Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009"

Transkript

1 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 54. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 55. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Přehled přijatých usnesení z 52. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Ukládá Předložit žádost p. Jaroslava Budirského, bytem Hukvaldy 132 o odkoupení části pozemku parc. č. 410/18, k.ú. Sklenov, zastupitelstvu obce, Pozemek má být využit pro stavbu rodinného domku Ukládá Připravit návrh dodatku ke smlouvě na pronájem části parcely 142/1, k.ú. Sklenov pro žadatele, p. P. Eliáše, bytem Hukvaldy, č.p Ukládá Připravit návrh dodatku ke smlouvě na pronájem části parcely 142/1, k.ú. Sklenov pro žadatele, p. A. Laníka, bytem Fryčovice, č.p Úkol trvá Úkol trvá Přehled přijatých usnesení z 54. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Ukládá Zajistit vypracování cenové kalkulace firmou 4M Rožnov na stavbu vedení optického kabelu z parc. č. 1606/1 do ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o Ukládá Předložit cenovou nabídku fa Frýdecká skládka a.s., Zámecké náměstí 26, Frýdek-Místek, na svoz biologického odpadu, finančnímu výboru Zastupitelstva obce Hukvaldy, k projednání. MS RO č strana č.1

2 Přehled přijatých usnesení z 55. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Ukládá Předložit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši maximálně tis. Kč, uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a předsedou TJ Sokol Hukvaldy, Ing. Miroslavem Šplíchalem, zastupitelstvu obce, s doporučujícím stanoviskem rady Ukládá Předložit zřizovací listinu základní školy uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy (zřizovatel) IČ: , zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o., (příspěvková organizace), IČ: , zastoupenou ředitelkou Mgr. A. Lévovou, po provedených úpravách, zastupitelstvu obce, Ukládá Předložit Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a Ing. Pavlem Šmírou a Ing. Hanou Šmírovou, oba trvale bytem Ostrava Krásné Pole, Sklopčická 606, po provedených úpravách, zastupitelstvu obce, s doporučujícím stanoviskem rady Ukládá Předložit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a s Ing. Pavlem Šmírou a Ing. Hanou Šmírovou, oba trvale bytem Ostrava Krásné Pole, Sklopčická 606, po provedených úpravách zastupitelstvu obce, Ukládá Předložit Rozpočtovou změnu č.2/2009, po provedených úpravách, zastupitelstvu obce, Ukládá Vyhlásit výběrové řízení na akci: Kácení a výsadba stromů v Obci Hukvaldy parkoviště Hukvaldy a hřiště Rychaltice Ukládá Předložit žádost Bc. Anny Sklářové, bytem Fryčovická 1111, Brušperk, o prodej obecního pozemku, parc.č. 740/1, k.ú. Sklenov o výměře 77 m2, zastupitelstvu obce, s doporučujícím stanoviskem rady Ukládá Předložit žádost p. Věry Holubové, bytem Hukvaldy č.p. 170, o prodej obecního pozemku, parc.č. 394/9, k.ú. Sklenov, zastupitelstvu obce, MS RO č strana č.2

3 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Hukvaldy (dárce) zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Rychaltice (příjemce daru) IČ: , zastoupenou předsedou p. Josefem Sasínem, Hukvaldy č.p. 153 a pokladníkem p. Jiřím Mlčochem, Hukvaldy č.p. 96. Dárce poskytne příjemci finanční dar ve výši 3 tis. Kč na nákup léčiv pro včelstvo Zmocňuje Starostku obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Hukvaldy zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Rychaltice (viz. usnesení č 56/1581) Ukládá Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), p. Alici Zigové, bytem Hukvaldy část Dolní Sklenov č.p. 39, nepovolený překop části místní komunikace na parc.č. 1247/2, na k.ú.sklenov na náklady stavebníka (p. Alice Zigové) uvést do původního stavu s poskytnutím záruky provedené opravy minimálně po dobu dvou let Bere na vědomí Žádost Mgr. Lenky Stiborkové, Čj. 727 ze dne , bytem J.Lohrera 686, Frýdek-Místek o přidělení školního bytu v budově č.p. 162 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy Bere na vědomí Žádost p. Jana Křenka Čj. 734 ze dne , bytem Hukvaldy č. 8, o přidělení školního bytu v budově č.p. 162 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy Ukládá Vyzvat ředitelku ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy,p.o. p. Mgr. A. Lévovou k podání návrhu na pronájem školního bytu v budově č.p. 162 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, ode dne Bere na vědomí Protokol Č.j. 720 ze dne ze zahájení daňové kontroly v souladu s 44 odst.8 zákona č. 218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schvaluje Redakční radu v tomto složení: Jaroslava Michnová, Bc. Lukáš Strakoš, p. Jarmila Pišteková, Magda Tkáčová Ukládá Svolat jednání odborníků za účasti (právníků obou smluvních stran) a rady obce ve věci projednání formální správnosti smluv na pronájem pozemků hukvaldského dvora. Do Do RO č strana č.3

4 Schvaluje Komisi pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na akci: Kácení a výsadba stromů parkoviště Hukvaldy a hřiště Rychaltice ve složení: Ing. Iva Hrčková, p.jaroslav Petr, Ing. Petr Bujnoch, Ing. Antonín Petratur, Bc. Lukáš Strakoš, Náhradníci: Jaroslava Michnová, Ing. Lubomír Piskoř, Ing. Luděk Žáček, Mgr. Ida Klosíková Schvaluje Smlouvu o dílo č. 79 o6o1 8o618 6 o18 uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou Jaroslavou Michnovou, starostkou a firmou SKANSKA DS, a.s., Bohunická 133/50 Brno, zastoupená Ing. Jaroslavem Kopáčem, ředitelem závodu 79 AT na opravu místní komunikace Krnalovice Axmann za cenu ,-- Kč, bez DPH Zmocňuje Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo č. 79 o6o1 8o618 6 o18 uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy a firmou SKANSKA DS, a.s., Bohunická 133/50 Brno ( viz. usnesení č. 56/1591) Bere na vědomí Nabídky firem na opravu místních komunikací Pělucha Ondříček v Dolním Sklenově a U bytovky v Rychalticích: 1. TS, a.s., 17. listopadu 910, Frýdek Místek, za cenu ,90 Kč, bez DPH. 2. SKANSKA DS, a.s., závod 79, Pavelkova 6/1133, Olomouc, za cenu ,50 Kč, bez DPH. 3. PSVS, a.s., odštěpný závod 6 Morava, Skály 870, Tlumačov, za cenu ,-- Kč, bez DPH Schvaluje Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou p. Jaroslavou Michnovou, starostkou a Davidem Mičanem - ZAHRADA M, Aleje 421, Ostrava Hošťálkovice, na provedení kácení stromů na parc. č.723, k.ú. Sklenov, na Chatovišti, za cenu ,-- Kč, vč. DPH, v termínu do Zmocňuje Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Obcí Hukvaldy a Davidem Mičanem - ZAHRADA M, Aleje 421, Ostrava Hošťákovice (viz. usnesení č. 56/1594) Schvaluje Nabídku na nákup 10 ks popelnic od společnosti Frýdecká skládka, a.s., Zámecké náměstí 26, Frýdek Místek Schvaluje Prodej popelnic ( 110 a 120 litrů ) na komunální odpad občanům ve výši 900,- vč. DPH, od Schvaluje Poplatek za komunální a separovaný odpad pro místní podnikatelé ve výši 1.750,- Kč ročně za jednu popelnici při četnosti svozu jedenkrát za 14 dnů s účinností od Do Do RO č strana č.4

5 Schvaluje Prodej 39,78 m3 dřeva z obecních lesů firmě LESOAVBY Frýdek Místek, a.s., za měsíc září 2009, za cenu ,-- Kč, bez DPH Schvaluje Finanční částku z rozpočtu Obce Hukvaldy ve výši 2 tis. Kč na ohňostroj u příležitosti organizace svátku Dne vzniku samostatného Československého státu Bere na vědomí Pozvání ZŚ a MŚ L. Janáčka Hukvaldy, p.o., ve spolupráci se Sdružením rodičů a Obcí Hukvaldy na Lampiónový průvod dne V 18 hodin budou kladeny kytice k památníkům padlých hrdinů Ukládá Připravit návrh smlouvy na poskytování právních služeb a poradenství Obci Hukvaldy a občanům obce p. Mgr. V. Zelinkou Souhlasí S provedením nátěru lávky přes řeku Ondřejnici u školy Mládeži za cenu do ,-- Kč. Práce provedou členové fotbalového oddílu TJ SOKOL Hukvaldy. Do V Hukvaldech Jaroslava Michnová starostka Bc. Lukáš Strakoš místostarosta RO č strana č.5

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy,

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 18. 07. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více