Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN mesto.cz

2 Vážení občané, v sobotu 16. března 2013 proběhlo v našem městě referendum k výstavbě krytého plaveckého bazénu. Výrazným většinovým poměrem jste rozhodli, že se bazén může postavit (výsledky hlasování jsou uvedeny na str. 3 BZ). Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a vyjádřili tak svůj názor. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta 2 Z jednání rady města Na březnové schůzi rady města v pořadí 37. byl nejdůležitějším bodem programu návrh rozpočtu města Brušperka na rok S ohledem na předpokládanou výstavbu bazénu je konstruován jako přebytkový s rezervou více než 26 milionu Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou následující větší investiční akce: 1. Sadové úpravy před základní školou s výdaji ve výši 1,2 mil. Kč. 2. Rekonstrukce kotelny základní školy s výdaji z rozpočtu ve výši 3,8 mil Kč, na tuto akci s celkovými výdaji ve výši 10,3 mil. Kč získalo město dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. 3. Zateplení a výměna oken v mateřské škole. Rada Státního fondu životního prostředí schválila naši žádost v rámci programu Zelená úsporám. Z celkových předpokládaných výdajů ve výši 6,85 mil. Kč činí dotace 5,1 mil. Kč. 4. Vybudování splaškové kanalizace od hranice katastru Fryčovice Brušperk k zastávce Brušperk, Střed a přípojek, které vyplynuly ze smluv o věcném břemeni. Předpokládané výdaje z rozpočtu našeho města jsou ve výši 1,7 mil. Kč. Tato akce je součástí vybudování kanalizačního přivaděče v rámci odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice. V rozpočtu na rok 2013 je kromě těchto větších akcí počítáno i s menšími, např. s opravou starých chodníků, vybudováním chodníku od pneuservisu k autobusové zastávce Chamrád, s pokládkou živičného povrchu na ulici Družstevní a U Dvora, opravou místních komunikací, bytového a nebytového fondu, postupnou výměnou oplocení kolem travnatého hřiště, nákupem nové techniky pro pracovní skupinu a dalšími. Občané bydlící na ulici Staroveská (silnice III. třídy z Brušperka do Staré Vsi n. O.) podali podnět k zajištění větší bezpečnosti chodců z důvodu nedodržování předepsané rychlosti projíždějících vozidel po uvedené silnici. Jednou z navržených variant řešení situace byla instalace informačního panelu pro měření rychlosti, který je již umístěn na dvou místech v našem městě. Jako nejlepší řešení byla vybrána právě tato varianta. Ve výběrovém řízení radní rozhodli o výběru firmy EMPESORT s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku na instalaci informačního panelu. Rada města dále doporučila k rozhodnutí zastupitelstvu města výše dotačních prostředků z rozpočtu našeho města pro společenské a sportovní organizace, které požádaly o finanční prostředky v částce nad 50 tis. Kč. Podle zákona o obcích totiž o poskytování dotací nad tento limit rozhoduje zastupitelstvo města. Radní ještě vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy finančních prostředků na bankovních účtech včetně vývoje jednotlivých měsíčních daňových příjmů do rozpočtu města. Při projednávání aktuálního stavu pohledávek města v oblasti nájmů bytů rada města rozhodla podat výpověď z nájmu pronajímateli jednoho bytu z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu. Jiří Pasyk, místostarosta města

3 Výsledky místního referenda Dne se konalo v našem městě místní referendum o otázce: Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? Po ukončení hlasování v místním referendu a spočítání hlasů v jednotlivých hlasovacích okrscích místní komise ihned vyhlásila výsledky místního referenda vyvěšením na úřední desce. Hlasování v místním referendu se zúčastnilo celkem 1572 oprávněných osob z celkového počtu 3213 oprávněných osob, což je 48,93 %, a tímto bylo splněno ustanovení 48, odst. 1 zákona o místním referendu, a to účast 35 % oprávněných osob, aby bylo hlasování v místním referendu PLATNÉ. Rozhodnutí v místním referendu je dle zákona o místním referendu ZÁVAZNÉ, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % z celkového počtu zapsaných oprávněných osob. Z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, hlasovalo pro: ANO 963 osob, což je 61,26 % zúčastněných a 29,97 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. NE 595 osob, což je 37,85 % zúčastněných a 18,52 % ze všech zapsaných oprávněných osob v seznamech. Z výše uvedeného vyplývá, že dle ustanovení 48, 49 zákona o místním referendu je rozhodnutí závazné pro Zastupitelstvo města Brušperk v odpovědi ANO. Za místní komisi Eva Hankusová Oznámení občanům Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně) nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Od 1. dubna budou vyváženy pouze sběrné nádoby označené platnými nálepkami na rok Úhrada poplatku v hotovosti v Informačním centru Brušperk nebo MěÚ, kancelář č. 101, bankovním převodem: číslo účtu /0300, variabilní symbol číslo popisné domu. V případě, že platba nebude prováděna za všechny osoby přihlášené na číslo popisné, uveďte v textové zprávě pro příjemce jména osob, za které je platba provedena. Děkujeme. Radim Neuwirth, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna je pro občany Brušperka v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 9. a 23. dubna od 15 do h. 3

4 Foto č. 03 Foto č. 04 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Viola Dolegovská, Jakub Kubina, Oliver Mandrla. Horní řada zleva: Tomáš Albert Trupka, Dominika Zotyka, Matyáš Ochmann, David Lednický. 4

5 Vítání občánků: Dolní řada zleva: Ondřej Prokop, Patricie Ševčíková, Alžběta Mynářová, Viktorie Zettlová. Horní řada zleva: Karel Konečný, Samuel Machytka, Matěj Pyrta, Václav Hill. 5

6 Vítání občánků V sobotu 9. března proběhlo první letošní setkání s nejmladšími občánky našeho města. Ve slavnostní síni naší radnice je do společenství našeho města přivítal místostarosta Jiří Pasyk. Ze sedmnácti pozvaných se jich se svými rodiči zúčastnilo patnáct. Dárky nejmladším občánkům věnovali město Brušperk, Česká pošta, a.s. a Lékárna U Matky Boží. Dětem i jejich rodičům přejeme klidný domov a hodně zdraví. Upozornění majitelům rekreačních objektů. V loňském roce byl v našem městě zaveden svoz bioodpadu, popelnice byly přidělovány jen občanům s trvalým pobytem. Vzhledem k požadavkům některých majitelů objektů o svoz a přidělení další popelnice na bioodpad, bylo vedením města rozhodnuto, že odvoz jim bude umožněn za úplatu a na základě písemné smlouvy. Zájemci mohou nahlásit požadavek na informačním centru nebo MěÚ. Jiří Pasyk, místostarosta Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚBrušperk, kancelář č. 101 v přízemí budovy radnice, případně uhradit na bankovní účet č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2013. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 Základní umělecká škola Brušperk Pro základní umělecké školy vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže v jednotlivých hudebních oborech, které se pravidelně opakují v tříletých intervalech. Z jednotlivých soutěžních oborů, které byly pro letošní školní rok vyhlášeny, se naše škola zúčastnila soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Na základě výběru školního kola postoupily do okresního kola tři soubory dechových nástrojů, všechny pod vedením paní učitelky Pavly Šimíčkové. Jsou to Kvintet ve složení Iveta Demlová, Kateřina Pokludová, David Dostál, Alexandra Piskořová a Karolína Pluhařová, a dvě tria ve složení Alexandra Piskořová, David Dostál, Iveta Demlová a Kateřina Otrusinová, Barbora Galiová a Klára Kurasová. Všechny soubory se v tomto okresním kole umístily na prvním místě, dvě s postupem do krajského kola, které se konalo 6. a 7. března v Havířově. I zde byli naši žáci úspěšní a oba soubory získaly zlatá ocenění. Pro nejvyšší ústřední kolo jsou podmínky soutěže přísnější a postoupit může pouze žák za jeden soubor. Jelikož oba soutěžící soubory jsou složeny částečně ze stejných členů, porota vybrala pro postup do nejvyššího ústředního kola soutěže v Liberci trio ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města Brušperka. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy

7 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané Marie Vágnerová 89 let Marie Lysová 82 let Ludmila Havránková 88 let Jiří Neuwirth 82 let Kateřina Hajnošová 86 let Dagmar Podracká 82 let Jiří Šperlín 85 let Zdenka Pokludová 82 let Miroslav Mičan 84 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Vzpomínky 6. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí p. Jana Matvijáka. Vzpomíná Antonie Blažejovská. 10. dubna uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, dědeček p. Jaromír Dlouhý. S úctou vzpomínají manželka Marie, dcery Jaromíra a Magda s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 16. dubna uplyne 90 let od narození p. Josefa Austa. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Synové Miroslav a Josef s rodinami. 20. dubna by oslavil 56 let p. Vlastimil Koten. 21. ledna uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná dcera Táňa s rodinou, syn Vláďa a manželka Věra. 20. dubna vzpomeneme 25. výročí úmrtí p. Miroslava Blažejovského. Vzpomíná Antonie Blažejovská s rodinou. 21. dubna uplyne 5 let od úmrtí p. Pavla Medveda. S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. 23. dubna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil p.vítězslav Nenička. Stále vzpomínají dcera Slávka a snacha Táňa s rodinami. 27. dubna by se dožil náš tatínek p. Milan Kostrunek 85 let. Dne uplyne 22 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jarmila, dcera Jarmila a syn Milan s rodinami. V měsíci únoru jsme se rozloučili s p. Jiřím Lochmanem, p. Zdeňkou Laníkovou, p. Věrou Jurečkovou, p. Růženou Tůmovou, p. Zdeňkou Pilichovou a p. Emílií Hladnou. Věnujte jim tichou vzpomínku. 7

8 Foto č. 05, 06, 07 Předávání ocenění dlouholetému členu Mysliveckého spolku v Brušperku p. Karlu Dlouhému na slavnostní schůzi. Foto č. 08 >>> Zprava Karel Dlouhý ml., Karel Michálek, Karel Dlouhý st., nad nimi Josef Kolich, nejstarší člen mysliveckého spolku. 8

9 Žijí mezi námi Milí čtenáři Brušperského zpravodaje, dnes bych vás chtěla blíže seznámit s naším rodákem a občanem, p. Karlem Dlouhým. V prosinci minulého roku oslavil své významné životní jubileum, osmdesát let. Kromě péče o rodinu věnoval svůj volný čas dvěma ušlechtilým zájmům, včelaření a myslivosti. U příležitosti významného životního jubilea byl oceněn Českomoravskou mysliveckou jednotou věrnostní medailí. Na slavnostní výroční členské schůzi dne 9. března v myslivecké chatě mu bylo předáno za dlouholeté členství významné ocenění Českomoravská jednota propůjčila Karlu Dlouhému myslivecké vyznamenání II. stupně za zásluhy o myslivost. Pan Dlouhý dnes žije v domově pro seniory. Jeho pokoj je vyzdoben četnými trofejemi. Setkala jsem se s ním, požádala o krátký rozhovor a položila mu několik otázek. Co Tě přivedlo k myslivosti? Mám rád přírodu. Ještě před odchodem do základní vojenské služby jsem včelařil. Péči o mé včely převzal otec, v té době už obětavý a horlivý myslivec. Můj chov rozšířil a začal se mu věnovat. Po návratu z vojny jsem se ke včelaření aktivně nevracel, ale po vzoru otce, který mě od malého kluka brával do lesa, jsem se stal členem mysliveckého spolku. Bylo to v roce Kolik už je tomu let? Je tomu šedesát dva let. Dnes do lesa, do polí a na hony už nechodím, jsem jen čestným členem. Včelaření, které jsem po otci převzal zpět, jsem se věnoval do minulého roku. Sklidil úrodu, včely předal jinému chovateli a ve včelařském spolku ukončil členství. Vykonával jsi nějaké funkce? Mohu říci, že od toho řadového člena všechny. Byl jsem revizorem, zabýval se chovem bažantů a kachen, spolu s dalšími našimi členy pomáhal při výstavbě obory ve Fryčovicích na Sovinci, ale nejdéle jsem byl hospodářem, což je práce, která vyžaduje mnoho času a soustavnou činnost. Dnes jsem čestným členem spolku a tím zůstanu. Musím ale říci, že všechny práce, včetně brigádnických hodin, jsem vykonával rád. Co považuješ za svůj největší myslivecký úspěch? Těch úspěchů bylo mnoho a všechno, co se podařilo, mě potěšilo. Ale za ten největší, nejen osobní úspěch, ale všech členů spolku, považuji výstavbu myslivecké chaty v Pastevníku. Je to koutek, který máme pro sebe, kde je nám dobře. Vybudovali jsme si ho sami. Na stavbě jsem odpracoval mnoho brigádnických hodin, těžko bych je spočítal. Na stavbě myslivecké chaty se mnou pracoval ještě i můj otec. Kterého z těch ocenění si nejvíce považuješ? Těší mě všechny trofeje, které mám v pokoji vystaveny, i čestná ocenění. Když si je prohlížím, vzpomínám na společné chvíle s kamarády, pobyt v lese, hony, otce, ale i na tu starou boudu, kterou jsme měli postavenou na louce u Obecního lesa. Nejen na to, hezké, ale i na to, co se nepodařilo. Součástí je samozřejmě vždy vzpomínka na rodinu, i ta se stala za dlouhou dobu mého členství součástí spolku. Karle, děkuji Ti za rozhovor. Řada našich občanů o Tvé celoživotní práci v mysliveckém spolku neví. Těší mě, že jsem o ní mohla napsat a seznámit s ní prostřednictvím zpravodaje naše občany. Přeji Ti hodně zdraví, dobrou pohodu, společná setkání s kamarády myslivci a mnoho milých vzpomínek na činnost ve spolku. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 9

10 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU 16. úterý Přednáška BOBULE A AI ZÁZRAK Z AMAZONIE v 16 h v CAFEBARu No7 na náměstí. A ai je bohatým zdrojem bílkovin, omega 3, 6, 9, vitamínů a minerálů. V rámci přednášky můžete výrobky ochutnat a podrobit se testu zdraví. Srdečně zvou Lašanky KMŽ, o.s. 18. čtvrtek Český zahrádkářský svaz vás zve na besedu Včela pomocník zahrádkáře. Přednáší Ing. Oldřich Míček, v 18 h v domě U Zahrádkářů. Za výbor ČZS Brušperk Ing. Gromotovičová 27. sobota 20 h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá a zve Sportovní klub Brušperk. 28. neděle Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Kulturní komise města Brušperk připravuje Ne DEN DĚTÍ na přehradě. Těší se členové komise, Skauti a SDH v Brušperku. So ROCKFEST BRUŠPERK, vystoupí: Kapela ZUŠ Brušperk, Kotel, Homebwoyrasta, Úspěch, Escape, KARM, Ex Fire, DJ Speedi. Ne Pořad plný psiny, písniček a překvapení s LIBOREM PANTŮČKEM. So DEN MĚSTA, vystoupí: Brušperská desítka, AP klub, Stanley s Dixie Street Band, SPS Lašan, CM Tragač, FLERET, AC/DC revival, slovenská kapela GLADIATOR. Pá Dětské představení NA KOUZELNÉM PALOUČKU s hosty JŮ a HELE. Šárka Dvorská, předsedkyně kulturní komise Městská knihovna informuje Dne 10. dubna v h pořádá Městská knihovna Brušperk přednášku ing. Magdaleny Silonové Jak vypadat a cítit se štíhlejší. Na pondělí máme připraveno pro děti mateřské školy scénické čtení Pošťácké pohádky s herci Těšínského divadla. B. Krupníková, MěK Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku vás zve na výstavu obrazů Lucie RANOCHOVÉ, která potrvá do 1. května, 2. května zahájení výstavy Malé grafické variace. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Vzpomínka na Vojtěcha Martínka V měsíci dubnu si připomeneme životní výročí našeho významného rodáka Vojtěcha Martínka. Narodil se 11. dubna 1887 a zemřel 25. dubna Působil na Matičním gymnáziu v Ostravě. Zasloužil se o kulturního rozvoj života na Ostravsku. Několik svých románů a básní věnoval rodnému městu. Naše základní škola nese od roku 1987 jeho jméno Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku. 10

11 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU 30. března Bílá sobota, Mše sv. s obřady velikonoční vigilie ve 20 hodin 31. března Velikonoční neděle, Mše sv. v 9.30 hodin 1. dubna Velikonoční pondělí, Mše sv. v 9.30 hodin Přeji všem Velikonoce naplněné radostnou nadějí. Bohoslužby o poutní slavnosti na sv. Jiří Neděle 28. dubna Mše sv a 9.30 hodin. Odpoledne v 15 hodin svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář Klub seniorů Brušperk plán na měsíc duben 2013 Út h Schůze seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA". A. Bujnošková Pá h Výdej objednaných jídel. D. Kubinová Pá h Odjezd do divadla na balet Poslední samuraj. K.Tichopádová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h POSEZENÍ V KLUBU. E. Adamusová St h TURNAJ V BOWLINGU VE STAŘÍČI. J. Nálepa Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová Út h Výběr peněz na zájezd do lázní Poděbrady, D. Kubinová, 2500 Kč. L. Cigánková Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami Brušperk v roce 2012 Členská základna Svaz měl k členů. V průběhu roku jeden člen zemřel, tři ukončili členství, pět členů bylo přijato. Přehled akcí pro naše členy v roce 2012 Výroční členská schůze v březnu s programem AP klubu Brušperk, cestopisnou přednáškou manželů Homolových a připomenutím 20. výročí zahájení zdravotního cvičení s poděkováním obětavým cvičitelkám Věře Moravcové, Aleně Špačkové a Boženě Krupníkové. Účast patnácti našich členů na rekondičním a relaxačním pobytu v hotelu Kahan v Horní Bečvě. Poznávací zájezdy v měsíci květnu do Brna a na ranč Bolka Polívky, v měsíci září do Staré Bystrice, na Oravskou přehradu a železniční skanzen v Oravské Lesné. V měsíci červenci jsme se vydali do sousedního Polska. Navštívili jsme Krakov, Wieličku a poutní místo Kalvárie Zembrzadovské. Posledními byly dva relaxační zájezdy do polské Wisly. Sportovní olympiáda zdravotně postižených v Třinci naši zástupci se umístili na předních místech. K činnosti svazu patří i návštěvy našich nemocných členů a jubilantů. Za výbor svazu připravila Věra Vantuchová 11

12 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti KOTLE jméno. Mnozí NA rodiče TUHÁ si s tím PALIVA nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče Nabízíme dávali? široký A kolik sortiment je jich ve ekologických městě? kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. Jméno, r počet Automatické dětí a počet kotle nositelů s přídavným jména vodním ve městě, roštem dívčí se ašnekovým chlapecká nebo jména tlakovým podavačem Nela na peletky, 2 hnědé 9i černé uhlí, poloautomatické Vojtěch 2 kotle 23 i klasické kotle. Ema 1 3 Jakub 2 46 Záruka 5 let! Klára 1Servis 17 a náhradní díly Karel do 24 hodin! 3 25 Karolína 2 10 Český firemní zástupce Václav 1 32 Natálie Více 2než spokojených Marek zákazníků po 1celé ČR. 34 Viola (V 1 Brušperku 2 2 a v okolí Adam 5 zákazníků) 3 25 Adéla 1 Bližší 17 podrobnosti Ondřej se dozvíte 2 25 Pro zajímavost několik našich častých webových jmen dívčích stránkách a chlapeckých nebo volejte. z dřívějších let. Jana PZT spol. 85, s r. Marie o. 92, Eva 60, Anna 38, Lenka Telefon: 55, Petra , 420 Tereza 32, Martina Dušan Pospíšil 41. E mail: Jan Školní 118, 100, 739 Jiří , Krmelín Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír witkowski.cz 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko Afrika Maroko Asie Turecko Amerika USA největší počet Austrálie V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich a bývalých našich občanů žije a pracuje v našem hlavním městě. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová 12

13 Osudy železnice do Brušperku pokračování V Okresním archivu ve Frýdku Místku jsou uloženy nákresy plánovaného brušperského nádraží a spojovací ulice vedoucí od nádraží do města. Nádraží se podle tohoto návrhu mělo nacházet přibližně v prostoru, kde je dnes cesta vedoucí k Obecňáku a kde se nachází vodní nádrž sloužící k rybolovu. Nemělo být příliš rozsáhlé, kromě výpravní budovy mělo být jeho součástí skladiště, nákladiště, záchody, dále pak ještě studna a smetiště. Původně plánovaná nádražní ulice pak měla vést tehdejšími poli, a pak se měla napojovat na dnešní Gruntovní ulici a vyúsťovat na její spojnici s dnešní ulicí k Náměstí. Jelikož měla být velká část nové cesty postavena na soukromých pozemcích, mělo dojít k jejich výkupu. Právě tato plánovaná cesta se stala předmětem velkého sporu. Projektovou dokumentaci schvaloval Silniční výbor politického okresu místeckého, a na jeho adresu byl zaslán dopis, který byl podepsán slovy Dvě stě občanů poplatníků. V tomto dopise byly značné výhrady vůči nové cesty od nádraží, protože při jejím schvalování prý starosta jednal bez ohledu na zájmy obchodníků, živnostníků a dělníků žijících ve městě. Autor dopisu proto žádal, aby došlo ke změně trasy cesty vedoucí od nádraží. Ta měla být podle jeho návrhu vybudována na Drahách, místní obyvatelé byli podle něj dokonce ochotni poskytnout na novou cestu zdarma své zahrady. Cílem bylo, aby tato tzv. nádražní ulice vyúsťovala na náměstí, protože to prý mělo zajistit výhody pro obchodníky a živnostníky na náměstí a v jeho blízkosti. Tento pokus o změnu cesty ale akceptován nebyl a projektová dokumentace zůstala nezměněna. Pokračování příště. Mgr. et Bc. Petr Juřák Lašské společenství, o.s., a Lašská univerzita libovolného věku Úterý , 18 h, Národní dům Brušperk Univerzitní centru zdraví LULV PhDr. Stanislava Podžorná: Komunikace aneb tajná řeč těla. Pokračování vynikající přednášky o stresu. Čtvrtek , 17 h, ZŠ V. Martínka Univerzitní centrum zdraví LULV Zdislav Pawlas: O metodách jak nestárnout a ba naopak omládnout. Nutné se přihlásit. Neděle , Galerie O. Malíka Brušperk dopoledne KOF festival Kulturní Otevřený Festival MAWISův stánek prezentace výsledků LS, o.s., VRBA,e MAWISácké humoresky Informace: RNDr. Milan Konečný, , e mail: 13

14 Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost! Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina (vchod ZUŠ) Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina (vchod ZUŠ) Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š.Vagerová tel Facebook Kuřátka. SK BRUŠPERK Rozlosování mistrovských zápasů Muži 1. A třída, sk.b So Šenov SK BRUŠPERK (doprava autem) So SK BRUŠPERK Petřvald n. M. So Stará Bělá SK BRUŠPERK (bus 14.45) Ženy Divize, sk. A Ne Štramberk SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne SK BRUŠPERK Spartak Lubina So FC Vítkovice 1919 SK BRUŠPERK (bus 8.30, hřiště Poruba) So SK BRUŠPERK Stachovice Dorost Krajský přebor starší mladší So Kravaře SK BRUŠPERK (bus 8.00) Ne SK BRUŠPERK Kopřivnice So FC Ostrava Jih SK BRUŠPERK (doprava autem) Ne FC Bílovec SK BRUŠPERK (bus 7.45) Žáci Krajský přebor starší mladší Ne Město Albrechtice SK BRUŠPERK (bus 7.00) So SK BRUŠPERK TJ Odry Ne Kopřivnice SK BRUŠPERK (bus 7.15) So SK BRUŠPERK Vratimov Lukáš Makúch 10. ročník letního tábora Laurin v Horní Bečvě 1. turnus: sobota sobota , 2. turnus: neděle neděle Těší se na vás kvalitní pedagogičtí pracovníci, kteří mají pro vás spoustu překvapení nudit se určitě nebudete! Koně pro projížďky po Horní Bečvě je možné zařídit po domluvě s rodiči. Více informací na tel. č OPRAVNA motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice čp. 25. Tel

15 Klub českých turistů v Brušperku Sobota 13. dubna 15. ročník turistického pochodu JARNÍ TULÁČEK Sraz v 9.30 h zastávka Brušperk, Střed Startovné: 20 Kč, 15 Kč majitelé karty Eurobeds a děti do 15 let (10 Kč ze startovného bude věnováno na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé Hoře) Trasa: Brušperk sv. Marek Stará Ves n. O. Krmelín Obecní les Brušperk. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi! Lehká až středně těžká trasa dle výběru, délka trasy 3, 10, 20 km, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Neděle 28. dubna Starobělská zámčiska KČT značkaři Ostrava a TJ Sokol Stará Bělá Sraz v 7.50 h zastávka Brušperk, Střed. Doprava cca 32 Kč, obtížnost dle výběru trasy, délka trasy 9, 13, 17, 22, 26 km, trasa dle propozic pořadatele, návrat h. Vede Jaromír Vávra. Na akcích jsou srdečně vítání i nečleni klubu. Více informací na internetu: Jaromír Vávra Vážení přátelé, Klub českých turistů (KČT) se na vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře. V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník na vodu o objemu cca 60 m 3 a dokončují se další menší objekty. Plán výstavby probíhá podle plánu. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí a II. nadzemního podlaží včetně zastřešení. Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít lidský rozměr a bude přesnou replikou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce I oni tenkrát stavěli z veřejných sbírek a darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili v celosvětové hospodářské krizi. KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce DARUJ PALETU CIHEL. V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty. Na jedné paletě je 80 ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potřebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700 Kč. Částku zašlete na účet Veřejné sbírky, na účet zřízený u Raiffeisenbank, jehož číslo je /5500. Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název spolku či firmy) a heslo: PALETA CIHEL. Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako poděkování a vděk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak pochlubit svým potomkům, že přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž umožnili pokračování tradice tohoto významného turistického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd. Více informací o výstavbě Bezručovy chaty na internetových stránkách: Lukáš Makúch 15

16 Reklama celá strana Pila Matěj 16

17 Reklama celá strana LISIEN 17

18 Reklama celá strana NEXTNET 18

19 Reklama _ strany Pastevník _ strany Ševčíková psi 19

20 Reklama _ strany Kanclíř _ strany Slovaktual 20

21 Foto č. 09, 10, 11 Ze života Mateřské školy Brušperk Karneval ve sportovní hale, krmení zvířátek v lese a návštěva městské knihovny. 21

22 Doplnění zprávy matričního úřadu Je důležité dát dítěti jméno. Mnozí rodiče si s tím nedělají starosti. Jiní zachovávají tradiční rodinná jména svá, prarodičů, sourozenců. Někteří dávají jména svých příbuzných, kamarádů, ale i filmových a románových postav nebo taková, která se jim líbí. Mnozí berou do ruky kalendář a vybírají jméno, aby ladilo s jejich příjmením. Když prohlížíme matriční záznamy, zjistíme, že jsou údobí, ve kterých některá jména převládají např. Petr, Jana, Eva, Petra. Mnohdy dávají rodiče svým potomkům jména, která nejsou česká a s českými příjmeními často neladí. V posledních letech se objevují stará česká jména Vojtěch, Václav, Tereza. Pro zajímavost pohled do loňských čísel našeho zpravodaje na zprávy z vítání nových občánků našeho města. Jaká jména dětem rodiče dávali? A kolik je jich ve městě? Jméno, počet dětí a počet nositelů jména ve městě, dívčí a chlapecká jména Nela 2 9 Vojtěch 2 23 Ema 1 3 Jakub 2 46 Klára 1 17 Karel 3 25 Karolína 2 10 Václav 1 32 Natálie 2 11 Marek 1 34 Viola 1 2 Adam 3 25 Adéla 1 17 Ondřej 2 25 Pro zajímavost několik častých jmen dívčích a chlapeckých z dřívějších let. Jana 85, Marie 92, Eva 60, Anna 38, Lenka 55, Petra 33, Martina 41. Jan 100, Jiří 128, Josef 43, Jaroslav 42, Vladimír 38, Filip 17, Matěj 12. Matrikářka pí Eva Hankusová uvedla ve své zprávě podrobné údaje o obyvatelstvu našeho města. Uveden byl i počet cizích státních příslušníků přihlášených k trvalému pobytu v našem městě. V cizích zemích žijí i někteří naši občané, pro zajímavost v zemích pěti kontinentů. Evropa Polsko, Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Řecko. Afrika Maroko, Asie Turecko, Amerika USA největší počet, Austrálie. V cizích zemích studují/studovali naši studenti a bývalí žáci základní školy v Německu, Španělsku, Číně a Koreji. Někteří naši občané v cizích zemích pracují. Několik desítek našich občanů žije a pracuje v hlavním městě Praze. Milí čtenáři, uvádím jen zprávy z poslední doby a ty, které mi byly dostupné. Přivítám doplnění. Připravila J. Neuwirthová OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK oprava všech značek v bytě Reklama zákazníka do 24 h _ tlakování strany Kotle a plnění na tuhá autoklimatizací paliva _ strany Chrastina na výšku _ strany Mechanik: Sylmar na Radim výšku Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357 ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel E mail: 22

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více