Číslo 2 Praha ledna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015"

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) číslo patentu/zápisu/osvědčení (11) Number of the patent/registration/certification (15) datum zápisu průmyslového vzoru (15) Industrial design registration date (21) číslo přihlášky/žádosti (21).Application number (22) datum podání přihlášky/žádosti (22) Date of application filling (23) údaje o výstavní prioritě (23) Exhibition priority data (28) počet průmyslových vzorů (28) Number of industrial designs included in the application (31) číslo prioritní přihlášky (31) Number of priority application (32) datum podání prioritní přihlášky (32) Filling date of priority application (33) země priority (33) Priority country (40) datum zveřejnění přihlášky vynálezu (40) Date of publication of patent application (45) datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru (45) Publication date of the registered industrial design (47) datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (47) Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin (51) mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů (51) International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs (54) Název (54) Title (55) vyobrazení průmyslového vzoru (55) Reproduction of the industrial design (57) Anotace (57) Abstract (68) číslo základního patentu (68) Number of the basic patent (71) označení přihlašovatele/žadatele (71) Applicant (72) označení původce (72) Inventor (73 označení majitele/vlastníka (73 Owner (74) označení zástupce (74) Attorney's name and address (86) číslo mezinárodní přihlášky (86) International application number (87) číslo mezinárodního zveřejnění (87) International publication number (92) datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku (92) Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ (93) datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství (93) Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC (94) doba platnosti osvědčení (94) Term of certification validity (95) označení a typ přípravku (95) Name of the product and product type (96) datum podání a číslo evropské patentové přihlášky (96) European patent application filling date and number (97) datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (97) European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (111) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) (111) Number of registration (151) Datum zápisu ochranné známky (151) Date of the registration (210) Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) (210) Number of the application (220) Datum podání přihlášky (220) Date of filing of the application (320) Datum vzniku práva přednosti (320) Date of the first application (442) Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu (442) Date of the publication of the examined application (450) Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku (450) Date of publication of the registration (510) Seznam výrobků a služeb (510) List of goods and/or services (511) Číslo třídy výrobků a služeb (511) Number of the class of goods and/or services (526) Omezení rozsahu ochrany o prvek (526) Disclaimer Znění nebo vyobrazení ochranné známky Reproduction of the mark (551) Kolektivní ochranná známka (551) Collective mark (554) Prostorová ochranná známka (554) Three-dimensional mark (558) Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací (558) Mark consisting exclusively of one or several colours Barev (583) Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí (583) Date of the legal force of the decision/ result of the decision (591) Údaje o barevnosti ochranné známky (591) Information concerning colour (730) Přihlašovatel/vlastník ochranné známky (730) The applicant or the holder of the mark (740) Zástupce (740) Name and address of the representative (811) Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky (811) Number of the international registration (890) Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky (890) INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se MK1K MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění Opravy Změny Různé HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A HF9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HG9A HH9A HK9A oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úředních věstnících Opravy ochranných dokumentů Patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4A TA4F TA1K TA4Q jmenování vynálezce TB4A TB4F TB1K TB4Q oprava jmen TC4A TC4F TC1K TC4Q změna jmen TD4A TD4F TD1K TD4Q oprava adres TE4A TE4F TE1K TE4Q změna adres TF4A TF4F TF1K TF4Q oprava dat TG4A TG4F TG1K TG4Q oprava chyb v třídění TH4A TH4F TH1K TH4Q oprava nebo změna všeobecně TK9A TK9F TK1K TK4Q tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku AT CH CZ DE FI FR GB HR HU JP KR LI NL RU SE SK TH US Rakousko Švýcarsko Česká republika Spolková republika Německo Finsko Francie Velká Británie Chorvatsko Maďarsko Japonsko Korejská republika Lichtenštejnsko Nizozemí Ruská federace Švédsko Slovensko Thajsko Spojené státy americké Kódy pro označování států USA použité ve věstníku DE GA IN MN NJ NY OR Delaware Georgia Indiana Minnesota New Jersey New York Oregon

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha H 02 J 15/00 ( ) A 61 F 9/007 ( ) G 06 F 19/00 ( ) C 08 F 8/30 ( ) C 08 L 3/00 ( ) H 02 M 3/22 ( ) F 04 C 29/00 ( ) G 01 N 31/22 ( ) C 07 J 43/00 ( ) Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (51) A61F 9/007 ( ) (21) (71) Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ (72) Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ (54) Trepan pro transplantaci rohovky (22) (57) Trepan obsahuje chirurgický řezný nástroj (1) k vyřezání a označení membrány dárcovské tkáně (8) rohovky pro jednoznačné polohování rubu a líce při následném procesu transplantace, zejména při proces tzv. lamelární transplantace endotelu. Pracovní část tohoto řezného nástroje (1) je tvořena tubulárním tělesem (1a) s řezným okrajem (2) na konci. Tento řezný okraj (2) tubulárního tělesa (1a) řezného nástroje (1) je opatřen asymetricky tvarovanými a/nebo asymetricky uspořádanými zářezy (2a) k označení membrány dárcovské tkáně (8) pro její správné polohování při následné transplantaci, kdy je horní a spodní strana vyříznutého transplantátu jednoznačně rozlišená podle reliéfu okraje na jeho obvodu. (74) UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ing. Jan Görig, Nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, (51) C07J 43/00 ( ) (21) (71) Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ (72) Kiss Violetta, Pálfa H-7042, HU Ridvan Luděk, Praha 10, CZ Tkadlecová Marcela, Praha 6, CZ Dammer Ondřej, Hostivice, CZ Krejčík Lukáš, Praha 9 - Vinoř, CZ (54) Soli abirateronu acetátu (22) (57) Řešení se týká solí abirateronu acetátu vzorce I, v krystalické nebo amorfní formě, způsobu přípravy solí abirateronu acetátu, jejich použití pro přípravu farmaceutické kompozice, a použití těchto solí pro přípravu abirateronu acetátu ve formě volné báze nebo ve formě jakékoliv jiné farmaceutické soli abirateronu acetátu. (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (51) C08F 8/30 ( ) C08F 8/32 ( ) C08L 25/10 ( ) (21) (71) SYNPO, akciová společnost, Pardubice - Zelené Předměstí, CZ Univerzita Pardubice, Pardubice - Polabiny, CZ Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o., Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, CZ (72) Špaček Vladimír Ing., Pardubice, CZ Večeřa Miroslav Ing., Pardubice, CZ Prokůpek Luboš Ing. Dr., Spojil, CZ Nádvorníková Zuzana Ing., Hradec Králové 3, CZ Zárybnická Lucie Mgr., Třebíč, CZ Linhart Karel Ing., Pardubice, CZ (54) Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) (22) (57) Řešení se týká způsobu přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) obsahujícího butadien ve formě 1,2-butadienu, při kterém se na 1,2-butadien, který kopolymerizuje s 1,2-butadienem, a který obsahuje funkční OH a/nebo NH skupiny, načež se na tyto OH a/nebo NH funkční skupiny naváží NCO funkční skupiny diisokyanátu a na tyto NCO funkční skupiny diisokyanátu se následně svými OH a/nebo NH a/nebo NH 2funkčními skupinami naváže alespoň jeden stabilizátor. (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, (51) C08L 3/00 ( ) C08K 5/053 ( ) C08K 3/26 ( ) C08K 3/34 ( ) C08K 3/36 ( ) C08L 1/00 ( ) (21) (71) Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, CZ (72) Duchek Petr doc. Ing., Plzeň, CZ Franče Petr RNDr., Plzeň, CZ Dlouhý Jaromír Ing., Plzeň, CZ (54) Biorozložitelná a kompostovatelná kompozice s bariérovými vlastnostmi na bázi přírodních surovin (22)

5 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (57) Kompozice sestává z přírodních a/nebo chemicky modifikovaných škrobů, plastifikátoru na bázi glycerolu a z přírodního plniva v množství max. 20 % hm. Plnivo je na bázi minerálních přírodních surovin, přičemž plnivem je alespoň jeden minerál a/nebo průmyslová hornina ze skupiny: alumosilikáty, oxid křemičitý, křemelina, uhličitan vápenatý. Dále může být plnivem celulóza. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti může dále sestávat z hydrofobizačního činidla ze skupiny vysychavých přírodních olejů a/nebo fermeže. Hydrofobizační činidlo je na povrchu kompozice a/nebo je homogenně rozptýleno v celém objemu kompozice. (74) Langrova, s.r.o., Skrétova 48, Plzeň, (54) Způsob stanovení metanolu a sada pro provádění tohoto způsobu (22) (57) Předkládané řešení poskytuje způsob stanovení přítomnosti metanolu, zejména ve směsi s etanolem, při němž se v kyselém prostředí selektivně oxiduje metanol na formaldehyd a následně se detekuje přítomnost aldehydu. Takto je poskytnut rychlý, levný, efektivní a selektivní způsob stanovení metanolu, který je možno provádět i ve směsi s etanolem, tedy může posloužit k rychlému a pro uživatele snadnému a snadno detekovatelnému určení, zda např. alkoholický nápoj (lihovina) neobsahuje příměs metanolu. Řešení dále zahrnuje sadu pro provádění tohoto postupu. (74) Inventia s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) F04C 29/00 ( ) (21) (71) České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ (72) Vodička Václav Ing., Praha 5, CZ (54) Těsnící člen lamel na rotoru křídlového expandéru (22) (57) Vynález se týká těsnícího členu lamel na rotoru křídlového expandéru. Pomocí expanze pracovního média zvláště s nízkou teplotou varu v expandéru je základní možností využití zařízení konverze energie odpadních plynů a jiných nízkopotenciálních zdrojů na elektrickou energii. Těsnící člen (5) je šroubovým spojením upevněn na rotoru zařízení (1), třecí plochou se stýká se statorem (2) a obsahuje drážky (7), do kterých jsou vsazeny lamely (3). Lamely (3) vytvářejí komůrky (7) pro proudění pracovního média, přičemž těsnícím členem (5) je zajištěna ochrana před průnikem pracovního média ve směru radiálním i tangenciálním mezi sousedními komůrkami (7) a zároveň se snižuje ohybové namáhání lamel (3). (51) G06F 19/00 ( ) G06Q 50/02 ( ) G09B 29/00 ( ) (21) (71) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 - Zbraslav, CZ (72) Novotný Ivan Ing., Praha 6 - Bubeneč, CZ Podhrázská Jana Ing., Brno, CZ Papaj Vladimír Ing., Dolní Břežany, CZ (54) Způsob hodnocení účinnosti větrolamů (22) (57) Řešení se týká způsobu hodnocení účinnosti větrolamů, které v prostředí GIS komplexně zhodnotí zájmové území (3) z hlediska náchylnosti, potenciálu půdy ke vzniku větrné eroze, skutečného stavu pozemků a z hlediska ochrany proti negativním účinkům větrné eroze liniovou vegetací, přičemž jako zdroje informací jsou využity geografické informační vrstvy: bonitovaných půdně ekologických jednotek BPE (1), půdních bloků/dílu půdních bloků LPIS (2) a liniové vegetace (4). (74) PATENTOVÁ KANCELÁŘ, Mgr. Hana Jirkalová, Michelská 18/12a, Praha 4, (51) H02J 15/00 ( ) (21) (71) Kulhánek Jan Ing., Praha 10, CZ (72) Kulhánek Jan Ing., Praha 10, CZ (54) Bleskumulátor (22) (57) Bleskumulátor je zařízení, jehož cílem je uskladnit energii blesku pro další potřebu v průmyslu apod. a zabránit zneutralizování náboje blesku s nábojem opačné polarity v zemi. Celé zařízení bleskumulátoru je složeno z jednotlivých deskových kondenzátorů sériově seřazených. Principem bleskumulátoru je pak v uložení energie blesku v jednotlivých kondenzátorech. (51) G01N 31/22 ( ) G01N 33/14 ( ) (21) (71) Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň, CZ (72) Babuška Václav Ing., Řenče, CZ

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) výkonového spínače je připojen k druhému konci zdroje napájení, sekundární vinutí transformátoru je připojeno k zátěži (Z1) přes usměrňovač (D3), který při sepnutém výkonovém spínači blokuje napětí sekundáru, s omezovačem skládajícím se ze sériového spojení kondenzátoru (C1) a spínače omezovače (S2), jeden konec omezovače je připojen ke spojnici primáru transformáru a výkonového spínače, druhý konec omezovače je připojen k vývodu zdroje nebo k bodu s potenciálem silně vázaným vůči vývodu zdroje, např. dalším zdrojem napětí nebo dalším kondenzátorem, výstup řídícího obvodu omezovače je veden na řídící vstup spínače omezovače a kde řídící obvod omezovače ovládající spínač omezovače se řídí na základě napětí na kondenzátoru omezovače, resp. napětí na spojnici primáru a výkonového spínače vůči jinému bodu zapojení, kdy na vstup řídícího obvodu omezovače je přivedena hodnota odvozená z tohoto napětí. (51) H02M 3/22 ( ) H02M 3/02 ( ) H02M 3/00 ( ) H02M 7/02 ( ) (21) (71) Procházka Zdeněk Ing., Brno, CZ (72) Procházka Zdeněk Ing., Brno, CZ (54) Zapojení nerezonančního spínajícího měniče napětí s transformátorem (22) (57) Zapojení nerezonančního spínajícího měniče napětí s transformátorem (Tr), jehož primární vinutí je jedním koncem připojeno ke zdroji napájení (U1) a druhým koncem k výkonovému spínači (S1), druhý konec Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků C 08 F 8/32 ( ) C 08 K 3/26 ( ) C 08 K 3/34 ( ) C 08 K 3/36 ( ) C 08 K 5/053 ( ) C 08 L 1/00 ( ) C 08 L 25/10 ( ) G 01 N 33/14 ( ) G 06 Q 50/02 ( ) G 09 B 29/00 ( ) H 02 M 3/00 ( ) H 02 M 3/02 ( ) H 02 M 7/02 ( ) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) (21) (51) České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ SYNPO, akciová společnost, Pardubice - Zelené Předměstí, CZ Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň, CZ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 - Zbraslav, CZ F 04 C 29/00 ( ) C 08 F 8/30 ( ) G 01 N 31/22 ( ) G 06 F 19/00 ( ) (71) (21) (51) Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, CZ Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Kulhánek Jan Ing., Praha 10, CZ Procházka Zdeněk Ing., Brno, CZ Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ C 08 L 3/00 ( ) C 07 J 43/00 ( ) H 02 J 15/00 ( ) H 02 M 3/22 ( ) A 61 F 9/007 ( )

7 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty B 24 B 5/42 ( ) C 10 L 5/44 ( ) C 23 C 14/35 ( ) G 01 N 21/17 ( ) C 05 F 17/02 ( ) A 61 F 9/007 ( ) C 08 F 8/30 ( ) B 42 D 15/00 ( ) FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (51) A61F 9/007 ( ) (11) (40) (21) (73) Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ (72) Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ (54) Trepan pro transplantaci rohovky (22) (74) UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ing. Jan Görig, Nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, (51) B24B 5/42 ( ) B24B 41/06 ( ) (11) (40) (21) (73) BSH Holice a. s., Holice v Čechách, CZ (72) Junker Erwin, Bühl/Baden, 77815, DE (54) Způsob a zařízení k broušení centrických ložiskových čepů klikových hřídelů (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2002/ (87) WO 2003/ (22) (74) Čermák Hořejš Myslil a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, (51) B42D 15/00 ( ) B42D 15/10 ( ) B44F 1/12 ( ) G02B 5/18 ( ) G03G 21/04 ( ) G03H 1/18 ( ) G03H 1/26 ( ) (11) (40) (21) (73) OVD KINEGRAM AG, Zug 6301, CH (72) Schilling Andreas, Hagendorn 6332, CH Tompkin Wayne Robert, Baden 5400, CH Staub René, Hagendorn 6332, CH (54) Opticky proměnný plošný vzor (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2002/ (87) WO 2003/ (22) (74) JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, (51) C05F 17/02 ( ) (11) (40) (21) (73) Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ (72) Mimra Miroslav Ing., Kostelecké Horky, CZ Altmann Vlastimil doc. Ing., Horoměřice, CZ (54) Zateplený otočný samopřekopávací kompostér pro celoroční využití (22) (74) INVENTIA s. r. o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) C08F 8/30 ( ) C08F 8/32 ( ) C08L 25/10 ( ) (11) (40) (21) (73) SYNPO, akciová společnost, Pardubice - Zelené Předměstí, CZ Univerzita Pardubice, Pardubice - Polabiny, CZ Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o., Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, CZ (72) Špaček Vladimír Ing., Pardubice, CZ Večeřa Miroslav Ing., Pardubice, CZ Prokůpek Luboš Ing. Dr., Spojil, CZ Nádvorníková Zuzana Ing., Hradec Králové 3, CZ Zárybnická Lucie Mgr., Třebíč, CZ Linhart Karel Ing., Pardubice, CZ (54) Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) (22) (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, (51) C10L 5/44 ( ) (11) (40) (21) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ (72) Hutla Petr Ing., Praha 10, CZ Mazancová Jana Ing., Praha 9, CZ Havrland Bohumil prof. Ing. CSc., Statenice, CZ Muzikant Martin Mgr., Praha 4, CZ (54) Palivo na bázi réví (22) (74) Ing. Jiří Walter, Počernická 54, Praha 10, (51) C23C 14/35 ( ) C23C 14/22 ( ) (11) (40) (21) (73) SHM, s.r.o., Šumperk, CZ (72) Veprek Stan prof. Dr. Dr. h. c., Eching/Dietersheim, DE Jílek Mojmír, Šumperk, CZ Zindulka Ondřej Ing., Rapotín, CZ (54) Způsob vytváření PVD vrstev s pomocí rotační cylindrické katody a zařízení k provádění tohoto způsobu (22) (74) Ing. Jiří Walter, Počernická 54, Praha 10, (51) G01N 21/17 ( ) G01N 21/21 ( ) G01B 11/24 ( )

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) (11) (40) (21) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Ficker Tomáš prof. RNDr., Brno, CZ (54) Způsob topografického zjišťování pevnosti v tlaku cementového kamene v betonových konstrukcích (22) Seznam majitelů udělených patentů (73) (11) (51) BSH Holice a. s., Holice v Čechách, CZ Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o., Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, CZ OVD KINEGRAM AG, Zug 6301, CH B 24 B 5/42 ( ) C 10 L 5/44 ( ) C 05 F 17/02 ( ) C 08 F 8/30 ( ) B 42 D 15/00 ( ) SHM, s.r.o., Šumperk, CZ C 23 C 14/35 ( ) (73) (11) (51) SYNPO, akciová společnost, Pardubice - Zelené Předměstí, CZ Univerzita Pardubice, Pardubice - Polabiny, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Stodůlka Pavel MUDr., Zlín, CZ C 08 F 8/30 ( ) C 08 F 8/30 ( ) G 01 N 21/17 ( ) C 10 L 5/44 ( ) A 61 F 9/007 ( )

9 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

11 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

13 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

15 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (97) EP (47) (97) (51) B21H 1/00 ( ) B21H 1/18 ( ) B21B 37/58 ( ) (96) (96) (73) LANGENSTEIN & SCHEMANN GMBH, D Coburg, DE (72) Hofmann, Günther, Coburg, DE Katsibardis, Stelios, Coburg, DE Hausdörfer, Siegfried, Mitwitz, DE Zwilling, Henry, Sonneberg, DE Vogler, Günther, Rödental, DE Rüger, Herbert, Schneckenlohe, DE (54) Způsob k tváření obrobku (32) , (31) , (33) DE, DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 36/03 ( ) A61K 36/185 ( ) A61K 36/28 ( ) A61K 36/31 ( ) A23L 1/36 ( ) A23L 1/30 ( ) (96) (96) (73) Hudson, Susan P., Toronto, Ontario M4V 1A4, CA Hudson, Craig J., Toronto, Ontario M4V 1A4, CA (72) Hudson, Susan P., Toronto, Ontario M4V 1A4, CA Hudson, Craig J., Toronto, Ontario M4V 1A4, CA (54) Zvýšení sexuální touhy a výkonu pomocí moučky z rostlin, které obsahují tryptofan navázaný na protein (32) (31) (33) CA (86) PCT/CA2003/ (87) WO 2004/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07K 14/00 ( ) C07K 16/00 ( ) A61K 38/16 ( ) A61K 39/395 ( ) (96) (96)

17 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) AMGEN INC., Thousand Oaks, CA , US Amgen Fremont Inc., Thousand Oaks, CA , US (72) BURGESS, Teresa L., Ventura, CA 93003, US COXON, Angela, Moorpark, CA 93021, US GREEN, Larry L., San Francisco, CA 94114, US ZHANG, Ke, Bethesda, MD 20817, US (54) Specifické vazebné látky pro hepatocytový růstový faktor (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2004/ (87) WO 2005/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B23C 5/06 ( ) B23C 5/22 ( ) (96) (96) (73) Ingersoll Cutting Tool Company, Rockford, IL , US (72) JOHNSON, William, Bennett, Machesney Park, Illinois 61115, US VOGELER, Neil, A., Rockford, Illinois 61108, US (54) Tangenciální řezná vložka a fréza (32) (31) (33) US (86) PCT/US2005/ (87) WO 2006/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61P 25/00 ( ) (96) (96) (73) INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, Chutung, Hsinchu, TW (72) Wang, Ae-June, Hsinchu City 300, Taiwan, CN Jian, Chi-Heng, Jiaosi Township, Yilan County 262, Taiwan, CN Li, Shyh-Dar, Miaoli County 351, Taiwan, CN Lin, Yi-Fong, Taipei County 235, Taiwan, CN Liu, Shih-Jr, Hsinchu City 300,l Taiwan, CN (54) Systém doručování na bázi glutathionu (32) (31) (33) US (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H05H 1/34 ( ) (96) (96) (73) Thermal Dynamics Corporation, West Lebanon, NH 03745, US (72) Hussary, Nakhleh A., NH Lebanon, US Conway, Christopher J., NH Wilmot, US Renault, Thierry R., Enfield, NH 03748, US MacKenzie, Darrin H., VT Windsor, US (54) Profilovaný krytý otvor pro plazmový obloukový hořák (32) (31) (33) US (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H04L 12/801 ( ) H04L 29/06 ( ) H04L 12/743 ( ) H04L 12/851 ( ) H04L 12/853 ( ) (96) (96) (73) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München, DE (72) FOAG, Jürgen, München, DE (54) Komunikační síť, uzlové zařízení sítě a způsob přenosu zakódované informace v lokálním režimu, relevantní pro kvalitu služeb (32) , (31) , (33) DE, DE (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2007/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07D 215/56 ( ) (96) (96) (73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Petach Tikva, IL (72) FRENKEL, Anton, Netanya, IL GUREVICH, Eduard, Petach-tikva, IL LAXER, Avital, Tel-aviv, IL (54) Krystaly sodné soli lachinimodu a způsob jejich výroby (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2006/ (87) WO 2007/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07K 16/18 ( ) A61K 38/00 ( ) C07K 14/47 ( ) (96) (96) (73) AbbVie Inc., North Chicago, IL 60064, US AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, Wiesbaden, DE (72) BARGHORN, Stefan, Mannheim, DE EBERT, Ulrich, Mannheim, DE HILLEN, Heinz, Hassloch, DE KELLER, Patrick, Darmstadt, DE STRIEBINGER, Andreas, Speyer, DE LABKOVSKY, Boris, Wales, MA 01801, US (54) Anti-A glubulomer protilátky, jejich části vázající antigen, odpovídající hybridomy, nukleové kyseliny, vektory, hostitelské buňky, způsoby produkce uvedených protilátek, kompozice obsahující uvedené protilátky, použití uvedených protilátek a způsoby použití uvedených protilátek (32) P, P, P, P (31) , , , (33) US, US, US, US (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2007/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) G01K 1/08 ( ) G01K 7/18 ( ) (96) (96) (73) EPHY-MESS Gesellschaft für elektro-physikalische Messgeräte mbh, Wiesbaden-Delkenheim, DE (72) SCHARFENBERG, Volker, Wiesbaden, DE

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) HERDT, Gerhard, Butzbach, DE BECKER, Andreas, Wiesbaden, DE (54) Odporový teploměr (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2007/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61K 45/06 ( ) A61K 31/137 ( ) A61K 45/00 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 43/00 ( ) (96) (96) (73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo , JP (72) KOJIMA, Ryotaro, Fujimino-shi, Saitama , JP NAKAMARU, Koichi, Fujimino-shi, Saitama , JP YASUE, Tokutarou, Tochigi , JP (54) Terapeutické činidlo pro zánětlivé onemocnění střev zahrnující derivát 2-amino-1,3-propandiolu jako aktivní složku a způsob léčení zánětlivého onemocnění střev (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2007/ (87) WO 2007/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C09K 5/04 ( ) (96) (96) (73) RPL HOLDINGS LIMITED, Hale Altrincham Cheshire CW6 9NW, GB (72) POOLE, John, Edward, Cheshire CW6 9NW, GB POWELL, Richard, Cheshire CW6 9NW, GB (54) Chladicí prostředek (32) , (31) , (33) GB, GB (86) PCT/GB2007/ (87) WO 2007/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) C04B 38/02 ( ) C04B 28/06 ( ) C04B 28/14 ( ) C04B 111/28 ( ) C04B 111/52 ( ) (96) (96) (73) Promat GmbH, 4021 Linz, AT (72) Blum, Karin, 4643 Pettenbach, AT Lüdecke, Bernhard, 4060 Leonding, AT (54) Anorganické pěny na bázi rychle tuhnoucího cementu jako protipožární hmota pro výplň dutin (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/34 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 17/16 ( ) A61K 8/11 ( ) (96) (96) (73) Clinuvel Pharmaceuticals Limited, Melbourne, VIC 3000, AU (72) WOLGEN, Philippe, Melbourne, Victoria 3000, AU (54) Alfa-MSH deriváty pro léčbu fotodermatóz (32) P, P (31) , (33) AU, AU (86) PCT/AU2007/ (87) WO 2008/ (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C11D 3/20 ( ) B03B 9/02 ( ) C10G 1/04 ( ) (96) (96) (73) Vary Petrochem, LLC, Cleveland OH 44144, US (72) YEGGY, Robert C., Bay Village, Ohio 44140, US ALTAVILLA, Vito J., Cincinnati, OH 45208, US (54) Separační kompozice a způsoby jejich využití (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2007/ (87) WO 2008/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C08G 63/90 ( ) C08J 7/02 ( ) C08J 11/08 ( ) C08L 67/04 ( ) (96) (96) (73) Tolmar Therapeutics, Inc., Fort Collins, CO 80525, US (72) MOORE, Lester, Fort Collins, CO 80528, US NORTON, Richard L., Ft. Collins, CO 80524, US (54) Příprava biodegradovatelných polymerů s nízkým burts efektem pomocí extrakce superkritickou kapalinou (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2007/ (87) WO 2008/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B32B 37/00 ( ) B32B 37/20 ( ) B32B 37/12 ( ) B32B 37/02 ( ) (96) (96) (73) NORDMECCANICA S.p.A., Piacenza (PC), IT (72) Cerciello, Antonio, Piacenza, IT (54) Stroj ke spojování filmů vyrobených z různých materiálů a odpovídající způsob (32) PC , (31) , (33) IT, EP

19 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A01N 43/56 ( ) A01P 3/00 ( ) (96) (96) (73) Syngenta Limited, Guildford Surrey GU2 7YH, GB Syngenta Participations AG, 4058 Basel, CH (72) BONNETT, Paul, Edward, Greensboro, NC 27409, US GEORGE, Neil, Bracknell, Berkshire, RG42 6EY, GB JONES, Ian, Kevin, Bracknell, Berkshire, RG42 6EY, GB SHAH, Shailesh, 8057 Zürich, CH (54) Nové pevné formy mikrobiocidu (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2008/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 47/48 ( ) (96) (96) (73) AllAccem, Inc., San Carlos, CA 94070, US (72) WHITEFORD, Jeffery A., San Carlos, California 94070, US (54) Kompozice pro inhibici a zmírnění onemocnění založené na můstkové polycyklické sloučenině (32) P, P, P, (31) , , , (33) US, US, US, US (86) PCT/US2008/ (87) WO 2008/ (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Ivan Lukšíček, Lidická 51, Brno, (97) EP (47) (97) (51) B05B 1/08 ( ) (96) (96) (73) A. RAYMOND ET CIE, Grenoble, FR (72) UTZ, Daniel, Bad Bellingen, DE (54) Vkládací těleso pro uspořádání rozstřikovací trysky a uspořádání rozstřikovací trysky (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2008/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C12N 7/00 ( ) C12N 7/02 ( ) (96) (96) (73) Baxter International Inc., Deerfield, IL 60015, US Baxter Healthcare S.A., 8152 Glattpark (Opfikon), CH (72) REITER, Manfred, A-1150 Vienna, AT GRILLBERGER, Leopold, A-1010 Vienna, AT MUNDT, Wolfgang, A-1080 Vienna, AT (54) Dvoustupňový teplotní průběh při pomnožování virů (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2008/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F04B 39/12 ( ) F02F 7/00 ( ) (96) (96) (73) GEA Refrigeration Netherlands N.V., 5223 AL 's-hertogenbosch, NL (72) VAN DEN OETELAAR, Joseph Johannes Adrianus Maria, NL-5275 AB Den Dungen, NL BON, George Jan, NL-5246 PM Rosmalen, NL VAN HOUTEN, Jacobus Petrus Maria, NL-5482 HD Schijndel, NL (54) Způsob výroby klikové skříně pístového kompresoru, kliková skříň získaná způsobem a pístový kompresor opatřený takovou klikovou skříní (32) (31) (33) NL (86) PCT/NL2008/ (87) WO 2009/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) F01N 3/20 ( ) F01N 11/00 ( ) (96) (96) (73) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE (72) Lolas, Georgios, Stuttgart, DE Klenk, Wolfgang, Loechgau, DE Wagner, Andreas, Stuttgart, DE (54) Způsob provozu katalyzátoru SCR (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07D 451/10 ( ) (96) (96) (73) Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1AG, GB (72) GAITONDE, Abhay, Maharashtra , IN MANOJKUMAR, Bindu, Maharashtra , IN SHINDE, Dattatraya, Maharashtra , IN TANK, Sinderpal, Maharashtra , IN (54) Nový způsob přípravy esterů skopinu (32) KO (31) (33) IN (86) PCT/GB2009/ (87) WO 2009/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B22F 9/20 ( ) B22F 1/00 ( ) C22B 5/04 ( ) C22B 34/10 ( ) C22B 34/12 ( ) C22B 34/14 ( ) (96) (96)

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (73) Tradium GmbH, Frankfurt am Main, DE (72) BAUDIS, Ulrich Gerhard, Alzenau, DE (54) Způsob výroby flegmatizovaného kovového prášku slitiny o střední velikosti zm pod 10 µm (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) H04W 60/00 ( ) H04W 48/04 ( ) (96) (96) (73) NTT DOCOMO, INC., Tokyo , JP (72) MASUDA, Masafumi, Chiyoda-ku, Tokyo , JP AOYAGI, Kenichiro, Chiyoda-ku, Tokyo , JP SATO, Takaaki, Chiyoda-ku, Tokyo , JP YAMAMOTO, Ryoji, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (54) Způsob mobilní komunikace, systém mobilní komunikace, program, ústředna (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2009/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B60S 1/04 ( ) B60S 1/34 ( ) (96) (96) (73) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE (72) SURKAMP, Gundolf, E Vilafranca Del Penedes (Barcel), ES RITT, Jean-Marc, F Strasbourg, FR (54) Deska s tvarovou trubkou pro vedení a uložení hnacího hřídele (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H02G 3/12 ( ) (96) (96) (73) ABB AG, Mannheim, DE (72) Schulte-Lippern, Günter, Dipl.-Ing., Lüdenscheid, DE Ewers, Manfred, Dipl.-Ing., Schwerte, DE Lerke, Richard, Dipl.-Ing., Hagen, DE (54) Instalační spínač pod omítkou s nosným prstencem (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) E04F 15/02 ( ) (96) (96) (73) Akzenta Paneele + Profile GmbH, Kaisersesch, DE (72) HANNIG, Hans-Jürgen, Bergisch Gladbach, DE (54) Podlažní panel z plastu s mechanickými uzamykacími hranami (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B01J 20/24 ( ) C01G 49/02 ( ) B01J 20/06 ( ) B01J 20/28 ( ) B01J 20/02 ( ) B01D 15/00 ( ) A61K 33/26 ( ) C07F 15/02 ( ) C01G 49/00 ( ) (96) (96) (73) Novartis AG, 4056 Basel, CH (72) Ambühl, Michael, 4310, Rheinfelden, CH Gessier-Vial, Corine, 68130, Altkirch, FR Hartmann, Christa, 4056, Basel, CH Kaufmann, Daniel, 4112, Bättwil, CH Küsters, Ernst, 79247, Eschbach, DE Meier, Ulrich, 4125, Riehen, CH Meyer, Andreas, 79395, Neuenburg, DE Sekkat, Nabila, 1163, Etoy, CH (54) Absorbent fosfátů na bázi železitého sacharidu (32) , (31) , (33) EP, EP (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B30B 1/26 ( ) F16H 3/66 ( ) (96) (96) (73) Andritz Technology and Asset Management GmbH, 8045 Graz, AT (72) Brösamle, Rudi, Pforzheim, DE Goutier, Ingo, Bretten, DE Groß, Steffen, Bretten, DE (54) Zdvihací lis nebo zdvihací razidlo s řaditelným planetovým převodem (32) (31) (33) AT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C10M 169/04 ( ) B05D 1/04 ( ) C10M 101/02 ( ) C10M 101/04 ( ) C10M 107/50 ( ) C10M 125/10 ( ) C10M 125/14 ( ) C10M 125/30 ( ) C10M 129/76 ( ) C10M 135/10 ( ) C10N 30/00 ( ) C10N 40/36 ( ) (96) (96) (73) Aoki Science Institute Co., Ltd., Minato-ku Tokyo , JP

21 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, , JP Aisin Seiki Kabushiki Kaisha, Kariya-shi Aichi-ken, , JP (72) KOMATSUBARA, Hiroaki, Kodama-gun Saitama , JP KOBAYASHI, Masanao, Kodama-gun Saitama , JP SHIMIZU, Toshiaki, Kodama-gun Saitama , JP SERINO, Daisuke, Aichi-ken, , JP SUGISAWA, Munenori, Aichi-ken, , JP MURAYAMA, Tomiyuki, Toyota Aichi , JP OSAWA, Noriaki, Toyota Aichi , JP YAMAGUCHI, Tomohiro, Toyota Aichi , JP AOKI, Ryujiro, Aichi , JP HATTORI, Tatsuya, Aichi , JP (54) Olejový lubrikant obsahující prášek aplikovaný do forem, způsob elektrostatického nanášení s použitím olejového lubrikantu obsahujícího prášek (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2009/ (87) WO 2010/ (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B22D 1/00 ( ) B22D 41/02 ( ) B22D 41/08 ( ) C21C 5/48 ( ) C21C 7/072 ( ) C22B 9/05 ( ) (96) (96) (73) Stopinc Aktiengesellschaft, 6331 Hünenberg, CH (72) KLIKOVICH, Michael, A-2371 Hinterbrühl, AT KNEIS, Leopold, A-2840 Grimmenstein, AT (54) Způsob vyměnitelného upevnění žárovzdorné dmyšné tvárnice nebo pouzdra, jakož i nádrž na kovovou taveninu (32) (31) (33) CH (86) PCT/EP2009/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B60R 25/00 ( ) (96) (96) (73) Automotive Insulations Limited, Warwickshire CV22 7DH, GB (72) GRIFFIN, James, Anthony, Warwickshire CV22 7DH, GB (54) Zvuková izolace (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2009/ (87) WO 2010/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 403/14 ( ) C07D 403/12 ( ) C07D 417/14 ( ) C07K 5/06 ( ) A61K 38/05 ( ) A61P 31/12 ( ) (96) (96) (73) Achillion Pharmaceuticals, Inc., New Haven, CT 06511, US (72) PHADKE, Avinash, Branford Connecticut 06405, US CHEN, Dawei, Middletown Connecticut 06457, US GADHACHANDA, Venkat, Hamden Connecticut 06518, US HASHIMOTO, Akihiro, Branford Connecticut 06405, US PAIS, Godwin, Hamden Connecticut 06514, US WANG, Xiangzhu, Branford Connecticut 06405, US AGARWAL, Atul, Hamden Connecticut 06518, US KIM, Ha Young, Cheshire Connecticut 06410, US LI, Shouming, Cheshire Connecticut 06410, US LIU, Cuixian, Madison Connecticut 06441, US ZHANG, Suoming, Palo Alto California 94306, US DESHPANDE, Milind, Madison Connecticut 06443, US (54) Nové 4-amino-4-oxobutanoyl-peptidy jako inhibitory virové replikace (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E05B 9/08 ( ) E05B 83/30 ( ) E05B 15/02 ( ) (96) (96) (73) KAMEI automotive GmbH, Wolfsburg, DE (72) Schulze, Dirk, Wittingen, DE (54) Uzavírací systém (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C08F 212/04 ( ) C08F 8/32 ( ) C08F 222/04 ( ) C08F 222/40 ( ) C08L 25/12 ( ) C08L 35/06 ( ) C08L 51/04 ( ) C08L 55/02 ( ) (96) (96) (73) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo , JP (72) NOGUCHI Tetsuo, Ichihara-shi Chiba , JP OZAWA Koichi, Ichihara-shi Chiba , JP (54) Maleinimidový kopolymer, způsob jeho výroby a kompozice pryskyřic odolných vůči teplu, které jej obsahují (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2010/ (87) WO 2010/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Václav Krmenčík, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F16L 41/14 ( ) (96) (96) (73) Rehau AG & Co, Rehau, DE (72) LEIHBECHER, Heiko, Wendelstein, DE HENDEL, Roland, Aurachtal, DE SIEBER, Jürgen, Herzogenaurach, DE (54) Připojovací systém k připojení trubky na hlavní potrubí (32)

22 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) E01B 26/00 ( ) (96) (96) (73) Roof Safety Systems B.V., 5913 RT Venlo, NL (72) BIESBROUCK, Gerardus, Majella, NL-2082 HG Santpoort-Zuid, NL BAKKER, Johannes, Antonius, NL-5913 RT Venlo, NL (54) Bezpečnostní konstrukce pro železniční trať (32) (31) (33) NL (86) PCT/NL2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B32B 7/06 ( ) B32B 7/12 ( ) B32B 27/36 ( ) B32B 33/00 ( ) G02F 1/133 ( ) B32B 37/12 ( ) (96) (96) (73) NITTO DENKO CORPORATION, Ibaraki-shi, Osaka , JP (72) Umemoto, Seiji, Ibaraki-shi Osaka , JP Hirata, Satoshi, Ibaraki-shi Osaka , JP Nakazono, Takuya, Ibaraki-shi Osaka , JP (54) Způsob výroby optického zobrazovacího zařízení (32) (31) (33) JP (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) G01D 5/04 ( ) (96) (96) (73) Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid, DE (72) RÜBENHAGEN, Arnd, Dinslaken, DE MOLDENHAUER, Knut, Hagen, DE PÜTTER, Thomas, Balve, DE TRINN, Alexander, Lüdenscheid, DE (54) Úhlový senzor (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B29C 39/14 ( ) (96) (96) (73) Aspen Aerogels Inc., Northborough, MA 01532, US (72) Lee, Kang P., Sudbury, MA 01776, US Gould, George L., Mendon, MA 01756, US Gronemeyer, William, Wilmington, MA 01887, US Stepanian, Christopher John, Somerville, MA 02144, US (54) Způsob pro výrobu gelových listů (32) P (31) (33) US (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07K 14/35 ( ) A61K 39/04 ( ) (96) (96) (73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart, BE (72) Marchand, Martine, B-1330 Rixensart, BE (54) Způsob prevence nebo léčení infekce M tuberculosis (32) P, P (31) , (33) US, US (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) E06B 5/16 ( ) (96) (96) (73) PROMAT GmbH, Ratingen, DE (72) WIEDEMANN, Günter, Düsseldorf, DE (54) Plošný žáruvzdorný uzávěr (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B65D 6/18 ( ) B65D 81/18 ( ) B65D 85/34 ( ) (96) (96) (73) IFCO Systems GmbH, Pullach, DE (72) Orgeldinger, Wolfgang, 82049, Pullach, DE (54) Bedna (74) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61F 2/16 ( ) (96) (96) (73) Rayner Intraocular Lenses Limited, Hove, Sussex BN3 7AN, GB (72) DAVIES, Nathaniel, Sussex BN3 7AN, GB VECCHI, Dario, Sussex BN3 7AN, GB (54) Kazeta pro nitrooční čočku (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47)

23 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) (51) C07D 471/10 ( ) A61K 31/438 ( ) A61K 31/444 ( ) A61K 31/496 ( ) A61K 31/5355 ( ) A61P 5/20 ( ) A61P 7/08 ( ) A61P 19/02 ( ) A61P 19/08 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 487/10 ( ) (96) (96) (73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Kita-ku Tokyo , JP (72) ESAKI, Toru, Gotenba-shi Shizuoka , JP NISHIMURA, Yoshikazu, Gotenba-shi Shizuoka , JP ISSHIKI, Yoshiaki, Gotenba-shi Shizuoka , JP OKAMOTO, Naoki, Gotenba-shi Shizuoka , JP FURUTA, Yoshiyuki, Gotenba-shi Shizuoka , JP MIZUTANI, Akemi, Gotenba-shi Shizuoka , JP OHTA, Masateru, Gotenba-shi Shizuoka , JP LAI, Wayne Wen, Wuxi City Jiangsu Province , CN KOTAKE, Tomoya, Gotenba-shi Shizuoka , JP (54) Derivát spiroimidazolonu (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01M 2/20 ( ) H01M 2/22 ( ) H01M 2/32 ( ) H01R 11/28 ( ) H01R 13/03 ( ) H01M 10/052 ( ) (96) (96) (73) Auto-Kabel Management GmbH, Hausen i.w., DE (72) LIETZ, Franz-Josef, Oberhausen, DE GROßE, Jürgen, Mönchengladbach, DE KLINKNER, Adelheid, Neuss, DE (54) Spojovací článek akumulátorů (32) , U, (31) , , (33) DE, DE, DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07D 209/08 ( ) C07D 209/12 ( ) C07D 209/18 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 471/04 ( ) A61K 31/404 ( ) A61K 31/437 ( ) A61P 29/00 ( ) (96) (96) (73) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma, IT (72) Alisi, Maria Alessandra, ROMA, IT Furlotti, Guido, ROMA, IT Cazzolla, Nicola, ALBANO LAZIALE (Roma), IT Maugeri, Caterina, ROMA, IT Dragone, Patrizia, ROMA, IT Garofalo, Barbara, ROMA, IT Coletta, Isabella, ROMA, IT Mangano, Giorgina, ROMA, IT Garrone, Beatrice, ROMA, IT (54) Deriváty (aza)indolu substituované v poloze 5 jako meziprodukty (32) (31) (33) EP (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F16T 1/20 ( ) H01M 8/04 ( ) F16T 1/22 ( ) (96) (96) (73) Vaillant GmbH, Remscheid, DE (72) Badenhop, Thomas, Wipperfürth, DE Müller, Kai, Remscheid, DE (54) Odlučovač kondenzátu pro systém s palivovými články při provozu pod tlakem (32) (31) (33) AT (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07K 14/35 ( ) A61K 39/04 ( ) (96) (96) (73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart, BE INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI), Seattle, Washington 98104, US (72) Coler, Rhea, Seattle, WA 98104, US Lobet, Yves, 1330 Rixensart, BE Reed, Steven, Seattle, WA 98104, US (54) Nový způsob prevence nebo léčení infekce M. tuberculosis (32) P, P (31) , (33) US, US (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) C07D 213/73 ( ) C07D 471/04 ( ) A61K 31/437 ( ) (96) (96) (73) F.Hoffmann-La Roche AG, 4070 Basel, CH (72) HILDBRAND, Stefan, CH-4460 Gelterkinden, CH MAIR, Hans-Juergen, Loerrach, DE RADINOV, Roumen Nikolaev, West Caldwell New Jersey 07006, US REN, Yi, Shanghai China , CN WRIGHT, James Anderson, Cedar Grove New Jersey 07009, US (54) Způsob výroby farmaceuticky účinných sloučenin (32) , (31) , (33) EP, EP (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47)

24 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) (51) C07K 14/47 ( ) A61K 39/00 ( ) A61P 35/00 ( ) C07K 14/745 ( ) C12N 5/10 ( ) G01N 33/15 ( ) G01N 33/50 ( ) (96) (96) (73) Oncotherapy Science, Inc., Kawasaki-shi Kanagawa , JP (72) Tsunoda, Takuya, Kawasaki-shi, Kanagawa , JP Ohsawa, Ryuji, Kawasaki-shi, Kanagawa , JP (54) Peptidové vakcíny derivované z EphA4 (32) P (31) (33) US (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B30B 11/00 ( ) A61F 13/20 ( ) (96) (96) (73) Ruggli Projects AG, 6332 Hagendorn, CH (72) GRABER, Heinz, CH-8962 Bergdietikon, CH (54) Lis na výrobu tamponu (32) (31) (33) AT (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01R 4/18 ( ) H01R 12/58 ( ) (96) (96) (73) Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG, Niedernhall, DE (72) KALLEE, Werner, Bad Friedrichshall, DE (54) Vícevidlicový stiskací kolík (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Ing. Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61L 2/06 ( ) A61L 2/24 ( ) B65B 55/06 ( ) (96) (96) (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE (72) HUEFNER, Gerhard, Frankfurt am Main, DE HENRICH, Matthias, Frankfurt am Main, DE WILLEMS, Michael, Frankfurt am Main, DE (54) Sterilizační zařízení a způsob řízení sterilizačního zařízení (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61L 27/38 ( ) C12N 5/078 ( ) C12N 7/00 ( ) A61L 27/24 ( ) A61F 2/00 ( ) A61L 27/36 ( ) (96) (96) (73) Sewon Cellontech Co., Ltd, Seoul, KR (72) PARK, Hyun-Shin, Seoul , KR YU, Ji-Chul, Seoul , KR PARK, Ju-Hee, Seoul , KR KIM, Jang-Hoon, Seoul , KR KIM, Hun, Seoul , KR LEE, Sae-Bom, Seoul , KR JANG, Jae-Deog, Seoul , KR JANG, Cheong-Ho, Seoul, KR (54) Přípravek pro indukci regenerace tkáně aktivací plazmy bohaté na krevní destičky (PRP) a způsob jeho výroby (32) (31) (33) KR (86) PCT/KR2009/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B42D 3/02 ( ) B42F 13/00 ( ) (96) (96) (73) OPUS Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Gliwice, PL (72) Macha, Aleksander, Gliwice, PL Nawrat, Krystian, Gliwice, PL Shier, Michael, Yerwood, Dorset, GB (54) Metoda výroby krycích desek (32) (31) (33) PL (74) PATENTSERVIS Praha a.s, Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B60R 9/045 ( ) (96) (96) (73) JAC Products Europe GmbH, Wuppertal, DE (72) Hauschulz, Heinrich, Dortmund, DE Felchner, Michael, Wuppertal, DE (54) Střešní nosič pro vozidlovou střechu (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A47J 36/02 ( ) A47J 27/00 ( ) (96) (96) (73) Iittala Group OY AB, Helsinki, FI

25 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (72) PIMIÄ, Juha, FI Varkaus, FI (54) Varná nádoba použitelná pro indukční ohřev a způsob její výroby (32) (31) (33) FI (86) PCT/FI2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) D03C 9/02 ( ) B21F 45/08 ( ) (96) (96) (73) Groz-Beckert KG, Albstadt, DE (72) Gerth, Christian, Dr., Albstadt, DE Großmann, Rainer, Schwenningen, DE Gusenko, Mario, Albstadt, DE Münster, Bernhard, Meßstetten, DE Fäller, Armin, Albstadt, DE (54) Nitěnka z umělé hmoty, jakož i způsob k její výrobě z pásu fólie (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B41N 7/00 ( ) B41N 7/04 ( ) B41N 7/06 ( ) (96) (96) (73) Felix Böttcher GmbH & Co. KG, Köln, DE (72) BARTSCHER, Gerhard, Köln, DE ZETTL, Uwe, Frechen, DE ANSORGE, Hendrik, Köln, DE GROßE, Silke, Dormagen, DE FRINGS, Birgit, Dormagen, DE (54) Kyvné přenášecí válce (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/4412 ( ) A61K 31/4418 ( ) A61K 31/4427 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/506 ( ) C07D 213/64 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 401/08 ( ) C07D 401/10 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 407/04 ( ) C07D 407/10 ( ) C07D 409/04 ( ) C07D 413/10 ( ) C07D 413/12 ( ) (96) (96) (73) Pfizer Inc., New York, NY 10017, US (72) BROWN, Matthew Frank, Groton, Connecticut 06340, US CHE, Ye, Groton, Connecticut 06340, US MARFAT, Anthony, Mystic CT 06355, US MELNICK, Michael Joseph, Portage MI 49024, US MONTGOMERY, Justin Ian, Groton, Connecticut 06340, US REILLY, Usa, Groton, Connecticut 06340, US (54) N-připojené deriváty kyseliny hydroxamové použitelné jako antibakteriální činidla (32) P (31) (33) US (86) PCT/IB2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B62D 53/08 ( ) B62D 63/06 ( ) B62D 53/04 ( ) (96) (96) (73) HMT Technische Vertriebsgesellschaft mbh, Wiesbaden, DE Kammel, Wilfried, Fröttstädt, DE (72) KAMMEL, Wilfried, Fröttstädt, DE (54) Transportní vozidlo (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2011/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) H04L 29/06 ( ) H04L 12/46 ( ) (96) (96) (73) Siemens Aktiengesellschaft, München, DE (72) BALINT, Thomas, Billigheim, DE BAUER, Jörg, Uttenreuth, DE KISSLING, Jan, Graben-Neudorf, DE (54) Systém pro provádění dálkového poskytování služeb pro technické zařízení (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A42B 3/14 ( ) (96) (96) (73) Artisent, LLC, Simpson, PA 18407, US (72) ROGERS, David, Charles, Boston MA 02110, US NOORDZIJ, Duco, W., Roxbury MA 02119, US STOKES, Peter, L., Cambridge MA 02139, US KOENIG, Leonard, Manfred, Boston MA 02127, US (54) Nastavení šnekového převodu pro upevnění pokrývky hlavy (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2011/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H02B 1/16 ( )

26 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) H02B 11/12 ( ) H01H 1/40 ( ) H02B 11/28 ( ) H01H 1/36 ( ) H01H 33/66 ( ) (96) (96) (73) Eaton Industries (Netherlands) B.V., 7559 SC Hengelo, NL (72) LAMMERS, Arend, NL-7558 TV Hengelo, NL BINNENDIJK, Marten, NL-7559 HH Hengelo, NL (54) Spínací uspořádání pro elektrický rozvaděč (32) , , (31) , , (33) EP, EP, EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C21D 6/00 ( ) C21D 9/46 ( ) C22C 38/04 ( ) C22C 38/06 ( ) C22C 38/12 ( ) (96) (96) (73) ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, DE (72) GERBER, Thomas, Dortmund, DE HECKELMANN, Ilse, Kempen, DE HELLER, Thomas, Duisburg, DE MURA, Julia, Aachen, DE NORDEN, Martin, Essen, DE VIVES DIAZ, Nicolas, Duisburg, DE (54) Ocel, produkt z ploché oceli, ocelový konstrukční díl a způsob výroby ocelového konstrukčního dílu (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H04L 29/06 ( ) H04L 29/12 ( ) (96) (96) (73) Liberty Global Europe Holding B.V., 1119 PE Schiphol-Rijk, NL (72) Zwart, Cornelis Remment, 2352 XE Leiderdorp, NL (54) Způsob a systém pro směrování datového provozu (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F01P 7/16 ( ) F02N 19/10 ( ) (96) (96) (73) Siemens Aktiengesellschaft, München, DE (72) HINTERMEIR, Stefan, Aschau I. Ch, DE MÜHL, Franz, Freising, DE (54) Předehřívací zařízení pro předehřívání velkých dieselových motorů (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B60R 21/34 ( ) F15B 15/19 ( ) (96) (96) (73) HERAKLES, Le Haillan, FR (72) MARLIN, Frédéric, Saint Medard en Jalles, FR NADEAU, Jean-Paul, Saint Medard en Jalles, FR (54) Zdvihový válec se spouštěným zdvihem, opatřený zařízením pro odvádění plynů (32) , (31) , (33) FR, FR (86) PCT/FR2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B24B 55/02 ( ) (96) (96) (73) SAINT-GOBAIN Diamantswerkzeuge GmbH & Co. KG, Norderstedt, DE (72) MUCHOW, Dieter, Henstedt Ulzburg, DE FOETHKE, Alexander, Henstedt Ulzburg, DE KRITZKY, Marc, Hamburg, DE PÄHLER, Dietmar, Norderstedt, DE (54) Tryska pro řeznou kapalinu (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B64C 23/06 ( ) (96) (96) (73) Airbus Operations Limited, Bristol, Bristol BS99 7AR, GB Airbus Operations GmbH, Hamburg, DE (72) WRIGHT, Christopher, Bristol BS99 7AR, GB CHU, James, K., Bristol BS99 7AR, GB HIMISCH, Jan, Hamburg 21129, DE (54) Zařízení na konci křídla a způsoby (32) (31) (33) GB (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F22B 21/34 ( ) F22B 29/06 ( ) F22B 37/10 ( ) F22B 37/14 ( ) (96) (96) (73) Doosan Babcock Limited, Crawley, Sussex RH10 9AD, GB

27 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (72) CHEN, Chao Hui, Crawley, Sussex RH10 1UX, GB (54) Uspořádání potrubí pece pro parní generátor (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2011/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E03D 11/08 ( ) E03D 11/13 ( ) (96) (96) (73) Sanitec Corporation, Helsinki, FI (72) Schroka, Dennis, Wesel, DE (54) Toaletní mísa (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B66F 9/075 ( ) B66F 9/08 ( ) (96) (96) (73) SAE schaarschmidt analytic engineering GmbH, Weng, DE (72) SCHAARSCHMIDT, Erich, Mengkofen, DE (54) Pozemní dopravní vozidlo (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) UNIPATENT, Ing. Jiří Chlustina, Sázavská 16, Praha 2- Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) G09F 1/06 ( ) (96) (96) (73) Drukarnia "ELLERT" Sp. z o.o., Wiazowna, PL (72) Radzki, Wojciech, Wiazowna, PL (54) Skládací reklamní sloupek (74) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B41J 2/175 ( ) (96) (96) (73) Seiko Epson Corporation, Shinjuku-ku Tokyo , JP (72) NOZAWA, Izumi, Nagano , JP KODAMA, Hidetoshi, Nagano , JP MIZUTANI, Tadahiro, Nagano , JP MATSUZAKI, Kazutoshi, Nagano , JP HARADA, Kazumasa, Nagano , JP NAKATA, Satoshi, Nagano , JP KAWATA, Hidetaka, Nagano , JP (54) Zásobník a zásobovací systém tiskového materiálu (32) , , , (31) , , , (33) JP, JP, JP, JP (86) PCT/JP2012/ (87) WO 2013/ (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A24D 3/02 ( ) (96) (96) (73) Montrade S.r.l., Bologna, IT (72) Giannini, Antonella, Bologna, IT Monzoni, Alberto, Bologna, IT (54) Způsob a stroj k výrobě bezpapírových filtračních tyčinek pro kuřácké výrobky (32) BO (31) (33) IT (74) PATENTSERVIS Praha a.s, Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F41H 5/08 ( ) B60N 2/24 ( ) B60N 2/60 ( ) B60N 2/70 ( ) (96) (96) (73) Piekenbrink Composite GmbH, Laupheim, DE (72) PIEKENBRINK, Björn, Laupheim, DE PIEKENBRINK, Olaf, Laupheim, DE ÜBERLE, Stefan, Steinhausen, DE (54) Ochranné skořepinové zařízení (32) U, PCT/DE2010/ (31) , (33) DE, DE (86) PCT/DE2011/ (87) WO 2012/ (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H01M 2/30 ( ) (96) (96) (73) Water Gremlin Aquila Company SpA, Cellatica (BS), IT (72) FERRARI, Barbara, CELLATICA (BS), IT (54) Zařízení pro vkládání předmětů do kovacích lisů (32) BS (31) (33) IT (86) PCT/IB2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B62B 1/18 ( ) B62D 53/00 ( ) B62B 5/00 ( ) B62B 1/00 ( ) B62B 1/20 ( ) (96) (96) (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v., München, DE (72) SCHÖNEWOLF, Werner, Falkensee, DE BRÜNING, Matthias, Berlin, DE UHLMANN, Eckart, Kiebitzreihe, DE (54) Dopravní systém s více pojízdnými dopravními jednotkami (32) (31) (33) DE

28 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F16K 3/18 ( ) F16K 3/14 ( ) (96) (96) (73) VAG-Armaturen GmbH, Mannheim, DE (72) Falesnik, Miroslav, Hroznova Lhota, CZ (54) Šoupátková armatura (32) (31) (33) DE (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H02G 3/08 ( ) H02G 3/14 ( ) (96) (96) (73) Mkem, Spol s.r.o., Stara Lubovna, SK (72) Krajger, Frantisek, Hniezdne, SK Wystron, Alexander, 6003 Luzern, CH (54) Těleso pro uložení modulu přívěsu (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B65G 65/48 ( ) B65G 65/46 ( ) (96) (96) (73) Hargassner Ges mbh, 4952 Weng/Innkreis, AT (72) Hargassner, Anton, 4952 Weng, AT (54) Zařízení k vynášení sypkého materiálu ze skladovacího prostoru (32) (31) (33) AT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A47J 27/14 ( ) F24C 14/00 ( ) B08B 9/093 ( ) (96) (96) (73) MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG, Wolfenbüttel, DE (72) HELM, Peter, Wolfenbüttel, DE (54) Způsob čištění kotlíku a varný přístroje s kotlíkem a čistícím zařízením (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37/938, Praha 2, Zveřejněné překlady pozměněného, nebo omezeného znění evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen opravený překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35d odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Datem zveřejnění opraveného překladu evropského patentového spisu je datum publikace tohoto Věstníku. (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP Evropské patenty zachované v pozměněném nebo omezeném znění V této části jsou uvedeny evropské patenty s účinky pro Českou republiku, které byly Evropským úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů zachovány v omezeném znění podle čl. 105a - 105c EPC 2000, nebo v pozměněném znění ( 35f zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) Datum oznámení o zachování patentu EP (97) Datum oznámení o zachování patentu EP Evropské patenty zrušené Evropským patentovým úřadem Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku byly zrušeny Evropským patentovým úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů ( 35f odst 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP

29 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) MM4A Zánik evropských patentů nezaplacením poplatků za udržování platnosti patentu Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku zanikly pro nezaplacení poplatkù za udržování platnosti patentu ( 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů evropských patentů (97) EP (73) P & M Services, Inc., Tullahoma, 37388, TN, US (97) EP (73) ACC Silicones Limited, Somerset TA6 6AJ, GB (97) EP (73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokio, , JP (97) EP (73) Symed Labs Limited, Hyderabad, Telangana , IN (97) EP (73) Lenovo Group Limited, Hong Kong, HK (97) EP (73) DPx Holdings B.V., 1017BT Amsterdam, NL (97) EP (73) DPx Holdings B.V., 1017BT Amsterdam, NL (97) EP (73) JLL/Delta Dutch Newco B.V., Amsterdam, NL (97) EP (73) Urban Mining Corp B.V., 3011 TA Rotterdam, NL (97) EP (73) DPx Holdings B.V., 1017BT Amsterdam, NL (97) EP (73) JLL/Delta Dutch Newco B.V., Amsterdam, NL (97) EP (73) Engineered MD-Invested I UG (haftungsbeschränkt), D Olpe, DE (97) EP (73) JLL/Delta Dutch Newco B.V., Amsterdam, NL

30 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto průmyslové vzory: ,

31 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) FG4Q (51) (11) (21) (22) (15) (54) Křeslo (28) 1 (73) Caban Miroslav Ing., Hustopeče, CZ (72) Caban Miroslav Ing., Hustopeče, CZ Zapsané průmyslové vzory - přehled podle tříd (51) (11) (21) (22) (15) (54) Průtokoměr (28) 1 (73) LIMESA meters s.r.o., Lomnice nad Popelkou, CZ (72) Slavík Lubomír Ing., Liberec 14, CZ Šolc Libor Ing., Lomnice nad Popelkou, CZ (74) Ing. Vladimír Janko, Pivovarská 2734/53, Jablonec nad Nisou, (51) (11) (21) (22) (15) (54) Dekorace - kraslice (28) 1 (73) Vyoralová Hana, Praha 6, CZ (72) Vyoralová Hana, Praha 6, CZ

32 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (54) Záznamová jednotka časově proměnných veličin (28) 1 (73) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9 Prosek, CZ ARTech, Praha 4, CZ (72) Urushadze Shota Ing., Radonice, Praha - východ, CZ Pospíšil Stanislav Doc. Ing., Praha 9, CZ Guštar Milan Ing., Praha 4, CZ (51) (11) (21) (22) (15) (54) Stojan (28) 1 (73) Černý Kamil, Třebíč, CZ (72) Černý Kamil, Třebíč, CZ

33 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) (51) 20-02, (11) (21) (22) (15) (54) Výčepní stojan (28) 1 (73) THERMOTECHNIKA BOHEMIA, spol. s r.o., Újezd u Brna, CZ (72) Imre Dezider JUDr., Újezd u Brna, CZ (74) Ing. Jiří Dohnal, Nedbalova 29, Brno, (51) (11) (21) (22) (15) (54) Svítidlo (28) 1 (73) Tůma Jiří, Kamenický Šenov, CZ (72) Tůma Jiří, Kamenický Šenov, CZ (51) (11) (21) (22) (15) (54) Resuscitační set (28) 1 (73) ANKABA, společnost s ručením omezeným, Kladno II, CZ (72) Urminský Eduard RNDr., Kladno II, CZ (74) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín,

34 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané průmyslové vzory) Seznam vlastníků zapsaných průmyslových vzorů (73) (11) (51) ANKABA, společnost s ručením omezeným, Kladno II, CZ ARTech, Praha 4, CZ Caban Miroslav Ing., Hustopeče, CZ Černý Kamil, Třebíč, CZ LIMESA meters s.r.o., Lomnice nad Popelkou, CZ Vyoralová Hana, Praha 6, CZ (73) (11) (51) THERMOTECHNIKA BOHEMIA, spol. s r.o., Újezd u Brna, CZ Tůma Jiří, Kamenický Šenov, CZ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9 Prosek, CZ

35 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti (11) (21) Int.Cl/(51) /F41H 9/ /A62D 3/00 (11) (21) Int.Cl/(51) /B23K 20/12 MM4A, MM4F Zániky patentů a autorských osvědčení pro nezaplacení udržovacích poplatků (11) (21) Int.Cl/(51) /B65G 67/ /C12N 1/ /E01B 29/ /C03C 3/ /A61K 31/ /A61M 1/ /B21D 51/ /A61M 1/ /H01J 61/ /B23Q 1/ /A61K 31/41 (11) (21) Int.Cl/(51) /H01H 39/ /B07B 1/ /A23K 1/ /C07C 311/ /A61K 33/ /A61K 33/ /B01D 11/ /E21B 17/ /C07J 3/ /B62D 53/00 MK1K Zániky užitných vzorů uplynutím doby platnosti (11) (21) (51) B62K 11/00 ( ) (11) (21) (51) C09H 1/02 ( ) MK4Q Zániky práva ze zapsaných průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany (11) (21) Int.Cl/(51) / / / / / / /25-01 (11) (21) Int.Cl/(51) / / / / / /19-01 Zápisy licenčních smluv do patentového rejstříku pro nabyvatele (11) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Nabyvatel: STS Olbramovice, spol. s r.o., Veselka 16, Olbramovice, 25901, CZ Druh licence: výlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: (11) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Nabyvatel: Lnářský svaz ČR, zájmové společenstvo lnářů, Zemědělská 2520/16, Šumperk, 78701, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: (11) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Nabyvatel: STS Olbramovice, spol. s r.o., Veselka 16, Olbramovice, 25901, CZ Druh licence: výlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: (11) (73) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ Nabyvatel: STS Olbramovice, spol. s r.o., Veselka 16, Olbramovice, 25901, CZ Druh licence: výlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy:

36 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) ND1K První prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) A23L 1/305 ( ) (11) (21) (22) (73) Jakubková Dita Ing., Říčany, CZ (54) Potravinový doplněk (51) E05B 83/24 ( ) E05B 77/00 ( ) E05B 57/00 ( ) B60J 5/02 ( ) B60J 5/10 ( ) (11) (21) (22) (73) BRANO a. s., Hradec nad Moravicí, CZ (54) Zámkové ústrojí přední kapoty automobilu (51) A61G 15/14 ( ) A61G 13/00 ( ) (11) (21) (22) (73) MZ Liberec, Liberec, CZ (54) Prostorově přestavitelné rameno (51) F16L 55/07 ( ) (11) (21) (22) (73) VUJE, a. s., Trnava, SK (54) Zařízení na sušení teplosměnných trubek parogenerátorů (51) B60B 19/06 ( ) B60B 19/12 ( ) (11) (21) (22) (73) SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, CZ Haladová Petra Ing., Horní Bludovice, CZ Jakubský Radek, Náchod, CZ (54) Všesměrové kolo se zvýšenou nosností (51) B60B 7/20 ( ) F16S 5/00 ( ) F16S 3/04 ( ) (11) (21) (22) (73) SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, CZ Haladová Petra Ing., Horní Bludovice, CZ Jakubský Radek, Náchod, CZ (54) Váleček všesměrového kola se zvýšenou nosností v prachotěsném provedení (51) C04B 28/04 ( ) C04B 16/08 ( ) (11) (21) (22) (73) Výrobní družstvo "Slezská Hořina", Brumovice, CZ (54) Suchá směs pro stavební hmoty určené zejména k plošné aplikaci (51) E06B 9/17 ( ) E06B 9/42 ( ) (11) (21) (22) (73) Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice, CZ (54) Stavební systém, zejména pro zabudování stínicí techniky (51) C04B 18/12 ( ) C04B 18/02 ( ) (11) (21) (22) (73) SVOBODA A SYN, s. r. o., Brno, CZ (54) Surovinová vsázka (51) A47C 3/20 ( ) (11) (21) (22) (73) Cichý Dalibor Ing.Bc. MBA, Svatobořice-Mistřín, CZ (54) Židle, zejména kancelářská, ortopedická ND1K Druhé prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) E04D 13/10 ( ) E04D 13/12 ( ) E04D 13/00 ( ) F24J 2/40 ( ) (11) (21) (22) (73) SOLARTEC HOLDING a.s., Rožnov pod Radhoštěm, CZ (54) Víceúčelová sestava, zejména pro střechy budov (51) F27B 15/08 ( ) B09B 3/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Štěpánek Robert Ing., Brno, CZ Čáslava František Ing., Brno, CZ (54) Zařízení pro spékání surovinové vsázky

37 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) ND4Q První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Dekorativní předmět - sob PD4A (11) (21) (73) Hánová Alžběta Mgr., Praha 10, Vršovice, CZ Převod práv a ostatní změny majitelů patentů (11) (21) (73) DPx Holdings B.V., 1017BT Amsterdam, NL (11) (21) (73) JLL/Delta Dutch Newco B.V., Amsterdam, NL PD1K Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů (11) (21) (73) Backer ELTOP s.r.o., Miřetice, CZ (11) (21) (73) Cernin s.r.o., Budišov nad Budišovkou, CZ (11) (21) (73) Motyka Eugeniusz, Heidelberg, DE (11) (21) (73) Křesina Zbyněk, Olomouc, CZ (11) (21) (73) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ AGRO CS a.s., Říkov, CZ

38 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním Kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o přihláškách ochranných známek, u kterých byly na základě provedeného věcného průzkumu shledány Úřadem důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. Na základě toho Úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle ustanovení 22 zákona č.441/2003 Sb., a to pro celý seznam výrobků a služeb nebo pro jeho část. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O Investiční asistent (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O MARIENBAD (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (210) O PIVOVAR ALBRECHT (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O MORE THAN RELIGION (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O CreditPortal (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Univerzitní informační systém (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O DUO OKNO (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

39 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku ( 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

40 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Zveřejněné přihlášky ochranných známek (210) O (220) (320) (511) 1, 17, 19 (210) O (220) (320) (511) 1, 17, 19 (510) (1) cementová lepidla, lepidla a pojiva k průmyslovým účelům, lepidla a pojiva pro obkládačky, chemické látky k provzdušnění betonu, konzervační přípravky a výrobky pro konzervování betonu s výjimkou barev a olejů, pojiva do betonu; (17) materiály těsnicí, ucpávací; (19) bitumen, asfalt, živice, břidlice, stavební malta, nekovové přenosné konstrukce, smola, nekovový stavební materiál, suché stavební směsi pro výrobu nebo přípravu omítek, lepidel, stěrek nebo podlahových vrstev a potěrů, cement, suchá stavební lepidla na bázi cementu, zdicí malta, omítky pro stavebnictví, dekorativní omítky, stavební malta, potěry s výjimkou kovových, beton, štěrk, vápno, vápenný hydrát, písek patřící do této třídy. (730) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, Sokolovce, SK (740) APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, Poděbradská 470/62, Praha 9 - Hloubětín, (510) (1) cementová lepidla, lepidla a pojiva k průmyslovým účelům, lepidla a pojiva pro obkládačky, chemické látky k provzdušnění betonu, konzervační přípravky a výrobky pro konzervování betonu s výjimkou barev a olejů, pojiva do betonu; (17) materiály těsnicí, ucpávací; (19) bitumen, asfalt, živice, břidlice, stavební malta, nekovové přenosné konstrukce, smola, nekovový stavební materiál, suché stavební směsi pro výrobu nebo přípravu omítek, lepidel, stěrek nebo podlahových vrstev a potěrů, cement, suchá stavební lepidla na bázi cementu, zdicí malta, omítky pro stavebnictví, dekorativní omítky, stavební malta, potěry s výjimkou kovových, beton, štěrk, vápno, vápenný hydrát, písek patřící do této třídy. (730) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, Sokolovce, SK (740) APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, Poděbradská 470/62, Praha 9 - Hloubětín, (210) O (220) (320) (511) 1, 17, 19 (210) O (220) (320) (511) 1, 17, 19 (510) (1) cementová lepidla, lepidla a pojiva k průmyslovým účelům, lepidla a pojiva pro obkládačky, chemické látky k provzdušnění betonu, konzervační přípravky a výrobky pro konzervování betonu s výjimkou barev a olejů, pojiva do betonu; (17) materiály těsnicí, ucpávací; (19) bitumen, asfalt, živice, břidlice, stavební malta, nekovové přenosné konstrukce, smola, nekovový stavební materiál, suché stavební směsi pro výrobu nebo přípravu omítek, lepidel, stěrek nebo podlahových vrstev a potěrů, cement, suchá stavební lepidla na bázi cementu, zdicí malta, omítky pro stavebnictví, dekorativní omítky, stavební malta, potěry s výjimkou kovových, beton, štěrk, vápno, vápenný hydrát, písek patřící do této třídy. (730) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, Sokolovce, SK (740) APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, Poděbradská 470/62, Praha 9 - Hloubětín, (510) (1) cementová lepidla, lepidla a pojiva k průmyslovým účelům, lepidla a pojiva pro obkládačky, chemické látky k provzdušnění betonu, konzervační přípravky a výrobky pro konzervování betonu s výjimkou barev a olejů, pojiva do betonu; (17) materiály těsnicí, ucpávací; (19) bitumen, asfalt, živice, břidlice, stavební malta, nekovové přenosné konstrukce, smola, nekovový stavební materiál, suché stavební směsi pro výrobu nebo přípravu omítek, lepidel, stěrek nebo podlahových vrstev a potěrů, cement, suchá stavební lepidla na bázi cementu, zdicí malta, omítky pro stavebnictví, dekorativní omítky, stavební malta, potěry s výjimkou kovových, beton, štěrk, vápno, vápenný hydrát, písek patřící do této třídy. (730) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, Sokolovce, SK (740) APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, Poděbradská 470/62, Praha 9 - Hloubětín, 19800

41 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 43 (510) (43) hotelové služby, restaurace, penzióny. (730) REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., Morávka 232, Morávka, 73904, CZ (740) Mgr. Jana Glogarová, advokátka, Masná 1324/1, Ostrava, Moravská Ostrava, (210) O (220) (320) (511) 10 Protector ECO (510) (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské. (730) Král Aleš Ing., Liptál 515, Liptál, 75631, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 35, 37, 39, 41, 43, 44 Léčivá voda IDA (510) (3) kosmetika, toaletní vody, přípravky pro péči o tělo a pleť, přípravky pro péči o krásu a vlasy, pleťové krémy, tělové krémy, krémy hydratační, make-up, oční linky a stíny, odličovací prostředky, sypké a kompaktní pudry, laky na nehty, rtěnky, kosmetické výrobky zajišťující hydrataci a zvlhčení těla a pleti, pleťové vody a tonika, sprchové gely, šampóny, tělová kosmetika, koupelová kosmetika, pleťová kosmetika, šampóny na vlasy, krémy, kosmetické papírové kapesníčky, parfémované i neparfémované; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost, vydávání reklamních a propagačních materiálů, pořádání komerčních výstav a jiných přehlídek zboží a služeb komerčního charakteru, šíření informačních a reklamních materiálů, pronájem obchodních a reklamních ploch, správa hotelů, lázeňských a léčebných zařízení z hlediska obchodního managementu a ekonomiky těchto provozů, pronajímání reklamních ploch a jiných ploch pro komerční využití, zprostředkování obchodních záležitostí, sekretářské a asistentské služby, šíření informačních a reklamních materiálů, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve tř. 3; (37) těžba přírodních léčivých minerálních vod v důlních dílech; (39) jímání přírodních léčivých minerálních vod; (41) pořádání kulturních programů, výstav a kongresů, průvodcovská činnost, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici, pořádání kursů pro rehabilitační pracovníky a maséry, provozování fitness centra, tělocvičny, bazénů, areálu miniatur golfu, tenisových kurtů a jiných sportovišť, půjčování sportovního nářadí a sportovních potřeb, provozování kinosálů a společenských sálů, pronájem dekorací, půjčování a pronájem přístrojů televizních, rozhlasových a jiných pro přenos a reprodukci zvuku a obrazu, půjčování nosičů zvuku a obrazu, pořádání výstav uměleckého a jiného nekomerčního charakteru, vydávání informačních materiálu, vydavatelská činnost, půjčování knih a časopisů, služby tlumočnické a překladatelské; (43) ubytovací služby, hostinská činnost, restaurace, služby cestovní kanceláře týkající se ubytování a stravování; (44) provozování zdravotnického zařízení, péče poradenská v oblasti zdravotnictví, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, lázeňská a léčebná, zprostředkování lázeňských služeb, poradenství v oboru lázeňských služeb, provozování sauny, provozování thermária, provozování solária, služby lázeňské, léčebné a rehabilitační, rovněž s využitím přírodních léčivých zdrojů minerálních vod, kysličníků, solí a výrobků z nich, koupele vřídelní, perličkové, jodové, uhličité, včetně koupelí horních a dolních končetin, skotské střiky, vodoléčba, klasické, reflexní a podvodní masáže, pneuakupunktura, elektroakupunktura, akupresura, irigace dásní, parafango, laserotherapie, oxygenotherapie, magnetotherapie, lymfodrenáž přístrojová, inhalace, jiná elektroléčba, skupinové léčebné cvičení v bazénu, léčebný tělocvik a plavání, zajišťování léčebných pobytů, odborné služby - manikúra a pedikúra, masáže, poradenství ve věci provozu léčebných a rekondičních zařízení, správa a využití přírodních léčivých zdrojů, poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační), koupele a léčba minerální vodou, poskytování odborných zdravotnických služeb, masérské služby. (730) Ing. Marian Khalifa, PhD., Pomezní 1365, Praha 8, 18200, CZ (740) Mgr. Klára Studená, advokátka, patentová zástupkyně, Na Poříčí 12, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 3, 35, 37, 39, 41, 43, 44 Minerální voda IDA (510) (3) kosmetika, toaletní vody, přípravky pro péči o tělo a pleť, přípravky pro péči o krásu a vlasy, pleťové krémy, tělové krémy, krémy hydratační, make-up, oční linky a stíny, odličovací prostředky, sypké a kompaktní pudry, laky na nehty, rtěnky, kosmetické výrobky zajišťující hydrataci a zvlhčení těla a pleti, pleťové vody a tonika, sprchové gely, šampóny, tělová kosmetika, koupelová kosmetika, pleťová kosmetika, šampóny na vlasy, krémy, kosmetické papírové kapesníčky, parfémované i neparfémované; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost, vydávání reklamních a propagačních materiálů, pořádání komerčních výstav a jiných přehlídek zboží a služeb komerčního charakteru, šíření informačních a reklamních materiálů, pronájem obchodních a reklamních ploch, správa hotelů, lázeňských a léčebných zařízení z hlediska obchodního managementu a ekonomiky těchto provozů, pronajímání reklamních ploch a jiných ploch pro komerční využití, zprostředkování obchodních záležitostí, sekretářské a asistentské služby, šíření informačních a reklamních materiálů, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve tř. 3; (37) těžba přírodních léčivých minerálních vod v důlních dílech; (39) jímání přírodních léčivých minerálních vod; (41) pořádání kulturních programů, výstav a kongresů, průvodcovská činnost, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici, pořádání kursů pro rehabilitační pracovníky a maséry, provozování fitness centra, tělocvičny, bazénů, areálu miniatur golfu, tenisových kurtů a jiných sportovišť, půjčování sportovního nářadí a sportovních potřeb, provozování kinosálů a společenských sálů, pronájem dekorací, půjčování a pronájem přístrojů televizních, rozhlasových a jiných pro přenos a reprodukci zvuku a obrazu, půjčování nosičů zvuku a obrazu, pořádání výstav uměleckého a jiného nekomerčního charakteru, vydávání informačních materiálu, vydavatelská činnost, půjčování knih a časopisů, služby tlumočnické a překladatelské; (43) ubytovací služby, hostinská činnost, restaurace, služby cestovní kanceláře týkající se ubytování a stravování; (44) provozování zdravotnického zařízení, péče poradenská v oblasti zdravotnictví, péče ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, lázeňská a léčebná, zprostředkování lázeňských služeb, poradenství v oboru lázeňských služeb, provozování sauny, provozování thermária, provozování solária, služby lázeňské, léčebné a rehabilitační, rovněž s využitím přírodních léčivých zdrojů minerálních vod, kysličníků, solí a výrobků z nich, koupele vřídelní, perličkové, jodové, uhličité, včetně koupelí horních a dolních končetin, skotské střiky, vodoléčba, klasické, reflexní a podvodní masáže, pneuakupunktura, elektroakupunktura, akupresura, irigace dásní, parafango, laserotherapie, oxygenotherapie, magnetotherapie, lymfodrenáž přístrojová, inhalace, jiná elektroléčba, skupinové léčebné cvičení v bazénu, léčebný tělocvik a plavání, zajišťování léčebných pobytů, odborné služby - manikúra a pedikúra, masáže, poradenství ve věci provozu léčebných a rekondičních zařízení, správa a využití přírodních léčivých zdrojů, poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační), koupele a léčba minerální vodou, poskytování odborných zdravotnických služeb, masérské služby. (730) Ing. Marian Khalifa, PhD., Pomezní 1365/2, Praha 8, 18200, CZ (740) Mgr. Klára Studená, advokátka, patentová zástupkyně, Na Poříčí 12, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 35

42 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510) (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, papírenské zboží, samolepicí papírové fólie, lepidla pro papírenství a pro domácnost, učební a školní potřeby a pomůcky, pásky lepicí; (35) agentury umělecké (obchodní vedení), maloobchod a velkoobchod zejména s reklamními předměty a potravinami, poradenství v obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní účely. (730) Keltská noc o.s., Dr. Horáka 2, Prostějov, 79601, CZ (740) Halaxová & Halaxová Tetrapat, Mgr. Eva Halaxová, patentový zástupce, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 16, 21, 25, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43 (510) (16) papír a papírenské zboží, lepenka, tiskárenské výrobky, výrobky z papíru, kartónu a lepenky, které nejsou zařazeny do jiných tříd, reklamní, propagační a informační materiály z papíru a plastických hmot, zejména neperiodické a periodické tiskoviny na papírových nosičích, jídelní lístky, papírové ubrousky, stojánky reserve papírové, katalogy, prospekty, plakáty, letáky, prezentační a firemní tiskoviny, ceníky a jiné reklamní, propagační a informační materiály na papírových nosičích, papírové soubory dat, papírové a lepenkové poutače, papírové a lepenkové reklamní tabule a vývěsky, pohlednice, fotografie a jiná grafická díla, kartografická díla, etikety na lahve, obtisky, nálepky, papírové a plastové obálky, sáčky, tašky a pytle (z papíru nebo z umělých hmot, vše v rámci této třídy), krabice a krabičky lepenkové nebo papírové, papírové visačky, papírové a plastové obaly a krabice na lahve, balicí papír a plastové fólie na balení, papírové podložky na stolování, papírové a plastové podložky pod sklenice, lepicí pásky papírové, lepicí pásky plastové pro kancelářské a balicí účely, papírové utěrky, papírové ubrousky a ubrusy, banketní sukně papírové, kalendáře, diáře, dekorativní, propagační a upomínkové předměty z papíru, papírové hmoty a plasty zahrnuté ve třídě 16, papírový odpad, billboardy - v rámci této třídy; (21) výrobky ze skla, keramiky a porcelánu spadající do třídy 21, jídelní a nápojové soupravy, sklenice a skleničky, džbány a džbánky, půllitry, poháry, pohárky a číše, korbele, lahve, nápojové sklo, skleněné a keramické nádoby a nádobí, desky na jídelní a nápojové lístky, stolní chladicí nádoby náležející do třídy 21, stolní nádoby na led, ohříváky na pivo neelektrické, otvíráky na pivo, otvíráky na jiné nápoje, vázy, nádobí a náčiní pro domácnost nebo kuchyně (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), vše v rámci této třídy, koše na odpadky, smetníky, pohárky z papíru a z umělých hmot, utěrky na čistění, distributory toaletního papíru, kelímky papírové, papírové a plastové tácky a plastové podložky na stolování; (25) oblečení, obuv, opasky, pokrývky hlavy, šály, trička, košile, svetry, bundy sportovní, čepice, čepice s kšilty, čelenky (oděvy), zástěry (zástěry číšnické), vesty (vesty číšnické), sluneční kšilty; (31) výrobky zemědělské v rámci této třídy, zejména pivovarnický slad, mladina (pivovarnický meziprodukt), ječmen - výrobky výše uvedené splňující podmínky uvedené ve specifikaci "ČESKÉ PIVO"; (32) piva různých druhů a stupňovitostí, světlá i tmavá, sudová i lahvová, piva výčepní, sladová, ležáky a piva přichucovaná, piva speciální, jako piva bylinná a bylinková, zázvorová, ovocná, piva nízkoenergetická a s nízkým obsahem alkoholu, piva, lehká piva a ležáky, též v netekuté formě, šumivé nápoje na bázi piva s nízkým obsahem alkoholu - výrobky výše uvedené splňující podmínky uvedené ve specifikaci "ČESKÉ PIVO"; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky ve třídách 1 až 34, inzerce, organizování a zajišťování obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc, poradenství a poskytování konzultací v obchodní činnosti, vytváření obchodních a obchodně-informačních sítí, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (Internet) s výrobky tříd 1-34, reklamní a propagační činnost, zprostředkování reklamní činnosti, organizování komerčních a reklamních výstav, zprostředkování obchodu s výrobky tříd 1-34, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožových tříd 1 až 34, za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, rozšiřování vzorků zboží, obchodní pomoc v oblasti gastronomie, restauračních činností a služeb s tím souvisejících, vše v rámci této třídy, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (on-line shop) s výrobky ve třídách 1-34, služby exportu a importu, služby spojené s nákupem a obstaráváním potravin spadající do této třídy, nápojů a občerstvení; (39) doprava, zejména silniční, skladování, balení, doprava a distribuce zboží, zejména piva, nealkoholických a alkoholických nápojů a potravin, doručovací služby, organizace cest a výletů, zabezpečování a zprostředkování skladování, provoz skladů, pronájem skladovacích kontejnerů a nádob, zprostředkování skladování, balení a dopravy zboží a osob, rozvoz jídla; (40) pivovarnictví a sladovnictví, příprava surovin pro výrobu piva v rámci této třídy, výroba a zpracování sladu, výroba, vaření piva různých druhů a stupňovitostí, zpracování chmele, ječmene, ovoce, zeleniny a bylin včetně koření, výroba sladových nápojů, fermentace, výroba nealkoholických a alkoholických nápojů, výroba přípravků alkoholických a nealkoholických nápojů, odborné informace o zpracování materiálů, odborné poradenství v oblasti pivovarnictví a sladovnictví - služby výše uvedené splňující podmínky uvedené ve specifikaci "ČESKÉ PIVO"; (41) činnosti společenského, kulturního a sportovního charakteru, organizování klubové činnosti, organizace diskoték, plánování a organizování večírků, soutěží, kulturních a společenských aktivit, plánování a organizování různých setkání, vše v rámci této třídy, pořádání soutěží krásy, zprostředkování služeb sloužících k zábavě a pobavení spadajících do této třídy, provozování zařízení sloužícího k zábavě, zejména provozování výherních hracích přístrojů, a to i s hraním o peníze, informace o možnostech zábavy, zprostředkování provozu nočních klubů, zprostředkování provozu her on-line z počítačové sítě, zprostředkování demonstrace a výuky pravidel her pro pobavení, též hazardních her kasina, pronájem her, pořádání pivních a gastronomických festivalů, přehlídek a ochutnávek, organizování recepcí a koktejlů se zaměřením na pivovarnictví a gastronomii; (42) vývoj a výzkum nových výrobků v rámci této třídy, zejména v oblasti pivovarnictví a sladovnictví; (43) služby zajišťující dočasné ubytování, stravování a pitný režim, provozování hostinských činností, restaurací, barů, snack barů, cafeterií, motorestů, hostinců, hospůdek, pivnic, služby rychlého občerstvení, catering (hromadné dodávání hotových jídel, nápojů do restaurací, jídelen, zajištění stravování při společenských akcích), příprava jídel, provozování společného stravování, podávání jídel a nápojů, příprava jídel a nápojů ke spotřebě, poskytování a obstarávání jídla a nápojů, provoz automatů pro občerstvení, zásobování, služby gastronomie, poskytování gastronomických služeb, zprostředkovatelská činnost v oblasti gastronomie v rámci služeb restaurací a pivnic, příprava a zhotovování jídel a výrobků teplé a studené kuchyně, pořádání hostin, provozování pizzerie, bufetu, samoobslužné restaurace, kavárny, zásobovací služby, pronajímání společenských a jednacích místností a salónků, ubytovací služby, hotelové služby, služby zajišťující pronájem jednacích místností, provoz kempů, rezervace pobytů, půjčování restauračního zařízení, zásobování restaurací a provozoven potravinářskými výrobky a nápoji, poradenství v oboru gastronomie v rámci této třídy. (730) 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 14/1490, Ostrava, Hrabůvka, 70030, CZ (740) Silesia Patent & Trademark s.r.o., Pod Školou 1278, Šenov, 73934

43 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 38, 40, 42, 45 (210) O (220) (320) (511) 41 Prague Team Promotion Agency (510) (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Semiramis BBP CZ s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, Praha 5 - Stodůlky, 15500, CZ (740) Mgr. David Novák, Vyšehradská 49/320, Praha 2, (510) (16) dárkové balení, absorbující fólie z papíru nebo plastu pro balení potravin, akvarely, alba, architektonické makety, archy papíru, atlasy, balicí papír, blahopřání, bloky (papírnické výrobky), brožury, bublinové obaly (z umělých hmot), celofán (celulózové fólie) na balení, časopisy - komiksy, časopisy (periodika), desky (papírnické výrobky), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, fotografie (tištěné), grafické reprodukce, grafiky, inkousty v rámci této třídy, kalendáře, jízdní řády (tiskoviny), kancelářské potřeby, kromě nábytku, kartón (výrobky z -) v rámci této třídy, karty, katalogy, knihy, knížky (brožované), komiksy, laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři, lepenka (výrobky z -), lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti, lepidla pro kancelářské účely nebo pro domácnost, lepty, letáky, litografie, lístky, malby (obrazy) zarámované či nezarámované, manuály, mapy, mapy (zeměpisné -), nálepky, noviny, obálky (papírnické výrobky), obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, oběžníky, obrazy, obtisky, papír v rámci této třídy, papírové ubrousky, paragony, periodika, plakáty, plány, podložky papírové pod sklenice, pohlednice, portréty, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo z lepenky, prospekty, prostírání papírová, příručky, psací potřeby, reprodukce (grafické -), ročenky, ručníky papírové, sáčky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot), samolepky (papírnické výrobky), sešity, skicáky, školní potřeby, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tikety, tiskařské štočky, tiskoviny, tisky, tištěné publikace, ubrousky papírové, vlajky (papírové -), výrobky papírenské v rámci této třídy, zpěvníky; (35) služby v oblasti reklamy a autorské knowhow pro kampaně, návrhy reklamních kampaní (činnost související s reklamou), nákup mediálního prostoru (pro třetí osoby), nákup výrobků a služeb pro jiné podniky, jmenovitě directmailových podkladů, adres či kontaktů, jejich využití pro reklamu a propagaci a/nebo pro vydávání reklamních náborových propagačních a inzertních textů a/nebo pro rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, realizace promo akcí - realizace reklamních kampaní, promo výrobků, pořádání eventů a slavnostních akcí, postavení (zavedení) společností na trh, definice corporate identity a předpis jeho užití, podpora pro maloobchodní komunikaci na prodejnách z hlediska propagace a reklamy, jednotné předpisy komunikace na prodejnách; (38) informační kanceláře, počítačová komunikace, poskytování on-line fór, poskytování přístupu k databázím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, rozhlasové vysílání, telekomunikační kanály (poskytování kanálů) pro teleshoppingové služby, televizní vysílání, tiskové agentury, videokonferenční služby, vysílání kabelové televize, zasílání blahopřejných pohlednic on-line; (40) tisky letáků, plakátů a direct mailů; (42) grafické návrhy a polepy vozů, architektonické poradenství, grafické návrhy a zpracování pro tisk, architektura, design průmyslový, design umělecký, hosting webových stránek, instalace počítačových programů, interiérová výzdoba, konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace v oblasti webového designu, konzultační služby v oblasti informačních technologií, kopírování počítačových programů, navrhování obalů, obalový design, oděvní návrhářství, ověřování pravosti uměleckých děl, počítače (pronájem -), projektování, pronájem webových serverů, přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, studie technických projektů, textil (zkoušení -), tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), umísťování webových stránek, výzdoba interiérů; (45) autorská práva (správa -), duševní vlastnictví (konzultační služby v oblasti -), licence k duševním právům, ochrana duševního vlastnictví, seznamovací služby, zprostředkovatelství - mediace. (730) Zaňáková Renáta, Otvovice 162, Otvovice, 27327, CZ (740) Ing. Roman Vithous, Pavlíkova 605/12, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 Mata Hari (510) (9) nosiče nahraného zvuku a obrazu, zahrnující kompaktní disky CD a DVD, elektronické publikace; (16) nosiče informací v rozsahu třídy 16, tiskoviny, plakáty, fotografie, vstupenky; (41) výchova, zábava, vzdělávání, kulturní a sportovní aktivity, výroba a pořádání hudebních, rozhlasových a televizních programů, divadelních představení a muzikálů, zvuková a filmová produkce, videoprodukce. (730) Karas Pavel, Jasmínová 639, Jesenice, 25242, CZ (740) Pavel Reichel a kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 35, 36 (510) (35) posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, profesionální obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, oceňování a odhady v oblasti podnikání, podnikové poradenství a obchodní management, odborné obchodní poradenství, poradenství při vedení podniků, hospodářské nebo ekonomické prognózy, obchodní průzkum, průzkum trhu, poskytování pomoci při řízení obchodních nebo průmyslových podniků; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční poradenství, finanční řízení, finanční služby, kapitálové investice, investování kapitálu, finanční konzultační služby, obchodování s nemovitostmi, zprostředkování nemovitostí, oceňování a odhady nemovitostí, finanční řízení. (730) rdx invest, s.r.o., Cejl 494/25, Brno, 60200, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 31, 35, 40, 44 Puriter (510) (5) potravinové doplňky ve formě práškových směsí, pastilek, bonbónů, prášků nebo žvýkaček, spadajících do této třídy, doplňky výživy s obsahem minerálů, multiminerálových komplexů a stopových prvků v

44 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) rámci této třídy; (30) suroviny a polotovary pro pekárenskou, cukrářskou a gastronomickou výrobu v rámci této třídy, těstárenské, pekařské, cukrářské a gastronomické výrobky zařazené ve třídě 30, výrobky expandované, extrudované, včetně ostatních výrobků zdravé a racionální výživy zařazených v této třídě, běžné, jemné a trvanlivé pečivo, pečivo plněné a obložené cukrovinky nečokoládové i čokoládové, káva, kávové náhražky a přísady, čaj, kakao a kakaové přípravky a výrobky, čokoláda, rýže, cukr, med, mák, sůl, droždí, kypřicí prášky, melasový sirup, kmín, koření a jeho směsi, potravinářské dresinky a zahušťovače v rámci této třídy, koření jako sušené byliny, jejich výtažky a náhražky, hotová jídla studené i teplé kuchyně v rámci této třídy, též dehydratovaná hotová jídla a směsi k přípravě hotových jídel, zmrzlina, koření a směsi různého koření, extrakty a moučky ze sladu pro lidskou spotřebu, zálivky na saláty, majonézové omáčky, ovocné salátové omáčky (dresinky) a sójové omáčky, pečivo suché nebo mazané máslovými, sádlovými, sýrovými či tvarohovými pomazánkami, s masovou, uzeninovou, sýrovou, zeleninovou náplní či oblohou, pečivo mazané marmeládami, džemy či medem, vše balené či nikoliv, určené pro rychlé občerstvení; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní včetně nezpracovaného dřeva nezahrnuté v jiných třídách, čerstvé ovoce, zelenina, luštěniny a brambory, obilniny v surovém stavu, obiloviny krmné, olejniny nezpracované k potravinářským účelům, slad v rámci této třídy, jedlé květy, osivo, semena, sazenice, klíčky semen, rostlinné výhonky, ostatní zemědělské a zahradnické výrobky v rámci této třídy, živá zvířata, minerální přípravky pro zvířata, čerstvé houby, čerstvé bylinky, vyjmenované výrobky této třídy vyráběné v souladu s předpisy o ekologickém zemědělství, krmiva a pěstitelské produkty, pokrutiny pro zvířata zejména pro psy, chovatelské a pěstitelské produkty, krmiva suchá, krmné směsi a granule pro zvířata, moučka arašídová pro zvířata, moučka lněná (suché krmivo), moučka pro zvířata, nápoje pro domácí zvířata, pískový papír pro domácí zvířata (stelivo), podestýlka (výrobky pro zvířata), pochoutky a odměny ke žvýkání pro zvířata, potrava pro domácí zvířata, přípravky posilňující pro zvířata, psí suchary, stelivo (výrobky pro zvířata), vápno do krmiva pro zvířata, vonný písek pro domácí zvířata (stelivo), výživa pro domácí zvířata; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky výše uvedenými, inzerce, organizování a zajišťování obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, vše v rámci této třídy, obchodní nebo podnikatelské informace, poradenství a poskytování konzultací v obchodní činnosti, vytváření obchodních a obchodněinformačních sítí, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (Internet) s výrobky tříd 1-34, reklamní a propagační činnost, zprostředkování reklamní činnosti, organizování komerčních a reklamních výstav, zprostředkování obchodních záležitostí s výrobky tříd 1-34, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožových tříd 1 až 34, za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, rozšiřování vzorků zboží, obchodní pomoc v oblasti gastronomie, restauračních činností a služeb s tím souvisejících, vše v rámci této třídy, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (on-line shop) s výrobky ve třídách 1-34, zejména pelíšky pro domácí zvířata, koše, košíky a ošatky pro domácí zvířata, polštáře pro domácí zvířata, misky pro domácí zvířata, krmítka a pítka pro domácí zvířata, klece pro domácí zvířata, hřebeny a česadla na zvířata, tiskoviny, časopisy, elektronické nosiče informací, reklamní materiály a kalendáře - vše s tématikou zvířat zejména psů, kosmetické a léčebné prostředky pro zvířata, veterinární přípravky a potravinové doplňky pro zvířata, autosedačky a brýle pro psy, nábytek pro psy, boudy pro psy, parfémy a šperky pro psy, provozování maloobchodu, velkoobchodu a internetového obchodu s chovatelskými potřebami a krmivy, zejména s těmito výrobky: krmivo pro zvířata, vitamíny a léčiva pro zvířata, kosmetika pro zvířata, postroje, potahy, přepravky a cestovní tašky na zvířata, oblečky a doplňky pro zvířata, knihy o zvířatech, podestýlky, sítě, škrabadla, odpočívadla, toalety, lopatky, misky, barely, víčka, pamlsky, hračky, obojky, vodítka, pelíšky, pěstění, pamlsky pro psy, cestování se psem, nábytek pro zvířata, fontány, hračky pro psy, ohrádky, boudy, dvířka pro psy, elektronické obojky, gps pro psy, porodní boxy, láhve na mléko, akvária a akvarijní sety, stolky a skříňky pod akvária, krmivo pro akvarijní rybičky, dekorace do akvárií, akvarijní technika, potřeby pro zvířata, přípravky proti řasám, substráty pro chov živočichů, léčiva pro ryby, terária pro zvířata, terarijní krmení a doplňky, světlo do terária, želvária, terarijní topení, vybavení terárií, podestýlky, králíkárny, klece pro hlodavce, napáječky, vodítka a postroje pro hlodavce, minerální bloky, potřeby pro fretky, kolotoče, hračky, domky a houpačky, toalety, koupelny, kartáče, nůžtičky, pelíšky pro králíky, technika pro jezírka, dekorace a fontány, pochoutky pro ptáky, klece a voliéry, vybavení do klecí, venkovní krmítka, budky, služby exportu a importu, prodej produktů uvedených ve třídách 1 až 34, inzerovaných v reklamě, dovozní a vývozní agentura, franšízing, obchodní poradenství a poskytování informací, vztahujících se k franšízingu, služby manažerského poradenství v oblasti franšízingu, asistence v oblasti manažerské obchodní činnosti v rámci franšízingových smluv; (40) zpracování potravinářských a zemědělských surovin, produktů a polotovarů, vše v rámci této třídy, zejména mechanickou, chemickou a tepelnou transformací, služby pekařství a cukrářství, spadající do této třídy, zhotovování pekařských a cukrářských polotovarů a jejich tepelné zpracování, příprava, zhotovování potravin v rámci této třídy, zvláště pro účely rychlého občerstvení, konzervování potravin, včetně sušení a uzení, lisování ovoce, mletí, pražení, zprostředkovatelská činnost v oblasti pekařství, cukrářství, nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů; (44) zemědělské a zahradnické činnosti, pěstování zemědělských plodin, myslivecká činnost, lov zvěře, lesnictví, ochrana lesa a lesních živočichů, obecně prospěšné činnosti v oblasti chovu a lovu zvěře, chovatelské činnosti - chov lesní zvěře, chov hospodářských zvířat, veterinární péče, služby umělého oplodnění pro zvířata, veterinární péče, ošetření zvěře po ulovení, hygienické a zdravotní vyšetření zvěře, vedení farmy, poradenské a informační služby vztahující se ke shora uvedeným činnostem, poradenské a informační služby vztahující se k účelnému uspořádání a plánování v oblasti výživy zvířat, dozoru nad chorobami a produkce zvířat, poradenská činnost v zemědělství, zejména při pěstování, ochraně, sklizni, zpracování a uchovávání ovoce a zeleniny a jiných rostlin. (730) PURITER s.r.o., Ostravská 26, Sviadnov, 73925, CZ (740) Silesia Patent & Trademark s.r.o., Pod Školou 1278, Šenov, (210) O (220) (320) (511) 35 (510) (35) prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky). (730) VIETNAM - GOODS s.r.o., Klášterecká 1051/28, Praha 8, 18400, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41 HR Cafeterie (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, texty (zpracování); (41) výchova, vzdělávání, vydávání elektronických knih a časopisů on-line. (730) Lidské zdroje Evropské unie s.r.o., Nevanova 1059/32, Praha 6 - Řepy, 16300, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41 HR Café (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, personální poradenství; (41) výchova, vzdělávání, služby klubové (výchovně-zábavné), organizování a vedení seminářů. (730) Lidské zdroje Evropské unie s.r.o., Nevanova 1059/32, Praha 6 - Řepy, 16300, CZ

45 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 35, 41 MORE THAN RELIGION (510) (18) zvířecí kůže, usně, kufry, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla; (25) obuv; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání. (730) Bělíková Alena, Nuselská 84/24, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (740) Mgr. Jitka Snítilová, 28. října 1001/3, Praha 1 - Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 36, 37, 42 (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 43, 44, 45 (510) (36) služby nemovitostní; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování ve stavebnictví, zejména konstrukční, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, poradenská a konzultační činnost v investiční výstavbě a ve stavebnictví, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýring. (730) IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraβe 11, Wien, AT (210) O (220) (320) (511) 36, 37, 42 (510) (36) pronájem bytových a nebytových prostor; (39) pronájem osobních motorových vozidel; (43) hostinská činnost, ubytovací služby; (44) provoz zařízení na regeneraci a rekondici; (45) podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. (730) Evropský investiční holding a. s., E.I.H., Keplerova 6,8/218, Praha 1, 11000, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35 Děvičky (510) (32) vinné mošty a výtažky z vinných moštů; (33) alkoholické nápoje, révové a fortifikované víno, matolinové víno, sekty, lihoviny, pálenka, alkoholické koktejly; (35) provozování virtuálních obchodních středisek na Internetu v oblasti potravin, alkoholických a nealkoholických nápojů, zejména révového vína. (730) Hajda Jan Ing., Lužní 32, Pavlov, 69201, CZ (740) Pavel Reichel & kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35 Pod Sirotčím hrádkem (510) (32) vinné mošty a výtažky z vinných moštů; (33) alkoholické nápoje, révové a fortifikované víno, matolinové víno, sekty, lihoviny, pálenka, alkoholické koktejly; (35) provozování virtuálních obchodních středisek na Internetu v oblasti potravin, alkoholických a nealkoholických nápojů, zejména révového vína. (730) Blaha David, Klentnice 172, Klentnice, 69201, CZ (740) Pavel Reichel & kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (510) (36) služby nemovitostní; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování ve stavebnictví, zejména konstrukční, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, poradenská a konzultační činnost v investiční výstavbě a ve stavebnictví, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýring. (730) IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraβe 11, Wien, AT (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 42, 44 (510) (35) služby v oblasti administrativní správy, firemní plánování; (36) realitní činnost, pronájem a správa nemovitostí, bytů a nebytových prostor; (37) údržba a opravy nemovitostí; (42) poradenská a konzultační činnost v rámci této třídy, zpracování odborných studií a posudků v rámci této třídy,

46 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) inženýrská činnost v investiční výstavbě; (44) služby v oblasti zemědělství, lesnictví. (730) Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (740) Mgr. Lucie Zieglerová, Kožná 473/2, Praha 1 - Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 42, 44 (510) (35) služby v oblasti administrativní správy, firemní plánování; (36) realitní činnost, pronájem a správa nemovitostí, bytů a nebytových prostor; (37) údržba a opravy nemovitostí; (42) poradenská a konzultační činnost v rámci této třídy, zpracování odborných studií a posudků v rámci této třídy, inženýrská činnost v investiční výstavbě; (44) služby v oblasti zemědělství, lesnictví. (730) Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (740) Mgr. Lucie Zieglerová, Kožná 473/2, Praha 1 - Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 42, 44 (510) (29) maso, klobásy, salámy, párky, játra, játrová paštika, slanina, maso konzervované, jelito, ryby, potraviny z ryb, rybí plátky, ryby v slaném nálevu, ryby solené, ryby konzervované, polévky, vývary, drůbež (neživá), zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, marmelády, kompoty, vejce, mléko, mléčné výrobky, smetana, smetana zakysaná, syrovátka, šlehačka, šunka, tukové pomazánky na chléb, tuky jedlé, tvaroh, tuňák, uzeniny, vepřové sádlo, vepřové maso, vnitřnosti, droby, dršťky, výtažky masové, jogurty, kefír, jedlé oleje, kyselé zelí, losos, jablečné pyré, hrozinky, nakládané okurky, kysané mléko, žloutek; (30) káva, čaj ledový, nápoje na bázi čaje, čokoláda, čokoládové nápoje, dorty, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka, ságo, mouka, obilninové přípravky,chléb,housky, pečivo, žemle, cukrovinky, cukroví, mouka, muesli, nekynutý chléb, zmrzlina,cukr, med, včelí mateří kašička, propolis, melasa, droždí, vločky v rámci této třídy, prášek do pečiva,sůl, kečup, keksy, koláče s náplní, hořčice, ocet, pivní ocet, pizzy, omáčky (chuťové přísady), oplatky, koření, medovníky, nudle, pečivo jemné, pojiva do uzenin, ovesné vločky, vločky kukuřičné, zákusky, koláče, prášky zmrzlinové, prášek do pečiva, potraviny z mouky, perníky, rýžové koláčky, sušenky, sušenky máslové, šlehačka ztužovače, těsta, sendviče, skořice, sojová mouka, strouhanka; (31) zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty, živá zvířata, hospodářská zvířata, ryby živé, čerstvé ovoce, čerstvá zelenina, rostlinná semena, rostliny, květiny, krmiva pro zvířata, slad, chmel, kukuřice, květiny živé, jikry rybí, okurky čerstvé, píce krmivo, potrava pro domácí zvířata, potrava pro hovězí dobytek, potrava pro ptactvo, potrava pro zvířata, pšenice, řepa jedlá, sadba, seno, stromečky vánoční, sůl pro dobytek, surové dřevo, šrot pro zvířata, žito; (32) pivo, sladové pivo, zázvorové pivo, minerální vody, stolové vody, šumivá voda, šumivé nápoje, nápoje nealkoholické, šťávy ovocné, zeleninové šťávy, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, mošty, jablečný mošt, hroznový mošt, nápoje iontové, nápoje syrovátkové, soda, příchutě na výrobu nápojů, prášky na přípravu šumivých nápojů, přípravky na výrobu likérů, sirupy na výrobu nápojů, sirupy pro limonády, sladové nápoje; (33) alkoholické esence, alkoholové nápoje obsahující ovoce, brandy, digestiva (likéry a pálenky), digestiva likéry hořké, esence do lihovin, gin, griotka, destilované nápoje, rum, víno, vodka, výtažky z ovoce (alkoholické), medovina, likéry, extrakty alkoholové, jablečné mošty s alkoholem, lihoviny. (730) Farma u řeky Orlice s.r.o., Lípa nad Orlicí 60, Týniště nad Orlicí, 51721, CZ (510) (35) služby v oblasti administrativní správy, firemní plánování; (36) realitní činnost, pronájem a správa nemovitostí, bytů a nebytových prostor; (37) údržba a opravy nemovitostí; (42) poradenská a konzultační činnost v rámci této třídy, zpracování odborných studií a posudků v rámci této třídy, inženýrská činnost v investiční výstavbě; (44) služby v oblasti zemědělství, lesnictví. (730) Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (740) Mgr. Lucie Zieglerová, Kožná 473/2, Praha 1 - Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 8, 11, 14, 16, 26, 35 (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 31, 32, 33 (510) (3) drogistické zboží v rámci této třídy; (5) farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, medicinální emulze, hygienické a dezinfekční přípravky a potřeby pro léčebné účely, vložky hygienické, vložky menstruační,

47 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) přípravky repelentní, přípravky čisticí, dezinfekční, přípravky na osvěžení vzduchu, osvěžovače a deodoranty, jiné než pro osobní potřebu, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami na tělo a obličej; (8) ruční nářadí a nástroje spadající do této třídy, depilační přístroje elektrické a neelektrické, glazovací nástroje, holicí čepelky, břitvy, strojky, holicí soupravy, holicí strojky elektrické nebo neelektrické, manikérové a pedikérové soupravy elektrické nebo neelektrické, nůžky, neceséry na holicí potřeby, prostředky na stříhání vousů elektrické nebo neelektrické, pilníky a brusné přístroje na nehty elektrické nebo neelektrické, pinzety, pouzdra na břitvy, žiletky, holicí strojky, rozprašovače a rozstřikovače na insekticidy (ruční nářadí), strojky na stříhání vlasů elektrické nebo neelektrické; (11) přístroje pro osvětlení, větrání, sušení a vytvrzování, spadající do této třídy, se zaměřením na modeláž nehtů; (14) kovová bižuterie, spadající do této třídy, kovová bižuterie, určená na tělo; (16) papírenské zboží, lepicí prostředky v rámci této třídy, kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, plastické obaly, materiál pro umělce, spadající do této třídy; (26) vlasová bižuterie, spadající do této třídy, ozdoby do vlasů, čelenky, potřeby na stažení a upevnění vlasů, gumičky na stahování vlasů, též s kovovými očky, sponky do vlasů, též ozdobné, pinety, lupačky, ozdoby do vlasů, vlásenky, vlásenky pro tvarování účesů, lesklé a blýskavé ozdoby, elastické stuhy, flitry na oděvy, natáčky na vlasy, s výjimkou elektrických, též samodržicí, nažehlovací záplaty na opravu textilu, odznaky, ne z drahých kovů, paruky, vlasové copy, pletence z vlasů, příčesky jako část paruky (tupé), vlasy umělé, stužky do vlasů, vložky do drdolů, umělé řasy; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky ve třídách 1 až 34, organizování a zajišťování obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, poskytování informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru, poradenství a poskytování konzultací v obchodní činnosti, poradenství organizační, podnikatelské, ekonomické a obchodní, vytváření obchodních a obchodně-informačních sítí, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 1 až 34, export a import těchto výrobků, zprostředkování služeb v obchodních vztazích pro třetí osoby, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (Internet) s výrobky tříd 1-34, reklamní, propagační a inzertní činnost, zprostředkování reklamní činnosti, pořádání a organizování komerčních výstav, veletrhů a jiných přehlídek zboží a služeb, zprostředkování obchodních záležitostí s výrobky tříd 1-34, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožových tříd 1 až 34, za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, rozšiřování vzorků zboží, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (on-line shop) s výrobky ve třídách 1-34, propagace služeb v rámci této třídy, marketing, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, pronájem obchodních a reklamních ploch. (730) Ela professional s.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava, Moravská Ostrava, 70200, CZ (740) Silesia Patent & Trademark s.r.o., Pod Školou 1278, Šenov, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 40 (510) (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, data a jejich vyhledávání v počítačových souborech (pro třetí osoby), dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, fakturace, správa hotelů, podnikatelské a obchodní informace, informační kanceláře komerční, kanceláře dovozní a vývozní, kancelářské stroje a zařízení - jejich pronájem, komerční informace a rady pro spotřebitele, obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost spojená s řízením a poradenstvím, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní a podnikatelské informace - jejich poskytování, obchodní a podnikatelské profesionální poradenství, obchodní a podnikatelský průzkum, oceňování a odhadování v oblasti podnikání, poradenství při vedení podniku a v obchodní činnosti, průzkum trhu, cenové řízení (analýzy); (36) byty a jejich pronájem, realitní kanceláře, konzultační služby v oblasti financí, financování nemovitostí, realitní činnosti, financování projektů, inženýringu, nájemní a činžovní domy - jejich vedení a pronájem, obchodování s nemovitostmi, zprostředkování nemovitostí, oceňování nemovitostí, odhady nemovitostí, pronájem nemovitostí, správa nemovitostí, finanční oceňování (pojištění, bankovnictví), pronajímání kanceláří, správa majetku, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, utěsňování budov, dláždění cest (cestářství), čištění budov, fasád, vnějších povrchů a ploch, interiérů, komínů, oken, dozor nad stavbami, dveře a okna - jejich instalace, stavební informace a jejich poskytování, izolování proti vlhkosti, izolování staveb, klempířství a instalatérství, klimatizační zařízení - jejich instalace a opravy, konzultace ve stavebnictví, montáže lešení, nábytek (jeho restaurování a údržba), požární hlásiče - jejich instalace a opravy, stavba přístavní hráze, stavby přístavů, reklamní tabule (malování a opravy), stavba skladů a jejich opravy, stavby a údržba ropovodů, stavby továren, stavební dozor, stavebnictví a stavitelství, vrtání studní, štukování, sádrování, tapetování, utěsňování a tmelení budov, výstavba obchodních stánků a obchodů, stavba - montáž, instalace a opravy výtahů, instalace a opravy zavlažovacích zařízení, zednické služby, řízení staveb; (40) zpracování a likvidace odpadu. (730) Unitrex Management s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín, 18600, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 37, 40 (510) (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, data a jejich vyhledávání v počítačových souborech (pro třetí osoby), dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, fakturace, správa hotelů, podnikatelské a obchodní informace, informační kanceláře komerční, kanceláře dovozní a vývozní, kancelářské stroje a zařízení - jejich pronájem, komerční informace a rady pro spotřebitele, obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost spojená s řízením a poradenstvím, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní a podnikatelské informace - jejich poskytování, obchodní a podnikatelské profesionální poradenství, obchodní a podnikatelský průzkum, oceňování a odhadování v oblasti podnikání, poradenství při vedení podniku a v obchodní činnosti, průzkum trhu, cenové řízení (analýzy); (36) byty a jejich pronájem, realitní kanceláře, konzultační služby v oblasti financí, financování nemovitostí, realitní činnosti, financování projektů, inženýringu, nájemní a činžovní domy - jejich vedení a pronájem, obchodování s nemovitostmi, zprostředkování nemovitostí, oceňování nemovitostí, odhady nemovitostí, pronájem nemovitostí, správa nemovitostí, finanční oceňování (pojištění, bankovnictví), pronajímání kanceláří, správa majetku, ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, utěsňování budov, dláždění cest (cestářství), čištění budov, fasád, vnějších povrchů a ploch, interiérů, komínů, oken, dozor nad stavbami, dveře a okna - jejich instalace, stavební informace a jejich poskytování, izolování proti vlhkosti, izolování staveb, klempířství a instalatérství, klimatizační zařízení - jejich instalace a opravy, konzultace ve stavebnictví, montáže lešení, nábytek (jeho restaurování a údržba), požární hlásiče - jejich instalace a opravy, stavba přístavní hráze, stavby přístavů, reklamní tabule (malování a

48 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) opravy), stavba skladů a jejich opravy, stavby a údržba ropovodů, stavby továren, stavební dozor, stavebnictví a stavitelství, vrtání studní, štukování, sádrování, tapetování, utěsňování a tmelení budov, výstavba obchodních stánků a obchodů, stavba - montáž, instalace a opravy výtahů, instalace a opravy zavlažovacích zařízení, zednické služby, řízení staveb; (40) zpracování a likvidace odpadu. (730) Unitrex Construction s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 35 MARTENSKY (510) (18) kůže a imitace kůže, tašky a ostatní zavazadla, drobné kožené zboží, peněženky, náprsní tašky, klíčenky, kufry, příruční tašky, kabely, brašny, pytle, batohy, školní aktovky, tašky a batohy (to vše z kůže, umělé kůže, textilu a plastu), zavazadla, zejména cestovní sety (kožené), deštníky, slunečníky a vycházkové hole, kožené pásky ne pro oděvy; (25) obuv a jejich součásti, oděvy, sportovní oděvy a oděvy pro volný čas, pletené zboží, pokrývky hlavy, oděvní doplňky, zejména šátky, šály, plédy, kapuce, čelenky, rukavice, punčochy, ponožky a opasky; (35) služby maloobchodu v oblasti spotřebního zboží, jako jsou boty, oděvy, sportovní zboží, hodinky, brýle, papírnické zboží a kompaktní disky, zejména, které přináší prospěch třetím stranám tak, aby si zákazníci mohli toto zboží prohlédnout a nakoupit zejména pomocí objednávkových katalogů nebo elektronických médií, například prostřednictvím Internetu v oblasti obuvi, oděvů, sportovního zboží, zavazadel, hodinek, brýlí, papírnického zboží a kompaktních disků, včetně služeb, které poskytují dodavatelé výrobků, jako jsou elektronické nabídky a dodávky a inzertní služby, služby obchodu do domu v oblasti obuvi, oděvů, sportovního zboží, tašek, hodinek, brýlí, papírnického zboží a cd, prostřednictvím televize, telefonu, počítačové sítě a elektronické maloobchodní sítě. (730) "Dr. Martens" International Trading GmbH, Ahornstr. 8a, Graefelfing, DE "Dr. Maertens" Marketing GmbH, An der Acg 3, Seeshaupt, CZ (740) Pavel Reichel a kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha, (210) O (220) (320) (511) 22, 23 (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl a pro použití ve stavebnictví, stavební chemické výrobky spadající do této třídy, lepidla, pojiva, tmely a silikony uvedené v této třídě, protipožární tmely a silikony spadající do této třídy, lepidla pro průmysl a stavebnictví, chemické výrobky pro impregnování fasád, ochranné přípravky pro zdivo (s výjimkou nátěrů a olejů), ochranné přípravky pro beton (s výjimkou barev a olejů); (6) obecné kovy a jejich slitiny, spojovací materiály kovové, kovové stavební materiály všeho druhu - zejména kovové spojovací a upevňovací prvky, hutní materiál a profily, kotevní materiály, kovová lana, kovové kabely a dráty, kovové potřeby zámečnické a klempířské, šrouby, vruty, matice, podložky, závitové tyče; (19) spojovací materiály nekovové, spojovací prvky nekovové, stavební materiály a hmoty (nekovové), příměsi do stavebních hmot a směsí, cementové lepicí a stěrkové hmoty pro stavebnictví; (35) maloobchod, velkoobchod a internetový obchod se spojovacími materiály kovovými, nekovovými a chemickými; (40) zpracování kovových a nekovových materiálů, zakázková výroba spojovacího materiálu a prvků. (730) K2L cz, s.r.o., Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (740) Mgr. Michaela Chytilová, Budečská 2165/35, Praha 2 - Vinohrady, (210) O (220) (320) (511) 39 (510) (22) provaznické zboží, kroucené provazy (páska), provazy na vázání, provazy na balení, provazy z textilních vláken, struny, motouz (provázek) na balení, lana, provazy, šňůry a vlasce, provazy pro použití na hračky pro domácí zvířata; (23) galanterie (příze), textilní příze, bavlněné příze, tkalcovská příze, příze na ruční pletení, pružné příze, elastické příze, nitě, příze, jutové nitě a příze, bavlněné nitě a příze, kroucené nitě a příze, lněná vlákna, nitě a příze, odmaštěné odpadové nitě a příze, příze k použití v domácnosti, kroucené směsové nitě a příze, textilní příze vyrobené z přírodních vláken. (730) Ateliér Jana s.r.o., Velká Losenice 293, Velká Losenice, 59211, CZ (510) (39) automobilová doprava, balení zboží, doručování balíků, doprava, doprava nákladní kamiónová, dopravci, doručovací služby, doručování zboží, dovoz, kurýrní služby (dokumenty nebo zboží), logistika v dopravě, skladování, spedice, zprostředkování dopravy. (730) Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, Říčany u Prahy, 25101, CZ (210) O (220) (320) (511) 25, 40 (210) O (220) (320) (511) 1, 6, 19, 35, 40

49 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510) (25) oděvy jako svrchní oděvy, nepromokavé oděvy, plážové oděvy, pletené oděvy, oděvy z kožešiny, oděvy z napodobenin kůže, oděvy z kůže, gabardénové oděvy, zejména bundy sportovní, bundy sportovní s kapucí a vložkou, kabátky krátké, svrchní kabáty, kalhoty, kamaše, kapuce, kombinézy, pracovní kombinézy, kostýmy, obleky, košile, koupací pláště, leginy, noční kabátky, pláště, pláštěnky, dámské pláštěnky (peleríny), dámské plavky, pánské plavky, ponča, ponožky, přehozy kolem ramen, převlečníky (kabáty), punčocháče (punčochové kalhoty), pyžama, saka, sarongy, tílka, sportovní tílka, košilky, sukně, svetry/pulovry, svetry silné vlněné, sportovní bundy (dresy), svrchní kabáty, šatové sukně, dámské šaty, trička, vesty, zástěry, zimníky, živůtky, župany, punčochy, zejména punčochy pohlcující pach, pokrývky hlavy, zejména barety, čepice, čapky (přiléhavé), sprchovací čepice, spodní prádlo jako spodní prádlo pohlcující pot, zejména kalhotky, kombiné, korzety (podvazkový pás a podprsenka), krátké kalhotkové minisukně, podprsenky, podvazkové pásy, body, spodky pánské, spodničky, kapesníčky do vrchní kapsy saka, kravaty, opasky, opasky na peníze, pásky ke kalhotám, plastróny, pletené zboží (stávkové zboží), boa, rukavice, šle, šátky, šály, zejména šály na krk, šály kolem krku, konfekce, obuv, zejména bačkory, šněrovací boty, dřeváky, galoše, holínky polovysoké, holínky vysoké, pantofle, sandály, sportovní obuv, střevíce, vaky na oděvy, ramínka u dámského prádla, kloboučnické zboží, zejména klobouky; (40) dámské krejčovství, pánské krejčovství, úprava oděvů, přešívání oděvů, úprava textilu, zpracování textilu. (730) PROSTĚJOV CZ, s.r.o., Rašínova 103/2, Brno, 60200, CZ (740) KANIA*SEDLÁK*SMOLA, Mgr. Martina Dvořáková, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41 Prima ZOOM Svět (510) (35) reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační sítě nebo elektronické sítě nebo komunikační sítě nebo počítačové sítě, marketing, merchandising, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, organizační zabezpečování televizního vysílání v rámci této třídy, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, radiové vysílání; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, TV produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, výchovně zábavné klubové služby, vydávání knih, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, plánování a organizování večírků, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, provozování her on-line (z počítačové sítě), výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování videopásek, psaní scénářů, organizování a vedení seminářů, reportérské služby, televizní zábava, opatřování titulky, výuka, vydávání elektronických knih a časopisů online, zveřejňování a vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, organizování živých vystoupení (730) FTV Prima, spol. s r.o., Na Žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (210) O (220) (320) (511) 12, 20 (510) (12) zavazadlové nosiče pro vozidla, obytné přívěsy k automobilům, obytné vozy, automobilové střechy, automobilové kapoty a karosérie; (20) nábytek kovový a pro camping. (730) Krs Tomáš, Zahradní 501, Holýšov, 34662, CZ (740) Mgr. Jakub Trávníček, Jílkova 2486/199, Brno Židenice, (210) O (220) (320) (511) 12, 20 KRS (510) (12) zavazadlové nosiče pro vozidla, obytné přívěsy k automobilům, obytné vozy, automobilové střechy, automobilové kapoty a karosérie; (20) nábytek kovový a pro camping. (730) Krs Tomáš, Zahradní 501, Holýšov, 34662, CZ (740) Mgr. Jakub Trávníček, Jílkova 2486/199, Brno Židenice, 61500

50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 38 dotazy), služby obchodního zprostředkování s výrobky uvedenými ve tř. 29 a 30, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), televizní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vyhledávání sponzorů, zpracování textů; (43) bary, bufety, jídelny, jídelny a závodní jídelny, restaurace, samoobslužné restaurace, zásobování. (730) Sushi-Oishi s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (740) Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Vodičkova 710/31, Praha 1, (510) (35) propagační činnost, reklama, marketing on-line, pomoc při provozování obchodní činnosti, internetové prezentace (v rámci této třídy), vkládání a ukládání dat, šíření a přenos inzerce a reklamy prostřednictvím počítačových sítí včetně Internetu, poskytování informací a informačních produktů, systematizace informací do počítačové databáze; (36) nemovitostní služby, informace o nemovitostech, hodnocení nemovitostí; (38) provozování webových stránek v rámci této třídy, získávání a šíření informací a zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě nebo datové sítě nebo sítě výpočetní nebo informační nebo komunikační nebo elektronické techniky nebo satelitů nebo kabelu, on-line informační a databázové služby. (730) Průcha Petr, Burianova 926, Velké Přílepy, 25264, CZ (740) Advokátní kancelář Chocholová & Podskalská, Mgr. Julie Chocholová, Královopolská 84, Brno, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35, 43 (510) (29) zpracované chaluhy, zpracovaný zázvor; (30) anýz (semena), bonbóny, bramborová moučka, cukr, chaluhy (koření), jarní závitky (pečivo), jemné pečivo, kari (koření), káva, kuchyňská sůl, majonéza, med, mouka, nudle, občerstvení na bázi rýže, ocet, omáčka sójová ostrá, pasta ze sójových bobů (chuťová přísada), hotové pokrmy z nudlí, prášek do pečiva, rýže, rýžové koláčky, skořice (koření), soda bikarbona pro kuchyňské účely (soda na pečení), suši, škrob jako potrava, zálivky (na ochucení), zálivky na saláty, zázvor (koření), zmrzlina; (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby, obchodní nebo podnikatelské informace, inzerce poštou, komerční informační kanceláře, marketing, marketingové studie, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby), organizování komerčních nebo reklamních výstav, odborné obchodní poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, psaní reklamních textů, reklama, reklama on-line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům, rozhlasová reklama, rozšiřování vzorků zboží, služby (telefonní vzkazy, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 42 proveď a změř (510) (35) pomoc při provozu a řízení podniku nebo pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i kompilaci matematických a statistických údajů; (36) služby týkající se financí a peněžnictví, financování pronájmu nebo nákupu na leasing, služby správců nemovitostí; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, vyhodnocení, odhady, výzkum a posudky v oblasti vědy a techniky. (730) Edolo Consult s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 ROZUM (510) (9) nahrané i nenahrané magnetické, optické a obdobné nosiče zvuku, obrazu a jiných dat, software, elektronické publikace, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální katalogy; (16) papír, lepenka, tiskoviny, periodický a neperiodický tisk, učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů), kancelářské potřeby (mimo nábytku), psací potřeby, odborné a informační publikace a texty na papírových nosičích, propagační tiskoviny, letáky, texty, fotografie a fotografická alba, plakáty a papírové reklamní desky a poutače, etikety (vyjma textilních), reprodukce a grafiky, diáře a kalendáře, blahopřání, obaly z papíru a plastu, etuje, desky a tašky, propagační a upomínkové předměty z papíru, lepenky a plastu; (41) vzdělávání a školení, specielní trénink prostřednictvím magnetických, optických a obdobných nosičů, e- learning, mentoring, koučink, školicí a vzdělávací činnost, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií, výukových a motivačních programů, seminářů, školení, kurzů, sympozií, workshopů a podobných vzdělávacích a konzultačních akcí, včetně korespondenčních výukových programů, pořádání, zajišťování a řízení pracovních setkání - školení, odborných tematických seminářů, workshopů a konferencí, teambuldingů, teambuildingové služby, outdoorové kurzy, přednášky a studijní akce, školení a vyučování, instruktážní a výchovný výcvik, provoz vzdělávacího zařízení, lektorská činnost, výuka a rekvalifikační kurzy, manažerské kurzy, praktické cvičení a trénink, tréninkové a vzdělávací programy, semináře, televizní nebo rozhlasový pořad nebo program, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, produkční činnost, předškolní vzdělávání včetně speciální předškolní výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mimoškolní výchova a vzdělávání, tělesná výchova, hlídací koutky, služby pro rozvoj duševních

51 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) schopností osob a k upoutání pozornosti, pořádání specializačních doškolovacích kurzů, informace o výchově a vzdělávání, školení pro pracovníky v předškolních zařízeních, zejména organizování, pořádání a vedení kurzů, školení, seminářů, workshopů a soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování a provozování prázdninových táborů pro děti v rámci této třídy, provozování pracovně diskusního a zájmového klubu, provozování knihoven a sportovních zařízení. (730) Frouzová Renáta Ing., Kafkova 547/29, Praha 6, 16000, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 ROZČES (510) (9) nahrané i nenahrané magnetické, optické a obdobné nosiče zvuku, obrazu a jiných dat, software, elektronické publikace, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální katalogy; (16) papír, lepenka, tiskoviny, periodický a neperiodický tisk, učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů), kancelářské potřeby (mimo nábytku), psací potřeby, odborné a informační publikace a texty na papírových nosičích, propagační tiskoviny, letáky, texty, fotografie a fotografická alba, plakáty a papírové reklamní desky a poutače, etikety (vyjma textilních), reprodukce a grafiky, diáře a kalendáře, blahopřání, obaly z papíru a plastu, etuje, desky a tašky, propagační a upomínkové předměty z papíru, lepenky a plastu; (41) vzdělávání a školení, specielní trénink prostřednictvím magnetických, optických a obdobných nosičů, e- learning, mentoring, koučink, školicí a vzdělávací činnost, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií, výukových a motivačních programů, seminářů, školení, kurzů, sympozií, workshopů a podobných vzdělávacích a konzultačních akcí, včetně korespondenčních výukových programů, pořádání, zajišťování a řízení pracovních setkání - školení, odborných tematických seminářů, workshopů a konferencí, teambuldingů, teambuildingové služby, outdoorové kurzy, přednášky a studijní akce, školení a vyučování, instruktážní a výchovný výcvik, provoz vzdělávacího zařízení, lektorská činnost, výuka a rekvalifikační kurzy, manažerské kurzy, praktické cvičení a trénink, tréninkové a vzdělávací programy, semináře, televizní nebo rozhlasový pořad nebo program, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, produkční činnost, předškolní vzdělávání včetně speciální předškolní výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mimoškolní výchova a vzdělávání, tělesná výchova, hlídací koutky, služby pro rozvoj duševních schopností osob a k upoutání pozornosti, pořádání specializačních doškolovacích kurzů, informace o výchově a vzdělávání, školení pro pracovníky v předškolních zařízeních, zejména organizování, pořádání a vedení kurzů, školení, seminářů, workshopů a soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování a provozování prázdninových táborů pro děti v rámci této třídy, provozování pracovně diskusního a zájmového klubu, provozování knihoven a sportovních zařízení. (730) Frouzová Renáta Ing., Kafkova 547/29, Praha 6, 16000, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 ROZDĚL (510) (9) nahrané i nenahrané magnetické, optické a obdobné nosiče zvuku, obrazu a jiných dat, software, elektronické publikace, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální katalogy; (16) papír, lepenka, tiskoviny, periodický a neperiodický tisk, učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů), kancelářské potřeby (mimo nábytku), psací potřeby, odborné a informační publikace a texty na papírových nosičích, propagační tiskoviny, letáky, texty, fotografie a fotografická alba, plakáty a papírové reklamní desky a poutače, etikety (vyjma textilních), reprodukce a grafiky, diáře a kalendáře, blahopřání, obaly z papíru a plastu, etuje, desky a tašky, propagační a upomínkové předměty z papíru, lepenky a plastu; (41) vzdělávání a školení, specielní trénink prostřednictvím magnetických, optických a obdobných nosičů, e- learning, mentoring, koučink, školicí a vzdělávací činnost, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií, výukových a motivačních programů, seminářů, školení, kurzů, sympozií, workshopů a podobných vzdělávacích a konzultačních akcí, včetně korespondenčních výukových programů, pořádání, zajišťování a řízení pracovních setkání - školení, odborných tematických seminářů, workshopů a konferencí, teambuldingů, teambuildingové služby, outdoorové kurzy, přednášky a studijní akce, školení a vyučování, instruktážní a výchovný výcvik, provoz vzdělávacího zařízení, lektorská činnost, výuka a rekvalifikační kurzy, manažerské kurzy, praktické cvičení a trénink, tréninkové a vzdělávací programy, semináře, televizní nebo rozhlasový pořad nebo program, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, produkční činnost, předškolní vzdělávání včetně speciální předškolní výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mimoškolní výchova a vzdělávání, tělesná výchova, hlídací koutky, služby pro rozvoj duševních schopností osob a k upoutání pozornosti, pořádání specializačních doškolovacích kurzů, informace o výchově a vzdělávání, školení pro pracovníky v předškolních zařízeních, zejména organizování, pořádání a vedení kurzů, školení, seminářů, workshopů a soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování a provozování prázdninových táborů pro děti v rámci této třídy, provozování pracovně diskusního a zájmového klubu, provozování knihoven a sportovních zařízení. (730) Frouzová Renáta Ing., Kafkova 547/29, Praha 6, 16000, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41 ROZOS (510) (9) nahrané i nenahrané magnetické, optické a obdobné nosiče zvuku, obrazu a jiných dat, software, elektronické publikace, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální katalogy; (16) papír, lepenka, tiskoviny, periodický a neperiodický tisk, učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů), kancelářské potřeby (mimo nábytku), psací potřeby, odborné a informační publikace a texty na papírových nosičích, propagační tiskoviny, letáky, texty, fotografie a fotografická alba, plakáty a papírové reklamní desky a poutače, etikety (vyjma textilních), reprodukce a grafiky, diáře a kalendáře, blahopřání, obaly z papíru a plastu, etuje, desky a tašky, propagační a upomínkové předměty z papíru, lepenky a plastu; (41) vzdělávání a školení, specielní trénink prostřednictvím magnetických, optických a obdobných nosičů, e- learning, mentoring, koučink, školicí a vzdělávací činnost, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií, výukových a motivačních programů, seminářů, školení, kurzů, sympozií, workshopů a podobných vzdělávacích a konzultačních akcí, včetně korespondenčních výukových programů, pořádání, zajišťování a řízení pracovních setkání - školení, odborných tematických seminářů, workshopů a konferencí, teambuldingů, teambuildingové služby, outdoorové kurzy, přednášky a studijní akce, školení a vyučování, instruktážní a výchovný výcvik, provoz vzdělávacího zařízení, lektorská činnost, výuka a rekvalifikační kurzy,

52 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) manažerské kurzy, praktické cvičení a trénink, tréninkové a vzdělávací programy, semináře, televizní nebo rozhlasový pořad nebo program, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, produkční činnost, předškolní vzdělávání včetně speciální předškolní výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mimoškolní výchova a vzdělávání, tělesná výchova, hlídací koutky, služby pro rozvoj duševních schopností osob a k upoutání pozornosti, pořádání specializačních doškolovacích kurzů, informace o výchově a vzdělávání, školení pro pracovníky v předškolních zařízeních, zejména organizování, pořádání a vedení kurzů, školení, seminářů, workshopů a soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování a provozování prázdninových táborů pro děti v rámci této třídy, provozování pracovně diskusního a zájmového klubu, provozování knihoven a sportovních zařízení. (730) Frouzová Renáta Ing., Kafkova 547/29, Praha 6, 16000, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, dat, instalace počítačových programů, konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultační služby v oblasti informačních technologií, kopírování počítačových programů, laboratorní (vědecké) služby, počítačové programování (aktualizace, instalace), počítačové systémové analýzy, tvorba počítačových systémů, pronájem počítačového software, pronájem počítačů, převod (konverze) dat a počítačových programů (ne fyzický), software jako služba (SaaS), údržba počítačových programů, vědecký výzkum, vývoj a výzkum nových výrobků (pro jiné), biologický výzkum, výzkum v oblasti chemie, webové stránky (tvorba a správa). (730) Motl Jan Ing., Hlavní 2725/153, Praha 4, 14100, CZ (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 41, 43 (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 43 LVÍ DVŮR BISTRO (510) (29) kompoty, marmeláda, mléčné koktejly, mléčné nápoje, nakládaná zelenina, občerstvení (na bázi ovoce), ovoce, ovocné saláty, saláty zeleninové, zeleninové polévky; (30) bonbóny, cukroví, cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, čokoládové pěny, dorty, jogurtová zmrzlina, kakao, kakaové nápoje, káva, kávové nápoje, keksy, ledový čaj, marcipán, palačinky, pečivo, perníky, medovníky, pralinky, sušenky, šerbety (zmrzlina), zákusky, koláče, zmrzlina; (43) bary, bufety, jídelny, kavárny, zásobování. (730) SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU, Hrad, Praha 1 - Hrad, 11908, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 36, 42 Predictor Factory (510) (9) počítačové programy (nahrané, s možností stažení), softwarové aplikace stahovatelné, počítačový software; (35) aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, analýzy nákladů, vyhledávání dat v počítačových souborech pro třetí osoby, obchodní nebo podnikatelské informace, marketing, marketingové studie, nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, poradenství v obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama pro třetí osoby, oceňování obchodních podniků, optimalizace provozu webových stránek, personální poradenství, systemizace informací do počítačové databáze, oceňování a odhady v oblasti podnikání, poradenství při vedení podniků, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, hospodářské nebo ekonomické prognózy, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, překlad informací do počítačových databází, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, reklama, propagace, reklama on-line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, sestavování statistiky, služby v oblasti srovnávání cen, účetnictví, zpracování textů; (36) finanční analýzy, pojistně-technické služby (statistika), daňové odhady (služby), finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční poradenství, jednatelství, konzultační služby (finanční), konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, nemovitosti (oceňování a odhady), finanční oceňování (pojištění, bankovnictví), poradenství v oblasti pojištění, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek; (42) aktualizace počítačových programů, dálkové sledování počítačových systémů, elektronické ukládání (510) (36) pronájem nemovitostí všeho druhu, sdílení nemovitostí, zajišťování pronájmu nemovitostí, služby v oblasti nemovitostí, agenturní služby pro pronájem nemovitostí, služby spojené se správou nemovitostí; (39) agenturní služby týkající se zajišťování zájezdů, služby v oblasti cestovního ruchu, cestovní kancelář a rezervační služby, služby cestovních agentur a rezervační služby, poskytování turistických a cestovních informací, zajištění a zprostředkování přepravy osob, zavazadel, provozování parkovišť a garáží, parkovací služby pro vozidla, zajišťování jízdenek, místenek, letenek a lodních lístků, služby průvodcovské, organizování výletů a okružních plaveb, pronájem plavidel, pronájem koní, rozvoz jídel restauracemi, služby agentury v oblasti zprostředkování přepravy cestujících, služby týkající se dovolenkových balíčků za účelem organizování zájezdů, zprostředkování pronájmu všech dopravních prostředků; (41) zábava, rozptýlení a rekreace osob v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování golfových hřišť, organizace golfových turnajů, provozování kasin, výchovné, zábavné klubové služby, pronajímání tenisových dvorců, provozování sportovních zařízení, provozování fitness a wellness center, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, informace o možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy, výchově a vzdělávání, kluby zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizace a pořádání koncertů, konferencí, kongresů, seminářů, kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů, večírků, recepcí, organizování rekreačních aktivit, rekreačních turnajů, rekreačních akcí a soutěží, organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a sportovních turnajů, organizování a pořádání závodů plavidel, provozování zábavních parků, pronájem a provoz sportovních hřišť, sportovních areálů, lyžařských areálů, služby osobních trenérů, dětské jesle a školky, živá představení, diskotéky, firemní pohostinské služby (zábava), zábava ve formě jachtařských závodů; (43) agentury pro rezervaci ubytování v hotelech, bary, bistra, bufetové služby, cukrárny, delikatesy (restaurace), denní bary (v restauraci, hotelových zařízeních), firemní akce (poskytování jídel a nápojů), gastronomické služby, gril - restaurace, hotelové restaurační služby, hotelové rezervace, hotelové služby, hotely, penzióny, apartmány, bungalovy, prázdninové a turistické ubytování, informace o hotelech a restauracích, kavárna, pohostinství (služby), pořádání svatebních a jiných hostin a recepcí (místo konání, potraviny a nápoje), poradenské služby v oblasti hotelových zařízení, poskytování dočasného ubytování, poskytování hotelového ubytování, poskytování informací vztahujících se k rezervování ubytování, poskytování informací vztahujících se k přípravě jídel a nápojů, poskytování jídla a nápojů, poskytování konferenčních místností, poskytování prostor a zařízení na konference, poskytování prostor pro pořádání akcí a pro jednání, poskytování rekreačního ubytování, poskytování ubytování na schůze a na zvláštní příležitosti, poskytování ubytování v hotelu, penziónu, apartmánech nebo bungalovech,

53 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) prázdninové tábory (ubytovací služby), pronájem místností na společenské akce, pronájem prázdninových domů, pronájem rekreačního ubytování, restaurace, restaurační služby, restaurační služby poskytované hotely, restaurační služby zahrnující bary s povolením k prodeji alkoholu, rezervace ubytování, rezervační služby pro hotely, rezervační služby pro objednávku jídel, rezervování a objednávání restaurací a jídel, salátové bary, samoobslužné restaurace, služby cestovních kanceláří v oblasti rezervace ubytování, služby cestovních agentur v oblasti rezervace ubytování, služby ubytovací kanceláře, služby v oblasti pohostinství, smluvní gastronomické služby, snack-bary, ubytovací služby, vinárny, zajišťování denních školek (jiných než škol), zajišťování konferenčních prostor a zařízení, zajišťování ubytování, zprostředkování ubytování. (730) Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (740) Mgr. Pavel Tomaškovič, Ratajova 1113/8, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 41, 43 poskytování prostor a zařízení na konference, poskytování prostor pro pořádání akcí a pro jednání, poskytování rekreačního ubytování, poskytování ubytování na schůze a na zvláštní příležitosti, poskytování ubytování v hotelu, penziónu, apartmánech nebo bungalovech, prázdninové tábory (ubytovací služby), pronájem místností na společenské akce, pronájem prázdninových domů, pronájem rekreačního ubytování, restaurace, restaurační služby, restaurační služby poskytované hotely, restaurační služby zahrnující bary s povolením k prodeji alkoholu, rezervace ubytování, rezervační služby pro hotely, rezervační služby pro objednávku jídel, rezervování a objednávání restaurací a jídel, salátové bary, samoobslužné restaurace, služby cestovních kanceláří v oblasti rezervace ubytování, služby cestovních agentur v oblasti rezervace ubytování, služby ubytovací kanceláře, služby v oblasti pohostinství, smluvní gastronomické služby, snack-bary, ubytovací služby, vinárny, zajišťování denních školek (jiných než škol), zajišťování konferenčních prostor a zařízení, zajišťování ubytování, zprostředkování ubytování. (730) Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (740) Mgr. Pavel Tomaškovič, Ratajova 1113/8, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 41, 43 (510) (36) pronájem nemovitostí všeho druhu, sdílení nemovitostí, zajišťování pronájmu nemovitostí, služby v oblasti nemovitostí, agenturní služby pro pronájem nemovitostí, služby spojené se správou nemovitostí; (39) agenturní služby týkající se zajišťování zájezdů, služby v oblasti cestovního ruchu, cestovní kancelář a rezervační služby, služby cestovních agentur a rezervační služby, poskytování turistických a cestovních informací, zajištění a zprostředkování přepravy osob, zavazadel, provozování parkovišť a garáží, parkovací služby pro vozidla, zajišťování jízdenek, místenek, letenek a lodních lístků, služby průvodcovské, organizování výletů a okružních plaveb, pronájem plavidel, pronájem koní, rozvoz jídel restauracemi, služby agentury v oblasti zprostředkování přepravy cestujících, služby týkající se dovolenkových balíčků za účelem organizování zájezdů, zprostředkování pronájmu všech dopravních prostředků; (41) zábava, rozptýlení a rekreace osob v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování golfových hřišť, organizace golfových turnajů, provozování kasin, výchovné, zábavné klubové služby, pronajímání tenisových dvorců, provozování sportovních zařízení, provozování fitness a wellness center, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, informace o možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy, výchově a vzdělávání, kluby zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizace a pořádání koncertů, konferencí, kongresů, seminářů, kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů, večírků, recepcí, organizování rekreačních aktivit, rekreačních turnajů, rekreačních akcí a soutěží, organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a sportovních turnajů, organizování a pořádání závodů plavidel, provozování zábavních parků, pronájem a provoz sportovních hřišť, sportovních areálů, lyžařských areálů, služby osobních trenérů, dětské jesle a školky, živá představení, diskotéky, firemní pohostinské služby (zábava), zábava ve formě jachtařských závodů; (43) agentury pro rezervaci ubytování v hotelech, bary, bistra, bufetové služby, cukrárny, delikatesy (restaurace), denní bary (v restauraci, hotelových zařízeních), firemní akce (poskytování jídel a nápojů), gastronomické služby, gril - restaurace, hotelové restaurační služby, hotelové rezervace, hotelové služby, hotely, penzióny, apartmány, bungalovy, prázdninové a turistické ubytování, informace o hotelech a restauracích, kavárna, pohostinství (služby), pořádání svatebních a jiných hostin a recepcí (místo konání, potraviny a nápoje), poradenské služby v oblasti hotelových zařízení, poskytování dočasného ubytování, poskytování hotelového ubytování, poskytování informací vztahujících se k rezervování ubytování, poskytování informací vztahujících se k přípravě jídel a nápojů, poskytování jídla a nápojů, poskytování konferenčních místností, (510) (36) pronájem nemovitostí všeho druhu, sdílení nemovitostí, zajišťování pronájmu nemovitostí, služby v oblasti nemovitostí, agenturní služby pro pronájem nemovitostí, služby spojené se správou nemovitostí; (39) agenturní služby týkající se zajišťování zájezdů, služby v oblasti cestovního ruchu, cestovní kancelář a rezervační služby, služby cestovních agentur a rezervační služby, poskytování turistických a cestovních informací, zajištění a zprostředkování přepravy osob, zavazadel, provozování parkovišť a garáží, parkovací služby pro vozidla, zajišťování jízdenek, místenek, letenek a lodních lístků, služby průvodcovské, organizování výletů a okružních plaveb, pronájem plavidel, pronájem koní, rozvoz jídel restauracemi, služby agentury v oblasti zprostředkování přepravy cestujících, služby týkající se dovolenkových balíčků za účelem organizování zájezdů, zprostředkování pronájmu všech dopravních prostředků; (41) zábava, rozptýlení a rekreace osob v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování golfových hřišť, organizace golfových turnajů, provozování kasin, výchovné, zábavné klubové služby, pronajímání tenisových dvorců, provozování sportovních zařízení, provozování fitness a wellness center, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, informace o možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy, výchově a vzdělávání, kluby zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizace a pořádání koncertů, konferencí, kongresů, seminářů, kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů, večírků, recepcí, organizování rekreačních aktivit, rekreačních turnajů, rekreačních akcí a soutěží, organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a sportovních turnajů, organizování a pořádání závodů plavidel, provozování zábavních parků, pronájem a provoz sportovních hřišť, sportovních areálů, lyžařských areálů, služby osobních trenérů, dětské jesle a školky, živá představení, diskotéky, firemní pohostinské služby (zábava), zábava ve formě jachtařských závodů; (43) agentury pro rezervaci ubytování v hotelech, bary, bistra, bufetové služby, cukrárny, delikatesy (restaurace), denní bary (v restauraci, hotelových zařízeních), firemní akce (poskytování jídel a nápojů), gastronomické služby, gril - restaurace, hotelové restaurační služby, hotelové rezervace, hotelové služby, hotely, penzióny, apartmány, bungalovy, prázdninové a turistické ubytování, informace o hotelech a restauracích, kavárna, pohostinství (služby), pořádání svatebních a jiných hostin a recepcí (místo konání, potraviny a nápoje), poradenské služby v oblasti hotelových zařízení,

54 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) poskytování dočasného ubytování, poskytování hotelového ubytování, poskytování informací vztahujících se k rezervování ubytování, poskytování informací vztahujících se k přípravě jídel a nápojů, poskytování jídla a nápojů, poskytování konferenčních místností, poskytování prostor a zařízení na konference, poskytování prostor pro pořádání akcí a pro jednání, poskytování rekreačního ubytování, poskytování ubytování na schůze a na zvláštní příležitosti, poskytování ubytování v hotelu, penziónu, apartmánech nebo bungalovech, prázdninové tábory (ubytovací služby), pronájem místností na společenské akce, pronájem prázdninových domů, pronájem rekreačního ubytování, restaurace, restaurační služby, restaurační služby poskytované hotely, restaurační služby zahrnující bary s povolením k prodeji alkoholu, rezervace ubytování, rezervační služby pro hotely, rezervační služby pro objednávku jídel, rezervování a objednávání restaurací a jídel, salátové bary, samoobslužné restaurace, služby cestovních kanceláří v oblasti rezervace ubytování, služby cestovních agentur v oblasti rezervace ubytování, služby ubytovací kanceláře, služby v oblasti pohostinství, smluvní gastronomické služby, snack-bary, ubytovací služby, vinárny, zajišťování denních školek (jiných než škol), zajišťování konferenčních prostor a zařízení, zajišťování ubytování, zprostředkování ubytování. (730) Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (740) Mgr. Pavel Tomaškovič, Ratajova 1113/8, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 36, 39, 41, 43 služby, hotely, penzióny, apartmány, bungalovy, prázdninové a turistické ubytování, informace o hotelech a restauracích, kavárna, pohostinství (služby), pořádání svatebních a jiných hostin a recepcí (místo konání, potraviny a nápoje), poradenské služby v oblasti hotelových zařízení, poskytování dočasného ubytování, poskytování hotelového ubytování, poskytování informací vztahujících se k rezervování ubytování, poskytování informací vztahujících se k přípravě jídel a nápojů, poskytování jídla a nápojů, poskytování konferenčních místností, poskytování prostor a zařízení na konference, poskytování prostor pro pořádání akcí a pro jednání, poskytování rekreačního ubytování, poskytování ubytování na schůze a na zvláštní příležitosti, poskytování ubytování v hotelu, penziónu, apartmánech nebo bungalovech, prázdninové tábory (ubytovací služby), pronájem místností na společenské akce, pronájem prázdninových domů, pronájem rekreačního ubytování, restaurace, restaurační služby, restaurační služby poskytované hotely, restaurační služby zahrnující bary s povolením k prodeji alkoholu, rezervace ubytování, rezervační služby pro hotely, rezervační služby pro objednávku jídel, rezervování a objednávání restaurací a jídel, salátové bary, samoobslužné restaurace, služby cestovních kanceláří v oblasti rezervace ubytování, služby cestovních agentur v oblasti rezervace ubytování, služby ubytovací kanceláře, služby v oblasti pohostinství, smluvní gastronomické služby, snack-bary, ubytovací služby, vinárny, zajišťování denních školek (jiných než škol), zajišťování konferenčních prostor a zařízení, zajišťování ubytování, zprostředkování ubytování. (730) Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice, 14800, CZ (740) Mgr. Pavel Tomaškovič, Ratajova 1113/8, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 42 (510) (36) pronájem nemovitostí všeho druhu, sdílení nemovitostí, zajišťování pronájmu nemovitostí, služby v oblasti nemovitostí, agenturní služby pro pronájem nemovitostí, služby spojené se správou nemovitostí; (39) agenturní služby týkající se zajišťování zájezdů, služby v oblasti cestovního ruchu, cestovní kancelář a rezervační služby, služby cestovních agentur a rezervační služby, poskytování turistických a cestovních informací, zajištění a zprostředkování přepravy osob, zavazadel, provozování parkovišť a garáží, parkovací služby pro vozidla, zajišťování jízdenek, místenek, letenek a lodních lístků, služby průvodcovské, organizování výletů a okružních plaveb, pronájem plavidel, pronájem koní, rozvoz jídel restauracemi, služby agentury v oblasti zprostředkování přepravy cestujících, služby týkající se dovolenkových balíčků za účelem organizování zájezdů, zprostředkování pronájmu všech dopravních prostředků; (41) zábava, rozptýlení a rekreace osob v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování golfových hřišť, organizace golfových turnajů, provozování kasin, výchovné, zábavné klubové služby, pronajímání tenisových dvorců, provozování sportovních zařízení, provozování fitness a wellness center, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, služby pro oddech a rekreaci, informace o možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy, výchově a vzdělávání, kluby zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizace a pořádání koncertů, konferencí, kongresů, seminářů, kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů, večírků, recepcí, organizování rekreačních aktivit, rekreačních turnajů, rekreačních akcí a soutěží, organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a sportovních turnajů, organizování a pořádání závodů plavidel, provozování zábavních parků, pronájem a provoz sportovních hřišť, sportovních areálů, lyžařských areálů, služby osobních trenérů, dětské jesle a školky, živá představení, diskotéky, firemní pohostinské služby (zábava), zábava ve formě jachtařských závodů; (43) agentury pro rezervaci ubytování v hotelech, bary, bistra, bufetové služby, cukrárny, delikatesy (restaurace), denní bary (v restauraci, hotelových zařízeních), firemní akce (poskytování jídel a nápojů), gastronomické služby, gril - restaurace, hotelové restaurační služby, hotelové rezervace, hotelové (510) (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, nákup a prodej, import-export, provozování internetového obchodu, vše ve vztahu k dárkovému zboží, a to potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, kosmetika, nádobí, dárkové koše, bytový textil, ručníky, zařizovací předměty pro domácnost, svícny a svíčky, oděvy, boty, módní doplňky, papírenské zboží, psací potřeby, kalendáře, reklamní předměty, fotografie a foto-rámečky, hračky; (39) balení zboží, dodávka zboží poštou nebo prostřednictvím smluvního přepravce; (42) dárkové balení zboží. (730) DÁRKOVNA s.r.o., Sokolovská 1206/171, Praha 9, 19000, CZ (740) Mgr. Miroslav Faměra, U Stanice 11/4, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 42 Akciomat (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování,

55 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Takáč Rastislav Ing., Cyklistická 9, Košice, 04001, SK (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 38, 41 reklamním účelům, předvádění a zprostředkování obchodu s gastronomickými výrobky na Internetu, překlad a systemizace informací do počítačových databází, reklama on-line v počítačové síti, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům a zprostředkování práce v gastronomii; (42) tvorba a správa webových stránek, poskytování vyhledávačů pro Internet, obnova počítačových dat, hosting webových stránek, grafický design na sestavování webových stránek na Internetu; (43) zprostředkování služeb zajišťujících stravování, zprostředkovatelské služby v oblasti gastronomie, zprostředkování gastronomických služeb prostřednictvím Internetu, pohostinství a hotelnictví, poradenská činnost v oblasti gastronomie, služby spojené s provozováním pohostinství a gastronomie pro stravovací zařízení. (730) JOBS TIME s.r.o., Na hrázi 176/17, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Patentform, Ing. Stanislav Dušek, Medinská 530, Praha 9 - Klánovice, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 39 (510) (9) veškeré nosiče informací v rozsahu třídy 9 s výjimkou magnetických nosičů dat, disků k nahrávání; (35) televizní reklama, zpracování reklamních televizních spotů; (38) vysílání pořadů a jiných audiovizuálních děl, šíření audiovizuálních děl prostřednictvím telekomunikační nebo počítačoví sítě, zejména Internetu, televizní vysílání; (41) tvorba televizních pořadů, tvorba a vydávání audiovizuálních děl, obrazové zpravodajství, zpravodajské služby v rámci této třídy, tvorba videofilmů, televizních reportáží, fotografování. (730) Matulík Michal, Pod Vrškem 2310, Zlín, 76001, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 28, 35, 39, 41 (510) (16) fotografie; (28) potřeby pro gymnastiku a sport; (35) propagační činnost, reklama, obchodní administrativa; (39) organizování cest; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, vyučování a poskytování informací o teoretických a praktických znalostech, praktikách a naukách jógy za účelem uchování a zlepšení zdraví. (730) Mrazíková Iveta Ing., Na Průhonu 516, Šťáhlavy, 33203, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 42, 43 JOBSTIME.CZ (510) (35) marketing, propagační činnost, reklama, obchodně zprostředkovatelská činnost v oblasti gastronomie, obchodní administrativa, kancelářské práce, administrativní zpracování nákupních objednávek v oblasti gastronomie a propagace gastronomických výrobků a služeb prostřednictvím komunikačních médií, obchodní reklama na Internetu v souvislosti s gastronomií, organizování výstav k obchodním a (510) (16) balicí papír, blahopřání, bloky, brožury, celulózové fólie na balení, časopisy (periodika), kancelářské potřeby, kromě nábytku, papírnické výrobky, desky na dokumenty, dopisní papír, etiketovací přístroje ruční, fólie viskózové na balení, fólie z umělých hmot na baleni, fotografie (tištěné), grafické reprodukce, grafické znaky (pro kopírování), grafiky, tiskoviny, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, knihy, knížky (brožované), vzory na kopírování, lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti, lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti, letáky, lístky, manuály, sáčky pro mikrovlnné trouby, noviny, obaly bublinové (z umělých hmot), obaly na lahve (lepenkové nebo papírové), obaly na spisy, obaly z kartónu, obaly z lepenky, obchodní karty jiné než pro hry, sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot, kopírovací papír (pauzovací), papír sací, papír toaletní, papír uhlový, papír voskovaný, papírová prostírání, papírové archy, papírové nebo plastové fólie pro kontrolu vlhkosti pro balení potravin, papírové pásky, papírové ubrousky, papírové ubrusy, paragony, plakáty, plány, podložky na stůl papírové, pohlednice, pomůcky učební, kromě přístrojů, šanony, poštovní známky, potahy tiskařské, kromě textilních, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, publikace, pytlíky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot), razítka, ručníky papírové, sáčky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot), samolepky pro domácnost a pro kancelářské účely, sešity, školní potřeby, tikety, tiskopisy, ubrousky kosmetické na odličování, učební pomůcky, kromě přístrojů, zápisníky, zvýrazňovače; (35) shromažďování různého zboží (s výjimkou přepravy tohoto zboží) ve prospěch ostatních tak, aby si zákazníci mohli pohodlně prohlédnout a nakoupit jídlo a pití a ostatní výrobky pro lidskou spotřebu nebo pro výrobu zboží pro lidskou spotřebu, výrobky určené pro zdraví a krásu, výrobky určené pro opravy a údržbu, výrobky pro osobní péči, výrobky pro čisticí účely, výrobky pro domácí použití, výrobky pro zahradnické použití, výrobky pro péči o domácí zvířata, výrobky pro kanceláře, výrobky pro čisticí nebo ochranné účely, domácí potřeby, potřeby pro kuchyně, kancelářské potřeby, výrobky pro chytání, reprodukování nebo manipulování obrazu nebo zvuku, umožňující zákazníkům pohodlně si prohlížet a nakupovat toto zboží v maloobchodě, ve velkoobchodě, v minimarketu, shromažďování různého zboží (s výjimkou přepravy tohoto zboží) ve prospěch ostatních tak, aby si zákazníci mohli pohodlně prohlédnout a nakoupit domácí elektrospotřebiče, spotřební elektronické vybavení, dárky, dárkové sety, suvenýry, nové druhy zboží, sběratelské zboží, novinky, školní potřeby v maloobchodě, ve velkoobchodě v minimarketu, reklama, propagační činnost, šíření reklamy a propagačních

56 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) materiálů, předvádění zboží, přímá propagace poštou, průzkum trhu, marketing, distribuce vzorků, organizace a řízení propagačních a stimulujících schémat, pomoc při řízení obchodní činností, administrativní zpracovávání nákupních objednávek, analýzy nákladů, vyhledávání dat v počítačových souborech pro třetí osoby, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků výše uvedených a služeb pro jiné podniky), fakturace, inzerce poštou a roznáškou, kanceláře dovozní a vývozní, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, marketingové studie, nábor zaměstnanců, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování komerčních nebo reklamních výstav, personální poradenství, systemizace informací do počítačových databází, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem prodejních automatů, průzkum veřejného mínění, pronájem reklamních ploch, řízení obchodních podniků, služby v oblasti srovnávání cen, marketingové studie, vyhledávání sponzorů, aktualizování reklamních materiálů, aranžování výkladů, dražby, fotokopírování, obchodní nebo podnikatelské informace, informace o obchodních kontaktech, pronájem kancelářských strojů a zařízení, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční informační kanceláře, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, maloobchodní nebo velkoobchodní služby pro farmaceutické, veterinární a sanitární přípravky a zdravotní materiál, organizace módních přehlídek pro reklamní účely, mzdy a příprava výplatních listin, poradenství v obchodní činnosti, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní management pro sportovce, profesionální obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby -), oceňování obchodních podniků, optimalizace pro vyhledávače, optimalizace provozu webových stránek, poradenství při vedení podniků, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prodej po telefonu (telemarketing), produkce (výroba) reklamních filmů, hospodářské nebo ekonomické prognózy, pronájem prodejních automatů, pronájem prodejních stánků, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, provozní audit, obchodní průzkum, služby týkající se přemísťování (stěhování) provozů, podniků, reklama on-line v počítačové síti, reklama placená kliknutím, reklamní agentury, reklamní materiály (zasílání zákazníkům -), sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby (telefonní vzkazy, dotazy), služby obchodního zprostředkování, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), telefonní služby (vzkazy) pro nepřítomné, telekomunikační služby (zajišťování předplatného) (pro ostatní), televizní reklama, těsnopis, stenografie, účetnictví, sestavování výpisů z účtů, vedení knih (účetních), výstřižková služba na zprávy, zpracování textů, zprostředkovatelny práce; (39) autobusová doprava, automobilová doprava, pronájem automobilů, balení zboží, doručování balíků, dodávka zboží poštou, dodávky květin, letecká doprava, lodní doprava, lodní trajektová doprava, říční doprava, železniční doprava, doprava nákladní, kamionová doprava, dopravci, doručovací služby, kurýrské služby, dovoz, informace (doprava -), informace (skladování -), logistika v dopravě, skladování, skladování zboží, spedice, stěhování, uskladňování, doručování zboží, zprostředkování dopravy (zasílatelství), zprostředkování přepravy. (730) FVZ s.r.o., Národní 19/949, Praha 1, 11000, CZ (740) JUDr. Matouš Jíra, 28. října 1001/3, Praha 1 - Staré Město, (210) O (220) (320) (511) 16, 32, 40 (510) (16) reklamní, propagační a informační materiály na bázi papíru a plastických hmot, reklamní tabule, vývěsky a poutače z papíru nebo z lepenky; (32) piva všeho druhu včetně piva nealkoholického, sladové nápoje, nápoje kvašené nealkoholické, nealkoholické nápoje všeho druhu, zejména mošty, šťávy a limonády, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, výtažky z chmele a sladu; (40) pivovarnictví - výroba piva všeho druhu, sladových nápojů, nealkoholických a alkoholických nápojů. (730) Pivovar Lobeč s.r.o., Lobeč 34, Lobeč u Mšena, 27736, CZ (210) O (220) (320) (511) 39, 41, 43 (510) (39) automobilová doprava, cesty (organizace), doprava (vodní, říční), doprovázení turistů, jízda výletní lodí, okružní plavby (organizace), okružní výlety (organizace), osobní doprava; (41) konference (organizace), noční kluby; (43) bary (služby), kavárny, motely, noclehárny, pronajímání jednacích místností, restaurace, ubytovací služby (hotely, penzióny), ubytování (pronajímání a přechodné). (730) ORIGAMI, s.r.o., Dolnokrčská 304/39, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 39 ZÁSILKOMAT (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (38) spoje (komunikace); (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest. (730) Zásilkovna s.r.o., Ocelářská 392/9, Praha 9 - Libeň, 19000, CZ (740) Mgr. Pavla Brennan Kahounová, Ostrovní 126/30, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 39

57 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (38) spoje (komunikace); (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest. (730) Zásilkovna s.r.o., Ocelářská 392/9, Praha 9 - Libeň, 19000, CZ (740) Mgr. Pavla Brennan Kahounová, Ostrovní 126/30, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 3 FEEL HEROIC (510) (3) mýdla, tekuté mýdlo, sprchový a koupelový gel, sprchová a koupelová pěna, parfumerie, vonné látky, kosmetika, éterické oleje, neléčivé soli, oleje a další přísady pro použití ve vaně a sprše. (730) Unilever N.V., Weena 455,3013 AL, Rotterdam, NL (740) Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, Klimentská 46/1216, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 DuFurt (510) (7) čerpadla, dřevoobráběcí stroje, elektrické generátory, elektrické mlýnky (pro domácnost), elektrické svářecí zařízení, elektrody pro svářecí stroje, frézky (stroje), hnětací stroje, kompresory, kráječe chleba (stroje), kuchyňské elektrické roboty, kuchyňské stroje, elektrické, líhně umělé pro kuřata, masové mlýnky (stroje), mechanické ruční nástroje a nářadí, míchačky na betonovou směs, mixéry (stroje), mlýnky na koření (stroje), mlýnky pro domácnost (stroje), s výjimkou ručních, myčky na nádobí, otvírače dveří (elektrické, hydraulické, pneumatické), pily řetězové, pistole stříkací v rámci třídy, pivní čerpadla, pračky, sáčky pro vysavače, sekačky na trávu, škrabací stroje na zeleninu, šlehače (elektrické), vrtačky (elektrické), vysavače; (8) holicí strojky, nástroje a nářadí ruční, nože, kráječe, meče, motyky, rýče, pily, sekyrky, vrtáky, zahradnické nářadí, žehličky; (9) akumulátory s výjimkou tepelných, baterie, autorádia, články solární, dětské chůvičky, fotoaparáty, hodiny s rádiem, telefony, kalkulačky, krokoměry, kukátka, monitory, nabíječky akumulátorů, notebooky, počítače, počítačové programy, počítačové tiskárny, hasicí přístroje, sluchátka, rádia, svářečské přilby, tabletové počítače, televizory, USB disky, váhy, vypínače v rámci třídy, zámky elektrické, zvonky elektrické; (11) svítilny, bojlery, baterie vodovodní, dřezy, fritézy, grily, chladničky, mrazničky, kamna, kávovary, konvice elektrické, kuchyňské potřeby elektrické, odsávací zařízení, digestoře, ohřívače, opékače, pečicí trouby, radiátory, reflektory, sporáky, vařiče, svítidla, sušičky, tepelná čerpadla, toustovače, mikrovlnné trouby, ventilátory, vyhřívací podušky, zapalovače plynové, elektrické, zářivky, klimatizační zařízení, zvlhčovače, žárovky; (18) aktovky, batohy, deštníky, kufry, hole, slunečníky, tašky; (19) altány nekovové, bazény nekovové, geotextilie; (20) křesla, matrace, nábytek, regály, spací pytle; (21) grily neelektrické, nádobí (domácí potřeby), hrnce, kotlíky, chladicí boxy neelektrické, koše na odpadky, mlýnky ruční neelektrické, náčiní pro domácnost, mopy, otvíráky na lahve, popelnice, skleněné výrobky pro domácnost, smetáky, stojánky na nože, tlakové hrnce, vědra, rukavice k domácímu použití, zavlažovače k domácímu použití, žehlicí prkna. (730) Zásobování a.s., Chloumecká 3376, Mělník, 27601, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 35 EDC Enzyme Dental Care (510) (3) výrobky drogistické a kosmetické hygieny v rámci této třídy, prostředky k čištění zubů, zejména zubní pasty, zubní gely, spreje pro osvěžení dechu, ústní vody nikoliv pro lékařské účely, neléčivé přípravky určené k hygieně dutiny ústní, roztoky k výplachům a masážím dásní nikoliv pro lékařské účely; (5) hygienické výrobky pro léčebné a dietetické účely, farmaceutické a veterinární výrobky, farmaceutické přípravky k použiti ve stomatologii, přípravky pro ústní hygienu pro lékařské účely, ústní vody pro léčebné účely, zubní pasty a zubní gely pro léčebné účely, léčivá žvýkačka, farmaceutické přípravky pro léčbu onemocnění dásní, léčebná kosmetika; (35) propagační činnost a reklama prostřednictvím jakéhokoliv média, zejména prostřednictvím Internetu, marketing, plánování obchodních a propagačních akcí, obchodní administrativa, kancelářské činnosti, velkoobchod, maloobchod a zprostředkování obchodu s výrobky ve třídách 3 a 5. (730) Wald Pharmaceuticals s.r.o., Dětská 2445/37, Praha 10 - Strašnice, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 40, 41 OKEM PTÁKA (510) (16) fotografie tištěné; (35) organizování výstav komerčních nebo reklamních; (40) fotografické snímky - kopírování; (41) fotografování, organizování kulturních a vzdělávacích výstav. (730) BAART s.r.o., U Mlýna 149, Rovensko pod Troskami, 51263, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 20, 25, 28 (510) (9) software pro počítačové hry, kazety pro videohry; (16) plakáty, papírová prostírání, papírové obaly na dárkové předměty, poutače z papíru nebo z lepenky; (20) reklamní předměty nafukovací, dekorační předměty přenosné, poutače ze dřeva nebo z umělých hmot; (25) oděvy spadající do této třídy, zejména trička, košile, šaty, šály, šátky, šály na krk; (28) hry, zejména stolní hry pro děti a dospělé, puzzle, společenské hry, přenosné hry s displeji z tekutých krystalů, zařízení pro hry, přístroje na arkádové videohry, přístroje pro videohry. (730) Branny Stanislav, Řadová 476, Krmelín, 73624, CZ (740) Ing. Jan Chwistek, Náměstí ČSA 5/3, Český Těšín, (210) O (220) (320) (511) 5, 31, 42

58 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) vzdělávací informace, odborné informační, poradenské a konzultační služby v oblasti služeb zahrnutých ve třídě 41. (730) ZR Games s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (740) GATODE Get Trademark & Design, v.o.s., Ing. Denisa Dudová, Norská 571/5, Praha 10 - Vršovice, (510) (5) bylinné výtažky pro fytoterapeutické účely, rostlinné extrakty pro individuální fytoterapie, léčivé byliny a bylinné suroviny, bylinné čaje léčivé, doplňky stravy, léčivé rostliny pro účely tradiční přírodní medicíny, bylinné suroviny pro účely tradiční čínské medicíny, bylinné suroviny pro účely ayurvédské a peruánské medicíny, léčivé kořeny a kořenové extrakty, léčivé rostliny sušené a jejich práškové koncentrované výtažky pro další zpracování, rostlinné výtažky pro použití ve farmacii, byliny a bylinné extrakty pro léčivé obklady, suroviny pro výrobu transdermálních náplastí a tinktur, vitamíny a doplňky pro sportovce, doplňkový sortiment pro oblast alternativní medicíny; (31) zemědělské, zahradnické a lesní produkty, které nebyly nijak upravovány pro konzumaci jiné přírodní suroviny pro další zpracování; (42) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, posudková a analytická činnost v oblasti přírodních a technických věd. (730) Zukal Jiří Ing., U solných mlýnů 16, Olomouc, 77900, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO (510) (35) zajišťování propagace hlavní města Prahy; (39) organizování vlastivědných vycházek za kulturními a historickými památkami v tuzemsku; (41) seznamování všemi dostupnými formami domácích a zahraničních zájemců s kulturně-historickým vývojem, reáliemi a památkami hlavního města Prahy. (730) Pražská informační služba, Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5, 15000, CZ (740) JUDr. František Schulmann, advokát, Valentinská 92/3, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 4CAMPS (510) (35) merchandising, reklamní, inzertní a propagační činnost; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, služby cestovní kanceláře - organizování a pořádání cest, zajištění a prodej zájezdů všeho druhu, elektronický prodej zájezdů, služby turistických průvodců, dopravní činnosti - doprava (přeprava) osob a zboží, rezervace a prodej jízdenek a letenek, zprostředkování v dopravě a cestovním ruchu, předprodej zájezdů, pronájem dopravních prostředků všeho druhu, logistické činnosti v dopravě, poskytování informací a konzultace v dopravě a cestovním ruchu; (41) výchova, vzdělávání, vyučování, zábava, školení, sportovní a kulturní aktivity v rámci této třídy, prázdninové tábory, jejich organizování a provozování (zábavné, vzdělávací a sportovní služby), sportovní služby při kempování, školy v přírodě (vzdělávání), klubové služby (výchovné nebo zábavné), provozování sportovních zařízení, organizování představení, koncertů a soutěží, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, organizování seminářů a konferencí, pořádání a zajišťování odborných tematických seminářů, eventů, workshopů a konferencí, organizace a zajišťování společenských a firemních setkání, firemních party, teambuildingů, roadshow, pořádání společenských plesů, gala večeří, koktejlů a zahradních party, včetně jejich odborné přípravy a doprovodných akcí (zábavné a kulturní služby), tvorba programů a scénářů firemních a společenských akcí, elektronické publikování, vzdělávací informace, odborné informační, poradenské a konzultační služby v oblasti služeb zahrnutých ve třídě 41. (730) ZR Games s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (740) GATODE Get Trademark & Design, v.o.s., Ing. Denisa Dudová, Norská 571/5, Praha 10 - Vršovice, (210) O (220) (320) (511) 35, 37, 39 (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 VIDEOCAMP (510) (35) merchandising, reklamní, inzertní a propagační činnost; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, služby cestovní kanceláře - organizování a pořádání cest, zajištění a prodej zájezdů všeho druhu, elektronický prodej zájezdů, služby turistických průvodců, dopravní činnosti - doprava (přeprava) osob a zboží, rezervace a prodej jízdenek a letenek, zprostředkování v dopravě a cestovním ruchu, předprodej zájezdů, pronájem dopravních prostředků všeho druhu, logistické činnosti v dopravě, poskytování informací a konzultace v dopravě a cestovním ruchu; (41) výchova, vzdělávání, vyučování, zábava, školení, sportovní a kulturní aktivity v rámci této třídy, prázdninové tábory, jejich organizování a provozování (zábavné, vzdělávací a sportovní služby), sportovní služby při kempování, školy v přírodě (vzdělávání), klubové služby (výchovné nebo zábavné), provozování sportovních zařízení, organizování představení, koncertů a soutěží, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, organizování seminářů a konferencí, pořádání a zajišťování odborných tematických seminářů, eventů, workshopů a konferencí, organizace a zajišťování společenských a firemních setkání, firemních party, teambuildingů, roadshow, pořádání společenských plesů, gala večeří, koktejlů a zahradních party, včetně jejich odborné přípravy a doprovodných akcí (zábavné a kulturní služby), tvorba programů a scénářů firemních a společenských akcí, elektronické publikování, (510) (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, maloobchodvelkoobchod, export-import a internetový obchod se stavebními výrobky, organizační a ekonomické poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, propagace, inzerce, reklama a zprostředkování obchodních informací všemi druhy médií, pořádání reklamních a komerčních výstav, zprostředkovatelská a poradenská činnost v uvedených oblastech, nákup výrobků a služeb pro jiné podniky - subdodavatelské služby, zajištění stavebního povolení, zajištění podkladů pro kolaudaci staveb, zastupování klientů ve stavebních řízeních; (37) stavebnictví, stavební činnost, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, výstavba, opravy a údržba pozemních komunikací, stavební opravy, provádění dopravních a občanských staveb, generální stavební dodávky a subdodávky, zprostředkování ve stavebnictví, přípravné práce pro stavby, zemní a výkopové práce, asfaltování, dlaždířské práce, izolace staveb, sanace staveb, stavební dozor, odborné prohlídky staveb, úklidové služby, čištění a úklid pozemních komunikací a veřejného prostranství, opravy

59 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pozemních komunikací, frézování vozovek, zimní údržba komunikací, čištění vpustí, instalace dopravního značení a zpomalovacích prahů, opravy a pronájem stavebních strojů, stavebních mechanismů a pracovních nástrojů, opravy a pronájem dopravních prostředků, instalace a opravy zdvihací techniky, stavebně montážní služby, poskytování stavebních informací, konzultace ve stavebnictví, opravy ve stavebnictví, opravy staveb, budov, silnic a vozovek, instalační služby v oboru stavebnictví, informace o opravách v oboru stavebnictví; (39) doprava, balení a skladování zboží, dopravní služby, silniční motorová nákladní doprava, doprava osob a zboží, nákladní doprava, dopravní činnosti v oblasti stavebního průmyslu, transport stavebních materiálů a stavební techniky, speciální doprava, přeprava těžkých a objemných nákladů, pronájem dopravních prostředků, kontejnerová doprava, skladovací činnosti. (730) EFRE CZ s.r.o., Družstevní 2, Pletený Újezd, 27351, CZ (740) INVENTIA s.r.o., Ing. Jana Holpuchová, Na Bělidle 3, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 38, 41, 42, 45 (510) (35) agentury pro práci s veřejností, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, aktualizování reklamních materiálů, analýza reklamy, dodavatelské služby pro třetí osoby, distribuce reklamních materiálů (letáků, prospektů, brožur, vzorků, zejména pro zásilkové prodeje dle katalogu) zahraniční či nikoliv, informace (obchodní nebo podnikatelské -), komerční informační kanceláře, marketing, marketingové studie, obchodní činnost (služby, poradenství v -), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby -), optimalizace pro vyhledávače, optimalizace provozu webových stránek, poradenské služby v oblasti zahraničního obchodu, poradenství v reklamě, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, propagace cestování reklama a marketing on-line webových stránek, psaní reklamních textů, reklama a marketing, reklamní agentury, služby obchodního zprostředkováni, služby vztahů s veřejnosti (public relations), subdodavatelské služby (obchodní pomoc), texty (psaní reklamních textů), vedení kartoték v počítači, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, zpracování (administrativní) nákupních objednávek, zpracování textů; (36) informace o pojištění, makléřské služby, nemovitosti (obchodování s -), nemovitosti (správa -), pojistky (uzavírání -), pojištění (nemocenské -), poradenství v oblasti pojištění, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, pronájem bytů, pronájem nemovitostí, pronajímáni kanceláří (nemovitosti), realitní kanceláře, vybírání nájemného, zprostředkování pojištění; (38) poskytování blogovacích služeb, poskytování přístupu k blogům, poskytování on-line fór, přenos digitálních souborů; (41) fotografování, informace o výchově a vzdělávání, obrazové zpravodajství, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), pomoc při výběru povolání, pořádání výukových kurzů cizích jazyků, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), předprodej vstupenek, překladatelské služby, rekreace (informace o možnostech -), rekreace (služby pro oddech a -), reportérské služby, služby poskytované školami (vzdělávání), služby pro organizování výukových programů, služby škol pro výuku jazyků, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, školení (pořádání a řízení), texty (psaní textů) jiné než reklamní, texty (zveřejňování -) kromě reklamních, tlumočnické služby, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výuka, vzdělávací informace, vzdělávací služby v oblasti výuky cizích jazyků, zpravodajské služby; (42) elektronické ukládání dat, grafický design, grafický design na sestavování webových stránek na Internetu, hosting webových stránek, inženýrské práce (expertizy), konzultace (v oblasti počítačového softwaru), konzultace v oblasti navrhování webových stránek, konzultační služby v oblasti informačních technologií, počítačové programování, poskytování prostor pro výuku, poskytování prostoru na Internetu pro webové blogy, pronájem počítačového serveru (serverhosting), pronájem webových serverů, správa webových stránek, tvorba a správa blogů pro třetí osoby, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), hosting digitálního obsahu, jmenovitě on-line časopisů a blogů, údržba počítačových programů, umisťování webových stránek, webhostingové služby a software jako služba a pronájem softwaru; (45) autorská práva (správa -), duševní vlastnictví (konzultační služby v oblasti -), monitorování práv duševního vlastnictví pro právní poradenské účely, online služby sociálních sítí, poradenství v oblasti duševního vlastnictví, registrace názvů domén (právní služby), správa autorských práv, zprostředkovatelství (mediace). (730) Poděbrady.ru,s.r.o., Wuchterlova 1607/12, Praha 6 - Dejvice, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 38, 41 MION FILMS (510) (9) veškeré nosiče informací v rozsahu třídy 9, s výjimkou magnetických nosičů dat a disků k nahrávání; (35) televizní reklama, zpracování reklamních televizních spotů; (38) vysílání pořadů a jiných audiovizuálních děl, šíření audiovizuálních děl prostřednictvím telekomunikační nebo i počítačové sítě, zejména Internetu, televizní vysílání; (41) tvorba televizních pořadů, tvorba a vydávání audiovizuálních děl, obrazové zpravodajství, zpravodajské služby v rámci této třídy, tvorba videofilmů, televizních reportáží, fotografování. (730) Veselý Ondřej, Kosmonautů 861, Králíky, 56169, CZ (210) O (220) (320) (511) 12 (510) (12) automobilové pneumatiky, pneumatiky pro jízdní kola, pláště na pneumatiky, kryty na pneumatiky, pneumatiky pro motocykly, lepicí kaučukové záplaty na opravy duší, duše pro jízdní kola, duše pro motocykly, duše pro kola vozidel, duše pro pneumatiky vozidel, zavazadlové sítě pro vozidla, pneumatiky plněné vzduchem, vybavení na opravy duší kol v rámci této třídy, ráfky pro kola vozidel, kryty na sedla pro jízdní kola, kryty sedel pro motocykly, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, brzdové lamely pro vozidla, tlumiče pro vozidla, nosiče lyží pro automobily, šrouby do pneumatik, hřeby do pneumatik, pneumatiky pro kola vozidel, pneumatiky, pevné, pro kola vozidel, běhouny k protektorování pneumatik, běhouny pro vozidla (válečkové pásy), běhouny pro vozidla (typ traktoru), bezdušové pneumatiky pro jízdní kola, bezdušové pneumatiky pro motocykly, ventily pro pneumatiky vozidel, pneumatiky kola vozidla. (730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., , Yoksam-dong, Kangnamgu, Soul, KR (740) Zeiner & Zeiner v.o.s., Mgr. Karel Šindelka, Maiselova 15, Praha 1, (210) O (220) (320)

60 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (511) 12 (510) (12) automobilové pneumatiky, pneumatiky pro jízdní kola, pláště na pneumatiky, kryty na pneumatiky, pneumatiky pro motocykly, lepicí kaučukové záplaty na opravy duší, duše pro jízdní kola, duše pro motocykly, duše pro kola vozidel, duše pro pneumatiky vozidel, zavazadlové sítě pro vozidla, pneumatiky plněné vzduchem, vybavení na opravy duší kol v rámci této třídy, ráfky pro kola vozidel, kryty na sedla pro jízdní kola, kryty sedel pro motocykly, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, brzdové lamely pro vozidla, tlumiče pro vozidla, nosiče lyží pro automobily, šrouby do pneumatik, hřeby do pneumatik, pneumatiky pro kola vozidel, pneumatiky, pevné, pro kola vozidel, běhouny k protektorování pneumatik, běhouny pro vozidla (válečkové pásy), běhouny pro vozidla (typ traktoru), bezdušové pneumatiky pro jízdní kola, bezdušové pneumatiky pro motocykly, ventily pro pneumatiky vozidel, pneumatiky kola vozidla. (730) Hankook Tire Co., Ltd., 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Soul, KR (740) Zeiner & Zeiner v.o.s., Mgr. Karel Šindelka, Maiselova 15, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 32 LIPÁNEK POCTIVÝ A DOBRÝ (510) (29) mléko a mléčné výrobky, smetanové krémy, mléčné nápoje, konzervovaná, mražená, sušená a vařená zelenina a ovoce, želé, džemy, maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, vejce, oleje a tuky jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a obilné výrobky určené k lidské výživě, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, mražené smetanové krémy, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led; (32) minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů, šťávy a nápoje ovocné. (730) MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, České Budějovice, 37050, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (29) mléko a mléčné výrobky, sýry. (730) MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, České Budějovice, 37050, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 32 My Country (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, led potravinářský; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů. (730) VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 809/39, Brno sever, Lesná, 63800, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 (210) O (220) (320) (511) 29 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Sandmannová Lenka, Tuklatská 8, Tuklaty - Tlustovousy, 25082, CZ (210) O (220) (320) (511) 5

61 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) telefony (komunikace pomocí -), telekonference [služby dálkových konferencí], zprávy (zasílání -). (730) Stopka Marek, V. Košaře 104/18, Ostrava, 70030, CZ (740) Advokátní kancelář PD AK, JUDr. Dalila Pelechová, Čs. legií 1364/20, Ostrava, (210) O (220) (320) (511) 41, 44, 45 (510) (5) léky, zejména gastrointestinální přípravky. (730) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, Konstanz, DE (740) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (210) O (220) (320) (511) 36, 38 (510) (41) provádění akreditovaných zkoušek odborně způsobilých osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a vydávání osvědčení o jejich odborné způsobilosti; (44) akreditované hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, vystavování certifikátů kvality a bezpečí ve zdravotnictví, poradenství v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb; (45) poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro právnické osoby. (730) EURO CERT CZ, a.s., Lidická 531, Roztoky, 25263, CZ (740) Jiří Effmert, Družstevní 1424/12 C, Říčany, (510) (36) bankovnictví, banky úvěrové, burzovní makléřství, byty (pronájem-), clearing (zúčtování vzájemných pohledávek a závazků-bezhotovostní operace), daňové odhady (služby), elektronický převod kapitálu, finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), finanční poradenství, finanční řízení, finanční služby, garance, záruky, kauce, hypotéky (poskytování půjček), investování kapitálu, jednatelství, kanceláře pro inkasování pohledávek, kanceláře realitní, kapitálové investice, kauce, záruky, garance, kauce, záruky, ručení, konzultační služby (finanční -), koupě na splátky (financování), kreditní karty (služby-), kurzovní záznamy na burze, leasing, likvidace podniků (služby - ) [finanční záležitosti], makléřské služby, makléřství, jednatelství, nájemné (inkasování -), nájemní, činžovní domy (vedení -), nákup na splátky, nemovitosti (obchodování s -), nemovitosti (zprostředkování -), nemovitosti (pronájem -), nemovitosti (správa -), oceňování a odhady (daňové), odhady daňové (služby -), online bankovní služby, peníze (směňování -), penzijní fondy, platby na splátky, pohledávky (kanceláře pro inkasování -), poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, pronájem bytů, pronájem nájemních a činžovních domů, pronájem nemovitostí, pronajímání kanceláří (nemovitosti), převody (platební -) vykonávané elektronicky, půjčky (financování), půjčky (zástavní), realitní kanceláře, směnárenské služby, splácení plateb, spořitelny, správa, správa majetku, správa nemovitostí, úvěrové karty (služby týkající se -), úvěrové ústavy, úvěrové banky, vybírání nájemného, vydávání kreditních karet; (38) bezdrátové vysílání, elektronická pošta, komunikace (telefonní -), konference (služby dálkových -), mobilní telefony (komunikace -), počítačová komunikace, počítačové terminály (komunikace pomocí -), posílání zpráv, poskytování přístupu k databázím, poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti, poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, pošta (elektronická -), pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos digitálních souborů, přenos faxem, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, přenosy zpráv faxy, přístupový čas ke globálním počítačovým sítím (pronájem), půjčování telekomunikačních zařízení, spojení pomocí optických vláken, (210) O (220) (320) (511) 6, 17, 19 DOSIDO (510) (6) kovové stavební materiály, kovové stavební konstrukce, kovové konstrukce pařníků, kovové konstrukce skleníků, finální kovové stavební produkty, kovové stavby přenosné; (17) umělé hmoty jako polotovary, umělé pryskyřice (polotovary), tepelně izolační prostředky, materiály na izolaci; (19) izolační sklo pro stavby, skleníky nekovové, rámy pro skleníky nekovové, sklo stavební, sklo okenní, sklo tabulové pro stavby, stavební hmoty nekovové, panely pro stavby nekovové, stavby přenosné nekovové, střešní krytiny nekovové, zahradní pavilony, pergoly a domky na nářadí, nekovové pařníky, přístřešky pro garážová stání, nekovové vchodové stříšky. (730) LANIT PLAST, s.r.o., Nerudova 477/7, Říčany, 25101, CZ (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35, 43

62 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) potravin, hotového jídla a potravinových doplňků; (43) služby hostinské - provoz restaurantů, kaváren, vináren, barů, cukráren, zařízení rychlého stravování a samoobslužných stravovacích zařízení, catering, služby ubytovací - provoz hotelů, penziónů a jiných ubytovacích zařízení, poskytování informací a konzultace v oblasti stravování, pohostinství a ubytování. (730) Gourmet Solution, a.s., Ke hřišti 776/24, Praha 8 - Čimice, 18100, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (510) (29) mléko a výrobky z něj, mléčné výrobky všeho druhu, mléčné koktejly, šlehačka, maso a masné výrobky, uzeniny všeho druhu, ryby a výrobky z nich, zvěřina, maso a masné výrobky konzervované, sušené, zavařené, zmrazené či jinak potravinářsky upravené, vejce a vaječné výrobky, potravinářské oleje nebo tuky a výrobky z nich, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená či jinak potravinářsky upravená, hotová jídla z uvedených potravin; (30) káva a výrobky z kávy všeho druhu spadající do této třídy, kakao a výrobky z něj, čaj a výrobky z něj, med a výrobky z něj, čokoláda a čokoládové výrobky, nápoje kávové, kakaové, čokoládové a čajové všeho druhu, cukr a výrobky z něj, cukrářské výrobky, cukroví a cukrovinky všeho druhu, dorty, mouka, těsto, droždí a výrobky z nich, pečivo sladké i slané, chléb, koláče, trvanlivé pečivo, těstoviny, obilniny pro osobní konzumaci, müsli, rýže a výrobky z ní, semena zpracovaná, ořechy zpracované, hotová jídla z uvedených potravin; (35) reklamní a marketingová činnost, reklamní a prodejní akce, předvádění výrobků, automatizované zpracování obchodních dat, služby databank, správa a prodej obchodních dat, administrativní práce, průzkum trhu, podnikatelský průzkum, ekonomické poradenství, analýzy nákladů a řešení úspory, činnost podnikatelských, ekonomických a organizačních poradců, obchodní poradenství, manažerské služby, pomoc při řízení podniku a podnikání, obchodní zastoupení jiných podnikatelských subjektů - výrobců, poskytování obchodních a prodejních informací, poskytování obchodních slev, maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej potravin, hotového jídla a potravinových doplňků; (43) služby hostinské - provoz restaurantů, kaváren, vináren, barů, cukráren, zařízení rychlého stravování a samoobslužných stravovacích zařízení, catering, služby ubytovací - provoz hotelů, penziónů a jiných ubytovacích zařízení, poskytování informací a konzultace v oblasti stravování, pohostinství a ubytování. (730) Gourmet Solution, a.s., Ke hřišti 776/24, Praha 8 - Čimice, 18100, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 35, 43 Gourmet Solution (510) (29) mléko a výrobky z něj, mléčné výrobky všeho druhu, mléčné koktejly, šlehačka, maso a masné výrobky, uzeniny všeho druhu, ryby a výrobky z nich, zvěřina, maso a masné výrobky konzervované, sušené, zavařené, zmrazené či jinak potravinářsky upravené, vejce a vaječné výrobky, potravinářské oleje nebo tuky a výrobky z nich, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená či jinak potravinářsky upravená, hotová jídla z uvedených potravin; (30) káva a výrobky z kávy všeho druhu spadající do této třídy, kakao a výrobky z něj, čaj a výrobky z něj, med a výrobky z něj, čokoláda a čokoládové výrobky, nápoje kávové, kakaové, čokoládové a čajové všeho druhu, cukr a výrobky z něj, cukrářské výrobky, cukroví a cukrovinky všeho druhu, dorty, mouka, těsto, droždí a výrobky z nich, pečivo sladké i slané, chléb, koláče, trvanlivé pečivo, těstoviny, obilniny pro osobní konzumaci, müsli, rýže a výrobky z ní, semena zpracovaná, ořechy zpracované, hotová jídla z uvedených potravin; (35) reklamní a marketingová činnost, reklamní a prodejní akce, předvádění výrobků, automatizované zpracování obchodních dat, služby databank, správa a prodej obchodních dat, administrativní práce, průzkum trhu, podnikatelský průzkum, ekonomické poradenství, analýzy nákladů a řešení úspory, činnost podnikatelských, ekonomických a organizačních poradců, obchodní poradenství, manažerské služby, pomoc při řízení podniku a podnikání, obchodní zastoupení jiných podnikatelských subjektů - výrobců, poskytování obchodních a prodejních informací, poskytování obchodních slev, maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej (210) O (220) (320) (511) 30, 35, 41 (510) (30) pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, oplatky, kakaové, čokoládové, kávové náplně, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky; (35) akviziční, marketingová, propagační, reklamní, informačně-obchodní a inzertní činnost, distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti výrobků trvanlivého pečiva; (41) organizování a pořádání soutěží pro veřejnost. (730) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, Praha 8, 18600, CZ (740) Advokátní kancelář Kučírek Legal, JUDr. Tomáš Kučírek, Petrská 29, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 33, 35 (510) (16) propagační předměty z papíru a plastických hmot, zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, tácky, obaly, papírové a z plastů jinde neuvedené, tašky z papíru a plastů, etikety; (33) medovina, vína všeho druhu, likéry, lihoviny; (35) zprostředkování obchodu s výše uvedenými produkty, předvádění a nabízení zboží. (730) Havránek Petr, Sadová 940/51, Karlovy Vary, 36001, CZ (210) O (220) (320) (511) 8, 35, 40

63 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (511) 29, 30, 35 (510) (8) frézy a vybrušované vrtáky (ruční nástroje); (35) zprostředkování obchodu s frézami a vybrušovanými vrtáky; (40) broušení a kovové potažení fréz a vybrušovaných vrtáků. (730) ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., třída Tomáše Bati 5334, Zlín, 76001, CZ (740) Ing. Jarmila Javoříková, Křiby 4904, Zlín, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 (510) (29) sýry, náhražky sýra a sýrové výrobky, mléko a mléčné výrobky, jedlé tuky a oleje, masné výrobky, maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky zavařované a mražené, sušené, vařené a nakládané ovoce a zelenina, želé, džemy, vejce; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s potravinářskými výrobky, marketing, propagace, reklama, inzerce všemi druhy médií, zprostředkovatelská činnost v uvedených oborech. (730) REGON, s.r.o., Strojírenská 259/16, Praha 5 - Zličín, 15521, CZ (740) JUDr. Aleš Zábrš, Na Beránce 2, Praha 6, (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, led pro osvěžení; (31) zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena, rostliny a květiny, krmiva pro zvířata, slad; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nealkoholické nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (35) maloobchodní služby vztahující se k následujícím výrobkům - masu, rybám, drůbeži a zvěřině, masovým výtažkům, konzervovanému, mraženému, sušenému a vařenému ovoci a zelenině, želé, džemům, kompotům, vejcím, mléku a mléčným výrobkům, jedlým olejům a tukům, kávě, čaji, kakau a kávovým náhražkám, rýži, tapioku a ságu, mouce a obilninovým přípravkům, chlebu, pečivu a cukrovinkám, zmrzlině, cukru, medu, melase, droždí, prášku do pečiva, soli, hořčici, octu, omáčkám (chuťovým přísadám), koření, ledu pro osvěžení, zrní a zemědělským, zahradnickým a lesním produktům nezahrnutým v jiných třídách, živým zvířatům, čerstvému ovoci a zelenině, semenům, rostlinám a květinám, krmivu pro zvířata, sladu, pivu, minerálním vodám, šumivým nápojům a jiným nealkoholickým nápojům, nápojům a šťávám ovocným, sirupům a jiným přípravkům ke zhotovování nápojů, alkoholickým nápojům (s výjimkou piv). (730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, D Neckarsulm, DE (740) TRAPLOVÁ-HAKR-KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 24, Praha 7, (210) O (220) (320) (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Film Barrandov (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis,

64 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy anebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysíláni, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách. (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Barrandov film (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysíláni, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Film TV Barrandov (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě,

65 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šířeni elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 TV Barrandov film (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysíláni, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství,

66 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Kino Barrandov (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných síti, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkovaní v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Barrandov kino (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační

67 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 Kino TV Barrandov (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných síti, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 TV Barrandov kino (510) (9) aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístroje pro zpracování informací a počítače a telefony, včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, počítačové hry s výstupem na PC nebo na IV, hrací skříně uváděné v

68 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě, včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží, plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, mikrotenové sáčky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, reklamní a informační výrobky v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, učební pomůcky v rámci této třídy, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (25) obleky, obuv, pokrývky hlavy, kabáty, saka dámská, pánská, kostýmy, halenky, košile, spodní prádlo dámské, pánské, boty dámské, pánské, společenské, sportovní, letní, zimní, speciální, boty do vody, pantofle, trepky, klobouky dámské, pánské, společenské, speciální, čepice, včetně pletených, ušanky, šály, šátky, rukavice, ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty, šortky, plavky dámské, dětské, pánské; (28) pexesa, hrací karty, vykládací karty, hlavolamy papírové; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, pronájem reklamních informačních míst v rámci této třídy, činnost reklamní agentury, zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 9, 16, 25 a 28, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů, poskytování věrnostních a bonusových systémů, jako například poskytování slev a odměn, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy anebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat, prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový prodej zboží uvedeného ve třídách 9, 16, 25 a 28; (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šířeni elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio a audiovizuálních děl prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací a informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů), pronájem komunikačních míst; (41) tvorba televizních, audiovizuálních a rozhlasových pořadů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, šíření audiovizuálních děl, filmová produkce, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží í veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání, výuka a školení, kurzy, vydávání literatury k danému tématu, výstava knih, fejetonů a článků v periodikách, prezentace a výuka s použitím hudebních nástrojů, kurzy autopatie, tvorba audio a videonahrávek s danou tematikou, kurzy a přednášky Feng Shui, kurzy a přednášky magické kuchyně, kurzy vaření pro tělo i duši, přednášky o kartách, runách, astrologii, numerologii, snech, bylinách. (730) Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 15200, CZ (210) O (220) (320) (511) 41, 43, 44 KALIMETA (510) (41) vzdělávací a školicí činnosti, lektorské činnosti, pořádání kurzů a školení, rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, vydavatelské činnosti, elektronické publikování, sportovní činnosti, tělovýchova, sportovní výcvik, drezúra zvířat, provoz sportovních zařízení, kulturní, společenské a zábavní činnosti, umělecké činnosti, audiovizuální produkce, hudební produkce, filmová produkce, taneční produkce, organizování a pořádání vzdělávacích, školicích, kulturních, společenských, uměleckých, zábavních a sportovních akcí, poskytování informací a konzultace v uvedených činnostech; (43) služby hostinské - provoz restaurantů, barů, kaváren, vináren, cukráren, zařízení rychlého stravování a samoobslužných stravovacích zařízení, catering, služby ubytovací - provoz hotelů, penziónů a jiných ubytovacích zařízení, rezervace místa a ubytování, poskytování informací a konzultace v uvedených činnostech; (44) lázeňské činnosti, masérské činnosti, zdravotnické a lékařské služby, zdravotní péče, veterinární péče, ošetřovatelské služby, kosmetické a hygienické služby, zkrášlovací služby, zemědělské a zahradnické činnosti, lesnické činnosti, zemědělská výroba - pěstování a sklizeň zemědělských produktů, chov zvířat, poskytování informací a konzultace v uvedených činnostech, provoz regeneračních zařízení. (730) Liškutín Petr, Kuroslepy 92, Kuroslepy, 67575, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 36, 41, 42, 44 (510) (16) brožury, časopisy (periodika), formuláře, kalendáře, karty, knihy, letáky, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, plakáty, prospekty, tištěné publikace, razítka, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, samolepky (papírnické výrobky), tiskoviny; (35) poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, marketing, reklama (propagace), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), televizní reklama; (36) poskytování informací o pojištění, konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, poradenství v oblasti pojištění; (41) služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizování sportovních soutěží, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží, poskytování vzdělávacích informací; (42) instalace počítačových programů, tvorba počítačových systémů, tvorba software (počítačových programů), údržba počítačových programů; (44) farmaceutické poradenství, lázeňské služby, lékařské služby, ošetřovatelské služby, telemedicínské služby, terapeutické služby, zdravotní péče, zdravotní poradenství, provozování zdravotnických středisek. (730) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4 - Braník, 14000, CZ (210) O (220)

69 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (320) (511) 16, 35, 36, 41, 42, 44 (511) 11, 28, 41, 42 (510) (16) brožury, časopisy (periodika), formuláře, kalendáře, karty, knihy, letáky, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, plakáty, prospekty, tištěné publikace, razítka, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, samolepky (papírnické výrobky), tiskoviny; (35) poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, marketing, reklama (propagace), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), televizní reklama; (36) poskytování informací o pojištění, konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, poradenství v oblasti pojištění; (41) služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), organizování sportovních soutěží, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží, poskytování vzdělávacích informací; (42) instalace počítačových programů, tvorba počítačových systémů, tvorba software (počítačových programů), údržba počítačových programů; (44) farmaceutické poradenství, lázeňské služby, lékařské služby, ošetřovatelské služby, telemedicínské služby, terapeutické služby, zdravotní péče, zdravotní poradenství, provozování zdravotnických středisek. (730) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4 - Braník, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 30, 32, 35 (510) (30) káva, čaj, čaje všeho druhu, zejména čaje černé, zelené, ovocné, bylinné, čajové směsi, a to i bylinné a ovocné, ne pro léčebné účely, čaje a čajové extrakty neléčebné přírodní i aromatizované, včetně s přídavkem vitamínů, minerálů a ochucovacích přípravků, nápoje na bázi čaje, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, polevy, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření, zmrzlina; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné a zeleninové, sirupy, přípravky k zhotovování nápojů; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, maloobchod, velkoobchod a zprostředkování s výrobky tříd 30 a 32. (730) JOMI DC s.r.o., Chrástecká 1306/5, Děčín 6, 40502, CZ (740) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dolní nám. 679/5, Jablonec nad Nisou, (210) O (220) (320) (510) (11) osvětlení a svítidla všeho druhu, vánoční světla na stromky, LED dekory, dekory světelný kabel, dekory žárovkové, venkovní světélka žárovková, 3D LED pruhy, světlovodné kabely, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubice, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenství pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, osvětlení stavebního lešení a výkopů, solární tepelné akumulátory - kolektory, lampová svítidla a lampióny, zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy germicidní - ničicí bakterie, kapesní svítilny, noční lampičky, směrové žárovky pro vozidla, krby, kamna, pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na elektrický proud a jejich součástí a příslušenství, přístroje pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní grily, mikrovlnná zařízení, elektrické topné, chladicí a větrací systémy, klimatizace, přístroje a zařízeni pro vaření, chlazení, větrání a ohřívání vzduchu nebo zařízení pro úpravu vzduchu, zařízení pro rozvod vody, topení, výrobu páry, digestoře, přístroje pro topení a větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, přístroje a zařízení pro chlorování bazénů, na úpravu, víření a ohřívání vody, zejména zásobníky a průtokové ohřívače vody, vanové a sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení, solária, sanitární zařízení včetně klimatizačních zařízení, zařízení proti oslnění, ventilační přístroje, zařízení na odmlžování a rozmrazování oken, tepelné výměníky, kompresory jako nedílné součásti topných a klimatizačních zařízení, lednice, mrazáky, bezpečnostní zařízení pro plynové nebo vodovodní zařízení a potrubí, grily, hořáky, hydranty; (28) vánoční ozdoby na stromeček, zvonky na vánoční stromečky, vánoční stromečky (umělé), betlémy v rámci této třídy, sportovní náčiní a nástroje jako jsou golfové hole, golfový simulátor povrchu, golfové a jiné sportovní tréninkové pomůcky, zejména překážky a terče, rukavice pro baseball, šerm, golf, box a pro sportovní hry, lyže, lyže vodní, obaly na lyže, snowboardy, skateboardy, prkna na surfing a windsurfing, brusle lední, kolečkové i in-line, boby, sáně, činky, disky, gymnastické zařízení, hokejky, hráčské pálky, hůlky pro mažoretky, chrániče a ochranné vycpávky jako části sportovní výstroje, kulečníková tága, kuželky, lukostřelecké náčiní, náboje a pistole na paintball, ploutve na plavání, potápění, puky hokejové, rakety s pružným výpletem a výplety pro tyto rakety, stoly pro stolní tenis a stolní fotbal, šipky, talíře létající, tenisové a podobné sítě, terče, vosky na lyže, biliardové (kulečníkové) koule, horolezecká výstroj, sítě na motýly, rybářské náčiní, ozdoby a stojany na vánoční stromečky (s výjimkou osvětlení a cukrovinek), hračky, dětské hrnčířské kruhy, loutky, maňásci, marionety, loutková divadla a divadélka, společenské, deskové a stolní hry jako dáma, šachy, mah - jong, puzzle, vrhcáby, hra v kostky, domino, dostihy, šachovnice, hrací karty, žetony, koule, kuličky a další příslušenství her, autíčka na hraní, automobilové modely zmenšené, balónky na hraní, bublifuk, panenky, domečky, šatičky, pokojíčky, postýlky, sací láhve pro panenky, draci létající, houpačky, hračky plyšové, hračky pohyblivé, chrastítka, káča, vlček, koloběžky, koně houpací, stavebnice a stavebnicové kostky, míče a míčky na hraní, pistole a pistolky jako hračky, hračky pro domácí zvířata, hry automatické, s výjimkou těch, které se uvádějí do chodu vhozením mince nebo těch, které jsou užívány výhradně s televizním přijímačem, hry elektronické, s výjimkou her, které jsou používány výhradně ve spojení s televizním přijímačem, zábavné stroje, automatické a automaty, výrobky zábavné pyrotechniky jako rachejtle, petardy, rozbušky a kapsle, divadelní a karnevalové masky, kaleidoskopy, kanadské žertíky (atrapy), žertovné předměty, konfety, kouzelnické potřeby; (41) pronájem sezónních a slavnostních dekorací, pronájem osvětlovacích zařízení, půjčování dekorací včetně osvětlení, vydavatelská činnost, vydávání knih, elektronické publikováni (DTP), poskytování online elektronických publikací (bez možnosti stažení), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, informace a zprostředkování možností rekreace, rozptýlení, zábavy, pořádání divadelních představení, provozování kinosálů, koncertních síni, provozování muzeí, knihovny (půjčovny knih), pořádání diskoték, provozování kasin a heren,

70 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) provozování her on-line (z počítačové sítě), noční kluby, karaoke, výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby) (zdravotní a kondiční cvičení), cirkusy, drezúra zvířat, provozování zoologických zahrad, půjčování filmů, umělecké módní agentury, estrády, pořádáni loterií, organizování plesů, plánování a organizování večírků a oslav, organizování vzdělávacích, zábavných, sportovních soutěží nebo soutěží krásy, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování živých představení a vystoupení, předprodej vstupenek, filmová tvorba, filmová studia, dabing, digitální zpracování obrazu, nahrávací studia (služby), výroba rozhlasových a televizních programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, fotografování, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, půjčováni přenosných videokamer, posunková řeč (tlumočeni), překladatelské služby, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, informace o výchově a vzdělávání, školení, praktické cvičení, instruktážní výcvik, zkoušení, přezkoušení, dálkové studium, korespondenční kurzy, internátní školy, dětské jesle a školky, prázdninové tábory (služby, zábava), náboženská výchova, pomoc a poradenství pro volbu povolání, pořádání a řízení pracovních setkání, tělesná výchova, provozování a pronájem sportovních zařízení - golfových hřišť, stadiónů, tenisových dvorců, plaveckých bazénů, gymnastický výcvik, půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků; (42) dekorace a výzdoba interiérů í exteriérů, služby aranžérské, vše v rámci této třídy, vypracování (návrhy) nápisů a log, návrhy a vypracování reklamních a propagačních poutačů (design), návrhy výzdoby interiéru i exteriéru, návrhy osvětlování a svítidel všeho druhu, vánočních světel, LED dekorů, návrhářství v oblasti osvětlení, grafické návrhy, interiérová výzdoba, vývoj a výzkum nových výrobků, vývoj a výzkum osvětlení, osvětlovací techniky a dekorací, grafický design, design průmyslový, umělecký design, ilustrace a návrhy pohlednic, balicího papíru, tapet, bytových dekorací, návrhářství v oblasti textilního průmyslu a interiérového designu, grafické práce související s textilním průmyslem, oděvní návrhářství, dárkové balení, navrhování obalů, zkoušení textilu, technické dozory, počítačové programování, tvorba software, instalace, aktualizace, kopírování počítačových programů, pronájem počítačového software, výroba, správa a hosting webových stránek (pro třetí osoby), obnova počítačových dat, pronájem počítačů, zkoušky materiálů, tvorba a analýza počítačových systémů, poradenské služby v oblasti počítačového hardware, přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, převod dat a počítačových programů (ne fyzický), kalibrování (měření), kontrola kvality, inženýrské práce (expertizy), architektura, architektonické poradenství, geologické a kartografické práce, vědecké a technologické služby, průmyslové analýzy, plánování městské výstavby, projekce (stavební), studie technických projektů, expertizy, analýzy a výzkum fyzikální, chemický, biologický výzkum, bakteriologický výzkum, geodézie, geologické expertizy, geologický průzkum a výzkum, výzkum v oblasti kosmetiky, výzkum v oboru strojírenství, ověřování pravosti uměleckých děl, poradenství (výzkum) o ochraně životního prostředí, meteorologické informace. (730) Kalina Miroslav, Sluneční 703, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151, CZ (740) DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 1, 6, 7, 37, 39, 40, 42 (510) (1) chemikálie pro laboratorní analýzy (s výjimkou analýz pro lékařské a zvěrolékařské účely), chemikálie pro lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů, chemikálie pro průmysl, chemikálie pro vědecké účely (kromě užití v lékařství a zvěrolékařství); (6) rudy kovové, rudy železné; (7) lisovací stroje na odpad, stroje na třídění odpadu, separátory, třídiče odpadu; (37) pronájem čisticích strojů, čištění, demolice budov, dezinfekce, dozor nad stavbami, důlní těžba, hornictví, stavebnictví; (39) doprava nákladní, zprostředkování přepravy, rozvod elektřiny, rozvod energií; (40) likvidace odpadu, spalování odpadu, recyklace odpadu, zpracování odpadu, zpracování a úprava odpadních plastů, toxických odpadů, rudných a nerudných surovin a druhotných surovin s obsahem drahých a barevných kovů; (42) bádání, biologický výzkum, fyzikální výzkum, geologický průzkum, geologický výzkum, chemické analýzy, chemický výzkum - služby v oblasti chemie, laboratorní (vědecké) služby, vědecký výzkum, výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. (730) UVR Mníšek pod Brdy a.s., 600, Mníšek pod Brdy, 25210, CZ (740) Mgr. Ondřej Kehar, Bavorská č. ev /856, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na

71 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích,

72 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41

73 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (-na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů,

74 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti

75 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým

76 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky,

77 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na

78 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích,

79 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (- na dokumenty) pro použití v kanceláři, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb pro ostatní, merchandising, organizační zabezpečování televizního vysílání, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby s druhou, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, digitální vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiné, informační služby na Internetu související s televizním vysíláním, služby na Internetu související s televizním vysíláním, provozování internetového serveru, provozování internetového portálu, zajištění prostoru pro webové stránky, poskytování portálu na Internetu, poskytování on-line platformy pro nahrávání, zpracování, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, telexové služby, radiové vysílání, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, TV produkce, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, obrazové zpravodajství, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konference, organizování a vedení kongresu, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování kina, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení], pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, organizování a vedení seminářů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, zveřejňování textů, kromě reklamních, tlumočení posunkové řeči, opatřování titulky, výuka, vzdělávací informace, nahrávání videopásek, střih videopásků, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 - Kavčí hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30, 43 KARESCAKE (510) (5) bílkovina, potravinový doplněk, doplňky potravy, doplňky výživové, proteinové potravinové doplňky; (29) bílek, bílkovinové máslo, džemy, jogurt, sýry, kokosové máslo, mandle mleté, máslo, mléko, oříšky zpracované, mléčné výrobky, tvaroh, vejce, želatina, žloutek; (30) cereální tyčinky, creální tyčinky s vysokým obsahem proteinů, cukroví, cukravinky, dorty, keksy, koláče s náplní, palačinky, perníky, pudinky, sušenky, těsta, vanilín, vanilka, vločky (ovesné), zákusky, koláče, zmrzlina, koblihy; (43) automaty (rychlé občerstvení), bary (služby), bufety, kavárny, penzióny, restaurace. (730) MARLO DEVELOPMENT s.r.o., Ostrovní 146/16, Praha 1, 11000, CZ (740) Lubomír Imrich, Ostrovní 146/16, Praha 1, 11000

80 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 30, 31 (510) (3) astrigentní přípravky pro kosmetické účely, aloe vera pro kosmetické účely, antiperspirační mýdla, ambra (parfumerie), aromata (éterické oleje), aromata do nápojů (éterický olej), badyánová esence, balzámy jiné než pro léčebné účely, bergamotový olej, éterické oleje z cedrového dřeva, citronový olej (silice), čisticí oleje, čisticí prostředky, čisticí roztoky, deodoranty pro domácí mazlíčky, deodoranty pro lidskou potřebu, dezinfekční mýdla, dezodorační mýdla, šampóny pro domácí zvířata, éterické esence, éterické oleje, gaultheriový olej, geraniol, heliotropin, jasmínový olej, kadidlo, kolínská voda, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické přípravky pro zvířata, kosmetika, kosmetické přípravky do koupele, koupelové soli nikoliv pro medicinální účely, krášlící masky, kosmetické krémy, krémy na kůži, kůra quillaji na praní, bělicí a čisticí přípravky na kůži, základní látky pro květinové parfémy, výtažky z květin (parfumerie), levandulová voda, mandlové mléko pro kosmetické účely, mandlové mýdlo, mandlový olej, masážní gely jiné než pro léčebné účely, medicinální mýdla, mentol pro voňavkářství, výtažkový olej z mentolové silice, čistící mléko pro toaletní účely, mycí přípravky pro intimní hygienu a deodorační přípravky, mýdélka, mýdla, mýdla desinfekční, mýdla medicinální, mýdlo proti pocení, mýdlo proti pocení nohou, příchutě do nápojů (éterické oleje), oleje do voňavek, oleje éterické, silice, oleje pro kosmetické účely, oleje pro toaletní účely, opalovací přípravky, parfemovaná voda, parfémy, pleťové vody kosmetické, ubrousky napuštěné, přípravky proti pocení (toaletní potřeby), kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, kurkuma (barvivo), pigmenty, potpourri (směs voňavých látek), prací prostředky, příchutě do nápojů, pudr (líčidlo), růžový olej, safrol, silice (éterické oleje), soda, soli koupelové (ne pro medicinální účely), spreje pro osvěžení dechu, šampóny, toaletní přípravky, toaletní voda, tuky pro kosmetické účely, tužky (kosmetické -), ústní vody, vazelína z ropy pro kosmetické účely, vlasové vody, vonná dřeva, voňavkářské výrobky, vonné sáčky do prádla, vonné tyčinky, vosk, výtažky z květů; (5) adjuvanty pro lékařské účely (pomocné látky), alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro lékařské účely, aloe vera pro léčebné účely, aminokyseliny pro léčebné účely, aminokyseliny pro veterinární účely, bahno léčivé, bahno do koupele, bílkovina potravinový doplněk, biocidy (pesticidy), prostředky proti bolesti hlavy, bradavice, léčivé byliny, cukrovinky s léčivými přísadami, čaj astmatický, čaje léčivé, čichací soli, minerální doplňky potravy, doplňky výživové, enzymy - potravinové doplňky, eukalyptus pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, glukóza, potravinové doplňky, herbicidy, hořec pro farmaceutické účely, lékařské přípravky pro hubnutí, výtažky z chmele, insekticidy, irský mech pro lékařské účely, jojoba, hmyz odpuzující kadidla, kafr, kandovaný cukr, kapsle pro léky, katechu pro farmaceutické účely, kořenovník, léčivé kořeny, léčivé přípravky do koupele, media pro kultury bakteriologické, léčiva na kuří oka, lecitin (potravinové doplňky), léčiva pro humánní medicínu, léčiva pro zvěrolékařské účely), léčivé cukrovinky, pastilky, léčivé rostliny, tyčinky z lékořice, lněná mouka, lněná semena, lněné potravinové doplňky, lupulin, farmaceutické prostředky pro léčení lupů, masti na popálení od slunce, masti pro farmaceutické účely, melissová voda pro farmaceutické účely, mentol, mandlové mléko pro farmaceutické účely, přípravky proti molům, mořská voda pro zdravotní koupele, přípravky na mozoly, nápoje léčivé, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocení nohou, obklady, oleje pro lékařské použití, pesticidy, potravinové doplňky pro zvířata, posilující přípravky (tonika), farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, potravinové doplňky z lněného oleje, pročisťující přípravky, projímadla, propolis pro farmaceutické přípravky, propolisové potravinové doplňky, přípravky pro podporu růstu vlasů, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, pylové potravinové doplňky, pyretový prášek (z vratiče, kopretiny), repelenty proti hmyzu, ricinový olej pro lékařské účely, sirupy pro farmaceutické účely, smilax (sarsaparila) pro lékařské účely, tabákové výtažky jako insekticidy, přípravky proti tajnosnubným (kryptogenním) rostlinám, deodoranty pro oděvy a textil, tinktury (farmaceutické přípravky), tymol pro farmaceutické účely, tyčinky proti bradavicím, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, přípravky pro uklidnění, uspávací přípravky, včelí mateří kašička (potravinové doplňky), vedlejší produkty zpracování obilnin pro dietetické nebo lékařské účely, vodičky pro veterinární účely, vlákniny výživové, vitaminové přípravky, minerální vody pro lékařské účely, výtažky z kopru pro farmaceutické účely, léčiva pro zmírnění zácpy, zvěrolékařské přípravky pro farmaceutické účely, potravní doplňky; (30) anýz (semena), badyán, bonbóny, konzervované zahradní bylinky (koření), cikorka (čekanka) jako kávová náhražka, cukrovinky, nápoje na bázi čaje, čaj, hřebíček (koření), ječmen loupaný, ječmen mletý, kávové náhražky rostlinného původu, koření, koření z chaluh (mořských řas), kurkuma jako potrava, lněné semeno pro lidskou spotřebu, med, nepražená káva, pečivo jemné, perníky, medovníky, propolis, přírodní sladidla, tabletky (cukrovinky), včelí mateří kašička, zázvor, ovocné želé (cukrovinky), žvýkačky; (31) chmel, ječmen, kopřivy, kořeny čekankové, kořeny jedlé, křoví, keře, kukuřice, kůra surová, mandle (ovoce), oves setý, polévkové bylinky čerstvé (jako koření), pšenice, rohovník (lusky) - svatojánský chléb, rostlinná semena, rostliny, řasy pro lidskou nebo živočišnou spotřebu (potravina), sazenice, stromy (jako rostliny). (730) Křížková Vladislava Ing., Chudobín 92, Litovel, 78321, CZ (210) O (220) (320) (511) 44 (510) (44) chov zvířat, umělé oplodňování, veterinární pomoc. (730) Tolman Radek, Líšná 8, Zbiroh, 33808, CZ Nováková Kamila, Líšná 8, Zbiroh, 33808, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41

81 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 Zlatý koráb (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, 11000

82 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, papírové informační, reklamní a propagační materiály určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, losy, sázenky, sázkové tikety, vstupenky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních textů, provoz reklamních ploch a bannerů a marketingová a obchodní činnost, vše související s provozováním loterie a jiných podobných her a s prodejem stíracích losů, prodej stíracích losů; (41) provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (730) Play games a.s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (740) Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Mgr. Jakub Kotrba, Těšnov 1/1059, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5, 16, 35 AMILK (510) (5) kojenecká výživa, mléko v prášku pro kojence a batolata, batolecí dětská jídla ze sušeného mléka, výživa pro kojence bez laktózy, dietetické látky upravené pro kojeneckou, batolecí a dětskou výživu, dietetické nápoje pro kojence, batolata a děti, léčivé čaje pro kojence a děti, nápoje pro kojence, potrava pro kojence, batolata a děti, výrobky z podmáslí a sušené podmáslí pro kojeneckou, batolecí a dětskou výživu; (16) prospekty, návody, ceníky, katalogy, papírové skládačky, letáky, nabídkové listy; (35) přeskupování výrobků ze třídy 5 pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlně prohlížet a nakupovat, nabízení výrobků ze tř. 5 na Internetu, reklama a propagace. (730) Dr. Max Pharma Limited, King Street 1, London EC2V BAU, GB (740) Jiří Effmert, Družstevní 1424/12 C, Říčany, (210) O (220) (320) (511) 33, 34, 35

83 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) Bohemia Patent, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 41, 42 (510) (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv, alkoholické nápoje obsahující ovoce, alkoholické výtažky z ovoce, aperitivy, destilované nápoje, digestiva (likéry, pálenky), digestiva (likéry hořké), koktejly, lihoviny, likéry, medovina, předmíchané alkoholické nápoje jiné než z piva, víno; (34) tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky, doutníkové špičky, doutníky, jantarové náustky na doutníky a cigaretové špičky, odřezávače doutníků (kutery), pouzdra na doutníky, skříňky na doutníky se zvlhčovačem, zásobníky plynu pro zapalovače doutníků; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářská práce, administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, aktualizovaní reklamních materiálů, aranžování výkladů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, fakturace, správa hotelů, kanceláře dovozní a vývozní, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), marketing, marketingová studie, organizace módních přehlídek pro reklamní účely, analýzy nákupních cen a velkoobchodních cen, administrativní zpracování nákupních objednávek, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, služby poradenství v obchodní činnosti, management a podnikové poradenství, obchodní management pro nezávislé poskytovatele služeb, obchodní management pro sportovce, poskytování obchodních a podnikatelských informací, profesionální obchodní a podnikatelské poradenství, obchodní a podnikatelský průzkum, organizovaní výstav (komerčních nebo reklamních), poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, rady pro spotřebitele, reklama, reklama (propagace), reklamní agentury, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování inzertních materiálů, psaní reklamních textů, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, rozhlasová reklama, sjednávání a uzavírání obchodních transakci pro třetí strany, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve tř. 33, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti srovnávání cen, služby poradenství v obchodní činnosti, marketingové studie, styky s veřejností, subdodavatelské služby (obchodní pomoc), televizní reklama, psaní reklamních textů, zpracování textů, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, vedení podniků (poradenství), venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, aranžování výkladů, vylepování plakátů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, zprostředkovatelny práce. (730) CIZO, s.r.o., U Jordánu 403, Odolena Voda, 25070, CZ CIZO, s.r.o., U Jordánu 403, Odolena Voda, CZ (210) O (220) (320) (511) 7 FiLa (510) (7) řezací přístroje kromě ručních a jejich příslušenství, přístroje pro řezání (OXY-FUEL, PLASMA, LASER), laserové řezací stroje s vláknovým laserem. (730) ALT systems a.s., K Ovčínu 1502/19, Praha 8, 18200, CZ (510) (9) informace, data a databáze na elektronických, magnetických a optických nosičích všeho druhu a v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, multimediální aplikace, zejména elektronické informační katalogy, časopisy a periodika, knihy v elektronické podobě, nahrané zvukové a zvukově-obrazové a obrazové záznamy, včetně software na CD a DVD discích a magnetických nosičích, software pro počítače, kromě těch pro zubní, ortodontické, dentálně chirurgické využití, zubní techniku a zubní techniku pro laboratorní použití; (16) papírenské zboží, učební a vyučovací pomůcky, s výjimkou přístrojů, periodické a neperiodické publikace, diáře, kalendáře, reklamní předměty z papíru a lepenky; (41) dálkové studium, doučování, elektronické publikování (DTP), informace o výchově a vzdělávání, knihovny (půjčovny knih), knihy (vydávání), konference (organizování a vedení), korespondenční kurzy, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), psaní textů (jiných než reklamních), služby poskytované školami (vzdělávání), školení (pořádání a řízení), vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vyučování (výuka), vzdělávací informace, vzdělávání, zkoušení, přezkoušení, vydávání literatury s jazykovou tématikou, výuka jazyků, organizování kurzů, přednášek, kongresů, propagačních, zábavních a kulturních akcí s výukou cizích jazyků, překladatelská a tlumočnická činnost, pronájem výukové a tlumočnické techniky; (42) software (tvorba). (730) PRIMA School, s.r.o., tř. T. G. Masaryka 650, Frýdek-Místek, 73801, CZ (210) O (220) (320) (511) 32 Weltquell (510) (32) piva. (730) SHANGHAI MALING FOOD, a.s., Pilská 6, Praha 9 - Hostavice, 19800, CZ (740) KANIA SEDLÁK SMOLA patentová kancelář, Ing. Veronika Zemanová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (210) O (220) (320) (511) 41, 43, 44 PROCHÁZKA DO OBLAK (510) (41) sportovní a kulturní aktivity, pořádání a organizování sportovních turnajů, pronájem sportovních potřeb a vybavení, provozování bazénů, klubové služby (zábava, výuka, vzdělávání, sport), zprostředkování služeb v oboru vzdělávání; (43) služby hotelů a kaváren, hostinská činnost, provozování restaurace a restaurační služby, ubytovací a stravovací služby; (44) masérské, rekondiční a regenerační služby, služby kadeřnických salónů a salónů krásy.

84 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730) SNĚŽNÍK a.s., Dolní Morava 58, Králíky, 56169, CZ (740) Ludmila Hájková, Olbrachtovo nám. 795/5, Brno - Komín, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 28, 38 (510) (9) nahrané i nenahrané nosiče optických, zvukových a textových záznamů, zejména audiokazety a videokazety, videodisky, magnetické pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, pevné disky, audiovizuální zařízení pro výuku, zařízení pro nahrávání, zpracování, přenášení a reprodukci dat, zvuku a obrazu, počítače, počítačový hardware a software, počítačové hry a on-line hry, programy pro video a počítačové hry, interaktivní software pro počítačové hry, digitální přehrávače hudby a video, elektronické publikace, filmové pásky v rámci této třídy, stereo sluchátka, mobilní telefony, kryty mobilních telefonů, pouzdra na mobilní telefony, kódované magnetické karty; (16) skládanky v této třídě, krabice z papíru a kartónu, obaly z papíru, kartónu a umělé hmoty, herní plány v rámci této třídy, pohlednice, tiskoviny, zejména knihy, časopisy, brožury, katalogy, prospekty, periodické a neperiodické publikace, kalendáře, plakáty, fotografie, grafická díla na papírovém nebo kartonovém nosiči, tašky v rámci této třídy, krabice lepenkové nebo papírové, pouzdra v rámci této třídy, obaly a obálky, papírové učební pomůcky, sešity, obtisky, omalovánky, vystřihovánky a skládanky z papíru a kartónu, papírové vstupenky, mapy, alba, plenky papírové a celulózové, lepidla pro domácí a kancelářské účely, umělohmotné obaly pro balení nezařazené do jiných tříd, dětské zápisníky, pera, tužky a jejich pouzdra, tištěné papírové vzory pro kostýmy, pyžama a trička; (28) stolní hry, hračky, individuální i společenské hry, kostky, hračky z plyše, dřeva, umělých hmot, z papíru a kartónu, pouzdra a krabice vyplněné herními předměty, herní plány z kartónu nebo umělých hmot, vše v rámci této třídy, hrací karty, puzzle; (38) elektronická pošta, komunikace telefonní včetně mobilní, komunikace počítačová a internetová, posílání zpráv, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů. (730) Dino Toys s.r.o., K Pískovně 108, Mnichovo Hradiště - Veselá, 29501, CZ (740) FISCHER & PARTNER, Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 5, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 45 (pomoc při řízení), zprostředkování obchodů pro třetí strany; (36) pohledávky (kanceláře pro inkasování -); (45) poradenství v oblasti duševního vlastnictví. (730) I-Xon a.s., Husitská 344/63, Praha 3, 13000, CZ (740) Mašek advokáti s.r.o., Mgr. Šimona Mašková, Boušova 792, Praha 9, (210) O (220) (320) (511) 16, 25, 32 B:CRYO (510) (16) tiskárenské výrobky, zejména publikace, brožury, periodika, výrobky z papíru a plastických hmot pro reklamní účely, zahrnuté v této třídě; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (32) pivo. (730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 37004, CZ (740) Čermák a spol., Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 44, 45 (510) (35) organizačně ekonomická zprostředkovatelská činnost, poradenství v obchodní činnosti, data (vyhledávání v počítačových souborech pro třetí osoby), dodavatelské služby pro třetí osoby (nákupy zboří a služeb pro jiné podniky), poradenství při vedení podniků, informace (obchodní nebo podnikatelské), obchodní a průmyslové podniky (pomoc pří řízení), obchodní management, poradenství pro rozvoj managementu; (41) vzdělávací informace, vzdělávání, vyučování (výuka), školení, poradenství pro vzdělávací a školicí činnost, vzdělávací a školicí činnost pro právníky a obory příbuzné, poradenství pro výše uvedené služby, dálkové studium, elektronické publikování (DTP), organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií a seminářů; (44) psychologické poradenství - duševní zdraví; (45) zprostředkovatelská a poradenská činnost pro právníky a obory příbuzné, zprostředkováni právních služeb, zejména mediace, expertizy, vše v rámci této třídy. (730) IQI-Individual Quality Increase s.r.o., Oldřichova 49, Praha 2 - Nusle, 12800, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 45 (510) (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), informace (obchodní nebo podnikatelské -), obchodní činnost

85 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, zejména obchodní management a podnikové poradenství, obchodní a podnikatelské informace a poskytování těchto informací jiným subjektům, obchodní nebo podnikatelský průzkum, marketingové služby; (36) pojištění, finanční, peněžní a nemovitostní služby, zejména služby pojišťovacího agenta a makléře, uzavírání pojistných smluv, zprostředkování pojištění, konzultační služby v pojišťovnictví, finanční konzultační služby zahrnující elektronické finanční služby, elektronické analýzy a informace, elektronické odhady a oceňování, zprostředkovatelské nemovitostní služby, služby realitní kanceláře, správa nemovitostí, pronájem nemovitostí, bytů, domů a nebytových prostor spadající do této třídy, likvidace škody v oblasti pojištění, služby likvidátora pojistných událostí; (45) služby soukromé detektivní kanceláře. (730) BT Assistance s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (510) (18) batohy, tašky, peněženky; (20) sedačky, stoličky, skládací stoličky, sedadla kovová; (25) oděvy, obuv, pokrývky hlavy. (730) BAGOBAGO, spol. s r. o., Sudoměřice 547, Sudoměřice, 69666, CZ (740) Mgr. Jitka Vejražková, Podkovářská 6, Praha 9, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 42 (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 45 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, zejména obchodní management a podnikové poradenství, obchodní a podnikatelské informace a poskytování těchto informací jiným subjektům, obchodní nebo podnikatelský průzkum, marketingové služby; (36) pojištění, finanční, peněžní a nemovitostní služby, zejména služby pojišťovacího agenta a makléře, uzavírání pojistných smluv, zprostředkování pojištění, konzultační služby v pojišťovnictví, finanční konzultační služby zahrnující elektronické finanční služby, elektronické analýzy a informace, elektronické odhady a oceňování, zprostředkovatelské nemovitostní služby, služby realitní kanceláře, správa nemovitostí, pronájem nemovitostí, bytů, domů a nebytových prostor spadající do této třídy, likvidace škody v oblasti pojištění, služby likvidátora pojistných událostí; (45) služby soukromé detektivní kanceláře. (730) BT Assistance s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (740) PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 18, 20, 25 (510) (9) data, databáze a jiné informační produkty na magnetických, elektronických a optických nosičích, související software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do třídy 9, elektronické a datové sítě, multimediální aplikace, 3d animace, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, software pro počítače, programové vybavení pro informační technologie a pro komunikaci, programové vybavení umožňující elektronické obchodování, videohry, nahraný software na cd a dvd discích a magnetických médiích, aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje učební, přístroje a nástroje elektrické zařazené v této třídě, přístroje a nástroje elektronické jako spotřební elektronika všeho druhu, televizní přístroje, magnetofony, radiopřijímače, radiomagnetofony, videomagnetofony, videopřehrávače, magnetické suporty a mechanismy na mince, zapisovací pokladny (záznam), kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a výpočetní technika, hasicí přístroje, audio a video záznamy, metrické konvertory, digitální kalkulačky a kalkulačky časových pásem, měřicí pásky, sluneční brýle, nahrávače zvukových kazet, triedry, elektrické akumulátory včetně pro vozidla, elektrické baterie nabíjecí, elektrické ovládací a rozvodné desky, nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu, zejména videokazety, audiokazety, kompaktní disky a nosiče dvd, plastové obaly nosičů informací, diaprojektory, promítací žárovky, filmové kamery, fotoaparáty, hrací přístroje fungující po připojení na televizní přijímače, televizní hry, spotřebiče pro elektrickou tepelnou úpravu - elektrické žehličky všeho druhu, elektricky vyhřívané vlasové natáčky, nápojové automaty; (35) obchodní průzkum, průzkum trhu, zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, organizační poradenství, zprostředkování v oblasti provozování sítě obchodů, obchodních středisek, zprostředkování obchodních kontaktů, provádění obchodních operací, informační a poradenská činnost k obchodním a reklamním účelům, činnost ekonomických a organizačních poradců, organizování komerčních akcí, pořádání výstav k obchodním účelům, merchandising, franchising, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetovských médií a vyhledávacích služeb, e-business, on-

86 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) line inzerce, prezentace uživatelů na stránkách world wide web v počítačové síti Internet, systemizace informací do počítačových databází, seznamovací inzerce; (42) projektové řízení, návrh programového vybavení, aktualizace programového vybavení, údržba programového vybavení, programování počítačů, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného software a hardware, poskytování knowhow pro oblast informačních technologií, tvorba software, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3d animací, tvorba interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů, konstrukce www prezentací a řešení www serverů, tvorba počítačových animací a vizualizací, tvorba programových projektů, tvorba elektronických portálů, tvorba internetových domén, tvorba informačních databází, konfigurace, instalace a údržba informačních databázových systémů a jejich aplikací. (730) Tambu s.r.o., Větrná 72, České Budějovice, 37005, CZ (210) O (220) (320) (511) 36 NN ProAktiv (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby týkající se investičního managementu. (730) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 36 Životní pojištění NN Smart Senior (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby týkající se investičního managementu. (730) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 36 Životní pojištění NN Smart (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby týkající se investičního managementu. (730) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 36, 41 NN Finance (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby týkající se investičního managementu; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 39, 43 ASAP PRAGUE TRANSPORT (510) (39) automobilová doprava, osobní doprava, přeprava taxi, turisté (doprava), přeprava turistů, turistické prohlídky; (43) zprostředkování ubytování. (730) Zmuk Denys Bc., Buková 73, Holubice - Kozinec, 25265, CZ (210) O (220) (320) (511) 17, 19, 35, 37, 40 TRIBON (510) (17) nekovové ohebné trubky a potrubí, těsnění na potrubí, nekovové spojky, objímky a výztuže na potrubí, nekovové těsnicí kroužky na potrubí, akrylátové, umělé a syntetické pryskyřice jako polotovary, umělé hmoty jako polotovary; (19) neohebné potrubí a trubky spádové, tlakové a pevné, vše nekovové, nekovové odbočky potrubí; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, velkoobchod a maloobchod, export-import s výrobky a službami ve třídách 17, 19, 37 a 40; (37) instalace a opravy nekovových potrubí; (40) zpracování a úprava plastů a umělých pryskyřic ve třídě 17, frézování a obrábění plastů a umělých hmot. (730) TRIBON s.r.o., Kotlářská 259/17, Brno, 60200, CZ (740) JUDr. Petr Přehnil, Doležalova 1880/3, Brno, (210) O (220) (320) (511) 32, 35, 40 (210) O (220) (320) (511) 36 NN Finanční plán (510) (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, služby týkající se investičního managementu. (730) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (32) piva všeho druhu, včetně piva nealkoholického, lehká piva, světlé a tmavé pivo, ležáky, světlý ležák, tmavý ležák, polotmavý ležák, černé pivo, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, nealkoholické nápoje; (35) reklamní, propagační, inzertní informační činnost, například ve sdělovacích prostředcích, ve veřejných dopravních prostředcích, na veřejných komunikacích, v novinách, v periodikách, na letácích, na prospektech, na plakátech, v katalozích, v síti Internet, organizování a realizace reklamních kampaní, marketing, maloobchod, velkoobchod a internetový obchod s nápoji, merchandising,

87 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) franchising, obchodně - podnikatelská činnost a její zprostředkování s výrobky třídy 32, rozšiřování a zasílání propagačních, reklamních, informačních a inzertních materiálů, poskytování pomoci při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, předvádění výše specifikovaného zboží a distribuce vzorků tohoto zboží, plánování obchodních a propagačních akcí, ověřování obchodních transakcí, reklama on-line v počítačové síti, předvádění zboží a výrobků pro reklamní účely a podporu prodeje; (40) sladovnictví a pivovarnictví, výroba a zpracování sladu, výroba piva všech stupňů a druhů, fermentace. (730) Holas Roman, Masarykovo náěstí 47/10, Odry, 74235, CZ (740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Ing. Pavel Nádvorník, Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 43 STYLETECH (510) (35) obchodní administrativa, zprostředkování obchodní činnosti s výrobky (zejména výrobky určenými pro stavebnictví, spojovacím materiálem, zemními vruty, s nápoji a s erotickými pomůckami), služby obchodního zprostředkování v rámci třídy 35, reklamní a propagační služby, administrativní podpora a kancelářská činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti; (36) služby nemovitostní; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování, služby, jejichž cílem je příprava jídel a nápojů pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech, penziónech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování. (730) Styletech s.r.o., Polská 404, Česká Ves, 79081, CZ (210) O (220) (320) (511) 25, 35, 41 (510) (9) nosiče zvuku, obrazu a dat všeho druhu v rámci třídy 9, zejména elektronické, magnetické a optické nosiče, kompaktní disky, DVD a ostatní záznamové nosiče, data, informace a databáze, nahrané zvukové a zvukově-obrazové záznamy, vše na elektronických, magnetických, optických a jiných nosičích v rámci třídy 9 nebo v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích, elektronické multimediální aplikace, elektronická periodika a knihy, počítačový software; (16) tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, učebnice, učební pomůcky, kromě přístrojů, křížovky, katalogy, papírenské zboží; (35) inzertní činnost, reklamní a propagační činnost, marketing, prezentace výrobků a služeb v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních ploch na Internetu, prodej po telefonu (telemarketing), analýzy nákladů, obchodní průzkumy, obchodování s elektrickou energií, plynem a teplem, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost při prodeji elektrické energie, plynu a tepla; (38) přenos zpráv a informací, komunikace, šíření elektronických periodik a knih, vše prostřednictvím počítačů, elektronických, počítačových, datových a telekomunikačních sítí (zejména prostřednictvím Internetu), poskytování přístupu k informačním službám a databázím, informační služby na Internetu (informační kancelář), provozování internetových portálů, poskytování internetových diskusních fór; (39) vedení, doprava, distribuce a dodávky elektrické energie, plynu a tepla; (41) výchovná, vzdělávací a zábavná činnost, sportovní a kulturní aktivity, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží, obrazové a textové zpravodajství, vydavatelská činnost, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů. (730) CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, Praha 7, 17000, CZ (510) (25) oděvy, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Hloch Martin, Lipová - lázně 396, Lipová, 79061, CZ (740) Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář, Mgr. Lukáš Blažek, Nad Spádem 640/18, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 (510) (9) počítačové, softwarové aplikace stahovatelné, elektronické publikace (s možností stažení), magnetické nosiče dat, optické nosiče dat, nosiče obrazových a zvukových nahrávek, zařízení a přístroje pro přenos, reprodukci, zpracování nebo záznam zvuku, obrazu nebo dat, zařízení a přístroje pro čtení nebo zapisování CD nebo DVD disků, magnetické disky, DVD disky, kompaktní disky (audio-video), CD disky, přístroje pro zpracování dat, elektronické oznamovací tabule, diapozitivy, disky optické, kompaktní optické disky, CD ROM, magnetické pásky, promítací plátna, promítací přístroje, nahrané počítačové programy, počítačové programy (s možností stažení), software pro počítačové hry, procesory (centrální procesorové jednotky), zařízení pro počítačovou paměť, počítačové tiskárny, zařízení na úpravu a zpracování textu, notebooky (počítače), přenosné přehrávače médií, tabletové počítače, USB disky,

88 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) DVD přehrávače, přehrávače kompaktních disků, přehrávače kazet, videorekordéry, magnetoskopy, přístroje pro reprodukci zvuku, přehrávače, MP3 přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), filmové kamery, fotoaparáty, exponované filmy, GPS (navigační přístroje), magnetické identifikační karty, karty s pamětí nebo s mikroprocesorem, kopírovací zařízení a stroje (fotografické, elektrostatické, termické), periferie počítačové, periferní zařízení počítačů, přerušovače, vypínače, překládací přístroje elektronické kapesní, přepěťové chrániče, řídicí, kontrolní panely, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), vyučovací přístroje, zápisník elektronický, informace, údaje a databáze na elektronických, magnetických nebo optických nosičích (nahraný obsah), informace, údaje a databáze v elektronických, datových a telekomunikačních sítích v rámci této třídy; (16) časopisy (periodika), zejména se zaměřením na chov ryb, pro příznivce rybolovu, sportovních i rekreačních rybářů, noviny, periodika, neperiodické tiskoviny, osvědčení, brožury, knihy, prospekty, příručky, plakáty, katalogy zejména katalogy oblečení a obuvi pro rybáře, rybářských potřeb, nářadí a návnad, ročenky, tištěné rady pro rybáře, rybářské lístky, tištěné zarybňovací plány a oznámení, tištěné manuály pro rybáře, mapy, komiksy, letáky, kalendáře, papír, kartón, lepenka, informace, údaje a databáze na papírových nosičích, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, papírenské výrobky, obálky na dokumenty (kancelářské potřeby), obálky (papírenské výrobky), obaly (papírenské výrobky), nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, samolepky (papírnické výrobky), nálepky na auto, papírové nalepovací nástěnné ozdoby, předměty z kartonu, alba, atlasy, tištěné fotografie, tiskopisy, formuláře, grafické reprodukce, grafiky, obaly na spisy, papírové vlajky, poutače z papíru nebo lepenky, papírové propagační materiály, etikety s výjimkou textilních, razítka, adresové štítky do adresovacích strojů, pečeti, pečetní vosky, psací potřeby, školní potřeby, psací stroje (elektrické i neelektrické), kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, psací podložky, kopírovací papír (papírenské zboží), papírové archy, sešity, kopírovací zařízení, laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři, přístroje na lepení fotografií, řezačky na papír (kancelářské potřeby), lepicí papírové štítky, lepidla pro papírenství nebo domácnost, lepicí pásky pro kancelářské účely nebo pro domácnost, pytle a sáčky z papíru nebo plastických materiálů na balení; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s tiskovinami, časopisy, novinami, knihami, CD a DVD disky, zejména pro rybáře a příznivce rybolovu, s oblečením a obuví pro rybáře, rybářskými pruty, rybářskými plováky, navijáky, rybářskými sítěmi, podběráky pro rybáře, rybářskými lanky, rybářskými koši, umělými i živými rybářskými návnadami, s rybářským náčiním, s rybářským nářadím a s rybářskými potřebami, maloobchodní a velkoobchodní služby se zbožím zahrnutým ve třídách 9 a 16 tohoto seznamu, shromažďování různých výrobků, zejména uvedených výrobků pro rybáře a příznivce rybolovu (kromě dopravy), s cílem umožnit zákazníkům, aby si mohli tyto výrobky pohodlně prohlížet a nakupovat, a to prostřednictvím maloobchodních prodejen, velkoobchodních prodejen, prostřednictvím katalogového prodeje nebo elektronickými prostředky, prostřednictvím webových stránek, internetu nebo prostřednictvím teleshoppingu, reklama, reklamní činnosti a reklamní služby, on-line reklama na počítačové komunikační síti, rozhlasová reklama, televizní reklama, vydávání reklamních nebo náborových materiálů, aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tiskoviny), vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, výstřižková služba na zprávy, organizování výstav pro reklamní a obchodní účely, podpora prodeje pro třetí osoby, organizace reklamních a obchodních výstav, předvádění zboží, poradenství a pomoc při řízení obchodních aktivit, marketing, odborné obchodní poradenství, služby srovnávání cen, překlad informací do počítačových databází, služby jako záznam, přepis, sestavování, kompilace nebo systemizace písemných sdělení a záznamů, grafická úprava tiskovin pro reklamní účely, vyhledávání informací v počítačových souborech (pro zákazníky), sbírání a seřazování údajů do počítačových databází, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, vedení kartoték v počítači (řízení souboru), průzkum trhu, distribuce vzorků zboží a tiskovin k reklamním účelům, předplatné (zajišťování předplatného) telekomunikačních služeb (pro ostatní), zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele), vyhledávání sponzorů, komerční informační kanceláře, komerční vyhledávací služby prostřednictvím Internetu, srovnávací služby (v oblasti cen), obchodní zprostředkování služeb uvedených ve třídách 35 a 41 tohoto seznamu, poskytování rad a informací o uvedených službách třídy 35 prostřednictvím komunikačních médií, elektronické pošty, SMS zpráv, počítačových sítí a internetu nebo verbální poskytování rad a informací o uvedených službách třídy 35; (41) vydávání časopisů, novin a jiných periodických a neperiodických publikací zejména pro rybáře s výjimkou vydávání reklamních a náborových textů, psaní textů jiné než reklamní, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, organizování a vedení rybářských soutěží, vzdělávací služby v oblasti rybářství a chovu ryb, poskytování instruktážních kurzů pro mládež, vydávání elektronických časopisů, novin a knih on-line, poskytování on-line videí, bez možnosti stažení, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), elektronické publikování (DTP), zpravodajské služby, překladatelské služby, vzdělávací informace, zejména informace o možnostech rybolovu, rybářských revírech a rybářské sezóně s výjimkou obchodních a reklamních informací, informace o možnostech rekreace, pořádání her, zábavy, organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, školení, praktický výcvik (ukázky), zejména praktický výcvik rybářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování představení (manažerské služby), organizování plesů, organizování živých vystoupení, organizování sportovních soutěží, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), vyučování (výuka), pořádání kurzů, výcviků, zkoušení, přezkoušení, organizování sázkových her, pořádání loterií, zábava, pobavení, služby zaměřené na rekreaci osob (rekreační služby), výchovně zábavné klubové služby, fotografická reportáž, reportérské služby, nahrávání videopásek, tvorba videofilmů, fotografování, výroba rozhlasových a televizních programů, poskytování rad a informací o uvedených službách třídy 41 prostřednictvím komunikačních médií, elektronické pošty, SMS zpráv, počítačových sítí a Internetu nebo verbální poskytování rad a informací o uvedených službách třídy 41. (730) Puha Zsolt Mgr., Kostolné Kračany 26, Kostolné Kračany, 93003, SK (740) Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, Ivanka pri Dunaji, (210) O (220) (320) (511) 3, 8, 11, 18, 20 (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty, umělé nehty z drahých kovů, umělé nehty, přípravky pro péči o nehty, nehty (laky na -), umělé nehty pro kosmetické účely, umělé nehty, třpytky na nehty, materiál na ochranný nátěr nehtů, základová báze na nehty (kosmetika), přípravky na zesílení nehtů, lak na nehty, lepidlo na posílení nehtů, brusný smirkový papír pro použití na nehtech, brusné destičky pro použití na nehtech, přípravky pro péči o nehty, kondicionéry na záděry kolem nehtů, vytvrzovací kondicionéry na nehty (kosmetika), ochranné nátěry modelování nehtů, brusný papír pro použití na nehtech, přípravky na zpevnění nehtů, odlakovače nehtů (kosmetické), krémy na nehty, krémy na kůžičku okolo nehtů, přípravky na odstraňování kůžičky okolo nehtů, umělé nehty pro kosmetické účely; (8) kleštičky na stříhání nehtů (ruční nástroje), leštiče nehtů pro použití v manikúře, pinzety, elektrické leštičky na nehty, nůžky na stříhání nehtů, neelektrické pilníky na nehty, kleštičky na nehty, neelektrické leštičky nehtů, pilníčky na nehty (elektrické); (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, přístroje na sušení pomalovaných nehtů, sušičky spadající do této třídy, elektrické lampy, sterilizátory; (18) kosmetické kufříky; (20) nábytek, zrcadla. (730) Jaś Tomasz Krzysztof, Poděbradova 869, Náchod, 54701, CZ (740) Prospectum s.r.o., Jakub Piotr Sowinski, Poděbradova 869, Náchod, (210) O (220)

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 ISSN 2336-7288 Praha - 17. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 ISSN 2336-7288 Praha - 23. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Číslo 23 Praha - 4. června 2014

Číslo 23 Praha - 4. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 4. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 26. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Informační a vzdělávací aktivity

Informační a vzdělávací aktivity Informační a vzdělávací aktivity Jaké služby Úřad poskytuje? Prezenční výpůjčky patentové literatury Rešerše Sledování stavu vybraných oblastí techniky Služby poskytované prostřednictvím internetu Vzdělávací

Více

Číslo 8 Praha - 25. února 2015

Číslo 8 Praha - 25. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 25. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

Číslo 24 Praha - 11. června 2014

Číslo 24 Praha - 11. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 Praha - 11. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Praha - 16. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 16. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 3 Praha - 16. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Struktura univerzity Vzdělávací jednotky Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta aplikované

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

Praha - 19. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 19. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 19. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek Příklady zakázek 1) Zateplení bytového domu a opravy lodžií - Weberova 204 208 Opravy lodžií, výměna oken, zateplení obvodového pláště a izolace suterénů a terénní úpravy Adresa: BD Weberova 204 208, Weberova

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 35 ISSN 2336-7288 Praha - 2. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Praha - 2. května 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 17. dubna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH?

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? Miroslav Minařík 1), Vítězslav Žák 2) 1) INPOST, Havlíčkova 6, CZ-686 01 Uherské Hradiště, e-mail: miroslav.minarik@quick.cz 2) Patentový zástupce,

Více

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 9. ledna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 3. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Praha - 16. září 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 16. září 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha - 16. září 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 29. dubna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědeckovýzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá

Více

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha - 12. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 28 ISSN 2336-7288 Praha - 15. července 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 1. června 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 1. června 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 Praha - 1. června 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Praha - 4. dubna 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. dubna 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 14 Praha - 4. dubna 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 ISSN 2336-7288 Praha - 22. července 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 22. srpna 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 22. srpna 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 Praha - 22. srpna 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBICE KONANÉ VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010 NÁZEV VOLEBNÍ STRANY: PERNŠTEJN

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBICE KONANÉ VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010 NÁZEV VOLEBNÍ STRANY: PERNŠTEJN KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBICE KONANÉ VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010 NÁZEV VOLEBNÍ STRANY: PERNŠTEJN TYP VOLEBNÍ STRANY: POLITICKÁ STRANA ALTERNATIVA SE SÍDLEM BULHARSKÁ

Více