Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu"

Transkript

1 ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce, při níž vyhaslo 7 lidských životů a další desítky našich cestujících byly zraněny. Velice si vážím práce zdravotníků, kteří přímo na místě a následně v nemocnici poskytli zraněným ošetření. Chtěl bych jim Vaším prostřednictvím vyjádřit svou úctu a obdiv. Vážený pane řediteli, prosím, tlumočte jim mé poděkování za příkladnou práci a obětavost, kterou při záchraně lidských životů a zdraví vykonávají. S přátelským pozdravem Ing. Petr Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel České dráhy, a.s. 1. Za účasti významných osobností předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, prvního náměstka ministra zdravotnictví Bc. Marka Šnajdra a hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena Tošenovského byla v pátek 19. září slavnostně ukončena rekonstrukce infekčního pavilonu. Hosty a všechny přítomné z řad našich zaměstnanců přivítal ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Jak ve svém projevu zdůraznil, byla to jedna z největších investic v poslední době. Infekční klinika má ještě jeden primát, dodal, je dohodnuto s LF UP Olomouc, že v těchto krásných prostorách začne od podzimu probíhat praktická výuka mediků klinického oboru infekčního lékařství. Rekonstrukce infekčního pavilonu včetně nového zařízení přišla na 150 milionů korun. V tomto okamžiku nemohu nepoděkovat našemu zřizovateli, který se z velké části podílel na jejím fi nancování, konstatoval ředitel Němeček. Pevně věřím, že našim investičním a rozvojovým projektům bude i nadále takto nakloněn. Podle předsedy vlády Topolánka Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě patří mezi nejlépe vybavené a nejlépe řízené nemocnice tohoto typu v České republice. Je páteří nemocnic a základem zdravotnictví celého regionu. Stát bude do ní investovat celkem 750 milionů korun. Chtěl bych popřát, aby se rozvoj fakultní nemocnice nezastavil, a poděkovat MUDr. Němečkovi, řediteli nemocnice. Po jeho nástupu se významným způsobem zlepšilo manažerské vedení nemocnice a je zcela evidentní, že to byl jeden z důvodů daleko lepší spolupráce mezi resortním ministerstvem a Fakultní nemocnicí v Ostravě Rekonstruovaný pavilon se zařadil mezi nejmodernější nemocniční objekty v republice 2.. Při slavnostním přestřižení pásky (na snímku zleva) MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ředitel FNO, Bc. Marek Šnajdr 1. náměstek ministra zdravotnictví a Mirek Topolánek předseda vlády ČR. Foto: Jana Gojová Jsem velice rád, že nemocnice jde silně kupředu, je velmi potřeba, aby v tomto kraji, kde žije 1 milion 200 tisíc lidí, bylo špičkově vybavené pracoviště, potvrdil premiérova slova hejtman Tošenovský. Značně nákladnou, specializovanou péči nemohou zvládat jednotlivá menší nemocniční zařízení, ta se dostávají do situace, kdy je to nad jejich síly. První náměstek ministra zdravotnictví Šnajdr ve svém vystoupení mj. konstatoval, že ministerstvo připravuje expanzi Fakultní nemocnice do dalších specializovaných oborů. Nemocnice je stabilizovaná, hospodaří kvalitně, má dobré výsledky v péči o pacienty, sehraný manažerský tým. (Pokračování na straně 3) Informace o personálních změnách Na základě výsledku výběrového řízení ředitel FN Ostrava ustanovil do funkce vrchní sestry Kliniky pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Mgr. Janu Kovaříkovou. Romana Kaniová je pověřena výkonem funkce vedoucí laborantky na oddělení lékařské genetiky. Na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče nenastoupí do funkce vrchní sestry Mgr. Táňa Bártová, pověřena výkonem funkce vrchní sestry bude i nadále Katina Svěchovská. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Z obsahu Začne se budovat špičkové onkologické centrum str. 4 Kardiochirurgové rozšíří léčebné metody str. 4 Druhý národní kongres věnovaný dopravním úrazům str. 5 Zástupci fotbalového klubu FC Baník Ostrava darovali krev str. 7

2 2 Spokojenost nezdravotnických zaměstnanců ve FNO Výzkum byl realizován v první polovině tohoto roku v souladu s požadavky systému managementu jakosti ve FN. Bezprostředně navazoval na výzkum zaměstnanců zdravotnických profesí, který se uskutečnil v loňském roce. Hlavním cílem bylo zjistit míru spokojenosti s vybranými podmínkami a aspekty práce. Spokojenost je dána především hodnocením (vnímáním) reálného stavu a očekáváním, které s ním hodnotitelé spojují. Chceme-li míru spokojenosti v praxi ovlivňovat, tak můžeme působit na obě tyto stránky spokojenosti. Spokojenost je vždy spokojenost někoho s něčím v konkrétním čase a prostoru. Konkrétně jsme sledovali spokojenost s vybranými položkami podle zaměstnanecké kategorie, věku, pohlaví a organizačního útvaru. Do výzkumu se zapojilo 171 respondentů (návratnost dotazníků činila 41,4 %), z toho jednu třetinu výběrového souboru tvořili muži a dvě třetiny ženy a 40 % respondentů zastává dělnické profese a 60 % technicko hospodářské pozice. A nyní k hlavním výsledkům. Respondenti se vyjadřovali celkem k 29 položkám (faktorům) prostřednictvím 4stupňové satisfakční škály. Výsledky prezentuji v tabulce (údaje ve variantách škály jsou v %). Nejvíce jsou respondenti spokojeni se závodním stravováním, se svým nadřízeným, velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen vážený průměr úroveň závodního stravování 66,5 30,5 3,0 0,0 1,37 vztahy s nadřízeným 65,7 31,4 1,2 1,8 1,39 samostatnost v práci 63,6 33,9 0,6 1,8 1,41 organizace Vašich směn 62,2 34,0 3,2 0,6 1,42 pochopení nadřízených pro Vaše osobní potřeby, zájmy a problémy 57,4 37,9 3,6 1,2 1,49 informovanost o Vašich 51,2 44,4 3,1 1,2 1,54 pracovních úkolech kvalita práce na pracovišti 48,1 50,0 1,2 0,6 1,54 prací ve FN 40,2 54,3 4,9 0,6 1,66 dostupnost potřebných interních a externích dokumentů týkajících se Vaší práce samostatností v práci, s organizací směn a s pochopením nadřízeného pro osobní potřeby, zájmy a problémy. Nejnižší míra spokojenosti panuje se zájmem vedení FN o potřeby zaměstnanců (nespokojeno s touto položkou je 40 % respondentů), s výší platu (nespokojeno je 48 % respondentů) a s fyzikálními podmínkami na pracovišti (nespokojeno je 50,6 % respondentů). Podle věku se výrazné diference v hodnocení jednotlivých položek neprokázaly. S fyzikálními podmínkami na pracovišti jsou významně nespokojenější ženy než muži. S možnostmi uplatnění svých schopností a dovedností jsou spokojenější respondenti kategorie THP, stejně jako s úrovní hygienických zařízení na pracovišti a s individuálním příspěvkem z FKSP. Dělníci zase ve větší míře než THP oceňují jistotu zaměstnání ve FN. Z hlediska organizačního se ukázalo, že s řadou položek jsou spokojenější zaměstnanci z útvaru náměstka pro personální řízení a vnější vztahy. Konkrétně se jedná o zajímavost a tvořivost práce, organizaci práce, samostatnost v práci, výši platu, péči o kvalifi kaci, uplatnění schopností a dovedností a s informovaností o činnosti útvaru. Zaměstnanci útvaru náměstka pro ekonomiku a fi nance převládají mezi nespokojenými s Spokojenost s vybranými aspekty a podmínkami práce 44,4 45,1 8,6 1,9 1,68 vztahy se spolupracovníky 38,6 54,4 5,8 1,2 1,70 zajímavost a tvořivost Vaší práce 37,7 54,1 7,5 0,6 1,71 využití Vašich schopností a znalostí 39,6 51,8 6,7 1,8 1,71 úroveň hygienických zařízení (šatny, WC, sprchy) vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky možnost užití individuálního fi nančního příspěvku z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 48,5 36,3 10,5 4,7 1,71 47,3 36,7 12,7 3,3 1,72 52,4 28,2 12,4 7,1 1,74 vymezení práv a povinností v rámci Vaší práce 37,9 50,3 11,2 0,6 1,75 informovanost o činnosti pracoviště 41,0 44,7 11,2 3,1 1,76 možnost uplatnit vlastní iniciativu 34,4 56,9 6,9 1,9 1,76 úroveň organizace práce na Vašem pracovišti 33,7 57,2 7,8 1,2 1,77 informovanost o činnosti Vašeho útvaru (odboru, oddělení, úseku) 36,6 45,7 15,2 2,4 1,84 spolupráce s jinými pracovišti FN 23,4 62,3 12,6 1,8 1,93 péče o Vaši kvalifi kaci (profesní rozvoj) 34,8 41,6 18,0 5,6 1,94 perspektiva Vašeho zaměstnání ve FN 31,2 45,9 17,8 5,1 1,97 jistota a stálost zaměstnání ve FN 27,2 48,1 19,8 4,9 2,02 informovanost o dění ve FN 25,1 50,9 21,0 3,0 2,02 vybavení pracoviště potřebnými přístroji 20,0 58,8 18,2 3,0 2,04 zájem vedení FN o potřeby zaměstnanců 12,9 47,2 28,8 11,0 2,38 výše Vašeho platu 10,3 41,8 30,9 17,0 2,55 fyzikální podmínky na pracovišti (teplo, hluk, atp.) 14,9 34,5 29,8 20,8 2,57 faktorem jistota práce ve FN a hlavně jsou nespokojeni s výší platu. S výší platu je nespokojeno 65,7 % respondentů z tohoto útvaru. Rozdíly v míře spokojenosti podle zdravotnických a nezdravotnických profesí uvádím v následujícím grafu (uváděný index je vážený aritmetický průměr čím jsou hodnoty blíže jedné, tím větší je míra spokojenosti). Lze konstatovat, že zaměstnanci nezdravotnických profesí jsou spokojenější než zaměstanci zdravotnických profesí. Z celkového počtu 29 hodnocených položek příznivěji (nebo stejně) hodnotí 21 položek. Rozdíly v hodnocení jsou buď významné (např. hodnocení výše platu) nebo nevýznamné (např. vztahy se spolupracovníky). V obou profesních skupinách je vysoce pozitivně hodnocen vztah s nadřízeným, přitom významně spokojenější se svým vedoucím jsou zaměstnanci nezdravotnických profesí (velmi spokojeno je 65,7 % nezdravotníků oproti 42,7 % zdravotníků). Zaměstanci nezdravotnických profesí jsou dále výrazněji spokojenější s organizací směn a s úrovní hygienických zařízení. Významně nespokojenější jsou nezdravotníci s fyzikálními podmínkami na pracovišti, s výší platu a s jistotou a stálostí zaměstnání ve FN. PhDr. Petr Reimer, vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

3 3 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu (Pokračování ze strany 1) Rekonstrukce infekčního pavilonu byla zahájena 7. ledna 2008 a jak jsme již uvedli, její hodnota včetně nového zařízení pavilonu dosáhla 150 milionů korun. Hlavním dodavatelem stavebních prací byla fi rma Hochtief CZ, s.r.o. V rekonstruovaném pavilonu se nachází také lůžková část kožního oddělení a standardní onkologická jednotka. Infekční pavilon sloužil od konce 70. let 20. století a již dostatečně nevyhovoval požadavkům kladeným na moderní zdravotnická zařízení, konstatuje MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., přednosta Kliniky infekčního lékařství. Dnes budeme moci nabídnout pacientům mnohem větší komfort. Byl zdvojnásoben počet sociálních prošla také jednotka intenzivní péče, která je vybavena centrálním monitorovacím systémem a moderními ventilátory. Jedna část JIP bude v běžném provozu fungovat jako dva intenzivní pokoje, které se však při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu u některého z pacientů jednoduchým zásahem změní na moderní izolační pokoje s podtlakem. Dokončení infekčního pavilonu je jedním z kroků naplňování koncepce rozvoje Fakultní nemocnice. Z dalších plánovaných významných investičních akcí to budou (vedle rekonstrukce onkologického pavilonu včetně Kliniky nukleární medicíny) také rekonstrukce Traumatologického centra a urgentního příjmu, obnova operačních sálů a podobně. zařízení, nově jsou rozmístěny rozvody televizorů a telefonů, možné bude i připojení k internetu. K dispozici jsou nové návštěvní místnosti, v ambulantní části bylo vybudováno sociální zázemí pro handicapované pacienty. Podstatnými změnami Foto: Bohumil Suchý (4), Jana Gojová (3) Na sympoziu o radiační onkologii pokřtili knihu našich lékařů Pátý ročník sympozia o radiační onkologii proběhl 3. a 4. října v Novém Jičíně, pořadatelem akce bylo Onkologické centrum J. G. Mendela. Součástí programu byl i křest knihy Klinická radiobiologie autorů MUDr. Davida Feltla, Ph.D. a MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D. z Kliniky onkologické FNO. Kmotry zmiňované publikace jsou prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, a MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. z Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK. Knihu vydalo v září nakladatelství Tobiáš v Havlíčkově Brodě v nákladu kusů. Publikace bude sloužit jako učebnice, a to jak lékařům při jejich postgraduálním vzdělávání v radiační onkologii, tak i radiologickým asistentům v rámci předmětu radiobiologie při bakalářském studiu, konstatuje MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické. Klinická radiobiologie popisuje biologický účinek ionizujícího záření na ozařovaného pacienta. Jde o první učební text svého druhu v češtině a jeden z mála i v evropském měřítku. Obor radiobiologie se vyvíjí nesmírně dynamicky a proto chystáme zhruba za dva roky druhé, rozšířené vydání učebnice. Učebnice byla i jedním z impulsů, který nastartoval spolupráci s Katedrou aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava na vyvíjení radiobiologických modelů pro praktické využití v radiační onkologii. Učebnice bude k dostání v síti knihkupectví Librex, mimo jiné i v přízemí monobloku Fakultní nemocnice. UPOZORNĚNÍ!!! Fond kulturních a sociálních potřeb Upozorňujeme zaměstnance FN, že jsou povinni uhradit dlužnou částku (rozdíl mezi cenami služeb a výší individuálního příspěvku) do 14 dnů, nejpozději však do 2 měsíců od vystavení složenky. V případě neuhrazení, individuální příspěvek pro rok 2009 zaměstnanci nepřísluší. Zdenka Restelová, úsek péče o zaměstnance OZNÁMENÍ Od 1. srpna 2008 ordinuje na úseku závodně preventivní léčby, kromě MUDr. Ilony Dvořáčkové, také praktická lékařka MUDr. Karla Maroušková. Pro zájemce z řad zaměstnanců fakultní nemocnice, kteří se chtějí zaregistrovat, uvádíme ordinační hodiny MUDr. Marouškové: Po, Út, Čt: 7,00 15,30; St: neordinuje; Pá: 7,00 13,30

4 4 Kardiochirurgové rozšíří léčebné metody Skončila rekonstrukce jednotky intermediální péče V Kardiochirurgickém centru proběhla úspěšně rekonstrukce jednotky intermediální péče za bezmála 5,2 mil. korun. O bližší informace jsme požádali MUDr. Radima Bráta, Ph.D., primáře Kardiochirurgického centra. Naše oddělení má pooperační jednotku intenzivní péče zaměřenou na bezprostřední pooperační péči o všechny pacienty po kardiochirurgických operacích, případně na stabilizaci vitálních funkcí nemocných před akutními výkony. Jednotka intermediální péče je specializovaná na péči o pacienty po kardiochirurgických operacích, kteří již nevyžadují intenzivní resuscitační péči, ale stále potřebují monitorování základních životních funkcí a intenzivní terapii. Je určitým mezistupněm v pooperační péči směrem k standardnímu lůžkovému oddělení. V současné době jsou na pooperační péči kladeny zvýšené nároky, protože jednak narůstá počet komplikovaných operací, ale také přibývá počet pacientů s větším množstvím přidružených chorob. Osm lůžek jednotky intermediální péče bylo sice vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem a dalšími špičkovými přístroji pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů, ale použitelnost intermediální péče snižovalo prostorové uspořádání pracoviště, sestry neměly na pacienty přímý dohled. Podstata rekonstrukce tedy spočívala ve stavební úpravě jednotky intermediální péče tak, aby odpovídala standardům jednotky intenzivní péče. V minulosti jsme se dostávali do situace, že Začne se budovat špičkové onkologické centrum Jednou z dalších významných investičních akcí, které čekají naši fakultní nemocnici, je vybudování špičkového onkologického centra v prostorách stávající Kliniky onkologické. Technický stav budovy je už naprosto katastrofální, konstatuje MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické, havarijní jsou zejména elektrické rozvody a vodovodní síť. Současné ambulantní prostory jsou kapacitně nevyhovující, pokračuje přednosta, pacienti sedí na chodbách místo v čekárně, proto chceme tyto prostory podstatně rozšířit. Dalším krokem bude také modernizace lůžkového oddělení, zvýšení komfortu pro hospitalizované pacienty. Standardu 21. století by mělo odpovídat i nově vybudované sociální zázemí personálu šatny a hygienická zařízení. Pacienti si nové prostředí pochvalují. Na snímku je zachycen jeden z pacientů v rozhovoru s MUDr. Radimem Brátem, Ph.D., primářem Kardiochirurgického centra. jsme museli posunout termín plánované operace, třeba o den, právě proto, že jsme měli nedostatečnou kapacitu pooperačního oddělení. Dnes už by pooperační péče neměla být faktorem limitujícím průchodnost pacientů Kardiochirurgickým centrem. Díky rekonstrukci jednotky intermediální péče teď můžeme začít také se zaváděním nových léčebných metod. Rekonstruovaná jednotka intermediální péče má celkem 8 lůžek Díky novému velínu jednotky intermediální péče jsou teď pacienti pod přímým dohledem V následujících týdnech bychom chtěli zavést například extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO). Metodu, která v současné době není dostupná nikde v celém Severomoravském kraji. Text a foto: Helena Šímová Počítáme také s velkými výukovými prostorami a posluchárnou pro padesát studentů. Trakty pro ambulantní pacienty, hospitalizované pacienty a studenty budou odděleny, je to důležité jak z hlediska hygieny, tak i plynulosti provozu a etiky. Samozřejmě tady nebudou chybět ani bezbariérové přístupy. Součástí rekonstrukce bude i modernizace přístrojového vybavení. Chceme kupříkladu obměnit diagnostický rentgen, pořídit nový terapeutický rentgen místo cesiového ozařovače a podobně. Plánujeme rovněž přistavět další ozařovnu, která by měla být v budoucnu zázemím pro Cyberknife unikátní technologii neinvazivní radiochirurgie a první přístroj svého druhu ve střední a východní Evropě. Po dobu rekonstrukce se počet lůžek onkologických pacientů zredukuje na čtyřiačtyřicet. Jelikož nám v poslední době přibývá hodně pacientů a kapacitně bychom to nezvládli, určité procento pacientů budeme muset proto posílat i na konkurenční pracoviště. Provoz budeme zajišťovat v provizorních prostorách na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. Ozařovací technika tady zůstane a bude se využívat podle daných možností. V současné době naše klienty už připravujeme na to, že s námi budou muset mít strpení, ale slibujeme jim, že za rok jim nabídneme to, co nikdo jiný v republice. Moderní onkologickou kliniku, která bude k nepoznání. Text a foto: Helena Šímová

5 5 Druhý národní kongres věnovaný dopravním úrazům Doporučení lékařům a sestrám, informace pacientům Všechny přítomné přivítal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a primář Traumatologického centra FNO. Úrazovost v České republice je podle mezinárodních zdravotnických statistik proti některým evropským zemím téměř dvojnásobná. Nejzávažnější poranění mají na svědomí dopravní nehody. Alarmující je i další statistický údaj v počtu zraněných dětí při nehodách je Česko páté v Evropě. Dopravní nehodovost, přednemocniční péče, ošetření úrazů, ale i vliv legislativy na bezpečnost silničního provozu a další témata byla také předmětem jednání druhého národního kongresu, který uspořádala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 16. a 17. září v aule VŠB TUO pod záštitou ředitele FNO, hejtmanů moravských krajů a náměstka primátora MO. Všechny přítomné z různých krajů České republiky, i hosty ze Slovenska, přivítal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a primář Traumatologického centra FNO. Jak uvedl, tento kongres, jehož zakladatelem byl dnes již zesnulý ředitel Úrazové nemocnice Brno MUDr. Petr Hosty národního kongresu byli mj. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO (na snímku zleva), ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, prof. ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor VŠB TU Ostrava a prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Nemocnice akad. L. Dérera z Bratislavy. Foto: Jana Gojová Zelníček, CSc., je po třech letech znovu obnoven. Zaznamenáváme zvýšený počet polytraumat a těžkých úrazů způsobených dopravními nehodami. Ročně zahyne v důsledku dopravní nehody přibližně 40 dětí a více než jich utrpí v souvislosti s dopravní nehodou vážné zranění. V současné době se nahromadily dokonce i úrazy hromadné, konstatoval mj. docent Pleva. Jsem rád, že jste se rozhodli setkat k těmto tématům právě v Ostravě, uvedl ve svém vystoupení MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Chtěl bych využít této příležitosti a ještě jednou na tomto místě poděkovat všem, kteří se zapojili do řešení následků při nedávných dvou velkých neštěstích ve Vřesině a Studénce. Tyto katastrofy přinesly spoustu konkrétních poznatků, diskuse k těmto tématům jistě přispěje k dalšímu posunu získaných zkušeností. Uspořádání národního kongresu v Ostravě ocenil také ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, a poděkoval docentu Plevovi, že se podjal této aktivity. Zdraví a život pacientů v době po chemoterapii nebo radioterapii může ohrozit pokles počtu neutrofi lních granulocytů provázený horečkou. Jakým příznakům mají proto tito pacienti věnovat pozornost, a co mají udělat, pokud se vyskytnou, na to najdou rychlou odpověď v brožuře, kterou pro ně připravil kolektiv odborníků několika zdravotnických zařízení našeho regionu pod vedením odborníků z Fakultní nemocnice Ostrava... Současně byly připraveny navazující materiály pro zdravotní sestry a lékaře nehematology. Odbornou recenzi provedli prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., z Interní hematologickoonkologické kliniky a prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., z Kliniky dětské onkologie FN Brno a RNDr. Věra Toršová, CSc., ze Státního zdravotního ústavu v Ostravě. Kapka naděje obdarovala naši nemocnici Primář MUDr. Tomáš Pískovský poděkoval za potřebné dary jedním z nich je například i tato myčka nádobí V pátek 19. září dopoledne k nám přijely prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová a ředitelka fondu Elen Švarcová. Cílem návštěvy bylo předání darů (bílé techniky společnosti Whirlpool) zástupcům nemocnice, a návštěva dětských pacientů Při přijetí hostů na Klinice dětského lékařství primář MUDr. Tomáš Pískovský poděkoval za tuto podporu, zástupci nemocnice pak v průběhu neformální besedy informovali Vendulu Svobodovou a Elen Švarcovou o konkrétní péči, poskytovanou našim malým pacientům. Prezidentka Prezidentka fondu Vendula Svobodová (na snímku vlevo) a ředitelka fondu Elen Švarcová navštívily nemocné děti a potěšily je drobnými dárky. Foto: Jana Gojová fondu Svobodová v závěru setkání vyslovila přání, aby se organizaci dařilo i v budoucnu a mohla tak v této charitativní činnosti pokračovat. Poté obě zástupkyně nadace navštívily nemocné děti a potěšily je drobnými dárky. Potřebné dary v hodnotě bezmála 45 tisíc korun budou sloužit na Klinice dětského lékařství (chladnička a myčka nádobí) a na Oddělení neonatologie (pračka se sušičkou). Další zastávkou prezidentky a ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje byla v tentýž den Městská nemocnice Ostrava. Brožury jsou distribuovány do celého regionu Přítomnost neutropenie lze zjistit vyšetřením krevního obrazu, říká MUDr. Jaromír Gumulec, přednosta Ústavu klinické hematologie FNO. Nejhlubší neutropenie bývá u pacienta léčeného protinádorovou chemoterapií obvykle mezi 10. a 20. dnem od zahájení léčby. Chemoterapii nepodávají jen onkologové, ale například i gynekologové, lékaři plicních oddělení, podáváme ji také na hematologických pracovištích. Onkologičtí pacienti jsou z různých koutů Moravskoslezského kraje a řešení těchto komplikací nebylo vždy standardní. Naší snahou proto je zlepšit kvalitu poskytované péče. Z tohoto důvodu vydáváme nejen informace pro pacienty, ale také další dvě leporela, která rovněž vyjdou nákladem po třech tisících výtisků a která budou doporučením pro praxi lékařů mimo hematologická a onkologická centra a také pro praxi zdravotních sester. Chystáme se uspořádat na toto téma také několik seminářů a vybudovat databázi všech těchto léčených pacientů z celého regionu (včetně medicínských a ekonomických výsledků). Musím říct, že si nesmírně vážím práce, otázek, postřehů a připomínek všech spoluautorů, protože všechno jistě přispěje k přesnosti, úplnosti a komplexnosti tohoto projektu. Text a foto: Helena Šímová

6 6 Odbor zásobování chystá reorganizaci skladu Odbor zásobování (dále jen OZ) zaměstnává 8 referentek a 6 skladnic, které jsou schopny zajistit distribuci od dodavatele až k uživateli 24 tisíc položek evidovaných v databázi, počínaje tiskopisy za jeden haléř, po defibrilátory v ceně kolem jednoho miliónu korun. Ročně projde rukama pracovnic (OZ) účetně a ve velké míře i fyzicky zboží v hodnotě přes 500 miliónů korun. Stávající plocha skladovacích prostor činí m 2. Ročně projde rukama pracovnic odboru zásobování zboží v hodně přes 500 milionů korun V současné době chystáme reorganizaci celého odboru, vysvětluje Petr Řeha, pověřený výkonem funkce vedoucího odboru zásobování. Investiční záměr FNO zrekonstruovat oddělení centrální sterilizace s sebou nese vyžádané organizační a prostorové změny na OZ. V praxi to znamená, že současný skladovací prostor se zmenší o cca 800 m 2 skladovací plochy. A co z toho vyplývá? Oba dva stávající sklady se budou transformovat do současných prostor MTZ. Přitom odbor bude muset zajistit veškeré poskytované služby ve stávající kvalitě tak, aby jednotlivá pracoviště naší fakultní nemocnice nezaznamenala žádné rozdíly. Bylo by mylné považovat celý odbor jen jako skladovací prostor. Služba, kterou zajišťujeme pro naši nemocnici, je celková logistika od základu až k uživateli, se všemi potřebnými kontrolami kvantity a kvality, především kontrolami fakturačních cen, splatnosti, sjednaných fi nančních a naturálních bonusů, náhradního plnění a dalších náležitostí podle platné legislativy, jakož i podkladů pro výběrová řízení, a zároveň nemůžeme opomenout, že pokládáme základní kámen pro účetní i fi nanční analýzy. Moderní zásobování není vázáno na velký skladovací prostor, ale na potřebnou rychlost a pružnost celého procesu. Doby, kdy se zboží uložilo do regálu a zůstávalo ležet i přes půl roku, jsou ty tam. Vázané fi nanční prostředky v zásobách si dnes již nikdo nemůže dovolit, a tato skutečnost se týká i nás. Naskýtá se několik variant, jakým způsobem tuto situaci řešit, a vše je prozatím ve fázi příprav. Po technické stránce je jisté, že dojde k rekonstrukci jak skladovacích prostor, tak i kanceláří, a to při plném provozu. V měsíci září byl již upraven harmonogram vývozu materiálu ze skladu MTZ z měsíčního závozu na čtrnáctidenní pravidelný režim podle přesného rozpisu, pravidelná a častější periodika není konečná, na snížení tohoto intervalu se bude i nadále pracovat. Tyto změny lze však provádět za předpokladu, že budou zaměstnanci, a nejen na OZ, přistupovat k celému procesu disciplinovaně. V návaznosti na zefektivnění procesu zásobování hledáme různé možnosti, jednou z nich je také probíhající analýza ekonomického posouzení případného outsourcingu, stejně jako v případě úklidu, či organizace tepelného hospodářství. Víme, že naším úkolem je pokrýt požadavky na materiál potřebné k zajištění kvalitní péče v Divadelní pouť bez bariér 2008 Už páté setkání handicapovaných dětí a mládeže s divadlem se uskutečnilo v Divadle loutek Ostrava od 22. do 25. září. Na minulém ročníku jsme se všichni shodli, že jednou z bariér jsou určitě i dveře nemocnice, uvedla pro Nemocniční listy Ing. Jaroslava Adámková, vedoucí obchodního a marketingového oddělení Divadla loutek Ostrava, chtěli jsme proto udělat radost také malým pacientům a navštívili jsme děti ve vaší fakultní nemocnici. Letos už hrajeme ve všech ostravských nemocnicích. V úterý 23. září odpoledne se v herně Kliniky dětského lékařství představila nezávislá divadelní společnost Studio dell arte z Českých Budějovic. Jsme hosty Divadelní pouti bez bariér, říká Stanislava Kočvarová, která k nám přijela s kolegyní Sylvou Malinkovou, a dětem zahrajeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Tento divadelní soubor se pohybuje na pomezí loutkového či alternativního divadla a činohry, ročně odehraje na Současný skladovací prostor se zmenší o cca 800 m 2, říká vedoucí odboru zásobování Petr Řeha naší organizaci. Vývoj materiálu používaného ve zdravotnictví jde dopředu mílovými kroky a nové výrobky nejsou výjimkou ani v oblasti zdravotnictví. I v tomto směru se snažíme držet krok s dobou. Někdy je to však složité a občas dochází k problémům při výběru materiálu nebo dodavatele, přestože neustále spolupracujeme se zdravotníky. Neboť to, co momentálně vyhovuje jednomu oboru, nemusí vyhovovat oboru jinému, každý obor má totiž svá specifika, uzavírá Petr Řeha. Text a foto: Helena Šímová Stanislava Kočvarová (na snímku vlevo) a Sylva Malinková zahrály dětem pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký Foto: Jana Gojová 180 představení pro děti i dospělé. Vytvořilo přes 25 autorských inscenací. Na mezinárodním festivalu loutkového divadla v Praze získalo v konkurenci divadel z 16 zemí světa druhou cenu za inscenaci Faust. Jako první české divadlo hrálo v Centrálním parku na Manhattanu v New Yorku, kde premiérovalo svého Dona Giovanniho.

7 7 Zástupci fotbalového klubu FC Baník Ostrava darovali krev Na snímku zleva Pavel Srníček, šéf brankářské školy a Tomáš Bernady, třetí gólman Baníku a vedoucí mužstva. Kouč staršího dorostu Radomír Korytář Foto: Jana Gojová Běh pro život V sobotu 20. září se ve Frýdku Místku konal TESCO Běh pro život. Tato aktivita, která soustřeďovala pozornost veřejnosti na problematiku zhoubných nádorů a jejich léčbu, plynule navazovala na tradici Běhu Terryho Foxe. Akci symbolicky zahájil MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky onkologické naší fakultní nemocnice. Jako krajské onkologické centrum a leader léčby onkologických onemocnění v kraji Běh pro život rozhodně podporujeme, řekl MUDr. Feltl. Navíc organizovat tyto akce regionálně považujeme za výborný nápad. Vždyť i onkologické problémy se řeší přímo v jednotlivých regionech. (tob) Krevní centrum naší nemocnice přivítalo ve čtvrtek 11. září čtyři zástupce fotbalového klubu FC Baník Ostrava, kteří se rozhodli darovat krev. Dobrovolně darovali krev trenér mužstva Karel Večeřa, třetí gólman Baníku a vedoucí mužstva Tomáš Bernady, kouč staršího dorostu Radomír Korytář a šéf brankářské školy Pavel Srníček. Nápad se zrodil po tragické srážce tramvají ve Vřesině a ještě více umocnil po tragédii ve Studénce. To si všichni v klubu moc dobře uvědomili, že krve není nikdy dost. Proto jsme se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí rozhodli uskutečnit tuhle akci, uvedla marketingová manažerka Baníku Šárka Mokrá a s nadsázkou pak dodala: Hráči by měli v této fázi sezóny cedit krev na trávníku, a proto teď vyrazili do Krevního centra zástupci realizačního týmu. Strach jsem neměl. V době, kdy jsem měl velké potíže se zády, tak jsem ležel opakovaně třeba i hodinu a půl na kapačkách. Když pak člověku nic není, tak se nemocnice nebojí, svěřil se trenér Večeřa těsně předtím, než se dostal do péče personálu krevního centra. Podle slov mluvčího FC Baník Ostrava Igora Bruzla není vyloučeno, že se v závěru roku podrobí odběru krve i někteří hráči, kteří jsou teď v tréninkovém procesu, takže by to pro jejich kondici nebylo optimální. (tob) ČSOB Motivační program pro zaměstnance Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě ČSOB Motivační program je účinný a velmi efektivní nástroj pro úsporu finančních prostředků pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. S významnými klienty, mezi něž FN zajisté patří, ČSOB uzavřela smlouvu již v roce Poněvadž zaměstnanci se neustále mění, je vhodné vám, jež jste noví, ale i vám, kteří zatím výhody motivačního programu nečerpáte, odpovědět na otázky, s nimiž se nejčastěji setkáváme: Co je základním pilířem ČSOB Motivačního programu? Program umožňuje přístup k řadě zajímavých a zvýhodněných služeb nejen ČSOB, ale celé finanční skupiny. Volba jednotlivých produktů je individuální a závisí pouze na vás - zaměstnancích. Základem je využití daňově uznatelných příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a/nebo soukromé životní pojištění. A pak lze získat některé z výhod daných Motivačním programem... Které mohou být pro zaměstnance nejzajímavější? Speciální výhodou je vedení účtů (ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto) po celou dobu zaměstnaneckého poměru k FNO zdarma. Předpokládaná úspora je až 2040 Kč ročně. Obě konta zahrnují služby elektronického bankovnictví (Internetbanking, Linku 24, Mobil 24), platební karty nejen pro majitele účtu, ale i pro partnera podle typu účtu. ČSOB Aktivní konto obsahuje navíc kreditní kartu zdarma. U obyčejného ČSOB Konta je pro vás kreditní karta v prvním roce zdarma také. Zcela zdarma je také určitý počet příchozích i odchozích transakcí na účtu (v závislosti na typu konta). Se slevou jsou poskytovány i úvěrové produkty. Minimálně 40% sleva za zpracování ČSOB Hypotéky znamená úsporu až 8000 Kč a 50% sleva za zpracování ČSOB spotřebitelského úvěru může být až 1750 Kč. Tato cenová zvýhodnění služeb ČSOB údajně doplňují i další slevy u produktů ČSOB Pojišťovny? Ano, zde je na místě zmínit 5% slevu na pojištění MOBILITY, což je komplexní pojištění vozidel a 5% slevu pojištění DOMUS, kam spadá pojištění movitého i nemovitého majetku- tedy bydlení. A ještě něco navíc 7% sleva na vybrané zájezdy CK ČEDOK. A tyto výhody opravdu platí pro všechny zaměstnance FN? Ano. Podmínkou pro čerpání těchto výhod je založení penzijního a/nebo životního pojištění a zasílání mzdy na účet ČSOB, s tím, že minimální vlastní měsíční úložka na penzijní připojištění je alespoň 100 Kč nebo 400 Kč na vlastní účet životního pojištění. A když mám uzavřenu smlouvu s jiným penzijním fondem? Veškerou administraci spojenou s převodem k penzijnímu fondu ČSOB vám zajistíme. K převodu je nutná pouze žádost s ověřeným podpisem. Veškeré naspořené prostředky vám budou bezplatně převedeny bez jakýchkoliv finančních ztrát a také pojistná doba se plně započítá. A navíc máte unikátní výhodu volby mezi dvěma penzijními fondy: PROGRES nebo STABILI- TA. Každý z nich má své specifické výhody, související např. s věkem nebo s vašimi požadavky na výnosy. A životní pojištění? V rámci životního pojištění má každý možnost vybrat si mezi garantovaným zhodnocením, které je vyšší než na termínovaných vkladech, nebo volbou životního pojištění s individuální investiční strategií. Bohužel, není v možnostech tohoto rozhovoru vše dopodrobna vysvětlit. Pokud vás, milí čtenáři, cokoli zaujalo, rádi vás přivítáme v pobočkách ČSOB. Je škoda nevyužít všech možností úspor, které se vám nabízejí. Je škoda platit za něco, co můžete mít zcela zdarma nebo levněji! Přijďte, volejte, mailujte. Předem dohodnutá schůzka nám zajistí prostor a klid pro vaše dotazy. Pracovník banky vám bude k dispozici také koncem října v prostorách FNO u jídelny. ČSOB pobočka v Ostravě-Porubě, Hlavní třída 703, tel.: ČSOB pobočka v Ostravě-Porubě, Nám. Ant. Bejdové (DUHA), tel.: ,

8 8 BLAHOPŘEJEME V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Jarmila Tymonová Eva Tiefenbachová Jana Lochová MUDr. Irina Chmelová Josef Wajda Eduard Cihlář MUDr. Bohumil Dočekal Ing. Petr Hušek, DrSc. Eduard Schwarz Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Pronajmu krásný byt 3+kk v malém bytovém domě v Ostravě-Porubě, (novostavba), ul. Větrná. Cena Kč plus služby (cca Kč podle skutečné spotřeby). Veškeré bližší informace na Mobil INZERCE ZDARMA Plavání s žabičkou pro děti od 3 do 8 let (s rodiči) ve FN Ostrava. Každý pátek od 15 do 17 hodin. Úhrada je možná z FKSP i zdravotních pojišťoven. Zápisy a informace na tel. č Prodám družstevní byt 3+1, sídliště Fifejdy 2 Moravská Ostrava. Dům po celkové revitalizaci, zděné jádro, nová koupelna, WC, vestavěné skříně. Informace na tel. č Prodám družstevní byt 2+1 v Porubě na Hlavní třídě u kruhového objezdu, cihlová zástavba, 4. patro s výtahem. Zájemci volejte na tel nebo V galerii vystavují moravské výtvarnice: Dana Sedlářová a Hana Münsterová Hosty v naší nemocniční galerii AMETYST budou až do soboty 8. listopadu moravské výtvarnice Dana Sedlářová a Hana Münsterová Dana Sedlářová se zabývá bezmála dvě desítky let kůží. Člověk se musí naučit jí rozumět, protože každá kůže může být jiná a jinak se při zpracovávání chovat, i když obě jsou z jedné koželužny, opracované stejným technologickým postupem, říká výtvarnice Sedlářová. Vytvářím obrazy technikou batiky na hovězí kůži o tloušťce 0,2 až 1 cm. Dodnes nevím o nikom, kdo by podobným způsobem s kůží pracoval, což mě samozřejmě těší. Technologický postup batiky, který jsem si sama vyvinula, si proto chráním. Mám ráda hrubé, porézní vazy, které připomínají kůru stromů, a právě stromy jsou mými nejčastějšími náměty. Jsou to živé bytosti se svou krásou, majestátností, ale i slabostí, nemocemi a délkou života. Další mojí prací jsou vázy pro suché instalace, dózy na časopisy, šperkovnice a různé doplňky do interiérů, jako lampy, zrcadla, paravany a podobně. Pro dámy vyrábím opasky a šperky. Posledních několik let se věnuji malbě olejem na plátno s podobnými náměty stromů, rostlin a přírody. Malba je pro mne vyjádřením hlubší snovosti, příjemným relaxem, který střídá fyzicky náročnou práci s kůží. Hana Münsterová vystudovala na Uměleckoprůmyslové škole v Brně obor hračky a drobný průmysl, což se odrazilo ve tvorbě látkových koláží s dětskými motivy. Zabývala jsem se také akvarelem a lavírovanými kresbami, dodává výtvarnice Münsterová. V současné době maluji olejovými barvami, které poskytují více možností ve vyjádření i charakteru techniky obrazu. Mým námětem zůstávají ilustrační motivy ze světa zvířat. Ke zvířatům má velice citlivý vztah. Dovede vnímat jak jejich krásu, tak i duši. Všechny její obrazy znázorňují spjatost s přírodou, najdete v nich hravost, něžnost a lehkost. Odráží se v nich cit pro barvy a detail. Kromě malování olejovými barvami maluji také na hedvábí. Hedvábí rámuji do kovových lišt pod antireflexní sklo. Obrazy působí velmi dekorativně. Tím, že jsou výpravné do nejmenších detailů a rozmanitosti barev i velkým formátem, stávají se nepřehlédnutelnými. Hana Münsterová se již třikrát zúčastnila také malování fi lmové klapky pro Filmový festival Zlín. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat panu asistentovi MUDr. Přemyslu Slezákovi, a také celému kolektivu zaměstnanců, který pracuje v hematologické ambulanci a v odběrovém centru Ústavu klinické hematologie, za jejich citlivý přístup k pacientovi. Moc si vážím jejich práce a především jejich velice slušného jednání. Václav Samuhel, pacient Prodám garáž, řadová zástavba, v Ostravě- Hrabové. Informace na tel. č Pronajmu byt 2+1, 5. patro, ul. Cholevova v Ostravě-Hrabůvce. Informace na tel. č TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafi ka a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KARVINÁ, BŘEZEN 2010 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více