Smlouva o dvouleté spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dvouleté spolupráci"

Transkript

1 Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr Za Regionální úřad pro Evropu SZO Podpis Marc Danzon, M.D. Jméno Datum Ředitel Regionálního úřadu Funkce:

2 OBSAH 1. Úvod Smlouva o dvouleté spolupráci v letech SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ...10 A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU )...10 B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky Příspěvky SZO Příspěvky vlády ČR

3 1. Úvod Národní strategie Regionálního úřadu pro Evropu Světové zdravotnické organizace (SZO) Přizpůsobení služeb novým potřebám (RC 50/10), přijatá Regionálním výborem na jeho 50. zasedání, je odpovědí na opakované požadavky členských států a vedoucích orgánů SZO, aby se tato organizace zaměřila na práci v jednotlivých státech, řešila jejich specifické zdravotní potřeby a zvýšila účinnost národních programů. V této souvislosti byla uzavřena dvouletá smlouva o spolupráci mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a vládou České republiky v letech Tento dokument byl přijat po několika následných jednáních, jichž se zúčastnili místní zdravotnické orgány a zástupci SZO na úrovni regionu a státu, týkajících se hlavních zdravotních potřeb České republiky. Výchozím bodem projednávání tohoto dokumentu byly priority státu v oblasti, přednesené zástupci místních zdravotnických orgánů. Vedle uvedených státních priorit v oblasti formuloval Sekretariát SZO priority této organizace týkající se vzájemné spolupráce s Českou republikou v letech , přičemž zohlednil celkové priority a politiku SZO, příspěvky jiných partnerů v České republice a možnosti SZO. Tyto hlavní body vzájemné spolupráce se dále odrazily v prioritách SZO pro celý evropský region. Společné priority vzájemné spolupráce byly poté projednány s místními zdravotnickými orgány a obě strany se poté dohodly, že budou v této smlouvě o spolupráci rozděleny do třech okruhů spolupráce s Českou republikou. Hlavní oblasti spolupráce jsou: - (technická pomoc v terénu), - a vytváření zdrojů), a - Zdravotní politika a jiné správní činnosti. Předpokládáme, že tento postup zlepší vzájemnou spolupráci a umožní České republice lépe zvažovat různé činnosti potřebné pro rozvoj jejího systému a poskytování. Pro zvýšení účinnosti této smlouvy o spolupráci navrhujeme, aby místní zdravotnické orgány stanovily klíčové body v každé z tří uvedených oblastí. Pro každou prioritní oblast vzájemné spolupráce stanovil Sekretariát SZO po dohodě se svými místními smluvními partnery jeden či více očekávaných výsledků spolu s příslušnými činnostmi potřebnými k jejich dosažení. Každý z těchto výsledků očekávaných v příslušném státě odpovídá jednomu globálnímu cíli stanovenému v Programovém rozpočtu SZO pro roky Peněžní prostředky určené pro místní program se přidělují v první řadě podle těchto očekávaných výsledků. Vyjadřují cíle, jichž je Sekretariát SZO podle svého názoru schopen svou vlastní činností dosáhnout. Podrobný pracovní plán k národnímu programu spolupráce (podrobný rozpis činností) bude bezodkladně vypracován a projednán zástupci Sekretariátu SZO odpovědnými za očekávané výsledky příslušného státu a místními smluvními partnery. V rámci tohoto pracovního plánu budou pro každý očekávaný výsledek zpracovány podrobné údaje o výrobcích či službách, 3

4 rozpočtech a stanoveny hlavní ukazatele a cílové hodnoty, odpovědný pracovník Sekretariátu SZO, místní smluvní partner, příspěvky našich partnerů, důležité mezníky a časový harmonogram. Vlastní realizace celého programu bude zahájena počátkem roku Výdaje z rozpočtu SZO stanovené v této smlouvě o spolupráci určují horní hranici prostředků, jež mohou být na úrovni státu poskytnuty z řádného rozpočtu SZO či z jiných zdrojů. Náklady na činnosti SZO, zásadně organizované jako "vnitrostátní", jež se však týkají též České republiky, budou vyúčtovány v rámci jednoho společného rozpočtu pro spolupráci s Českou republikou. Jinými slovy, veškeré peněžní prostředky, jež SZO vyčlenila na spolupráci Regionálního úřadu s Českou republikou jsou uvedeny v této smlouvě o spolupráci, a lze z nich čerpat výhledně na základě skutečného plnění příslušných pracovních plánů stanovených pro každý očekávaný výsledek. Místní pracovní plán musí být nutně vypracován v souladu s podmínkami a smyslem této smlouvy o spolupráci, kterákoli smluvní strana je však oprávněna navrhnout změny či doplňky, pokud se například změní situace ve v daném státě, v době účinnosti smlouvy vzniknou nové specifické potřeby, změní se schopnost Regionálního úřadu vykonávat odpovídajícím způsobem smluvené činnosti, nebo bude pro tyto účely přiděleno více peněžních prostředků. V současné době je zpracováván jednoduchý účinný způsob přijímání změn a doplňků k této smlouvě a změn příslušného pracovního plánu, jež by odpovídal smyslu této smlouvy o spolupráci a umožňoval potřebnou flexibilitu. Tuto smlouvu je proto třeba považovat za rámec vzájemné spolupráce, jež může být měněn písemnou dohodou uzavřenou mezi Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a Českou republikou. Přesněji řečeno, jakékoli změny ustanovení této smlouvy o spolupráci jsou platné a účinné pouze pokud byly přijaty na základě dohody obou smluvních stran. Místní pracovní plán může být měněn na základě dohody Sekretariátu SZO a příslušných místních smluvních stran na úrovni očekávaných výsledků v daném státě. Smluvními partnery SZO v dané státě jsou nejen ředitel odpovědný za dosažení očekávaného výsledku v příslušné oblasti, ale též místní zástupce SZO a jiní odpovědní pracovníci. Je třeba též upozornit, že tato smlouva je pouze základním dokumentem upravujícím vzájemnou spolupráci, jež může být dále rozvíjena a rozšiřována o příspěvky z jiných zdrojů, díky nimž bude možné doplnit stávající priority a/nebo činnosti týkající se o okruhy problémů, jež nemohly být v současné době zohledněny vzhledem k nedostatku financí. Regionální úřad především usiluje o usnadnění spolupráce s ústředím v Ženevě pro co nejefektivnější spolupráci s národními státy v duchu myšlenky jednotné Světové zdravotnické organizace. Postup a aktualizace dalších činností, jež mají být realizovány v České republice, budou během příslušných dvou let projednávány během pracovních cest a jednání a prostřednictvím vzájemné korespondence. 4

5 2. Smlouva o dvouleté spolupráci v letech Na shora uvedených jednáních mezi zástupci České republiky a Regionálního úřadu SZO pro Evropu byly vymezeny tyto tematické okruhy, na něž se má spolupráce obou stran především zaměřit. Nepřenosné choroby Rizikové životní styly Tuberkulóza Duševní zdraví systému se zaměří na: o Řízení o Lidské zdroje ve o Dostupnost pro ohrožené skupiny, včetně starších osob Funkce veřejného, včetně řešení nových hrozeb a naléhavých případů Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Zranění HIV/AIDS Zdravotní péče o mládež Dále uvádíme podrobný popis stanovených prioritních oblastí: Priorita č. 1: Nepřenosné choroby ( technická pomoc OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK: Vypracován strategický rámec pro poskytování a prevenci nemocí (GLOBÁLNÍ OČEKÁVANÝ SZO: 2.3.1) Vypracován návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného a vytváření zdrojů) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Zdravotní politika a jiné správní činnosti Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Přezkoumán Národní onkologický registr Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Prevence nepřenosných chorob 5

6 Priorita č. 2: Rizikový životní styl (Alkohol a tabák) zdravotní péče ( technická pomoc DEFINOVÁNY STRATEGICKÉ METODY A NÁSTROJE PRO ZMĚNU ORIENTACE ZDRAVOTNICTVÍ Z POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU S DŮRAZEM NA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, NELEGÁLNÍ DROGY A ALKOHOL SZO:2.5.2) a vytváření zdrojů) Zpracování návrhu na reformu veřejného na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zdravotní politika a jiné správní činnosti Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku VÍCE ZDRAVOTNÍCH ODBORNÍKŮ A SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB ZAPOJENÝCH DO BOJE PROTI KOUŘENÍ, NABÍZEJÍCÍ ŠIRŠÍ ŠKÁLU PROTIKUŘÁCKÝCH KAMPANÍ. SZO:2.2.4) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Alkohol a drogy Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Evropa bez tabáku 6

7 Priorita č. 3: Tuberkulóza ZESÍLENÍ KONTROLY VÝSKYTU TBC VČETNĚ SLEDOVÁNÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN (BEZDOMOVCI) SZO:1.5.7) ( technická pomoc Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Kontrola výskytu tuberkulózy Priorita č. 4 Duševní zdraví ZLEPŠENÍ POLITIKY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SZO: 2.5.2) ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Duševní zdraví 7

8 Priorita č.5: systému s důrazem na řízení, lidské zdroje ve a dostupnost pro ohrožené skupiny ( technická pomoc a vytváření Zdravotní politika a jiné správní činnosti FORMULOVÁNA STRATEGIE VYTVÁŘENÍ NÁRODNÍCH KAPACIT SZO:6.4.2) LÉPE VYŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍ ODBORNÍCI SZO: 6.4.7) ÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ LÉKŮ DÍKY PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ SZO: 5.1.7) URČENÍ PŘEKÁŽEK A NALEZENÍ ŘEŠENÍ PRO ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI OBCÍ SZO: 6.1.4) NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ VYPRACOVÁNA STRATEGIE JEDNOTNÉHO PŘÍSTUPU KE STARŠÍM LIDEM SZO: 6.1.2) Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob a příslušná doporučení zdrojů) Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jejího vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO pro Evropu: Lidské zdroje ve Zúčastněná technická oddělení Regionálního úřadu SZO: Fórum EuroPharm, Program systému, Zdravější města a Řízení měst 8

9 Priorita č. 5: Funkce veřejného, řešení nových hrozeb a naléhavých případů ( technická pomoc a vytvářenízdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti ZPRACOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REALIZACE STRATEGIE POSÍLENÍ SCHOPNOSTI STÁTU UPLAŤŇOVAT FUNKCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SZO:6.4.2) ZLEPŠENO VYTVÁŘENÍ KAPACIT MÍSTNÍCH VELKÝCH FIREM PRO NÁCVIK CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ HROMADNÝCH NEŠTĚSTÍ SZO: 4.5.3) POSÍLENA VEDOUCÍ ROLE STÁTU V ŘÍZENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ SZO: 4.5.4) VYPRACOVÁNY POKYNY PRO PŘEDCHÁZENÍ KATASTROFÁM A HUMANITÁRNÍ POMOC SZO: 4.5.6) Zajištěna přítomnost příslušných osob v místě hromadných neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vzájemných vazeb při změně národního systému veřejného zdravot. Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů Vypracován soubor opatření pro vytváření instituc. kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného zdravot. Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Příprava na řešení hromadných neštěstí a řízení záchranných prací, Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Zdravotní politika a rovnoprávnost Priorita č. 6: Podpora při uplatnění ustanovení této smlouvy o spolupráci a řešení nepředvídaných problémů OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK V PŘÍSLUŠNÉM STÁTĚ: Lepší spolupráce a kontrola uplatňování ustanovení smlouvy o spolupráci, pomoc při sjednocování mezinárodní spolupráce, lepší fungování státního úřadu, a reakce na nepředvídané potřeby příslušného státu SZO: 7.2.1) Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Podpůrný program pro řízení národní spolupráce 9

10 SOUHRN PODPŮRNÝCH ČINNOSTÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ A. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (TECHNICKÁ POMOC V TERÉNU ) návrh souboru preventivních opatření pro předcházení nepřenosným chorobám zařazených do systému veřejného Přezkum Národního onkologického registru Studie případů bezdomovců nakažených tuberkulózou v severních Čechách Zpráva o určení specifických zdravotních potřeb starších osob Zajištění přítomnosti příslušných osob v místě neštěstí a řízení záchranných prací Přijaty pokyny pro řízení záchranných prací a vydány technické publikace B. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ ( FINANCOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ ) Připraveno školení v oblasti vytváření kapacit pro kontrolní programy Vypracována koncepce reformy veřejného zejména na úrovni krajů a jeho začlenění do moderního integrovaného systému prevence chorob a podpory zdravého životního stylu v případě rizikového chování Zpracován program školení pro řídící pracovníky ve Twinning farmaceutických asociací-vzájemné kontakty, sdílení a vytváření kapacit Určení západních institucí, s nimiž mají české zdravotnické organizace sladit svou činnost, a vytvoření vazeb při změně národního systému veřejného Školení pro postup v případě hromadného neštěstí v rámci Organizace spojených národů C. ZDRAVOTNÍ POLITIKA A JINÉ SPRÁVNÍ ČINNOSTI Zpracována národní politika předcházení nepřenosným chorobám Poradenství při reformě veřejného a změnu jeho orientace na podporu zdravého životního stylu se zaměřením na problematiku alkoholu a tabáku Přehodnocení politiky duševního zdraví a odpovídajících právních důsledků, a přesun řešení této problematiky z institucí na obce Posouzení vlivu dostupnosti lidských zdrojů na reorganizaci a reformu Posouzení a analýza systému péče o znevýhodněné a ohrožené skupiny a jeho vlivu na změnu zdravotní politiky Návrh politiky řešení specifických zdravotních potřeb starších lidí Vypracován soubor opatření pro vytváření institucionálních kapacit, jenž má Ministerstvu pomoci při tvorbě zdravotní politiky a uplatňování národní strategie veřejného Zajištěna mezinárodní spolupráce se sítí organizací pro řízení záchranných prací Veškeré činnosti v oblasti národní zdravotní politiky a systému budou koordinovány s vedoucím strategického plánování (Strategic Desk Officer), v případě potřeby za podpory Oddělení pro národní politiku a systémy 10

11 Bude-li v době účinnosti této smlouvy (tj. v letech ) k dispozici více finančních zdrojů, použijí se na řešení těchto prioritních problémů: Priorita: Zranění Zvýšená schopnost řešit problematiku zranění při dopravních nehodách a úrazů dětí SZO:2.4.2) zdravotní péče ( technická pomoc a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Přehodnocena politika České republiky v oblasti předcházení a sledování případů zranění při dopravních nehodách, a stanovena doporučení týkající se zavedení odpovídajících postupů v tomto sektoru. Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Nehody, doprava a Priorita: HIV/AIDS Snadnější přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.1) ( technická pomoc Protokol o léčbě HIV/AIDS a vytváření zdrojů) Návrh na zajištění přístupu k antiretrovirní (ARV) terapii (ve spolupráci s Globálním fondem ATM (GFATM) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Snazší přístup k lékům a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/ AIDS SZO:3.5.2) Zavedení národního systému sledování výskytu sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS a zpracování příslušných dat Úřední přijetí systému sledování výskytu HIV druhé generace Přehodnocení národní zdravotní politiky a zařazení systému sledování výskytu HIV druhé generace do této politiky Odpovědné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Sexuálně přenosné choroby a HIV/AIDS 11

12 Zúčastněné technické oddělení Regionálního úřadu SZO: Farmaceutika Priorita: Zdravotní péče o mládež ( technická pomoc VÝRAZNĚJŠÍ NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU ZAMĚŘENÝ PŘEDEVŠÍM NA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ SZO:2.3.2) Realizace programu zdravé školy a vytváření zdrojů) Zdravotní politika a jiné správní činnosti Národní politika a jednotná strategie podpory zdravého životního stylu se zvláštním zřetelem na zdraví mladých lidí Politika a strategické plány pro zvýšení povědomí o programech na podporu zdravého životního stylu zejména mezi mládeží Jak jsme vysvětlil výše, SZO dále podpoří řešení uvedených prioritních problému z jiných zdrojů, budou-li k dispozici. Údaje o takové pomoci se uvedou v dodatku k této smlouvě, a budou po dobu její účinnosti (tj. v letech ) průběžně aktualizovány, aby mohly být zohledněny hlavní oblasti, do nichž má tato podpora směřovat. 3. Příspěvky Světové zdravotnické organizace a vláda České republiky 1. Příspěvky SZO SZO se zavazuje zajistit shora uvedené programové činnosti a příspěvky, bude-li mít k dispozici dostatek peněžních prostředků a bude-li to v souladu s jejími předpisy a nařízeními. V případě jakýchkoli dotací na uhrazení místních nákladů či přímou finanční spolupráci budou uzavřeny zvláštní dohody. 2. Příspěvky vlády ČR Vláda ČR zajistí veškerý personál, materiály, dodávky a zařízení, a uhradí místní výdaje nezbytné pro účinnou technickou spolupráci. Vyzýváme vládu, aby uvedené činnosti financovala prostřednictvím fundrisingu. SZO jí může v této oblasti poskytnout nezbytnou pomoc. 12

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA)

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009 Podepsali: Za Ministerstvo zdravotnictví

Více

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková 2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 4. 12. 2009 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví ( ) Eva Sobotková

PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví ( ) Eva Sobotková PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008-2013) Eva Sobotková eva.sobotkova@mzcr.cz 4. 12. 2009 ZDROJE Celkový rozpočet 2. ap (2008-2013) 321 500 000

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Komunitně zaměřené programy v agendě WHO. Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR

Komunitně zaměřené programy v agendě WHO. Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR Komunitně zaměřené programy v agendě WHO Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR Zdraví 2020 nová dlouhodobá evropská strategie WHO přijata na 62 Regionálním výboru v září 2012

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 362. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 362. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 362. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 45. schůze konané dne 15. ledna 2009 ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě Provádění

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Programovací období ESIF Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo

Programovací období ESIF Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo Programovací období ESIF 2014-2020 Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo Aktuální stav vyjednávání Dohoda o partnerství Návrh schválen vládou 9. 4. 2014 (usnesení č. 242/2014) Schválena

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 Bc. et Bc. Hana Davidová Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR Liberec, 11. listopadu RNDr. Kateřina Lauermannová

Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR Liberec, 11. listopadu RNDr. Kateřina Lauermannová Územní agenda EU, Zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR 2008 Liberec, 11. listopadu 2011 Porada ÚP, OÚPSŘ KÚ LK RNDr. Kateřina Lauermannová AUÚP_05/2011 1 Územní agenda EU 2020 Dokument K inteligentní

Více

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty na území podpory JPD2 Portál sociálních a zdravotnických služeb Interoperabilní spisová služba Interspis Sdílený web Envis Společné principy

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více