Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi"

Transkript

1 Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi 1. aktualizace k Rok 2009 byl pro elektronický podpis a jeho praktické využití velice významný. Objevilo se mnoho nových řešení, které v rámci použitých bezpečnostních mechanismů aplikovaly technologie spojené s využitím certifikátů. Nové aplikace se v posledních letech objevují především ve státní správě, která s malým zpožděním začíná plně využívat potenciál bezpečné elektronické komunikace stejným způsobem, jako to již nějakou dobu dělají komerční instituce, především banky. Mezi nejvýznamnější řešení tohoto typu patří především datové schránky a řešení služeb Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Dalším velice významným faktorem, který se elektronického podpisu týká, je přechod na silnější kryptografické algoritmy. I když tato změna zůstala často mimo oblast zájmu mnoha firem a institucí, je to faktor velice významný a dotkne se prakticky všech uživatelů, kteří přijdou s elektronickým podpisem do kontaktu. str. 25 Text kapitoly Datové schránky a konverze dokumentu si nahraďte následujícím zněním: Počínaje datem byl na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a následujících vyhlášek spuštěn plný provoz datových schránek. Tímto krokem je spuštěna prakticky povinná, plně elektronická komunikace úřadů a firem. Využívat ji mohou i fyzické osoby. Jednoznačným přínosem legislativních a procesních změn spojených s datovými schránkami je zrovnoprávnění papírových a elektronických dokumentů. Elektronická komunikace navíc přináší nezanedbatelné časové a mnohdy i přímé finanční úspory. Předávání dokumentů prostřednictvím systému datových schránek má stejnou právní váhu jako doručování papírových dokumentů do vlastních rukou. Na druhé straně to pro uživatele elektronické výměny dokumentů znamená i nemálo nových povinností. Klíčovým problémem, spojeným nejen s datovými schránkami, ale obecně s elektronickou komunikací, je bezpečnost. Uživatelé elektronického bankovnictví si již zvykli dodržovat bezpečnostní zásady a postupy a využívat moderní bezpečnostní technologie. V systému datových schránek jsou bezpečnostní požadavky obdobné. Prvním krokem je přihlášení k systému datových schránek. Základní možností je použít k přihlášení jméno a heslo. Tento autentizační nástroj však rozhodně neobstojí pro větší uživatele, protože systém zpracovává osobní údaje a zajišťuje především bezpečný přenos citlivých a důvěrných dokumentů. Proto odborníci doporučují pro vstup do datové schránky použít bezpečnější řešení autentizace, spojené s využitím certifikátů. Toto doporučení je kupodivu možné slyšet i od samotného provozovatele systému datových schránek, což doporučení odborníků jen dodává na vážnosti. 1

2 Zdroj: Přístup k dokumentům, předávaným prostřednictvím datových schránek, musí mít pouze jejich adresát a i ten s nimi musí po celou dobu zpracování dokumentu nakládat odpovídajícím způsobem. Mnohé dokumenty, přenášené prostřednictvím systému datových schránek, jsou navíc opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Důvod je nasnadě. Dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, má prakticky stejné atributy jako dokument podepsaný vlastnoručním podpisem odesilatele, tedy v tomto případě se jedná především o zajištění integrity přenášené zprávy a nepopiratelnost autorství (viz kapitola 1.3 E-Government). Pro korektní práci s datovou schránkou, tedy v souladu s kapitolou Klientské certifikáty, potřebuje uživatel dvojici certifikátů složenou z komerčního (autentizačního) a kvalifikovaného certifikátu. Kvalifikovaný certifikát a s ním spojená data jsou ve schodě s platnou legislativou České republiky a Evropské unie určena především pro podepisování dokumentů, vkládaných do datových schránek, a takzvaný komerční certifikát je určen pro bezpečný přístup k datové schránce. Řešení zároveň na základě požadavku závazné vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek využívá kryptografickou čipovou kartu a čtečku (token s připojením na USB port), která k zajištění bezpečnosti výrazným způsobem přispívá. Spojuje v sobě vysokou míru bezpečnosti a snadnost a komfort obsluhy a užívání. Výše uvedená vyhláška navíc požaduje, aby soukromý klíč, užívaný pro autentizací procedury, nikdy neopustil užitý kryptografický prostředek, aby bylo jeho použití podmíněno zadáním autorizačního kódu (PIN) a navíc má i několik dalších striktních požadavků, které jsou vyšší a konkrétněji definované, než například požadavky na tvorbu elektronického podpisu. I z tohoto přístupu je zřejmé, jakou pozornost příslušné orgány bezpečnému přístupu do datové schránky věnují a za jak důležitou část celého řešení datových schránek ji považují. 2

3 Bezpečný token pro přístup k datové schránce Zdroj: Přihlášením a přijetím elektronického dokumentu prostřednictvím datových schránek povinnosti příjemce nekončí. Systém nezajišťuje archivaci přenášených zpráv. Každý dokument je ze systému datových schránek po 90 dnech odstraněn. Proto je třeba zajistit archivaci přijatých dokumentů. K elektronickým dokumentům při jejich dalším zpracování bohužel nelze přistupovat jako k dokumentům papírovým. V současné době jsou běžně používané procesy nevyhovující a často zcela nepoužitelné. Zajistit oběh, zpracování a následnou archivaci elektronických dokumentů vyžaduje jiné přístupy a jiné technologie. Elektronický dokument není ani možné jednoduše vytisknout a následně s ním pracovat stejným způsobem jako doposud s papírem. Vytištěný dokument ztratí veškeré bezpečnostní atributy a tím i svou důvěryhodnost a právní validitu danou původnímu elektronickému dokumentu. To platí především právě u dokumentů opatřených elektronickým podpisem, tedy u takových dokumentů, jejichž důležitost pro příjemce či odesilatele je vysoká. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, sice umožňuje plnohodnotnou konverzi elektronických dokumentů do papírové podoby způsobem, který umožní zachování všech průvodních znaků původního dokumentu, ale jedná se při častém použití přinejmenším o cestu drahou (konverze stojí 30 Kč za 1 stranu dokumentu) a nepohodlnou (nutnost návštěvy specializovaného pracoviště). Elektronická komunikace a následné zpracování elektronických dokumentů vyžaduje komplexní řešení, poplatné aktuálním požadavkům a technologickým trendům. Samotná archivace těchto dokumentů (u některých jsou požadavky na jejich archivaci dokonce definované příslušným zákonem) pak často znamená nutnost obrátit se na specializovanou firmu. Archivace elektronických dokumentů není nový problém (viz kapitola 7.1 Archivace dokumentů opatřených elektronickým podpisem), s rozvojem datových schránek však dále nabývá na významu. Velice důležitým až nezbytným nástrojem pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů je časové razítko. Časové razítko spojí průkazným způsobem čas přijetí či zpracování s konkrétním dokumentem. Použití časových razítek má oporu v zákoně o elektronickém podpisu a již delší dobu je užíváno zejména v systémech elektronického bankovnictví. 3

4 Certifikáty a certifikační služby jsou pro zvýšení bezpečnosti nově užívány i v aplikaci Czech Point. Po mediálně prezentovaných kauzách, spojených s nedostatečně zabezpečeným přístupem operátorů aplikace Czech Point, došlo ke změnám, které vyústily v hromadný přechod na využití certifikátů jakožto autentizačního nástroje. Mnohé úřady, které ze zákona využívají systém datových schránek a zároveň jsou kontaktním místem Czech Point, s výhodou mohou použít jeden autentizační nástroj, jeden certifikát, a to pro obě aplikace. Dochází tak při zachování vysoké míry bezpečnosti i k úspoře finančních prostředků na nákup certifikátů a zároveň ke snížení nároků na vyškolení obsluhy. str. 37 Na konec strany si vložte novou kapitolu 2.4 Přechod na silnější kryptografii: Elektronický podpis a technologie, založené na využití certifikátů a služeb certifikačních autorit, jsou velice bezpečné. Úroveň bezpečnosti je dána mnoha faktory. Jedním z nejvýznamnějších je kvalita použitých kryptografických algoritmů a jejich parametry. V případě implementace elektronického podpisu se jedná o kombinaci hashovacích funkcí a asymetrické kryptografie, kryptografie s veřejným klíčem (více v kapitole 2. Bezpečná komunikace základy kryptografie). Doporučené typy algoritmů pro daný účel a samozřejmě i jejich parametry (například doporučené délky klíčů) se mění v čase. Objevením bezpečnostních děr nebo i prostým vývojem výpočetní techniky se konkrétní algoritmy o definovaných parametrech postupně stávají méně bezpečné a v určitém okamžiku je již nelze doporučit jako prostředek zajištění bezpečné komunikace. Je pochopitelné, že následuje změna parametrů kryptografických algoritmů nebo i výměna samotného algoritmu. Pro technologie spojené s elektronickým podpisem byl takovým přelomovým obdobím konec roku Ministerstvo vnitra zveřejňuje podle vyhlášky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, údaje o kryptografických algoritmech a jejich parametrech, které mohou být použity při vydávání kvalifikovaných certifikátů nebo kvalifikovaných systémových certifikátů, vytváření elektronických podpisů a jejich ověřování. Tyto kryptografické algoritmy a jejich parametry musí odpovídat požadavkům uvedeným v ETSI SR Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures (ALGO paper) respektive TS ESI; Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms (ALGO paper) a TS ESI; Algoritms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 2: Secure channel protocols and algorithms for signature creation device (ALGO paper). Dokument prošel od svého zveřejnění v březnu roku 2003 (Verze ) postupnou aktualizací (viz kapitola 2.3 Praktické využití) až po aktuální verzi z listopadu 2007 Verze Klíčovou částí tohoto dokumentu je kapitola 9 Doporučené hashovaní funkce a délky klíčů pro dané období, kde jsou uvedeny dvě důležité a závazné tabulky. První z nich se týká použitelných hashovacích funkcí. 4

5 Název hashovací funkce 1 rok 3 roky 6 let 10 let SHA-1 použitelný není známo nepoužitelný nepoužitelný RIPEMD-160 použitelný použitelný nepoužitelný nepoužitelný SHA-224 použitelný použitelný použitelný není známo SHA-256 použitelný použitelný použitelný není známo SHA-384 použitelný použitelný použitelný použitelný SHA-512 použitelný použitelný použitelný použitelný Whirlpool použitelný použitelný použitelný použitelný Zdroj: TS Roky uvedené v horním řádku tabulky jsou počítány od roku 2006, což koresponduje s použitelností hashovaní funkce SHA-1 a následným přechodem na funkce z rodiny SHA-2 (zpravidla v praxi na SHA-256 nebo SHA-512). Za zmínku stojí i vysvětlení pojmů z tabulky: použitelný algoritmus lze s konkrétními bezpečnostními parametry v dané době považovat za bezpečný, není známo bezpečnost algoritmu není známá, může být použit, pokud budou použity dodatečné bezpečnostní opatření, nepoužitelný nemůže být považován za bezpečný v žádné oblasti spojené s elektronickým podpisem. Přestože se výše uvedené dokumenty popisující bezpečnost a použitelnost kryptografických algoritmů týkají především elektronického podpisu, lze je samozřejmě aplikovat i obecně, například pro oblast šifrování a autentizaci. V tomto duchu je možné chápat i stanovisko Národního bezpečnostního úřadu, který na svých webových stránkách konstatuje, že doporučuje neprodleně zahájit přípravu k přechodu od hashovací funkce SHA-1 na novou generaci hashovacích funkcí třídy SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384 a SHA-512) a prozkoumat všechny bezpečnostní aplikace i kryptografické prostředky, ve kterých se využívá hashovacích funkcí a odborně posoudit vliv nejnovějších kryptoanalytických útoků na jejich bezpečnost. Následující tabulka z TS se týká parametrů (délky klíčů) algoritmu RSA užívaného pro tvorbu elektronického podpisu: Parameter 1 year 3 years 6 years 10 years (speculative) MinModLen ? ErrProb 2^-80 2^-80 2^-100 2^-100 SeedEntropy/EntropyBits ? Zdroj: TS

6 Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že délka klíče 1024 bitů pro tento algoritmus je již považována za nedostatečnou. Zákon o elektronickém podpisu neumožňuje ministerstvu ani jinému subjektu nařizovat či omezovat použití konkrétních kryptografických algoritmů uživatelům elektronického podpisu, jeho pravomoc sahá pouze k akreditovaným poskytovatelům certifikačních služeb. To prakticky znamená, že certifikační autority, vydávající kvalifikované certifikáty, musí v souladu s výše uvedenými standardy a s vyhláškou ministerstva s účinností od vydávat kvalifikované certifikáty využívající silnější kryptografii, přesněji hashovaní funkci SHA-2, a asymetrickou kryptografii RSA s klíčem Tato změna se tak uživatelů dotkne následně. Certifikáty vydané v roce 2009, založené na tehdy užívaných kryptografických algoritmech (obvykle SHA-1 a RSA 1024), jsou sice nadále platné, ovšem nové certifikáty, které budou uživatelé od akreditovaných poskytovatelů postupně získávat v roce 2010, budou již založeny na kryptografii silnější. str. 38 Kapitolu 2.4 Správa kryptografických klíčů si přečíslujte na 2.5. ELEKTRONICKÝ PODPIS a jeho aplikace v praxi 1. vydání Petr Budiš Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba EKON, družstvo, Srázná 17, Jihlava Odpovědná redaktorka Hana Baráková Sazba Lenka Píš ková Autorská uzávěrka 9. dubna 2008 ISBN ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR

ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR Vladimír Smejkal Včelařská 9 182 00 Praha 8 Česká republika smejkal@znalci.cz Abstrakt Systém elektronizace justice v sobě zahrnuje jak elektronizaci

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Sestavování dokumentů z fragmentů textu Plzeň, 2013 Bc. Jan Rabušic Prohlášení Prohlašuji,

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více