PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace /5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5"

Transkript

1 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti držitelů licence v době platnosti licence Tento přestupní řád se vztahuje na všechny závodníky všech kategorií všech cyklistických disciplín ( v souladu s ustanovením stanov ČSC ), kteří působí v klubech registrovaných ČSC nebo v klubech zahraničních a jsou držiteli licence vydané pro příslušný kalendářní rok podle licenčního řádu ČSC Pokud se jedná o cizího státního příslušníka, který je držitelem licence vydané ČSC opravňující ho ke startu za klub registrovaný ČSC, vyžaduje se pro jeho přestup do jiného klubu registrovaného ČSC navíc písemný souhlas jeho národní cyklistické federace Pro závodníky s profesionální smlouvou UCI (členy týmů UCI ProTour a členy profesionálních týmů UCI) platí pro přestup podmínky stanovené příslušnou smlouvou a pravidly UCI Závodníci, kteří jsou registrováni v kontinentálním týmu UCI, nesmí v průběhu kalendářního roku pro který byl kontinentální tým registrován přestupovat. Mimořádný přestup je pro ně povolen výhradně v termínu od 1. do 25. června. Mimo uvedený termín, tedy po dobu celého kalendářního roku, mohou přestupovat pouze závodníci, kteří podepsali svojí první smlouvu s kontinentálním týmem UCI nebo nemohli závodit po dobu minimálně 6 měsíců výhradně z důvodu zranění nebo nemoci. Článek Sportovec, který nemá s klubem uzavřenou platnou sportovní smlouvu, si po vypršení platnosti licence může zvolit při žádosti o novou licenci libovolný klub. Pro změnu klubu v průběhu kalendářního roku musí k žádosti o novou licenci znějící na nový klub předložit přestupní lístky potvrzené mateřským klubem uvedeným na původní licenci Pokud je mezi klubem a sportovcem uzavřena smlouva, která upravuje podmínky při přestupu, řídí se přestup touto smlouvou. Článek Přestupní řízení se vztahuje výhradně na sportovce, kterým byla v roce řízení vydána ČSC licence závodníka V přestupním řízení vystupují tito účastníci: a/ sportovec žádající o přestup b/ mateřský klub c/ nový klub 3.3. Sportovec si u příslušného orgánu vyřizuje přestup zpravidla sám. Může však k tomuto úkonu pověřit jinou fyzickou či právnickou osobu V případě, že sportovec se nechá v přestupním řízení zastupovat jinou fyzickou nebo právnickou osobou, musí tak učinit výhradně řádně ověřeným podpisem. Sportovce do 15 let musí zastupovat jeden z rodičů. Článek Termíny pro podávání žádosti o přestup v žádné cyklistické disciplíně nejsou nijak omezeny, kromě ustanovení v čl. 1.4 a Řádně podané přestupy budou projednány do 30-ti dnů Dodržení termínu přestupu se posuzuje od data doručení žádosti na sekretariát ČSC. Článek V jednom kalendářním roce může sportovec uskutečnit nejvýše dva přestupy Minimální časový odstup mezi dvěma po sobě podanými žádostmi o přestup je jeden kalendářní měsíc Podá-li sportovec dvě žádosti o přestup v době kratší než jeden měsíc, druhý přestup se automaticky zamítá Rovněž při zjištění, že sportovec podepsal tiskopis Ohlášení přestupu do dvou klubů v době kratší než jeden kalendářní měsíc, bude případ postoupen k projednání disciplinární komisi ČSC. Pro posouzení případu jsou rozhodující data, která sportovec vyznačil na tiskopise Ohlášení přestupu Druhá žádost bude považována jako neplatná, která nesplňuje podmínky řádné žádosti. Článek Přestup v průběhu roku je možné uskutečnit pouze se souhlasem mateřského klubu Bez souhlasu mateřského klubu je možné přestup uskutečnit pouze v případě, že závodníkovi nebude vystavena závodní licence minimálně 12 měsíců od podání přestupu Ustanovení bodu 6.2. tohoto přestupního řádu se nevztahuje na závodníky s profesionální smlouvou UCI (členy týmů UCI ProTour a členy profesionálních týmů UCI) a registrované členy kontinentálních týmů UCI. Aktualizace /5

2 II. Ohlášení přestupu a jeho náležitosti Článek Žádost o přestup podává sportovec na řádně vyplněném tiskopise Ohlášení přestupu ve trojím vyhotovení Na tiskopise uvedou mateřský i nový klub svá stanoviska k přestupu, která potvrdí razítkem kluby a vlastnoručními podpisy dvou jeho funkcionářů. U podpisu osoby musí být uvedeno její číslo platné licence ČSC Žádost o přestup se odesílá písemnou formou doporučeně. Článek Sportovec vyplní tiskopis Ohlášení přestupu ve všech rubrikách čitelně, psacím strojem nebo inkoustem hůlkovým písmem, bez oprav a škrtání, vlastnoručně jej podepíše a uvede svůj podpis datum, kdy tiskopis podepsal a číslo své licence V rubrice Vyjádření mateřského klubu uvede mateřský klub své stanovisko k přestupu a datum Za projev souhlasu s přestupem se považuje i skutečnost, kdy v rubrice Vyjádření mateřského klubu je pouze razítko klubu a vlastnoruční podpisy dvou jeho funkcionářů s uvedením jejich čísly platných licencí ČSC. Článek Stanovisko k přestupu musí uvést i nový klub Pokud rubrika Vyjádření nového klubu není vyplněna, chybí razítko kubu nebo vlastnoruční podpisy dvou jeho funkcionářů, příp. chybějí čísla jejich platných licencí ČSC je žádost o přestup považována za neplatnou a není projednávána. Článek Nedílnou součástí každé žádosti o přestup jsou tyto náležitosti: a/ doklad o zaplacení poplatků za vyřízení přestupu, b/ licence sportovce Pověří-li sportovec vyřízením přestupu jinou fyzickou či právnickou osobu, musí být toto pověření doloženo podle bodu Důvodem zamítnutí přestupu je existence nesplněných závazků závodníka vůči mateřskému klubu (finance, zapůjčený materiál). Klub však musí existenci těchto závazků doložit. Článek K Ohlášení přestupu doloží sportovec doklad o zaplacení poplatku za vyřízení přestupu Poplatek za ohlášení přestupu pro všechny cyklistické disciplíny i věkové kategorie činní pět set korun. Článek K ohlášení přestupu se přikládá též licence sportovce Licenci sportovce nesmí mateřský klub neoprávněně zadržovat Jestliže mateřský klub na výzvu příslušného orgánu ČSC nezašle licenci, může tento orgán nechat vystavit novou licenci. Článek Sportovec může požádat o vystavení duplikátu licence za poplatek 500,-Kč, jen ve výjimečných případech po předložení dokladu, nebo prohlášení o tom., že originál licence byl ztracen nebo zničen. K žádosti předloží souhlas mateřského klubu. Článek Za řádně ohlášený přestup se považuje přestup, který je podán na předepsaném tiskopise Ohlášení přestupu v souladu s ustanovením článku 7 9 k němuž jsou doloženy doklady uvedené v článku 10 tohoto přestupního řádu a současně jsou splněny všechny podmínky platnosti tiskopisu. Článek Ohlášený přestup nemůže sportovec odvolat Každý řádně ohlášený přestup bude projednán Přestup, který nesplňuje náležitosti řádného přestupu podle ustanovení tohoto přestupního řádu nebude projednán a tiskopisy budou vráceny zpět žadateli Finanční vklad za podání přestupu, který nesplňuje náležitosti řádného přestupu se navrací. III. Rozhodnutí o přestupu Článek Rozhodování o všech přestupech řádně ohlášených v souladu s ustanovením tohoto přestupního řádu přísluší výhradně licenčnímu pracovníku a prezídiu Administrativní záležitosti spojené s přestupy vyřizuje výhradně licenční pracovník Rozhodnutí ČSC o přestupu musí být formulováno pouze takto: a/ přestup se schvaluje b/ přestup se zamítá ČSC přestup schválí, pokud je splněna níže uvedená podmínka: a/ souhlasí-li s přestupem mateřský klub, b/ jsou splněny podmínky II. Čl. 14 odstavec Aktualizace /5

3 16.5. Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí přestupu sdělí ČSC písemným stanoviskem na tiskopise Ohlášení přestupu, který je zaslán v jednom vyhotovení: a/ sportovci žádajícímu o přestup a to na adresu jím na tiskopise uvedenou, b/ mateřského klubu V případě, že byl přestup zamítnut, odešle ČSC sportovci též jeho licenci V případě, že byl přestup schválen, musí být sportovci vystavena nová licence znějící na nový klub. O novou licenci žádá závodník nového klubu současně se zasláním tiskopisu Ohlášení přestupu. IV. Námitky proti rozhodnutí o přestupu Článek Proti rozhodnutí o přestupu se mohou odvolat sportovec a mateřský klub Odvolání proti rozhodnutí o přestupu se podává k prezidiu ČSC, VV a VH dle stanov ČSC, a to do 15-ti dnů ode dne kdy byl účastník přestupního řízení o rozhodnutí ČSC vyrozuměn K námitce je nutno složit vklad sto korun, který při zamítnutí námitky propadá ve prospěch ČSC. V případě, že bude rozhodnutí o přestupku na základě námitky změněno vklad se vrací Námitka se odesílá v obálce poštou doporučeně Námitka podaná po uplynutí lhůty uvedené v bodě nebo bez vkladu stanoveného v bodě tohoto přestupního řádu je považována za bezpředmětnou a nebude projednána Prezidium ČSC, nebo orgán ke kterému je námitka zaslána rozhodne o námitce na podkladě vlastního šetření na nejbližším zasedání po podání námitky. V. Přestup do zahraničí, působení v zahraničí, státní reprezentace Článek Přestup sportovců do zahraničních klubů se řídí stejnými předpisy jako přestupy do klubů registrovaných ČSC Případná další doplnění podmínek pro přestup do zahraničí je oprávněn provádět výkonný výbor a prezidium ČSC. Článek V případě, že se sportovec s českým státním občanstvím rozhodne požádat o vydání licence příslušnou zahraniční cyklistickou federací je povinen o této skutečnosti předem informovat ČSC. Článek Start na mistrovství ČR v individuálních disciplínách na olympijských hrách, mistrovství světa a Evropy a start v reprezentačním výběru ČR v jakékoli disciplíně a věkové kategorii je podmíněn vlastnictvím licence s vyznačeným českým státním občanstvím (kód CZE) bez ohledu na klubovou příslušnost a členskou federaci UCI. VI. Přestup závodníků evidovaných ve sportovních centrech mládeže Článek Přestup mezi sportovními centry mládeže Závodník může požádat o přestup mezi jednotlivými SCM z důvodu změny bydliště, školy a jiných osobních důvodů Žádost musí být podepsána jeho zákonnými zástupci ( rodičů závodníka ), předsedou mateřského oddílu - klubu a vedoucími trenéry obou SCM Žádost se zasílá výhradně v písemné formě předsedovi Komise SCM na sekretariát ČSC Předseda Komise SCM se vyjádří písemnou formou do 14-ti dnů k žádosti. V případě, že žádost zamítne, musí být tato žádost předložena s písemným zdůvodněním Prezídiu ČSC k vyjádření. Článek Přestup mezi oddíly - kluby Závodník zařazený do SCM může přestoupit do jiného oddílu - klubu, který spadá do jiného SCM pouze se souhlasem ČSC Způsob podání žádosti a její vyřízení je shodné s obsahem uvedeným v článku Pro závodníky zařazené ve středisku neplatí přestupní termín 1.1., kdy jsou ostatní závodníci mimo SCM volní a mohou přestupovat libovolně do jiných oddílů - klubů. VII. Ustanovení přechodná a závěrečná Článek Podle tohoto přestupního řádu budou posuzovány veškeré přestupy podané a později. Článek Dnem zahájení účinnosti tohoto přestupního řádu pozbývají platnosti veškeré normy týkající se přestupů platné pro držitele licencí (viz ustanovení článku 1. tohoto přestupního řádu) před tímto datem Registrace smluv závodníka u ČSC provedená před datem se ruší Aktualizace /5

4 Článek Výklad tohoto přestupního řádu je oprávněno provádět výhradně prezidium ČSC Přestupní řád schválil VV ČSC Dodatek: Sazebník maximálních přestupních částek, který mateřský klub může požádat při ohlášeném přestupu: a) žáci 2.000,-Kč e) muži elita ,-Kč b) kadeti 4.000,-Kč f) juniorky, kadetky 3.000,-Kč c) junioři 7.000,-Kč g) ženy 7.000,-Kč d) muži do 23 let ,-Kč Při přestupu závodníka, který má podepsán statut reprezentanta v roce, ve kterém je podán přestup mohou být sazby 3x vyšší. Aktualizace /5

5 Český svaz cyklistiky Příjmení Adresa PSČ Číslo licence Vydaná svazem z oddílu - klubu kraj do oddílu - klubu kraj OHLÁŠENÍ PŘESTUPU HLÁSÍ PŘESTUP Datum Podpis Souhlas zákonného zástupce (u osob do 15 let) Vyjádření mateřského oddílu - klubu Razítko a dva podpisy Vyjádření nového oddílu - klubu Razítko a dva podpisy Aktualizace /5

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou část tvoří

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více