(Standard WIPO ST.60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Standard WIPO ST.60)"

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 ISSN Praha června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) číslo patentu/zápisu/osvědčení (11) Number of the patent/registration/certification (15) datum zápisu průmyslového vzoru (15) Industrial design registration date (21) číslo přihlášky/žádosti (21).Application number (22) datum podání přihlášky/žádosti (22) Date of application filling (23) údaje o výstavní prioritě (23) Exhibition priority data (28) počet průmyslových vzorů (28) Number of industrial designs included in the application (31) číslo prioritní přihlášky (31) Number of priority application (32) datum podání prioritní přihlášky (32) Filling date of priority application (33) země priority (33) Priority country (40) datum zveřejnění přihlášky vynálezu (40) Date of publication of patent application (45) datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru (45) Publication date of the registered industrial design (47) datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (47) Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin (51) mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů (51) International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs (54) Název (54) Title (55) vyobrazení průmyslového vzoru (55) Reproduction of the industrial design (57) Anotace (57) Abstract (68) číslo základního patentu (68) Number of the basic patent (71) označení přihlašovatele/žadatele (71) Applicant (72) označení původce (72) Inventor (73 označení majitele/vlastníka (73 Owner (74) označení zástupce (74) Attorney's name and address (86) číslo mezinárodní přihlášky (86) International application number (87) číslo mezinárodního zveřejnění (87) International publication number (92) datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku (92) Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ (93) datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství (93) Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC (94) doba platnosti osvědčení (94) Term of certification validity (95) označení a typ přípravku (95) Name of the product and product type (96) datum podání a číslo evropské patentové přihlášky (96) European patent application filling date and number (97) datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (97) European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (111) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) (111) Number of registration (151) Datum zápisu ochranné známky (151) Date of the registration (210) Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) (210) Number of the application (220) Datum podání přihlášky (220) Date of filing of the application (320) Datum vzniku práva přednosti (320) Date of the first application (442) Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu (442) Date of the publication of the examined application (450) Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku (450) Date of publication of the registration (510) Seznam výrobků a služeb (510) List of goods and/or services (511) Číslo třídy výrobků a služeb (511) Number of the class of goods and/or services (526) Omezení rozsahu ochrany o prvek (526) Disclaimer Znění nebo vyobrazení ochranné známky Reproduction of the mark (551) Kolektivní ochranná známka (551) Collective mark (554) Prostorová ochranná známka (554) Three-dimensional mark (558) Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací (558) Mark consisting exclusively of one or several colours Barev (583) Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí (583) Date of the legal force of the decision/ result of the decision (591) Údaje o barevnosti ochranné známky (591) Information concerning colour (730) Přihlašovatel/vlastník ochranné známky (730) The applicant or the holder of the mark (740) Zástupce (740) Name and address of the representative (811) Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky (811) Number of the international registration (890) Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky (890) INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se MK1K MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění Opravy Změny Různé HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A HF9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HG9A HH9A HK9A oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úředních věstnících Opravy ochranných dokumentů Patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4A TA4F TA1K TA4Q jmenování vynálezce TB4A TB4F TB1K TB4Q oprava jmen TC4A TC4F TC1K TC4Q změna jmen TD4A TD4F TD1K TD4Q oprava adres TE4A TE4F TE1K TE4Q změna adres TF4A TF4F TF1K TF4Q oprava dat TG4A TG4F TG1K TG4Q oprava chyb v třídění TH4A TH4F TH1K TH4Q oprava nebo změna všeobecně TK9A TK9F TK1K TK4Q tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku AT BE CH CN CY CZ DE DK FR GB GR HR IL IM IT JP NL PA PL RO SK TW UA US Rakousko Belgie Švýcarsko Čína Kypr Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Francie Velká Británie Řecko Chorvatsko Izrael Isle of Man Itálie Japonsko Nizozemsko Panama Polsko Rumunsko Slovensko Tajwan Ukrajina Spojené státy americké Kódy pro označování států USA použité ve věstníku CA CT DE FL IL IN MI NJ NY OH PA California Connecticut Delaware Florida Illinois Indiana Michigan New Jersey New York Ohio Pennsylvania

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha C 12 C 3/00 ( ) C 09 D 4/02 ( ) C 07 F 15/00 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) A 61 K 39/145 ( ) B 60 K 37/00 ( ) B 60 J 3/06 ( ) C 07 D 241/26 ( ) G 21 F 9/06 ( ) G 21 C 17/00 ( ) E 02 B 7/20 ( ) C 07 C 253/30 ( ) A 61 F 2/30 ( ) C 08 L 101/16 ( ) G 01 T 1/202 ( ) E 04 B 7/02 ( ) C 10 M 125/10 ( ) C 04 B 18/16 ( ) F 41 A 17/72 ( ) F 41 A 17/72 ( ) F 41 A 5/04 ( ) A 62 B 7/00 ( ) Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (51) A61F 2/30 ( ) A61F 2/36 ( ) (21) (71) BEZNOSKA, s.r.o., Kladno, Kročehlavy, CZ Vysoká škola chemicko- technologická v Praze, Praha 6- Dejvice, CZ (72) Joska Luděk doc. Ing., CSc., Praha 2, CZ Fojt Jaroslav Ing., Ph.D., Praha 7, CZ Fencl Jaroslav Ing., Praha 2, CZ (54) Kloubní implantát a způsob jeho výroby (22) (57) Kloubní implantát, zejména revizní kloubní implantát pro provádění reoperací a výměnu selhávajících primárních necementovaných totálních náhrad velkých kloubů, například femorálních a acetabulárních komponent totálních náhrad kyčelních kloubů, sestává z kotvícího dříku (1) s integrační povrchovou vrstvou (5) a s kuželovým krčkem (2) pro nasazení kloubní hlavice (6) pohyblivě uložené v implantované kloubní jamce (7). Vnější plocha přechodové části mezi kotvícím dříkem (1) a kuželovým krčkem (2) je opatřena ochrannou porézní povrchovou vrstvou (4), tvořenou plasmovým nástřikem titanu a/nebo hydroxyapatitu. Vnější plocha kotvícího dříku (1) je dále v délce l 1, pohybující se v rozmezí 2/5 až 4/5 celkové délky l kostního dříku (1) ve směru od ochranné povrchové vrstvy (4) opatřena integrační povrchovou vrstvou (5) v podobě přímo ze základního materiálu kotvícího dříku (1) vystupujících nanotrubek, pro integraci a sekundární fixaci kotvícího dříku (1) v kostní tkáni. V místech pro vytvoření integrační povrchové vrstvy (5) se vnější plocha kotvícího dříku (1) nejprve upraví na požadovanou mikrodrsnost Ra maximálně 60 μm, načež následuje finální elektrochemické zpracování, v jehož rámci nejprve probíhá potenciodynamická a poté potenciostatická anodická polarizace a finálně potenciodynamický pokles potenciálu. (74) Ing. Vladimír Belfín, Litovická 305, Hostivice, (51) A61K 39/145 ( ) C12N 7/04 ( ) A61P 31/16 ( ) A61P 37/04 ( ) (21) (71) Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, CZ (72) Huňady Milan MVDr., Bohdalice, CZ Zajac Ján MVDr., CSc., Litomyšl, CZ (54) Vakcína proti chřipce prasat pro veterinární použití, způsob výroby a meziprodukt (22) (57) Veterinární vakcína proti chřipce prasat obsahuje aspoň tři inaktivované kmeny chřipky prasat v kombinaci s alespoň jedním inaktivovaným pandemickým humánním kmenem chřipky, přičemž respektuje nákazovou situaci ve výskytu chřipky prasat v terénních podmínkách. Vakcína může být použita pro imunizaci selat proti chřipce prasat od věku 35 dnů. Imunita po primovakcinaci vzniká od 5 do 7 dne. Vakcína je inaktivovaná, tekutá, s hydroxidem hlinitým jako adjuvans. Způsob výroby vakcíny a meziprodukt pro její výrobu s dlouhou skladovatelností. (74) Advokátní kancelář JUDr. Jaromír Saxl, JUDr. PhDr. Jaromír Saxl, Údolní 567/33, Brno, (51) A62B 7/00 ( ) A62B 7/10 ( ) A62B 9/00 ( ) B63C 11/00 ( )

5 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (21) (71) Dräger Safety AG&Co. KGaA, Lübeck, DE (72) Koch Jochim, Ratzeburg, DE Polzien Jörg, Ratzeburg, DE (54) Dýchací ochranný přístroj s cirkulací a kontrolním zařízením (22) (57) Systém dýchacího ochranného přístroje (1) s cirkulací a kontrolního zařízení (13 15) pro něj, kde dýchací přístroj obsahuje: dýchací masku (2); dýchací okruh, který vede od dýchací masky (2) přes vydechovací trubici (3), patronu (4) dýchacího vápna pro vázání CO 2, dýchací vak (5) zatížený pružinou a nadechovací trubici (7) zpět k dýchací masce; kyslíkovou láhev (11) s tlakovým kyslíkem, která je přes zařízení (8) konstantního dávkování spojená s dýchacím okruhem a přes minimální ventil (9) s dýchacím vakem (5), přičemž minimální ventil (9) je zřízený k tomu, aby se v reakci na splasknutí dýchacího vaku na základě nedostatku dýchacího plynu v dýchacím okruhu otevřel a tak dýchací vak (5) plnil kyslíkem z kyslíkové láhve (11) baž do jeho naplnění; a tlakový snímač (12) na zaznamenávání tlaku v kyslíkové láhvi (11); kde zařízení (8) konstantního dávkování je zřízené k tomu, aby dýchacímu okruhu přidávalo kyslík s nízkým základním objemovým proudem, který je menší než střední objemová potřeba kyslíku nezatíženého člověka, a že kontrolní zařízení (13 15) je zřízené k tomu, aby z okamžité hodnoty tlaku dodané od tlakového snímače (12) a z hodnoty výchozího tlaku tlakového kyslíku v kyslíkové láhvi na začátku nasazení vypočítávalo množství kyslíku spotřebovaného dýcháním nositele přístroje a množství kyslíku zůstávajícího ještě v kyslíkové láhvi (12). (51) B60K 37/00 ( ) B60Q 3/04 ( ) B60J 3/06 ( ) (21) (71) ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ (72) Vyziblo Oldřich Ing., Libáň, CZ (54) Kryt informačních údajů ve vozidle (22) (57) Kryt informačních údajů je umístěný na panelu sdružených přístrojů vozidla. Slouží ke krytí displejů, kontrolních světel a podsvícení, které jsou umístěné na panelu sdružených přístrojů ve vozidle. Kryt informačních údajů obsahuje polarizační vrstvu. Polarizační vrstva je integrovaná v krytu a je uzpůsobená k polarizovanému krytí panelu sdružených přístrojů. (74) Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, (51) B60J 3/06 ( ) B60K 37/00 ( ) B60Q 3/04 ( ) (21) (71) ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ (72) Vyziblo Oldřich Ing., Libáň, CZ (54) Kryt informačních údajů v interiéru vozidla (22) (57) Kryt informačních údajů je umístěný na panelu sdružených přístrojů vozidla. Slouží ke krytí displejů, kontrolních světel a podsvícení, které jsou umístěné na panelu sdružených přístrojů ve vozidle. Na krytu je umístěná dodatečná polarizační folie. Polarizační folie je vytvořená jako polarizační filtr a je uzpůsobená k polarizovanému krytí panelu sdružených přístrojů. (51) C04B 18/16 ( ) C04B 18/04 ( ) (21) (71) České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, CZ (72) Vodička Jan doc. Ing., CSc., Praha 6, CZ Šeps Karel Ing., Dubá, CZ Fládr Josef Ing., Chlumčany, CZ Plesník Juraj Ing., Myjava, SK (54) Cementový kompozit s nestejnorodou textilní drtí (22) (57) Cementový kompozit s textilní drtí, který má mezerovitou strukturu, je složen z křemičitanového cementu, kameniva, textilní drti a vody. Kompozit obsahuje cement v hmotnostní dávce 260 až 400 kg/m 3 a kamenivo jedné netříděné frakce (0-16, 0-22 nebo 0-32) v hmotnostní dávce 1400 kg/m 3. Množství textilní drti se určuje podle změřené mezerovitosti kameniva a pohybuje se v rozmezí 10 až 80 kg/m 3. Vodní součinitel je v rozmezí 0,25 až 0,4 podle vlhkosti kameniva a požadavků na zpracovatelnost kompozitu. (74) Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (51) C07C 253/30 ( ) C07C 255/46 ( ) C07C 229/34 ( ) (21) (71) Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ (72) Babiak Peter, Prešov, SK Zezula Josef, Dobroutov, p. Polná, CZ (54) Příprava vysoce čistého intermediátu pro syntézu Odanacatibu (22) (57) Způsob výroby (S)-2-(((S)-1-(4-bromofenyl)-2,2,2-trifluoroethyl)amino)- N-(1-cyanocyklopropyl)-4-fluoro-4-methylpentanamidu vzorce 1, který je intermediátem pro syntézu Odanacatibu, reakcí kyseliny vzorce 3 nebo

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) jejich solí se sloučeninou vzorce 4, přičemž reakce probíhá v rozpouštědle za přítomnosi anhydridu kyseliny n-propanfosfonové vzorce 5 a báze. (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (72) Loužilová Tereza Ing., Lhota u Příbramě, CZ Syslová Kamila Ing., Benešov, CZ Svoboda Jan Bc., Liberec, CZ Mikoška Miloš Bc., Bruntál, CZ Kačer Petr doc. Ing., Ph.D., Praha 3, CZ Červený Libor prof. Ing., DrSc., Praha 6, CZ Maixner Jaroslav RNDr., CSc., Praha 9, CZ Pažout Richard Ing., Ph.D., Praha 7, CZ (54) Rozpustný platnatý komplex s pyridinkarboxamidinovým ligandem a způsob jeho přípravy (22) (57) Způsob přípravy nových platnatých komplexů s pyridinkarboxamidinovým ligandem vzorců A, B a C reakcí o-, m- nebo p-pyridinkarboxamidin hydrochloridu s tetrachlorplatnatanem draselným v silně kyselém polárním protickém prostředí. Uvedené látky se připraví s vysokými výtěžky a čistotou a jsou využitelné pro přípravu nových protinádorových léčiv. (74) PATENT SKY s. r. o., Ing. Petra Kolářová, Dušní 8/11, Praha 1, (51) C07D 241/26 ( ) C07D 241/20 ( ) A61K 31/4965 ( ) A61P 31/06 ( ) A61P 31/04 ( ) A61P 31/10 ( ) A61P 31/12 ( ) (21) (71) Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Praha 1, CZ (72) Doležal Martin prof. PharmDr., Ph.D., Hradec Králové, CZ Zitko Jan prof. PharmDr., Ph.D., Žatec, CZ Janďourek Ondřej Mgr., Mníšek u Liberce, CZ Servusová Vaňásková Barbora Mgr., Drahany, CZ (54) Substituovaný 2-(2-fenylhydrazinyl) pyrazin, způsob jeho přípravy, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující (22) (57) Substituovaný 2-(2-fenylhydrazinyl)pyrazin obecného vzorce I, kde každé R 1, R 2 znamená nezávisle H nebo CN; R 3 znamená CH 3 nebo CONH 2; každé R 4, R 5, R 6, R 7, R 8 znamená nezávisle H, Cl, nebo NO 2. Způsob přípravy těchto látek spočívající v tom, že se na příslušný substituovaný chlorpyrazin působí substituovaným fenylhydrazinem za podmínek mikrovlnné syntézy. Sloučeniny obecného vzorce I se vyznačují nízkou toxicitou a vysokou účinností proti mykobakteriím. Lze je taky využít ve farmaceutických přípravcích jako antituberkulotikum, či k léčení virových infekcí. (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Dr. Michal Guttmann, Vinohradská 37/938, Praha 2, (51) C07F 15/00 ( ) C07D 213/58 ( ) A61K 31/282 ( ) A61P 35/00 ( ) (21) (71) VUAB Pharma a.s., Roztoky u Prahy, CZ (51) C08L 101/16 ( ) C08G 85/00 ( ) A61K 47/36 ( ) A61K 47/30 ( ) C08B 37/08 ( ) A61K 9/16 ( ) (21) (71) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Venerová, roz. Halasová Tereza Ing., Ph.D., Tišnov, CZ Mravec Filip Ing., Ph.D., Brno- Bystrc, CZ Pekař Miloslav prof. Ing., CSc., Brno- Slatina, CZ Simulescu Vasile Dr., Timișoara, RO (54) Způsob přípravy fyzikálně síťovaného hydrogelu s alespoň jednou solubilizovanou hydrofobní sloučeninou (22) (57) Způsob přípravy fyzikálně síťovaného hydrogelu s alespoň jednou solubilizovanou hydrofobní sloučeninou, u kterého se rozpuštěním alespoň jednoho polymeru v práškové formě s elektrickým nábojem a alespoň jedné ionogenní povrchově aktivní látky v práškové formě s opačným elektrickým nábojem ve vodě, v reakční nádobě připraví roztok pro gelaci, přičemž během jeho přípravy a/nebo po jeho připravení se k němu přidá alespoň jedna hydrofobní sloučenina, která/keré se solubilizuje/solubilizují do vnitřní hydrofobní části micel rozpuštěné ionogenní povrchově aktivní látky /látek, která/které se předtím a/nebo během toho a/nebo po tom naváže/navážou na polymerní řetězec rozpuštěného polymeru/polymerů, přičemž následnou gelací tohoto roztoku se vytvoří fyzikálně síťovaný hydrogel se solubilizovanou hydrofobní sloučeninou/sloučeninami. (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) C09D 4/02 ( ) C09D 5/02 ( ) (21)

7 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (71) Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ (72) Podjuklová Jitka doc. Ing., CSc., prof. h.c., Ostrava- Výškovice, CZ Menšikov Vladimír prof., DrSc., Ostrava- Hrabůvka, CZ Pěnička Zdeněk Ing., Ostrava- Poruba, CZ Siostrzonek René Ing., Ph.D., Orlová- Lutyně, CZ Pavelková Daniela Ing., Frýdek- Místek, CZ Koldová Lenka Ing., Mostkovice, CZ Šajdlerová Ivana Ing., Ph.D., Ostrava- Výškovice, CZ (54) Způsob aplikace vodou ředitelného laku na výrobek z neželezného kovu (22) (57) Způsob aplikace vodou ředitelného laku obsahujícího 75 až 80 % hmotn. akrylové disperze, 4,75 až 5,75 % hmotn. aditiva pro smáčivost, dispergaci a nepěnivost, 0,1 až 0,2 % hmotn. inhibitoru koroze, 2 až 10 % hmotn. vodorozpustného organického inhibitoru koroze na bázi směsi oktadekanoátu draselného, fosforečnanu tridraselného a 2,2,2 - nitroloethanolu, 5 až 10 % hmotn. antikorozního pigmentu na bázi exyaminofosfátového komplexu vápníku a manganu, a vodu na výrobek z neželezného kovu spočívá v tom, že lak zředěný 8 až 18 % hmotn. vody je aplikován pneumatickým stříkáním pod tlakem 0,15 až 0,45 MPa za pokojové teploty v rozmezí 18 až 23 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 80 % na povrch výrobku z neželezného kovu o pokojové teplotě v rozmezí 18 až 23 C s odstupem min. 3 C nad rosným bodem, přičemž po aplikaci laku probíhá sušení při pokojové teplotě v rozmezí 18 až 23 C. (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Dušan Kendereški, Koliště 1965/13a, Brno, (51) C10M 125/10 ( ) C10M 129/32 ( ) B23Q 11/10 ( ) (21) (71) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ (72) Bakalova Totka Ing., Ph.D., Dlouhý Most, CZ Louda Petr prof. Ing., CSc., Dlouhý Most, CZ Borůvková Karolína Ing., Nový Bor, CZ Voleský Lukáš Ing., Úpice, CZ (54) Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů (22) (57) Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny spočívající v tom, že se užije 4% až 8% objemový vodný roztok průmyslově dodávané procesní kapaliny s přídavkem 0,0005 g/l až 2,0 g/l procesní kapaliny oxidu titaničitého (TiO 2) ve formě prášku s velikostí částic v rozsahu 1 nm až 100 nm, načež se provede homogenizace takto vzniklé procesní vodné směsi. Ke shora uvedené položce procesní kapaliny je možno navíc přidat 0,05 g/l až 2,0 g/l procesní kapaliny kyseliny askorbové (C 6H 8O 6) ve formě prášku, načež se provede opět homogenizace takto vzniklé procesní vodné směsi. (74) STRNAD patentová a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, (51) C12C 3/00 ( ) C07D 311/32 ( ) (21) (71) Vysoká škola chemicko- technologická v Praze, Praha 6- Dejvice, CZ BIOMEDICA, spol. s r.o., Praha 5, CZ (72) Dostálek Pavel prof. Ing., CSc., Mělník, CZ Hudcová Tereza Ing., Praha 6, CZ Jelínek Lukáš Ing., Ph.D., Středokluky, CZ Fialová Kristýna Ing., Plzeň, CZ Karabín Marcel Ing., Ph.D., Havířov- Prostřední Suchá, CZ (54) Způsob přípravy chmelového materiálu se zvýšeným obsahem 8- prenylnaringeninu a chmelový materiál (22) (57) Řešení poskytuje způsob přípravy chmelového materiálu se zvýšeným obsahem 8-prenylnaringeninu v chmelu a/nebo chmelovém materiálu, kdy se chmel a/nebo chmelový materiál o vlhkosti nepřesahující 10 hmotn. % inkubuje po dobu 2 až 10 dní při teplotě v rozmezí 40 až 80 C za přítomnosti alespoň jednoho oxidu kovu jako katalyzátoru. Dále řešení poskytuje chmelový materiál, vyznačený tím, že obsahuje alespoň 0,03 hmotn. 8 8-prenylnaringeninu. Výsledný chmelový materiál je vhodný pro potravinářské a farmaceutické využití nebo pro izolaci biologicky aktivních látek. (74) Oddělení VaV VŠCHT Praha, Ing. Iveta Pospíšilová, Technická 5, Praha 6, (51) C12Q 1/68 ( ) C12N 15/54 ( ) C12P 17/02 ( ) C12R 1/04 ( ) C12R 1/465 ( ) (21) (71) Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 - Krč, CZ Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice, CZ (72) Petříček Miroslav Ing., Praha 4, CZ Petříčková Kateřina Mgr., Praha 4, CZ Pospíšil Stanislav Ing., Praha 4, CZ Chroňáková Alica RNDr., Písek, CZ Krištůfek Václav Ing., CSc., České Budějovice, CZ (54) Způsob vyhledávání aktinomycet potenciálně produkujících bioaktivní látky s C5N jednotkou (22) (57) Způsob vyhledávání aktinomycet potencionálně produkujících bioaktivních látky s C 5N jednotkou pomocí genetického screeningu, přesně PCR amplifikací konzervativní části genu pro ALAS. V DNA aktinomycet jsou hledány geny (ALAS), které jsou za syntézu bioaktivní látky s C 5N jednotkou zodpovědné, které zároveň obsahují specifické záměny v aminokyselinové sekvenci, které způsobují, že dochází k cyklizaci řetězce a vzniká C 5N jednotka. Potenciální producent je určen na základě nejvyšší procentuální shody se sekvencí některého z producentů ze stanoveného referenčního setu sekvencí genu calas ze známých producentů. (74) PATENT SKY s. r. o., Ing. Petra Kolářová, Dušní 8/11, Praha 1, (51) E02B 7/20 ( ) E02B 8/06 ( ) (21) (71) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Praha 6, CZ (72) Broža Vojtěch prof. Ing., DrSc., Praha 10, CZ Satrapa Ladislav doc. Ing., CSc., Řež, CZ Brouček Miroslav Ing., Ph.D., Slaný, CZ (54) Zařízení pro zvýšení kapacity bezpečnostních přelivů na vysokých vodních dílech (22) (57) Podstatou zařízení pro zvýšení kapacity bezpečnostních přelivů na vysokých vodních dílech je, že pevná spodní stavba (1) je opatřena vertikálně pohyblivou nástavbou (2), která v uzavřené poloze svým zakřiveným tvarem odpovídá tvaru původní pevné spodní stavby (1). Pohyblivá nástavba (2) je tvořena ocelovou konstrukcí opatřenou hradícím plechem a pojezdy (4) po pevné spodní stavbě (1), přičemž na návodní straně je pohyblivá nástavba (2) opatřena těsněním (3). Pohyblivá nástavba (2) je opatřena ovládacím mechanismem (5) tvořeným alespoň jedním hydraulickým válcem a aretačním mechanismem pro udržení konstrukce ve vztyčené nebo sklopené poloze. (74) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, 15800

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) situovanou poblíž díry (13). V dlouhé štěrbině (9) je umístěn váleček (10), který je tlačen vzhůru pružinou (11) situovanou v uzavřené díře (13) uzavřené objímkou (12). Na vnitřních bočních stěnách rámu (3) jsou provedené úkosy (14), na nichž se posouvají konce válečku (10), a na vnitřních bočních stěnách posuvného závěru jsou provedené výbrusy (15), do nichž vnikají konce válečku (10), když je posuvný závěr (4) v přední poloze. (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (51) E04B 7/02 ( ) E04D 13/00 ( ) E04D 13/03 ( ) (21) (71) Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ (72) Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ (54) Obvodový profil zasklívacího systému s přerušením tepelného mostu (22) (57) Vynález se týká obvodového profilu zasklívacího systému, kde obvodový profil (10) sestává z vnitřní části (11), upravené pro uložení a přichycení na nosnou stěnu (20) stavby, a z vnější části (12), upravené pro upevnění okraje alespoň jednoho průhledného či průsvitného panelu (30). Vnější část (12) je propojena s vnitřní částí (11) alespoň dvěma distančními propojovacími prvky (111), vytvořenými z tepelně izolačního materiálu. Mezi těmito distančními propojovacími prvky (111) je vytvořena alespoň jedna vzduchová komora (1110). Vnější část (12) vykazuje rameno (121), vybíhající od místa (120) napojení distančních propojovacích prvků (111) směrem ke stěně (20) stavby, kde volný konec (1210) tohoto ramene (121) je opatřen tepelně izolačním profilem (1211), doléhajícím na vnější povrch (200) stěny (20) stavby. (74) Bohemia Patent, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1 - Nové Město, (51) F41A 5/04 ( ) F41A 21/00 ( ) (21) (71) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA (72) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA Zaiets Petro, Vinnitsya, 21019, UA (54) Mechanizmus zádi hlavně pistole s polovolným posuvným závěrem (22) (57) Okraj (3) hlavně (1) má ve dně dlouhé drážky (7), umístěné podél bočních povrchů, které vnikají do odpovídajících vodítek (8) provedených v rámu (5), a přední strana hlavně (1) je umístěna ve vodící díře (6) posuvného závěru (4). Kromě toho okraj (3) hlavně (1) má otevřenou příčnou drážku (9) s radiálními hranami umístěnými skloněnými zdola nahoru a (51) F41A 17/72 ( ) F41A 19/30 ( ) F41A 19/13 ( ) (21) (71) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA (72) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA Zaiets Petro, Vinnitsya, 21019, UA (54) Perkusní odpalovací mechanizmus pistole (22) (57) Uvnitř rámu se paralelně a posuvnou osou pohybuje hlaveň (1), přitom náboj je umístěn v zásobníku ve vyrovnání s hlavní, úderník (5) je proveden s nárazníkem (6) umístěným posuvně v bočním kanálu a má okraj (13) nasměrovaný vzhůru, aby spolupracoval s pružinou (16) úderníku, a okraj (17), který je nasměrován směrem dolů, aby spolupracoval s odpalovacím mechanismem pistole, a v zadní části posuvného závěru (3) pod úderníkem je proveden otvor (7), který obsahuje modul pružiny (16) úderníku umístěný v pouzdře (8), které je připevněné v přední části otvoru posuvného závěru (3) pomocí západek, a na zadní části pomocí příčného čepu, a obsahuje trubkovitý vytahovač (11) s objímkou (12) pro spolupráci s okrajem (13) úderníku (5), přitom přední konec vodítka (14) je vložen do boční díry vytahovače (11), ale jeho zadní konec vniká do díry vytvořené v základu vodící objímky (15), pružina (16) úderníku umístěná uvnitř vodící objímky (15) mezi základem vodící objímky a objímkou vytahovače sevře vodítko (14) a vytahovač (11), a konce vodítka (14) jsou vložené do děr stěn modulového pouzdra (8), přičemž odpalovací mechanismus obsahuje automatické bezpečnostní zařízení, jehož okraje, poháněné pružinou (22) bezpečnostního zařízení, zasahují do zářezu úderníku (5), což opatřuje schopnost podélného přemístění. (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, 14700

9 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (51) F41A 17/72 ( ) (21) (71) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA (72) Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA Zaiets Petro, Vinnitsya, 21019, UA (54) Mechanizmus spouště pro pistoli (22) (57) Pistole, která má posuvný úderník (5), mechanismus spouště, který obsahuje tyč (2) spouště, automaticky bezpečnostní přepínače (10), který může zapojit uvedený posuvný úderník (5), a dvě ramena páky (8) otočně namontované na ose (15) pro činnost automatického bezpečnostního přepínače (10) pomocí prvního ramene (9). Uvedená tyč (2) spouštěče má zadní konec, který je ohnutý, aby vytvořil horizontální část. Uvedená horizontální část obsahuje první vyrovnávací hranu (3), která zapojuje okraj (4) úderníku na uvedený posuvný úderník (5), a druhou vyrovnávací hranu (6) ramene, která zapojuje dutinu (7) do druhého ramene (11) dvojramenné páky (8). C09K 11/64 ( ) (21) (71) CRYTUR, spol.s r.o., Turnov, CZ Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ (72) Hospodková Alice Ing., Ph.D., Praha 6, CZ Blažek Karel Ing., Turnov, CZ Hulicius Eduard prof. Ing., CSc., Praha 5, CZ Touš Jan RNDr., Turnov, CZ Nikl Martin Ing., CSc., Praha 8, CZ (54) Scintilační detektor pro detekci ionizujícího záření (22) (57) Scintilační detektor pro detekci ionizujícího záření, zejména elektronového, rentgenového nebo částicového, zahrnující monokrystalický substrát alespoň jednu podkladovou vrstvu (2) alespoň jednu nitridovou polovodičovou vrstvu (3, 4, 5, 6) nanesenou na substrát (1) pomocí epitaxe, která je popsána obecným vzorcem Al yin xga 1-x-yN, kde platí 0 < x < 1 a 0 < y < 1, přičemž jsou alespoň dvě nitridové polovodičové vrstvy (3, 4) uspořádány do vrstvené heterostruktury, jejíž struktura obsahuje alespoň jednu potenciálovou jámu pro zářivé rekombinace elektronů a děr. Ve struktuře je uspořádána alespoň jedna aktivní dvojice nitridových polovodičových vrstev (3, 4) s v podstatě stejnou polarizací složená z bariérové vrstvy (4) typu Al ybin xbga 1-xb-ybN a z vrstvy (5) typu Al ywin xwga 1-xw-ywN představující potenciálovou jámu, kde platí xb xw a yb yw, nebo je do alespoň jedné aktivní dvojice nitridových polovodičových vrstev (4, 5) vložena alespoň jedna vrstva (7) typu Al ydin xdga 1-xd-ydN o tloušťce (t 3) menší než 2 nm, ve které platí yd yw a xd xw + 0,3, pro vytvoření inverzní potenciálové bariéry uvnitř s ní sousedící vrstvy (5) představující potenciálovou jámu pro zmenšení doby luminiscenčního dosvitu. (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (51) G01T 1/202 ( ) G01T 1/164 ( ) G01T 1/20 ( ) G01T 1/29 ( ) B82Y 20/00 ( ) H01L 31/0264 ( ) H01L 31/0304 ( ) C09K 11/00 ( ) C09K 11/62 ( ) (51) G21C 17/00 ( ) (21) (71) Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec- Řež, CZ (72) Namburi Hygreeva Kiran Ing., Praha 9, CZ Michalička Ján Ing., Hradec Králové, CZ Bublíková Petra Ing., Štěchovice, CZ Mikloš Marek Ing., Ph.D., Kralupy nad Vltavou, CZ Rosnecký Vít, Praha 4, CZ (54) Metoda postupu přípravy fólií z kovových materiálů pro analýzu transmisním elektronovým mikroskopem (22) (57) Metoda postupu přípravy fólií z kovových materiálů pro analýzu transmisním elektronovým mikroskopem, která je určená pro výzkum především neutrony ozářených austenitických ocelí, zejména studium degradačních mechanismů a jejich vlivu na mechanické vlastnosti, zahrnuje řezání tahových vzorků ve stíněných horkých nebo polohorkých

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) komorách, mechanické broušení v tzv. rukavicových boxech a následné elektrolytické leštění pomocí upraveného držáku pro 1 mm fólie. (74) JUDr. Dušan Štric LL.M., Hlavní 130, Husinec- Řež, (51) G21F 9/06 ( ) G21C 15/00 ( ) (21) (71) Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec- Řež, CZ (72) Kůs Pavel Ing., Ph.D., Slaný, CZ (54) Metoda čištění chladicích vod primárního okruhu jaderných lehkovodních reaktorů pomocí kombinace UV záření, peroxidu vodíku, ionexu dopovaného palladiem a směsného lože (22) (57) Metoda čištění chladicích vod primárního okruhu jaderných lehkovodních reaktorů pomocí kombinace UV záření, peroxidu vodíku, ionexu dopovaného palladiem a směsného lože je určená k redukci organického uhlíku v roztoku kyseliny borité prostřednictvím vícestupňového čistícího procesu, kde je roztok kyseliny borité nejprve ozařován UV zářením. Tím dochází k rozkladu organických látek, které mohou způsobovat problémy v chladicím systému. K rozkladu dochází za přítomnosti oxidačního činidla a to konkrétně peroxidu vodíku H 2O 2, přidaného prostřednictvím čerpadla. Roztok je pak veden přes lože anexu dopovaného palladiem, na kterém dochází k odstranění peroxidu vodíku. Finální dočištění roztoku kyseliny borité probíhá po průtoku přes odvzdušňovací nádrž, na mixbedu, tvořeném směsi silně kyselého katexu a silně bazického anexu, za zajištění dostatečné čistoty roztoku kyseliny borité pro další použití v jaderné elektrárně bez negativních vlivů organických látek v systému. Průtok v rámci procesu zajišťují čerpadla. (74) JUDr. Dušan Štric LL.M., Hlavní 130, Husinec- Řež, 25068

11 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků A 61 F 2/36 ( ) A 61 K 9/16 ( ) A 61 K 31/282 ( ) A 61 K 31/4965 ( ) A 61 K 47/30 ( ) A 61 K 47/36 ( ) A 61 P 31/04 ( ) A 61 P 31/06 ( ) A 61 P 31/10 ( ) A 61 P 31/12 ( ) A 61 P 31/16 ( ) A 61 P 35/00 ( ) A 61 P 37/04 ( ) A 62 B 7/10 ( ) A 62 B 9/00 ( ) B 23 Q 11/10 ( ) B 60 J 3/06 ( ) B 60 K 37/00 ( ) B 60 Q 3/04 ( ) B 60 Q 3/04 ( ) B 63 C 11/00 ( ) B 82 Y 20/00 ( ) C 04 B 18/04 ( ) C 07 C 229/34 ( ) C 07 C 255/46 ( ) C 07 D 213/58 ( ) C 07 D 241/20 ( ) C 07 D 311/32 ( ) C 08 B 37/08 ( ) C 08 G 85/00 ( ) C 09 D 5/02 ( ) C 09 K 11/00 ( ) C 09 K 11/62 ( ) C 09 K 11/64 ( ) C 10 M 129/32 ( ) C 12 N 7/04 ( ) C 12 N 15/54 ( ) C 12 P 17/02 ( ) C 12 R 1/04 ( ) C 12 R 1/465 ( ) E 02 B 8/06 ( ) E 04 D 13/00 ( ) E 04 D 13/03 ( ) F 41 A 19/13 ( ) F 41 A 19/30 ( ) F 41 A 21/00 ( ) G 01 T 1/164 ( ) G 01 T 1/20 ( ) G 01 T 1/29 ( ) G 21 C 15/00 ( ) H 01 L 31/0264 ( ) H 01 L 31/0304 ( ) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) (21) (51) BEZNOSKA, s.r.o., Kladno, Kročehlavy, CZ Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, CZ Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec- Řež, CZ Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec- Řež, CZ CRYTUR, spol.s r.o., Turnov, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, CZ Dräger Safety AG&Co. KGaA, Lübeck, DE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 - Krč, CZ ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ A 61 F 2/30 ( ) A 61 K 39/145 ( ) G 21 F 9/06 ( ) G 21 C 17/00 ( ) G 01 T 1/202 ( ) E 02 B 7/20 ( ) C 04 B 18/16 ( ) A 62 B 7/00 ( ) C 12 Q 1/68 ( ) B 60 K 37/00 ( ) B 60 J 3/06 ( ) (71) (21) (51) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Praha 1, CZ VUAB Pharma a.s., Roztoky u Prahy, CZ Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha 6- Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA Pysarenko Viktor, Vinnitsya, 21008, UA C 10 M 125/10 ( ) C 07 D 241/26 ( ) C 07 F 15/00 ( ) C 09 D 4/02 ( ) C 12 C 3/00 ( ) C 08 L 101/16 ( ) C 07 C 253/30 ( ) E 04 B 7/02 ( ) F 41 A 17/72 ( ) F 41 A 17/72 ( ) F 41 A 5/04 ( )

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty B 29 C 44/08 ( ) H 02 K 3/46 ( ) G 01 T 1/202 ( ) C 10 M 125/10 ( ) E 04 B 7/02 ( ) C 04 B 18/16 ( ) FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (51) B29C 44/08 ( ) C08J 9/08 ( ) (11) (40) (21) (73) SPUR a. s., Zlín, CZ (72) Hala Miroslav Ing., Chrastěšovská Vizovice, CZ Krátký Ondřej Ing., Zlín, CZ Kimmer Dušan Ing., CSc., Zlín, CZ Dudák Tomáš Ing., Zlín, CZ Dudák Zdeněk Ing., CSc., Zlín, CZ (54) Způsob výroby lehčených útvarů z polyolefinů (22) (51) C04B 18/16 ( ) C04B 18/04 ( ) (11) (40) (21) (73) České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, CZ (72) Vodička Jan doc. Ing., CSc., Praha 6, CZ Šeps Karel Ing., Dubá, CZ Fládr Josef Ing., Chlumčany, CZ Plesník Juraj Ing., Myjava, SK (54) Cementový kompozit s nestejnorodou textilní drtí (22) (74) Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (51) C10M 125/10 ( ) C10M 129/32 ( ) B23Q 11/10 ( ) (11) (40) (21) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ (72) Bakalova Totka Ing., Ph.D., Dlouhý Most, CZ Louda Petr prof. Ing., CSc., Dlouhý Most, CZ Borůvková Karolína Ing., Nový Bor, CZ Voleský Lukáš Ing., Úpice, CZ (54) Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů (22) (74) STRNAD patentová a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, (51) E04B 7/02 ( ) E04D 13/00 ( ) E04D 13/03 ( ) (11) (40) (21) (73) Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ (72) Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ (54) Obvodový profil zasklívacího systému s přerušením tepelného mostu (22) (74) Bohemia Patent, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1 - Nové Město, (51) G01T 1/202 ( ) G01T 1/164 ( ) G01T 1/20 ( ) G01T 1/29 ( ) B82Y 20/00 ( ) H01L 31/0264 ( ) H01L 31/0304 ( ) C09K 11/00 ( ) C09K 11/62 ( ) C09K 11/64 ( ) (11) (40) (21) (73) CRYTUR, spol.s r.o., Turnov, CZ Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ (72) Hospodková Alice Ing., Ph.D., Praha 6, CZ Blažek Karel Ing., Turnov, CZ Hulicius Eduard prof. Ing., CSc., Praha 5, CZ Touš Jan RNDr., Turnov, CZ Nikl Martin Ing., CSc., Praha 8, CZ (54) Scintilační detektor pro detekci ionizujícího záření (22) (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) H02K 3/46 ( ) H02K 1/12 ( ) H02K 1/06 ( ) H02K 1/00 ( ) H02K 3/00 ( ) H02K 3/02 ( ) H02K 3/487 ( ) H02K 3/50 ( ) H02K 3/12 ( ) H02K 3/04 ( ) (11) (40) (21) (73) Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo, JP (72) Okugawa Sadami, Tokyo , JP Arai Toshio, Tokyo , JP (54) Stator motoru (32) (31) (33) JP (22) (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, 15000

13 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) Seznam majitelů udělených patentů (73) (11) (51) CRYTUR, spol.s r.o., Turnov, CZ České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, CZ Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ G 01 T 1/202 ( ) C 04 B 18/16 ( ) G 01 T 1/202 ( ) (73) (11) (51) Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo, JP H 02 K 3/46 ( ) SPUR a. s., Zlín, CZ B 29 C 44/08 ( ) Technická univerzita v Liberci, Liberec 1, CZ Bednář Jan, Kamenice nad Lipou, CZ C 10 M 125/10 ( ) E 04 B 7/02 ( )

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

15 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

17 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (97) EP (47) (97) (51) A61Q 11/00 A61K 8/64 A61K 8/02 A61K 31/695 ( ) (96) (96) (73) S.I.I.T. S.r.l. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti, Trezzano S/N (Milan), IT (72) Di Pierro, Francesco, Trezzano S/N (Milan), IT (54) Směsi proti zubnímu kazu obsahující faseolamin (32) MI (31) (33) IT (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) F03D 80/00 ( ) F03D 13/20 ( ) F03D 1/00 ( ) (96) (96) (73) Wobben Properties GmbH, Aurich, DE (72) Wobben, Aloys, Aurich, DE (54) Větrné energetické zařízení a způsob k výstavbě větrného energetického zařízení (32) (31) (33) DE (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) C12N 5/071 ( ) C12N 5/074 ( ) A61K 35/413 ( ) (96) (96) (73) University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, 27517, NC, US Vesta Therapeutics, Inc., Hanover, 21076, MD, US (72) REID, Lola, Chapel Hill, NC 27514, US MOSS, Nicholas, G., Carrboro, NC 27510, US FURTH, Mark, E., Chapel Hill, NC 27514, US LUDLOW, John, W., Carrboro, NC 27510, US BRUCE, Andrew, T., Holly Springs, NC 27540, US (54) Primitivní a proximální jaterní kmenové buňky (32) P (31) (33) US

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/US2003/ (87) WO 2003/ (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Ivan Lukšíček, Koliště 13a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) H01B 9/02 ( ) H01B 7/17 ( ) (96) (96) (73) NKT Cables Group A/S, 2605 Brøndby, DK (72) EFRAIMSSON, Lars, S Falun, SE JOHNSEN, Ulf, S Falun, SE GATU, Anders, S Falun, SE (54) Kabel se stínícím pruhem (32) (31) (33) SE (86) PCT/SE2003/ (87) WO 2004/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C09D 5/44 ( ) C08G 18/24 ( ) C08G 18/58 ( ) C08G 18/64 ( ) C08G 18/80 ( ) C08G 18/08 ( ) (96) (96) (73) PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, OH 44111, US (72) ESWARAKRISHNAN, Venkatachalam, Allison Park, PA 15101, US KAYLO, Alan J., Glenshaw, PA 15116, US MCCOLLUM, Gregory J., Gibsonia, PA 15044, US VAN BUSKIRK, Ellor James, Wexford, PA 15090, US (54) Galvanicky nanášitelené potahové kompozice a způsoby s nimi související (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2003/ (87) WO 2004/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B32B 17/10 ( ) E06B 3/54 ( ) (96) (96) (73) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR (72) ERNEWEIN, Jacques, F Villecresnes, FR TISSOT, Philippe, F Sallanches, FR (54) Spojovací systém (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2004/ (87) WO 2004/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C04B 24/10 ( ) C04B 28/10 ( ) C08L 3/04 ( ) C08L 3/06 ( ) C08L 3/08 ( ) C04B 24/38 ( ) C04B 26/28 ( ) C09J 103/04 ( ) C09J 103/06 ( ) C09J 103/08 ( ) C09J 103/14 ( ) C09J 103/16 ( ) C09J 103/18 ( ) (96) (96) (73) Saint-Gobain Placo, Suresnes, FR (72) POLLOCK, Jacob, Freas, Kensington, CA 94707, US TAGGE, Christopher, D., San Carlos, CA 94070, US SAITO, Ken, Dublin, CA 94568, US (54) Organicko-anorganický kompozit (32) P, P, P, (31) , , , (33) US, US, US, US (86) PCT/US2004/ (87) WO 2005/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) G06F 3/0482 ( ) G06F 3/0481 ( ) G06F 9/44 ( ) G06F 3/033 ( ) (96) (96) (73) Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, FR (72) HÖRENTRUP, Jobst, Hannover, DE GANDOLPH, Dirk, Ronnenberg, DE HERPEL, Carsten, Wennigsen, DE OSTERMANN, Ralf, Hannover, DE PETERS, Hartmut, Barsinghausen, DE (54) Způsob pro generování obrazovkové nabídky (32) , (31) , (33) EP, EP (86) PCT/EP2004/ (87) WO 2005/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/22 ( ) (96) (96) (73) Clinuvel Pharmaceuticals Limited, Melbourne VIC 3000, AU (72) KLEINIG, Michael, John, Brunswick, Victoria 3056, AU TICE, Thomas, R., Indian Springs, Alabama 35124, US STAAS, Jay, K., Maylene, Alabama 35114, US (54) Způsoby vyvolání melanogeneze u subjektu (32) P (31) (33) US (86) PCT/AU2005/ (87) WO 2006/ (74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) C07K 14/00 ( ) A61K 38/02 ( ) A61P 37/00 ( ) A61P 25/28 ( ) A61P 1/00 ( ) (96)

19 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (96) (73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD., Rehovot, IL (72) PINCHASI, Irit, Ra'anana, IL DOLITZKY, Ben-Zion, Petach-Tikva, IL FRENKEL, Anton, Modiin 71700, IL SCHWARTZ, Michal, Rehovot 76100, IL ARNON, Ruth, Rehovot 76100, IL AHARONI, Rina, Rehovot 76346, IL (54) Směsi polypeptidů, kompozice tyto obsahující a způsoby jejich přípravy a použití (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2005/ (87) WO 2006/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) E04C 2/38 ( ) (96) (96) (73) M. Kaindl, 5071 Wals/Salzburg, AT (72) SCHITTER, Leonhard, A-5300 Hallwang, AT (54) Lehká konstrukční deska a zařízení a způsob pro její výrobu (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2005/ (87) WO 2006/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A01N 59/20 ( ) C01G 3/02 ( ) (96) (96) (73) Kocide LLC, Columbia, MD 21046, US (72) OBERHOLZER, Matthew, Richard, Wilmington, Delaware 19810, US (54) Metoda stabilizace hydroxidu měďnatého (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2005/ (87) WO 2006/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F04C 29/06 ( ) (96) (96) (73) Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen, DE (72) Hage, Christian-Philipp, Springe, DE Fleige, Hans-Ulrich, Hameln, DE (54) Nasucho běžící stroj s rotujícími písty s reakčním tlumičem zvuku (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/48 ( ) (96) (96) (73) Teva Czech Industries s.r.o., Opava, CZ (72) ANDRYSEK, Tomas, Branka u Opavy, CZ VRANA, Ales, Opava, CZ (54) Inhibitor krystalizace a jeho použití v želatinových kapslích (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2006/ (87) WO 2006/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Michal Guttmann, patentový zástupce, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65F 3/04 ( ) (96) (96) (73) Terberg Machines B.V., 3403 NL Ijsselstein, NL (72) Versteeg, Jan Paul, 6708 RV Wageningen, NL (54) Způsob zhotovování nosné části pro zvedací rám (32) (31) (33) NL (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/15 ( ) A61K 38/00 ( ) A61K 31/00 ( ) A61K 45/08 ( ) A61K 38/20 ( ) A61K 38/21 ( ) A61K 45/06 ( ) (96) (96) (73) Pharma Mar S.A., Madrid, ES (72) FAIRCLOTH, Glynn Thomas, Cambridge, Massachusetts , US AVILES MARIN, Pablo Manuel, E Madrid, ES LEPAGE, Doreen, Cambridge, Massachusetts , US SAN MIGUEL IZQUIERDO, Jesus, E Salamanca, ES PANDIELLA, Atanasio, E Salamanca, ES (54) Zlepšená léčba mnohočetného myelomu (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2007/ (87) WO 2007/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/00 ( ) (96) (96) (73) BioDelivery Sciences International, Inc., Raleigh, NC 27612, US (72) VASISHT, Niraj, Cary, NC 27518, US FINN, Andrew, Raleigh, NC 27601, US (54) Prostředek pro transmukosální podávání se zvýšeným vstřebáváním (32) P, P, P (31) , , (33) US, US, US (86) PCT/US2007/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 498/22 ( ) C07D 498/18 ( ) C07K 14/59 ( ) C07K 14/655 ( )

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) A61K 31/424 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) Æterna Zentaris GmbH, Frankfurt am Main, DE (72) GÜNTHER, Eckhard, Maintal, DE SCHAEFER, Olaf, Biberach an der Riss, DE TEIFEL, Michael, Weiterstadt, DE PAULINI, Klaus, Maintal, DE (54) Konjugáty disorazolů a jejich deriváty s molekulami, které se vážou na buňky, nové disorazolové deriváty, způsoby jejich výroby a jejich použití (32) P, (31) , (33) US, EP (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2008/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) B62D 29/00 ( ) B60R 13/08 ( ) (96) (96) (73) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, DE (72) MONNET, Jean-Pierre, Boulleret, FR LECLERC, Delphine, Cosne sur Loire, FR MAGNET, Gregory, St. Loup, FR WESCH, Karl, Waldbrunn, DE RUDOLPH, Daniel, Shibuya-ku Tokyo , JP JÄHNICHEN, Matthias, Dielheim, DE (54) Expandovatelné výplňové vložka a způsob výroby expandovatelné výplňové vložky (32) P, (31) , (33) US, DE (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2008/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) H02G 3/12 ( ) H02B 1/20 ( ) (96) (96) (73) Hager Electro GmbH & Co. KG, Saarbrücken, DE (72) Gros, Bernhard, Betting, FR Dissel, Klaus, Saarbrücken-Ensheim, DE Kessler, Franz, Kleinblittersdorf-Bliesransbach, DE (54) Rozvodová skříň pro vestavění do otvoru ve stěně (32) , (31) , (33) DE, DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 8/26 ( ) A61K 8/35 ( ) A61K 8/41 ( ) A61K 8/49 ( ) A61Q 17/04 ( ) A61K 8/06 ( ) (96) (96) (73) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE (72) Hansen, Dr. Peter, Dreieich, DE Heppner, Andrea, Florstadt, DE Rillmann, Dr. Thomas, Bellheim, DE Schumann, Christof, Breitscheid-Erdbach, DE (54) Přípravek na ochranu proti slunci ve formě emulze vody v oleji s ochranným faktorem >50 (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61F 13/493 ( ) (96) (96) (73) Labit, Jennifer Lynn, St. Louis, MO 63129, US Labit, James Andrew, St. Louis, MO 63129, US (72) Labit, Jennifer Lynn, St. Louis, MO 63129, US Labit, James Andrew, St. Louis, MO 63129, US (54) Opětovně použitelné plenky (32) (31) (33) US (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) H01S 3/30 ( ) (96) (96) (73) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE (72) SCHNEIDER, Thomas, Michendorf OT Wilhelmshorst, DE (54) Způsob ovlivňování rychlosti šíření signálů v optických vláknech (32) (31) (33) DE (86) PCT/DE2007/ (87) WO 2008/ (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová kancelář, Ing. Veronika Zemanová, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) D01D 5/00 ( ) B05D 1/00 ( ) B05D 3/14 ( ) B05D 1/28 ( ) (96) (96) (73) Elmarco, S.R.O., Liberec, CZ (72) MALY, Miroslav, Visnová, CZ PETRAS, David, Zlin, CZ MARES, Ladislav, Liberec, CZ (54) Způsob a zařízení pro výrobu vrstvy nanovláken z roztoků nebo tavenin polymerů (32) (31) (33) CZ (86) PCT/CZ2008/ (87) WO 2008/ (74) Musil, Dobroslav, Zabrdovicka 801/11, Brno (97) EP (47) (97) (51) F28D 7/10 ( ) F28F 1/00 ( ) F28F 9/04 ( ) B21C 23/10 ( ) B23D 31/00 ( ) B21C 23/08 ( ) F28F 9/02 ( ) F25B 40/00 ( ) (96) (96)

21 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) Erbslöh Aluminium GmbH, Velbert, DE (72) Sucke, Norbert William, Duisburg, DE Breindl, Reiner, Hattingen, DE Boyraz, Ismail, Bochum, DE (54) Koaxiální profil a způsob výroby takového koaxiálního profilu (32) , U (31) , (33) DE, DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61B 17/22 ( ) (96) (96) (73) I-VASC S.r.l, Milano, IT (72) Salerno, Mario, Sesto San Giovanni, IT (54) Pomocné zařízení pro ošetření křečových žil sklerotizací (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01M 4/73 ( ) H01M 4/84 ( ) H01M 10/12 ( ) H01M 4/20 ( ) (96) (96) (73) Wirtz Manufacturing Co., Inc., Port Huron MI , US (72) Wirtz, John, W., Port Huron, MI , US Wirtz, John, O., Fort Gratiot, MI 48059, US McLane, Jack, E., Fort Gratiot, MI 48059, US (54) Přetvarované bateriové mřížky (32) (31) (33) US (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 47/48 ( ) C07K 7/06 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 29/02 ( ) A61P 9/08 ( ) (96) (96) (73) Incanthera Limited, Manchester M2 4NH, GB (72) GILL, Jason, Bradford West Yorkshire BD7 1DP, GB LOADMAN, Paul, Bradford West Yorkshire BD7 1DP, GB FALCONER, Rob, Bradford West Yorkshire BD7 1DP, GB PATTERSON, Laurence, Bradford West Yorkshire BD7 1DP, GB ATKINSON, Jennifer, Needingworth Cambridgeshire PE27 4TB, GB BIBBY, Mike, Bradford West Yorkshire BD7 1DP, GB (54) Činidla působící disrupci cév aktivovaná MMP (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2008/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/567 ( ) A61K 31/57 ( ) A61P 5/36 ( ) A61P 7/04 ( ) (96) (96) (73) PregLem S.A., 1228 Plan-les-Ouates, CH (72) FAUSER, Bartholomeus, C., J., M., NL-3042 AT Rotterdam, NL LOUMAYE, Ernest, CH-1228 Plan-Les-Ouates, CH (54) Selektivní modulátor progesteronového receptoru při léčení děložního krvácení (32) P (31) (33) US (86) PCT/IB2008/ (87) WO 2008/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) F23D 17/00 ( ) C03B 5/235 ( ) (96) (96) (73) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, Courbevoie, FR Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, FR (72) ROUCHY, Patrice, F Vaucresson, FR GARNIER, Laurent, F Saint Martin En Bresse, FR VERNAZ, Joseph, F Vaux En Bugey, FR MAZZOTTI DE OLIVEIRA, Carlos, Jundiai - São Paulo, BR (54) Způsob spalování s nízkými eisemi NOx pro tavení skla a smíšený injektor (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2008/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C05F 7/00 ( ) (96) (96) (73) Savaterra OY, Rovaniemi, FI (72) AHO, Olli, FI Rovaniemi, FI (54) Způsob výroby hnojiva z kalu (32) (31) (33) FI (86) PCT/FI2008/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H02B 1/42 ( ) H02B 1/20 ( ) (96) (96) (73) Hager Electro GmbH & Co. KG, Saarbrücken, DE (72) Theuer, Markus, Saarbrücken, DE Prat, Julio Milà, Granollers, ES Nunez, Sergi Tornos, Les Franqueses del Vallès, ES (54) Rozvodná skříň (32)

22 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E06B 3/46 ( ) A47K 3/34 ( ) E05D 15/56 ( ) (96) (96) (73) KERMI GmbH, Plattling, DE (72) WEBER, Jürgen, Hengersberg, DE (54) Posuvné dveře a sprchová zástěna s posuvnými dveřmi (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2008/ (74) Macek and Partners, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha 2 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) B65G 47/08 ( ) B65G 17/26 ( ) B65G 47/84 ( ) B65B 21/06 ( ) (96) (96) (73) KHS GmbH, Dortmund, DE (72) RIPKENS, Hans-Gerd, Goch, DE SCHAGIDOW, Tuchwat, Geldern, DE KAMPS, Sebastian, Kleve, DE RÜTTEN, Thomas, Kranenburg, DE (54) Zařízení k vytváření skupin výrobků (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2009/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B30B 3/04 ( ) B02C 4/32 ( ) (96) (96) (73) KHD Humboldt Wedag GmbH, Köln, DE (72) SPLINTER, Christian, Pulheim, DE (54) Válcový lis se dvěma volnými válci (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2009/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 39/395 ( ) A61P 35/00 ( ) C07K 16/28 ( ) A61K 39/00 ( ) A61K 31/00 ( ) (96) (96) (73) Pfizer Products Inc., Groton, CT 06340, US (72) Gladue, Ronald, Paul, Groton, CT 06340, US Cusmano, John, Daniel, Groton, CT 06340, US Bedian, Vahe, Groton, CT 06340, US (54) Formulace protilátek anti-cd40 a metody (32) P (31) (33) US (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) D04H 3/00 ( ) D04H 1/54 ( ) D04H 1/56 ( ) D01F 8/04 ( ) D01D 5/00 ( ) D01D 5/08 ( ) (96) (96) (73) Fitesa Germany GmbH, Peine, DE (72) Haberer, Markus, Osnabrück, DE Röttger, Henning, Kaltenkirchen, DE (54) Měkká netkaná textilie na bázi polyethylenu (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07K 5/06 ( ) C07K 5/08 ( ) A61K 38/00 ( ) A61P 3/04 ( ) C07K 5/062 ( ) C07K 5/083 ( ) C07K 5/087 ( ) C07K 5/09 ( ) C07K 5/065 ( ) C07K 5/072 ( ) A61K 38/05 ( ) A61K 38/06 ( ) (96) (96) (73) OBE THERAPY BIOTECHNOLOGY, Evry, FR (72) HAROSH, Itzik, F Paris, FR BRAUD, Sandrine, F Forges-les-bains, FR (54) Boropeptidové inhibitory enteropeptidázy a jejich použití při léčbě obezity, nadváhy a/nebo nemocí spojených s abnormálním metabolismem tuků (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2009/ (74) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (97) EP (47) (97) (51) C09K 5/04 ( ) F25B 17/08 ( ) (96) (96) (73) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE (72) Kiener, Christoph, 67256, Weisenheim am Sand, DE Müller, Ulrich, 67435, Neustadt, DE Schubert, Markus, 67071, Ludwigshafen, DE Teich, Friedhelm, 68535, Neckarhausen, DE Herr Henninger, Stefan, Dr., Endingen, DE Herr Henning, Hans-Martin, Prof. Dr., Freiburg, DE

23 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (54) Organokovové konstrukční materiály v chladících/ohřívacích strojích. (32) (31) (33) EP (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B28B 19/00 ( ) F16L 9/08 ( ) E03F 3/04 ( ) F16L 1/10 ( ) F16L 9/00 ( ) F16L 25/00 ( ) (96) (96) (73) Johann Bartlechner KG, Kirchweidach, DE (72) BARTLECHNER, Johann, Kirchweidach, DE BARTLECHNER, Franz, Kirchweidach, DE (54) Způsob výroby betonových trub (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2009/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C12N 7/00 ( ) C12N 15/86 ( ) A61K 39/00 ( ) A61K 39/12 ( ) (96) (96) (73) The Board of Regents of The University of Texas System, Austin, TX 78701, US (72) WEAVER, Scott, C., Galveston TX 77554, US FROLOV, Ilya, V., Birmingham AL 35222, US FROLOVA, Elena, Birmingham AL 35222, US (54) Atenuované rekombinantní alfaviry neschopné replikace v komárech a jejich využití (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2009/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B29B 13/10 ( ) B29B 17/04 ( ) B65G 11/20 ( ) B29B 17/00 ( ) (96) (96) (73) EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.h., 4052 Ansfelden, AT (72) Hackl, Manfred Dipl.-Ing., 4040 Linz-Urfahr, AT Wendelin, Gerhard Mag., 4030 Linz, AT Feichtinger, Klaus Dipl.-Ing., 4040 Linz, AT (54) Způsob a zařízení pro zpracovávání plastového materiálu (32) (31) (33) AT (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) G06K 19/077 ( ) (96) (96) (73) Smart Packaging Solutions (SPS), Rousset Cedex, FR (72) ARTIGUE, Olivier, F Trets, FR SEMORI, Stéphane, F Hyères, FR TEBOUL, Deborah, F Vitrolles, FR SICOT, Cécile, F Rousset, FR (54) Bezkontaktní karta s bezpečnostním logem (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2009/ (87) WO 2009/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) D01H 1/115 ( ) D01H 4/02 ( ) (96) (96) (73) Murata Machinery, Ltd., Kyoto-shi, Kyoto , JP (72) Yokota, Itaru, Kyoto-shi Kyoto , JP Ota, Naritoshi, Kyoto-shi Kyoto , JP Sakamoto, Naotaka, Kyoto-shi Kyoto , JP (54) Spřádací stroj (32) , (31) , (33) JP, JP (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) B23K 11/11 ( ) (96) (96) (73) FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda, DE (72) LATHER, Guido, Homberg, DE (54) Způsob a nástroje pro výrobu materiálového spojení (32) , (31) , (33) DE, DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) D01H 1/14 ( ) D01H 13/14 ( ) D01H 1/115 ( ) D01H 15/00 ( ) D01H 13/22 ( ) (96) (96) (73) Murata Machinery, Ltd., Kyoto-shi, Kyoto , JP (72) Oka, Masaki, Kyoto , JP (54) Spřádací jednotka (32) , (31) , (33) JP, JP (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (97) EP (47) (97)

24 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (51) F24C 7/00 ( ) (96) (96) (73) Basic Holdings, Dublin, IE (72) BETZ, Martin, Annagassan County Louth, IE O'NEILL, Noel, Mell County Louth, IE FISCHER, Wolfram, Blackrock County Louth, IE MURRAY, Gareth, Lusk County Dublin, IE (54) Elektrický krb s generátorem efektu plamenů (32) (31) (33) GB (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B28B 7/16 ( ) B28B 7/34 ( ) B28B 7/38 ( ) (96) (96) (73) BFS Betonfertigteilesysteme GmbH, Blaubeuren, DE (72) Müller, Klaus, Blaubeuren - Gerhausen, DE (54) Postup na výrobu formy pro zhotovení dílců šachtových den (32) (31) (33) DE (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) E01B 9/38 ( ) (96) (96) (73) Vossloh-Werke GmbH, Werdohl, DE (72) BÖSTERLING, Winfried, Neuenrade, DE HUNOLD, André, Werdohl, DE (54) Zařízení k upevňování železničních kolejnic na spodní konstrukci (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01M 4/88 ( ) H01M 4/90 ( ) H01M 4/92 ( ) H01M 4/86 ( ) H01M 8/04 ( ) H01M 8/10 ( ) (96) (96) (73) CarbonX B.V., 2628 BL Delft, NL (72) KOWLGI, Krishna Narayan Kumar, 2600 AA Delft, NL KOPER, Gerardus Joseph Maria, 2600 AA Delft, NL VAN RAALTEN, Rutger Alexander David, 2600 AA Delft, NL (54) Elektrodový prostor pro elektrochemický článek, obnovovací systém pro elektrodový prostor a emulze pro použití s elektrodovým prostorem (32) (31) (33) NL (86) PCT/NL2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C07C 33/26 ( ) C07C 29/78 ( ) C07D 251/10 ( ) C07B 57/00 ( ) (96) (96) (73) Poxel, Lyon, FR (72) MAILLARD, David, Darmstadt, DE KOLLER, Guntram, Klein-umstadt, DE WAKARESKO, Ewgenij, Aschaffenburg, DE GOTTBURG-REININGER, Sabine, Darmstadt, DE (54) Způsob izolace enantiomerních složek z enantiomerních směsí krystalizací s řízenou velikostí částic (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07C 201/08 ( ) B01J 19/24 ( ) C07C 205/06 ( ) (96) (96) (73) Noram International Limited, Dublin 2, IE (72) BERRETTA, Sergio, Vancouver British Columbia V6P 3R6, CA BOYD, David, A., Vancouver British Columbia V5Y 2E5, CA (54) Způsob pro snížení tvorby vedlejšího produktu dinitrobenzenu při výrobě mononitrobenzenu (86) PCT/CA2008/ (87) WO 2010/ (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Zábrdovická 11, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/166 ( ) A61K 31/606 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 1/06 ( ) A61P 1/12 ( ) A61P 1/14 ( ) (96) (96) (73) PHARMATEL (R&D) PTY LIMITED as Trustee for the PHARMATEL (R & D) TRUST, Hornsby, NSW 2077, AU (72) Shortis, Nicolas Peter, New South Wales 2073, AU (54) Použití aminosalicylátů u syndromu dráždivého tračníku s převládajícím průjmem (32) (31) (33) AU (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) B27D 1/04 ( ) B32B 21/14 ( ) B32B 27/20 ( ) C08G 12/38 ( ) (96) (96) (73) Metsäliitto Osuuskunta, Metsä, FI Dynea Austria GmbH, 3500 Krems, AT (72) SOKKA, Kasperi, FI Jyväskylä, FI SILVENTOINEN, Ilpo, FI Kesälahti, FI

25 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) PORKKA, Merja, FI Poitsila, FI LEPISTÖ, Harri, FI Kotka, FI HAVUAHO, Seppo, FI Kotka, FI EKMAN, Jussi, FI Palokka, FI (54) Způsob pro přípravu dřevěné dýhové desky (32) (31) (33) FI (86) PCT/FI2009/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E01F 9/529 ( ) (96) (96) (73) Plastic Safety Systems, Inc., Cleveland, Ohio 44104, US (72) METTLER, Charles M., Perry Ohio 44081, US BROWN, Gregory H., Stow Ohio 44224, US (54) Přenosné dálniční varovné zařízení (32) (31) (33) US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2010/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B01J 23/28 ( ) B01J 23/31 ( ) B01J 23/88 ( ) B01J 23/881 ( ) B01J 23/882 ( ) B01J 23/883 ( ) (96) (96) (73) BASF SE, Ludwigshafen, DE (72) RAICHLE, Andreas, Dresden, DE BORCHERT, Holger, Offstein, DE MÜLLER-ENGEL, Klaus Joachim, Stutensee, DE HORSTMANN, Catharina, Ludwigshafen, DE MACHT, Josef, Mannheim, DE (54) Způsob kontinuální výroby geometrických katalyzátorových tvarových těles K (32) , P (31) , (33) DE, US (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07K 16/24 ( ) A61K 39/395 ( ) (96) (96) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (72) MOMM, Joachim, CH-4002 Basel, CH WALLNY, Hans-Joachim, CH-4002 Basel, CH (54) Formulace protilátek (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) H01R 13/52 ( ) H01R 43/18 ( ) (96) (96) (73) Hirschmann Automotive GmbH, 6830 Rankweil-Brederis, AT (72) Häfele, Jürgen, 6845 Hohenems, AT (54) Zapouzdření perforovaného rastru plastem s vysokou mírou smrštění (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 241/16 ( ) C07D 241/24 ( ) (96) (96) (73) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo , JP (72) HARA, Tamio, Takaoka-shi Toyama , JP NORIMATSU, Naoki, Takaoka-shi Toyama , JP KURUSHIMA, Hiroaki, Takaoka-shi Toyama , JP KANO, Takuya, Takaoka-shi Toyama , JP (54) Způsob výroby dichlorpyrazinového derivátu (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2010/ (87) WO 2010/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) F21S 8/10 ( ) F21S 10/00 ( ) F21V 14/08 ( ) (96) (96) (73) Automotive Lighting Italia S.p.A., Venaria Reale (Torino), IT (72) Marcori, Franco, MOGGIO UDINESE, IT (54) Automobilové světlo (32) TV (31) (33) IT (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Miloslav Hainz, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B21D 22/00 ( ) B21D 22/02 ( ) B21D 35/00 ( ) B60R 13/02 ( ) C21D 8/04 ( ) C21D 9/46 ( ) C22C 21/06 ( ) C22F 1/047 ( ) (96) (96) (73) Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE (72) Diersmann, Holger, D Westernkappeln, DE Dörr, Jochen, D Bad-Driburg, DE Grewe, Jochem, D Salzkotten, DE Hitz, Andreas, D Erwitte, DE (54) Tvarovaná plechová část pro motorová vozidla

26 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/70 ( ) A61K 31/205 ( ) A61K 31/7052 ( ) A61P 17/10 ( ) (96) (96) (73) Dow Pharmaceutical Sciences, Inc., Petaluma CA , US (72) Osborne, David Wade, Fort Collins, CO 80525, US Dow, Gordon Jay, Santa Rosa, CA 95409, US Chaudhuri, Bhaskar, San Jose, CA 95129, US Calvarese, Barry, Menlo Park, CA 94025, US (54) Azithromycin k léčbě nodulárního akné (32) P, (31) , (33) US, US (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) F23N 5/00 ( ) F23N 1/02 ( ) (96) (96) (73) Vaillant GmbH, Remscheid, DE (72) Wodke, Matthias, Wuppertal, DE Wriske, Jochen, Remscheid, DE Hietkamp, Albert, 7828 BB-Emmen, NL Munsterhuis, Wim, 7751 GP Dalen, NL (54) Způsob monitorování systému topný plyn-vzduch, zejména topného zařízení (32) , (31) , (33) DE, AT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F22B 35/00 ( ) F22B 1/18 ( ) F01K 25/10 ( ) B01F 5/04 ( ) (96) (96) (73) Orcan Energy AG, München, DE (72) Aumann, Richard, München, DE Schuster, Andreas, Tussenhausen, DE Sichert, Andreas, München, DE (54) Způsob a zařízení pro odpařování organických pracovních médií (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C12N 1/20 ( ) A23L 1/30 A61K 35/74 ( ) C12R 1/25 ( ) (96) (96) (73) CJ CheilJedang Corporation, Jung-gu Seoul , KR (72) KIM, Bong Joon, Incheon , KR JUNG, Heon Woong, Seoul , KR HWANG, Se Hee, Seoul , KR LEE, Jin Hee, Seoul , KR LEE, Kang Pyo, Seoul , KR HWANG, Kwang Woo, Seoul , KR WON, Tae Joon, Seoul , KR (54) Nový Lactobacillus plantarum a kompozice, která jej obsahuje (32) (31) (33) KR (86) PCT/KR2009/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/4704 ( ) A61K 31/42 ( ) A01N 43/42 ( ) A61P 1/00 ( ) A61K 31/573 ( ) A61K 31/606 ( ) A61K 31/58 ( ) A61K 45/06 ( ) C07D 215/56 ( ) (96) (96) (73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Petach-Tikva, IL (72) TARCIC, Nora, Modlin, IL HAVIV, Asi, (Gan Shlomo), IL BLAUGRUND, Eran, Rehovot, IL KAYE, Joel, Netanya, IL (54) Léčení Crohnovy choroby laquinimodem (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2010/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/17 ( ) C07K 14/47 ( ) A61K 39/00 ( ) A61P 25/16 ( ) A61P 25/28 ( ) (96) (96) (73) Affiris AG, 1030 Wien, AT (72) MANDLER, Markus, A-1100 Vienna, AT WENINGER, Harald, A-1140 Vienna, AT SANTIC, Radmila, A-1180 Vienna, AT LAHSNIG, Christian, A-3430 Tulln, AT (54) Použití mimotopů alfa-synukleinových epitopů k léčbě poruch s Lewyho tělísky (32) (31) (33) AT (86) PCT/AT2010/ (87) WO 2011/ (74) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Mgr. Martina Dvořáková, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) C07K 16/18 ( ) C12N 15/10 ( ) C12N 15/85 ( ) A01K 67/027 ( ) C07K 16/00 ( ) C07K 16/46 ( ) (96)

27 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (96) (73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591, US (72) MACDONALD, Lynn, White Plains, NY 10605, US STEVENS, Sean, San Francisco, CA 94158, US GURER, Cagan, Valhalla, NY 10595, US MURPHY, Andrew, J., Croton-on-Hudson, NY 10520, US HOSIAWA, Karolina, A., Tarrytown, NY 10591, US (54) Myši exprimující imunoglobulínový hybridní lehký řetězec (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2011/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61K 47/48 ( ) C07K 7/06 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 29/02 ( ) A61P 9/08 ( ) (96) (96) (73) Incanthera Limited, Manchester M2 4NH, GB (72) Gill, Jason, West Yorkshire, BD7 1DP, GB Loadman, Paul, West Yorkshire, BD7 1DP, GB Falconer, Robert, West Yorkshire, BD7 1DP, GB Patterson, Laurence, West Yorkshire, BD7 1DP, GB Atkinson, Jennifer, Needingworth Cambridgeshire PE27 4TB, GB Bibby, Michael, Eldwick, Bingley West Yorkshire BD16 3DJ, GB (54) Činidla působící disrupci cév aktivované MMP (32) (31) (33) GB (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61L 2/20 ( ) A61L 2/24 ( ) A61L 2/26 ( ) (96) (96) (73) TSO3 Inc., Quebec, QC G1P 3S5, CA (72) ROBITAILLE, Simon, Charny Quebec G6X 3L1, CA DUFRESNE, SyIvie, Quebec City Quebec G1X 4W9, CA VALLIERES, Jean-Martin, Quebec City Quebec G1Y 3T4, CA MARTEL, Cynthia, Quebec City Quebec G3A 1W7, CA LEBLOND, Helene, Quebec City Quebec G3J OE9, CA DASSIE, Nancy, Lac Beauport Quebec G3B OG4, CA GAGNE, Marie-Christine, Ste-Brigitte-de-Laval Quebec G0A 3K0, CA MARTEL, Karine, 2C6, CA BEDARD, Claudia, Quebec City Quebec G2L 3K6, CA TREMBLAY, Bruno, Quebec City Quebec G2E 1B2, CA (54) Způsob sterilizace (32) P (31) (33) US (86) PCT/CA2010/ (87) WO 2011/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F16K 17/04 ( ) F16K 17/06 ( ) (96) (96) (73) ProMinent GmbH, Heidelberg, DE (72) RULL, Jana, St. Georgen im Schwarzwald, DE BUBB, Alexander, Plankstadt, DE FREISSLER, Bernd, Dielheim, DE (54) Ventil na udržování tlaku (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F01K 13/02 ( ) (96) (96) (73) Siemens Aktiengesellschaft, München, DE (72) Soukal, Vlastimil, Velke Mezirici, CZ (54) Systém parní turbíny a způsob regulování proudění páry v systému parní turbíny (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F16B 13/02 ( ) (96) (96) (73) Shop Systems GmbH, Markdorf, DE (72) Knoblauch, Rita, Markdorf, DE Remensperger, Eugen, Tettnang, DE (54) Zásuvné zařízení a uspořádání ze zásuvného zařízení a zásuvného předmětu (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C11D 3/37 ( ) C11D 3/39 ( ) C11D 11/00 ( ) C11D 17/00 ( ) D06L 1/00 ( ) C11D 17/04 ( ) D06L 3/02 ( ) (96) (96) (73) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, DE (72) SCHNEIDER, Susanne, Düsseldorf, DE WEINRICH, Dirk, Grevenbroich, DE WERNER, Helga, Rommerskirchen, DE WRUBBEL, Noelle, Düsseldorf, DE (54) Praní s použitím polymerních tělísek (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A61L 15/00 ( ) A61F 13/08 ( ) (96) (96)

28 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) Circaid Medical Products, Inc., San Diego, California 92123, US (72) LIPSHAW, Moses, Encinitas California 92020, US RICHARDSON, Thomas, Poway California 92064, US KENNERKNECHT, Teresa, San Diego California 92104, US SHAW, Sandra Anne, Coronado California 92118, US (54) Léčebný kompresní obvaz (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2010/ (87) WO 2011/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) G06F 19/00 ( ) C12Q 1/68 ( ) (96) (96) (73) The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, HK (72) Chan, Kwan Chee, Kowloon Hong Kong, CN Lo, Yuk-Ming Dennis, Kowloon Hong Kong, CN Chiu, Rossa Wai Kwun, New Territories Hong Kong, CN (54) Diagnostika fetální chromozomální aneuploidie použitím genomického sekvenování (32) P (31) (33) US (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C07D 209/10 ( ) C07D 209/14 ( ) C07D 209/16 ( ) (96) (96) (73) H. Lundbeck A/S, 2500 Valby, DK (72) THERKELSEN, Frans, DK-4300 Holbæk, DK ROCK, Michael, Harold, DK-1820 Frederiksberg C., DK TREPPENDAHL, Svend, DK-2830 Virum, DK (54) Způsob výroby farmaceuticky aktivního činidla (32) P (31) (33) US (86) PCT/DK2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65D 25/06 ( ) B65D 19/44 ( ) (96) (96) (73) Paul Hettich GmbH & Co. KG, Kirchlengern, DE (72) GERKENSMEIER, Christian, Rödinghausen, DE HAMPKER, Reinhard, Herford, DE (54) Zařízení pro dopravu předmětů (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C03B 7/02 ( ) C03B 7/06 ( ) (96) (96) (73) Saint-Gobain Emballage, Courbevoie, FR (72) GONCALVES FERREIRA, Paula, F Creteil, FR BOUILLET, Fabien, F Montbard, FR (54) Způsob obnovování symetrie symetrického teplotního profilu v přivaděči na výstupu z kolena a přivaděč pro provádění tohoto způsobu (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B23B 27/00 ( ) B23B 31/11 ( ) (96) (96) (73) Iscar Ltd., Tefen, IL (72) HECHT, Gil, Nahariya, IL (54) Nástrojová spojka (32) (31) (33) IL (86) PCT/IL2011/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B01D 11/02 ( ) A61K 8/97 ( ) A61Q 19/00 ( ) (96) (96) (73) Primrose A.S., Prague 1, CZ (72) VANA, Radek, Caslav, CZ (54) Způsob vyluhování rostlinných látek, výluh a jeho použití (86) PCT/CZ2010/ (87) WO 2011/ (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 33/00 ( ) A61K 9/72 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 43/00 ( ) (96) (96) (73) School Juridical Person Kitasato Institute, Tokyo , JP (72) KOBAYASHI Hirosuke, Sagamihara-shi Kanagawa , JP SHIMBO Toshihiro, Sagamihara-shi Kanagawa , JP KOKUBO Kenichi, Sagamihara-shi Kanagawa , JP (54) Terapeutické činidlo a terapeutické zařízení pro zmirňování ischemického reperfusního poškození (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2011/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47)

29 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) (51) B09B 1/00 ( ) E02D 17/20 ( ) (96) (96) (73) Watershed Geosynthetics LLC, Alpharetta GA 30022, US (72) Ayers, Michael, R., Georgia 30027, US Urrutia, Jose L., Georgia 30024, US (54) Krycí systém pro skládky odpadů (32) (31) (33) US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2011/ (74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) B31B 1/16 ( ) B31B 1/22 ( ) B31F 1/28 ( ) B31B 1/18 ( ) B26D 1/40 ( ) B26F 1/38 ( ) B26D 1/15 ( ) B26D 1/18 ( ) B26D 1/22 ( ) B26D 7/18 ( ) (96) (96) (73) Smurfit Kappa Rapidcorr Euskirchen GmbH, Euskirchen, DE (72) BUDA, Sebastian, Euskirchen, DE (54) Způsob ke kontinuální výrobě pásu plošně tuhé vlnité lepenky a v průběhu jeho výroby z tohoto pásu přiříznutých formátů (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61F 2/12 ( ) (96) (96) (73) Polytech Health&Aesthetics GmbH, Dieburg, DE (72) Bögershausen, Oliver, Darmstadt, DE O'Leary, Patrick, Babenhausen, DE (54) Implantovatelná lékařská protéza (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01B 17/14 ( ) H01B 17/36 ( ) (96) (96) (73) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Regensburg, DE (72) HÖFNER, Roland, Küps, DE (54) Izolátor pro vysoké napětí (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E05B 19/06 ( ) E05B 27/00 ( ) E05B 15/14 ( ) (96) (96) (73) Rav Bariach (08) Industries Ltd., Ashkelon, IL (72) NICOARA, Petrisor, Ashdod, IL (54) Klíčové a zámkové sestavy (32) , P (31) , (33) US, US (86) PCT/IL2011/ (87) WO 2011/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B60P 3/39 ( ) B60P 3/36 ( ) (96) (96) (73) Vielmetter, Ulrich, Sprockhövel, DE (72) Vielmetter, Ulrich, Sprockhövel, DE (54) Mobilní kempingová jednotka (32) U (31) (33) DE (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Ivan Lukšíček, Koliště 13a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F16L 23/08 ( ) (96) (96) (73) NORMA Germany GmbH, Maintal, DE (72) Wachter, Gerhard, Büdingen, DE Kamp, Achim, Langenselbold, DE (54) Profilová spona (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F02C 6/02 ( ) (96) (96) (73) Turbomeca, Bordes, FR (72) BEDRINE, Olivier, F Bordarros, FR MARCONI, Patrick, F Gelos, FR PUERTO, Alphonse, F Lacq, FR (54) Způsob a architektura pro slučování výkonu turbínového stroje (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C08L 51/00 ( ) C08L 25/12 ( ) C08K 5/3415 ( ) C08K 5/3435 ( ) C08K 5/3492 ( ) (96) (96)

30 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) INEOS Styrolution Europe GmbH, Frankfurt am Main, DE (72) MINKWITZ, Rolf, Mannheim, DE (54) Stabilizované tvarovací hmoty akrylonitril / styren / akrylester (32) , , , , (31) , , , , (33) EP, EP, EP, EP, EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C12N 1/20 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 1/22 ( ) C12N 9/02 ( ) C12N 9/12 ( ) C12N 9/90 ( ) C12P 7/62 ( ) (96) (96) (73) Neste Oyj, Espoo, FI (72) SICHWART, Shanna, Pforzheim, DE HASCHENHERMES, Birgit, Meppen, DE BRÖKER, Daniel, Haltern am See, DE STEINBÜCHEL, Alexander, Altenberge, DE HETZLER, Stefan, Münster, DE KOSKINEN, Perttu, Helsinki, FI (54) Mikroorganismy s rozšířeným rozsahem využití substrátu (32) P, (31) , (33) US, EP (86) PCT/FI2011/ (87) WO 2012/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65D 85/10 ( ) B65D 5/66 ( ) B65D 5/02 ( ) B65D 5/20 ( ) A24F 15/00 ( ) B65D 5/18 ( ) B65D 5/42 ( ) (96) (96) (73) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel, CH (72) LUTZIG, Bodo Werner, CH-1373 Chavornay, CH YAMAMOTO, Yuzo, Tokyo, JP OZONO, Koko, Tokyo , JP (54) Obal pro spotřební zboží (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) G01N 33/68 ( ) C12Q 1/37 ( ) (96) (96) (73) UCB Biopharma SPRL, 1070 Brussels, BE (72) SMITH, Bryan, John, Slough Berkshire SL1 3WE, GB KIRKE, Helen, Marie, Slough Berkshire SL1 3WE, GB (54) Analytická metoda pro molekuly Fab a Fab' (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B23C 5/10 ( ) (96) (96) (73) Iscar Ltd., Tefen, IL (72) MEN, Yuri, Haifa, IL ASTRAKHAN, Eduard, Kiryat-Motzkin, IL (54) Fréza, mající vroubkované řezné vložky, vzájemné umístění s proměnlivými axiálními přesahy (32) (31) (33) IL (86) PCT/IL2011/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F02M 26/00 ( ) F01L 3/08 ( ) (96) (96) (73) Pierburg GmbH, Neuss, DE (72) VITT, Stefan, Grevenbroich, DE SARI, Osman, Grevenbroich, DE DIETZ, Gerard, Römmerskirchen, DE (54) Vratný ventil spalin pro spalovací motor (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F16G 11/04 ( ) F16G 11/10 ( ) (96) (96) (73) Gripple Limited, Sheffield S4 7UQ, GB (72) FERREIRA, Andre, Sheffield S2 3RZ, GB (54) Upínací články (32) , (31) , (33) GB, GB (86) PCT/GB2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B05B 15/12 ( ) B01D 46/00 ( ) (96) (96) (73) Dürr Systems GmbH, Bietigheim-Bissingen, DE (72) HOLLER, Sebastian, Korntal-Münchingen, DE STEINBACH, Jürgen, Hemmingen, DE FRIZ, Katharina, Stuttgart, DE (54) Filtrační zařízení pro odlučování přestřiku vlhkého laku

31 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C12N 15/09 ( ) A61K 31/337 ( ) A61K 31/475 ( ) A61K 39/395 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 43/00 ( ) C07K 16/28 ( ) C12N 1/15 ( ) C12N 1/19 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 5/10 ( ) C12P 21/08 ( ) A61K 31/439 ( ) A61K 31/4545 ( ) A61K 31/4745 ( ) A61K 31/513 ( ) A61K 31/555 ( ) C07K 14/705 ( ) C07K 16/30 ( ) A61K 39/00 ( ) (96) (96) (73) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo , JP (72) OHTSUKA, Toshiaki, Tokyo , JP TAKIZAWA, Takeshi, Tokyo , JP OGUNI, Akiko, Tokyo , JP MATSUOKA, Tatsuji, Tokyo , JP YOSHIDA, Hiroko, Tokyo , JP MATSUI, Yumi, Tokyo , JP (54) Nové protilátky schopné vázat DR5 (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/16 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 9/50 ( ) A61K 31/44 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/196 ( ) (96) (96) (73) Temmler Werke GmbH, Marburg, DE (72) WEIß, Gerd, München, DE PROFITLICH, Thomas, München, DE SCHWITZER, Karl, München, DE WAGNER, Cornelia, München, DE SCHWITZER, Manfred, München, DE HUBER, Bernhard, München, DE (54) Způsob výroby farmaceutického přípravku s obsahem inhibitorů protonové pumpy (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A61K 39/04 ( ) (96) (96) (73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart, BE (72) GODART, Stephane Andre Georges, B-1330 Rixensart, BE LAANAN, Amina, B-1330 Rixensart, BE LEMOINE, Dominique Ingrid, B-1330 Rixensart, BE (54) Antigenní směs Mycobacterium (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C07D 235/26 ( ) C07D 471/04 ( ) A61K 31/4188 ( ) A61P 11/00 ( ) (96) (96) (73) Janssen Sciences Ireland UC, Little Island, County Cork, IE (72) COOYMANS, Ludwig Paul, B-2340 Beerse, BE DEMIN, Samuël Dominique, B-2018 Antwerpen, BE HU, Lili, B-2800 Mechelen, BE JONCKERS, Tim Hugo Maria, B-2650 Edegem, BE RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard, B-1331 Rosieres, BE TAHRI, Abdellah, B-1070 Anderlecht, BE VENDEVILLE, Sandrine Marie Helene, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, BE (54) Benzimidazolové inhibitory respiračně scintilačního viru (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C07D 403/06 ( ) C07D 471/04 ( ) A61K 31/437 ( ) A61P 31/12 ( ) (96) (96) (73) Janssen Sciences Ireland UC, Little Island, County Cork, IE (72) COOYMANS, Ludwig Paul, B-2340 Beerse, BE DEMIN, Samuël Dominique, B-2018 Antwerpen, BE HU, Lili, B-2800 Mechelen, BE JONCKERS, Tim Hugo Maria, B-2650 Edegem, BE RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard, B-1331 Rosieres, BE TAHRI, Abdellah, B-1070 Anderlecht, BE VENDEVILLE, Sandrine Marie Helene, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, BE (54) Indoly jako protivirová činidla proti respiračnímu sycitiálnímu viru (32) (31) (33) EP

32 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) G01N 33/50 ( ) A61K 39/04 ( ) A61K 39/05 ( ) G01N 33/68 ( ) (96) (96) (73) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v., München, DE Vakzine Projekt Management GmbH, Hannover, DE (72) DESEL, Christiane, Nürnberg, DE KAUFMANN, Stefan H.E., Berlin, DE BANDERMANN, Silke, Berlin, DE GRODE, Leander, Braunschweig, DE (54) Stanovení účinnosti vakcinace živou rekombinantní antimykobakteriální vakcínou (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A47F 1/12 ( ) (96) (96) (73) Big Skies Limited, Royston, Hertfordshire SG8 5QQ, GB (72) DAW, Conway, Royston Hertfordshire SG8 5QQ, GB (54) Souprava na čelní vyrovnávání výrobků (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2011/ (87) WO 2012/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C09D 123/12 ( ) C09D 123/14 ( ) C08L 23/14 ( ) C08J 5/18 ( ) C08L 23/12 ( ) C08F 210/06 ( ) C08F 210/14 ( ) (96) (96) (73) Borealis AG, 1220 Vienna, AT (72) REICHELT, Kristin, A-4501 Neuhofen/Krems, AT STOCKREITER, Wolfgang, A-4048 Puchenau, AT AGUAYO ARELLANO, Pablo Ivan, A-4060 Leonding-Doppl, AT (54) Těsnící materiál z polypropylenu s vysokou teplotou tání (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) D01F 1/07 ( ) D01F 2/06 ( ) (96) (96) (73) Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice, CZ (72) MÜLLER, Bernhard, 2500 Baden, AT GEBERT-GERM, Martin, Horn, AT (54) Samozhášivá vlákna z regenerátu celulózy a způsob jejich přípravy (32) PCT/EP2012/ (31) (33) EP (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) F16B 25/00 ( ) (96) (96) (73) SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH, Waldenburg, DE (72) STIEBITZ, Günter, Waldenburg, DE ROLL, Patrick, Schwäbisch Hall, DE (54) Šroub do třískové desky (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B65D 19/44 ( ) B65D 25/10 ( ) B65D 85/68 ( ) B32B 5/02 ( ) B32B 5/26 ( ) (96) (96) (73) conteyor International nv, 9820 Merelbeke, BE (72) Van Neck, Petra, 9000 Gent, BE (54) Rám, kapsový systém a pásový materiál pro skladování a přepravu kusového zboží v poddajných pletených kapsách (32) (31) (33) BE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F24H 1/00 ( ) F24D 17/02 ( ) F24D 19/10 ( ) F24H 4/04 ( ) (96) (96) (73) Daikin Industries, Ltd., Osaka-shi, Osaka , JP (72) CHIKAMI, Hideo, Osaka-shi Osaka , JP KITA, Yuuichi, Osaka-shi Osaka , JP KATAOKA, Hidehiko, Osaka-shi Osaka , JP (54) Ohřívač vody typu s tepelným čerpadlem (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47)

33 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) (51) A01N 43/90 ( ) A01P 13/00 ( ) (96) (96) (73) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, IN 46268, US (72) MANN, Richard, K., Franklin IN 46131, US (54) Synergický herbicidní prostředek obsahující penoxsulam a pyroxsulam (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2012/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B44C 5/04 ( ) B32B 38/18 ( ) (96) (96) (73) Fritz Egger GmbH & Co. OG, 6380 St. Johann in Tirol, AT (72) Steinwender, Martin, Dr., 2380 Perchtoldsdorf, AT Arthold, Andreas, 6382 Kirchdorf i. T., AT (54) Způsob výroby desek potažených oboustranně dekorativním papírem a dekorativní papír na výrobu takových desek (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B29D 22/02 ( ) B60C 5/10 ( ) (96) (96) (73) GAADI Bicycle Tube GmbH, Mönchengladbach, DE (72) JETTEN, Adolf, Andreas, Mönchengladbach, DE (54) Duše pneumatiky (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B23K 26/38 ( ) B23K 26/14 ( ) (96) (96) (73) L'Air Liquide Société Anonyme pour l'etude et l'exploitation des Procédés Georges Claude, Paris, FR (72) JOUANNEAU, Thomas, F Grenoble, FR DEBECKER, Isabelle, F Paris, FR LEFEBVRE, Philippe, F Meulan, FR (54) Laserová tryska s pohyblivým prvkem (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B23K 26/38 ( ) B23K 26/08 ( ) B23K 26/03 ( ) G01B 11/00 ( ) (96) (96) (73) Adige S.p.A., Levico Terme (TN), IT (72) GALVAGNINI, Paolo, I NOGAREDO (Trento), IT NICOLETTI, Sergio, I LEVICO TERME (Trento), IT BRIGADUE, Matteo, I BEDOLLO (Trento), IT (54) Způsob pro skenování trubky určené pro zpracování v laserovém řezacím stroji používající senzor pro měření záření odráženého nebo vyzařovaného trubkou (32) TO (31) (33) IT (86) PCT/IB2012/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E01B 9/30 ( ) (96) (96) (73) SCHWIHAG AG, 8274 Tägerwilen, CH (72) LIENHARD, Stefan, Konstanz, DE WALTER, Daniel, Allensbach, DE DANNEBERG, Erik, 8274 Tägerwilen, CH BUDA, Roland, Radolfzell am Bodensee, DE (54) Systém pro upevnění kolejnic (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/18 ( ) (96) (96) (73) Ares Trading S.A., 1170 Aubonne, CH (72) CERRETI, Alessandra, I Roma, IT DEL RIO, Alessandra, I Roma, IT (54) Lyofilizovaný přípravek FGF-18 (32) , P (31) , (33) EP, US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) C10M 113/12 ( ) C10M 169/02 ( ) (96) (96) (73) Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE (72) SCHMIDT-AMELUNXEN, Martin, Röhrmoos / Arzbach, DE SCHWEIGKOFLER, Martin, Friedberg, DE (54) Použití mazacího tuku na basi perfluorpolyetheru (32) (31) (33) DE

34 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/46 ( ) A61K 38/17 ( ) A61P 31/12 ( ) C12N 9/16 ( ) (96) (96) (73) Green Cross Corporation, Gyeonggi-do , KR Medigenebio Corporation, Gyeonggi-do , KR (72) JIN, Thong-Gyu, Seoul , KR CHUNG, Yo Kyung, Yongin-si Gyeonggi-do , KR PAIK, Sang Hoon, Yongin-si Gyeonggi-do , KR PARK, Yoo Chang, Yongin-si Gyeonggi-do , KR SEO, Jinwook, Yongin-si Gyeonggi-do , KR CHOI, Yong Woon, Yongin-si Gyeonggi-do , KR SON, Jong Mun, Yongin-si Gyeonggi-do , KR KIM, Yong-Chul, Yongin-si Gyeonggi-do , KR (54) Prostředek a léková forma obsahující rekombinantní lidskou IDURONÁT-2-SULFATÁZU a způsob jejich přípravy (32) P, (31) , (33) US, KR (86) PCT/KR2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65H 54/72 ( ) B65H 54/74 ( ) B65H 67/048 ( ) (96) (96) (73) Maschinenfabrik Rieter AG, 8406 Winterthur, CH (72) HASKA, Petr, Ceska Trebova, CZ GRIESSHAMMER, Christian, CH-8404 Winterthur, CH (54) Pohon cívkového navíjecího stroje (32) (31) (33) CH (86) PCT/CH2012/ (87) WO 2013/ (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Zábrdovická 11, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F16L 37/23 ( ) (96) (96) (73) STÄUBLI FAVERGES, Faverges, FR (72) Tiberghien, Alain-Christophe, SEVRIER, FR Durieux, Christophe, GILLY SUR ISERE, FR (54) Samičí prvek rychlospojky a rychlospojka s tímto prvkem (32) (31) (33) FR (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) B65H 54/42 ( ) B65H 54/74 ( ) (96) (96) (73) Saurer Germany GmbH & Co. KG, Remscheid, DE (72) Forche, Torsten, Hamminkeln/Dingden, DE Mund, Manfred, Herzogenrath, DE Theele, Bernd-Rüdiger, Aachen, DE Wedershoven, Hans-Günter, Nettetal, DE (54) Způsob pro regulaci zrychlení hnacího válce cívky (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B60P 1/00 ( ) (96) (96) (73) Fliegl jun., Josef, Mühldorf am Inn, DE (72) Fliegl jun., Josef, Mühldorf am Inn, DE (54) Vozík pro odsun, určený pro transport horkého zpracovaného materiálu (32) U (31) (33) DE (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) F16B 7/14 ( ) B65H 54/02 ( ) D07B 7/10 ( ) B65H 49/32 ( ) B65H 54/72 ( ) B65H 75/44 ( ) (96) (96) (73) Maillefer S.A., 1024 Ecublens, CH (72) MÄKELÄ, Kari, 1024 Ecublens, CH (54) Navíjecí stroj (32) (31) (33) FI (86) PCT/FI2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H04W 72/00 ( ) (96) (96) (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) PHAN, Mai-Anh, Herzogenrath, DE STATTIN, Magnus, S Sollentuna, SE WIEMANN, Henning, Aachen, DE (54) Rozšíření funkčnosti pro multimediální přenosové skupinově vysílané služby (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97)

35 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (51) C07D 401/12 ( ) C07D 401/14 ( ) C07D 405/14 ( ) C07D 417/14 ( ) C07D 487/04 ( ) A61K 31/506 ( ) A61P 25/18 ( ) (96) (96) (73) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, NJ , US (72) COX, Christopher, D., West Point Pennsylvania 19486, US DUDKIN, Vadim, West Point Pennsylvania 19486, US KERN, Jeffrey, West Point Pennsylvania 19486, US LAYTON, Mark, E., West Point Pennsylvania 19486, US RAHEEM, Izzat, T., West Point Pennsylvania 19486, US (54) Pyrimidinové inhibitory PDE10 (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2012/ (87) WO 2013/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) H04B 3/54 ( ) (96) (96) (73) Senstronic (Société Par Actions Simplifiée), Saverne, FR (72) FRANC, Joël, F Eckbolsheim, FR KIRCHDOERFFER, Rémy, CH-1117 Grancy, CH (54) Způsob komunikace pro účely konfigurace a/nebo dotazování a systém využívající tento způsob (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65D 85/62 ( ) B65D 71/04 ( ) B65D 5/02 ( ) (96) (96) (73) Smurfit Kappa Wellpappenwerk Waren GmbH, Waren, DE (72) WIECHMANN, Maritta, Klink, DE SEIDEL, Frank, Waren, DE (54) Přepravní balení k uložení kvádrovitého tuhého baleného zboží, složené z jednoho jediného přířezu z vlnité lepenky (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F16J 15/34 ( ) (96) (96) (73) EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, Wolfratshausen, DE (72) HASELBACHER, Peter, Geretsried, DE JOHANNES, Rolf, Wolfratshausen, DE MEIER, Sven, Gundelfingen, DE SCHNAKENBERG, Stefan, Wittnau, DE SCHICKTANZ, Rudolf, Geretsried, DE OTSCHIK, Joachim, Beuerberg, DE DRÖSCHER, Peter, Geretsried, DE WERDECKER, Ferdinand, Walchensee, DE LANG, Klaus, Beuerberg, DE KELLER, Thomas, Geretsried, DE SCHULTEN, Berthold, Geretsried, DE THELKE, Jörg, Wolfratshausen, DE (54) Kluzný kroužek pro sestavu těsnění s kluzným kroužkem, mající vlastnosti prodlužující životnost, a způsob jeho výroby (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) INVENTIA s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B65D 41/62 ( ) B65D 49/04 ( ) (96) (96) (73) Bericap Kapak Sanayi Anonim Sirketi, Kocaeli, TR (72) Kutlug, Gürer, Kocaeli, TR Oltulu, Burak, Kocaeli, TR Akin, Özgür, Kocaeli, TR (54) Bezpečnostní uzavírací systém pro láhve (74) Kania, Sedlák, Smola, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F16H 57/08 ( ) (96) (96) (73) Moventas Gears Oy, Jyväskylä, FI (72) Toikkanen, Jari, Muurame, FI Tirkkonen, Jorma, Jyväskylä, FI (54) Unášeč planetových kol pro planetové soukolí (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Miloslav Hainz, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 307/14 ( ) C07D 407/06 ( ) C07D 409/06 ( ) C07D 409/14 ( ) A61K 31/341 ( ) A61K 31/381 ( ) A61K 31/4025 ( ) A61P 17/06 ( ) A61P 11/00 ( ) A61P 19/02 ( ) A61P 29/00 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 37/06 ( ) (96) (96) (73) Galderma Research & Development, Biot, FR (72) MUSICKI, Branislav, F Nice, FR AUBERT, Jerôme, F Grasse, FR BOITEAU, Jean-Guy, F Valbonne, FR CLARY, Laurence, F La Colle Sur Loup, FR ROSSIO, Patricia, F Grasse, FR SCHUPPLI-NOLLET, Marlène, F Le Bar Sur Loup, FR (54) Nové disubstituované sloučeniny 3,4-diamino-3-cyklobuten-1,2-dionu pro použití v léčbě onemocnění zprostředkovaných chemokiny (32) P, (31) , (33) US, FR

36 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/FR2012/ (87) WO 2013/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B01J 20/04 ( ) B01J 20/32 ( ) C02F 1/28 ( ) C02F 11/14 ( ) C02F 1/56 ( ) C02F 1/66 ( ) C02F 103/28 ( ) (96) (96) (73) Omya International AG, 4665 Oftringen, CH (72) GERARD, Daniel E., 4058 Basel, CH HARTAN, Hans-Georg, Kevelaer, DE SCHOELKOPF, Joachim, 5727 Oberkulm, CH SKOVBY, Michael, 8706 Meilen, CH GANE, Patrick A. C., 4852 Rothrist, CH (54) Použití uhličitanu vápenatého s upraveným povrchem pro čištění vody a pro odvodnění kalů a sedimentů a výsledný kompozitní materiál (32) , P (31) , (33) EP, US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01L 31/042 ( ) F24J 2/36 ( ) E04H 15/54 ( ) H02S 30/20 ( ) (96) (96) (73) Serge Ferrari SAS, Saint Jean de Soudain, FR (72) BARIL, Sébastien, F Bassens, FR SAIZ, Carlos, F Challes Les Eaux, FR (54) Systém montáže pružného fotovoltaického panelu (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2012/ (87) WO 2013/ (74) Kania, Sedlák, Smola, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) C07D 413/10 ( ) C07D 413/14 ( ) C07D 417/14 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 25/22 ( ) A61P 25/30 ( ) A61P 25/26 ( ) (96) (96) (73) Actelion Pharmaceuticals Ltd., 4123 Allschwil, CH (72) BOLLI, Martin, CH-4123 Allschwil, CH BOSS, Christoph, CH-4123 Allschwil, CH BROTSCHI, Christine, CH-4123 Allschwil, CH HEIDMANN, Bibia, 4123 Allschwil, CH SIFFERLEN, Thierry, 4123 Allschwil, CH WILLIAMS, Jodi T., CH-4123 Allschwil, CH (54) 2-(1,2,3-triazol-2-yl(benzamidové a 3-(1,2,3-triazol-2- yl)pikolinamidové deriváty jakožto anagonistů receptoru orexinu (32) PCT/IB2011/ (31) (33) IB (86) PCT/IB2012/ (87) WO 2013/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) G01J 5/00 ( ) G01J 5/02 ( ) G01J 5/08 ( ) G01J 5/22 ( ) G08B 13/19 ( ) (96) (96) (73) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO NV), 2400 Mol, BE (72) KLEIHORST, Richard, B-2460 Kasterlee, BE CAMILLI, Marco, B-2020 Antwerpen, BE (54) Infračervený detektor přítomnosti pro detekování přítomnosti objektu ve sledované oblasti (32) , P (31) , (33) EP, US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) H01H 71/50 ( ) (96) (96) (73) Eaton Industries (Austria) GmbH, 3931 Schrems, AT (72) TETIK, Adolf, A-1180 Wien, AT ZABROCKI, Bogdan, Neunkirchen-Seelscheid, DE (54) Spínací přístroj (32) , P (31) , (33) AT, US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01M 10/14 ( ) H01M 10/16 ( ) H01M 10/04 ( ) (96) (96) (73) Sasit Industrietechnik GmbH, Zwickau, DE (72) MEIER, Jochen, Hartenstein, DE FRIEDENBERGER, Andrè, Fraureuth, DE (54) Zařízení pro zpracování desek akumulátorů a pro jejich uspořádání do připravených pouzder akumulátorů (32) (31) (33) DE (86) PCT/DE2012/ (87) WO 2013/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B21D 37/16 ( ) B21D 22/20 ( ) C21D 1/673 ( )

37 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (96) (96) (73) ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, DE (72) BANIK, Janko, Altena, DE SIKORA, Sascha, Lünen, DE KÖYER, Maria, Dortmund, DE STRUPPEK, Thomas, Werne, DE (54) Způsob a tvářecí nástroj k tváření za tepla a lisování spojeného se zakalováním polotovarů z ocelového plechu, zejména pozinkovaných polotovarů z ocelového plechu (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/48 ( ) A61K 31/616 ( ) A61K 31/202 ( ) (96) (96) (73) Altergon S.A., 6900 Lugano, CH (72) CARUCCI, Simone, CH-6900 Lugano, CH BERNAREGGI, Alberto, CH-6900 Lugano, CH MARCHIORRI, Maurizio, CH-6900 Lugano, CH PONTIGGIA, Marco, CH-6900 Lugano, CH (54) Stálé prostředky proti shlukování krevních destiček s obsahem omega-3 mastných kyselin a amylózy v kapslích z měkké želatiny (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) H01F 3/14 ( ) (96) (96) (73) Würth Elektronik eisos GmbH & Co. KG, Waldenburg, DE (72) NGUYEN, Anh-Nguyen, Darmstadt, DE MUSKAT, Tim, Crailsheim, DE (54) Indukční konstrukční prvek (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2014/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07C 5/333 ( ) C07C 7/08 ( ) C07C 11/167 ( ) (96) (96) (73) Versalis S.p.A., San Donato Milanese (MI), IT (72) DEL SEPPIA, Alessandro, I Porto Mantovano (MN), IT ASSANDRI, Fabio, I Mantova (MN), IT GHIRARDO, Elena, I Mantova, IT VELLA, Carmelo, I Curtatone (MN), IT (54) Proces pro výrobu 1,3-butadienu (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/IB2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B62D 25/20 ( ) B62D 21/10 ( ) B62D 29/00 ( ) (96) (96) (73) Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, DE (72) Bösche, Thorben, Wolfsburg, DE Krauth, Werner, Wolfsburg, DE Thiele, Stefan, Braunschweig, DE Schifferli, Gwendolin, Bahrdorf-Saalsdorf, DE Hillmann, Jürgen, Gifhorn, DE Steinrücken, Martin, Gifhorn, DE Lohmann, Bernard, Wolfsburg, DE (54) Konstrukce karosérie, zejména konstrukce podlahy motorového vozidla (32) (31) (33) DE (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A44B 18/00 ( ) B29C 43/22 ( ) B29C 33/00 ( ) (96) (96) (73) Gottlieb Binder Gmbh & Co. Kg, Holzgerlingen, DE (72) TUMA, Jan, Herrenberg, DE (54) Způsob výroby výrobku z plastu a zařízení k provádění tohoto způsobu (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Lucie Lunzarová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) E06B 3/673 ( ) E06B 3/663 ( ) (96) (96) (73) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, FR (72) SCHREIBER, Walter, Aachen, DE (54) Distanční prostředek pro izolační zasklívací dílce (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B29C 43/24 ( ) A61K 9/70 ( ) (96) (96) (73) Acino AG, Miesbach, DE (72) GRADER, Ludwig, Andernach, DE

38 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) PIOTROWSKI, Holger, Schliersee, DE (54) Omezení ztráty materiálu mřížky při výrobě náplastí (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A01N 63/00 ( ) A01P 1/00 ( ) (96) (96) (73) Amoeba, Chassieu, FR (72) PLASSON, Fabrice, F Lyon, FR BODENNEC, Séléna, F Les Avenieres, FR (54) Proces biologického boje proti bakteriím rodu pseudomonas (32) (31) (33) FR (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) B22D 2/00 ( ) B22D 41/00 ( ) C21C 5/48 ( ) F27D 3/16 ( ) C22B 9/05 ( ) B22D 1/00 ( ) C21C 7/072 ( ) F27D 21/00 ( ) C21C 5/44 ( ) (96) (96) (73) Vesuvius Crucible Company, Wilmington, Delaware 19801, US (72) YANG, Bin, Suzhou Jiangsu , CN (54) Zátky pro čištění plynu, obsahující indikátory opotřebení (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H01R 4/02 ( ) H01R 43/02 ( ) H01R 13/04 ( ) (96) (96) (73) Amphenol-Tuchel Electronics GmbH, Heilbronn, DE (72) LANGHOFF, Wolfgang, Leonberg, DE HOLLEY, Danica, Neuenstadt, DE BECK, Till, Heilbronn, DE BEDNARCZYK, Peter, Heilbronn, DE SCHULZ, Stefan, Neckarsulm, DE (54) Elektrická zásuvná spojka pro elektrické spojení pomocí ultrazvukového svařování (32) , U (31) , (33) DE, DE (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A24F 47/00 ( ) A24B 15/16 ( ) (96) (96) (73) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel, CH (72) MIRONOV, Oleg, 2000 Neuchâtel, CH (54) Kuřácký výrobek se zlepšeným prouděním vzduchu (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) C07C 255/65 ( ) C07C 245/04 ( ) C07C 253/30 ( ) (96) (96) (73) ARKEMA FRANCE, Colombes, FR (72) Sage, Jean-Marc, OULLINS, FR Bossoutrot, Jean-Michel, CHAPONOST, FR (54) Způsob syntézy azosloučenin (32) (31) (33) FR (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A47B 96/20 ( ) A47B 81/06 ( ) (96) (96) (73) MAJA-WERK Manfred Jarosch GmbH & Co. KG, Kasendorf, DE (54) Nábytkový systém s nábytkovým prvkem (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07D 495/04 ( ) A61P 35/00 ( ) A61K 31/505 ( ) (96) (96) (73) SANOFI, Paris, FR (72) CARRY, Jean-Christophe, F Paris, FR CHATREAUX, Fabienne, F Paris, FR DEPRETS, Stéphanie, F Paris, FR DUCLOS, Olivier, F Paris, FR LEROY, Vincent, F Paris, FR MALLART, Sergio, F Paris, FR MELON-MANGUER, Dominique, F Paris, FR MENDEZ-PEREZ, Maria, Frankfurt am Main, DE VERGNE, Fabrice, F Paris, FR (54) Nové deriváty thienopyrimidinu, způsoby jejich přípravy a jejich terapeutické použití

39 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (32) (31) (33) FR (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C08J 3/20 ( ) B29C 47/10 ( ) (96) (96) (73) Versalis S.p.A., San Donato Milanese (MI), IT (72) FELISARI, Riccardo, I San Giorgio Di Mantova - Mantova, IT CASALINI, Alessandro, I Mantua, IT VALENTINO, Olga, I Mantova, IT (54) Způsob vkládání a dopravy nestabilních přísad v proudech roztaveného materiálu (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/IB2013/ (87) WO 2013/ (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) F16L 1/028 ( ) (96) (96) (73) Enereco S.p.A., Fano (PU), IT (72) FRASSINELLI, Alfredo, I Cartoceto (Pu), IT SIMONCELLI, Aurelio, I Cartoceto (Pu), IT IACUCCI, Franco, I Fano (Pu), IT (54) Způsob pro odstraňování z terénu zakopané trubky a řezací stroj, použitý pro aktivování způsobu (32) BO (31) (33) IT (86) PCT/IB2013/ (87) WO 2013/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/06 ( ) A61K 31/4709 ( ) A61P 31/06 ( ) C07D 401/14 ( ) C07D 405/14 ( ) A61K 45/06 ( ) A61K 31/5377 ( ) (96) (96) (73) Janssen Pharmaceutica, N.V., 2340 Beerse, BE (72) GUILLEMONT, Jerôme, Emile, Georges, F Val de Reuil Cedex, FR MOTTE, Magali, Madeleine, Simone, F Val de Reuil Cedex, FR LANÇOIS, David, Francis, Alain, F Val de Reuil Cedex, FR BALEMANS, Wendy, Mia Albert, B-2340 Beerse, BE (54) Antibakteriální chinolinové deriváty (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2013/ (87) WO 2013/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B21D 22/14 ( ) B21H 1/18 ( ) (96) (96) (73) Politechnika Lubelska, Lublin, PL (72) Bartnicki, Jaroslaw, Lublin, PL Tomczak, Janusz, Lublin, PL Pater, Zbigniew, Turka, PL (54) Způsob extruze válcováním s regulovanou osovou roztečí osově symetrických osazených dílů (32) (31) (33) PL (74) INVENTIA s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A24D 3/02 ( ) B26D 3/16 ( ) B26D 7/26 ( ) (96) (96) (73) International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., Radom, PL (72) Cieslikowski, Bartosz, Radom, PL Dominiak, Ryszard, Radom, PL Sikora, Leszek, Radom, PL Boleslawski, Andrzej, Radom, PL (54) Hnací zařízení pro odnímatelnou řeznou hlavu a způsob výměny odnímatelné řezné hlavy (32) (31) (33) PL (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65H 54/42 ( ) B65H 63/08 ( ) B65H 71/00 ( ) (96) (96) (73) Saurer Germany GmbH & Co. KG, Remscheid, DE (72) Flamm, Franz-Josef, Stolberg, DE Froesch, Dietmar, Baesweiler, DE Marx, Alexander, Brüggen, DE Mund, Manfred, Herzogenrath, DE (54) Způsob pro provozování pracovního místa křížem vinuté cívky vyrábějícího textilního stroje (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B60G 21/055 ( ) B60G 21/05 ( ) (96) (96) (73) Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE (72) Bera, Waldemar, Borchen, DE Rudi, Vitalis, Paderborn, DE Schultz, Erik, Paderborn, DE Bürger, Manfred, Bad Wünnenberg, DE (54) Náprava motorového vozidla (32)

40 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, advokát a patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, Evropské patenty zachované v pozměněném nebo omezeném znění V této části jsou uvedeny evropské patenty s účinky pro Českou republiku, které byly Evropským úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů zachovány v omezeném znění podle čl. 105a - 105c EPC 2000, nebo v pozměněném znění ( 35f zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) Datum oznámení o zachování patentu EP EP EP (97) Datum oznámení o zachování patentu EP EP Evropské patenty zrušené Evropským patentovým úřadem Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku byly zrušeny Evropským patentovým úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů ( 35f odst 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP MM4A Zánik evropských patentů nezaplacením poplatků za udržování platnosti patentu Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku zanikly pro nezaplacení poplatkù za udržování platnosti patentu ( 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP PD4A (97) EP (73) Novartis Pharma AG, 4002 Basel, CH (97) EP (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH Převod práv a ostatní změny majitelů evropských patentů (97) EP (73) Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, DE (97) EP (73) Paul Hartmann AG, Heidenheim, DE (97) EP (73) ReShape Medical Corporation, San Clemente, 92672, CA, US

41 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) FG1K Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory G 01 N 27/82 ( ) B 60 W 10/20 ( ) F 16 F 9/30 ( ) B 65 G 47/14 ( ) B 05 B 1/04 ( ) E 04 D 11/02 ( ) C 02 F 3/28 ( ) C 02 F 7/00 ( ) C 08 L 23/12 ( ) A 23 L 2/385 ( ) F 24 F 7/007 ( ) F 16 F 9/508 ( ) F 27 B 3/04 ( ) A 43 B 13/20 ( ) C 02 F 3/32 ( ) A 63 H 37/00 ( ) E 04 C 2/22 ( ) C 08 G 71/04 ( ) C 08 G 71/04 ( ) A 61 H 9/00 ( ) A 61 B 17/86 ( ) A 61 B 5/103 ( ) E 21 D 11/04 ( ) H 02 H 1/00 ( ) G 21 F 5/008 ( ) A 23 L 3/3418 ( ) E 04 G 5/06 ( ) C 04 B 35/10 ( ) B 61 L 29/08 ( ) A 61 M 15/00 ( ) A 23 F 3/00 ( ) FG1K Zapsané užitné vzory - řazené podle MPT (51) A23F 3/00 ( ) B65D 85/804 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Schulze Jana Mgr., Cerhovice, CZ (72) Schulze Jana Mgr., Cerhovice, CZ (54) Porcovaný čaj (74) Ing. Václav Herman, Hlavní 43, Průhonice, (51) A23L 2/385 ( ) C13K 3/00 ( ) C13K 11/00 ( ) A61K 135/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Kitl s.r.o., Jablonec nad Nisou, CZ Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Praha 10 - Hostivař, CZ Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice, CZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, CZ (72) Vokurka Jan Ing., Jablonec nad Nisou, CZ Kopal Jaroslav, Tanvald, CZ Kýhos Karel, Praha 7, CZ Strohalm Jan, Praha 3, CZ Houška Milan Ing., CSc., Praha 3, CZ Landfeld Aleš Ing., Nesměň- Zásmuky, CZ Novotná Pavla Ing., Praha 9, CZ Híc Pavel Ing., Ph.D., Devičany, SK Balík Josef doc. Ing., Ph.D., Lednice, CZ Tříska Jan prof. Ing., CSc., České Budějovice, CZ Vrchotová Naděžda RNDr., CSc., České Budějovice, CZ (54) Potravinářský výrobek typu sirupu s obsahem smrkových výhonků a lignanů (74) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec, (51) A23L 3/3418 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Holub Kamil, Žatec, CZ Patera Zdeněk, Žatec, CZ (72) Holub Kamil, Žatec, CZ Patera Zdeněk, Žatec, CZ (54) Zařízení pro ošetření vína v načatých lahvích uspořádané pro instalaci na stávající výrobník sodovky (74) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (51) A43B 13/20 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Bílek Petr, Liberec 14, CZ (72) Bílek Petr, Liberec 14, CZ (54) Obuv s pneumatickou podešví (74) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec VI, (51) A61B 17/86 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, CZ (72) Horák Zdeněk doc. Ing., Ph.D., Praha 9 Kbely, CZ (54) Profil závitu pro kostní šrouby (51) A61B 5/103 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, CZ (72) Volf Petr Ing., Lubná, CZ Kutílek Patrik doc. Ing., MSc., Ph.D., Přelouč, CZ Hozman Jiří doc. Ing., Ph.D., Praha 10 - Vršovice, CZ (54) Zařízení pro měření polohy pohybu segmentů těla a velikosti síly pod chodidly pacienta (74) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 5, (51) A61H 9/00 ( ) G06Q 50/24 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) EKOVUK MEDI, s.r.o., Praha - Holešovice, CZ (72) Hrnčíř Bohumil Ing., Praha - Vinohrady, CZ (54) Přístroj ke kontrole a hodnocení terapie léčby lymfatických a žilních onemocnění (74) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (51) A61M 15/00 ( ) (11) 29580

42 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (21) (22) (47) (73) Olejník František, Zlín, CZ (72) Olejník František, Zlín, CZ (54) Léčivá maska (51) A63H 37/00 ( ) A63H 33/40 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Raditsch Ĺubomír, Praha 3, CZ (72) Raditsch Ĺubomír, Praha 3, CZ (54) Žertovný předmět (51) B05B 1/04 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Hník Josef MgA., Praha 1 Nové Město, CZ (72) Hník Josef MgA., Praha 1 Nové Město, CZ (54) Vodní fontána (74) Ing. Karel Novotný, Žufanova 2, Praha 6, (51) B60W 10/20 ( ) B60W 10/26 ( ) B60W 10/24 ( ) B60L 11/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Beta Control s.r.o., Brno- Bystrc, CZ (72) Přikryl Radovan Ing., Brno, CZ Máslo Pavel Ing., Kuřim, CZ (54) Zapojení pro rekuperaci energie při řízení mechanicky zatíženého pohonu s frekvenčním měničem (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Dušan Kendereški, Koliště 13a, Brno, (51) B61L 29/08 ( ) B61L 29/24 ( ) B61L 29/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vostracký Jan Ing., MBA, Plzeň, CZ Vostracký Zdeněk prof. Ing., DrSc., dr.h.c., Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, CZ (72) Vostracký Jan Ing., MBA, Plzeň, CZ Vostracký Zdeněk prof. Ing., DrSc., dr.h.c., Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, CZ (54) Zabezpečovací zařízení železničních přejezdů (74) Ing. Václav Feiferlík, Žlutická 10, Plzeň, (51) B65G 47/14 ( ) B65G 47/24 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Švéda Zdeněk Ing., Hrochův Týnec, CZ (72) Švéda Zdeněk Ing., Hrochův Týnec, CZ (54) Poháněná točna (74) Jan Brykner, Resslova 741, Hradec Králové, (51) C02F 3/28 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha 6 Dejvice, CZ (72) Plotěný Miroslav Ing., Jiříkovice, CZ Plotěný Karel Ing., Jiříkovice, CZ Rozkošný Miloš Ing., Ph.D., Tišnov, CZ Matysíková Jana Ing., Zborovice, CZ (54) Kompaktní zařízení k předčištění odpadní vody (74) Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (51) C02F 3/32 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Bouška Vladimír, Soběslav, CZ (72) Bouška Vladimír, Soběslav, CZ (54) Ekologická kořenová čistička vody (74) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) C02F 7/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha 6 Dejvice, CZ (72) Plotěný Miroslav Ing., Jiříkovice, CZ Rozkošný Miloš Ing., Ph.D., Tišnov, CZ Plotěný Karel Ing., Jiříkovice, CZ Petránová Alžběta Ing., Praha 3, CZ (54) Plovoucí mísicí a aerační zařízení (74) Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (51) C04B 35/10 ( ) C04B 35/632 ( ) C04B 35/634 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) BRISK Tábor a.s., Tábor, CZ (72) Čapka Mojmír Ing., Praha 1, CZ (54) Oxidová keramika pro izolátory zapalovacích svíček a keramická směs pro výpal oxidové keramiky (74) Pavel Reichel & kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (51) C08G 71/04 ( ) C09D 5/14 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) SYNPO, akciová společnost, Pardubice, CZ (72) Horálek Jiří Ing., CSc., Pardubice, CZ Zetková Kateřina Ing., Pardubice, CZ Opršal Jakub Ing., Pardubice, CZ (54) Nanokompozitní antimikrobiální modifikátor trojrozměrné struktury na bázi organického polymerního systému (74) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) C08G 71/04 ( ) C01G 3/02 ( ) C01G 3/00 ( ) C01G 9/02 ( ) C01G 53/04 ( ) C01G 45/02 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) SYNPO, akciová společnost, Pardubice, CZ (72) Opršal Jakub Ing., Pardubice, CZ Horálek Jiří Ing., CSc., Pardubice, CZ Zetková Kateřina Ing., Pardubice, CZ

43 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (54) Hybridní antimikrobiální polymer nebo kompozit na bázi polyuretanového systému, zejména pro výrobu termoplastů (74) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) C08L 23/12 ( ) C08L 1/02 ( ) C08J 5/10 ( ) C08J 5/04 ( ) C08K 3/40 ( ) C07D 307/60 ( ) C08L 97/02 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, Oddělení tváření kovů a zpracování plastů, Liberec, CZ (72) Habr Jiří Ing., Železný Brod, CZ Lenfeld Petr prof. Dr. Ing., Liberec 11, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, XV-Starý Harcov, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec 14, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ (54) Hybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkami (74) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec, (51) E04C 2/22 ( ) E04B 1/90 ( ) (11) (21) (22) (47) (32) , , (31) PP , PCT/SK 2009/050011, (33) SK, IB, EP (73) Plesník Juraj Ing., Myjava, SK (72) Zlámala Jozef, Bratislava - Dúbravka, SK Plesník Juraj Ing., Myjava, SK (54) Stavební dílec, zejména deskovitého tvaru (74) APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, Poděbradská 470/62, Praha 9 - Hloubětín, (51) E04D 11/02 ( ) E04D 1/22 ( ) E04D 9/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Henková Svatava Ing., CSc., Bílovice nad Svitavou, CZ Venkrbec Václav Ing., Havířov, CZ Selník Petr Ing., Opava, CZ Nečadová Klára Ing., Jablůnka, CZ (54) Souvrství vegetační střechy s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken (51) E04G 5/06 ( ) E04G 1/20 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ALVE spol. s r.o., Veřovice, CZ (72) Mikušek Radek, Kopřivnice, CZ (54) Nastavitelné stabilizační zařízení s připevňovacími elementy, zejména pro pracovní můstky, plošiny a lešení (74) HM PARTNERS s. r. o., Ing. Zdeněk Michálek, 28. října 150, Ostrava, (51) E21D 11/04 ( ) E02D 17/08 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) FOSIL PARTNER a.s., Ostrava-Poruba, CZ (72) Welser Petr Dr. Ing., Paskov, CZ Nowak Paweł Mgr. Inż., Jaworzno, PL (54) Zařízení pro pažení stropu a boků dlouhého důlního díla geomříží (74) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Mariánské Hory, (51) F16F 9/30 ( ) F16F 9/10 ( ) F16F 9/32 ( ) F16F 13/08 ( ) (11) (21) (22) (47) (32) (31) (33) DE (73) LISEGA SE, Zeven, DE (54) Viskózní elastický tlumič (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (51) F16F 9/508 ( ) F16F 9/512 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ (72) Valášek Michael prof. Ing., DrSc., Praha 4, CZ Steinbauer Pavel Ing., Ph.D., Praha 4, CZ Šika Zbyněk prof. Ing., Ph.D., Praha 6, CZ (54) Hydraulický tlumič (74) Ing. Karel Novotný, Žufanova 1099/2, Praha 6, (51) F24F 7/007 ( ) F24F 13/28 ( ) E06B 7/02 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Křeček Miroslav, Kralice na Hané, CZ Pohorelec Jan, Pardubice, CZ (72) Křeček Miroslav, Kralice na Hané, CZ Pohorelec Jan, Pardubice, CZ (54) Zařízení pro filtraci vzduchu, určené pro instalaci zejména na dveře nebo jinou stavební přepážku (74) Halaxová & Halaxová, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (51) F27B 3/04 ( ) F27B 3/20 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) machine building s.r.o., Liberec XVII, CZ (72) Hrstka Mikuláš, Liberec I, CZ (54) Vícekomorová pec s centrálním topeništěm (74) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec VI, (51) G01N 27/82 ( ) G01N 27/84 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Praha 6, CZ (72) Šmíd Radislav Ing., Ph.D., Praha 6, CZ Štarman Stanislav Ing., Ph.D., Praha 4 - Nusle, CZ

44 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (54) Zařízení pro vyhodnocování vad při nedestruktivním testování magnetickou práškovou metodou (74) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 5, (51) G21F 5/008 ( ) G21F 5/06 ( ) G21F 5/12 ( ) G21F 5/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ŠKODA JS a.s., Plzeň, CZ (72) Kotnour Petr Ing., Plzeň, CZ Matoušek Jaroslav Bc., Borovany, CZ (54) Ukládací obalový soubor pro použité jaderné palivo (74) Traplová, Hakr, Kubát, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Přístavní 24, Praha 7, (51) H02H 1/00 ( ) H02H 99/00 ( ) H02H 5/04 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem Neštěmice, Krásné Březno, CZ (72) Suchý Jaromír Ing., Ústí nad Labem - Skorotice, CZ Komrska David Ing., Psáry, CZ Pérez Raúl, Velké Březno, CZ (54) Přepěťová ochrana se signalizací překročení provozní teploty (74) Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů (73) (11) (51) ALVE spol. s r.o., Veřovice, CZ E 04 G 5/06 ( ) Beta Control s.r.o., Brno- Bystrc, CZ B 60 W 10/20 ( ) BRISK Tábor a.s., Tábor, CZ C 04 B 35/10 ( ) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, CZ ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ EKOVUK MEDI, s.r.o., Praha - Holešovice, CZ FOSIL PARTNER a.s., Ostrava- Poruba, CZ G 01 N 27/82 ( ) A 61 B 5/103 ( ) F 16 F 9/508 ( ) A 61 H 9/00 ( ) E 21 D 11/04 ( ) Kitl s.r.o., Jablonec nad Nisou, CZ A 23 L 2/385 ( ) LISEGA SE, Zeven, DE F 16 F 9/30 ( ) machine building s.r.o., Liberec XVII, CZ SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem Neštěmice, Krásné Březno, CZ SYNPO, akciová společnost, Pardubice, CZ SYNPO, akciová společnost, Pardubice, CZ F 27 B 3/04 ( ) H 02 H 1/00 ( ) C 08 G 71/04 ( ) C 08 G 71/04 ( ) ŠKODA JS a.s., Plzeň, CZ G 21 F 5/008 ( ) Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, Oddělení tváření kovů a zpracování plastů, Liberec, CZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, CZ Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, CZ C 08 L 23/12 ( ) A 23 L 2/385 ( ) A 61 B 17/86 ( ) (73) (11) (51) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Praha 10 - Hostivař, CZ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha 6 Dejvice, CZ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha 6 Dejvice, CZ Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice, CZ E 04 D 11/02 ( ) A 23 L 2/385 ( ) C 02 F 3/28 ( ) C 02 F 7/00 ( ) A 23 L 2/385 ( ) Bílek Petr, Liberec 14, CZ A 43 B 13/20 ( ) Bouška Vladimír, Soběslav, CZ C 02 F 3/32 ( ) Hník Josef MgA., Praha 1 Nové Město, CZ B 05 B 1/04 ( ) Holub Kamil, Žatec, CZ A 23 L 3/3418 ( ) Křeček Miroslav, Kralice na Hané, CZ F 24 F 7/007 ( ) Olejník František, Zlín, CZ A 61 M 15/00 ( ) Patera Zdeněk, Žatec, CZ A 23 L 3/3418 ( ) Plesník Juraj Ing., Myjava, SK E 04 C 2/22 ( ) Pohorelec Jan, Pardubice, CZ F 24 F 7/007 ( ) Raditsch Ĺubomír, Praha 3, CZ A 63 H 37/00 ( ) Schulze Jana Mgr., Cerhovice, CZ A 23 F 3/00 ( ) Švéda Zdeněk Ing., Hrochův Týnec, CZ Vostracký Zdeněk prof. Ing., DrSc., dr.h.c., Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, CZ Vostracký Jan Ing., MBA, Plzeň, CZ B 65 G 47/14 ( ) B 61 L 29/08 ( ) B 61 L 29/08 ( )

45 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto průmyslové vzory:

46 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q (51) (11) (21) (22) (15) (54) Kostka stavebnice (28) 4 (73) Kachlíř Jakub, Milešovice, CZ (72) Kachlíř Jakub, Milešovice, CZ Uhlířová Martina, Louka, CZ (74) Ing. Blanka Brodská, J. Faimonové 14, Brno, Zapsané průmyslové vzory - přehled podle tříd

47 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory)

48 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) (73) (11) (51) Kachlíř Jakub, Milešovice, CZ Seznam vlastníků zapsaných průmyslových vzorů

49 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin) Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin Podání žádosti o udělení osvědčení (22) (21) SPC/CZ2016/465 (71) UCB Pharma SPRL, B-1070 Bruxelles, BE (68) (54) (4R) a (4S) diastereoizomery (2S)-2-[2-oxo-4-propylpyrrolidinyl] butanamidu, farmaceutická kompozice s jejich obsahem a jejich použití (92) EU/1/15/1073, (93) EU/1/15/1073, , EU (95) Briviact - brivaracetam, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2016/466 (71) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA , US (68) (54) Proteiny vázající antigen na proprotein konvertázu subtilisin kexin typ 9 (92) EU/1/15/1016, (93) EU/1/15/1016, , EU (95) Repatha-evolocumab, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2016/467 (71) CSL Behring LLC, King of Prussia, PA 19406, US (68) (54) Kompozice alfa-1-antitrypsinu (92) EU/1/15/1006, (93) EU/1/15/1006, , EU (95) Respreeza - inhibitor lidské alfa1 - proteinasy, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2016/468 (71) ImClone LLC, New York, NY 10014, US (68) (54) Lidská protilátka proti receptoru epidermálního růstového faktoru (92) EU/1/15/1084, (93) EU/1/15/1084, , BE (95) Portrazza - necitumumab, léčivý přípravek Schválení prodloužení doby platnosti (22) (21) SPC/CZ2003/49 (73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH (68) (54) 2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxopurin-9-yl)methoxy-3-hydroxy-1- propanyl-l-valinát a jeho použití, meziprodukt a farmaceutická kompozice (92) 42/122/03-C, (93) RVG 25992, , NL (94) (95) VALCYTE - valganciklovir hydrochlorid, léčivý přípravek Léčivo pro pediatrické použití (22) (21) SPC/CZ2007/117 (73) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway 07065, NJ, US (68) (54) Bis-benzo nebo benzopyrido-cykloheptapiperidenové, piperidylidenové a piperazinové sloučeniny, způsob jejich přípravy, farmaceutický prostředek, který je obsahuje (92) 24/273/07-C, (93) , , ES (94) (95) TAMALIS-rupatadin fumarát, léčivý přípravek Léčivo pro pediatrické použití Zánik dodatkového osvědčení na patent (11) /74

50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti (11) (21) Int.Cl/(51) /F41C 3/ /A61K 9/ /A01N 65/00 (11) (21) Int.Cl/(51) /A61K 39/ /C02F 3/12 MM4A, MM4F Zániky patentů a autorských osvědčení pro nezaplacení udržovacích poplatků (11) (21) Int.Cl/(51) /F03B 5/ /A61B 17/ /B23K 9/ /C12P 19/ /D06F 37/ /H01J 49/28 (11) (21) Int.Cl/(51) /G01J 3/ /G01G 9/ /C07C 237/ /G01N 1/ /A61L 2/20 MK1K Zániky užitných vzorů uplynutím doby platnosti (11) (21) (51) F41J 1/12 ( ) F41J 1/18 ( ) A46B 5/02 ( ) E03B 9/08 ( ) A01G 9/14 ( ) F24J 2/52 ( ) E02D 17/04 ( ) B65D 88/06 ( ) G06K 19/16 ( ) B01D 53/74 ( ) H02J 1/06 ( ) H04B 7/02 ( ) F04D 29/66 ( ) H03K 3/0231 ( ) E01D 19/10 ( ) F02M 21/06 ( ) C12Q 1/68 ( ) C23C 14/50 ( ) C23C 14/50 ( ) (11) (21) (51) A01K 61/00 ( ) C09B 3/14 ( ) B62K 5/06 ( ) E06B 9/52 ( ) E06B 9/52 ( ) A23C 9/127 ( ) B23Q 17/00 ( ) B23Q 11/00 ( ) F16M 13/00 ( ) B26B 21/28 ( ) A63B 69/00 ( ) G06Q 90/00 ( ) A47J 17/18 ( ) B63B 35/44 ( ) G01L 5/26 ( ) F26B 19/00 ( ) B65G 3/04 ( ) G01N 33/38 ( ) B22D 13/10 ( ) MK4Q Zániky práva ze zapsaných průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany (11) (21) Int.Cl/(51) / / / / /32-00 (11) (21) Int.Cl/(51) / / / / /02-07

51 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) Zápisy licenčních smluv do rejstříku užitných vzorů pro nabyvatele (11) (73) Masarykova univerzita, Brno, CZ Nabyvatel: ROPLASS s.r.o., U vodárny 3032/2a, Brno - Královo Pole, 61600, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: ND1K (51) E06B 3/96 ( ) E06B 3/964 ( ) (11) (21) (22) (73) VAREX CZECH, s.r.o., Polná, CZ (54) Spojovací profil První prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) E04C 2/42 ( ) E04F 15/06 ( ) (11) (21) (22) (73) Rmax s r.o., Zlín, Louky, CZ (54) Roštová podlaha pracoviště pro čištění povrchu výrobků otryskáváním (51) C05F 17/02 ( ) C05F 15/00 ( ) C05F 11/00 ( ) B65G 17/12 ( ) (11) (21) (22) (73) AGRO-EKO spol. s r.o., Albrechtice, CZ (54) Korečkový dopravník pro přemisťování sypkých hmot, zejména vláknitých (51) A63F 13/90 ( ) A63F 13/30 ( ) (11) (21) (22) (73) NAG S. A., Panama City, PA (54) Herní zařízení a herní soustava obsahující tato herní zařízení (51) H01L 27/15 ( ) H01L 33/48 ( ) F21V 29/00 ( ) G09F 13/22 ( ) G09G 3/32 ( ) F21V 29/10 ( ) F21V 29/503 ( ) (11) (21) (22) (73) SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka, CZ (54) Řízený mikromodul LED s vysokým stupněm integrace pro mikromodulové panely LED (51) C05F 17/02 ( ) C05F 3/06 ( ) B65G 19/00 ( ) (11) (21) (22) (73) AGRO-EKO spol. s r.o., Albrechtice, CZ (54) Zařízení pro odebírání spodní vrstvy zakládky, zejména zakládky tvořené sypkou vláknitou hmotou (51) C10G 1/10 ( ) B09B 3/00 ( ) B29B 17/00 ( ) B01J 3/00 ( ) (11) (21) (22) (73) KMH servis s.r.o., Šenov, CZ (54) Zařízení pro tepelný rozklad organických látek (51) G01M 3/16 ( ) G01N 27/02 ( ) G01N 27/04 ( ) G01N 27/20 ( ) G01M 3/40 ( ) G01F 23/24 ( ) (11) (21) (22) (73) VODNÍ ZDROJE, a. s., Praha, CZ (54) Zařízení pro sledování stavu hrází (51) B32B 5/26 ( ) B32B 5/18 ( ) B32B 27/12 ( ) B32B 27/40 ( ) (11) (21) (22) (73) 5M s.r.o., Kunovice, CZ (54) Pevnostní kompozitový sendvič (51) A61K 36/066 ( ) A61K 31/48 ( ) (11) (21) (22) (73) IREL, spol. s r.o., Brno, CZ (54) Surovina obsahující námel vhodná pro následné mechanické zpracování, zejména pro úpravu vločkováním (51) B01D 21/02 ( ) C02F 1/00 ( ) (11) (21) (22) (73) ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice, CZ (54) Zařízení pro úpravu nebo čištění kapaliny (51) B60P 1/43 ( ) B60P 3/00 ( ) A62B 31/00 ( ) A62C 27/00 ( ) A61G 3/00 ( ) (11) (21) (22) (73) FITE a. s., Ostrava - Mariánské Hory, CZ MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, CZ Haladová Petra Ing., Horní Bludovice, CZ (54) Víceúčelový robotický transportér

52 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (51) A61C 11/08 ( ) (11) (21) (22) (73) MENSADENT s.r.o., Plzeň, CZ (54) Systém pro upínání sádrových modelů zubů do artikulátoru bez použití sádry (51) G05B 19/423 ( ) B23Q 15/00 ( ) B25J 19/02 ( ) G05D 3/12 ( ) (11) (21) (22) (73) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha, CZ LAMMB systems s.r.o., Ostrava - Vítkovice, CZ (54) Robotické obráběcí centrum (51) C02F 7/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, CZ SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín, CZ ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice, CZ (54) Systém redukce sinic ve vodních nádržích (51) B25J 18/06 ( ) B25J 18/00 ( ) B25J 9/06 ( ) B25J 9/00 ( ) B25J 11/00 ( ) B23Q 7/00 ( ) (11) (21) (22) (73) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha, CZ Compotech Plus spol. s r.o., Sušice, CZ (54) Manipulátor (51) G08B 25/08 ( ) G08B 25/10 ( ) G08B 13/08 ( ) G08B 13/00 ( ) G08B 17/00 ( ) H04M 11/04 ( ) (11) (21) (22) (73) PODA a.s, Ostrava - Moravská Ostrava, CZ (54) Systém zabezpečení místnosti, zejména rodinných domků a bytových jednotek (51) A61B 3/08 ( ) (11) (21) (22) (73) BINOCULAR s.r.o., Litomyšl, CZ (54) Vyšetřovací destička s domečkem pro měření binokulární rovnováhy (51) A47J 29/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Peš Michal, Náchod, CZ (54) Souprava na vaření vajec (51) A47K 13/24 ( ) (11) (21) (22) (73) Rawová Naděžda, Praha, CZ (54) Sanitární souprava (51) G02B 23/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Meopta - optika, s.r.o., Přerov, CZ (54) Zařízení pro nastavení jasu záměrné značky v osvětlovači zejména zaměřovacího dalekohledu (51) A41D 13/01 ( ) G08B 5/00 ( ) B62J 6/00 ( ) B60Q 1/26 ( ) (11) (21) (22) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ (54) Zařízení pro vizualizaci změny směru pohybu nebo chování člověka ND1K Druhé prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) F23G 7/00 ( ) F23C 9/00 ( ) (11) (21) (22) (73) EVECO Brno, s. r. o., Brno, CZ (54) Spalovací zařízení pro energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy (51) E03C 1/12 ( ) E03C 1/122 ( ) (11) (21) (22) (73) Vytlačil Jan, Litoměřice, CZ (54) Systém využití odpadové vody v domácnosti rodinného domku (51) B65G 19/22 ( ) (11) (21) (22) (73) Bonap - ICCZ s. r. o., Hnojník, CZ (54) Hřeblo hřeblového dopravníku se středovým řetězem (51) H03F 1/30 ( ) (11) (21) (22) (73) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ (54) Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů

53 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (51) B65G 19/22 ( ) (11) (21) (22) (73) Bonap - ICCZ s. r. o., Hnojník, CZ (54) Oboustranné hřeblo hřeblového dopravníku (51) F41A 19/08 ( ) F41F 1/00 ( ) F41C 3/02 ( ) F41C 3/04 ( ) (11) (21) (22) (73) Maša Drahomír Ing., Brno, CZ (54) Palná zbraň (51) G07F 7/12 ( ) G07F 7/08 ( ) (11) (21) (22) (73) INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES CORPORATION, Taipei, TW (54) Kontrolér průkazů (51) H03H 21/00 ( ) H03H 17/06 ( ) G01S 13/526 ( ) (11) (21) (22) (73) České vysoké učení technické - fakulta elektrotechnická, Praha, CZ (54) Zapojení adaptivního přizpůsobeného filtru (51) E01F 8/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Rieder Beton, spol. s r. o., Jihlava, CZ (54) Protihluková zábrana (51) A61K 35/12 ( ) A61K 48/00 ( ) A61K 35/13 ( ) (11) (21) (22) (73) Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, CZ Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, CZ (54) Individuální imunoterapeutická protinádorová vakcína (51) B42D 25/351 ( ) B42D 101/00 ( ) (11) (21) (22) (73) OPTYS, spol. s r. o., Dolní Životice, CZ (54) Tiskopis s fólií k předávání číselného kódu (51) E04B 1/343 ( ) E04B 1/18 ( ) E04B 1/24 ( ) E04B 1/38 ( ) (11) (21) (22) (73) TOUAX s.r.o., Praha 8, CZ (54) Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby (51) B65G 19/22 ( ) B65G 19/24 ( ) (11) (21) (22) (73) Bonap - ICCZ s. r. o., Hnojník, CZ (54) Hřeblo víceřetězového hřeblového dopravníku (51) B29C 41/46 ( ) B29C 41/34 ( ) B29C 41/08 ( ) (11) (21) (22) (73) AURA - engineering Hranice s.r.o., Hranice, CZ Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ (54) Zařízení pro výrobu PVC materiálu s povrchem imitujícím vzhled kůže (51) B29B 17/00 ( ) C08J 11/06 ( ) (11) (21) (22) (73) EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlage Gesellschaft m. b. H., Ansfelden, AT (54) Zařízení k čištění, předzpracování a zpracování polymerních materiálů (51) C02F 1/52 ( ) B82B 1/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Kubinger Ulrich Ing., Weibern, AT (54) Srážecí prostředek pro zpracování pitné, užitkové a odpadní vody a pro eliminaci zápachu v zařízeních pro bioplyn (51) B27F 7/11 ( ) (11) (21) (22) (73) Störi Mantel, s.r.o., Zašová, CZ (54) Stroj na sbíjení dřevěných dílů (51) C12C 7/28 ( ) (11) (21) (22) (73) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha 2, CZ (54) Koncentrovaná pivní mladina ND4Q (51) (11) (21) (22) (54) Oděvy svrchní - bundy (51) (11) (21) (22) (54) Sešity a kroužkový blok První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Etiketa potravinového obalu (51) (11) (21) (22) (54) Herní plán

54 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) ND4Q Druhé obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Grafický symbol - přechod pro chodce ND4Q Čtvrté obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Stolní kalendář PD4A (11) (21) (73) Thecla Pun. ch Umform AG, 2882 St. Ursanne, CH Převod práv a ostatní změny majitelů patentů (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ PD1K (11) (21) (73) Holásková Kamila Bc., DiS., Hovorčovice, CZ Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Slepánek Radim, DiS., Plumlov, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ (11) (21) (73) Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec VI - Rochlice, CZ

55 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) QA9A Nabídka licence (73) České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ (11) (54) Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Praha 6, CZ (11) (54) Vrstva, chránící povrch zirkoniových slitin užívaných v jaderných reaktorech (73) Grivel S.r.l., Courmayeur (Aosta), IT (11) (54) Bezpečnostní zámek pro karabiny a háky s aretačními členy

56 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním Kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o přihláškách ochranných známek, u kterých byly na základě provedeného věcného průzkumu shledány Úřadem důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. Na základě toho Úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle ustanovení 22 zákona č.441/2003 Sb., a to pro celý seznam výrobků a služeb nebo pro jeho část. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O Krkonošská chalupa (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O ROSSIGNOL (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O TCM (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Grand Imperial (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O ROSSIGNOL TECHNOLOGY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Alpská sůl z Rakouska (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O GYROBOARD (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

57 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku ( 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

58 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Zveřejněné přihlášky ochranných známek (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 16, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 44 IDA (510) (3) kosmetika, toaletní vody, přípravky pro péči o tělo a pleť, přípravky pro péči o krásu a vlasy, pleťové krémy, tělové krémy, krémy hydratační, make-up, oční linky a stíny, odličovací prostředky, sypké a kompaktní pudry, laky na nehty, rtěnky, kosmetické výrobky zajišťující hydrataci a zvlhčení těla a pleti, pleťové vody a tonika, sprchové gely, šampóny, tělová kosmetika, koupelová kosmetika, pleťová kosmetika, šampóny na vlasy, krémy, kosmetické papírové kapesníčky, parfémované i neparfémované; (5) zřídelní sůl a přírodní minerální vody, exploatované z přírodních léčivých zdrojů v oblasti běloves s léčebnými účinky, k provozování rehabilitační, lázeňské a léčebné péče, minerální doplňky a přípravky s léčebnými účinky; (16) obaly na jídelní a nápojové lístky, mapy, pohlednice, grafická díla, grafické reprodukce a jiná vyobrazení, figurky a jiné dekorační předměty z papírové hmoty, držáky a stojánky na psací potřeby, stojánky na fotografie, různé stojánky na kancelářské potřeby, sešity, poznámkové bloky, zápisníky, dopisní papír, dopisní obálky, upomínkové předměty z papíru, papírové ubrousky a prostírání; (32) minerální vody, minerální vody s příchutí, výrobky z minerálních vod spadající do této třídy, nealkoholické nápoje; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost, vydávání reklamních a propagačních materiálů, pořádání komerčních výstav a jiných přehlídek zboží a služeb komerčního charakteru, šíření informačních a reklamních materiálů, pronájem obchodních a reklamních ploch, správa hotelů, lázeňských a léčebných zařízení z hlediska obchodního managementu a ekonomiky těchto provozů, pronajímání reklamních ploch a jiných ploch pro komerční využití, zprostředkování obchodních záležitostí, sekretářské a asistentské služby, šíření informačních a reklamních materiálů, zprostředkování obchodu; (37) těžba přírodních léčivých minerálních vod v důlních dílech; (39) jímání přírodních léčivých minerálních vod; (41) pořádání kulturních programů, výstav a kongresů, průvodcovská činnost, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici, pořádání kursů pro rehabilitační pracovníky a maséry, provozování fitness centra, tělocvičny, bazénů, areálu miniatur golfu, tenisových kurtů a jiných sportovišť, půjčování sportovního nářadí a sportovních potřeb, provozování kinosálů a společenských sálů, pronájem dekorací, půjčování a pronájem přístrojů televizních, rozhlasových a jiných pro přenos a reprodukci zvuku a obrazu, půjčování nosičů zvuku a obrazu, pořádání výstav uměleckého a jiného nekomerčního charakteru, vydávání informačních materiálu, vydavatelská činnost, půjčování knih a časopisů, služby tlumočnické a překladatelské; (43) ubytovací služby, hostinská činnost, restaurace, služby cestovní kanceláře týkající se ubytování a stravování; (44) provozování zdravotnického zařízení, péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, lázeňská a léčebná, zprostředkování lázeňských služeb, poradenství v oboru lázeňských služeb, provozování sauny, provozování thermária, provozování solária, služby lázeňské, léčebné a rehabilitační, rovněž s využitím přírodních léčivých zdrojů minerálních vod, kysličníků, solí a výrobků z nich, koupele vřídelní, perličkové, jodové, uhličité, včetně koupelí horních a dolních končetin, skotské střiky, vodoléčba, klasické, reflexní a podvodní masáže, pneuakupunktura, elektroakupunktura, akupresura, irigace dásní, parafango, laserotherapie, oxygenotherapie, magnetotherapie, lymfodrenáž přístrojová, inhalace, jiná elektroléčba, skupinové léčebné cvičení v bazénu, léčebný tělocvik a plavání, zajišťování léčebných pobytů, odborné služby - manikúra a pedikúra, masáže, poradenství ve věci provozu léčebných a rekondičních zařízení, správa a využití přírodních léčivých zdrojů, poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační), koupele a léčba minerální vodou, poskytování odborných zdravotnických služeb, masérské služby. (730) Ing. Marian Khalifa, PhD., Pomezní 1365/2, Praha 8, 18200, CZ (740) Mgr. Klára Studená, advokátka, patentová zástupkyně, Na Poříčí 12, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 44 MEDNET International (510) (44) lékařské služby. (730) MEDNET s.r.o., Škrétova 490/12, Praha 2 - Vinohrady, 12000, CZ (740) Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Vratislav Urbášek, advokát, Národní 973/41, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 44 MEDNET (510) (44) lékařské služby. (730) MEDNET s.r.o., Škrétova 490/12, Praha 2 - Vinohrady, 12000, CZ (740) Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Vratislav Urbášek, advokát, Národní 973/41, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové), sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní

59 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu, nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (526) ekovila (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové), sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu,

60 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové), sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu, nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ

61 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (526) ekopark (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové), sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu, nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (526) ekozahrady (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové),

62 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu, nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 6, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (526) ekobyty (510) (6) konzoly (kovové) pro stavebnictví, piloty upevňovací (kovové), prefabrikáty stavební (kovové), příčky stavební (kovové), sloupy (kovové) pro stavebnictví, kovové krovy pro stavby, kovové příslušenství pro stavby, stavební konstrukce (kovové), stavební materiály (kovové), stavební panely (kovové), výplně stavební (kovové), výztuže (kovové) pro stavebnictví; (16) brožury, časopisy (periodika), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie, grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, kalendáře, kancelářské potřeby, kromě nábytku, katalogy, knihy, letáky, lístky, makety (architektonické), manuály, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obtisky, papír, papír dopisní, papírenské výrobky, papírové archy, pera (kancelářské potřeby), periodika, plakáty, plány, pohlednice, poutače z papíru nebo z lepenky, praporky (papírové), prospekty, příručky, psací potřeby, publikace, ročenky, samolepky (papírnické výrobky), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), výrobky papírenské, zápisníky (notesy); (19) stavební prvky z betonu, konstrukce stavební (nekovové), panely (stavební) (nekovové), pláště budov (nekovové), příčky (nekovové), sloupy (nekovové), hmoty pro stavby (nekovové), stavební hmoty (nekovové), stavební materiály nekovové, výztuže (pro stavebnictví) (nekovové); (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), oceňování a odhady v oblasti podnikání, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství (odborné obchodní), poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prodej po telefonu (telemarketing), pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklama on line v počítačové síti, reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sestavování statistiky, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby, poradenství v obchodní činnosti, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), systemizace informací do počítačových databází, televizní reklama, texty (zpracování), vedení kartoték v počítači, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování plakátů, výstřižková služba na zprávy; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční sponzorování, investice (kapitálové), investování kapitálu,

63 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) nájemní, činžovní domy (vedení), obchodování s nemovitostmi, nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (oceňování a odhady), pronájem bytů, pronájem nájemních, činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), realitní činnost, realitní kanceláře, správa, správa majetku, správa nemovitostí, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, informace o opravách, konzultace ve stavebnictví, provádění staveb včetně jejich změn a oprav, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, reklamní tabule (malování nebo opravy), stavební dozor, stavební informace, stavebnictví, stavitelství; (38) elektronická pošta, informační kanceláře, mobilní telefony (komunikace), počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, poskytování online fór, poskytování přístupu k databázím, pošta (elektronická), přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telefonické služby, komunikace pomocí telefonů, televizní vysílání, vysílání (rádiové), vysílání kabelové televize; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, skladování, skladování elektronicky uložených dat nebo dokumentů, ukládání (fyzické) elektronicky uložených dat nebo dokumentů; (41) elektronické publikování (DTP), nakladatelská činnost, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení sympozií, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování) kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vydavatelská činnost; (42) architektura, energetický audit, expertizy, geologický průzkum, grafický design, hosting webových stránek, inženýrská činnost, inženýrské práce (expertizy), kontrola kvality, plánování městské výstavby, projekce (stavební), projektová činnost, studie technických projektů, projektování, projektové studie technické, pronájem webových serverů, software (tvorba), technický průzkum, umísťování webových stránek, webové servery (pronájem webových serverů), webové stránky (tvorba a správa), zeměměřičství, zkoušky materiálů. (730) EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 11, 30, 32 VERY GOODIES (510) (9) nápojové a prodejní automaty, platební a registrační systémy; (11) zařízení na distribuci chlazené, teplé, kojenecké a minerální vody, samoobslužné stroje pro vaření a / nebo ohřev nápojů a tekutých potravin, zejména teplých nápojů a polévek, elektrické kávovary, filtry na pitnou vodu, vodní filtrační systémy a vodní filtrační přístroje pro automaty, díly a příslušenství pro všechny výše uvedené zboží náležející do této třídy, stroje pro automatickou distribuci nápojů, potravin a povzbuzující, zejména teplých nápojů a polévek; (30) káva, čaj, kakao, cukr, kávové náhražky, čokoládové i nečokoládové cukrovinky, přípravky z obilnin, chléb, pečivo, pekařské výrobky, obložené bagety, sandwiche, mouka, dorty a koláče sladké či slané, pizzy, přírodní či ochucená a/ nebo plněná těsta, přípravky vyrobené z obilnin, snídaňové obilniny, hotová jídla obsahující převážně těsto, suchary, sušenky sladké nebo kořeněné, oplatky, vafle, koláče, cukrářské výrobky, všechny uvedené výrobky buď jako přírodní a/ nebo obalované a/nebo plněné a/nebo ochucené, sladké nebo slané předkrmy obsahující chléb, zmrzliny, med, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření; (32) minerální vody, pramenité vody, stolní vody, limonády, piva, nealkoholické šumivé nápoje, šťávy ovocné, sirupy na výrobu nápojů, sirupy pro limonády, minerální vody ochucené a jiné nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu minerální vody, přírodní či perlivé vody (minerální nebo neminerální), ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocné nebo zeleninové nápoje nealkoholické, sodovky, zázvorové limonády, šerbety, nápojové přípravky, nealkoholické ovocné nebo zeleninové výtažky, nealkoholické nápoje obsahující činidla pro mléčné kvašení. (730) Karlovarské minerální vody a.s., Horova 3, Karlovy Vary, 36021, CZ (740) AK Mrázek - Mrázková, JUDr. Josef Mrázek DrSc., Pernerova 11, Praha 8, (210) O (220) (320) (511) 5, 21, 25, 29, 30, 31, 43 (510) (5) bylinné čaje, byliny léčivé, čaje léčivé, doplňky potravy, výživové doplňky, sušené mléčné výrobky a mléčné náhražky pro batolata, potraviny pro kojence, proteinové potravinové doplňky, vlákniny výživové, žvýkací gumy pro léčebné účely; (21) nádoby, nádobí, kuchyňské potřeby, talíře, misky, mísy, porcelán, keramika pro použití v kuchyni, ostatní domácí potřeby v rámci této třídy, sady nádobí; (25) oděvy běžné, čepice, trička, mikiny, bundy, opasky, čepice, kalhoty, svetry, oděvy sportovní, obuv, sportovní obuv, pyžama; (29) konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje, másla a tuky, konzervy, mrazem sušené potraviny, pyré, koncentráty, želatiny, kůry, polévky, pěny (potraviny), kandované ovoce, sójové boby (konzervované jako potravina); (30) cukrovinky, cereální tyčinky, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, cukrářské výrobky a cukrovinky, jedlé polevy, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, zmrzlina, müsli v podstatě sestávající z obilí a přípravků z obilnin, s přídavkem ovoce, cukru, tuku, ořechů, jader, semen, cukrovinek, cereálie a cereáliové tyčinky, müsli tyčinky a müsli řezy, s přídavkem ovoce, cukru, tuku, ořechů, jader, semen, cukrovinek, medu, sirupu, také s čokoládou nebo v čokoládě obalené, čokoláda a čokoládové výrobky, bonbóny, kaše na neovesné bázi v rámci této třídy, dorty, čokoládové nápoje, pečivo, kakaové a čokoládové nápoje, kávové výtažky, koláče, marinády, mouka, těstoviny, oplatky, perníky, polevy, příchutě, pudinky, sušenky, suši, zákusky, žvýkačky, loupaný ječmen, loupaný oves, lupínky, vločky (obilné), občerstveni (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), ovesná kaše, ovesné vločky, potraviny na bázi ovsa, vločky kukuřičné; (31) ovoce čerstvé, oříšky (ovoce), obilná zrna nezpracovaná, semena rostlin, otruby, luštěniny, jádra rostlinných plodu, ananas, borůvky, jablka, maliny, ostružiny, amarant, meloun, physalis, goji, kokos, para ořechy, lískové ořechy, vlašské ořechy, pekany, makadamy, brusinky, jahody, kiwi, banán, broskev, datle, fíky, mango, papaya, rozinky, třešně, višně, švestky, pomeranče, mandle, pinie, arašídy, směsi oříšků, směsi ovoce, kakaové boby, pšenice, oves, žito, ječmen, rýže, sója, lněná semena, slunečnicová semena, sezam, kukuřice, zelenina čerstvá a další neopracované plodiny; (43) automaty (rychlé občerstvení), bary, bufety, kavárny, restaurace, restaurace (samoobslužné), zásobování (catering). (730) promüsli s.r.o., Lešenská 536/5, Praha 8 - Troja, 18100, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 Krkonošská chalupa (510) (35) obchodní zprostředkování v oblasti služeb dále uvedených ve tř. 41 až 43, marketing, obstaravatelská a zprostředkovatelská služba v rámci propagace, reklamy a kancelářských prací, účetnictví, zpracování počítačových dat a spravování databází, marketingové služby v oblasti správy nemovitostí, logistiky, obchodní administrativa a kancelářské práce, aranžérství a průzkum trhu v souvislosti s uvedenými službami pro jiné firmy a zákazníky, rozesílání prospektů, distribuce informačních tiskovin, účetní služby, poradenské komerční služby, inzertní činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, kontrola, vedení, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, poradenské služby při výběru zaměstnání, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, provádění aukcí a dražeb,

64 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k reklamním účelům, vykonávání administrativních prací pomocí výpočetní techniky, zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti výpočetní techniky (hardware i software), kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů apod., příprava a vyhotovení daňových přiznání, pronájem reklamních ploch, půjčování fotokopírovacích strojů, management turistických destinací, revize účtů (audit), pomoc při celním řízení, zajištění reklamy za účelem prezentace podnikatelů v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy, zasílatelství a skladištních zařízení, pronájem prodejních automatů; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, organizování vzdělávacích, zábavních, sportovních soutěží nebo soutěží krásy, pořádání sportovních závodů, tělesná výchova, provozování a pronájem sportovních zařízení, golfových hřišť, stadiónů, tenisových dvorců, plaveckých bazénů, gymnastický výcvik, půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této třídy, pořádání festivalů, hudební produkce v rámci této třídy, služby pro oddech a rekreaci, informace a zprostředkování možností rekreace, rozptýlení, zábavy, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování živých představení a vystoupení, pořádání divadelních představení, provozování kinosálů, koncertní síně, provozování muzeí, knihovny (půjčovny knih), pořádání diskoték, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, informace o výchově a vzdělávání, školení, praktické cvičení, instruktážní výcvik, zkoušení, přezkoušení, dálkové studium, korespondenční kurzy, internátní školy, dětské jesle a školky, prázdninové tábory, náboženská výchova, pomoc a poradenství pro volbu povolání, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této třídy, výstavní a galerijní činnost v rámci této třídy, provozování kasin a heren, provozování her on-line (z počítačové sítě), noční kluby, karaoke, výchovně-zábavné klubové služby, kluby zdraví, cirkusy, drezúra zvířat, provozování zoologických zahrad, půjčování filmů, umělecké a módní agentury, estrády, pořádání loterií, organizování plesů, plánování a organizování večírků a oslav, předprodej vstupenek, filmová tvorba, filmová studia, dabing, digitální zpracování obrazu, nahrávací studia, výroba rozhlasových a televizních programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, fotografování, půjčování a pronájem divadelních a jiných dekorací včetně osvětlení, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, půjčování přenosných videokamer, vydávání knih, elektronické publikování (DTP), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), vydávání elektronických knih a časopisů on line, posunková řeč (tlumočení), překladatelské služby, pořádání a řízení pracovních setkání, služby posiloven, fitness služby; (42) inženýrsko - projektové činnosti ve všech oblastech investiční výstavby, v plánování městské výstavby, architektury, urbanismu, krajinářské tvorby a ve všech oblastech dopravního inženýrství a geologického průzkumu, expertizy proveditelnosti a projektová příprava staveb, jejich udržování a (nebo) odstraňování, zaměřování a modely staveb, bytů, domů, mostů a dopravních staveb, znalecké posudky v oboru stavebnictví, stavební ekonomie a v dopravě, projektová a fotografická dokumentace, poradenské, kontrolní a dozorové služby v oblasti stavebnictví (autorský dozor), diagnostické prohlídky, statické studie a expertízy, prohlídky staveb, inženýrsko-projektové, odborné a konzultační služby ve všech uvedených oblastech, počítačové programování, výzkumná a vývojová činnost a projektování v investiční výstavbě, vědecké a technologické služby a s ním spojený výzkum a návrhy, konstruktérská a projekční činnost, průmyslové analýzy a výzkum, průzkum a projektování, odborné technické poradenství a vypracovávání posudků (v oblasti přírodovědné, architektonické a inženýrské činnosti), vypracovávání technických zpráv, dobrozdání, expertiz a posudků, expertizy a tvorba předpisů pro provoz a údržbu strojů a zařízení, design internetových stránek a prezentací, tvorba programového vybavení, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, analýzy chemické, přírodovědný výzkum, výzkum a vývoj nových výrobků, konzultační, asistenční, analytické, designérské, vyhodnocovací a programovací služby týkající se počítačového software, firmware, hardware a informačních technologií, konzultace týkající se hodnocení, výběru a zavádění počítačového software, firmware, hardware, informačních technologií a systému zpracování dat, a to i prostřednictvím telekomunikačních sítí, dodávkou on-line, internetem a sítí World Wide Web, webhosting, webdesing, výzkumné služby, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů (tvorba software), poradenská činnost v oblasti aplikace výpočetní techniky, v oblasti informatiky, vytváření virtuálních počítačových 3D animací a modelů, informačních technologií, navrhování a realizace automatizovaných systémů řízení, projekce počítačových sítí, pronájem software, instalace, opravy, údržba a servis software, vytváření interaktivních aplikací umožňující předávání a tvorbu grafické podoby prostřednictvím sítě Internet, převod a konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a údržba počítačových stránek WEB pro zákazníky, hostování na počítačových stránkách WEB, instalace počítačových programů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, aktualizace a údržba počítačových programů, pronájem času, dat a údajů na přístup do počítačových databází, zhotovování kopií počítačových programů, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování, včetně příslušného software a hardware, poskytování know-how pro oblast elektronického obchodování a informačních technologii, programování multimediálních aplikací, vytváření interaktivních a grafických programů, počítačové animace a vizualizace, grafický design, zavádění, aktualizace, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření databází, jiných datových systémů a aplikací pro jejich zpracování, včetně jejich poskytování, přístupu k nim a jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikací, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové informace, stránky a nástěnky (webpages a websites), hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové aplikace, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů, převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na elektronická média, zálohování dat a informací elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím elektronické pošty, poradenství v oblasti výpočetní a informační techniky. (730) Páral Jaroslav, U Zahrádek 142, Praha 10, 10300, CZ (740) Ing. Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5 Sunya (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely. (730) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, Praha 4, 14000, CZ (740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., JUDr. Martin Janák, Purkyňova 547/43, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 4, 6, 7, 8, 9, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 ABRAST (510) (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky, svíčky a knoty; (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro železnice, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, a to kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, rudy; (7) stroje, a to ruční nářadí elektrické a mechanické a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla, zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, líhně pro vejce, prodejní automaty; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (19) stavební materiály nekovové, neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní; (37) stavebnictví, opravy ručního nářadí, PC a drobné elektrotechniky, instalační služby; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování

65 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) cest; (40) zpracování kovových materiálů ručními mechanickými a elektrickými nástroji; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; (45) právní služby, osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců, a to bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců a poradenská činnost v oblasti zabezpečení majetku. (730) Stěhule Tomáš Ing., Železný Újezd 13, Čížkov, 33563, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 37, 38, 42 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 39, 41 (510) (9) výukové jazykové databáze, software a paměťová média pro výuku jazyků, k překladatelské a k tlumočnické činnosti, elektronické publikace ke stažení, zvukové a obrazové záznamy na nosičích nebo v elektronické podobě nebo ke stažení, tiskoviny všeho druhu a ostatní polygrafické výrobky v elektronické podobě a na nosičích, edice odborných informací šířených na elektronických paměťových mediích, audiovizuální zařízení pro výuku, audiovizuální díla na nosičích nebo v elektronické podobě, audiovizuální programy, software pro spojení s překladatelskou činností a tlumočením, jazykovým vzděláváním, dabingem, multimediální aplikace; (16) papír a papírenské zboží, etikety, samolepky, kupóny a poukazy na slevy, lepenka, kartonážní výrobky, fotografie, pohlednice, vlaječky z papíru a veškeré upomínkové předměty z papíru, manuály, výukové materiály v rámci třídy 16, učebnice, skripta, slovníky, knihy, učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů, polygrafické výrobky, těžítka na papír, kancelářské a psací potřeby, papírové nebo plastové balicí tašky, obaly a obalové materiály v rámci třídy 16, billboardy, reklamní, inzertní, propagační a uživatelské tiskoviny a materiály v rámci třídy 16, periodické a neperiodické tiskoviny; (39) organizování cest, zajišťování a rezervace přepravy osob, zavazadel a nákladů, průvodcovské služby, služby kongresové turistiky v oblastech dopravy, organizování zájezdů se vztahem ke kultuře a vzdělávání, informační, poradenské služby a zprostředkovatelské služby v oblasti turistického ruchu, cestování a dopravy; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní vzdělávání a výchovné služby, školicí a vzdělávací činnost, provozování a činnost vzdělávacích programů, vyučování, koučink (školení), služby klubové vzdělávání, praktický výcvik, knihovny (půjčovny knih), vzdělávací informace, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování školení, organizování vzdělávacích soutěží, odborné poradenství s výjimkou obchodního, vydavatelská a nakladatelská činnost, zpravodajství, organizování a zajištění seminářů, konferencí, sympozií, přednášek, kurzů, soutěží, veletrhů a výstav ke kulturním a vzdělávacím účelům, provozování jazykových škol a zajišťování jazykových kurzů, jazykové organizační, překladatelské a tlumočnické služby, překlady technických a odborných textů, psaní textů (jiných než reklamních), pořádání a organizování vzdělávacích, školicích a výukových pobytů, zprostředkování služeb uvedených výše ve třídě 41. (730) Beneš David, Zborovská 318, Stochov, 27303, CZ (740) GATODE s. r. o., Ing. Mgr. Denisa Dudová, Vršovická 478/51, Praha 10, Vršovice, (510) (9) počítače, hardware včetně počítačových doplňků, data, databáze a jiné informační produkty v rámci této třídy, datová centra, počítačové klávesnice, přístroje pro zpracování informací, software a programové vybavení všeho druhu včetně software a programového vybavení speciálního (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), nosiče dat magnetické, magnetická média, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče software (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), videokazety, CD, DVD a Blu-ray disky, počítačové sítě, kancelářská technika - tiskárny, telefony, faxy, kopírovací stroje, skartovače, přístroje a nástroje vědecké, přístroje a nástroje navigační, přístroje a nástroje geodetické a přístroje pro bezdrátovou telegrafii, přístroje fotografické, kinematografické, optické, včetně promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů, přístroje a nástroje k měření a vážení, přístroje a nástroje signalizační, přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební, přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova, rozhlasové a televizní přijímače a vysílače, satelitní přijímače, gramofony, audiovizuální technika všeho druhu, magnetofony všeho druhu, kancelářské stroje děrovací, zařízení na zpracování dat, zapisovací pokladny a počítací stroje, výpočetní technika všeho druhu včetně periferních zařízení a komunikačních zařízení, telekomunikační technika všeho druhu včetně interface pro spojení s výpočetní technikou, přenosné propojovací mezičlánky pro hlavní počítače, měřicí přístroje a nástroje, měřicí přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a elektrické měřicí přístroje, elektrické a elektronické zařízení pro výpočet a předávání statistických údajů a informací, jakož i pro dohled, ověřování a dálkové ovládání průmyslových operací, informační systémy (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), elektrotechnické přístroje, všechny výše uvedené výrobky se nepoužívají jako elektronické přístroje pro mobilní diagnostické přístroje a/nebo pro účely testování elektroniky vozidel; (35) automatizované zpracování dat, pronájem kancelářských strojů a zařízení, prodej softwaru (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), všechny výše uvedené služby se nepoužívají v souvislosti s elektronickými přístroji pro mobilní diagnostické přístroje a/nebo pro účely testování elektroniky vozidel; (37) servisní služby, instalace, opravy a servis elektrických a elektrotechnických zařízení, servisní služby v oblasti výpočetní techniky, instalace počítačových sítí (hardwaru), všechny výše uvedené služby se nepoužívají v souvislosti s elektronickými přístroji pro mobilní diagnostické přístroje a/nebo pro účely testování elektroniky vozidel; (38) provozování počítačových sítí, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních přístrojů, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem zařízení na přenos informací, všechny výše uvedené služby se nepoužívají v souvislosti s elektronickými přístroji pro mobilní diagnostické přístroje a/nebo pro účely testování elektroniky vozidel; (42) projektování, projektování elektrických zařízení, studie projektů, tvorba a údržba počítačových sítí, pronájem počítačového softwaru (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), inženýrské práce, tvorba softwaru (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), programování, software - návrhy (kromě softwaru pro testování elektroniky vozidel), poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, grafické práce včetně počítačové grafiky, konzultační a poradenská činnost v oblasti informatiky, programování databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce www prezentací a řešení www serverů, tvorba internetových domén, tvorba informačních databází, instalace a údržba databázových sítí a jejích aplikací, všechny výše uvedené služby se nepoužívají v souvislosti s elektronickými přístroji pro mobilní diagnostické přístroje a/nebo pro účely testování elektroniky vozidel.

66 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (590) Barevná (730) AutoCont Holding a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava Moravská, 70200, CZ (740) JUDr. Zuzana Nitschneiderová Ph.D., Jáchymova 2, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 7 (210) O (220) (320) (511) 34 (510) (7) svářecí zařízení elektrické, svářecí stroje elektrické, zařízení na sváření elektrickým obloukem. (730) Ježek Petr, Mlýnská 604, Smiřice, 50303, CZ (510) (34) cigarety, tabák, elektronické cigarety, žvýkací tabák, pouzdra na cigarety, cigáry, cigarety z tabákových náhražek (ne pro lékařské použití), zapalovače pro kuřáky, krátké cigáry, byliny pro kouření, cigaretové špičky, popelníky pro kuřáky, zápalky, cigaretové papírky, cigaretové filtry. (730) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, Tianhe, Guangzhou, CN (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 (210) O (220) (320) (511) 43 TCM (510) (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. (730) ZHENG s.r.o., Sadová 80, Chotoviny - Červené Záhoří, 39137, CZ (210) O (220) (320) (511) 20, 35, 39 NEO KOMFORT (510) (20) nábytek všeho druhu, výrobky ze dřeva (dřevěný nábytek, bytové doplňky v rámci této třídy), matrace, postele, police, čalouněný nábytek, zrcadla, podušky, pohovky; (35) zasílání reklamních materiálů, obchodní činnost s výrobky výše uvedenými ve třídě 20, internetový prodej výrobků uvedených výše ve třídě 20; (39) doprava, doručování zboží, dovoz (doprava), uskladňování, skladování zboží. (730) Good Start, s.r.o., Pod Harfou 3/3, Praha 9, 19000, CZ (510) (9) faxy, filmové kamery, exponované filmy, fotoaparáty, počítače, počítačový software, poplašná zařízení, centrální procesorové jednotky, telefony, rádia, satelity pro vědecké účely, kalkulačky; (16) reklamní, inzertní, propagační, uživatelské a instruktážní materiály i tiskoviny, databázové produkty v papírové formě, plakáty, billboardy (reklamní tabule z papíru nebo lepenky), tiskoviny všeho druhu včetně katalogů, formulářů, papírových adresářů, diářů, cenných papírů, kalendářů, jízdních řádů, desek (papírnické výrobky), papírnické zboží, knihy a knihařské výrobky, psací potřeby, včetně psacích potřeb ze vzácných kovů a jejich slitin, kancelářské výrobky (s výjimkou nábytku), lepenka a kartonážní výrobky, a to krabice lepenkové nebo papírové, obaly na lahve (lepenkové nebo papírové), obaly na spisy, poutače z papíru nebo lepenky, pořadače (spisové obaly), pořadače (šanony), pořadače na dokumenty, etikety, upomínkové předměty z papíru spadající do této třídy, obaly a výrobky z plastů nezařazené do jiných tříd, fotografie, samolepky, časopisy (periodika); (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), podnikové poradenství, personální poradenství, poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, odborné obchodní poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, oceňování obchodních podniků, reklama a propagace v rámci této třídy, pronájem, aktualizování a rozšiřování reklamních a inzertních materiálů, příprava mezd a výplatních listin, příprava inzertních sloupků, obchodní průzkum, průzkum trhu a veřejného mínění, marketingové studie, poskytování pomoci při řízení obchodních nebo průmyslových podniků a při obchodní činnosti, služby administrativní a organizačně ekonomické, marketing, systemizace informací do počítačových databází, účetnictví, vedení účetních knih, revize účtů (audit), vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), komerční informační kanceláře, obchodní vedení uměleckých agentur, dražby a jejich vedení, hospodářské (ekonomické) prognózy, analýzy nákladů, nábor zaměstnanců, organizování komerčních nebo propagačních výstav, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, řízení obchodních nebo průmyslových podniků, styky s veřejností, správa hotelů, pronájem kancelářských strojů

67 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) a zařízení, pronájem reklamních ploch, reklamní agentury, sekretářské služby, obchodní poradenství, zpracování business plánů, provoz obchodního centra, nákupního centra a supermarketu ve smyslu jejich administrativní správy (pro třetí osoby); (36) finanční a peněžní služby, finanční analýzy, poradenství v oblasti pojištění, finanční řízení, finanční sponzorování, finanční informace, finanční konzultační služby, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), investiční fondy, investiční fondy s proměnným základním kapitálem, kapitálové fondy, podílové fondy, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, zajištěné (garantované) fondy, zastřešovací fondy (fondy fondů), smíšené fondy, akciové fondy, otevřené fondy, uzavřené fondy, nemovitostní fondy, svěřenecké fondy, správa majetku a nemovitostí, realitní kanceláře, pronájem a zprostředkování nemovitostí a kanceláří, služby likvidace podniků (finanční záležitosti), kapitálové investice, kanceláře pro inkasování pohledávek, záruky, kauce, ručení, daňové oceňování a odhady, bankovnictví a s ním související služby v rámci této třídy, burzovní makléřství, homebanking, clearing, elektronický převod kapitálu, hypotéky (poskytování půjček), půjčky (financování), nákup a platby na splátky, leasing, makléřství, jednatelství, směnárenská činnost, vydávání cenných papírů, cenin, kreditních karet, obchodování s cennými papíry, vyplácení důchodů, shromažďování finančních prostředků na dobročinné účely, úschovní služby, úschova v bezpečnostních schránkách, pojištění a s ním související služby v rámci této třídy, organizování sbírek, poradenství a zprostředkování obchodů s cennými papíry, správa a rozvoj majetkových fondů, fondů investičních, podílových a privatizačních, finanční převody a transakce a platební služby, zprostředkování pojištění, správa budov, investorská činnost ve výstavbě, inkasování nájemného, pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, provoz platebních terminálů zejména pro zprostředkování on-line plateb; (38) poskytování telekomunikačních připojení (uživatelského přístupu) ke globální počítačové síti, elektronická pošta, tiskové agentury, informační a tiskové kanceláře, směrovací a spojovací služby pro telekomunikace, teletextové služby, přenosy zpráv v rámci této třídy, telekonference, vysílání v rámci této třídy, komunikace v rámci této třídy, přenášení pomocí satelitních družic, spojení pomocí sítí optických vláken; (39) archivace elektronicky uložených dat nebo dokumentů, dovoz a doprava v rámci této třídy, organizování cest, zájezdů, rezervace (cestování), kurýrní služby, zprostředkování dopravy a přepravy; (40) spalování, likvidace, recyklace odpadu, třídění odpadů a recyklovatelného materiálu, výroba energie, tiskárny (služby), zpracování ropy a odpadu; (41) školení, vyučování, vzdělávání, elektronické publikování, výchovné služby, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, internátní školy, klubové služby (výchovně-zábavné), služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizování představení, organizování soutěží (vzdělávacích, zábavních, sportovních), organizování a vedení konferencí a seminářů, plánování a organizování večírků, živých vystoupení a představení, předprodej vstupenek, reportérské služby, filmová studia, filmová tvorba (kromě reklamní), nahrávací studia, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba divadelních nebo jiných představení, rozhlasových a televizních programů, zpravodajství v rámci této třídy, zábavní parky, provozování sportovních zařízení, vydávání knih, fotografování, provozování golfových hřišť, provozování kasin, pořádání loterií, překladatelské služby; (42) údržba počítačových programů, aktualizace, instalace počítačových programů, počítačové systémové analýzy, inženýrské práce, pronájem počítačového softwaru, tvorba softwaru (počítačových programů), webové stránky (tvorba a správa), obnova počítačových dat (regenerace), počítačové programování, projektová činnost, studie technických projektů, grafický design, hosting webových stránek, služby datového centra, řízení kompletní architektury informačních a komunikačních technologií (ICT) včetně zajištění kontinuálního rozvoje, provoz a správa informačních systémů včetně zajištění jejich kontinuálního rozvoje; (45) poradenství v oblasti duševního vlastnictví, duševní vlastnictví (konzultační služby, licence, ochrana), právnické (komerční služby). (730) FIPOX, a.s., Údolní 326/11, Brno, 60200, CZ (740) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (210) O (220) (320) (511) 8, 20, 30 (510) (8) ruční nástroje a zařízení pro zpracování včelího medu, vosku a pro chov včel; (20) včelí úly, včelí plástve; (30) cukr, přírodní sladidla, výrobky z včelích produktů v rámci této třídy. (590) Barevná (730) Smrčka Radek, Hamry nad Sázavou 433, Hamry nad Sázavou, , CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 28, 38, 39 GYROBOARD (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (28) hry, hračky, vánoční ozdoby; (38) spoje (komunikace); (39) balení a skladování zboží, organizování cest. (730) Eljet s.r.o., Pod baštami 299/7, Praha 6 - Hradčany, 16000, CZ (740) Mgr. Tomáš Tichý, Washingtonova 9/1622, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 12 (510) (9) kamery, držáky na kamery, pouzdra na kamery pro letadla a bezpilotní létající prostředky; (12) letadla, bezpilotní létající prostředky, vznášedla, vrtulníky, vzdušné balóny. (730) Aerovision k.s., Brod 45, Příbram, 26101, CZ

68 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35, 38, 41, 43 BURGERFEST (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, výrobky z masa, konzervované, mražené, sušené a zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, sýry, mléko a mléčné výrobky, nakládaná zelenina, jedlé oleje a tuky, hranolky (bramborové), krokety, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, smažené potraviny, jako smažené řízky, karbanátky, sekaná, polévky, hamburgery čerstvé, chlazené; (30) káva, kávové náhražky, čokoláda, kakao, čaj, hořčice, mouka a obilninové přípravky, chléb, zákusky, koláče, sušenky, pečivo a cukrovinky, rýže, tapioka a ságo, polevy, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, zmrzlina; (35) obchodní vedení umělecké agentury, analýzy nákladů, vyhledávání dat, fakturace, fotokopírování, správa hotelů, inzerce poštou, komerční informační kanceláře, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů a dokladů, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní analýzy velkoobchodních cen, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace (profesionální), obchodní reklama pro třetí osoby, organizování komerčních nebo reklamních výstav, personální poradenství, pořádání veletrhů pro reklamní účely a obchodní, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek), pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, psaní reklamních textů, reklama (propagace), aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, vzorky), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, inzertní materiály - vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, rozhlasová reklama, styky s veřejností, rozšiřování vzorků zboží, systematizace informací do počítačových databází, televizní reklama, zpracování textů, venkovní reklama, vyhledávání sponzorů, aranžování výkladů, vylepování plakátů, marketing, franchising, zprostředkovatelské služby a maloobchodní prodej v oblasti obchodu s potravinářskými produkty, hotovými jídly, ostatními potravinami, nápoji a výrobky rychlého občerstvení; (38) agentury tiskové, diskuzní fóra (poskytování internetových diskuzních fór), elektronická pošta, informační kanceláře, počítačová komunikace, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování modemů, rozhlasové vysílání, služby rozhlasové pošty; (41) pořádání kulturních, společenských, zábavných akcí a produkcí, diskoték a zábav, provozování kulturních a zábavných zařízení, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, festivalů, seminářů, soutěží, konferencí, kongresů, sympozií a obdobných akcí ke kulturním a sportovním účelům, zajišťování speciálních programů a vystoupení v barech, provozování zařízení k regeneraci, sportu a zábavě, plánování a organizování večírků a oslav, výchova, vzdělávání, zábava, pořádání výchovně-vzdělávacích programů s tematikou gastronomie, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této třídy, hudební produkce v rámci této třídy, informace a zprostředkování možností rozptýlení, zábavy, pořádání kulturních akcí v turistických destinacích, organizování živých představení a vystoupení (manažerské služby), pořádání divadelních představení, provozování kinosálů, koncertní síně, předprodej vstupenek, agenturní činnost a zprostředkování v oblasti kultury, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, fotografování, informace o možnostech rekreace, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), vydávání knih, sály, noční kluby (služby), organizace a vedení kolokvií, organizace a pořádání koncertů, zábavní parky, pořádání soutěží krásy, pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, rozhlasová zábava, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, živé představení; (43) stravovací služby, služby zajišťující nápoje, pronájem automatů na rychlé občerstvení, bary (služby), bufety (služby), pronájem přenosných staveb, pronajímání jednacích místností, půjčování stanů, přechodné ubytování (rezervace hotelů, rezervace penziónů), tábory prázdninové (ubytovací služby -), turistické noclehárny, ubytovací služby (hotely, penzióny), pronajímání a poskytování přechodného ubytování, zásobování, zvířata (opatrování v penziónech), služby cestovních kanceláří v oblasti ubytování a stravování, závodní stravování, restaurační a hostinské služby, samoobslužné stravování, služby rychlého občerstvení jako je pouliční občerstvení a stánkové občerstvení při společenských akcích, poradenské a konzultační služby v uvedených oblastech třídy 43, cateringové služby, služby poskytované při provozování restaurací a podobných zařízení podávajících pokrmy a nápoje ke konzumaci, příprava a prodej pokrmů přes ulici, zprostředkovatelská činnost v oblasti cateringu a gastronomie v rámci této třídy. (730) Střížek Zdeněk, Legerova 1809/25, Praha 2, 12000, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (510) (9) data, databáze a jiné informační produkty na magnetických, elektronických a optických nosičích, související software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do třídy 9, elektronické a datové sítě, multimediální aplikace, 3D animace, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, software pro počítače, programové vybavení pro informační technologie a pro komunikaci, programové vybavení umožňující elektronické obchodování, videohry, nahraný software na CD a DVD discích a magnetických médiích, elektronický portál, internetová doména, aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, pro kontrolu (inspekci) a záchranu, přístroje učební, přístroje a nástroje elektrické zařazené v této třídě, přístroje a nástroje elektronické, spotřební elektronika všeho druhu, a to televizní přístroje, magnetofony, radiopřijímače, radiomagnetofony, videomagnetofony, videopřehrávače, magnetické suporty a mechanismy na mince, zapisovací pokladny (záznam), kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a výpočetní technika, hasicí přístroje, audio a video záznamy, metrické konvektory, digitální kalkulačky a kalkulačky časových pásem, měřicí pásky, sluneční brýle, nahrávače zvukových kazet, triedry, elektrické akumulátory včetně pro vozidla, elektrické baterie nabíjecí, elektrické ovládací a rozvodné desky, nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu, videokazety, audiokazety, kompaktní disky a nosiče DVD, plastové obaly nosičů informací, diaprojektory, promítací žárovky, filmové kamery, fotoaparáty, hrací přístroje fungující po připojení na televizní přijímače, televizní hry; (35) obchodní průzkum, průzkum trhu pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, organizační poradenství, zprostředkování v oblasti provozování sítě obchodů, obchodních středisek, zprostředkování obchodních kontaktů, provádění obchodních operací, informační a poradenská činnost k obchodním a reklamním účelům, činnost ekonomických, finančních a organizačních poradců, organizování komerčních akcí, pořádání výstav k obchodním účelům, merchandising, franchising, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, ebusiness, on-line inzerce, prezentace uživatelů na stránkách World Wide Web v počítačové síti internet, systemizace informací do počítačových databází, seznamovací inzerce, reklamní, marketingové a propagační služby, pořádání prezentací pro reklamní účely, reklama online, umisťování reklam pro třetí osoby, sestavování inzerátů, bannerová reklama, pořádání soutěží pro reklamní účely, propagace zboží a služeb pro třetí osoby, vydávání reklamních, inzertních, propagačních materiálů, vydávání propagačních letáků, reklama prostřednictvím všech veřejných komunikačních prostředků, reklama v periodikách, brožurách a novinách, reklamní služby v oblasti literatury, reklamní služby k propagaci elektronického obchodu, reklamní

69 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) služby v oblasti novin, organizování, provozování a kontrola věrnostních a motivačních programů, služby věrnostních karet, služby zákaznického klubu pro komerční, propagační a/nebo reklamní účely, distribuce vzorků, distribuce a šíření reklamních materiálů (letáků, prospektů, tištěných materiálů, vzorků), předplatné novin, předplatné elektronického tisku, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), zařizování předplatného knih, časopisů, novin nebo komiksů, počítačová správa souborů, počítačové vyhledávání obchodních informací, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, elektronické obchodní služby, poskytování informací o výrobcích prostřednictvím telekomunikačních sítí k reklamním a prodejním účelům, reklama a propagace prodeje vztahující se ke zboží a službám nabízená a objednávaná prostřednictvím telekomunikací nebo elektronicky, prezentace zboží a služeb elektronickou cestou, výstav, prodejních trhů a přehlídek pro obchodní, propagační a reklamní účely, dovoz-vývoz, internetový, velkoobchodní a maloobchodní prodej se zaměřením na počítače, notebooky, mobilní telefony, chytré telefony (smartphony), tablety, elektronické čtečky, příslušenství, komponenty a doplňky k počítačům, chytrým telefonům a tabletům, spotřební elektroniku, počítačový software ke stažení i na datových nosičích, mobilní aplikace, domácí spotřebiče, nářadí ruční a elektrické, kuchyňské elektrospotřebiče, počítačové a konzolové hry ke stažení i na datových nosičích, herní konzole, příslušenství, komponenty a doplňky k herním konzolím, elektronické publikace ke stažení i na datových nosičích, knihy a časopisy, elektronické audioknihy ke stažení i na datových nosičích, filmy ke stažení i na datových nosičích, elektronické licence, hračky a hry, kosmetika, parfémy, dopravní prostředky pozemní, vodní a vzdušné, klenoty, bižuterie, šperky, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, sportovní a gymnastické vybavení a nářadí, drony, nože, kancelářské potřeby, obuv, oblečení a módní doplňky, kloboučnické zboží kabelky, kufry a cestovní tašky, svíčky, potravinové doplňky, brýle, přístroje pro osvětlení, hudební nástroje, papírenské výrobky, tiskárenské výrobky, školní potřeby (kromě přístrojů), nábytek, pomůcky pro domácnost a kuchyň, textil a textilní zboží, tkaniny a pokrývky, alkoholické a nealkoholické nápoje, potraviny, kuřácké potřeby; (36) finanční služby, zprostředkování finančních a pojišťovacích produktů; (37) instalace, opravy, servis elektrických a elektronických zařízení, servisní služby v oblasti výpočetní techniky, konfigurace, instalace a údržba počítačů, sítí, informačních databázových systémů a jejich aplikací; (38) poskytování přístupu k internetovým stránkám, poskytování přístupu k webovým stránkám, poskytování přístupu k datovým sítím, na internetu, k diskusním internetovým fórům, k celosvětovým internetovým sítím a k službám serveru, telekomunikace informace (včetně web stránek), zprávy prostřednictvím webu, komunikační služby, šíření zpráv, informací a obrazu pomocí počítače, služby elektronického přenosu dat a dokumentů prostřednictvím počítače, přenos dat prostřednictvím celosvětové počítačové sítě, služby poskytování on-line audio, video a textové komunikace pro společenství on-line, služby poskytování informací v oblasti komunikací a telekomunikací, informační a tiskové kanceláře, služby přístupu k internetovému portálu s obchodním obsahem; (39) doprava zboží a osob, balení a skladování zboží, spediční služby; (41) nakladatelství a vydavatelství, zprostředkování kulturních a uměleckých akcí, setkání, výstav, soutěží, přednášek, sportovních akcí apod., ediční činnost, publikační činnost, včetně nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových anebo obrazově zvukových záznamů, tvorba a šíření audiovizuálních děl, umělecká agentura v rámci této třídy, fotografování, tvorba informačních databází, elektronických časopisů, periodik, knih; (42) návrh programového vybavení, aktualizace programového vybavení, údržba programového vybavení, programování počítačů, pronájem doby přístupu k databázi, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného software a hardware, knowhow pro oblast elektronického obchodování a informačních technologií, tvorba software, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, interaktivní a grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a vizualizace, programové projekty (tvorba), elektronický portál (tvorba). (730) Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice, 17000, CZ (740) Mgr. Pavel Steinwicht, Hlavní 2725/153, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 36, 37, 41, 42 Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (510) (9) veškeré počítačové programy a software bez ohledu na záznamová média nebo prostředky šíření, tj. software nahraný na magnetických médiích nebo stažený ze vzdálené počítačové sítě,; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, a to plakáty, lístky, trhací bloky, psací bloky používané v papírenství, skicáky, praporky (papírové), kapesníky (papírové), papírové pečeti, etikety, kromě textilních, papírové figurky, rozlišovače dokumentů, blahopřání, kartotéční lístky, pohlednice, papírové mašle, kancelářské obálky, obaly na lahve z lepenky nebo papíru, papírové materiály na kreslení, filtrační papírové materiály ve formě pijáku, papírenské výrobky, štítky pro adresy, samolepky, poznámkové bloky, zápisníky a bloky, papírové obaly na spisy, papírové obaly (na dopisní potřeby), papírové a lepenkové obaly používané v papírnictví, oběžníky, balicí papír, dopisní papír, papírové podložky pod sklenice, papírovina, prospekty, hodinové rozpisy, lepenkové roury, stolní papírové ubrousky, podložky na stůl papírové, kartónové krabice, záložky do knih, oznámení (papírnické výrobky) a zápisníky (notesy), tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů); (36) odhady uměleckých děl; (37) konzervování a restaurování uměleckých děl; (41) služby muzea v oblasti vyhledávání, shromažďování a skladování historických předmětů nebo dokumentů, katalogizace, naučného zpracování nebo archivace sbírek předmětů nebo dokumentů, školení, mimoškolní formy vzdělávání, praktická školení, dálkové studium, poskytování vzdělávacích kurzů, výuka, organizování a vedení školení, konferencí, sjezdů, sympozií, kongresů na jakékoliv téma v oblasti vzdělávání, kultury nebo vědy, služby spojené s organizováním a obsluhou výstav, přehlídek, konferencí, služby vydavatelství, vydavatelské služby knižní, elektronické a internetové, publikování knih a textů, s výjimkou reklamních, také prostřednictvím internetu a elektronicky, elektronické publikování pro druhé, a jmenovitě vydávání knih a tisků malé tiráže, překladatelské a tlumočnické služby, vzdělávací soutěže, jazykové tábory (vzdělávací služby), vzdělávací kurzy, ukázkové lekce výuky, multimediální vzdělávací prezentace, fotografování, fotografické zpravodajství, on-line hry (zábavné služby), zábavné arkadní služby, informace o možnostech zábavy, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti muzeí, organizace a pořádání koncertů, školení (pořádání a řízení), uspořádání představení, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, služby divadelních umělců, muzea (služby), zapůjčení knih, předmětů i dokumentů, služby kopírování ve vztahu k dokumentům; (42) služby odborných pracovníků, kteří provádějí vyhodnocení, výzkum a odborné posudky zaměřené na oblast umění. (730) Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1, 11579, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 38 (510) (35) inzerce nemovitostí na internetu, zapůjčení reklamních materiálů (plachet na nemovitosti), administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, aranžování výkladů,

70 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) design reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), dražby, externí administrativní management pro firmy, fakturace, fotokopírování dokumentů, informace (obchodní nebo podnikatelské), informace o obchodních kontaktech, inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů a dokladů, marketing, marketingové studie, příprava mezd a výplatních listin, nábor zaměstnanců, analýza nákupních a velkoobchodních cen, obchodní reklama (pro třetí osoby), oceňování obchodních podniků, optimalizace návštěvnosti webových stránek za účelem obchodu, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, systemizace informací do počítačové databáze, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování on-line tržního prostoru pro nakupující a prodávající výrobků a služeb, prognózy (hospodářské nebo ekonomické), pronájem billboardů (reklamních tabulí), pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, pronájem reklamních materiálů, průzkum trhu, psaní reklamních textů, reklama on-line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, sestavování statistiky, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, telemarketing (telemarketingové služby), vedení dražeb, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), vylepování plakátů; (36) služby odhadu tržní ceny nemovitosti, fotografování nemovitostí a příprava nemovitosti k focení, personální zajištění dohledu u prohlídek nemovitosti potenciálními kupci, služby obchodního zprostředkování s nemovitostmi, bezpečnostní schránky (úschovní služby), finanční analýzy, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitostí), finanční služby, hypotéky (poskytování půjček), informace o pojištění, investiční fondy, kanceláře realitní, konzultační služby (finanční), konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, makléřské služby, zprostředkování nemovitostí), oceňování a odhady nemovitostí, pronájem nemovitostí, správa nemovitostí, poradenství v oblasti pojištění, pronájem bytů, pronájem farem, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, zajištění financování stavebních projektů, zprostředkování pojištění; (38) provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a fór a poskytování přístupu k on-line informačním službám a databázím, tisková agentura, telefonní komunikace, přenos digitálních souborů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače. (730) Advelty s.r.o., tř. T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav, 29301, CZ dotačních programech, investorská činnost pro oblast vědy a výzkumu, realitní činnost, nákup a prodej nemovitostí, správa nemovitostí, pronájem nemovitostí; (41) služby zajišťující vzdělávání a školení, poradenství v oblasti vědy a výzkumu, organizování a vedení kongresů, seminářů, sympozií, vzdělávacích výstav; (42) provádění základního a aplikovaného výzkumu v oblastech týkajících se bezprostředně kvality života, zajišťování přenosu technologií a inovací, stavební projekce, provádění obchodních, průmyslových, lékařských, zemědělských a vědeckých rešerší, vývoj aplikací, projektová a poradenská Činnost, studie technických projektů, inženýrské práce, odborné posudky, tvorba hardware a software, konzultační služby v oblasti počítačových technologií, odborné a znalecké posudky vztahující se k technologiím a inovativním projektům, znalecké posudky odborných poradců; (45) služby právní, patentové poradenství, konzultace a služby v oblasti duševního vlastnictví, znalecké posudky technické a ekonomické, právní služby v oblasti autorských práv. (730) Žila Lumír MUDr., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč, 14200, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30 prestige bar (510) (5) dietetické výrobky, posilující poživatiny, extrakty a potravinové doplňky pro zlepšení fyzické, psychické a zdravotní kondice, speciální potraviny pro sportovce, rekonvalescenty a osoby se zvýšenou zdravotní, fyzickou a pracovní zátěží, potravinové doplňky obohacené o vitamíny, minerály a proteiny, cereální výrobky, obilné klíčky, nápoje se zvýšeným obsahem vitamínů, minerálů, vláknin, sirupy a přípravky pro výrobu speciálních nápojů a potravinových doplňků, vše výše uvedené pro dietetické, léčebné a lékařské účely a pro speciální výživu; (29) ovoce a zelenina sušené; (30) potraviny rostlinného původu na bázi ovoce a suchých plodů. (730) Vytopil Jiří Mgr., Vyšehorky 12, Líšnice, 78985, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 10, 44 (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41, 42, 45 (510) (35) zprostředkování v oblasti obchodu s kancelářskými přístroji a kancelářským vybavením, 3D tiskárnami, laboratorními přístroji, měřicí technikou a sofistikovanými stroji a technologickými celky, tvorba a údržba obchodních databází, poradenství v oblasti obchodu, pomoc při řízení obchodu, design reklamních materiálů, reklamní a propagační činnost, externí administrativní management pro firmy, marketingové studie, zprostředkování prodeje s výrobky aplikované vědy a výzkumu, s výrobky nových technologií, inovativních projektů a vědeckotechnických parků, znalecké posudky vztahující se ke společnostem a podnikům, zprostředkování prodeje s výrobky aplikované vědy a výzkumu, s výrobky nových technologií, inovativních projektů a vědeckotechnických parků; (36) služby bankovní, finanční, úvěrové a investiční, a to pro oblasti vědy, výzkumu, informatiky, přenosu technologií a inovací, správa a pronájem kanceláří, laboratoří a prezentačních a prostor, účast a poradenství v (510) (5) potravní doplňky, balzámy, krémy a masti pro lékařské účely, tinktury a oleje pro lékařské účely, čaje a nápoje pro léčebné účely, vitamínové a multivitamínové preparáty, látky a přírodní léčiva, obvazy, obvazový materiál a aplikátory léčebných přípravků, minerální potravinové doplňky, homeopatické produkty, potravinové doplňky určené pro zvláštní výživu, přírodní látky rostlinného a živočišného původu pro léčebné účely, léčebná kosmetika na bázi přírodních látek, posilující a povzbuzující potraviny s léčivými účinky, energeticko-výživné poživatiny pro léčebné účely, cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsle, kapky nebo žvýkačky s léčivými přísadami, náplasti s léčivým účinky; (10) lékařské a veterinární přístroje a nástroje, oděvy a obuv pro lékařské a léčebné účely, ortopedické a pohybové pomůcky, protetické výrobky a umělé implantáty, umělé orgány a implantáty, zařízení pro fyzioterapii a rehabilitaci, zařízení pro léčbu pohybového aparátu, masážní přístroje, nástroje a pomůcky, bandáže, elastické punčochy; (44) farmaceutické a lékařské služby, farmacie (poradenství), konzultační služby týkající se péče o zdraví a zdravé výživy, konzultační a informační služby týkající se farmaceutických výrobků, služby lékárníků při přípravě receptů, telemedicínské služby, lékařská pomoc, služby péče o hygienu a krásu, poskytování zdravotnických služeb, pronájem lékárenské a zdravotnické techniky a pomůcek. (730) drmartins s.r.o., Libušina třída 10, Brno, 62300, CZ

71 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., Mgr. Ing. Pavel Cink, advokát, Veleslavínova 363/33, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 20, 37, 40, 42 (210) O (220) (320) (511) 4, 6, 8, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 31 (510) (20) nábytek, domácí nábytek, pulty, bary, nábytek (hračky), skleněný nábytek, průmyslový nábytek, interiérový nábytek, venkovní nábytek, vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské skříně, stoly, přebalovací stoly, kancelářské stoly, stoly (nábytek), jídelní stoly, postele (nábytek), postele s úložným prostorem, postele ze dřeva, dětské postele, postele - pohovky, poschoďové postele, skládací postele, matrace, pracovní stoly, zrcadlové skříně, laboratorní nábytek s výjimkou nábytku speciálně přizpůsobeného, dřevěný nábytek, kartotéční skříně, lavice, altánky, čalouněný nábytek, kredence, polstrovaný nábytek, integrovaný nábytek, výkladní nábytek, bedny laťové přepravní, bedny ze dřeva, nekovové bedny a přenosné boxy, části nábytku ze dřeva, stolní desky, dvířka k nábytku, kancelářský nábytek, gauče, nábytkové kontejnery, krabice ze dřeva nebo umělých hmot, lavičky (nábytek), nábytek (bytové zařízení), školní nábytek, police, poutače ze dřeva, prádelníky se zásuvkami, psací stoly, pulty, regály, servírovací stolky pojízdné, skříně, kuchyňské linky, zásuvky, židle, toaletní stolky, stolky pojízdné pro počítače, nekovové skříňky na jídlo (spížky), nábytek kovový, dřevěný nábytek, sektorový nábytek, nábytek všeho druhu (jako kovový, dřevěný, plastový, sektorový, kuchyně, židle, stoly, postele, pohovky, vše z přírodních i umělých materiálů včetně nábytkových nekovových doplňků, dekorační a umělecké předměty ze dřeva, zrcadla samostatná, nábytek na zakázku, truhlářské výrobky všeho druhu, noční stoly a stolky, komody (nábytek), vestavěné skříně dřevěné, nábytek na zakázku - kuchyňské linky, koupelnový nábytek, ložnice, dětské pokojíčky a pracovny, lakovaný nábytek, nábytek do pracovny, ložnice a koupelen, nábytek do dětských pokojů a obývacích pokojů, zrcadla, rámy, úložné boxy pod postele; (37) provádění staveb všeho druhu včetně jejích změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, rekonstrukce a stavby domů, bytů, kuchyní, jídelen, obývacích pokojů, dětských pokojů, koupelen, toalet a kancelářských prostor, údržba nemovitostí, truhlářství a podlahářství, zednictví, malířství, elektroinstalační práce, pokládky podlahových krytin, obkladů a dlažeb, zprostředkovatelská, poradenská a obstaravatelská činnost ve výše uvedených oblastech, realizační provedení interiérů budov, rodinných domů, bytů, kanceláří, úřadů a instituci, montáž, údržba, opravy a servis nábytku, prováděni montáží interiérů v budovách, rodinných domech, bytech, kancelářích, úřadech a institucích, truhlářství, montáž, údržba, opravy a servis nábytku, provádění montáží interiérů v budovách, rodinných domech, bytech, kancelářích, úřadech a institucích, vše v rámci třídy 37, lakování, opravy čalounění, montáž kuchyňského zařízení, truhlářské služby, údržba nábytku, instalace dveří a oken, truhlářství - opravy; (40) truhlářství zakázková výroba; (42) design nábytku, projekty, návrhy a řešení interiérů včetně jejich vizualizace, navrhování interiérů, návrhy kuchyňských linek, technické návrhy a konzultace, design průmyslový, navrhování interiérové výzdoby, projektováni, návrhy a design - vše v oblasti interiérů budov, domů a bytu, nábytku všeho druhu a interiérových doplňků všeho druhu. (730) Luszczak Richard, Koláčkova 1051/41, Brno, 62100, CZ (510) (4) paliva, podpalovače, palivo na podpalování grilu, grilovací brikety, palivo a podpalovače na barbecue, palivo na grilování, dřevěné uhlí na grilování; (6) kovové fólie na vaření, kovové fólie na pečení, fólie pro balení (kovové), hliníková fólie (alobal), nádoby z hliníkové fólie, grilovací misky a nádoby kovové, zejména hliníkové; (8) nástroje na přípravu jídla, kuchyňské nože a příbory, jednorázové nádobí z plastu (příbory); (11) zařízení a vybavení na vaření, ohřívání a přípravu jídel, rošty na opékání masa, zařízení na pečení a opékání, grily na opékání, soupravy na přípravu raclette, elektrické grily, grily na barbecue, plynové grily, elektrické grily, zařízení ke grilování, grily s otočným rožněm, domácí grily (elektrické), elektrické venkovní grily, elektrické interiérové grily, grily na vaření, grilovací pánve, rožně, rožně na použití s plynem, rožně na použití s elektřinou, rožně (kuchyňské přístroje a zařízení a části kuchyňského zařízení), elektrické rožně na grily, sporáky se zabudovanými grily, plynová zařízení na vaření s grilem, zařízení na otáčení rožněm, elektrické pánve na pečení, pražicí stroje a pekáče, elektrické pekáče, grily (elektrické potřeby na vaření), elektrické grilovací plotny, plotýnky, ohřívače talířů, grilovací pláty, zapalovací zařízení, podpalovače grilů, lávové kameny na grily, nehořlavé keramické brikety do grilů; (16) jednorázové papírové výrobky, papírové ubrusy, stolní papírové ubrousky, kuchyňský papír v rolích, papírové ručníky, prostírání z papíru, stolní prostírání z papíru, pergamenový papír; (21) stojany a podstavce pro rošty na opékání a grily, stolní náčiní a nádobí, papírové talíře a tácky, papírové kelímky, plastové kelímky, plastové talíře a tácky, kuchyňské potřeby, pánve, kastroly a hrnce, neelektrické grily, nádobí do trouby, nádobí na pečení, jehly a jehlice na vaření, neelektrické grily, grily (kuchyňské potřeby), kempinkové grily, chňapky; (24) ubrusy, s výjimkou papírových, voskované plátno jako ubrusy, stolní prádlo, nikoliv z papíru; (29) maso a masné výrobky, výrobky z masa, klobásy, salámy, párky, uzeniny, drůbež a výrobky z drůbeže, zvěřina, výrobky ze zvěřiny, výrobky ze sóji obsažené ve třídě 29, ryby, plody moře, měkkýši, sýr a sýrové výrobky, tofu, vejce, zpracované ovoce, houby a zelenina (včetně ořechů a luštěnin), hotové saláty, oleje a tuky, máslo, přípravky z másla, mléčné výrobky a jejich náhražky, přípravky z mléčných výrobků, tvaroh, tvarohové přípravky a výrobky, jogurt, jogurtové přípravky, hotové pokrmy a občerstvení, obsažené ve třídě 29, hotová jídla sestávající převážně z masa, ryb, vajec, mořských plodů nebo zeleniny, svačinky a občerstvení na bázi brambor, zeleniny, tofu, ořechů nebo masa; (30) chléb, pekárenské výrobky, zpracované obilí, škrob a produkty z nich vyrobené, omáčky, omáčky na opékané maso, potravinářské dresinky (omáčky), kečup, majonéza, remulády, hořčice, koření, chuťové přísady, změkčovací přípravky do masa, pro domácí použití, marinády, hotová jídla a pikantní svačinky a občerstvení obsažené ve třídě 30; (31) čerstvé ovoce a zelenina, brambory čerstvé, houby čerstvé. (590) Barevná (730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rotelstrasse 35, Neckarsulm, DE (740) Traplová, Hakr, Kubát, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Přístavní 24, Praha 7, 17000

72 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 4, 6, 8, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 31 (210) O (220) (320) (511) 12, 35, 36 Auto ESA, 1. certifikovaný prodejce ojetých vozů (510) (12) automobily, včetně jejich náhradních dílů, zahrnutých v této třídě; (35) zprostředkování nákupu a prodeje pozemních vozidel a jejich součástí, autobazar; (36) zprostředkování pojištění, zejména havarijního pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky a zprostředkování dalších finančních služeb. (730) AutoESA a.s., K Učilišti 170, Praha 10, 10200, CZ (740) ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KUČERA, JUDr. Robert Kučera, advokát, Dukelských hrdinů 29/471, Praha 7, (510) (4) paliva, podpalovače, palivo na podpalování grilu, grilovací brikety, palivo a podpalovače na barbecue, palivo na grilování, dřevěné uhlí na grilování; (6) kovové fólie na vaření, kovové fólie na pečení, fólie pro balení (kovové), hliníková fólie (alobal), nádoby z hliníkové fólie, grilovací misky a nádoby kovové, zejména hliníkové; (8) nástroje na přípravu jídla, kuchyňské nože a příbory, jednorázové nádobí z plastu (příbory); (11) zařízení a vybavení na vaření, ohřívání a přípravu jídel, rošty na opékání masa, zařízení na pečení a opékání, grily na opékání, soupravy na přípravu raclette, elektrické grily, grily na barbecue, plynové grily, elektrické grily, zařízení ke grilování, grily s otočným rožněm, domácí grily (elektrické), elektrické venkovní grily, elektrické interiérové grily, grily na vaření, grilovací pánve, rožně, rožně na použití s plynem, rožně na použití s elektřinou, rožně (kuchyňské přístroje a zařízení a části kuchyňského zařízení), elektrické rožně na grily, sporáky se zabudovanými grily, plynová zařízení na vaření s grilem, zařízení na otáčení rožněm, elektrické pánve na pečení, pražicí stroje a pekáče, elektrické pekáče, grily (elektrické potřeby na vaření), elektrické grilovací plotny, plotýnky, ohřívače talířů, grilovací pláty, zapalovací zařízení, podpalovače grilů, lávové kameny na grily, nehořlavé keramické brikety do grilů; (16) jednorázové papírové výrobky, papírové ubrusy, stolní papírové ubrousky, kuchyňský papír v rolích, papírové ručníky, prostírání z papíru, stolní prostírání z papíru, pergamenový papír; (21) stojany a podstavce pro rošty na opékání a grily, stolní náčiní a nádobí, papírové talíře a tácky, papírové kelímky, plastové kelímky, plastové talíře a tácky, kuchyňské potřeby, pánve, kastroly a hrnce, neelektrické grily, nádobí do trouby, nádobí na pečení, jehly a jehlice na vaření, neelektrické grily, grily (kuchyňské potřeby), kempinkové grily, chňapky; (24) ubrusy, s výjimkou papírových, voskované plátno jako ubrusy, stolní prádlo, nikoliv z papíru; (29) maso a masné výrobky, výrobky z masa, klobásy, salámy, párky, uzeniny, drůbež a výrobky z drůbeže, zvěřina, výrobky ze zvěřiny, výrobky ze sóji obsažené ve třídě 29, ryby, plody moře, měkkýši, sýr a sýrové výrobky, tofu, vejce, zpracované ovoce, houby a zelenina (včetně ořechů a luštěnin), hotové saláty, oleje a tuky, máslo, přípravky z másla, mléčné výrobky a jejich náhražky, přípravky z mléčných výrobků, tvaroh, tvarohové přípravky a výrobky, jogurt, jogurtové přípravky, hotové pokrmy a občerstvení, obsažené ve třídě 29, hotová jídla sestávající převážně z masa, ryb, vajec, mořských plodů nebo zeleniny, svačinky a občerstvení na bázi brambor, zeleniny, tofu, ořechů nebo masa; (30) chléb, pekárenské výrobky, zpracované obilí, škrob a produkty z nich vyrobené, omáčky, omáčky na opékané maso, potravinářské dresinky (omáčky), kečup, majonéza, remulády, hořčice, koření, chuťové přísady, změkčovací přípravky do masa, pro domácí použití, marinády, hotová jídla a pikantní svačinky a občerstvení obsažené ve třídě 30; (31) čerstvé ovoce a zelenina, brambory čerstvé, houby čerstvé. (590) Barevná (730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rotelstrasse 35, Neckarsulm, DE (740) Traplová, Hakr, Kubát, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Přístavní 24, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 29, 35 (510) (29) výrobky z brambor všeho druhu, a to brambůrky křupavé, brambůrky opékané - křupavé, brambůrky smažené, bramborové lupínky; (35) zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídě 29. (730) Krajči Tomáš, Školní 85, Uherský Brod, Těšov, 68734, CZ (740) Ing. Jarmila Javoříková, Slunečná 4566, Zlín, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 41 (510) (35) personální poradenství, služby personální agentur, pomoc v personálním řízení, pracovní agentury, řízení lidských zdrojů a náborové služby, agentury pro zprostředkování dočasného zaměstnání, poradenství a služby odborného posuzování v oblasti výběru zaměstnanců, testování osobností a psychologické testy pro náborové účely, administrativní zpracování dat, kancelářské služby, účetnictví, vedení účetních knih a revize účtů (audity), pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, maloobchod a velkoobchod se stavebním, instalatérským a elektro materiálem; (36) služby nemovitostní (realitní služby), makléřské služby v oblasti nemovitostí, realitní kancelář, pronájem nemovitostí, inkasování nájemného; (37) stavební poradenství, developerské služby (stavebnictví), stavby silnic a cest, elektroinstalační služby, instalace elektronického a digitálního připojení, úklid budov,

73 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) údržba a opravy budov, výstavba na klíč, provádění staveb pozemních a podzemních, zateplování, sanace staveb a stavební rekonstrukce, údržba a odstraňování staveb, výstavba a přeložky inženýrských sítí, montáž, opravy, údržba a revize elektrických a elektronických strojů a zařízení, topenářské práce, montáž a opravy topných zařízení a tepelných rozvodů, izolování staveb, provádění tepelných izolací a izolací staveb proti vlhkosti, montáž, opravy a údržba ocelových konstrukcí, klempířství, tesařské a truhlářské služby, malířské a lakýrnické práce, služby pokrývaní podlah, instalatérství a instalace plynu a vody, instalace a servis hydroizolace a vzduchotechniky, pronájem lešení a plošin, pronájem stavebních strojů a zařízení, výměna střešních krytin a povalkových folií, renovace památkových objektů, výměna výplní otvorů, výstavba pozemních komunikací a chodníků, instalace rozvodů plynu, vody a elektřiny, výstavba vodohospodářských staveb, montovaných staveb (hal); (41) vzdělávání, zajišťování kvalifikačních kurzů, zkoušení jednotlivců pro stanovení personálních a technických dovedností, výukové služby, školení pro zaměstnance. (590) Barevná (730) ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, Praha 6, 16900, CZ (740) Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., Mgr. Ing. Pavel Cink, advokát, Veleslavínova 363/33, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 24, 25, 26, 28, 35, 40, 41 (510) (3) kosmetika; (5) potravní a výživové doplňky; (14) štras, šperky, ozdoby (bižuterie); (24) látky, elastické tkaniny, textil a textilní zboží spadající do této třídy; (25) oděvy, taneční obuv, gymnastická a sportovní obuv, obuv; (26) galanterie, třásně, peří, flitry, ozdobné materiály (galanterní zboží); (28) potřeby pro gymnastiku a sport spadající do této třídy; (35) propagační činnost, reklama; (40) výroba a šití tanečních, sportovních a společenských oděvů; (41) taneční škola, taneční kurzy, vzdělávání, zábava. (730) Klement Stanislav, Karolíny Světlé 71, Brno, 62800, CZ pracovní stoly, skříňky, vozíky (nábytek), stojany, police, bednové skříňky, stojany otočných stolů, pracovní nábytek: kovové skříně, kovové regály, kovové nástavce do kancelářských skříní, nábytek kovový, desky k vystavování zboží. (730) Kopal Martin, Obruby 122, Obruby, 29403, CZ (740) Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., Mgr. Ing. Pavel Cink, advokát, Veleslavínova 363/33, Plzeň, (210) O (220) (320) (511) 35, 36 EFEKTA (510) (35) analýzy nákladů, efektivnost provozu a racionalizace práce, externí administrativní management pro firmy, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální), obchodní nebo podnikatelský průzkum, oceňování obchodních podniků, personální poradenství, podnikání (oceňování a odhady v oblasti -), poradenství (odborné a obchodní), poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, prodej po telefonu (telemarketing), provozní audit, průzkum trhu, sestavování statistiky, služby obchodního zprostředkovatele, vedení dražeb; (36) burzovní makléřství, cennosti (úschova), clearing (zúčtování vzájemných pohledávek a závazků - bezhotovostní operace), důchodové fondy, elektronický převod kapitálu, finanční analýzy, finanční informace, finanční management provádění plateb pro jiné, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční poradenství, finanční řízení, finanční služby, informace o pojištění, investiční fondy, kapitálové investice, konzultační služby (finanční -), konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, kurzovní záznamy na burze, makléřské služby, makléřství cenných papírů, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, správa majetku, zprostředkování emisních povolenek, zprostředkování pojištění. (730) EFEKTA CONSULTING, a.s., Holandská 878/2, Brno - Štýřice, 63900, CZ (740) Mgr. Marian Vařečka, advokát, Hlinky 155/86, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 36 (210) O (220) (320) (511) 6, 12, 20 (510) (6) průmyslové ergonomické stoly a pracoviště, perforované kovové desky, kovové regály (konstrukce), kovové konstrukce, zámečnické výrobky, kovové skříně a skříňky, montážní stoly se svěráky (ale i bez), upínací stoly, kovové kontejnery; (12) díly pro automobily v rámci této třídy, pomocné rámy, pracovní pojízdné vozíky, pojízdné kovové platformy, rudly (ruční vozíky), dopravní podvozky, zdvihací vozíky; (20) skladovací, stohovací a vychystávací bedny, skladovací kontejnery, (510) (35) analýzy nákladů, efektivnost provozu a racionalizace práce, externí administrativní management pro firmy, hospodářské (ekonomické) prognózy, informace (obchodní nebo podnikatelské), nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost (pomoc při řízení), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální), obchodní nebo podnikatelský průzkum, oceňování obchodních podniků, personální poradenství, podnikání (oceňování a odhady v oblasti -), poradenství (odborné a obchodní), poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, prodej po telefonu (telemarketing), provozní audit, průzkum trhu, sestavování statistiky, služby obchodního zprostředkovatele, vedení dražeb; (36) burzovní makléřství, cennosti (úschova), clearing (zúčtování vzájemných pohledávek a závazků - bezhotovostní operace), důchodové fondy,

74 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) elektronický převod kapitálu, finanční analýzy, finanční informace, finanční management provádění plateb pro jiné, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční poradenství, finanční řízení, finanční služby, informace o pojištění, investiční fondy, kapitálové investice, konzultační služby (finanční -), konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, kurzovní záznamy na burze, makléřské služby, makléřství cenných papírů, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, správa majetku, zprostředkování emisních povolenek, zprostředkování pojištění. (730) EFEKTA CONSULTING, a.s., Holandská 878/2, Brno - Štýřice, 63900, CZ (740) Mgr. Marian Vařečka, advokát, Hlinky 115/86, Brno, (210) O (220) (320) (511) 7, 11, 16, 21, 29, 30, 32 CAFETERO (510) (7) elektrické mlýnky na kávu, elektrické pěniče mléka do kávy; (11) elektrické kávovary, elektrické přístroje na přípravu kávy, elektrické čajovary, čajové konvice (elektrické), stroje na přípravu čaje; (16) papírové kávové a čajové filtry; (21) kávové konvice, neelektrické kávovary, mlýnky na kávu, šálky na kávu, překapávače kávy, neelektrické, naběračky na kávu, kávové servisy, neelektrické mlýnky na kávu, neelektrické pěniče mléka do kávy, čajítka, čajové konvice, čajové servisy, čajové cedníky, krabičky na čaj, čajové konvice (neelektrické), odkapávací podložky na čaj, čajové servisy (stolní nádobí), přikrývky na čajové konvičky, sítka na čaj; (29) instantní smetana do kávy, nápoje na bázi mléka s obsahem kávy, smetana do kávy (obsahující převážně mléčné výrobky), kakaové máslo, smetana v prášku, instantní smetana do nápojů, smetana do kávy ve formě prášku; (30) káva, kávové náhražky, kávové příchutě, kávové nápoje, káva bez kofeinu, hotové kávové nápoje, nápoje na bázi kávy, sycené nápoje (na bázi kávy, kakaa nebo čokolády), káva, čaj, kakao a jejich náhražky, směsi sladové kávy s kakaem, ledové nápoje na bázi kávy, přípravky v prášku k výrobě nápojů obsahující kakao, potraviny obsahující kakao (jako hlavní složku), nápoje v prášku obsahující kakao, kakaové přípravky, kakaové nápoje, kakaové směsi, kakaové nápoje s mlékem, kávové koncentráty, přírodní sladidla ve formě ovocných koncentrátů, sladké polevy a náplně, výrobky z včelích produktů, instantní čaj, náhražky čaje, čaj bez teinu, instantní prášek na přípravu čaje (k jiným než léčebným účelům), čajové nápoje (bez léčivých účinků), čajové koncentráty; (32) nealkoholické nápoje s kávovou, kakaovou nebo čajovou příchutí, citronová šťáva, ovocné koncentráty (šťávy), koncentráty pro přípravu ovocných nápojů. (730) Družstvo CBA CZ, Průmyslová 3062/5, Šumperk, 78701, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1, Nové Město, pomůcky učební, kromě přístrojů, potahy tiskařské, kromě textilních, poutače z papíru nebo lepenky, publikace, příručky, samolepky (papírnické výrobky), školní potřeby, tiskoviny, tištěné publikace, vlajky (papírové), vzory na kopírování, vzory pro výšivky, záložky do knih, zápisníky (notesy); (28) hry společenské, hry, modely (hračky), puzzle; (35) obchodní reklama (pro třetí osoby -), poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), reklamní texty (psaní), rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování inzertních materiálů, texty (zpracování); (39) autobusová doprava, dodávka zboží poštou, doprava, doprava (rezervace) doprovázení turistů, doručování zboží, informace (doprava -), okružní výlety (organizování), organizace cestovních zájezdů, osobní doprava, prohlídky (turistické), přeprava turistů, rezervace (cestování); (41) fotografování, informace o možnostech rekreace, informace o možnostech rozptýlení, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), plánování a organizování večírků, praktický výcvik, prázdninové tábory (služby) (zábava), profesní rekvalifikace, pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, předprodej vstupenek, psaní textů (jiných než reklamních), rekreace (informace o možnostech -), rekreace (služby pro oddech a -), služby klubové (výchovně-zábavné), služby v oblasti prodeje vstupenek (zábava), soutěže (organizování sportovních), sympozia (organizování a vedení), školení (instruktáž), školení (pořádání a řízení), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba divadelních nebo jiných představení, vyučování (výuka), vzdělávací informace, vzdělávání, zábava (služby); (42) architektonické poradenství, architektura. (730) Ryska Petr Ing., Zubrnická 845/1, Praha 9, 19000, CZ (740) Mgr. Petr Ťopek, Malátova 461/17, Praha 5 - Smíchov, (210) O (220) (320) (511) 41 Sex na vsi (510) (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Cvrček Jiří Mgr., Starodvorská 116/13, Praha 6 - Lysolaje, 16500, CZ (210) O (220) (320) (511) 32, 40, 43 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 28, 35, 39, 41, 42 (510) (32) pivo; (40) vaření piva, pivovarnické služby spojené s výrobou piva; (43) služby zajišťující stravování a nápoje. (590) Barevná (730) Tran Van Thang, Boční 3, Cheb, 35002, CZ (510) (9) filmy (exponované -), kompaktní disky (audio-video), kompaktní optické disky, cd rom, dvd; (16) atlasy, balicí papír, bloky (papírnické výrobky), brožury, fotografie (tištěné), časopisy (periodika), etikety, kromě textilních, grafické reprodukce, grafiky, katalogy, knihy, letáky, manuály, mapy, mapy (zeměpisné -), obálky, obaly (papírnické výrobky), obtisky, papír balicí, papír dopisní, papír, papírové ubrousky, papírové ubrusy, papírenské výrobky, pera (kancelářské potřeby), plakáty, plány, podložky papírové pod sklenice a pod pivní sklenice, pohlednice,

75 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 40, 43 restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit v rámci třídy 43, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování v rámci třídy 43, bufety, jídelny, pronájem kuchyňských přístrojů, modelování potravin. (590) Barevná (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 40, 43 (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené a mražené potraviny, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, lůj (jedlý), nasolené potraviny, margarín, marmeláda, maso konzervované, masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), morek jako potrava, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, raci, rybí pěny, zeleninové pěny, rybí plátky, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená, mléko, proteinové mléko, kondenzované mléko, kysané mléko, mléčné výrobky, mléčné koktejly, mléčné nápoje, ryazhenka, smetana, syrovátka, sýry, šlehačka, tvaroh; (30) aromatické přípravky do potravin, cheesburgery, sendviče, popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, čerstvé fazole, jemné pečivo, pečivo s masovou náplní, pesto, housky, rohlíky, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koláče s náplní, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, konzervační sůl, kvasnice, droždí, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, těsto, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, pirožky s masem, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, kukuřice, kukuřičná kaše, kukuřičná mouka, kukuřičné vločky, kukuřičný škrob, nápoje čokoládové, kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, chléb, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zálivky na saláty, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sójová mouka, kroupy pro lidskou potřebu, masové šťávy (omáčka), masové omáčky, omáčka na těstoviny, omáčka sójová, občerstvení (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), pojiva do uzenin, polevy, quiche, strouhanka, suši, tacos, žemle; (40) zpracování a úprava potravin, zpracování masných výrobků, řeznictví a uzenářství, zmrazování potravin, uzení potravin, zpracování vlny, konzervování potravin a nápojů, konzervace zmrazením, porážka zvířat; (43) restaurace, (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené a mražené potraviny, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, lůj (jedlý), nasolené potraviny, margarín, marmeláda, maso konzervované, masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), morek jako potrava, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, raci, rybí pěny, zeleninové pěny, rybí plátky, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená, mléko, proteinové mléko, kondenzované mléko, kysané mléko, mléčné výrobky, mléčné koktejly, mléčné nápoje, ryazhenka, smetana, syrovátka, sýry, šlehačka, tvaroh; (30) aromatické přípravky do potravin, cheesburgery, sendviče, popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, čerstvé fazole, jemné pečivo, pečivo s masovou náplní, pesto, housky, rohlíky, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koláče s náplní, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, konzervační sůl, kvasnice, droždí, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, těsto, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, pirožky s masem, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, kukuřice, kukuřičná kaše, kukuřičná mouka, kukuřičné vločky, kukuřičný škrob, nápoje čokoládové,

76 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, chléb, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zálivky na saláty, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sójová mouka, kroupy pro lidskou potřebu, masové šťávy (omáčka), masové omáčky, omáčka na těstoviny, omáčka sójová, občerstvení (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), pojiva do uzenin, polevy, quiche, strouhanka, suši, tacos, žemle; (40) zpracování a úprava potravin, zpracování masných výrobků, řeznictví a uzenářství, zmrazování potravin, uzení potravin, zpracování vlny, konzervování potravin a nápojů, konzervace zmrazením, porážka zvířat; (43) restaurace, restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit v rámci třídy 43, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování v rámci třídy 43, bufety, jídelny, pronájem kuchyňských přístrojů, modelování potravin. (590) Barevná (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 40, 43 mléčné koktejly, mléčné nápoje, ryazhenka, smetana, syrovátka, sýry, šlehačka, tvaroh; (30) aromatické přípravky do potravin, cheesburgery, sendviče, popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, čerstvé fazole, jemné pečivo, pečivo s masovou náplní, pesto, housky, rohlíky, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koláče s náplní, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, konzervační sůl, kvasnice, droždí, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, těsto, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, pirožky s masem, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, kukuřice, kukuřičná kaše, kukuřičná mouka, kukuřičné vločky, kukuřičný škrob, nápoje čokoládové, kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, chléb, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zálivky na saláty, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sójová mouka, kroupy pro lidskou potřebu, masové šťávy (omáčka), masové omáčky, omáčka na těstoviny, omáčka sójová, občerstvení (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), pojiva do uzenin, polevy, quiche, strouhanka, suši, tacos, žemle; (40) zpracování a úprava potravin, zpracování masných výrobků, řeznictví a uzenářství, zmrazování potravin, uzení potravin, zpracování vlny, konzervování potravin a nápojů, konzervace zmrazením, porážka zvířat; (43) restaurace, restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit v rámci třídy 43, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování v rámci třídy 43, bufety, jídelny, pronájem kuchyňských přístrojů, modelování potravin. (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 40, 43 (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené a mražené potraviny, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, lůj (jedlý), nasolené potraviny, margarín, marmeláda, maso konzervované, masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), morek jako potrava, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, raci, rybí pěny, zeleninové pěny, rybí plátky, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená, mléko, proteinové mléko, kondenzované mléko, kysané mléko, mléčné výrobky, (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené a mražené potraviny, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, lůj (jedlý), nasolené potraviny, margarín, marmeláda, maso konzervované,

77 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), morek jako potrava, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, raci, rybí pěny, zeleninové pěny, rybí plátky, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená, mléko, proteinové mléko, kondenzované mléko, kysané mléko, mléčné výrobky, mléčné koktejly, mléčné nápoje, ryazhenka, smetana, syrovátka, sýry, šlehačka, tvaroh; (30) aromatické přípravky do potravin, cheesburgery, sendviče, popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, čerstvé fazole, jemné pečivo, pečivo s masovou náplní, pesto, housky, rohlíky, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koláče s náplní, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, konzervační sůl, kvasnice, droždí, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, těsto, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, pirožky s masem, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, kukuřice, kukuřičná kaše, kukuřičná mouka, kukuřičné vločky, kukuřičný škrob, nápoje čokoládové, kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, chléb, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zálivky na saláty, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sójová mouka, kroupy pro lidskou potřebu, masové šťávy (omáčka), masové omáčky, omáčka na těstoviny, omáčka sójová, občerstvení (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), pojiva do uzenin, polevy, quiche, strouhanka, suši, tacos, žemle; (40) zpracování a úprava potravin, zpracování masných výrobků, řeznictví a uzenářství, zmrazování potravin, uzení potravin, zpracování vlny, konzervování potravin a nápojů, konzervace zmrazením, porážka zvířat; (43) restaurace, restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit v rámci třídy 43, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování v rámci třídy 43, bufety, jídelny, pronájem kuchyňských přístrojů, modelování potravin. (590) Barevná (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 40, 43 (510) (29) maso, ryby, zvěřina a výrobky z nich, smažené potraviny, smažené řízky, karbanátky, sekaná, čerstvé, chlazené a mražené potraviny, salám, bramborové lupínky, bujón, vývar, přípravky na bujóny, čočka konzervovaná, drůbež (neživá), dřeň (ovocná), džemy, fazole konzervované, hrách konzervovaný, hranolky bramborové, humři (neživí), huspeniny, játra, játrová paštika, paštika, jedlé oleje, jedlé tuky, jelita, tlačenka, kaviár, klobásy, párky, koblihy plněné brambory, koncentráty bujónové, koncentrované vývary, konzervy masové, konzervy rybí, konzervy zeleninové, korýši (s výjimkou živých), krevety (neživé), krokety, kysané zelí, langusty neživé, lanýže konzervované, losos, lůj (jedlý), nasolené potraviny, margarín, marmeláda, maso konzervované, masové extrakty, masné výrobky tepelně neopracované, masové šťávy (omáčky), měkkýši (neživí), mražené ovoce, mušle (neživé), morek jako potrava, nakládaná zelenina, nasolené potraviny, olivový olej, ovoce konzervované, ovoce zavařené, ovoce kandované, ovocně-zeleninové saláty, maso-zeleninové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, rybí plátky, polévky, přípravky pro výrobu polévek, potraviny z ryb, ryby solené, ryby ve slaném nálevu, ryby s výjimkou živých, řepkový olej jedlý, sardinky, slanečci, sledi, raci, rybí pěny, zeleninové pěny, rybí plátky, slanina, slunečnicový olej jedlý, sušené ovoce, šťávy zeleninové na vaření, šunka, tofu, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tuňák, ústřice s výjimkou živých, uzeniny, vejce, vepřové sádlo, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, zelenina v pikantním nálevu, zvěřina, žampiony konzervované, želatina, mražená zelenina, zelenina sušená, mléko, proteinové mléko, kondenzované mléko, kysané mléko, mléčné výrobky, mléčné koktejly, mléčné nápoje, ryazhenka, smetana, syrovátka, sýry, šlehačka, tvaroh; (30) aromatické přípravky do potravin, cheesburgery, sendviče, popcorn (vločky obilné), cukr, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, dorty, hořčice, čerstvé fazole, jemné pečivo, pečivo s masovou náplní, pesto, housky, rohlíky, kakao, kakaové nápoje s výjimkou nápojů na bázi mléka, karamely, káva, kečup, keksy, koláče, koláče s náplní, koření, krekry, krupice, kuchyňská sůl, konzervační sůl, kvasnice, droždí, droždí v tabletách k nelékařským účelům, kypřící prášek, led přírodní nebo umělý, led pro osvěžení, těsto, listové těsto, majonéza a majonézové saláty, dresinky, makaróny, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové tukové těsto, látky na zjemnění masa pro domácnost, masové paštiky v těstě, masové pirožky zapečené v těstě, pirožky s masem, med, medovníky, perníky, mouka potravinářská a výrobky z mouky, müsli, müsli tyčinky, corn-flakes, kukuřice, kukuřičná kaše, kukuřičná mouka, kukuřičné vločky, kukuřičný škrob, nápoje čokoládové, kakaové, kávové s výjimkou nápojů na bázi mléka, přísady do nápojů, chléb, nekynutý chléb, nudle, ocet, oplatky, ovesná kaše, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, ozdoby na dorty jedlé, palačinky a pizzy čerstvé, chlazené a mražené, pralinky, přísady do zmrzlin, pudinky, rajčatová omáčka, ravioli, rýže a výrobky z rýže, rýžové koláčky, suchary, sušenky, biskvity, šerbet, přípravky na ztužení šlehačky, špagety, šťávy s výjimkou dresinků, těsta, těstoviny, těstovinové saláty, vlasové nudle, vločky, zákusky, zálivky na ochucení, zálivky na saláty, zmrzlina, zmrzlinové poháry, želé ovocné, knedlíky, sójová mouka, kroupy pro lidskou potřebu, masové šťávy (omáčka), masové omáčky, omáčka na těstoviny, omáčka sójová, občerstvení (na bázi cereálií), občerstvení (na bázi rýže), pojiva do uzenin, polevy, quiche, strouhanka, suši, tacos, žemle; (40) zpracování a úprava potravin, zpracování masných výrobků, řeznictví a uzenářství, zmrazování potravin, uzení potravin, zpracování vlny, konzervování

78 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) potravin a nápojů, konzervace zmrazením, porážka zvířat; (43) restaurace, restaurace samoobslužné, restaurace podávající pokrmy přes ulici, příprava lahůdek, služby poskytované v restauracích a jiných zařízeních podávající pokrmy a nápoje připravené ke konzumaci, jakož i při prodeji pokrmových specialit v rámci třídy 43, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování v rámci třídy 43, bufety, jídelny, pronájem kuchyňských přístrojů, modelování potravin. (590) Barevná (730) MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1, 11000, CZ (740) LEGALE Advokátní kancelář Mimochodek & spol. s r.o., Mgr. Petr Mimochodek, Nuselská 375/98, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 40 (210) O (220) (320) (511) 16, 39, 41, 44, 45 (510) (29) maso a masné výrobky, výrobky z masa, vepřové maso, hovězí maso, játra, klobásy, uzeniny, vnitřnosti, droby a dršťky; (35) maloobchodní služby vztahující se k následujícím výrobkům - masu a masným výrobkům, výrobkům z masa, vepřovému masu, hovězímu masu, játrům, klobásám, uzeninám, vnitřnostem, drobům a dršťkám; (40) zpracování masa a masných výrobků, řeznictví. (590) Barevná (730) Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6 - Břevnov, 16900, CZ (740) Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o., JUDr. Oto Kunz, advokát, Vinohradská 89/90, Praha 3, (510) (16) papír, lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, kancelářské výrobky, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky, nože na řezání papíru, rozmnožovače, listy, pytle a sáčky z plastických hmot pro obalovou techniku, tiskoviny, periodika, brožury, knihy, revue, knihařské výrobky, časopisy, letáky, kalendáře; (39) doprava, služby v dopravě a přepravě, balení a skladování zboží, organizování cest, zajišťování přepravy nemocných, přeprava nemocných do zdravotnických zařízení, k lékaři, na rehabilitaci, do lázní, transport raněných a nemocných, včetně transportu z a do zahraničí, zajišťování přepravy pro plnění transplantačního programu, záchranné služby (v dopravě), vše v rámci této třídy, doprovod cestujících; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, vzdělávací a výchovné služby v oblasti zdravotnictví, zpravodajské služby, elektronické publikování (DTP), nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání periodických a neperiodických publikací, formulářů, plakátů, letáčků a příruček (s výjimkou reklamních nebo náborových), fotografování, informace o možnostech zábavy a vzdělávání, kluby zdraví (služby), výchovnězábavné klubové služby, organizování a vedení seminářů, kurzů, kulturních nebo vzdělávacích výstav, workshopů, konferencí, školení, vyučování, pořádání a řízení pracovních setkání, organizování, vedení a řízení odborných školení a kurzů, včetně zkoušení a přezkušování, lektorská činnost v oblasti zdravotnictví, praktický výcvik, instruktážní výcvik; (44) lékařské služby, veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, lékárenské poradenství, lékárenská pohotovostní služba, poskytování první pomoci, řízení a zabezpečování poskytování přednemocniční neodkladné péče, provozování záchranných a ohlašovacích stanic, záchranná služba, poskytování on-line zdravotních informací pro druhé, lázeňské služby, masáže, zdravotní a ošetřovatelské služby, služby psychologa, zkrášlovací salóny; (45) právní služby, bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců. (730) Klor Ondřej Ing., Doudleby 63, Doudleby, , CZ (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 40 (510) (29) maso a masné výrobky, výrobky z masa, vepřové maso, hovězí maso, játra, klobásy, uzeniny, vnitřnosti, droby a dršťky; (35) maloobchodní služby vztahující se k následujícím výrobkům - masu a masným výrobkům, výrobkům z masa, vepřovému masu, hovězímu masu, játrům, klobásám, uzeninám, vnitřnostem, drobům a dršťkám; (40) zpracování masa a masných výrobků, řeznictví. (590) Barevná (730) Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6 - Břevnov, 16900, CZ (740) Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o., JUDr. Oto Kunz, advokát, Vinohradská 89/90, Praha 3, 13000

79 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 40 (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 (510) (29) maso a masné výrobky, výrobky z masa, vepřové maso, hovězí maso, játra, klobásy, uzeniny, vnitřnosti, droby a dršťky; (35) maloobchodní služby vztahující se k následujícím výrobkům - masu a masným výrobkům, výrobkům z masa, vepřovému masu, hovězímu masu, játrům, klobásám, uzeninám, vnitřnostem, drobům a dršťkám; (40) zpracování masa a masných výrobků, řeznictví. (590) Barevná (730) Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6 - Břevnov, 16900, CZ (740) Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o., JUDr. Oto Kunz, advokát, Vinohradská 89/90, Praha 3, (210) O (220) (320) (511) 5 ELZYM (510) (5) farmaceutické přípravky, potravinové doplňky. (730) SKB Laboratories, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák jr. Ph.D., LL.M., Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 5 COMBIZYM COMPOSITYM (510) (5) farmaceutické přípravky, potravinové doplňky. (730) SKB Laboratories, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák jr. Ph.D., LL.M., Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (510) (35) pomoc při provozu a řízení podniků, obchodní administrativa a kancelářské práce, zastupování firemních obchodních zájmů, reklamní a propagační činnost, marketing, organizování výstav a veletrhů s obchodním zaměřením, vyhledávání obchodních kontaktů a kooperací; (39) organizování a pořádání cest, zejména s odborným, technickým a/nebo obchodním zaměřením, pořádání a organizování tematických zájezdů, doprava, služby cestovní agentury spojené se zajišťováním dopravy a dopravních prostředků; (41) činnost vydavatelská, nakladatelská, překladatelská a tlumočnická, vzdělávací, vyučovací, zábavná a populárně-vědecká, organizování a pořádání kongresů, konferencí, seminářů, sympozií, firemních a vědeckých dnů, školení, kursů, rekvalifikací, doprovodných programů, organizování výstav nekomerčních s odborným, výchovným a/nebo kulturním zaměřením, odborné poradenství a konzultace spadající do této třídy, kongresová turistika. (590) Barevná (730) Česká společnost rostlinolékařská, Novotného lávka 200/5, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (740) Ing. Roman Vithous, Pavlíkova 605/12, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 1, 17, 19, 40 TS DECORA BETON (510) (1) cementová lepidla, lepidla a pojiva k průmyslovým účelům, lepidla a pojiva pro obkládačky, chemické látky k provzdušnění betonu, konzervační přípravky a výrobky pro konzervování betonu s výjimkou barev a olejů, pojiva do betonu; (17) materiály těsnicí, ucpávací; (19) stavební malta, nekovové přenosné konstrukce, suché stavební směsi pro výrobu nebo přípravu omítek, lepidel a stěrek, cement, suchá stavební lepidla na bázi cementu, zdicí malta, omítky pro stavebnictví a dekorativní omítky; (40) výroba speciálních směsí z cementu na zakázku. (730) EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, Velim, 28101, CZ (740) Advokátní kancelář, JUDr. Tomáš Cabalka, U Jabloně 358, Stříbrná Skalice, 28167

80 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 16, 21, 30, 35, 41, 44 (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 16, 21, 30, 35, 41, 44 (510) (3) výrobky kosmetické; (5) potravinové doplňky, vitamíny, masti a krémy s léčebnými účinky, léčebná kosmetika; (14) bižuterie; (16) periodika (časopisy), noviny, knihy, drobné tiskoviny, drobné merkantilie; (21) sklo surové, nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; (30) čaj, výrobky zdravé a racionální výživy spadající do této třídy; (35) internetový obchod (e-shop) s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30, velkoobchodní a maloobchodní služby s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30; (41) organizování a vedení kongresů, školení (pořádání a řízení), organizování a vedení seminářů; (44) léčebné procedury, lázeňské a wellness služby v rámci této třídy. (590) Barevná (730) Nový Fénix s.r.o., Na Ježově 370, Senohraby, 25166, CZ (740) JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, Husova 5, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 16, 21, 30, 35, 41, 44 (510) (3) výrobky kosmetické; (5) potravinové doplňky, vitamíny, masti a krémy s léčebnými účinky, léčebná kosmetika; (14) bižuterie; (16) periodika (časopisy), noviny, knihy, drobné tiskoviny, drobné merkantilie; (21) sklo surové, nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; (30) čaj, výrobky zdravé a racionální výživy spadající do této třídy; (35) internetový obchod (e-shop) s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30, velkoobchodní a maloobchodní služby s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30; (41) organizování a vedení kongresů, školení (pořádání a řízení), organizování a vedení seminářů; (44) léčebné procedury, lázeňské a wellness služby v rámci této třídy. (730) Nový Fénix s.r.o., Na Ježově 370, Senohraby, 25166, CZ (740) JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, Husova 5, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 16, 21, 30, 35, 41, 44 (510) (3) výrobky kosmetické; (5) potravinové doplňky, vitamíny, masti a krémy s léčebnými účinky, léčebná kosmetika; (14) bižuterie; (16) periodika (časopisy), noviny, knihy, drobné tiskoviny, drobné merkantilie; (21) sklo surové, nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; (30) čaj, výrobky zdravé a racionální výživy spadající do této třídy; (35) internetový obchod (e-shop) s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30, velkoobchodní a maloobchodní služby s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30; (41) organizování a vedení kongresů, školení (pořádání a řízení), organizování a vedení seminářů; (44) léčebné procedury, lázeňské a wellness služby v rámci této třídy. (730) Nový Fénix s.r.o., Na Ježově 370, Senohraby, 25166, CZ (740) JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, Husova 5, Praha 1, (510) (3) výrobky kosmetické; (5) potravinové doplňky, vitamíny, masti a krémy s léčebnými účinky, léčebná kosmetika; (14) bižuterie; (16) periodika (časopisy), noviny, knihy, drobné tiskoviny, drobné merkantilie; (21) sklo surové, nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; (30) čaj, výrobky zdravé a racionální výživy spadající do této třídy; (35) internetový obchod (e-shop) s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30, velkoobchodní a maloobchodní služby s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30; (41) organizování a vedení kongresů, školení (pořádání a řízení), organizování a vedení seminářů; (44) léčebné procedury, lázeňské a wellness služby v rámci této třídy. (730) Nový Fénix s.r.o., Na Ježově 370, Senohraby, 25166, CZ (740) JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, Husova 5, Praha 1, 11000

81 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 14, 16, 21, 30, 35, 41, 44 (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 45 (510) (3) výrobky kosmetické; (5) potravinové doplňky, vitamíny, masti a krémy s léčebnými účinky, léčebná kosmetika; (14) bižuterie; (16) periodika (časopisy), noviny, knihy, drobné tiskoviny, drobné merkantilie; (21) sklo surové, nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla; (30) čaj, výrobky zdravé a racionální výživy spadající do této třídy; (35) internetový obchod (e-shop) s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30, velkoobchodní a maloobchodní služby s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 5, 14, 16 a 21 a 30; (41) organizování a vedení kongresů, školení (pořádání a řízení), organizování a vedení seminářů; (44) léčebné procedury, lázeňské a wellness služby v rámci této třídy. (730) Nový Fénix s.r.o., Na Ježově 370, Senohraby, 25166, CZ (740) JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, Husova 5, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 39 (510) (35) subdodavatelské služby (služby obchodní pomoci); (39) střežená přeprava cenin; (45) strážní služby, strážce osobní, sledování ukradeného majetku, poradenství v oblasti bezpečnosti, pátrání po nezvěstných osobách, pátrání (právní šetření), služby detektivní kanceláře. (590) Barevná (730) Poděbradský Jiří, Wassermanova 1043/7, Praha 5, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 30, 32, 37, 39, 41, 43 (510) (35) rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům; (36) uzavírání pojistek, poradenství v oblasti pojištění; (37) leštění a politura automobilů, oprava automobilů, čištění automobilů, údržba a opravy motorových vozidel, servisní stanice vozidel (doplňování paliva a údržba), montáž údržba a opravy strojů, ošetřování vozidel antikorozním nátěrem; (39) odtahování dopravních prostředků při poruchách, doprava automobilová, doprava, pronájem automobilů, pronájem nosičů na automobily, služby parkování automobilů. (590) Barevná (730) Poděbradský Jiří, Wassermanova 1043/7, Praha 5, 15000, CZ (510) (30) bagety, bochánky, bonbóny (cukrovinky), burizony, čaj, čajové nápoje (bez léčivých účinků), čajové pečivo (sušenky), cappuccino, cereálie, chléb, chlazené dezerty, čokoláda, čokoládové cukrovinky, cukr, přírodní sladidla, sladké polevy a náplně, výrobky z včelích produktů, energetické tyčinky na bázi obilnin, hamburgery v chlebové žemli, hotové hamburgery v housce, hotové dezerty (cukrovinky), hotové dezerty (čokoládové), jogurtová zmrzlina (s větším podílem zmrzliny), karamely, káva, čaj, kakao a jejich náhražky, koblihy, koláčky, krekry, led, zmrzliny, mražené jogurty a sorbety, lízátka (cukrovinky), mentolky (bonbóny, neléčivé), moučníky, zákusky, dorty a sušenky, nanuky, omáčka na pizzu, oplatky, párek v pečivu, plněná čokoláda, plněné bagety, popcorn (pražená kukuřice), přírodní med, pudinky, sladkosti (bonbóny), sladké tyčinky a žvýkačky, zmrzliny, zmrzlinové dorty, žvýkačky; (32) džusy, koly (nealkoholické nápoje), nealkoholické nápoje, ochucené sycené nápoje, pivo a pivovarnické výrobky, vody, chlazené balené nealkoholické nápoje; (37) instalace a provoz toalet včetně mobilních; (39) parkoviště; (41) letní tábory (zábava a výuka), organizování konferencí, výstav a soutěží, parky (zábavní), organizování zábavy, pohostinské služby (zábava), pořádání her, pořádání sportovních akcí a soutěží, poskytování her, poskytování prostor k zábavním účelům, poskytování prostor pro trávení volného času, poskytování zábavních služeb pro děti, poskytování zábavních prostor a zařízení, provoz dětských školek (výchova, vzdělávání), provozování dětských hřišť u nákupních prostor, venkovní posezení (zábava), provozování dětských koutků u stánků a obchodů, provozování

82 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) mateřských škol (výchova, vzdělávání), provozování prostor a zařízení posiloven (tělesné cvičení), atrakce pro děti (skluzavky, trampolíny), služby pořádání nenáročné zábavy, výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost; (43) hotely, ubytovny a penziony, prázdninové a turistické ubytování, poskytování jídla a nápojů, zajišťování stravování a nápojů v bistrech, zajišťování stravování a nápojů v internetových kavárnách, zajišťování stravování a nápojů hostům v restauracích, zajišťování hromadného stravování (catering), zajišťování denních školek (jiných než škol), snack-bary, služby týkající se restaurací s prodejem jídel s sebou, služby restaurací s venkovní zahrádkou, služby mobilních restaurací, pizzerie, bistra (služby), bufetové služby, bufety rychlého občerstvení. (590) Barevná (730) Mach Jaromír, Bednářská 131, Šakvice, 69167, CZ (740) Patentový zástupce, Doc. Ing. Jindřich Špaček CSc., Svatopluka Čecha 106A, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41 Poláčkovo léto (510) (35) zařizování, organizování a vedení akcí, výstav a představení pro komerční účely, propagační, reklamní a inzertní činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, marketing, rozšiřování reklamních materiálů, poskytování informací, multimediálních informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru, komerční využití internetu v oblasti internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, služby v oblasti maloobchodu s potravinami, oblečením, obuví, tiskovinami, audiovizuálními díly, šperky, tkaninami, kuchyňskými potřebami, hračkami, uměleckými díly a kosmetikou; (38) telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání, poskytování a šíření informací prostřednictvím komunikačních sítí, šíření audio a audiovizuálních děl, výměna a získávání zpráv a informací, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, provozování internetového serveru, služby přenosu publikací na nosičích přenášených po síti; (41) organizování a pořádání kulturních, výchovných, vzdělávacích, zábavních akcí, organizování a pořádání festivalů, zejména divadelních festivalů, zprostředkování a organizování divadelních, hudebních a filmových představení, pořadů a soutěží, zprostředkovatelská činnost v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury a zábavy, pomoc při pořádání kulturních, vzdělávacích a zábavních akcí, tvorba audiovizuálních děl. (730) COMMIA s.r.o., Politických vězňů 912/10, Praha 1, 11000, CZ (740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Robert Nešpůrek LL.M., Na Florenci 2116/15, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 28, 35, 41 poskytování informací o obchodních kontaktech, inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, marketing, marketingové studie, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní management pro sportovce, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, profesionální obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama pro třetí osoby, obchodní správa hotelů, organizování komerčních nebo reklamních výstav, personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prodej po telefonu (telemarketing), produkce (výroba) reklamních filmů, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum veřejného mínění, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, překlad informací do počítačových databází, psaní reklamních textů, reklama, reklama on line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, reklamní agentury, rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování vzorků zboží, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), sekretářské služby, sestavování statistiky, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby obchodního zprostředkování - nákup/prodej výše uvedených výrobků ve třídě 28, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby poradenství v obchodní činnosti, systematizace informací do počítačových databází, televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), vyhledávání sponzorů, výstřižková služba na zprávy; (41) provozování cirkusů, elektronické publikování (DTP), filmové projekce, fotografování, provozování golfových hřišť, poskytování informací o možnostech rekreace, možnostech zábavy, o výchově a vzdělávání, výchovně-zábavné klubové služby, koučink, organizování módních přehlídek pro zábavu, obrazové zpravodajství, organizace a pořádání koncertů, organizování a vedení konferencí, seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů a vzdělávacích nebo zábavných soutěží, organizování sportovních soutěží, plánování a organizování večírků, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení, prázdninové tábory (zábava), pronájem filmových, divadelních a televizních dekorací, pronájem herních zařízení, pronájem hraček, pronájem sportovních hřišť, pronájem stadionů, provozování sportovních zařízení, překladatelské služby, půjčování filmů, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, reportérské služby, služby osobního trenéra, služby poskytované školami (vzdělávání), školení (instruktáž), školství, tělesná výchova, televizní zábava, psaní textů jiných než reklamních, tlumočnické služby, umělecké módní agentury, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba rozhlasových a televizních programů, zábava pobavení, zábavní parky, zkoušení přezkoušení, organizování živých představení. (730) Česká golfová federace, Strakonická 2860/4, Praha 5, 15000, CZ (740) ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Vladimír Šmeral, JUDr. Vladimír Šmeral, Staňkova 922/44, Praha 4 - Háje, (510) (28) golfové hole, golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček, zařízení pro hry, hry, maskovací clony (sportovní vybavení), masky (hračky), masky divadelní, medvídci plyšoví, míče na hraní, míčky na hraní, modely (hračky), nástroje na úpravu drnů pro golf (golfové náčiní), pálky hráčské (sportovní náčiní), pásy plovací, posilovací stroje, posilovače svalů, přístroje pro tělesná cvičení, puzzles, rukavice (pro sportovní hry), rukavice golfové, společenské hry, stroje na házení míčů, terče, zařízení gymnastické; (35) aktualizování reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky),

83 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 28, 35, 41 nebo náborových, výroba rozhlasových a televizních programů, zábava pobavení, zábavní parky, zkoušení přezkoušení, organizování živých představení. (730) Česká golfová federace, Strakonická 2860/4, Praha 5, 15000, CZ (740) ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Vladimír Šmeral, JUDr. Vladimír Šmeral, Staňkova 922/44, Praha 4 - Háje, (510) (28) golfové hole, golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček, zařízení pro hry, hry, maskovací clony (sportovní vybavení), masky (hračky), masky divadelní, medvídci plyšoví, míče na hraní, míčky na hraní, modely (hračky), nástroje na úpravu drnů pro golf (golfové náčiní), pálky hráčské (sportovní náčiní), pásy plovací, posilovací stroje, posilovače svalů, přístroje pro tělesná cvičení, puzzles, rukavice (pro sportovní hry), rukavice golfové, společenské hry, stroje na házení míčů, terče, zařízení gymnastické; (35) aktualizování reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), poskytování informací o obchodních kontaktech, inzerce poštou, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, marketing, marketingové studie, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní management pro sportovce, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, profesionální obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama pro třetí osoby, obchodní správa hotelů, organizování komerčních nebo reklamních výstav, personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prodej po telefonu (telemarketing), produkce (výroba) reklamních filmů, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum veřejného mínění, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, překlad informací do počítačových databází, psaní reklamních textů, reklama, reklama on line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, reklamní agentury, rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování vzorků zboží, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), sekretářské služby, sestavování statistiky, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby obchodního zprostředkování - nákup/prodej výše uvedených výrobků ve třídě 28, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby poradenství v obchodní činnosti, systematizace informací do počítačových databází, televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), vyhledávání sponzorů, výstřižková služba na zprávy; (41) provozování cirkusů, elektronické publikování (DTP), filmové projekce, fotografování, provozování golfových hřišť, poskytování informací o možnostech rekreace, možnostech zábavy, o výchově a vzdělávání, výchovně-zábavné klubové služby, koučink, organizování módních přehlídek pro zábavu, obrazové zpravodajství, organizace a pořádání koncertů, organizování a vedení konferencí, seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů a vzdělávacích nebo zábavných soutěží, organizování sportovních soutěží, plánování a organizování večírků, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení, prázdninové tábory (zábava), pronájem filmových, divadelních a televizních dekorací, pronájem herních zařízení, pronájem hraček, pronájem sportovních hřišť, pronájem stadionů, provozování sportovních zařízení, překladatelské služby, půjčování filmů, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, reportérské služby, služby osobního trenéra, služby poskytované školami (vzdělávání), školení (instruktáž), školství, tělesná výchova, televizní zábava, psaní textů jiných než reklamních, tlumočnické služby, umělecké módní agentury, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání knih, vydávání textů s výjimkou reklamních (210) O (220) (320) (511) 9, 10, 42 AUREOLA (510) (9) cívky elektromagnetické, detektory, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům, fotoaparáty, fotoelektrické články, speciální pouzdra na fotografické aparáty, fotokomory, fotolampy do temných komor, přístroje a nástroje pro fyziku, kvantoměry, měřicí přístroje, meteorologické přístroje, monitorovací přístroje elektrické, optické přístroje a nástroje, nahrané počítačové programy, počítačové programy s možností stažení, počítačové, softwarové aplikace stahovatelné, nahraný počítačový software, přístorje a zařízení pro rozbor potravin, snímače obrazu, skenery (přístroje pro zpracování dat), stroje a zařízení na zkoušení materiálu, zkušební přístroje, ne pro lékařské účely, počítače, čtecí zařízení pro zpracování dat, přístroje pro zpracování dat; (10) elektrické nástroje na akupunkturu, přístroje a zařízení na lékařské analýzy, diagnostické přístroje pro lékařské účely, lékařské přístroje a nástroje; (42) analýza vody, biologický výzkum, expertizy, inženýrské práce, fyzikální výzkum, geodézie, instalace počítačových programů, kontrola kvality, výzkum v oblasti kosmetiky, vědecké laboratorní služby, zkoušky materiálů, meteorologické informace, počítačové programy - aktualizace, instalace a kopírování, tvorba software (počítačových programů), počítačové programování, technický průzkum, vědecký výzkum, výzkum biologický, výzkum bakteriologický, výzkum v oblasti chemie, vývoj a výzkum nových výrobků. (730) Praha ALFA- MED s.r.o., Křenova 438/5, Praha 6 - Veleslavín, 16200, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41, 45 DĚTI RÁJE (510) (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, rozhlasová a televizní reklama, reklama on-line v počítačové síti, vydávání, zveřejňování, šíření, publikování a aktualizace reklamních materiálů zákazníkům v rámci této třídy, marketing, obchodní poradenství vztahující se k franchisingu, merchandising, zprostředkování obchodních záležitostí v rámci této třídy; (38) rozhlasové vysílání, televizní vysílání, vysílání kabelové televize, počítačová komunikace, elektronická pošta, telefonní komunikace; (41) výchova, školení, vzdělávání, zábava a kulturní aktivity, organizování seminářů a konferencí, výkon umělecké a divadelní činnosti v rámci této třídy, veřejné scénické uvádění muzikálů, činoher či jiných uměleckých děl výkonnými umělci formou pořádání nebo spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí, event, pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, včetně zajišťování souvisejících činností s realizací uvedených divadelních představení a jiných kulturních produkcí v rámci této třídy, tvorba rozhlasových a televizních programů, psaní scénářů, činnost nahrávacích studií, koncertní činnost, výroba videofilmů, pořádání soutěží krásy, taneční kurzy, organizování plesů, kulturní soutěže, plánování a organizování kulturních večírků, pronájem videoher, pronájem uměleckých děl, pronájem zvukových nahrávacích zařízení, pronájem jevištních divadelních dekorací, pronájem divadelních sálů, půjčování zvukových a videonahrávek, předprodej vstupenek, pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo TV studia, dabing, zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury v rámci této třídy, pořádání kulturních výstav v prostorách divadla, nakladatelská a vydavatelská činnost; (45) půjčování divadelních kostýmů a oděvů. (730) GOJA, agentura Gott - Janeček, spol. s r.o., Pod průsekem 1254/3, Praha 10 Hostivař, 10200, CZ (740) Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, JUDr. Petr Pečený, advokát, Purkyňova 2, Praha 1, 11000

84 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 1, 6, 7, 16, 17, 22, 35, 39 pásky balicí nebo lemovací, nekovové pásky na uvazování, tkanice a pásky pro zavěšování a vázání zařazené v této třídě; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky výše uvedenými ve třídách 1, 6, 7, 16, 17 a 22, export a import těchto výrobků; (39) poradenská a expertní činnost v oblasti užití obalových materiálů a technologií balení. (730) EKOFOL spol. s r.o., Železniční 566/7, Olomouc, Chválkovice, 77200, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (510) (1) lepidla a lepicí tmely, inhibitory koroze pro odstranění vlhkosti v obalech, vše pro průmysl; (6) ocelové pásy, pásová ocel, kovové pásy pro manipulaci s břemeny, kovové pásky a lišty na vázání nebo balení, kovové vázací dráty, kovové přezky pro vázací pásky; (7) stroje a strojky pro balení a fixaci zboží, a to ovinovací stroje, páskovací stroje pro vázací a samolepicí pásky, odvíjecí strojky pro pásky, strojky pro lepení a tavná lepidla; (16) obalové a balicí materiály, zejména výrobky z papíru a kartonáže, fixační a balicí fólie, a to polyetylenové a polypropylenové fólie, tašky, sáčky, pytle z těchto materiálů, lepidla a lepicí tmely, zařazené v této třídě, vázací pásky (knihařské); (17) fixační balicí a samolepicí balicí pásky, fólie z umělých hmot (s výjimkou fólií na balení); (22) textilní materiály ze surových vláken, motouzy na balení, nekovové řemeny, pásy, lana a popruhy na manipulování s nákladem, nekovové pásky balicí nebo lemovací, nekovové pásky na uvazování, tkanice a pásky pro zavěšování a vázání zařazené v této třídě; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky výše uvedenými ve třídách 1, 6, 7, 16, 17 a 22, export a import těchto výrobků; (39) poradenská a expertní činnost v oblasti užití obalových materiálů a technologií balení. (730) EKOFOL spol. s r.o., Železniční 566/7, Olomouc, Chválkovice, 77200, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 1, 6, 7, 16, 17, 22, 35, 39 (210) O (220) (320) (511) 35, 40, 41 FOTOGRAFIČKA (510) (35) služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; (40) kopírování fotografických snímků; (41) fotografování, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely. (730) Synková Helena MgA., Blatenská 2181/15, Praha 4 - Chodov, 14800, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 32 Amix Celludrol (510) (5) dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní doplňky pro kojence, minerální potravinové doplňky, dietní doplňky a nutriční doplňky výživy, kapsle pro farmaceutické účely, léčiva posilující nervovou soustavu, tonika (léky), mléčný cukr pro léčebné účely (laktóza), léčivé čaje, vitamínové přípravky, želatina pro lékařské účely, přípravky na bázi aminokyselin pro léčebné účely, vitaminové nápoje, proteinové potravinové doplňky, dietní doplňkové nápoje pro léčebné účely, energetické tyčinky nahrazující jídlo jakožto doplňky stravy, vše výše uvedené s výjimkou zvěrolékařských výrobků; (29) proteinové mléko, syrovátka, kumys (mléčný nápoj), mléko, mléčné výrobky, mléčné nápoje, tofu, želatina, jedlé oleje; (30) cereální tyčinky a energetické tyčinky, výživné směsi na bázi uhlohydrátů používané jako náhražky jídla v tekuté formě, pochutiny vyrobené z müsli; (32) nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, nápoje iontové, energetické nápoje, tablety k přípravě šumivých nápojů, nealkoholické ovocné nebo zeleninové koktejly, přípravky na výrobu minerální vody, voda, míchané ovocné džusy, rajčatová šťáva (nápoj), nealkoholické aperitivy, nealkoholické nápoje pro sportovce, nealkoholické nápoje obsahující vitamíny, nealkoholické nápoje pro sportovce s obsahem elektrolytů, džusy. (730) LARGE LIFE LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 GBZ, Velká Britanie, GB (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (1) lepidla a lepicí tmely, inhibitory koroze pro odstranění vlhkosti v obalech, vše pro průmysl; (6) ocelové pásy, pásová ocel, kovové pásy pro manipulaci s břemeny, kovové pásky a lišty na vázání nebo balení, kovové vázací dráty, kovové přezky pro vázací pásky; (7) stroje a strojky pro balení a fixaci zboží, a to ovinovací stroje, páskovací stroje pro vázací a samolepicí pásky, odvíjecí strojky pro pásky, strojky pro lepení a tavná lepidla; (16) obalové a balicí materiály, zejména výrobky z papíru a kartonáže, fixační a balicí fólie, a to polyetylenové a polypropylenové fólie, tašky, sáčky, pytle z těchto materiálů, lepidla a lepicí tmely, zařazené v této třídě, vázací pásky (knihařské); (17) fixační balicí a samolepicí balicí pásky, fólie z umělých hmot (s výjimkou fólií na balení); (22) textilní materiály ze surových vláken, motouzy na balení, nekovové řemeny, pásy, lana a popruhy na manipulování s nákladem, nekovové (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 32 Amix Lipidrol (510) (5) dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní doplňky pro kojence, minerální potravinové doplňky, dietní doplňky a nutriční doplňky výživy, kapsle pro farmaceutické účely, léčiva posilující nervovou soustavu, tonika (léky), mléčný cukr pro léčebné účely (laktóza), léčivé čaje, vitamínové přípravky, želatina pro lékařské účely, přípravky na bázi aminokyselin pro léčebné účely, vitaminové nápoje, proteinové potravinové doplňky, dietní doplňkové nápoje pro léčebné účely, energetické tyčinky nahrazující jídlo jakožto doplňky stravy, vše výše uvedené s výjimkou zvěrolékařských výrobků; (29) proteinové mléko, syrovátka, kumys (mléčný nápoj), mléko, mléčné výrobky, mléčné nápoje, tofu, želatina, jedlé oleje; (30) cereální tyčinky a energetické tyčinky, výživné směsi na bázi uhlohydrátů používané jako náhražky jídla v tekuté formě, pochutiny vyrobené z müsli; (32) nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, nápoje iontové, energetické nápoje, tablety k přípravě šumivých nápojů, nealkoholické ovocné nebo zeleninové koktejly, přípravky na výrobu minerální vody, voda, míchané

85 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) ovocné džusy, rajčatová šťáva (nápoj), nealkoholické aperitivy, nealkoholické nápoje pro sportovce, nealkoholické nápoje obsahující vitamíny, nealkoholické nápoje pro sportovce s obsahem elektrolytů, džusy. (730) LARGE LIFE LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 GBZ, Velká Britanie, GB (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 32 Amix LipiCore (510) (5) dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní doplňky pro kojence, minerální potravinové doplňky, dietní doplňky a nutriční doplňky výživy, kapsle pro farmaceutické účely, léčiva posilující nervovou soustavu, tonika (léky), mléčný cukr pro léčebné účely (laktóza), léčivé čaje, vitamínové přípravky, želatina pro lékařské účely, přípravky na bázi aminokyselin pro léčebné účely, vitaminové nápoje, proteinové potravinové doplňky, dietní doplňkové nápoje pro léčebné účely, energetické tyčinky nahrazující jídlo jakožto doplňky stravy, vše výše uvedené s výjimkou zvěrolékařských výrobků; (29) proteinové mléko, syrovátka, kumys (mléčný nápoj), mléko, mléčné výrobky, mléčné nápoje, tofu, želatina, jedlé oleje; (30) cereální tyčinky a energetické tyčinky, výživné směsi na bázi uhlohydrátů používané jako náhražky jídla v tekuté formě, pochutiny vyrobené z müsli; (32) nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, nápoje iontové, energetické nápoje, tablety k přípravě šumivých nápojů, nealkoholické ovocné nebo zeleninové koktejly, přípravky na výrobu minerální vody, voda, míchané ovocné džusy, rajčatová šťáva (nápoj), nealkoholické aperitivy, nealkoholické nápoje pro sportovce, nealkoholické nápoje obsahující vitamíny, nealkoholické nápoje pro sportovce s obsahem elektrolytů, džusy. (730) LARGE LIFE LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 GBZ, Velká Britanie, GB (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 41 CLEERIO (510) (9) počítačový software pro vytváření, editaci, analyzování, zobrazování a prezentaci dat v oblasti geografie a geodézie, elektronické mapové systémy pro evidenci a správu majetku, pozemků, budov a infrastruktury, elektronické geoinformační systémy, mapové informační systémy; (35) pomoc při provozu a řízení obchodních nebo průmyslových podniků, průzkum a vyhodnocování obchodní činnosti, správa elektronických souborů prostřednictvím mapových systémů, systémů pro evidenci a správu majetku, pozemků, budov a infrastruktury, geoinformačních systémů a mapových portálů; (41) vzdělávání a poskytování informací v oblasti geografie a geodézie, mapových systémů, systémů pro evidenci a správu majetku, pozemků, budov a infrastruktury, geoinformačních systémů a mapových portálů. (730) Cleerio s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9 - Vysočany, 19000, CZ (210) O (220) (320) (511) 45 LAW TAILORED (510) (45) právní služby. (730) Kratěna Štěpán Mgr., Lazarská 1719/5, Praha 1 Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 4, 35, 39, 40 (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 32 Amix OptiDrol (510) (5) dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní doplňky pro kojence, minerální potravinové doplňky, dietní doplňky a nutriční doplňky výživy, kapsle pro farmaceutické účely, léčiva posilující nervovou soustavu, tonika (léky), mléčný cukr pro léčebné účely (laktóza), léčivé čaje, vitamínové přípravky, želatina pro lékařské účely, přípravky na bázi aminokyselin pro léčebné účely, vitaminové nápoje, proteinové potravinové doplňky, dietní doplňkové nápoje pro léčebné účely, energetické tyčinky nahrazující jídlo jakožto doplňky stravy, vše výše uvedené s výjimkou zvěrolékařských výrobků; (29) proteinové mléko, syrovátka, kumys (mléčný nápoj), mléko, mléčné výrobky, mléčné nápoje, tofu, želatina, jedlé oleje; (30) cereální tyčinky a energetické tyčinky, výživné směsi na bázi uhlohydrátů používané jako náhražky jídla v tekuté formě, pochutiny vyrobené z müsli; (32) nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, nápoje iontové, energetické nápoje, tablety k přípravě šumivých nápojů, nealkoholické ovocné nebo zeleninové koktejly, přípravky na výrobu minerální vody, voda, míchané ovocné džusy, rajčatová šťáva (nápoj), nealkoholické aperitivy, nealkoholické nápoje pro sportovce, nealkoholické nápoje obsahující vitamíny, nealkoholické nápoje pro sportovce s obsahem elektrolytů, džusy. (730) LARGE LIFE LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 GBZ, Velká Britanie, GB (740) Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, (510) (4) elektřina, elektrická energie a plyn; (35) poskytování pomoci při provozu obchodu, a to v oblasti energetiky, pomoc při řízení obchodní činnosti s elektrickou energií a plynem, včetně nabízení elektrické energie a plynu k odběru (k prodeji), dovoz a vývoz elektrické energie a plynu, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu s energiemi; (39) doprava a skladování, distribuce a transfer elektřiny a plynu, rozvod elektřiny a plynu; (40) výroba elektřiny a plynu, poradenská činnost v oblasti výroby elektřiny a plynu. (590) Barevná (730) Energie na druhou s.r.o., Moravská 935, Český Brod, 28201, CZ

86 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 41, 44 (510) (36) správa nemovitostí, farmy (pronájem); (39) koně (pronájem); (41) drezúra zvířat, organizování sportovních soutěží, sportovní zařízení (provozování), školení (instruktáž),; (44) chov zvířat. (730) VERALE s.r.o., Martinická 988/5, Praha 9, 19700, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 Radostín (510) (9) systémy dálkového přenosu dat, programy na zpracování dat, dešifrovací soustavy, platební karty, čipy, informační produkty v elektronické podobě, bezpečnostní zařízení pro úschovu svěřených peněz, cenných listin, dokumentů i ostatních cenností spadající do této třídy, přístroje a zařízení pro směnu a výměnu peněz spadající do této třídy; (16) tiskoviny všeho druhu, včetně cenných papírů, šeků, směnek, burzovních listů, informační produkty na papírových nosičích; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, uskutečňovaná prostřednictvím jakýchkoliv médií, marketing, informační servis a poradenské služby v oblasti obchodu, obchodní management a obchodní administrativa, automatizované zpracování dat v oblasti bankovnictví, prezentace akcí pro reklamní a obchodní účely; (36) služby finanční, peněžní, nemovitostní a pojišťovací, včetně příslušných on-line služeb spadajících do této třídy; (38) telekomunikace, systém dálkového přenosu dat prostřednictvím všech dostupných médií; (39) přeprava peněz, cenných papírů a jiných cenností; (41) výchova a vzdělávání, pořádání společenských, kulturních, zábavních i sportovních akcí; (42) tvorba, zavádění, adaptace, aktualizace a údržba softwaru, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů, tvorba www stránek. (730) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057, CZ (740) Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 elektronické podobě, bezpečnostní zařízení pro úschovu svěřených peněz, cenných listin, dokumentů i ostatních cenností spadající do této třídy, přístroje a zařízení pro směnu a výměnu peněz spadající do této třídy; (16) tiskoviny všeho druhu, včetně cenných papírů, šeků, směnek, burzovních listů, informační produkty na papírových nosičích; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, uskutečňovaná prostřednictvím jakýchkoliv médií, marketing, informační servis a poradenské služby v oblasti obchodu, obchodní management a obchodní administrativa, automatizované zpracování dat v oblasti bankovnictví, prezentace akcí pro reklamní a obchodní účely; (36) služby finanční, peněžní, nemovitostní a pojišťovací, včetně příslušných on-line služeb spadajících do této třídy; (38) telekomunikace, systém dálkového přenosu dat prostřednictvím všech dostupných médií; (39) přeprava peněz, cenných papírů a jiných cenností; (41) výchova a vzdělávání, pořádání společenských, kulturních, zábavních i sportovních akcí; (42) tvorba, zavádění, adaptace, aktualizace a údržba softwaru, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů, tvorba www stránek. (590) Barevná (730) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057, CZ (740) Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (510) (35) nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklamní materiály (rozšiřování) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) kanceláře realitní, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, správa nemovitostí, vybírání nájemného; (41) fotografování, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), soutěže krásy (pořádání), zábava, pobavení. (590) Barevná (730) Klépierre Praha, s.r.o., Plzeňská 8/233, Praha 5, 15000, CZ (740) Mgr. Anna Rýznerová, Grafická 33/1100, Praha 5, (510) (9) systémy dálkového přenosu dat, programy na zpracování dat, dešifrovací soustavy, platební karty, čipy, informační produkty v

87 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (510) (35) nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklamní materiály (rozšiřování) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) kanceláře realitní, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, správa nemovitostí, vybírání nájemného; (41) fotografování, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), soutěže krásy (pořádání), zábava, pobavení. (590) Barevná (730) Klépierre Praha, s.r.o., Plzeňská 8/233, Praha 5, 15000, CZ (740) Mgr. Anna Rýznerová, Grafická 33/1100, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (510) (35) nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklamní materiály (rozšiřování) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) kanceláře realitní, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, správa nemovitostí, vybírání nájemného; (41) fotografování, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), soutěže krásy (pořádání), zábava, pobavení. (590) Barevná (730) Klépierre Praha, s.r.o., Plzeňská 8/233, Praha 5, 15000, CZ (740) Mgr. Anna Rýznerová, Grafická 33/1100, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 (510) (35) nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklamní materiály (rozšiřování) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) kanceláře realitní, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, správa nemovitostí, vybírání nájemného; (41) fotografování, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), soutěže krásy (pořádání), zábava, pobavení. (590) Barevná (730) Klépierre Praha, s.r.o., Plzeňská 8/233, Praha 5, 15000, CZ (740) Mgr. Anna Rýznerová, Grafická 33/1100, Praha 5, (510) (35) nábor zaměstnanců, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklamní materiály (rozšiřování) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní účely, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) kanceláře realitní, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), správa majetku, správa nemovitostí, vybírání nájemného; (41) fotografování, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), soutěže krásy (pořádání), zábava, pobavení.

88 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (590) Barevná (730) Klépierre Praha, s.r.o., Plzeňská 8/233, Praha 5, 15000, CZ (740) Mgr. Anna Rýznerová, Grafická 33/1100, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 39, 40 (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 39, 40 (510) (29) maso, drůbež, masné výrobky, masové výtažky, paštiky, uzeniny, tepelně opracované masné výrobky, slanina, jedlé tuky, sádlo; (35) propagační činnost, reklama; (39) doprava, balení a skladování; (40) řeznictví a uzenářství, zpracování masa a masných výrobků. (590) Barevná (730) Jaroslav Radoš - řeznictví, uzenářství Radoš Jaroslav, Osecká 179, Lom u Mostu, 43511, CZ (210) O (220) (320) (511) 29, 35, 40 (510) (29) maso, drůbež, masné výrobky, masové výtažky, paštiky, uzeniny, tepelně opracované masné výrobky, slanina, jedlé tuky, sádlo; (35) propagační činnost, reklama; (39) doprava, balení a skladování; (40) řeznictví a uzenářství, zpracování masa a masných výrobků. (590) Barevná (730) Jaroslav Radoš - řeznictví, uzenářství Radoš Jaroslav, Osecká 179, Lom u Mostu, 43511, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 31, 35 Zdraví začíná v misce (510) (5) potravní doplňky pro zvířata, minerální a vitamínové preparáty pro zvířata s léčebnými účinky, léčivé doplňky do krmiva pro zvířata, výživové doplňky, přísady (léčivé) do krmiva pro zvířata; (29) jogurty, přípravky na výrobu jogurtu; (31) potraviny pro zvířata, krmivo pro zvířata, krmivo pro domácí zvířata (mazlíčky), vitamínové produkty pro zvířata, pochoutky pro zvířata, poživatelné žvýkací produkty pro zvířata, nápoje pro zvířata, krmivo pro zvířata obsahující rostlinné výtažky, výrobky živočišného a rostlinného původu nezahrnuté do jiných tříd; (35) maloobchodní prodej s krmivy pro zvířata, jogurty a potravními doplňky pro zvířata, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (e-shop) s krmivy pro zvířata, jogurty a potravními doplňky pro zvířata. (730) Yoggies s.r.o., Třinecká 674, Buštěhrad, 27343, CZ (740) PATENT SKY s.r.o., Dušní 8/11, Praha 1 - Josefov, (510) (29) maso, drůbež, masné výrobky, masové výtažky, paštiky, uzeniny, tepelně opracované masné výrobky, slanina, jedlé tuky - sádlo; (35) propagační činnost, reklama; (40) řeznictví a uzenářství, zpracování masa a masných výrobků. (590) Barevná (730) Jaroslav Radoš - řeznictví, uzenářství Radoš Jaroslav, Osecká 179, Lom u Mostu, 43511, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 31, 35 (510) (5) potravní doplňky pro zvířata, minerální a vitamínové preparáty pro zvířata s léčebnými účinky, léčivé doplňky do krmiva pro zvířata, výživové doplňky, přísady (léčivé) do krmiva pro zvířata; (29) jogurty, přípravky na výrobu jogurtu; (31) potraviny pro zvířata, krmivo pro zvířata, krmivo pro domácí zvířata (mazlíčky), vitamínové produkty pro zvířata, pochoutky pro zvířata, poživatelné žvýkací produkty pro zvířata, nápoje pro zvířata, krmivo pro zvířata obsahující rostlinné výtažky,

89 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) výrobky živočišného a rostlinného původu nezahrnuté do jiných tříd; (35) maloobchodní prodej s krmivy pro zvířata, jogurty a potravními doplňky pro zvířata, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (e-shop) s krmivy pro zvířata, jogurty a potravními doplňky pro zvířata. (730) Yoggies s.r.o., Třinecká 674, Buštěhrad, 27343, CZ (740) PATENT SKY s.r.o., Dušní 8/11, Praha 1 - Josefov, (210) O (220) (320) (511) 7, 8, 35, 37 (510) (7) diamantové vrtáky do strojů, sklenářské diamanty jako části strojů, diamantové řezací nástroje do strojů, polykrystalické diamantové řezačky na řezání obrobků (stroje), polykrystalické diamantové řezačky na strojní opracování obrobků, nástroje na řezání kovu s diamantovým hrotem, kotoučové pily, elektrické brusné kotouče, brusné kotouče (stroje), brusné kotouče (elektrické stroje), brusné kotouče (části strojů), stacionární kotoučové pily (stroje), listy do kotoučových pil, brusné kotouče pro elektrické brusky, brusné kotouče jako části strojů, brusné kotouče (části elektrických strojů), brusné kotouče (nástroje na stroje), lamelové kotouče na elektrické brusky, kotouče segmentových pil na stroje, leštící látkové kotouče (části strojů), pily stolové kotoučové (části strojů), listy do kotoučových pil (stroje), brusné kotouče k použití se stroji, kotouče pro stroje na leštění podlah, kotoučové pily jako přenosné elektrické nářadí, listy kotoučových pil jako části strojů, řezací kotouče k použití s elektrickým nářadím, brusné kotouče k použití s elektrickým nářadím, kotoučové brusné frézy pro mokré řezání (stroje), leštící kotouče používané s elektrickými leštičkami na podlahu, mechanické ruční nářadí, elektrické ruční nářadí, elektricky poháněné nářadí, elektricky poháněné ručně ovládané nářadí, vrtačky do kamene (mechanické nářadí), elektrické stroje na broušení nástrojů a nářadí, ruční nástroje a nářadí (jiné než na ruční pohon), brusné nástroje (nástroje na stroje), elektrické ruční nástroje, elektrické vrtací nástroje, elektrické nástroje na leštění, nástroje (stroje) pro obkladače, nástroje (upínací zařízení pro), řezací nástroje pro víceúčelové stroje, řezné nástroje ze slinutého karbidu, strojově poháněné nástroje na řezání, čelní válcové frézy (elektrické nástroje), řezací nástroje jako části strojů, brusky na řezné nástroje (stroje), brusné nástroje jako součásti strojů, brusné nástroje pro brousicí stroje, vrtáky pro rotační elektrické nástroje, řezací nástroje (stroje) zhotovené ze slinutých materiálů na bázi nitridů, řezací stroje, řezací stroje (elektrické), elektrické řezací nástroje, řezačky na obkládačky (stroje), řezací nástroje k použití s řezacími stroji (pilami), nářadí (stroje) na vrtání, vrtáky pro vrtání do kamene, elektrické pily na řezání dláždění, elektrické brusky na řezání dláždění, stroje na řezání s vlastním pohonem, brusné stroje, brusné nástroje (stroje), brusné kameny (součástí strojů), diskové rotační brusné nástroje (stroje), brusné nástroje k použití se stroji, brusné nástroje (stroje nebo součásti strojů), brusné vrtáky/vrtací korunky k použití se stroji, diamanty sklenářské (části strojů), elektrické pily, elektrické ruční pily, motorové ruční pily, pily s motorovým pohonem, elektrické brusky, brusky (stroje), podlahové brusky, diskové brusky, elektrické stroje na broušení, stroje na broušení podlah, nástroje na frézování (stroje), frézy na frézky, čelní válcové frézy, rotační frézy (stroje), frézy na dlažbu (stroje), hroty pro frézy (části strojů), vrtací kladiva, vrtací stroje, vrtací hroty pro vrtací stroje, frézovací-vrtací stroje, vrtací korunky (části strojů), vrtací stojany pro vrtačky, vrtací stroje a jejich část; (8) sklenářské diamanty (části ručních nástrojů), diamantové vrtací hroty pro nářadí s ručním ovládáním, diamantové nástroje na řezání pro ručně ovládané nástroje, leštící kotouče (ruční nástroje), řezací kotouče (ručně řízené, nářadí), brusné kotouče (části ručního nářadí), brusné kotouče (nástroje s ručním řízením), kotoučové nože (nástroje s ručním řízením), smirkové kotouče používané s ručně ovládanými nástroji, brusné kotouče k použití jako ruční nářadí, řezací kotouče k použití s ručně ovládaným nářadím, smirkové brusné kotouče, brusné nástroje (ruční nářadí), vrtáky pro ruční nářadí, ruční nástroje a ruční nářadí, nářadí a nástroje s ručním pohonem, ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně), nástroje na řezání a stříhání (ruční nářadí), břity, hroty (části ručních nástrojů a nářadí), nástroje na povrchovou úpravu sádrokartonu (ruční nářadí), pilové listy používané s ručně ovládaným nářadím, ruční nářadí a nástroje pro zpracování materiálů a pro výrobu, opravy a údržbu, vrtací nástroje (ruční nástroje), řezné nástroje, brusné nástroje (ruční), vrtáky (ruční nástroje), ruční nástroje na vrtání, vrtáky korunové (ruční nástroje), vrtáky spirálové (ruční nástroje), řezačky na obkládačky (ruční nástroje), pilové listy (části ručních nástrojů), brusné kameny (ručně ovládané nástroje), ruční nástroje pro výrobu, opravy a údržbu, ruční nástroje na řezání, vrtání, broušení, ostření a na úpravy povrchů, řezací nástroje (ručně ovládané), vrtací korunky pro ruční vrtačky, vrtací korunky pro ruční nářadí, brusy (ruční nástroje), brusy; (35) velkoobchodní prodej ručního nářadí sloužícího ke stavbě, maloobchodní prodej ručního nářadí sloužícího ke stavbě, velkoobchodní prodej stavebních strojů a zařízení, maloobchodní prodej stavebních strojů a zařízení, maloobchodní prodej ručních nástrojů sloužících ke stavbě, velkoobchodní prodej ručních nástrojů sloužících ke stavbě; (37) opravy nářadí, půjčování nářadí, pronájem nářadí, pronájem stavebního nářadí, opravy nástrojů, půjčování nástrojů, pronájem stavebních nástrojů, pronájem nástrojů, strojů, zařízení a vybavení pro stavebnictví a demolice staveb, vrtání, konzultace ve stavebnictví, konzultace v oblasti stavitelství a stavebnictví, konzultace týkající se stavebnictví a stavitelství, pronájem stavebních strojů, pronájem strojů, nástrojů a přístrojů pro použití ve stavebnictví, služby broušení. (730) Borovička Petr, Pertoldova 3383/45, Praha 4, 14300, CZ (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 32, 33, 43 VITAPOINT (510) (29) saláty zeleninové, saláty caprese a caesar, řecký salát, zeleninový salát s kozím sýrem, saláty ovocné z různých druhů ovoce, mléčné nápoje (s vysokým obsahem mléka), mléčné koktejly; (30) ovocné příchutě do nápojů (s výjimkou éterických olejů), nápoje kávové, ledová káva, espresso, latte, capuccino, kakaové nápoje, cheeseburgery (sendviče), sendviče s náplní, zálivky na saláty, dresingy a zálivky, zmrzlina, zmrzlinové poháry, zmrzlinové poháry s ovocem a polevou; (32) nealkoholické výtažky z ovoce, nealkoholické mixované ovocné extrakty, nealkoholické ovocné šťávy a mixované šťávy z ovoce a zeleniny, smoothies (nealkoholické ovocné koktejly), šťávy zeleninové a mixované zeleninové šťávy (nápoje), nealkoholické koktejly; (33) alkoholické koktejly; (43) bary (služby), ovocný a salátový bar (služby), restaurace, restaurace rychlého občerstvení. (730) Šofr Jan Ing., Konětopy 28, Dřísy, 27714, CZ (210) O (220) (320) (511) 10, 28, 41 (510) (10) lékařská zařízení, masážní přístroje, rehabilitační přístroje a zařízení pro lékařské účely; (28) sportovní nářadí určené pro volný čas, rekondici a regeneraci v rámci této třídy, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení, trenažéry; (41) audiovizuální tvorba, organizování a pořádání

90 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) audiovizuálních produkcí, provozování tělovýchovných, sportovních a zábavních zařízení, provozování zařízení a služeb sloužících k tréninku, regeneraci, oddechu a rekreaci v rámci této třídy, organizování a provozování společenských, vzdělávacích, sportovních a zábavních akcí, soutěží a her. (730) Sláma Alexandr Ing. Arch., Grohova 126/32, Brno, 60200, CZ (740) JUDr. Miroslav Kupka, Levého 1532, Rakovník, (210) O (220) (320) (511) 12, 35, 37 (210) O (220) (320) (511) 20, 22, 24, 25 (510) (20) houpací křesla; (22) závěsné textilní kolébky; (24) ložní prádlo pro miminka a děti; (25) oděvy pro děti i dospělé. (730) Holá Petra Ing., Na Slatince 3279/3, Praha 10, 10600, CZ (210) O (220) (320) (511) 12, 35, 37 (510) (12) pozemní motorová vozidla a náhradní díly k nim, vše zařazené do této třídy, automobily a jiná motorová vozidla, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů - vše v rámci této třídy, pneumatiky pozemních vozidel, a to i bezdušové, duše pneumatik vozidel, lepící kaučukové záplaty na opravy pneumatik, hroty do pneumatik, pásky na protektorování pneumatik, protismyková zařízení na pneumatiky vozidel, sněhové řetězy, opravářské nářadí na opravu pneumatik spadající do této třídy, doplňky silničních vozidel, a to kola včetně litých, disky a kryty na automobilová kola, náboje kol vozidel, vzduchové pumpy (výstroj vozidel); (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, obchodní informační a poradenská činnost v rámci této třídy, poskytování obchodních informací pomocí internetu, internetový obchod, e-shop a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, vše s výrobky výše uvedenými ve třídě 12, export a import výše uvedených výrobků ve třídě 12, komerční využití internetu v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídě 12, on-line inzerce; (37) opravy, údržba a servis vozidel, montáž a demontáž autodoplňků, služby pneuservisu a autoservisu, demontáž a vyvažování kol automobilů, odborné opravy všech druhů pneumatik a duší pneumatik, odborné poradenství v oblasti údržby dopravních prostředků a pneumatik (s výjimkou obchodního), vulkanizace (opravy) pneumatik a duší. (730) Petrů Jan, K Hrnčířům 31, Praha 4 - Šeberov, 14900, CZ (740) JUDr. Tomáš Lejček MBA, Slezská 169/10, Praha 2, (510) (12) pozemní motorová vozidla a náhradní díly k nim, vše zařazené do této třídy, automobily a jiná motorová vozidla, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů - vše v rámci této třídy, pneumatiky pozemních vozidel, a to i bezdušové, duše pneumatik vozidel, lepící kaučukové záplaty na opravy pneumatik, hroty do pneumatik, pásky na protektorování pneumatik, protismyková zařízení na pneumatiky vozidel, sněhové řetězy, opravářské nářadí na opravu pneumatik spadající do této třídy, doplňky silničních vozidel, a to kola včetně litých, disky a kryty na automobilová kola, náboje kol vozidel, vzduchové pumpy (výstroj vozidel); (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, obchodní informační a poradenská činnost v rámci této třídy, poskytování obchodních informací pomocí internetu, internetový obchod, e-shop a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, vše s výrobky výše uvedenými ve třídě 12, export a import výše uvedených výrobků ve třídě 12, komerční využití internetu v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídě 12, on-line inzerce; (37) opravy, údržba a servis vozidel, montáž a demontáž autodoplňků, služby pneuservisu a autoservisu, demontáž a vyvažování kol automobilů, odborné opravy všech druhů pneumatik a duší pneumatik, odborné poradenství v oblasti údržby dopravních prostředků a pneumatik (s výjimkou obchodního), vulkanizace (opravy) pneumatik a duší. (590) Barevná (730) Petrů Jan, K Hrnčířům 31, Praha 4 - Šeberov, 14900, CZ (740) JUDr. Tomáš Lejček MBA, Slezská 169/10, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 25, 35, 41, 44 (510) (25) trička, cyklistická trička, sportovní trička odvádějící vlhkost, cyklistické krátké kalhoty, kalhoty na sportování, běžecké kalhoty (oděvy), sportovní kalhoty odvádějící vlhkost, bundy s dlouhým rukávem (mikiny), sportovní mikiny s kapucí, čelenky proti pocení, čelenky (oděvy), sportovní čepice, reflexní bundy a vesty, cvičební oděvy, kšilty proti slunci (kloboučnické zboží), návleky na nohy a na ruce (reflexní), oděvy, spodní prádlo pohlcující pot, ponožky, potítka na zápěstí, sportovní tílka, rukavice pro cyklisty; (35) služby vztahující se k propagaci, publicitě a reklamě sportovních soutěží sestávající se z běhu a jízdy na koloběžce nebo na kole, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek a facebooku, předvádění koloběžek pro reklamní účely a podporu prodeje, reklama (propagace), franšízing (obchodní poradenství vztahující se ke sportovním aktivitám, speciálnímu outdoorovému programu spojeného s koloběžkou, fyzické kondici, fitness a zdravému životnímu stylu), propagace výrobků a služeb druhých prostřednictvím

91 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) sjednávání jménem sponzorů spojení jejich výrobků a služeb se sportovními aktivitami a služeb s programy odměn, obchodní informace, propagační a reklamní činnost v oblasti zdraví, výživy, wellness, fitness, pohybu a sportu, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a e-shop s výrobky třídy 25, a to trička, cyklistická trička, sportovní trička odvádějící vlhkost, cyklistické krátké kalhoty, kalhoty na sportování, běžecké kalhoty (oděvy), sportovní kalhoty odvádějící vlhkost, bundy s dlouhým rukávem (mikiny), sportovní mikiny s kapucí, čelenky proti poceni, čelenky (oděvy), sportovní čepice, reflexní bundy a vesty, cvičební oděvy, kšilty proti slunci (kloboučnické zboží), návleky na nohy a na ruce (reflexní), reflexní pásky, oděvy, spodní prádlo pohlcující pot, ponožky, potítka na zápěstí, sportovní tílka, rukavice pro cyklisty), služby obchodního zprostředkovávání a poradenství v oboru prodeje výrobků a poskytování služeb; (41) dohled nad tělesným cvičením, hodiny pohybových aktivit, instruktážní kurzy vztahující se ke sportovním aktivitám a k fyzické kondici, konzultace týkající se fyzické kondice, sportovní a rekreační činnosti, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, koučink, odborné vzdělávání a školení nových lektorů FitKoloběhu, odborné vzdělávání v oblasti zdraví a fitness, vzdělávací a školící služby vztahující se ke sportu, pořádání a vedení konferencí a seminářů týkajících se zdraví, sportu a zdravého životního stylu, poskytování sportovních informací prostřednictvím on-line webové stránky a facebooku, výstavy a soutěže související se sportem, zdravým životním stylem a výběrem vhodných potravin, kluby zdraví (služby), zdravotní a kondiční cvičení, organizace kulturních, zábavních a sportovních akci, organizování rekreačních aktivit, pohybová výuka pro předškolní děti, pořádání a vedení sportovních akcí a soutěží, pořádání výukových kurzů vztahujících se ke sportu, poradenské služby ohledně cvičení (fitness), poradenství pro trénink, pronájem koloběžek a sportovních potřeb, provozování sportovních táborů, služby týkající se volného času, půjčování sportovního vybavení s výjimkou vozidel, rekreační služby pro seniory, školeni týkající se udržování kondice, služby fitness klubů (zdravotní a fitness trénink), služby sportovní výuky, služby v oblasti tréninku fyzické kondice, výuka v oblasti sportu, trénink a instruktáž, trenérské služby zaměřené na cvičení (fitness), zábava vztahující se ke sportu, zážitkový trénink pro děti; (44) služby péče o duševní zdraví a tělesný rozvoj, konzultační služby týkající se výživy, poradenské služby týkající se regulace hmotnosti, poradenství v oblasti stravování a výživy, terapeutické cvičení pilates, jógy, rehabilitační a poúrazová terapie, poradenské a konzultační služby týkající se zdravého životního stylu. (590) Barevná (730) Kašparová Renata, Tylova 790, Chrast, 53851, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 28, 41 provozování dětského zábavního koutku, služby v oblasti zábavy pro děti, poskytování zábavních služeb pro děti, poskytování herních prostor pro děti, pořádání kulturních, zábavních a sportovních akcí, služby v oblasti výchovy a vzdělávání, zábava prostřednictvím webových stránek. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 41 (510) (16) papírenské zboží, papírenské výrobky, tiskárenské výrobky, papír, lepenka, tiskoviny, knihy a časopisy, komiksy, obrázkové karty, hrací karty, herní plány, skládanky, fotografie, plakáty, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, návody k hrám; (28) hračky, hry, věci na hraní, akční hračky, akční hry, auta (hračky), autíčka na hraní, dětské zbraně, elektronické hračky, elektronické hry, elektronické vzdělávací hračky, elektronické vzdělávací hry, figurky (hračky), herní sady, hračky na baterky, hračky pro rozvoj dětí, hračky s dálkovým ovládáním, hry deskové, hry rozvíjející dovednosti, hry rozvíjející logické myšlení, hry společenské, hry stolní, hry sportovní, karetní hry, kvízové hry, mechanické hry, modely jako hračky, nářadí (hračky), pistole (hračky), pistolky (hračky), počítačové hry, vzdělávací hry, zařízení na hry, žertovné předměty na hraní, sportovní potřeby, sportovní vybavení, části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě; (41) provozování dětského zábavního koutku, služby v oblasti zábavy pro děti, poskytování zábavních služeb pro děti, poskytování herních prostor pro děti, pořádání kulturních, zábavních a sportovních akcí, služby v oblasti výchovy a vzdělávání, zábava prostřednictvím webových stránek. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 10, 35, 44 (510) (9) dálková ovládání, přístroje na dálkové ovládání, zařízení na dálkové ovládání, dálkové ovladače na ovládání hraček na dálkové ovládání, přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje pro zpracování informací a počítače, počítačový software; (28) hračky, hry, věci na hraní, akční hračky, akční hry, auta (hračky), autíčka na hraní, dětské zbraně, elektronické hračky, elektronické hry, elektronické vzdělávací hračky, elektronické vzdělávací hry, figurky (hračky), herní sady, hračky na baterky, hračky pro rozvoj dětí, hračky s dálkovým ovládáním, hry rozvíjející dovednosti, hry rozvíjející logické myšlení, hry společenské, hry stolní, mechanické hry, modely jako hračky, nářadí (hračky), pistole (hračky), pistolky (hračky), počítačové hry, zařízení na hry, žertovné předměty na hraní, sportovní potřeby, sportovní vybavení, části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě; (41) (510) (5) farmaceutické výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro kojence a batolata, potravní doplňky pro lékařské účely, náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky, hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb, pleny (vložky, kalhotky) pro děti a osoby s inkontinencí, dietetické doplňky určené k obohacení normální stravy nebo k posílení zdraví, náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje určené pro lékařské účely, sanitární přípravky pro lékařské účely, doplňky stravy pro lékařské účely, vitamíny pro lékařské účely, antikoncepční přípravky, čípky, roztoky pro kontaktní čočky, hormony pro lékařské účely, leukoplast (pro lékařství), laxativa, masti pro farmaceutické nebo lékařské účely, antirevmatika, sedativa, vakcíny, léčiva a směsi vyráběné lékárníky dle lékařských receptů, tinktury pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, tyčinky proti bradavicím, tyčinky vykuřovací (dezinfekce),

92 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro farmaceutické účely, léčivé přípravky pro uklidnění, přípravky proti slunečnímu úpalu pro lékařské účely, léčivé přípravky na vaginální výplachy, vata absorpční, léčiva pro zmírnění zácpy; (10) kojenecké savičky a lahve, elektronická naslouchátka, prezervativy, ortopedické potřeby, sedáky a polštáře a matrace pro lékařské účely; (35) farmaceutické maloobchodní, velkoobchodní služby a zprostředkování obchodu s následujícími výrobky: sanitární přípravky, farmaceutické výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro kojence a batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu, náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky, hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb, pleny (vložky, kalhotky) pro děti a osoby s inkontinencí, dietetické doplňky určené k obohacení normální stravy nebo k posílení zdraví, náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje určené pro lékařské účely, sanitární přípravky pro lékařské účely, doplňky stravy pro lékařské účely, vitamíny pro lékařské účely, antikoncepční přípravky, čípky, roztoky pro kontaktní čočky, hormony pro lékařské účely, náplasti, leukoplast, kojenecké savičky a lahve, naslouchátka, prezervativy, laxativa, masti pro farmaceutické nebo lékařské účely, antirevmatika, sedativa, vakcíny, ortopedické potřeby, sedáky a polštáře a matrace pro lékařské účely, tinktury pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, tyčinky proti bradavicím, tyčinky vykuřovací, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro farmaceutické účely, přípravky pro uklidnění, přípravky proti slunečnímu úpalu pro lékařské účely, léčivé přípravky pro vaginální výplachy, vata absorpční, léčiva pro zmírnění zácpy; (44) služby lékárny v rámci této třídy, farmaceutické poradenství, pronajímání zdravotních (zdravotnických) zařízení, služby lékárníků při přípravě receptů, služby v oblasti alternativní medicíny. (730) Lékárna Na zdraví s.r.o., Vážného 1498/21, Brno - Řečkovice, 62100, CZ (740) Mgr. Marian Vařečka advokát, Hlinky 155/86, Brno, tyčinky proti bradavicím, tyčinky vykuřovací, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro farmaceutické účely, přípravky pro uklidnění, přípravky proti slunečnímu úpalu pro lékařské účely, léčivé přípravky pro vaginální výplachy, vata absorpční, léčiva pro zmírnění zácpy; (44) služby lékárny v rámci této třídy, farmaceutické poradenství, pronajímání zdravotních (zdravotnických) zařízení, služby lékárníků při přípravě receptů, služby v oblasti alternativní medicíny. (730) Lékárna Na zdraví s.r.o., Vážného 1498/21, Brno - Řečkovice, 62100, CZ (740) Mgr. Marian Vařečka advokát, Hlinky 155/86, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35 (510) (35) propagační činnost, reklama. (590) Barevná (730) comhelpp.com s.r.o., Letní 245, Orlová, 73514, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 10, 35, 44 Lékárna Na zdraví! (510) (5) farmaceutické výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro kojence a batolata, potravní doplňky pro lékařské účely, náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky, hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb, pleny (vložky, kalhotky) pro děti a osoby s inkontinencí, dietetické doplňky určené k obohacení normální stravy nebo k posílení zdraví, náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje určené pro lékařské účely, sanitární přípravky pro lékařské účely, doplňky stravy pro lékařské účely, vitamíny pro lékařské účely, antikoncepční přípravky, čípky, roztoky pro kontaktní čočky, hormony pro lékařské účely, leukoplast (pro lékařství), laxativa, masti pro farmaceutické nebo lékařské účely, antirevmatika, sedativa, vakcíny, léčiva a směsi vyráběné lékárníky dle lékařských receptů, tinktury pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, tyčinky proti bradavicím, tyčinky vykuřovací (dezinfekce), ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro farmaceutické účely, léčivé přípravky pro uklidnění, přípravky proti slunečnímu úpalu pro lékařské účely, léčivé přípravky na vaginální výplachy, vata absorpční, léčiva pro zmírnění zácpy; (10) kojenecké savičky a lahve, elektronická naslouchátka, prezervativy, ortopedické potřeby, sedáky a polštáře a matrace pro lékařské účely; (35) farmaceutické maloobchodní, velkoobchodní služby a zprostředkování obchodu s následujícími výrobky: sanitární přípravky, farmaceutické výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro kojence a batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu, náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky, hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb, pleny (vložky, kalhotky) pro děti a osoby s inkontinencí, dietetické doplňky určené k obohacení normální stravy nebo k posílení zdraví, náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje určené pro lékařské účely, sanitární přípravky pro lékařské účely, doplňky stravy pro lékařské účely, vitamíny pro lékařské účely, antikoncepční přípravky, čípky, roztoky pro kontaktní čočky, hormony pro lékařské účely, náplasti, leukoplast, kojenecké savičky a lahve, naslouchátka, prezervativy, laxativa, masti pro farmaceutické nebo lékařské účely, antirevmatika, sedativa, vakcíny, ortopedické potřeby, sedáky a polštáře a matrace pro lékařské účely, tinktury pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, (210) O (220) (320) (511) 41, 42, 43, 44 (510) (41) rekreace (služby pro oddech a -), školení, vyučování, provozování sportovních zařízení, kluby zdraví (služby), informace o možnostech rekreace, sportovní zařízení (pronájem -), s výjimkou dopravních prostředků; (42) chemické analýzy, fyzikální výzkum, kontrola kvality, biologický výzkum, expertizy; (43) ubytovací služby (hotely, penzióny), domovy důchodců, kavárny, poskytování přechodného ubytování, penzióny, hotelové služby, restaurace, rezervace přechodného ubytování; (44) lázně (veřejné -) pro hygienické účely, lázně (parní -), salóny krásy, zdravotnická střediska, sanatoria, zotavovny, zdravotní péče, masáže, lékařské služby, rostlinné školky, fyzioterapie, soukromé kliniky nebo sanatoria, manikúra, ošetřovatelské služby, farmaceutické poradenství, stromy (léčení -), psycholog (služby -), pronajímání zdravotních (zdravotnických) zařízení, aromaterapeutické služby, lázeňské služby. (730) Kratochvíl Aleš Mgr., Černopolní 34, Brno, 61300, CZ

93 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 39 (210) O (220) (320) (511) 3, 7, 8, 12, 21, 25, 35, 37, 39, 43 (510) (35) reklama, marketing a propagační služby, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, obchodní služby a informace pro spotřebitele, obchodní analýzy, průzkum a informační služby, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby úschovy, poradenské, konzultační, informační a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění, finančních služeb a nemovitostních služeb; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, parkoviště a uskladnění vozidel, kotviště, doprava a doručování zboží, informační služby týkající se skladování, nájem a pronájem kontejnerů, pronájem skladovacích zařízení, pronájem skladovacích obalů, pronájem skladovacích míst nebo jednotek, pronájem skladovacích prostor, skladovací služby, skladování a dodávka zboží, ukládání skladovacích položek, logistické služby v bolesti dopravy, balení a skladování zboží, konzultační, zprostředkovatelské a poradenské a informační služby vztahující se k výše uvedenému. (730) Poličanská Miroslava, Dubová 170/1, Říčany - Strašín, 25101, CZ (740) Dana Lukajová, patentový zástupce, Voršilská 10, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 3, 35, 44 Na stejné vlně (510) (3) balzámy (jiné než pro léčebné účely), přípravky na holení, holicí mýdlo, kolínská voda, kosmetika, kosmetické přípravky, lak na vlasy, přípravky pro rovnání vlasů, suché šampony, šampony, toaletní přípravky, neutralizační přípravky pro trvalou ondulaci, vlasové kondicionéry, vlasové vody, přípravky pro ondulaci vlasů, voda po holení, vosk na vousy; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), organizování módních přehlídek pro reklamní účely, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, organizování komerčních a reklamních výstav, distribuce vzorků zboží, předvádění zboží; (44) implantace vlasů, kadeřnické salóny, salóny krásy, služby vizážistů. (730) Trlidová Michaela, Zderadova 474/3, Brno, 63500, CZ Kobylková Michaela, Bořetice 473, Bořetice, 69108, CZ (740) JUDr. Hana Klusáčková, advokátka, Údolní 326/11, Brno, (510) (3) vonné oleje a aromatické výtažky, čisticí prostředky a vonné přípravky, vonné stromečky do auta, čisticí ubrousky, vůně do auta, kosmetické přípravky, autokosmetika, přípravky k čištění, odmašťování, broušení a leštění; (7) myčky automobilů, příslušenství čerpacích stanic, výdejní stojany pro čerpací stanice, vysavače, kompresory, prodejní automaty, palivová čerpadla pro čerpací stanice; (8) hrabla na sníh, škrabky na sníh; (12) automobily, pneumatiky, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů, vozidla silniční asistenční služby, bezpečnostní pásy a sedadla, bezpečnostní sedačky pro děti, příslušenství, součásti a náhradní díly motorových vozidel; (21) čisticí nástroje neelektrické, utěrky na čištění, houby na mytí, kartáče, lešticí materiály (s výjimkou přípravků, papíru a kamene), lešticí stroje a zařízení neelektrické, smetáčky; (25) oděvy, obuv, pokrývky hlavy, šály, šátky; (35) obchodní management čerpacích stanic (pro třetí osoby), reklama, marketing, propagační činnost, organizování komerčních a reklamních výstav, průzkum trhu, předvádění zboží, pronájem reklamních ploch, rozšiřování reklamních materiálů; (37) čerpací stanice, oprava nebo údržba vybavení benzinových čerpacích stanic a myček automobilů, výstavba čerpacích stanic a myček automobilů, provozování čerpacích stanic pohonných hmot, myček automobilů a autovysavačů, pneuservis a autoservis, karosářské, lakýrnické a opravárenské služby pro motorová vozidla, údržba, čištění a mytí vozidel, antikorozní nátěry pro vozidla, leštění vozidel, servis a opravy vozidel, provozování autoservisů a jejich služby, mechanické, klempířské a lakýrnické práce, výměny autoskel, čištění a údržba interiérů vozidel; (39) pronájem automobilů, doprava, logistika v dopravě, pronájem parkovacích ploch, zprostředkování přepravy, služby odtahování vozidel, balení a skladování zboží, dopravní informace; (43) rychlé občerstvení, automaty rychlého občerstvení, bary, bufety, restaurace, kavárny, poskytování přechodného ubytování. (590) Barevná (730) Washpoint s.r.o., Koněvova 1271/101, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (740) PROPATENT, JUDr. Matěj Sedláček, Pod Pekařkou 107/1, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 32, 35, 40, 43 (510) (32) piva všeho druhu, sladové nápoje, výtažky z chmele na výrobu piva, nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů; (35) reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s reklamními materiály všeho druhu, s výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, s textilními výrobky, s tričky, mikinami, zástěrami, čepicemi, s ubrusy, papírenským

94 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) zbožím, tácky, papírovými kelímky a kelímky z umělých hmot, etiketami, kalendáři, tiskovinami, publikacemi, časopisy a knihami, s pivem a nealkoholickými nápoji; (40) pivovarnictví a sladovnictví, a to výroba piva všeho druhu, sladových nápojů; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provoz restaurace, kavárny, vinárny a baru, hostinská činnost. (590) Barevná (730) PIVOVAR UHŘÍNĚVES s.r.o., K Sokolovně 37, Praha 10 - Uhříněves, 10400, CZ (740) Rudolf Darník, Jupiterova 1186/10, Praha 114, (210) O (220) (320) (511) 32, 35, 40, 43 (510) (32) piva všeho druhu, sladové nápoje, výtažky z chmele na výrobu piva, nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu nápojů; (35) reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s reklamními materiály všeho druhu, s výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, s textilními výrobky, s tričky, mikinami, zástěrami, čepicemi, s ubrusy, papírenským zbožím, tácky, papírovými kelímky a kelímky z umělých hmot, etiketami, kalendáři, tiskovinami, publikacemi, časopisy a knihami, s pivem a nealkoholickými nápoji; (40) pivovarnictví a sladovnictví, a to výroba piva všeho druhu, sladových nápojů; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provoz restaurace, kavárny, vinárny a baru, hostinská činnost. (590) Barevná (730) PIVOVAR UHŘÍNĚVES s.r.o., K Sokolovně 37, Praha 10 - Uhříněves, 10400, CZ (740) Rudolf Darník, Jupiterova 1186/10, Praha 114, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 myfun (510) (35) reklamní, marketingové a propagační služby, komplexní služby v oblasti marketingu, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, obchodní analýzy, průzkum a informační služby, provádění průzkumu trhu, marketingové analýzy, obchodní průzkumy a studie, obchodní management a podnikové poradenství, poradenství v oblasti managementu, služby v oblasti obchodního managementu, poradenství v oblasti profesního růstu, pomoc při vypracování žádostí o dotace v rámci operačních programů a na řešení výzkumně vývojových projektů z administrativního hlediska, reklama zasíláním on-line propagace třetím stranám prostřednictvím elektronických komunikačních sítí, šíření reklamy pro třetí osoby prostřednictvím on-line komunikačních sítí po Internetu, rozšiřování reklamních, marketingových a propagačních materiálů, pořádání veletrhů, organizování veletrhů a výstav pro obchodní a reklamní účely, vedení, pořádání a organizování obchodních přehlídek a veletrhů k obchodním a reklamním účelům, předváděcí akce a výstavy pro reklamní a obchodní účely, služby předvádění výrobků a vystavování zboží, služby pracovní agentury, tvorba analýz a optimalizací pracovních míst, zpracování motivačních projektů řízení lidských zdrojů, tvorba analýz a projektů řešení konfliktních situací na pracovištích, burza práce, internetová burza práce, správa administrativních, komerčních, ekonomických, statistických a se zaměstnáním souvisejících databází, poskytování, výzkum a sbírání obchodních, komerčních, administrativních a ekonomických informací, poskytování informací o sociálních statistikách v pracovních otázkách, makléřské služby vztahující se k informacím o zaměstnání, služby zprostředkovatelny práce, poradenské služby vztahující se k osobní kvalifikaci, výběru a náboru kádrů, poradenské služby vztahující se k zaměstnaneckým, administrativním otázkám, sestavování informací v počítačových databázích, systematizace informací počítačových databází, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), ekonomické prognózy, poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, všechno výše uvedené vztahující se k usnadnění pohybu pracujících a náboru pracovníků z jiných zemí v celé Evropské unii, vyhledávací služby v právních databázích vztahující se k zaměstnání; (41) výchova, vzdělávání, zábava, vzdělávací programy a kurzy, pořádání rekvalifikačních kurzů, pořádání a řízení školení a seminářů, organizování workshopů, plánování a pořádání večírků, společenských a kulturních akcí, pořádání firemních akcí, konferencí a soutěží, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, organizování tiskových konferencí, poradenství v oblasti obchodního vzdělávání, poradenství v oblasti školení a dalšího vzdělávání, výukové služby zaměřené na komunikační dovednosti, pořádání kurzů a společenských akcí pro posílení týmové spolupráce a komunikace, překladatelské a tlumočnické služby, vydavatelská činnost a zpravodajství, sportovní a kulturní aktivity, organizování a podílení se na odborných školeních, nepřetržitém rozvoji a poradenství pro volbu povolání, poradenství při výběru povolání (poradenství ve výchově nebo školení); (42) poradenské služby v oblasti dotačních programů, zpracování odborných posudků pro účely žádosti o dotace a zpracování žádostí o dotace, projektování, projektová činnost a studie technických projektů, inženýrské práce - expertizy, tvorba a údržba webových stránek, služby provozování webovských míst (web hosting), tvorba softwaru, služby pro spolupráci pracovních skupin a vytváření a správy dokumentů (webovské místo). (730) Pelánek René Ing., Čs. exilu 473/17, Ostrava - Poruba, 70800, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 20, 24, 35 Vitta (510) (20) matrace, nábytek; (24) matracovina, potahy na matrace; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti. (730) IMPER - ART s.r.o., Boettingerova 2716/18a, Plzeň, 30111, CZ (210) O (220) (320) (511) 20, 24, 35 Margita (510) (20) matrace, nábytek; (24) matracovina, potahy na matrace; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti. (730) IMPER - ART s.r.o., Boettingerova 2716/18a, Plzeň 3, 30111, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 32, 35, 41 (510) (16) inzertní, reklamní a propagační materiály zařazené do třídy 16, obaly z papíru a z plastů v rámci této třídy, papírenské zboží, papír a výrobky z

95 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) papíru, a to letáky, sešity, knihy, časopisy, noviny, lepenka a kartonážní výrobky, lepicí pásky, papírové odstřižky, papírové ochranné obaly, papírové ozdoby, papírová hmota a výrobky z ní {neobsazené v jiných třídách); (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (35) propagační činnost reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Obec Morávka, Morávka 599, Morávka, 73904, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 28 (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35, 40 Rybářské řezy (510) (29) rybí pokrmy, zpracované rybí výrobky pro lidskou spotřebu, pomazánky z ryb a mořských plodů, rybí rosoly, rybí marinády, rybí plátky, mražené rybí výrobky, ryby, plody moře a měkkýši, jedlé oleje a tuky, konzervované ryby, ryby ve slaném nálevu, rybí saláty s majonézou i bez majonézy, lahůdkářské výrobky spadající do této třídy, pomazánky vyráběné z potravin živočišného původu spadajících do této třídy, hotová jídla z potravin spadajících do této třídy; (30) majonézové saláty a jiné lahůdkářské výrobky spadající do této třídy, pomazánky vyráběné z potravin rostlinného původu spadajících do této třídy, sůl, hořčice, kečup a rajčatové omáčky, ocet, nálevy a zálivky (k ochucení), koření a kořenicí směsi, omáčky pro ochucení, dresinky, majonéza, hotová jídla z potravin spadajících do této třídy; (35) reklamní, marketingové a propagační služby, obchodní služby a informace pro spotřebitele, maloobchod a velkoobchod s výrobky výše uvedenými ve třídách 29 a 30, propagace a inzerce prostřednictvím Internetu a elektronických médií, vyhledávání obchodních informací pomocí Internetu i globálních telekomunikačních sítí, dodavatelské služby pro třetí osoby, internetový obchod s výrobky uvedenými ve třídách 29 a 30, zprostředkování obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídách 29, 30 a 31; (40) výroba salátů, lahůdek, pokrmových specialit, marinád, aspiků, zpracování sladkovodních i mořských ryb, včetně následných konzervačních úprav, jako např. uzení, marinování, nasolování apod. (730) GASTRO - MENU EXPRESS a.s., Konská 199, Třinec, 73961, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 5 (510) (18) kožené pásky, kožené popruhy, batohy, pásy na nošení závěsné kožené, pouzdra, peněženky, sportovní tašky; (25) opasky, opasky na peníze a drobné předměty (oděvy), potítka; (28) sportovní bederní opasky (sportovní potřeby). (730) Mlčoch Bedřich, Pod Ořechy 291, Mladá Boleslav - Čejetice, 29301, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35 GUT (510) (29) instantní polévky, polévky, polévkové směsi, polévkové koncentráty, polévkové kostky, polévky v konzervách, předvařené polévky, instantní asijské polévky; (30) koření, směsi koření, kořenicí výtažky, kořenicí přípravky, marinády obsahující koření, potravinářské kořenicí přípravky, soli, chuťové přísady, ochucovadla a koření, ochucená kuchyňská sůl, přísady (k ochucení), ochucovadla do polévek, ochucovadla k jídlu, ochucené omáčky, čatní a pasty, instantní nudle, nudle, asijské nudle, rýžové nudle, instantní čínské nudle, skleněné nudle (harusame, nevařené), instantní nudle na vaření, čínské nudle (nevařené), sušené a čerstvé těstoviny, nudle a knedlíky, čínské rýžové nudle (bifun, nevařené); (35) maloobchod, velkoobchod a internetový obchod s výrobky uvedenými výše v tomto seznamu ve třídách 29 a 30. (730) Družstvo CBA CZ, Průmyslová 3062/5, Šumperk, 78701, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 16, 21, 32, 34, 35, 41, 43 (510) (5) hygienické ubrousky, hygienické vložky, menstruační vložky, dámské hygienické výrobky, dámské vložky, vložky pro ženskou ochranu, hygienické kalhotky. (590) Barevná (730) MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias street, Aharnes, GR (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, (510) (16) papír, papírové pasparty, plakáty, plakáty velké plošné, papírové rozetky, papírové visačky, papírové tabule, novoroční přání, tužky, letáky, jídelní lístky, papírové ubrousky, papírové tácky (pod pivní sklenice), lepenka, tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží, knihy, brožury, časopisy, formuláře, kalendáře, katalogy, tiskoviny, vstupenky, navštívenky, poukazy, pozvánky, tištěné programy akcí, prospekty, reklamní plakáty, ročenky, sázkové tikety, známky, reklamní, propagační a informační materiály z papíru a plastických hmot; (21) papírové

96 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) kelímky, plastové kelímky, nápojové kelímky, skleněné pohárky, sklenice, poháry, keramické holby, keramické stojany na jídelní lístky, keramické porcelánové tácky, porcelánové džbány na pivo; (32) pivo, lehká piva, ochucené pivo, pšeničné pivo, nealkoholické pivo, sladové pivo, pivo a pivovarnické výrobky, černé pivo, pivo s příchutí kávy, stout, pivo s nízkým obsahem alkoholu, root beer, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje; (34) skleněné popelníky, porcelánové popelníky; (35) velkoobchodní a maloobchodní činnost se zaměřením na výše uvedené výrobky ve třídách 16, 21 a 32, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídách 16, 21 a 32, internetový obchod (e-shop) s výše uvedenými výrobky ve třídách 16, 21 a 32, inzertní, propagační služby a komerční informační služby prostřednictvím Internetu za účelem obchodu se zaměřením na výše uvedené výrobky ve třídách 16, 21 a 32, reklama online v počítačové síti, rozšiřování vzorků zboží, reklama, marketing, propagace; (41) služby v oblasti zábavy, organizování sportovních soutěží, sportovní a kulturní aktivity; (43) hostinská činnost, provozování restaurace, restaurační služby, služby zajišťující stravování, restaurace - grill, samoobslužné restaurace, restaurace servírující porcované maso, restaurace s odnosem jídel s sebou, služby restaurace (braserie), restaurace rychlého občerstvení, kavárny, příprava jídel a nápojů, smluvní zajišťování jídel a nápojů, poskytování a zajišťování přechodného ubytování, pronájem pokojů k přechodnému ubytování. (730) Vinohradský dům s.r.o., Legerova 758/60, Praha 2 - Vinohrady, 12000, CZ (740) Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., Mgr. et Mgr. Petr Mališ, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava - Mariánské hory, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 ČESKÝ MEJDAN S IMPULSEM (510) (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, paměťové karty, USB flash paměti, software, hardware; (16) propagační tiskoviny, katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby spadající do této třídy, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, štětce, štočky, papírové obaly, obaly na spisy, papírové sáčky, lepicí pásky pro kancelářské použití kromě pásek k léčebným účelům, učební pomůcky v rámci této třídy s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot spadající do této třídy; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkování reklamy, inzerce a propagace, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu v rámci této třídy s výrobky výše uvedenými ve třídách 9 a 16, rozhlasová a televizní reklama; (38) rozhlasové a televizní vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, včetně Internetu; (41) činnost výchovná, vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudebních soutěží, živých kulturních vystoupení, publicistika, činnost vydavatelská a nakladatelská, zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost v oblasti multimediální a masmediální tvorby, výroba rozhlasových a televizních programů, rozhlasová a televizní zábava; (42) tvorba, údržba, aktualizace a správa webových stránek. (730) LONDA spol. s r. o., Na Příkopě 859/22, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 (510) (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, paměťové karty, USB flash paměti, software, hardware; (16) propagační tiskoviny, katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby spadající do této třídy, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, štětce, štočky, papírové obaly, obaly na spisy, papírové sáčky, lepicí pásky pro kancelářské použití kromě pásek k léčebným účelům, učební pomůcky v rámci této třídy s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot spadající do této třídy; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkování reklamy, inzerce a propagace, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu v rámci této třídy s výrobky výše uvedenými ve třídách 9 a 16, rozhlasová a televizní reklama; (38) rozhlasové a televizní vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, včetně Internetu; (41) činnost výchovná, vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudebních soutěží, živých kulturních vystoupení, publicistika, činnost vydavatelská a nakladatelská, zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost v oblasti multimediální a masmediální tvorby, výroba rozhlasových a televizních programů, rozhlasová a televizní zábava; (42) tvorba, údržba, aktualizace a správa webových stránek. (730) LONDA spol. s r. o., Na Příkopě 859/22, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 35, 36, 38, 41 (510) (9) elektronická přání ke stažení a k zaslání poštou, elektronické noviny ke stažení, elektronické publikace ke stažení, elektronické publikace ke stažení v podobě časopisů, elektronické publikace nahrané na počítačových médiích, filmy ke stažení, materiály pro vzdělávací kurzy v elektronické podobě ke stažení, multimediální software nahraný na CD, DVD, počítačová dokumentace v elektronické podobě; (16) plastové a papírové nákupní tašky, psací potřeby a razítka, blahopřání, časopisy, fotografie, kalendáře, bloky, obálky, knihy, letáky, mapy, noviny, plakáty, pohlednice, ročenky, samolepky, tiskopisy, tištěné publikace, papírové tašky, sáčky, vlajky a vlaječky z papíru; (25) kravaty a šátky, pokrývky hlavy, trička; (35) reklamní, marketingové a propagační služby,

97 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) aktualizace reklamních materiálů, publikace reklamních a inzertních textů, kancelářské a administrativní činnosti, styk s veřejností, propagace, reklama a marketing on-line webových stránek; (36) správa majetku a nemovitostí; (38) rozhlasové a televizní vysílání a vysílání kabelové televize; (41) publikace letáků, publikování časopisů, elektronické publikování, on-line publikování elektronických knih a periodik, organizace a pořádání kulturních, společenských, sportovních a výchovněvzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení. (730) Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, 68601, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 35, 36, 38, 41 počítačových médiích, filmy ke stažení, materiály pro vzdělávací kurzy v elektronické podobě ke stažení, multimediální software nahraný na CD, DVD, počítačová dokumentace v elektronické podobě; (16) plastové a papírové nákupní tašky, psací potřeby a razítka, blahopřání, časopisy, fotografie, kalendáře, bloky, obálky, knihy, letáky, mapy, noviny, plakáty, pohlednice, ročenky, samolepky, tiskopisy, tištěné publikace, papírové tašky, sáčky, vlajky a vlaječky z papíru; (25) kravaty a šátky, pokrývky hlavy, trička; (35) reklamní, marketingové a propagační služby, aktualizace reklamních materiálů, publikace reklamních a inzertních textů, kancelářské a administrativní činnosti, styk s veřejností, propagace, reklama a marketing on-line webových stránek; (36) správa majetku a nemovitostí; (38) rozhlasové a televizní vysílání a vysílání kabelové televize; (41) publikace letáků, publikování časopisů, elektronické publikování, on-line publikování elektronických knih a periodik, organizace a pořádání kulturních, společenských, sportovních a výchovněvzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení. (730) Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, 68601, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (510) (9) elektronická přání ke stažení a k zaslání poštou, elektronické noviny ke stažení, elektronické publikace ke stažení, elektronické publikace ke stažení v podobě časopisů, elektronické publikace nahrané na počítačových médiích, filmy ke stažení, materiály pro vzdělávací kurzy v elektronické podobě ke stažení, multimediální software nahraný na CD, DVD, počítačová dokumentace v elektronické podobě; (16) plastové a papírové nákupní tašky, psací potřeby a razítka, blahopřání, časopisy, fotografie, kalendáře, bloky, obálky, knihy, letáky, mapy, noviny, plakáty, pohlednice, ročenky, samolepky, tiskopisy, tištěné publikace, papírové tašky, sáčky, vlajky a vlaječky z papíru; (25) kravaty a šátky, pokrývky hlavy, trička; (35) reklamní, marketingové a propagační služby, aktualizace reklamních materiálů, publikace reklamních a inzertních textů, kancelářské a administrativní činnosti, styk s veřejností, propagace, reklama a marketing on-line webových stránek; (36) správa majetku a nemovitostí; (38) rozhlasové a televizní vysílání a vysílání kabelové televize; (41) publikace letáků, publikování časopisů, elektronické publikování, on-line publikování elektronických knih a periodik, organizace a pořádání kulturních, společenských, sportovních a výchovněvzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení. (590) Barevná (730) Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, 68601, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 35, 36, 38, 41 (510) (16) periodické a neperiodické tiskoviny; (30) cukrovinky, cannabis cukrovinky, cannabis čaje; (31) cannabis semínka; (32) nealkoholické nápoje, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (34) tabák surový a zpracovaný, tabákové výrobky všeho druhu, cigarety, suché a vlhké doutníky, dýmky, elektrické cigarety, veškeré headshop výrobky, zejména bongy, dýmčičky, šlukovky, vodní dýmky, drtičky, veškeré tabákové příslušenství a potřeby pro kuřáky, zapalovače, zápalky; (35) veškerá obchodní činnost s výrobky výše uvedenými ve třídách 16, 30, 31, 32, 33 a 34, propagační činnost, reklama. (590) Barevná (730) Jelínková Mlada, Buzulucká 570/8, Praha 6 - Dejvice, 16000, CZ (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 32, 33 Prvorepublikový ležák (510) (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje a šťávy, ovocné sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje. (730) Jakubec Karel, Rybova 1895/13, Hradec Králové 9, 50009, CZ (510) (9) elektronická přání ke stažení a k zaslání poštou, elektronické noviny ke stažení, elektronické publikace ke stažení, elektronické publikace ke stažení v podobě časopisů, elektronické publikace nahrané na

98 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 10 (510) (3) kosmetika - v rámci této třídy; (5) potravinové doplňky na živočišné bázi, potravinové doplňky na rostlinné bázi, hygienické a dezinfekční přípravky pro využití ve zdravotnictví; (10) elektrické přístroje k erotickým účelům, zejména masážní vibrační strojky, elektrické vakuové pumpy, vibrátory. (730) City Realex, a.s., Tenisová 954/16, Praha 10 - Hostivař, 10200, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4 - Podolí, (210) O (220) (320) (511) 25, 35, 41 (510) (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Žour Martin, Pod bočky 254, Vlčnov, 68761, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41 MY PLACE (510) (35) správa hotelů; (36) nájemní, činžovní domy (vedení -), nemovitosti (zprostředkování -), nemovitosti (pronájem -), nemovitosti (správa -), pronájem bytů, pronajímání kanceláří (nemovitosti), ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného, zajištění financování stavebních projektů; (41) organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích a zábavných), školení (pořádání a řízení). (730) KARLÍN GROUP Management a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8, 18600, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36 RIVERPARK Modřany (510) (35) správa hotelů; (36) nájemní, činžovní domy (vedení -), nemovitosti (zprostředkování -), nemovitosti (pronájem -), nemovitosti (správa -), pronájem bytů, pronajímání kanceláří (nemovitosti), ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného, zajištění financování stavebních projektů. (730) KARLÍN GROUP Management a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8, 18600, CZ (210) O (220) (320) (511) 6, 20, 21 TITANIA (510) (6) kovová madla, kovová madla pro vany a sprchy, kovová koše, kovové úchytky, kovové háčky na ručníky, kovové háčky na zrcadla, kovové úchytky, kovové zásobníky na ručníky, kovové věšáky na oděvy; (20) police, opěrky, konzoly (nábytek), věšáky na oděvy, stojany na ručníky (nábytek), nekovové dávkovače papírových ručníků, háčky na sprchové závěsy, nábytek pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou pohyblivostí a invalidy; (21) koupelnová zrcadla, štětky na čištění záchodů, držáky a stojany na záchodové štětky, kovové odpadkové koše, koše na prádlo pro domácnost, držáky na kartáče, držáky na sklenice, držáky na kosmetiku, držáky na toaletní papír, držáky na mýdlo, držáky na holicí štětky, tyče a držáky na ručníky, držáky na zubní kartáčky, držáky na mycí houby, plastové držáky do koupelny, zásobníky a dávkovače papírových ručníků, zásobníky a dávkovače toaletního papíru, zásobníky a dávkovače na tekuté mýdlo, věšáky na ručníky. (730) NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, Brno, 61300, CZ (740) Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41, 43 Ricard & Bonette (510) (35) obchodní informace, poradenství v obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodní činnosti; (39) rezervace cestování, doprava, doprovázení turistů, organizace cestovních zájezdů, pronájem automobilů, přeprava turistů; (41) koučing, plánování a organizování večírků, služby pro oddech a rekreaci, služby v oblasti prodeje vstupenek, tlumočnické služby; (43) pronájem jednacích místností, rezervace hotelů, rezervace penziónů, rezervace přechodného ubytování. (730) Ricard & Bonette s.r.o., Bermanova 985/18, Praha 9, 19600, CZ (740) Advokátní kancelář Čech Hromek Pleskač, s.r.o., Mgr. Adrián Čech, Vinohradská 34/30, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 32 (510) (5) potravinové doplňky, dietetické přípravky pro lékařské účely, výživové doplňky, dietní doplňky pro lidskou potřebu, vitamínové přípravky a nápoje, multivitaminové přípravky a nápoje, energetické tyčinky nahrazující jídlo, jakožto doplňky stravy; (29) potravinové přípravky ne pro lékařské účely obsahující látky živočišného původu, bílkovinové výrobky a ostatní energetické potraviny v rámci této třídy, přípravky pro sportovce a ostatní osoby vystavené zvýšené tělesné a fyzické námaze na bázi směsi zahradních vláknin, rostlinných extraktů a minerálních komplexů pro konzumaci v rámci této třídy, extrakty z chaluh jako výživa, výživové přípravky pro denní doplnění stravy (včetně fitness přípravků) v

99 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) rámci této třídy; (30) káva a náhražky kávy, čaje, obilniny připravené pro osobní konzumaci, müsli, přípravky-poživatiny obsahující biologické katalyzátory pro fyzicky aktivní osoby, sportovce a rekonvalescenty, posilující poživatiny, extrakty a potraviny pro zvláštní výživu v rámci této třídy pro neléčebné účely, dietetické a diabetické poživatiny a potraviny pro zvláštní výživu v rámci této třídy, potravní přípravky ne pro lékařské účely obsahující látky rostlinného původu, regenerační přípravky rostlinného původu s ionizačními a harmonizačními účinky k posílení imunity a doplnění energie lidského organismu, posilující poživatiny bohaté na bílkoviny obsahující látky rostlinného původu, glukóza pro výživu, sladové výtažky pro lidskou spotřebu, výrobky z medu a melasy, lékořice, příchutě do nápojů spadajících do třídy 30 (kakaové, kávové, čajové), potravní přípravky rostlinného původu obsažené ve třídě 30; (32) nealkoholické nápoje sycené i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých a energetických, sirupy, koncentráty a jiné přípravky pro přípravu nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv, stolní a minerální vody, nápojové směsi a prášky, nízkokalorické nealkoholické nápoje, energetické nápoje, iontové nápoje, izotonické nápoje, proteinové nápoje, nenávykové nápoje pro stimulaci a regeneraci organismu a/nebo ke zvýšení jeho výkonnosti, koncentráty k výrobě nápojů fortifikované stopovými prvky, vitamíny, přírodními nebo minerálními extrakty. (730) Sport Wave, s.r.o., Bruslařská 1185/16, Praha 10 - Hostivař, 10200, CZ (740) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 1, 5, 35, 36, 39, 41, 42 zveřejňování textů, kromě reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových. (730) 3GMEDIA s.r.o., Jesenická 816, Dolní Jirčany, 25244, CZ (740) JUDr. Viktor Rossmann, Senovážné náměstí 1464/6, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9 LILKA (510) (9) počítačové programy. (730) Šíp Marek, Vožická 1276/6, Tábor, 39002, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 22, 23, 24, 28 SPAVAK (510) (18) kůže a její imitace, zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla; (22) lana a provazy, síťky, stany, plátěné střechy a plachty, plachtoviny, pytle, materiál na vycpávky (s výjimkou papíru, lepenky, kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken; (23) vlákna pro textilní účely; (24) textil a textilní náhražky, povlečení, ubrusy; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby. (730) Eljet s.r.o., Pod baštami 299/7, Praha 6 - Hradčany, 16000, CZ (740) Mgr. Tomáš Tichý, Washingtonova 9/1622, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 7, 37 (510) (1) chemické výrobky pro lékařství, farmacii a vědu; (5) výrobky farmaceutické, potraviny pro zvláštní výživu; (35) propagace, reklama, maloobchod a velkoobchod, to vše v souvislosti s farmaceutickými výrobky, potravinami pro zvláštní výživu, chemickými výrobky pro lékařství, farmacii a vědu; (36) finanční služby spojené se zřízením nadace a nadačního fondu či fundace, shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadace, pro stipendijní programy, správa majetku, správa nemovitostí, zřízení peněžního fondu, správa peněžního fondu, správa nadačního fondu v rámci této třídy, zřízení finanční sbírky, zajišťování finanční sbírky, služby charitativní nadace, konkrétně poskytování finanční pomoci programům a službám jiných, organizování veřejných sbírek při zajišťování finančních prostředků na humanitární a dobročinné účely, na podporu projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, výzkumu, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie; (39) distribuce farmaceutických přípravků a potravin pro zvláštní výživu; (41) nadační činnost a provozování nadace v oblasti kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit, pořádání benefičních akcí, vydávání časopisů a publikací, tiskopisů, počítačové vydávání on-line informačních bulletinů v oblasti nadační, charitativní a benefiční; (42) výzkum, vývoj, inženýrská činnost v oblasti farmacie. (730) PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, 14000, CZ (740) STUDENÁ - LABALESTRA, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Klára Labalestra, Na Poříčí 12, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 41 Temný kraj (510) (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, poskytování online elektronických publikací (bez možnosti stažení), (510) (7) zařízení na výrobu živičných směsí - obalovny živičných směsí, náhradní díly a komponenty pro zařízení na výrobu živičných směsí - obalovny živičných směsí; (37) opravy, servis a údržba zařízení na výrobu živičných směsí - obaloven živičných směsí, pronájem zařízení na výrobu živičných směsí - obaloven živičných směsí. (590) Barevná (730) Dittrich Valdemar Ing., Nebovidská 469/9, Moravany, 66448, CZ ASKOM a.s, Revoluční 34/436, Brno, 62000, CZ (740) JUDr. Radoslav Dostál, Šumavská 31, Brno, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 20, 24, 25, 28 DRAWPIC (510) (9) dekorační magnety; (16) papír a lepenka, jednorázové papírové výrobky, periodické a neperiodické publikace, tiskoviny, knihy, časopisy, brožury, fotografie, plakáty, přání, gratulace, pohlednice, kalendáře, omalovánky, kresby, výkresy, skicy, materiály na kreslení, samolepky,

100 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) obtisky, psací potřeby, kancelářské potřeby, sešity, pravítka, penály, pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro skladování z papíru, lepenky nebo z plastů, informační a reklamní produkty v papírové formě, ozdobné předměty z papíru; (18) zavazadla, cestovní tašky, batohy, peněženky, deštníky; (20) zrcadla, ruční zrcátka, bytový textil (polštáře); (24) látky, textilie, povlečení, ložní prádlo a přikrývky, povlaky na polštáře a peřiny; (25) oděv, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, žertovné předměty, ozdoby pro slavnostní příležitosti, puzzle. (730) DRAWPIC s.r.o., Tusarova 429/35, Praha 7 - Holešovice, 17000, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 41 (510) (16) papírenské zboží, papírenské výrobky, tiskárenské výrobky, papír, lepenka, tiskoviny, knihy a časopisy, komiksy, obrázkové karty, hrací karty, herní plány, skládanky, fotografie, plakáty, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, návody k hrám; (28) hračky, hry, věci na hraní, akční hračky, akční hry, auta (hračky), autíčka na hraní, dětské zbraně, elektronické hračky, elektronické hry, elektronické vzdělávací hračky, elektronické vzdělávací hry, figurky (hračky), herní sady, hračky na baterky, hračky pro rozvoj dětí, hračky s dálkovým ovládáním, hry deskové, hry rozvíjející dovednosti, hry rozvíjející logické myšlení, hry společenské, hry stolní, hry sportovní, karetní hry, kvízové hry, mechanické hry, modely jako hračky, nářadí (hračky), pistole (hračky), pistolky (hračky), počítačové hry, vzdělávací hry, zařízení na hry, žertovné předměty na hraní, sportovní potřeby, sportovní vybavení, části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě; (41) provozování dětského zábavního koutku, služby v oblasti zábavy pro děti, poskytování zábavních služeb pro děti, poskytování herních prostor pro děti, pořádání kulturních, zábavních a sportovních akcí, služby v oblasti výchovy a vzdělávání, zábava prostřednictvím webových stránek. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 41 (510) (16) papírenské zboží, papírenské výrobky, tiskárenské výrobky, papír, lepenka, tiskoviny, knihy a časopisy, komiksy, obrázkové karty, hrací karty, herní plány, skládanky, fotografie, plakáty, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, návody k hrám; (28) hračky, hry, věci na hraní, akční hračky, akční hry, auta (hračky), autíčka na hraní, dětské zbraně, elektronické hračky, elektronické hry, elektronické vzdělávací hračky, elektronické vzdělávací hry, figurky (hračky), herní sady, hračky na baterky, hračky pro rozvoj dětí, hračky s dálkovým ovládáním, hry deskové, hry rozvíjející dovednosti, hry rozvíjející logické myšlení, hry společenské, hry stolní, hry sportovní, karetní hry, kvízové hry, mechanické hry, modely jako hračky, nářadí (hračky), pistole (hračky), pistolky (hračky), počítačové hry, vzdělávací hry, zařízení na hry, žertovné předměty na hraní, sportovní potřeby, sportovní vybavení, části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě; (41) provozování dětského zábavního koutku, služby v oblasti zábavy pro děti, poskytování zábavních služeb pro děti, poskytování herních prostor pro děti, pořádání kulturních, zábavních a sportovních akcí, služby v oblasti výchovy a vzdělávání, zábava prostřednictvím webových stránek. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Skřítkovy poklady Velká televizní loterie (510) (9) nosiče dat magnetické, záznamová média, zařízení na zpracování dat, počítačový software, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, elektronické publikace (stažitelné), magnetické karty, kódované karty, hologramy, mikročipové nebo magnetické karty (kódované), platební karty, identifikační karty, paměťové karty, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, elektronické etikety na zboží, přístroje na interní komunikaci, aplikační software pro mobilní telefony, telekomunikační software, software na zpracování finančních transakcí, počítačový interface; (16) knihy, časopisy, stojany na fotografie, fotoalba a alba pro sběratele, kalendáře, diáře, plakáty, letáky, nálepky, navštívenky, pohledy, přání, sběratelské karty, katalogy, manuály, vstupenky, záložky do knih, tisky, grafické reprodukce, kancelářské potřeby kromě nábytku, kancelářský a dopisní papír, desky na dokumenty, obálky, razítka, psací potřeby, školní potřeby, vyučovací pomůcky a potřeby kromě přístrojů, pera, tužky, zvýrazňovače, fixy, gumy na gumování, pastelky, krabice z papíru nebo lepenky, papírové tašky, balicí papír, tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, výrobky z papíru jištěné proti padělání, s vodoznakem, s ochrannými barvami, papír s ochrannými vlákny, s hologramem, s chemickou ochranou, stravenky, poukázky, ceniny papírové, kupony, akcie, periodické a neperiodické publikace, tiskoviny, lístky, tiskopisy, blahopřání, bloky (papírnické výrobky), brožury, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, karty, knižní zarážky, křída na psaní, papír, svítící papír, toaletní papír, papírová prostírání, papírové podložky pod sklenice, papírové ubrousky, pastelky, penály, pera (kancelářské potřeby), poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, prospekty, papírové ručníky, samolepky, sešity, skicáky, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, držátka na tužky, patentní tužky, zápisníky, zpěvníky; (35) propagační činnost, reklama, služby reklamních a propagačních kanceláří, marketing, organizace spotřebitelských soutěží reklamního charakteru zaměřených zejména na podporu prodeje, vyhlašování výsledků soutěží reklamního charakteru zaměřených zejména na podporu prodeje, organizace spotřebitelských soutěží v rámci této třídy, spotřebitelská anketa, propagace výherce soutěže či ankety, reklamní, inzertní a propagační činnost, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, on-line inzerce, pronájem reklamních a komerčních informačních míst v rámci třídy, činnost reklamní agentury, činnost ekonomických a/nebo organizačních poradců, zprostředkování v obchodních vztazích, automatizované zpracování dat, pomoc při provozování obchodů a obchodních činnosti průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systemizaci písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, shromažďování zboží ve prospěch ostatních (s výjimkou přepravy tohoto zboží) tak, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a nakoupit (prostřednictvím maloobchodu, velkoobchodu, objednávkových katalogů nebo elektronických médií), výstavní činnost komerční, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů (obchodní služby), věrnostní a bonusové systémy (obchodní služby) jako poskytováni slev a odměn, poskytování

101 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) přednostních a nadstandardních služeb, vše zejména v prodeji výše uvedených výrobků ve třídách 9 a 16, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat a prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej a maloobchodní prodej výrobků výše uvedených ve třídách 9 a 16, zprostředkování obchodních kontaktů a provádění obchodních operací; (38) telekomunikace, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení televizního signálu pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, přenos dat (obrázků, fotografií, 30 aplikací) prostřednictvím globální počítačové sítě; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, TV produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, výchovně zábavné klubové služby, vydávání knih, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, plánování a organizování večírků, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, provozování her on-line (z počítačové sítě), výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování videopásek, psaní scénářů, organizování a vedení seminářů, reportérské služby, televizní zábava, opatřování titulky, výuka, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, zveřejňování a vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení, čtenářská anketa, divácká anketa, provozování a organizování loterií; (42) hosting prostoru pro webové stránky, hosting portálu na Internetu, hosting on-line platformy pro nahrávání, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření a instalace, údržba a správa internetových portálů a serveru a internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek a internetových či intranetových aplikaci, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření a instalace a údržba počítačových programů a počítačových systémů a databází a databázových systémů, výzkum a vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného softwaru a hardwaru, tvorba softwaru, programování internetových databázových systémů, programování multimediálních aplikací, tvorba interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce www prezentací, softwarové řešení www serverů, návrh www stránek, tvorba počítačové animace a vizualizace, poskytování vyhledávačů pro Internet, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů (ne fyzický), převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na elektronická média. (730) MEDIA SUPPORT, s.r.o., Na Žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (210) O (220) (320) (511) 7 CONTIPRESS (510) (7) vřetenový (šroubový) lis s děrovanou stěnou (děrovaným plechem) k separaci pevných látek od kapalin, části výše zmíněného zboží. (730) Andritz Technology and Asset Management GmbH, Statteger Strasse 18, 8045 Graz, AT (740) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) pomoc při řízení obchodní činnosti; (41) výchova, vzdělávání; (42) analytické a výzkumné služby v průmyslu. (730) Hajkr Josef Ing., Ph.D., MBA, Oulehla 443, Pozořice, 66407, CZ Zabadal Stanislav Ing., MBA, Vinohrádky 4346/15, Kroměříž, 76701, CZ (740) Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., Mgr. Tomáš Šetina, Orlí 27, Brno, (210) O (220) (320) (511) 5, 25, 35 (510) (5) potravinové a výživové doplňky; (25) oděvy pro bojové sporty a pro bojová umění, trička, mikiny, šortky a jiné oblečení určené především pro bojové sporty; (35) maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby související s prodejem zboží uvedeného výše ve třídách 5 a 25 na Internetu, informační a poradenská činnost k obchodním a reklamním účelům, pomoc při provozování obchodů tak, aby si zákazníci mohli toto zboží prohlédnout v katalogu a/nebo na internetových WWW stránkách a nakoupit v tzv. e-shopu, předvádění zboží prostřednictvím Internetu. (590) Barevná (730) Doupovec Miroslav, Heydukova 410/3, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) MAREK & STANOVSKÝ, advokátní kancelář, Mgr. Ing. Zdeněk Stanovský, advokát, Na Hutích 661/9, Praha 6, 16000

102 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9, 10, 44 VOLARI (510) (9) mobilní aplikace ke stažení pro použití při řízení léčby nemocí a sledování toho, jak pacientovi léčba vyhovuje; (10) lékařské přístroje a nástroje; (44) lékařské služby, jmenovitě poskytování informací v oblasti zdravotní péče. (730) Novartis AG, Basel, CH-4002, CH (740) Traplová Hakr Kubát, advokátní kancelář, Přístavní 24, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 12 SANDCAT (510) (12) vozidla, obrněná vozidla všech druhů, kompozitní pancéřové panely a štíty pro všechny druhy vozidel, části a příslušenství vozidel, a to dveře, sedadla, nosiče a bezpečnostní okna pro vozidla. (730) Plasan Sasa Ltd., Kibbutz Sasa, Marom Hagalil, IL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 Štístko (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem software, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 KENO Express (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek,

103 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 Čarodějova země (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 VIP Black (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se

104 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 Magické kostky (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 38, 41, 42 (510) (9) zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, zařízení a příslušenství na zpracování dat, platební terminály pro zprostředkování on-line plateb, software, loterní a herní terminály, loterní video terminály, zařízení pro hraní loterií a her, video herní terminály, počítačové terminály a hardware používaný při provozu loterních a herních systémů, software pro počítačové hry; (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (38) telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, provozování mobilní telekomunikační sítě pro bezdrátový přenos hlasu a dat, služby mobilního připojení k síti Internet

105 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) včetně vysokorychlostního připojení a přenosu hlasové služby přes internetový protokol, peer-to-peer komunikace, služby instant messaging, osobní komunikační služby, pager služby, služby elektronické pošty, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů a zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, hlasová pošta, pořádání videokonferencí, video-telefonní služby, služby zprostředkování přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby textových a multimediálních zpráv, vytváření a poskytování telekomunikačních a komunikačních databází, služby pro umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, provozování on-line komunikačních fór; (41) organizování a pořádání loterií, provozování loterií, heren, rulet a kasin, organizování provozu a organizování pořádání sázkových her, výherních loterií, tombol, soutěží, vlastní provozování sázkových her a loterií o peníze prostřednictvím Internetu včetně stírání losů s možností výhry, provozování výherních i nevýherních hracích zařízení, služby vztahující se k hrám, sázení, hazardním hrám včetně hazardních her na dálku, loteriím, kasinům a ruletám v rámci této třídy, projekce sportovních přenosů, organizování sportovních sázek a číselných loterií, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, pořádání a organizování kulturních, sportovních a společenských událostí, předprodej a prodej vstupenek, organizování a pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovních zařízení, provozování her on-line; (42) geologické výzkumy, geologické průzkumy a geologické expertizy, průzkum ropných polí, analýzy chemické, analýzy těžby ropných polí, expertizy v oblasti hornické činnosti, inženýrské práce, projektování, zeměměřičství, tvorba a pronájem softwaru, vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, výzkum v oboru strojírenství, strojírenské návrhy a poradenství, projekční činnost ve výstavbě, činnosti projekční kanceláře, odborné poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky, spotřeby zemního plynu, energetické účinnosti v budovách, geodézie, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, kontrola a testování ropných věží, vývoj a výzkum organických a anorganických materiálů termogelů, bioanalogických materiálů, výzkum a vývoj obvazového materiálu, náplastí, biologických kožních krytů, optických pomůcek, prostředků na korekci zraku, intraokulárních čoček, implantátů na bázi hydrogelu, gynekologických prostředků pro dilataci děložního čípku, kosmetických krémů a dalších medicínských a biomedicínských prostředků, shromažďování, analýza a interpretace dat získaných v souvislosti s výrobou zdravotnických a biomedicínských prostředků, výzkum a vývoj biomedicínských prostředků, web hosting, datové služby - úschova, správa, zálohování dat, provozování datových skladů, navrhování a správa počítačových sítí, správa big data, projekt management nákupu nových softwarových systémů, tvorba a pronájem softwaru, počítačové programování, pronájem informačních a komunikačních technologií (ICT), pronájem softwaru a počítačů, provoz a správa informačních systémů a zajištění jejich kontinuálního rozvoje, poradenské a konzultační služby zaměřené na provoz a optimalizaci informačních a komunikačních technologií (ICT), na návrhy a implementaci řešení v oblasti manipulace s daty a informacemi, provozně organizační změny pro dosažení finanční i provozní efektivity, výzkum a vývoj technologií pro oblast živočišné výroby. (590) Barevná (730) SAZKA a.s., K Žižkovu 851, Praha 9, 19093, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 ELJET (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní; (38) spoje (komunikace); (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. (730) Eljet s.r.o., Pod baštami 299/7, Praha 6 - Hradčany, 16000, CZ (740) Mgr. Tomáš Tichý, Washingtonova 9/1622, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41 MISHACON (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost; (38) spoje (komunikace); (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Florian Oldřich Ing., Kolébka 1889/7, Kuřim, 66434, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41 MISHACRAFT (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost; (38) spoje (komunikace); (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Florian Oldřich Ing., Kolébka 1889/7, Kuřim, 66434, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 Svět motorů (510) (9) data, informace a databáze, nahrané zvukové a zvukově-obrazové záznamy, vše na elektronických, magnetických, optických a jiných nosičích v rámci třídy 9 nebo v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích, multimediální aplikace, elektronická periodika a knihy, stahovatelná zvonění pro mobilní telefony, stahovatelné hudební soubory, stahovatelné obrazové soubory, stahovatelné počítačové hry, stahovatelné počítačové programy, počítačové hry, počítačový software, stahovatelná audiovizuální díla; (16) tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, učebnice, učební pomůcky (s výjimkou přístrojů), křížovky, katalogy, papírenské zboží; (35) inzertní činnost, reklamní a propagační činnost, marketing, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních ploch na Internetu, překlad a systemizace informací do počítačové databáze, zajišťování předplatného novin a časopisů, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, komerční informace a rady pro spotřebitele, služby v oblasti srovnávání cen; (38) přenos dat, zpráv a informací, komunikace, šíření tištěných a elektronických periodik a knih, vše prostřednictvím počítačů, elektronických, počítačových, datových a telekomunikačních sítí (zejména prostřednictvím Internetu), poskytování přístupu k databázím, poskytování internetových diskusních fór, informační služby na Internetu, provozování internetových portálů, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, vysílání kabelové televize, bezdrátové vysílání; (41) výchovná, vzdělávací a zábavná činnost, sportovní a kulturní aktivity, předprodej vstupenek, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží, obrazové a textové zpravodajství, vydavatelská činnost, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), provozování her on-line, nahrávání a vydávání zvukových a zvukověobrazových záznamů, poskytování informací o výchově a vzdělávání, poskytování informací o možnostech zábavy, rekreace a rozptýlení, výroba televizních a rozhlasových pořadů, filmová produkce, tvorba a vydávání audiovizuálních děl. (730) CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1548/42, Praha 7 - Holešovice, 17000, CZ

106 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 32 tkalcovská, příze tkalcovská bavlněná, skleněná vlákna na textilní účely, umělohmotná vlákna na využití v textilním průmyslu, vlákna kokosová, vlákna konopná, vlákna žinylková. (730) Ant. Petr, spol. s r.o., Randova 3167/7, Praha 5 Smíchov, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 35, 41, 44 (510) (32) piva. (590) Barevná (730) Žák Jiří Mgr., Doubravník 109, Doubravník, 59261, CZ (210) O (220) (320) (511) 21, 22, 23 (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (44) lékařské služby, veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby. (590) Barevná (730) LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o., Františkánské náměstí 34, Cheb, 35002, CZ (740) JUDr. Vlasta Dohnalová, Petra Bezruče 598, Sokolov, (510) (21) drátěnky na čištění, drátěnky na použití v kuchyni, smetáček a lopatka na drobty, džbery, hadry na čištění, hadry na umývání podlah, hadry na utírání prachu, hadříky na prach z nábytku, houbičky na čištění, houby mycí, houby na použití v domácnosti, houby toaletní, chňapky, chňapky (na hrnce) / kuchyňské rukavice, jelenice na čištění, jelenicová kůže na čištění, kartáče na umývání nádobí, kartáčky na umývání nádobí, kbelíky, kbelíky na smetí, odpadky, koše na odpadky, kůže na leštění, leštící rukavice, mopy, mycí rukavice na auta, odpad bavlněný na čištění, odpad vlněný na čištění, hadrové odstřižky na čištění, prachovky, prachovky na nábytek, rukavice na leštění, rukavice pro domácnost, rukavice pro domácí použití, rukavice pro práce na zahradě, semiš na čištění, smetáky, smetáky mechanické, smetníky (nádoby na smetí), štětky na čištění záchodů, utěrky na čištění, utěrky na nábytek, utěrky na úklid, utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění, vědra, ždímače mopů; (22) bavlna surová, bavlněný odpad jako vycpávkový materiál, cupanina, česaná vlna, dřevitá vlna, filtrační vata, filtrační vata (hmoty), floretové odpadové hedvábí, hedvábí surové, hedvábí šapové, hmota vycpávková, s výjimkou gumové, plastové, papírové nebo lepenkové, juta, kapok, karbonová vlákna na textilní užití, kavylová vlákna, kokosová vlákna, konopí (materiál), konopné popruhy, koudel, koudel bavlněná, len surový, lýko, materiály vycpávkové, s výjimkou gumových, plastových, papírových nebo lepenkových, motouzy, motouzy na balení, odpad bavlněný na čalounění a vycpávky, odpad vlněný, ovčí rouno, příze mykaná vlněná, příze na sítě, příze nekovová na použití v zemědělství, rouno ovčí, sáčky textilní na baleni, sisal, síťovina, skelná vlákna k textilním účelům, skleněná vlákna na textilní užití, stříž z ovčí vlny, surová nebo zpracovaná vlna, suroviny textilní vláknité, textilní vlákna, umělohmotná vlákna pro textilní účely, vata na vycpávání a polstrování (jako čalounický materiál), vlákna espartová, kavylová, vlákna karbonová na textilní použití, vlna jako plnicí materiál pro čalouníky, vlna na čalounění, vlna střižní; (23) elastické nitě a příze na textilní použití, hedvábí předené, nitě a příze z umělého hedvábí, kaučuková příze na textilní účely, látací nitě a příze, nitě a příze hedvábné, nitě a příze jutové, nitě a příze lněné, nitě a příze na šití, nitě a příze na vyšívání, nitě a příze vlněné, nitě, příze bavlněné, předená vlna, příze česaná vlněná, příze (210) O (220) (320) (511) 30, 35 Sayonara Tropic (510) (30) čaj; (35) reklamní, inzertní, propagační činnost. (730) Čech Jaroslav, Kornatice 4, Mirošov, 33843, CZ (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 5 (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl; (3) přípravky pro praní a bělení, prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody, masážní a regenerační prostředky, masážní vody, emulze a roztoky; (5) farmaceutické a veterinární výrobky, hygienické, regenerační a masážní výrobky pro léčebné účely, léčebná kosmetika, dezinfekční přípravky a přísady, insekticidy. (730) QALT Rakovník, spol. s r.o., Zavidov 72, Petrovice, 27035, CZ

107 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) JUDr. Miroslav Kupka, Levého 1532, Rakovník, (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 35 SADEVO (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a zemědělství, tmely (včetně sklenářských) spadající do této třídy, lepidla (jiná než kancelářská a než pro domácnost), impregnační prostředky, též k použití na auta, plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty, plastické hmoty - syntetické pryskyřice, protiplísňové přípravky, chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a chemické pomocné materiály pro průmyslové užití, chemické prostředky, včetně žíravin pro použití v domácnosti, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, chemické prostředky pro konzervování potravin, chemické prostředky pro fotografii, filmy neexponované, pojidla spadající do této třídy, hnojiva, přípravky pro hnojení; (3) prací prostředky všeho druhu, přípravky bělicí, aviváž, přípravky pro namáčení prádla, apretační prostředky pro žehlení prádla, mycí prostředky všeho druhu, přípravky všeho druhu k čištění, leštění, odmašťování a broušení; (35) organizační poradenství při řízení podniku, a to v oblasti drogistického zboží, poskytování informací a poradenství v oboru prodeje drogistického zboží, obchodní administrativa, zásilková služba v rámci této třídy přes internet a služby velkoobchodního prodeje v oblasti drogistického zboží, propagační činnost. (730) BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 10200, CZ (740) RNDr. Marek Moša Ph.D., patentový zástupce, Mečeříž 213, Mečeříž, (210) O (220) (320) (511) 1, 2, 35 BALCLEAN (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a zemědělství, tmely (včetně sklenářských) spadající do této třídy, lepidla (jiná než kancelářská a než pro domácnost), impregnační prostředky, též k použití na auta, plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty, plastické hmoty - syntetické pryskyřice, protiplísňové přípravky, chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a chemické pomocné materiály pro průmyslové užití, chemické prostředky, včetně žíravin pro použití v domácnosti, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, chemické prostředky pro konzervování potravin, chemické prostředky pro fotografii, filmy neexponované, pojidla spadající do této třídy, hnojiva, přípravky pro hnojení; (2) nátěrové hmoty všeho druhu, barvy, laky, fermeže, ředidla, malířské barvy, ochranné prostředky proti korozi a hnilobě, impregnační nátěry, barviva, materiály chemické pro povrchovou úpravu, zařazené v této třídě, fotoaktivní nátěry, pryskyřice přírodní v surovém stavu, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty pro různé užití, barvy práškové a plniva, tmely zařazené v této třídě, nástřikové hmoty na omítky, dřevo, beton a kovy s obsahem barviv, kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry, tiskaře a umělce, fermeže, ředidla pro barvy a laky, ochranné přípravky proti korozi a deteriorizaci dřeva; (35) organizační poradenství při řízení podniku, a to v oblasti drogistického zboží, poskytování informací a poradenství v oboru prodeje drogistického zboží, obchodní administrativa, zásilková služba v rámci této třídy přes internet a služby velkoobchodního prodeje v oblasti drogistického zboží, propagační činnost. (730) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, Skrchov, 67961, CZ (740) RNDr. Marek Moša Ph.D., patentový zástupce, Mečeříž 213, Mečeříž, (210) O (220) (320) (511) 20, 24, 37 BEDMAN (510) (20) nábytek, čalouněný nábytek, dřevěný nábytek, kovový, ratanový a kempinkový, kancelářský nábytek, včetně částí těchto druhů nábytku v rámci této třídy, psací stoly, desky dřevěné a skleněné jako součást nábytku, rámy a lišty k obrazům, lamelové rošty, matrace, podhlavníky, podušky, police, polštáře, postele, stolky, noční stolky, kosmetické, květinové a servírovací stolky, taburety, zástěny, zrcadla; (24) ložní přikrývky a pokrývky, cestovní přikrývky, lůžkové přehozy, lůžkoviny, ložní prádlo, povlečení a prostěradla, ochranné potahy na nábytek, závěsy na dveře, závěsy textilní; (37) montáže nábytku a vybavení interiéru. (730) Blanář Roman Ing., Samota 617/1, Klobouky u Brna, 69172, CZ (740) Ing. Blanka Brodská, Josefy Faimonové 14, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 42 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (38) spoje (komunikace); (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (590) Barevná (730) INTERNET Pb,spol. s r.o., K Podlesí 540, Příbram, 26101, CZ (740) Ferenc a spol., advokátní kancelář, Mgr. Martin Kain, Nádražní 58/110, Praha, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) reklamní a propagační činnost, návrh a realizace reklamních spotů, poskytování reklamního prostoru, poskytování reklamního času; (41) organizování a realizování vzdělávacích nebo zábavních soutěží, výroba televizních programů, příprava, pořízení a zpracování televizních reportáží a dokumentů (reportérské služby), pořádání reality show, kulturní, zábavná a vzdělávací činnost; (42) počítačové programování, včetně programování počítačových her, zhotovování a úpravy softwarových aplikací. (590) Barevná (730) Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11001, CZ

108 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 25, 32, 33 (210) O (220) (320) (511) 35, 43, 44 (510) (25) oblečení, obuv, oděv; (32) pivo; (33) víno. (730) BEITELI, s.r.o., Tiskařská 599/12, Praha 10, 10800, CZ (740) JUDr. Pavlína Vanická, advokát, Slezská 1357/1, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 35, 41 European Award for Talented Youth PATTI (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo počítačové sítě nebo elektronické sítě nebo komunikační sítě, činnost reklamní agentury, propagace umělců; (41) udělování cen v oblasti umělecké činnosti a kulturní činnosti, jakož i v oblasti sportovní činnosti, pořádání soutěží a kuturních akcí, publikační činnost, agenturní činnosti v oblasti kultury, zprostřekování v oblasti kultury, umění, výchovy, zábavy a sportu. (730) Vašíček Petr PhDr., Palackého 739, Valašské Klobouky, 76601, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (35) maloobchodní a velkoobchodní prodej zdravotních a kosmetických výrobků, reklama, propagace, marketingové služby, marketingové studie, průzkum trhu, zprostředkování obchodu se službami níže uvedenými ve třídách 43 a 44, zprostředkování v oblasti reklamy a prodeje zdravotních a kosmetických výrobků na Internetu, předvádění zboží pro reklamní účely a podporu prodeje; (43) ubytovací služby (hotely, penzióny), dočasné ubytování, hotely, ubytovny, penzióny, prázdninové a turistické ubytování; (44) zdravotnické služby, služby zdravotnického personálu, pronájem zdravotnického zařízení, služby poskytované léčebnými klinikami, plastická chirurgie, kosmetická chirurgie, kosmetické ošetřování, kosmetické služby, poradenství v oblasti kosmetické péče, lékařské poradenství, služby v oblasti lékařské péče, lékařské lázeňské služby, lázeňské služby, lékařské služby, kliniky (lékařské), lékařské služby poskytované v domácím prostředí, lékařské služby v oblasti péče o pokožku, terapeutické služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenství, masáže, fyzioterapie, sanatoria, zotavovny. (590) Barevná (730) Beauty Pro s.r.o., Kožná 473/2, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (740) JUDr. Miroslav Svoboda, Hybernská 1009/24, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5 EXPENT (510) (5) farmaceutické přípravky působící na urogenitální systém. (730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, Koprivnica, HR (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, (510) (16) papír a lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Ticketlive PRO s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1, 11800, CZ (210) O (220) (320) (511) 5 AIRSALB (510) (5) farmaceutické přípravky pro humánní užití. (730) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5 SALBURESP (510) (5) farmaceutické přípravky pro humánní užití. (730) Novartis AG, Basel, 4002 Basel, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, patentový zástupce, Hálkova 2, Praha 2, 12000

109 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9 (510) (9) sonometry, zvukoměry, elektrodynamická zařízení na dálkové řízení signalizace, optické přístroje a nástroje, výrobky oční optiky, mikroskopy, přijímače (audio- a video-), počítačový software (nahraný), zařízení pro přenášení zvuku, speciální pouzdra na fotografické aparáty a vybavení, přesné měřicí přístroje. (730) Tianjin BeiXiNi Technology Co., Ltd., (central office), No. 18 Fuyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin City, CN (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 1, 9, 37, 40, 42 APYRO (510) (1) apretace chemické, antistatické přípravky s výjimkou přípravků pro domácnost, barvy pro průmyslové účely, bělicí přípravky pro průmyslové účely, emulgátory, chemická činidla, dehydratační prostředky pro průmyslové účely, hasicí směsi, chemikálie pro vědecké účely, impregnační chemické přípravky pro kůže a textil, indikátorový papír (chemický), lepidla pro průmyslové účely, ohnivzdorné přípravky, protipožární přípravky (nátěry) a protipožární přípravky v rámci této třídy, průmyslové chemikálie, rozpouštědla pro fermeže a laky, soli v rozsahu třídy 1, vodní sklo; (9) oděvy na ochranu proti ohni, ochranné plachty, požární detektory, hasicí přístroje, ochranné rukavice, ochranné protipožární pomůcky; (37) protipožární povrchové úpravy; (40) ohnivzdorná úprava textilií a hořlavých konstrukcí, informace o protipožární úpravě materiálů; (42) projektové studie protipožární ochrany objektů. (730) Šteinbach Milan Ing., Kaznějovská 1222/33, Plzeň 1 Bolevec, 32300, CZ (210) O (220) (320) (511) 21, 32, 33, 43 (210) O (220) (320) (511) 9 (510) (9) tablety (počítače), chytré telefony, skříňky na reproduktory, televizní přístroje, videokamery, sluchátka, dětské chůvičky, nabíječky akumulátorů, promítací přístroje, filmové kamery, zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky, závěsné šňůrky na mobilní telefony, promítačky na diapozitivy, nabíječky pro elektrické baterie, kontaktní čočky, zařízení pro zpracování dat, elektrické adaptéry. (730) Tianjin HangChuang Technology Co., Ltd., (central office), No. 18 Fuyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin City, CN (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, (510) (21) sklenice, korbele, sklo v rámci této třídy, porcelán, nádobí včetně nádobí z plastu; (32) pivo, nealkoholické pivo, radler, ovocné pivo, ochucené pivo, pivní mix, koktejly na bázi piva, nealkoholické nápoje, pivní mladinka, sladové nápoje, sladové pivo, výtažky z chmele na výrobu piva, zázvorové pivo; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (43) služby zajišťující stravování a nápoje, restaurační a hostinské služby. (730) Premier Wines & Spirits s.r.o., U silnice 949/11, Praha 6 - Ruzyně, 16100, CZ (740) Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Jan Rotta, Americká 177/35, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33 (210) O (220) (320) (511) 33, 35 Na život jako víno! (510) (33) víno; (35) reklama. (730) McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, Riegrovy sady 28, Praha 2 Vinohrady, 12000, CZ (510) (5) dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata; (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy,

110 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, led potravinářský; (31) zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena, rostliny a květiny, krmiva pro zvířata, slad; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nealkoholické nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). (730) Potravinářská komora České republiky, Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice, 10800, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 a videozáznamů propagující zejména taneční sport, pomoc při řízení podnikatelských subjektů souvisejících se sportovní a taneční činností; (41) cvičení, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizace plesů, organizování představení, organizace soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, školení, vyučování, organizování živého vystoupení, výchovná, vzdělávací, poznávací a zábavní činnost, výchova mládeže, organizace výuky tance, taneční zábavy a tanečně sportovních aktivit - soutěže, večírky, klubová činnost, taneční klub, organizace tréninku tanečního sportu, výuka a trénování tanečního sportu, vyučování v oboru umění - tanec, vytváření, organizování a pořádání národních a mezinárodních soutěží (zejména v tanci a tanečním sportu), metodické vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní odborné činnosti - tanečním sportu (tanečníci, trenéři, porotci), vzdělávání a organizace aktivu funkcionářů a organizátorů soutěží, poskytování standardních, latinsko-amerických nebo jiných tanečních ukázek, pohybová a taneční výchova, provozování tanečního studia, taneční školy, fitcentra, rehabilitačního centra - v rámci této třídy, organizace a realizace sportovně cestovních akcí, vydávání tiskových materiálů z oblasti tance a sportu, vytváření a činnost státní reprezentace v tanečním sportu, spolupráce se zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti sportu a kultury, zajišťování pořádání soutěží v tanečním sportu a jiných druzích tance, pořádání vzdělávacích akcí pro tanečníky a porotce, pomoc sdruženým kolektivům při provádění tanečního sportu. (730) Rázek Vítězslav Mgr., Plavínová 2783/20, Praha 3, 13000, CZ (510) (35) výstavy k obchodním a reklamním účelům (pořádání a organizování), inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu; (41) výstavy ke kulturním a vzdělávacím účelům (pořádání a organizování), umělecké a módní agentury (služby), organizování, pořádání a vedení módních přehlídek, plesů, představení, soutěží, koncertů, konferencí, předprodej vstupenek, služby v oblasti grafické úpravy pro jiné než pro reklamní účely, fotografování; (42) oděvní návrhářství (služby), grafický, umělecký a průmyslový design, výzdoba interiéru. (730) Stejskal Jakub, Polská 12, Praha, 12000, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 35 (210) O (220) (320) (511) 16, 25, 35, 41 (510) (18) kůže, imitace kůže, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce. (730) NellSi s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, Praha 4 - Modřany, 14300, CZ (740) Advokátní kancelář Mgr. Jitky Artico, Mgr. Jitka Artico, Bělohorská 161/186, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (16) publikace a tiskoviny zejména se sportovní a taneční tématikou, vstupenky, pozvánky a průkazy, průkazy tanečních týmů, pohlednice, tištěné programy a programové brožury, letáky, papírové vlajky, klubové vlajky papírové, razítka, pohlednice, diplomy, děkovné a pamětní listy; (25) oděvy a oděvní doplňky pánské, dámské a dětské, ošacení pro sport, ošacení pro rekreaci, ošacení pro volný čas, ošacení pro závodní i rekreační tanec, obuv pánská, dámská a dětská, obuv taneční včetně obuvi sportovní, obuv společenská; (35) reklamní a propagační činnost - propagace výuky tance, společenské výchovy a společenské zábavy, propagace národních a mezinárodních tanečních soutěží, propagace tanečního sportu (rekreačního i výkonnostního), rozesílání propagačního materiálu (letáků, prospektů, tiskovin, vzorků a letáků), rozmnožování dokladů (písemností, propagačního materiálu), reklama pomocí fotografií (510) (16) knihy, časopisy, tiskoviny a periodika, skripta, výukové materiály, manuály, případové studie; (35) propagační a reklamní činnost, obchodní činnost v oblasti služeb níže uvedených ve třídě 41, služby organizačních

111 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) a ekonomických poradců; (41) pořádání konferencí, odborných kurzů, seminářů, školení a jiných vzdělávacích akcí, zejména ke strategiím a záměrům v oblasti hospodářského a průmyslového rozvoje, životního prostředí, infrastruktury, lidských zdrojů, logistiky a dopravních systémů na území Moravskoslezského kraje. (730) Patrioti MSK, z.s., Štramberská 2871/47, Ostrava, 70300, CZ (740) HM PARTNERS s. r. o., Ing. Zdeněk Michálek, 28. října 150, Ostrava, (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 35, 41 Line Free Collection (510) (18) kožené jezdecké potřeby v rámci této třídy, sedla, postroje, biče, třmeny, třmenové řemeny, uzdy, uzdečky, stájové ohlávky, klkací řemeny, nánosníky; (25) jezdecké boty, klobouky; (35) reklama, propagace, marketing; (41) vzdělávací akce, drezura koní, výuka drezury koní, sportovní akce, organizování zábavy na společenských akcích, kulturní akce. (730) Bláha Jan, Srbice 16, Klatovy, 33901, CZ (740) AK Mgr. Františka Steidla, Mgr. František Steidl, advokát, Opletalova 5, Praha 1, 11000

112 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění ) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis, přihlášku zamítne. Zjistí-li, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu. S ohledem na tuto skutečnost, obsahuje tato kapitola údaje o rozhodnutích o zamítnutí přihlášky ochranné známky v celém nebo částečném rozsahu na základě ustanovení 26 zákona č. 441/2003 Sb. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O MOJE (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (210) O SKYSET (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 ISSN 2336-7288 Praha - 30. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 1. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 4. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 7. října 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 12 Praha - 25. března 2015

Číslo 12 Praha - 25. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 Praha - 25. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 ISSN 2336-7288 Praha - 23. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 8. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 18. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 ISSN 2336-7288 Praha - 10. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 27. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 29 Praha - 16. července 2014

Číslo 29 Praha - 16. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha - 16. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 42 Praha - 15. října 2014

Číslo 42 Praha - 15. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 15. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 15 ISSN 2336-7288 Praha - 13. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 ISSN 2336-7288 Praha - 24. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 ISSN 2336-7288 Praha - 26. srpna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 23. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 ISSN 2336-7288 Praha - 17. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 6 Praha - 11. února 2015

Číslo 6 Praha - 11. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 Praha - 11. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 ISSN 2336-7288 Praha - 30. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 ISSN 2336-7288 Praha - 20. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 26. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 ISSN 2336-7288 Praha - 25. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 ISSN 2336-7288 Praha - 9. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 3. října 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ 190 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2002 - CZ, část A ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 258574 259545 260245 261496

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 ISSN 2336-7288 Praha - 3. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 Praha - 4. září 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 21 Praha - 21. května 2014

Číslo 21 Praha - 21. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 Praha - 21. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 30. listopadu 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 41 ISSN 2336-7288 Praha - 11. října 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 2. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 ISSN 2336-7288 Praha - 11. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 ISSN 2336-7288 Praha - 13. ledna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2001 - CZ, část A 193 ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 255616 255878 257289 257291

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 ISSN 2336-7288 Praha - 2. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 ISSN 2336-7288 Praha - 22. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 4. října 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 ISSN 2336-7288 Praha - 20. července 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 15. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 15. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 Praha - 15. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 101 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 5. října 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 26 Praha - 25. června 2014

Číslo 26 Praha - 25. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 25. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 43 Praha - 22. října 2014

Číslo 43 Praha - 22. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 22. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 ISSN 2336-7288 Praha - 18. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 4 ISSN 2336-7288 Praha - 27. ledna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 4. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 4. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, kteří se podíleli na přípravě OHC Liberec 2016.

Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, kteří se podíleli na přípravě OHC Liberec 2016. Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, kteří se podíleli na přípravě OHC Liberec 2016. ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE & GYMNASTIKA LIBEREC 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40 460 07 Liberec

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Seznam veřejných výzkumných institucí v České republice,

Seznam veřejných výzkumných institucí v České republice, Seznam veřejných výzkumných institucí v České republice, kde jsou realizovány výzkumné projekty a granty 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace http://www.vyzkum.cz/fro ntclanek.aspx?idsekce=4 96 2 Rada vědeckých

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Zpráva R09. Autor: JUDr.Ing. Zdeněk Ertl. Příjemce: Česká rozvojová agentura o.p.s. Spolupříjemci: ÚSMH AV ČR, v.v.i. VÚMOP, v.v.i.

Zpráva R09. Autor: JUDr.Ing. Zdeněk Ertl. Příjemce: Česká rozvojová agentura o.p.s. Spolupříjemci: ÚSMH AV ČR, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Roční zpráva o řešení projektu v program IMPULS v roce 2009 Zpráva R09 Evidenční číslo projektu: FI-IM5/146 Název: Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů Autor: JUDr.Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 22. března 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU 165 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 18/1997 Sb.,

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 3 ISSN 2336-7288 Praha - 20. ledna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 ISSN 2336-7288 Praha - 16. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc.

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. technik 3036, 3391 Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2006 -, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 93 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 277404

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014

Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 19. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 7. června 2017 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ing. Stanislav Petrík, CSc. ředitel pro vztahy s průmyslem tam, kde se zrodil NANOSPIDER TM Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 ISSN 2336-7288 Praha - 30. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 6-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 97 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací přístroje TA-SCOPE Vyvažovací přístroje Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený

Více

11CZ17680014SP0895 4000 1 5.1.2011 Celní úřad Praha D1 CZ176800 Spojené státy americké US 8481809990 90 2.000

11CZ17680014SP0895 4000 1 5.1.2011 Celní úřad Praha D1 CZ176800 Spojené státy americké US 8481809990 90 2.000 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu KodCelnihoUtvaru ZemeUONazev ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost CelniHodnota PopisZB ROKMESIC aj pro potrubí kotle

Více

Nabídka předmětů průmyslově právní ochrany vlastněné UTB ve Zlíně Obsah

Nabídka předmětů průmyslově právní ochrany vlastněné UTB ve Zlíně Obsah Nabídka předmětů průmyslově právní ochrany vlastněné UTB ve Zlíně Obsah Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou (užitný vzor ČR-23883)...

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Čisto přihlášky: 3662-90 (22) Přihlášeno: 24. 07. 90 (40) Zveřejněno: 19. 02. 92 (47) Uděleno: 31. 12. 92 (24) Oznámeno udělení ve Věstníku:

Více

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011 PROGRAMOVÝ VÝBOR doc. Dr. Ing. Martin Kubal doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON POPÍLKOVÝ BETON Pavel Svoboda, Josef Doležal, Kamil Dvořáček, Martin Lucuk, Milan Žamberský 1, František Škvára 2 1. Úvod Na základě několikaletého výzkumu který realizovala VŠCHT katedra skla na silikátů,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více