Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN mesto.cz

2 Vážení občané, v sobotu 16. března 2013 proběhlo v našem městě referendum k výstavbě krytého plaveckého bazénu. Výrazným většinovým poměrem jste rozhodli, že se bazén může postavit (výsledky hlasování jsou uvedeny na str. 3 BZ). Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a vyjádřili tak svůj názor. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta 2 Z jednání rady města Na březnové schůzi rady města v pořadí 37. byl nejdůležitějším bodem programu návrh rozpočtu města Brušperka na rok S ohledem na předpokládanou výstavbu bazénu je konstruován jako přebytkový s rezervou více než 26 milionu Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou následující větší investiční akce: 1. Sadové úpravy před základní školou s výdaji ve výši 1,2 mil. Kč. 2. Rekonstrukce kotelny základní školy s výdaji z rozpočtu ve výši 3,8 mil Kč, na tuto akci s celkovými výdaji ve výši 10,3 mil. Kč získalo město dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. 3. Zateplení a výměna oken v mateřské škole. Rada Státního fondu životního prostředí schválila naši žádost v rámci programu Zelená úsporám. Z celkových předpokládaných výdajů ve výši 6,85 mil. Kč činí dotace 5,1 mil. Kč. 4. Vybudování splaškové kanalizace od hranice katastru Fryčovice Brušperk k zastávce Brušperk, Střed a přípojek, které vyplynuly ze smluv o věcném břemeni. Předpokládané výdaje z rozpočtu našeho města jsou ve výši 1,7 mil. Kč. Tato akce je součástí vybudování kanalizačního přivaděče v rámci odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice. V rozpočtu na rok 2013 je kromě těchto větších akcí počítáno i s menšími, např. s opravou starých chodníků, vybudováním chodníku od pneuservisu k autobusové zastávce Chamrád, s pokládkou živičného povrchu na ulici Družstevní a U Dvora, opravou místních komunikací, bytového a nebytového fondu, postupnou výměnou oplocení kolem travnatého hřiště, nákupem nové techniky pro pracovní skupinu a dalšími. Občané bydlící na ulici Staroveská (silnice III. třídy z Brušperka do Staré Vsi n. O.) podali podnět k zajištění větší bezpečnosti chodců z důvodu nedodržování předepsané rychlosti projíždějících vozidel po uvedené silnici. Jednou z navržených variant řešení situace byla instalace informačního panelu pro měření rychlosti, který je již umístěn na dvou místech v našem městě. Jako nejlepší řešení byla vybrána právě tato varianta. Ve výběrovém řízení radní rozhodli o výběru firmy EMPESORT s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku na instalaci informačního panelu. Rada města dále doporučila k rozhodnutí zastupitelstvu města výše dotačních prostředků z rozpočtu našeho města pro společenské a sportovní organizace, které požádaly o finanční prostředky v částce nad 50 tis. Kč. Podle zákona o obcích totiž o poskytování dotací nad tento limit rozhoduje zastupitelstvo města. Radní ještě vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy finančních prostředků na bankovních účtech včetně vývoje jednotlivých měsíčních daňových příjmů do rozpočtu města. Při projednávání aktuálního stavu pohledávek města v oblasti nájmů bytů rada města rozhodla podat výpověď z nájmu pronajímateli jednoho bytu z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu. Jiří Pasyk, místostarosta města

3 Výsledky místního referenda Dne se konalo v našem městě místní referendum o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Po ukončení hlasování v místním referendu a spočítání hlasů v jednotlivých hlasovacích okrscích místní komise ihned vyhlásila výsledky místního referenda vyvěšením na úřední desce. Hlasování v místním referendu se zúčastnilo celkem 1572 oprávněných osob z celkového počtu 3213 oprávněných osob, což je 48,93 %, a tímto bylo splněno ustanovení 48, odst. 1 zákona o místním referendu, a to účast 35 % oprávněných osob, aby bylo hlasování v místním referendu PLATNÉ. Rozhodnutí v místním referendu je dle zákona o místním referendu ZÁVAZNÉ, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % z celkového počtu zapsaných oprávněných osob. Z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, hlasovalo pro: ANO 963 osob, což je 61,26 % zúčastněných a 29,97 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. NE 595 osob, což je 37,85 % zúčastněných a 18,52 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. Z výše uvedeného vyplývá, že dle ustanovení 48, 49 zákona o místním referendu je rozhodnutí závazné pro Zastupitelstvo města Brušperk v odpovědi ANO. Za místní komisi Eva Hankusová Oznámení občanům Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně) nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Od 1. dubna budou vyváženy pouze sběrné nádoby označené platnými nálepkami na rok Úhrada poplatku v hotovosti v Informačním centru Brušperk nebo MěÚ, kancelář č. 101, bankovním převodem: číslo účtu /0300, variabilní symbol číslo popisné domu. V případě, že platba nebude prováděna za všechny osoby přihlášené na číslo popisné, uveďte v textové zprávě pro příjemce jména osob, za které je platba provedena. Děkujeme. Radim Neuwirth, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna je pro občany Brušperka v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 9. a 23. dubna od 15 do h. 3

4 Foto č. 03 Foto č. 04 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Viola Dolegovská, Jakub Kubina, Oliver Mandrla. Horní řada zleva: Tomáš Albert Trupka, Dominika Zotyka, Matyáš Ochmann, David Lednický. 4

5 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Ondřej Prokop, Patricie Ševčíková, Alžběta Mynářová, Viktorie Zettlová. Horní řada zleva: Karel Konečný, Samuel Machytka, Matěj Pyrta, Václav Hill. 5

6 Vítání občánků V sobotu 9. března proběhlo první letošní setkání s nejmladšími občánky našeho města. Ve slavnostní síni naší radnice je do společenství našeho města přivítal místostarosta Jiří Pasyk. Ze sedmnácti pozvaných se jich se svými rodiči zúčastnilo patnáct. Dárky nejmladším občánkům věnovali město Brušperk, Česká pošta, a.s. a Lékárna U Matky Boží. Dětem i jejich rodičům přejeme klidný domov a hodně zdraví. Upozornění majitelům rekreačních objektů. V loňském roce byl v našem městě zaveden svoz bioodpadu, popelnice byly přidělovány jen občanům s trvalým pobytem. Vzhledem k požadavkům některých majitelů objektů o svoz a přidělení další popelnice na bioodpad, bylo vedením města rozhodnuto, že odvoz jim bude umožněn za úplatu a na základě písemné smlouvy. Zájemci mohou nahlásit požadavek na informačním centru nebo MěÚ. Jiří Pasyk, místostarosta Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚBrušperk, kancelář č. 101 v přízemí budovy radnice, případně uhradit na bankovní účet č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2013. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 Základní umělecká škola Brušperk Pro základní umělecké školy vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže v jednotlivých hudebních oborech, které se pravidelně opakují v tříletých intervalech. Z jednotlivých soutěžních oborů, které byly pro letošní školní rok vyhlášeny, se naše škola zúčastnila soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Na základě výběru školního kola postoupily do okresního kola tři soubory dechových nástrojů, všechny pod vedením paní učitelky Pavly Šimíčkové. Jsou to Kvintet ve složení Iveta Demlová, Kateřina Pokludová, David Dostál, Alexandra Piskořová a Karolína Pluhařová, a dvě tria ve složení Alexandra Piskořová, David Dostál, Iveta Demlová a Kateřina Otrusinová, Barbora Galiová a Klára Kurasová. Všechny soubory se v tomto okresním kole umístily na prvním místě, dvě s postupem do krajského kola, které se konalo 6. a 7. března v Havířově. I zde byli naši žáci úspěšní a oba soubory získaly zlatá ocenění. Pro nejvyšší ústřední kolo jsou podmínky soutěže přísnější a postoupit může pouze žák za jeden soubor. Jelikož oba soutěžící soubory jsou složeny částečně ze stejných členů, porota vybrala pro postup do nejvyššího ústředního kola soutěže v Liberci trio ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města Brušperka. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy

7 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané Marie Vágnerová 89 let Marie Lysová 82 let Ludmila Havránková 88 let Jiří Neuwirth 82 let Kateřina Hajnošová 86 let Dagmar Podracká 82 let Jiří Šperlín 85 let Zdenka Pokludová 82 let Miroslav Mičan 84 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Vzpomínky 6. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí p. Jana Matvijáka. Vzpomíná Antonie Blažejovská. 10. dubna uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, dědeček p. Jaromír Dlouhý. S úctou vzpomínají manželka Marie, dcery Jaromíra a Magda s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 16. dubna uplyne 90 let od narození p. Josefa Austa. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Synové Miroslav a Josef s rodinami. 20. dubna by oslavil 56 let p. Vlastimil Koten. 21. ledna uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná dcera Táňa s rodinou, syn Vláďa a manželka Věra. 20. dubna vzpomeneme 25. výročí úmrtí p. Miroslava Blažejovského. Vzpomíná Antonie Blažejovská s rodinou. 21. dubna uplyne 5 let od úmrtí p. Pavla Medveda. S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. 23. dubna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil p.vítězslav Nenička. Stále vzpomínají dcera Slávka a snacha Táňa s rodinami. 27. dubna by se dožil náš tatínek p. Milan Kostrunek 85 let. Dne uplyne 22 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jarmila, dcera Jarmila a syn Milan s rodinami. V měsíci únoru jsme se rozloučili s p. Jiřím Lochmanem, p. Zdeňkou Laníkovou, p. Věrou Jurečkovou, p. Růženou Tůmovou, p. Zdeňkou Pilichovou a p. Emílií Hladnou. Věnujte jim tichou vzpomínku. 7

8 Foto č. 05, 06, 07 Předávání ocenění dlouholetému členu Mysliveckého spolku v Brušperku p. Karlu Dlouhému na slavnostní schůzi. Foto č. 08 >>> Zprava Karel Dlouhý ml., Karel Michálek, Karel Dlouhý st., nad nimi Josef Kolich, nejstarší člen mysliveckého spolku. 8

9 Žijí mezi námi Milí čtenáři Brušperského zpravodaje, dnes bych vás chtěla blíže seznámit s naším rodákem a občanem, p. Karlem Dlouhým. V prosinci minulého roku oslavil své významné životní jubileum, osmdesát let. Kromě péče o rodinu věnoval svůj volný čas dvěma ušlechtilým zájmům, včelaření a myslivosti. U příležitosti významného životního jubilea byl oceněn Českomoravskou mysliveckou jednotou věrnostní medailí. Na slavnostní výroční členské schůzi dne 9. března v myslivecké chatě mu bylo předáno za dlouholeté členství významné ocenění Českomoravská jednota propůjčila Karlu Dlouhému myslivecké vyznamenání II. stupně za zásluhy o myslivost. Pan Dlouhý dnes žije v domově pro seniory. Jeho pokoj je vyzdoben četnými trofejemi. Setkala jsem se s ním, požádala o krátký rozhovor a položila mu několik otázek. Co Tě přivedlo k myslivosti? Mám rád přírodu. Ještě před odchodem do základní vojenské služby jsem včelařil. Péči o mé včely převzal otec, v té době už obětavý a horlivý myslivec. Můj chov rozšířil a začal se mu věnovat. Po návratu z vojny jsem se ke včelaření aktivně nevracel, ale po vzoru otce, který mě od malého kluka brával do lesa, jsem se stal členem mysliveckého spolku. Bylo to v roce Kolik už je tomu let? Je tomu šedesát dva let. Dnes do lesa, do polí a na hony už nechodím, jsem jen čestným členem. Včelaření, které jsem po otci převzal zpět, jsem se věnoval do minulého roku. Sklidil úrodu, včely předal jinému chovateli a ve včelařském spolku ukončil členství. Vykonával jsi nějaké funkce? Mohu říci, že od toho řadového člena všechny. Byl jsem revizorem, zabýval se chovem bažantů a kachen, spolu s dalšími našimi členy pomáhal při výstavbě obory ve Fryčovicích na Sovinci, ale nejdéle jsem byl hospodářem, což je práce, která vyžaduje mnoho času a soustavnou činnost. Dnes jsem čestným členem spolku a tím zůstanu. Musím ale říci, že všechny práce, včetně brigádnických hodin, jsem vykonával rád. Co považuješ za svůj největší myslivecký úspěch? Těch úspěchů bylo mnoho a všechno, co se podařilo, mě potěšilo. Ale za ten největší, nejen osobní úspěch, ale všech členů spolku, považuji výstavbu myslivecké chaty v Pastevníku. Je to koutek, který máme pro sebe, kde je nám dobře. Vybudovali jsme si ho sami. Na stavbě jsem odpracoval mnoho brigádnických hodin, těžko bych je spočítal. Na stavbě myslivecké chaty se mnou pracoval ještě i můj otec. Kterého z těch ocenění si nejvíce považuješ? Těší mě všechny trofeje, které mám v pokoji vystaveny, i čestná ocenění. Když si je prohlížím, vzpomínám na společné chvíle s kamarády, pobyt v lese, hony, otce, ale i na tu starou boudu, kterou jsme měli postavenou na louce u Obecního lesa. Nejen na to, hezké, ale i na to, co se nepodařilo. Součástí je samozřejmě vždy vzpomínka na rodinu, i ta se stala za dlouhou dobu mého členství součástí spolku. Karle, děkuji Ti za rozhovor. Řada našich občanů o Tvé celoživotní práci v mysliveckém spolku neví. Těší mě, že jsem o ní mohla napsat a seznámit s ní prostřednictvím zpravodaje naše občany. Přeji Ti hodně zdraví, dobrou pohodu, společná setkání s kamarády myslivci a mnoho milých vzpomínek na činnost ve spolku. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 9

10 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU 16. úterý Přednáška BOBULE A AI ZÁZRAK Z AMAZONIE v 16 h v CAFEBARu No7 na náměstí. A ai je bohatým zdrojem bílkovin, omega 3, 6, 9, vitamínů a minerálů. V rámci přednášky můžete výrobky ochutnat a podrobit se testu zdraví. Srdečně zvou Lašanky KMŽ, o.s. 18. čtvrtek Český zahrádkářský svaz vás zve na besedu Včela pomocník zahrádkáře. Přednáší Ing. Oldřich Míček, v 18 h v domě U Zahrádkářů. Za výbor ČZS Brušperk Ing. Gromotovičová 27. sobota 20 h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá a zve Sportovní klub Brušperk. 28. neděle Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Kulturní komise města Brušperk připravuje Ne DEN DĚTÍ na přehradě. Těší se členové komise, Skauti a SDH v Brušperku. So ROCKFEST BRUŠPERK, vystoupí: Kapela ZUŠ Brušperk, Kotel, Homebwoyrasta, Úspěch, Escape, KARM, Ex Fire, DJ Speedi. Ne Pořad plný psiny, písniček a překvapení s LIBOREM PANTŮČKEM. So DEN MĚSTA, vystoupí: Brušperská desítka, AP klub, Stanley s Dixie Street Band, SPS Lašan, CM Tragač, FLERET, AC/DC revival, slovenská kapela GLADIATOR. Pá Dětské představení NA KOUZELNÉM PALOUČKU s hosty JŮ a HELE. Šárka Dvorská, předsedkyně kulturní komise Městská knihovna informuje Dne 10. dubna v h pořádá Městská knihovna Brušperk přednášku ing. Magdaleny Silonové Jak vypadat a cítit se štíhlejší. Na pondělí máme připraveno pro děti mateřské školy scénické čtení Pošťácké pohádky s herci Těšínského divadla. B. Krupníková, MěK Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku vás zve na výstavu obrazů Lucie RANOCHOVÉ, která potrvá do 1. května, 2. května zahájení výstavy Malé grafické variace. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Vzpomínka na Vojtěcha Martínka V měsíci dubnu si připomeneme životní výročí našeho významného rodáka Vojtěcha Martínka. Narodil se 11. dubna 1887 a zemřel 25. dubna Působil na Matičním gymnáziu v Ostravě. Zasloužil se o kulturního rozvoj života na Ostravsku. Několik svých románů a básní věnoval rodnému městu. Naše základní škola nese od roku 1987 jeho jméno Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku. 10

11 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU 30. března Bílá sobota, Mše sv. s obřady velikonoční vigilie ve 20 hodin 31. března Velikonoční neděle, Mše sv. v 9.30 hodin 1. dubna Velikonoční pondělí, Mše sv. v 9.30 hodin Přeji všem Velikonoce naplněné radostnou nadějí. Bohoslužby o poutní slavnosti na sv. Jiří Neděle 28. dubna Mše sv a 9.30 hodin. Odpoledne v 15 hodin svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář Klub seniorů Brušperk plán na měsíc duben 2013 Út h Schůze seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA". A. Bujnošková Pá h Výdej objednaných jídel. D. Kubinová Pá h Odjezd do divadla na balet Poslední samuraj. K.Tichopádová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h POSEZENÍ V KLUBU. E. Adamusová St h TURNAJ V BOWLINGU VE STAŘÍČI. J. Nálepa Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová Út h Výběr peněz na zájezd do lázní Poděbrady, D. Kubinová, 2500 Kč. L. Cigánková Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami Brušperk v roce 2012 Členská základna Svaz měl k členů. V průběhu roku jeden člen zemřel, tři ukončili členství, pět členů bylo přijato. Přehled akcí pro naše členy v roce 2012 Výroční členská schůze v březnu s programem AP klubu Brušperk, cestopisnou přednáškou manželů Homolových a připomenutím 20. výročí zahájení zdravotního cvičení s poděkováním obětavým cvičitelkám Věře Moravcové, Aleně Špačkové a Boženě Krupníkové. Účast patnácti našich členů na rekondičním a relaxačním pobytu v hotelu Kahan v Horní Bečvě. Poznávací zájezdy v měsíci květnu do Brna a na ranč Bolka Polívky, v měsíci září do Staré Bystrice, na Oravskou přehradu a železniční skanzen v Oravské Lesné. V měsíci červenci jsme se vydali do sousedního Polska. Navštívili jsme Krakov, Wieličku a poutní místo Kalvárie Zembrzadovské. Posledními byly dva relaxační zájezdy do polské Wisly. Sportovní olympiáda zdravotně postižených v Třinci naši zástupci se umístili na předních místech. K činnosti svazu patří i návštěvy našich nemocných členů a jubilantů. Za výbor svazu připravila Věra Vantuchová 11

12 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti KOTLE jméno. Mnozí NA rodiče TUHÁ si s tím PALIVA nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče Nabízíme dávali? široký A kolik sortiment je jich ve ekologických městě? kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. Jméno, r počet Automatické dětí a počet kotle nositelů s přídavným jména vodním ve městě, roštem dívčí se ašnekovým chlapecká nebo jména tlakovým podavačem Nela na peletky, 2 hnědé 9i černé uhlí, poloautomatické Vojtěch 2 kotle 23 i klasické kotle. Ema 1 3 Jakub 2 46 Záruka 5 let! Klára 1Servis 17 a náhradní díly Karel do 24 hodin! 3 25 Karolína 2 10 Český firemní zástupce Václav 1 32 Natálie Více 2než spokojených Marek zákazníků po 1celé ČR. 34 Viola (V 1 Brušperku 2 2 a v okolí Adam 5 zákazníků) 3 25 Adéla 1 Bližší 17 podrobnosti Ondřej se dozvíte 2 25 Pro zajímavost několik našich častých webových jmen dívčích stránkách a chlapeckých nebo volejte. z dřívějších let. Jana PZT spol. 85, s r. Marie o. 92, Eva 60, Anna 38, Lenka Telefon: 55, Petra , 420 Tereza 32, Martina Dušan Pospíšil 41. E mail: Jan Školní 118, 100, 739 Jiří , Krmelín Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír witkowski.cz 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko Afrika Maroko Asie Turecko Amerika USA největší počet Austrálie V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich a bývalých našich občanů žije a pracuje v našem hlavním městě. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová 12

13 Osudy železnice do Brušperku pokračování V Okresním archivu ve Frýdku Místku jsou uloženy nákresy plánovaného brušperského nádraží a spojovací ulice vedoucí od nádraží do města. Nádraží se podle tohoto návrhu mělo nacházet přibližně v prostoru, kde je dnes cesta vedoucí k Obecňáku a kde se nachází vodní nádrž sloužící k rybolovu. Nemělo být příliš rozsáhlé, kromě výpravní budovy mělo být jeho součástí skladiště, nákladiště, záchody, dále pak ještě studna a smetiště. Původně plánovaná nádražní ulice pak měla vést tehdejšími poli, a pak se měla napojovat na dnešní Gruntovní ulici a vyúsťovat na její spojnici s dnešní ulicí k Náměstí. Jelikož měla být velká část nové cesty postavena na soukromých pozemcích, mělo dojít k jejich výkupu. Právě tato plánovaná cesta se stala předmětem velkého sporu. Projektovou dokumentaci schvaloval Silniční výbor politického okresu místeckého, a na jeho adresu byl zaslán dopis, který byl podepsán slovy Dvě stě občanů poplatníků. V tomto dopise byly značné výhrady vůči nové cesty od nádraží, protože při jejím schvalování prý starosta jednal bez ohledu na zájmy obchodníků, živnostníků a dělníků žijících ve městě. Autor dopisu proto žádal, aby došlo ke změně trasy cesty vedoucí od nádraží. Ta měla být podle jeho návrhu vybudována na Drahách, místní obyvatelé byli podle něj dokonce ochotni poskytnout na novou cestu zdarma své zahrady. Cílem bylo, aby tato tzv. nádražní ulice vyúsťovala na náměstí, protože to prý mělo zajistit výhody pro obchodníky a živnostníky na náměstí a v jeho blízkosti. Tento pokus o změnu cesty ale akceptován nebyl a projektová dokumentace zůstala nezměněna. Pokračování příště. Mgr. et Bc. Petr Juřák Lašské společenství, o.s., a Lašská univerzita libovolného věku Úterý , 18 h, Národní dům Brušperk Univerzitní centru zdraví LULV PhDr. Stanislava Podžorná: Komunikace aneb tajná řeč těla. Pokračování vynikající přednášky o stresu. Čtvrtek , 17 h, ZŠ V. Martínka Univerzitní centrum zdraví LULV Zdislav Pawlas: O metodách jak nestárnout a ba naopak omládnout. Nutné se přihlásit. Neděle , Galerie O. Malíka Brušperk dopoledne KOF festival Kulturní Otevřený Festival MAWISův stánek prezentace výsledků LS, o.s., VRBA,e MAWISácké humoresky Informace: RNDr. Milan Konečný, , e mail: 13

14 Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost! Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina (vchod ZUŠ) Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina (vchod ZUŠ) Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š.Vagerová tel Facebook Kuřátka. SK BRUŠPERK Rozlosování mistrovských zápasů Muži 1. A třída, sk.b So Šenov SK BRUŠPERK (doprava autem) So SK BRUŠPERK Petřvald n. M. So Stará Bělá SK BRUŠPERK (bus 14.45) Ženy Divize, sk. A Ne Štramberk SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne SK BRUŠPERK Spartak Lubina So FC Vítkovice 1919 SK BRUŠPERK (bus 8.30, hřiště Poruba) So SK BRUŠPERK Stachovice Dorost Krajský přebor starší mladší So Kravaře SK BRUŠPERK (bus 8.00) Ne SK BRUŠPERK Kopřivnice So FC Ostrava Jih SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne FC Bílovec SK BRUŠPERK (bus 7.45) Žáci Krajský přebor starší mladší Ne Město Albrechtice SK BRUŠPERK (bus 7.00) So SK BRUŠPERK TJ Odry Ne Kopřivnice SK BRUŠPERK (bus 7.15) So SK BRUŠPERK Vratimov Lukáš Makúch 10. ročník letního tábora Laurin v Horní Bečvě 1. turnus: sobota sobota , 2. turnus: neděle neděle Těší se na vás kvalitní pedagogičtí pracovníci, kteří mají pro vás spoustu překvapení nudit se určitě nebudete! Koně pro projížďky po Horní Bečvě je možné zařídit po domluvě s rodiči. Více informací na tel. č OPRAVNA motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice čp. 25. Tel

15 Klub českých turistů v Brušperku Sobota 13. dubna 15. ročník turistického pochodu JARNÍ TULÁČEK Sraz v 9.30 h zastávka Brušperk, Střed Startovné: 20 Kč, 15 Kč majitelé karty Eurobeds a děti do 15 let (10 Kč ze startovného bude věnováno na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé Hoře) Trasa: Brušperk sv. Marek Stará Ves n. O. Krmelín Obecní les Brušperk. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi! Lehká až středně těžká trasa dle výběru, délka trasy 3, 10, 20 km, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Neděle 28. dubna Starobělská zámčiska KČT značkaři Ostrava a TJ Sokol Stará Bělá Sraz v 7.50 h zastávka Brušperk, Střed. Doprava cca 32 Kč, obtížnost dle výběru trasy, délka trasy 9, 13, 17, 22, 26 km, trasa dle propozic pořadatele, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Na akcích jsou srdečně vítání i nečleni klubu. Více informací na internetu: Jaromír Vávra Vážení přátelé, Klub českých turistů (KČT) se na vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře. V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník na vodu o objemu cca 60 m 3 a dokončují se další menší objekty. Plán výstavby probíhá podle plánu. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí a II. nadzemního podlaží včetně zastřešení. Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít lidský rozměr a bude přesnou replikou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce I oni tenkrát stavěli z veřejných sbírek a darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili v celosvětové hospodářské krizi. KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce DARUJ PALETU CIHEL. V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty. Na jedné paletě je 80 ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potřebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700 Kč. Částku zašlete na účet Veřejné sbírky, na účet zřízený u Raiffeisenbank, jehož číslo je /5500. Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název spolku či firmy) a heslo: PALETA CIHEL. Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako poděkování a vděk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak pochlubit svým potomkům, že přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž umožnili pokračování tradice tohoto významného turistického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd. Více informací o výstavbě Bezručovy chaty na internetových stránkách: Lukáš Makúch 15

16 Reklama celá strana Pila Matěj 16

17 Reklama celá strana LISIEN 17

18 Reklama celá strana NEXTNET 18

19 Reklama _ strany Pastevník _ strany Ševčíková psi 19

20 Reklama _ strany Kanclíř _ strany Slovaktual 20

21 Foto č. 09, 10, 11 Ze života Mateřské školy Brušperk Karneval ve sportovní hale, krmení zvířátek v lese a návštěva městské knihovny. 21

22 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti jméno. Mnozí rodiče si s tím nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče dávali? A kolik je jich ve městě? Jméno, počet dětí a počet nositelů jména ve městě, dívčí a chlapecká jména Nela 2 9 Vojtěch 2 23 Ema 1 3 Jakub 2 46 Klára 1 17 Karel 3 25 Karolína 2 10 Václav 1 32 Natálie 2 11 Marek 1 34 Viola 1 2 Adam 3 25 Adéla 1 17 Ondřej 2 25 Pro zajímavost několik častých jmen dívčích a chlapeckých z dřívějších let. Jana 85, Marie 92, Eva 60, Anna 38, Lenka 55, Petra 33, Martina 41. Jan 100, Jiří 128, Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko. Afrika Maroko, Asie Turecko, Amerika USA největší počet, Austrálie. V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich občanů žije a pracuje v hlavním městě Praze. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK oprava všech značek v bytě Reklama zákazníka do 24 h _ tlakování strany Kotle a plnění na tuhá autoklimatizací paliva _ strany Chrastina na výšku _ strany Mechanik: Sylmar na Radim výšku Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357 ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel E mail: 22

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto.

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto. VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města V květnu se rada města sešla

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * duben 2 0 1 3 * * * ZPRÁVA Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 3. 4. 2013: Dne 3. 4. 2013 proběhlo 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012. www.brusperk mesto.cz

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012. www.brusperk mesto.cz VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012 www.brusperk mesto.cz Z jednání rady města Rada města se sešla na 29. a 30. schůzi a mimo stálých bodů jako např. kontroly plnění úkolů rady města,

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VydáVá město BRušpERk. Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014. www.brusperk mesto.cz

VydáVá město BRušpERk. Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušpERk Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014 www.brusperk mesto.cz I N F O R M A C E Z R A D N I C E Z jednání rady města Na červnové schůzi rady města

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 ****************************************************************************************** 170 Rada města Zlatých Hor a)

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

VydáVá město BRušpERk ČERVEN 2014. www.brusperk mesto.cz

VydáVá město BRušpERk ČERVEN 2014. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušpERk ČERVEN 2014 www.brusperk mesto.cz I N f o R m a c E z R a d N I c E Z jednání rady města V květnu se rada města sešla na 57. schůzi a nejdříve jako vždy vzala na vědomí kontrolu plnění

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více