Smlouva o dvouleté spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dvouleté spolupráci"

Transkript

1 Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr Za Regionální úřad pro Evropu SZO Podpis Marc Danzon, M.D. Jméno Datum Ředitel Regionálního úřadu Funkce:

2 OBSAH 1. Úvod Smlouva o dvouleté spolupráci v letech SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ...10 A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU )...10 B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky Příspěvky SZO Příspěvky vlády ČR

3 1. Úvod Národní strategie Regionálního úřadu pro Evropu Světové zdravotnické organizace (SZO) Přizpůsobení služeb novým potřebám (RC 50/10), přijatá Regionálním výborem na jeho 50. zasedání, je odpovědí na opakované požadavky členských států a vedoucích orgánů SZO, aby se tato organizace zaměřila na práci v jednotlivých státech, řešila jejich specifické zdravotní potřeby a zvýšila účinnost národních programů. V této souvislosti byla uzavřena dvouletá smlouva o spolupráci mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a vládou České republiky v letech Tento dokument byl přijat po několika následných jednáních, jichž se zúčastnili místní zdravotnické orgány a zástupci SZO na úrovni regionu a státu, týkajících se hlavních zdravotních potřeb České republiky. Výchozím bodem projednávání tohoto dokumentu byly priority státu v oblasti, přednesené zástupci místních zdravotnických orgánů. Vedle uvedených státních priorit v oblasti formuloval Sekretariát SZO priority této organizace týkající se vzájemné spolupráce s Českou republikou v letech , přičemž zohlednil celkové priority a politiku SZO, příspěvky jiných partnerů v České republice a možnosti SZO. Tyto hlavní body vzájemné spolupráce se dále odrazily v prioritách SZO pro celý evropský region. Společné priority vzájemné spolupráce byly poté projednány s místními zdravotnickými orgány a obě strany se poté dohodly, že budou v této smlouvě o spolupráci rozděleny do třech okruhů spolupráce s Českou republikou. Hlavní oblasti spolupráce jsou: - (technická pomoc v terénu), - a vytváření zdrojů), a - Zdravotní politika a jiné správní činnosti. Předpokládáme, že tento postup zlepší vzájemnou spolupráci a umožní České republice lépe zvažovat různé činnosti potřebné pro rozvoj jejího systému a poskytování. Pro zvýšení účinnosti této smlouvy o spolupráci navrhujeme, aby místní zdravotnické orgány stanovily klíčové body v každé z tří uvedených oblastí. Pro každou prioritní oblast vzájemné spolupráce stanovil Sekretariát SZO po dohodě se svými místními smluvními partnery jeden či více očekávaných výsledků spolu s příslušnými činnostmi potřebnými k jejich dosažení. Každý z těchto výsledků očekávaných v příslušném státě odpovídá jednomu globálnímu cíli stanovenému v Programovém rozpočtu SZO pro roky Peněžní prostředky určené pro místní program se přidělují v první řadě podle těchto očekávaných výsledků. Vyjadřují cíle, jichž je Sekretariát SZO podle svého názoru schopen svou vlastní činností dosáhnout. Podrobný pracovní plán k národnímu programu spolupráce (podrobný rozpis činností) bude bezodkladně vypracován a projednán zástupci Sekretariátu SZO odpovědnými za očekávané výsledky příslušného státu a místními smluvními partnery. V rámci tohoto pracovního plánu budou pro každý očekávaný výsledek zpracovány podrobné údaje o výrobcích či službách, 3

4 rozpočtech a stanoveny hlavní ukazatele a cílové hodnoty, odpovědný pracovník Sekretariátu SZO, místní smluvní partner, příspěvky našich partnerů, důležité mezníky a časový harmonogram. Vlastní realizace celého programu bude zahájena počátkem roku Výdaje z rozpočtu SZO stanovené v této smlouvě o spolupráci určují horní hranici prostředků, jež mohou být na úrovni státu poskytnuty z řádného rozpočtu SZO či z jiných zdrojů. Náklady na činnosti SZO, zásadně organizované jako "vnitrostátní", jež se však týkají též České republiky, budou vyúčtovány v rámci jednoho společného rozpočtu pro spolupráci s Českou republikou. Jinými slovy, veškeré peněžní prostředky, jež SZO vyčlenila na spolupráci Regionálního úřadu s Českou republikou jsou uvedeny v této smlouvě o spolupráci, a lze z nich čerpat výhledně na základě skutečného plnění příslušných pracovních plánů stanovených pro každý očekávaný výsledek. Místní pracovní plán musí být nutně vypracován v souladu s podmínkami a smyslem této smlouvy o spolupráci, kterákoli smluvní strana je však oprávněna navrhnout změny či doplňky, pokud se například změní situace ve v daném státě, v době účinnosti smlouvy vzniknou nové specifické potřeby, změní se schopnost Regionálního úřadu vykonávat odpovídajícím způsobem smluvené činnosti, nebo bude pro tyto účely přiděleno více peněžních prostředků. V současné době je zpracováván jednoduchý účinný způsob přijímání změn a doplňků k této smlouvě a změn příslušného pracovního plánu, jež by odpovídal smyslu této smlouvy o spolupráci a umožňoval potřebnou flexibilitu. Tuto smlouvu je proto třeba považovat za rámec vzájemné spolupráce, jež může být měněn písemnou dohodou uzavřenou mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a Českou republikou. Přesněji řečeno, jakékoli změny ustanovení této smlouvy o spolupráci jsou platné a účinné pouze pokud byly přijaty na základě dohody obou smluvních stran. Místní pracovní plán může být měněn na základě dohody Sekretariátu SZO a příslušných místních smluvních stran na úrovni očekávaných výsledků v daném státě. Smluvními partnery SZO v dané státě jsou nejen ředitel odpovědný za dosažení očekávaného výsledku v příslušné oblasti, ale též místní zástupce SZO a jiní odpovědní pracovníci. Je třeba též upozornit, že tato smlouva je pouze základním dokumentem upravujícím vzájemnou spolupráci, jež může být dále rozvíjena a rozšiřována o příspěvky z jiných zdrojů, díky nimž bude možné doplnit stávající priority a/nebo činnosti týkající se o okruhy problémů, jež nemohly být v současné době zohledněny vzhledem k nedostatku financí. Regionální úřad především usiluje o usnadnění spolupráce s ústředím v Ženevě pro co nejefektivnější spolupráci s národními státy v duchu myšlenky jednotné Světové zdravotnické organizace. Postup a aktualizace dalších činností, jež mají být realizovány v České republice, budou během příslušných dvou let projednávány během pracovních cest a jednání a prostřednictvím vzájemné korespondence. 4

5 2. Smlouva o dvouleté spolupráci v letech Na shora uvedených jednáních mezi zástupci České republiky a Regionálního úřadu SZO pro Evropu byly vymezeny tyto tematické okruhy, na něž se má spolupráce obou stran především zaměřit. Nepřenosné choroby Rizikové životní styly Tuberkulóza Duševní zdraví systému se zaměří na: o Řízení o Lidské zdroje ve o Dostupnost pro ohrožené skupiny, včetně starších osob Funkce veřejného, včetně řešení nových hrozeb a naléhavých případů Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Zranění HIV/AIDS Zdravotní péče o mládež Dále uvádíme podrobný popis stanovených prioritních oblastí: Priorita č. 1: Nepřenosné choroby ( technická pomoc OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK: Vypracován strategický rámec pro poskytování a prevenci nemocí (GLOBÁLNÍ OČEKÁVANÝ SZO: 2.3.1) Vypracován návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného a vytváření zdrojů) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Zdravotní politika a jiné správní činnosti Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Přezkoumán Národní onkologický registr Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Prevence nepřenosných chorob 5

6 Priorita č. 2: Rizikový životní styl (Alkohol a tabák) zdravotní péče ( technická pomoc DEFINOVÁNY STRATEGICKÉ METODY A NÁSTROJE PRO ZMĚNU ORIENTACE ZDRAVOTNICTVÍ Z POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU S DŮRAZEM NA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, NELEGÁLNÍ DROGY A ALKOHOL SZO:2.5.2) a vytváření zdrojů) Zpracování návrhu na reformu veřejného na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zdravotní politika a jiné správní činnosti Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku VÍCE ZDRAVOTNÍCH ODBORNÍKŮ A SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB ZAPOJENÝCH DO BOJE PROTI KOUŘENÍ, NABÍZEJÍCÍ ŠIRŠÍ ŠKÁLU PROTIKUŘÁCKÝCH KAMPANÍ. SZO:2.2.4) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Alkohol a drogy Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Evropa bez tabáku 6

7 Priorita č. 3: Tuberkulóza ZESÍLENÍ KONTROLY VÝSKYTU TBC VČETNĚ SLEDOVÁNÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN (BEZDOMOVCI) SZO:1.5.7) ( technická pomoc Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Kontrola výskytu tuberkulózy Priorita č. 4 Duševní zdraví ZLEPŠENÍ POLITIKY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SZO: 2.5.2) ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Duševní zdraví 7

8 Priorita č.5: systému s důrazem na řízení, lidské zdroje ve a dostupnost pro ohrožené skupiny ( technická pomoc a vytváření Zdravotní politika a jiné správní činnosti FORMULOVÁNA STRATEGIE VYTVÁŘENÍ NÁRODNÍCH KAPACIT SZO:6.4.2) LÉPE VYŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍ ODBORNÍCI SZO: 6.4.7) ÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ LÉKŮ DÍKY PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ SZO: 5.1.7) URČENÍ PŘEKÁŽEK A NALEZENÍ ŘEŠENÍ PRO ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI OBCÍ SZO: 6.1.4) NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ VYPRACOVÁNA STRATEGIE JEDNOTNÉHO PŘÍSTUPU KE STARŠÍM LIDEM SZO: 6.1.2) Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob a příslušná doporučení zdrojů) Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jejího vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Lidské zdroje ve Zúčastněná technická oddělení Regionálního úřadu SZO: Fórum EuroPharm, Program systému, Zdravější města a Řízení měst 8

9 Priorita č. 5: Funkce veřejného, řešení nových hrozeb a naléhavých případů ( technická pomoc a vytvářenízdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti ZPRACOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REALIZACE STRATEGIE POSÍLENÍ SCHOPNOSTI STÁTU UPLAŤŇOVAT FUNKCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SZO:6.4.2) ZLEPŠENO VYTVÁŘENÍ KAPACIT MÍSTNÍCH VELKÝCH FIREM PRO NÁCVIK CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ HROMADNÝCH NEŠTĚSTÍ SZO: 4.5.3) POSÍLENA VEDOUCÍ ROLE STÁTU V ŘÍZENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ SZO: 4.5.4) VYPRACOVÁNY POKYNY PRO PŘEDCHÁZENÍ KATASTROFÁM A HUMANITÁRNÍ POMOC SZO: 4.5.6) Zajištěna přítomnost příslušných osob v místě hromadných neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vzájemných vazeb při změně národního systému veřejného zdravot. Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů Vypracován soubor opatření pro vytváření instituc. kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného zdravot. Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Příprava na řešení hromadných neštěstí a řízení záchranných prací, Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Zdravotní politika a rovnoprávnost Priorita č. 6: Podpora při uplatnění ustanovení této smlouvy o spolupráci a řešení nepředvídaných problémů OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK V PŘÍSLUŠNÉM STÁTĚ: Lepší spolupráce a kontrola uplatňování ustanovení smlouvy o spolupráci, pomoc při sjednocování mezinárodní spolupráce, lepší fungování státního úřadu, a reakce na nepředvídané potřeby příslušného státu SZO: 7.2.1) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Podpůrný program pro řízení národní spolupráce 9

10 SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU ) návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného Přezkum Národního onkologického registru Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob Zajištění přítomnosti příslušných osob v místě neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Vypracována koncepce reformy veřejného zejména na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vazeb při změně národního systému veřejného Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza systému péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jeho vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Vypracován soubor opatření pro vytváření institucionálních kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Veškeré činnosti v oblasti národní zdravotní politiky a systému budou koordinovány s vedoucím strategického plánování (Strategic Desk Officer), v případě potřeby za podpory Oddělení pro národní politiku a systémy 10

11 Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Priorita: Zranění Zvýšená schopnost řešit problematiku zranění při dopravních nehodách a úrazů dětí SZO:2.4.2) zdravotní péče ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocena politika České republiky v oblasti předcházení a sledování případů zranění při dopravních nehodách, a stanovena doporučení týkající se zavedení odpovídajících postupů v tomto sektoru. Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Nehody, doprava a Priorita: HIV/AIDS Snadnější přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.1) ( technická pomoc Protokol o léčbě HIV/AIDS a vytváření zdrojů) Návrh na zajištění přístupu k antiretrovirní (ARV) terapii (ve spolupráci s Globálním fondem ATM (GFATM) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Snazší přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.2) Zavedení národního systému sledování výskytu sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS a zpracování příslušných dat Úřední přijetí systému sledování výskytu HIV druhé generace Přehodnocení národní zdravotní politiky a zařazení systému sledování výskytu HIV druhé generace do této politiky Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Sexuálně přenosné choroby a HIV/AIDS 11

12 Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Farmaceutika Priorita: Zdravotní péče o mládež ( technická pomoc VÝRAZNĚJŠÍ NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU ZAMĚŘENÝ PŘEDEVŠÍM NA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ SZO:2.3.2) Realizace programu zdravé školy a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Národní politika a jednotná strategie podpory zdravého životního stylu se zvláštním zřetelem na zdraví mladých lidí Politika a strategické plány pro zvýšení povědomí o programech na podporu zdravého životního stylu zejména mezi mládeží Jak jsme vysvětlil výše, SZO dále podpoří řešení uvedených prioritních problému z jiných zdrojů, budou-li k dispozici. Údaje o takové pomoci se uvedou v dodatku k této smlouvě, a budou po dobu její účinnosti (tj. v letech ) průběžně aktualizovány, aby mohly být zohledněny hlavní oblasti, do nichž má tato podpora směřovat. 3. Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky 1. Příspěvky SZO SZO se zavazuje zajistit shora uvedené programové činnosti a příspěvky, bude-li mít k dispozici dostatek peněžních prostředků a bude-li to v souladu s jejími předpisy a nařízeními. V případě jakýchkoli dotací na uhrazení místních nákladů či přímou finanční spolupráci budou uzavřeny zvláštní dohody. 2. Příspěvky vlády ČR Vláda ČR zajistí veškerý personál, materiály, dodávky a zařízení, a uhradí místní výdaje nezbytné pro účinnou technickou spolupráci. Vyzýváme vládu, aby uvedené činnosti financovala prostřednictvím fundrisingu. SZO jí může v této oblasti poskytnout nezbytnou pomoc. 12

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA)

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009 Podepsali: Za Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více