Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpráva projednána pedagogickou radou Ředitel školy: Mgr. Jindřich Monček Mgr. Jindřich Monček, v. r. Schváleno Školskou radou při ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady dne Předseda Školské rady: Ing. Libor Hrstka Ing. Libor Hrstka, v. r. 3

2 1 Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk se sídlem Školní 556/II, Poděbrady, tel.: , , ; fax: ; Datum rozhodnutí zařazení do sítě škol a školských zařízení: Identifikační číslo organizace (IČO): a identifikační číslo (IZO): Součásti školy školní družina, IZO , kapacita 150 žáků školní jídelna s vývařovnou, IZO , kapacita se neuvádí Adresa pro dálkový přístup Vedení školy Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy Mgr. Pavlína Mladá, zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání Mgr. Vlastislav Sýkora, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personální Školská rada Ing. Libor Hrstka předseda; za rodiče Ing. Jiřina Soukupová; za zřizovatele p. Pavel Drahokoupil; za zřizovatele MUDr. Romana Husáková; za zřizovatele Mgr. Jana Smíšková místopředsedkyně; za školu Ing. Miriam Piskačová; za školu Mgr. Petra Skryjová; za školu pí Alice Nováková; za rodiče pí Lenka Tománková; za rodiče 2 Zřizovatel školy Město Poděbrady, náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady, Starosta: Ing. Josef Ďurčanský, tel.: , web: Identifikační číslo organizace (IČO):

3 3 Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka je městská plně organizovaná škola s maximální kapacitou 930 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně, část učeben 1. stupně, školní družina, školní jídelna s vývařovnou. Druhá budova je v Žižkově ulici, kde je zbývající část učeben 1. stupně, školní družina a školní jídelna. Naše zdravá škola ve zdravém městě navazuje na svou více než sedmdesátiletou tradici. Čestný titul T. G. Masaryka byl škole znovu obnoven v roce Ve školním roce 2009/2010 obhájila již potřetí své zařazení v síti Škola podporující zdraví. Ve svém kurikulu propojuje tradiční hodnoty s novými přístupy v pedagogice. Vnímá se jako učící se organizace. Ve školním roce 2009/2010 škola naplnila 5 prvních tříd. Na 1. stupni bylo otevřeno 19 tříd, na 2. stupni 13 tříd. Ke byli evidování 704 žáci, (to je oproti loňskému školnímu roku nárůst o 26 žáků). Ty vzdělávalo 53 pedagogů, školní psycholog, speciální pedagog, dva výchovní poradci, logoped a asistent pedagoga. Provoz školy zajišťovalo 19 provozních zaměstnanců, z toho 7 pracovnic školní jídelny. Vyučování probíhalo podle vzdělávacích programů (více na str. 13): ve ročníku podle programu Obecná škola: č.j /97-20, ve znění pozdějších úprav; v 9. ročníku podle programu Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav; v a ročníku podle Školního vzdělávacího program pro ZV Spektrum : č.j. 03/07. Školní poradenské pracoviště působí na škole od v rámci systémového projektu VIP - Kariéra, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, aktuálně v rámci individuálního národního projektu "Rozvoj školních poradenských pracovišť- VIP II" realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Poskytuje bezplatnou pedagogicko psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům. ŠPP tvoří tým odborníků: speciální pedagog Mgr. P. Mladá, školní psycholog PhDr. D. Marková, výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování žáků Mgr. J. Smíšková, výchovný - kariérový poradce Mgr. R. Martínková. více str. 18 Asistentka pedagoga pro sociokulturně znevýhodněné žáky pracovala ve školním roce 2009/2010 se skupinou přibližně 10 žáků. Cílem byla dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. V rámci podpory nadání jsme nabídli žákům zejména 9. ročníku zpracovat tzv. doktorandskou práci, ve které mohli zúročit své nadání a zároveň se dále rozvíjet v preferované oblasti. Snažili jsme se o získání statutu Škola spolupracující s Mensou. Prevence rizikového chování probíhala již tradičně na základě Minimálního preventivního programu (Školní strategie prevence), který vypracovala školní metodička prevence a který se pravidelně vyhodnocuje. Zjištěná data jsou následně východiskem pro další práci. V případě řešení krizových situací (šikana, zneužití návykových látek ) postupujeme podle předem připravených krizových scénářů, se kterými jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy. Preventivní tým (metodička prevence, třídní učitelé, výchovné poradkyně, školní psycholog) se při své práci opírá o širokou síť spolupracovníků i z oblasti mimoškolní (např. o pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, pediatry, kurátory, policii ). viz také str. 32 5

4 Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Škola podporující zdraví řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Filozofie podpory zdraví, se kterou se v našem školním životě plně ztotožňujeme, zahrnuje trvale následující atributy: zdraví není jen nepřítomnost nemoci zdraví je hodnotou nejvyšší zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí člověk může své zdraví ovlivňovat s podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství prevence je výhodnější než léčba. Naším cílem bylo učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. V porovnání s předcházejícími lety se principy ŠPZ stále více stávají přirozenou součástí života školy, nejsou vnímány jako práce (navíc) na projektu, ale běžná každodenní činnost v kontextu podpory zdraví. více str. 16 Personální zajištění vzdělávání je charakterizováno stabilitou pedagogického sboru. Odbornou kvalifikaci má 89 % pedagogických pracovníků. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií. Profesní etiku a profesionalitu jsme podpořili sestavením Etického kodexu pedagogického pracovníka ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady, který vznikl na základě dohody všech pedagogických pracovníků. viz také str. 59 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy budova ve Školní ulici Ročníkoví učitelé a vedoucí učitelky 1. stupně se scházeli v pravidelných měsíčních intervalech. Jejich činnost spočívala především v plánování a koordinaci ročníkových a celoškolních akcí - projektových dnů, koordinaci práce vyučujících v rámci ročníku, zejména vzhledem k propojování tematických celků (mezipředmětových vztahů), sledování a naplňování průřezových témat. Z každého pracovního setkání byl pořizován zápis, který byl přístupný i ostatním vyučujícím. Na začátku školního roku byly sestaveny ročníkové plány, které vycházely z plánu činnosti školy. 6

5 Pedagogičtí pracovníci školy budova na Žižkově Metodické sdružení 1. stupně a předmětové komise jednotlivých předmětů pracovaly podle sestaveného ročního plánu, scházely se 4-5 krát ročně, z každého setkání byl pořízen zápis přístupný všem vyučujícím. Ve školním roce 2009/2010 jsme svou činnost zaměřili především na podporu čtenářské gramotnosti a diferenciovaný přístup ve výuce. Při každém pracovním setkání členů předmětové komise byla věnována část programu tzv. metodickému okénku, tj. vzájemnému předávání zkušeností. Školní úspěšnost žáků jsme se snažili podpořit i pravidelným rozborem hodnocení výsledků vzdělávání, a to především s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodické orgány dále průběžně sledovaly naplňování ŠVP Spektrum (dovednostních a kompetenčních výstupů), navrhovaly úpravy či případné změny; sledovaly úspěšnost žáků při testování vnějšími evaluačními nástroji KALIBRO, SCIO, Eskalátor, s těmito výsledky dále pracovaly. Žákovský školní parlament zahájil třetí rok své činnosti. Začátkem školního roku absolvovaly koordinátorky školního parlamentu vzdělávací seminář v Centru pro demokratické učení v Praze, na kterém načerpaly nové zkušenosti a náměty pro činnost. Vznikly tak nově stanovy a průkazy členů školního parlamentu. V loňském školním roce došlo ke zlepšení koordinace a spolupráce mezi jednotlivými komorami jak na hlavní budově, tak i v budově na Žižkově. Uskutečnily se dvě společné schůzky koordinátorek obou dolních komor a horní komory parlamentu s vedením školy. Jednalo se především o koncepční setkání, zaměřené na plánování a v závěru školního roku též na hodnocení činnosti školního parlamentu. Vedení školy je o činnosti pravidelně informováno prostřednictvím zápisů z jednání a na pozvání zástupců parlamentu se též některých jednání účastní. více str. 65 7

6 Školská rada má devět členů. Jejím předsedou je pan Ing. Libor Hrstka, rodiče dále zastupují paní Alice Nováková a paní Lenka Tománková. Za zřizovatele je ve školské radě Ing. Jiřina Soukupová, MUDr. Romana Husáková a pan Pavel Drahokoupil. Za pedagogické pracovníky školy pracují v radě její místopředsedkyně Mgr. Jana Smíšková, Ing. Miriam Piskačová a Mgr. Petra Skryjová. Ve školním roce 2009/2010 školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009, odsouhlasila dílčí změny školního řádu týkající se pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, projednala návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření. Public relation školy spolu s nezbytnými informacemi rodičům a zákonným zástupcům žáků zajišťovala škola zejména prostřednictvím školních webových stránek, na kterých bylo možno nalézt základní údaje o škole, kontakty na všechny pracovníky, roční a měsíční plány akcí, důležité školní dokumenty, ale i příspěvky a fotografie z akcí školy. Další informace byly zveřejněny ve Školním diáři a Zpravodaji. O prospěchu a chování žáků se rodiče a zákonní zástupci mohli dozvědět na čtyřech schůzkách a konzultacích, které proběhly v září, listopadu a prosinci 2009, dále v březnu a v květnu Uskutečnilo se také mnoho individuálních konzultací. Sdružení rodičů a přátel školy sdružuje aktivní rodiče a příznivce školy, kteří se chtějí podílet na životě školy a jejím směřování. Je to platforma, na které může probíhat konstruktivní diskuze o tom, co rodiče a zákonní zástupci žáků i další příznivci školy mohou dělat, aby se dětem ve škole líbilo, aby škola byla taková, jakou si ji přejí mít. Hledá cesty k prohloubení a zlepšení komunikace mezi rodiči a školou. Je partnerem školy při výchovně-vzdělávací práci. Předsedou je Ing. Josef Procházka. Sdružení rodičů ve spolupráci se školou organizovalo Společenský večer, který proběhl v DDM Poděbrady Dále sdružení rodičů schvalovalo předložené granty na různé školní akce. Novinkou byly letos žákovské granty, které mohli předložit sami žáci. viz také str Díky iniciativě SRPŠ se ve školním roce 2010/2011 rozbíhá výuka angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci s firmou Wattsenglish. Vstupenka na Společenský večer SRPŠ 8

7 Školní družina navazuje řízenými činnostmi na Školní vzdělávací program Spektrum a vhodně ho doplňuje. Navíc poskytuje dětem relaxaci, odpočinek i zajímavé využití volného času podle zájmu a chuti žáků. Mohou se věnovat dalším zájmovým činnostem, např. výtvarným, pracovním, estetickým, sportovním, hudebním. O děti pečovalo pět kvalifikovaných vychovatelek v pěti věkově smíšených odděleních na dvou pracovištích. viz také str. 71 Školní jídelna s vývařovnou v ulici Školní měla 7 stálých zaměstnanců: vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku, 2 kuchařky a 3 pracovnice provozu. V rámci projektu podpořeného EU Od kolébky do práce jsme získali na dobu 6 měsíců pracovnici na pomocné práce. Strávníci si mohli vybírat ze dvou jídel a jako třetí si objednat zeleninový nebo ovocný salát. Jídelníček byl zveřejněn také na internetových stránkách školy. Ve sledovaném období se stravovalo kolem 580 strávníků. Ve školní budově na Žižkově bylo stravování pro žáky zajištěno ze sousední mateřské školy. Zdravou výživu žáků podporovaly projekty financované z ESF ve spolupráci s Mlékárnou Kunín Školní mléko a Ovoce do škol, do kterých se škola v tomto roce zapojila. Dotované mléčné výrobky si mohli všichni žáci školy zakoupit ve výdejním automatu firmy Come. Žáci 1. stupně si tu měli možnost odebrat zdarma čerstvé ovoce. Infocentrum školy zůstalo vyhledávaným místem pro všechny věkové kategorie. Počínaje předškoláky z mateřských škol, přes mladší a starší školní věk, až po studenty středních škol a seniory, bývalé učitele, kteří si také chodili půjčovat knihy. Pozitivním výsledkem práce, který se ve školním roce 2009/2010 bezvýhradně povedl, bylo otevření cesty do knihovny pro prvňáčky. Nejprve navštěvovali knihovnu s vyučujícími, zvykali si na prostředí a potom začali chodit spontánně sami, ve svém volném čase. Knihovna a knihy se pro ně staly samozřejmostí. A ta je největším úspěchem. více na str Pasování prvňáčků na čtenáře ve školní knihovně

8 Výuka informatiky je doplněna o bibliografickou přípravu. V průběhu hodin informatiky si žáci osvojují veškeré dovednosti související s běžným využitím počítače v různých směrech, a tak z devátého ročníku již několik let odcházejí naši žáci bez výjimky jako "počítačově gramotní". Bibliografická příprava vede žáky ke kladnému vztahu ke čtenářství a k dovednostem návštěvníka knihovny. Naučí je rozumět knize po formální stránce i praktickému používání informační části knihy. Ekonomická gramotnost má ve školním vzdělávacím programu trvalé místo. Témata ekonomické gramotnosti realizujeme zejména v rámci občanské výchovy v 9. ročníku. Pro její výuku využíváme metodiku, na jejímž vývoji jsme se podíleli v rámci projektu Podpora tvorby a zavádění školních vzdělávacích programů s komponentou ekonomické gramotnosti spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Praha. více na str. 25 Redakce časopisu Školní svět se ve školním roce 2009/2010 scházela pravidelně každý týden v infocentru v rámci předmětu seminář a praktika z mediálních činností. Jejími členy byli žáci ročníku. Každé pololetí vydala redakce školního časopisu jedno obsáhlé číslo. Jednotlivé články byly zaměřeny na život školy - reportáže z exkurzí, ankety, fotoreportáže, krátké zprávy o proběhlých akcích aj. Vedle těchto článků byly ve školním časopise otisknuty autorské povídky našich žáků, vtipy, křížovky, hádanky atd. V loňském školním roce byla navázána i užší spolupráce se žáky 1. stupně. Projekt Svět v pohybu práce žáků 3. ročníku Environmentální výchova stejně jako v předcházejících letech navazovala na průřezové téma Environmentální výchova Školního vzdělávacího programu Spektrum. Tematické celky byly realizovány podle plánu práce v jednotlivých předmětech. Navíc byla i letos naše škola zapojena do krajského projektu, tentokrát pod názvem Svět v pohybu, který pod záštitou Ekogymnázia Poděbrady 10

9 a Středočeského kraje probíhal od listopadu 2009 do května 2010 na 20 školách Středočeského kraje. více na str. 72 Výchova pro život byl jeden z profilových předmětů naší školy. Zařazen byl v 6. až 8. ročníku. Jeho jádro tvořila témata osobnostní a sociální výchovy. Ta rozvíjela praktické dovednosti, které žáci mohou uplatnit v běžném životě. Cílem bylo, aby si žák vytvářel dobrý vztah k sobě samému i ostatním lidem, aby získal potřebné dovednosti ke zdravému duševnímu i sociálnímu životu. Dále byla zaměřena na osobnost žáka, na konkrétní žákovskou skupinu, na vztahy mezi žáky a učiteli i na situace každodenního života. Vyučujícím se stal třídní učitel. Časová dotace byla hodina týdně. více na str. 24 Nabídka zájmových útvarů v loňském školním roce byla opět velmi široká. V 17 kroužcích pracovalo celkem 171 žáků školy. Oproti předešlým letům stoupl zájem žáků o sportovní aktivity, což se projevilo činností sportovního kroužku zaměřeného na florbal a volejbal a nově začal pracovat též kroužek stolního tenisu. Mezi žáky 1. a 2. ročníku byl zájem o nově nabízené kroužky čtenářský a výtvarně pracovní, které zahájily svou činnost ve druhém pololetí. Zájem o jazykové kroužky byl nižší. Více na str. 68 Tradiční akce pořádané školou jsou další možností, jak prezentovat její práci. Namátkou vybíráme: Týden knihoven Čte celá škola - Halloween ve škole - činnost klubu Předškoláček - exkurze do Temelína 9.r. - exkurze do planetária v Praze a Hradci Králové - výjezd k volbě povolání v Josefově Dole - sběr starého papíru - rozsvícení školního vánočního stromu s kulturním programem - mikulášská nadílka pro 1. třídy a děti z MŠ - adventní Vídeň - vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska v Divadle Na Kovárně - setkání s rodiči - výtvarná dílna - lyžařský kurz - návštěvy ve Speciální ZŠ v Poděbradech Klub mladého diváka v pražských divadlech - velikonoční jarmark pro veřejnost - Noc s Andersenem - projektový den ke Dni Evropy - letní koncert pěveckých sborů - integrovaný záchranný systém - slavnostní ukončení školní docházky. viz také str. 26 Rodiče se svými dětmi tvoří při vánoční dílně 11

10 Zázemí školy doznalo změn zejména v podobě generální rekonstrukce žákovských a zaměstnaneckých toalet. Stavební úpravy provedla firma pana Miláčka. Probíhaly v obou školních budovách. Zahrnovaly výměnu starých kovových rozvodů, převedení teplé vody ke všem umyvadlům, výměnu velké části sanitárního vybavení, zřízení toalet pro tělesně postižené, instalování hygienické kabiny pro dívky. Estetický vzhled toalet dotvořily nové keramické obklady a dlažba. Celková investice rekonstrukce činila zhruba Kč. Škola ji hradila z vlastních zdrojů - dílem z investičního fondu, dílem z peněz na běžný provoz. Rekonstrukce žákovských a zaměstnaneckých toalet Koordinace v oblasti ICT - V obou školních budovách jsou počítače napojené vždy na jeden server s kabelovým rozvodem do hvězdy. V každé třídě jsou instalována 4 drátová připojení na internet. Zároveň ve škole funguje bezdrátová síť. Je možný vzdálený přístup do školní sítě prostřednictvím Terminál Serveru pro 10 uživatelů. Většina výukových programů je umístěna na serveru. Lokálně jsou umístěné jen programy Office. Ve škole jsou k dispozici výukové programy firem: Terasoft, LangMaster, Lingea, Multimedia, Fraus, Pachner aj. Připojení školy k internetu je mikrovlnným způsobem na signál CESNETU. Minimální garantovaná přenosová rychlost je 4 Mb/s. Správu počítačové sítě zajišťuje třetím rokem firma DPCOMPTEL. Veškeré softwarové vybavení, které ve škole využíváme, je legálně zakoupené. Na všech počítačích ve škole proběhl upgrade tak, že žádný není starší pěti let. V učebnách č. 37 a 38 se zvýšila kapacita paměti, vyměnily se procesory, počítače se umístily do vhodnějších větších skříní. Program Bakaláři podporuje trend v přechodu na digitalizaci dokumentace školy. Ve škole slouží ke zpracování školní matriky, vysvědčení, katalogových listů, rozvrhu školy, suplování a plánu práce. Plán práce, rozvrhy a suplování jsou aktuálně vyvěšovány na webových stránkách školy 12

11 4 Charakteristika školních vzdělávacích programů Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Škola realizovala výuku na základě tří vzdělávacích programů. Nově probíhala výuka v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum. Ve 4. až 5. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Obecná škola, jako dobíhajícího programu; v 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, také jako dobíhajícího programu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na individuální vzdělávací plán, který zohledňuje jejich specifické obtíže. Škola integruje 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což odpovídá 2,27 % z celkového počtu žáků. 4.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum program pro žáky v a ročníku Klíčové kompetence životní dovednosti jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je postaven náš vzdělávací program. Pro rozvíjení a naplňování jednotlivých klíčových kompetencí žáky jsme společně sepsali výchovně vzdělávací strategie. Ty představují upřednostňované postupy, metody a formy práce všech vyučujících. Při vhodných příležitostech je zařazujeme do výuky. Průřezová témata široce a v souvislostech pojaté učivo svého druhu jsou realizována především formou integrace do vzdělávacího obsahu většiny předmětů. Specifické místo zaujímá téma osobnostní a sociální výchovy. To je nejvíce realizováno v předmětu výchova pro život. Dále jsou témata realizována formou projektů ročníkových nebo školních. Školní výstupy dovednosti, typické pro určitý předmět jsou přizpůsobeny podmínkám a záměrům školy. Motto školního vzdělávacího programu: Pokud si vybereš naši školu, čeká tě vstřícné prostředí a učitelé, kteří ti pomohou získat spektrum poznatků a znalostí, aby ses stal(a) člověkem vzdělaným, a umožní ti rozvinout širokou škálu životních dovedností a postojů, aby ses stal(a) člověkem otevřeným a přátelským. Školní vzdělávací program navazuje na zásady programu Škola podporující zdraví. Zdraví je podmínkou umožňující udržitelnost hodnotného života. Zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole i mimo ni. Třemi pilíři programu Škola podporující zdraví jsou: pohoda prostředí prostory lidé školní klima společná práce kooperace efektivní organizace relaxační aktivity zdravá strava zdravé učení aktivní zapojení žáků vhodná motivace kooperace rozvíjení dovedností individualizace respektování maxima dítěte otevřené partnerství samosprávná demokracie diskuse o dění ve škole komunitní vzdělávání programy pro volný čas 13

12 Názvy a obsahová naplň předmětů většinou zůstaly v tradiční podobě. Nový předmět výchova pro život integruje témata osobnostně sociální výchovy, efektivního učení, profesní orientace a aktuálních témat, které vycházejí z potřeby třídy. Další předmět výchova ke zdraví zahrnuje témata rodinné výchovy, zdravého životního stylu a částečně tělesné výchovy. Nově jsme přeskupili tematické celky v rámci předmětu občanská výchova. Všechny školní výstupy občanské výchovy se realizují do konce 8. ročníku. V 9. ročníku jsou zařazena témata ekonomické a finanční gramotnosti. Dále jsme nově zařadili povinné výstupy etické výchovy zejména do občanské výchovy a výchovy pro život. Nadále probíhalo včleňování hodnocení dosahování klíčových kompetencí životních dovedností do každodenní výuky. Vyučující přizpůsobovali způsob vedení výuky tak, aby dávala žákům příležitosti trénovat takovéto dovednosti a aby zároveň umožňovala hodnotit je učitelem a sebehodnotit žákem. Pro potřeby hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání jsme pokračovali v tvorbě vlastních hodnotících listů v 1. až 4. ročníku. Inovovali jsme vlastní žákovskou knížku pro žáky 6. až 8. ročníku. Tyto nástroje umožňují žákům psát své sebehodnocení a vyučujícím průkazně hodnotit klíčové kompetence a školní výstupy. ukázka viz příloha č Volitelné předměty ve školním roce 2009/2010 Žákům 7. až 9. ročníku byla nabídnuta široká paleta volitelných předmětů. Potěšující je, že zhruba třetina žáků v každém ročníku má zájem o volitelný druhý jazyk. V nabídce je německý jazyk, anglická konverzace a již druhým rokem nabízíme též ruský jazyk. Z důvodu zachování širší nabídky byly tedy skupiny žáků v ostatních volitelných předmětech věkově heterogenní. 7. ročník Německý jazyk volitelný Njv 9 Konverzace v anglickém jazyce Ak 16 Informatika volitelná Inv 15 Vedení domácnosti Vd 17 Sportovní hry Sh 24 Seminář a praktika z mediálních činností (7., 8., 9. ročník) Mčs a 9. ročník Německý jazyk volitelný (8. ročník) Njv 14 Ruský jazyk volitelný (8. ročník) Rjv 10 Informatika volitelná ( ročník) Inv 15 Vedení domácnosti ( ročník) Vd 15 Sportovní hry ( ročník) Sh 20 Praktika z přírodovědných předmětů ( ročník) Přp 15 Cvičení z českého jazyka a matematiky ( ročník) ČaM 14 Technické činnosti ( ročník) Tčv 15 Základy ekonomie a administrativy ( ročník) EkAd 14 Německý jazyk volitelný (9. ročník) Njv 20 Ruský jazyk volitelný (9. ročník) Rjv 10 Německý jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Ruský jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. 14

13 Konverzace v anglickém jazyce - pro ty, kteří chtějí získat větší zběhlost zvláště v mluveném projevu a zdokonalit se v anglickém jazyce. Seminář a praktika z mediálních činností - tvorba školního časopisu a webových stránek, vytváření propagačních plakátů, mluvené slovo příspěvky pro školní rozhlas, žáci pokračují i v dalších ročnících. Informatika volitelná - komplikovanější uživatelská práce na počítači. Vedení domácnosti - vyučuje se v třítýdenních rytmech hodiny; příprava jednoduchých pokrmů ve školní cvičné kuchyňce, domácí práce. Sportovní hry - náročnější pohybové aktivity. Základy ekonomie a administrativy - práce na PC, psaní všemi deseti, orientace v ekonomice, realizace témat ekonomické gramotnosti. Cvičení z českého jazyka a matematiky - prohlubování učiva, zajímavé úlohy, využití PC programů (zejména pro uchazeče o studium na střední škole). Praktika z přírodovědných předmětů - praktické aktivity, zajímavé pokusy; navazující na předměty zeměpis a přírodopis. Technické činnosti práce ve školní dílně na náročnějších výrobcích, práce na projektech, konstrukční stavebnice Nepovinné předměty V rámci nepovinných předmětů na škole pracovaly 3 pěvecké sbory a 5 skupin zdravotní tělesné výchovy, otevřely se hodiny ZTv i v budově na Žižkově. Sborový zpěv Sz 56 žáků Zdravotní tělesná výchova ZTvn 54 žáků Ukázka práce žáků, J. Komárková 9.B - perokresba 15

14 4.2 Obecná škola vzdělávací program ve 4. a 5. ročníku Specifikace učebního programu Obecná škola v nižších ročnících je možnost prolínání předmětů a dílčí úpravy časové dotace jednotlivých předmětů v rámci týdne. V českém jazyce mají žáci od 4. ročníku předmět informatika s hodinovou dotací. Třída je vždy rozdělena na dvě skupiny. Jedna se věnuje uživatelským dovednostem na počítači, druhá pracuje s bibliografickými informacemi. Byla posílena výuka anglického jazyka, a to ve čtvrtém a pátém ročníku o 1 vyučovací hodinu. Dále byla o 1 hodinu týdně posílena hodina hudební výchovy, a to ve 2., 3. a 5. ročníku. Mimoškolní aktivity úzce souvisely s výchovně vzdělávací činností školy. Organizovali jsme pobyty v přírodě na 1. stupni, plavecký výcvik žáků v ročníku. 4.3 Základní škola vzdělávací program v 9. ročníku Specifikace učebního programu Základní škola žáci mají v rámci disponibilní hodiny zaveden předmět informatika, kde postupně rozvíjejí své uživatelské dovednosti. Do předmětu občanská výchova jsme zařadili témata ekonomické gramotnosti. Nabídka volitelných předmětů byla v rámci možností školy široká: v devátém ročníku mohli žáci vybírat z předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, informatika, vedení domácnosti, sportovní hry, praktika z přírodovědných předmětů, cvičení z českého jazyka a matematiky, technické činnosti, základy ekonomie administrativy, cvičení a praktika z mediálních činností. Nabídka nepovinných předmětů doplňovala výběr volitelných aktivit: sborový zpěv, zdravotní tělesná výchova. Zdravotní tělesná výchova pro zdravotně oslabené žáky měla dvě oddělení a byla letos otevřena podle potřeby žáků jako povinný i nepovinný předmět. Mimoškolní aktivity úzce souvisely s výchovně vzdělávací činností školy. Organizovali jsme závěrečný výjezd s reflektováním pobytu v ZŠ pro 9. ročník. Učitelé pořádali s dětmi školní výlety, exkurze, Klub mladého diváka, sběrové akce a další mimoškolní aktivity. 4.4 Program Škola podporující zdraví Zapojením do projektu Škola podporující zdraví koordinovaného SZÚ v Praze nastoupila naše škola v roce 2000 cestu podpory zdraví. V prvním čtyřletém cyklu jsme za svůj hlavní cíl považovali především naplňování zásad směřujících k pohodě prostředí, od věcného prostředí k sociálnímu a organizačnímu. V oblasti pohody prostředí bylo naším cílem zlepšit prostředí školy z hlediska hygieny, vybavení a bezpečnosti, respektovat požadavky na optimální životosprávu, posilovat žádoucí mezilidské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Zdokonalení materiálních podmínek bylo pro většinu pracovníků školy jasným úkolem, s tímto cílem se lidé celkem snadno ztotožnili. Naráželi jsme a stále narážíme zejména pouze na finanční limity. Poznali jsme ale, že mnohem těžší a náročnější je práce na dobrých vztazích, komunikaci a klimatu školy. 16

15 Období 2. cyklu trvání projektu ( ) jsme logicky zaměřili v souladu s požadavky doby na tvorbu školního vzdělávacího programu a činnosti s tím související. Cílem zdravého učení bylo podporovat smysluplnost všech činností, dbát na individuální přiměřenost, poskytovat častou zpětnou vazbu, vést ke spolupráci, podporovat přiměřené sebevědomí. Nejvýraznějším projevem v této oblasti je zařazení projektového vyučování jako nedílné součásti výchovně vzdělávacího procesu, používání moderních vyučovacích metod a pomůcek, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nedílnou součástí podpory zdraví je i otevřené partnerství, které mělo v mikroklimatu školy připravit děti na dospělý život ve společnosti. Snažili jsme se o skutečné otevření školy městu, o zapojení do širšího společenství akcemi pro veřejnost, vytvářením a dodržováním školních tradic. Především jsme informovali o své práci, medializovali naši činnost, ať už články v regionálním tisku, vydáváním vlastního školního časopisu a zpravodaje, či tvorbou www stránek. Představu školy jako modelu demokratické společnosti jsme naplňovali fungováním žákovské samosprávy sestavené ze zástupců tříd. K nejvýznamnějším loňským akcím patřil náš vstup do výzkumné studie Státního zdravotního ústavu v Praze Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí. Jedná se o sledování růstového vývoje po dobu tří let ( ) ve vztahu k riziku dětských úrazů (zejména zlomenin a vykloubenin). Vždy v půlročním intervalu nás navštívily odborné pracovnice ústavu, které přímo ve škole měřily po předchozím souhlasu rodičů 4 tělesné znaky (výšku, hmotnost, výšku vsedě a délku horní končetiny) žáků vybraných ročníků (2., 4., 6. a 8. třídy). Zároveň žáci i rodiče vždy vyplňovali dotazníky, kterými byly získávány další důležité údaje (úrazovost, dědičnost, životní styl ). Jsme pyšni na to, že tímto způsobem přispějeme k rozšíření vědeckých znalostí o příčinách vzniku dětských úrazů i účinných možnostech prevence. 17 Výjezd žáků 8.B k volbě povolání Josefův Důl

16 4.5 Školní poradenské pracoviště Š k o l n í p o r a d e n s k é p r a c o v i š t ě Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okr. Nymburk telefon (fax) Tým školního poradenského pracoviště tvořený školní speciální pedagožkou, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní - metodičkou prevence a kariérovou poradkyní nabízí rodičům, žákům i pedagogům komplexní pedagogicko-psychologické služby, tj. činnost diagnostickou, reedukační a terapeutickou. Jedná se o činnosti individuální, skupinové, práci se třídními kolektivy nebo též rodinnou terapii. O činnosti ŠPP a nabídce služeb jednotlivých odborníků jsou pedagogové i rodičovská veřejnost informováni prostřednictvím informačních letáků, ve Zpravodaji školy, na nástěnkách v budově školy i na webových stránkách. Pro kontakt s veřejností je k dispozici ová adresa: Činnost ŠPP ve školním roce 2009/2010 Mezi nejčastější zakázky v oblasti diagnostické činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga patří stabilně zjišťování příčin neprospěchu, posuzování školní zralosti, diagnostika vývojových poruch učení, dále výchovné obtíže, ale i pomoc při řešení náročných rodinných či životních situacích. Konzultace s rodiči i žáky probíhají v bezpečné a důvěrné atmosféře. Pracovníci ŠPP se řídi zákonem na ochranu osobních dat, respektují důvěrnost informací. Dostupnost nabízených služeb se školní specialisté snaží zajistit prodlouženými odpoledními konzultačními hodinami. V oblasti speciálně pedagogické péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se jedná především o reedukaci vývojových poruch učení, logopedickou intervenci, grafomotorické nácviky či vedení stimulačních programů pro žáky s poruchou pozornosti KUPOZ. I ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo zajistit činnost asistentky pedagoga pro sociokulturně znevýhodněné žáky. Cílem je dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. Školní specialisté při své práci spolupracují i s dalšími subjekty jako je sociální kurátor pro děti, PPP Nymburk, SVP Kolín, SPC, pediatři a Policie ČR. 18

17 Žáci osmých a devátých tříd využili nabídky psychologické diagnostiky zaměřené na profi orientaci. Psychologická péče zahrnovala nejen písemné testy, zhodnocení intelektových, zájmových a osobnostních předpokladů, ale i osobní konzultaci pro žáky a jejich rodiče. V rámci prevence rizikového chování žáků a podpory pozitivního klimatu třídy pracují školní specialisté též s třídními kolektivy. Realizují screeningová a sociometrická šetření, účastní se stmelovacích výjezdů žáků 6. ročníku, harmonizačních výjezdů v rámci lyžařského výcviku 7. ročníku, vedou program výjezdů k volbě povolání v 8. ročníku. V průběhu školního roku pomáhají na žádost třídního učitele při vedení problémových třídních kolektivů. Pro členy školního parlamentu horní i dolní komory byla školním psychologem realizována setkání na téma komunikace a sebepoznání. V rámci projektu Prevence kriminality financovaného Středočeským krajem a Městem Poděbrady participují školní odborníci též při vedení skupinového programu. Velkou pozornost věnovali pracovníci školního poradenského pracoviště rodičům, respektive přednáškové a osvětové činnosti pro rodiče. Pravidelně jedenkrát měsíčně byla rodičovské veřejnosti nabízena setkání na aktuální téma. viz. str. 62 V rámci autoevaluační činnosti proběhla v lednu 2009 mezi pedagogy anketa, jejímž cílem bylo zjistit zájem pedagogů, respektive očekávání vůči pracovníkům ŠPP, jejich spokojenost s nabízenými službami školního psychologa, školního speciálního pedagoga, metodika prevence a výchovného poradce na škole. Na základě zjištěných výsledků byla pedagogům nabídnuta další možnost spolupráce ve formě individuální intervize, přednáškové činnosti či forma supervize tzv. Bálintovské skupiny. Využívány jsou individuální konzultace pedagogů se školní psychologem, realizována byla i jedna skupinová intervize. Pedagogové ve spolupráci se školním psychologem nejčastěji řeší výchovné problémy žáků a spolupráci s rodiči. Školní psycholog spolu s týmem ŠPP a ředitelem školy působil při tvorbě etického kodexu školy. Projekt Školní poradenské pracoviště bude ve své činnosti pokračovat i v následujících letech. Nabídka ŠPP ve školním roce 2009/2010 Speciálně pedagogická diagnostika - žáků s individuálními vzdělávacími potřebami, vývojovou poruchou učení, neprospívajících žáků, screening logopedických a grafomotorických obtíží - diagnostika třídních kolektivů, sociometrická šetření (prevence rizikového chování, šikany) Konzultační a poradenská činnost rodičům a pedagogům v oblasti - zdravého psychického vývoje - výukových a výchovných obtíží žáků - při výběru studijního či profesního zaměření - drogové závislosti či trestné činnosti žáků - pomoc při řešení náročných životních situací dítěte - pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané) Terapeutická činnost ambulantní péče - při korekci výukových obtíží (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) - logopedické nácviky 19

18 - grafomotorické nácviky - vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou Psychologické poradenství a diagnostika - práce s rodinou v náročné situaci, řešení krizových i dlouhodobých obtíží - psychologická diagnostika zaměřená na volbu budoucí profesní a studijní kariéry - psychologická diagnostika žáků mimořádně nadaných - psychologická diagnostika školní zralosti - psychologická diagnostika a intervence u žáků s výukovými a výchovnými problémy - individuální psychologická intervence u předškoláků - nácvik relaxačních metod 4.6 Výjezdy do přírody na 1. stupni Jak se již stalo téměř tradicí, i v loňském roce vyjely děti do škol v přírodě. Ty obsahově navazovaly na klíčové kompetence, školní výstupy a průřezová témata ŠVP, která není možné dobře realizovat v učebně. Významná je složka osobnostní výchovy. Možná, že některé děti si vůbec poprvé vyzkoušely, jaké to je, být chvíli bez rodičů, jen s kamarády. Prověřily si tak svoji samostatnost a smysl pro kamarádství. více na str. 74 Na vrcholku Klíče se ocitli žáci 4.C a 4.D 4.7 Adaptační kurz 6. ročníku Adaptačního kurzu v Jabkenicích se počátkem září zúčastnili žáci šestých ročníků spolu se svými třídními učiteli, výchovnými poradkyněmi a školní psycholožkou. 20

19 Hlavním cílem akce bylo vytvořit spolupracující a stmelený kolektiv z dětí, které se sešly na začátku školního roku ve třídě, podpořit emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy. Kladli jsme rovněž důraz na možnost seberealizace každého žáka. Proto jsme záměrně navozovali situace, které dávají příležitost každému jednotlivci vyniknout a uplatnit jeho schopnosti a dovednosti. Základním přístupem bylo vytvoření všestranného programu kurzu, nechyběly ani sportovní a kulturní aktivity včetně návštěvy muzea Bedřicha Smetany, ZOO Chleby či rozhledny Romanka v Hrubém Jeseníku. Třídní učitelé dostali velkou možnost seznámit se se svými žáky a poznali je v mnoha různých situacích. Stejnou šanci měli naopak i žáci ve vztahu ke svým novým třídním učitelům. Dílčími cíli byl dále rozvoj komunikačních dovedností a rozvoj dovedností spojených s týmovou prací. V neposlední řadě kurz směřoval k osobnostnímu, sociálnímu a morálnímu růstu žáků v období trvání třídní skupiny. Je možno konstatovat, že stanovené cíle výjezdu byly ve všech třídách naplněny. Zpětné vazby ukazují dobré přijetí i ocenění dětmi, a to po všech stránkách líbila se jak obsahová náplň, tak oddychový program, méně již stravování a ubytování. Výstupem byly materiály z aktivit ( Erby, Ruce, jednoduchá sociometrie Nebe ), které jsou východiskem pro další práci třídních učitelů nejen v předmětu výchova pro život, ale i v dlouhodobé práci se třídním kolektivem. V porovnání s předcházejícími lety se ukazuje, že adaptační výjezd šestých ročníků se stal již neodmyslitelnou programovou součástí nástupu žáků na 2. stupeň, která je žáky, rodiči i učiteli dobře hodnocena. Účastní se ho naprostá většina dětí, výjimkou jsou nečekaně zdravotně indisponovaní či žáci účastnící se např. důležitých sportovních (reprezentačních) akcí. Navíc díky finanční podpoře z projektu Umím se bránit mohly jet i 2 děti, pro které by to bylo zřejmě obtížné z rodinných finančních důvodů. Adaptační výjezd žáků 6. ročníku Jabkenice, 6.A 21

20 4.8 Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 V loňském školním roce se konaly dva lyžařské kurzy opět v Jizerských horách, v Josefově Dole na Chatě Kamenici. 1. kurz probíhal od 9.1. do Účast žáků: třída 7.B (26dětí) a 7.C (6 dětí) Vedoucí kurzu: Mgr. Marcela Vorlíčková, instruktoři lyžování: Mgr. Radka Martínková, Mgr. Radka Hlaváčková, třídní učitelka a zdravotnice: Ing. Miriam Piskačová. 2. kurz probíhal od do Účast žáků: třída 7.A (26dětí) a 7.C (6 dětí) Vedoucí kurz: Mgr. Stanislav Marek, instruktoři lyžování: Mgr. Lenka Grösslová, Mgr. Jana Malachová, třídní učitel, zdravotník: Bc. Drahoslav Novotný. více na str. 76 Před výcvikem na kraťasech 7. B a 7.C 4.9 Výjezd žáků 8. ročníku zaměřený na volbu povolání Prožitkového kurzu se zaměřením na volbu povolání se zúčastnili žáci všech čtyř osmých ročníků. Hlavním cílem této akce bylo poskytnout žákům pomoc při rozhodování se o dalším studiu a vytvoření představ o možnostech následného vzdělávání. Prostřednictvím různých technik zjišťovali své osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti, dále se seznámili se schématem vzdělávacího systému České republiky. 22

21 Součástí tohoto výjezdu byla také návštěva SOU strojírenského v Mladé Boleslavi, kde se žáci seznámili s průběhem výuky ve třídách i s organizací odborné praxe. Hmatatelným výstupem každého žáka bylo portfolio, které si každá třída po společné dohodě pojmenovala a které bude v budoucnu dále používáno pro práci s tématem volby povolání v rámci některých předmětů. Zpětné vazby v závěru výjezdu potvrdily dobré přijetí dětmi. S kurzem byly spokojeny po všech stránkách líbila se jim jak obsahová náplň, tak oddychový a turistický program i ubytování. V příštím roce je třeba oslovit prostřednictvím rodičů výrobní podniky, aby děti mohly navštívit alespoň jeden provoz a seznámit se s jeho chodem. Letos se nám nově podařilo vyjednat návštěvu Poděbradky, a.s Výjezd žáků 9. ročníků zaměřený na reflexi pobytu na ZŠ V červnu 2010 se 9. třídy zúčastnily třídních výletů. 9. A a 9. C do Zbraslavic a 9. B do Špindlerova Mlýna. Na výletě se žáci věnovali sportovním aktivitám - turistice, volejbalu, koupání, paintbalu a připravovali si rozloučení na závěr školního roku, které je již tradičně spojeno s ohlédnutím za školními léty a jejich reflexí. Bezproblémový průběh celého výletu ve všech třídách potvrdil dobrou výchovnou práci v kolektivu. Slavnostní oběd vycházejících žáků 9. ročníku 4.11 Výchova pro život O významu systematické práce již bylo napsáno mnoho a ve výchově dětí a mládeže to platí dvojnásobně. Proto na výjezdy do přírody, adaptační, harmonizační a prožitkové kurzy navazovali další cílenou činností třídní učitelé obou stupňů. Podle reálných potřeb třídy, po konzultacích s výchovným poradcem či školním metodikem prevence a za pomoci odborné literatury připravovali pravidelná třídní setkání (např. na témata Dobrá třída, Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě, 23

22 Pitný režim, Bezpečnost v dopravě). Tradičně se dříve pravidelně konaly i třídnické hodiny, kde se probíraly spíše organizační záležitosti. Mnohdy se ale právě na třídnické hodině objevil problém, k jehož řešení pak bylo s rozmyslem připraveno a na míru ušito třídní setkání. Před několika lety jsme tento systém inovovali. 6. až 8. ročník má pravidelně v rozvrhu zařazen nový předmět výchova pro život (VpŽ), jehož jádro tvoří témata osobnostní a sociální výchovy Ta rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou uplatnit v běžném životě. Jejím cílem je, aby si žák vytvářel dobrý vztah k sobě samému i ostatním lidem, aby získal potřebné dovednosti ke zdravému duševnímu i sociálnímu životu. Je zaměřena na osobnost žáka, na konkrétní žákovskou skupinu, na vztahy mezi žáky a učiteli i na situace každodenního života.vyučujícím je třídní učitel. Časová dotace byla hodina týdně. Ve zbývajících třídách včetně 1. stupně zůstal zachován dosavadní systém dvou třídních setkání v průběhu roku a třídnických hodin 1x měsíčně. Domníváme se, že tento model nás pozitivně posunuje vpřed zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů a tvorbě příznivého klimatu školy. Třídní učitelé při přípravě třídnických setkání či lekcí VpŽ úzce spolupracovali s výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří je odborně a metodicky podporovali. Ukázka práce žáků 9. ročníku Tomáš Havránek - perokresba 4.12 Ekonomická gramotnost Již třetím rokem probíhá na naší škole výuka ekonomické gramotnosti v rámci občanské výchovy v 9. ročníku. Naším cílem je, aby se žáci základní školy uměli orientovat v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a dalších. Finančně vzdělaný žák bude schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních produktech a bude se umět bránit například předlužení. 24

23 V loňském školním roce jsme se účastnili 1. ročníku celostátní soutěže s názvem Finanční gramotnost, která probíhala formou on-line testů. Ve školním kole soutěžil každý žák samostatně. Do okresního kola postoupili tři nejúspěšnější řešitelé (Barbora Radovnická 9. A, Tereza Sýkorová 9. B, Jan Chudoba 9. B), kteří vytvořili tým. V konkurenci ostatních škol se umístili na krásném druhém místě. Prostřednictvím této soutěže jsme si ověřili úroveň vědomostí našich žáků v tak (v současné době) důležité oblasti vzdělávání. Vítězný tým žáků 9. ročníku 4.13 Výchovná komise Výchovná komise pracovala pod vedením Mgr. Jany Smíškové, dalšími členy byli školní psycholožka PhDr. Dana Marková, výchovná poradkyně Mgr. Radka Martínková, speciální pedagožka Mgr. Pavlína Mladá a ředitel školy Mgr. Jindřich Monček. Pravidelná koncepční setkání byla konána 4x ročně a dále dle potřeby, zejména při řešení provinění a nesprávného jednání žáků. V loňském roce byla takto mimořádně svolána 3x, pro srovnání v předcházejícím roce 5x. Pokles četnosti jednání neznamená, že by výskyt rizikového chování slábl nebo by nebyl řešen. Spíše se nám dařilo mnoho problémů zachytit a řešit již v zárodku tak, že nedospěly až na jednání školní výchovné komise. Samozřejmostí se při tom stala úzká spolupráce s kurátory pro děti a mládež, PPP SK a P ČR. Zásadním nejčastěji řešeným problémem bylo záškoláctví dívek z nejvyšších ročníků. Ve většině případů došlo po jednání se žákyní a jejími rodiči (popř. za přítomnosti přizvaných specialistů) k nápravě a zlepšení chování, byla nastavena pravidla a dohody pro další období, jejichž naplňování pak bylo sledováno při individuálních setkáváních s výchovnou poradkyní. 25

24 4.14 Akce školy navazující na vyučovací hodiny nebo rozšiřující výuku měsíc druh akce třída vedoucí počet rozsah žáků září Plavecký výcvik 2. a 3. r. Třídní učitelé 130 školní (dále TU) Balíček dřevíček 2. a 3. r. TU 135 školní Ukázka hudebních nástrojů 1. a 2. r. TU 166 školní Adaptační výjezdy 6. r. TU, 64 školní pí uč. Smíšková Vzdělávací pořad Vývoj divadla r. TU 310 školní r. Výjezd do přírody 4. C, D pí uč. Fitzová, 40 školní pí uč. Macková Testování EU Dap 2 8. C pí uč. Smíšková 22 region Cyklovýlet školní družiny - Žehuň pí vych. Richterová, Šindelářová 22 školní Třídní výlet Prachovské skály 1. A, B TU 33 školní říjen Literární exkurze Babiččino údolí 6. B, C pí uč. Smíšková, 40 školní pí uč. Urbanová Sportovní výlet Sedmihorky 2. A, B TU 35 školní Cvičení v přírodě TU všichni školní Vítání budoucích prvňáčků žáky 9. tříd 9. r. zástupci ředitele 80 místní Týden knihoven Čte celá škola pí uč. Jánská všichni školní a Knihotoč Společné čtení v Městské knihovně 5. B, 9. B pí uč. Sýkorová, 46 místní pí uč. Martínková Pořad o bezpečnosti Ajaxův zápisník 2. r. TU 75 školní Výcvik na dětském dopravník hřišti 4. r. TU 87 školní Výlet Drábské světničky družina pí vych. 12 školní Žižkov Richterová, Šindelářová Exkurze do Planetária v Hradci Králové 5. B, C TU 39 školní Účast v okresním kole v plavání pí uč. Vorlíčková 6 okresní Halloween v noční škole s rodiči 2. A pí uč. Grösslová 36 školní Generální zkouška České filharmonie p. ř. Monček, 25 školní pí uč. Poulová Exkurze do hydroelektrárny 9. A, C pí uč. Kurková 52 školní KMD Baletní představení pí uč. Smíšková, 44 školní pí uč. Martínková Účast v soutěži Kopidlenský kvíteček p. uč. Novotný 6 okresní Literární exkurze Malé Svatoňovice 9. A, B, C TU 78 školní a Dobrošov Sběr kaštanů a žaludů p. uč. Novotný, pí uč. Urbánková, pí uč. Hlaváčková škola místní 26

25 listopad prosinec Noční škola družina - Halloween pí vych. 22 školní Richterová, Šindelářová Zahájena činnost Předškoláčka pí uč. Szabóová, 15 místní pí uč. Sasková, pí uč. Malínská Exkurze do Planetária v Praze 2. C, D TU 53 školní 3. B, C Divadelní představení 1. r. TU 90 školní Soustředění pěveckého sboru Sedmikráska pí uč. Sixtová, 22 školní v Rokytnici nad Jizerou pí uč. Sýkorová Haloween ve ŠD na Žižkově pí vych. 30 školní Richterová, Šindelářová Divadelní představení Divadlo v Dlouhé 8. r. TU 92 školní Sběr starého papíru p. uč. Novotný, škola školní pí uč. Hlaváčková Návštěva kina IMAX Život v moři 2. A, B TU 54 školní 3. A Hudební představení 6. a 7. r. p. zást. Sýkora 152 školní Exkurze do Temelína 9. r. pí uč. Piskačová 60 školní Exkurze do Planetária v Praze 6. r. p. uč. Hájek 65 školní Účast v okresním kole stolního tenisu p. uč. Marek 7 okresní Účast v okresním kole košíkové chlapců pí uč. Vorlíčková 24 okresní a dívek Účast v okresním kole florbalu p. uč. Marek 12 okresní Vánoční trhy na Žižkově Rozsvícení školního vánočního stromu s kulturním programem. pí uč. Sýkorová, pí uč.hlaváčková, pí uč.máčalíková, pí uč. Keleová místní místní Vánoční trhy na hlavní budově místní Exkurze do Planetária v Praze 4. C, D TU 46 místní Mikulášská nadílka pro 1. třídy a MŠ p. zást. Sýkora 90 místní a TU Účast v okresním kole ve florbalu p. uč. Marek 9 okresní Mikulášská návštěva MŠ 1. r. p. zást. Sýkora 125 místní a TU Výtvarná exkurze do Drážďan 8. B, C TU 42 školní Výtvarná dílna pro rodiče a děti 1. A, 2.A, TU 55 místní 2. C, 2.D Exkurze do Planetária v Praze 4. A, B TU 65 školní 5. A Návštěva Parlamentu ČR pí uč. Šafránková 10 školní Besídky pro rodiče 1. B, C, E TU 145 místní 3. B, C 4. D 5. A, C 27

26 leden Vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska a Slunečnice v Divadle na Kovárně pí uč. Sýkorová, pí uč.hlaváčková, pí uč.máčalíková, pí uč. Keleová, pí uč. Sixtová 60 místní Astronomická olympiáda pí uč. Kurková 10 školní Exkurze do Skanzenu v Přerově nad Labem 1. C, D, E TU 57 místní Beseda o volbě povolání 9. r. TU 75 školní Informační schůzky v MŠ p. zást. Sýkora místní Lyžařský kurz 7. r. pí uč. Vorlíčková 65 školní KMD - Revizor pí uč. Smíšková, 42 školní pí uč. Urbanová Exkurze do Planetária 4. C, D TU 44 školní Zápis do prvních tříd p. zást. Sýkora 72 místní Beseda v nakladatelství Albatros 5. B pí uč. Sýkorová 20 školní únor Testy Kalibro 5. r. pí zást. Mladá 66 školní Testy Kalibro 7. r. pí zást. Mladá 85 školní Testy Kalibro 9. r pí zást. Mladá 78 školní Pythagoriáda školní kolo 6. a 7. r. pí uč. Malachová, 43 školní pí uč. Uhlířová Náhradní zápis do prvních tříd p. zást. Sýkora 5 místní Návštěva ve Speciální ZŠ Poděbrady 7. r. TU 85 místní Biologická olympiáda p. uč. Novotný 60 školní Představení Malinkaté království r. TU 227 školní Zadání dotazníků Mapa školy třídy, TU místní rodiče, ped. prac. Beseda pro dívky Čas proměn 6. r. pí uč. Smíšková 23 školní Exkurze do Národního muzea 4. C, D TU 46 školní Účast v okresním kole konverzační soutěže pí uč. Semecká 2 okresní v Aj Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka 1. C, D, E TU 53 školní Školní kolo zeměpisné olympiády pí uč. Hubálková 101 školní Školní kolo recitační soutěže pí uč.máčalíková, 48 školní pí uč. Keleová, pí uč. Poulová Exkurze do TPCA 8. a 9. r. pí uč. Kurková 22 školní Výlet družiny Národní muzeum pí vych. 28 školní Richterová, Šindelářová Školní výlet na hory p. uč. Marek 15 školní Školní kolo v sólovém zpěvu pí uč. Sýkorová, 32 školní pí uč. Skryjová, pí uč. Hlaváčková Sbírka pro Motol pí uč. školní Haslingerová Divadelní představení Aprílová škola 2. r. TU 74 školní březen Okresní kolo recitační soutěže pí uč Máčalíková 9 školní 28

27 duben Olympiáda v českém jazyce pí uč. 2 okresní Haslingerová Olympiáda v zeměpise pí uč. Hubálková 3 okresní Beseda o energii 9. r. pí uč. Kurková 78 školní Beseda o zdravé výživě 7. r. p. zást. Sýkora 85 školní Okresní kolo v košíkové mladších dívek pí uč. Vorlíčková 6 okresní Okresní kolo ve vybíjené pí uč. Keleová 15 okresní Exkurze do Planetária a Národního muzea 9. r. p. uč. Novotný 75 školní Hudební představení 1. st. TU 210 místní Velikonoční exkurze do Šestajovic 4. C, D TU 44 školní KMD Někdo to rád horké pí uč.martínková, 44 školní pí uč. Smíšková Noc s Andersenem pí uč. Jánská 25 místní Exkurze do Skanzenu v Kouřimi 1. C, D, C TU 55 školní Účast v národním kole soutěže Komenský pí uč. Poulová 2 státní a my Okresní kolo v aerobiku pí uč. Mečířová 19 okresní Olympiáda ve Fyzice pí uč. Kurková 3 okresní Výchovný koncert - Jazz 8. A, B, C p. zást. Sýkora 116 školní 9. r. Krajské kolo v recitaci pí uč. 2 region Haslingerová Besedy k volbě povolání 8. r. TU 94 školní Zeměpisná olympiáda p. uč. Hájek 1 region Účast v soutěži Eurorebus pí uč. Hubálková, 42 region pí uč. Mečířová Návštěva záchranné stanice 1. A, B TU 33 školní Exkurze do Mladé Boleslavi Škoda Auto 5. B, C TU 38 školní Sběr starého papíru p. uč. Novotný, místní pí uč. Hlaváčková Exkurze do Mladé Boleslavi Škoda Auto 4. C, D TU 46 školní Výlet školní družiny - Loučeň pí vych. 24 školní Richterová, Šindelářová Biologická olympiáda p. uč. Novák 3 okresní Odbíjená dívky pí uč. Vorlíčková 10 okresní Divadelní představení Spejbla a Hurvínka 1. A, B TU 33 školní Akce ke Dni Země škola učitelé školy, místní pí uč. Mečířová Besedy v knihovně r. TU Žižkov 140 školní Exkurze Modelová železnice 1. C a 6.C TU 41 školní Exkurze do TPCA 8. A pí uč. Kurková 23 školní Účast v běžecko-plavecké soutěži p. uč. Marek 2 region Fyzikální olympiáda pí uč. Kurková 1 region Biologická olympiáda p. uč. Novotný 6 okresní Beseda k ústní hygieně 1. st. p. zást. Sýkora 380 školní Turnaj ve vybíjené 1. st. pí uč. Keleová 58 školní Čarodějnické spaní ve škole 2. A TU 19 školní 29

28 květen červen Účast v dopravní soutěži p. uč. Marek 8 okresní Účast v soutěži v první pomoci pí uč. Futerová 5 okresní Soutěž v předlékařské pomoci pí uč. Futerová 3 okresní Účast v Pythagoriádě pí uč. Uhlířová 5 okresní Testování čtenářské gramotnosti 5. a 6. r. pí zást. Mladá 133 školní Testování gramotnosti - Aj 5. B, C pí zást. Mladá 38 školní Exkurze do TPCA 8. A pí uč. Kurková 23 školní Plavecký výcvik 1. r. TU 90 školní Účast v atletické soutěži Pohár rozhlasu r. p. uč. Marek, 19 region pí uč. Vorlíčková Výjezd k volbě povolání Josefův Důl 8. B, C pí uč. Smíšková, 48 školní pí uč.martínková, pí uč. Urbanová Výjezd k volbě povolání - Vítkovice 8. A, D pí uč. 46 školní Haslingerová, pí Marková, pí uč.martínková, pí uč. Vorlíčková Cvičení v přírodě celá škola TU školní Divadelní představení 4. r. TU 87 školní Setkání přátel třídy 3. B TU 22 místní Spaní ve škole 4. D TU 22 školní Výjezd do přírody 1. B, 3.A, TU 135 školní 4. A, B, 5. A, 2.A,B Účast v soutěži Archimediáda pí uč. Kurková 3 okresní Výchovný program České melodramy 5. B, C p. zást. Sýkora 215 školní 6. a 7. r. 8. D Exkurze na zámek v Chlumci nad Cidlinou 1. D TU 20 školní Výuka na dopravním hřišti 4. r. TU 87 školní Třídní výlet - Zbraslavice 9. A pí uč. Piskačová, 25 školní pí uč. Haslingerová Třídní výlet Kost 2. C, D TU 78 školní 3. B, C Účast na vyhlášení Vv soutěže Hasiči pí uč. Urbanová 3 okresní a záchranáři Návštěva pedagogů z Německa a Anglie p. řed. Monček, meziná Projekt Comenius pí uč. Klabanová rodní Třídní výlet Kunětická hora 5. B, C TU 38 školní Třídní výlet - Adršpach 7. r. TU 74 školní Třídní výlet Špindlerův Mlýn 9. B TU 25 školní Třídní výlet - Zbraslavice 9. C TU 16 školní Účast na soudním jednání 7. B TU 29 školní Účast v okresním kole plavání 1. stupně pí uč. Szabóová 6 školní Účast v celostátním kole zeměpisné soutěže pí uč. Hubálková 9 školní Eurorebus 30

29 Fotografování tříd p. zást. Sýkora škola školní Noční škola 5. A pí uč. 26 školní Niedermirtlová Letní koncert pěveckých sborů pí uč Sýkorová, 45 místní pí Sixtová, pí uč. Hlaváčková Vystoupení pro rodiče - besídka 5. B pí uč. Sýkorová 40 místní Atletické závody v Lysé nad Labem pí uč. Vorlíčková, 30 okresní pí uč. Keleová Sportovní den pí uč. Vorlíčková, škola školní pí uč. Keleová, pí uč. Grösslová Obhajoba závěrečných prací žáky 9. tříd pí uč. Kurková, vybraní školní pí uč. Piskačová žáci Integrovaný záchranný systém TU Žáci školní 1. 8.r. Třídní výlet 6. A, B TU 46 školní Slavnostní ukončení školní docházky 9. r. TU 78 školní Beseda o Afgánistánu se Sahrabem ze 7. A 31

30 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Naším společným cílem v oblasti prevence rizikového chování bylo posílit pozitivní klima tříd a školy a vést naše děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřili jsme se na optimalizaci sociálního chování a rozvoj osobnosti, na odmítání všech forem sebedestrukce a porušování zákona. Za klíčové jsme považovali tyto oblasti: záškoláctví, šikanu, vandalismus, problémy se zneužíváním návykových látek, a to zejména alkoholu a cigaret, kriminalitu a delikvenci, poruchy příjmu potravy, ekonomickou negramotnost. Cílovou skupinou prevence byli všichni žáci 1. a 2.stupně s důrazem na skupinu žáků s obtížnou přizpůsobivostí, rodiče všech žáků, pedagogičtí, výchovní a ostatní zaměstnanci školy. Prevenci jsme prováděli zejména v hodinách přírodovědy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy a vždy, když nastala vhodná situace. Důraz jsme kladli na různost používaných metod. Snažili jsme se respektovat individualitu osobnosti dětí, protože si uvědomujeme, že na každého žáka může působit jiný přístup (někdo je ovlivnitelný příkladem, argumenty, informacemi podle kterých se pak ve svém životě rozhoduje, jiný reaguje na represi apod.). Upřednostňovali jsme činnostní a prožitkové aktivity. Za velmi důležitou jsme v prevenci považovali osobnost třídního učitele, a to zejména v rámci pravidelných třídnických hodin a nového předmětu výchova pro život, jehož jádro tvoří osobnostní a sociální výchova. Dále při třídních setkáních (nová formy práce s třídním kolektivem), při adaptačních výjezdech žáků a všech činnostech mimo lavici. V oblasti výchovy proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance jsme rozvíjeli zejména žádoucí postoje dětí k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Důraz jsme kladli na osobní příklad všech pracovníků školy, dále využití věcného obsahu vyučovacích předmětů a spolupráci s rodinou. Ze všech akcí, které naplňují naše preventivní cíle (a jsou uvedeny v této výroční zprávě), zmiňme následující: naše škola byla v roce 2007 vybrána k pilotní implementaci projektu EU-Dap 2. Tento projekt ( Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level ) vznikl před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí. Účastnilo se jej 7 zemí EU. Celý projekt byl pak následně vyhodnocen a díky výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K němu byly přizvány další 3 země mezi nimi Česká republika. Vznikl tak projekt číslo A/ EUDAP2 Implementation of European Drug Addiction Prevention. Model preventivního programu EU-Dap 2 vychází z kombinace tří základních preventivních programů: systematického tréninku sociálních dovedností ( life skills ) spojeného se základním edukativním programem v oblasti primární prevence; záměrného působení vrstevnických skupin (peer prvek) a systému lekcí a programů pro rodiče. Pro školy se jedná o nabídku kvalitní, ověřené a především systematické primární prevence, společně s proškolením pedagogických pracovníků a s předáním zaštiťující metodiky k celé prevenci. Cílem projektu bylo ověření možností implementace modelu primární prevence EU-Dap 2 s důrazem na oblast užívání návykových látek v podmínkách vybraných základních škol. Dále ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek. A v neposlední řadě zjištění personální, materiálové a finanční náročnosti implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnosti s tzv. Minimálním preventivním programem (školní preventivní strategií). 32

31 Ověřování probíhalo se souhlasem rodičů po tři roky ve třídě VIII.C pod vedením školní metodičky prevence. Závěrečná zpráva z testování žáků na školách zapojených do projektu EU-Dap2 jasně říká: jde o efektivní způsob školské prevence užívání návykových látek pro žáky základních škol. Výsledky jsou pozitivní a velmi povzbudivé pro zavádění a další rozšiřování tohoto projektu. Proto v loňském školním roce byla odborně proškolena druhá vyučující a tento preventivní program se stal trvalou součástí našeho školního vzdělávacího programu (v 6. ročníku v předmětu výchova ke zdraví). Ukázka práce žáků 9. A, Adéla Exnerová dekorativní malba 33

32 6 Personální zabezpečení činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Činnost školy je zajišťována stabilním kádrem pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Mezi příčinami fluktuace pracovníků školy letos převládaly odchody z důvodů reorganizace pracovních pozic (2 pracovníci), neprodloužením smlouvy na dobu určitou (1 pracovník), výpověď pro opakované méně závažné porušování pracovního řádu (1 pracovník). 6.1 Statistické údaje o pedagogických pracovnících celkový počet 52 z toho mužů 6 Počet pedagogických pracovníků se zvýšil z původních 49 na 52 pracovníků. Přibyly dvě vyučující v prvních třídách a paní vychovatelka v oddělení na Žižkově. věková struktura pedagog. pracovníků do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho mužů Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 44,7 let. Oproti loňskému roku pedagogický sbor zestárl o 2,7 roku. kvalifikace pedagogických pracovníků kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci počet vyjádření v % počet vyjádření v % 1. stupeň stupeň vychovatelky kvalifikovanost výuky 92,00% Procento hodin, které se vyučují kvalifikovaně, včetně volitelných a nepovinných předmětů, ze sta procent vyučovaných hodin. V porovnání s loňským rokem se kvalifikovanost výuky zvýšila o 3%. 6.2 Přehled pedagogických pracovníků vedení školy Mgr. Monček Jindřich, ředitel školy Mgr. Mladá Pavlína, zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání Mgr. Sýkora Vlastislav, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personalistiku 34

33 třída třídní učitel/ka třída třídní učitel/ka 1.A Mgr. Sasková Olga 5.A Mgr. Niedermirtlová Iveta 1.B Mgr. Jehličková Anděla 5.B Mgr. Věra Sýkorová 1.C Mgr. Šafránková Dana 5.C Mgr. Petra Skryjová 1.D Mgr. Řeháková Adéla / Bc. Baitlerová Daniela 6.A Mgr. Chudobová Martina 1.E Mgr. Šaravcová Alena 6.B Mgr. Hubálková Jitka 2.A Mgr. Grösslová Lenka 6.C Mgr. Hanuš Zdeněk 2.B Mgr. Růžková Petra 7.A Bc. Novotný Drahoslav 2.C Mgr. Máčalíková Sabina 7.B Ing. Piskačová Miriam 2.D Mgr. Urbánková Renata / Poláková Pavla 7.C Mgr. Poulová Helena 3.A Mgr. Lonská Blanka / PaedDr. Fenclová Miloslava 8.A Mgr. Vorlíčková Marcela 3.B Mgr. Szabóová Monika 8.B Mgr. Urbanová Ivana 3.C pí uč. Keleová Věra 8.C Mgr. Smíšková Jana 4.A Mgr. Malínská Iveta 8.D Mgr. Haslingerová Jitka 4.B Mgr. Hlaváčková Radka 9.A Mgr. Malachová Jana 4.C Mgr. Fitzová Vlasta 9.B Mgr. Martínková Radka 4.D Mgr. Eva Macková 9.C Mgr. Uhlířová Jarmila další pedagogičtí pracovníci Bc. Futerová Jarmila Mgr. Hájek Jaroslav Mgr. Jánská Jana Mgr. Kurková Eva Ing. Klabanová Jana vychovatelky ve školní družině Pavlíčková Ladislava Richterová Jiřina Soukalová Květa Šindelářová Jitka Žabková Jana Mgr. Líbalová Lucie do listopadu 2009 Mgr. Mahnel Petr Mgr. Marek Stanislav Mgr. Mečířová Božena Mladá Pavlína ml. - asistent pedagoga Mgr. Semecká Monika Šárová Daniela 35

34 6.3 Přehled provozních zaměstnanců školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 rozpočtářka Ing. Ledroit Dagmar hospodářka Čechová Lenka administrativní pracovnice Folvarská Lenka školník Procházka Bohdan údržbář Ježek Jiří pí uklízečky Čechová Jitka Charouzová Irena Khailová Eva Křepelová Ivana Macalová Evženie Najbrtová Jitka, Najbrtová Jitka ml. Sladová Štěpánka Veselá Pavla 6.4 Přehled zaměstnanců školní jídelny vedoucí školní jídelny Kurková Věra hlavní kuchařka Hegerová Marie Provozářka (ve šk. jídelně) nově vytvořené místo v rámci projektu Od kolébky do práce financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost a rozpočtem ČR kuchařky školní jídelny Barešová Jana Kibusová Miroslava Szarközi Marie Tesařová Jana Vicherová Jaroslava Ludmila Brabcová Zaměstnankyně školní jídelny s vývařovnou 36

35 7 Zápis k povinné školní docházce, rozmístění žáků na střední školy 7.1 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Počet zapsaných dětí na školní rok 2009/2010 a počet odkladů na školní rok 2010/2011 počet prvních tříd počet zapsaných dětí na školní rok 2009/2010 přicházející po odkladu z roku 2008/2009 počet odkladů na další školní rok 2010/ Celkem do prvních tříd nastoupilo 107 dětí. Oproti loňskému roku se zvýšil počet prvních tříd o jednu, počet žáků vzrostl o 20 žáků. 7.2 Přehled o vycházejících žácích počet devátých tříd počet vycházejících žáků devátých tříd počet sedmých tříd počet žáků sedmých tříd přijatých ke studiu počet pátých tříd počet žáků pátých tříd přijatých ke studiu Přehled o rozmístění žáků 5. a 7. ročníků na víceletá gymnázia název školy počet umístěných žáků Gymnázium Poděbrady 10 Ekogymnázium Poděbrady 2 V letošním školním roce odešlo z 5. ročníku o 7 žáků méně než v předešlém školním roce. 7.4 Přehled o rozmístění žáků 9. ročníků na střední školy název školy počet umístěných žáků Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 1 Gymnázium Nymburk 1 Gymnázium Poděbrady 16 Gymnázium se sportovní přípravou Praha 1 Hotelová škola Poděbrady 7 Obchodní akademie Kolín 1 Obchodní akademie Lysá n. L. 3 První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové 1 SOŠ a SOU Bohemia Chrudim 1 SOŠ a SOU Městec Králové 3 37

36 SOŠ a SOU Nymburk 5 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín 6 SOŠ Poděbrady 5 SOŠ stavební Kolín 1 SOŠ veterinární Hradec Králové 1 SOU služeb Praha 9 1 SOU společného stravování Poděbrady 8 Soukromá SŠ Maja Mladá Boleslav 1 SPŠ sdělovací techniky Praha 1 SŠ elektrotechniky a strojírenství Praha 1 SŠ LVT Odolena Voda 1 SŠ zahradnická Kopidlno 2 Střední škola gastronomická a hotelová Praha 1 Střední zdravotnická škola Kolín 1 Střední zdravotnická škola Nymburk 4 TRIVIS Praha 1 VOŠ a SPŠ dopravní Praha 1 VOŠ a SPŠ Kutná Hora 2 VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1 Ukázka práce žáků Erby 1.E 38

37 8 Údaje o vlastním hodnocení školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Cyklus vlastního hodnocení školy je naplánován na období tří let (školní roky v období 2007 až 2010). Rámec pro vlastní hodnocení školy byl rozpracován v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje školy a pedagogická rada ho schválila na začátku školního roku 2007/2008. V září až říjnu 2010 proběhne proces zpracování zprávy vlastního hodnocení školy. 8.1 Sběr dat pro vlastní hodnocení školy ve šk. roce 2008/2009 Sběr dílčích dat ve školním roce 2008/2009 probíhal zejména díky těmto evaluačním aktivitám: evaluace programu ŠPZ INDI 9 a INDI 12; dotazníky pro rodiče Rodiče a pro žáky Škola a já mapující zejména pohodu školního prostředí; vyhodnocení adaptačních výjezdů; dotazník dokladující využívání školního diáře; dotazník Cesta do školy ve spolupráci s Městem Poděbrady, který popisoval bezpečnost žáků v městském provozu a další. 8.2 Sběr dat pro vlastní hodnocení školy ve šk. roce 2009/2010 V únoru 2010 proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy zaměřené na klima školy. Projekt dotazníkového šetření měl za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života žáci, rodiče, učitelé a ředitel školy. Prostřednictvím dotazníků měli všichni zúčastnění možnost vyjádřit se k různým stránkám života školy. Do testování byly zapojeny všechny ročníky, na 1. stupni vždy třídy A + C, na 2. stupni třídy A + B. Výběr byl udělán tak, aby zde byly zastoupeny obě lokality: žáci a rodiče žijící na Žižkově a žáci a jejich rodiče žijící v centru města. Oblasti dotazníkového šetření Mapa školy byly následující: - důvody vzdělávání (získat znalosti, vědomosti nebo dovednosti jako umět se učit, spolupracovat atd.); - průběh a kvalita výuky, a to jak v oblasti získávání znalostí, tak v oblasti osvojování některých dovedností; - osvojování správného a slušného chování, zejména dodržovat pravidla či respektovat autoritu, mít zdravé sebevědomí i sebekritický nadhled; - atmosféra a prostředí školy, včetně možnosti obrátit se v případě potřeby na učitele o pomoc, mít ve škole kamarády; - vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů; - přednosti školy, neboli čeho si zúčastnění na škole nejvíce váží; - překážky v učení, které brání žákům v dosahování lepších výsledků. Dalším zdrojem informací pro vlastní hodnocení školy je dotazníkové šetření Školního poradenského pracoviště, které zorganizovalo pro pedagogické pracovníky školy. Proběhlo v lednu 2010 a jeho cílem bylo zjistit zájem pedagogů, respektive očekávání vůči pracovníkům ŠPP, jejich spokojenost s nabízenými službami školního psychologa, školního speciálního pedagoga, metodika prevence a výchovného poradce na škole. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v termínu března 2009 jsou dalším významným externím zdrojem informací pro autoevaluaci školy. 9. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 39

38 9.1.1 Přehled o žácích 1. stupně k Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 třída třídní učitel pololetí celkem žáků chlapců dívek dojíždějí opakují ročník končí školní docházku navštěvují školní družinu navštěvují školní jídelnu nepovinný předmět navštěvují zájmový útvar 1.A Mgr. Sasková Olga I II B Mgr. Jehličková Anděla I II C Mgr. Šafránková Dana I II Mgr. Řeháková Adéla I D Bc. Baitlerová Daniela II E Mgr. Šaravcová Alena 2.A Mgr. Grösslová Lenka 2.B Mgr. Růžková Petra I II I II I II I C Mgr. Máčalíková Sabina II I D Mgr. Urbánková Renata Poláková Pavla II Mgr. Lonská Blanka I A PaedDr. Fenclová Miloslava II I B Mgr. Szabóová Monika II C pí uč. Keleová Věra 4.A Mgr. Malínská Iveta 4.B Mgr. Hlaváčková Radka 4.C Mgr. Fitzová Vlasta 4.D Mgr. Macková Eva 5.A Mgr. Niedermirtlová Iveta 5.B Mgr. Sýkorová Věra 5.C Mgr. Skryjová Petra I II I II I II I II I II I II I II I II

39 9.1.2 Přehled prospěchu, chování a docházky žáků 1. stupně prospěch chování absence třída pololetí celkem žáků průměr vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování pochvaly celkem omluvená neomluvená průměr celkem průměr omluvená absence průměr neomluvená 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C I. 17 1, ,94 19,94 0,00 II. 17 1, ,17 20,17 0,00 I. 16 1, ,75 14,75 0,00 II. 16 1, ,87 27,87 0,00 I. 20 1, ,40 22,40 0,00 II. 20 1, ,75 19,75 0,00 I. 20 1, ,40 21,40 0,00 II. 19 1, ,00 29,00 0,00 I. 17 1, ,82 29,82 0,00 II. 18 1, ,39 39,39 0,00 I. 19 1, ,15 32,15 0,00 II. 19 1, ,52 28,52 0,00 I. 17 1, ,47 23,47 0,00 II. 17 1, ,47 34,47 0,00 I. 19 1, ,50 32,50 0,00 II. 19 1, ,80 19,80 0,00 I. 20 1, ,55 42,55 0,00 II. 19 1, ,00 58,00 0,00 I. 18 1, ,00 28,00 0,00 II. 18 1, ,80 39,80 0,00 I. 22 1, ,28 30,28 0,00 II. 22 1, ,41 27,41 0,00 I. 23 1, ,13 37,13 0,00 II. 23 1, ,87 38,87 0,00 I. 21 1, ,66 30,66 0,00 II. 21 1, ,23 35,23 0,00 I. 20 1, ,20 21,20 0,00 II. 20 1, ,20 20,20 0,00 I. 24 1, ,75 24,75 0,00 II. 24 1, ,75 35,75 0,00 I. 22 1, ,50 32,50 0,00 II. 20 1, ,05 47,05 0,00 I. 28 1, ,25 23,25 0,00 II. 27 1, ,22 43,22 0,00 I. 20 1, ,65 38,65 0,00 II. 19 1, ,84 52,84 0,00 I. 18 1, ,33 39,33 0,00 II. 19 1, ,26 42,26 0,00 41

40 9.1.3 Přehled o žácích 2. stupně k Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 třída třídní učitel pololetí celkem žáků chlapců dívek dojíždějí opakují ročník končí školní docházku navštěvují školní družinu navštěvují školní jídelnu přihlášení na nepovinný předmět navštěvují zájmový útvar 6.A Mgr. Chudobová Martina 6.B Mgr. Hubálková Jitka 6.C Mgr. Hanuš Zdeněk 7.A Bc. Novotný Drahoslav 7.B Ing. Piskačová Miriam 7.C Mgr. Poulová Helena 8.A Mgr. Vorlíčková Marcela 8.B Mgr. Urbanová Ivana 8.C Mgr. Smíšková Jana 8.D Mgr. Haslingerová Jitka 9.A Mgr. Malachová Jana 9.B Mgr. Martínková Radka 9.C Mgr. Uhlířová Jarmila I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

41 9.1.4 Přehled prospěchu, chování a docházky žáků 2. stupně prospěch chování absence třída pololetí celkem žáků průměr vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování pochvaly celkem omluvená neomluvená průměr celkem průměr omluvená absence průměr neomluvená 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C I. 25 1, ,68 29,68 0,00 II. 25 1, ,96 58,96 0,00 I. 22 1, ,18 58,18 0,00 II. 22 1, ,50 58,50 0,00 I. 22 1, ,29 54,29 0,00 II. 22 1, ,33 56,33 0,00 I. 28 1, ,28 38,28 0,00 II. 28 1, ,00 56,89 1,10 I. 29 1, ,52 38,52 0,00 II. 29 1, ,93 47,93 0,00 I. 28 1, ,46 63,46 0,00 II. 27 1, ,48 60,48 0,00 I. 23 1, ,30 40,30 0,00 II. 24 1, ,92 54,92 0,00 I. 24 1, ,91 39,91 0,83 II. 24 1, ,37 49,37 0,00 I. 24 1, ,25 61,25 0,00 II. 25 1, ,60 64,84 2,76 I. 23 1, ,22 50,22 0,00 II. 24 1, ,25 55,25 0,00 I. 26 1, ,65 53,65 0,00 II. 26 1, ,92 64,92 0,00 I. 26 1, ,77 76,77 0,00 II. 25 1, ,36 81,12 0,24 I. 26 1, ,92 72,92 0,00 II. 26 1, ,92 79,88 2,03 43

42 9.1.5 Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/ června 2010 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Poděbradech slavnostní ocenění nejúspěšnějších vycházejících žáků. Po slavnostním přivítání představily paní třídní učitelky nominované žáky, kteří převzali z rukou ředitele školy Mgr. J. Mončeka a místostarostky Města Poděbrady Ing. J. Soukupové Čestný list absolventa školy a věcné ceny. Ocenění bylo uděleno: Tomáši Draboňovi z 9. A za příkladné chování, vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy v okresních i krajských vědomostních soutěžích a olympiádách; Martině Szikorové z 9. B za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách; Miladě Zimové z 9. B za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách; Anně Boudové z 9. C za příkladné chování, aktivní činnost pro třídu, vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy; Janě Boudové z 9. C za příkladné chování, pomoc při odečítání dat v meteorologické budce a vynikající prospěch po celou dobu školní docházky; Markétě Stiborové z 9. C za příkladné chování, vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy v krajském kole soutěže Eurorebus; Petru Šárovcovi z 9. C za příkladné chování, vynikající prospěch po celou dobu školní docházky, aktivní pomoc ve školní knihovně, dlouhodobý sběr dat v meteorologické budce a za reprezentaci školy. Přijetí nejlepších absolventů školy představiteli Města Poděbrady 44

43 9.2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vnějšími nástroji K posuzování výsledků vzdělávání našich žáků jsme využili vnějších evaluačních nástrojů, a to jak tradičního testování KALIBRO, tak v letošním roce též společností SCIO nabízeného projektu Eskalátor Testování Eskalátor Výsledky testování anglického jazyka 1. testování 5.B - 26% úspěšnost 1. testování 5.C - 60% úspěšnost 2. testování 5.B 54% úspěšnost 2. testování 5.C 61% úspěšnost 45

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více