hodnoty (22)

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů)

9 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků A 61 K 9/06 ( ) A 61 K 31/499 ( ) A 61 K 38/22 ( ) A 61 K 38/25 ( ) A 61 P 3/00 ( ) A 61 P 3/04 ( ) B 01 D 15/36 ( ) B 21 D 51/26 ( ) B 82 Y 15/00 ( ) B 82 Y 30/00 ( ) C 07 K 1/14 ( ) C 07 K 14/575 ( ) E 05 F 5/00 ( ) E 06 B 11/08 ( ) F 01 D 1/08 ( ) F 01 D 1/22 ( ) F 01 D 5/14 ( ) F 02 B 33/30 ( ) F 02 F 3/24 ( ) F 16 D 55/00 ( ) F 16 H 3/04 ( ) F 16 M 11/08 ( ) G 01 N 3/16 ( ) G 01 N 3/20 ( ) G 01 N 3/28 ( ) G 01 N 33/58 ( ) G 07 C 9/02 ( ) G 08 G 1/09 ( ) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) (21) (51) Belvac Production Machinery, Inc., Lynchburg, Virginia , VA, US COMINFO a.s., Zlín Prštné, CZ Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ METALLKON GROUP s.r.o., Olomouc- Nová Ulice, CZ ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav II, CZ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Univerzita Pardubice, Pardubice- Polabiny, CZ B 21 B 1/00 ( ) E 05 F 15/608 ( ) B 62 D 33/07 ( ) F 01 D 5/04 ( ) B 60 N 3/10 ( ) G 01 N 21/65 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) (71) (21) (51) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha 6, CZ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9, CZ Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Brno, CZ Značky Praha s.r.o., Statenice- Černý Vůl, CZ C 07 K 14/60 ( ) G 01 N 3/08 ( ) A 61 K 38/12 ( ) G 09 F 11/02 ( ) Kupka Petr Bc., Blansko, CZ G 06 Q 20/12 ( ) Novotný Zdeněk, Dřevčice, CZ Žídek Vítězslav Ing., Praha 10, CZ F 01 L 5/20 ( ) C 05 F 9/00 ( )

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty H 02 K 35/00 ( ) B 21 B 3/02 ( ) B 60 P 9/00 ( ) C 01 F 11/02 ( ) B 62 D 33/07 ( ) G 09 F 11/02 ( ) F 01 D 5/04 ( ) G 01 N 3/08 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) G 01 N 21/65 ( ) C 12 N 1/02 ( ) FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (51) B21B 3/02 ( ) B21B 3/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ (72) Schindler Ivo prof. Ing., CSc., Ostrava, CZ Šula Miroslav, Hať, CZ (54) Kapsle pro výrobu plochého výrobku, zejména z intermetalického materiálu, válcováním za tepla (22) (51) B60P 9/00 ( ) B60L 8/00 ( ) B60K 1/00 ( ) B60L 11/18 ( ) B60K 7/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Andrš Ondřej Ing., Ph.D., Krnov - Pod Cvilínem, CZ Kovář Jiří Ing., Novosedly, CZ Vetiška Vojtěch Ing., Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí, CZ (54) Samohybná pojízdná platforma (22) (74) Ing. Libor Markes, Grohova 54/145, Brno, (51) B62D 33/07 ( ) F16M 11/08 ( ) F16H 3/04 ( ) F16D 55/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ Strojírna Novotný, s.r.o., Hrabová, CZ (72) Ulrich Radomír prof. Ing., CSc., Brno, CZ Cach Adam Ing., Vysoká n. Labem, CZ Neruda Jindřich prof. Ing., CSc., Brno, CZ Klimeš Pavel Ing., Uničov, CZ (54) Zařízení pro ovládání otáčení kabiny nebo otočného mechanismu (22) (51) C01F 11/02 ( ) C04B 2/02 ( ) B01J 13/00 ( ) B01D 12/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 9, CZ (72) Slížková Zuzana Ing., Ph.D., Praha 6, CZ Niedoba Krzysztof Mgr., Goleszów, PL (54) Způsob výroby disperze částic hydroxidu vápenatého a zařízení k provádění tohoto způsobu (22) (74) Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, (51) C12N 1/02 ( ) C12P 19/04 ( ) C07H 13/06 ( ) C12N 1/20 ( ) C08B 37/00 ( ) A61K 31/739 ( ) (11) (40) (21) (73) CORIXA CORPORATION, Seattle, WA, US (72) Myers Kent R., Hamilton, MT, US Snyder D. Scott, Hamilton, MT, US (54) Způsob extrakce lipopolysacharidu (LPS) (32) (31) (33) US (86) PCT/US2002/ (87) WO 2002/ (22) (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (51) C12Q 1/68 ( ) C07K 1/14 ( ) B01D 15/36 ( ) (11) (40) (21) (73) Univerzita Pardubice, Pardubice- Polabiny, CZ (72) Kupčík Rudolf Mgr., Radiměř, CZ Bílková Zuzana doc. RNDr., Ph.D., Sezemice, CZ Řehulka Pavel RNDr., Ph.D., Dobruška, CZ Macák Jan Dr. Ing., Pardubice, CZ (54) Způsob separace biopolymerních molekul a nosič pro využití při tomto způsobu (22) (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) F01D 5/04 ( ) F01D 5/14 ( ) F01D 1/08 ( ) F01D 1/22 ( ) (11) (40) (21) (73) METALLKON GROUP s.r.o., Olomouc- Nová Ulice, CZ (72) Madry Ferdinand Ing., CSc., Frýdek- Místek, CZ (54) Rotor náporové turbíny (22) (74) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (51) G01N 21/65 ( )

11 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) G01N 33/58 ( ) B82Y 30/00 ( ) B82Y 15/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ (72) Prucek Robert RNDr., Ph.D., Olbramice, CZ Suchomel Petr Mgr., Letohrad, CZ Kvítek Libor doc. RNDr., CSc., Velký Týnec, CZ Panáček Aleš RNDr., Ph.D., Uničov, CZ (54) Způsob přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva koloidních částic stříbra na skleněném podkladu a použití této vrstvy (22) (74) INVENTIA s. r. o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) G01N 3/08 ( ) G01N 3/16 ( ) G01N 3/20 ( ) G01N 3/28 ( ) (11) (40) (21) (73) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9, CZ (72) Major Štěpán Mgr., Ph.D., Červený Kostelec, CZ Vavřík Daniel Ing., Ph.D., Praha 9, CZ (54) Přenosné zařízení pro zjišťování mechanické pevnosti stavebního materiálu (22) (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) G09F 11/02 ( ) G08G 1/09 ( ) (11) (40) (21) (73) Značky Praha s.r.o., Statenice- Černý Vůl, CZ (72) Komárek Vladimír, Praha 9, CZ Hajoš Michal Ing., Statenice, CZ (54) Proměnné zobrazovací zařízení pro zobrazení dopravních značek nebo reklam (22) (74) Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (51) H02K 35/00 ( ) H02K 1/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Fiala Pavel doc. Ing., Ph.D., Brno, CZ Hadaš Zdeněk Ing., Ph.D., Kladruby, CZ Singule Vladislav doc. Ing., CSc., Brno, CZ Ondrůšek Čestmír doc. Ing., CSc., Brno, CZ (54) Vibrační generátor pro výrobu elektrické energie (22) (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Dušan Kendereški, Lidická 51, Brno, Seznam majitelů udělených patentů (73) (11) (51) CORIXA CORPORATION, Seattle, WA, US Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ METALLKON GROUP s.r.o., Olomouc- Nová Ulice, CZ Strojírna Novotný, s.r.o., Hrabová, CZ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Univerzita Pardubice, Pardubice- Polabiny, CZ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 9, CZ C 12 N 1/02 ( ) B 62 D 33/07 ( ) F 01 D 5/04 ( ) B 62 D 33/07 ( ) G 01 N 21/65 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) C 01 F 11/02 ( ) (73) (11) (51) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9, CZ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Značky Praha s.r.o., Statenice- Černý Vůl, CZ G 01 N 3/08 ( ) B 21 B 3/02 ( ) H 02 K 35/00 ( ) B 60 P 9/00 ( ) G 09 F 11/02 ( )

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

13 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

15 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (97) EP (47) (97) (51) B05B 13/02 ( ) B05B 15/12 ( ) (96) (96) (73) Dürr Systems GmbH, Bietigheim-Bissingen, DE (72) HERRE, Frank, Oberriexingen, DE SIEWERT, Uwe, Freiberg, DE WEIHERMÜLLER, Günter, Pleidelsheim, DE (54) Nanášecí zařízení a příslušný způsob provozu (32) , (31) , (33) DE, DE (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2007/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61K 39/285 ( ) C07K 14/07 ( ) (96) (96) (73) Bavarian Nordic A/S, 3490 Kvistgaard, DK (72) HOCHREIN, Hubertus, Munich, DE O'KEEFFE, Meredith, 3055 Victoria, AU (54) Okamžitá ochrana proti patogenům prostřednictvím MVA (32) P, P, (31) , , (33) US, US, US (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2008/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 39/00 ( ) A61K 39/02 ( ) A61K 39/09 ( ) A61K 39/102 ( ) A61K 39/12 ( ) A61K 39/145 ( ) A61K 39/295 ( ) A61K 39/39 ( ) (96) (96) (73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart, BE (72) BALLOU JR, William Ripley, B-1330 Rixensart, BE HANON, Emmanuel Jules, B-1330 Rixensart, BE (54) Vakcína (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2009/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47)

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) (51) A61K 9/20 ( ) A61K 31/47 ( ) A61K 31/513 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61K 45/06 ( ) A61P 31/18 ( ) A61P 43/00 ( ) (96) (96) (73) Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA 94404, US (72) KOZIARA, Joanna, M., Foster City CA 94404, US MENNING, Mark, M., Foster City CA 94404, US OLIYAI, Reza, Foster City CA 94404, US STRICKLEY, Robert, G., Foster City CA 94404, US YU, Richard, Foster City CA 94404, US KEARNEY, Brian, P., Foster City CA 94404, US MATHIAS, Anita, A., Foster City CA 94404, US (54) Použití částic pevného nosiče ke zlepšení zpracovatelnosti farmaceutického činidla (32) 49935, , (31) , , (33) US, US, US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) H01Q 23/00 ( ) H04B 1/18 ( ) H04B 1/3805 ( ) H01Q 1/24 ( ) (96) (96) (73) Kathrein-Werke KG, Rosenheim, DE (72) BOSS, Michael, Rosenheim, DE GABRIEL, Roland, Griesstätt, DE SEEOR, Alexander, Kobermoor, DE (54) Stožárový GPS modul a zařízení pro mobilní bezdrátový přenos (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) UNIPATENT, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha 2 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) F26B 3/084 ( ) (96) (96) (73) RWE Power Aktiengesellschaft, Essen, DE (72) KLUTZ, Hans-Joachim, Erftstadt, DE MOSER, Claus, Köln, DE (54) Nepřímo vytápěné sušicí zařízení s vířivou vrstvou (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2010/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) B65D 21/06 ( ) (96) (96) (73) IFCO Systems GmbH, Pullach, DE (72) Cope, Andy, Wolverhampton, WV11 2DG, GB (54) Přepravka (32) , (31) , (33) GB, GB (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/04 ( ) C07D 401/14 ( ) C07D 405/14 ( ) C07D 413/14 ( ) C07D 417/14 ( ) A61K 31/45 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) CELGENE CORPORATION, Summit, NJ 07901, US (72) MULLER, George, W., Rancho Santa Fe, CA 92067, US RUCHELMAN, Alexander, L., Cream Ridge NJ 08514, US (54) Isoindolinové sloučeniny pro použití při léčení zhoubných nádorů (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2010/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/06 ( ) A61K 31/404 ( ) A61P 29/00 ( ) (96) (96) (73) SANOFI, Paris, FR (72) CHOI-SLEDESKI, Yong, Mi, Bridgewater, NJ 08807, US CHOY, Nakyen, Bridgewater, NJ 08807, US POLI, Gregory, Bernard, Bridgewater, NJ 08807, US SHAY, John, J., Jr., Bridgewater, NJ 08807, US SHUM, Patrick, Wai-Kwok, Bridgewater, NJ 08807, US SLEDESKI, Adam, W., Bridgewater, NJ 08807, US (54) [4-(5-AMINOMETHYL-2-FLUORFENYL)PIPERIDIN-1-YL][7- FLUOR-1-(2-METHOXYETHYL)-4TRIFLUORMETHOXY-1H- INDOL-3-YL]METHANON JAKO INHIBITOR TRYPTÁZY ŽÍRNÝCH BUNĚK (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A01N 43/08 ( ) A01N 43/10 ( ) A01N 43/36 ( ) A01N 43/40 ( ) A01N 43/42 ( ) A01N 43/60 ( ) A01N 43/64 ( ) A01N 43/78 ( ) A01N 43/80 ( ) A01N 43/82 ( ) A01N 43/84 ( ) C07D 213/26 ( ) C07D 213/50 ( ) C07D 213/61 ( ) C07D 213/64 ( ) (96) (96) (73) Syngenta Participations AG, 4058 Basel, CH Syngenta Limited, Guildford Surrey GU2 7YH, GB

17 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (72) TAYLOR, John Benjamin, Berkshire RG42 6EY, GB WAILES, Jeffrey Steven, Berkshire RG42 6EY, GB JEANMART, Stephane André Marie, Stein 4332, GB GOVENKAR, Mangala, Ilhas Goa , IN (54) Nové herbicidy (32) (31) (33) GB (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B65H 51/22 ( ) D01H 4/48 ( ) D01H 15/00 ( ) (96) (96) (73) Murata Machinery, Ltd., Minami-ku Kyoto-shi Kyoto , JP (72) Yokota, Itaru, Kyoto, Kyoto , JP Oka, Masaki, Kyoto, Kyoto , JP (54) Zařízení pro shromažďování příze (32) (31) (33) JP (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F41H 3/00 ( ) A47C 7/74 ( ) B60N 2/56 ( ) F25B 21/02 ( ) (96) (96) (73) BAE Systems Hägglunds Aktiebolag, Örnsköldsvik, SE (72) SJÖLUND, Peder, S Örnsköldsvik, SE MYLLYLUOMA, Jussi, SE Sollentuna, SE (54) Zařízení pro tepelnou adaptaci (32) (31) (33) SE (86) PCT/SE2010/ (87) WO 2010/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 938/37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/7076 ( ) A61P 27/02 ( ) C07H 19/167 ( ) (96) (96) (73) Inotek Pharmaceuticals Corporation, Lexington, MA 02421, US (72) BARMAN, Shikha, Bedford MA 01730, US BAUMGARTNER, Rudolf, A., Sudbury MA , US (54) Způsob snižování intraokulárního tlaku u lidí (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C05D 3/00 ( ) C05F 7/00 ( ) C05F 9/00 ( ) C05F 11/00 ( ) C02F 11/14 ( ) (96) (96) (73) Loewe-Fürstenberg, Armand, Ascheberg, DE (72) Loewe-Fürstenberg, Armand, Ascheberg, DE (54) Postup a zařízení k výrobě tuhého, biologicky odbouratelného hnojícího prostředku nebo prostředku pro uvolňování komunálních a/nebo průmyslových čistírenských kalů z půdy (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) UNIPATENT, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha 2 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) B05B 11/00 ( ) B05B 7/00 ( ) A47K 5/16 ( ) A47K 5/12 ( ) (96) (96) (73) Brightwell Dispensers Limited, Newhaven East Sussex BN9 OJF, GB (72) BUNOZ, Etienne, Vincent, East Sussex BN27 1JH, GB ROSSALL, Jeremy, West Sussex BN16 1FD, GB (54) Pěnová pumpa (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) D03D 19/00 ( ) B29C 70/22 ( ) D04H 3/04 ( ) (96) (96) (73) Groz-Beckert KG, Albstadt, DE (72) Bischoff, Thomas, Dr., Buxtehude, DE Afsar, Melike, Albstadt, DE (54) Tkanina k použití v kompozitních materiálech a způsob k výrobě tkaniny a tělesa z kompozitního materiálu (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C12Q 1/68 ( ) (96) (96) (73) Genclis, Vandoeuvre-les-Nancy, FR (72) Bihain, Bernard, Nancy, FR (54) Transkripční nepřesnost, její detekce a použití (32) (31) (33) EP (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97)

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (51) E04D 1/12 ( ) E04D 1/34 ( ) E04D 12/00 ( ) E04D 1/02 ( ) (96) (96) (73) Société d'étude et Construction Mécanique Générale et d'automatisme, Sainte- Menehould, FR (72) Delouette, Sylvain, F Sainte-Menehould, FR (54) Zařízení pro zastřešení budovy a střešní taška (32) (31) (33) FR (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/22 ( ) A61P 9/04 ( ) (96) (96) (73) Cardiorentis AG, 6300 Zug, CH (72) Mitrovic, Veselin, Bad Nauheim, DE Lüss, Hartmut, Hannover, DE Forssmann, Wolf-Georg, Kleines Wiesental, DE Meyer, Markus, Hannover, DE Döhler, Klaus-Dieter, Hannover, DE (54) Použití natriuretického peptidu na léčení srdečního selhání (32) P, P, P (31) , , (33) US, US, US (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B65D 17/34 ( ) (96) (96) (73) Ardagh MP Group Netherlands B.V., 7418 AH Deventer, NL (72) LEGRESY, Jean-Marc, F La Fleche, FR OUDART, Patrick, F Mezeray, FR (54) Jednodílný kovový kryt s předem vyznačenou linií zlomu ve tvaru paralelogramu (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2010/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B29C 51/42 ( ) B29C 35/02 ( ) B32B 37/06 ( ) B60R 13/02 ( ) B29C 43/20 ( ) (96) (96) (73) Greiner Perfoam GmbH, 4550 Kremsmünster, AT (72) Kron, Wolfgang, 4225 Luftenberg, AT (54) Způsob pro výrobu kašírovaného tvarového dílu (32) (31) (33) AT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 451/06 ( ) A01N 43/90 ( ) A01P 7/02 ( ) A61P 33/10 ( ) C07D 491/052 ( ) (96) (96) (73) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo , JP (72) HAMAMOTO, Isami, Odawara-shi Kanagawa , JP KOIZUMI, Keiji, Odawara-shi Kanagawa , JP KAWAGUCHI, Masahiro, Odawara-shi Kanagawa , JP TANIGAWA, Hisashi, Odawara-shi Kanagawa , JP NAKAMURA, Takehiko, Odawara-shi Kanagawa , JP KOBAYASHI, Tomomi, Odawara-shi Kanagawa , JP (54) Cyklická aminosloučenina a akaricid (32) , , (31) , , (33) JP, JP, JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2011/ (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 213/81 ( ) C07D 241/28 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 403/04 ( ) C07D 405/12 ( ) C07D 413/04 ( ) C07D 413/12 ( ) A61K 31/443 ( ) A61P 11/12 ( ) (96) (96) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (72) BAETTIG, Urs, Horsham Sussex RH12 5AB, GB BALA, Kamlesh Jagdis, Horsham Sussex RH12 5AB, GB BUDD, Emma, Horsham Sussex RH12 5AB, GB EDWARDS, Lee, Horsham Sussex RH12 5AB, GB HOWSHAM, Catherine, Horsham Sussex RH12 5AB, GB HUGHES, Glyn, Horsham Sussex RH12 5AB, GB LEGRAND, Darren Mark, Horsham Sussex RH12 5AB, GB SPIEGEL, Katrin, Horsham Sussex RH12 5AB, GB (54) Pyridinové a pyrazinové deriváty pro léčbu CF (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C07D 295/112 ( ) C07D 295/195 ( ) C07D 417/04 ( ) C07D 211/58 ( ) C07C 311/51 ( ) A61K 31/451 ( ) A61K 31/495 ( ) A61K 31/18 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064, US (72) DING, Hong, Lincolnshire, Illinois 60069, US ELMORE, Steven, Northbrook, Illinois 60062, US HEXAMER, Laura, Grayslake, Illinois 60030, US KUNZER, Aaron, R., Arlington, Illinois 60004, US PARK, Cheol-Min, Singapore , SG SOUERS, Andrew, J., Evanston, Illinois 60202, US

19 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) SULLIVAN, Gerard, Lake Villa, Illinois 60046, US WENDT, Michael, Vernon Hills, Illinois 60061, US (54) Apoptózu indukující prostředky pro léčení rakoviny a imunitních a autoimunitních onemocnění (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2011/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Michal Guttmann, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A01N 65/08 ( ) A01P 15/00 ( ) (96) (96) (73) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, FR Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, Clermont Ferrand, FR Institut National De La Recherche Agronomique, Paris, FR (72) RICHARD, Claire, Beaumont, FR TER HALLE, Alexandra, Lezoux, FR GOUPIL, Pascale, Perignat-les-Sarlieve, FR LEDOIGT, Gérard, Romagnat, FR EYHERAGUIBEL, Boris, Romagnat, FR THIERY, Denis, Sadirac, FR (54) Použití přírodního extraktu z matoliny z hroznů pro stimulaci přirozené obrany rostlin (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C07D 471/04 ( ) A61K 31/437 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) SANOFI, Paris, FR (72) ALCOUFFE, Chantal, F Paris, FR KIRSCH, Reinhard, F Paris, FR HERBERT, Corentin, F Paris, FR LASSALE, Gilbert, F Paris, FR (54) IMIDAZOPYRIDINOVÉ DERIVÁTY, ZPŮSOB JEJICH PŘÍPRAVY A JEJICH TERAPEUTICKÉ POUŽITÍ (32) (31) (33) FR (86) PCT/IB2011/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C10G 49/00 ( ) C10G 49/12 ( ) C10G 49/04 ( ) C10G 49/22 ( ) C10J 3/00 ( ) C22B 1/02 ( ) C22B 7/00 ( ) C22B 34/34 ( ) C22B 23/02 ( ) C22B 3/08 ( ) C22B 3/44 ( ) B01J 23/94 ( ) C01B 3/02 ( ) C22B 3/00 ( ) C22B 34/22 ( ) C22B 61/00 ( ) (96) (96) (73) Total Raffinage France, Courbevoie, FR (72) GOTTELAND, Delphine, F Rueil Malmaison, FR LE LANNIC - DROMARD, Katell, F Le Havre, FR ROPARS, Marie, F Cleon, FR VENDRELL, Gloria, F Le Havre, FR LACROIX, Maxime, B-1180 Uccle, BE BORREMANS, Didier, B-7300 Boussu, BE (54) Valorizace kalového katalyzátoru a kalových vloček (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) G08B 13/183 ( ) G08B 29/18 ( ) (96) (96) (73) Optex Co., Ltd., Shiga , JP (72) Hatano, Tsuyoshi, Otsu-shi, Shiga , JP (54) Z baterií napájené zařízení k detekci objektů (32) (31) (33) JP (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/06 ( ) (96) (96) (73) Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo , JP (72) MIMURA, Mitsuo, Fujieda-shi Shizuoka , JP WATANABE, Masahito, Fujieda-shi Shizuoka , JP ISHIYAMA, Nobuo, Kyoto-shi Kyoto , JP YAMADA, Takuya, Kyoto-shi Kyoto , JP (54) Způsob přípravy derivátu 1-triazol-2-butanolu (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) C07D 219/10 ( ) C07D 473/30 ( ) C07F 9/30 ( ) C07C 233/65 ( ) A61K 31/663 ( ) A61K 31/435 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 473/22 ( ) C07C 235/84 ( ) (96) (96)

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, PL (72) ODOLCZYK, Norbert, Warszawa, PL ZIELENKIEWICZ, Piotr, Warszawa, PL WIECZOREK, Grzegorz, Warszawa, PL EDELMAN, Aleksander, Chatenay-Malabry, FR TONDELIER, Danielle, Le Mesnil-le-Roi, FR FRITSCH, Janine, Saint Michel sur Orge, FR (54) Sloučeniny jako modulátory mutantního CFTR proteinu a jejich použití pro léčení onemocnění spojených s poruchou CFTR proteinu (32) P, P (31) , (33) PL, PL (86) PCT/PL2011/ (87) WO 2012/ (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01R 13/52 ( ) H01R 13/02 ( ) H01R 12/00 ( ) H02G 3/22 ( ) G11B 33/12 ( ) A61N 1/375 ( ) H01R 13/03 ( ) (96) (96) (73) Emerson Electric Co., St. Louis, MO 63136, US (72) Lakner, Gabe, Mason, Ohio 45040, US Sun, Jian, Springfield, MO 65804, US Khadkikar, Prasad S., West Chester, Ohio 45069, US (54) Hermetická průchodka s hybridní těsnicí strukturou (32) P (31) (33) US (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C07D 215/20 ( ) C07D 401/10 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 413/10 ( ) C07D 409/04 ( ) C07D 417/10 ( ) C07D 409/14 ( ) A61K 31/47 ( ) A61K 31/4709 ( ) A61P 11/00 ( ) (96) (96) (73) Nivalis Therapeutics, Inc., Boulder CO 80301, US (72) SUN, Xicheng, Broomfield Colorado 80023, US QIU, Jian, Longmont Colorado 80501, US STOUT, Adam, Westminster Colorado 80234, US (54) Nové substituované chinolinové sloučeniny jako inhibitory S- nitrosoglutathion reduktázy (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) F16L 21/08 ( ) F16L 37/091 ( ) F23J 13/04 ( ) F24F 13/02 ( ) (96) (96) (73) eka edelstahlkamine gmbh, Untersteinach, DE (72) Böhm, Jürgen, Untersteinach, DE (54) Zařízení ke spojování úseků potrubí (74) Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Ing. Pavel Janeček, U Průhonu 5, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C22C 21/02 ( ) C22C 21/06 ( ) C22C 21/08 ( ) C22F 1/05 ( ) (96) (96) (73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.), Kobe-shi, Hyogo , JP (72) Hori, Masayuki, Inabe-shi, Mie, , JP Inagaki, Yoshiya, Inabe-shi, Mie, , JP (54) Kovaný materiál hliníkové slitiny pro vozidlo a způsob jeho výroby (32) , (31) , (33) JP, JP (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B42D 25/328 ( ) (96) (96) (73) OVD Kinegram AG, 6301 Zug, CH (72) Tompkin, Wayne Robert, 5400 Baden, CH Mader, Sebastian, 6003 Luzern, CH Walter, Harald, 8810 Horgen, CH (54) Bezpečnostní prvek s difrakční strukturou (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F02M 27/04 ( ) (96) (96) (73) Titano S.R.L., Napoli (NA), IT (72) BOVE, Fabrizio, Napoli (NA), IT BOVE, Alessandro, Napoli (NA), IT (54) Způsob pro optimalizování spalovacích motorů (32) RM (31) (33) IT (86) PCT/IB2012/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/26 ( ) A61K 31/155 ( ) A61P 3/10 ( ) (96) (96) (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE (72) RUUS, Peter, Frankfurt am Main, DE SILVESTRE, Louise, F Paris, FR MIOSSEC, Patrick, F Paris, FR PINQUIER, Jean-Louis, F Paris, FR HINCELIN-MERY, Agnes, F Paris, FR

21 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (54) Lixisenatid a metformin pro léčbu diabetu 2. typu (32) , (31) , (33) EP, EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) H04N 19/00 ( ) H04N 19/33 ( ) H04N 19/117 ( ) H04N 19/119 ( ) H04N 19/50 ( ) H04N 19/176 ( ) H04N 19/82 ( ) H04N 19/11 ( ) H04N 19/593 ( ) H04N 19/182 ( ) (96) (96) (73) Samsung Electronics Co., Ltd, Gyeonggi-do , KR (72) Alshina, Elena, Gyeonggi-do, KR Alshin, Alexander, Gyeonggi-do, KR Seregin, Vadim, Gyeonggi-do, KR Shlyakhov, Nikolay, Gyeonggi-do, KR Koroteev, Maxim, Gyeonggi-do, KR (54) Způsob dekódování obrazu (32) P, (31) , (33) US, KR (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A01N 25/04 ( ) A01N 25/30 ( ) (96) (96) (73) Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Bad Berleburg, DE (72) JÜNGEL, Peter, Bad Berleburg, DE PALLASKE, Michael, Steinen, DE HELLKAMP, Sascha, Bad Berleburg, DE (54) Prostředek na ochranu dřeva na vodné bázi (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/12 ( ) C07D 451/06 ( ) C07D 453/02 ( ) A61K 31/439 ( ) A61K 31/4709 ( ) A61P 11/06 ( ) A61P 11/08 ( ) C07C 213/10 ( ) C07D 215/20 ( ) C07D 221/22 ( ) A61K 9/00 ( ) (96) (96) (73) Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, IT (72) RANCATI, Fabio, I Parma, IT RIZZI, Andrea, I Parma, IT AMARI, Gabriele, I Parma, IT BIAGETTI, Matteo, I Parma, IT LINNEY, Ian, I Parma, IT (54) Sloučeniny působící jako antagonisté muskarinového receptoru a agonisté beta2 adrenergního receptoru (32) , (31) , (33) EP, EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) G05G 1/08 ( ) (96) (96) (73) Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid, DE (72) BLÖINK, Sabrina, Lüdenscheid, DE RENISCH, Udo, Wipperfürth, DE (54) Tlakem a otáčením ovladatelný obslužný element (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H04S 3/00 ( ) (96) (96) (73) Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V., München, DE (72) UHLE, Christian, Nuernberg, DE FINAUER, Stefan, Erlangen, DE GAMPP, Patrick, Erlangen, DE HELLMUTH, Oliver, Erlangen, DE PROKEIN, Peter, Erlangen, DE STÖCKLMEIER, Christian, Spardorf, DE (54) Způsob a zařízení pro rozložení stereozáznamu prostřednictvím zpracování kmitočtové domény používající generátor spektrálních vah (32) P, (31) , (33) US, EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F16J 15/16 ( ) F16J 15/28 ( ) F16J 15/44 ( ) (96) (96) (73) Nuovo Pignone S.r.l., Florence, IT (72) Maggi, Carmelo, Signa, IT Tognarelli, Leonardo, Firenze, IT Capanni, Alessio, Arezzo, IT Wojnar, Jan, Warszawa, PL (54) Výroba těsnících miskovitých prvků (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 47/48 ( ) C07D 487/04 ( )

22 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) C07D 519/00 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) MedImmune Limited, Cambridge, CB21 6GH, GB Genentech, Inc., South San Francisco, CA 94080, US (72) FLYGARE, John, A., South San Francisco, CA 94080, US GUNZNER-TOSTE, Janet, L., South San Francisco, CA 94080, US PILLOW, Thomas, South San Francisco, CA 94080, US HOWARD, Philip, Wilson, London E1 2AX, GB MASTERSON, Luke, London E1 2AX, GB (54) Pyrrolobenzodiazepiny a jejich konjugáty (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) E04F 21/00 ( ) E04D 11/00 ( ) E04F 21/18 ( ) E04F 21/22 ( ) (96) (96) (73) Dakota Group S.a.s. di Zeno Cipriani & C., Milano, IT (72) Cipriani, Zeno, Milano, IT (54) Zařízení k pokládání dlaždic (32) VR (31) (33) IT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61M 25/06 ( ) (96) (96) (73) Poly Medicure Limited, Faridabad, Haryana , IN (72) BAID, Rishi, New Delhi , IN (54) Zařízení intravenózního katétru (32) DE (31) (33) IN (86) PCT/IB2012/ (87) WO 2013/ (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) G01N 23/225 ( ) H01J 37/28 ( ) (96) (96) (73) Commissariat à l'énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, Paris, FR (72) LAMONTAGNE, Jérôme, F Manosque, FR BLAY, Thierry, F Jouques, FR BENARD, Philippe, F Eaubonne, FR (54) Zařízení pro analýzu vyzařujícího materiálu pomocí mikrosondy (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E04F 13/08 ( ) E04D 13/16 ( ) E04D 3/36 ( ) (96) (96) (73) EJOT GmbH & Co. KG, Bad Berleburg, DE (72) Tiemann Joachim, Sundern, DE Knebel, Ulrich, Bad Berleburg-Berghausen, DE Hackler, Erhard, Bad Berleburg-Berghausen, DE (54) Zařízení pro pohánění expanzního rozpínacího prvku do hmoždinky (32) , (31) , (33) DE, DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, Zveřejněné překlady pozměněného, nebo omezeného znění evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen opravený překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35d odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Datem zveřejnění opraveného překladu evropského patentového spisu je datum publikace tohoto Věstníku. (97) EP Evropské patenty zachované v pozměněném nebo omezeném znění V této části jsou uvedeny evropské patenty s účinky pro Českou republiku, které byly Evropským úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů zachovány v omezeném znění podle čl. 105a - 105c EPC 2000, nebo v pozměněném znění ( 35f zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) Datum oznámení o zachování patentu EP (97) Datum oznámení o zachování patentu EP

23 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) Evropské patenty zrušené Evropským patentovým úřadem Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku byly zrušeny Evropským patentovým úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů ( 35f odst 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP MM4A Zánik evropských patentů nezaplacením poplatků za udržování platnosti patentu Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku zanikly pro nezaplacení poplatkù za udržování platnosti patentu ( 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů evropských patentů (97) EP (73) Romaco Innojet GmbH, Steinen, DE (97) EP (73) Primus CE s.r.o., Příbor, CZ (97) EP (73) Alliance Laundry CE s.r.o., Příbor, CZ (97) EP (73) AbbVie Biotechnology Ltd., Hamilton, HM 11, BM (97) EP (73) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlessex, TW8 9GS, GB (97) EP (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, 19808, DE, US (97) EP (73) Novartis Pharma AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) Victoria Link Limited, Wellington, NZ (97) EP (73) Callaghan Innovation Research Limited, Lower Hutt, NZ (97) EP (73) MDH HOLOGRAM LIMITED, NW5 3EW London, GB (97) EP (73) MDH HOLOGRAM S.A., L-2320 Luxembourg, LU (97) EP (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (97) EP (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) Wayne Fueling Systems Sweden AB, Malmö, SE (97) EP (73) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, 19808, DE, US (97) EP (73) LEO OSPREY LIMITED, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB (97) EP (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) MediBeacon, LLC, St. Louis, 63132, MO, US (97) EP (73) Haticon GmbH, Pinnow, DE (97) EP (73) Sapa Holding GmbH, Offenburg, DE (97) EP (73) Oerlikon Metco (US) INC., Westbury, 11590, NY, US (97) EP (73) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., 5656 AE Eindhoven, NL (97) EP (73) FMGO Holding B.V., 5211 BC 's-hertogenbosch, NL (97) EP (73) Callaghan Innovation Research Limited, Lower Hutt, NZ (97) EP (73) Victoria Link Limited, Wellington, NZ (97) EP (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (97) EP (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) Novartis Pharma AG, 4056 Basel, CH (97) EP (73) Ardea Biosciences, Inc., San Diego, 92121, CA, US (97) EP (73) Biogen MA Inc., Cambridge, 02142, MA, US (97) EP (73) Sapa Holding GmbH, Offenburg, DE (97) EP (73) Haticon GmbH, Pinnow, DE (97) EP (73) CoMentis, Inc., South San Francisco, 94080, CA, US

24 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (73) Alpharmagen, LLC, South San Francisco, 94080, CA, US (97) EP (73) Denka Company Limited, Tokyo , JP (97) EP (73) Wild Parma S.r.l. in liquidazione, Milano, IT (97) EP (73) Sapa Holding GmbH, Offenburg, DE (97) EP (73) MediBeacon, LLC, St. Louis, 63132, MO, US (97) EP (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (97) EP (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (97) EP (73) Prefere Resins Holding GmbH, Erkner, DE (97) EP (73) BIG SUN ENERGY TECHNOLOGY INC., Hsinchu County 303, R.O.C., TW (97) EP (73) Cerevast Medical, Inc., Redmond, 98052, WA, US (97) EP (73) Eisenmann SE, Böblingen, DE (97) EP (73) Ivax International B.v., 1019 GM Amsterdam, NL (97) EP (73) MedImmune Limited, Cambridge, CB21 6GH, GB (97) EP (73) FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda, DE

25 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) FG1K Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory E 02 B 11/00 ( ) B 23 K 37/04 ( ) F 04 D 29/24 ( ) B 60 C 27/00 ( ) B 66 C 5/00 ( ) F 23 D 14/00 ( ) B 60 D 1/00 ( ) G 01 S 13/00 ( ) G 01 S 13/00 ( ) A 23 B 7/148 ( ) F 24 H 9/02 ( ) B 62 D 21/04 ( ) E 06 B 5/11 ( ) C 08 L 67/00 ( ) B 01 D 53/02 ( ) G 01 N 21/3559 ( ) C 04 B 18/14 ( ) B 29 C 45/12 ( ) H 01 R 13/10 ( ) A 61 F 2/30 ( ) A 01 K 31/22 ( ) C 04 B 14/10 ( ) A 23 C 9/12 ( ) B 60 Q 3/00 ( ) B 60 Q 3/00 ( ) FG1K Zapsané užitné vzory - řazené podle MPT (51) A01K 31/22 ( ) A01K 31/18 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 22, Uhříněves, CZ (72) Skřivanová Věra prof. Ing., CSc., Praha 4, CZ Skřivan Miloš prof. Ing., DrSc., Praha 4 - Háje, CZ Englmaierová Michaela Ing., Ph.D., Praha 10, CZ Kudrnová Elena Ing., Praha 10 - Kolovraty, CZ (54) Mobilní box pro venkovní chov kuřat (74) PATENTOVÁ KANCELÁŘ, Mgr. Hana Jirkalová, Michelská 18/12a, Praha 4, (51) A23B 7/148 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta,ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Lednice, CZ (72) Balík Josef doc. Ing., Ph.D., Lednice, CZ Goliáš Jan prof., DrSc., Břeclav, CZ Kožíšková Jarmila Ing., Popudinské Močidlany, SK Horák Miroslav Ing., Modřice, CZ Němcová Anna Dr. Ing., Podivín, CZ Šnurkovič Petr Ing., DiS., Strážnice, CZ Híc Pavel Ing., Ph.D., Devičany, SK (54) Prostředí skladovacího prostoru pro skladování plodů asijských hrušní (74) Patentová a známková kancelář Novotný, Ing. Jaroslav Novotný, Římská 45/2135, Praha 2, (51) A23C 9/12 ( ) A23C 9/123 ( ) A23C 9/13 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6, CZ (72) Roubal Petr Ing., CSc., Praha 8, CZ Binder Michael Ing., Praha 4, CZ Pechačová Marta, Praha 10, CZ Šalaková Alexandra Ing., CSc., Praha 5, CZ Drbohlav Jan Ing., CSc., Praha 5, CZ (54) Kysaný mléčný výrobek na bázi retentátu z ultrafiltrace mléka (74) Patentová a známková kancelář Novotný, Ing. Jaroslav Novotný, Římská 45/2135, Praha 2, (51) A61F 2/30 ( ) B82Y 30/00 ( ) A61F 2/34 ( ) A61F 2/40 ( ) A61F 2/38 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) BEZNOSKA, s.r.o., Kladno, Kročehlavy, CZ Vysoká škola chemicko- technologická, Praha 6, CZ (72) Joska Luděk doc. Ing., CSc., Praha 2, CZ Fojt Jaroslav Ing., Ph.D., Praha 7, CZ Fencl Jaroslav Ing., Praha 2, CZ (54) Nanostrukturovaná komponenta kloubních implantátů (74) Ing. Vladimír Belfín, Litovická 305, Hostivice, (51) B01D 53/02 ( ) B01D 53/04 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ÚJV Řež, a.s., Řež, CZ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 6, CZ (72) Hájek Petr Ing., CSc., Praha 6, CZ Ciahotný Karel doc. Ing., CSc., Praha 8 - Dolní Chabry, CZ Smutná Jana Ing., Praha 4, CZ Štefanica Jiří Ing., Praha 9, CZ (54) Experimentální zařízení pro výzkum sorpce CO2 z plynných směsí na pevných materiálech (51) B23K 37/04 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ (72) Moravec Jaromír Ing., Šimonovice, CZ (54) Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem (74) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dolní nám. 679/5, Jablonec nad Nisou, (51) B29C 45/12 ( ) B29C 45/07 ( ) B29C 45/03 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, CZ (72) Růžička Jiří Bc., Tábor, CZ Martin Michal Bc., Rodná, CZ Špaček David Bc., Lovosice, CZ Kysučanová Zuzana Bc., Písek, CZ Dvořák Josef Ing., Bílina, CZ (54) Vstřikovací zařízení (51) B60C 27/00 ( )

26 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (11) (21) (22) (47) (73) Nikishin Denis Valentinovich, Moscow , RU (72) Nikishin Denis Valentinovich, Moscow , RU (54) Snímatelný běhoun pneumatiky (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (51) B60D 1/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Šimka František, Třebelovice, CZ (72) Šimka František, Třebelovice, CZ (54) Stranově stavitelný závěs pro připojení přívěsných vozidel (74) Ing. Jiří Langhans, Krajinova 805/7, Třebíč, (51) B60Q 3/00 ( ) B60J 3/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) TODEX COMPANY SERVICES s.r.o., Brno, CZ (72) Držka Michal Ing., Holíč, SK (54) Zařízení pro bezkontaktní spínání osvětlení kosmetického zrcátka sluneční clony v dopravních prostředcích (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Na Valtické 339/6, Břeclav 4, (51) B60Q 3/00 ( ) B60R 7/05 ( ) B60J 3/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) TODEX COMPANY SERVICES s.r.o., Brno, CZ (72) Držka Michal Ing., Holíč 90851, SK (54) Zařízení pro spínání osvětlení kosmetického zrcátka sluneční clony v dopravních prostředcích (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Na Valtické 339/6, Břeclav 4, (51) B62D 21/04 ( ) B60K 1/02 ( ) B60K 17/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) GI4 s.r.o., Praha 1, CZ (72) Polden Robin, Praha 1, CZ (54) Zařízení centrální nosné roury podvozku motorového vozidla s integrovaným elektrickým točivým motorem (74) VYNÁLEZ, s.r.o., Vinohradská 17, Praha 2, (51) B66C 5/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Koupený Jaroslav Ing., Vysoký Chlumec, CZ Koupený Petr Ing., Kosova Hora, CZ (72) Koupený Jaroslav Ing., Vysoký Chlumec, CZ Koupený Petr Ing., Kosova Hora, CZ (54) Věž pro sněhová děla (51) C04B 14/10 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) WATRAD, spol. s r.o., Pardubice V, Zelené Předměstí, CZ ARCADIS CZ a.s., Praha 5, CZ Česká geologická služba, Praha 1, CZ ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6, CZ (72) Vaněček Michal Mgr., Praha 7, CZ Bílý Pavel Mgr., Praha 10, CZ Skálová Jarmila Mgr., Lomnice u Tišnova, CZ Zuna Milan Mgr., Ph.D., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, CZ Sosna Karel RNDr., Ph.D., Praha 10, CZ Franěk Jan Mgr., Ph.D., Zhoř u Milevska, CZ Vašíček Radek Ing., Ph.D., Praha 8, CZ Šťástka Jiří Ing., Nový Knín, CZ (54) Tepelně odolný těsnicí stavební díl (74) Mgr. Michal Vaněček, Veletržní 69, Praha 7, (51) C04B 18/14 ( ) C04B 111/60 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Novotek LTD House Maria, P.O.Box 25601, Nicosia 1075, CY (72) House Maria, P.O.Box 25601, Nicosia 1075, CY (54) Cementový vsyp pro finální úpravu betonových podlah se zlepšenou tvrdostí (74) INPROCHES Patentová a známková kancelář, Mgr. Alžběta Jurtíková, patentová zástupkyně, Mezírka 1, Brno, (51) C08L 67/00 ( ) C08L 79/00 ( ) B82B 3/00 ( ) B82Y 5/00 ( ) B82Y 30/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha 10 - Hostivař, CZ (72) Beran Miloš Ing., Praha 5 - Hlubočepy, CZ Drahorád Josef Ing., CSc., Praha 8, CZ Vltavský Ondřej Ing., Davle, CZ (54) Multifunkční nanovlákna a mikrovlákna (74) Patentová kancelář, Mgr. Hana Jirkalová, Michelská 18/12a, Praha 4, (51) E02B 11/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5- Zbraslav, CZ (72) Kulhavý Zbyněk doc. Ing., CSc., Pardubice, CZ Čmelík Milan Ing., Skuteč, CZ (54) Drenážní regulační prvek s pulsním režimem činnosti (51) E06B 5/11 ( ) E06B 5/06 ( ) E06B 3/46 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) AG KONSTRUKT s.r.o., České Budějovice, CZ (72) Doubek Jiří, České Budějovice, CZ (54) Zařízení pro zabezpečení dveřních otvorů objektů, zejména stavebních kontejnerů a obytných buněk (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) F04D 29/24 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha 9- Letňany, CZ (72) Martaus František Ing., Praha 5, CZ

27 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (54) Lopatka průmyslového ventilátoru (51) F23D 14/00 ( ) F23D 14/48 ( ) F23D 14/58 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ PBS Power Equipment, s.r.o., Třebíč, CZ (72) Skryja Pavel Ing., Rybné, CZ Bělohradský Petr Ing., Ph.D., Popůvky, CZ Pléha Karel Ing., Lipník, CZ Vítek Lubomír Ing., Třebíč, CZ (54) Plynový hořák (74) Kania, Sedlák, Smola, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, (51) F24H 9/02 ( ) F24H 9/06 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) HAUSER CZ s.r.o., Vejprnice, CZ (72) Hauser Martin, Vejprnice, CZ Beránek Marek, Plzeň, CZ (54) Podlahový provzdušňovací rošt pro velké zatížení (74) LANGROVA, s.r.o., Skrétova 48, Plzeň, (51) G01N 21/3559 ( ) G01N 33/36 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ (72) Nemčoková Renáta Ing., Liberec 14, CZ Kůz Zdeněk prof. Dr. Ing., Jablonec nad Nisou, CZ Havelka Antonín doc. Ing., CSc., Liberec, CZ (54) Zařízení k měření nasákavosti plošné textilie (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Zábrdovická 11, Brno, (51) G01S 13/00 ( ) G01S 7/35 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ERA a.s., Pardubice IV, Pardubičky, CZ (72) Stejskal Vojtěch Ing., Ph.D., Pardubice, CZ Plšek Radek Ing., Ph.D., Pardubice, CZ (54) Systém multistatického přehledového primárního radaru a přijímač jako součást tohoto systému (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (51) G01S 13/00 ( ) G01S 7/35 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ERA a.s., Pardubice, CZ (72) Stejskal Vojtěch Ing., Ph.D., Pardubice, CZ Plšek Radek Ing., Ph.D., Pardubice, CZ (54) Systém multistatického přehledového primárního radaru pro detekování a sledování pohybujících se vzdušných, námořních a pozemních objektů a vysílač jako součást tohoto systému (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (51) H01R 13/10 ( ) H01R 13/207 ( ) F16B 35/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ (72) Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D., Ostrava-Dubina, CZ Minařík Daniel Ing., Ph.D., Ostrava, CZ Vala David Ing., Ostrava, CZ Slanina Zdeněk Ing., Ph.D., Velké Heraltice, CZ (54) Kombinovaný šroub s kontaktní elektrickou zdířkou Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů (73) (11) (51) AG KONSTRUKT s.r.o., České Budějovice, CZ E 06 B 5/11 ( ) ARCADIS CZ a.s., Praha 5, CZ C 04 B 14/10 ( ) BEZNOSKA, s.r.o., Kladno, Kročehlavy, CZ Česká geologická služba, Praha 1, CZ ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6, CZ ERA a.s., Pardubice IV, Pardubičky, CZ A 61 F 2/30 ( ) C 04 B 14/10 ( ) C 04 B 14/10 ( ) G 01 S 13/00 ( ) ERA a.s., Pardubice, CZ G 01 S 13/00 ( ) GI4 s.r.o., Praha 1, CZ B 62 D 21/04 ( ) HAUSER CZ s.r.o., Vejprnice, CZ F 24 H 9/02 ( ) Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta,ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Lednice, CZ Novotek LTD House Maria, P.O.Box 25601, Nicosia 1075, CY PBS Power Equipment, s.r.o., Třebíč, CZ A 23 B 7/148 ( ) C 04 B 18/14 ( ) F 23 D 14/00 ( ) (73) (11) (51) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ TODEX COMPANY SERVICES s.r.o., Brno, CZ TODEX COMPANY SERVICES s.r.o., Brno, CZ B 23 K 37/04 ( ) G 01 N 21/3559 ( ) B 60 Q 3/00 ( ) B 60 Q 3/00 ( ) ÚJV Řež, a.s., Řež, CZ B 01 D 53/02 ( ) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ Vysoká škola chemickotechnologická, Praha 6, CZ Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha 6, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha 9- Letňany, CZ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5- Zbraslav, CZ H 01 R 13/10 ( ) A 61 F 2/30 ( ) B 01 D 53/02 ( ) F 23 D 14/00 ( ) F 04 D 29/24 ( ) E 02 B 11/00 ( )

28 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (73) (11) (51) Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6, CZ Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha 10 - Hostivař, CZ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 22, Uhříněves, CZ WATRAD, spol. s r.o., Pardubice V, Zelené Předměstí, CZ A 23 C 9/12 ( ) C 08 L 67/00 ( ) A 01 K 31/22 ( ) C 04 B 14/10 ( ) (73) (11) (51) Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, CZ Koupený Jaroslav Ing., Vysoký Chlumec, CZ Koupený Petr Ing., Kosova Hora, CZ Nikishin Denis Valentinovich, Moscow , RU B 29 C 45/12 ( ) B 66 C 5/00 ( ) B 66 C 5/00 ( ) B 60 C 27/00 ( ) Šimka František, Třebelovice, CZ B 60 D 1/00 ( )

29 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto průmyslové vzory:

30 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle tříd (51) (11) (21) (22) (15) (54) Bunda a vložka do bundy pro vojenské policisty (28) 2 (73) Česká Republika - Ministerstvo obrany, Praha 6, CZ (72) Mrázková Vlasta, Brno, CZ (51) (11) (21) (22) (15) (54) Sklenice (28) 5 (73) Holubová Libuše, Nový Bor, CZ (72) Holubová Libuše, Nový Bor, CZ

31 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (54) Dekorativní miniatura (28) 12 (73) ORANGE CITY s.r.o., Praha 5, CZ (72) Zakardonskaya Olga, Praha 7, CZ Vidov Mikhail, Praha 7, CZ (74) STUDENÁ - LABALESTRA, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Klára Labalestra, Na Poříčí 12, Praha 1, (51) (11) (21) (22) (15) (54) Krabička (28) 2 (73) C2P s.r.o., Chlumec nad Cidlinou I, CZ (72) Hromádka Róbert MUDr., Hradec Králové, CZ Šandriková Viera Mgr., Hradec Králové, CZ (74) Jan Brykner, Resslova 741, Hradec Králové,

32 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory)

33 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory)

34 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (54) Stavební prvky (28) 2 (73) ŽPSV a.s., Uherský Ostroh, CZ (72) Baný Jaroslav Ing., Kunovice, CZ Vašek Tomáš Ing., Nový Hrozenkov, CZ (74) Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno,

35 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory)

36 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) Seznam vlastníků zapsaných průmyslových vzorů (73) (11) (51) C2P s.r.o., Chlumec nad Cidlinou I, CZ Česká Republika - Ministerstvo obrany, Praha 6, CZ ŽPSV a.s., Uherský Ostroh, CZ (73) (11) (51) Holubová Libuše, Nový Bor, CZ ORANGE CITY s.r.o., Praha 5, CZ

37 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin) Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin Podání žádosti o udělení osvědčení (22) (21) SPC/CZ2015/435 (71) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway 07065, NJ, US (68) (54) Optimalizovaná exprese HPV 58 L1 ve kvasinkách (92) EU/1/15/1007/ , (93) EU/1/15/1007/ , , EU (95) Gardasil 9 - protein L1 HPV 58, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/436 (71) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway 07065, NJ, US (68) (54) Optimalizovaná exprese HPV 45 L1 v kvasinkách (92) EU/1/15/1007/ , (93) EU/1/15/1007/ , , EU (95) Gardasil 9 - protein L1 HPV 45, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/437 (71) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway 07065, NJ, US (68) (54) Syntetický polynukleotid kódující protein HPV 52 L1 a rekombinantní vektor a hostitel jej obsahující (92) EU/1/15/1007/ , (93) EU/1/15/1007/ , , EU (95) Gardasil 9 - protein L1 HPV 52, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/438 (71) Novartis AG, 4056 Basel, CH (68) (54) Sloučeniny a kompozice jako modulátory kaskády hedgehot (92) EU/1/15/1030/ , (93) EU/1/15/1030/ , , EU (95) ODOMZO - sonidegib nebo jeho farmaceuticky přijatelná sůl, hydrát nebo solvát, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/439 (71) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, 19808, DE, US (68) (54) Hlodavčí neutralizační monoklonální protilátka, způsob pro její produkci, kompozice s jejím obsahem a použití, hybridom a jím produkovaná protilátka, fab fragment, komplementaritu určující region, molekula nukleové kyseliny a její sekvence, plasmid a hostitelská buňka (92) EU/1/15/1043, (93) EU/1/15/1043, , EU (95) Nucala - mepolizumab, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/439 (71) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, 19808, DE, US (68) (54) Hlodavčí neutralizační monoklonální protilátka, způsob pro její produkci, kompozice s jejím obsahem a použití, hybridom a jím produkovaná protilátka, fab fragment, komplementaritu určující region, molekula nukleové kyseliny a její sekvence, plasmid a hostitelská buňka (92) EU/1/15/1043, (93) EU/1/15/1043, , EU (95) Nucala - mepolizumab, léčivý přípravek

38 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti (11) (21) Int.Cl/(51) /B61D 17/ /A61K 31/ /C07D 231/12 (11) (21) Int.Cl/(51) /E06B 3/ /C12Q 1/ /C07K 16/24 MM4A, MM4F Zániky patentů a autorských osvědčení pro nezaplacení udržovacích poplatků (11) (21) Int.Cl/(51) /C07K 7/ /C07K 7/ /A61K 38/ /A01N 43/ /C03C 4/ /F23G 5/ /B60B 3/ /A61K 38/ /C07K 1/ /A47L 15/ /A61K 38/ /C07C 69/ /B21D 26/ /C04B 5/ /C07D 451/ /C10J 3/ /C07D 337/ /A21B 5/ /A01K 23/ /C07D 413/ /A61K 38/ /C07D 211/ /C08L 83/12 (11) (21) Int.Cl/(51) /C01B 15/ /C08K 5/ /A61G 15/ /B65B 9/ /D02G 1/ /H01L 41/ /B60R 27/ /B01J 23/ /F27B 17/ /B63B 1/ /A61H 23/ /E04F 15/ /H01T 4/ /C07D 249/ /A61M 5/ /G02B 13/ /A63F 9/ /F16K 15/ /C11D 11/ /B67D 1/ /B67D 1/ /A61F 9/007 MK1K Zániky užitných vzorů uplynutím doby platnosti (11) (21) (51) A47J 9/00 ( ) A47F 10/06 ( ) B60N 2/58 ( ) E04C 3/30 ( ) G09F 23/10 ( ) B60Q 1/44 ( ) B32B 27/20 ( ) H01L 23/00 ( ) A47C 4/20 ( ) C04B 28/14 ( ) G06F 3/042 ( ) A61M 5/178 ( ) F03B 13/12 ( ) B01D 53/58 ( ) (11) (21) (51) G09F 19/00 ( ) B25B 11/02 ( ) F16H 3/08 ( ) F16H 7/18 ( ) C04B 35/66 ( ) B23Q 39/02 ( ) C02F 103/10 ( ) B62D 24/00 ( ) F02B 27/00 ( ) G01N 3/20 ( ) E04H 1/12 ( ) G05F 1/10 ( ) B28B 7/24 ( )

39 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) MK4Q Zániky práva ze zapsaných průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany (11) (21) Int.Cl/(51) / / / / /25-03 (11) (21) Int.Cl/(51) / / / /09-03 Zápisy licenčních smluv do patentového rejstříku pro nabyvatele (11) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha 6, Ruzyně, CZ Nabyvatel: ECOWOOD s.r.o., Ječná 550/1, Praha 2, 12000, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: ND4Q (51) (11) (21) (22) (54) Stůl a podnož stolu První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Nástupištní přístřešky ND4Q Druhé obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Obal ve tvaru ruky ND4Q (51) (11) (21) (22) (54) Přístřešek Třetí obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Informační sloup PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů patentů (11) (21) (73) LEO OSPREY LIMITED, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB (11) (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) (21) (73) Biogen International GmbH, 6300 Zug, CH (11) (21) (73) LEO OSPREY LIMITED, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB (11) (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) (21) (73) Prothena Biosciences Limited, County Westmeath, IE (11) (21) (73) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, 19808, DE, US (11) (21) (73) Novartis Pharma AG, 4056 Basel, CH (11) (21) (73) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlessex, TW8 9GS, GB

40 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (11) (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) (21) (73) FPK Group Limited, Triq taz-zwejt, San Gwann, SGN 3000, MT (11) (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) (21) (73) LEO OSPREY LIMITED, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB (11) (21) (73) TOMST s.r.o., Praha 4, Michle, CZ (11) (21) (73) TOMST s.r.o., Praha 4, Michle, CZ (11) (21) (73) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Brno, CZ (11) (21) (73) Ivanov Georgi, Olomouc, CZ Převod práv u dodatkových ochranných osvědčení (11) /136 (21) (73) LEO OSPREY LIMITED, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB (11) /136 (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) /239 (21) (73) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlessex, TW8 9GS, GB (11) /239 (21) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (11) /239 (21) (73) Novartis Pharma AG, 4056 Basel, CH PD1K Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů (11) (21) (73) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Brno, CZ (11) (21) (73) Power Team s.r.o., Ostrava, Muglinov, CZ (11) (21) (73) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Brno, CZ (11) (21) (73) Doležel Hynek, Pardubice, CZ (11) (21) (73) EFFECT Investment a.s., Kopřivnice, CZ PD4Q (11) (21) (73) D. SWAROVSKI KG, 6112 Wattens, AT (11) (21) (73) D. SWAROVSKI KG, 6112 Wattens, AT (11) (21) (73) D. SWAROVSKI KG, 6112 Wattens, AT Převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů (11) (21) (73) D. SWAROVSKI KG, 6112 Wattens, AT (11) (21) (73) CERVA GROUP a.s., Jeneč, CZ (11) (21) (73) CERVA GROUP a.s., Jeneč, CZ

41 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) QA9A Nabídka licence (73) Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice, CZ (11) (54) Rekombinantní rostlinná nukleáza jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky (73) Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ (11) (54) Konstrukce šachty a kabiny výtahu

42 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním Kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o přihláškách ochranných známek, u kterých byly na základě provedeného věcného průzkumu shledány Úřadem důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. Na základě toho Úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle ustanovení 22 zákona č.441/2003 Sb., a to pro celý seznam výrobků a služeb nebo pro jeho část. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O Element (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (210) O Lékárnická inzerce (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Asociace realitních kanceláří České republiky (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Kup Najisto (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (210) O Papa's Coffee (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O AUTOCENTRUM KUTNOHORSKÁ (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O RADIO (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

43 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku ( 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

44 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Zveřejněné přihlášky ochranných známek (210) O (220) (320) (511) 35 Element (510) (35) velkoobchodní a maloobchodní činnost s výrobky - nealkoholické víno, víno, alkoholické nápoje kromě piv, víno bílé, nápoje obsahující víno (střiky), nízkoalkoholické víno, červené víno, šumivé víno, víno portské, matolinové víno, víno rýžové, jablečné víno, víno na vaření. (730) Uherek Jiří Ing., Horníkova 38, Brno, , CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi (510) (9) přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, záznamové disky, kompaktní disky DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, počítačový software a elektronické nosiče dat; (16) papír a výrobky z papíru pro informační, reklamní a propagační účely, grafické reprodukce, letáky, plakáty, tiskoviny, tištěné publikace, mapy, dotazníky, tabule a cedule spadající do této třídy; (35) pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, psaní reklamních textů, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování) rozhlasová reklama, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, obchodní vedení uměleckých agentur, venkovní reklama, vylepování plakátů, organizování reklamních akcí, pořádání farmářských trhů, pořádání veletrhů a výstav pro obchodní a reklamní účely; (38) šíření informací z oboru zemědělství, potravinářství a zdravé výživy prostřednictvím komunikačních sítí, přenosu zpráv a obrazových informací pomocí Internetu v rámci této třídy; (41) organizace a pořádání koncertů, organizace vzdělávacích nebo zábavných soutěží, pořádání společenských a kulturních akcí, slavností a výstav v rámci této třídy; (42) tvorba a správa webových stránek. (730) Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 - Nové Město, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (510) (9) nosiče zvukových nahrávek, nahrané počítačové programy, exponované filmy, elektronické publikace s možností stažení; (16) papír, papírenské výrobky, publikace, samolepky, obtisky, obrazy, tiskoviny, fotografie, plakáty, kalendáře, katalogy, prospekty, brožury, tištěné publikace; (35) analýzy nákladů, dodavatelské služby pro třetí osoby, obchodní nebo podnikatelské informace, dovozní a vývozní kancelář, marketingové studie, poskytování pomoci při řízení obchodních a průmyslových podniků, systematizace informací do počítačové databáze, odborné obchodní poradenství, předvádění zboží, obchodní vedení umělecké agentury, reklama, reklamní agentura, zpracování textů, pronájem kancelářských strojů a zařízení, pořádání veletrhů pro reklamní a obchodní účely, služby obchodního zprostředkování, módní přehlídky pro reklamní účely (organizace -), organizování komerčních nebo reklamních výstav, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje; (41) služby nahrávacího studia, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, elektronické publikování, informace o možnostech rozptýlení, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, organizování sportovních soutěží, zábava, pobavení, poskytování on-line elektronických publikací, soutěže krásy (pořádání -), koučink, televizní programy, umělecké módní agentury, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), plánování a organizování večírků, módní přehlídky pro zábavu (organizace). (730) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, Agios Antonios 5, Nicosia, CY (740) JUDr. Tomáš Vymazal, advokát, Wellnerova 1322/3C, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 36, 39, 42 (510) (9) nahrané počítačové programy, počítačové programy s možností stažení, notebooky (počítače), elektronické publikace s možností stažení, automaty na vydávání jízdenek a vstupenek, přístroje a nástroje na vážení, světelná signalizace, blikače, navigační přístroje, gramofonové desky, kinematografické přístroje, hlasovací zařízení, měřidla, audiovizuální přístroje a zařízení na výuku, video obrazovky, přístroje na dálkové ovládání, elektrodynamická zařízení na dálkové ovládání železničních uzlů, osobní ochranné prostředky proti nehodám, elektrické akumulátory pro vozidla, elektrodynamické přístroje pro dálkové řízení signalizace, brýle (optika); (35) kanceláře dovozní a vývozní, obchodní reklama pro třetí osoby, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), reklama online v počítačové síti, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, komerční informační kanceláře, obchodní nebo podnikatelské informace, služby poradenství v obchodní činnosti, organizování komerčních nebo reklamních výstav, reklama, obchodní management umělecké činnosti, administrativní služby, účetnictví, vyhledávání dat v počítačových souborech pro třetí osoby, pronájem prodejních automatů; (36) pojišťovací služby, finanční služby, elektronický převod kapitálu, bankovnictví, služby v oblasti likvidace obchodních společností (finanční), splátkové úvěry, oceňování uměleckých děl, realitní kanceláře, makléřství, záruční služby, shromažďování prostředků pro dobročinné účely, služby správy majetku, zastavárny, vydávání cestovních šeků, depozit cenin, zastupování správců majetku, celní služby, organizování sbírek; (39) přepravování nákladu, osobní doprava, balení zboží, kamionová nákladní doprava, námořní doprava, automobilová doprava, železniční doprava, lodivodství, půjčovny aut, dovoz, doprava, pronájem skladišť, pronájem potápěčských obleků, rozvod energií, provozování zdymadel, doručovací služby, kurýrní služby, turistické prohlídky, potrubní doprava, pronájem kolečkových židlí, vypouštění satelitů pro třetí osoby; (42) tvorba softwaru, hosting internetových stránek, projektová činnost, studie technických projektů, výzkum a vývoj (pro jiné), kontrola kvality, navrhování obalů, obalový design, technické kontroly vozidel, zkoušky materiálu, výzkum v oblasti kosmetiky, biologický výzkum, meteorologické předpovědi, výzdoba interiérů, oděvní návrhářství, ověřování pravosti uměleckých děl. (730) CHINA RAILWAY CORPORATION, 10, Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN

45 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 6, 20, 37, 42 KOVYB (510) (6) kovové stavební konstrukce, ocelové konstrukce, kovové sloupy, mříže kovové, kování pro nábytek, kovové přenosné konstrukce, kovové konstrukce, kovové koše, kovové lamely, kovová lana a madla, kovové markýzy, kovová obložení stavební, kovové obložení vnitřní lamelové, kovové parkovací konstrukce pro jízdní kola, kovové pletivo, pletivo drátěné, kovové poštovní schránky, kovové prefabrikáty stavební, kovové převlékací kabiny, příčky kovových zábradlí, kovové příčky stavební, kovové reklamní sloupy, rolety ocelové, kovové rolety vnější, schodiště (kovové stupně), kovové schody, kovová schodiště, kovové schody pojízdné (mobilní) pro odbavování cestujících, bezpečnostní schránky, kovové schránky na ručníky, kovové skleníkové konstrukce, kovové skříňky, kovová silniční svodidla, kovové telefonní budky, zábradlí kovová, kovové žaluzie; (20) kovový nábytek, části nábytku ze dřeva, nekovové obložení nábytku, kovové stoly, stoly, židle, lavičky, stoličky, koše a nekovové koše spadající do této třídy, sedadla kovová, nekovové vývěsní (návěstní) tabule, nekovové kontejnery, nekovové kontejnery přepravní, lehátka skládací, nekovové schůdky pohyblivé pro nastupování cestujících, nekovové závory; (37) stavebnictví, stavitelství; (42) design průmyslový, umělecký design, projektová činnost, studie technických projektů, stavební projekce, technický průzkum, vývoj a výzkum nových výrobků. (730) KOVYB s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 13000, CZ (740) Advokátní kancelář Šmíd, Mgr. Milan Šikola, Jaselská 940/23, Brno, (210) O (220) (320) (511) 25, 28, 35, 41, 42 MAKE IT REAL PRDCTN. (510) (25) čepice, klobouky, trička, bandana (šátky), košile; (28) obruče, obroučky (sportovní náčiní; (35) produkce reklamních filmů, reklama; (41) fotografování, dabing, filmové projekce, filmová produkce, psaní scénářů, půjčování přenosných videokamer, služby v oblasti grafické úpravy jiné než pro reklamní účely, večírky, výstavy kulturní a vzdělávací; (42) design (umělecký). (730) Kolařík Martin, DiS., Ibsenova 12/13, Praha 2, 12000, CZ Matiaš Juraj Bc., Bernolákova 6521/9, Prešov, SK (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 38, 41 (510) (16) atlasy, brožury, časopisy (periodika), papírnické výrobky - desky, obaly, fotografie, katalogy, knihy, knížky (brožované), lístky, manuály, příručky, mapy, mapy (zeměpisné), papír, periodika, plakáty, pohlednice, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, prospekty, publikace, samolepky, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tiskoviny; (35) propagační činnost, reklama, reklamní, inzertní, propagační a marketingová činnost, on-line inzertní činnost, vydávání a rozšiřování reklamních materiálů a textů na všech dostupných nosičích, vydávání reklamních brožur a katalogů, venkovní reklama na billboardech, reklamní inzerce v tisku, v rozhlasových a televizních spotech, v síti Internet; (38) informační kancelář, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, tisková a informační agentura; (41) informace o možnostech rekreace, informace o možnostech zábavy, rozptýlení, informace o možnostech vzdělání a výchovy, předprodej vstupenek, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, pořádání festivalů a veletrhů pro zábavní účely. (730) Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, Vinohradská 46, Praha 2, 12000, CZ (740) Langrova, s.r.o., Skrétova 48, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 3, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34 (210) O (220) (320) (511) 6, 19, 37 UDO (510) (6) stožáry ocelové, kovové stožáry, sloupy elektrického vedení (kovové), sloupy telegrafní (kovové), sloupy reklamní (kovové), kovová ramena a kovové příslušenství pro sloupy a stožáry, kovové napínáky drátů, kovové napínáky na kovové pásy, stoupací železa, kovové schodnice, kovové signalizační panely (ne světelné, ne mechanické), štíty vývěsní (kovové); (19) stožáry (nekovové), sloupy pro elektrické vedení (nekovové), telegrafní sloupy (nekovové), reklamní sloupy (nekovové); (37) montáž, instalace a opravy stožárů, montáž, instalace a opravy sloupů, asfaltování, antikorozní úprava, dozor nad stavbami, informace o opravách, stavební informace, konzultace ve stavebnictví, izolování staveb, pronajímání stavebních strojů a zařízení, půjčování jeřábů (stavební zařízení), pronajímání bagrů a rypadel, poskytování rad a informací o uvedených službách ve tř. 37 prostřednictvím komunikačních médií, elektronické pošty, sms zpráv, počítačových sítí a internetu nebo verbálně. (730) ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, SK (740) Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, Ivanka pri Dunaji (510) (3) kosmetické přípravky, parfémy; (8) cestovní žehličky, nůžky na nehty; (9) spotřební elektronika, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku, cestovní síťové adaptéry a redukce, nabíječky baterií, USB kabely, sluchátka; (10) protihlukové ucpávky do uší; (11) cestovní fény; (18) cestovní potřeby, a to zavazadla (kufry, tašky), deštníky; (20) cestovní polštáře, zámečky na zavazadla (nekovové); (21) kartáčky na zuby, pouzdra na toaletní potřeby, cestovní láhve; (24) cestovní deky; (25) spací masky; (30) cukrovinky, čokoláda; (32) piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (34) tabák, cigarety, doutníky, potřeby pro kuřáky. (730) Aelia Czech Republic s.r.o., Aviatická 1048/12, Praha 6, 16100, CZ (740) Mgr. Ing. Martin Lukáš, Na Florenci 2116/15, Praha 1, 11000

46 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34 (510) (3) kosmetické přípravky, parfémy; (8) cestovní žehličky, nůžky na nehty; (9) spotřební elektronika, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku, cestovní síťové adaptéry a redukce, nabíječky baterií, USB kabely, sluchátka; (10) protihlukové ucpávky do uší; (11) cestovní fény; (18) cestovní potřeby, a to zavazadla (kufry, tašky), deštníky; (20) cestovní polštáře, zámečky na zavazadla (nekovové); (21) kartáčky na zuby, pouzdra na toaletní potřeby, cestovní láhve; (24) cestovní deky; (25) spací masky; (30) cukrovinky, čokoláda; (32) piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (34) tabák, cigarety, doutníky, potřeby pro kuřáky. (730) Aelia Czech Republic s.r.o., Aviatická 1048/12, Praha 6, 16100, CZ (740) Mgr. Ing. Martin Lukáš, Na Florenci 2116/15, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 24, 25, 28, 32, 35, 41 (510) (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou řazeny do jiných tříd, a to papírové 3D obtisky k použití na jakémkoliv povrchu, balicí lepicí papír, blahopřání, bodovací karty z papíru, dárkové balení, dárkové krabice, dárkové poukázky, dárkové poukazy (karty), dekorace na stůl z papíru, figurky (sošky) z papírové hmoty, figurky vyrobené z papíru, kartičky na poznámky, kartičky na dárkové balení, stolní papírové ubrousky, figuríny z papíru a architektonické modely z papíru, tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží a výrobky, plastické obaly nezařazené do jiných tříd, periodické a neperiodické publikace, denní tisk, psací stroje a kancelářské potřeby, formuláře, kalendáře, katalogy, knihy, letáky, nálepky, obálky, obaly, plakáty, podložky na stůl, podložky pod pivní sklenice, pohlednice, poštovní známky, potřeby pro psaní, pouzdra na psací potřeby, praporky (papírové), psací potřeby, publikace, razítka, školní potřeby, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tiskoviny, vlajky (papírové); (24) textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách, plynotěsné textilie pro vzdušné balony, cestovní přikrývky, obuv, pásy textilní pro tisk, podložky na stůl pod sklenice a talíře (prostírání), praporce, korouhve, ručníky látkové, ručníky na obličej, spací pytle (povlaky), textilie (materiály), tkaniny k textilnímu užití; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, pytle na oděvy, rukavice, saka, sandály koupací, slintáčky (ne z papíru), spodky (trenýrky), spodky pánské, spodní prádlo, spodní prádlo pohlcující pot, sportovní kšilt, sportovní obuv, sportovní tílka, svetry/ pulovry, svetry, bundy sportovní (dresy), svrchní kabáty, svršky (na obuv), šály, pláštěnky, pláštěnky dámské (peleríny), pletené zboží (stávkové zboží), pokrývky hlavy, ponožky, potítky, oblečení, obuv plážová, oděvy nepromokavé, oděvy pro motoristy, oděvy z kůže, papírové klobouky (oděvy), kostýmy, obleky, košile, bundy sportovní, čapky (přiléhavé), čepice, fotbalová obuv, holínky vysoké a polovysoké, klobouky; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, zábavná pyrotechnika, autíčka na hraní, automobilové modely zmenšené, balónky na hraní, baseballové rukavice, bonbóny třaskavé jako petardy, boty (obuv) na bruslení s upevněnými bruslemi, boxerské rukavice, bublifuk (hračka), clony (maskovací), cvičební prkna, cvičné pytle, činky, disky (sportovní nářadí), domino (stolní hra), figurky (hračky), fotbal (stolní hra), golfové bagy, golfové hole, golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček, gymnastické zařízení, hokejky a hokejové hole, holenní chrániče (sportovní zboží), houpačky, hrací karty, hračky plyšové a pohyblivé, hračky, hráčské pálky (sportovní náčiní) hry, chrániče kolen - nákoleníky (sportovní potřeby), chrániče na holeně (sportovní zboží), chrániče na lokty (sportovní zboží), jízdní kola nehybná, koloběžky, kluzáky závěsné (rogalla), míčky badmintonové, míčky na hraní, ochranné vycpávky jako části sportovní výstroje, pálkařské rukavice na kriket nebo baseball (herní potřeby), přístroje pro tělesná cvičení, posilovači stroje, přístroje pro tělesná cvičení, puzzles, rukavice (pro sportovní hry), rukavice baseballové, rukavice boxerské, sítě (sportovní potřeby), sportovní suspenzory pro muže (sportovní vybavení), stírací karty pro loterijní hry, talíře létající (hračky), výplety strunové pro rakety, posilovací zařízení pro kulturistiku; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, aperitivy nealkoholické, nealkoholické nápoje z aloe vera, nápoje nealkoholické, minerální vody (nápoje), mixované ovocné nebo zeleninové nápoje, nápoje iontové, nealkoholické šťávy, nealkoholické výtažky z ovoce, prášky na přípravu šumivých nápojů, příchutě na výrobu nápojů, syrovátkové nápoje, šumivá voda, šumivé nápoje (pastilky na výrobu), tablety na přípravu šumivých nápojů; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, aktualizování reklamních materiálů, design reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), dražby, fakturace, kopírování, informace (obchodní nebo podnikatelské), informace o obchodních kontaktech, inzerce poštou, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), marketing, marketingové studie, módní přehlídky pro reklamní účely (organizace), nákupní objednávky (administrativní zpracování), obchodní činnost (pomoc při řízení), obchodní činnost s výrobky uvedenými ve tř. 16, 24, 25, 28 a 32, obchodní poradenství, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní management pro sportovce, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), systemizace informací do počítačové databáze, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování on-line tržního prostoru pro nakupující a prodávající výrobků a služeb, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, produkce (výroba) reklamních filmů, pronájem billboardů (reklamní tabule), pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, reklama, reklama on line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, reklamní agentury, reklamní nebo inzertní materiály, reklamní plochy, reklamní texty, rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sestavování statistiky, služby obchodního zprostředkování, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, televizní reklama, texty (psaní reklamních textů), pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, veřejné mínění (průzkum), vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vyhledávání dat v počítačových souborech, vylepování plakátů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, zboží (předvádění); (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, elektronické publikování (DTP), gymnastický výcvik, hudební produkce, informace o možnostech rozptýlení, informace o možnostech zábavy, klubové služby (výchovnězábavné), kluby zdraví (služby kondičního cvičení), koncertní síně, sály, konference (organizování a vedení), koučink (školení), kurzy fitness, měření času při sportovních disciplínách, módní přehlídky pro zábavu (organizace), organizace a pořádání koncertů, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení seminářů, organizování a vedení sympozií, organizování kulturních nebo

47 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) vzdělávacích výstav, organizování představení (manažerské služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, plánování a organizování večírků, pořádání loterií, poskytování on-line elektronických publikací, poskytování on-line hudby bez možností stažení, prázdninové tábory (zábavné služby), pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem sportovních hřišť, pronájem stadiónů, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek, psaní textů (jiných než reklamních), půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků, informace o možnostech rekreace, reportérské služby, rozhlasová zábava, rozhlasové a televizní programy, semináře (organizování a vedení), služby osobního trenéra, služby v oblasti prodeje vstupenek, soutěže, sportovní zařízení, texty (zveřejňování) kromě reklamních, večírky (organizování a plánování), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, zábava. (730) Mr. RED s.r.o., Pod Strání 2160/19, Praha 10 - Strašnice, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 10, 11, 20, 24, 25 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 FRED (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, přístroje pro vážení, měření, záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, hasicí přístroje; (16) papír, lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Nakladatelství Fraus, s.r.o., Edvarda Beneše 2438/72, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 30100, CZ (740) Mgr. Oldřiška Rychtaříková, Hasičská 587, Praha 9 - Běchovice, (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; (20) nábytek, zrcadla, rámy, postele a lůžka, lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla), matrace, polštáře a podušky k jiným než léčebným účelům; (24) textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách, povlečení, ubrusy; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží. (730) CYRIL & METODĚJ, s.r.o., Maříkova 1899/1, Brno, 62100, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 37 Magmareal (510) (35) prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, marketing, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, venkovní reklama, prodej po telefonu (telemarketing), předvádění zboží, rozšiřování reklamních materiálů (letáky, prospekty, tisky, vzorky) zákazníkům, služby obchodního prostředkování; (37) informace stavební. (730) Vereš Štefan, 50, Ledčice, , CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (210) O (220) (320) (511) 36, 41, 45 (510) (36) pojišťovnictví a peněžnictví, poradenství v oblasti financí, spotřebitelských úvěrů a pojišťovnictví, konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oblasti financí; (41) výchovná činnost, lektorství; (45) právní poradenství, konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oblasti práva. (730) Micanová Michaela, Mikulovská 6, Brno, 62800, CZ (510) (9) elektronické publikace; (16) časopisy, knihy, noviny; (35) inzerce, marketing, překlad informací do počítačových databází, zpracování textů, poskytování komerčních a obchodních informací; (41) elektronická nakladatelská činnost (služby), vzdělávací služby týkající se královských rodů a šlechty, vzdělávací služby v oblasti umění, vzdělávací služby v oblasti designu a v oblasti módy. (730) Tablet Media, a. s., Milady Horákové 817/48, Praha 7 Holešovice, 17000, CZ (740) Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., JUDr. Richard Wagner, společník a jednatel, Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, 11000

48 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 11, 20, 21, 24, 27, 35, 37 (210) O (220) (320) (511) 7, 9, 11, 37, 42 (510) (11) osvětlovací tělesa; (20) nábytek všeho druhu, kuchyně, kuchyňské linky, ložní potřeby, a to matrace a podhlavníky; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyni, zboží ze skla, porcelánu a keramiky pro domácnost a kuchyni, umělecké předměty ze skla, porcelánu a keramiky; (24) bytový textil, tkaniny a textilní výrobky, závěsy, ubrusy, záclony, ložní prádlo z papíru, tkaniny na deštníky, potahy na nábytek v rámci této třídy; (27) předložky, koberce, běhouny (podlahové), podlahové krytiny, linolea, tapety z textilních hmot; (35) propagace, reklama; (37) montáž, údržba, opravy, servis, vše ve vztahu k nábytku. (730) ASKO - NÁBYTEK, spol s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (740) Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., Robert Divisek, Platnéřská 2, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 11, 20, 21, 24, 27, 35, 37 (510) (11) osvětlovací tělesa; (20) nábytek všeho druhu, kuchyně, kuchyňské linky, ložní potřeby, a to matrace a podhlavníky; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyni, zboží ze skla, porcelánu a keramiky pro domácnost a kuchyni, umělecké předměty ze skla, porcelánu a keramiky; (24) bytový textil, tkaniny a textilní výrobky, závěsy, ubrusy, záclony, ložní prádlo z papíru, tkaniny na deštníky, potahy na nábytek v rámci této třídy; (27) předložky, koberce, běhouny (podlahové), podlahové krytiny, linolea, tapety z textilních hmot; (35) propagace, reklama; (37) montáž, údržba, opravy, servis, vše ve vztahu k nábytku. (730) ASKO - NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (740) Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., Robert Divisek, Platnéřská 2, Praha 1, (510) (7) obráběcí stroje včetně jejich součástí, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), čerpadla, kompresory, hydraulická zařízení, čisticí stroje, dmychadla, dopravníky, generátory, ventily (části strojů), zemědělské stroje, tiskařské stroje, regulátory (části strojů), elektrické a elektromechanické spotřebiče pro domácnosti v rozsahu této třídy, vysavače, mycí linky, myčky, pračky, sušicí stroje; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, navigační, přístroje a nástroje pro měření, vážení, signalizaci, kontrolu, záchranu, přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínaní, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, elektrické kabely a vodiče, přístroje pro záznam, reprodukci a převod obrazu, zvuku nebo jiných dat, nosiče záznamu patřící do této třídy, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, zapisovací pokladny, přístroje pro zpracování informací, počítače a jejich komponenty, hasicí přístroje, software, telekomunikační přístroje, kopírovací stroje, baterie; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, přístroje pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, přístroje a zařízení pro klimatizaci, varné elektrické náčiní, elektricky vyhřívané polštáře a pokrývky nikoli pro léčebné účely, ohřívače vody, zařízení pro rozvod, čištění a úpravu vody, stroje a přístroje na čištění vzduchu, odsavače par, ohřívače vzduchu, stroje a přístroje na chlazení vzduchu, vše včetně příslušenství, stroje a přístroje pro chlazení a mražení, prostředky k vytápění, sporáky, elektrické kuchyňské přístroje patřící do této třídy; (37) montáž, údržba a opravy zařízení uvedených ve třídách 7, 9 a 11; (42) projektování elektrických a elektronických zařízení, inženýrská činnost a služby v rozsahu této třídy. (730) DASMAR, s.r.o., Hájová 358/6, Břeclav - Poštorná, 69141, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 31, 32, 35, 43 (510) (5) dietetické přípravky a potraviny pro léčebné účely, farmaceutické a léčivé přípravky, zdravotnické výrobky, léčebná kosmetika, bylinné extrakty, bylinné přípravky pro léčebné účely, medicinální čaje, vitamínové přípravky, léčebné roztoky k výplachům a masážím dásní; (29) ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, oleje a tuky jedlé, vše náležející do této třídy, chlazené a mražené vegetariánské pokrmy, marmelády, džemy, bio ovoce a zelenina zpracované, omáčky

49 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (dipy), kandované ovoce, mléko a mléčné výrobky, hotová jídla na bázi masa, ryb, zvěřiny, drůbeže a zeleniny v konzervách; (30) káva, kakao, cukr, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, pizza, cukrovinky, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, aromatické přípravky do potravin, bramborová moučka, cukr, mouka, ovesné vločky, melasa, mák, kmín, sojové extrahované šroty, nápoje připravované na základě kávy, kakaa nebo čokolády, zmrzlina, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky, puding, karamel, příchutě do nápojů (s výjimkou éterických olejů), příchutě do potravin (s výjimkou esencí a éterických olejů), přírodní sladidla, bonbóny, konzervované bylinky zahradní (koření), žvýkačky (ne pro lékařské účely), müsli, cereálie, dresinky na potraviny, oves mletý a loupaný, směsi bezlepkových potravin obsahující obiloviny, bezlepkové těstoviny obsahující obiloviny, bezlepkové pečivo obsahující obiloviny, bezlepkové těstoviny obsahující mléko, bezlepkové pečivo obsahující mléko, směsi z obilovin, cukroví a pečivo bez použití vajec a živočišných produktů, kandys jako potrava, pražená kukuřice, lékořice, mandlové cukrovinky, potraviny na bázi ovsa a jiných obilnin, vločky kukuřičné, výrobky z obilnin, vegetariánské obložené pečivo v rámci této třídy; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, slad na výrobu piva a lihovin, semena, krmné směsi, obilniny, čerstvé brambory, čerstvá cibule, čerstvé citrusové ovoce, cukrová třtina, čerstvé ovoce a zelenina, okurky, ořechy, píce a pícniny, pšenice, řepa, řepkové a slunečnicové šroty a semena, sadba, sazenice, seno, potravinářské i krmné obiloviny, ječmen, kukuřice, oves; (32) piva, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, mošty, přípravky na výrobu nápojů, sirupy, šumivé nápoje, stolní vody, včetně vod ochucených, pramenité a minerální vody, včetně vod ochucených, balená voda, nápojové směsi a prášky, ovocné koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů; (35) provozování velkoobchodů a maloobchodů s potravinami, stánkový prodej potravin, inzertní, reklamní a propagační služby, obchodní administrativa, výstavy k reklamním a obchodním účelům, pořádání trhů, kancelářské práce, marketingové služby, zprostředkování obchodních záležitostí (zákaznický servis - zajišťování odbytu, zastupování při obchodních jednáních, sjednávání obchodních podmínek), rozmnožování a tisk reklamních a propagačních dokumentů, aranžerství, teleshopping, organizace spotřebitelských soutěží reklamního charakteru zaměřených na podporu prodeje, vyhlašování výsledků soutěží reklamního charakteru zaměřených na podporu prodeje, organizace spotřebitelských soutěží - v rámci této třídy, spotřebitelská anketa, propagace výherce soutěže či ankety, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací komerčního charakteru, on-line inzerce, pronájem komerčních a reklamních informačních míst v rámci třídy; (43) služby zajištující stravování a nápoje, cateringové služby, poskytování rychlého občerstvení. (730) Herba Zdravá výživa s.r.o., Javorová 310, Vestec, 25242, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Holandská 878/2, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (730) Regionální poradenská agentura, s.r.o. Ševčík Jan Ing., Starobrněnská 690/20, Brno, 60200, CZ (210) O (220) (320) (511) 37, 39, 40, 42 (510) (37) stavebnictví, dezinfekce, stavební dozor, hubení škůdců s výjimkou pro zemědělské účely, klempířství a instalatérství, topná zařízení - montáž a opravy, opravy a instalace zařízení pro vodárny a kanalizace (čerpadel, potrubí, objektů vodáren a kanalizací, strojů, zařízení a vybavení), údržba spojená s provozem vodáren a kanalizací, ověřování, opravy, repase, ocejchování a montáž vodoměrů, popřípadě jiných měřidel, prohlídka a proplach kanalizací jiných subjektů, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, instalace, opravy, údržba elektrických a elektronických strojů a přístrojů; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, rozvod vod, zásobování vodou, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvod splaškových vod, odvod odpadních vod; (40) úprava vody, výroba pitné a užitkové vody, výroba energie; (42) vědecké a technologické služby, inženýrské práce - expertizy, kalibrační měření, projekce stavební, studie technických projektů, provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod a chemikálií, provozování laboratoří, projektová, poradenská činnost v oboru hornictví a vodního hospodářství. (730) Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava- Moravská Ostrava, 72971, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 37, 39, 40, 42 (510) (35) externí administrativní management pro firmy, obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, obchodní management a podnikové poradenství, průzkum trhu, služby poradenství v obchodní činnosti, vedení účetnictví, poradenství v oblasti veřejných podpor a dotací; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční konzultační služby; (41) organizování a vedení konferencí a seminářů, pořádání a řízení školení, vzdělávání. (510) (37) stavebnictví, dezinfekce, stavební dozor, hubení škůdců s výjimkou pro zemědělské účely, klempířství a instalatérství, topná zařízení - montáž a opravy, opravy a instalace zařízení pro vodárny a kanalizace (čerpadel, potrubí, objektů vodáren a kanalizací, strojů, zařízení a vybavení), údržba spojená s provozem vodáren a kanalizací, ověřování, opravy, repase, ocejchování a montáž vodoměrů, popřípadě jiných měřidel, prohlídka a proplach kanalizací jiných subjektů, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, instalace, opravy, údržba elektrických a elektronických strojů a přístrojů, poradenská činnost v oboru hornictví; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování

50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) cest, rozvod vod, zásobování vodou, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvod splaškových vod, odvod odpadních vod; (40) úprava vody, výroba pitné a užitkové vody, výroba energie; (42) vědecké a technologické služby, inženýrské práce - expertizy, kalibrační měření, projekce stavební, studie technických projektů, provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod a chemikálií, provozování laboratoří, projektová činnost v oboru hornictví, projektová a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství. (730) Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava- Moravská Ostrava, 72971, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 37, 39, 40, 42 (510) (37) stavebnictví, dezinfekce, stavební dozor, hubení škůdců s výjimkou pro zemědělské účely, klempířství a instalatérství, topná zařízení - montáž a opravy, opravy a instalace zařízení pro vodárny a kanalizace (čerpadel, potrubí, objektů vodáren a kanalizací, strojů, zařízení a vybavení), údržba spojená s provozem vodáren a kanalizací, ověřování, opravy, repase, ocejchování a montáž vodoměrů, popřípadě jiných měřidel, prohlídka a proplach kanalizací jiných subjektů, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, instalace, opravy, údržba elektrických a elektronických strojů a přístrojů, poradenská činnost v oboru hornictví; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, rozvod vod, zásobování vodou, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvod splaškových vod, odvod odpadních vod; (40) úprava vody, výroba pitné a užitkové vody, výroba energie; (42) vědecké a technologické služby, inženýrské práce - expertizy, kalibrační měření, projekce stavební, studie technických projektů, provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod a chemikálií, provozování laboratoří, projektová činnost v oboru hornictví, projektová a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství. (730) Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava- Moravská Ostrava, 72971, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, technologické služby, inženýrské práce - expertizy, kalibrační měření, projekce stavební, studie technických projektů, provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod a chemikálií, provozování laboratoří, projektová činnost v oboru hornictví, projektová a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství. (730) Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava- Moravská Ostrava, 72971, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 37, 39, 40, 42 (510) (37) stavebnictví, dezinfekce, stavební dozor, hubení škůdců s výjimkou pro zemědělské účely, klempířství a instalatérství, topná zařízení - montáž a opravy, opravy a instalace zařízení pro vodárny a kanalizace (čerpadel, potrubí, objektů vodáren a kanalizací, strojů, zařízení a vybavení), údržba spojená s provozem vodáren a kanalizací, ověřování, opravy, repase, ocejchování a montáž vodoměrů, popřípadě jiných měřidel, prohlídka a proplach kanalizací jiných subjektů, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, instalace, opravy, údržba elektrických a elektronických strojů a přístrojů, poradenská činnost v oboru hornictví; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, rozvod vod, zásobování vodou, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvod splaškových vod, odvod odpadních vod; (40) úprava vody, výroba pitné a užitkové vody, výroba energie; (42) vědecké a technologické služby, inženýrské práce - expertizy, kalibrační měření, projekce stavební, studie technických projektů, provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod a chemikálií, provozování laboratoří, projektová činnost v oboru hornictví, projektová a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství. (730) Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava- Moravská Ostrava, 72971, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 40 (210) O (220) (320) (511) 37, 39, 40, 42 OVAK (510) (37) stavebnictví, dezinfekce, stavební dozor, hubení škůdců s výjimkou pro zemědělské účely, klempířství a instalatérství, topná zařízení - montáž a opravy, opravy a instalace zařízení pro vodárny a kanalizace (čerpadel, potrubí, objektů vodáren a kanalizací, strojů, zařízení a vybavení), údržba spojená s provozem vodáren a kanalizací, ověřování, opravy, repase, ocejchování a montáž vodoměrů, popřípadě jiných měřidel, prohlídka a proplach kanalizací jiných subjektů, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, instalace, opravy, údržba elektrických a elektronických strojů a přístrojů, poradenská činnost v oboru hornictví; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, rozvod vod, zásobování vodou, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvod splaškových vod, odvod odpadních vod; (40) úprava vody, výroba pitné a užitkové vody, výroba energie; (42) vědecké a (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest; (40) zpracování materiálů, jako barvení šatstva, služby spojené s vykrajováním, úpravou, leštěním, broušením nebo kovovým potažením. (730) Juhasz Logistic s.r.o., Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 50003, CZ (740) Mgr. Tomáš Vávra, advokát, Ulrichovo nám. 737, Hradec Králové, 50002

51 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 45 (210) O (220) (320) (511) 28, 41, 45 MENTAL SUPREMACY (510) (28) sportovní potřeby a vybavení; (41) výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnosti; (45) poskytování sociálních služeb v oblasti vedení lidí, komunikace a asertivity. (730) OPTION SIGMA s.r.o., Peroutková 290/5, Brno, , CZ (740) FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát, Marešova 304/12, Brno, (510) (35) poradenství v obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodní činnosti, administrativní služby spojené s evidencí dokumentace v oblasti správy a údržby nemovitostí, vedení účetnictví a daňové evidence; (36) správa a údržba nemovitostí, činnost realitní kanceláře, zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí; (37) komplexní čisticí a úklidové práce interiérů budov, provozních, obchodních, kulturních, společenských a sportovních areálů, chodníků a veřejných prostranství, včetně zahrad a parků a jiných pozemků, malířské a natěračské práce, vodoinstalatérství, plynoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, stavební a elektro práce, údržba technologických zařízení budov; (45) bezpečnostní služby pro ochranu a ostrahu majetku a osob, včetně recepční služby v rámci ostrahy objektu. (730) Správa nemovitostí 24, s.r.o., Křenova 439/15, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 30 SCOTT S (510) (30) mouka a přípravky vyrobené z obilnin, rýže, chléb, cereálie, občerstvení (na bázi cereálií), snídaňové cereálie, ovesné a kukuřičné kaše, zpracovaný oves, mletý oves, kukuřičná mouka, popcorn (pražená kukuřice), zpracovaná zrna, müsli, pochutiny vyrobené z müsli, pečené sušenky a koláčky, krekry, müsli tyčinky, pochutiny na bázi rýže, hotové směsi na pečení, hotová jídla obsahující převážně oves, ovesnou kaši, cereálie, kukuřici, rýži. (730) Quaker Oats Limited, 1600 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire, RG7 4SA, GB (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 30 SCOTT S SO-EASY (510) (30) mouka a přípravky vyrobené z obilnin, rýže, chléb, cereálie, občerstvení (na bázi cereálií), snídaňové cereálie, ovesné a kukuřičné kaše, zpracovaný oves, mletý oves, kukuřičná mouka, popcorn (pražená kukuřice), zpracovaná zrna, müsli, pochutiny vyrobené z müsli, pečené sušenky a koláčky, krekry, müsli tyčinky, pochutiny na bázi rýže, hotové směsi na pečení, hotová jídla obsahující převážně oves, ovesnou kaši, cereálie, kukuřici, rýži. (730) Quaker Oats Limited, 1600 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire, RG7 4SA, GB (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 9, 41, 42 TEORIE TYGRA (510) (9) nosiče dat všeho druhu, zejména magnetické nosiče zvukových záznamů, nosiče obrazových záznamů, magnetické nosiče obrazových záznamů, CD nosiče, DVD nosiče, počítačový software, software určený k organizování a kontrole práce, diagnostický software, analyzační software, software určený k publikování dokumentů, archivační software, software určený ke kontrole a ovládání počítačových serverů, prohlížeč určený pro počítačové sítě, šifrovací a kódovací software, logistický software, software určený ke spravování zásob, software určený k výpočtu nákladů, fakturační, expertní software, paměťové karty nebo karty s mikroprocesorem, magnetické karty, audio-video kompaktní disky, optické kompaktní disky, magnetické nosiče dat, počítačové programy, počítačové programy (software ke stažení), elektronické publikace (ke stažení), audiovizuální nosiče, audiovizuální technika, audiovizuální technologie, přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku (obrazu), přístroje spojové, filmové, fotografické, optické a telekomunikační, přístroje pro zpracování informací, počítače, software, přístroje pro rozhlasové, televizní a satelitní vysílání, veškeré nosiče informací v rozsahu třídy 9, včetně audiovizuálních děl, aparáty a přístroje vědecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie a články elektrické, elektrické akumulátory, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software (s výjimkou počítačových her), hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (41) zpracování zvuku, obrazu, televizní a rozhlasová tvorba, elektronické publikování, výroba a zpracování filmů a videopořadů a audionahrávek, fotografování a fotografické služby, vydávání knih, periodik i neperiodických publikací a textů, pořádání a organizováni konferencí, seminářů, sympozií, školení, korespondenční kurzy, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, pronájem audio, video a filmových děl, psaní scénářů, knih, příběhů a textů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, tvorba a šíření audiovizuálních děl, televizní zpravodajství, produkční činnost, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, služby při výrobě filmu, video nahrávek, zpracování programů pro digitální televizi, přepisy filmů a videa, animace, kreslená animace, on-line, off-line střihy, školicí služby v těchto oborech, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní

52 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her (s výjimkou počítačových her provozovaných prostřednictvím GPS) a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, provozování tělovýchovných zařízení, pronájem a půjčování sportovních potřeb, s výjimkou dopravních prostředků, půjčování knih, tiskovin, pronájem a půjčování audio přístrojů, video přístrojů, videorekordérů, videokamer, fotoaparátů, promítaček, rozhlasových a televizních přijímačů, filmů, kulturních a vzdělávacích potřeb a přístrojů, půjčování a pronájem obrazů a dekorací; (42) vývoj a tvorba software, počítačové programování, konzultační a poradenské služby v oboru počítačové grafiky a informačních systémů, tvorba aplikací v oboru počítačové grafiky, elektronického zpracování signálu, tvorba triků a speciálních efektů, produkce multimediálních formátů a systémů, WWW titulů, zprostředkovatelská činnost v oblasti počítačové grafiky, služba zhotovování fotokoláží a diapozitivů, analýza instalace počítačových systémů a softwaru, rekonstrukce databází, převod dat a počítačových programů, poradenství v oblasti počítačů a softwaru, vytváření a správa webových stránek pro druhé, vytváření a údržba počítačových sítí, vytváření a navrhování softwaru, vytváření počítačových systémů. (730) Logline Production s.r.o., Štítného 1233/34, Praha 3 Žižkov, 13000, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 31, 35, 41, 42 (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (31) zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena, rostliny a květiny, krmiva pro zvířata, slad; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby týkající se výchovy osob nebo drezúry zvířat ve všech formách; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Švach Petr, Koulova 1594/6, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, podnikové řízení, kancelářské služby, správa cizích obchodních zájmů (kontrola a monitorování), poradenství v oboru podnikání, také prostřednictvím Internetu, zaznamenávání dat ke zpracování, shromažďování, sestavování, systematizace a péče o kontrolní data a ostatní data, certifikační a podniková data, včetně zpráv, informací, textů, výkresů a obrazů, také ve formě středisek datových souborů, zejména v oboru certifikace a poradenství v oboru podnikání, jakož i technického a přírodovědeckého poradenství, pro výrobky a (nebo) služby, látky, materiály, výrobky, dokumentaci a (nebo) informační podklady, výrobní a zpracovatelské provozy a výrobní a zpracovatelské procesy, zejména prostřednictvím Internetu a (nebo) v počítačových databázích, systematizace dat v databázích, elektronické ukládaní dat; (41) vzdělávání, zejména v oboru techniky, přírodních věd a lékařství, zejména bezpečnostní techniky a techniky pro průmysl, řemeslo, zemědělství, domácnost a volný čas, dopravu, ochranu životního prostředí, energetiku a tepelnou techniku, provádění školení, také ve formě hodnotících center, pro další vzdělávání, informace a výměnu, poradenství v oblasti školení a celoživotního vzdělávání, pořádání a vedení seminářů, pracovních setkání, kolokvií, dálkových kurzů a výstav pro kulturní účely, jakož i sympozií; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, průmyslové analýzy a výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, také pro přenosovou techniku, zprostředkování a udělování technického know-how, technické expertízy, technické poradenství, zejména pro vědecký a průmyslový výzkum, služby inženýra, fyzika, chemika a odborníka na provozní bezpečnost, stavební a konstrukční poradenství, počítačové programy (aktualizace), technické konzultace, návrh a programování internetových domovských stránek a informačních portálů na Internetu, zejména v oboru certifikačních služeb, včetně certifikace osob, poradenství v oboru podnikání, jakož i technického a přírodovědeckého poradenství, kontrola, hodnocení a udělování certifikátů a (nebo) značek jakosti v oboru certifikace osob, prověření konstrukčních vzorů výrobků, přístrojů a zařízení, zejména se zřetelem na dodržování základních požadavků platných směrnic, poradenství poskytované prostřednictvím Internetu v oboru certifikačních služeb, včetně certifikace osob, výzkum, poradenství, posuzování, testování a vývoj v oboru techniky a přírodních věd, zejména bezpečnostní techniky a techniky pro průmysl, živnosti, zemědělství, domácnost a volný čas, dopravu, ochranu životního prostředí, energetické techniky a tepelné techniky, také v oboru rekvalifikací a dalšího vzdělávání, zejména v rámci odborných kurzů, zejména ve vztahu k certifikaci osob, výzkum v oboru lékařství, pracovního lékařství, psychometrie a psychopatometrie. (730) EurAsian Conformity s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 5 Beautiful Skin Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina jako potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy-potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro- ), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely,

53 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -), pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické-), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 Diamond Collagen + HA Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé -), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy - potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro -), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -) pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické -), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 Detox Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy-potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro-), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -), pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické-), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 24h Vitamine Protection Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé -), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy - potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro -), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -) pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické -), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 Beautiful Hair Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy-potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro-), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -), pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické-), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 Young 4ever Brandeis Clinic (510) (5) antiurika (přípravky proti močení), bílkovina potravinový doplněk, bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinové přípravky pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé -), čaje léčivé, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny pro lékařské účely, doplňky výživové, enzymy - potravinové doplňky, hubnutí (lékařské přípravky pro -), lecitin (potravinové doplňky), léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, lněné potravinové doplňky, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, pastilky pro farmaceutické účely, potravinové doplňky z droždí, potravinové doplňky z lněného oleje, potravinové doplňky z pšeničných klíčků, pročišťující

54 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) přípravky, propolisové potravinové doplňky, proteinové potravinové doplňky, protiparazitické přípravky, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, přípravky pro podporu růstu vlasů (lékařské -), sirupy pro lékařské účely, stopové prvky (přípravky obsahující -) pro lidi a zvířata, sulfamidy, tabletky pro farmaceutické účely, tablety na snížení chuti k jídlu, tablety pro snížení váhy, včelí mateří kašička, vitamínové přípravky, vlákniny (dietetické -), vlákniny výživové, výživné látky pro mikroorganismy, žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely. (730) Brandeis Clinic, s.r.o., Králodvorská 663/13, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 37 (510) (37) servis a údržba elektrotechnických zařízení. (730) Photon Energy Operations CZ s.r.o., Uruguayská 380/17, 12000Praha 2, CZ (210) O (220) (320) (511) 37 (730) Doucha Ladislav, Randova 3205/4, Praha 5 Smíchov, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 30, 35, 38, 41 Dívka ve žlutém (510) (16) tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodický a neperiodický tisk, knihy; (30) káva, kávové nápoje, kávové příchutě, instantní káva, kakao, kakaové příchutě, kávové nápoje s mlékem, ledová káva, čaj; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve tř. 16 a 30, obchodní reklama, rozšiřování, pronájem, aktualizování a zasílání reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, propagace, reklama online, rozšiřování reklamních vzorků, předvádění zboží; (38) komunikace a šíření informací prostřednictvím elektronické sítě, zejména po Internetu jakýmikoliv prostředky, poskytování a zprostředkovávání služeb spojených se šířením informací prostřednictvím elektronické sítě, poskytování obsahu, včetně šíření a zpřístupňování elektronických časopisů, periodik, knih a jiných dat, šíření audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím elektronické sítě, zejména Internetu, provozování elektronických nástěnek, blogů, diskusních skupin a fór a poskytování přístupu k on-line informačním službám; (41) zábava, kulturní aktivity. (730) Tchibo Praha, spol. s r.o., Želetavská 1449/9, Praha 4 - Michle, 14000, CZ (740) Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, Národní 60/28, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 37, 42 (510) (37) servis a údržba elektrotechnických zařízení. (730) Photon Energy Operations CZ s.r.o., Uruguayská 380/17, Praha 2, 12000, CZ (510) (37) provádění bytových a občanských staveb, provádění inženýrských staveb, provádění izolací proti vodě a vlhkosti; (42) projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost, technické poradenství, zejména v oblasti izolací proti vodě. (730) EKOSAIN, s.r.o., Horácké náměstí 1741/1, Brno Řečkovice a Mokrá Hora, 62100, CZ (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 43 (510) (29) mléčné výrobky, sýry, tvaroh, mléko, smetana; (30) pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukrářské výrobky; (43) rychlé občerstvení, bary, bufety, cukrárny, kavárny, jídelny, restaurace.

55 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 5, 32, 41, 43, 44 (210) O (220) (320) (511) 5, 32, 41, 43, 44 (510) (5) hygienické výrobky pro osobní hygienu, nápoje určené pro lékařské účely; (32) minerální vody; (41) rekreační, sportovní a kulturní aktivity určené k zábavě nebo upoutání pozornosti osob, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely; (43) příprava nápojů a jídel pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících krátkodobé ubytování; (44) lékařská péče, péče o hygienu a krásu. (730) Thermal Pasohlávky, a.s., Pasohlávky 1, Pasohlávky, 69122, CZ (740) Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské nám. 4, Brno, (510) (5) hygienické výrobky pro osobní hygienu, nápoje určené pro lékařské účely; (32) minerální vody; (41) rekreační, sportovní a kulturní aktivity určené k zábavě nebo upoutání pozornosti osob, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely; (43) příprava nápojů a jídel pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících krátkodobé ubytování; (44) lékařská péče, péče o hygienu a krásu. (730) Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, Pasohlávky, 69122, CZ (740) Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské nám. 4, Brno, (210) O (220) (320) (511) 5, 32, 41, 43, 44 (210) O (220) (320) (511) 5, 32, 41, 43, 44 (510) (5) hygienické výrobky pro osobní hygienu, nápoje určené pro lékařské účely; (32) minerální vody; (41) rekreační, sportovní a kulturní aktivity určené k zábavě nebo upoutání pozornosti osob, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely; (43) příprava nápojů a jídel pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících krátkodobé ubytování; (44) lékařská péče, péče o hygienu a krásu. (730) Thermal Pasohlávky, a.s., Pasohlávky 1, Pasohlávky, 69122, CZ (740) Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské nám. 4, Brno, (510) (5) hygienické výrobky pro osobní hygienu, nápoje určené pro lékařské účely; (32) minerální vody; (41) rekreační, sportovní a kulturní aktivity určené k zábavě nebo upoutání pozornosti osob, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely; (43) příprava nápojů a jídel pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících krátkodobé ubytování; (44) lékařská péče, péče o hygienu a krásu. (730) Thermal Pasohlávky, a.s., Pasohlávky 1, Pasohlávky, 69122, CZ (740) Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské nám. 4, Brno, 60200

56 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 11 nektary (nealkoholické), orgeada (nealkoholický nápoj), ovocné šťávy, pivní mladinka, pivo, příchutě na výrobu nápojů, přípravky na výrobu sodovky, přípravky na výrobu nápojů, rajčatová šťáva (nápoj), sarsaparilové nápoje nealkoholické, selterská voda, minerálky, sirupy na výrobu nápojů, sirupy pro limonády, sladové nápoje, sladové pivo, soda, stolové vody, šerbety (nápoje), šťávy zeleninové (nápoje), šumivé vody, pastilky na výrobu šumivých nápojů, vody obsahující lithium, vody (nápoje), výtažky z chmele na výrobu piva, zázvorové pivo, sportovní nápoje obohacené o protein, nápoje rýžového základu s jinou než mléčnou náhražkou, nealkoholické nápoje ochucené kávou, nealkoholické nápoje ochucené čajem. (730) Sanders Edward, Leština u Světlé 58, Leština u Světlé, , CZ (740) ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s., JUDr. Jiří Ctibor LL.M.,Ph.D., Národní 41/973, Praha 1, (510) (1) chemické výrobky pro průmysl, bazénová chemie, filtrační materiály - minerální látky a chemické přípravky, sůl a mořská sůl (suroviny), chlor, chemické přípravky pro snížení tvrdosti vody, chemické přípravky pro eliminaci řas, usazenin a zákalů ve vodě; (3) čistící výrobky, dezinfekční výrobky, prací a bělicí výrobky, kosmetické výrobky; (11) filtrační zařízení, filtry pro čištění a úpravu vody pro tuto třídu, přístroje pro distribuci vody, přístroje pro osvětlení, topení a chlazení, sanitární technika, přístroje pro chlorování vody a bazénů, součásti a náhradní díly k uvedeným přístrojům a zařízením. (730) GRADIENT EKO s.r.o., Jaroměřice 102, Jaroměřice, 56944, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 25, 30, 32 (210) O (220) (320) (511) 9, 28 xbond (510) (28) plastové hračky, hračky na baterii; (9) přenosná nabíječka pro chytré telefony, tablety, počítače, nahrávací náramek s USB, sportovní sluneční brýle s technologií bluetooth, nabíjecí kabely k telefonům a počítačům či tabletům, magnetické nabíječky k chytrým telefonům, tabletům, držáky telefonů a tabletů, víceúčelová kabelová klíčenka s kabely pro iphone, micro koncovkami, speciální USB pro počítače MAC, přenosná nabíječka s LED, přenosná nabíječka s reproduktorem, bluetooth hands free do auta, GPS tracker pro zvířata (psy, kočky), osobní nabíječka pro iphone, bezdrátová nabíječka pro iphone. (730) ABS Partners s.r.o., Pod Haltýřem 1497/13, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (210) O (220) (320) (511) 25 (510) (25) bundy sportovní, bundy sportovní s kapucí (s kožešinovou nebo plyšovou vložkou), čapky (přiléhavé), čelenky, čepice, holínky polovysoké, holínky vysoké, kabátky krátké, kalhoty, kapuce, klobouky, kombinézy pracovní, konfekce, košile, koupací pláště, náprsenky (části košile), oblečení, obuv sportovní, obuv, oděvy svrchní, oděvy pletené, oděvy pro cyklisty, pánské plavky, plavky, plavky dámské, podprsenky, podrážky k obuvi, převlečníky (kabáty), rukavice, saka, sandály koupací, spodky (trenýrky), spodky pánské, spodní prádlo, spodní prádlo pohlcující pot, střevíce, svetry, pulovry, svrchní kabáty, šátky kolem krku, trička, úbor koupací, zimníky, živůtky; (30) káva, ochucená káva, káva (nepražená), ledová káva, káva s čokoládou, káva bez kofeinu, hotová káva a kávové nápoje, káva, čaj, kakao a jejich náhražky, rostlinné přípravky užité jako káva, káva (pražená, v prášku, granulovaná nebo v nápojích), cappuccino, instantní káva, kávové nápoje s mlékem, kávové nápoje obsahující zmrzlinu (affogato), kávové nápoje, kávové esence, kávové kapsle, kávové příchutě, kávové výtažky užité jako kávové náhražky, směsi kávy, směsi kávových extraktů a kávových výtažků, příchutě do nápojů; (32) nealkoholické nápoje z aloe vera, nápoje nealkoholické, aperitivy nealkoholické, nápoje na bázi sóji, jiné než náhražky mléka, citronády, hroznový mošt (nekvašený), koktejly nealkoholické, kvas (nealkoholické nápoje), mandlové mléko (jako nápoj), minerální vody (nápoje), přípravky na výrobu minerálních vod, mixované ovocné jako nápoje, zeleninové nápoje, arašídové mléko (nápoj nealkoholický), jablečné mošty (nealkoholické), mošty, nápoje iontové, nápoje z nealkoholických šťáv, nealkoholické výtažky z ovoce, ovocné (510) (25) Oblečení, oděvy, nepromokavé oděvy, obuv, střevíce, výbavičky pro novorozence, pokrývky hlavy, klobouky, rukavice, šátky, šály, punčochy, pletené zboží (stávkové zboží), opasky, pásky, maškarní kostýmy. (730) TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD., GuofengXingyuan 33, Qilizhuang, Xiqing, Tianjin City, CN (740) Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Mgr. Jaroslav Švestka, U Průhonu 5, Praha 7, 17000

57 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 40, 41, 43, 44, 45 sítě, poskytování komerčních informací a jiných komerčních informačních produktů všeho druhu, informačních produktů reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací komerčního charakteru, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, organizování komerčních výstav, merchandising, služby zahrnující záznam, přenos, přepis, převod, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných sdělení anebo záznamů; (41) zábava, sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity. (730) ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, Praha 6 - Dejvice, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (510) (40) zpracování materiálu, a to formou výroby dárkových předmětů z keramiky, výroby svíček, výroby ručního papíru a výrobků ze starého papíru, šití dárkových předmětů; (41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, provozování výuky ve speciálních školách, pořádání zábavných a sportovních aktivit pro osoby se zdravotním postižením; (43) služby sociální péče spojené s ubytováním a se zajištěním stravy; (44) terapeutické služby, psychologické poradenství; (45) pomoc při zvládání běžných úkonů osob v rámci sociálních služeb, vč. pomoci při hygieně, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. (730) Arkadie, o.p.s., Purkyňova 2004/10, Teplice, 41501, CZ (210) O (220) (320) (511) 40, 41, 43, 44, 45 ARKADIE (510) (40) zpracování materiálu, a to formou výroby dárkových předmětů z keramiky, výroby svíček, výroby ručního papíru a výrobků ze starého papíru, šití dárkových předmětů; (41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, provozování výuky ve speciálních školách, pořádání zábavných a sportovních aktivit pro osoby se zdravotním postižením; (43) služby sociální péče spojené s ubytováním a se zajištěním stravy; (44) terapeutické služby, psychologické poradenství; (45) pomoc při zvládání běžných úkonů osob v rámci sociálních služeb, vč. pomoci při hygieně, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. (730) Arkadie, o.p.s., Purkyňova 2004/10, Teplice, 41501, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (510) (9) elektronické sítě, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, data na magnetických a optických nosičích; (16) tiskoviny všeho druhu, periodické i neperiodické publikace, tisk, včetně všech propagačních materiálů; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační sítě, poskytování komerčních informací a jiných komerčních informačních produktů všeho druhu, informačních produktů reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací komerčního charakteru, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, organizování komerčních výstav, merchandising, služby zahrnující záznam, přenos, přepis, převod, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných sdělení anebo záznamů; (41) zábava, sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity. (730) ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, Praha 6 - Dejvice, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 1, 16, 17 Mamutí síla ve vašich rukou (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl a pro použití ve stavebnictví, lepidla, pojiva, tmely a silikony uvedené v této třídě, protipožární tmely a silikony, lepidla pro průmysl a stavebnictví, betonová pojiva a lepidla uvedená v této třídě; (16) kancelářská lepidla, lepidla pro papírenství nebo domácnost; (17) tmely na bázi polyuretanů, akrylátu a silikonu, polyuretanové pěny, lepicí pásky kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti, materiály pro těsnění, ucpávání a/nebo izolaci, těsnicí pásky. (730) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, Úvalno, 79391, CZ (740) Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Mgr. Jaroslav Švestka, U Průhonu 5, Praha 7, (510) (9) elektronické sítě, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, data na magnetických a optických nosičích; (16) tiskoviny všeho druhu, periodické i neperiodické publikace, tisk, včetně všech propagačních materiálů; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační (210) O (220) (320) (511) 1, 16, 17 Mamutí síla (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl a pro použití ve stavebnictví, lepidla, pojiva, tmely a silikony uvedené v této třídě, protipožární tmely a

58 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) silikony, lepidla pro průmysl a stavebnictví, betonová pojiva a lepidla uvedená v této třídě; (16) kancelářská lepidla, lepidla pro papírenství nebo domácnost; (17) tmely na bázi polyuretanů, akrylátu a silikonu, polyuretanové pěny, lepicí pásky kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti, materiály pro těsnění, ucpávání a/nebo izolaci, těsnicí pásky. (730) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, Úvalno, 79391, CZ (740) Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Mgr. Jaroslav Švestka, U Průhonu 5, Praha 7, (730) Křížová Michaela, Heřmanova 22, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 19, 37, 40, 42 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 AS YOU ARE (510) (9) informace, data a databáze a informační produkty na magnetických a optických nosičích všeho druhu, nahrané a nenahrané nosiče informací magnetické a elektronické, nosiče zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů, multimediální aplikace, kompaktní disky, pásky se zvukovými záznamy, 3D animace, elektronické informační publikace, časopisy, odborné publikace a periodika, nahraný počítačový software, přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu, přístroje pro snímání, záznam a reprodukci zvuku a obrazu, včetně jejich příslušenství; (16) odborné a informační publikace a texty na papírových nosičích, brožury a hudebniny, notový materiál, včetně partitur a zpěvníků, propagační tiskoviny, letáky, texty, fotografie a fotografická alba, a to z oboru hudební, hudebnědramatické, filmové a divadelní tvorby, plakáty a papírové reklamní desky a poutače, etikety (vyjma textilních), reprodukce a grafiky, diáře a kalendáře, blahopřání, obaly z papíru a plastu, a to etuje, desky a tašky, propagační a upomínkové předměty z papíru zařazené v této třídě; (35) marketing a propagační činnost v oblasti kultury, obchodní poradenství v oboru nosičů informací, řízení reklamní a propagační činnosti, poskytování informačních produktů na papírových a elektronických nosičích, včetně multimediálních informací pro reklamní a inzertní účely, styky s veřejností, on-line inzerce a propagace v počítačové síti internet, zajišťování propagačních a informačních materiálů na papírových a elektronických nosičích, včetně jejich zpracování, inzertní a propagační služby, rozšiřování propagačních a informačních materiálů pomocí informačních sítí, služby obchodního zastupování třetích subjektů, zprostředkovatelská činnost v oblasti mediálního průmyslu, a to zprostředkování reklamy, inzerce, propagace a komerčních informací, poradenské a konzultační služby v oboru propagace a inzerce, management koncertní, divadelní, výchovné a zábavní činnosti, odborné obchodní a ekonomické informace, konzultace a poradenství v rámci výše uvedených služeb zahrnutých ve tř. 35; ; (38) šíření uměleckých děl, a to hudebních, včetně zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů po sítích, odborné informace a poradenství v rámci výše uvedených služeb zahrnutých ve tř. 38; (41) zprostředkovatelská a agenturní činnost a zpravodajské služby v oblasti kultury a vzdělávání, interpretace hudebního umění, pořádání koncertní, divadelní, výchovné a zábavní činnosti, a to hudebních, hudebně-dramatických, dramatických a baletních pořadů, orchestrálních a komorních koncertů a vystoupení, včetně festivalů, uměleckých přehlídek a uměleckých festivalů a zábavních soutěží v tuzemsku a zahraničí, služby umělecké agentury, a to zajišťování koncertů a kulturních akcí v rámci hostování tuzemských a zahraničních umělců a uměleckých souborů, tvorba a produkce koncertní činnosti a hudebně-dramatických pořadů a vystoupení, včetně nahrávání zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů, dabingu, tvorba rozhlasových a televizních pořadů, fotografování a filmová produkce, ediční činnost, vydávání odborných tiskovin, hudebnin, publikací a materiálů v oblasti hudby na papírových a elektronických nosičích, půjčování a pronájem zvukových a obrazových nahrávacích zařízení, nahraných zvukových nosičů a zvukově-obrazových a obrazových záznamů, filmů, hudebních nástrojů, hudebnin a notového materiálu, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti kultury, pořádání výchovných a tematických koncertů, organizování odborných besed, seminářů, konferencí a festivalů, rozšiřování uměleckých děl, a to hudebnin, včetně zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů na papírových a elektronických nosičích, zajišťování služeb nahrávacích studií a koncertních sálů, včetně jejich pronajímání, zprostředkování zpravodajství, odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti kultury a vzdělávání, zejména v hudebním oboru, hudebně-dramatické a dramatické tvorbě, v oblasti uměleckých soutěží a festivalů, hudebnin a zvukových a/nebo zvukově obrazových záznamů, vše v rámci této třídy. (510) (19) kámen přírodní, výrobky z přírodního kamene pro interiér i exteriér, jako dlažba, schodiště, balustráda, obklad, pracovní a odkládací deska, hřbitovní architektura (nekovové pomníky, náhrobky z kamene, mramoru, žuly), kamenná galanterie, sochařská díla z kamene, mramoru, žuly; (37) stavební činnost, obkladačské a kamenické práce, rekonstrukce, restaurátorské práce v kamenictví a sochařství, konzervování a chemické ošetření kamene, dlaždičské práce; (40) zpracování a opracování přírodního kamene, a to řezáním, broušením, leštěním, opalováním, tryskáním, rytím; (42) zkoušení materiálů (kamene). (730) Svaz kameníků a kamenosochařů ČR z.s., Učňovská 1, Praha 9, 19000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 36 Exclusive hypoklub České spořitelny (510) (16) tiskoviny všeho druhu - periodické a neperiodické publikace, časopisy, kalendáře, katalogy, knížky, brožury, vizitky, blahopřání, etikety, letáky, plakáty, pozvánky, tašky a sáčky z papíru, papír a papírnické zboží v rámci třídy 16, pořadače, šanony, desky; (35) reklama, marketing a propagační služby, inzerce, publikace reklamních, inzertních textů, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoli média; (36) bankovní obchody a bankovní služby s těmito službami související. (730) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Krč, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 36 (510) (16) tiskoviny všeho druhu - periodické a neperiodické publikace, časopisy, kalendáře, katalogy, knížky, brožury, vizitky, blahopřání, etikety, letáky, plakáty, pozvánky, tašky a sáčky z papíru, papír a papírnické zboží v rámci třídy 16, pořadače, šanony, desky; (35) reklama, marketing a propagační služby, inzerce, publikace reklamních, inzertních

59 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) textů, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoli média; (36) bankovní obchody a bankovní služby s těmito službami související. (730) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Krč, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 5 (210) O (220) (320) (511) 9, 41 Artellery (510) (9) hudební nosiče, DVD nosiče, ostatní digitální záznamové nosiče, audio nahrávky; (41) pořádání filmových projekcí, realizace audiovizuálních pořadů. (730) Šmejkal Miroslav Ing., Nerudova 201, Řevnice, 25230, CZ (740) Milner, Stehlík, Zapotil a spol., Mgr. Tereza Segetová, Václavské náměstí 794/38, Praha, (210) O (220) (320) (511) 41 Rockový Slunovrat (510) (41) pořádání hudebních festivalů, pořádání klubových hudebních produkcí. (730) Šmejkal Miroslav Ing., Nerudova 201, Řevnice, 25230, CZ (740) Milner, Stehlík, Zapotil a spol., Mgr. Tereza Segetová, Václavské náměstí 794/38, Praha, (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 12, 21, 25, 35 (510) (1) chemické výrobky pro průmysl, vědu a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, nemrznoucí kapaliny pro ostřikování automobilových skel; (3) toaletní vody, pleťové vody, pleťová mléka, šampóny na vlasy, laky na vlasy, zubní pasty, ústní vody, prací prostředky, brusné přípravky, škrob na prádlo, modřidla na prádlo, vosk na prádlo, mýdla všeho druhu, přípravky na odstraňování vodního kamene pro domácnost, čisticí prostředky, přípravky na čištění odpadových rour pro domácnost, odrezovací prostředky pro domácnost, avivážní přípravky, změkčovací prostředky pro prádlo, bělicí přípravky na čištění kůže a čisticí prostředky na kůži, soli na bělení, soda, přípravky na bělení a čištění šatstva, čpavek jako čisticí prostředek, křída na čištění, leštící přípravky a přípravky na leštění nábytku, vosky na leštění, čisticí a odmašťovací přípravky (s výjimkou odmašťovacích přípravků pro průmysl), zjasňovací prostředky pro domácnost, odbarvovače pro domácnost, namáčecí přípravky a přípravky předepírací, prostředky na čištění skel, prostředky na čištění oken, prostředky na čištění automobilových oken, autošampóny, čisticí prostředky pro autokosmetiku, lešticí prostředky pro autokosmetiku, prostředky pro odstraňování námrazy na automobilech, detergenty s výjimkou detergentů pro průmysl, šampóny pro zvířata chovaná v domácnosti; (5) chemické dezinfekční prostředky na WC, dezinfekční přípravky pro hygienické potřeby, zubní abraziva, antiseptické přípravky, dezodoranty s výjimkou dezodorantů pro osobní potřebu, repelenty proti hmyzu. (730) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162/19, Čáslav, Nové Město, 28601, CZ (740) JUDr. Marcela Kislingerová, advokát, JUDr. Marcela Kislingerová, Sladkovského 767, Pardubice, (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl, hasicí látky, hasicí prostředky, hasební sloučeniny, hasicí směsi; (3) kosmetika, parfumerie, drogerie, přípravky pro bělení, prostředky pro praní, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, autokosmetika, prostředky pro úklid, prostředky pro odstraňování skvrn; (12) mechanické a ruční úklidové pojízdné vozíky exteriérové a interiérové zařazené do třídy 12; (21) dávkovače, držáky, sušáky na prádlo, schránky a zásobníky na toaletní papír, ručníky, utěrky a na ostatní toaletní potřeby, dávkovače tekutých mýdel, vše vyrobené z kovů a jejich slitin, čisticí, mycí a úklidové nástroje a pomůcky, jako mycí houby, kartáče, stěrky, drátěnky, rukavice pro domácí použití, mopy, smetáky, kbelíky, vany a vaničky na praní, mísy, nádoby na vodu a na čisticí prostředky, štětky, výlevky, zvony na čištění odpadů, hadry na mytí, na čištění a na utírání prachu; (25) obuv, oděvy, pracovní oděvy a pracovní obuv - v rámci této třídy; (35) reklama pro výrobky ze tř. 1, 3, 12, 21, 25, nabízení zboží výše uvedeného ve tř. 1, 3, 12, 21, 25 na Internetu, maloobchodní a velkoobchodní činnost s výše uvedenými výrobky ze tř. 1, 3, 12, 21, 25. (730) Facility Professional s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, Prostějov, 79601, CZ (740) Jiří Effmert, Družstevní 1424/12 C, Říčany, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 Sportuška (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (wap), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby

60 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodezie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ict), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ict), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 39 Emma s credit (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, reklama on-line v počítačové síti, překlad informací do počítačových databází, systematizace informací do počítačových databází, činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, obchodní průzkum, průzkum trhu, marketing, marketingové studie, vedení kartoték v počítači; (36) finanční a peněžní služby, elektronický převod kapitálu, poskytování půjček a úvěrů, nákup, prodej a platby na splátky, leasing, finanční poradenství, finanční analýzy, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, platební převody vykonávané elektronicky, poskytování spotřebitelských úvěrů; (39) skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, skladování informací. (730) Emma s credit s.r.o., Na bojišti 1472/20, Praha 2 - Nové Město, 12000, CZ (740) JUDr. Monika Rutland, Betlémské náměstí 351/6, Praha 1 Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 16, 18, 19, 20, 21, 34 MARESCH (510) (16) papír, papírenské výrobky, papírové podložky, pohlednice, těžítka na papír; (18) kůže a imitace kůže, kožená galanterie, brašny přes rameno, zavazadla, sportovní, nákupní, cestovní a plážové tašky, klíčenky, pouzdra na vizitky, pouzdra na karty, pouzdra na klíče, peněženky, kabelky, náprsní tašky, obaly na průkazy; (19) figurky, sochy, sošky, busty, umělecké předměty vyrobené z kamene, betonu, mramoru; (20) figurky, sochy, sošky, busty, umělecké předměty, ozdoby a dekorativní předměty vyrobené ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, mobilní dekorační předměty, zrcadla, ruční zrcátka (toaletní zrcátka); (21) figurky, sochy, sošky, busty, umělecké předměty vyrobené z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla, výrobky z křišťálového skla, porcelán; (34) tabák a tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, cigaretová pouzdra, krabičky na zápalky, popelníky, pouzdra na doutníky, tabatěrky. (730) Peleška Evžen Ing., Josefa Hory 2222/24, České Budějovice, 37006, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 41, 43 Cirkus Berousek (510) (41) provoz cestovního cirkusu, cirkusy, veřejné produkce artistů a drezúry cirkusové zvěře v cirkusovém stanu, služby zoologických zahrad, provozování zábavních parků, organizování představení, poskytování míst k odpočinku v podobě dětských hřišť; (43) poskytování dočasného ubytování pro hosty, ubytovací služby (hotely, penziony), gastronomické služby, restaurační služby, služby mobilních restaurací. (730) NÁRODNÍ CIRKUS ORIGINAL BEROUSEK s.r.o., Třebešovská 20/132, Praha 9, Horní Počernice, 19300, CZ (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 41, 43 Zábavní park Berousek (510) (41) provoz cestovního cirkusu, cirkusy, veřejné produkce artistů a drezúry cirkusové zvěře v cirkusovém stanu, služby zoologických zahrad, provozování zábavních parků, organizování představení, poskytování míst k odpočinku v podobě dětských hřišť; (43) poskytování dočasného ubytování pro hosty, ubytovací služby (hotely, penziony), gastronomické služby, restaurační služby, služby mobilních restaurací. (730) NÁRODNÍ CIRKUS ORIGINAL BEROUSEK s.r.o., Třebešovská 20/132, Praha 9, Horní Počernice, 19300, CZ (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800

61 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 44 (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, marketingové průzkumy a studie, franchising, maloobchod, velkoobchod a internetový obchod s reklamními předměty, oděvy, obuví, sportovním vybavením, zdravotnickými prostředky, merchandising; (41) výchova, vzdělávání, pořádání a vedení vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotní péče a prevence nemocí, osvětová činnost (vzdělávání), organizování a vedení kongresů, elektronické publikování, poskytování informací o výchově a vzdělání, školení, vyučování, nahrávání zvukových a obrazově zvukových nosičů záznamu, vydávání učebních materiálů; (44) lékařské služby, lékařské poradenství, lékařské analýzy, zdravotní a ošetřovatelská péče, poradenství v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty (lékařské služby), osvětová činnost (poskytování lékařských informací), rehabilitační služby, fyzioterapeutické služby, lázeňské a wellness služby, on-line poradenství týkající se lékařských služeb a zdravotní péče a péče o zdraví. (730) Mitlener Jaroslav MUDr., Němčice 38, Němčice, 29442, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, autodoplňky a náhradní díly k automobilům všeho druhu, střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, výbušniny, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, hudební nástroje, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, kůže a její imitace, zboží vyrobené z těchto materiálů, zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla, pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, kuchyňské potřeby, hřebeny a mycí houby, kartáče, materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika a výrobky z nich, textil a textilní zboží, povlečení, ubrusy, umělé květiny, koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny nikoliv textilní, potřeby a doplňky pro domácí zvířata. (730) Beránek Daniel, Andersenova 413/8, Praha 10, 10200, CZ (740) Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav, (210) O (220) (320) (511) 4, 6, 16, 17, 21, 24 (210) O (220) (320) (511) 35 (510) (4) svíčky; (6) alobal z hliníkové fólie; (16) papírenské zboží - pečicí papír, svačinový papír, papírové sáčky, cukrářské tácky, pokladní kotoučky, kávové filtry, tašky, etikety do etiketových kleští, lepicí pásky, ubrusy, tašky, sáčky, pytle, fólie a přířezy z umělých hmot, celofánové sáčky; (17) gumičky; (21) jednorázové nádobí z plastu, PVC, polypropylenu, příbory, vaničky, misky, talíře, tácky, pohárky, míchátka, napichovátka; (24) polypropylenové ubrusy. (730) Ryneš František, Polní 14, Horšovský Týn, 34601, CZ (740) Law&Finance s.r.o., Jetelová 254/2, Plzeň, (510) (35) reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, zejména prostřednictvím sítě Internet, marketing, velkoobchod, maloobchod, export - import, provozování internetového obchodu (e - shopu), vše s následujícími výrobky: reklamní předměty všeho druhu, hračky, sportovní potřeby a náčiní, sportovní oděvy a oděvy pro volný čas, textil, obuv a pokrývky hlavy, nábytek všeho druhu, zrcadla, rámy, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, svíčky a knoty, nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje provážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu,přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, telefony a jejich příslušenství, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 (510) (9) počítačové programy nahrané, počítačové programy s možností stažení, počítačové softwarové aplikace stahovatelné, programy operačních systémů nahrané, programy počítačových her, elektronické publikace s možností stažení, stahovatelné hudební soubory, stahovatelné obrazové soubory; (35) administrativní zpracování nákupních objednávek,

62 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, design reklamních materiálů, externí administrativní management pro firmy, fakturace, obchodní nebo podnikatelské informace, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), marketing, marketingové studie, obchodní průzkum, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management úhradových programů pro jiné, obchodní reklama (pro třetí osoby), optimalizace pro vyhledávače, optimalizace provozu webových stránek, personální poradenství, překlad informací do počítačových databází, systemizace informací do počítačových databází, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování on-line tržního prostoru pro nakupující a prodávající výrobků a služeb, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, prodej po telefonu (telemarketing), výroba reklamních filmů, prognózy hospodářské nebo ekonomické, provozní audit, psaní reklamních textů, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, reklama placená kliknutím; (36) elektronický převod kapitálu, finanční informace, finanční management provádění plateb pro jiné, finanční řízení, finanční služby, on-line bankovní služby, zpracování plateb, jmenovitě poskytování elektronického zpracování elektronického převodu peněžních prostředků; (38) počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskuzních fór, poskytování on-line fór, poskytování přístupu k databázím, poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, přenos digitálních souborů, streaming dat, telekonference (služby dálkových konferencí), videokonferenční služby, televizní vysílání; (41) dabing, dálkové studium, elektronické publikování (DTP), filmová produkce (jiná než reklamní), informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení konferencí, koučing (školení), organizování a vedení seminářů, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), provozování her on-line z počítačové sítě, psaní textů (jiných než reklamních), výroba rozhlasových a televizních programů, zveřejňování textů (kromě reklamních), vydávání elektronických knih a časopisů online, vydávání knih, vyučování (výuka), informace o možnostech vzdělávání; (42) aktualizace počítačových programů, cloudové výpočetní systémy (služby), dálkové sledování počítačových systémů, digitalizace dokumentů (skenování), elektronické ukládání dat, expertízy, hosting webových stránek, instalace počítačových programů, kontrola kvality, konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace v oblasti webového designu, konzultační služby v oblasti informačních technologií, kopírování počítačových programů, obalový design, obnova počítačových dat (regenerace), počítačové programování, počítačové systémové analýzy, tvorba počítačových systémů, poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru, poskytování vyhledávačů pro Internet, údržba počítačových programů, studie technických projektů, pronájem počítačového serveru (serverhosting), pronájem počítačového softwaru, pronájem webových serverů, průmyslový design, převod (konverze) dat a počítačových programů (ne fyzický), služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům, software jako služba (SaaS), technický průzkum, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, umělecký design (grafický), vývoj a výzkum nových výrobků pro jiné, externí zálohování dat. (730) Modern Entrepreneur s.r.o., Pohraniční 504/27, Ostrava, Vítkovice, 70300, CZ (740) Ing. Iva Rylková, patentový zástupce, Polská 1525, Ostrava - Poruba, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (510) (35) pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním veřejnosti, prohlášeními nebo inzeráty a používají všechny možné prostředky sdělovací, týkající se všech druhů zboží nebo služeb; (36) služby týkající se pojištění, jako například služby poskytované agenty, kteří se zabývají pojištěním, služby poskytované pojišťovatelům a pojištěnému a služby subskripce pojištění; (41) služby týkající se výchovy osob, semináře (organizování a vedení), školství, školení a vyučování, školicí a vzdělávací činnost, nakladatelská a vydavatelská činnost, studium dálkové. (730) VECTOR Certifikace s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha, 14000, CZ (740) JUDr. Zdeňka Beranová, Dvouletky 145/2690, Praha 10, (210) O (220) (320) (511) 3, 10, 16, 30, 32, 44 (510) (3) kosmetické přípravky s obsahem bylinných extraktů, kosmetické přípravky pro péči o pleť, obličej a oči ve všech formách, regenerační a vitamínové preparáty pro tělovou a vlasovou kosmetiku, výživné a zkrášlující kosmetické přípravky, minerální oleje (kosmetické přípravky), čisticí kosmetické přípravky a mléka pro kosmetické účely, kosmetické přípravky se širokospektrálním regeneračním účinkem, kosmetické přípravky proti vráskám a zmírňující jejich tvorbu, kosmetické přípravky pro zpevňování a regeneraci nehtů a nehtového lůžka, vlasové kosmetické přípravky, toaletní vody, toaletní přípravky, masážní přípravky, kosmetické přípravky podporující vyhlazení jizev, neléčivé ústní vody, zubní pasty a zubní gely, přípravky pro péči a hygienu zubů i ústní dutiny nikoliv pro léčebné účely, neléčebné kosmetické roztoky a krémy pro sportovce, pro fitness centra i pro zeštíhlovací účely, kosmetické přípravky s hydratačními nebo jinými účinky, přírodní peelingy, kosmetické přípravky s obsahem fytolátek, mýdla; kosmetické přípravky do koupele, desodoranty a veškeré nemedicinální kosmetické přípravky zařazené v této třídě, silice, éterické oleje; (10) přístroje pro měření akupunkturních bodů ke stimulaci životních funkcí, životních pochodů a harmonizaci energetických drah, vyhledávací a zobrazovací lékařské přístroje, lékařské diagnostické přístroje a zařízení, lékařské měřicí a kontrolní přístroje a nástroje, rehabilitační přístroje v rámci této třídy, veškeré léčebné přístroje a léčebná zařízení, spadající do této třídy; (16) papír, lepenka, papírové reklamní, inzertní, propagační, uživatelské a instruktážní materiály, papírové plakáty, papírové příbalové letáky, obálky, dopisní papíry, papírové kalendáře, papírové plánovací záznamníky, papírové gratulace, papírové obaly (skládačky), papírové etikety, papírové vlajky, databázové produkty v papírové formě, lepenkové a kartonážní krabice, lepenkové roury, obaly z lepenky a kartónu, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka, přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zejména cukrovinky na bázi fruktózy, na bázi bylinných extraktů, na bázi extraktů rostlinného původu, cukrovinky obsahující vlákninu (výše uvedené výrobky nikoliv pro léčebné účely), zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, aromatické látky do nápojů, bylinné příchutě ke zhotovování nápojů, bylinné přípravky na zhotovování nápojů; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovení nápojů; (44) péče o hygienu a krásu osob a s celkovým harmonizačním vlivem na energetiku těla, péče o regeneraci a detoxikaci organismu, založená na principu bioinformační terapie a vycházející z moderních poznatků fyzioterapie, psychotroniky, krystalterapie, biorezonance, fyziatrie a balneologie. (730) Diochi s.r.o., Weilova 1144/2, Praha 10 - Hostivař, 10200, CZ (740) JUDr. Tomáš Lejček MBA, Slezská 169/10, Praha 2, 12000

63 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 35 (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 42 (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce. (730) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 42 PayBro (510) (35) propagační činnost, reklama; (36) platební systémy, clearingové a vyrovnávací finanční transakce prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě, poskytování širokého sortimentu platebních služeb a poskytování finančních služeb, zejména zpracování kreditních karet a převod příslušných účtů a plateb prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě, mobilní platby, platby prostřednictvím kupónů; (42) vývoj a tvorba počítačových programů, instalace počítačových programů, aktualizace a instalace počítačových programů, tvorba počítačových systémů, poradenské služby v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, pronájem počítačového softwaru, hosting webových stránek, tvorba a správa webových stránek, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, umisťování webových stránek, tvorba softwaru, softwaru - platební a kontrolní systémy pro masové akce. (730) BE-SMART TRADE s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, Praha 5 - Stodůlky, 15500, CZ (740) Mgr. Jan Bičiště, advokát, Lucemburská 1492/11, Praha 3, (510) (35) propagační činnost, reklama; (36) platební systémy, clearingové a vyrovnávací finanční transakce prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě, poskytování širokého sortimentu platebních služeb a poskytování finančních služeb, zejména zpracování kreditních karet a převod příslušných účtů a plateb prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě, mobilní platby, platby prostřednictvím kupónů; (42) vývoj a tvorba počítačových programů, instalace počítačových programů, aktualizace a instalace počítačových programů, tvorba počítačových systémů, poradenské služby v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, pronájem počítačového softwaru, hosting webových stránek, tvorba a správa webových stránek, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, umisťování webových stránek, tvorba softwaru, softwaru - platební a kontrolní systémy pro masové akce. (730) BE-SMART TRADE s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, Praha 5 - Stodůlky, 15500, CZ (740) Mgr. Jan Bičiště, advokát, Lucemburská 1492/11, Praha 3, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 (510) (9) nosiče dat magnetické, magnetická média, nosiče zvukových a zvukově obrazových záznamů, kompaktní disky, videokazety, informační produkty na nosičích nebo v elektronických, datových, informačních a komunikačních sítích, publikace v elektronické podobě, on-line dostupné publikace v síti Internet, počítačové programy pro interaktivní hry a/nebo kvízy, přístroje pro vyučování a simulátory, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, zařízení pro zpracování dat a počítače; (16) tiskoviny, tištěné studijní a reklamní materiály, papírové informační brožury, prospekty, letáky, plakáty, katalogy, časopisy, periodika, knihy, skripta, manuály, makety, mapy, plány, programy, pozvánky, fotografie, pera, pastelky, tužky a jiné potřeby na psaní, penály, ořezávátka, gumy na mazání, pravítka, samolepky, záložky do knih, bloky, kalendáře, skicáky, sešity; (41) vzdělávání a výuka, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání společenských, zábavných, kulturních a soutěžních akcí, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, organizování soutěží, tvorba a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů z těchto aktivit, tvorba a šíření audiovizuálních děl, nakladatelství a vydavatelství, fotografování, reportáže, fotoreportáže, filmové projekce, informační, konzultační a poradenská činnost spojená s pořádáním výchovně vzdělávacích akcí. (730) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, 76001, CZ

64 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) Ing. Jarmila Strážnická, Ulička 110, Lukov, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 JUNIOR UNIVERZITA FHS UTB VE ZLÍNĚ (510) (9) nosiče dat magnetické, magnetická média, nosiče zvukových a zvukově obrazových záznamů, kompaktní disky, videokazety, informační produkty na nosičích nebo v elektronických, datových, informačních a komunikačních sítích, publikace v elektronické podobě, on-line dostupné publikace v síti Internet, počítačové programy pro interaktivní hry a/nebo kvízy, přístroje pro vyučování a simulátory, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, zařízení pro zpracování dat a počítače; (16) tiskoviny, tištěné studijní a reklamní materiály, papírové informační brožury, prospekty, letáky, plakáty, katalogy, časopisy, periodika, knihy, skripta, manuály, makety, mapy, plány, programy, pozvánky, fotografie, pera, pastelky, tužky a jiné potřeby na psaní, penály, ořezávátka, gumy na mazání, pravítka, samolepky, záložky do knih, bloky, kalendáře, skicáky, sešity; (41) vzdělávání a výuka, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání společenských, zábavných, kulturních a soutěžních akcí, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, organizování soutěží, tvorba a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů z těchto aktivit, tvorba a šíření audiovizuálních děl, nakladatelství a vydavatelství, fotografování, reportáže, fotoreportáže, filmové projekce, informační, konzultační a poradenská činnost spojená s pořádáním výchovně vzdělávacích akcí. (730) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, 76001, CZ (740) Ing. Jarmila Strážnická, Ulička 110, Lukov, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 36 ČPP - IdealRisk (510) (9) přístroje vědecké, hasicí, počítače, magnetické nosiče, informace a data v elektronické podobě na nosičích zařazených ve třídě 9; (16) papírové obaly, propagační materiály papírové, kancelářské potřeby, informace a data na nosičích zařazených ve třídě 16, tiskoviny, informační brožury a letáky, formuláře a tiskopisy, karty, kalendáře; (36) pojišťovnictví a peněžnictví, pojištění, veškeré služby v oblasti pojišťovnictví, pojišťovací a zajišťovací činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví a finančnictví prostřednictvím informačních médií a datových nosičů všeho druhu. (730) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, Praha 8, 18600, CZ nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu minerální vody, přírodní či perlivé vody (minerální nebo neminerální), zeleninové šťávy (nápoje), ovocné nebo zeleninové nápoje, sodovky, zázvorové limonády, šerbety, nápojové přípravky, nealkoholické ovocné nebo zeleninové výtažky v rámci této třídy, nealkoholické nápoje obsahující činidla pro mléčné kvašení; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (35) reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s reklamními materiály s pivovarskou tématikou, zejména s výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, s ubrusy, tácky, etiketami, s pivem a nealkoholickými nápoji. (730) Pivovar Kunratice s.r.o., Vídeňská 405, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Peas in Heart Design Studio s.r.o., Čebín 378, Čebín, 66423, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (210) O (220) (320) (511) 5 HELIXIR (510) (5) farmaceutické přípravky pro humánní užití. (730) Novartis AG, Bâle CH-4002, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (510) (35) marketing, zprostředkování obchodu se šanony, propisovacími tužkami, hrníčky s potiskem, flash paměťmi s potiskem, deštníky a bloky; (36) pojišťovací služby, finanční služby, realitní služby; (41) výchova a vzdělávání. (730) Broker Consulting, a.s., Jiráskovo náměstí 2, Plzeň, 32600, CZ (740) Langrova, s.r.o., Skrétova 48, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35 Muflonka (510) (32) minerální vody, pramenité vody, stolní vody, limonády, piva, nealkoholické šumivé nápoje, šťávy ovocné (nealkoholické nápoje), sirupy na výrobu nápojů, sirupy pro limonády, minerální vody ochucené a jiné

65 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37 (210) O (220) (320) (511) 36 (510) (35) marketing, zprostředkování obchodu se šanony, propisovacími tužkami, hrníčky s potiskem, flash paměťmi s potiskem, deštníky a bloky; (36) pojišťovací služby, finanční služby, realitní služby; (37) stavební služby, opravářské služby v oblasti stavebnictví. (730) Broker Consulting, a.s., Jiráskovo náměstí 2, Plzeň, 32600, CZ (740) Langrova, s.r.o., Skrétova 48, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 16, 41 (510) (36) bankovnictví, banky úvěrové, bezpečnostní schránky (úschovní služby), cestovní šeky (vydávání), finanční služby, hypotéky (poskytování půjček), investiční fondy, kreditní karty (služby), kreditní karty (vydávání), makléřské služby, makléřství cenných papírů, on-line bankovní služby, ověřování šeků, peníze (směňování), převody (platební) vykonávané elektronicky, půjčky (financování), půjčky (zástavní), směnárenské služby, splácení plateb, šeky (ověřování), úschovní služby, úschova v bezpečnostních schránkách, úvěrové karty (služby týkající se), vydávání kreditních karet, zajištění financování stavebních projektů, záruky, garance, kauce, ručení. (730) ERB bank, a.s., Štefánikova 78/50, Praha 5, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 36 (510) (16) knihy, publikace, časopisy (periodika); (41) vydávání knih, koučink (školení), poskytování on-line elektronických publikací, psaní textů (jiných než reklamních), reportérské služby, vydávání elektronických knih a časopisů on-line. (730) Redbag Publishing s.r.o., Bělehradská 858, Praha, 12000, CZ (210) O (220) (320) (511) 36 ERB bank, a.s. (510) (36) bankovnictví, banky úvěrové, bezpečnostní schránky (úschovní služby), cestovní šeky (vydávání), finanční služby, hypotéky (poskytování půjček), investiční fondy, kreditní karty (služby), kreditní karty (vydávání), makléřské služby, makléřství cenných papírů, on-line bankovní služby, ověřování šeků, peníze (směňování), převody (platební) vykonávané elektronicky, půjčky (financování), půjčky (zástavní), směnárenské služby, splácení plateb, šeky (ověřování), úschovní služby, úschova v bezpečnostních schránkách, úvěrové karty (služby týkající se), vydávání kreditních karet, zajištění financování stavebních projektů, záruky, garance, kauce, ručení. (730) ERB bank, a.s., Štefánikova 78/50, Praha 5, 15000, CZ (510) (36) bankovnictví, banky úvěrové, bezpečnostní schránky (úschovní služby), cestovní šeky (vydávání), finanční služby, hypotéky (poskytování půjček), investiční fondy, kreditní karty (služby), kreditní karty (vydávání), makléřské služby, makléřství cenných papírů, on-line bankovní služby, ověřování šeků, peníze (směňování), převody (platební) vykonávané elektronicky, půjčky (financování), půjčky (zástavní), směnárenské služby, splácení plateb, šeky (ověřování), úschovní služby, úschova v bezpečnostních schránkách, úvěrové karty (služby týkající se), vydávání kreditních karet, zajištění financování stavebních projektů, záruky, garance, kauce, ručení. (730) ERB bank, a.s., Štefánikova 78/50, Praha 5, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 11, 21 SONISSIMO (510) (3) adstringentní pro kosmetické účely, aloe vera pro kosmetické účely (přípravky), kosmetické barvy, krémy pro bělení pokožky, dezodorizační mýdlo, éterické oleje, gely zubní (bělící), kosmetické neceséry, kosmetické přípravky, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické tužky, kosmetika, kosmetické přípravky pro koupele, kosmetické krémy,

66 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) oleje pro kosmetické účely, opalovací přípravky, opalovací přípravky (kosmetika), pleťová voda pro kosmetické účely, kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, aroma (éterické oleje), čistící oleje, oleje do voňavek, silice, oleje pro toaletní účely; (11) generátory parní, s výjimkou generátorů jako součástí strojů, grily na opékání, elektrické hrnce tlakové, hydromasážní přístroje, kávovary elektrické, elektrické konvice, lampy olejové, opékací přístroje-grily, opékače chleba, parní akumulátory, přikrývky, elektrické vyhřívací, ne pro lékařské účely, sterilizátory, přístroje a zařízení na sušení, vánoční světla na stromky, vlasové sušiče; (21) pomůcky kosmetické, kosmetické náčiní, kosmetické špachtle, elektrické zubní kartáčky. (730) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, CZ služby), organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, organizování sportovních soutěží, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), poskytování on-line hudby, bez možnosti stažení, poskytování on-line videí, bez možnosti stažení, praktické cvičení, pronájem sportovních hřišť, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek, psaní textů (jiných než reklamních), půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků, služby osobního trenéra, služby v oblasti prodeje vstupenek, školení (instruktáž), texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání knih. (730) Hošek Jakub, Straková 299, Jesenice, 25242, CZ (740) Pavel Hošek, Straková 299, Jesenice, (210) O (220) (320) (511) 1, 5, 42 (210) O (220) (320) (511) 12, 39 (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla pro průmysl; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o., náměstí Svobody 87/18, Brno-město, 60200, CZ (210) O (220) (320) (511) 25, 28, 41 (510) (25) bundy sportovní, čepice, legíny, oblečení, oděvy, oděvy tělocvičné, podprsenky, ponožky, pytle na oděvy, rukavice, spodky pánské, sportovní kšilt, spodní prádlo pohlcující pot, sportovní tílka, trička, vaky na oděvy, vesty; (28) cvičební prkna, činky, posilovači stroje, posilovače svalů, rukavice (pro sportovní hry), síliče svalů, zařízení pro kulturistiku, zdvihací pásy na závaží; (41) diskotéky, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová projekce, fotografování, gymnastický výcvik, informace o možnostech rekreace, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, kluby zdraví, koučink, kurzy fitness, měření času při sportovních disciplínách, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizování představení (manažerské (510) (12) dopravní prostředky; (39) pronájem automobilů, půjčovna luxusních vozidel, automobilová doprava, parkovací služby, pronájem luxusních a sportovních vozů. (730) Vinař group, s.r.o., Pohořelec 147/8, Praha 1, , CZ (740) ČÁLEK & CIMICKÝ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Mgr. Pavel Čálek, Hornokrčská 707/7, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 8, 11, 14, 21, 35, 42 CLARESCO Glass (510) (8) příbory (nože, vidličky a lžíce); (11) baňky (lampové -), cylindry skleněné, cylindry do svítidel, lampová stínidla, lampióny pro slavnostní osvětlení dekorativní, lampy na svícení, lucerny na svícení, lustry, skleněné cylindry, světelné koule, baňky, světelné lampy, umyvadla; (14) klenoty, manžetové knoflíky, náhrdelníky, přívěsky (šperky), prsteny, pouzdra na šperky (kazety nebo krabice); (21) ampule skleněné (nádobky, baňky), baňky, lahve (skleněné nádoby), busty z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla, figurky (sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla, flakóny, hrnčířské zboží, hrnky, karafy, stolní lahve, kbelíky na led, konvice na čaj, kořenáče ozdobné, s výjimkou papírových, kořenky, souprava koštýře na ochutnávání vína, koule skleněné, křemenné sklo (polotovar), jiné než pro stavebnictví, křišťálové sklo (výrobky z -), kuchyňské náčiní, kuchyňské nádobí (soupravy), kuličky skleněné, květináče, květináče ozdobné, s výjimkou papírových, lahve, lahve kapesní, likérové soupravy, misky hluboké, máselničky, misky na ovoce, mísy salátové, misky, mozaiky skleněné, s výjimkou mozaik pro použití ve stavebnictví, nádobí, nádoby skleněné, nádoby skleněné opletené, omáčníky podšálky, opálové sklo, porcelán, sklenice na pití, sklenice se svíčkou, sklo malované, sklo ované, sochy z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla, svícny, svícny víceramenné (lustry), talíře, vázy, zátky, uzávěry skleněné, zásobníky, nádržky na mýdlo; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), marketingové studie, módní přehlídky pro reklamní účely (organizace -), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, poskytováni online tržního prostoru pro nakupující a prodávající výrobků a služeb, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, předvádění zboží, rozšiřování vzorků (zboží); (42) design (umělecký -), design průmyslový, interiérová výzdoba. (730) CLARESCO Glass s.r.o., Kubelíkova 1779/23, Praha 3, 13000, CZ

67 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 4, 16, 20, 35 Kouzelný krámek (510) (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky, svíčky a knoty; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, a to hrací karty, vykládací karty, deskové hry, fotografie, fotoobrazy, fotomagnetky, plakáty, obrázky, pohlednice, diáře, létající a vodní lampiony štěstí, dárkové koše a krabičky, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, a to sošky a figurky ze dřeva, polyresinu, resinu, kamene, proutí, keramiky, tvrzené pryskyřice, rohu, kosti, slonoviny, jantaru, perleti, propisky z plastu, tužky ze dřeva, knoflíky z keramiky, plastu, krabičky a truhličky ze dřeva, mastku, plastu; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce. (730) Hanzalová Romana, Kosmatcová 553, Květnice, 25084, CZ odpadů, grilů a WC, úklidové prostředky, voňavkářské výrobky, parfumerie, přípravky na parfémování nebo osvěžení vzduchu, potpourri, éterické oleje, dekorativní kosmetika jako rtěnky, umělé řasy, make-upy, laky na nehty, pokojové osvěžovače vzduchu ve spreji, čisticí hadry (utěrky) napuštěné přípravky na leštění; (5) bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, bylinné gely pro lékařské účely, byliny na kouření pro lékařské účely, dámské vložky, hygienické vložky, sanitární tampóny, jakož i pásky pro vložky, plenky pro jedno použití, vložky pro jednorázové plenky, sanitární ubrousky napuštěné dezinfekčními prostředky, jednorázové absorpční kalhotky pro inkontinentní pacienty, zdravotní a hygienické kalhotky; (16) papírové utěrky pro hygienické, kosmetické a čisticí účely, papírové výrobky a to podušky nebo listy sloužící k nanášení a odstranění kosmetiky, kapesníky, ubrousky, toaletní papír, sedací podložky, ručníky, papírové ochranné přehozy, osušky, utěrky, filtry, jednorázové bryndáčky. (730) Vávrová Kateřina, Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 32, 35, 40 (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 16 Megadent (510) (3) kosmetické přípravky, hygienické potřeby pro kosmetické účely, jako mýdla, mýdla tekutá, šampóny vlasové i tělové, pěny a soli do koupelí, čisticí prostředky pro pleť, opalovací krémy, pleťové masky, balzámy na rty, krémy, zubní pasty, zubní gely, ubrousky napuštěné kosmetickými vodičkami, vata pro kosmetické účely, vatové tyčinky pro kosmetické účely, prášky, vodičky a přípravky k čištění, leštění, bělení, praní a odmašťování pro průmysl a domácnost, včetně pracích prášků a gelů, aviváží, škrobů, tekutých a sypkých písků v rámci této třídy, čističe oken a odpadů, grilů a WC, úklidové prostředky, voňavkářské výrobky, parfumerie, přípravky na parfémování nebo osvěžení vzduchu, potpourri, éterické oleje, dekorativní kosmetika jako rtěnky, umělé řasy, make-upy, laky na nehty, pokojové osvěžovače vzduchu ve spreji, čisticí hadry (utěrky) napuštěné přípravky na leštění; (5) bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, bylinné gely pro lékařské účely, byliny na kouření pro lékařské účely, dámské vložky, hygienické vložky, sanitární tampóny, jakož i pásky pro vložky, plenky pro jedno použití, vložky pro jednorázové plenky, sanitární ubrousky napuštěné dezinfekčními prostředky, jednorázové absorpční kalhotky pro inkontinentní pacienty, zdravotní a hygienické kalhotky; (16) papírové utěrky pro hygienické, kosmetické a čisticí účely, papírové výrobky a to podušky nebo listy sloužící k nanášení a odstranění kosmetiky, kapesníky, ubrousky, toaletní papír, sedací podložky, ručníky, papírové ochranné přehozy, osušky, utěrky, filtry, jednorázové bryndáčky. (730) Kateřina Vávrová, Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 16 Orbel (510) (3) kosmetické přípravky, hygienické potřeby pro kosmetické účely, jako mýdla, mýdla tekutá, šampóny vlasové i tělové, pěny a soli do koupelí, čisticí prostředky pro pleť, opalovací krémy, pleťové masky, balzámy na rty, krémy, zubní pasty, zubní gely, ubrousky napuštěné kosmetickými vodičkami, vata pro kosmetické účely, vatové tyčinky pro kosmetické účely, prášky, vodičky a přípravky k čištění, leštění, bělení, praní a odmašťování pro průmysl a domácnost, včetně pracích prášků a gelů, aviváží, škrobů, tekutých a sypkých písků v rámci této třídy, čističe oken a (510) (5) nápojové směsi v prášku jako doplňky výživy, potravinové doplňky, a to dietetické, farmaceutické a výživové potraviny a posilující poživatiny, včetně nápojů pro léčebné účely, a to proteinové, vitamínové, multivitamínové, energetické, iontové, izotonické nápoje, též obohacené adaptogeny, minerální (včetně stopových prvků) a výživové nápoje pro léčebné účely, přírodní léčivé výtažky, posilující a antibakteriální přípravky - tonika; (32) nealkoholické nápoje a přípravky nebo příchutě na výrobu nápojů, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, též z ovocných šťáv a přípravky na jejich výrobu, též s ovocnou šťávou, minerální vody a přípravky na její výrobu, přírodní nebo umělé, a to tresti, tablety a prášky, nealkoholické nápoje obsahující kyselinu uhličitou, ovocné a zeleninové šťávy a nápoje, proteinové, vitamínové, multivitamínové, energetické, iontové, izotonické, též obohacené adaptogeny a výživové nápoje, nápoje obohacené vitamíny a/nebo minerály, vše nikoliv pro léčebné účely, dietní, iontové a energetické nápoje, též v netekuté formě, tablety a prášky na přípravu šumivých nealkoholických nápojů, mixované ovocné nebo zeleninové nápoje, nealkoholické nápoje s příchutí ovoce nebo zeleniny, rajčatová šťáva jako nápoj, nealkoholické aperitivy a likéry; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými výše ve třídách 5, 32, dodavatelské služby, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (internet), shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy) za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, elektronický obchod prostřednictvím internetu (online-shop) to vše s výrobky uvedenými výše ve třídách 5, 32, inzerce, organizování a zajišťování obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc, poradenství a poskytování konzultací v obchodní činnosti, reklamní a propagační činnost, zprostředkování reklamní činnosti, organizování komerčních a reklamních výstav, rozšiřování vzorků zboží, obchodní pomoc, správa obchodních zájmů třetích osob, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, marketing, průzkum a analýzy trhů, distribuce zboží k reklamním účelům, rozmnožování dokumentů, direct mailing, on-line reklama na datové komunikační síti, on-line inzerce, zajištění a realizace reklamních kampaní, předváděcí činnost pro obchodní a reklamní účely, personální poradenství, export a import; (40) zpracování nápojů a potravin, výroba, příprava a míchání nápojů, konzervace, mražení nápojů a potravin, tepelná úprava nápojů a potravin, a to zavařování, nakládání a hospodaření s odpady v rámci této třídy.

68 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730) Hendrich Vladimír, U obory 294, Mirovice, 39806, CZ (740) Ing. Petra Bárová Ph.D., Soukromá 261, Václavovice, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 38, 41, 42 EdJet (510) (9) disky, disky kompaktní, disky nahrané, disky optické, elektronické publikace, počítače, počítačové programy, softwarové aplikace stahovatelné, stahovatelné zvukové soubory, stahovatelné obrazové soubory, USB disky, elektronický zápisník; (35) reklama, reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály - vydávání, rozšiřování, pronájem, reklamní texty - vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování, psaní, zpracování textů, design reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek; (38) počítačová komunikace, poskytování online fór, videokonferenční služby; (41) doučování, elektronické publikování, organizování a vedení seminářů, služby poskytované školami, studium dálkové, vyučování, vzdělávání; (42) aktualizace počítačových programů, instalace počítačových programů, konzultace v oblasti počítačového softwaru, počítačové programy - instalace, aktualizace, kopírování, tvorba software, software jako služba. (730) Netventic Technologies s.r.o., Křižíkova 70, Brno, 61200, CZ (740) Mgr. Leona Žáková, Dřevařská 855/12, Brno, (210) O (220) (320) (511) 36, 41, 45 (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (45) právní služby, bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců, osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců. (730) EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT, s.r.o., Soukenická 1199/3, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 39 (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; (7) obráběcí stroje, soustruhy, motory a hnací stroje s výjimkou motorů pro motorová vozidla, motory elektrické pro stroje, motory letecké a lodní, drtiče, elektrické svářecí zařízení, hevery (stroje), hladící lisy, hlavy válců pro motory, hnací motory s výjimkou motorů pro pozemní vozidla, hnací řetězy s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla, řezací stroje, silniční čistící stroje (s vlastním pohonem), síta (stroje), hnětací stroje, šicí stroje, klepací stroje, kráječ chleba (stroj), kryty (části stroje), stroje na zpracování kůže, látací stroje, leštící stroje, lisovací stroje, lisy (stroje pro průmyslové účely), mixéry (stroje), mízdřicí stroje, mlecí stroje, mykací stroje, nakládací rampy, nákladní výtahy, nápravy na stroje, nástrojové brusky (ostřičky), natěračské stroje, rybářské navijáky sítí, napájecí zařízení pro parní stroje, nosné konzoly pro stroje, nýtovací stroje, stroje na loupání, elektrické lešticí stroje pro obuv, ohýbací stroje, oplachovací stroje, oplétací stroje, hydraulická ovládací zařízení pro stroje a motory, papírenské stroje, plecí stroje, pletací stroje, plnící stroje, prací stroje, práškovací stroje, prosívací stroje, ratinovací stroje, razicí stroje, roboty (stroje), rotační tiskové stroje, rovnací stroje, rozprašovací stroje, stroje na zpracování rudy, rydla (stroje), rytecké stroje, řemenice (části strojů), spojky s výjimkou spojek pro pozemní vozidla, spřádací stroje, stoly pro stroje, stroje na splétaní provazů, stroje na třídění odpadu, stroje na uzavírání lahví, stroje na výrobu másla, strojní nůžky, strouhací stoje na zeleninu, stříhací stroje elektrické, svařovací stroje elektrické, škrabací stroje, vrtací stroje, válce pro stroje, třídící stroje, vyšívací stroje, zatavovací stroje pro průmyslové účely, zavlažovací stroje pro zemědělské účely, zemědělské stroje, zvedací stroje, žací stroje; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, přístroje pro měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a pro vyučování; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní, veterinářské, umělé údy, oči a zuby; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, vaření, přístroje chladící, pro sušení, ventilaci, rozvod vody, sanitární zařízení; (12) vozidla, motocykly, letadla; (14) vzácné kovy a jejich slitiny, klenoty, kravaty, manžetové knoflíčky, medaile, medailonky a přívěsky (šperky), měděné žetony, mince, náhrdelníky, hodinky, náramky, náušnice, ozdoby (šperky) z drahých kovů na obuv, ozdoby ze stříbra, pouzdra na šperky, prsteny, přívěsky (šperky), sluneční hodiny, sochy a sošky z drahých kovů, spony do kravat, šperkovnice (kazety na šperky ze vzácných kovů), amulety a brože (šperky), komponenty ze vzácných kovů pro výrobu šperků, náhrdelníky, nitě z drahých kovů; (18) kůže a její imitace, aktovky, batohy, biče, brašny, kufry, diplomatky, kabelky, klíčenky, kožené tašky, pásky a pouzdra na klíče, ruksaky, semiš s výjimkou semiše na čištění, třmeny; (20) nábytek, zrcadla, rámy; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň; (24) textil a textilní zboží spadající do této třídy; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (27) koberce, rohožky, rohože, linoleum, jiné obklady podlah; (28) hry, hračky, potřeby pro sport spadající do této třídy; (35) propagační činnost, reklama; (38) spoje (komunikace); (39) doprava. (730) VIRGOLA SHOPPING NETWORK s.r.o., Staropramenná 503/6, Praha 5, 15000, CZ

69 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 39, 43, 44 (730) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, Pardubice I, Bílé Předměstí, 53003, CZ (740) Karel Čálek, patentový zástupce, Nad Palatou 12, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 3 (510) (39) autobusová doprava, automobilová doprava, pronájem automobilů, rezervace v dopravě, organizace cestovních zájezdů, organizování okružních výletů, osobní doprava, přeprava turistů, rezervace (cestování), zprostředkování dopravy; (43) hotelové služby, provoz hotelového ubytování, restaurace, rezervace hotelů, rezervace penziónu, ubytovací služby (hotely, penzióny); (44) fyzioterapie, lázeňské služby, veřejné lázně pro hygienické účely, lékařské služby, masáže, zdravotní péče. (730) ARISTOKRATY HOTELY s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 29 (510) (3) kosmetické přípravky. (730) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, Pardubice I, Bílé Předměstí, 53003, CZ (740) Karel Čálek, patentový zástupce, Nad Palatou 12, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 36 (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, klobásy, salámy, párky, uzeniny, šunka. (730) Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 10, 10000, CZ (740) advokátní kancelář Šrubař & Partners, Mgr. Luděk Šrubař, Kaprova 42/14, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 3 (510) (9) speciální platební karty s magnetickým čipem, speciální platební karty bez magnetického čipu, ovládací a přístupové karty pro provádění obchodních transakcí pomocí výpočetní techniky a internetu, počítačové programy a softwarové vybavení počítačů pro internetové bankovnictví; (16) papír a výrobky z papíru (reklamní předměty), kancelářské potřeby, papírové nosiče informací, zejména tiskoviny, letáky, propagační materiály, plakáty, fotografie, psací a kancelářské potřeby, papírenské zboží; (35) inzertní a reklamní činnost, propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketing, sestavování, výroba a šíření reklamních materiálů, sestavování, výroba a šíření inzertních materiálů; (36) pojišťovnictví a peněžnictví, služba finanční, peněžní, nemovitostní a pojišťovací, zejména přijímání vkladů, investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk a zúčtování, obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami, finanční makléřství a činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi výše uvedenými. (730) Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, 11407, CZ (510) (3) kosmetické přípravky. (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 KRAMPUS (510) (35) reklamní, inzertní služby všeho druhu včetně inzerce a reklamy poskytované v počítačových, telekomunikačních a obdobných sítích,

70 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) průzkum trhu a marketing, podpora prodeje, tvorba reklamních předmětů a reklam, maloobchodní činnost a zprostředkování obchodu s reklamními předměty; (41) organizování a pořádání kulturních, výchovných, vzdělávacích, zábavných a sportovních akcí a soutěží, organizování a pořádání hudebních akcí, koncertů, tanečních večerů a festivalů, organizování průvodů, služby umělecké galerie, provozování galerií; (42) vývoj, návrh a analýzy počítačových systémů, tvorba, správa a pronájem software, tvorba, správa, hosting a poradenství v oblasti webových stránek, návrh webových stránek, služby designu webových stránek. (730) Město Kaplice, Náměstí 70, Kaplice, 38241, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 30, 41, 43 (210) O (220) (320) (511) 35, 41 (510) (35) propagační činnost, reklama; (41) organizování soutěží oceňování prodejen, kulturní aktivity, vzdělávání. (730) Odbor. Organizace a org. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Těšnov 1163/5, Praha 1 Nové Město, , CZ (740) JUDr. Markéta Schönbornová, Rybná 682/14, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 35 pexeso pro uši (510) (16) tiskárenské a kartonážní výrobky, krabice a obaly z papíru a umělých hmot; (28) hračky, individuální i společenské hry, hračky z plyše, dřeva, umělých hmot, z papíru a kartonu, hrací kostky, pouzdra a krabice vyplněné herními předměty; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve třídě 16 a 28, marketing, distribuce prospektů a vzorků, reklama, inzerce a propagace všemi druhy médií. (730) Pexi, s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9, 19011, CZ (740) Ing. Zdeněk Novotný, Čenovická 2148, Praha 9 - Újezd nad Lesy, (510) (30) káva, čaj, kakao, kávové náhražky, rýže, tapioka, ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo, měkké chlebové pečivo, toasty (pečivo), slané pečivo, pečivové směsi, měkké chlebové pečivo, hotové zákusky (pečivo), cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), chutney (chuťové přísady), koření, led pro občerstvení, podklad na pizzu, předpečené korpusy na pizzu, korpusy na pizzu mouka na pizzu, směsi koření, koření na pizzu, směsi na pizzy, těstoviny pro přimíšení do pizz, těsto na pizzu, těsta, těstíčka a jejich směsi, směsi na přípravu těsta, hotová jídla v podobě pizzy, hotová jídla ve formě pizzy, hotová jídla obsahující těstoviny, hotová jídla z těstovin, pizza, čerstvá pizza, calzone (plněná pizza), omáčky na pizzy, těsta, zmrazené dezerty na bázi ovoce, zmrazené sladkosti, mražené těsto, zmrazené těsto na cukrovinky, mražené pečivo, směsi na přípravu těsta; (41) elektronické publikování (DTP), filmová produkce, jiná než reklamní, filmové projekce, fotografování, fotografování na mikrofilm, hudební produkce, informace o možnostech rekreace, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, klubové vzdělávací služby, kluby zdraví (služby), (zdravotní a kondiční cvičení), koučink (školení), kurzy fitness, instruktáž fitness tréninku, kurzy korespondenční, měření času při sportovních akcích, měření času při sportovních soutěžích, módní přehlídky pro zábavní účely (organizace), nahrávání videopásek, obrazové zpravodajství, organizace a pořádání koncertů, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování představení, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), poskytování on-line hudby (bez možnosti stažení), poskytování on-line videí (bez možnosti stažení), praktický výcvik, prázdninové tábory (služby), (zábava), pronájem audio nahrávek, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, pronájem sportovních hřišť, pronájem stadiónů, pronájem videorekordérů, pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek, překladatelské a tlumočnické služby, půjčování audio zařízení, půjčování filmových promítaček a příslušenství, půjčování filmů a zvukových, půjčování sportovního potřeb, s výjimkou dopravních prostředků, pronájem sportovního vybavení s výjimkou dopravních prostředků, reportérské služby, rozhlasová zábava, televizní a rozhlasová zábava šířená pro internetu, služby osobního trenéra (fitness trénink), služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, služby v oblasti prodeje vstupenek (zábava), sportovní služby pro kempování, školení (instruktáž), školení (pořádání a řízení), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba /produkce rozhlasových a televizních programů, televizní a rozhlasová zábava, zábava, pobavení, zábavné parky; (43) zajišťování hromadného stravování (catering), služby zajišťující stravování a nápoje, poskytování jídla a nápojů, příprava a poskytování stravování a nápojů pro okamžitou spotřebu, zajišťování stravování a nápojů v bistrech, zajišťování stravování a nápojů pro hosty, zajišťování stravování a nápojů v internetových kavárnách, podávání stravování a nápojů v restauracích a barech, zajišťování stravování a nápojů v restauracích a barech. (730) Mrázek Michal Mgr., U Stadionu 1066, Rychnov nad Kněžnou, 51601, CZ (740) Mgr. Ing. Michal Hebký, Osiková 33, Brno, 63700

71 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 30, 32, 43 náhražky mléka, citronády, hroznový mošt, koktejly nealkoholické, jablečný mošt, minerální vody, mixované ovocné nebo zeleninové nápoje, mošty, nápoje nealkoholické, nápoje iontové, nápoje na bázi medu, nealkoholické šťávy, nealkoholické výtažky z ovoce, ovocné šťávy, soda, stolové vody, šerbety, šťávy zeleninové, šumivá voda, voda, zázvorové pivo; (43) automaty (rychlé občerstvení), bufety, jídelny, kavárny, restaurace, restaurace (samoobslužné). (730) Wokbox s.r.o., Na Hanspaulce 1664/6, Praha 6 - Dejvice, 16000, CZ (510) (30) čokoláda, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, mléčné kakaové, kávové a čokoládové nápoje, kakaové, čokoládové polevy, čokoládové pěny, čokoládové cukrářské ozdoby, ořechy v čokoládě, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukrovinky, bonbony, trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, kakao, káva, čokoládové a nečokoládové tyčinky, čokoládové a nečokoládové keksy, koláčky, dorty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzliny, žvýkačky, koláče s náplní; (32) nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné výtažky, přípravky na výrobu nápojů, příchutě na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, stolní vody, vody (nápoje), ovocné šťávy, prášky na přípravu šumivých nápojů; (43) kavárny, bary (služby), bufety (rychlé občerstvení), restaurační (stravovací) služby, samoobslužné restaurace, příprava a dodání jídla na objednávku do domu (catering), restaurace, hotely. (730) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, Hniezdne 06501, SK (740) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (210) O (220) (320) (511) 1, 4, 5 (210) O (220) (320) (511) 6, 11, 17, 19, 35 PROFINOX (510) (6) kovové profily, dilatační spáry z kovu, kovová zábradlí, kovová potrubí a trubky, kovové lišty; (11) sanitární zařízení, zařízení pro rozvod vody a hygienická zařízení, ohebné kroužkové trubky z kovu (části sanitárních zařízení); (17) nekovové těsnicí profily, částečně zpracovaná pryž jako profily, plastové materiály ve formě profilů (polotovary); (19) podlahové profily nekovové, nekovové profily pro stavební konstrukce, vodovodní trubky (nekovové), plastové trubky pro instalatérské účely, lišty (nekovové); (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, velkoobchodní a maloobchodní prodej kovových profilů, dilatačních spár z kovu, kovových zábradlí, kovových potrubí a trubek, kovových lišt, sanitárních zařízení, zařízení pro rozvod vody a hygienických zařízení, ohebných kroužkových trubek z kovu (části sanitárních zařízení), nekovových těsnicích profilů, částečně zpracované pryže jako profilů, plastových materiálů ve formě profilů (polotovary), podlahových profilů nekovových, nekovových profilů pro stavební konstrukce, vodovodních trubek (nekovových), plastových trubek pro instalatérské účely, lišt (nekovových) a zprostředkování obchodu s těmito výrobky. (730) Todorović Zdenko, Janov 11, Janov, 56955, CZ (740) Šindelka & Lachmannová, advokáti, Mgr. Karel Šindelka, Římská 103/12, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 11, 30, 43 (510) (1) nemrznoucí směsi, destilovaná voda, alkohol, ethylalkohol, dřevěný líh (metylalkohol); (4) denaturovaný líh, alkohol (palivo), alkoholová paliva; (5) alkoholy pro farmaceutické použití, alkoholy pro lékařské použití. (730) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, Hniezdne 06501, SK (740) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (210) O (220) (320) (511) 30, 32, 43 WOKIN (510) (30) aromatické přípravky do potravin, bonbóny, bylinky zahradní - konzervované, cereální tyčinky, čaj, jarní závitky, jemné pečivo, kari koření, káva, kávové nápoje, koření, ledový čaj, marinády, masové šťávy, nápoje na bázi čaje, nudle, občerstvení na bázi rýže, omáčka sójová ostrá, omáčky (chuťové přísady), omáčky (masové), palmový cukr, pasta ze sójových bobů, pokrmy z nudlí (hotové), rýže, zálivky na saláty, sendviče, tapioka, těsta, těstoviny, vlasové nudle, zázvor, výrobky z obilnin, zákusky, koláče; (32) aperitivy nealkoholické, nápoje na bázi sóji, jiné než (510) (11) elektrické kávovary filtrační, fritézy, elektrické (fritovací hrnce), grily, kuchyňské potřeby elektrické, multivařiče, pražicí stroje, teplovzdušné trouby, toustovače, varné přístroje a zařízení; (30) kukuřice mletá, kukuřice pražená, kukuřičná kaše, popcorn (vločky obilní), občerstvení na bázi cereálií, omáčky (chuťové přísady), tacos, vločky kukuřičné, výrobky z obilnin; (43) automaty (rychlé občerstvení), bary (služby -), bufety, jídelny a závodní jídelny, kavárny, pronájem kuchyňských přístrojů, restaurace, zásobování catering. (730) POPSTAR s.r.o., Tomanova 1535/12, Brno, 61300, CZ (740) AK Chobolová, JUDr. Eliška Chobolová, Cihlářská 19, Brno, 60200

72 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 32, 41, 43 (510) (32) piva všeho druhu včetně piv míchaných; (41) pořádání kulturních a sportovních akcí, soutěžní činnost, výchova, vzdělávání, služby v oblasti zábavy; (43) služby spojené s provozováním pohostinství, restaurace, dočasné ubytování. (730) Pardubický pivovar a.s., Palackého třída 250, Pardubice, 53033, CZ (740) Patentová a známková kancelář Novotný, Ing. Jaroslav Novotný, Římská 45/2135, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, PHONE (510) (9) telefony, příslušenství pro mobilní telefony, hands free sady, telekomunikační zařízení; (16) letáky, obaly, kancelářské potřeby; (35) reklamní a inzertní činnost, propagace, marketing, reklamní materiály. (730) RYBO Group s.r.o., Kostelecká 879/59, Praha 9, 19000, CZ (740) Kania, Sedlák, Smola, Ing. Tomáš Benda, Mendlovo nám. 1a, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 37, 39 (740) artpatent, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Tomáš Bejček, Bubenská 1, Praha, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 39, 42 GEBAS (510) (35) maloobchodní prodej vozidel, velkoobchodní prodej vozidel, inzerce komerčních nebo obytných nemovitostí, prezentace, předvádění (pro propagační/reklamní účely), analýzy trhu, poradenství v oblasti hodnocení trhu, služby v oblasti hodnocení trhu; (36) agenturní služby pro prodej majetku za provizi, agenturní služby pro pronájem nemovitostí, asistence při koupi nemovitosti, finanční poradenství v oblasti investic do nemovitostí, finanční zprostředkovatelské služby v oblasti nemovitostí, konzultace o nemovitostech, konzultace při koupi nemovitostí, konzultační služby o investicích v oblasti nemovitostí, makléřství, jednatelství, management investic do nemovitostí, nemovitostní (realitní) konzultační služby, plánování investic do nemovitostí, poradenské služby týkající se nemovitostí, poskytování informací týkající se trhu s nemovitostmi, poskytování informací vztahujících se k nemovitostem, realitní kancelář, realitní služby vztahující se ke správě investic do nemovitostí, sjednávání nájemních smluv a smluv o pronájmu nemovitostí, služby realitní kanceláře v oblasti rezidenčních nemovitostí, služby realitních kanceláří v oblasti komerčních nemovitostí, služby realitních kanceláří na pronájem pozemků, služby realitních kanceláří vztahující se k nákupu a prodeji budov, služby realitních kanceláří na pronájem budov, služby spojené s nabýváním nemovitostí, služby týkající se koupě pozemků, služby týkající se průzkumu v oblasti získávání nemovitostí, služby v oblasti investičního poradenství vztahující se k nemovitostem, služby v oblasti investic do nemovitostí a jejich pronájmu, zajišťování pronájmu nemovitostí, zprostředkování leasingu (pouze nemovitostí), zprostředkování nájmu (pouze nemovitostí), posuzování nemovitostí (finanční), finanční oceňování nemovitostí, zprostředkování finančních služeb; (37) stavba budov, stavba nemovitostí, oprava budov, staveb, oprava a údržba motorových vozidel a jejich částí a motorů pro motorová vozidla a jejich částí, opravy automobilů, pomoc (opravy) při poruchách vozidel, údržba, servis a opravy vozidel, úklid nemovitostí, odvoz odpadu (úklid), likvidace odpadu (úklidové služby); (39) stěhovací služby, doprava stěhovacími vozy; (42) architektonické služby projektování průmyslových budov, architektonické služby projektování komerčních staveb, architektonické služby projektování kancelářských zařízení, dekorace interiérů, kreslení stavebních plánů, návrh a prostorové plánování interiéru, návrhářské služby pro architekturu, návrhářské služby v oblasti obytných nemovitostí, návrhářské služby v oblasti stavebnictví, návrhářské služby v oblasti architektury, návrhářské služby vztahující se k nemovitostem, návrhy vztahující se ke stavebnictví, projektování budov (design), projektování nástaveb (design), projektování staveb, prostorové plánování (navrhování) interiérů, služby architektonického dizajnu, služby v oblasti designu interiérů a exteriérů, služby v oblasti projektování domů, služby v oblasti stavebního designu, stavební návrhy. (730) Gebas Vítězslav Ing., Skalice 100, Smiřice, 50303, CZ (740) ARTPATENT, autorsko-právní, patentová a známková kancelář, Mgr. Tomáš Bejček, advokát, Bubenská 1, Praha 7, (510) (35) zprostředkování uvádění výrobků na trh, zprostředkování uvádění vozidel, jejich částí a příslušenství na trh, zprostředkování obchodů pro třetí strany, zprostředkování obchodů pro třetí strany týkajících se vozidel, jejich částí a příslušenství, zprostředkování dovozu a vývozu vozidel, jejich částí a příslušenství a plnících stanic na plnění vozidel zemním plynem, velkoobchodní a maloobchodní prodej vozidel, jejich částí a příslušenství a plnících stanic na plnění vozidel zemním plynem, obchodní management vozových parků pro třetí osoby, ekonomické analýzy k obchodním účelům, informační a konzultační služby vztahující se k vozidlům a jejich provozu; (37) služby týkající se vozidel, jejich opravy a údržba, tankování paliva, služby autoservisu, služby čerpací stanice, služby tankování paliva pro pozemní vozidla, služby tankování zemního plynu pro motorová vozidla; (39) pronájem vozidel a příslušenství, doprava vozidel, jejich částí a příslušenství, odtahové služby pro vozidla. (730) Fencl Jan Ing., U Sluncové 606/3, Praha - Karlín, 18600, CZ (210) O (220) (320) (511) 5 PROPEL (510) (5) fungicidy. (730) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, Monheim am Rhein, DE (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, 12000

73 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41, 45 (210) O (220) (320) (511) 9, 18, 25, 28 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním veřejnosti, prohlášeními nebo inzeráty a používají všechny možné prostředky sdělovací, týkající se všech druhů zboží nebo služeb, služby, které zahrnují záznam přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i kompilaci matematických a statistických údajů; (36) pojištění, služby finanční, peněžní, nemovitostní, služby všech bankovních ústavů nebo bankovních institucí, které jsou ve styku s nimi, služby úvěrových institucí jiných než jsou banky, služby agentů zabývajících se nemovitostmi a cennými papíry, služby týkající se peněžních záležitostí, financování pronájmu nebo nákupu na leasing, služby správců nemovitostí, služby pronájmu, odhadu nemovitostí, služby tichého společníka, služby týkající se pojištění; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby týkající se výchovy osob, služby jejichž cílem je zábava, rozptýlení a rekreace osob, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely; (45) právní služby, osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců, služby poskytované jednotlivcům ve vztahu ke společenským událostem, služby poskytované právníky, právními asistenty a právními zástupci jednotlivcům, skupinám jednotlivců, organizacím a podnikům. (730) SYSTEMA KONEXE s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, Praha 1, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 18, 25, 28 (510) (9) brýle, ochranné helmy pro sport, ochranné přilby; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kufry, zavazadla, peněženky, batohy, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (25) oděvy, prádlo osobní, rukavice, kusový textil spadající do třídy 25, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, snowboardy, vázání na snowboardy, skateboardy, sportovní chrániče páteře, sportovní chrániče kolen a loktů, vánoční ozdoby, kožené obaly na sportovní potřeby. (730) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 18, 25, 28 SALMIRO (510) (9) brýle, ochranné helmy pro sport, ochranné přilby; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kufry, zavazadla, peněženky, batohy, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (25) oděvy, prádlo osobní, rukavice, kusový textil spadající do třídy 25, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, snowboardy, vázání na snowboardy, skateboardy, sportovní chrániče páteře, sportovní chrániče kolen a loktů, vánoční ozdoby, kožené obaly na sportovní potřeby. (730) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 18, 25, 28 (510) (9) brýle, ochranné helmy pro sport, ochranné přilby; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kufry, zavazadla, peněženky, batohy, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (25) oděvy, prádlo osobní, rukavice, kusový textil spadající do třídy 25, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, snowboardy, vázání na snowboardy, skateboardy, sportovní chrániče páteře, sportovní chrániče kolen a loktů, vánoční ozdoby, kožené obaly na sportovní potřeby. (730) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (510) (9) brýle, ochranné helmy pro sport, ochranné přilby; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kufry, zavazadla, peněženky, batohy, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (25) oděvy, prádlo osobní, rukavice, kusový textil spadající do třídy 25, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, snowboardy, vázání na snowboardy, skateboardy, sportovní

74 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) chrániče páteře, sportovní chrániče kolen a loktů, vánoční ozdoby, kožené obaly na sportovní potřeby. (730) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (730) KLENOTY AURUM,s.r.o., U libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8 Libeň, 18000, CZ (740) JUDr. Kristína Karešová, Táborská 411/34, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 18, 25, 28 (210) O (220) (320) (511) 14 (510) (9) brýle, ochranné helmy pro sport, ochranné přílby; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kufry, zavazadla, peněženky, batohy, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (25) oděvy, prádlo osobní, rukavice, kusový textil spadající do třídy 25, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, snowboardy, vázání na snowboardy, skateboardy, sportovní chrániče páteře, sportovní chrániče kolen a loktů, vánoční ozdoby, kožené obaly na sportovní potřeby. (730) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 42 (510) (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje. (730) KLENOTY AURUM,s.r.o., U libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8 Libeň, 18000, CZ (740) JUDr. Kristína Karešová, advokátka, Na květnici 713/7, Praha 4, Nusle, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 37 J22 (510) (9) měřicí přístroje a měřidla všeho druhu, jako jsou svinovací metry, měřicí pásma, posuvná měřidla, vodováhy, dřevěné skládací metry, úhlová měřidla; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti výše uvedených výrobků ve třídě 9, export a import těchto výrobků; (37) opravy, servis a montáž měřidel. (730) METRIE spol. s r.o., Moravičanská 20/19, Loštice, 78983, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 1, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 35, 37, 40, 41, 42 (510) (9) přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, počítačový hardware; (35) propagační činnost, reklama, grafické návrhy reklamních komponent, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, obchodní administrativa, kancelářské práce; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, tvorba a správa webových stránek. (730) CYBER FOX, s.r.o., Milady Horákové 109/116, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 14 Berucci (510) (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje. (510) (1) organická hnojiva, humus, činidla chemická s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely, dispergační činidla, deriváty škrobu určené pro průmysl, slévárenské formy (přípravky pro výrobu -), formy (prostředek na vyjímání odlitku z -), formy (přípravky pro výrobu -pro odlévání), odlévání (přípravky pro výrobu forem pro -); (5) přípravky a produkty farmaceutické humánní, léčiva, přípravky a prostředky biogenní a baktericidní, hygienické výrobky pro léčebné účely, nosič farmak ve spojení s antibiotiky, nebo chemoterapeutiky; (6) slévárenské formy (kovové), litina (surová nebo polotovar); (7) stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; (9) měřidla pro kontrolu

75 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) rozměrů a jakosti strojních dílců, rozváděčové skříně pro elektrotechniku; (10) bandáže, bakteriologické filtry k léčebným účelům, chirurgické implantáty, chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje, ortopedické potřeby, rozprašovače k lékařskému použití; (19) formy na slévání (nekovové); (35) poradenství v obchodní činnosti, poskytování podnikatelských nebo obchodních informací, propagační a marketingová činnost, průzkum trhu, public relations, administrativní práce, dovozní a vývozní kancelář, pořádání výstav, veletrhů a propagačních akcí pro obchodní a reklamní účely, služby obstaravatelské v oblasti farmacie, obchodní činnost (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, poradenství při vedení podniků, předvádění zboží, řízení obchodních nebo průmyslových podniků (poskytování pomoci při -), efektivnost provozu a racionalizace práce (posuzování -), marketingové studie, obchodní nebo podnikatelský průzkum, poradenství v obchodní činnosti, řízení (poradenské služby, obchodní nebo podnikatelské), obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální -), informace (obchodní nebo podnikatelské -), průzkum veřejného mínění, obchodní reklama (pro třetí osoby -), dodavatelské služby pro třetí osoby [nákup výrobků a služeb pro jiné podniky], komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), administrativní zpracování nákupních objednávek, subdodavatelské služby, (obchodní pomoc) služby obchodního zprostředkování, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby managementu obchodních projektů pro stavební projekty; (37) stavby továren, stroje (montáž, údržba a opravy -), lakování, glazurování, klempířství a instalatérství, chladicí zařízení (instalace a opravy -), informace (stavební - ), informace o opravách, odrušování elektrických přístrojů, obnova motorů (použitých nebo částečně zničených), obnova strojů (použitých nebo částečně zničených), konzultace ve stavebnictví; (40) likvidace odpadů (zpracování odpadu), broušení, čištění povrchů, letování, kovové materiály (pokovování -), pokovování (elektrolytické -), kovářství, frézování, galvanizace, pokovování, rytí, gravírování, úprava a zpracování kovů, kalení kovů, poniklování, plátování niklem, leštění třením, barvení (služby spojené s -), montáž materiálů na objednávku (pro třetí osoby), kreslení, rýsování laserem, zpracování a úprava materiálů (informace o -), kovy (odlévání -), výroba energie, pronajímání generátorů, třídění odpadů a recyklovatelného materiálu; (41) konference (organizování a vedení -), kongresy (organizování a vedení -), praktický výcvik, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), semináře (organizování a vedení -), organizování a vedení seminářů, koučink [školení], profesní rekvalifikace, pořádání a řízení pracovních setkání (školení); (42) projekce (stavební), průzkum (technický -), projektová činnost, studie technických projektů, inženýrské práce (expertizy), počítačové programování, strojírenství (výzkum v oboru -), vývoj a výzkum nových výrobků [pro jiné], kalibrování (měření), software (tvorba -), aktualizace počítačových programů, počítačový hardware (Poradenství v oblasti navrhování a vývoje -), kontrola kvality, počítačové systémové analýzy, expertizy, počítačové systémy (tvorba -), kopírování počítačových programů, počítačové programy (instalace -), konzultace (v oblasti počítačového softwaru). (730) FPK Group Limited, Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-zzwejt, San Gwann, MT (740) AK JUDr. Kristina Škampová a spol., JUDr. Kristina Škampová, Pellicova 8a, Brno, (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 41 (510) (16) papírnické zboží a učební pomůcky (s výjimkou přístrojů); (28) hračky, hry a žertovné předměty; (41) výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost. (730) Koch Petr, Královická 49/15a, Praha 10, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 41 MAPY LÁSKY (510) (16) papírnické zboží a učební pomůcky (s výjimkou přístrojů); (28) hračky, hry a žertovné předměty; (41) výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost. (730) Koch Petr, Královická 49/15a, Praha 10, 10000, CZ

76 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění ) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis, přihlášku zamítne. Zjistí-li, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu. S ohledem na tuto skutečnost, obsahuje tato kapitola údaje o rozhodnutích o zamítnutí přihlášky ochranné známky v celém nebo částečném rozsahu na základě ustanovení 26 zákona č. 441/2003 Sb. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ

77 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění ) (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHL. PO ZVEŘ. (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHL. PO ZVEŘ. (210) O Z5 (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHL. PO ZVEŘ. (210) O Z2 (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHL. PO ZVEŘ.

78 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté námitky týkající se ochranných známek) Zamítnuté námitky týkající se ochranných známek V průběhu řízení o námitkách může být Úřadem zjištěno, že přihlašovaná ochranná známka, která byla zveřejněna ve Věstníku, nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob, tzv. namítajících, uvedených v ustanovení 7 zákona č. 441/2003 Sb., a proto Úřad námitky zamítne. Údaje o rozhodnutích o zamítnutí námitek na základě ustanovení 26 zákona č. 441/2003 Sb. jsou obsaženy v této kapitole. (210) O (210) O HydroCon (583) (210) O TILAK (583) (583) (210) O TILAK (583) (210) O (583)

79 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Přehled zápisů ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách zapsaných na základě ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., u kterých nedošlo ke změně údajů oproti zveřejněné přihlášce ochranné známky. Číselný přehled

80 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám (111) (220) (320) (730) AUTOMOTIVE CZECH a. s., Hradní 27/37, Ostrava, Slezská Ostrava, 71000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bui Van Hieu, Novodvorská 1090/110, Praha, 14200, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) World Media Partners, s.r.o., Táboritská 1000/23, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) World Media Partners, s.r.o., Táboritská 1000/23, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Lillian Vassago s.r.o., Prešovská 337/6, Plzeň, 30100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kratochvíl Marek, Krušnohorská 260, Krupka, 41742, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Pšenička Radek, Muškova 1429/2, Praha 4, 14800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) 2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře, Lipov 300, Lipov, 69672, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bui Van Hieu, Novodvorská 1090/110, Praha, 14200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Mužátko Jan, U Bažantnice 550/45, Praha 5, 15900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bednář Lumír, Oblouková 143/14, Opava - Předměstí, 74601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bednář Lumír, Oblouková 143/14, Opava - Předměstí, 74601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bednář Lumír, Oblouková 143/14, Opava - Předměstí, 74601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bednář Lumír, Oblouková 143/14, Opava - Předměstí, 74601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vojtíšek Petr, Jagellonská 1328/4, Praha 3 - Vinohrady, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) JTH Fashion s.r.o., Krupská 33/20, Teplice, 41501, CZ

81 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Staněk Michal Mgr., Masarykova 229, Rajhrad, 66461, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pohlreich Zdeněk, K Trnové 195, Jíloviště, Praha západ, 25202, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pohlreich Zdeněk, K Trnové 195, Jíloviště, Praha západ, 25202, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, Buštěhrad, 27343, CZ (210) O (730) Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, Praha 8 Libeň, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, Praha 8 Libeň, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, Praha 8 Libeň, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Eagle Creek, Inc., 5935 Darwin Court, Carlsbad 92008, CA, US (210) O (111) (220) (320) (730) AVYDON s.r.o., Ke Královicům 68, Praha 10, 10400, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Anylopex plus s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) NOVAPRO & spol. s r.o., Tererova 1357/10, Praha 4, 14900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kučera Milan, Vinary 103, Smidary, 50353, CZ (210) O (111) (220) (320) (111) (220) (320) (730) on-tisk.cz, s.r.o., Heleny Malířové 1, Praha 6, 16900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Břízová Jana Ing., nám. Republiky 996, Neratovice, 27711, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) PRAGUE BOATS s.r.o., Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8, 18100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) PRAGUE BOATS s.r.o., Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8, 18100, CZ

82 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) TRIEXPERT s. r. o., Radlická 3201/14, Praha 5, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hlaváčová Nikola, Borovanského 2386/13, Praha 5, 15500, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 78353, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Millian Dominik, Pod Nemocnicí 1465, Hranice, 75301, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Vinařství Velké Pavlovice s.r.o., Pod Břehy 900/48, Velké Pavlovice, 69106, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, SK (210) O (111) (220) (320) (730) EASY LIVING s.r.o. Moravcová Daniela, Jeseniova 2797/30, Praha 3, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Tóthová Martina, U Letiště 1256, Holešov, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) JR Support s.r.o., Pomořanská 472/2, Praha 8, 18100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Krč, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HOROSKOP s.r.o., Horova 285, Štětí, 41108, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Martínek Radek, Závodu Míru 1310, Nejdek, 36221, CZ Mrázek Jaroslav, J. A. Gagarina 1141, Nejdek, 36222, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Martínek Radek, Závodu Míru 1310, Nejdek, 36221, CZ Mrázek Jaroslav, J. A. Gagarina 1141, Nejdek, 36222, CZ (210) O

83 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Praha 4 Michle, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Asistentia s.r.o., Pávovská 3136/73, Jihlava, 58601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, Most, 43401, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ORNEX, spol. s r.o., Turnovská 2424/22, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) p.k.solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, Praha 9 - Vysočany, 19000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) 3GMEDIA s.r.o., Jesenická 816, Dolní Jirčany, 25244, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů -z.s., Brněnská 1159/48, Plzeň, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Donath Business & Media s.r.o., Spálená 29, Praha 1, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MeDitorial, s.r.o., Sokolská 490/31, Praha 2 Nové Město, 12000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Dokulil Jan Ing., U Boroviny 21, Jihlava, 58601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kočař Antonín, Fabiánka II/346, Zlín-Kudlov, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, Třinec, 73961, CZ (210) O (111) (220) (320)

84 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) Alumbrado s.r.o., Rašínova 103/2, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) GOLEM Slaný s.r.o., Vinařického 14/10, Slaný, 27401, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) GOLEM Slaný s.r.o., Vinařického 14/10, Slaný, 27401, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kadubec Martin Mgr., Mezouň 25 E, Karlštejn, 26718, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VELTA PLUS EU, s. r. o., Závodu míru 790/92, Karlovy Vary, 36017, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FESTING, s.r.o., Eliščino nábřeží 777/5, Hradec Králové, 50003, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Puklicova 52, České Budějovice, 37004, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Měšťánková Kateřina, Socháňova 1129/7, Praha 6 - Řepy, 16300, CZ Gajdačová Martina, Dvorecké náměstí 405/3, Praha 4 - Podolí, 14700, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vytopil Jiří Mgr., Vyšehorky 12, Líšnice, 78585, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Petr Roman PhDr., Buzulucká 589/1, Praha 6, 16000, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Petr Roman PhDr., Buzulucká 589/1, Praha 6, 16000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5 - Hlubočepy, 15200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5 - Hlubočepy, 15200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) TCM Herbs s.r.o., U Černé Věže 315/6, České Budějovice, 37001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5 - Hlubočepy, 15200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Obaly Adamec a.s., Pavlova 3073/36, Ostrava - Zábřeh, 70030, CZ

85 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) Drahonská Denisa Mgr., Stanětice 59, Zahořany, 34506, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Niťárna Česká Třebová s.r.o., Dr. E. Beneše 116, Česká Třebová, 56002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kútnik Ján MVDr., Na Bílém potoce 824, Veverská Bítyška, 66471, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, 70602, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MAGISTRA a.s., Karlovo náměstí 319/3, Praha 2 Nové Město, 12000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) P.K.Solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, Praha 9, 19000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Gastro Bobr s.r.o., Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, 19011, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká filmová a televizní akademie, z.s., Karlovo náměstí 285/19, Praha 2, Nové Město, 12000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, Bratislava, SK (210) O (111) (220) (320) (730) Sláma Ondřej Mgr., DiS., Rooseveltova 868/17, Praha 6, 16000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Cinemart, a.s., Národní 60/28, Praha 1 Nové Město, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Cestujlevne.com s.r.o., Dolní Stupice 66, Vráž, 26711, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HQH SYSTEM spol. s r.o., Koněvova 1947/188, Praha 3, 13000, CZ (210) O

86 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) CZECH PRESS GROUP a. s., Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem město, centrum, 40001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) IIMCE, spol. s r.o., Příkop 4, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) 1CSC a.s., Vlastimila Pecha 1276/5, Brno, Černovice, 62700, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Marján Jiří Ing., Ph.D., Smetanova 814, Mladá Boleslav, 29301, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VIP Gastro s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Tepfaktor a.s., Oldřichova 247/5, Praha 2 - Nusle, 12800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vertich David, Na Výpustě 596, Zlín, 76314, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) L.A.Fuel & Fulfillment s.r.o., Na Radosti 399, Praha 5, 15521, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10 Záběhlice, 10600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Genoservis, a.s., Komenského 367, Grygov, 78373, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84/43, Praha 5, 15054, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Globus ČR, k.s., Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, 19600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CYRIL & METODĚJ, s.r.o., Maříkova 1899/1, Brno, 62100, CZ (210) O

87 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) Faltýnková Vanda Ing., Lipová 30, Stěžery, 50321, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Faltýnková Vanda Ing., Lipová 30, Stěžery, 50321, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Faltýnková Vanda Ing., Lipová 30, Stěžery, 50321, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Podéšťová Martina MgA., Mgr., U studánky 193, Horoměřice, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Nupharo Park, a.s., Klimentská 1746/52, Praha 1, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pivovar Chotěboř s.r.o., Průmyslová 1755, Chotěboř, 58301, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, 78701, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VINPRO s.r.o., Letná 38, Spišská Nová Ves, SK (210) O (111) (220) (320) (730) Bechynka Miroslav, Bubenská 577/19, Praha 7 - Holešovice, 17000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pivovar Protivín, a.s., Pivovar 168, Protivín, 39811, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice I, Zelené Předměstí, 53002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Raška Miroslav, Tyra 42, Třinec, 73961, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Intersmart, s.r.o., Bouřilova 1104/6, Praha, 19800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o., K Jahodárně 170, Vestec, 25242, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CHATEAU LEDNICE GROUP a.s., Nejdecká 714, Lednice, 69144, CZ (210) O (111) (220) (320)

88 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) CHATEAU LEDNICE GROUP a.s., Nejdecká 714, Lednice, 69144, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kozelský David Mgr., Vinohrady 78, Znojmo, 66902, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o., Hranice VII - Slavíč 116, Hranice, 75361, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Petříček Josef Ing., Lhota pod Libčany 126, Lhota pod Libčany, 50327, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., Legionářská 1085/8, Olomouc, 77111, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Armani Gino, Jakoubkova 544, Stříbro, 34901, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) KB-BK, s.r.o., Hulice 29, Trhový Štěpánov, 25763, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Marian Jiří Ing., Konojedská 1560/18, Praha 10, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Akademie architektury, z.s., Ke dvoru 777/4, Praha 6 - Vokovice, 16000, CZ (210) O

89 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8 - Karlín, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) IZIP, a.s., Hvězdova 1073/33, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Malý Michal, Katusická 665/6, Praha 9, 19000, CZ Malá Sabine, Buková 2525/20, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Renew cz s.r.o., Palackého 833, Úpice, 54232, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kurchenko Oleg Volodimirovich, Artema str. 58/2, apt.5, Kyiv, UA (210) O (111) (220) (320) (730) BOSTAR s.r.o., V Kapslovně 2761/8, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Roll4You, s.r.o., Olšany 18, Olšany, 78962, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Seifert Aleš Ing., Na Lučinách 2536/3, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) IZIP, a.s., Hvězdova 1073/33, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) PYRO MORAVIA s.r.o., Slovenská 1085/1a, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200, OH, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kůdela Tomáš Ing., Kpt. Stránského 986/29, Praha 9 - Černý Most, 19800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Quikset s.r.o., Borovno 9, Spálené Poříčí, 33561, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Srasse 10, Monheim am Rhein, DE (210) O (111) (220) (320) (730) Quikset s.r.o., Borovno 9, Spálené Poříčí, 33561, CZ (210) O (111) (220) (320)

90 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) Eco Power Energy s.r.o., Milady Horákové 116/109, Praha 6, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) M&M servisní s.r.o., Nádražní 535/15, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) M&M servisní s.r.o., Nádražní 535/15, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) M&M servisní s.r.o., Nádražní 535/15, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Aero4TE s.r.o., Moskevská 949/86, Praha 10, 10100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) TART, s.r.o., Vinohradská 366/91, Brno Černovice, 61800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 70218, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Masarykova 118, Modřice, 66442, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory 1, Praha 4, 14070, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory 1, Praha 4, 14070, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Imper CZ s.r.o., Viktora Huga 359/6, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, Pasohlávky, 69122, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Sidrárna s.r.o., Krymská 440/26, Praha 10, 10100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 11801, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320)

91 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) INSTRUKT s.r.o., Vitry 2156, Kladno - Kročehlavy, 27201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) KIZBERN MOTORSPORT s.r.o., Puškinova 135, Klatovy, 33901, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Internet Ninjas s.r.o., Na Jezerce 741/19, Praha, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Rodinná firma s.r.o., Novobranská 87/14, Litoměřice, 41201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ELPRAMO s.r.o., Nademlejnská 600/1, Praha 9 Hloubětín, 19800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Zheng Zuyao s.r.o., Nekázanka 876/19, Praha 1, , CZ (210) O (111) (220) (320) (730) InStar Technologies a.s., nám.tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, 39102, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) InStar Technologies a.s., nám.tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, 39102, CZ (210) O

92 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám) Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám V této kapitole jsou zveřejněny zápisy licenčních smluv podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Číslo zápisu B ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ B ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ B ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ SKYLEADER a.s., Masarykova 750, Ústí nad Labem, 40001, CZ SKYLEADER a.s., Masarykova 750, Ústí nad Labem, 40001, CZ Ing. arch.jarmila Plocková, Křišťanova 18, Praha 3, 13000, CZ MUCHA JP Praha, spol. s r. o., Vinohradská 2343/144, Praha 3, Vinohrady, 13000, CZ Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Bohuslava ze Švamberka 1686/4, Praha 4, 14000, CZ Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Bohuslava ze Švamberka 1686/4, Praha 4, 14000, CZ Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Bohuslava ze Švamberka 1686/4, Praha 4, 14000, CZ A ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ A ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ A ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ Martin Ilčík - PRIME REALITY, Zahradní 614/2A, Svitavy, 56802, CZ CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 14000, CZ CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 14000, CZ CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 14000, CZ CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 14000, CZ CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 14000, CZ Vlastník Nabyvatel licence Druh licence ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Znojemská 826/64, Jihlava, 58601, CZ JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Znojemská 826/64, Jihlava, 58601, CZ Fuxa Richard, Na Moráni 1313/13, Praha 2, Nové Město, 12800, CZ Fuxa Richard, Na Moráni 1313/13, Praha 2, Nové Město, 12800, CZ Sdružení Neratov, o.s., Bartošovice v Orlických horách č.p. 84, 51761, CZ DŘEVOVÝROBA Otradov s.r.o., Otradov 56, 53943, CZ 2P SERVIS s.r.o., Smetanova 593, Sušice II, 34201, CZ ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., Emila Škody 2922/1, Plzeň, Jižní Předměstí, 30100, CZ PRIME REALITY s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ Projekt NP60 s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle, 14000, CZ Projekt VYŠEHRAD GARDEN s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle, 14000, CZ Arridere s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle, 14000, CZ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle, 14000, CZ LAND OF DRONES s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle, 14000, CZ Datum uzavření licenční smlouvy S účinností od data nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná výlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná nevýlučná

93 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám) Zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám V této kapitole jsou zveřejněny zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám platným na území České republiky. Číslo zápisu Ing. Květoslav Čermák, CSc., Petrušov 26, Staré Město, 56232, CZ Pivovar STEIGER a.s., Pivovar Steiger 24, SK Vyhne, SK Vlastník Nabyvatel licence Druh licence Ludvík Marek, Velký Beranov 172, Velký Beranov, 58821, CZ Pivovar ZUBR a.s., Komenského 696/35, Přerov, Přerov I-Město, 75002, CZ Datum uzavření licenční smlouvy S účinností od data nevýlučná nevýlučná

94 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Ochranné známky zrušené a prohlášené za neplatné) Ochranné známky zrušené a prohlášené za neplatné Tato kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o zrušení ochranné známky na základě ustanovení 31 zákona č. 441/2003 Sb. nebo o prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě ustanovení 32 zákona č. 441/2003 Sb. Existuje-li důvod zrušení/prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad ochrannou známku zruší/prohlásí za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby. Údaje o výsledku rozhodnutí (zrušení ochranné známky, částečné zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou, prohlášení ochranné známky za částečně neplatnou) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (111) LA FABRIQUE (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (111) Thin Set Standard (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (111) Thin Set Poromalta (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (111) (111) Thin Set Special (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (111) Thin Set Gres (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (111) Thin Set Flex (583) / NABYTÍ P.M. - ZRUŠENÍ OZ (583) / NABYTÍ P.M. - PROHLÁŠENÍ OZ ZA NEPLATNOU

95 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) Přehled obnov zápisu ochranných známek Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách, u kterých byl na žádost vlastníka obnoven zápis podle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled

96 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) Obnovy zápisu ochranných známek (111) (220) (151) APOLLO (730) KaKa A/S, Kastanjavagen 17, Lomma, SE (740) Hanuš - Kohout a partneři, advokátní kancelář, JUDr. Jiří Hanuš, Břevnovská 433/12, Praha 6, (510) Dietní prostředky, tuky a tukové výrobky všeho druhu, tukové náhražky, s přísadou zeleniny vyráběné poživatiny, umělé jedlé tuky, margarin a margarinové výrobky, oleje všeho druhu, rostlinné tuky, omastek všeho druhu, apreturní prostředky, chemické výrobky, chemicko-technické výrobky, chemické výrobky pro textilní průmysl, kosmetické krémy, desinfekční prostředky, tuky technické, medicinální, jedlé a jiné tuky všech druhů, tuková kyselina, fermež, prostředky na vydělávání koží, glycerin a glycerinové výrobky, voda na vlasy, zubní a ústní voda, lepidla a laky, oleje jedlé, technické, medicinální, éterické a svítící oleje všech druhů, prostředky na cídění, čištění a konservování, mazadla, zubní pasta, mýdlo toaletní, medicinální, na drhnutí, cídící, na zuby a jiná mýdla v pevné, měkké, tekuté, práškovité a jiné formě, mydlářské zboží, stearin a stearinové výrobky, prací prášek, vodní sklo, zubní prášek, přípravky kosmetické, louhové, prací a toaletní přípravky. (511) 1, 2, 3, 4, 5, 29 (210) O-2035 (111) (220) (151) BIERE TCHEQUE CRYSTAL (730) Pivovar Samson a.s., V parku 2326/18, Praha 4 - Chodov, 14800, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (32) pivo všeho druhu. (511) 32 (210) O-442 (111) (220) (151) (730) SHISEIDO COMPANY LIMITED, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, JP (740) Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, (510) (3) voňavky, kosmetické prostředky, prostředky pro vykuřování nenáležející do jiných tříd. (511) 3 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) PROSTAPHLIN (730) Bristol - Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, NY, US (740) Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (510) (5) antibiotický farmaceutický přípravek. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) DICLOCIL (730) Bristol - Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, NY, US (740) Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (510) (5) lékařské a farmaceutické přípravky. (511) 5 (210) O (730) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (510) (9) výškoměry, číselníková měřidla, elektronické měřící přístroje, optické měřící přístroje, mikrometry, posuvná měřítka. (511) 9 (210) O (111) (220) (151) SHISEIDO (730) Shiseido Company, Ltd., Tokio, JP (740) Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, (510) (3) voňavky a kosmetika, spadající do třídy 3. (511) 3 (210) O (111) (220) (151) DITROPAN (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (740) Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, (510) (5) farmaceutické výrobky.

97 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (510) (9) vědecké, námořní, geodetické a elektrické přístroje a nástroje včetně radiových, přístroje fotografické, kinematografické, optické, přístroje a nástroje k vážení a měření, přístroje a nástroje signalizační, přístroje a nástroje určené ke kontrolním účelům, přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební, automaty uváděné v činnost vhozením mince nebo známky, přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova, zapisovací pokladny, počítací stroje, hasící přístroje. (511) 9 (210) O (111) (220) (151) (730) ZAKLÁDÁNÍ GROUP a.s., Thámova 181/20, Praha 8 Karlín, 18600, CZ (510) (37) provádění inženýrských staveb, provádění bytových a občanských staveb; (42) inženýrská činnost ve stavebnictví, projektová činnost v investiční výstavbě. (511) 37, 42 (210) O (111) (220) (151) MASIV (730) BEST a.s., Rybnice 148, Kaznějov, 33151, CZ (740) Mgr. Ing. Marek Němec, advokát, Nádražní 106, Sedlčany, (510) (19) cementové zboží a umělý kámen, dlažební prvky včetně tvarovaných dlaždic, dlažebních panelů, dlažebních kostek a kamenů, stavební prvky z veškerých materiálů (nekovových), tvarovky, betonové a kamenné prvky pro veřejná prostranství, venkovní architekturu a architektonické prvky. (511) 19 (210) O (730) TOYOBO CO., LTD., No. 2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) Chemické a biochemické výrobky pro laboratorní účely, zemědělství a výživu jako aminokyseliny a dále pro průmyslové účely, včetně enzymů, aminokyselin a různých bílkovin, farmaceutické, veterinární a hygienické prostředky včetně diagnostických činidel. (511) 1, 5 (210) O (111) (220) (151) TEBOX (730) TEBO a.s., Hradecká 295, Nová Včelnice, 37842, CZ (510) (24) pletené textilie, zejména dvoplochové pletené textilie. (511) 24 (210) O (111) (220) (151) (730) TRW Intellectual Property Corp., Tech Center Drive, Livonia, MI, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (9) počítačový software, satelity, lasery pro nelékařské použití, elektrooptické nástroje, systémy na zpracování zobrazení, přístroje a nástroje pro zobrazování milimetrových vln, asynchronní elektronické vypínače, spínače a přepínače.

98 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) 9 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) TRW Intellectual Property Corp., Tech Center Drive, Livonia, MI, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (12) kosmické lodi, samohybné součástky, systémy a konstrukční části. (511) 12 (210) O (111) (220) (151) (730) TRW Intellectual Property Corp., Tech Center Drive, Livonia, MI, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (42) vývoj, konstrukce a inženýrské služby v oblasti leteckých elektronických přístrojů a systémů, služby v konstrukci, programování a integrování počítačových a informačních řídících systémů, služby v oblasti řídicích informací, služby v konstrukci, inženýrství a integraci elektronických systémů. (511) 42 (210) O (111) (220) (151) CIRKUS JO-JOO (730) JAROMÍR JOO, Chvalkovická 704, Praha 9 - Horní Počernice, 19300, CZ (510) (16) tiskárenské výrobky, materiál pro umělce, štočky; (35) propagační činnost; (41) zábavní činnost. (511) 16, 35, 41 (210) O (730) IDEMA FOODS spol. s r.o., K Pasekám 4963, Zlín, 76001, CZ (740) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, (510) (29) veškeré maso a masné výrobky, ryby včetně měkkýšů a korýšů, drůbež, zvěřina, masové výtažky, konzervovaná sušená a vařená zelenina a ovoce, rosoly, zavařeniny, konzervované potraviny, mléko a jiné mlékárenské výrobky včetně mléčných nápojů, jedlé oleje a tuky, zelenina naložená v octě; (31) výrobky zemědělské a zahradnické k lidské výživě. (511) 29, 31 (210) O (111) (220) (151) AQUAFRESH WHITENING (730) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (3) toaletní přípravky s neléčivými účinky, prostředky na čištění zubů, ústní vody. (511) 3 (210) O (111) (220) (151) Koncertní jednatelství FOK (730) Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Obecní dům Náměstí Republiky 5, Praha 1, 11000, CZ (740) Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4, (510) (41) výchovná a zábavná činnost, zejména pořádání koncertů. (511) 41 (210) O (111) (220) (151) CRAZY GEORGE'S (730) CAVERSHAM FINANCE LIMITED, Chiltern House, Marsack Street, Caversham, Reading, Berkshire RG4 5AP, GB (740) Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, JUDr. Kalenský Petr, Hálkova 2, Praha 2, (510) (36) kreditní služby, pronajímání a obchodování s movitým a nemovitým majetkem a jeho financování, služby v oblasti finančnictví. (511) 36 (210) O

99 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) REVERDO (730) REVERDO / Daniel Beaudoux, Eglisolles, FR (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, (510) (6) kovové odvodňovací žlaby. (511) 6 (210) O (730) Dalibor Žabka, Dvorská 1497/20, Blansko, 67801, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava-Mariánské Hory, (510) (37) sklenářství; (40) broušení skla, rámování. (511) 37, 40 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) HEWLETT PACKARD (730) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L. P., S. H. 249, Houston, TX, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, (510) (35) obchodní management a konzultační služby, pronájem zařízení pro zpracování dat, obchodní presentace; (36) finanční a leasingové služby, obstarávání počítačového software a zařízení na zpracování dat; (42) pronájem elektronických, analytických a lékařských zařízení. (511) 35, 36, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) REMONT ŠERÁK, spol. s r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, Žižkov, 13000, CZ (510) (37) montáže a opravy el. zařízení, akum. kamen, bojlerů, el. sporáků, montáže a opravy el. zařízení dodavatelským způsobem, montáže a opravy hromosvodů, montáže a opravy venkovních i kabelových vedení nízkého a vysokého napětí včetně trafostanic, montáže kompenzačních rozvaděčů; (42) revize el. zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A a C, revize drobného a přenosného nářadí a elektrospotřebičů, revize hromosvodů, měření kompenzačních rozvaděčů. (511) 37, 42 (210) O (730) PFT spol. s r.o., U Javůrkovy louky 567, Jičín, 50601, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (510) (6) hliniková okna a dveře; (19) plastová okna a dveře. (511) 6, 19 (210) O (111) (220) (151) JULIUS KEILWERTH (730) Besson Instruments S.a.r.l., 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, LU (740) TRAPLOVÁ-HAKR-KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 24, Praha 7, (510) (15) hudební nástroje, jejich části, součásti a příslušenství.

100 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) 15 (210) O (111) (220) (151) FOK (730) Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Obecní dům Náměstí Republiky 5, Praha 1, 11000, CZ (740) Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4, (510) (9) nosiče informací všeho druhu, zejména zvukové nosiče; (16) tiskoviny, fotografie a polygrafické výrobky, např. programy koncertů, přehledy kulturních pořadů; (38) šíření slova a hudby prostřednictvím počítačových sítí; (41) výchovná a zábavní činnost, např. hudební festivaly, přehlídky, koncerty, provozování orchestru, setkání hudebníků, pořádání koncertů. (511) 9, 16, 38, 41 (210) O (111) (220) (151) IPC plast (730) I P C plast, spol. s r.o., Palackého 753, Žirovnice, 39468, CZ (740) Ing. Radmila Baumová, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, (510) (6) konstrukce a výroba forem pro zpracování plastických hmot; (21) malířské válečky. (511) 6, 21 (210) O (111) (220) (151) PRODEINE (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, (510) (5) medicinální a farmaceutické přípravky. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) WELTMANN (730) Vnučková Pavla, 28. října 439/221, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, 70900, CZ (740) HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, (510) (25) pánská a dámská konfekce, oděvní doplňky. (511) 25 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) Kavárna SLAVIA /PARNAS Revue EDITION/ (730) Jan Hovorka, Všehrdova 7/440, Praha 1, 11000, CZ (510) (16) tiskoviny - periodika. (511) 16 (210) O (111) (220) (151) (730) TRW Intellectual Property Corp., Tech Center Drive, Livonia, MI, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (38) vysílací služby - řízení satelitních a telekomunikačních systémů; (42) konstrukce a vývoj satelitních a telekomunikačních systémů. (511) 38, 42 (210) O (730) DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 100, Prostějov, 79711, CZ (510) (6) kovové materiály, ocelové konstrukce a vyhrazená kolejová zařízení v dopravě, vyhrazená tlaková zařízení; (7) stroje a zařízení pro kovozpracující průmysl, obráběcí stroje kovových materiálů, tvářecí stroje kovových materiálů; (8) nástroje - stříhací nástroje a razidla; (37) montáž, opravy a rekonstrukce strojů a technických zařízení pro kovozpracující průmysl, montáž ocelových konstrukcí a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, montáže, opravy a rekonstrukce zdvihadel a pojízdných zdvihadel, mostových, sloupových a kozových jeřábů do nosnosti kg; (42) periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, revize a revizní zkoušky zdvihadel a pojízdných zdvihadel jeřábů mostového typu do nosnosti kg. (511) 6, 7, 8, 37, 42 (210) O (111) (220) (151) ROCKFON (730) Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, DK (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (1) chemické výrobky pro průmysl, vědu, fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, pryskyřice umělé a syntetické v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; (6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a jejich slitiny, obkladové desky a dlaždice

101 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) kovové, dveře kovové, dveře kovové odolné proti ohni, dveře ocelové, dveře z kujného železa, dveřní rámy kovové, okenní kování kovové, okenní rámy kovové, okna kovová, okenní stavěče, haly kovové montované, závěsy kovové, závěsné systémy pro stropní podhledy, panely kovové, kovové stavební dílce, kovové trubky, kovové lišty pro stavbu stropů a zdí, válcované profily z plechu, protlačované profily; (11) zařízení osvětlovací, svítidla a osvětlovací soustavy pro osvětlení interiérů, pece metalurgické, zejména na vypalování práškových barev, topná, na výrobu páry, zařízení pro vaření, chlazení, sušení, větrání, pro rozvod vody a zařízení zdravotnická, nádrže tlakové vody, armatury pro instalaci plynu, bojlery, hořáky plynové, přípojky pro hořáky, kamna všeho druhu, klimatizační zařízení a přístroje, topná žárová tělesa, topné potřeby, topné přístroje pro všechna paliva tuhá, tekutá a plynná, papírové lampy (lampiony); (17) kaučuk, gutaperča, guma, balata a náhražky, výrobky z těchto hmot, fólie, desky a tyče z plastických hmot (polotovary), hmoty těsnící, ucpávkové a izolační, tepelně izolační materiál, izolační tkaniny z různých hmot, izolační tkaniny ze skleněné nebo minerální vlny, osinek, slída a výrobky z nich, hadice, fitinky nekovové, hmoty a obklady zamezující vypařování z kotlů a bojlerů, papír isolační, papír pro elektrické kondensátory, papíry osinkové, obaly (vycpávky) hmoty na balení zboží, akustické desky a panely, akustické zábrany, obklady ochranné (zvukově a tepelně izolační); (19) stavební materiál nekovový, kámen přírodní a umělý, cement, vápno, malta, sádra, štěrk, kameninové nebo cementové roury, výrobky pro stavbu cest, asfalt, smola a živec, přenosné domky, obkládačky, obkladové desky a dlaždice nekovové, nekovové panely pro obklady stěn, stropní akustické i dekorační podhledy, dveře nekovové, dveře křídlové dřevěné, dveře posuvné, dveřní rámy nekovové, okenní rámy nekovové, okenní sklo, vláknité stavební panely a desky, stěny dřevěné, panely dřevěné, vláknité a z aglomerovaného materiálu, dřevolepenka pro stavebnictví; (27) koberce, rohože, rohožky, linolea a jiné podlahové krytiny, papírové tapety a náhražky papírových tapet, obklady podlah tepelně nebo zvukově izolační, obklady stěn z plastických hmot, folií ve formě tapet; (37) stavby a opravy, montážně stavební práce, montování staveb a interiérů, specielní úpravy akustických vlastností interiérů, instalace akustických (zvukově izolačních) panelů, montáže sádrokartonových dílců, montáže dělících stěn a příček, montáže sádrokartonových systémů, montáže zvedaných podlah (pro rozvody podlahou), zařizování kanceláří (stroji a přístroji), instalace a opravy žaluzií, stavby pozemní inženýrské a vodní, izolační práce, pokládání podlah, opravy a udržování staveb, malířské, lakýrnické a tapetářské práce, čištění staveb, kamen, kanálů, práce štukatérské, omítkářské a sádrovací, ošetřování dřevěných staveb, konstrukcí, nábytku a jiných výrobků, instalace klimatizace. (511) 1, 6, 11, 17, 19, 27, 37 (210) O (111) (220) (151) VČELNEX (730) VČELNEX, s.r.o., Zábřežská 41, Šumperk, 78701, CZ (740) Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (3) přírodní kosmetika pro ochranu pleti; (5) tekuté koncentráty a přípravky z přírodních látek, obsahující vitaminy a minerály pro léčebné účely; (30) výrobky z medu, med; (33) likéry z medu a bylin. (511) 3, 5, 30, 33 (210) O (111) (220) (151) (730) ČECHIE B.V.B. spol. s r.o., U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, 18000, CZ (740) Dr. Josef Neštický, advokát, Ječná 1, Praha 2, (510) (42) ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie hotel *** a výše, včetně provozování hostinské činnosti v tomto zařízení. (511) 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) Car Trim k.s., Tyršova 1818, Kraslice, 35801, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, (510) (12) výrobky a potahy z textilního materiálu, kůže, koženky a plastických hmot pro vozidla; (17) výrobky a potahy z plastických hmot, jejich folií a pěn; (18) výrobky a potahy z kůže, koženky; (22) výrobky a potahy z textilních hmot a textilních vláken; (24) výrobky a potahy z textilních hmot a textilních vláken, nábytkové tkaniny. (511) 12, 17, 18, 22, 24 (210) O (730) VČELNEX, s.r.o., Zábřežská 41, Šumperk, 78701, CZ (740) Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (3) přírodní kosmetika pro ochranu pleti; (5) tekuté koncentráty a přípravky z přírodních látek, obsahující vitaminy a minerály pro léčebné účely; (30) výrobky z medu, med; (33) likéry z medu a bylin. (511) 3, 5, 30, 33 (210) O

102 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) ORBIS (730) ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis House 25 Front Street, Hamilton HM 11, BM (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, (510) (36) organizace a řízení společných investičních fondů, správa investic a investičních portfolií, nákup a prodej akcií a cenných papírů, poradenství v oblasti investic, služby pojišťovacích a zajišťovacích makléřů, pojištění, služby investičních společností. (511) 36 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) ČECHIE B.V.B. spol. s r.o., U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, 18000, CZ (740) Dr. Josef Neštický, advokát, Ječná 1, Praha 2, (510) (42) hotel Čechie Praha. (511) 42 (210) O (111) (220) (151) (730) PRAMOS, a.s., Brněnská 577, Šitbořice, 69176, CZ (740) JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na Beránce 2, Praha 6, (510) (1) plastické hmoty v prášku, v pastách, ve stavu tekutém, v emulsích, dispersích a granulích; (17) plastické hmoty ve foliích, blocích, tyčích a trubkách ke zpracování, trubky z plastů; (19) výrobky z plastických hmot, zejména plastové profily všeho druhu, plastová okna a plastové dveře. (511) 1, 17, 19 (210) O (111) (220) (151) GAMAFIX (730) GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice, 37067, CZ (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (1) lepidla všeho druhu; (16) lepidla všeho druhu. (511) 1, 16 (210) O (730) Kalousek Ivan, Těpeře 94, Železný Brod, CZ (740) STRNAD Patentová a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, (510) (21) dekorační a technické sklo. (511) 21 (210) O (111) (220) (151) (730) Besson Instruments S.a.r.l., 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, LU (740) Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 24, Praha 7, (510) (15) hudební nástroje, jejich části, součásti a příslušenství. (511) 15 (210) O

103 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) BOOTS (730) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, GB (740) Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 24, Praha 7, (510) (3) toaletní přípravky bez léčebných přísad, kosmetické výrobky, parfémy, mýdla, silice, přípravky pro ošetřování vlasů a zubů. (511) 3 (210) O (111) (220) (151) (730) WOODFASHIONED s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 11000, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (510) (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové potřeby zámečnické a klempířské; (20) nábytek, zrcadla, rámy; (37) truhlářství. (511) 6, 20, 37 (210) O (111) (220) (151) WOOD FACE (730) WOODFASHIONED s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 11000, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (510) (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové potřeby zámečnické a klempířské; (20) nábytek, zrcadla, rámy; (37) truhlářství. (511) 6, 20, 37 (210) O (111) (220) (151) (730) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, GB (740) Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 24, Praha 7, (510) (5) farmaceutické a sanitární látky a přípravky, potraviny pro kojence, pro nemocné a tělesně postižené, přípravky s obsahem vitamínů a minerálních látek, náplasti, obvazový materiál. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (730) Dana Pelcová, Maršovice 162, Jablonec nad Nisou 8, 46801, CZ (740) PATENT LIBEREC, patentová a známková kancelář, Ing. Vladimír Janko, Pivovarská 53, Jablonec nad Nisou, (510) (14) bižuterie, výrobky z drahých kovů, výrobky ze skleněných perel; (18) kožená galanterie, kabelky; (21) skleněné figurky, broušené sklo, skleněné poháry, skleněné umělecko-průmyslové zboží; (25) oděvy, obuv, klobouky, šátky; (35) poradenství pro podnikatele, obchodní administrativa, poskytování pomoci při provozu obchodu. (511) 14, 18, 21, 25, 35 (210) O (730) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (10) lékařské a chirurgické přístroje a nástroje, inhalátory, části a fitinky pro všechny tyto výrobky spadající do tř. 10. (511) 10 (210) O

104 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (511) 9, 16, 38, 41 (210) O (111) (220) (151) (730) LESOR ARTEFATOS DE COURO LTDA., Av. 15 de Novembro, 626, Nova Petrópolis, RS, BR (740) Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, JUDr. Zelený Pavel, Hálkova 2, Praha 2, (510) (25) obuv. (511) 25 (210) O (111) (220) (151) BBC (730) The British Broadcasting Corporation, Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, GB (740) KOREJZOVÁ A SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (9) zvukové, obrazové záznamy, záznamy dat, filmy a zvukové filmy vyrobené k ukázkám, nosiče, zejména desky, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesoucí záznam nebo určené k nahrání zvukového záznamu, video záznamu, záznamu dat, pojmů, her, grafů, textů, programů nebo informací, počítačové programy, počítačové hry, videohry, elektronické hry, paměťové nosiče, kompaktní disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenaná data pro počítače; (16) tiskoviny, knihy, tištěné publikace, periodické publikace, časopisy, brožury, pamflety, letáky, katalogy, průvodce, instruktážní a výukový materiál (s výjimkou přístrojů), programy, odnosné tašky, papírové sáčky, kancelářské potřeby, psací potřeby, pera, tužky, pastelky, vymazávací prostředky, plakáty, fotografie, fotoalba, diáře, kalendáře, kreslicí potřeby, nálepky; (38) vysílání, spoje a telekomunikace, vysílání a přenos radiových a televizních programů, přenos a vysílání dat, přenos a vysílání zpráv, zvukových a obrazových signálů, přenos a vysílání informací elektronickým způsobem, přenos informací prostřednictvím spojovacích a počítačových sítí, vysílání a přenos digitálních informací prostřednictvím kabelu, drátu nebo vlákna, příjem a výměna informací, zpráv, pojmů a údajů, služba elektronické pošty, teletextové služby, služby interaktivního videotextu, aktuální zpravodajství a zpravodajské služby, zasílání vzkazů, komunikace prostřednictvím a nebo mezi počítači a počítačovými terminály, přenos vzkazů a informací za pomoci počítačů, spojení přístupu do databází, opatřování a zobrazování informací z databanky počítačů, elektronické zobrazování informací, vzkazů, pojmů a údajů, on-line (spřažené) služby, spřažené informační služby, informační a poradenské služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; (41) zábava, výuka, instruktáž, učení a cvičení, výuka a instruktáž prostřednictvím a nebo ve vztahu k rozhlasu a televizi, výroba, presentace, distribuce a půjčování televizních a radiových programů, filmů a zvukových a obrazových záznamů, jejich sdružování a vytváření sítí pro zajištění a předvádění zábavních představení a výchovných programů prostřednictvím tiskových středisek a/nebo televizních a rádiových stanic, výroba a půjčování vzdělávacích a instruktážních materiálů, publikační činnost, předváděcí služby, organizování, výroba a uvádění představení, soutěží, koncertů a událostí, výukové zkoušky, výuka jazyků, zajišťování jazykových škol a jazykových kursů, pronájem radiových a televizních přenosových zařízení, zajišťování zábavy a výuky pro šíření prostřednictvím sítí komunikací a počítačových, zajišťování informací ve vztahu k rozhlasovým a televizním programům pro šíření prostřednictvím sítí komunikací a počítačových, obstarávání informací vztahujících se k rozhlasovým a televizním programům určených pro šíření telekomunikačními a počítačovými sítěmi, obstarávání informací vztahujících se ke všem shora uvedeným službám zařazeným ve tř. 41. (730) VELS vážící elektronické systémy s.r.o., Výzkumná 661, Pardubice - Rosice nad Labem, 53351, CZ (740) Mgr. Jitka Vejražková, patentový zástupce, Podkovářská 6, Praha 9, (510) (9) přístroje pro vážení, váhy elektronické (pasové, zásobníkové, dávkovací, průtočné), prvky pro výrobu vah (snímače sil, elektronické řídicí jednotky); (42) poradenská a konstrukční činnost ve strojírenství, poradenská a projekční činnost v elektrotechnice. (511) 9, 42 (210) O (111) (220) (151) NEMOVA (730) NEMOVA s.r.o., Husovo náměstí 12, Rakovník, 26901, CZ (510) (14) klenoty, bižuterie, drahokamy, chronometrické přístroje; (18) kůže, imitace kůže, kufry, deštníky. (511) 14, 18 (210) O (111) (220) (151) (730) Defa AS, Blingsmoveien 30, Nesbyen, NO (740) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (510) (9) nabíječky akumulátorů, které jsou součástí předehřívacích instalací vozidla nebo zabudované ve vozidle, elektrické kabely, spojky, zástrčky, uzemňovací zásuvky, reléové jednotky, přenosové spoje a adaptéry, vše používané ve vozidle nebo s bezpečnostním a poplašných zařízením, vnější elektrické osvětlovací instalace, elektrické předehřívací instalace vestavěné nebo spojené se zařízením na vyhřívání interiérů, díly pro poplašné systémy vozidel, programovatelné dálkově řízené uzamykací aparáty a přístroje pro vozidla, infračervené vysílače a přijímače, vše co je

105 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) součástí programovatelných dálkově řízených uzamykacích aparatur a přístrojů pro vozidla, programovatele časové spínače pro vozidla; (11) elektrické osvětlovací přístroje a instalace, přístroje pro topení, chlazení nebo ventilaci vozidel, předehřívače interiéru a předehřívače motoru, vše pro vozidla, díly a armatury pro všechno výše uvedené zboží; (12) bezpečnostní aparatury, aparatury proti krádeži, poplašné a immobilizující zařízení, díly a výstroj, vše pro vozidla; (14) přístroje na měření času, časově nastavitelné hodiny, digitální hodinky a hodiny s automatickým časovým spínačem, díly a výstroj pro všechno výše uvedené zboží. (511) 9, 11, 12, 14 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) MALANIL (730) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (5) farmaceutické přípravky a substance. (511) 5 (210) O (730) SIMANDL, spol. s r.o., Dolní Marklovice 321, Petrovice u Karviné, 73572, CZ (740) Ing. Petr Soukup, patentový a známkový zástupce, Vídeňská 8, Olomouc, (510) (29) smetana na rostlinné bázi, ochucená smetana na rostlinné bázi. (511) 29 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) MALARONE (730) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (5) farmaceutické přípravky a substance. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (730) Fedor Haljuk, Horní Sloupnice 16, Horní Sloupnice, 56553, CZ (740) Václav Müller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (3) osvěžovače vzduchu. (511) 3 (210) O (730) axis, spol. s r.o., U Klimentky 3/3083, Praha 5, 15000, CZ (510) (9) výpočetní technika; (37) servisní činnost k výpočetní technice; (42) vývoj a poskytování hardware a software k výpočetní technice. (511) 9, 37, 42 (210) O (111) (220) (151) LIAS (730) Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Vintířov 176, okres Sokolov, 35744, CZ (740) ZEMAN - podkrušnohorská patentová a známková kancelář, Petr Zeman, Hradní 301, Loket, (510) (1) substrát pro pěstování rostlin v hydroponiích, substrát pro extenzivní a intenzivní zazelenění ploch, zejména střech, substrát pro kořenové čističky odpadních vod; (19) expandovaný jíl, lehké kamenivo do betonů v různých frakcích zrnitosti, zdící materiály, jako například cihly tvárnice a tvarovky, tepelně izolační zdící materiály a tvarovky, zvukově izolační zdící materiály a tvarovky, zvuk pohlcující zdící materiály a tvarovky, betony, tepelně izolační betony, lehké konstrukční betony, malty, lehké tepelně izolační malty, žárobetony a žárovzdorné malty, zásypy, zejména konstrukční a tepelně izolační, dlaždice a tvarovky pro dlažby, dlaždice a desky na obklady, stavební dílce pro svislé i vodorovné stavební konstrukce, betonová krytina a střešní tvarovky, tvárnice a tvarovky pro stavby komínů a krbů, schody a schodnice nekovové, stavební hmoty v jiné třídě nezařazené, suroviny pro výrobu stavebních materiálů a stavebních hmot v jiné třídě nezařazené; (37) provádění stavebních prací, údržba a opravy stavebních konstrukcí a komunikací; (39) skladování surovin, stavebních hmot a stavebních materiálů, pozemní přeprava hmot, materiálů a osob; (42) projekční, konstrukční a revizní práce ve stavebnictví, výzkum, vývoj a poradenství v oboru stavebních hmot, stavebních materiálů a stavebních technologií, včetně technologií výroby

106 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) stavebních hmot a stavebních materiálů, tvorba software pro vývoj a technologii výroby stavebních hmot a stavebních materiálů. (511) 1, 19, 37, 39, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA e FARMACEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali 1, MILANO, IT (740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, patentová, známková a advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, (510) (5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické k lékařským účelům, potraviny pro děti, náplasti, obvazový materiál, hmoty pro plombování zubů a na zubní otisky, desinfekční prostředky, prostředky k ničení plevele a k hubení živočišných škůdců. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) KRÁLOVSKÁ MEDOVINA (730) VČELNEX, s.r.o., Zábřežská 41, Šumperk, 78701, CZ (740) Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (33) likér z medu a bylin. (511) 33 (210) O (111) (220) (151) EVOHALER (730) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (5) farmaceutické přípravky a substance; (10) lékařské a chirurgické nástroje a přístroje a části a fitinky. (511) 5, 10 (210) O (730) Jindřich Špaček, Svatopluka Čecha 106A, Brno, 61200, CZ (510) (1) chemické výrobky pro průmysl, vědu a pro individuálního spotřebitele, fotografii, filmy fotografické (svitky, desky, emulse), hmoty pro akustické desky a panely, betonová pojidla, plastické hmoty v surovém stavu, půdní hnojiva (přírodní a strojená), hasební prostředky, prostředky pro kalení a přípravky pro svařování kovů, papír fotometrický, papír galitý, papír chemický reagenční, papír lakmusový, papír platinový (foto), papír samotonující (foto), tiskový papír na fotografie, papíroviny, papíry citlivé na světlo; (6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a jejich slitiny, surové železo, hliník, odlitky kovové, odlitky z litiny, odlitky ze šedé litiny, odlitky z hliníku, modely slévárenské kovové, formy na lití kovů, lešení kovové, lana kovová, tváření dílce, lisované dílce; (7) stroje a obráběcí stroje, tvářecí stroje, soukolí a hnací řemeny (nikoliv pro pozemní vozidla), zemědělské stroje; (9) přístroje a nástroje vědecké, navigační, geodetické, elektrické (včetně pro bezdrátovou telegrafii), fotografické, kinematografické, optické přístroje, fotografické náčiní a příslušenství, hledáčky a objektivy (fotografické), fotografické stativy, osvětlovací stativy, nástroje k vážení, měření, signalizování, pro účely kontrolní (inspekční), záchranné a pro výuku, automatické přístroje uváděné v činnost vhozením mince nebo známky, stroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu, zapisovací pokladny a počítací stroje, hasící přístroje, nosiče magnetických záznamů, zvukové disky, automaty na zboží, vybavení pro zpracování informací a pro počítače, plynoměry, počítačové programy (software), baterie pro kapesní svítilny, busoly, vesty záchranné plavecké, vesty korkové; (11) zařízení osvětlovací, topná a chladící, svítidla a osvětlovací soustavy pro osvětlení interiérů, lampy letovací, lampy velké stojací, lampy bezpečnostní, lampový reflektor; (16) papír a výrobky z papíru, lepenka a kartonážní výrobky, lepenkové krabice, lepenka formovaná, lepenkové trubice, lepící pásky, obaly na spisy, obaly ochranné na knihy, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, knihařské výrobky, mapy, fotografie, papírnické zboží, lepidla (kancelářská a pro domácnost), potřeby pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku), učební a školní potřeby a pomůcky (kromě přístrojů), obalové materiály z plastických hmot, polyetylénové sáčky, tašky, pytle, fólie, plastové kelímky a nádobí na jedno použití, papír autografický, papír balící všeho druhu, papírová hmota a výrobky z ní (neobsažené v jiných třídách), dřevolepenka pro papírnictví, fotografie propagační; (35) inzertní a reklamní činnost, publikace propagačních fotografií, znalecké posudky obchodní, znalecké posudky o výnosnosti a rentabilitě, porady obchodně ekonomické a organizační, výzdoba vitrin, výloh a výkladů a jejich aranžování, reklamní inzerce, reklamní kanceláře, reklamní korespondence, reklamní materiál (rozšiřování), reklamní tabule, rozesílání propagačního materiálu (letáků, prospektů, tiskovin, vzorků), rozmnožování dokladů (písemností, propagačního materiálu), poskytování pomoci při provozu obchodu, informace obchodní, ekonomické a vedení záležitostí, provádění dražeb, zprostředkování práce, pronájem kancelářských strojů a zařízení; (36) pojišťovnictví a peněžnictví, zprostředkování životního a penzijního pojištění a připojištění, správa majetku, správa nemovitého majetku, správa budov, pronájem nemovitostí, pronájem bytů, směnečné obchody, agentura (zprostředkovatelna) pro movitosti, nemovitosti nebo pozemky, pro pojišťovnictví, činnost realitní kanceláře, zprostředkovatelny koupě a prodeje nemovitostí, nákup, prodej nebo pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování souvisejících služeb, správa a údržba spojená s pronájmem nemovitostí, správa nemovitostí; (37) zprostředkování nákupu a prodeje stavebního materiálu, údržba nemovitostí; (41) výchovná a zábavní činnost, pořádání odborných

107 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) přednášek a kursů; (42) fotografování, fotografování letecké, porady a rešerše (patentové, známkové, technické), služby patentového zástupce, porady odborné a technické, znalecké posudky-inženýrské, tisk (ofsetový, litografický), sazba tiskovin, fotosazba, počítačové navrhování tiskovin, počítačová úprava fotografie, pronájem distribučních strojů, pronájem elektrických přístrojů a počítačů, služby právní (duševního a průmyslového vlastnictví), rešerše vědecké a průmyslové, informatika, programování na počítači. (511) 1, 6, 7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) PRIMAVERA ANDORRANA s. r. o., Jinonická 804/80, Praha 5, 15800, CZ (740) JUDr. Bc. Martin Vlk, Korunní 2569/108a, Praha 10, (510) (3) kosmetické neceséry s obsahem, kosmetické prostředky, kosmetické přípravky všeho druhu např. pro koupele, pro pěstění pokožky, na oční řasy a obočí, krémy, esence, pomády, pudry, barviva, uvedené výrobky katalánské kosmetiky pocházející z Andorry; (42) salóny krásy, salóny kadeřnické s katalánskou kosmetikou pocházející z Andorry. (511) 3, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) Jarošek Pavel Ing., J. Opletala 181, Frýdek-Místek, 73801, CZ (510) (9) hardware, počítače; (37) instalace a opravy počítačů. (511) 9, 37 (210) O (111) (220) (151) (730) Nadační fond Jičín - město pohádky, Denisova 400, Jičín, 50601, CZ (510) (14) bižuterie; (16) kancelářské potřeby, plastické obaly; (18) imitace kůže; (24) tkaniny a textilní výrobky; (25) kloboučnické zboží; (28) hračky; (35) propagační činnost; (41) zábava. (511) 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41 (210) O (730) PRIMAVERA ANDORRANA s. r. o., Jinonická 804/80, Praha 5, 15800, CZ (740) JUDr. Bc. Martin Vlk, Korunní 2569/108a, Praha 10, (510) (3) kosmetické neceséry s obsahem, kosmetické prostředky, kosmetické přípravky všeho druhu např. pro koupele, pro pěstění pokožky, na oční řasy a obočí, krémy, esence, pomády, pudry, barviva, uvedené výrobky katalánské kosmetiky, pocházející z Andorry; (42) salóny krásy, salóny kadeřnické s katalánskou kosmetikou pocházející z Andorry. (511) 3, 42 (210) O (111) (220) (151) VINOPOL (730) Jindřich Polášek - VINOPOL, Čejkovice 861, 69615, CZ (740) Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (16) plastické obaly, zejména nádrže, vany; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti; (39) doprava osob a zboží. (511) 16, 31, 32, 33, 35, 39 (210) O

108 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (730) Globus ČR, k.s., Kostelecká 822, Praha 9, 19000, CZ (740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, JUDr. Michal Růžička, CSc., Nad Štolou 12, Praha 7, (510) (1) chemické výrobky pro průmyslové, vědecké, fotografické účely, chemické výrobky pro zemědělské, zahradnické a lesnické účely, zejména hnojiva na trávníky, hnojiva na růže, hnojiva na jedle, hnojiva na květiny, prostředky pro udržování květin v čerstvém stavu, zem pro květiny, výživné soli, prostředky pro zlepšování půdního obsahu, těžká hnojiva, hnojiva na rododendrony, umělé pryskyřice, syntetické pryskyřice, umělé hmoty v surovém stavu v podobě prášků, tekutin nebo past, hnojiva přírodní nebo umělá, protipožární prostředky, prostředky na tvrzení a chemické preparáty na letování (sváření), chemické výrobky na udržování potravin čerstvými a stabilními, třísla, lepidla pro průmyslové účely, louhy, zejména louhy na dřevo, louhy na kůži, lešticí louhy, acetylen; (2) barvy, fermeže, laky, antikorozní prostředky, prostředky na konzervování dřeva, barvicí prostředky, přírodní pryskyřice, kovy v podobě plátů a kovy v práškové podobě pro malíře a dekoratéry, mořidla, plátkový kov pro umělce; (3) prostředky na praní a bělení, prostředky na čištění, leštění, odstraňování tuků a na broušení, mýdla, parfumerie, éterické oleje, prostředky k péči o tělo a krásu, vlasové vody, prostředky na čištění zubů; (4) prostředky na vázání prachu, paliva všeho druhu s výjimkou motorových pohonných hmot, zejména kamenné uhlí, dřevěné uhlí, hnědé uhlí, koks, zapalovací pasty, zapalovací kostky, rašeliny, dřevo, benzol, petrolej, líh, tekutý plyn, propanový plyn, butanový plyn, plyn na svícení, zemní plyn, prostředky ke svícení, svíčky, vosková svítidla, noční svítidla a knoty; (5) farmaceutické výrobky pro péči o zdraví, dietetické výrobky pro děti a nemocné, náplasti, obvazový materiál, desinfekční prostředky, prostředky k hubení plevele a živočišných škůdců, prostředky proti hmyzu, insekticidy, fungicidy, prostředky na likvidaci hlemýžďů, spreje na růže; (6) kabely a dráty (nikoliv pro elektrické účely), zámečnické zboží, kovové trubky, peněžní přihrádky, kazety, trezory, ocelové koule, podkovy, hřebíky a šrouby, ostatní zboží z nešlechtěných kovů, je-li obsaženo ve třídě 6, tedy zboží z taženého kovu, železa, mědi, olova, niklu, zinku, mosazi, bronzu, dural-hliníku, oceli z chrom niklu, jakož i drátěné zboží, kování nábytku kovové, ocelové špony; (7) motory (s výjimkou motorů pro zemědělská vozidla), spojky, převody a pohonné řemeny (s výjimkou těchto pro zemědělská vozidla), líhně, stroje na řezání papírů; (8) řemeslná nářadí (s výjimkou nástřikových zařízení a rozprašovačů pro tekutiny a prášky všeho druhu), nástroje (s výjimkou přístrojů pro etiketování, označování a nalepování cenovek), nožířské zboží, nože, vidličky a lžičky, sečné a bodné zbraně, holicí přístroje, kancelářské nůžky; (9) holicí přístroje, cestovní rádia, rádia pro domácnost, radiomagnetofony, kompaktní audiozařízení, rádia s hodinami, tunery, reproduktory, rozhlasová zařízení, monitory, kamerové přístroje, magnetofonové přístroje, mikrofony, mixážní pulty, fonografické přístroje, autoradiopřístroje, televizory, fotografické, filmové, optické přístroje a nástroje, automaty ovládané vhozením mincí nebo žetonů, mluvicí stroje, registrové pokladny, počítací stroje, hasicí přístroje, váhy na dopisy; (12) vozidla, zejména přívěsy k osobním vozidlům, přívěsy k osobním motorovým vozidlům na přepravu člunů, motocykly, jízdní kola a kajaky, přístroje k dopravě na zemi a na vodě, totiž vozíky na přepravu nemocných, posuvné vozíky (na tlačení), zahradní vozíky, nafukovací čluny; (14) drahé kovy a jejich slitiny, jakož i předměty z nich vyráběné, poplátované předměty (s výjimkou nožířského zboží, vidliček a lžiček), zejména postříbřené, pozlacené nebo platinované umělecko-průmyslové a ozdobné předměty, náramky, hodinkové náramky, včetně ozdobných náramků, medaile a medailóny, klenotnické zboží, drahokamy, hodinky a jiné nástroje na měření času; (15) hudební nástroje; (16) papír (s výjimkou etiket), papírové ručníky, papírové ubrousky, filtrovací papír, papírové kapesníky, toaletní papír, papírové pleny, balicí sáčky z papíru, lepenka (kartón), krabice a jiné nádoby k balení z kartónu, tiskoviny, noviny a časopisy, knihy, knihařské zboží, zejména lepidla, vazačské nitě, lněné vazby, umělé a kožené vazby, fotografie, zboží na psaní, lepidla na papír a psací potřeby, potřeby pro umělce, zejména modelovací hmoty, malířská plátna, tuše, malířské palety, malířské podstavce, štětce, psací stroje a kancelářské zboží (s výjimkou nábytku), zejména upevňovací držáky pro tužky, podstavce pro rozevřené písemnosti, pořadače a kryty na písemnosti, držáky na pera a tužky, stolní zařízení na ořezávání tužek, stolní psací soupravy, misky na držáky plnicích per, stolní psací podložky, otvírače dopisů, razítka, razítkovací podušky, držáky na razítka, barvicí pásky, kartotékové krabice, děrovačky, pultové pořadače, zařízení ke spojování písemností, zařízení na oddělování spojení písemností, odkládací zařízení pro spojky písemností, přístroje na spojování spisů (s výjimkou těch, které jsou určeny k nanášení etiket), zařízení na řezání papírů, kazety na peníze, posuvná počítadla, opravné laky, učební pomůcky (s výjimkou zařízení), jako kroužkové bloky, konferenční složky, složky na písemnosti, složky na dokumenty s kroužkovým uzávěrem, sešity na psaní a počítání, poznámkové sešity, slovníčky, úkolové sešity, hrací karty, tiskařské písmo, tiskařské formy, pytle a sáčky; (17) fólie, plátky a tyčinky z umělé hmoty (polotovary), těsnicí, vyplňovací a izolační materiál, asbest, slída a zboží ze slídy, zejména sáčky chránící před ohněm, izolační obleky, hadice (nikoliv z kovu); (18) kůže a imitace kůže, jakož i zboží z nich, jsou-li obsaženy ve třídě 18, zejména příruční tašky, tašky na spisy, kosmetické tašky a kufříky, cestovní necesery, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na klíče, pouzdra na řidičské průkazy, kožky a kožešiny, cestovní a příruční kufříky, deštníky, slunečníky, procházkové hole, biče; (19) stavební materiály a trubky pro stavební účely, v obou případech nikoliv z kovů; (20) nábytek, zrcadla, rámy, zboží (je-li obsaženo ve třídě 20) ze dřeva, korku, rohožového pletiva, vrbového pletiva, rohů, kostí, slonových kostí, rybích kostí, želvoviny, jantaru, perloviny, mořské pěny, celuloidu a látek nahrazujících tyto materiály, nebo z umělých hmot, zejména uzavíratelné přepravní a skladové zásobníky, kování nábytku nekovové, krabice, koše, nádoby, slamníky, podušky; (21) malé domácí a kuchyňské přístroje s výjimkou stříkacích zařízení a rozprašovačů tekutin a prášků všeho druhu, přenosné nádoby pro domácnost a kuchyně (nikoliv z ušlechtilých ocelí nebo plátovaných), hřebeny a houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiál pro výrobu kartáčů, čisticí přístroje a materiál na čištění, skleněné zboží, porcelán a kameniny, zejména talíře, šálky, podšálky, konvičky, mísy, teriny, pivní žejdlíky, pivní poháry, misky, nádoby na marmeládu a džemy, soupravy na sůl-pepř-olej, soupravy na cukr a smetanu, soupravy pro ocet a olej, kompotové soupravy, ovocné mísy, poháry na míchané koktaily, porcelánové, skleněné a keramické zboží se stříbrnou nebo zlatou dekorací nebo platinováním, koše na odpadky, koše na papír; (23) příze, materiály ke tkaní; (24) lůžkové povlečení a materiály k prostírání stolů, textilní zboží, není-li obsaženo v jiných třídách, zejména lůžkové prádlo, ručníky, stolní prádlo, potahový materiál na nábytek, záclony, závěsy, dekorační materiály; (25) oděvní součásti, zejména šaty, košile, kalhoty, tréninkové obleky, svetry, koupací oděvy, slipy, spodní prádlo, spodničky, lyžařské větrovky, čepice, dámské kostýmy, obleky, trička, dámské boty, pánské boty, sportovní obuv, sandály, holínky, kozačky, výletní obuv, domácí obuv a dětská obuv; (26) paličkované věci a výšivky, pásky a tkaničky, knoflíky, druky, háčky, osičky, špendlíky, umělé květiny; (27) koberce, linolea a jiné zboží sloužící jako povrch podlahy, zejména pásové nebo plátové povrchy podlahy z umělé hmoty nebo gumy, malé koberce, běhouny, předložky, kobercové podlahy, kobercové dlaždice, předložky okolo postelí, tapety (s výjimkou látkových tapet); (28) hry, hračky, závodní a sportovní nářadí a náčiní (s výjimkou oděvních součástí), ozdoby vánočních stromků; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, extrakty z masa, konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, zejména ovocné, zeleninové, masové a rybí, džemy, vajíčka, mléko a mléčné produkty, zejména sýry, jogurty, máslo, smetanové mléko, smetana, mléčný prášek, kondenzované mléko, tvaroh, kuchyňské oleje a tuky, konzervy, zejména masné, rybí a ovocné, jakož i hotová jídla, většinou složená z masa, ryb, zeleniny, uzenin; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy, mouky a preparáty z obilí, zejména krupice, obilný šrot, vločky, kroupy, krupice, ječmen, ječmenné vločky, kukuřičné vločky, hnětená kukuřice, chléb, bisquity, koláče, jemné pečivo, cukrářské zboží, jedlá zmrzlina, med, melasové sirupy, droždí, prášek na pečení, sůl, zejména kuchyňská sůl, hořčice, pepř, ocet, omáčky, koření, zmrzlina; (31) zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky, jakož i semenná jádra, jsou-li obsažena ve třídě 31, zejména brambory, semeníky, živé rostliny a přírodní květy, krmiva, slad, dobytčí sůl; (32) pivo, ale, porter, minerální vody, vody sycené a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné preparáty k přípravě nápojů, zejména ovocné sirupy, ovocné koncentráty, limonádové

109 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) prášky k přípravě nealkoholických nápojů; (33) vína, lihoviny a likéry; (34) kuřácké zboží, zejména popelníky, zapalovače, hořlaviny pro zapalovače, čističe lulek a dýmek, nacpávače lulek a dýmek, taštičky pro dýmky, kuřácké soupravy, kuřácký kapesní nožík, váčky na tabák, tabákové dýmky, tabákové dózy, misky na tabák, vodní dýmky, zařízení na odřezávání cigár, obaly na cigára a cigarety, krabičky na cigára a cigarety, cigárové a cigaretové špičky, zápalky. (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) MAGNUM (730) The Dow Chemical Company, Midland, MI, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (510) (1) nezpracované umělé a syntetické pryskyřice, plastické hmoty pro použití při další výrobě. (511) 1 (210) O (111) (220) (151) MAXI SMOKE (730) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, Monheim am Rhein, DE (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, (510) (5) přípravky pro hubení plevele a škodlivých zvířat, insekticidy, herbicidy, fungicidy. (511) 5 (210) O (730) BIC VIOLEX S.A., Anixi Attica, 14569, GR (740) Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, JUDr. Oldřich Trojan, Palác Anděl, Radlická 1c/3185, Praha 5 - Smíchov, (510) (8) holicí systémy, zejména holicí přístroje a nástroje, žiletky; (25) pánské ponožky, dámské punčochy. (511) 8, 25 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) Linart (730) Linart Jaromír, Maňovice 42, Horažďovice, 34101, CZ (510) (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, papírenské výrobky, brožury, desky papírenské výrobky, šanony a pořadače, dopisní papír, držáky na psací potřeby, grafické reprodukce, formuláře, školní potřeby, kancelářské potřeby; (35) reklama, kopírování nebo rozmnožování dokumentu, fotokopírování, poradenství v obchodní činnosti; (40) papír úprava, laminování, ofsetový tisk, vazby publikací, knihařství; (42) grafický desing. (511) 16, 35, 40, 42 (210) O (111) (220) (151) NORTHILL (730) Kubaczka Milan, Vendryně 243, Vendryně, 73994, CZ (740) Mgr. Marie Šebelová, advokátka, Na Zderaze 15, Praha 2, (510) (25) boty pro horskou turistiku. (511) 25 (210) O (730) Háněl Jaromír Ing., Zadní 459, Zvole, 25245, CZ (740) BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1 - Nové Město, (510) (9) přístroje a nástroje pro zpracování informací, počítače - hardware; (14) hodinářské potřeby a chronometrické přístroje; (28) potřeby pro gymnastiku a sport spadající do této třídy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) sportovní a kulturní aktivity; (42) vědecké a technologické služby jako návrh počítačového softwaru a hardwaru. (511) 9, 14, 28, 35, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) MLSOUN BON BONIE (730) DAFIKO s.r.o., Beethovenova 5884, Chomutov, 43001, CZ (740) artpatent, advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Tomáš Bejček, Bubenská 1, Praha 7, (510) (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro zvířata, slad, algarovila (řasa) pro živočišnou spotřebu, arašídové pokrutiny pro zvířata, cukrovarnický odpad a cukr pro živočišnou spotřebu, chaluhy pro živočišnou spotřebu, chovatelské, pěstitelské produkty, kokosové skořápky, krmiva suchá pro zvířata, píce, krmné luštěniny, krmné směsi na výkrm hospodářských zvířat, kroupy pro

110 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) drůbež, kukuřice, lihovarnický odpad pro živočišnou spotřebu, moučka arašídová pro zvířata, moučka lněná, moučka rybí pro zvířecí spotřebu, moučka rýžová jako krmivo, nápoje pro domácí zvířata, přípravky pro nosnice, obilná zrna v nezpracovaném stavu, obilninové zbytkové produkty pro živočišnou spotřebu, otruby, pískový papír pro domácí zvířata (stelivo), podestýlka pro zvířata, pochoutky a odměny pro žvýkání pro zvířata, potrava pro ptactvo, proteiny pro živočišnou spotřebu, přípravky posilňující pro zvířata, psí suchary, pšenice, rašelina jako podestýlka, rybářské návnady, rýže neopracovaná (natural), řasy pro živočišnou spotřebu, řepa krmná, řepka a řepkové pokrutiny, seno, sépiové kosti pro ptáky, sezam, sláma, sůl krmná, šrot pro zvířata, vápno do krmiva pro zvířata, vedlejší produkty při zpracování obilnin pro živočišnou spotřebu, žito. (511) 31 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) LETINOVKA (730) Menclová Eva Ing., Dětská 2434/59, Praha 10 Strašnice, 10000, CZ (510) (1) přípravky chemické pro průmysl, zejména chemické polotovary, suroviny, komponenty určené na výrobu potravin a zvláštní výživu ve formě pevné, tekuté zařazené v této třídě; (5) alkohol pro léčebné účely, farmaceutické a veterinářské výrobky pro medicínu a veterinární medicínu, zejména léky a komponenty pro jejich výrobu, výrobky potravinářské dietetické, doplňky stravy lidí, zvířat, pro zvláštní výživu k léčebným účelům, vitamínové a minerální přípravky rostlinného původu ve formě prášků, kapslí, tablet, extraktů, krmných směsí, popř. v jiné lékové nebo potravinové a krmné formě, potravní doplňky pro léčebné účely, alkohol pro léčebné účely, bahno pro léčebné účely, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, biologické přípravky pro lékařské účely, biologické přípravky pro zvěrolékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, cukrovinky s léčivými přísadami, čaje léčivé, byliny léčivé, doplňky potravy minerální, doplňky výživové pro lékařské účely, enzymy pro lékařské účely, farmaceutické přípravky, eukalyptol pro farmaceutické účely, hojivé (léčivé) houby, chemické přípravky pro farmaceutické účely, jojoba, kafrový olej k lékařským účelům, krmiva (přísady) pro lékařské účely, léčivé čaje, léčivé rostliny, lékařské přípravky pro podporu růstu vlasů, masti pro farmaceutické účely, mateří kašička pro léčebné účely, nápoje dietetické pro lékařské účely, nápoje léčivé, obilniny pro lékařské účely, minerální voda pro lékařské účely, olej kafrový pro lékařské účely, posilující přípravky, tonika, potrava pro kojence, přísady do krmiv pro lékařské účely, oleje pro lékařské účely, sirupy pro farmaceutické účely, slad pro farmaceutické účely, sladové mléčné nápoje pro lékařské účely, soli koupelové (léčivé), tinktury (farmaceutické přípravky), vitamínové preparáty, zvěrolékařské přípravky; (30) potravní doplňky rostlinného původu v rámci této třídy; (32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv. (511) 1, 5, 30, 32, 33 (210) O (730) Novák Jiří Ing., Z. M. Kuděje 578, Ledeč nad Sázavou, 58401, CZ (740) Mgr. Jitka Vejražková, patentový zástupce, Podkovářská 6, Praha 9, (510) (3) kosmetické přípravky v rámci této třídy, voňavky, kosmetické vody a kosmetické krémy, šampóny, šamponové přípravky, přípravky pro zubní hygienu, vlasové oleje a vody, přípravky pro vlasy zahrnuté v této třídě, toaletní vody, mýdla, esenciální oleje, oleje (toaletní), mandlové oleje a mandlová mléka pro kosmetické účely, čisticí mléka, barvy pro kosmetické účely, antiperspiranty, kosmetické přípravky určené pro pěstění pokožky, kosmetické přípravky určené do koupele, kosmetické tužky, kosmetické ochranné přípravky proti slunci, přípravky pro holení, vody po holení, přípravky určené pro ústní hygienu, ne k lékařským účelům, přípravky na čištění zubů, depilační přípravky, sprchové gely, sprchové šampóny, přípravky určené ke změkčení kůže, kosmetické krémy a vody pro pleť, pokožku a ruce, koupelové soli a esence, ne pro lékařské užití, deodoranty; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů v rámci třídy 16, výrobky z papíru, plakáty, kalendáře, etikety, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, fotografie, hry papírové, skládačky z papíru, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, vystřihovánky, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávací strojky, penály, papírové tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, papírové tácky a kelímky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, databáze v papírové formě, papírové reklamní předměty, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (18) batohy a tlumoky, vaky - v rámci této třídy, sportovní tašky, batohy, imitace kůže, kabelky, klíčenky - v rámci této třídy, obaly na oděvy (cestovní), kožená pouzdra, peněženky, kožené tašky, torby, kabely, cestovní tašky, kufry, deštníky, slunečníky, řemeny - v rámci této třídy; (21) sklo a výrobky ze skla v rámci této třídy, zejména skleněné poháry a číše, sklenice a skleněné nádoby, korbele, porcelán, kamenina, majolika a nádobí, neobsažené v jiných třídách, vázy, dózy, svícny a drobné upomínkové předměty v jiné třídě neobsažené, flakóny, toaletní potřeby, jako například hřebeny, kartáče, kartáčky, holicí štětky, houby na mytí apod., pudřenky, pouzdra na mýdlo a toaletní potřeby, stojany na toaletní potřeby, toaletní kufříky a jiné obaly na toaletní potřeby; (24) tkaniny a textilní výrobky v rámci této třídy, zejména pokrývky, ubrusy a ubrousky, vlajky a prapory, textilní reklamní předměty v rámci této třídy; (25) oděvy a obuv v rámci této třídy, sportovní obuv všeho druhu, včetně náhradních podrážek, podešví, podpatků, protiskluzové přípravky pro obuv, kolíky a hřeby určené pro sportovní obuv, sportovní obuv určená pro volný čas, vložky do bot, obuv, oděvy určené pro sport a volný čas, bundy, bundy sportovní s kapucí, kombinézy sportovní, trika, polokošile, mikiny, tepláky, sportovní soupravy a dresy, šortky, leginy, kamaše na boty, oděvy pletené, oděvy nepromokavé, plavky, větrovky, tílka, pulovry, vesty, opasky, šle, prádlo (osobní spodní), ponožky, oděvní doplňky - čelenky, pásky absorbující pot, šály, šátky, pokrývky hlavy, rukavice; (28) hry, hračky, stolní hry, puzzle, karetní hry, pexesa, hlavolamy, autíčka, pistolky, panenky, oblečky, domečky, zvířátka plyšová, textilní a z umělých hmot, stavebnice, hry elektronické a automatické, divadelní a karnevalové masky, loutky, sportovní potřeby všeho druhu spadající do této třídy, potřeby pro sportovní hry a sportovní nářadí určené pro volný čas, rekondici a regeneraci v rámci této třídy, včetně nářadí pro letní a zimní sporty, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení, sportovní trenažéry, hry, hry stolní a do místnosti, hry plážové a do bazénu, hračky, biliardové stoly, rybářské potřeby,

111 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) lukostřelecké náčiní, bazény plavecké včetně dětských a nafukovacích, zahrnuté v této třídě, ploutve pro plavání, brusle, hokejové puky, sportovní hole, čepele, sportovní ochranná výstroj - chrániče spadající do této třídy, míče, lyže, lyže vodní, surfovací prkna, potřeby pro míčové sporty, tenisové rakety, závěsné kluzáky, snowboardy, skateboardy, sáňky, hry a hračky v rámci této třídy; (34) tabák a tabákové výrobky, cigarety, cigaretový tabák, cigaretový papír, doutníky, dýmky a dýmkový tabák, popelníky s výjimkou popelníků z drahých kovů, pouzdra na cigarety a doutníky s výjimkou pouzder z drahých kovů, tabák, tabákové výrobky, zápalky, zapalovače pro kuřáky, potřeby pro kuřáky v rámci této třídy. (511) 3, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) GRASO (730) BEST, a.s., Rybnice 148, Kaznějov, 33151, CZ (740) Mgr. Ing. Marek Němec, advokát, Nádražní 106, Sedlčany, (510) (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, zámečnické výrobky a potřeby, kování stavební i nábytkové, klempířské výrobky a potřeby kovové, hřebíky, šrouby, vruty, matice, podložky, litinová zábradlí, litinové sloupky, litinové mříže a jiné litinové stavební prvky a doplňky, trezory, kovové výrobky jako rámy, trámy, mříže, kovové žebříky, kovové dveře, kovová okna, vše v rámci této třídy; (19) cementové zboží a umělý kámen, dlažební prvky, včetně tvarovaných dlaždic, dlažební panely, dlažební kostky a kameny, dělicí a okrajové stavební prvky jako obrubníky, mostní obruby, vozovkové dělicí prvky, tvarovky, kameninové a cementové roury, keramické stavební prvky a keramické stavební doplňky, stavební dřevo, stavební sklo, včetně skleněných cihel a dlaždic, velkoplošné betonové dlaždice, betonové, keramické a kamenné stavební prvky pro veřejná prostranství, venkovní architekturu a architektonické prvky. (511) 6, 19 (210) O (730) PC HELP, a.s., Samešova 1144, Třebíč, Nové Dvory, 67401, CZ (510) (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s elektronickými a telekomunikačními zařízeními; (42) pronájem software, odborná poradenská a konzultační činnost. (511) 35, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) MAVE (730) MAVE, spol. s r.o., Liptál 164, 75631, CZ (740) Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O. Box 92), Slušovice, (510) (12) autobusy, automobily a jiná motorová vozidla, motocykly, jízdní kola, ojeté automobily, náhradní díly, duše, pneumatiky, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů, autobusové vestavby a nástavby, vestavby a nástavky ke kabinám nákladních automobilů - vše i v rámci této třídy; (37) oprava motorových vozidel, motorárna, karosárna, lakovna, pneuservis, autoumývárna, provoz čerpacích stanic pohonných hmot, úpravy vozidel, tuningové úpravy vozidel; (39) autodoprava nákladní, přeprava osob, skladování, přeprava a doručování zboží, autopůjčovna a pronájem motorových vozidel. (511) 12, 37, 39 (210) O (730) STAVBY PRAHA s.r.o., Kuttelwascherova 926, Praha 14, 19800, CZ (510) (37) stavebnictví, stavitelství. (511) 37 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) WIND (730) TRADIKO s.r.o., Dolní 125, Nové Veselí, 59214, CZ (740) Advokátní, znalecká a patentová kancelář, Mgr. Václav Karlíček, advokát, Vinohradská 6, Praha 2, (510) (1) chemické látky a přípravky pro průmysl, s výjimkou přípravků pro pohlcování pachů; (4) průmyslové oleje a tuky, maziva, paliva pro motory; (35) zprostředkování obchodu. (511) 1, 4, 35 (210) O (730) Kutastav s. r. o., Srpnová 377, Štěchovice, 25207, CZ (740) Mgr. Václav Vlk, Sokolovská 22, Praha 8, (510) (35) zprostředkování obchodu, předvádění výrobků, prezentace služeb; (37) přípravné práce pro stavby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, stavebnictví, opravy, instalační služby, zejména montážní,

112 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) zakončovací a izolatérské práce v oboru zateplovacích a fasádních systémů a sádrokartonářství, stavební a montážní práce využívající programů pro suché technologie, veškeré služby v oblasti oprav, údržby, renovací a rekonstrukcí staveb, demolice a odstraňování staveb, inženýring při dodávkách staveb, zprostředkování oprav a přestaveb nemovitostí, zemní práce, práce betonářské, omítkářské, štukatérské a sádrovací, dlaždičské a obkladačské práce, kamenické, pokrývačské a klempířské práce, zemní a výkopové práce, bourací práce, malířské práce, tapetářské práce, lakýrnické práce, tesařské a truhlářské práce, úklidové práce, ošetřování dřevěných staveb a konstrukcí, montážně stavební práce, montáže a opravy ocelových a dřevěných konstrukcí staveb, zámečnické práce, provádění stavebních izolací, pokládání podlah, montování staveb a interiérů, montáže minerálních dílců, montáže dělicích stěn a příček dřevěných, plastových a skleněných, montáže sádrokartonových systémů a minerálních podhledů, montáže žaluzií (veškeré montáže v rámci této třídy); (42) projektová činnost ve výstavbě. (511) 35, 37, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) WINTANYL (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, (510) (5) farmaceutické výrobky. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) ASPERA (730) BEST a.s., Rybnice 148, Kaznějov, 33151, CZ (740) Mgr. Ing. Marek Němec, advokát, Nádražní 106, Sedlčany, (510) (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, zámečnické výrobky a potřeby, kování stavební i nábytkové, klempířské výrobky a potřeby kovové, hřebíky, šrouby, vruty, matice, podložky, litinová zábradlí, litinové sloupky, litinové mříže a jiné litinové stavební prvky a doplňky, trezory, kovové výrobky jako rámy, trámy, mříže, žebříky, dveře, okna a neuvedené jinde; (19) cementové zboží a umělý kámen, dlažební prvky, včetně tvarovaných dlaždic, dlažební panely, dlažební kostky a kameny, dělící a okrajové stavební prvky jako obrubníky, mostní obruby, vozovkové dělící prvky, tvarovky, kameninové a cementové roury, keramické stavební prvky a keramické stavební doplňky, stavební dřevo, stavební sklo, včetně skleněných cihel a dlaždic, velkoplošné betonové dlaždice, betonové, keramické a kamenné stavební prvky pro veřejná prostranství, venkovní architekturu a architektonické prvky. (511) 6, 19 (210) O (730) ELMARCO s.r.o., Svárovská 621, Liberec XI-Růžodol I, 46001, CZ (740) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (510) (7) stroje a zařízení pro textilní a polovodičový průmysl; (24) tkaniny a ostatní textilie patřící do této třídy; (42) výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií a technologie výroby nanovlákenných textilií, nití a přízí. (511) 7, 24, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) Cost-Power-Safety package audit (730) PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28/2145, Praha 3, 13000, CZ (740) UNIPATENT, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha 2 - Vinohrady, (510) (37) revize elektrické napájecí soustavy, revize zabezpečení nepřerušitelnosti dodávky elektrického proudu, revize zálohových zdrojů a systémů; (42) technické zprávy, expertizy, projekty, analýzy, měření a testování, projektová činnost, projektová dokumentace, studie technických projektů, provádění ekonomicko-technických kalkulací, zpracování prováděcích projektů, poradenská činnost v oblasti náhradních zdrojů, záložních a zabezpečovacích systémů, posuzování zabezpečení nepřerušitelnosti dodávky elektrické energie, posuzování zálohových zdrojů a systémů; (45) bezpečnostní audit v oblasti rozvodné elektrické sítě. (511) 37, 42, 45 (210) O (730) Fortel katalog s.r.o., Šance 121, Uherský Ostroh, 68724, CZ (740) SPUR, a.s., Ing. Dana Kreizlová, tř. T. Bati 299, Zlín, (510) (3) aroma (éterické oleje), barviva na vlasy, barviva toaletní, barvy na vousy, barvy kosmetické, krémy na bělení pokožky, vosk pro bělení prádla, brusné plátno, brusný papír, brusné přípravky, pískové plátno a pískový papír, skelné plátno, skelný papír, smirek, cídidlo, éterické oleje (silice) a éterické esence, čisticí křída, plavená křída, čisticí mléko, čisticí oleje, čisticí prostředky, čisticí roztoky, čističe ucpaných odpadů, přípravky pro čištění umělého chrupu a zubních protéz, kapaliny na mytí skel do ostřikovačů vozidel, depilační přípravky, depilační vosky, krejčovský vosk, smůla ševcovská, krém na obuv, leštidla na obuv, vosky obuvnické, detergenty (čisticí prostředky) pro domácnost, šampóny a kosmetické přípravky pro domácí zvířata, osobní dezodoranty, přípravky na holení, holicí mýdlo, kolínská voda, voda po holení, kosmetika, kosmetické přípravky, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické přípravky do koupele, koupelové soli, kosmetické krémy, krášlicí masky, kosmetické tužky, kosmetické neceséry, základní látky květinových parfémů, výtažky z květin (parfumerie), oleje do voňavek, oleje pro kosmetické a toaletní účely, toaletní voda, voda parfémovaná, vlasové vody, voňavkářské výrobky, parfémy, mentol pro voňavkářství, mentolová

113 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) silice, terpentýnová silice, levandulová voda, levandulový olej, růžový olej, mandlový olej, mandlové mléko pro kosmetické účely, mandlové mýdlo, mýdla dezinfekční a dezodorizační, mýdla medicinální, mýdla proti pocení, čisticí mléko pro toaletní účely, pleťová voda pro kosmetické účely, peroxid vodíku pro kosmetické účely, kosmetické ubrousky napuštěné pleťovou vodou, ústní vody (ne pro lékařské účely), spreje pro osvěžení dechu, přípravky proti pocení (toaletní potřeby), opalovací přípravky (kosmetika), opalovací krémy, tuky a vazelína pro kosmetické účely, líčidla, kosmetické přípravky na řasy, maskara (barvy a stíny na oční víčka a řasy), rtěnky, pudr na líčení, kosmetické tužky, tužky na obočí, řasy oční umělé, umělé nehty, lepidla pro kosmetické účely, lepidla pro připevnění umělých vlasů a řas, přípravky na odličování, odmašťovací přípravky (ne pro průmyslové účely), přípravky pro odbarvování, odlakovače, lak na nehty, lak na vlasy, pomády pro kosmetické účely, lešticí přípravky, lešticí přípravky na nábytek a podlahy, lešticí vosky a lešticí pasty, politury (leštidla), lešticí přípravky pro umělý chrup, mořidla, modřidlo na prádlo, mýdla a mýdlové přípravky pro oživení a zjasnění tkanin, louh sodný, soda na praní a čištění, bělicí soda, soli bělicí, přípravky pro namáčení prádla, prací prostředky, škrob na prádlo, přípravky pro praní prádla, změkčovače tkanin (pro praní), vonné sáčky do prádla a vonná dřeva, odstraňovače na skvrny, prostředky na odstraňování rzi, přípravky pro chemické čištění, přípravky na ondulaci vlasů, neutralizační přípravky pro trvalou ondulaci, šampóny, vata a vatové tyčinky pro kosmetické účely, zubní pasty; (11) baterie směšovací (pákové), kohoutky a kohouty pro potrubí, koupací vany, umyvadla, bidety, koupelnové obklady a vyzdívky, sprchy, sprchovací kabiny, splachovací zařízení, záchodová sedátka, vodovodní zařízení, zařízení pro přívod, filtrování, změkčování a jinou úpravu vody, filtry na pitnou vodu, zařízení na ohřev vody, zásobníky vody, bojlery (kotle) plynové, trubky pro vytápěcí kotle, expanzní nádrže pro ústřední topení, radiátory ústředního topení, radiátorové uzávěry, termostatické ventily, elektrické radiátory, klimatizační zařízení, zařízení na filtraci, osvěžení a ohřev vzduchu, filtry klimatizační, zvlhčovače vzduchu, ionizátory na čištění vzduchu, inhalační přístroje (ne lékařské), ventilátory, kuchyňská odsávací zařízení, mycí dřezy, kuchyňské potřeby elektrické, stolní vařiče, kamna, pece, sporáky, pečicí trouby, fritézy elektrické, grily, toustovače, hrnce tlakové elektrické, elektrické konvice, elektrické kávovary filtrační, jogurtovače elektrické, trouby mikrovlnné, chladicí nádoby, chladicí přístroje, stroje a zařízení, chladničky, mrazicí boxy, pájecí (letovací) lampy, zapalovače, kahany acetylénové a plynové, lampy elektrické a plynové, stropní světla, žárovky, lustry, kryty pro svítidla, lucerny, kapesní svítilny elektrické, baterky, čísla domovní světelná, elektrická světla na vánoční stromky, solária, solární kolektory, krby, elektricky vyhřívané přikrývky, podušky a koberečky; (16) bytová akvária a terária a poklopy pro ně, glóbusy, kalendáře, malby - obrazy, ořezávátka a ořezávací strojky na tužky, psací stroje a klávesy, pásky, válce do psacích strojů a tiskáren, pera plnicí, tužky patentní (krejóny), rýsovací nástroje a rýsovací potřeby; (20) barely, bečky a bedny nekovové, sudy a jejich části včetně kohoutků (nekovové), boudy pro domácí zvířata, brčka na pití, cívky dřevěné na přízi, hedvábí a nitě, stojany na časopisy a deštníky, štíty a tabule vývěsní a identifikační nekovové, poutače ze dřeva nebo z plastů, čísla domovní nekovová nesvítící, poštovní schránky, dávkovače ručníků, dekorační předměty, držáky na kartáče a noviny, záclony a závěsy, háčky, konzoly, kroužky a tyče na záclony, háčky na oděvy, věšáky a háky k věšákům nekovové, hmoždinky, šrouby a nýty (nekovové), věšáky na kabáty, rolety (žaluzie), dřevěné rolety, kování a závěsy na dveře (nekovové), kování na okna a postele (nekovové), nábytek a jeho části, desky stolní, dvířka, lišty a obložení nábytku, lišty rámové, skříně a skříňky, židle, křesla, pohovky, gauče, lenošky, lůžka hydrostatická a vodní pro bytové použití, postele a slamníky, matrace a podušky včetně nafukovacích, polštáře, spací pytle, lehátka skládací, chodítka dětská, sedadla kovová, kancelářský nábytek, kartotéky (nábytek), zásuvky, psací stoly, pracovní a masážní stoly, servírovací a odkládací stolky, pracovní a toaletní stolky, kolébky, komody, prádelníky, příborníky, sekretáře, kontejnery a přepravky (nekovové), dřezy, nádoby z plastů a jejich uzávěry (nekovové), nádrže kromě kovových a zděných, stoličky, lavičky a paravány (nábytek), zástěny proti žáru, police nábytkové, regály, ponky, kozy opěrné, schody nekovové, žebříky ze dřeva nebo z plastů, figuríny krejčovské, figurky (sošky), rohovina, koral, závěsy bambusové a korálkové, pásy z korku, pletené předměty ze slámy, proutěné zboží, ratan, rákos, ramínka na oděvy, násady a rukojeti k nožům a nářadí, násady na kosy a smetáky (nekovové), koše a košíky (nekovové), krabice a schránky ze dřeva nebo z plastů, pouzdra na šperky, ohrádky pro děti, ošatky, ozdoby nástěnné a pohyblivé, podstavce a stolky na počítače, na sudy, na květináče, rámy na obrazy a na vyšívání, stojany krejčovské a k vystavování zboží, stojany na klobouky, deštníky, časopisy a na střelné zbraně, stojany na odkapávání nádobí, prkénka na maso, zátky a uzávěry včetně těsnicích nekovové, ventily nekovové, zrcadla a vitríny; (21) postřikovače a rozstřikovače na zalévání květin a rostlin, rozprašovače a rozstřikovače na parfémy a voňavky, hubice rozprašovací k hadicím na zalévání, cestovní lahve, polní lahve, bandasky, čutory - cestovní lahve, chladicí a mrazicí lahve, chladicí nádoby, chladicí boxy přenosné neelektrické, síta a sítka pro domácnost, cedníky na čaj s výjimkou cedníků z drahých kovů, čajová vajíčka a čajníky - ne z drahých kovů, čajové soupravy - ne z drahých kovů, kávovary neelektrické, kávové soupravy a konvice na kávu - ne z drahých kovů, překapávače kávy neelektrické, filtry kávové s výjimkou elektrických, cukřenky - ne z drahých kovů, slánky - ne z drahých kovů, souprava kořenek, porcelán, hrnce, rendlíky na smažení, hrnce tlakové s výjimkou elektrických, fritézy s výjimkou elektrických, grily pro použití na pečení, pánve na smažení, kuchyňské nádobí a náčiní s výjimkou nožů, vidliček a lžic - ne z drahých kovů, lopatky na pečivo a dorty, misky a mísy hluboké, naběračky, kuchyňské nálevky, trychtýře, lahve, otvíráky na lahve, vývrtky, struhadla pro domácnost, lisy na česnek - kuchyňské potřeby, kráječe těsta, strojky na výrobu nudlí, mlýnky ruční pro domácnost, mixéry ruční - šejkry, šlehače kuchyňské s výjimkou elektrických, nádoby na zmrzlinu, krabice na jídlo - přesnídávku, termosky na jídlo, schránky na chléb a pečivo, poklopy na nádobí, žejdlíky na pivo, demižóny, podložky na krájení pro použití v kuchyni, podnosy, tácy s výjimkou podnosů z drahých kovů, talíře s výjimkou talířů z drahých kovů, poklice, pokličky, uzávěry na poklice od hrnců, prkénka na krájení chleba, válečky na těsto pro domácnost, sklo ované, křemenné jako polotovar - jiné než pro stavebnictví, výrobky z křišťálového skla, sklo malované, sklo opalinové, sklo opálové, sklo práškové na dekoraci, sklo smaltované, skleněné zátky - uzávěry, vymačkávače ovoce, lisy na ovoce s výjimkou elektrických na domácí použití, držáky na svíce s výjimkou držáků z drahých kovů, držáky na ubrousky s výjimkou držáků z drahých kovů, stojánky na odkládání nožů, stojánky na párátka s výjimkou stojánků z drahých kovů, stojánky na vajíčka s výjimkou stojánků z drahých kovů, stolky otočné servírovací, šrotovníky kuchyňské s výjimkou elektrických, popelnice, dřezy na praní - škopky, výlevky, rukavice pro domácnost, dávkovače aerosolové s výjimkou dávkovačů pro lékařské účely, dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků, dávkovače toaletního papíru, zubní kartáčky, hřebeny, kosmetické náčiní, vodní přístroje na čištění zubů a masáž dásní, dětské vaničky přenosné; (24) balónové textilie, barchet, bavlněné látky, brokát, kapesníky látkové, koupelnové textilie s výjimkou oblečení, ručníky textilní, ubrousky textilní a odličovací, ložní pokrývky a přikrývky, prádlo ložní a stolní pro domácnost, lůžkoviny, prostěradla, povlečení, přikrývky a pokrývky ložní, přikrývky prošívané prachové nebo péřové, spací pytle, potahy na matrace, nábytkové potahy ochranné, okenní záclony, závěsy na dveře, textilní závěsy na stěny, závěsy textilní nebo plastové, prádlo pro domácnost, prádlo ložní a stolní, prádlo vyšívané, prostírání, stolní ubrusy - ne z papíru, podložky na stůl pod sklenice a talíře - prostírání, prostírání anglické kromě papírového, pokrývky na stůl, tapety textilní, textilie netkané, filtrační materiál textilní. (511) 3, 11, 16, 20, 21, 24 (210) O

114 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o., Tyršova 997, Staré Město, 68603, CZ (740) Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O. Box 92), Slušovice, (510) (3) drogerie, parfumerie, kosmetika, přípravky a prostředky prací a bělicí, přípravky k čištění všeho druhu, přípravky k leštění, odmašťování a broušení, avivážní prostředky, mýdla, mýdla tekutá, šampóny vlasové i tělové, pěny a soli do koupelí, čisticí prostředky pro tělo a pleť, pleťové krémy, rtěnky, pudry, řasenky, tužky na obočí, laky na nehty, laky na vlasy, koupelové pěny a další dámské a pánské přípravky kosmetiky a parfumerie v rámci této třídy; (24) textilie, tkaniny a netkané textilie neobsažené v jiných třídách, bytový textil, lůžkoviny, ložní prádlo, ložní pokrývky a přikrývky, polštáře, ložní přehozy, matrace, moskytiéry, záclony, ubrusy, osušky, utěrky, potahy všeho druhu, ručníky, spací pytle, vlajky, vlaječky; (25) obuv, oděvy, pracovní oděvy a obuv v rámci této třídy; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti, zprostředkování obchodních záležitostí; (40) šití oděvů, zejména pracovních oděvů. (511) 3, 24, 25, 26, 35, 40 (210) O (111) (220) (151) SVOD (730) MASARYKOVA UNIVERZITA, Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177, CZ (740) Advokátní kancelář, JUDr. Milan Kyjovský, advokát, Poštovská 8c, P.P. 225, Brno, (510) (9) výpočetní technika, software, data na strojově čitelných nosičích, zejména magnetických a optických, laboratorní přístroje, přístroje a nástroje vědecké, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, přístroje a zařízení pro zpracování dat, informací a obrazových zpráv, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, informační a datové sítě a náhradní díly v rámci této třídy, databáze, databázové produkty, databázové systémy, informace a záznamy v elektronické podobě; (10) zdravotnická technika, zdravotnické prostředky, lékařské přístroje a nástroje, to vše zahrnuté v této třídě; (35) zpracování informací a dat, záznam, přepis, vypracování, vyhledávání, kompilace, systematizace dat a informací, analýza dat a informací, využívání a kompilace matematických a statistických údajů, poskytování informací, zejména statistických; (39) archivace dat a informací; (42) tvorba počítačových dat a počítačových databází, tvorba software, programování a tvorba počítačových systémů pro sběr, zpracování a archivaci informací, vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum, vývoj a návrhy, vypracování odborných analýz, poradenská činnost v oblasti životního prostředí; (44) poradenská činnost v oblasti medicíny a zdravotnické techniky. (511) 9, 10, 35, 39, 42, 44 (210) O (730) MASARYKOVA UNIVERZITA, Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177, CZ (740) Advokátní kancelář, JUDr. Milan Kyjovský, advokát, Poštovská 8c, P.P. 225, Brno, (510) (9) výpočetní technika, software, data na strojově čitelných nosičích, zejména magnetických a optických, laboratorní přístroje, přístroje a nástroje vědecké, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, přístroje a zařízení pro zpracování dat, informací a obrazových zpráv, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, informační a datové sítě a náhradní díly v rámci této třídy, databáze, databázové produkty, databázové systémy, informace a záznamy v elektronické podobě; (10) zdravotnická technika, zdravotnické prostředky, lékařské přístroje a nástroje, to vše zahrnuté v této třídě; (35) zpracování informací a dat, záznam, přepis, vypracování, vyhledávání, kompilace, systematizace dat a informací, analýza dat a informací, využívání a kompilace matematických a statistických údajů, poskytování informací, zejména statistických; (39) archivace dat a informací; (42) tvorba počítačových dat a počítačových databází, tvorba software, programování a tvorba počítačových systémů pro sběr, zpracování a archivaci informací, vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum, vývoj a návrhy, vypracování odborných analýz, poradenská činnost v oblasti životního prostředí; (44) poradenská činnost v oblasti medicíny a zdravotnické techniky. (511) 9, 10, 35, 39, 42, 44 (210) O (111) (220) (151) (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, jako smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené, mražené, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané

115 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, margarín, marmeláda, maso konzervované, masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocnězeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená; (30) popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, kvasnice, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, nápoje čokoládové, kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sojová mouka; (43) restaurace, restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit. (511) 29, 30, 43 (210) O investiční činnost v oblasti občanské i průmyslové výstavby, defektoskopická kontrola kvality. (511) 6, 7, 9, 35, 37, 40, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, 37021, CZ (740) Libor Prokeš, advokát, Na Příkopě 15, Praha 1, (510) (16) periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, zejména noviny, časopisy, knihy, propagační materiály, tiskárenské výrobky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnosti, obchodní informační servis; (39) distribuce tiskovin, zprostředkovatelská činnost v oblasti distribuce tiskovin; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání statistických zpráv a informací, vydávání odborných, vzdělávacích a zábavních zpráv a publikací, zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání tiskovin. (511) 16, 35, 39, 41 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) STAROVAR (730) Sorbi Investments Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, Varšava, PL (740) JUDr. Radka Konečná, Lazarská 1718/3, Praha 1, (510) (32) piva. (511) 32 (210) O (730) Ekorex - Consult, spol. s r.o., Na Lužci 657, Lázně Bohdaneč, 53341, CZ (510) (6) zámečnické výrobky, kovové stavební materiály, kovové stavební konstrukce včetně opláštění a střešní krytiny, kovové zachycovací a sběrné nádrže a jímky pro ekologická stáčiště železničních i silničních cisteren; (7) stroje s mechanickým pohonem, převodové mechanismy a regulátory pro průmyslové účely; (9) měřící a regulační technika, měřiče stavu hladiny tekutin, elektronické systémy a zařízení pro dálkové ovládání a řízení průmyslových procesů, elektrické stroje, přístroje, aparatury a zařízení pro průmyslové účely včetně zabezpečovacích, signalizačních systémů; (35) obchodní a podnikatelské poradenství, management, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu výrobků uvedených ve třídách 6, 7 a 9; (37) provádění pozemních, inženýrských staveb včetně staveb speciálního určení ekologického charakteru, jejich změn, oprav a údržby, demolice budov a staveb, instalace, montáž, opravy a údržba a renovace elektrických i elektronických přístrojů, strojů a zařízení měřící a regulační techniky, jemné mechaniky a systémů pro dálkové ovládání a řízení průmyslových procesů; (40) kovoobrábění, úprava a zpracování kovů, zámečnické služby; (42) poradenská, projektová, inženýrská a (111) (220) (151) ISSS (730) TRIADA spol. s r. o., U Svobodárny 12, Praha 9, 19000, CZ (740) Mgr. Václav Vlk, Sokolovská 22, Praha 8 - Karlín, (510) (38) služby dálkových konferencí, zejména přenášené po Internetu či jinými sdělovacími prostředky; (41) pořádání a řízení pracovních setkání (školení), zejména v oblasti výpočetní techniky a informační techniky, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), organizování a vedení konferencí, vydavatelská a nakladatelská činnost; (42) organizování a pořádání výstav spadajících do této třídy, poradenské služby v oblasti informatiky a výpočetní techniky, zprostředkovatelská činnost v oblasti výpočetní techniky a informační techniky, tvorba počítačových programů, konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky. (511) 38, 41, 42 (210) O

116 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) MUNIS (730) TRIADA spol. s r. o., U Svobodárny 12, Praha 9, 19000, CZ (740) Mgr. Václav Vlk, Sokolovská 22, Praha 8, (510) (9) software, hardware, sítě výpočetní techniky a jejich jednotlivé části, součásti i náhradní díly, počítače, periferní jednotky, tiskárny, monitory, výrobky výpočetní techniky a informační techniky; (38) služby dálkových konferencí, zejména přenášené po internetu či jinými sdělovacími prostředky; (41) pořádání a řízení pracovních setkání (školení), zejména v oblasti výpočetní techniky a informační techniky, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), organizování a vedení konferencí, vydavatelská a nakladatelská činnost; (42) organizování a pořádání výstav spadajících do této třídy, poradenské služby v oblasti informatiky a výpočetní techniky, zprostředkovatelská činnost v oblasti výpočetní techniky a informační techniky, tvorba počítačových programů, konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky. (511) 9, 38, 41, 42 (210) O (511) 12, 35, 37, 40, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) ASOCIACE VÝROBCŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ ČR z.s., Na Brně 1955, Hradec Králové, 50006, CZ (740) Mgr. Pavel Vidura, advokát, Solná 1472/5, Ostrava, (510) (15) hudební nástroje. (511) 15 (210) O (730) Petr Voznica, Zachova 10, Brno, 60200, CZ (740) Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (510) (25) oděvy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti v oblasti textilních výrobků. (511) 25, 35 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) NEXXUS (730) Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 07632, NJ, US (740) Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 1216/46, Praha 1, (510) (3) šampóny na vlasy, kondicionéry na vlasy, spreje na vlasy a barvy na vlasy; (5) vitamíny a léčivé doplňky stravy. (511) 3, 5 (210) O (111) (220) (151) Dobrý rok (730) OXALIS, spol. s r.o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, medicinální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce,zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O (730) ALFIMEX, s.r.o., Kutnohorská 369, Praha 10, 10900, CZ (510) (12) automobily, jejich díly a součásti; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (37) opravy silničních vozidel, opravy pracovních strojů; (40) povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; (42) činnost technických poradců v oblasti strojírenství. (111) (220) (151) Sněhová královna (730) OXALIS, spol. s r.o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, medicinální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce,zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O

117 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) Vánoční dobroty (730) OXALIS, spol. s r.o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, medicinální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce,zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) IS-127 P (730) GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, České Budějovice, 37067, CZ (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, dialyzační soupravy, infúzní soupravy, soupravy pro enterární výživu, transfúzní soupravy, odběrové soupravy, transfúzní soupravy pro krevní vaky, převodové soupravy pro zavádění jakéhokoli média do těla nebo z těla pacienta, jejich příslušenství, součásti a náhradní díly. (511) 10 (210) O (111) (220) (151) (730) MORA MORAVIA, s.r.o., Nádražní 50, Mariánské Údolí, Hlubočky, 78366, CZ (740) Ing. Petr Soukup, patentový a známkový zástupce, Vídeňská 8, Olomouc, (510) (7) pračky bubnové, vířivé a automatické, myčky na nádobí; (11) zařízení a výrobky pro vaření, pečení, smažení, topení, ohřívání, chlazení, větrání, úpravu vzduchu, úpravu a rozvod vody, zařízení na výrobu páry, vše pro kuchyňské i průmyslové účely a pro všechny druhy paliv, a to včetně náhradních dílů a příslušenství, například kamna, pece, plynové, elektrické a kombinované sporáky, sporáky na tuhá paliva, vařidlové desky, trouby, grily, plynové kotle, průtokové ohřívače vody, elektrické vyhřívané zásobníky vody, plynová a elektrická topidla, odsavače par, mikrovlnné trouby, topinkovače, ledničky, mrazničky, chladničky; (21) drobné přenosné výrobky, nástroje a nádoby na vaření, pečení, smažení, topení, ohřívání, chlazení, na výrobu páry, a to včetně náhradních dílů a příslušenství, vše pro kuchyňské účely a spadající do této třídy; (37) montáž, servis, oprava a údržba zařízení, výrobků a nástrojů uvedených ve tř. 7, 11 a 21; (42) výzkum, vývoj, projekce, konstrukce a poradenská činnost v oblasti zařízení a výrobků uvedených ve tř. 7, 11 a 21. (511) 7, 11, 21, 37, 42 (210) O (730) Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306, CZ (510) (35) styk s veřejností; (41) knihovny, vydávání knih, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizování a vedení sympozií; (42) chemické analýzy, chemický výzkum, inženýrské práce (expertizy), meteorologické informace, předpovědi počasí, meteorologické služby, výzkum fyzikální, poradenství v ochraně životního prostředí. (511) 35, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) Karel Plíhal (730) Plíhal Karel, Hliněná 956/2, Říčany, 25101, CZ (740) BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1 - Nové Město, (510) (9) nosiče informací v rámci tř. 9, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy v elektronické podobě, informace a data a databáze a informační produkty na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, knihy v elektronické podobě; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie, plakáty, pohledy, kalendáře, samolepky, obtisky, papírové a umělohmotné tašky, tužky, pera a pastelky, papírové obaly všeho druhu, ubrousky a ubrusy, tácky, papírové vlajky, čepice a stínítka, informační a reklamní produkty v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, písmena pro tiskárny, štočky, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (35) umělecká agentura, reklamní, inzertní a propagační služby, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, rozšiřování prospektů, letáků a plakátů, reklama plakátová, venkovní reklama, vylepování plakátů, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, příprava inzertních sloupků, reklamní materiály (zasílání) zákazníkům, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování vzorků (zboží), marketingové studie, reklamní texty, aranžování výkladů, průzkum trhu, vedení kartoték v počítači, obchodní nebo podnikatelské informace, průzkum veřejného mínění, pronájem reklamních ploch, obchodní reklama (pro třetí osoby), zpracování textů, inzerce poštou, systemizace informací do počítačových databází, reklama on-line v počítačové síti, data (vyhledávání) v počítačových souborech (pro třetí osoby), komerční využití Internetu, marketing, průzkum a analýza trhu, organizování výstav a veletrhů ke komerčním a obchodním účelům, reprografické práce; (38) tvorba televizních pořadů a vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, výměna zpráv, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím

118 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejm. Internetu, pomocí satelitů, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, poradenství v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací, informační služby v oblasti telekomunikací, poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů; (41) filmový klub - výchovně zábavné klubové služby, filmová představení, provozování kinosálu, hudební, divadelní a taneční klub, služby umělecké agentury, zprostředkování a organizování vystoupení umělců, zvláště koncertů a parties, hudebních přehlídek a festivalů, divadelních představení, výstav, vernisáží a módních přehlídek pro kulturní nebo vzdělávací účely, vystoupení tanečníků a tanečních skupin, světelných show a ohňostrojů, organizování uměleckých besed a workshopů, organizování sportovních, vzdělávacích a zábavních soutěží, organizování kurzů tance, tvorba a vydavatelství zvukových, obrazových a zvukově obrazových snímků na nosičích všeho druhu, komponování dokumentárních a kulturních programů a pořadů, i pro jejich šíření v masmédiích, včetně sítě Internet, pronajímání sálu pro kulturní akce, pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, jiné kulturní, zábavní, vzdělávací a sportovní aktivity, poradenské a konzultační služby v oblasti kultury, vzdělávání a zábavy, výroba šíření audiovizuálních děl, televizní zpravodajství, TV produkce a filmová produkce, tvorba televizních programů a pořadů, tvorba audiovizuálních programů, organizační zabezpečování televizního vysílání, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace a provozování společenských a kulturních akcí, her, soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, provozování tělovýchovných zařízení, půjčování zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, ediční a publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů; (42) návrhářská, designérská, aranžérská a výtvarná činnost, hosting webových stránek, umisťování webových stránek, tvorba WWW stránek, zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti informatiky, pronájem přístupu do počítačových databází, návrh programového vybavení, aktualizace programového vybavení, údržba programového vybavení, programování počítačů, podpora rozvoje komerčního využití Internetu i jiných počítačových, datových a komunikačních sítí, vyhledávací služby, tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného software a hardware, know-how pro oblast elektronického obchodování a informačních technologií, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, tvorba interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, tvorba počítačových animací a vizualizací, tvorba programových projektů. (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) RPG INDUSTRIES (730) RPG Industries Limited, Anemomylos Building, 4th Floor, Michail Karaoli 8, 1095 Nicosia, CY (740) Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Dana Jacková, advokátka, Jungmannova 745/24, Praha 1, (510) (35) obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, styk s veřejností, pomoc při řízení obchodních nebo průmyslových podniků, obchodní průzkum, marketing, oceňování a odhady v oblasti podnikání, odborné obchodní poradenství, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a podnikání; (36) finanční analýzy a informace, finanční poradenství, kapitálové investice, kauce a záruky, poradenské služby v oblasti pojišťovnictví, správa majetku, správa a pronájem nemovitostí. (511) 35, 36 (210) O (111) (220) (151) RPG ADVISORS (730) RPG Industries Limited, Anemomylos Building, 4th Floor, Michail Karaoli 8, 1095 Nicosia, CY (740) Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Dana Jacková, advokátka, Jungmannova 745/24, Praha 1, (510) (35) obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, styk s veřejností, pomoc při řízení obchodních nebo průmyslových podniků, obchodní průzkum, marketing, oceňování a odhady v oblasti podnikání, odborné obchodní poradenství, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a podnikání; (36) finanční analýzy a informace, finanční poradenství, kapitálové investice, kauce a záruky, poradenské služby v oblasti pojišťovnictví, správa majetku, správa a pronájem nemovitostí. (511) 35, 36 (210) O (111) (220) (151) PONCA (730) PONCA spol. s r. o., Drahobejlova 34/1142, Praha 9, 19000, CZ (740) Mgr. Václav Vlk, Sokolovská 22, Praha 8, (510) (9) software, hardware, sítě výpočetní techniky a jejich jednotlivé části, součásti i náhradní díly, počítače, periferní jednotky, tiskárny, monitory, výrobky výpočetní techniky a informační techniky; (16) manuály, příručky, zejména k software a hardware; (20) nábytek; (35) projekty, zejména organizační, informační z oblasti výpočetní techniky, informační systémy, zprostředkovatelská činnost, zejména v oblasti výpočetní techniky a informační techniky, akviziční činnost; (37) servisní činnost, zejména v oblasti výpočetní techniky; (41) školící činnost, zejména v oblasti výpočetní techniky a informační techniky; (42) konzultační činnost, zejména v oblasti výpočetní a informační techniky. (511) 9, 16, 20, 35, 37, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) FLING (730) Vítězslav Struček - VISTO, Riegrova 793, Teplice, 41501, CZ (740) Mgr. Jitka Vejražková, patentový zástupce, Podkovářská 6, Praha 9, (510) (18) batohy a tlumoky, vaky - v rámci této třídy, sportovní tašky, batohy, imitace kůže, kabelky, klíčenky - v rámci této třídy, obaly na oděvy (cestovní), kožená pouzdra, peněženky, kožené tašky, torby, kabely, cestovní tašky, kufry, deštníky, slunečníky, řemeny - v rámci této třídy; (25) sportovní obuv všeho druhu, včetně náhradních podrážek, podešví, podpatků, protiskluzové přípravky pro obuv, kolíky a hřeby určené pro sportovní obuv, sportovní obuv určená pro volný čas, vložky do bot, obuv, oděvy určené pro sport a volný čas, bundy, bundy sportovní s kapucí, kombinézy sportovní, trika, polokošile, mikiny, tepláky, sportovní soupravy a dresy, šortky, legíny, kamaše na boty, oděvy pletené, oděvy nepromokavé, plavky, větrovky, tílka, pulovry, vesty, opasky, šle, prádlo (osobní spodní), ponožky, oděvní doplňky - čelenky, pásky absorbující pot, šály, šátky, pokrývky hlavy, rukavice; (28) sportovní potřeby všeho druhu, potřeby pro sportovní hry a sportovní nářadí určené pro volný čas, rekondici a regeneraci v rámci této třídy, včetně nářadí pro letní a zimní sporty, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení, sportovní trenažéry, hry, hry stolní a do místnosti, hry plážové a do bazénu, hračky, biliardové stoly, rybářské potřeby, lukostřelecké náčiní, bazény plavecké včetně dětských a nafukovacích, zahrnuté v této třídě, ploutve pro plavání, brusle, hokejové puky, sportovní hole, čepele, sportovní ochranná výstroj - chrániče, míče, lyže, lyže vodní, surfovací, surfovací prkna, potřeby pro míčové sporty, tenisové rakety, závěsné kluzáky, snowboardy, skateboardy, sáňky, hry a hračky v rámci této třídy. (511) 18, 25, 28 (210) O

119 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) Blue Style k.s., Jindřišská 873/27, Praha 1, 11000, CZ (740) Mgr. Michal Hanzlík, advokát, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, Nusle, (510) (35) obchodní administrativa, kancelářské práce; (39) doprava; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. (511) 35, 39, 41, 43 (210) O (111) (220) (151) (730) Pokorný Jiří Ing., Hamry nad Sázavou 215, Žďár nad Sázavou, 59101, CZ (740) Ing. Radmila Baumová, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, (510) (16) papír a výrobky z papíru, zejména tiskoviny, tiskopisy, periodické a neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty, prospekty, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru v rámci této třídy; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu včetně zprostředkování obchodních záležitostí, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, rozšiřování reklamních a inzertních materiálů - periodických a neperiodických tiskovin, zejména novin, časopisů, prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, brožur v tištěné podobě a na nosných médiích a po elektronické síti Internet, odborné poradenství v oblasti propagace a reklamy, poskytování on-line obchodních a reklamních informací, zejména prostřednictvím sítě Internet, obchodní jednatelství, poradenství odborné obchodní, poradenství podnikové a obchodní management; (41) činnost vyučovací, výchovná, vzdělávací a zábavní včetně pořádání specializačních doškolovacích kurzů, sympozií a konferencí, doprovodné výstavy, organizování výstav a veletrhů ke vzdělávacím, kulturním, výchovným a zábavním účelům, nakladatelská a vydavatelská činnost periodických a neperiodických publikací včetně katalogů v tištěné podobě a prostřednictvím sítě Internet, distribuční a půjčovní činnost, spadající do této třídy. (511) 16, 35, 41 (210) O (730) Blue Style k.s., Jindřišská 873/27, Praha 1, 11000, CZ (740) Mgr. Michal Hanzlík, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, Nusle, (510) (35) obchodní administrativa, kancelářské práce; (39) doprava; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. (511) 35, 39, 41, 43 (210) O (111) (220) (151) (730) Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice, 69142, CZ (740) Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (510) (9) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 9, zejména obrazu a zvuku, elektronické publikace; (16) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 16, tiskoviny a polygrafické výrobky, například katalogy, prospekty, informační brožury a letáky; (33) alkoholické nápoje v rozsahu třídy 33, zejména vína; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, organizování komerčních výstav, soutěží a přehlídek; (38) šíření informací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, zejména v oblasti vína a produktů z vína, např. Internetem, kabelovými, bezdrátovými a satelitními sítěmi; (41) výchova, vzdělávání, zábava,

120 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) zvláště v oblasti degustace a hodnocení vín, organizování soutěží, výstav a přehlídek nekomerčního charakteru, podpora vzdělávání; (42) expertní a poradenské služby a činnost v oblasti hodnocení a klasifikace vín. (511) 9, 16, 33, 35, 38, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) ADRIALAND (730) ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, Brno, 60200, CZ (740) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (510) (39) doprava, organizování cest, informace o dopravě, rezervace, provozování cestovní kanceláře, poradenská činnost v oblasti cestovního ruchu; (41) organizování prohlídek muzeí, kulturních sbírek, knihoven, zámků, hradů a kulturních ústavů, návštěv divadel, koncertů, kin, všech kulturních, zábavných a sportovních podniků, organizování konferencí, kongresů, sympozií, seminářů, předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, obstarávání tlumočníků a překladatelů, organizování výstav a veletrhů ke kulturním účelům; (43) služby zajišťující stravování, ubytování zahraniční i tuzemské, rezervace ubytování. (511) 39, 41, 43 (210) O (511) 9, 35, 38, 41 (210) O (111) (220) (151) BREEZE (730) Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, PA, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, (510) (5) lékařská diagnostická činidla pro analýzu tělních tekutin; (10) lékařské diagnostické přístroje pro analýzu tělních tekutin, měření krevního cukru, autolanceta (lancing devices), lancety. (511) 5, 10 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) ANAKAN (730) Kasal Radan, Nušlova 2258/2, Praha 5 - Stodůlky, 15800, CZ (510) (9) software všeho druhu včetně software speciálního; (37) instalační servisní služby v oblasti počítačového hardware; (42) tvorba počítačového software - programování počítačů, zhotovování software všeho druhu na zakázku, výzkum, vývoj a projektování software, pronájem software, poradenství a konzultace v oblasti hardware a software, instalační a servisní služby v oblasti počítačového software. (511) 9, 37, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) Barrandov postprodukce a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, Hlubočepy, 15200, CZ (510) (9) audiovizuální nosiče, audiovizuální technika, audiovizuální technologie, přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku/obrazu, přístroje spojové, filmové, fotografické, optické a telekomunikační, přístroje pro zpracování informací, počítače, software, přístroje pro rozhlasové, televizní a satelitní vysílání, veškeré nosiče informací v rozsahu třídy 9, včetně audiovizuálních děl; (35) reklamní, inzertní, agenturní a propagační činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (38) služby v oblasti telekomunikací, televizní vysílání, šíření informací, audiovizuálních děl prostřednictvím veřejných datových sítí; (41) vydavatelství a nakladatelství, agenturní činnost v oblasti kultury, výroba a šíření audiovizuálních děl. (730) Pražák Martin Mgr., Krajinská 33/5, České Budějovice, 37001, CZ Aubrecht Tomáš Ing., Hosínská 336, Borek, 37367, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (5) výrobky dietetické pro léčebné účely, potraviny pro děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata a nemocné, potravinové přípravky a doplňky všeho druhu (tonika), jako posilující poživatiny, vitamínové přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s léčebnými účinky obsahující biochemické katalyzátory, zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a nemocné, vše výše uvedené určené k léčebným účelům, výrobky zvěrolékařské, farmaceutické a zdravotnické v rámci této třídy; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, výrobky na bázi brambor, jako bramborové lupínky, oleje a tuky jedlé, ovocné dřeně; (30) oplatky, cukrovinky, včetně gumových (žvýkací guma, ne pro lékařské účely) a esencí pro cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu jako dorty, koláče, marcipán, pečivo jemné, perníky, medovníky, suchary, zákusky, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky (masové), koření, zmrzlina, led pro osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku, bramborová kaše v prášku, bramborové krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro přípravu knedlíků; (32) piva všeho druhu, nápoje iontové, vody minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv. (511) 5, 29, 30, 32 (210) O

121 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (730) Pražák Martin Mgr., Krajinská 33/5, České Budějovice, 37001, CZ Aubrecht Tomáš Ing., Hosínská 336, Borek, 37367, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (5) výrobky dietetické pro léčebné účely, potraviny pro děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata a nemocné, potravinové přípravky a doplňky všeho druhu (tonika), jako posilující poživatiny, vitamínové přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s léčebnými účinky obsahující biochemické katalyzátory, zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a nemocné, vše výše uvedené určené k léčebným účelům, výrobky zvěrolékařské, farmaceutické a zdravotnické v rámci této třídy; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, výrobky na bázi brambor, jako bramborové lupínky, oleje a tuky jedlé, ovocné dřeně; (30) oplatky, cukrovinky, včetně gumových (žvýkací guma, ne pro lékařské účely) a esencí pro cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu jako dorty, koláče, marcipán, pečivo jemné, perníky, medovníky, suchary, zákusky, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky (masové), koření, zmrzlina, led pro osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku, bramborová kaše v prášku, bramborové krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro přípravu knedlíků; (32) piva všeho druhu, nápoje iontové, vody minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv. (511) 5, 29, 30, 32 (210) O (111) (220) (151) (511) 16, 42, 44 (210) O (111) (220) (151) Hawaii Cocktail (730) OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, mediciální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce, zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O (111) (220) (151) Malý Buddha (730) OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, mediciální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce, zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O (111) (220) (151) AM LICOTHERM (730) AGROMECHANIKA v.o.s., Netolická 414, Lhenice, 38402, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (9) měřicí a regulační technika pro topení a rozvod vody, automatické regulátory teploty, automatické a časové vypínače, elektrické vodiče a spojky elektrického vedení, elektrická spínací a přepínací zařízení, elektrické rozvodné skříně a rozvaděče nízkého napětí, pojistky elektrického vedení, přístroje na dálkové ovládání, přístroje na kontrolu tepla; (11) zařízení pro rozvod a ohřev vody, zařízení pro rozvod a přenos tepla, kotle všeho druhu, včetně jejich vybavení a doplňků jako jsou regulátory, regulační prvky, expansometry, regenerátory tepla; (37) montáž, instalace a opravy topných systémů. (511) 9, 11, 37 (210) O (111) (220) (151) FLEET GROUP (730) The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 East Market Street, Akron, OH, US (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (35) služby značkových prodejen (maloobchod); (37) opravy. (511) 35, 37 (210) O (730) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, CT, US (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák jr. Ph.D., LL.M., advokát, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (510) (16) tiskoviny, zejména brožury, prospekty, letáky, informační bulletiny související s lékařským studiem a výzkumem farmaceutických přípravků; (42) lékařský a vědecký výzkum, zejména provádění klinických testů farmaceutických přípravků; (44) poskytování informací o účinnosti farmaceutických přípravků na odvyknutí kouření.

122 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) VELOS, výrobní družstvo, Doly 272, Nový Hrádek, 54922, CZ (510) (12) vozidla, dopravní prostředky, kovové díly pro jízdní kola s leštěným povrchem nebo s barevnou úpravou kamaxitem; (20) nábytek, zrcadla, kovový nábytek a jeho části s povrchovou úpravou barevným kamaxitem; (21) náčiní a nádoby pro domácnost, kuchyně i koupelny, koupelnové doplňky z kovu s povrchovou úpravou barevným kamaxitem; (40) zpracování materiálů, mechanické obrábění a tvarování kovových dílů, včetně jejich povrchové úpravy barevným kamaxitem. (511) 12, 20, 21, 40 (210) O (111) (220) (151) FOR YOU (730) IVT IMUNO, s.r.o., Pavlovická 12/59, Olomouc-Pavlovičky, 77200, CZ (740) Ing. Petr Soukup, patentový a známkový zástupce, Vídeňská 8, Olomouc, (510) (5) diagnostické prostředky na bázi monoklonálních a polyklonálních protilátek, diagnostika pro imunohematologická a koagulační vyšetření, pro zdravotnictví, jako jsou monoklonální a pofyklonální diagnostika pro určování krevních skupin, imunoglobulinů, složek komplementu a reagencie pro koagulační vyšetření, diagnostika pro stanovení hormonů, prostředky pro laboratorní vyšetření na molekulární úrovni, reagencie pro diagnostické postupy molekulární biologie, přípravky pro biologické a medicínské laboratoře, jako jsou diagnostické soupravy, protilátky, séra, krevní deriváty, organické a anorganické reagencie pro analytické laboratoře, in vitro diagnostické prostředky. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) SARTAWIN (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, (510) (5) farmaceutické výrobky. (511) 5 (210) O (730) Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 07632, NJ, US (740) Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 1216/46, Praha 1, (510) (3) šampóny na vlasy, kondicionéry na vlasy, spreje na vlasy a barvy na vlasy; (5) vitamíny a léčivé doplňky stravy. (511) 3, 5 (210) O (111) (220) (151) (730) Základní škola a Mateřská škola J.Š.Baara, Jírovcova 1793/9a, České Budějovice, 37001, CZ (740) Advokátní kancelář JUDr. Nádravský & syn, JUDr. Jan Nádravský, Rudolfovská 88, České Budějovice, (510) (41) folklórní soubor, který poskytuje při kulturních akcích zábavu prezentováním tance, zpěvu a hudebních produkcí. (511) 41 (210) O (111) (220) (151) WINFINAS (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, (510) (5) farmaceutické výrobky. (511) 5 (210) O

123 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) profily z plechu, protlačované profily, stavební materiál z válcovaného a litého kovu, řetězy (s výjimkou hracích řetězů pro vozidla), jiné výrobky z kovu (nikoli z drahých kovů) neobsažené v jiných třídách; (7) stroje a obráběcí stroje, jednoúčelové stroje na zakázku; (40) zámečnické práce na zakázku, zpracování kovů laserem a metodou NIBL, zpracování kovů a kovových plechů tvářením, obráběním, řezáním, zušlechťováním, zpracování dřevaobráběním, řezáním, ohýbáním. (511) 2, 6, 7, 40 (210) O (111) (220) (151) (730) Barvy a laky Hostivař a. s., Průmyslová 11, Praha 10 - Hostivař, 10219, CZ (740) RNDr. Marek Moša, Ph.D.,patentový zástupce, Mečeříž 213, Mečeříž, (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a zemědělství, tmely spadající do této třídy, lepidla jiná než kancelářská a než pro domácnost, silikáty, zejména pro povrchovou úpravu, nerostné suroviny pro chemickou výrobu (bez uhlí a ropy), leštící a impregnační prostředky, též k použití na auta, plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty, plastické hmoty -syntetické pryskyřice, chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a chemické pomocné materiály pro průmyslové užití, rozpouštědla pro fermeže a laky; (2) nátěrové hmoty (zejména barvy) a pomocné nátěrové přípravky, barvy tiskové, mořidla na kůže a dřevo, barviva, malířské nátěry, laky, lazury, materiály chemické pro povrchovou úpravu zařazené v této třídě, pryskyřice přírodní v surovém stavu, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty pro různé užití, barvy práškové a plniva, tmely zařazené v této třídě, nástřikové hmoty na omítky, dřevo, beton a kovy s obsahem barviv, kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry, tiskaře a umělce, fermeže, ředidla pro barvy a laky, ochranné přípravky proti korozi a deteriorizaci dřeva; (35) organizační poradenství při řízení podniku, zejména v oblasti výroby a vývoje nátěrových hmot, poskytování informací a poradenství v oboru prodeje nátěrových hmot a tiskových barev, obchodní administrativa, obchodní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, služby velkoobchodního prodeje, činnost reklamní, propagační a inzertní i prostřednictvím internetu, zprostředkování obchodu, marketing, propagační a nabídkové materiály - tvorba, vydávání reklamních textů a tiskovin, průzkum a analýzy trhů, kopírování dokumentů, distribuce zboží k reklamním účelům, výběrová řízení na dodávky medií a služeb, shromažďování a poskytování obchodních informací a informačních produktů reklamního charakteru. (511) 1, 2, 35 (210) O (111) (220) (151) MRB (730) MRB Sazovice, spol. s r.o., Sazovice 191, 76301, CZ (740) Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O. Box 92), Slušovice, (510) (2) barvy, laky, y, fermeže, nátěrové laky, ředidla do nátěrových látek, barev a laků, tmely zařazené do tř. 2, barviva, mořidla, ochranné prostředky proti rzi kovů a hnilobě dřeva, práškové nátěrové látky, práškové barvy, impregnační prostředky na dřevo a na beton, mořidla na dřevo, elektroforézní nátěrové látky, aditiva pro nátěrové hmoty; (6) konstrukce kovové, zejména konstrukce stavební pro instalaci mobilních nebo stacionárních technologických zařízení pro zemědělství a pro potravinářství, kovové konstrukce sil, zásobníků a dopravníků, kovové konstrukce střech a nadstřešení, kovové stavební materiály, zámečnické výrobky a potřeby, atypické zámečnické výrobky, kování stavební i nábytkové, okna, dveře a zárubně z kovu, bezpečnostní a protipožární pancéřové dveře a okna, klempířské výrobky a potřeby kovové, hřebíky, šrouby, vruty, matice, podložky, litinové sloupky, litinové mříže a jiné litinové stavební prvky a doplňky, trezory, kovové skříně a schránky, kovové výrobky jako rámy, trámy, mříže, žebříky, dveře, okna, ohýbané (730) BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ, Petrov 269/8, Brno-město, 60143, CZ (740) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, (510) (1) chemické výrobky pro průmyslové účely a pro vědu, chemické přípravky pro výrobu barev, pro použití ve fotografii, farmaceutické konzervační přípravky, celulóza a celulózové deriváty, nemrznoucí látky, odbarvovací přípravky pro průmyslové účely, výrobky chemické všeobecného charakteru, chemické výrobky pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, přípravky na ochranu rostlin, plastické hmoty v surovém stavu, plastické hmoty jako suroviny, lepidla pro průmyslové účely, PVC ve formě granulí, půdní hnojiva umělá, pryskyřice umělé, katalyzátory, technické plyny, topné plyny, pojidla pro průmysl, pojiva pro slévárny, dlaždice a do betonu, alkohol syntetický, polotovary a odpady chemických výrob; (2) barvy v rozsahu tř. 2, laky v rozsahu tř. 2, antikorozní přípravky, barviva v rozsahu tř. 2, prostředky pro ochranu dřeva a kovu, mořidla v rozsahu tř. 2, práškové kovy a fólie pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce, kalafuna, sklenářský tmel, ředidla pro barvy a laky, saze jako barvivo, šelak; (3) výrobky kosmetické a voňavkářské, bylinné kosmetické přípravky, mýdla včetně mýdel medicinálních, parfumerie, vonné oleje, krémy, mléka, gely, emulze, vody a deodoranty, pro osobní potřebu, toaletní přípravky, vlasové a ústní vody, pasty, prášky a vodičky pro čištění a ošetřování rukou a vlasů, např. kondicionéry, pomády, tužidla, spreje, laky, prostředky pro ošetřování pokožky, např. krémy na a po opalování, masážní krémy a emulze, regenerační krémy a vody, prací a bělicí přípravky, např. prášky a aviváže, přípravky bytové chemie pro čištění, leštění, odmašťování, broušení, např. prášky, pasty, gely a saponáty na nádobí, vany, dřezy, smalt, sporáky, nábytek, koberce a podlahy, mycí prostředky pro toaletní účely, např. mýdla tuhá i tekutá, prášky a gely na ruce, čisticí přípravky, lešticí přípravky, odmašťovací přípravky, brousicí prostředky, přípravky na odstraňování nátěrů, barev a laků, barviva toaletní, barviva na vlasy, bělicí a čisticí přípravky na kůži, bělicí přípravky na prádlo; (4) benzin, palivové brikety, dřevěné uhlí, knoty, konzervační oleje a tuky pro průmyslové účely, líh na pálení, mazací oleje a tuky, nafta, topný olej, motorový olej, paliva, pohonné látky, palivové dřevo, parafin, podpalovače, uhlí, grafit pro mazání, mazadla na obuv, plyny palivové, vosk včelí, podpalovače; (5) léčiva, drogy a lékárnické výrobky, farmaceutické přípravky humánní a veterinární, chemické přípravky pro farmaceutické, lékařské, zvěrolékařské účely, chemicko-farmaceutické přípravky, organopreparáty, očkovací látky, séra a výrobky z krve, výrobky baktericidní, fungicidní, insekticidní, dezinfekční přípravky, přípravky proti nákaze, antiparazitní látky, zubní amalgámy a cementy, zubní brusné prostředky, zubní laky, porcelán pro zubní protézy, náplasti pro lékařské účely, zdravotnické a chirurgické gázy a obvazy, repelentní přípravky, bylinné čaje, výrobky diabetické, dietetické a potravinové doplňky v tuhém i tekutém stavu, např. kapky, tablety, kapsle a tobolky pro posílení imunity organizmu, vše

124 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) pro léčebné účely, vitamínové přípravky, léčivé byliny a jejich výtažky, speciální sirupy a žvýkačky, vše pro léčivé účely, diabetické a dietetické přípravky, komponenty pro nápojářský průmysl, vitamínové nápoje včetně práškových, strojené minerální vody a vody termální, vše pro léčebné účely, jedy, hygienické výrobky pro léčebné účely a osobní hygienu kromě toaletních potřeb, hygienické vložky, plyny pro zdravotnické účely, lékařský benzin, desinfekční prostředky, prostředky k ničení plevele, k hubení živočišných škůdců, pesticidy, herbicidy, insekticidy; (6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu, jejich slitiny, alobal, armatury kovové do betonu, armatury pro potrubí, kovové potrubí, barely kovové, bazény kovové, bedny na nářadí kovové, řetězy, dráty, drátěné pletivo, kovové dveře, kování dveří a oken, kovové rámy dveří a oken, železářské zboží, hřebíky, lana kovová, kovadliny, kování pro nábytek, kovové zboží, kovová střešní krytina, šrouby, matice, nýty, plechy, okapní žlaby a roury, pájky, skoby, kramle, vrata, vruty, podložky, výztuže, žebříky, bezpečnostní zámky všeho druhu, stavební vložkové systémy a mechanická zamykací zařízení pro motorová vozidla, zejména zámky pro uzamykání řadicí páky a jiných pohyblivých částí automobilu, vše ve třídě 6; (7) alternátory, stříkací pistole, brusky, čerpadla, generátory, elektromotory, el. mlýnky, frézky, vysavače prachu, hevery, hoblovky, kompresory, dynama, karburátory, kladkostroje, obráběcí stroje, kuchyňské stroje, elektrické, lisy, ložiska, mandly, mechanické ruční nářadí a nástroje, míchačky, myčky na nádobí, nástroje (části strojů), pily, pluhy, pračky, sekačky na trávu, svařovací stroje, šicí stroje, šrotovníky, vrtačky; (8) brousky, brusy, holicí čepelky, česáčky na ovoce, depilační přístroje, diamanty pro sklenáře, dláta, frézy, hevery ruční, závitové hlavy, hmoždíře, hoblíky, holicí soupravy, holicí strojky, hrábě, vytahováky hřebíků, zařízení pro hubení rostlinných škůdců, hustilky pneumatik, pilníky, kapesní nože, kladiva, kleště, klíče maticové, vrtáky, otevírače konzerv, kosy, kráječe, krumpáče, lopaty, louskáčky na ořechy, pily, lžíce, špachtle, motyčky, naběračky, nástroje a nářadí s ručním pohonem, nebozezy, necesery na holicí potřeby, nože, příbory, nůžky, zahradnické nůžky, obloukové pily, ocílky, palice, pinzety, ruční pistole na vytlačování tmelu, pohrabáče, pořízy, průbojníky, rašple, rýče, řezné nástroje, sekery, srpy, ruční mlýnky, svěráky, škrabky, šroubováky, vidle, vrtáky, ruční vrtačky, výhrubníky, výstružníky, zahradnické nářadí ruční, závitníky, zednické lžíce; (9) přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním účelům, elektrická zařízení a přístroje, rozvaděče, přístroje a zařízení k měření s výjimkou chronometrických přístrojů, přístroje a zařízení pro signalizování, regulování, záchranné přístroje, přístroje a zařízení pro přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu, pro přenos impulsů a dat, slaboproudé telekomunikační zařízení, technické skleněné zboží, software, nabíječky, akumulátory, akustická a světelná poplachová zařízení, měřicí přístroje, ampérmetry, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojúhelníky, autorádia, barometry, baterie, brýle, pouzdra na brýle, buzoly, bzučáky, čočky, dalekohledy, požární hlásiče, diapozitivy, promítací přístroje, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky, disky nahrané, disky optické, dozimetry, elektrické dráty, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, elektrické dveřní zvonky, elektrické kabely, elektrické spojky, svorky a konektory, elektrické svařovací přístroje, elektrické zařízení pro vábení a ničení hmyzu, elektricky vyhřívané vlasové natáčky, elektrody svářecí, elektromotory, expozimetry, faxy, filmové kamery, filmy exponované, fotografické filtry, fotoaparáty, gramofonové desky, gramofony, hasicí přístroje, hvězdářské dalekohledy, jističe, pojistky, kalkulačky, kapesní svítilny, kondenzátory, kopírovací stroje, kosmetické stroje elektrické, kruhy plovací, kukátka, laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy, lihoměry, magnetické nosiče dat, magnetofony, ochranné masky, matematické přístroje, megafony, měřicí přístroje, měřidla, mikrofony, mikroskopy, neprůstřelné vesty, nosiče dat spadající do této třídy, ochranné obleky a obuv, ochranné přilby, ochranné rukavice, ochranné štíty na obličej, olovnice, programy pro počítače, optické výrobky, plátna promítací, plotry, plovací pásy a vesty, počítače, počítačové periferie, vypínače, audio a video přijímače, přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku či obrazu, telefony, radary, radia, spínače, stativy, teploměry, váhy, videotelefony, zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky, závaží, záznamník telefonní, optická zrcadla, zvětšovací přístroje, žárovky (spadající do této třídy); (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské, speciální nábytek pro tyto obory, výrobky z plastů určené pro zdravotnictví, lékařské potřeby, zejména lékařské rukavice, roušky, podložky pro nemocniční lůžka, prostěradla, umělé údy, oči, zuby a protézy, ortézy, speciální oděvy pro lékaře a operační sály, zdravotnické pomůcky a výrobky z gumy, elektricky vyhřívané podušky, speciální lékařské vaky, podušky a polštářky, přístroje pro tělesná cvičení lékařská, ortopedická nebo chirurgická, masážní přístroje včetně přístrojů pro estetické masáže a pěstění těla a obličeje a přístrojů terapeutických a vibračních, bandáže, berle, dudlíky, dětské lahve, pomůcky pro kojení, kondomy, masážní přístroje, elastické punčochy, chirurgické rukavice, teploměry, matrace nafukovací pro lékařské účely, matrace porodnické; ( 11) akvarijní přístroje na vytápění a čištění, baterie vodovodní, baterky, bidety, bojlery, topné články, dřezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektricky vyhřívané podušky a přikrývky, filtry na pitnou vodu fontány, fritézy, grily, chladicí stroje, zařízení pro chlazení, sušení, větrání, chladničky, jogurtovače elektrické, sprchovací kabiny, kamna, pece, sporáky, krby, klimatizační zařízení, kohoutky, elektrické konvice, kotle, vany, koupelnové armatury, obklady, krby, kuchyňská odsávací zařízení, lampy, lustry, ledničky, elektrické vyhřívané nánožníky, zařízení pro ohřev teplé vody, ohřívače, toustovače, osvětlovací přístroje a zařízení, pečicí trouby, pisoáry, plechy pečicí, řetězy barevných žárovek, sanitární přístroje a zařízení, saunová zařízení, sedátka záchodová, splachovače, sprchové kouty, sprchy, stínidla, stropní světla a lustry, sušičky prádla, toalety, umyvadla, vánoční světla, ventilátory, vodovodní zařízení, výbojky, žárovky, zařízení na výrobu energií, tepla, dálkovody, rozvody, kotle; (12) auta, autobusy, pneumatiky, bezpečnostní sedačky pro děti, čluny, dětské kočárky, tříkolky, duše, záplaty na opravy duší, dvojkolové vozíky, elektromobily, galusky, hnací mechanizmy pro pozemní vozidla, houkačky, jízdní kola, karoserie automobilů, kolečka, trakaře, lodě, mopedy, motocykly, potahy vozidel, sněhové řetězy, saně, potahy sedadel, traktory, vesla, volanty, nákupní vozíky, nosiče na zavazadla, židle kolečková, náhradní díly pro výrobky ve tř. 12, zabezpečovací zařízení proti odcizení motorových vozidel, poplašná zabezpečovací zařízení a přístroje pro motorová vozidla, satelitní a mobilní komunikační zařízení proti odcizení motorových vozidel, vše ve tř. 12; (13) střelné zbraně, sportovní střelné zbraně, vzduchové zbraně, střelivo a projektily a jejich komponenty, výbušniny všeho druhu, trhaviny, střelný prach, roznětky elektrické, roznětky třecí, rozbušky pro výbušniny, zápalné šňůry pro výbušniny, pyrotechnické výrobky, ohňostroje; (14) drahé kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo jimi plátované nezahrnuté do jiných tříd, klenoty, nádobí z drahých kovů, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperky, šperkovnice, stříbrnické a zlatnické zboží, drahé kameny, chronometrické zařízení k měřicím, signalizačním a regulačním účelům, kontrolní hodiny; (15) hudební nástroje; (16) archy papíru, alba, atlasy, balicí papír, barvicí pásky do psacích strojů, barvy vodové, blahopřání, bloky, brožury, celofán, periodika, tuš, číslovačky, děrovačky, desky na dokumenty, pleny papírové, dopisní papír, etikety kromě textilních, filtrační papír, fotografie, globusy, reprodukce grafické, grafiky, gumy na mazání, hmota modelovací, houbičky, inkousty, kalendáře, kancelářské potřeby, kancelářské sponky, kapesníky papírové, kartóny, knihy, konfety, krajóny, křivítka, lepicí pásky a lepidla pro kancelářské účely a pro domácnost, lístky, malířské potřeby, mapy, napínáčky, noviny, nože na papír, nožíky pro kancelářské účely, obálky, obaly, obtisky, ořezávátka, papír, papír toaletní, papírenské výrobky, ubrousky papírové, ubrusy papírové, pastelky, pečeticí vosk, plakáty, plány, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, praporky papírové, pravítka, prostírání papírové, psací stroje, pytlíky papírové, razítka, ručníky papírové, rýsovací potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, školní potřeby, štětce, těžítka, tiskopisy, tužky, učební pomůcky kromě přístrojů, fólie na balení z plastických hmot, malířské válečky, zápisníky, zpěvníky; (17) polotovary z plastických hmot, fólie z plastických hmot, hadice nekovové ohebné, izolace, izolační materiály, izolační tkaniny, lepicí pásky kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti, minerální vlna, plst izolační, těsnicí podložky, pryž, materiály zabraňující sálání tepla, skleněná vlna, tepelně izolační prostředky, těsnění, těsnicí tmely, tmely a ucpávky spadající do této třídy, vycpávky z pryže nebo z umělých hmot; (18) kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů nezahrnuté do jiných tříd, zvířecí kůže, batohy, kufry a zavazadla, aktovky, brašny, cestovní potřeby zahrnuté v této třídě, např. cestovní kufry, obaly na oděvy (cestovní), tašky cestovní, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky, šňůry kožené, tašky na kolečkách, vodítka; (19) veškerý stavební materiál nekovový, zejména tesařské výrobky z polozpracovaného řeziva jako jsou dřevěné panely, vazníky, krovy, trámy, prkna, dřevotřísky, střešní prvky nekovové, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly a dlaždice apod., cihly, tvárnice, sádrokartony, keramické, betonové a železobetonové stavební dílce, stropní desky a nosníky, maltové směsi, cement, vápno mleté volně ložené nebo balené, sádra, štěrk, tašky, lepenky pro stavby včetně lepenek střešních, obklady a dlažby, stavební skla, panely a desky zhotovené ze skla nebo na bázi skla, kryté vchody, skleníky, vícevrstvené skleněné tabule, lepené zasklení, plastová okna, parketové vlysy a dřevěné výrobky k pokrývání podlah, rámy a podpěry pro sklo a skleněné tabule, přírodní kámen, umělý kámen, kameninové a cementové roury, cementové a nekovové výrobky pro stavebnictví, stavební materiál na stavbu cest, asfalt, smola, živice,

125 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) přenosné domy, prefabrikáty pro stavebnictví, stavební díly a polotovary z plastických hmot zejména dveřní a okenní díly a obkladový materiál, přenosné chaty a jejich díly, izolační materiály a polotovary na bázi lepenkových fólií nasycených asfaltem, včetně jejich kombinace a kombinace s výztužnými vložkami; (20) bambus, boudy pro domácí zvířata, nábytek bytový a kancelářský, gauče, hmoždinky, kádě, kolébky, koše, křesla, lavičky, lehátka skládací, lenošky, matrace, obrazové lišty a rámy, ošatky, pohovky, police, polštáře, ponky, postele, prádelníky, prkénka na maso, proutěné zboží, ratan, rukojeti na nářadí, sláma pletená, slamníky, stoličky a stoly, truhlářské umělecké výrobky, tyče záclonové, žebříky, židle; (21) bandasky, cedníky, cestovní lahve, cukřenky, čajníky, čajové soupravy nikoliv z drahých kovů, čisticí nástroje, dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků, dávkovače toaletního papíru, demižony, klece pro domácí zvířata, drátěnky, džbánky, figurky z porcelánu, terakoty nebo skla, kuchyňské formy a formičky, formy na koláče, grily pro použití na pečení, hadry na čištění, hluboké mísy, houby mycí, hrnce, hrnčířské zboží, hřebeny, chladicí nádoby, prkénka a schránky na chléb, kartáče, kartáčky zubní, kastroly, kávové soupravy nikoliv z drahých kovů, kbelíky, kořenáče, koše na odpadky, kotlíky, kuchyňské nádobí nikoliv z drahých kovů, lisy na ovoce pro domácnost s výjimkou elektrických, majolika, mísy, mixéry ruční, mlýnky ruční, mopy, naběračky, nádoby kuchyňské, nádoby na smetí, nálevky, nit zubní, nočníky, obaly na mýdlo, otvíráky lahví, pánve, párátka, pasti na hmyz a hlodavce, pepřenky nikoliv z drahých kovů, plácačky na mouchy, plácačky na koberce, podnosy spadající do této třídy, porcelán, potřeby kuchyňské, potřeby toaletní, prádelní kolíky, prádelní sušáky, prkna žehlicí, krabice na jídlo, pudřenky nikoliv z drahých kovů, rozstřikovače na voňavky, rožně pro použití na pečení, rukavice pro domácnost, sběračky, servisy (nádobí) nikoliv z drahých kovů, sklenice na pití, sklo tabulové, slánky nikoliv z drahých kovů, smetáky, stojánky, struhadla, svícny nikoliv z drahých kovů, šálky nikoliv z drahých kovů, škopky, šlehače ruční, šrotovníky, štoudve, tácky papírové, talíře papírové, talíře nikoliv z drahých kovů, termosky, tlakové hrnce s výjimkou elektrických, utěrky na čištění, válečky na těsto, vaničky, vědra, vykrojovátka na pečivo, výrobky z křišťálového skla, vývrtky, žejdlíky, tácky k rostlinám; (22) lana, provazy, koudel, látka na vycpávky, lýko, markýzy textilní, motouzy, papírové provazy, pásky balicí, plachty spadající do této třídy, lodní plachty, popruhy, pytle, sítě, stany; (23) nitě a příze; (24) bavlněné látky, barchet, brokát, cestovní přikrývky, damašek, flanel, flauš, hedvábí, jutový textil, kaliko, kanava, kapesníky, kartoun, krep, látky, ložní pokrývky a přikrývky, ložní prádlo, lůžkoviny, manšestry, matracovina, moskytiéry, nábytkové potahy, záclony, plátno, plst, podšívky, potahy, prádlo ložní a stolní, prostěradla, povlečení, přehozy, pytloviny, rolety, ručníky, samet, spací pytle, sukno, sypkovina, taft, textilie, rolety, tkaniny, tyl, úplety, vlaječky (nikoliv z papíru), záclonovina; (25) bačkory, barety, boty, bundy, čapky, čepice, dětské plenky textilní, galoše, holínky, kabáty, kalhotky plenkové, kalhotky, kamaše, kapuce, klobouky, kombinézy, konfekce, korzety, kostýmy, košile, koupací pláště, kožešiny, kravaty, leginy, límce, lyžařská obuv, oblečení, obuv, sportovní obuv, oděvy, oděvy nepromokavé, sportovní oděvy, opasky, plavky, pantofle, pletené zboží, podprsenky, podvazky, ponožky, prádlo spodní, pulovry, punčochy, pyžama, rukavice, saka, sandály, spodky, saka, střevíce, sukně, svetry, šály, šátky, šle, nátělníky, uniformy, vesty, výbavičky pro novorozeně, zástěry, župany; (26) bambule, cedulky na prádlo, dracouny, flitry, galanterie textilní, gumy do prádla, hříbky na látání, jehelníky, jehlice pletací a háčkovací, jehly, kalouny, kanýry, knoflíky, krabice na šicí potřeby, krajky, květiny umělé, lacety, lemovky, natáčky do vlasů, nažehlovací záplaty, ovoce umělé, ozdobné jehlice, ozdoby, paruky, patentky, prýmkařské zboží, přezky, síťky na vlasy, spony, stuhy, šněrovadla, šňůry, tkanice, vázačky, výšivky, zdrhovadla; (27) izolační podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytina, předložky, rohožky, tapety, tělocvičné žíněnky, umělé trávníky; (28) hrací karty, autíčka, automobilové modely, bazény plavecké (potřeby pro hru), biliardy, boby, boty na bruslení s bruslemi, bowling, boxerské rukavice, brusle, činky, stolní hry, sportovní nářadí, divadelní masky, draci, golfové vybavení, gymnastické zařízení, rybářské náčiní, hokejky, sportovní zboží, horolezecká výstroj, houpačky, kuželky, šachy, kuličky, hračky, hry, chrastítka, jízdní kola nehybná, kapsle, rogala, kolečkové brusle, koloběžky, loutky, náčiní pro lukostřelbu, lyže, lyže surfovací a vodní, maňásci, míče, náčiní rybářské, návnady pro rybáře, ozdoby na vánoční stromky, pálky, panenky, ploutve, puky, sportovní, rukavice, sítě jako sportovní potřeby, skeatbordy, společenské hry, stojánky na vánoční stromky, stromky vánoční umělé, šachovnice, šipky, terče, vázání na lyže; (29) ančovičky, arašídy zpracované, bílek, bramborové lupínky, bujóny, byliny konzervované, cibule konzervovaná, čočka konzervovaná, datle, droby, drůbež (neživá), džemy, fazole konzervované, garnáti (neživí), hrách konzervovaný, hranolky, hrozinky, huspeniny, játra, jedlé oleje a tuky, jogurt, kandované ovoce, kaviár, kefír, klobásy, salámy, párky, kokosová moučka, konzervy masové, konzervy rybí, konzervovaná zelenina, korýši, krevety (s výjimkou živých), kůry ovocné, kyselé zelí, langusty, lanýže (s výjimkou živých), losos, mandle zpracované, margarín, marmeláda, máslo, maso, masové extrakty, měkkýši (neživí), mléčné nápoje, mléčné výrobky, mléko, mražené ovoce, mušle neživé, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzervované, oříšky zpracované, konzervované ovoce, ovocné rosoly, paštiky, polévky, raci (neživí), rajčatový protlak, ryby mořské solené, ve slaném nálevu, zmrazené ryby, saláty ovocné, zeleninové, saláty s obsahem masa, sardinky, sledi, slanina, smetana, sušená vejce, syrovátka, šlehačka, šunka, tofu, tuňák, uzeniny, vejce, zelenina, zvěřina, houby konzervované, želatina; (30) anýz, aromatické přípravky do potravin, badyán, bonbóny, bramborová moučka, cikorka, cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, dorty, droždí, glukóza pro výživu, hořčice, housky, chléb, chuťové přísady, ječmen loupaný a mletý, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandys, kapary, kari, kaše ovesné, kukuřičné, bramborové kaše v prášku, káva, kávoviny, kávové nápoje, keksy, koláče, koření, krekery, kroupy, krupice, kuchyňská sůl, kukuřice mletá, kukuřice pražená, kukuřičné vločky, kypřicí prášek, lékořice, lepek, lístkové těsto, majonéza, maltosa, masové pirožky, med, perníky, melasa, mouky, muslü, muškátové ořechy, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, nápoje na bázi čaje, nové koření, ocet, omáčka sojová, oplatky, vločky, palačinky, paprika jako koření, pastilky (cukrovinky), pepř, pizzy, potraviny z mouky, potraviny škrobovité, pralinky, příchutě (aroma), pudinky, rýže, ságo, sendviče, skořice, suchary, sušenky, šafrán, škrob, tapioka, těsta, těstoviny, vanilin, vanilka, zákusky, zálivky (na ochucení), zázvor, zmrzliny, želé, žemle, žvýkačky; (31) arašídy, bílkoviny pro zvířata, jalovčinky, brambory čerstvé, byliny čerstvé jako koření, cibule, citrusové ovoce, čekanka salátová, čerstvé ovoce, dřevo surové, fazole čerstvé, hlávkový salát, hospodářská zvířata, houby čerstvé, hrách čerstvé, hrozny čerstvé, chléb svatojánský, chmel, chovatelské a pěstitelské produkty, ječmen, jikry rybí, plůdek, kaštany čerstvé, keře, kolové ořechy, korýši živý, kořen čekanky, kukuřice, květiny živé, květiny sušené, langusty živé, moučka pro zvířata, obilí, okurky, olivy čerstvé, ořechy, otruby, oves, ovoce čerstvé, píce, podestýlky, podhoubí, pokrutiny, pórek, psí suchary, pšenice, reveň, réva vinná, rostliny, růže, ryby živé, řepa jedlá, sadby, semena rostlin, seno, sépie, sezam, stelivo, šrot, tykev, ústřice živé, vánoční stromky, zelenina čerstvá, zrní, zvířata domácí a hospodářská, žito, houby čerstvé; (32) nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy, výtažky z ovoce, iontové nápoje, pivo, prášky pro přípravu šumivých nápojů, příchutě a přípravky pro nápoje, přípravky pro výrobu likérů, sodová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolní voda, syrovátkové nápoje; (33) alkoholové esence, alkoholické nápoje, alkoholové extrakty, aperitivy, brandy, destilované nápoje, likéry a pálenky, gin, mošty s alkoholem, koktejly spadající do tř. 33, lihoviny, medovina, rum, saké, víno, vodka, whisky; (34) cigaretové filtry, cigaretové papírky, cigaretové špičky, cigarety, čističe dýmek, doutníky, dózy na tabák s výjimkou z drahých kovů, dýmky, plyn do zapalovačů, popelníky s výjimkou z drahých kovů, šňupavý tabák, tabák, tabatěrky, zapalovače cigaret, žvýkací tabák; (35) zprostředkovatelské služby v oblasti nákupu a prodeje zboží, pomoc při řízení obchodní činnosti, získávání obchodních nebo podnikatelských informací, venkovní reklama, kanceláře dovozní a vývozní, komerční informační kanceláře, analýzy nákupních cen a nákladů, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, fotokopírování, kopírování dokumentů pro třetí osoby, oceňování nebo odhady lesního dřeva (nepokáceného), zprostředkovatelny práce, pronájem kancelářských strojů a zařízení, statistické informace, vedení účetních knih, sestavování výpisů z účtů, revize účtů (audit), obchodní, podnikatelské a organizační poradenství, personální poradenství, poradenství při vedení podniků, příprava inzertních sloupků, psaní na stroji, předvádění zboží, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, rozmnožování (reprodukce) dokumentů, aktualizování reklamních materiálů, distribuce vzorků zboží, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, dražby, marketingové studie, obchodní nebo podnikatelské oceňování, obchodní nebo podnikatelský průzkum, pronájem propagačních a reklamních materiálů, poradenství v obchodní činnosti, vydávání reklamních, náborových, propagačních a inzertních textů, reklama, propagace, inzerce, rozhlasová reklama a inzerce, rozhlasová komerční reklama, obchodní nebo podnikatelský výzkum, styk s veřejností, stenografické služby, televizní reklama a inzerce, přepisování, aranžování výkladů, reklamní agentury, poradenské služby v oblasti řízení obchodní nebo podnikatelské činnosti, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, klasifikace nebo třídění vlny, průzkum trhu, vedení kartoték pomocí počítačů, odborné

126 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) obchodní nebo podnikatelské poradenství, hospodářské nebo ekonomické prognózy, pořádání výstav pro komerční nebo reklamní účely, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, průzkum veřejného mínění, příprava mezd a výplatních listin, nábor zaměstnanců, přemisťování podniků, provozů a podnikání, pronájem reklamních ploch, podpora a propagace prodeje (pro třetí osoby), sekretářské služby, příprava a vyhotovení daňového přiznání, telefonní vzkazy pro nepřítomné účastníky, zpracování textů, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele), reklama prostřednictvím zásilkové služby, šíření reklamy nebo inzerce on-line prostřednictvím elektronické komunikační sítě (pro jiné), správa hotelů, správa uměleckých agentur, kompilace informací do počítačových databází, systemizace informací pro počítačové databáze, pořádání veletrhů pro komerční nebo reklamní účely, propagace výrobků a služeb třetích osob přípravou a umístěním inzerátů a reklam v elektronických časopisech přístupných prostřednictvím globální počítačové sítě, pronájem fotokopírovacích strojů a tiskáren, psaní osobních dopisů; (36) uzavírání havarijních a úrazových pojistek, splacení půjček, pojistně-technické služby, pronájem nemovitostí, makléřství, jednatelství, služby úvěrových ústavů a bank, služby realitních kanceláří, služby realitních agentů, zprostředkování nemovitostí, služby agentur pro inkasování pohledávek, zprostředkování pojištění, celní služby, uzavírání pojistek, bankovnictví, oceňování a odhady nemovitostí, shromažďování prostředků na dobročinné účely, služby investičních fondů, kapitálové investice, investování do fondů, služby související se záručními listinami, s doklady o složení kauce nebo s dluhopisy, garance, záruky, služby ručitelů, směnárenské služby, vydávání cestovních šeků, clearingové služby, služby zúčtovacích bank poskytujících bezhotovostní platební operace, úschovní služby (úschova v bezpečnostních schránkách), organizování sbírek, půjčky (financování), vyměřování daní, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), fakturování (financování splátkových obchodů), správa svěřeného majetku, správa cizího majetku, finanční služby, spravování financí, zástavní (záruční) půjčky, provozování zastaváren, správa nemovitostí, správa nájemných domů, uzavírání pojistek pro případ požáru, pronájem bytů, pronájem farem, uzavírání nemocenských a zdravotních pojistek, uzavírání námořních pojistek, poskytování hypoték, služby spořitelen, financování nákupu na splátky, burzovní makléřství, makléřské služby provozované v souvislosti s akciemi, cennými papíry, obligacemi, dluhopisy, uzavírání životních pojistek, služby ubytovacích agentur, finanční analýzy, oceňování starožitností, oceňování uměleckých děl, ověřování šeků, finanční poradenství, poradenství v oblasti pojištění, služby týkající se kreditních karet, služby týkající se debetních karet, elektronický převod kapitálu, finanční informace, informace o pojištění, oceňování šperků, oceňování numismatických sbírek, inkasování nájemného, oceňování poštovních známek, vydávání kuponů, známek, poukázek, úschova cenností, kurzovní záznamy na burze (kotace), vydávání kreditních karet, pronájem kanceláří (nemovitosti), vyplácení důchodů, sponzorování; (37) údržba nábytku, opravy fotografických přístrojů, instalace a opravy elektronických spotřebičů, instalace a opravy výtahů a zdviží, asfaltování, údržba a opravy motorových vozidel, mytí automobilů, údržba a opravy letadel, čištění budov (interiérů), praní, čištění, čištění a opravy bojlerů, údržba a opravy hořáků a kahanů, pronájem buldozerů, instalace, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení, instalace a opravy požárních hlásičů (alarmů), instalace a opravy poplašných systémů proti vloupání, čalounické opravy, údržba a opravy trezorů a pancéřových komor, pronájem stavebního zařízení, stavba lodí, renovace oděvů, instalace a opravy topných zařízení, opravy obuvi, kominické služby, údržba a opravy bezpečnostních schránek, instalace a opravy klimatizačního zařízení, stavebnictví, stavitelství, provádění staveb pod vodou, stavební dozor, opravy šatstva, údržba, čištění a opravy kůže, instalace kuchyňského zařízení, demolice budov, antikorozní úprava, dezinfikování, malování, lakování a opravy vývěsných štítů, dopravních značek, stavby a opravy skladů, utěsňování budov, mandlování, pronájem bagrů a rypadel, čištění oken, opravy a údržba promítacích přístrojů, instalace a údržba pecí, údržba, čištění a opravy kožešin, mazání vozidel, čištění oděvů, opravy hodin a hodinek, stavby továren, instalace a opravy zavodňovacího zařízení, izolace budov a staveb, mytí vozidel, praní prádla, mytí a praní, instalace, údržba a opravy strojního zařízení, zednické a kamenické služby, restaurování nábytku, stavby přístavních hrází a vlnolamů, žehlení oděvů, stavby a údržba ropovodů, plynovodů, tapetování, opravy deštníků a slunečníků, čalounění, malování a natírání interiérů a exteriérů, čištění a broušení pemzou, kytování, tmelování, sádrování, štukování, klempířské a instalatérské práce, leštění vozidel, opravy čerpadel a pump, stavby přístavů, správka oděvů, hubení krys (deratizace), protektorování pneumatik, instalace a opravy mrazicího zařízení, žehlení prádla, cínování (opětovné), nýtování, antikorozní úprava vozidel, služby autoservisů, instalace a opravy telefonů, údržba vozidel, lakování, čištění vozidel, opravy vozidel, pronájem čisticích strojů, hubení hmyzu a škůdců (s výjimkou pro zemědělské účely), truhlářství a opravy truhlářských výrobků, montáže lešení, zednické práce, praní plenek, chemické čištění, informační služby týkající se staveb, informační služby týkající se oprav, broušení nožů, důlní těžba, povrchová těžba, cestářství (dláždění), pískování, opravy prováděné pod vodou, čištění budov (fasád, vnějších povrchů a ploch), vulkanizace pneumatik (opravy), vrtání studní, šachet a dolů, výstavba obchodních stánků a prodejen, instalace, údržba a opravy počítačového hardwaru, kopírovacích strojů a zařízení, faxů a tiskáren, odrušování elektrických přístrojů, obnova motorů a strojů (opotřebených nebo částečné zničených), pronájem jeřábů (stavební vybavení), pokrývačské práce, výroba umělého sněhu, asanace a vyklízení podkroví, půd, chodeb a sklepů, čištění ulic, rozbíjení ledu; (38) zasílání telegramů, rozhlasové vysílání, zasílání zpráv, zasílání faxových zpráv, televizní vysílání, přenos telegramů, telegrafické služby, komunikace pomocí telegrafu, telefonické služby, komunikace pomocí telefonu, telexové služby, služby tiskových agentur, vysílání kabelové televize, komunikace pomocí mobilních telefonů, komunikace pomocí počítačových terminálů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítačů, elektronická pošta, přenos faxem, poskytování informací o telekomunikacích, pagingové služby poskytované prostřednictvím rádia, telefonu nebo jiných elektronických komunikačních prostředků, pronájem přístrojů a zařízení pro zasílání zpráv, pronájem telekomunikačního zařízení (např. telefonů, faxů), komunikace pomocí sítí optických vláken, síťové konference (služby dálkových konferencí), pronájem faxů, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních přístrojů a vybavení, pronájem telefonů, přenos pomocí satelitů, poskytování vícenásobného uživatelského přístupu ke globální počítačové informační síti; (39) služby turistických kanceláří (s výjimkou služeb souvisejících s rezervací hotelů), doprovázení cestujících a turistů, zásobování vodou, letecká doprava, převozy sanitkou, odtahování vozidel při poruchách, pronájem automobilů, automobilová doprava, autobusová doprava, přeprava výletními loděmi, pronájem člunů, lodí a loděk, silniční doprava nákladů, záchrana lodí, říční nákladní doprava, překládka, dovoz, rozvážka, železniční doprava, pronájem koní, doručování balíkových zásilek, služby nosičů, balení (paketování) zboží, zprostředkování námořní dopravy, pořádání okružních plaveb a výletů, turistické okružní prohlídky, vykládání nákladu, doručování zboží, skladování zboží, rozvod vody, rozvod elektřiny, obsluha zdymadel, parkování automobilů, skladování, uskladňování ve skladech, pronájem skladů, lodní trajektová doprava, říční doprava, nákladní lodní doprava, pronájem lodí, pronájem garáží, doprava potrubím, pronájem parkovacích ploch, pronájem chladicího zařízení, pronájem vozidel, pronájem autokarů a autobusů, pronájem nákladních vozidel, kamionů a tahačů, přeprava nábytku, dopravní služby, lodní doprava, pořádání cest, osobní doprava, služby pilotů a lodivodů, vlečné služby (remorkáž), vyprošťování lodí, rezervace místenek, vyprošťování dopravních prostředků, taxidoprava, tramvajová doprava, služby dopravců a speditérů, námořní doprava, přeprava cenností s doprovodem, přeprava turistů a cestujících, doprava a skladování odpadků a odpadu, stěhovací služby, uskladnění lodí, zprostředkování přepravy nákladu (zasílatelství), zprostředkování dopravy, služby řidičů, kurýrní služby (dokumenty nebo zboží), informační služby týkající se skladování, informační služby týkající se dopravy, pronájem potápěčských zvonů (kesonů), pronájem skafandrů a potápěčských obleků, pronájem skladovacích kontejnerů, pronájem nosičů na vozidla, záchranné služby v dopravě, dopravní rezervace, cestovní rezervace, záchranné služby prováděné pod vodou, balení zboží (balicí služby), doručování zpráv a vzkazů, doručování novin a časopisů, dodávka zboží poštou, rozvod energie, pronájem závodních vozů, pronájem invalidních vozíků, pronájem a půjčování potápěčské výstroje, pronájem silničních zametacích vozů, lokalizace nákladních vozů pomocí počítače; (40) broušení, zpracování kinematografických filmů, čištění vzduchu, magnetizace, apretace textilií, konečná úprava papíru, stříbření (plátování stříbrem), bělení látek a tkanin, zpracování dřeva, lemování nebo obšívání látek a oděvů, pájení (letování), služby dámských krejčovství, kadmiování, kalandrování tkanin, vypalování keramiky nebo kameniny, barvení obuvi, chromování, pokovování, barvení kůže, zpracování kožešin, stříhání látek (střihová služba), tisk vzorů (potisky), vyvolávání fotografických filmů, zlacení, úprava vody, elektrolytické pokovování, cínování, zpracování kožešin na zakázku, kovářství, protimolová úprava kožešin, frézování, lisování ovoce, uzení potravin, galvanizace, rytectví, gravírování, vodovzdorná úprava látek a oděvů vodovzdorná úprava tkanin, ohnivzdorná úprava látek a textilu, nemačkavá úprava oděvů, zpracování vlny, laminování, mletí, úprava a zpracování kovů, kalení kovů, mlynářství, niklování, snování, koželužství, leštění třením, knihařství, vazby publikací, hoblování, sedlářské práce,

127 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) služby pánských krejčovství, vydělávání kůží, preparování živočichů, služby spojené s barvením, barvení textilu a textilií, údržba a úpravy textilií, protimolová úprava textilií, barvení látek, zpracování papíru, foukání skla, litografické tisky, tiskařské služby, fotosázecí služby, ofsetový tisk, sítotisk, půjčování (pronájem) pletacích strojů, vyklízení a likvidace (sešrotování) odpadu a nepotřebných věcí, třídění odpadu a recyklovatelného materiálu; (41) činnost v náboženské oblasti, náboženská výchova, provozování bohoslužeb a náboženských akcí, provozování kulturních, sportovních a společenských akcí všeho druhu, vzdělávání a rekvalifikace, výchova, opatrování dětí, sportovní výcvik, vydávání a distribuce periodika, vydávání knih, příruček, sborníků, činnost v kulturní oblasti, provoz kulturního zařízení a služby související, provozování veřejných lázní, sauny, bazénů, sportovišť, vydávání textů (s výjimkou reklamních nebo náborových), výuka, vzdělávání, pronájem zvukového nahrávacího zařízení a audionahrávek, půjčování kinofilmů, pronájem a půjčování kinematografických filmů, filmová produkce, vydávání libret, pronájem a půjčování rozhlasových a televizních přijímačů, výroba rozhlasových a televizních programů, divadelní produkce, výroba divadelních a jiných, zábavných představení a pořadů, televizní zábava a estrády, pronájem a půjčování jevištních dekorací a kulis, provozování zoologických zahrad, provozování školek a dětských jeslí, praktický výcvik (předvádění), služby nahrávacích studií, informace o možnostech rekreace, pronájem a půjčování sportovního vybavení (s výjimkou dopravních prostředků), pronájem stadionů a sportovišť, pronájem a půjčovaní videorekordérů, půjčování videokazet, pořádání a řízení seminářů, konferencí a kongresů, služby sportovních táborů, pořádání a řízení sympozií, měření času (časomíra) při sportovních závodech, produkce videofilmů, provozování internátních škol, pořádání a řízení kurzů (výcvik), postsynchrony, fotografování, pronájem a půjčování audio zařízení, pronájem osvětlovacího zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem tenisových kurtů, pronájem a půjčování videokamer, psaní scénářů, redigování videokazet, redigování optických disků, redigování psaných odborných textů, provozování počítačových her přístupných na otevřené síti pro síťové uživatele, poskytování zařízení pro výstavy, poradenství pro volbu povolání, obrazové zpravodajství, překladatelské služby, interpretace posunkové řeči, nahrávaní videokazet nahrávání mikrofilmů, informace o módě; (42) chemické analýzy, analýzy pro využití ropných polí, architektura, správa autorských práv, bakteriologie, bakteriologický výzkum, služby související s využitím patentů, služby v oblasti chemie, chemický výzkum, architektonické poradenství, projektování, technický výzkum, právní služby, testování ropných vrtů, výzkum v oblasti kosmetiky, design interiérů, průmyslový design, testování materiálů, technické projektové studie, geologický dozor a expertizy, dozor a expertizy týkající se ropných polí, inženýrské práce, průzkum a expertizy, genealogický výzkum, inženýrské výkresy, předpověď počasí, právní průzkum, zeměměřičství, pronájem počítačů, počítačové programování, ropný průzkum, fyzikální výzkum, výzkum v oboru strojírenství, testování tkanin a textilu, geologický průzkum, geologický výzkum, ověřování pravosti uměleckých děl, kalibrace (měření), design počítačového softwaru, aktualizace počítačového softwaru, poradenství v oblasti počítačového hardwaru, oděvní návrhářství, grafický design, pronájem přístupového času k počítačové databázi, poskytování licencí k duševnímu vlastnictví, kontrola kvality, pronájem počítačového softwaru, výzkum a vývoj (pro třetí osoby), navrhování (průmyslový design), průzkum prováděný pod vodou, poradenství v oblasti duševního vlastnictví, arbitrážní služby, obnova počítačových dat, údržba počítačového softwaru, analýzy počítačových systémů, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, pronájem přístupového času k počítačům pro manipulaci dat, biologický výzkum, plánování městské výstavby (urbanismus), počítačové služby, zejména tvorba a správa webových šitů pro třetí osoby, počítačové služby, zejména design a realizace webových stránek pro třetí osoby, počítačové služby, zejména design a realizace webových šitů pro třetí osoby, hosting webových šitů (třetích osob) na počítačovém serveru na globální počítačové síti, počítačové služby, zejména poskytování vyhledávacích nástrojů pro získávání dat na globální počítačové síti, registrace doménových jmen za účelem identifikace uživatele na globální počítačové síti, obalový design, pronájem počítačového hardwaru; (43) poskytování hotelového ubytování, cateringové služby, služby související s provozováním domovů důchodců, služby bufetů a samoobslužných jídelen, provozování kempů a poskytování jejich vybavení, služby závodních jídelen, pronájem přechodného ubytování, pronájem automatů (nápoje a drobné občerstvení), služby související s provozováním penziónů, služby související s provozováním turistických nocleháren, služby související s provozováním hotelů, služby související s provozováním dětských jeslí, služby související s provozováním restaurací, rezervace penziónů, rezervace hotelů, služby samoobslužných restaurací, služby snack-barů, služby související s provozováním penziónů pro zvířata, služby související s péčí o děti, služby denních barů, služby stolníků, ubytovací služby pro prázdninové tábory, pronájem (půjčování) přenosných staveb/budov, rezervace přechodného ubytování, služby související s provozováním motelů, půjčování židlí, stolů, stolního prostírání, jídelního a nápojového skla, pronájem jednacích místností, půjčování stanů; (44) chov zvířat, služby zahradní architektury, služby veřejných lázní pro hygienické účely, služby parních lázní, služby salónů krásy, služby zdravotnických středisek, neurologické služby (chiropraktika), služby kadeřnických salónů, zhotovování věnců, služby ozdravoven, služby zotavoven, nemocniční služby, zdravotní péče, zahradnické služby, zahrádkářské služby, pronájem zemědělského nářadí, přístrojů a zařízení, masáže, lékařské služby, služby optiků, služby rostlinných školek, služby fyzioterapeutů, psychologické testy, služby sanatorií, veterinární služby, stomatologické služby, služby soukromých léčeben a sanatorií, letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek, úprava zvířat (např. stříhání, česání), služby krevních bank, aranžování květin, služby hospiců, údržba trávníků, manikúra, služby porodních asistentek, ošetřovatelské služby (léčebné), lékárenské poradenství, plastická chirurgie, léčení (záchrana) stromů, hubení škůdců v zemědělství, hubení plevele, úprava a péče o zvířata chovaná v domácnosti, implantace vlasů, služby psychologů, pronájem sanitárního a zdravotnického vybavení a příslušenství, zemědělské a lesnické služby; (45) služby osobních strážců, poradenství v oblasti bezpečnosti, doprovod (do společnosti), služby detektivních kanceláří, seznamovací služby, služby nočních hlídačů, otevírání bezpečnostních zámků, půjčování společenských a večerních šatů a obleků, kremace, pátrání po nezvěstných osobách, vykonávání pohřbů, služby pohřebních ústavů, půjčování oděvů, půjčování obleků a kostýmů, půjčování stejnokrojů, služby strážních hlídek, služby sňatkových kanceláří, předmanželské a manželské poradny, sestavování horoskopů, hašení požárů, pořádání náboženských setkání. (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (210) O (111) (220) (151) (730) Horská služba České republiky, o.s., Špindlerův Mlýn 260, 54351, CZ (510) (9) data, databáze a jiné informační produkty na magnetických, elektronických a optických nosičích, nosiče dat spadající do třídy 9, software, elektronická periodika a neperiodické produkty v elektronické podobě, publikace v elektronické podobě s možností stažení, ochranné prostředky, zejména helmy, brýle, kyslíkové přístroje; (12) sněžné skútry; (16) papír a výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, odborné publikace, brožury, tiskoviny všeho druhu, zejména knihy, časopisy, billboardy, reklamní, inzertní, propagační a uživatelské tiskoviny a materiály, prospekty, mapy, fotografie, psací a kancelářské potřeby, papírové a plastové tašky - vše spadající do této třídy; (18) zavazadla, zejména tašky, kabely, ruksaky, ledvinky; (21) sklo, porcelán, keramika, plastové nádobí; (22) stany, celty, karimatky, horolezecká lana; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (28) sportovní potřeby, spadající do této třídy, zejména výrobky určené pro vysokohorskou turistiku a horolezectví, lyže, lyžařské hole, sněžnice; (34) zapalovače, zápalky, potřeby pro kuřáky, plastové popelníky; (35) poradenská a informační činnost, reklama, propagace a inzerce šířená rozhlasem, televizí a elektronickými a

128 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) tištěnými médii, statistika úrazovosti a navrhování opatření k jejímu snížení; (37) instalace a údržba výstražných a informačních zařízení, zajišťování materiálně technického vybavení; (39) transport nemocných a raněných; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, vzdělávací, školicí, osvětová, výchovná, organizování odborných zkoušek záchranářů, organizování, vedení a řízení školení, pracovních setkání, seminářů, konferencí a kolokvií, organizování vzdělávacích soutěží, sportovních a zábavních aktivit, výcvik záchranářských a lavinových psů, organizování a pořádání výstav a přehlídek pro osvětové a vzdělávací účely; (42) tvorba software, poskytování informací o povětrnostních a sněhových podmínkách, zkušební a certifikační činnost; (44) poskytování první pomoci, provozování záchranných a ohlašovacích stanic, lékařské služby, záchranná služba; (45) hlídková činnost na hřebenech hor a na sjezdových a běžeckých tratích, lavinová pozorování, pátrací činnost. (511) 9, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45 (210) O (111) (220) (151) lékařské účely, minerální, doplňky výživové pro lékařské účely, masti pro farmaceutické účely, minerální vody pro léčebné účely, farmaceutické přípravky, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietetické látky upravené pro lékařské účely, potraviny dietní přizpůsobené pro lékařské účely, sirupy pro farmaceutické účely, tabletky pro farmaceutické účely, lékařské přípravky pro hubnutí, přísady do krmiv pro lékařské účely; (30) pastilky (cukrovinky), mentolové cukroví, čaj, glukóza pro výživu, žvýkací guma ne pro lékařské účely, müsli, příchutě do potravin (s výjimkou esencí a éterických olejů); (32) nealkoholické nápoje, nápoje iontové, nealkoholické výtažky z ovoce, ovocné šťávy, prášky do šumivých nápojů, pastilky na výrobu šumivých nápojů, zeleninové šťávy (nápoje) (511) 5, 30, 32 (210) O (111) (220) (151) (730) AVHB - Hydraulika s. r. o., Podvihovská 375/12B, Opava - Komárov, 74770, CZ (740) JUDr. Tomáš Lejček MBA, Slezská 169/10, Praha 2, (510) (6) šrouby kovové, kovové trubky, spojky a rychlospojky, ventily kovové ne jako části strojů; (9) manometry; (17) hadice ohebné nekovové, hydraulické a průmyslové hadice s koncovkami; (37) montáž (stavba) hydraulických obvodů z hydraulických komponentů. (511) 6, 9, 17, 37 (210) O (111) (220) (151) (730) TOROLA electronic, spol. s r.o., ul. Míru 1319, Frýdek - Místek, 73801, CZ (740) JUDr. Helmut Prchala, patentový zástupce, Rekreační 27, Hlučín- Bobrovníky, (510) (9) přístroje a nástroje pro sledování a záznam provozu motorových a nemotorových vozidel, přístroje pro satelitní určení polohy (GPS) a pro přenos informací pomocí mobilní sítě (GSM, GPRS), monitorovací zařízení, měřicí zařízení pohonných hmot a pro vyhodnocení získaných údajů pomocí výpočetní techniky, elektronická zařízení v motorových a nemotorových vozidlech, elektronické databáze, taxametry, přístroje pro měření, přístroje pro vyučování, software pro řízení přístrojů, software pro zpracování dat; (37) montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky; (40) osazování desek plošných spojů a mechanická kompletáž; (42) tvorba software pro přístrojové vybavení obsažené ve třídě 9, pořizování automatického provozního záznamu z provozu motorových vozidel, poradenské, konzultační služby v oblasti bezdrátové on-line komunikace a sběru údajů o provozu dopravních prostředků. (511) 9, 37, 40, 42 (210) O (730) JOALIS s.r.o., Orlická 2176/9, Praha 3, 13000, CZ (740) Václav Müller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (5) léčivé čaje, byliny na kouření pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, alkohol pro léčebné účely, medicinální vína, sirupy pro farmaceutické účely, medicinální sirupy, enzymy pro léčebné účely, kapsle pro farmaceutické účely, nápoje dietetické, upravené pro lékařské účely, posilující přípravky, tonika, cukrovinky s léčivými přísadami, žvýkačky k léčebným účelům, vitamínové přípravky, doplňky potravy pro

129 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) TOROLA electronic, spol. s r.o., ul. Míru 1319, Frýdek - Místek, 73801, CZ (740) JUDr. Helmut Prchala, patentový zástupce, Rekreační 27, Hlučín- Bobrovníky, (510) (9) přístroje a nástroje pro sledování a záznam provozu motorových a nemotorových vozidel, přístroje pro satelitní určení polohy (GPS) a pro přenos informací pomocí mobilní sítě (GSM, GPRS), monitorovací zařízení, měřicí zařízení pohonných hmot a pro vyhodnocení získaných údajů pomocí výpočetní techniky, elektronická zařízení v motorových a nemotorových vozidlech, elektronické databáze, taxametry, přístroje pro měření, přístroje pro vyučování, software pro řízení přístrojů, software pro zpracování dat; (37) montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky; (40) osazování desek plošných spojů a mechanická kompletáž; (42) tvorba software pro přístrojové vybavení obsažené ve třídě 9, pořizování automatického provozního záznamu z provozu motorových vozidel, poradenské, konzultační služby v oblasti bezdrátové on-line komunikace a sběru údajů o provozu dopravních prostředků. (511) 9, 37, 40, 42 (210) O (111) (220) (151) TOROLA ELECTRONIC (730) TOROLA electronic, spol. s r.o., ul. Míru 1319, Frýdek - Místek, 73801, CZ (740) JUDr. Helmut Prchala, patentový zástupce, Rekreační 27, Hlučín- Bobrovníky, (510) (9) přístroje a nástroje pro sledování a záznam provozu motorových a nemotorových vozidel, přístroje pro satelitní určení polohy (GPS) a pro přenos informací pomocí mobilní sítě (GSM, GPRS), monitorovací zařízení, měřicí zařízení pohonných hmot a pro vyhodnocení získaných údajů pomocí výpočetní techniky, elektronická zařízení v motorových a nemotorových vozidlech, elektronické databáze, taxametry, přístroje pro měření, přístroje pro vyučování, software pro řízení přístrojů, software pro zpracování dat; (37) montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky; (40) osazování desek plošných spojů a mechanická kompletáž; (42) tvorba software pro přístrojové vybavení obsažené ve třídě 9, pořizování automatického provozního záznamu z provozu motorových vozidel, poradenské, konzultační služby v oblasti bezdrátové on-line komunikace a sběru údajů o provozu dopravních prostředků. (511) 9, 37, 40, 42 (210) O (730) Bison & Rose, s.r.o., Bělohorská 33, Praha 6 - Břevnov, 16900, CZ (740) JUDr. Aleš Zábrš, Na Beránce 2, Praha 6, (510) (16) papírové nosiče informací všeho druhu, zejména tiskoviny, časopisy, noviny, periodika, knihy, knihařské výrobky, fotografie, reklamní tiskoviny a papír, plakáty, papírové billboardy a bigboardy, reklamní papírové předměty, papírenské zboží, papírové reklamní a prezentační materiály, kancelářské potřeby, propagační fotografie, fotografie; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, marketing, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a poskytování pomoci při provozu obchodu, zejména podpora prodeje, přímé oslovení zákazníka, komunikace s potencionálními zákazníky centra podpory prodeje, poskytování obchodních informací zákazníkům prostřednictví telefonního centra, kontaktní marketing, telefonní průzkum trhu, poskytování obchodních informací na Internetu prostřednictvím webových stránek, kancelářské a administrativní práce, databázová činnost - vytváření obchodních databází a databázový marketing, porady obchodní, organizační a vedení obchodních záležitostí, činnost informačního a komunikačního centra pro oblast obchodních informací, vytváření informačních materiálů a informačních věrnostních programů, vše pro oblast obchodních informací, reklamní inzerce, pronájem plakátovacích ploch, propagace, rozesílání vzorků, styky s veřejností - navazování, vyhledávání obchodních informací, vysílání reklamní inzerce, rozdílení vzorků, distribuce reklamních tiskovin; (41) organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, výstav ke kulturním a vzdělávacím účelům, organizování kulturních, vzdělávacích, sportovních a zábavných akcí, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), organizace a plánování večírků, vydavatelská a nakladatelská činnost. (511) 16, 35, 41 (210) O (111) (220) (151) (730) Bohemia Business Group s.r.o., Pod vrchem 59, Plzeň, 31207, CZ (510) (25) oděvy dámské, oděvy pánské, konfekce, obuv, spodní prádlo, módní doplňky spadající do této třídy; (44) plastická chirurgie, salóny kadeřnické, salóny krásy, stomatologie, tetování, zkrášlovací salóny, služby solárního studia, masáže, služby manikúry a pedikúry, parní lázně, lázně (parní), lázně (veřejné) pro hygienické účely, implantace vlasů; (45)

130 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) půjčovna šatů, půjčování oděvů, šaty (půjčování), večerní šaty a obleky (půjčování), doprovod do společnosti. (511) 25, 44, 45 (210) O (111) (220) (151) GOLDEN JONATHAN (730) DM ALFA, s.r.o., V soudním 774, Praha 9, Klánovice, 19014, CZ (510) (35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) služby nemovitostní; (42) vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, právní služby. (511) 35, 36, 42 (210) O (511) 35, 36, 42 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) Základní škola a Mateřská škola J.Š.Baara, Jírovcova 1793/9a, České Budějovice, 37001, CZ (740) JUDr. Irena Chmelíková, nám. Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice, (510) (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (511) 41 (210) O (730) DM ALFA, s.r.o., V soudním 774, Praha 9, Klánovice, 19014, CZ (510) (35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) služby nemovitostní; (42) vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, právní služby. (511) 35, 36, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) DM ALFA, s.r.o., V soudním 774, Praha 9, Klánovice, 19014, CZ (510) (35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) služby nemovitostní; (42) vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, právní služby. (111) (220) (151) HOLUBÁŘ - Informační zpravodaj chovatelů holubů (730) ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Maškova 3, Praha 8, 18253, CZ (510) (16) tiskoviny, časopisy; (40) tisk; (41) vydavatelská činnost. (511) 16, 40, 41 (210) O (111) (220) (151) MYŠLENKAMI K DOKONALOSTI (730) TOROLA electronic, spol. s r. o., ul. Míru 1319, Frýdek - Místek, 73801, CZ (740) JUDr. Helmut Prchala, patentový zástupce, Rekreační 27, Hlučín- Bobrovníky, (510) (9) přístroje a nástroje pro sledování a záznam provozu motorových a nemotorových vozidel, přístroje pro satelitní určení polohy (GPS) a pro přenos informací pomocí mobilní sítě (GSM, GPRS), monitorovací zařízení, měřící zařízení pohonných hmot a pro vyhodnocení získaných údajů pomocí výpočetní techniky, elektronická zařízení v motorových a nemotorových vozidlech, elektronické databáze, taxametry, přístroje pro měření, přístroje pro vyučování, software pro řízení přístrojů, software pro zpracování dat; (37) montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky; (40) osazování desek plošných spojů a mechanická kompletáž; (42) tvorba software pro přístrojové vybavení obsažené ve třídě 9, pořizování automatického provozního záznamu z provozu motorových vozidel, poradenské, konzultační služby v oblasti bezdrátové on-line komunikace a sběru údajů o provozu dopravních prostředků. (511) 9, 37, 40, 42 (210) O

131 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) SOTALEX (730) Bristol - Myers Squibb Company Delaware corporation, 345 Park Avenue, New York, 10154, NY, US (740) Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (510) (5) farmaceutické přípravky pro lidské užití. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) QUESTRAN (730) E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ, US (740) Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (510) (5) farmaceutické přípravky pro lidské užití. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (730) HERBA ALKO, spol. s r.o., Palackého 16, Štítina, 74791, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (510) (16) propagační předměty z papíru a plastických hmot, zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (35) reklamní a propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti. (511) 16, 33, 35 (210) O (730) TRIBECA - COXX s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4, 14200, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4 - Podolí, (510) (9) brýle sluneční, ochranné brýle pro sportovní účely, pouzdra na brýle. (511) 9 (210) O (111) (220) (151) Smetana s Litomysl International Opera Festival (730) Smetanova Litomyšl, o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, 57001, CZ (740) Mgr. Barbara Červenková, Jeruzalémská 13, Praha 1, (510) (9) nahrané i nenabrané nosiče informací, obrazu a zvuku v rozsahu třídy 9, elektronické publikace; (16) nosiče informací v rozsahu třídy 16, tiskoviny všeho druhu, např. periodické a neperiodické publikace, programy, vstupenky, plakáty, katalogy, knihy, hudebniny, kalendáře, fotografie, pohlednice, dopisní papíry, obálky, materiál pro umělce, databázové produkty v papírové formě, informační produkty obecně spadající do této třídy, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby, papírové listy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot v rámci této třídy; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, poskytování informací a informačních produktů v oblasti obchodní; (41) pořádání kulturně - společenských akcí, pořádání hudebního festivalu a doprovodných programů spadajících do této třídy s ním spojených. (511) 9, 16, 35, 41 (210) O (111) (220) (151) PROŽIJTE SVOU RENESANCI (730) Agrika Tour Telč, k. s., Lhotka 10, Telč, 58856, CZ (510) (29) potraviny živočišného původu, mléčné nápoje; (30) káva, čaj, med, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje, ovocné šťávy; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (39) organizování zájezdů, přeprava a doprovázení turistů; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (43) služby zajišťující stravování a podávání nápojů, hotelové služby, provoz penzionů a kempů, dočasné ubytování; (44) lékařské služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat. (511) 29, 30, 32, 33, 39, 41, 43, 44 (210) O

132 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) BAREVNÝ RÁJ (730) BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 11, Praha 10, Hostivař, 10219, CZ (740) RNDr. Marek Moša, Ph.D., patentový zástupce, Mečeříž 213, Mečeříž, (510) (35) reklamní a propagační činnost, dodavatelské služby pro třetí osoby, pomoc při provozování obchodů a obchodních činností, poradenské a informační služby v oblasti obchodu, pomoc při řízení obchodní činnosti, řízení obchodního řetězce, pomoc při zřizování obchodních řetězců, pomoc při vstupu firem do obchodních řetězců, poskytování povolení k označování prodejen a provozoven v rámci obchodních řetězců a na základě obchodních smluv, organizační, objednávkové, nákupní a prodejní služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř. 35, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací v oblasti obchodu, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a organizování veletrhů a výstav ke komerčním a reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, inzertní, reklamní a propagační činnost, rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní služby s využitím direct mailingu, průzkum trhu, pronájem reklamních ploch, předvádění pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží, distribuce zboží k reklamním účelům, provádění aukcí a dražeb, činnost organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží, marketing a průzkum trhu; (41) organizování a vedení seminářů, kolokvií, kongresů a konferencí, pořádání a řízení pracovních setkání, praktický výcvik, vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání a organizační zajištění kurzů, školení, přednášek, konferencí, vzdělávací a rekvalifikační činnost, zábava, zábavní činnost, organizování zábavy, organizování kulturních a vzdělávacích veletrhů a výstav, organizování sportovních soutěží, pořádání loterií, organizování a pořádání soutěží, informační činnost v oblasti zábavy a soutěží, zprostředkování služeb v oblasti zábavy, kultury a soutěží, zprostředkovávání informací z oblasti vzdělávání, školení, zábavy, sportu a kultury prostřednictvím počítačové komunikační sítě, agenturní činnost v oblasti kultury, provozování kulturních a kulturněvzdělávacích zařízení. (511) 35, 41 (210) O (111) (220) (151) všeho druhu a investičních celků, jejich změn a odstraňování, konstrukční a konzultační činnost, odborná pomoc a autorský dozor ve stavebnictví, údržba nemovitostí, zprostředkovatelská, poradenská a obstaravatelská činnost v uvedených oblastech. (511) 35, 36, 37 (210) O (111) (220) (151) BAHNA (730) Nadace pozemního vojska AČR, Nad jezerem 323, Vrané nad Vltavou, 25246, CZ (510) (16) tiskárenské výrobky, periodické a neperiodické tiskoviny, papírenské zboží, kancelářské potřeby, spadající do této třídy, kalendáře, pohlednice, dopisní papíry a obálky, psací potřeby; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží; (28) hry, spadající do této třídy, hračky. (511) 16, 25, 28 (210) O (111) (220) (151) (730) Donát David, Osvobození 338, Dymokury, 28901, CZ (740) Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav, (510) (19) stavební materiály nekovové jako např. kámen, kamenné kostky, desky a kvádry, dlažby a obklady z kamene, obrubníky, lavice, schody a schodiště, koše, kačírky, stojany venkovní i vnitřní, dekorativní zahradní prvky, schránky, obaly, můstky, sochy - vše výše uvedené v rámci této třídy z kamene nebo ze dřeva, střešní krytiny všeho druhu, stavební dřevo všeho druhu, dřevěné zahradní altány, solitérní kameny; (37) provádění staveb všeho druhu včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, úpravy a opravy stavebních interiérů a exteriérů, instalace, opravy, servis a údržba výrobků ve tř. 19, dlažební a osazovací práce; (40) kamenictví, sochařství. (511) 19, 37, 40 (210) O (730) A. K. F. Správa nemovitostí a.s., Korunní 79/1171, Praha 3, Vinohrady, 13000, CZ (740) Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav, (510) (35) zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost v oblasti obchodu, reklama, propagace, inzerce a poskytování obchodních informací prostřednictvím všech druhů médií, marketing, dražební činnost; (36) činnost realitní kanceláře, koupě, prodej a pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, správa nemovitostí, inženýrská, poradenská, obstaravatelská a developerská činnost v investiční výstavbě, zprostředkovatelská činnost v uvedených oblastech; (37) provádění staveb

133 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (730) VŘÍDLO, výrobní družstvo, Kamenického 98/8, Karlovy Vary, Bohatice, 36004, CZ (740) ZEMAN - podkrušnohorská patentová a známková kancelář, Petr Zeman, Hradní 301, Loket, (510) (3) koupelové soli, nikoliv pro medicinální účely; (5) minerální soli a přípravky z nich pro koupele, koupele zdravotní; (16) obaly papírové a plastové v jiné třídě nezařazené, obálky, tašky z papíru a plastů v jiné třídě nezařazené, etikety, reklamní, propagační a informační materiály na papírovém nosiči, jiné tiskárenské výrobky. (511) 3, 5, 16 (210) O (111) (220) (151) Mate IQ (730) OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, Slušovice, 76315, CZ (740) Ing. Yveta Janásová, Mojmírovo náměstí 13, Brno, (510) (5) diabetické čaje, mediciální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a jejich směsi; (29) sušené ovoce, zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové nápoje a čajové směsi lisované, sypké a porcované, cukrovinky. (511) 5, 29, 30 (210) O (111) (220) (151) ZÚS (730) Bukovský Ladislav Ing., Křižovnická 10, Praha 1, 11000, CZ (740) Dana Lukajová, patentový zástupce, Voršilská 10, Praha 1, (510) (9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, hasicí přístroje, telefony, záznamníky, faxy, ústředny, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, automatické distributory a mechanismy na mince, zapisovací pokladny, kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie a články elektrické, elektrické akumulátory, počítačové hry s výstupem na PC nebo na TV, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a pro jiné podniky), zprostředkování v oblasti obchodu, prognózy (hospodářské nebo ekonomické), oceňování a odhady v oblasti podnikání, informace obchodní nebo podnikatelské, podnikové poradenství a obchodní management, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství v obchodní činnosti, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, obchodní průzkum, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, reklama, propagace, obchodní reklama (pro třetí osoby -), revize účtů (audit), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, správa hotelů, účetnictví, vedení knih (účetních), franchising, služby organizačních poradců, služby ekonomických poradců, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, systém na podporu a intenzifikaci obchodních služeb založený na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, věrnostní a bonusové systémy jako například poskytování slev a odměn, přednostní a nadstandardní poskytování služeb, vše zejména v prodeji výrobků a služeb; (36) realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, nemovitosti (oceňování a odhady -), nemovitosti (pronájem -), nemovitosti (zprostředkování -), finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), oceňování firem, nemovitosti (obchodování s-), kanceláře ubytovací, finanční poradenství, finanční řízení, garance, záruky, kauce, konzultační a poradenské služby (finanční -), konzultační a poradenské služby v oblasti pojišťovnictví, leasing, nákup na splátky, likvidace podniků (služby -) [finanční záležitosti], finanční služby, investiční poradenství; (37) stavební služby, poradenské, konzultační, zprostředkovatelské a informační služby v oblasti stavebnictví, služby specializovaných podniků spadajících do oblasti stavebnictví jako jsou služby malířů, instalatérů, topenářů, pokrývačů, služby klempířství a instalatérství, čištění a opravy kotlů, zednické a zámečnické služby, služby servisní a opravárenské, udržovací práce ve stavebnictví, odstraňování staveb, průzkumy, zkoušení a diagnostika staveb, čištění budov, fasád vnějších povrchů, ploch a komínů, izolování proti vlhkosti, stavitelství budov, výstavba obchodních stánků a obchodů, stavební dozor, stavební informace, izolování staveb, úklid interiérů (budov), sklady (stavby a opravy -), zprostředkovatelské služby ve stavebnictví, technická činnost ve stavebnictví, vyhodnocování geologických prací ve stavebnictví, rekonstrukce a modernizace nemovitostí, opravy a renovace budov, stavební inženýrství, opravy, montážní služby, stavební služby, jmenovitě plánování, vytyčování a výstavba bytových a obchodních středisek na zakázku, výstavba budov a nemovitostí, výstavba nemovitostí, výběr místa pro stavbu nemovitostí; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, tvorba audiovizuálních děl, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, provozování tělovýchovných zařízení, pronájem a půjčování sportovních potřeb s výjimkou dopravních prostředků, půjčování knih, tiskovin, pronájem a půjčování audiopřístrojů, videopřístrojů, videorekordédů, videokamer, fotoaparátů, promítaček, rozhlasových a televizních přijímačů, filmů, kulturních a vzdělávacích potřeb a přístrojů, půjčování a pronájem obrazů dekorací, pronájem stadionů, tenisových dvorců, pronájem a půjčování potápěčské výstroje, pronájem a půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, provozování a/nebo pronájem fitness centra; (42) projektování ve stavebnictví, inženýrská činnost ve stavebnictví, odborné znalecké posudky v oblasti stavebnictví, projekce stavební, projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, geologický průzkum, technický průzkum, znalecké posudky v oblasti stavebnictví, poradenství v oblasti energetiky, služby v oblasti výpočetní technikyv rámci této třídy, návrh programového vybavení a databází, aktualizace programového vybavení, programování počítačů, pronájem doby přístupu k databázi, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, výzkumné, projekční a inženýrské práce v oblasti telekomunikací, informačních technologií, informací a výpočetních služeb, pronájem programového vybavení a počítačů, základní a aplikovaný výzkum v oblasti informačních technologií.

134 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) 9, 35, 36, 37, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) Milan Rind - RIGUM, Jarní 919/15, Lužice, 69618, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (510) (12) dopravní prostředky pozemní - motorová i nemotorová vozidla, jednostopá i dvoustopá, osobní i nákladní, automobily, motocykly a jízdní kola všeho druhu, přívěsy a přívěsné vozíky, nástavby vozidel, náhradní díly k motorovým i nemotorovým vozidlům, autodoplňky - příslušenství k dopravním prostředkům spadající do této třídy - autopotahy, autokoberce, autopředložky, autoopěrky, autosedadla, autosedačky, sluneční clony, řetězy pro pneumatiky, autonosiče nákladů, zpětná zrcátka, stěrače, výstražné trojúhelníky a další autopříslušenství pro tuto třídu, součásti dopravních prostředků spadající do této třídy - motory pro motorová vozidla, pneumatiky a duše, karosérie, blatníky, nárazníky, bezpečnostní pásy a airbagy, brzdy, kola z lehkých slitin a ráfky, kryty kol, tlumiče, autoskla, výfuky, podvozky, volanty a řídítka, pedály, spoilery a tuningové výrobky pro automobily/motocykly, zásobovací a zdvihací dopravní prostředky, dopravní prostředky pro děti - kočárky, tříkolky, dětská kola, vozíky pro různé použití, například pro zavazadla/zboží; (17) polotovary z plastických hmot a gumy/kaučuku, umělé hmoty/plasty a pryže všeho druhu polozpracované, plastové a pryžové výlisky/výrobky a formy všeho druhu pro různá průmyslová odvětví - například pro automobilový průmysl - gumové koberce či jiné produkty, obaly z plastů a gumy pro výrobky pro tuto třídu, pryskyřice umělé - polotovary, izolační a těsnicí materiály všeho druhu spadající do této třídy; (37) opravy motorových i nemotorových vozidel a jejich součástí, služby autoservisu a pneuservisu, služby čisticí a úklidové, údržba a mytí vozidel, servisní a montážní služby, zejména v oblasti automobilového průmyslu; (39) poskytování informací v oblasti dopravy a cestování, dopravní služby všeho druhu, pronájem dopravních prostředků na zakázku, skladování, doručování, nakládání, vykládání a balení zboží, asistenční dopravní služby, logistické dopravní služby. (511) 12, 17, 37, 39 (210) O (111) (220) (151) LUCIE VONDRÁČKOVÁ (730) Vondráčková Lucie, Dvouletky 2898/501, Praha 10 - Strašnice, 10000, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (510) (3) kosmetické výrobky všeho druhu spadající do této třídy - mýdla a přípravky do koupele, kosmetické krémy, vonné oleje a soli, parfémy, toaletní vody, pleťové vody, deodoranty, antiperspiranty proti pocení, líčidla všeho druhu, rtěnky, řasenky, vlasová kosmetika, šampóny a barvy na vlasy, laky na nehty a odlakovače, umělé nehty, dentální kosmetické výrobky - zubní pasty, depilační vosky, výrobky pro holení, opalovací kosmetika, kosmetická vata a ubrousky, čisticí, prací, bělicí a lešticí prostředky; (9) elektronické nosiče informací v rozsahu třídy 9, jako např. nahrané a nenahrané magnetické záznamy, audiovizuální díla na nosičích, CD disky, DVD, audio a videokazety, filmy, gramofonové desky, přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku/obrazu a jejich součásti, speciální audio/video přístroje - pro nahrávací studia, zesilovače zvuku, mixážní pulty, reproduktory všeho druhu, přístroje pro vedení, výrobu, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro zpracování informací, počítače, software, počítačové elektronické systémy a sítě, počítačové tiskárny, monitory, přístroje spojové a telekomunikační techniky, elektrosoučástky všeho druhu, elektroinstalační výrobky, elektrické vodiče - kabely všeho druhu; (15) hudební nástroje mechanické, hudební nástroje elektrické a elektronické, součásti hudebních nástrojů spadající do této třídy; (16) periodické či neperiodické tiskoviny všeho druhu - knihy, časopisy, noviny, fotografie, plakáty, kalendáře, samolepky, reklamní tiskoviny, obaly na tiskoviny, psací, školní a kancelářské potřeby v rámci této třídy, reklamní psací, školní a kancelářské potřeby; (35) reklamní (propagační) činnost, inzertní činnost, poskytování informací obchodního, reklamního a inzertního charakteru, marketingové služby, průzkumy trhu, předvádění a distribuce zboží k reklamním účelům, zprostředkování v oblasti obchodu, provoz elektronického obchodu (e-shopu), automatizované zpracování dat; (38) počítačová komunikace - elektronický přenos dat a informací, elektronická pošta, šíření zpráv přes počítačové sítě - např. pomocí Internetu; (41) umělecká produkce - hudební, filmová i divadelní, kulturní, společenská, zábavní a sportovní činnost, organizování a pořádání kulturních, společenských, zábavních nebo sportovních akcí, konzultační činnost v oblasti umění, kultury a zábavy, nakladatelská a vydavatelská činnost, elektronické publikování, agenturní činnost v oblasti umění, kultury, zábavy a sportu - činnost umělecké agentury, tvorba a nahrávání audiovizuálních/uměleckých děl, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů/uměleckých děl, poskytování informací uměleckého, kulturního a zábavního charakteru, školicí a vzdělávací služby, zejména v oblasti umění. (511) 3, 9, 15, 16, 35, 38, 41 (210) O (111) (220) (151) (730) Vala Zdenek, Na stráni 613, Uherské Hradiště, 68601, CZ (740) DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Ing. Dr. Vilém Daněk Ph.D., LL.M., patentový zástupce, Vinohradská 17, Praha 2, (510) (8) řezné a brusné kotouče (ruční nástroje), brousky, brusné kameny (ruční nástroje), brusné kotouče (smirkové), brusné nástroje (pro ruční broušení), brusy (ruční nástroje), ruční nástroje a nářadí spadající do třídy 8, obtahovací brousky na kosy, obtahovací řemeny na břitvy, nástroje na ostření, pilníky na nehty, berany (dlaždičské nářadí ruční), bodáky, bajonety, boxery, břity, hroty (části ručních nástrojů a nářadí), čepele (nástroje na ostření), čepelky (zbraně), česáčky (ruční nářadí), číslovací kleště, dlabací nástroje, dláta, držáky vrtáků (ruční nářadí), důlkovače (ruční nástroje), frézy (nástroje), glazovací nástroje, harpuny, hoblíky, holicí strojky, elektrické nebo neelektrické, hevery (ruční), holicí soupravy, hřebíkové zásobníky [elektrické nebo neelektrické], hustilky pneumatik (pumpičky ruční), kameny brusné, kleštiny (upínací nářadí), klíče maticové (ruční nástroje), kolovrátky truhlářské (vrtací nástroje), kosy, kovotlačitelská razidla, kráječe, krbová dmychadla [ruční nástroje], krbové náčiní, lisovací nástroje, lopatky sázecí (pro zahradnické práce), lopaty (ruční nářadí), lupénkové pily, mačety, malířské špachtle, manikúrové soupravy, meče, motyčky (na okopávání), motyky, naběračky, napínače drátů a kovových pásků (ruční nářadí), nástavce pro závitnice, navlékače jehel, nožířské zboží, příbory, nůžky (elektrické nebo neelektrické), nůžky zahradnické, nýtovačky (ruční nástroje), obtahovací brousky na kosy, nože, ocílky, obušky, nástroje na ohýbání trubek,

135 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) nástroje na ostření, palice (ruční nářadí), pěchovačky (ruční nástroje), pěchovadla na zeminu (ruční nářadí), perlíky, pilky (ruční nářadí), pinzety, pistole ruční na vytlačování tmelu, pistole stříkací (ruční nářadí), plecí motyčky (ruční nářadí), podkovářské nože na kopyta, pokosnice [ruční nářadí], pořízy, pouzdra na břitvy, žiletky, holicí strojky, prostřihovadla (ruční nástroje), průbojníky, rámy pro pily, rašple (ruční nástroje), razidla (ruční nářadí), rozprašovače na insekticidy (ruční), rozprašovače přípravků proti hmyzu (ruční nářadí), rozstřikovače insekticidů (ruční), ruční nástroje a nářadí, rýče, rýhovací nástroje (rádla), řezačky (ruční nástroje), řezné nástroje, sečné a bodné zbraně, sbíjecí kladiva, skot (nástroje na značkování), sochory, srpy, ruční zařízení na stáčení tekutin, stahováky (pro tesaře a bednáře), strojky (mechanické) na stříhání vousů, strojky na stříhání (ruční), strojky na stříhání vlasů (elektrické a neelektrické), svěráky, šavle, šídla, škrabáky, špachtle, škrabky (ruční nástroje), špachtle, stěrky (ruční nářadí), štěpařské nástroje, šroubováky, tesařské sekery (teslice), temovadla, tužlíky, tlouky pro rozmělňování, trubky (nástroje na řezání), tvářecí nástroje, vrtáčky (ruční nástroje), vrtáčky ruční (nářadí), vrtáky (ruční nástroje), výhrubníky, vyorávače (nářadí), výstružníky, vytahováky hřebíků, zařízení na hubení rostlinných škůdců, západky, zápustky (ruční nářadí), zařízení na propichování ušních boltců, závitnice, závitníky, závitořezné hlavy, zbraně sečné a bodné, zdviháky (ruční), zednické nástroje, zemědělské nástroje a nářadí (ruční), zvedáky (ruční), žehličky neelektrické, železné nářadí a řezné nástroje (ruční), vše v rámci této třídy; (16) štětce, malířské štětce, štětce na psaní, válečky (malířské), malířská plátna, malířské stojany, misky na vodové barvy, opěradla na ruce pro malíře, rýsovací prkna, pravítka, rydla na rýsování, šablony malířské, šablony, tužky, tuhy do tužek, razítka, nálepky (lepicí pásky), napínáčky, řezačky na papír, papírové pásky, pastelky, rýsovací pera, pera, psací podložky, podložky na stůl papírové, břidlicové tabulky, bloky, obaly z umělých hmot, čínská tuš, inkousty, mramorovací hřebeny, křivítka, křída na značení, lepidla pro kancelářské účely a použití v domácnosti, číslovačky, děrovačky, etikety kromě textilních, filtrační materiály v rámci této třídy, papírová hmota, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, materiál pro umělce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), časopisy, grafiky, kalamáře, kalendáře, knihy, komiksy, manuály, litografie, papír balicí, potištěný i nepotištěný, výrobky z papíru jako upomínkové předměty, polygrafické výrobky, periodické a neperiodické publikace, brožury, fotografie, informační produkty a reklamní materiály na papírových nosičích, data a databáze na papírových nosičích, plakáty, pohledy, samolepky, obtisky, papírové a umělohmotné tašky jako upomínkové předměty, papírové obaly všeho druhu, ubrousky a ubrusy, tácky, papírové vlajky, štočky, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, brožury, historické brožury, tiskopisy, pohlednice, známky, prospekty, katalogy, periodika, průvodce, ročenky, papírové informační produkty, tiskárenské výrobky, tiskoviny, propagační publikace, propagační materiály, reklamní materiály, výstavní katalogy, periodické a neperiodické publikace, alba, bloky, těžítka, inzertní listy, psací a kancelářské potřeby, plakáty, gratulace, omalovánky, mapy, obrazy, reklamní a ozdobné předměty, tiskařský materiál, lepenkové krabice, zápisníky a záznamníky jako upomínkové předměty, vystřihovánky, památníky, leporela, diplomy, rozvrhy hodin, potištěné papírenské výrobky, nože na řezání papíru, potištěné pytle a sáčky z plastických hmot pro obalovou techniku, umělecké a upomínkové předměty v rámci této třídy, malby, obrazy malované (též olejomalby), rytiny, rytiny všeho druhu (dřevorytiny, hlubotisky, mědirytiny, lepty, tisky napodobující rytiny) a další upomínkové předměty této třídy; (21) kartáče, smetáky, košťata, smetníky (nádoby na smetí), rejžáky, smetáček a lopatka, kartáče elektrické, s výjimkou kartáčů jako součástí strojů, kartáčnické zboží, kartáče na čištění nádrží a nádob, čisticí nástroje, drátěnky, drátky na čištění parket, hadry na čištění, houby na čištění, mycí houby, kartáče na obuv, kartáče na koně, na umývání nádobí, kartáčky na zuby, skleněné ampule, bandasky, skleněné nádoby (baňky, lahve), brusné houby na kůži, cedníky s výjimkou cedníků z drahých kovů, džbánky s výjimkou džbánků z drahých kovů, háčky, hrnčířské zboží, hřebeny, jelenice na čištění, kamenina, kartáče na umývání nádobí, kartáčky na nehty, kartáčky na obočí, kbelíky na smetí, kolíčky na prádlo, koše na odpadky, koše na použití v domácnosti s výjimkou košů z drahých kovů, křemenné sklo, květináče, nádoby na led, lešticí rukavice, misky na mýdlo, misky na mycí houby, hluboké mísy, mopy, návleky v rámci této třídy, trychtýře, nástroje na čištění, kosmetické pomůcky, prádelní sušáky, prkénka kuchyňská, rozstřikovače, kropicí zařízení, skleněná vlákna jiná než na izolaci a textilní účely, skleněné zátky, uzávěry, vepřové štětiny, trychtýře, utěrky napuštěné čisticími přípravky, valchy, vaničky, vědra, výlevky, vývrtky, žíně, vlasy pro kartáče, veškeré spotřební zboží spadající do této třídy. (511) 8, 16, 21 (210) O (111) (220) (151) (730) Lederer s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 12800, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (510) (3) prací, bělící a čisticí prostředky, leštící a odmašťovací prostředky, přípravky pro broušení, kosmetika, parfumerie, kosmetická barviva a barvy, kúry, oleje, emulze, vody a gely určené k ošetření, čištění, pěstění a krášlení pleti, těla, vlasů a nehtů, soli, oleje, pěny a emulze pro sprchu a koupel, líčidla, přípravky určené k hygieně celého těla, depilační přípravky, opalovací prostředky a prostředky po opalování, prostředky určené k péči o nohy, ústní vody, zubní pasty, zubní gely, pěsticí a čisticí přípravky pro chrup, i umělý, přípravky pro ústní hygienu spadající do této třídy, hygienické prostředky a dezodoranty pro osobní potřebu, namáčecí prostředky, prostředky na odstranění rzi a vodního kamene, přípravky na změkčení vody, mýdla a mýdlové přípravky, oživovače a zjasňovače barev pro tkaniny, aviváže, prostředky k saténování prádla, odstraňovače skvrn patřící do této třídy, antistatické přípravky pro použití v domácnosti, potpourri (směsi voňavých látek), vonné tyčinky, přípravky na čištění odpadního vedení, autokosmetika, přípravky k ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na odstraňování skvrn laků a barev z karoserií automobilů a skel, vonné oleje; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti a obvazový materiál, materiál pro zubaře, desinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců, fungicidy a herbicidy, antibakteriální a dezinfekční přípravky, přípravky na čištění vzduchu, přípravky pro osvěžení a provonění vzduchu, dezodoranty jiné než pro osobní účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, přípravky sloužící k omezení pachů v místnostech, insekticidy, přípravky na hubení parazitů, WC deodoranty, WC gely a osvěžovače, repelentní přípravky, chemické přípravky proti plísním; (7) stroje, přístroje a nástroje k suchému, mokrému i parnímu čištění textilií včetně bytových, podlahovin, podlah všeho druhu a čalounění, vysavače, centrální vysavače, šamponovače, elektrické klepače podlahovin a textilií, stroje, přístroje a nástroje k suchému i mokrému odstraňování prachu, stroje, přístroje a nástroje určené k leštění, pastování a jiné impregnaci podlah všeho druhu, vše včetně příslušenství jako jsou zásobníky nečistot, zásobníky čistících prostředků, hadice a přídavné hubice různého tvaru a účelu, rozprašovače vůní a desinfekčních prostředků, prachové a antibakteriální filtry a podobné, žehlící stroje, ždímačky, pračky, myčky nádobí, sušičky, šicí stroje, tiskařské stroje, stroje a obráběcí stroje, zemědělské nástroje s výjimkou ručně poháněných; (21) kartáče, čistící potřeby, čisticí nástroje, klepače textilií a podlahovin, mechanické nástroje a mechanické prostředky na čištění, umývání a leštění povrchů, podlah a dlaždic, ruční šamponovače a vysavače, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistot, zvony k čištění odpadů, drátěnky, smetáky, lopatky, hadry na čistění a umývání, mycí houby, mopy, hygienické toaletní nádoby pro domácí zvířata, kartáčky a kartáče včetně elektrických, kromě kartáčů jako součástí strojů, neelektrické leštící stroje pro domácnost, koše na použití v domácnosti; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby, včetně obstarání a distribuce výrobků a služeb pro jiné podnikatelské subjekty, reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, poradenská činnost spadající do této třídy, činnost podnikatelských,

136 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) ekonomických a organizačních poradců, účetnictví, administrativní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb spadajících do této třídy, ekonomické informace a poradenství, aranžérská činnost pro reklamní a obchodní účely; (36) správa nemovitostí, činnost realitních kanceláří, pronájem a prodej nemovitostí a pozemků, developerská činnost ve stavebnictví, konzultace a poradenství v oblasti obchodu s nemovitostmi, oceňování a odhady nemovitostí, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí, finanční analýzy, zprostředkování půjček a hypoték, zprostředkování finančních úvěrů, finanční informace a poradenství, investiční poradenství spojené s investováním do nemovitostí; (37) stavební práce, montáž, opravy a údržba zařízení sloužících k ostraze objektů, jako např. telekomunikačních zařízení, kamerových systémů, domovních telefonů, poplašných systémů, stavební práce spojené se zajišťováním bezpečnostních systémů, revize v oblasti bezpečnostních systémů, montáže a opravy zabezpečovací techniky, montáže bezpečnostních a optických fólií, montáže zařízení k zabezpečení objektů a místností proti odposlechovým zařízení, montáž, opravy a údržba elektronických a elektrických zařízení, údržba nemovitostí; (39) manipulace s nákladem, převoz nákladu bezpečnostními vozidly, zajištění bezpečnostního doprovodu v přepravě a dopravě, poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti převozu cenin, doručování cenností s ostrahou, převozy peněz a cenin, přeprava osob, výjezdy zásahových vozidel, přeprava s doprovodem; (42) architektonická a designérská činnost, navrhování interiérů a exteriérů, počítačová grafika, aranžérská činnost - interierová a exteriérová výzdoba; (44) zemědělské a zahradnické služby, služby zahradních architektů, myslivost, odchyt a odstřel zvěře na zakázku, služby spojené s lesnictvím, lékařské a veterinární služby, služby péče o hygienu a krásu osob i zvířat, pronájem potřeb pro zemědělský provoz, aranžérská činnost spadající do této třídy; (45) činnost bezpečnostní agentury, zejména ochrana a ostraha majetku a osob individuální i formou pultu centralizované ochrany, poskytování technických služeb k ochraně majetku, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, komplex bezpečnostních služeb jako např. fyzická ochrana majetku, střežení vozidel, doručování cenností s ostrahou, zabezpečování reklamních, zábavních, sportovních a společenských akcí, zabezpečování při natáčení filmů, pořadatelská činnost při hromadných akcích, detektivní služby jako sledování osob, poskytování osobní ochrany a ozbrojeného doprovodu, činnost výjezdové skupiny, kontrola objektů na odposlechová zařízení, jejich dohledání a odstraňování, služby spojené se zabezpečováním ochrany zboží při přepravě všeho druhu (silniční, železniční, letecké), shromažďování důkazů v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, speciální práce se psy, poradenská a zprostředkovatelská činnost ve výše uvedených oblastech. (511) 3, 5, 7, 21, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45 (210) O (111) (220) (151) (730) SportObchod.cz s.r.o., Čechyňská 361/16, Brno, 60200, CZ (740) Mgr. Jiřina Svojanovská, Šilingrovo náměstí 257/3, Brno, (510) (9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích dat a v elektronických datových informačních telekomunikačních sítích všeho druhu, software pro zpětné vyhledávání; (35) inzertní a propagační služby, informační služby týkající se obchodu, poskytované on-line na Internetu a obdobných informačních zdrojích, jako jsou informační sítě, mobilní telefony, elektronické katalogy apod., poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu na Internetu, reklama na Internetu, zajištění reklamních kampaní, obchodní management a podnikatelské poradenství, odborné obchodní poradenství, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů obchodního charakteru, předvádění zboží prostřednictvím Internetu, přeskupování různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli vybírat a nakupovat mimo přepravy zboží, komerční využití Internetu v oblastech obchodu a nabídky služeb s obchodem spojených, inzertní, propagační služby a informační služby prostřednictvím Internetu za účelem obchodu; (38) počítačová komunikace, poskytování dat, informací nebo obrázků a přenos zpráv a obrazových informací pomocí Internetu. (511) 9, 35, 38 (210) O (111) (220) (151) (730) GAMA GROUP a.s., Mánesova 3/11, České Budějovice, 37067, CZ (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (510) (10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, veterinární, dialyzační soupravy, infúzní soupravy, soupravy pro enterární výživu, set přístrojů a nástrojů lékařských a chirurgických, transfúzní soupravy, odběrové soupravy, transfúzní soupravy pro krevní vaky, převodové soupravy pro zavádění jakéhokoli média do těla nebo z těla pacienta, jejich příslušenství, součásti a náhradní díly, lékařské nástroje z plastu jednorázové, odsávačky hlenů, cévky pro zavádění kyslíku, spojovací hadičky, zavzdušňovače, odvzdušňovače, cévky pupeční, cévky endobronchiální, stříkačky pro diabetiky, krevní vaky, sáčky na odběr moče, nástavce pro měření tlaku, Petriho misky, mikrotitrační destičky, veterinární pomůcky z plastů. (511) 10 (210) O (111) (220) (151) BARVÍŘ (730) BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 11, Praha 10, Hostivař, 10219, CZ (740) RNDr. Marek Moša, Ph.D., patentový zástupce, Mečeříž 213, Mečeříž, (510) (2) barvy, laky, nátěry, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla; (35) reklamní a propagační činnost, dodavatelské služby pro třetí osoby, pomoc při provozování obchodů a obchodních činností, poradenské a informační služby v oblasti obchodu, pomoc při řízení obchodní činnosti, řízení obchodního řetězce, pomoc při zřizování obchodních řetězců, pomoc při vstupu firem do obchodních řetězců, poskytování povolení k označování prodejen a provozoven v rámci obchodních řetězců a na základě obchodních smluv, organizační, objednávkové, nákupní a prodejní služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř. 35, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací v oblasti obchodu, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a organizování veletrhů a výstav ke komerčním a reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, inzertní, reklamní a propagační činnost, rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní služby s využitím direct mailingu,

137 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) průzkum trhu, pronájem reklamních ploch, předvádění pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží, distribuce zboží k reklamním účelům, provádění aukcí a dražeb, činnost organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží, marketing a průzkum trhu; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost, zábava, zábavní činnost, organizování zábavy, organizování kulturních veletrhů a výstav, organizování sportovních soutěží, pořádání loterií, organizování a pořádání soutěží, informační činnost v oblasti zábavy a soutěží, zprostředkování služeb v oblasti zábavy, kultury a soutěží, zprostředkovávání informací z oblasti zábavy, sportu a kultury prostřednictvím počítačové komunikační sítě, agenturní činnost v oblasti kultury, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. (511) 2, 35, 41 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) KOVOSREAL s.r.o., Mostecká 1487, Duchcov, 41901, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (510) (6) kovové spotřební zboží, kovové stavební materiály, kovové kabely a dráty, kovové zámečnické a klempířské potřeby, kovové trubky, sejfy, kovové bedny a skříně na nářadí, kovové dveřní kování, kliky, zarážky, zárubně a zástrčky, kovové konstrukce, kouřovody, stavební kování, kovové barely, kontejnery a nádoby na stlačený plyn, kovové potrubí, rošty, řetězy, ocelové stožáry a sloupy, kovová okna, okenice a rámy, ostnatý drát, pletivo, plechovky a plechové sudy, šrouby, matice, svěrky, uzávěry, kohouty, ventily, vázací pásky a dráty, okapní žlaby, kovové výrobky spadající do této třídy; (36) poradenství finanční, daňové, v oblasti pojištění, činnost realitní kanceláře, správa nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor, daňové oceňování, zprostředkovatelská činnost v uvedených oborech spadající do této třídy; (40) kovoobráběčství, lisování kovů, tváření kovů, nástrojařství, zámečnictví, pokovování kovových materiálů, elektrolytické pokovování, povrchové úpravy a svařování kovů, úpravy a zpracování kovů spadající do této třídy. (511) 6, 36, 40 (210) O (730) Pokorný Jiří Ing., Hamry nad Sázavou 215, Žďár nad Sázavou, 59101, CZ (740) Ing. Radmila Baumová, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, (510) (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu včetně zprostředkování obchodních záležitostí, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, rozšiřování reklamních a inzertních materiálů - periodických a neperiodických tiskovin, zejména novin, časopisů, prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, brožur v tištěné podobě a na nosných médiích a po elektronické síti Internet, odborné poradenství v oblasti propagace a reklamy, poskytování on-line obchodních a reklamních informací, zejména prostřednictvím sítě Internet, obchodní jednatelství, poradenství odborné obchodní, poradenství podnikové a obchodní management. (511) 35 (210) O (111) (220) (151) Delta 4Aktiv (730) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, Praha 5, 15500, CZ (510) (30) chléb, běžné a celozrnné pečivo, tousty, bagety, pizzy, pečivo s masovými, sýrovými a zeleninovými náplněmi, koláče, záviny, buchty, bábovky, lívance, sladké pečivo, perníky a medovníky, dezerty, piškoty, pudinky, dorty, drobné cukroví, marcipánové a mandlové pečivo, suchary, pekárenské výrobky k dopečení, polotovary těstárenských, pekárenských a cukrářských výrobků, výrobky z olejnin, ze semen a z kukuřice v této třídě obsažené, pekárenské výrobky plněné, výrobky na bázi olejnin a/nebo luštěnin, rýže a výrobky z rýže, sójová mouka a výrobky z ní, cukr, med, tapioka, ságo, sůl, droždí, koření, veškeré těstoviny a výrobky obsahující těstoviny, těstárenské a cukrářské výrobky, zejména výrobky neobsahující cholesterol, výrobky na bázi sušené bramborové kaše, pekárenské, těstárenské a cukrářské dietní výrobky ne pro medicinální účely, bezlepkové výrobky, popcorn, veškeré pekárenské, těstárenské a cukrářské výrobky včetně těchto výrobků mražených, výrobky studené kuchyně a lahůdkářské výrobky spadající do této třídy, včetně občerstvení zhotoveného z těchto výrobků; (40) mlynářství, pekařství; (43) provozování cukrárny, jídelen rychlého občerstvení, bufetů, snack-barů, hostinská činnost. (511) 30, 40, 43 (210) O

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 ISSN 2336-7288 Praha - 17. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 ISSN 2336-7288 Praha - 23. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Číslo 23 Praha - 4. června 2014

Číslo 23 Praha - 4. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 4. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 26. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /22/ Přihlášeno 12 12 83 /21/ /PV 9304-83/ (BI) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY AOBJÉVY ( ) Zveřejněno

Více

Informační a vzdělávací aktivity

Informační a vzdělávací aktivity Informační a vzdělávací aktivity Jaké služby Úřad poskytuje? Prezenční výpůjčky patentové literatury Rešerše Sledování stavu vybraných oblastí techniky Služby poskytované prostřednictvím internetu Vzdělávací

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Číslo 24 Praha - 11. června 2014

Číslo 24 Praha - 11. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 Praha - 11. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 27 05 85 (21) PV 3787-85 254367 (") (BI) (51) Int Cl. 4 G 21 К 1/10 ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 ISSN 2336-7288 Praha - 8. července 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006 Technická informace výrobců brzdových kotoučů značek Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Týká se brzdových kotoučů následných katalogových

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 17. dubna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návrhy & vývoj. Rozbor konečných prvků. Co je to kluzné ložisko NORGLIDE? Co jsou to toleranční kroužky RENCOL?

Návrhy & vývoj. Rozbor konečných prvků. Co je to kluzné ložisko NORGLIDE? Co jsou to toleranční kroužky RENCOL? Systémy řízení Návrhy & vývoj Disponujeme rozsáhlými schopnostmi pro provádění vnitropodnikových návrhů, testů a výzkumu & vývoje a využíváme naše mezinárodní technická střediska pro podporu místních zákazníků.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 35 ISSN 2336-7288 Praha - 2. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Číslo 8 Praha - 25. února 2015

Číslo 8 Praha - 25. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 25. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více