Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2014 1"

Transkript

1 Hovorany 2014 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás všechny nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. I letos bylo uplynulé období bohatě naplněno společenským děním. Veškeré práce kolem těchto společenských aktivit je pro pořadatele velmi náročné, k tomu ne třeba slov. Za toto období bychom v sále naší sokolovny napočítali celkem jedenáct kulturních akcí. Začalo to Žehnáním vína, poté sedm plesů, počítaje v to i generálku předtančení žáků Společenského plesu, pak jeden karneval a ochutnávky specialit našich kuchařek i vín vinařů. Takovou bohatou činností povánočního období se nemůže pochlubit jen tak někdo. Díky všem! Dovolte mně, vážení spoluobčané, abych Vám alespoň rámcově sdělil, co nás v na stávajícím období čeká. V polovině dubna budou zahájeny práce na položení páteřní sítě vodovodu a kanali zace v lokalitě relaxační a oddychové zóny u rybníka, později se provede úprava ze leně a místní komunikace. Také nás čeká oprava obecního sklepa, protože v pro gramu příhraniční spolupráce se Sloven skem žel nebyl tento projekt ani projekt slovenského partnera úspěšný. K významné investici můžeme přiřadit Zateplení ZŠ TGM Hovorany, se kterým jsme kvůli nedostatku financí v dotačním titulu čekali až do konce loňského roku, kdy byla dotace přislíbena, žel dle podmínek roku Musíme ale obnovit stavební povolení a aktualizovat projekt. Dotační titul Úprava návsi v Hovora nech doprovází náročná a složitá admi nistrativa i podepsaná smlouva s posky tovatelem dotace je velmi přísná. Konečné vyhodnocení stavby a žádost o platbu uzna telných nákladů mají také svá úskalí. Projekt Domu pečovatelské služby je ve fázi přípravy pro stavební povolení, pro jekty Bytového domu v lokalitě Žleby III, včetně projektů na veškeré inženýrské sítě, jsou již stavebně povoleny. Pokračují práce tvorby Územního plánu Hovorany. Dvě naše letos poslední žádosti o do taci byly poskytovatelem dotace akcep továny. Jak dopadnou se dozvíme nejpoz ději do konce měsíce května. Tou první je dětské hřiště v lokalitě Žleby III a tou dru hou je rozšíření sběrného dvora odpadů. Připravujeme též projekt stezky Vrát ková cesta Benzina, opravu místní komu nikace v Horních Chaloupkách i úpravu chodníku před prodejnou Kostihová. Tolik naše letošní investiční záměry či očekávání. Vážení spoluobčané, Velikonoce jsou za dveřmi. A ať patříme při vší úctě ná zorově kamkoliv, nabízejí nám třeba pro cházku přírodou a zamyšlení se nad příro dou, která se probouzí, ožívá. Jiného z nás třeba pozvou k návštěvě velikonočních obřadů a k poslechu toho neopakovatel ného historického faktu: Není zde, vstal z mrtvých. Přeji nám všem hluboký osobní proži tek těchto svátků. A našim dětem hodně bohatou šlahačku! S úctou 2 Hovorany Jaro 2014

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 17. zasedání zastupitelstva naší obce bylo starostou obce svoláno na čtvrtek 19. prosince 2013 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Na závěr jednání ZO přijalo následující usnesení Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Navržený program jednání. 2. Rozpočtové opatření č. 19/2013, 20/2013 a 218/2013 dle návrhu. 3. Zmocnění pro radu obce za účasti před sedů výborů provést v plné výši nezbytná rozpočtová opatření zajišťující vyrovnání rozpočtu obce k Návrh rozpočtu obce na rok 2014 na pa ragrafy dle předlohy. 5. Návrh rozpočtového výhledu na léta 2015 a 2016 dle předlohy. 6. Výplatu jednorázových odměn občanům za nahodilou výpomoc v roce 2013 dle přílohy. 7. Dodatek č. 2/2013 k obecně závazné vyhlášce o stanovení poplatku za vývoz odpadů (popelnic) v roce 2014 při zacho vání úlev a osvobození dle předlohy. 8. Vnitřní směrnici pro schvalování účetní uzávěrky. 9. Majetkoprávní záležitosti obce: a) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí: Záměr obce č. 91/2013 prodej obec ních pozemků p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost a p. č o výměře m 2 v kate gorii trvalý travní porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Hovorany na žádost paní Ing. Marie Gejdošové, Štěpnická 1117, Uherské Hradiště. Záměr obce č. 92/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře 3 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed noty v k. ú. Hovorany na žádost Jedno ty, spotřebního družstva v Hodoníně, Národní třída 13, Hodonín. Záměr obce č. 93/2013 prodej části obecního pozemku p. č. 836/1 o výměře 18 m 2 v kategorii ostatní plocha, jiná plocha a obecního pozemku p. č. 836/19 o výměře 10 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě Na Podkově v k. ú. Hovorany na žádost pana MUDr. To máše Nováka, Hovorany 830. b) Záměry ke schválení: Záměr obce č. 73/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1149/4 o výměře 336 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Přední Zelniska v k. ú. Hovorany panu Radoslavu Kopečkovi, Hovorany 304. Tento záměr nebyl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 85/2013 prodej části obecního pozemku p. č o výměře cca 0,8 ha v kategorii lesní pozemek v lo kalitě Písky v k. ú. Hovorany panu Zdeňku Kostihovi, Šardice 768. Tento záměr ne byl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 86/2013 prodej dílu a o výměře 10 m 2, který se odděluje z obecního pozemku p. č. 1451/7 v ka tegorii ostatní plocha, ostatní komuni kace v lokalitě Dolní Chaloupky v k. ú. Hovorany na základě geometrického plánu č /2013 panu Janu Še velovi, Hovorany 274. Na výše uvede nou část pozemku zasahuje stavba RD p. Ševely. Hovorany Jaro

4 Záměr obce č. 87/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 778/2 o výměře 223 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany panu Janu Filipovičovi, Hovorany 177. c) Záměry jednorázové: Návrh na revokaci usnesení č. 25/16/2013 ze dne Návrh na revokaci usnesení č. 27/15/2013 z 26. září 2013 z důvodu nepřesné for mulace. Posouzení dvou nabídek poptávky Obce Hovorany na vypracování jednoduché architektonické studie návrhu na vy budování sociálního zařízení a pohoš tění na letní tribuně vybrána nabídka Bc. Josefa Bayera z Mutěnic. Zařazení správního území obce Hovo rany do území působnosti Integrované strategie území MAS Kyjovské Slo vácko na období realizo Jeník Machala vané místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu. ZO vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapiso vatelkou jednání. 2. Jmenování Evy Ptáčkové a Stanislava Šurýna ověřovateli zápisu z jednání. 3. Informaci o splnění usnesení, úkolů. 4. Informaci o činnosti obce za uplynulé období. Ing. Josef Grmolec, starosta obce RADA OBCE INFORMUJE Rada obce se opakovaně zabývala rea lizací společného záměru obcí Hovorany a Šardice na vybudování společné cyklo stezky, jejíž trasu v obou obcích již vytýčily provedené komplexní pozemkové úpravy. Nejdříve byl vybrán manager projektu a poté projektant projektu. Souběžně s prací projektanta začalo společné hledání a zkou mání nabídek dotačních titulů. Zajímavá nabídka byla v Regionálním operačním programu tam jsme zvažovali vzít dotaci na náš mikroregion, nakonec jsme po zvá žení vybrali nabídku dotačního titulu Stát ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) s tím, že oficiálním žadatelem pro jedno duchost celého řízení bude jedna obec. Druhá přispěje poměrným dílem. Protože se 61% projektu nachází v katastrálním území Šardic, bylo ujednáno, že Šardice budou nositeli projektu a Hovorany se 39% připojí. S našim projektem jsme uspěli, veřejnou soutěží získali zhotovitele a pro jekt nakonec zrealizovali. K dotaci SFDI nakonec přibyla i dotace Jihomoravského kraje, která mohla být zapojena do našich vlastních nákladů. Vypovídající je násle dující přehled: Cena dle smlouvy o dílo Kč Dotace SFDI Kč Dotace JmK Kč 61% podíl Šardic Kč 39% podíl Hovoran Kč Uvedené dílo musí sloužit dle projektu a dle účelu poskytnuté dotace svému účelu. Cykloturisté proto musí mít zele nou. Při dobré vůli a toleranci bude místo i pro jiné. Cyklostezku ještě doplníme lavičkami, odpadkovými koši, informačními panely apod. Ať nám toto dílo slouží! 4 Hovorany Jaro 2014

5 Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila kompletní návrh smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí dotace na záměr obce Úprava návsi v Hovoranech ve výši až 5,9 mil Kč z uznatelných nákladů objednávku na zhotovení a montáž pev ného okna a dveří do dvorní části pří stavby OÚ znění výzvy na opravu obecního sklepa a na zásobování vodou a odkanalizo vání lokality Sportovního a oddecho vého centra u rybníka včetně oslovení pěti stavebních firem rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/ /2013, 1/2014, 2/2014 a 3/2014 za účas ti předsedů finančního i kontrolního vý boru prodloužení pronájmu provozovny kos metiky sl. Romaně Holešinské dovybavení obecní posilovny zátěžo vým kobercem a pryžovými dorazy záměr opravy vadných schodů u hlavní komunikace pod školou návrh vedoucího dětského kroužku Potůček Tomáše Grufíka o uspořádání malých hodů dětmi Potůčku projednání výsledku inventarizace ma jetku obce za rok 2013 s předsedou hlavní inventarizační komise Petrem Ištvánkem nabídku Ing. Libora Stránského na za jištění řádného průběhu všech výbě rových řízení vyhlášených na realizaci stavebních záměrů obce se záměrem výběru nejvýhodnější nabídky nabídku projektanta Ing. Petera Štefan číka na vyhotovení projektové dokumen tace a zajištění stavebního povolení pro výstavbu místní komunikace v trati Horní Chaloupky I od RD č. 140 p. Havlíček po RD č. 450 pí Hyclová, dále Horní Chaloupky II od 623 p. Berka po MK v lo kalitě Podkova a nakonec i úpravu před obchodem Kostiha prodloužení pronájmu pohostinství Fon tána p. Miroslavu Foltýnovi a pí Haně Králíkové dokoupení nezbytných doplňků do knihovny kulatý stůl, židle, poličky, věšáky apod. opravu prostoru za Fontánou a jeho pří pravu pro vybudování skladu hnojiv, semen apod. pro místní organizaci svazu zahrádkářů po předchozím jed nání s předsedou organizace Jaromí rem Ambrozem, která postupně uvolní stávající prostor stodoly, kde bude par kovat obecní technika provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v budově zdravotního střediska provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v objektu ša ten GO GO 99 i ve starší části budovy fotbalistů TJ Zemas provedení nezbytné demontáže staré podlahy a položení nové v celém pros toru posilovny dodatky č. 3 ke smlouvě o užívání na bídky vysílání televizních i rozhlasových programů prostřednictvím kabelového systému nabídku p. Jana Lesovského na opravu části stávajícího oplocení zahrady u ma teřské školy zaslání žádosti na dopravní inspektorát Policie České republiky o posouzení stá vajícího umístění dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě s žádostí o její po sun blíž ke křižovazce u Tabule návrh smlouvy s kanceláří MP Projekt, projektant E ON, na vypracování projek tové dokumentace přeložky VN v loka litě Žleby III Hovorany Jaro

6 přidělení příspěvků na činnost místním spolkům a zájmovým organizacím na zá kladě jejich žádostí a dle možností roz počtu obce s přílohou dle nového ob čanského zákoníku žádost základní školy o souhlas zřizo vatele s přijímáním peněžitých darů od fyzických i právnických osob návrh odpisového plánu základní školy pro rok 2014 upravený návrh projektanta Bc. Josefa Bayera na postavení sociálního zařízení a občerstvení u letní tribuny nově pronájem pozemků střelnice pro ZO AVZO, Sportovně střelecký klub Ho vorany po provedené komplexní pozem kové úpravě na dobu 25 let provedení nezbytných oprav oplecho vání a klempířských prvků na objektu Lidového domu aktualizaci projektů zateplení základní školy z roku 2010 směrnici o Evidenci, účtování a odepi sování majetku obce předávací protokol mezi obcí a Jedno tou Hodonín ve věci refundace části sta vebních nákladů na opravu parkovací plochy u prodejny Jednota na dolním konci nákup doplňujícího dopravního značení na místní komunikaci po konzultaci s do pravním inženýrem pravidelnou kontrolu plnění smlouvy s vývozní společností MEGAWASTE Praha, závod Hodonín veřejnoprávní smlouvu na umístění stavby Rozšíření sběrného dvora od padů Hovorany smlouvu na poskytnutí podpory ve výši cca 110 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na pořízení svozového vozidla dopis řediteli VaKu Hodonín o záměru úprav středu obce a o možnosti prove dení opravy přivaděče vody do hovoran ského vodojemu, který je poruchový a je hož pokračující závady by značně zne hodnotily zamýšlené úpravy dědiny, do tované z evropských fondů dopis řediteli VaKu Hodonín o zajištění zásobování objektu mateřské školy do statečnou kapacitou vody i v době jejího většího odběru Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: průběžnou informaci pí Ireny Ivičičové o postupné tvorbě publikace dokumentů z období II. světové války za účasti au torky Ireny Ivičičové i Miroslavy Fialové sdělení Odboru životního prostředí a kul tury MěÚ Kyjov ve věci vydání závaz ného stanoviska k restaurování dřevě ného vyřezávaného kříže záznam z metodické návštěvy naší kni hovny pracovnicemi Městské knihovny Hodonín a jejich kladné posouzení všech provedených úprav pro uložení svazků knih s doporučením zřízení dět ského koutku pro nejmenší návštěvníky žádosti dočasně nezaměstnaných spo luobčanů o přijetí na veřejně prospěšné práce v tomto roce rozhodnutí stavebního úřadu Kyjov, spe ciálního stavebního úřadu Kyjov i vodo správního stavebního úřadu Kyjov o vy dání stavebního povolení nezbytného pro zahájení prací v odpočinkové a rela xační zóně u rybníka informaci kulturní komise a Muzejního spolku o přípravě výstavy s jarní a veli konoční tématikou spolu s odhalením busty odborného učitele měšťanské školy v Hovoranech a starosty Sokola Václava Kosteleckého nabídku zhotovení pamětních medailí a informačních smaltovaných tabulí nabídku Českého svazu chovatelů Ho donín na odprodej spolkového domu č. p. 163 v lokalitě Horní Chaloupky vyúčtování finančních prostředků po skytnutých obcí Městské knihovně Ho donín na nákup knih pro naši knihovnu 6 Hovorany Jaro 2014

7 sdělení Úřadu práce Hodonín o podmín kách přijetí na veřejně prospěšné práce v roce 2014 stav prací územního plánu Hovorany sdělení společnosti E.ON o plánované rekonstrukci sítě NN v obci v letech 2014 až 2016 Natálka Sochová informace z vojenského archívu v Ber líně o pohřbených německých vojácích v Hovoranech z období před koncem II. světové války skladbu platby cyklostezky Šardice Hovorany zprávu o provedení dílčího přezkumu hospodaření obce Ing. Zdeňkou Cáhlí kovou zápisy z kontrolních dnů stavby cyklos tezky Šardice Hovorany Rada obce děkuje: paní Mgr. Ivaně Hanáčkové, knihovnici obce, za obětavost při všech pracích spojených s přestěhováním celého kniž ního fondu a pozdějším jeho opětovným nastěhováním do zrekonstruovaných prostor naší knihovny všem spoluobčanům, kteří pravidelně pečují o nejbližší okolí svých nemovitostí a zejména pak s nástupem jara provedou všechny nezbytné práce na úpravách ve řejných ploch Ing. Josef Grmolec, starosta obce VÝSTAVBA V OBCI Jaro 2014 Vážení spoluobčané, v tomto jarním Zpravodaji roku 2014 bych Vás chtěl informovat, tak jako v předešlých letech, o činnosti obce za uplynulé zimní období. Letošní zima patřila, co se týče přídělu sněhu a tvorby náledí, k těm mírnějším. Místo odklízení sněhu a posypu náledí jsme se mohli věnovat jiným důležitějším pra cím, například: Pokračování v rekonstrukci místní knihovny. Po vymalování a vyschnutí podlahového betonu byla nalepena pod lahová krytina. Jelikož zateplením pod lahy vznikl ve dveřích do knihovny více jak 10 cm výškový rozdíl, musela být upravena ještě i podesta na schodišti, práh a dveře, aby nedocházelo k zako pávání o uvedený schodek. Následně byly provedeny v knihovně rozvody osvětlení, zásuvek 230 V a internetu. Hovorany Jaro

8 Byly instalovány garnýže, okenní žalu zie, skříňka se zabudovaným umývadlem a ohřívačem vody. Prostor okolo umý vadla byl doplněn úložnou a úklidovou skříňkou vyrobenou přesně na míru. U části regálů byla upravena rozteč pro police z důvodu umístění vyšších knih a následně byly všechny regály dvakrát natřeny okrovou barvou z důvodu barev ného sjednocení. Většina polic měla poškozené přední hrany nebo neměla žádné, proto byly na všechny police na lepeny nové hrany. Po rozmístění regálů byl ze ZŠ zahájen převoz cca 8300 ks knih. Knihy byly následně zařazovány do regálů dle žánru a autorů. Dále byla knihovna doplněna novým hlavním sto lem pro knihovnici, kulatým pracovním stolem pro děti, 10 ks židlí a na doporu čení metodické návštěvy z knihovny MěÚ Hodonín i dětským koutkem pro nejmenší čtenáře. Byly zprovozněny po čítače. Knihovna byla doplněna novou tiskárnou a tím i novou službou pro ná vštěvníky skenováním a tiskem doku mentů. Jelikož po rozmístění regálů bylo zjištěno nedostatečné nasvícení někte rých prostor knihovny, bylo osvětlení rozšířeno o další zářivková svítidla. Po čátkem měsíce února byla nově zre konstruovaná knihovna opět uvedena do provozu. Jelikož nám zimní počasí přálo, byla ještě vnější stěna knihovny a dílny, ze strany od stodoly, zateplena polystyrénem, byla provedena oprava oplechování štítu, oprava dešťového svodu a nakonec byla stěna opatřena novou fasádou. Šatny TJ Zemas byla opravena podla ha posilovny, omítky, obklady, sprchy, venkovní sokl a vylíčeny vnitřní prostory. Byl nalepen nový zátěžový koberec a na zpět nastěhováno nářadí do posilovny. Práce zde budou pokračovat ve staré části tribuny opravou šaten, sprchových koutů, venkovního chodníku, prodlou žení boční střechy tribuny a opravami prostor na tribuně hydroizolací a tepel nou izolací chodby. Bylo by nutné zde vyměnit i venkovní okna, aby budova mohla být neustále větrána, jelikož je v prostorách šaten značně rozšířená plíseň. Šatny SK GO GO 99 byly provedeny opravy vadných vnitřních odpadů s je jich úpravou pro osazení 6 ks nových kombi záchodů, včetně úpravy rozvodů splachovací vody. Dále pokračovaly: opravy izolace stěn, jejich podřezání a další hydroizolace záchodů a sprcho vého koutu, byly provedeny nové ke ramické obklady stěn, podlah záchodů a sprchového koutu, opravy omítek s ko nečným vylíčením vnitřních prostor ša ten. Oprava vnějšího soklu budovy byla zahájena vysekáním rozpadajících se cihel, podbetonováním, provedením hydroizolace, dozděním soklu budovy a provedením vnějšího nového obkladu soklu celé budovy. Zbývá dodělat vnější prahy dveří a předláždit venkovní beto nový chodník se spádem od budovy te nisových šaten. Prostory pro zahrádkáře za Fontánou byla odstraněna nevhodná cihlová pod laha, upraven terén, odvezena přeby tečná hlína a nakonec bylo provedeno zabetonování celé podlahové plochy spolu s vloženým železným betonářským pletivem pro větší pevnost betonu. Dále zde budou práce pokračovat zazděním otvoru zadních dveří a částečně i oken, opravou stěn. Pro vytvoření zázemí pro deje bude vybourán otvor a osazen dveřmi do vedlejších prostor v garáži. Bude provedena oprava střechy. Oplocení parku u MŠ byly opraveny poškozené úseky oplocení výměnou pletiva, protaženy nové napínací dráty spolu s napínacími systémy a prove deno celkové napnutí pletiva. Byla pro vedena oprava stávající branky, do oplo cení byly zabudovány dvě nové vstupní brány pro vjezd techniky, sekačky trávy 8 Hovorany Jaro 2014

9 Příprava prostor pro nový sklad ČSZ a UNC pro případnou úpravu terénu, výměnu písku v pískovišti atd. Část sta rého oplocení parku kolem přístupového chodníku k MŠ bude opraveno a nově natřeno v teplejším období. Lidový dům byly vyměněny děravé dešťové okapy a opraveny svody. Školní vila byl vyměněn vadný kotel ústředního topení na tuhá paliva. Místní rozhlas osazen nový železný sloup pro provedení přeložky vedení do Žlebů a zrušen dřevěný sloup u boční stěny RD č. p. 39, který bránil provedení zateplení fasády. Ve dvorní části budovy OÚ byly postupně vyklizeny, vylíčeny a opětovně nastěho vány prostory šatny, WC a dílny. V průběhu zimního období byly prová děny drobné opravy chodníků, MK, pol ních cest. Byly vykáceny rizikové stromy, ořezávány stromy a keře v obci, prová děn odvoz větví, hromádek po úklidu obce, vývozy košů umístěných po obci, úklid hřbitova, naložení a vývoz věnců ze hřbitova, svoz pytlů separovaného od padu, zajištění chodu sběrného dvora odpadů, provádění formanek občanům a organizacím, zajištění obecních a spol kových akcí, opravy techniky, za spolu práce se SÚS Hodonín byly očištěny krajnice silnice v obci atd. Jelikož mírná zima již pomalu končí, jaro klepe na dveře, hlásí se nám jarní práce. Vyhrabávání trávníků, poslední ořezy stromů a keřů, poměrně brzy letos začne i sečení trávy, zkrátka jarní úklid obce. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s úklidem okolí svých rodinných domů a veřejných ploch. Hromádky po úklidu, pokud nepůjdou uložit do kompostérů, bu dou průběžně zaměstnanci obce odváženy. Dovolte, abych Vám všem popřál krásné jarní dny, absenci ničivých jarních mra zíků, veselé prožití velikonočních svátků a dětem bohatou šlahačku. František Kučera, místostarosta obce Hovorany Jaro

10 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola informuje Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost a nové vztahy? Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme. Hře jivé sluneční paprsky, probouzející se pří roda, barevný svět kolem nás. První tráva, první květy a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. Jaro jsme ve školce přivítali velkým maškarním rejem. Školku jsme oblékli do pestrých barev, děti se proměnily v prin cezny, piráty, šašky, všelijaká zvířata a di votvorné bytosti. V tělocvičně ZŠ jsme uspořádali rej ma sek, tančili jsme a soutěžili. Všechny nás 10 Hovorany Jaro 2014

11 potěšila velká účast rodičů, kteří se také účastnili karnevalové veselice. Aby nám to těšení na jaro lépe ubíhalo, pozvali jsme do školky dvě divadla a také folkového zpěváka Slávka Janouška. Pro rodiče jsme připravili dvě odborné přednášky. První se týkala školní zralosti dětí a druhá se za bývala logopedickou prevencí v ma teřské škole. Stále narůstající počet dětí s vadnou výslovností nás při vedl k účasti v rozvojovém progra mu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které vy hlásilo Ministerstvo školství, mláde že a tělovýchovy. Podařilo se nám s námi zpracovaným projektem,,naše hbité jazýčky uspět a zís kat ministerskou dotaci ve výši Kč. Peníze budou využity na nákup logopedických pomůcek, výukových programů, dvou počí tačů a logopedického kurzu pro učitelku. Na školce budou dvě proškolené asis tentky logopeda, které se pod vedením odborného logopeda SPC Hodonín budou věnovat dětem s vadami řeči. U zápisu 18. března proběhl ve školce zápis no vých dětí na rok 2014/2015. Přišlo 19 dětí. Moc se na nové kamarády těšíme. Před Velikonocemi 13. dubna v 15 ho din pořádá školka Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na svátečně vyzdobe nou školku a vyrobit si spolu s dětmi veli konoční dekorace. Jste srdečně zváni. Hana Horáková, vedoucí učitelka Hovorany Jaro

12 Jarní hádání Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, vstáváme, budíček! Je tu jaro a s ním naše další povídání. Sluníčko svítí, všechno začíná rozkvé tat a ráno nás budí svým cvrlikáním ptáčci. Loudálek si pro vás připravil několik jarních hádanek, při luš tění vám určitě pomohou obrázky. Můžete si také přečíst pohádku O zlatých jablíčkách a vyzkoušet si, co všechno víte o jaru a jarní přírodě. Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic. Nehezký zrodí se, ve schránce vyspí se, krásný pak na květu pyšní se. Slunce v dešti kreslí most malým dětem pro radost. O zlatých jablíčkách Byl jeden král a měl jabloň, na které rostla zlatá jablíčka. Ale jablíčka se stále ztrácela a zloděje nemohli chytit. I dal král všude rozhlásit, kdo chytí zloděje, dostane pytel peněz. V malém domku za městem bydlel otec se třemi syny. Jak to uslyšeli, povídá nejstarší: Já půjdu chytit zloděje. Sebral se a šel ke králi. Cestou potkal chudou babičku. Kampak jdeš, synku? Nikam, od sekl. Proč se ptáte? Chtěla jsem ti poradit, povídá babička. Však já si poradím sám, řekl hoch a šel dál. Když přišel ke králi, poručil si jídla a pití a večer šel hlídat na zahradu. Chodí, chodí, nikde živé duše nevidí. K ránu usedl pod jabloň a usnul. Spal až do rána. Když ráno král počítal jablíčka, jedno chybělo. Král se rozhněval a poslal ho domů. Mladší bratr povídá: Já budu chytřejší. Vydal se na cestu. Potkal také chudou babičku a odbyl ji jako jeho starší bratr. Přišel ke králi, dobře se najedl a napil a večer šel hlídat. Hlídal, hlídal, ale nikde se nehnul ani lístek. Unavený si sedl ráno pod strom a usnul. Když přišel král a přepočítával jablka, jedno chybělo. Král se rozzlobil a hlídače vyhnal. Snad já zloděje chytím, řekl nejmladší, když oba bratři dopadli tak nešťastně. Vydal se do města ke králi. Cestou potkal babičku a pěkně ji pozdravil. Babička poděkovala a ptala se ho, kam jde. Mládenec jí všechno pověděl co a jak a babička mu poradila. Když 12 Hovorany Jaro 2014

13 přišel ke králi, nechtěl ani jíst, ani pít, jen si poručil, aby mu přivezli fůru trní a bodláčí. Celou jabloňku obložil trním až do vršku. Pak usedl na silnou větev. Na větvi měl přivázaný hrnec studené vody. Sedl si, díval se, nikde nic. Když na něho šlo spaní, umyl se studenou vodou. Až k ránu slyší nějaký šum. Podívá se a vidí, jak kolem jabloňky lítá drobný ptá ček. Ale pro trní nemohl k jablíčkům. Mládenec protáhl ruku trním a ptáčka lapil. Už tě mám, ty zloději, povídá. Teď bych tě mohl zamáčknout, ale že jsi tak malý, pustím tě, ale vícekrát se tu neukazuj, bylo by s tebou zle. Rozevřel ruku a ptáček odletěl. Na ruce mu nechal tři zlatá pírka. Potom se už jablíčka neztrácela. Mládenec dostal od krále pytel peněz a vesele se vrátil domů. Jarní kvíz 1. První jarní den 20. března je a) den nejdelší a noc nejkratší b) den i noc trvají stejnou dobu c) den je nejkratší a noc nejdelší 2. Která jarní kytka nemá žlutou barvu? a) prvosenka jarní b) podběl obecný c) jaterník podléška 3. Čím se liší hnízdo vlaštovek a jiřiček? a) jiřička má v hnízdě otvor ze strany, vlaštovka má hnízdo přístupné shora b) vlaštovka má v hnízdě otvor ze strany, jiřička má hnízdo přístupné shora c) není mezi nimi žádný rozdíl 4. Který ptáček se nemusí vracet na jaře z teplých krajin? a) kos b) skřivan c) drozd 5. Jakou barvu nemá duha? a) fialovou b) růžovou c) oranžovou 6. Kdy slavíme Velikonoce? a) druhý dubnový víkend b) víkend po prvním jarním úplňku c) na přelomu března a dubna (Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b) Mgr. Lenka Svobodová Hovorany Jaro

14 Na chvíli ve škole Vánoční výstava a vánoční koncert Na vánoční výstavě mohli návštěvníci zhlédnout výrobky a práce našich žáků. K vidění byly betlémy, výrobky keramického kroužku a vánoční ozdoby vyrobené dětmi a jejich rodiči. Vánočním koncertem děti pěveckého sboru navodily příjemnou předvánoční at mosféru. Na kole dětem Poslední den před vánočními prázdni nami naše škola podpořila nadační fond NA KOLE DĚTEM sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož patronem je pan Josef Zimovčák osminásobný mistr světa na vysokém kole. Pan Zimovčák představil dětem nejen projekt, ale hlavně názorně a zábavně uká zal jízdu na vysokém kole, nastupování i pád z vysokého kola. Ve čtvrtek 5. června 2014 se můžete na kole přidat k již 5. ročníku VEŘEJNÉ CYKLOTOUR napříč Českou republikou, protože bude projíždět Hovorany. Více na 14 Hovorany Jaro 2014

15 Lyžařský kurz I když letošní zima lyžařům moc nepřála, naši sedmáci si lyžařský kurz užívali. Setkání prvňáků s předškoláky Ještě před zápisem navštívili prvňáky letošní předškoláci. Přišli se seznámit se škol ním prostředím a svým starším kamarádům ukázali, jak jsou připraveni k zápisu do 1. třídy. Za úkoly, které zvládli sami, popř. s pomocí prvňáků, si domů odnesli za sloužený diplom sovy Moudřenky. Hovorany Jaro

16 V úterý 21. ledna přišli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím V úterý 28. ledna proběhly ve všech tří dách ukázkové hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími. Výuku vedli dva lek toři pocházející z Velké Británie. Se žáky se zaměřili na konverzaci v ang ličtině. Nejdříve se seznámili (každý se měl anglicky představit) a poté pomocí různých aktivit a her konverzovali na zvo lené téma. V závěru hodiny měli žáci možnost klást lektorům otázky. I přes počáteční rozpaky a obavy žáků, zda budou rozumět, se s konverzací s rodilými mluvčími vypořá dali výborně a všechny třídy byly projektem nadšeny. 16 Hovorany Jaro 2014

17 V rámci výchovy ke zdraví všechny žáky 4. a 5. ročníku a žákyně ročníku se známily pracovnice občanského sdružení Anabell (nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy) s pojmy mentální anorexie, men tální bulimie, záchvatovité přejídání, obezi ta, příčiny vzniku poruchy příjmu potravy, nebezpečí ohrožení života. Poradily, jak po moci blízkému člověku či na koho se obrátit s prosbou o radu. Zábavnou formou sezná mily žákyně s vývojem ideálu krásy, vlivem reklam na jednotlivce či celou společnost. Přednáška poruchy příjmu potravy 20. společenský ples V sobotu 8. února proběhl v sále v Čej kovicích již 20. spo lečenský ples. Jako tradičně byl zahájen slavnostní polonézou, kterou zatančili žáci 9. ročníku. Děkujeme všem sponzorům a rodičům za pomoc a příspěvky do tomboly. Hovorany Jaro

18 18 Hovorany Jaro 2014

19 Knihovna Hovorany Žáci šestého ročníku navštívili v rámci literární výchovy místní nově zrekonstruovanou knihovnu. Paní knihovnice měla pro žáky přichystán pracovní list s otázkami k životu a dílu spisovatele Jaroslava Foglara. Také si zkusili lovení bobříků. Dojmy žáků popi suje ve svém příspěvku paní knihovnice. Divadélko Jako každý rok, tak i letos, nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dětem 1. stupně se pohádka Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka velmi líbila, protože byly nenásilně vtaženy do děje a mohly se naučit nové písničky. Hovorany Jaro

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1 Hovorany 2014 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto 2014 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. I tento červnový hodový Zpravodaj Vám nabídne přehled činnosti

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči.

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči. Š ardice 2/2014 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Hornický spolek strana 10 Naše MŠ slavila výročí strana 13 Comenius v Šardicích strana 17 Cupy hupy, pravda je to,

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

zpravodaj Slovo starosty Zpravodaj obce Prušánky Prušánský 1/2012

zpravodaj Slovo starosty Zpravodaj obce Prušánky Prušánský 1/2012 Prušánský 1/2012 zpravodaj Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 je za námi, přesto bych ho rád krátce zhodnotil. Byl to rok, ve kterém jsme si připomněli 750. výročí první písemné zmínky o naší

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA ÚNOR 2011 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...6 LIDÉ KOLEM NÁS Michal Jančík...7

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více