Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu"

Transkript

1 ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce, při níž vyhaslo 7 lidských životů a další desítky našich cestujících byly zraněny. Velice si vážím práce zdravotníků, kteří přímo na místě a následně v nemocnici poskytli zraněným ošetření. Chtěl bych jim Vaším prostřednictvím vyjádřit svou úctu a obdiv. Vážený pane řediteli, prosím, tlumočte jim mé poděkování za příkladnou práci a obětavost, kterou při záchraně lidských životů a zdraví vykonávají. S přátelským pozdravem Ing. Petr Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel České dráhy, a.s. 1. Za účasti významných osobností předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, prvního náměstka ministra zdravotnictví Bc. Marka Šnajdra a hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena Tošenovského byla v pátek 19. září slavnostně ukončena rekonstrukce infekčního pavilonu. Hosty a všechny přítomné z řad našich zaměstnanců přivítal ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Jak ve svém projevu zdůraznil, byla to jedna z největších investic v poslední době. Infekční klinika má ještě jeden primát, dodal, je dohodnuto s LF UP Olomouc, že v těchto krásných prostorách začne od podzimu probíhat praktická výuka mediků klinického oboru infekčního lékařství. Rekonstrukce infekčního pavilonu včetně nového zařízení přišla na 150 milionů korun. V tomto okamžiku nemohu nepoděkovat našemu zřizovateli, který se z velké části podílel na jejím fi nancování, konstatoval ředitel Němeček. Pevně věřím, že našim investičním a rozvojovým projektům bude i nadále takto nakloněn. Podle předsedy vlády Topolánka Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě patří mezi nejlépe vybavené a nejlépe řízené nemocnice tohoto typu v České republice. Je páteří nemocnic a základem zdravotnictví celého regionu. Stát bude do ní investovat celkem 750 milionů korun. Chtěl bych popřát, aby se rozvoj fakultní nemocnice nezastavil, a poděkovat MUDr. Němečkovi, řediteli nemocnice. Po jeho nástupu se významným způsobem zlepšilo manažerské vedení nemocnice a je zcela evidentní, že to byl jeden z důvodů daleko lepší spolupráce mezi resortním ministerstvem a Fakultní nemocnicí v Ostravě Rekonstruovaný pavilon se zařadil mezi nejmodernější nemocniční objekty v republice 2.. Při slavnostním přestřižení pásky (na snímku zleva) MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ředitel FNO, Bc. Marek Šnajdr 1. náměstek ministra zdravotnictví a Mirek Topolánek předseda vlády ČR. Foto: Jana Gojová Jsem velice rád, že nemocnice jde silně kupředu, je velmi potřeba, aby v tomto kraji, kde žije 1 milion 200 tisíc lidí, bylo špičkově vybavené pracoviště, potvrdil premiérova slova hejtman Tošenovský. Značně nákladnou, specializovanou péči nemohou zvládat jednotlivá menší nemocniční zařízení, ta se dostávají do situace, kdy je to nad jejich síly. První náměstek ministra zdravotnictví Šnajdr ve svém vystoupení mj. konstatoval, že ministerstvo připravuje expanzi Fakultní nemocnice do dalších specializovaných oborů. Nemocnice je stabilizovaná, hospodaří kvalitně, má dobré výsledky v péči o pacienty, sehraný manažerský tým. (Pokračování na straně 3) Informace o personálních změnách Na základě výsledku výběrového řízení ředitel FN Ostrava ustanovil do funkce vrchní sestry Kliniky pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Mgr. Janu Kovaříkovou. Romana Kaniová je pověřena výkonem funkce vedoucí laborantky na oddělení lékařské genetiky. Na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče nenastoupí do funkce vrchní sestry Mgr. Táňa Bártová, pověřena výkonem funkce vrchní sestry bude i nadále Katina Svěchovská. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Z obsahu Začne se budovat špičkové onkologické centrum str. 4 Kardiochirurgové rozšíří léčebné metody str. 4 Druhý národní kongres věnovaný dopravním úrazům str. 5 Zástupci fotbalového klubu FC Baník Ostrava darovali krev str. 7

2 2 Spokojenost nezdravotnických zaměstnanců ve FNO Výzkum byl realizován v první polovině tohoto roku v souladu s požadavky systému managementu jakosti ve FN. Bezprostředně navazoval na výzkum zaměstnanců zdravotnických profesí, který se uskutečnil v loňském roce. Hlavním cílem bylo zjistit míru spokojenosti s vybranými podmínkami a aspekty práce. Spokojenost je dána především hodnocením (vnímáním) reálného stavu a očekáváním, které s ním hodnotitelé spojují. Chceme-li míru spokojenosti v praxi ovlivňovat, tak můžeme působit na obě tyto stránky spokojenosti. Spokojenost je vždy spokojenost někoho s něčím v konkrétním čase a prostoru. Konkrétně jsme sledovali spokojenost s vybranými položkami podle zaměstnanecké kategorie, věku, pohlaví a organizačního útvaru. Do výzkumu se zapojilo 171 respondentů (návratnost dotazníků činila 41,4 %), z toho jednu třetinu výběrového souboru tvořili muži a dvě třetiny ženy a 40 % respondentů zastává dělnické profese a 60 % technicko hospodářské pozice. A nyní k hlavním výsledkům. Respondenti se vyjadřovali celkem k 29 položkám (faktorům) prostřednictvím 4stupňové satisfakční škály. Výsledky prezentuji v tabulce (údaje ve variantách škály jsou v %). Nejvíce jsou respondenti spokojeni se závodním stravováním, se svým nadřízeným, velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen vážený průměr úroveň závodního stravování 66,5 30,5 3,0 0,0 1,37 vztahy s nadřízeným 65,7 31,4 1,2 1,8 1,39 samostatnost v práci 63,6 33,9 0,6 1,8 1,41 organizace Vašich směn 62,2 34,0 3,2 0,6 1,42 pochopení nadřízených pro Vaše osobní potřeby, zájmy a problémy 57,4 37,9 3,6 1,2 1,49 informovanost o Vašich 51,2 44,4 3,1 1,2 1,54 pracovních úkolech kvalita práce na pracovišti 48,1 50,0 1,2 0,6 1,54 prací ve FN 40,2 54,3 4,9 0,6 1,66 dostupnost potřebných interních a externích dokumentů týkajících se Vaší práce samostatností v práci, s organizací směn a s pochopením nadřízeného pro osobní potřeby, zájmy a problémy. Nejnižší míra spokojenosti panuje se zájmem vedení FN o potřeby zaměstnanců (nespokojeno s touto položkou je 40 % respondentů), s výší platu (nespokojeno je 48 % respondentů) a s fyzikálními podmínkami na pracovišti (nespokojeno je 50,6 % respondentů). Podle věku se výrazné diference v hodnocení jednotlivých položek neprokázaly. S fyzikálními podmínkami na pracovišti jsou významně nespokojenější ženy než muži. S možnostmi uplatnění svých schopností a dovedností jsou spokojenější respondenti kategorie THP, stejně jako s úrovní hygienických zařízení na pracovišti a s individuálním příspěvkem z FKSP. Dělníci zase ve větší míře než THP oceňují jistotu zaměstnání ve FN. Z hlediska organizačního se ukázalo, že s řadou položek jsou spokojenější zaměstnanci z útvaru náměstka pro personální řízení a vnější vztahy. Konkrétně se jedná o zajímavost a tvořivost práce, organizaci práce, samostatnost v práci, výši platu, péči o kvalifi kaci, uplatnění schopností a dovedností a s informovaností o činnosti útvaru. Zaměstnanci útvaru náměstka pro ekonomiku a fi nance převládají mezi nespokojenými s Spokojenost s vybranými aspekty a podmínkami práce 44,4 45,1 8,6 1,9 1,68 vztahy se spolupracovníky 38,6 54,4 5,8 1,2 1,70 zajímavost a tvořivost Vaší práce 37,7 54,1 7,5 0,6 1,71 využití Vašich schopností a znalostí 39,6 51,8 6,7 1,8 1,71 úroveň hygienických zařízení (šatny, WC, sprchy) vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky možnost užití individuálního fi nančního příspěvku z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 48,5 36,3 10,5 4,7 1,71 47,3 36,7 12,7 3,3 1,72 52,4 28,2 12,4 7,1 1,74 vymezení práv a povinností v rámci Vaší práce 37,9 50,3 11,2 0,6 1,75 informovanost o činnosti pracoviště 41,0 44,7 11,2 3,1 1,76 možnost uplatnit vlastní iniciativu 34,4 56,9 6,9 1,9 1,76 úroveň organizace práce na Vašem pracovišti 33,7 57,2 7,8 1,2 1,77 informovanost o činnosti Vašeho útvaru (odboru, oddělení, úseku) 36,6 45,7 15,2 2,4 1,84 spolupráce s jinými pracovišti FN 23,4 62,3 12,6 1,8 1,93 péče o Vaši kvalifi kaci (profesní rozvoj) 34,8 41,6 18,0 5,6 1,94 perspektiva Vašeho zaměstnání ve FN 31,2 45,9 17,8 5,1 1,97 jistota a stálost zaměstnání ve FN 27,2 48,1 19,8 4,9 2,02 informovanost o dění ve FN 25,1 50,9 21,0 3,0 2,02 vybavení pracoviště potřebnými přístroji 20,0 58,8 18,2 3,0 2,04 zájem vedení FN o potřeby zaměstnanců 12,9 47,2 28,8 11,0 2,38 výše Vašeho platu 10,3 41,8 30,9 17,0 2,55 fyzikální podmínky na pracovišti (teplo, hluk, atp.) 14,9 34,5 29,8 20,8 2,57 faktorem jistota práce ve FN a hlavně jsou nespokojeni s výší platu. S výší platu je nespokojeno 65,7 % respondentů z tohoto útvaru. Rozdíly v míře spokojenosti podle zdravotnických a nezdravotnických profesí uvádím v následujícím grafu (uváděný index je vážený aritmetický průměr čím jsou hodnoty blíže jedné, tím větší je míra spokojenosti). Lze konstatovat, že zaměstnanci nezdravotnických profesí jsou spokojenější než zaměstanci zdravotnických profesí. Z celkového počtu 29 hodnocených položek příznivěji (nebo stejně) hodnotí 21 položek. Rozdíly v hodnocení jsou buď významné (např. hodnocení výše platu) nebo nevýznamné (např. vztahy se spolupracovníky). V obou profesních skupinách je vysoce pozitivně hodnocen vztah s nadřízeným, přitom významně spokojenější se svým vedoucím jsou zaměstnanci nezdravotnických profesí (velmi spokojeno je 65,7 % nezdravotníků oproti 42,7 % zdravotníků). Zaměstanci nezdravotnických profesí jsou dále výrazněji spokojenější s organizací směn a s úrovní hygienických zařízení. Významně nespokojenější jsou nezdravotníci s fyzikálními podmínkami na pracovišti, s výší platu a s jistotou a stálostí zaměstnání ve FN. PhDr. Petr Reimer, vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

3 3 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu (Pokračování ze strany 1) Rekonstrukce infekčního pavilonu byla zahájena 7. ledna 2008 a jak jsme již uvedli, její hodnota včetně nového zařízení pavilonu dosáhla 150 milionů korun. Hlavním dodavatelem stavebních prací byla fi rma Hochtief CZ, s.r.o. V rekonstruovaném pavilonu se nachází také lůžková část kožního oddělení a standardní onkologická jednotka. Infekční pavilon sloužil od konce 70. let 20. století a již dostatečně nevyhovoval požadavkům kladeným na moderní zdravotnická zařízení, konstatuje MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., přednosta Kliniky infekčního lékařství. Dnes budeme moci nabídnout pacientům mnohem větší komfort. Byl zdvojnásoben počet sociálních prošla také jednotka intenzivní péče, která je vybavena centrálním monitorovacím systémem a moderními ventilátory. Jedna část JIP bude v běžném provozu fungovat jako dva intenzivní pokoje, které se však při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu u některého z pacientů jednoduchým zásahem změní na moderní izolační pokoje s podtlakem. Dokončení infekčního pavilonu je jedním z kroků naplňování koncepce rozvoje Fakultní nemocnice. Z dalších plánovaných významných investičních akcí to budou (vedle rekonstrukce onkologického pavilonu včetně Kliniky nukleární medicíny) také rekonstrukce Traumatologického centra a urgentního příjmu, obnova operačních sálů a podobně. zařízení, nově jsou rozmístěny rozvody televizorů a telefonů, možné bude i připojení k internetu. K dispozici jsou nové návštěvní místnosti, v ambulantní části bylo vybudováno sociální zázemí pro handicapované pacienty. Podstatnými změnami Foto: Bohumil Suchý (4), Jana Gojová (3) Na sympoziu o radiační onkologii pokřtili knihu našich lékařů Pátý ročník sympozia o radiační onkologii proběhl 3. a 4. října v Novém Jičíně, pořadatelem akce bylo Onkologické centrum J. G. Mendela. Součástí programu byl i křest knihy Klinická radiobiologie autorů MUDr. Davida Feltla, Ph.D. a MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D. z Kliniky onkologické FNO. Kmotry zmiňované publikace jsou prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, a MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. z Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK. Knihu vydalo v září nakladatelství Tobiáš v Havlíčkově Brodě v nákladu kusů. Publikace bude sloužit jako učebnice, a to jak lékařům při jejich postgraduálním vzdělávání v radiační onkologii, tak i radiologickým asistentům v rámci předmětu radiobiologie při bakalářském studiu, konstatuje MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické. Klinická radiobiologie popisuje biologický účinek ionizujícího záření na ozařovaného pacienta. Jde o první učební text svého druhu v češtině a jeden z mála i v evropském měřítku. Obor radiobiologie se vyvíjí nesmírně dynamicky a proto chystáme zhruba za dva roky druhé, rozšířené vydání učebnice. Učebnice byla i jedním z impulsů, který nastartoval spolupráci s Katedrou aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava na vyvíjení radiobiologických modelů pro praktické využití v radiační onkologii. Učebnice bude k dostání v síti knihkupectví Librex, mimo jiné i v přízemí monobloku Fakultní nemocnice. UPOZORNĚNÍ!!! Fond kulturních a sociálních potřeb Upozorňujeme zaměstnance FN, že jsou povinni uhradit dlužnou částku (rozdíl mezi cenami služeb a výší individuálního příspěvku) do 14 dnů, nejpozději však do 2 měsíců od vystavení složenky. V případě neuhrazení, individuální příspěvek pro rok 2009 zaměstnanci nepřísluší. Zdenka Restelová, úsek péče o zaměstnance OZNÁMENÍ Od 1. srpna 2008 ordinuje na úseku závodně preventivní léčby, kromě MUDr. Ilony Dvořáčkové, také praktická lékařka MUDr. Karla Maroušková. Pro zájemce z řad zaměstnanců fakultní nemocnice, kteří se chtějí zaregistrovat, uvádíme ordinační hodiny MUDr. Marouškové: Po, Út, Čt: 7,00 15,30; St: neordinuje; Pá: 7,00 13,30

4 4 Kardiochirurgové rozšíří léčebné metody Skončila rekonstrukce jednotky intermediální péče V Kardiochirurgickém centru proběhla úspěšně rekonstrukce jednotky intermediální péče za bezmála 5,2 mil. korun. O bližší informace jsme požádali MUDr. Radima Bráta, Ph.D., primáře Kardiochirurgického centra. Naše oddělení má pooperační jednotku intenzivní péče zaměřenou na bezprostřední pooperační péči o všechny pacienty po kardiochirurgických operacích, případně na stabilizaci vitálních funkcí nemocných před akutními výkony. Jednotka intermediální péče je specializovaná na péči o pacienty po kardiochirurgických operacích, kteří již nevyžadují intenzivní resuscitační péči, ale stále potřebují monitorování základních životních funkcí a intenzivní terapii. Je určitým mezistupněm v pooperační péči směrem k standardnímu lůžkovému oddělení. V současné době jsou na pooperační péči kladeny zvýšené nároky, protože jednak narůstá počet komplikovaných operací, ale také přibývá počet pacientů s větším množstvím přidružených chorob. Osm lůžek jednotky intermediální péče bylo sice vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem a dalšími špičkovými přístroji pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů, ale použitelnost intermediální péče snižovalo prostorové uspořádání pracoviště, sestry neměly na pacienty přímý dohled. Podstata rekonstrukce tedy spočívala ve stavební úpravě jednotky intermediální péče tak, aby odpovídala standardům jednotky intenzivní péče. V minulosti jsme se dostávali do situace, že Začne se budovat špičkové onkologické centrum Jednou z dalších významných investičních akcí, které čekají naši fakultní nemocnici, je vybudování špičkového onkologického centra v prostorách stávající Kliniky onkologické. Technický stav budovy je už naprosto katastrofální, konstatuje MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické, havarijní jsou zejména elektrické rozvody a vodovodní síť. Současné ambulantní prostory jsou kapacitně nevyhovující, pokračuje přednosta, pacienti sedí na chodbách místo v čekárně, proto chceme tyto prostory podstatně rozšířit. Dalším krokem bude také modernizace lůžkového oddělení, zvýšení komfortu pro hospitalizované pacienty. Standardu 21. století by mělo odpovídat i nově vybudované sociální zázemí personálu šatny a hygienická zařízení. Pacienti si nové prostředí pochvalují. Na snímku je zachycen jeden z pacientů v rozhovoru s MUDr. Radimem Brátem, Ph.D., primářem Kardiochirurgického centra. jsme museli posunout termín plánované operace, třeba o den, právě proto, že jsme měli nedostatečnou kapacitu pooperačního oddělení. Dnes už by pooperační péče neměla být faktorem limitujícím průchodnost pacientů Kardiochirurgickým centrem. Díky rekonstrukci jednotky intermediální péče teď můžeme začít také se zaváděním nových léčebných metod. Rekonstruovaná jednotka intermediální péče má celkem 8 lůžek Díky novému velínu jednotky intermediální péče jsou teď pacienti pod přímým dohledem V následujících týdnech bychom chtěli zavést například extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO). Metodu, která v současné době není dostupná nikde v celém Severomoravském kraji. Text a foto: Helena Šímová Počítáme také s velkými výukovými prostorami a posluchárnou pro padesát studentů. Trakty pro ambulantní pacienty, hospitalizované pacienty a studenty budou odděleny, je to důležité jak z hlediska hygieny, tak i plynulosti provozu a etiky. Samozřejmě tady nebudou chybět ani bezbariérové přístupy. Součástí rekonstrukce bude i modernizace přístrojového vybavení. Chceme kupříkladu obměnit diagnostický rentgen, pořídit nový terapeutický rentgen místo cesiového ozařovače a podobně. Plánujeme rovněž přistavět další ozařovnu, která by měla být v budoucnu zázemím pro Cyberknife unikátní technologii neinvazivní radiochirurgie a první přístroj svého druhu ve střední a východní Evropě. Po dobu rekonstrukce se počet lůžek onkologických pacientů zredukuje na čtyřiačtyřicet. Jelikož nám v poslední době přibývá hodně pacientů a kapacitně bychom to nezvládli, určité procento pacientů budeme muset proto posílat i na konkurenční pracoviště. Provoz budeme zajišťovat v provizorních prostorách na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. Ozařovací technika tady zůstane a bude se využívat podle daných možností. V současné době naše klienty už připravujeme na to, že s námi budou muset mít strpení, ale slibujeme jim, že za rok jim nabídneme to, co nikdo jiný v republice. Moderní onkologickou kliniku, která bude k nepoznání. Text a foto: Helena Šímová

5 5 Druhý národní kongres věnovaný dopravním úrazům Doporučení lékařům a sestrám, informace pacientům Všechny přítomné přivítal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a primář Traumatologického centra FNO. Úrazovost v České republice je podle mezinárodních zdravotnických statistik proti některým evropským zemím téměř dvojnásobná. Nejzávažnější poranění mají na svědomí dopravní nehody. Alarmující je i další statistický údaj v počtu zraněných dětí při nehodách je Česko páté v Evropě. Dopravní nehodovost, přednemocniční péče, ošetření úrazů, ale i vliv legislativy na bezpečnost silničního provozu a další témata byla také předmětem jednání druhého národního kongresu, který uspořádala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 16. a 17. září v aule VŠB TUO pod záštitou ředitele FNO, hejtmanů moravských krajů a náměstka primátora MO. Všechny přítomné z různých krajů České republiky, i hosty ze Slovenska, přivítal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a primář Traumatologického centra FNO. Jak uvedl, tento kongres, jehož zakladatelem byl dnes již zesnulý ředitel Úrazové nemocnice Brno MUDr. Petr Hosty národního kongresu byli mj. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO (na snímku zleva), ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, prof. ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor VŠB TU Ostrava a prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Nemocnice akad. L. Dérera z Bratislavy. Foto: Jana Gojová Zelníček, CSc., je po třech letech znovu obnoven. Zaznamenáváme zvýšený počet polytraumat a těžkých úrazů způsobených dopravními nehodami. Ročně zahyne v důsledku dopravní nehody přibližně 40 dětí a více než jich utrpí v souvislosti s dopravní nehodou vážné zranění. V současné době se nahromadily dokonce i úrazy hromadné, konstatoval mj. docent Pleva. Jsem rád, že jste se rozhodli setkat k těmto tématům právě v Ostravě, uvedl ve svém vystoupení MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Chtěl bych využít této příležitosti a ještě jednou na tomto místě poděkovat všem, kteří se zapojili do řešení následků při nedávných dvou velkých neštěstích ve Vřesině a Studénce. Tyto katastrofy přinesly spoustu konkrétních poznatků, diskuse k těmto tématům jistě přispěje k dalšímu posunu získaných zkušeností. Uspořádání národního kongresu v Ostravě ocenil také ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, a poděkoval docentu Plevovi, že se podjal této aktivity. Zdraví a život pacientů v době po chemoterapii nebo radioterapii může ohrozit pokles počtu neutrofi lních granulocytů provázený horečkou. Jakým příznakům mají proto tito pacienti věnovat pozornost, a co mají udělat, pokud se vyskytnou, na to najdou rychlou odpověď v brožuře, kterou pro ně připravil kolektiv odborníků několika zdravotnických zařízení našeho regionu pod vedením odborníků z Fakultní nemocnice Ostrava... Současně byly připraveny navazující materiály pro zdravotní sestry a lékaře nehematology. Odbornou recenzi provedli prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., z Interní hematologickoonkologické kliniky a prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., z Kliniky dětské onkologie FN Brno a RNDr. Věra Toršová, CSc., ze Státního zdravotního ústavu v Ostravě. Kapka naděje obdarovala naši nemocnici Primář MUDr. Tomáš Pískovský poděkoval za potřebné dary jedním z nich je například i tato myčka nádobí V pátek 19. září dopoledne k nám přijely prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová a ředitelka fondu Elen Švarcová. Cílem návštěvy bylo předání darů (bílé techniky společnosti Whirlpool) zástupcům nemocnice, a návštěva dětských pacientů Při přijetí hostů na Klinice dětského lékařství primář MUDr. Tomáš Pískovský poděkoval za tuto podporu, zástupci nemocnice pak v průběhu neformální besedy informovali Vendulu Svobodovou a Elen Švarcovou o konkrétní péči, poskytovanou našim malým pacientům. Prezidentka Prezidentka fondu Vendula Svobodová (na snímku vlevo) a ředitelka fondu Elen Švarcová navštívily nemocné děti a potěšily je drobnými dárky. Foto: Jana Gojová fondu Svobodová v závěru setkání vyslovila přání, aby se organizaci dařilo i v budoucnu a mohla tak v této charitativní činnosti pokračovat. Poté obě zástupkyně nadace navštívily nemocné děti a potěšily je drobnými dárky. Potřebné dary v hodnotě bezmála 45 tisíc korun budou sloužit na Klinice dětského lékařství (chladnička a myčka nádobí) a na Oddělení neonatologie (pračka se sušičkou). Další zastávkou prezidentky a ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje byla v tentýž den Městská nemocnice Ostrava. Brožury jsou distribuovány do celého regionu Přítomnost neutropenie lze zjistit vyšetřením krevního obrazu, říká MUDr. Jaromír Gumulec, přednosta Ústavu klinické hematologie FNO. Nejhlubší neutropenie bývá u pacienta léčeného protinádorovou chemoterapií obvykle mezi 10. a 20. dnem od zahájení léčby. Chemoterapii nepodávají jen onkologové, ale například i gynekologové, lékaři plicních oddělení, podáváme ji také na hematologických pracovištích. Onkologičtí pacienti jsou z různých koutů Moravskoslezského kraje a řešení těchto komplikací nebylo vždy standardní. Naší snahou proto je zlepšit kvalitu poskytované péče. Z tohoto důvodu vydáváme nejen informace pro pacienty, ale také další dvě leporela, která rovněž vyjdou nákladem po třech tisících výtisků a která budou doporučením pro praxi lékařů mimo hematologická a onkologická centra a také pro praxi zdravotních sester. Chystáme se uspořádat na toto téma také několik seminářů a vybudovat databázi všech těchto léčených pacientů z celého regionu (včetně medicínských a ekonomických výsledků). Musím říct, že si nesmírně vážím práce, otázek, postřehů a připomínek všech spoluautorů, protože všechno jistě přispěje k přesnosti, úplnosti a komplexnosti tohoto projektu. Text a foto: Helena Šímová

6 6 Odbor zásobování chystá reorganizaci skladu Odbor zásobování (dále jen OZ) zaměstnává 8 referentek a 6 skladnic, které jsou schopny zajistit distribuci od dodavatele až k uživateli 24 tisíc položek evidovaných v databázi, počínaje tiskopisy za jeden haléř, po defibrilátory v ceně kolem jednoho miliónu korun. Ročně projde rukama pracovnic (OZ) účetně a ve velké míře i fyzicky zboží v hodnotě přes 500 miliónů korun. Stávající plocha skladovacích prostor činí m 2. Ročně projde rukama pracovnic odboru zásobování zboží v hodně přes 500 milionů korun V současné době chystáme reorganizaci celého odboru, vysvětluje Petr Řeha, pověřený výkonem funkce vedoucího odboru zásobování. Investiční záměr FNO zrekonstruovat oddělení centrální sterilizace s sebou nese vyžádané organizační a prostorové změny na OZ. V praxi to znamená, že současný skladovací prostor se zmenší o cca 800 m 2 skladovací plochy. A co z toho vyplývá? Oba dva stávající sklady se budou transformovat do současných prostor MTZ. Přitom odbor bude muset zajistit veškeré poskytované služby ve stávající kvalitě tak, aby jednotlivá pracoviště naší fakultní nemocnice nezaznamenala žádné rozdíly. Bylo by mylné považovat celý odbor jen jako skladovací prostor. Služba, kterou zajišťujeme pro naši nemocnici, je celková logistika od základu až k uživateli, se všemi potřebnými kontrolami kvantity a kvality, především kontrolami fakturačních cen, splatnosti, sjednaných fi nančních a naturálních bonusů, náhradního plnění a dalších náležitostí podle platné legislativy, jakož i podkladů pro výběrová řízení, a zároveň nemůžeme opomenout, že pokládáme základní kámen pro účetní i fi nanční analýzy. Moderní zásobování není vázáno na velký skladovací prostor, ale na potřebnou rychlost a pružnost celého procesu. Doby, kdy se zboží uložilo do regálu a zůstávalo ležet i přes půl roku, jsou ty tam. Vázané fi nanční prostředky v zásobách si dnes již nikdo nemůže dovolit, a tato skutečnost se týká i nás. Naskýtá se několik variant, jakým způsobem tuto situaci řešit, a vše je prozatím ve fázi příprav. Po technické stránce je jisté, že dojde k rekonstrukci jak skladovacích prostor, tak i kanceláří, a to při plném provozu. V měsíci září byl již upraven harmonogram vývozu materiálu ze skladu MTZ z měsíčního závozu na čtrnáctidenní pravidelný režim podle přesného rozpisu, pravidelná a častější periodika není konečná, na snížení tohoto intervalu se bude i nadále pracovat. Tyto změny lze však provádět za předpokladu, že budou zaměstnanci, a nejen na OZ, přistupovat k celému procesu disciplinovaně. V návaznosti na zefektivnění procesu zásobování hledáme různé možnosti, jednou z nich je také probíhající analýza ekonomického posouzení případného outsourcingu, stejně jako v případě úklidu, či organizace tepelného hospodářství. Víme, že naším úkolem je pokrýt požadavky na materiál potřebné k zajištění kvalitní péče v Divadelní pouť bez bariér 2008 Už páté setkání handicapovaných dětí a mládeže s divadlem se uskutečnilo v Divadle loutek Ostrava od 22. do 25. září. Na minulém ročníku jsme se všichni shodli, že jednou z bariér jsou určitě i dveře nemocnice, uvedla pro Nemocniční listy Ing. Jaroslava Adámková, vedoucí obchodního a marketingového oddělení Divadla loutek Ostrava, chtěli jsme proto udělat radost také malým pacientům a navštívili jsme děti ve vaší fakultní nemocnici. Letos už hrajeme ve všech ostravských nemocnicích. V úterý 23. září odpoledne se v herně Kliniky dětského lékařství představila nezávislá divadelní společnost Studio dell arte z Českých Budějovic. Jsme hosty Divadelní pouti bez bariér, říká Stanislava Kočvarová, která k nám přijela s kolegyní Sylvou Malinkovou, a dětem zahrajeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Tento divadelní soubor se pohybuje na pomezí loutkového či alternativního divadla a činohry, ročně odehraje na Současný skladovací prostor se zmenší o cca 800 m 2, říká vedoucí odboru zásobování Petr Řeha naší organizaci. Vývoj materiálu používaného ve zdravotnictví jde dopředu mílovými kroky a nové výrobky nejsou výjimkou ani v oblasti zdravotnictví. I v tomto směru se snažíme držet krok s dobou. Někdy je to však složité a občas dochází k problémům při výběru materiálu nebo dodavatele, přestože neustále spolupracujeme se zdravotníky. Neboť to, co momentálně vyhovuje jednomu oboru, nemusí vyhovovat oboru jinému, každý obor má totiž svá specifika, uzavírá Petr Řeha. Text a foto: Helena Šímová Stanislava Kočvarová (na snímku vlevo) a Sylva Malinková zahrály dětem pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký Foto: Jana Gojová 180 představení pro děti i dospělé. Vytvořilo přes 25 autorských inscenací. Na mezinárodním festivalu loutkového divadla v Praze získalo v konkurenci divadel z 16 zemí světa druhou cenu za inscenaci Faust. Jako první české divadlo hrálo v Centrálním parku na Manhattanu v New Yorku, kde premiérovalo svého Dona Giovanniho.

7 7 Zástupci fotbalového klubu FC Baník Ostrava darovali krev Na snímku zleva Pavel Srníček, šéf brankářské školy a Tomáš Bernady, třetí gólman Baníku a vedoucí mužstva. Kouč staršího dorostu Radomír Korytář Foto: Jana Gojová Běh pro život V sobotu 20. září se ve Frýdku Místku konal TESCO Běh pro život. Tato aktivita, která soustřeďovala pozornost veřejnosti na problematiku zhoubných nádorů a jejich léčbu, plynule navazovala na tradici Běhu Terryho Foxe. Akci symbolicky zahájil MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické naší fakultní nemocnice. Jako krajské onkologické centrum a leader léčby onkologických onemocnění v kraji Běh pro život rozhodně podporujeme, řekl MUDr. Feltl. Navíc organizovat tyto akce regionálně považujeme za výborný nápad. Vždyť i onkologické problémy se řeší přímo v jednotlivých regionech. (tob) Krevní centrum naší nemocnice přivítalo ve čtvrtek 11. září čtyři zástupce fotbalového klubu FC Baník Ostrava, kteří se rozhodli darovat krev. Dobrovolně darovali krev trenér mužstva Karel Večeřa, třetí gólman Baníku a vedoucí mužstva Tomáš Bernady, kouč staršího dorostu Radomír Korytář a šéf brankářské školy Pavel Srníček. Nápad se zrodil po tragické srážce tramvají ve Vřesině a ještě více umocnil po tragédii ve Studénce. To si všichni v klubu moc dobře uvědomili, že krve není nikdy dost. Proto jsme se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí rozhodli uskutečnit tuhle akci, uvedla marketingová manažerka Baníku Šárka Mokrá a s nadsázkou pak dodala: Hráči by měli v této fázi sezóny cedit krev na trávníku, a proto teď vyrazili do Krevního centra zástupci realizačního týmu. Strach jsem neměl. V době, kdy jsem měl velké potíže se zády, tak jsem ležel opakovaně třeba i hodinu a půl na kapačkách. Když pak člověku nic není, tak se nemocnice nebojí, svěřil se trenér Večeřa těsně předtím, než se dostal do péče personálu krevního centra. Podle slov mluvčího FC Baník Ostrava Igora Bruzla není vyloučeno, že se v závěru roku podrobí odběru krve i někteří hráči, kteří jsou teď v tréninkovém procesu, takže by to pro jejich kondici nebylo optimální. (tob) ČSOB Motivační program pro zaměstnance Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě ČSOB Motivační program je účinný a velmi efektivní nástroj pro úsporu finančních prostředků pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. S významnými klienty, mezi něž FN zajisté patří, ČSOB uzavřela smlouvu již v roce Poněvadž zaměstnanci se neustále mění, je vhodné vám, jež jste noví, ale i vám, kteří zatím výhody motivačního programu nečerpáte, odpovědět na otázky, s nimiž se nejčastěji setkáváme: Co je základním pilířem ČSOB Motivačního programu? Program umožňuje přístup k řadě zajímavých a zvýhodněných služeb nejen ČSOB, ale celé finanční skupiny. Volba jednotlivých produktů je individuální a závisí pouze na vás - zaměstnancích. Základem je využití daňově uznatelných příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a/nebo soukromé životní pojištění. A pak lze získat některé z výhod daných Motivačním programem... Které mohou být pro zaměstnance nejzajímavější? Speciální výhodou je vedení účtů (ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto) po celou dobu zaměstnaneckého poměru k FNO zdarma. Předpokládaná úspora je až 2040 Kč ročně. Obě konta zahrnují služby elektronického bankovnictví (Internetbanking, Linku 24, Mobil 24), platební karty nejen pro majitele účtu, ale i pro partnera podle typu účtu. ČSOB Aktivní konto obsahuje navíc kreditní kartu zdarma. U obyčejného ČSOB Konta je pro vás kreditní karta v prvním roce zdarma také. Zcela zdarma je také určitý počet příchozích i odchozích transakcí na účtu (v závislosti na typu konta). Se slevou jsou poskytovány i úvěrové produkty. Minimálně 40% sleva za zpracování ČSOB Hypotéky znamená úsporu až 8000 Kč a 50% sleva za zpracování ČSOB spotřebitelského úvěru může být až 1750 Kč. Tato cenová zvýhodnění služeb ČSOB údajně doplňují i další slevy u produktů ČSOB Pojišťovny? Ano, zde je na místě zmínit 5% slevu na pojištění MOBILITY, což je komplexní pojištění vozidel a 5% slevu pojištění DOMUS, kam spadá pojištění movitého i nemovitého majetku- tedy bydlení. A ještě něco navíc 7% sleva na vybrané zájezdy CK ČEDOK. A tyto výhody opravdu platí pro všechny zaměstnance FN? Ano. Podmínkou pro čerpání těchto výhod je založení penzijního a/nebo životního pojištění a zasílání mzdy na účet ČSOB, s tím, že minimální vlastní měsíční úložka na penzijní připojištění je alespoň 100 Kč nebo 400 Kč na vlastní účet životního pojištění. A když mám uzavřenu smlouvu s jiným penzijním fondem? Veškerou administraci spojenou s převodem k penzijnímu fondu ČSOB vám zajistíme. K převodu je nutná pouze žádost s ověřeným podpisem. Veškeré naspořené prostředky vám budou bezplatně převedeny bez jakýchkoliv finančních ztrát a také pojistná doba se plně započítá. A navíc máte unikátní výhodu volby mezi dvěma penzijními fondy: PROGRES nebo STABILI- TA. Každý z nich má své specifické výhody, související např. s věkem nebo s vašimi požadavky na výnosy. A životní pojištění? V rámci životního pojištění má každý možnost vybrat si mezi garantovaným zhodnocením, které je vyšší než na termínovaných vkladech, nebo volbou životního pojištění s individuální investiční strategií. Bohužel, není v možnostech tohoto rozhovoru vše dopodrobna vysvětlit. Pokud vás, milí čtenáři, cokoli zaujalo, rádi vás přivítáme v pobočkách ČSOB. Je škoda nevyužít všech možností úspor, které se vám nabízejí. Je škoda platit za něco, co můžete mít zcela zdarma nebo levněji! Přijďte, volejte, mailujte. Předem dohodnutá schůzka nám zajistí prostor a klid pro vaše dotazy. Pracovník banky vám bude k dispozici také koncem října v prostorách FNO u jídelny. ČSOB pobočka v Ostravě-Porubě, Hlavní třída 703, tel.: ČSOB pobočka v Ostravě-Porubě, Nám. Ant. Bejdové (DUHA), tel.: ,

8 8 BLAHOPŘEJEME V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Jarmila Tymonová Eva Tiefenbachová Jana Lochová MUDr. Irina Chmelová Josef Wajda Eduard Cihlář MUDr. Bohumil Dočekal Ing. Petr Hušek, DrSc. Eduard Schwarz Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Pronajmu krásný byt 3+kk v malém bytovém domě v Ostravě-Porubě, (novostavba), ul. Větrná. Cena Kč plus služby (cca Kč podle skutečné spotřeby). Veškeré bližší informace na Mobil INZERCE ZDARMA Plavání s žabičkou pro děti od 3 do 8 let (s rodiči) ve FN Ostrava. Každý pátek od 15 do 17 hodin. Úhrada je možná z FKSP i zdravotních pojišťoven. Zápisy a informace na tel. č Prodám družstevní byt 3+1, sídliště Fifejdy 2 Moravská Ostrava. Dům po celkové revitalizaci, zděné jádro, nová koupelna, WC, vestavěné skříně. Informace na tel. č Prodám družstevní byt 2+1 v Porubě na Hlavní třídě u kruhového objezdu, cihlová zástavba, 4. patro s výtahem. Zájemci volejte na tel nebo V galerii vystavují moravské výtvarnice: Dana Sedlářová a Hana Münsterová Hosty v naší nemocniční galerii AMETYST budou až do soboty 8. listopadu moravské výtvarnice Dana Sedlářová a Hana Münsterová Dana Sedlářová se zabývá bezmála dvě desítky let kůží. Člověk se musí naučit jí rozumět, protože každá kůže může být jiná a jinak se při zpracovávání chovat, i když obě jsou z jedné koželužny, opracované stejným technologickým postupem, říká výtvarnice Sedlářová. Vytvářím obrazy technikou batiky na hovězí kůži o tloušťce 0,2 až 1 cm. Dodnes nevím o nikom, kdo by podobným způsobem s kůží pracoval, což mě samozřejmě těší. Technologický postup batiky, který jsem si sama vyvinula, si proto chráním. Mám ráda hrubé, porézní vazy, které připomínají kůru stromů, a právě stromy jsou mými nejčastějšími náměty. Jsou to živé bytosti se svou krásou, majestátností, ale i slabostí, nemocemi a délkou života. Další mojí prací jsou vázy pro suché instalace, dózy na časopisy, šperkovnice a různé doplňky do interiérů, jako lampy, zrcadla, paravany a podobně. Pro dámy vyrábím opasky a šperky. Posledních několik let se věnuji malbě olejem na plátno s podobnými náměty stromů, rostlin a přírody. Malba je pro mne vyjádřením hlubší snovosti, příjemným relaxem, který střídá fyzicky náročnou práci s kůží. Hana Münsterová vystudovala na Uměleckoprůmyslové škole v Brně obor hračky a drobný průmysl, což se odrazilo ve tvorbě látkových koláží s dětskými motivy. Zabývala jsem se také akvarelem a lavírovanými kresbami, dodává výtvarnice Münsterová. V současné době maluji olejovými barvami, které poskytují více možností ve vyjádření i charakteru techniky obrazu. Mým námětem zůstávají ilustrační motivy ze světa zvířat. Ke zvířatům má velice citlivý vztah. Dovede vnímat jak jejich krásu, tak i duši. Všechny její obrazy znázorňují spjatost s přírodou, najdete v nich hravost, něžnost a lehkost. Odráží se v nich cit pro barvy a detail. Kromě malování olejovými barvami maluji také na hedvábí. Hedvábí rámuji do kovových lišt pod antireflexní sklo. Obrazy působí velmi dekorativně. Tím, že jsou výpravné do nejmenších detailů a rozmanitosti barev i velkým formátem, stávají se nepřehlédnutelnými. Hana Münsterová se již třikrát zúčastnila také malování fi lmové klapky pro Filmový festival Zlín. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat panu asistentovi MUDr. Přemyslu Slezákovi, a také celému kolektivu zaměstnanců, který pracuje v hematologické ambulanci a v odběrovém centru Ústavu klinické hematologie, za jejich citlivý přístup k pacientovi. Moc si vážím jejich práce a především jejich velice slušného jednání. Václav Samuhel, pacient Prodám garáž, řadová zástavba, v Ostravě- Hrabové. Informace na tel. č Pronajmu byt 2+1, 5. patro, ul. Cholevova v Ostravě-Hrabůvce. Informace na tel. č TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafi ka a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

CyberKnife je v provozu už přes rok

CyberKnife je v provozu už přes rok 7 červenec 2011 CyberKnife je v provozu už přes rok Unikátní ozařovač CyberKnife je součástí Onkologické kliniky FNO od dubna loňského roku. O tom, co více než dvanáct měsíců provozu kybernetického nože

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více