Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN mesto.cz

2 Vážení občané, v sobotu 16. března 2013 proběhlo v našem městě referendum k výstavbě krytého plaveckého bazénu. Výrazným většinovým poměrem jste rozhodli, že se bazén může postavit (výsledky hlasování jsou uvedeny na str. 3 BZ). Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a vyjádřili tak svůj názor. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta 2 Z jednání rady města Na březnové schůzi rady města v pořadí 37. byl nejdůležitějším bodem programu návrh rozpočtu města Brušperka na rok S ohledem na předpokládanou výstavbu bazénu je konstruován jako přebytkový s rezervou více než 26 milionu Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou následující větší investiční akce: 1. Sadové úpravy před základní školou s výdaji ve výši 1,2 mil. Kč. 2. Rekonstrukce kotelny základní školy s výdaji z rozpočtu ve výši 3,8 mil Kč, na tuto akci s celkovými výdaji ve výši 10,3 mil. Kč získalo město dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. 3. Zateplení a výměna oken v mateřské škole. Rada Státního fondu životního prostředí schválila naši žádost v rámci programu Zelená úsporám. Z celkových předpokládaných výdajů ve výši 6,85 mil. Kč činí dotace 5,1 mil. Kč. 4. Vybudování splaškové kanalizace od hranice katastru Fryčovice Brušperk k zastávce Brušperk, Střed a přípojek, které vyplynuly ze smluv o věcném břemeni. Předpokládané výdaje z rozpočtu našeho města jsou ve výši 1,7 mil. Kč. Tato akce je součástí vybudování kanalizačního přivaděče v rámci odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice. V rozpočtu na rok 2013 je kromě těchto větších akcí počítáno i s menšími, např. s opravou starých chodníků, vybudováním chodníku od pneuservisu k autobusové zastávce Chamrád, s pokládkou živičného povrchu na ulici Družstevní a U Dvora, opravou místních komunikací, bytového a nebytového fondu, postupnou výměnou oplocení kolem travnatého hřiště, nákupem nové techniky pro pracovní skupinu a dalšími. Občané bydlící na ulici Staroveská (silnice III. třídy z Brušperka do Staré Vsi n. O.) podali podnět k zajištění větší bezpečnosti chodců z důvodu nedodržování předepsané rychlosti projíždějících vozidel po uvedené silnici. Jednou z navržených variant řešení situace byla instalace informačního panelu pro měření rychlosti, který je již umístěn na dvou místech v našem městě. Jako nejlepší řešení byla vybrána právě tato varianta. Ve výběrovém řízení radní rozhodli o výběru firmy EMPESORT s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku na instalaci informačního panelu. Rada města dále doporučila k rozhodnutí zastupitelstvu města výše dotačních prostředků z rozpočtu našeho města pro společenské a sportovní organizace, které požádaly o finanční prostředky v částce nad 50 tis. Kč. Podle zákona o obcích totiž o poskytování dotací nad tento limit rozhoduje zastupitelstvo města. Radní ještě vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy finančních prostředků na bankovních účtech včetně vývoje jednotlivých měsíčních daňových příjmů do rozpočtu města. Při projednávání aktuálního stavu pohledávek města v oblasti nájmů bytů rada města rozhodla podat výpověď z nájmu pronajímateli jednoho bytu z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu. Jiří Pasyk, místostarosta města

3 Výsledky místního referenda Dne se konalo v našem městě místní referendum o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Po ukončení hlasování v místním referendu a spočítání hlasů v jednotlivých hlasovacích okrscích místní komise ihned vyhlásila výsledky místního referenda vyvěšením na úřední desce. Hlasování v místním referendu se zúčastnilo celkem 1572 oprávněných osob z celkového počtu 3213 oprávněných osob, což je 48,93 %, a tímto bylo splněno ustanovení 48, odst. 1 zákona o místním referendu, a to účast 35 % oprávněných osob, aby bylo hlasování v místním referendu PLATNÉ. Rozhodnutí v místním referendu je dle zákona o místním referendu ZÁVAZNÉ, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % z celkového počtu zapsaných oprávněných osob. Z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, hlasovalo pro: ANO 963 osob, což je 61,26 % zúčastněných a 29,97 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. NE 595 osob, což je 37,85 % zúčastněných a 18,52 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. Z výše uvedeného vyplývá, že dle ustanovení 48, 49 zákona o místním referendu je rozhodnutí závazné pro Zastupitelstvo města Brušperk v odpovědi ANO. Za místní komisi Eva Hankusová Oznámení občanům Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně) nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Od 1. dubna budou vyváženy pouze sběrné nádoby označené platnými nálepkami na rok Úhrada poplatku v hotovosti v Informačním centru Brušperk nebo MěÚ, kancelář č. 101, bankovním převodem: číslo účtu /0300, variabilní symbol číslo popisné domu. V případě, že platba nebude prováděna za všechny osoby přihlášené na číslo popisné, uveďte v textové zprávě pro příjemce jména osob, za které je platba provedena. Děkujeme. Radim Neuwirth, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna je pro občany Brušperka v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 9. a 23. dubna od 15 do h. 3

4 Foto č. 03 Foto č. 04 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Viola Dolegovská, Jakub Kubina, Oliver Mandrla. Horní řada zleva: Tomáš Albert Trupka, Dominika Zotyka, Matyáš Ochmann, David Lednický. 4

5 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Ondřej Prokop, Patricie Ševčíková, Alžběta Mynářová, Viktorie Zettlová. Horní řada zleva: Karel Konečný, Samuel Machytka, Matěj Pyrta, Václav Hill. 5

6 Vítání občánků V sobotu 9. března proběhlo první letošní setkání s nejmladšími občánky našeho města. Ve slavnostní síni naší radnice je do společenství našeho města přivítal místostarosta Jiří Pasyk. Ze sedmnácti pozvaných se jich se svými rodiči zúčastnilo patnáct. Dárky nejmladším občánkům věnovali město Brušperk, Česká pošta, a.s. a Lékárna U Matky Boží. Dětem i jejich rodičům přejeme klidný domov a hodně zdraví. Upozornění majitelům rekreačních objektů. V loňském roce byl v našem městě zaveden svoz bioodpadu, popelnice byly přidělovány jen občanům s trvalým pobytem. Vzhledem k požadavkům některých majitelů objektů o svoz a přidělení další popelnice na bioodpad, bylo vedením města rozhodnuto, že odvoz jim bude umožněn za úplatu a na základě písemné smlouvy. Zájemci mohou nahlásit požadavek na informačním centru nebo MěÚ. Jiří Pasyk, místostarosta Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚBrušperk, kancelář č. 101 v přízemí budovy radnice, případně uhradit na bankovní účet č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2013. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 Základní umělecká škola Brušperk Pro základní umělecké školy vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže v jednotlivých hudebních oborech, které se pravidelně opakují v tříletých intervalech. Z jednotlivých soutěžních oborů, které byly pro letošní školní rok vyhlášeny, se naše škola zúčastnila soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Na základě výběru školního kola postoupily do okresního kola tři soubory dechových nástrojů, všechny pod vedením paní učitelky Pavly Šimíčkové. Jsou to Kvintet ve složení Iveta Demlová, Kateřina Pokludová, David Dostál, Alexandra Piskořová a Karolína Pluhařová, a dvě tria ve složení Alexandra Piskořová, David Dostál, Iveta Demlová a Kateřina Otrusinová, Barbora Galiová a Klára Kurasová. Všechny soubory se v tomto okresním kole umístily na prvním místě, dvě s postupem do krajského kola, které se konalo 6. a 7. března v Havířově. I zde byli naši žáci úspěšní a oba soubory získaly zlatá ocenění. Pro nejvyšší ústřední kolo jsou podmínky soutěže přísnější a postoupit může pouze žák za jeden soubor. Jelikož oba soutěžící soubory jsou složeny částečně ze stejných členů, porota vybrala pro postup do nejvyššího ústředního kola soutěže v Liberci trio ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města Brušperka. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy

7 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané Marie Vágnerová 89 let Marie Lysová 82 let Ludmila Havránková 88 let Jiří Neuwirth 82 let Kateřina Hajnošová 86 let Dagmar Podracká 82 let Jiří Šperlín 85 let Zdenka Pokludová 82 let Miroslav Mičan 84 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Vzpomínky 6. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí p. Jana Matvijáka. Vzpomíná Antonie Blažejovská. 10. dubna uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, dědeček p. Jaromír Dlouhý. S úctou vzpomínají manželka Marie, dcery Jaromíra a Magda s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 16. dubna uplyne 90 let od narození p. Josefa Austa. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Synové Miroslav a Josef s rodinami. 20. dubna by oslavil 56 let p. Vlastimil Koten. 21. ledna uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná dcera Táňa s rodinou, syn Vláďa a manželka Věra. 20. dubna vzpomeneme 25. výročí úmrtí p. Miroslava Blažejovského. Vzpomíná Antonie Blažejovská s rodinou. 21. dubna uplyne 5 let od úmrtí p. Pavla Medveda. S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. 23. dubna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil p.vítězslav Nenička. Stále vzpomínají dcera Slávka a snacha Táňa s rodinami. 27. dubna by se dožil náš tatínek p. Milan Kostrunek 85 let. Dne uplyne 22 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jarmila, dcera Jarmila a syn Milan s rodinami. V měsíci únoru jsme se rozloučili s p. Jiřím Lochmanem, p. Zdeňkou Laníkovou, p. Věrou Jurečkovou, p. Růženou Tůmovou, p. Zdeňkou Pilichovou a p. Emílií Hladnou. Věnujte jim tichou vzpomínku. 7

8 Foto č. 05, 06, 07 Předávání ocenění dlouholetému členu Mysliveckého spolku v Brušperku p. Karlu Dlouhému na slavnostní schůzi. Foto č. 08 >>> Zprava Karel Dlouhý ml., Karel Michálek, Karel Dlouhý st., nad nimi Josef Kolich, nejstarší člen mysliveckého spolku. 8

9 Žijí mezi námi Milí čtenáři Brušperského zpravodaje, dnes bych vás chtěla blíže seznámit s naším rodákem a občanem, p. Karlem Dlouhým. V prosinci minulého roku oslavil své významné životní jubileum, osmdesát let. Kromě péče o rodinu věnoval svůj volný čas dvěma ušlechtilým zájmům, včelaření a myslivosti. U příležitosti významného životního jubilea byl oceněn Českomoravskou mysliveckou jednotou věrnostní medailí. Na slavnostní výroční členské schůzi dne 9. března v myslivecké chatě mu bylo předáno za dlouholeté členství významné ocenění Českomoravská jednota propůjčila Karlu Dlouhému myslivecké vyznamenání II. stupně za zásluhy o myslivost. Pan Dlouhý dnes žije v domově pro seniory. Jeho pokoj je vyzdoben četnými trofejemi. Setkala jsem se s ním, požádala o krátký rozhovor a položila mu několik otázek. Co Tě přivedlo k myslivosti? Mám rád přírodu. Ještě před odchodem do základní vojenské služby jsem včelařil. Péči o mé včely převzal otec, v té době už obětavý a horlivý myslivec. Můj chov rozšířil a začal se mu věnovat. Po návratu z vojny jsem se ke včelaření aktivně nevracel, ale po vzoru otce, který mě od malého kluka brával do lesa, jsem se stal členem mysliveckého spolku. Bylo to v roce Kolik už je tomu let? Je tomu šedesát dva let. Dnes do lesa, do polí a na hony už nechodím, jsem jen čestným členem. Včelaření, které jsem po otci převzal zpět, jsem se věnoval do minulého roku. Sklidil úrodu, včely předal jinému chovateli a ve včelařském spolku ukončil členství. Vykonával jsi nějaké funkce? Mohu říci, že od toho řadového člena všechny. Byl jsem revizorem, zabýval se chovem bažantů a kachen, spolu s dalšími našimi členy pomáhal při výstavbě obory ve Fryčovicích na Sovinci, ale nejdéle jsem byl hospodářem, což je práce, která vyžaduje mnoho času a soustavnou činnost. Dnes jsem čestným členem spolku a tím zůstanu. Musím ale říci, že všechny práce, včetně brigádnických hodin, jsem vykonával rád. Co považuješ za svůj největší myslivecký úspěch? Těch úspěchů bylo mnoho a všechno, co se podařilo, mě potěšilo. Ale za ten největší, nejen osobní úspěch, ale všech členů spolku, považuji výstavbu myslivecké chaty v Pastevníku. Je to koutek, který máme pro sebe, kde je nám dobře. Vybudovali jsme si ho sami. Na stavbě jsem odpracoval mnoho brigádnických hodin, těžko bych je spočítal. Na stavbě myslivecké chaty se mnou pracoval ještě i můj otec. Kterého z těch ocenění si nejvíce považuješ? Těší mě všechny trofeje, které mám v pokoji vystaveny, i čestná ocenění. Když si je prohlížím, vzpomínám na společné chvíle s kamarády, pobyt v lese, hony, otce, ale i na tu starou boudu, kterou jsme měli postavenou na louce u Obecního lesa. Nejen na to, hezké, ale i na to, co se nepodařilo. Součástí je samozřejmě vždy vzpomínka na rodinu, i ta se stala za dlouhou dobu mého členství součástí spolku. Karle, děkuji Ti za rozhovor. Řada našich občanů o Tvé celoživotní práci v mysliveckém spolku neví. Těší mě, že jsem o ní mohla napsat a seznámit s ní prostřednictvím zpravodaje naše občany. Přeji Ti hodně zdraví, dobrou pohodu, společná setkání s kamarády myslivci a mnoho milých vzpomínek na činnost ve spolku. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 9

10 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU 16. úterý Přednáška BOBULE A AI ZÁZRAK Z AMAZONIE v 16 h v CAFEBARu No7 na náměstí. A ai je bohatým zdrojem bílkovin, omega 3, 6, 9, vitamínů a minerálů. V rámci přednášky můžete výrobky ochutnat a podrobit se testu zdraví. Srdečně zvou Lašanky KMŽ, o.s. 18. čtvrtek Český zahrádkářský svaz vás zve na besedu Včela pomocník zahrádkáře. Přednáší Ing. Oldřich Míček, v 18 h v domě U Zahrádkářů. Za výbor ČZS Brušperk Ing. Gromotovičová 27. sobota 20 h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá a zve Sportovní klub Brušperk. 28. neděle Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Kulturní komise města Brušperk připravuje Ne DEN DĚTÍ na přehradě. Těší se členové komise, Skauti a SDH v Brušperku. So ROCKFEST BRUŠPERK, vystoupí: Kapela ZUŠ Brušperk, Kotel, Homebwoyrasta, Úspěch, Escape, KARM, Ex Fire, DJ Speedi. Ne Pořad plný psiny, písniček a překvapení s LIBOREM PANTŮČKEM. So DEN MĚSTA, vystoupí: Brušperská desítka, AP klub, Stanley s Dixie Street Band, SPS Lašan, CM Tragač, FLERET, AC/DC revival, slovenská kapela GLADIATOR. Pá Dětské představení NA KOUZELNÉM PALOUČKU s hosty JŮ a HELE. Šárka Dvorská, předsedkyně kulturní komise Městská knihovna informuje Dne 10. dubna v h pořádá Městská knihovna Brušperk přednášku ing. Magdaleny Silonové Jak vypadat a cítit se štíhlejší. Na pondělí máme připraveno pro děti mateřské školy scénické čtení Pošťácké pohádky s herci Těšínského divadla. B. Krupníková, MěK Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku vás zve na výstavu obrazů Lucie RANOCHOVÉ, která potrvá do 1. května, 2. května zahájení výstavy Malé grafické variace. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Vzpomínka na Vojtěcha Martínka V měsíci dubnu si připomeneme životní výročí našeho významného rodáka Vojtěcha Martínka. Narodil se 11. dubna 1887 a zemřel 25. dubna Působil na Matičním gymnáziu v Ostravě. Zasloužil se o kulturního rozvoj života na Ostravsku. Několik svých románů a básní věnoval rodnému městu. Naše základní škola nese od roku 1987 jeho jméno Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku. 10

11 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU 30. března Bílá sobota, Mše sv. s obřady velikonoční vigilie ve 20 hodin 31. března Velikonoční neděle, Mše sv. v 9.30 hodin 1. dubna Velikonoční pondělí, Mše sv. v 9.30 hodin Přeji všem Velikonoce naplněné radostnou nadějí. Bohoslužby o poutní slavnosti na sv. Jiří Neděle 28. dubna Mše sv a 9.30 hodin. Odpoledne v 15 hodin svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář Klub seniorů Brušperk plán na měsíc duben 2013 Út h Schůze seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA". A. Bujnošková Pá h Výdej objednaných jídel. D. Kubinová Pá h Odjezd do divadla na balet Poslední samuraj. K.Tichopádová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h POSEZENÍ V KLUBU. E. Adamusová St h TURNAJ V BOWLINGU VE STAŘÍČI. J. Nálepa Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová Út h Výběr peněz na zájezd do lázní Poděbrady, D. Kubinová, 2500 Kč. L. Cigánková Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami Brušperk v roce 2012 Členská základna Svaz měl k členů. V průběhu roku jeden člen zemřel, tři ukončili členství, pět členů bylo přijato. Přehled akcí pro naše členy v roce 2012 Výroční členská schůze v březnu s programem AP klubu Brušperk, cestopisnou přednáškou manželů Homolových a připomenutím 20. výročí zahájení zdravotního cvičení s poděkováním obětavým cvičitelkám Věře Moravcové, Aleně Špačkové a Boženě Krupníkové. Účast patnácti našich členů na rekondičním a relaxačním pobytu v hotelu Kahan v Horní Bečvě. Poznávací zájezdy v měsíci květnu do Brna a na ranč Bolka Polívky, v měsíci září do Staré Bystrice, na Oravskou přehradu a železniční skanzen v Oravské Lesné. V měsíci červenci jsme se vydali do sousedního Polska. Navštívili jsme Krakov, Wieličku a poutní místo Kalvárie Zembrzadovské. Posledními byly dva relaxační zájezdy do polské Wisly. Sportovní olympiáda zdravotně postižených v Třinci naši zástupci se umístili na předních místech. K činnosti svazu patří i návštěvy našich nemocných členů a jubilantů. Za výbor svazu připravila Věra Vantuchová 11

12 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti KOTLE jméno. Mnozí NA rodiče TUHÁ si s tím PALIVA nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče Nabízíme dávali? široký A kolik sortiment je jich ve ekologických městě? kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. Jméno, r počet Automatické dětí a počet kotle nositelů s přídavným jména vodním ve městě, roštem dívčí se ašnekovým chlapecká nebo jména tlakovým podavačem Nela na peletky, 2 hnědé 9i černé uhlí, poloautomatické Vojtěch 2 kotle 23 i klasické kotle. Ema 1 3 Jakub 2 46 Záruka 5 let! Klára 1Servis 17 a náhradní díly Karel do 24 hodin! 3 25 Karolína 2 10 Český firemní zástupce Václav 1 32 Natálie Více 2než spokojených Marek zákazníků po 1celé ČR. 34 Viola (V 1 Brušperku 2 2 a v okolí Adam 5 zákazníků) 3 25 Adéla 1 Bližší 17 podrobnosti Ondřej se dozvíte 2 25 Pro zajímavost několik našich častých webových jmen dívčích stránkách a chlapeckých nebo volejte. z dřívějších let. Jana PZT spol. 85, s r. Marie o. 92, Eva 60, Anna 38, Lenka Telefon: 55, Petra , 420 Tereza 32, Martina Dušan Pospíšil 41. E mail: Jan Školní 118, 100, 739 Jiří , Krmelín Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír witkowski.cz 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko Afrika Maroko Asie Turecko Amerika USA největší počet Austrálie V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich a bývalých našich občanů žije a pracuje v našem hlavním městě. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová 12

13 Osudy železnice do Brušperku pokračování V Okresním archivu ve Frýdku Místku jsou uloženy nákresy plánovaného brušperského nádraží a spojovací ulice vedoucí od nádraží do města. Nádraží se podle tohoto návrhu mělo nacházet přibližně v prostoru, kde je dnes cesta vedoucí k Obecňáku a kde se nachází vodní nádrž sloužící k rybolovu. Nemělo být příliš rozsáhlé, kromě výpravní budovy mělo být jeho součástí skladiště, nákladiště, záchody, dále pak ještě studna a smetiště. Původně plánovaná nádražní ulice pak měla vést tehdejšími poli, a pak se měla napojovat na dnešní Gruntovní ulici a vyúsťovat na její spojnici s dnešní ulicí k Náměstí. Jelikož měla být velká část nové cesty postavena na soukromých pozemcích, mělo dojít k jejich výkupu. Právě tato plánovaná cesta se stala předmětem velkého sporu. Projektovou dokumentaci schvaloval Silniční výbor politického okresu místeckého, a na jeho adresu byl zaslán dopis, který byl podepsán slovy Dvě stě občanů poplatníků. V tomto dopise byly značné výhrady vůči nové cesty od nádraží, protože při jejím schvalování prý starosta jednal bez ohledu na zájmy obchodníků, živnostníků a dělníků žijících ve městě. Autor dopisu proto žádal, aby došlo ke změně trasy cesty vedoucí od nádraží. Ta měla být podle jeho návrhu vybudována na Drahách, místní obyvatelé byli podle něj dokonce ochotni poskytnout na novou cestu zdarma své zahrady. Cílem bylo, aby tato tzv. nádražní ulice vyúsťovala na náměstí, protože to prý mělo zajistit výhody pro obchodníky a živnostníky na náměstí a v jeho blízkosti. Tento pokus o změnu cesty ale akceptován nebyl a projektová dokumentace zůstala nezměněna. Pokračování příště. Mgr. et Bc. Petr Juřák Lašské společenství, o.s., a Lašská univerzita libovolného věku Úterý , 18 h, Národní dům Brušperk Univerzitní centru zdraví LULV PhDr. Stanislava Podžorná: Komunikace aneb tajná řeč těla. Pokračování vynikající přednášky o stresu. Čtvrtek , 17 h, ZŠ V. Martínka Univerzitní centrum zdraví LULV Zdislav Pawlas: O metodách jak nestárnout a ba naopak omládnout. Nutné se přihlásit. Neděle , Galerie O. Malíka Brušperk dopoledne KOF festival Kulturní Otevřený Festival MAWISův stánek prezentace výsledků LS, o.s., VRBA,e MAWISácké humoresky Informace: RNDr. Milan Konečný, , e mail: 13

14 Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost! Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina (vchod ZUŠ) Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina (vchod ZUŠ) Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š.Vagerová tel Facebook Kuřátka. SK BRUŠPERK Rozlosování mistrovských zápasů Muži 1. A třída, sk.b So Šenov SK BRUŠPERK (doprava autem) So SK BRUŠPERK Petřvald n. M. So Stará Bělá SK BRUŠPERK (bus 14.45) Ženy Divize, sk. A Ne Štramberk SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne SK BRUŠPERK Spartak Lubina So FC Vítkovice 1919 SK BRUŠPERK (bus 8.30, hřiště Poruba) So SK BRUŠPERK Stachovice Dorost Krajský přebor starší mladší So Kravaře SK BRUŠPERK (bus 8.00) Ne SK BRUŠPERK Kopřivnice So FC Ostrava Jih SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne FC Bílovec SK BRUŠPERK (bus 7.45) Žáci Krajský přebor starší mladší Ne Město Albrechtice SK BRUŠPERK (bus 7.00) So SK BRUŠPERK TJ Odry Ne Kopřivnice SK BRUŠPERK (bus 7.15) So SK BRUŠPERK Vratimov Lukáš Makúch 10. ročník letního tábora Laurin v Horní Bečvě 1. turnus: sobota sobota , 2. turnus: neděle neděle Těší se na vás kvalitní pedagogičtí pracovníci, kteří mají pro vás spoustu překvapení nudit se určitě nebudete! Koně pro projížďky po Horní Bečvě je možné zařídit po domluvě s rodiči. Více informací na tel. č OPRAVNA motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice čp. 25. Tel

15 Klub českých turistů v Brušperku Sobota 13. dubna 15. ročník turistického pochodu JARNÍ TULÁČEK Sraz v 9.30 h zastávka Brušperk, Střed Startovné: 20 Kč, 15 Kč majitelé karty Eurobeds a děti do 15 let (10 Kč ze startovného bude věnováno na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé Hoře) Trasa: Brušperk sv. Marek Stará Ves n. O. Krmelín Obecní les Brušperk. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi! Lehká až středně těžká trasa dle výběru, délka trasy 3, 10, 20 km, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Neděle 28. dubna Starobělská zámčiska KČT značkaři Ostrava a TJ Sokol Stará Bělá Sraz v 7.50 h zastávka Brušperk, Střed. Doprava cca 32 Kč, obtížnost dle výběru trasy, délka trasy 9, 13, 17, 22, 26 km, trasa dle propozic pořadatele, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Na akcích jsou srdečně vítání i nečleni klubu. Více informací na internetu: Jaromír Vávra Vážení přátelé, Klub českých turistů (KČT) se na vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře. V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník na vodu o objemu cca 60 m 3 a dokončují se další menší objekty. Plán výstavby probíhá podle plánu. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí a II. nadzemního podlaží včetně zastřešení. Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít lidský rozměr a bude přesnou replikou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce I oni tenkrát stavěli z veřejných sbírek a darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili v celosvětové hospodářské krizi. KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce DARUJ PALETU CIHEL. V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty. Na jedné paletě je 80 ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potřebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700 Kč. Částku zašlete na účet Veřejné sbírky, na účet zřízený u Raiffeisenbank, jehož číslo je /5500. Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název spolku či firmy) a heslo: PALETA CIHEL. Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako poděkování a vděk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak pochlubit svým potomkům, že přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž umožnili pokračování tradice tohoto významného turistického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd. Více informací o výstavbě Bezručovy chaty na internetových stránkách: Lukáš Makúch 15

16 Reklama celá strana Pila Matěj 16

17 Reklama celá strana LISIEN 17

18 Reklama celá strana NEXTNET 18

19 Reklama _ strany Pastevník _ strany Ševčíková psi 19

20 Reklama _ strany Kanclíř _ strany Slovaktual 20

21 Foto č. 09, 10, 11 Ze života Mateřské školy Brušperk Karneval ve sportovní hale, krmení zvířátek v lese a návštěva městské knihovny. 21

22 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti jméno. Mnozí rodiče si s tím nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče dávali? A kolik je jich ve městě? Jméno, počet dětí a počet nositelů jména ve městě, dívčí a chlapecká jména Nela 2 9 Vojtěch 2 23 Ema 1 3 Jakub 2 46 Klára 1 17 Karel 3 25 Karolína 2 10 Václav 1 32 Natálie 2 11 Marek 1 34 Viola 1 2 Adam 3 25 Adéla 1 17 Ondřej 2 25 Pro zajímavost několik častých jmen dívčích a chlapeckých z dřívějších let. Jana 85, Marie 92, Eva 60, Anna 38, Lenka 55, Petra 33, Martina 41. Jan 100, Jiří 128, Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko. Afrika Maroko, Asie Turecko, Amerika USA největší počet, Austrálie. V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich občanů žije a pracuje v hlavním městě Praze. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK oprava všech značek v bytě Reklama zákazníka do 24 h _ tlakování strany Kotle a plnění na tuhá autoklimatizací paliva _ strany Chrastina na výšku _ strany Mechanik: Sylmar na Radim výšku Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357 ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel E mail: 22

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba místních

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 0 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016)

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016) SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016) OBSAH NAŠE AKCE: Přednášky a členské schůze 2 Výstava 2016. 3 Burzy rostlin 2016 3 Zájezd 5 INFORMACE ZE SETKÁNÍ Usnesení z 39. setkání zástupců skalničkářských

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 52. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 7. 1.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 52. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 7. 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 52. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 7. 1. 2013 čís. 786/52 798/52 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Jiří Pasyk, místostarosta města

Jiří Pasyk, místostarosta města ÚNOR 2016 2 I N F O R M A C E Z R A D N I C E Z jednání rady města Poslední schůze rady města v roce 2015 se uskutečnila 22. prosince. Radní nejdříve vzali na vědomí plnění úkolů rady města a stavy na

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více