PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU"

Transkript

1 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém korfbalovém svazu (dále jen ČKS) na území ČR (přestupní řízení). (2) Účastníky přestupního řízení jsou: a) hráč b) oddíl nebo klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřsky oddíl), c) oddíl nebo klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen nový oddíl). (3) Každý hráč, který je řádně registrován, má právo požádat o přestup nebo hostování. (4) Přestup je trvalý přechod hráčů z jednoho oddílu do druhého oddílu, provedený dle pravidel tohoto přestupního řádu a spojený se změnou registrace. (5) Hostování je časově omezený start v jiném než mateřském oddíle, bez změny registrace. (6) O všech přestupech a hostováních mezi oddíly na území ČR, z těchto oddílů do zahraničí a naopak, rozhoduje matriční komise ČKS (dále jen MK). Článek 2 Společná ustanovení (1) Všechna stanoviska mateřského i nového oddílu k přestupu či hostování musí být opatřena) jménem a příjmením, rodným číslem a adresou bydliště hráče, dále názvy a evidenční čísla mateřského i nového oddílu, datumem a vlastnoručním podpisem hráče. Dále žádost musí obsahovat vyjádření mateřského a potvrzení nového oddílu vždy se jménem, příjmením a podpisem odpovědného funkcionáře každého oddílu. Není-li tato povinnost splněna: a) u mateřského oddílu, je brána tato skutečnost jako souhlas mateřského oddílu s přestupem nebo hostováním, b) u nového oddílu, je přestup nebo hostování zamítnut. (2) Přestup a hostování je především záležitostí hráče. Vyřízením přestupních náležitostí může hráč pověřit kohokoliv, např. nový oddíl (jeho odpovědného funkcionáře) který však tuto skutečnost musí být schopen písemně doložit. (3) V přestupním řízení se neprojednávají spory vzniklé z těchto vztahů má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč. (4) Každá žádost o přestup či hostování musí být doručena doporučenou poštou na sekretariát ČKS, který ji součastně se všemi náležitostmi předá MK (přestupní orgán). (5) Při přestupech je nutné respektovat smlouvy mezi hráčem a oddílem. (6) V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostováních mezi oddíly. ŽÁDOST O PŘESTUP NEBO HOSTOVÁNÍ Článek 3 (1) Žádosti o přestup se podávají po celý rok s výjimkou období od 1.2. do 1.6. příslušného soutěžního ročníku. V tomto období nelze přestoupit ani hostovat za jiný oddíl. 1

2 (2) Žádosti o hostování se podávají v období od 1.7 do příslušného soutěžního ročníku. (3) Hráč nesmí podat součastně více žádostí o přestup či hostování. Pokud tak učiní, jsou považovány všechny podané žádosti za bezpředmětné. Další žádost může podat až po ukončení projednání předešlé žádosti. Článek 4 (1) Hráč, který chce požádat o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování, vyplní tiskopis Žádost o přestup ve všech rubrikách strojem nebo hůlkovým písmem perem, bez oprav a škrtání. Vlastní rukou napíše datum a čitelně se podepíše. Jde-li o hostování, vyznačí toto v záhlaví tiskopisu. Dále vyznačí soutěž, ve které chce hostovat. (2) Tiskopis Žádost o přestup předá hráč mateřskému oddílu osobně nebo doporučenou poštou k vyjádření. Mateřsky oddíl je povinen, nejpozději v pořádkové lhůtě 21 dnů ode dne doručení, vrátit hráči tiskopis zpět s vyjádřením: a) s přestupem souhlasíme, b) s přestupem nesouhlasíme, c) s přestupem souhlasíme za odstupné, d) s hostováním na dobu od do souhlasíme, e) s hostováním nesouhlasíme, f) se zrušením hostování souhlasíme, V případě souhlasu s přestupem i hostováním (body a,c,d) a v případě ohlášení Opakovaného přestupu po čekací době, předá mateřský oddíl hráči zároveň i registrační průkaz. Pokud oddíl nedodrží uvedenou lhůtu nebo nevydá hráči RP bude disciplinárně potrestán a žádost bude posuzována jako když oddíl se žádostí souhlasí a na náklady oddílu může být vydán duplikát registračního průkazu. (3) S žádostí o přestup, opakovaný přestup po čekací době, hostování nebo předčasné ukončení hostování musí být MK současně zaslány: a) registrační průkazy (v případech dle čl. 4 odst. 2, písm. a,c,d), b) doklad o zaplacení poplatku za projednání, c) u žádosti hostování bez souhlasu mateřského oddílu potvrzení školy. d) potvrzení mateřského nebo nového oddílu o zaplacení odstupného za přestup dle čl. 4 odst. 2, písm. c) nebo hostování dle čl. 13 PŘ. (4) Vyplněný tiskopis včetně všech příloh musí být doručen na sekretariát ČKS v jednom vyhotovení. Článek 5 (1) Poplatky za projednání přestupu, hostování nebo předčasného ukončení hostování činí: a) seniorské a dorostenecké soutěže 500,- Kč, b) žákovské soutěže 250,- Kč, (2) Poplatek za projednání se poukazuje poštovní složenkou nebo jiným bezhotovostním platebním stykem. (3) Poplatek za projednání může uhradit hráč, nebo kterýkoliv oddíl (mateřský nebo nový). Při hromadně posílaných žádostech lze uhradit poplatky jedinou složenkou. (4) Poplatek za projednání je nevratný. Článek 6 Přestupní orgán žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování neprojedná: a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období, b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí, s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 5 věta druhá, c) nemá-li hráč ukončené hostování (jde-li o přestup), d) má-li hráč zastavenou činnost. Současně budou podklady pro přestupní řízení vráceny zpět. Článek 7 Vyřízení přestupu nebo hostování bude provedeno MK nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po doručení žádosti o přestupu, hostování či ukončení hostování. 2

3 Článek 8 Zamítne-li MK nebo VV žádost o přestup či hostování a bylo-li již zaplaceno odstupné, je povinností mateřského oddílu odstupné vrátit do 14 dnů od doručení rozhodnutí v přestupním řízení. ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPECH Článek 9 (1) Přestupní orgán žádost o přestup schválí, je-li hráč v mateřském klubu registrován nejméně 3 měsíce a souhlasí-li s přestupem mateřský klub. (2) Přestupní orgán přes nesouhlas mateřského oddílu žádost o přestup schválí: jde-li o opakovaný přestup do téhož oddílu po uplynutí čekací doby 4 měsíců (toto neplatí, jestliže hráč v uvedené čekací době podá žádost o přestup nebo hostování do jiného oddílu),jde-li o hráče, který není řádně uveden ani na jedné soupisce družstva mateřského oddílu před zahájením nové sezóny. (3) Pokud oddíl zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, může hráč přestoupit do nového oddílu bez vyjádření mateřského oddílu, a to i mimo přestupní období. (4) Při sloučení oddílů mohou hráči, kteří se sloučením nesouhlasí, přestoupit do nového oddílu bez vyjádření mateřského oddílu ihned po sloučení oddílů i mimo přestupní období. (5) Přestupní orgán žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení. To neplatí v případě, že jedna ze stran přestupního řízení úmyslně blokuje jeho postup (např. nezasláním potřebných dokladů či nepotvrzením zaplaceného odstupného). V těchto případech může přestupní orgán výjimečně a po pečlivém zvážení všech okolností přestup schválit. (6) Hráč nemůže požádat o přestup v době podmíněného či nepodmíněného zastavení činnosti. Článek 10 (1) Čekací doba v korfbalu je 4 měsíce. Uděluje se na základě žádosti hráče při nesouhlasu mateřského oddílu s přestupem. Začíná dnem doručení žádosti hráče o její udělení na MK. (2) Čekací doba se předčasně ukončí schválením přestupu, po obdržení dohody obou oddílů, kdykoliv v této době. (3) Během čekací doby může hráč dále startovat za mateřský oddíl ve všech utkáních. (4) Trvá-li hráč na uskutečnění přestupu po čekací době, je povinen znovu požádat o přestup na tiskopis Žádost o přestup s vyznačením Opakovaný přestup po čekací době. V těchto případech platí ustanovení čl. 3 a násl. PŘ. (5) Čekací doba končí, jestliže hráč v čekací době žádá o přestup či hostování do jiného oddílu, než pro který mu byla čekací doba udělena. ROZHODOVÁNÍ O HOSTOVÁNÍ Článek 11 (1) MK schválí žádost o hostování pouze se souhlasem obou oddílů, na dobu dohodnutou a vyznačenou na tiskopisu Žádost o přestup nejméně však na 6 měsíců a to pouze do soutěže uvedené na tiskopisu. (2) Hostování lze předčasně ukončit, avšak nejdříve po uplynutí 6 měsíců, a to se souhlasem hráče a obou oddílů. Podání takovéto žádosti musí splňovat všechny podmínky uvedené v tomto PŘ. (3) Schválením přestupu hostování končí. Článek 12 (1) Přes nesouhlas mateřského oddílu schválí MK žádost o hostování jen v případě, že jde o hráče, který přešel na školu (denní studium) nebo učiliště mimo místo svého trvalého bydliště, kde součastně působí oddíl, ve kterém chce hostovat, a byly splněny ostatní podmínky přestupního řádu. (2) Hostování se v tomto případě schvaluje na celou dobu předpokládaného studia. 3

4 (3) Za hostování s nesouhlasem mateřského oddílu, je nový oddíl povinen zaplatit odstupné dle čl. 22 PŘ. Odstupné je jednorázové a jeho výše se vztahuje na celou dobu hostování. Článek 13 Hostování schválené přes nesouhlas mateřského oddílu se ukončí vždy, pokud pominul důvod, pro nějž bylo toto hostování schváleno, a to dnem ukončení nebo zanechání studia. Článek 14 Hráč je povinen zaslat MK do 10 dnů od níže uvedené události doklad o ukončení nebo zanechání studia (potvrzení školy). Článek 15 Hráč, kterému je povoleno hostování, může hrát pouze za nový oddíl. Za mateřský oddíl nesmí po dobu hostování nastoupit. OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ MATRIČNÍ KOMISE Článek 16 Písemné oznámení o rozhodnutí v přestupním řízení, zašle MK do 5-ti pracovních dnů od jeho vyhlášení doporučenou poštou: a) mateřskému oddílu, b) novému oddílu, c) hráči o jehož přestup či hostování se jedná. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ MATRIČNÍ KOMISE Článek 17 (1) Hráč, mateřský oddíl a nový oddíl se mohou proti rozhodnutí MK v přestupním řízení odvolat, a to do 15-ti dnů po doručení rozhodnutí MK. (2) Odvolání proti rozhodnutí MK projednává výkonný výbor ČKS (dále jen VV ČKS) na svém nejbližším zasedání. (3) K odvolání je nutno přiložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání: a) seniorské a dorostenecké soutěže 500,- Kč, b) žákovské soutěže 250,- Kč. Článek 18 Je-li odvolání podáno osobou neoprávněnou, opožděně nebo není-li připojen doklad o zaplacení poplatku, VV ČKS odvolání zamítne. Poplatek za odvolání propadá ve prospěch ČKS. Článek 19 (1) Včas podané odvolání má odkladný účinek. (2) Rozhodnutí VV ČKS o odvolání proti rozhodnutí MK je konečné. ODSTUPNÉ Článek 20 Za přestup a hostování může zaplatit nový oddíl mateřskému oddílu odstupné na základě dohody obou oddílů. Článek 21 4

5 (1) Za přestup po uplynutí čekací doby a za hostování dle čl. 13 tohoto řádu, pokud se oddíly nedohodnou jinak, musí zaplatit nový oddíl odstupné. Výše se vypočítá dle následujících vztahů ke dni podání žádosti o přestup či hostování MK. (2) Cena odstupného se vypočítá podle vzorce: CENA = Z * B* C * D Z základní hodnota korfbalisty, B koeficient věkové kategorie hráče, C koeficient herní výkonnosti hráče, D koeficient věku hráče. (3) Základní hodnota korfbalisty: Základní hodnota korfbalisty je 1000,- Kč (pokud VV nestanoví před začátkem sezóny jinak). (4) Koeficient věkové kategorie hráče: Kategorie Senioři: nad 19 let Dorostenci: let Žáci: do 15 let B 2,0 1,5 1,0 (5) Koeficient herní výkonnosti hráče: SENIOŘI C DOROSTENCI C ŽÁCI C Reprezentant (více jak 20 repre. startů) 2,0 Reprezentant (více jak 20 repre. startů) 1,4 Reprezentant (více jak 20 repre. startů) 1,0 Extraliga 1.ČKL Ostatní soutěže 1,4 Extraliga 1,0 1.ČDKL 0,6 Ostatní soutěže 1,0 Ostatní soutěže 0,6 (6) Koeficient věku hráče: Vě < < k D 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,4 0,6 USTANOVENÍ PRO PŘESTUPY DO ZAHRANIČÍ A ZPĚT A START CIZINCŮ Článek 22 (1) Start českých hráčů v zahraničí a start cizinců v ČR se řídí ustanovením tohoto PŘ. (2) Návrat českých hráčů ze zahraničí se považuje za přestup hráče ze zahraničí. Článek 23 (1) Každý hráč, který je řádně zaregistrován v ČKS, má právo přestoupit do zahraničí. (2) Sjednání podmínek přestupu je záležitostí samotného hráče, jeho mateřského oddílu. (3) Žádost o přestup se podává MK kdykoliv během celého roku. (4) Přestup se ohlašuje na předepsaném tiskopisu (dle čl. 4), doplněný datem posledního startu v mistrovském utkání za mateřský oddíl, k němu přiloží hráč tyto doklady: doklad o zaplacení manipulačního poplatku ve výši schválené VV ČKS pro příslušný soutěžní ročník a smlouvu se zahraničním klubem. (5) Hráč nesmí podat žádost o přestup do zahraničí dříve než po uplynutí 12 měsíců ode dne registrace za mateřský oddíl. (6) V případech hostování českých hráčů do zahraničních oddílů může MK ve výjimečných případech schválit hostování i na dobu kratší než 6 měsíců. Článek 24 (1) Žádost o start zahraničního hráče za oddíl korfbalu v ČR předkládá MK příslušný oddíl v korfbalu. (2) Na hráče přestupujícího ze zahraničí se nevztahuje zákaz v čl. 23 odst. 5. (3) K žádosti o přestup předkládá oddíl tyto doklady: 5

6 a) tiskopis Žádost o přestup vyplněný ve všech kolonkách, b) číslo cestovního pasu a označení C, c) určení soutěže, ve které hrál hráč před podáním žádosti a datum posledního mistrovského utkání, d) stanovisko příslušného svazu korfbalu k přestupu hráče do ČR, e) přihlášku k registraci dle registračního řádu ČKS. (4) Počet zahraničních hráčů v oddílech a jejich počet v mistrovských utkáních určuje soutěžní řád nebo jeho dodatek. Pro start českých hráčů po návratu ze zahraničí toto omezení neplatí. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 25 Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinárním proviněním. Článek 26 (1) Výklad tohoto přestupního řádu provádí VV ČKS. (2) Ve zvláštních případech, výslovně v tomto řádu neuvedených, postupuje MK obdobně, v souladu se základními a společnými ustanoveními PŘ a SŘ a rozhoduje dle obecných principů morálky a fair play, v zájmu ČKS. Článek 27 Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem a je platný i pro řízení zahájená před jeho účinností. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před účinností tohoto PŘ, zůstávají zachovány. Článek 28 Tímto se ruší platnost předchozího přestupního řádu. 6

7 7

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více