Smlouva o dvouleté spolupráci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dvouleté spolupráci"

Transkript

1 Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr Za Regionální úřad pro Evropu SZO Podpis Marc Danzon, M.D. Jméno Datum Ředitel Regionálního úřadu Funkce:

2 OBSAH 1. Úvod Smlouva o dvouleté spolupráci v letech SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ...10 A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU )...10 B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky Příspěvky SZO Příspěvky vlády ČR

3 1. Úvod Národní strategie Regionálního úřadu pro Evropu Světové zdravotnické organizace (SZO) Přizpůsobení služeb novým potřebám (RC 50/10), přijatá Regionálním výborem na jeho 50. zasedání, je odpovědí na opakované požadavky členských států a vedoucích orgánů SZO, aby se tato organizace zaměřila na práci v jednotlivých státech, řešila jejich specifické zdravotní potřeby a zvýšila účinnost národních programů. V této souvislosti byla uzavřena dvouletá smlouva o spolupráci mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a vládou České republiky v letech Tento dokument byl přijat po několika následných jednáních, jichž se zúčastnili místní zdravotnické orgány a zástupci SZO na úrovni regionu a státu, týkajících se hlavních zdravotních potřeb České republiky. Výchozím bodem projednávání tohoto dokumentu byly priority státu v oblasti, přednesené zástupci místních zdravotnických orgánů. Vedle uvedených státních priorit v oblasti formuloval Sekretariát SZO priority této organizace týkající se vzájemné spolupráce s Českou republikou v letech , přičemž zohlednil celkové priority a politiku SZO, příspěvky jiných partnerů v České republice a možnosti SZO. Tyto hlavní body vzájemné spolupráce se dále odrazily v prioritách SZO pro celý evropský region. Společné priority vzájemné spolupráce byly poté projednány s místními zdravotnickými orgány a obě strany se poté dohodly, že budou v této smlouvě o spolupráci rozděleny do třech okruhů spolupráce s Českou republikou. Hlavní oblasti spolupráce jsou: - (technická pomoc v terénu), - a vytváření zdrojů), a - Zdravotní politika a jiné správní činnosti. Předpokládáme, že tento postup zlepší vzájemnou spolupráci a umožní České republice lépe zvažovat různé činnosti potřebné pro rozvoj jejího systému a poskytování. Pro zvýšení účinnosti této smlouvy o spolupráci navrhujeme, aby místní zdravotnické orgány stanovily klíčové body v každé z tří uvedených oblastí. Pro každou prioritní oblast vzájemné spolupráce stanovil Sekretariát SZO po dohodě se svými místními smluvními partnery jeden či více očekávaných výsledků spolu s příslušnými činnostmi potřebnými k jejich dosažení. Každý z těchto výsledků očekávaných v příslušném státě odpovídá jednomu globálnímu cíli stanovenému v Programovém rozpočtu SZO pro roky Peněžní prostředky určené pro místní program se přidělují v první řadě podle těchto očekávaných výsledků. Vyjadřují cíle, jichž je Sekretariát SZO podle svého názoru schopen svou vlastní činností dosáhnout. Podrobný pracovní plán k národnímu programu spolupráce (podrobný rozpis činností) bude bezodkladně vypracován a projednán zástupci Sekretariátu SZO odpovědnými za očekávané výsledky příslušného státu a místními smluvními partnery. V rámci tohoto pracovního plánu budou pro každý očekávaný výsledek zpracovány podrobné údaje o výrobcích či službách, 3

4 rozpočtech a stanoveny hlavní ukazatele a cílové hodnoty, odpovědný pracovník Sekretariátu SZO, místní smluvní partner, příspěvky našich partnerů, důležité mezníky a časový harmonogram. Vlastní realizace celého programu bude zahájena počátkem roku Výdaje z rozpočtu SZO stanovené v této smlouvě o spolupráci určují horní hranici prostředků, jež mohou být na úrovni státu poskytnuty z řádného rozpočtu SZO či z jiných zdrojů. Náklady na činnosti SZO, zásadně organizované jako "vnitrostátní", jež se však týkají též České republiky, budou vyúčtovány v rámci jednoho společného rozpočtu pro spolupráci s Českou republikou. Jinými slovy, veškeré peněžní prostředky, jež SZO vyčlenila na spolupráci Regionálního úřadu s Českou republikou jsou uvedeny v této smlouvě o spolupráci, a lze z nich čerpat výhledně na základě skutečného plnění příslušných pracovních plánů stanovených pro každý očekávaný výsledek. Místní pracovní plán musí být nutně vypracován v souladu s podmínkami a smyslem této smlouvy o spolupráci, kterákoli smluvní strana je však oprávněna navrhnout změny či doplňky, pokud se například změní situace ve v daném státě, v době účinnosti smlouvy vzniknou nové specifické potřeby, změní se schopnost Regionálního úřadu vykonávat odpovídajícím způsobem smluvené činnosti, nebo bude pro tyto účely přiděleno více peněžních prostředků. V současné době je zpracováván jednoduchý účinný způsob přijímání změn a doplňků k této smlouvě a změn příslušného pracovního plánu, jež by odpovídal smyslu této smlouvy o spolupráci a umožňoval potřebnou flexibilitu. Tuto smlouvu je proto třeba považovat za rámec vzájemné spolupráce, jež může být měněn písemnou dohodou uzavřenou mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a Českou republikou. Přesněji řečeno, jakékoli změny ustanovení této smlouvy o spolupráci jsou platné a účinné pouze pokud byly přijaty na základě dohody obou smluvních stran. Místní pracovní plán může být měněn na základě dohody Sekretariátu SZO a příslušných místních smluvních stran na úrovni očekávaných výsledků v daném státě. Smluvními partnery SZO v dané státě jsou nejen ředitel odpovědný za dosažení očekávaného výsledku v příslušné oblasti, ale též místní zástupce SZO a jiní odpovědní pracovníci. Je třeba též upozornit, že tato smlouva je pouze základním dokumentem upravujícím vzájemnou spolupráci, jež může být dále rozvíjena a rozšiřována o příspěvky z jiných zdrojů, díky nimž bude možné doplnit stávající priority a/nebo činnosti týkající se o okruhy problémů, jež nemohly být v současné době zohledněny vzhledem k nedostatku financí. Regionální úřad především usiluje o usnadnění spolupráce s ústředím v Ženevě pro co nejefektivnější spolupráci s národními státy v duchu myšlenky jednotné Světové zdravotnické organizace. Postup a aktualizace dalších činností, jež mají být realizovány v České republice, budou během příslušných dvou let projednávány během pracovních cest a jednání a prostřednictvím vzájemné korespondence. 4

5 2. Smlouva o dvouleté spolupráci v letech Na shora uvedených jednáních mezi zástupci České republiky a Regionálního úřadu SZO pro Evropu byly vymezeny tyto tematické okruhy, na něž se má spolupráce obou stran především zaměřit. Nepřenosné choroby Rizikové životní styly Tuberkulóza Duševní zdraví systému se zaměří na: o Řízení o Lidské zdroje ve o Dostupnost pro ohrožené skupiny, včetně starších osob Funkce veřejného, včetně řešení nových hrozeb a naléhavých případů Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Zranění HIV/AIDS Zdravotní péče o mládež Dále uvádíme podrobný popis stanovených prioritních oblastí: Priorita č. 1: Nepřenosné choroby ( technická pomoc OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK: Vypracován strategický rámec pro poskytování a prevenci nemocí (GLOBÁLNÍ OČEKÁVANÝ SZO: 2.3.1) Vypracován návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného a vytváření zdrojů) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Zdravotní politika a jiné správní činnosti Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Přezkoumán Národní onkologický registr Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Prevence nepřenosných chorob 5

6 Priorita č. 2: Rizikový životní styl (Alkohol a tabák) zdravotní péče ( technická pomoc DEFINOVÁNY STRATEGICKÉ METODY A NÁSTROJE PRO ZMĚNU ORIENTACE ZDRAVOTNICTVÍ Z POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU S DŮRAZEM NA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, NELEGÁLNÍ DROGY A ALKOHOL SZO:2.5.2) a vytváření zdrojů) Zpracování návrhu na reformu veřejného na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zdravotní politika a jiné správní činnosti Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku VÍCE ZDRAVOTNÍCH ODBORNÍKŮ A SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB ZAPOJENÝCH DO BOJE PROTI KOUŘENÍ, NABÍZEJÍCÍ ŠIRŠÍ ŠKÁLU PROTIKUŘÁCKÝCH KAMPANÍ. SZO:2.2.4) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Alkohol a drogy Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Evropa bez tabáku 6

7 Priorita č. 3: Tuberkulóza ZESÍLENÍ KONTROLY VÝSKYTU TBC VČETNĚ SLEDOVÁNÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN (BEZDOMOVCI) SZO:1.5.7) ( technická pomoc Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Kontrola výskytu tuberkulózy Priorita č. 4 Duševní zdraví ZLEPŠENÍ POLITIKY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SZO: 2.5.2) ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Duševní zdraví 7

8 Priorita č.5: systému s důrazem na řízení, lidské zdroje ve a dostupnost pro ohrožené skupiny ( technická pomoc a vytváření Zdravotní politika a jiné správní činnosti FORMULOVÁNA STRATEGIE VYTVÁŘENÍ NÁRODNÍCH KAPACIT SZO:6.4.2) LÉPE VYŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍ ODBORNÍCI SZO: 6.4.7) ÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ LÉKŮ DÍKY PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ SZO: 5.1.7) URČENÍ PŘEKÁŽEK A NALEZENÍ ŘEŠENÍ PRO ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI OBCÍ SZO: 6.1.4) NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ VYPRACOVÁNA STRATEGIE JEDNOTNÉHO PŘÍSTUPU KE STARŠÍM LIDEM SZO: 6.1.2) Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob a příslušná doporučení zdrojů) Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jejího vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Lidské zdroje ve Zúčastněná technická oddělení Regionálního úřadu SZO: Fórum EuroPharm, Program systému, Zdravější města a Řízení měst 8

9 Priorita č. 5: Funkce veřejného, řešení nových hrozeb a naléhavých případů ( technická pomoc a vytvářenízdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti ZPRACOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REALIZACE STRATEGIE POSÍLENÍ SCHOPNOSTI STÁTU UPLAŤŇOVAT FUNKCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SZO:6.4.2) ZLEPŠENO VYTVÁŘENÍ KAPACIT MÍSTNÍCH VELKÝCH FIREM PRO NÁCVIK CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ HROMADNÝCH NEŠTĚSTÍ SZO: 4.5.3) POSÍLENA VEDOUCÍ ROLE STÁTU V ŘÍZENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ SZO: 4.5.4) VYPRACOVÁNY POKYNY PRO PŘEDCHÁZENÍ KATASTROFÁM A HUMANITÁRNÍ POMOC SZO: 4.5.6) Zajištěna přítomnost příslušných osob v místě hromadných neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vzájemných vazeb při změně národního systému veřejného zdravot. Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů Vypracován soubor opatření pro vytváření instituc. kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného zdravot. Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Příprava na řešení hromadných neštěstí a řízení záchranných prací, Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Zdravotní politika a rovnoprávnost Priorita č. 6: Podpora při uplatnění ustanovení této smlouvy o spolupráci a řešení nepředvídaných problémů OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK V PŘÍSLUŠNÉM STÁTĚ: Lepší spolupráce a kontrola uplatňování ustanovení smlouvy o spolupráci, pomoc při sjednocování mezinárodní spolupráce, lepší fungování státního úřadu, a reakce na nepředvídané potřeby příslušného státu SZO: 7.2.1) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Podpůrný program pro řízení národní spolupráce 9

10 SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU ) návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného Přezkum Národního onkologického registru Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob Zajištění přítomnosti příslušných osob v místě neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Vypracována koncepce reformy veřejného zejména na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vazeb při změně národního systému veřejného Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza systému péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jeho vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Vypracován soubor opatření pro vytváření institucionálních kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Veškeré činnosti v oblasti národní zdravotní politiky a systému budou koordinovány s vedoucím strategického plánování (Strategic Desk Officer), v případě potřeby za podpory Oddělení pro národní politiku a systémy 10

11 Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Priorita: Zranění Zvýšená schopnost řešit problematiku zranění při dopravních nehodách a úrazů dětí SZO:2.4.2) zdravotní péče ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocena politika České republiky v oblasti předcházení a sledování případů zranění při dopravních nehodách, a stanovena doporučení týkající se zavedení odpovídajících postupů v tomto sektoru. Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Nehody, doprava a Priorita: HIV/AIDS Snadnější přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.1) ( technická pomoc Protokol o léčbě HIV/AIDS a vytváření zdrojů) Návrh na zajištění přístupu k antiretrovirní (ARV) terapii (ve spolupráci s Globálním fondem ATM (GFATM) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Snazší přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.2) Zavedení národního systému sledování výskytu sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS a zpracování příslušných dat Úřední přijetí systému sledování výskytu HIV druhé generace Přehodnocení národní zdravotní politiky a zařazení systému sledování výskytu HIV druhé generace do této politiky Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Sexuálně přenosné choroby a HIV/AIDS 11

12 Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Farmaceutika Priorita: Zdravotní péče o mládež ( technická pomoc VÝRAZNĚJŠÍ NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU ZAMĚŘENÝ PŘEDEVŠÍM NA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ SZO:2.3.2) Realizace programu zdravé školy a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Národní politika a jednotná strategie podpory zdravého životního stylu se zvláštním zřetelem na zdraví mladých lidí Politika a strategické plány pro zvýšení povědomí o programech na podporu zdravého životního stylu zejména mezi mládeží Jak jsme vysvětlil výše, SZO dále podpoří řešení uvedených prioritních problému z jiných zdrojů, budou-li k dispozici. Údaje o takové pomoci se uvedou v dodatku k této smlouvě, a budou po dobu její účinnosti (tj. v letech ) průběžně aktualizovány, aby mohly být zohledněny hlavní oblasti, do nichž má tato podpora směřovat. 3. Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky 1. Příspěvky SZO SZO se zavazuje zajistit shora uvedené programové činnosti a příspěvky, bude-li mít k dispozici dostatek peněžních prostředků a bude-li to v souladu s jejími předpisy a nařízeními. V případě jakýchkoli dotací na uhrazení místních nákladů či přímou finanční spolupráci budou uzavřeny zvláštní dohody. 2. Příspěvky vlády ČR Vláda ČR zajistí veškerý personál, materiály, dodávky a zařízení, a uhradí místní výdaje nezbytné pro účinnou technickou spolupráci. Vyzýváme vládu, aby uvedené činnosti financovala prostřednictvím fundrisingu. SZO jí může v této oblasti poskytnout nezbytnou pomoc. 12

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA)

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009 Podepsali: Za Ministerstvo zdravotnictví

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 24. září 1987 na svém sedmdesátém čtvrtém zasedání;

která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 24. září 1987 na svém sedmdesátém čtvrtém zasedání; Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 164 o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957 Platnosť od: 20. března 1958 ÚMLUVA mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách ze dne 2. května 1957 Československá republika a Rumunská lidová republika,

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více