Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2014 1"

Transkript

1 Hovorany 2014 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás všechny nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. I letos bylo uplynulé období bohatě naplněno společenským děním. Veškeré práce kolem těchto společenských aktivit je pro pořadatele velmi náročné, k tomu ne třeba slov. Za toto období bychom v sále naší sokolovny napočítali celkem jedenáct kulturních akcí. Začalo to Žehnáním vína, poté sedm plesů, počítaje v to i generálku předtančení žáků Společenského plesu, pak jeden karneval a ochutnávky specialit našich kuchařek i vín vinařů. Takovou bohatou činností povánočního období se nemůže pochlubit jen tak někdo. Díky všem! Dovolte mně, vážení spoluobčané, abych Vám alespoň rámcově sdělil, co nás v na stávajícím období čeká. V polovině dubna budou zahájeny práce na položení páteřní sítě vodovodu a kanali zace v lokalitě relaxační a oddychové zóny u rybníka, později se provede úprava ze leně a místní komunikace. Také nás čeká oprava obecního sklepa, protože v pro gramu příhraniční spolupráce se Sloven skem žel nebyl tento projekt ani projekt slovenského partnera úspěšný. K významné investici můžeme přiřadit Zateplení ZŠ TGM Hovorany, se kterým jsme kvůli nedostatku financí v dotačním titulu čekali až do konce loňského roku, kdy byla dotace přislíbena, žel dle podmínek roku Musíme ale obnovit stavební povolení a aktualizovat projekt. Dotační titul Úprava návsi v Hovora nech doprovází náročná a složitá admi nistrativa i podepsaná smlouva s posky tovatelem dotace je velmi přísná. Konečné vyhodnocení stavby a žádost o platbu uzna telných nákladů mají také svá úskalí. Projekt Domu pečovatelské služby je ve fázi přípravy pro stavební povolení, pro jekty Bytového domu v lokalitě Žleby III, včetně projektů na veškeré inženýrské sítě, jsou již stavebně povoleny. Pokračují práce tvorby Územního plánu Hovorany. Dvě naše letos poslední žádosti o do taci byly poskytovatelem dotace akcep továny. Jak dopadnou se dozvíme nejpoz ději do konce měsíce května. Tou první je dětské hřiště v lokalitě Žleby III a tou dru hou je rozšíření sběrného dvora odpadů. Připravujeme též projekt stezky Vrát ková cesta Benzina, opravu místní komu nikace v Horních Chaloupkách i úpravu chodníku před prodejnou Kostihová. Tolik naše letošní investiční záměry či očekávání. Vážení spoluobčané, Velikonoce jsou za dveřmi. A ať patříme při vší úctě ná zorově kamkoliv, nabízejí nám třeba pro cházku přírodou a zamyšlení se nad příro dou, která se probouzí, ožívá. Jiného z nás třeba pozvou k návštěvě velikonočních obřadů a k poslechu toho neopakovatel ného historického faktu: Není zde, vstal z mrtvých. Přeji nám všem hluboký osobní proži tek těchto svátků. A našim dětem hodně bohatou šlahačku! S úctou 2 Hovorany Jaro 2014

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 17. zasedání zastupitelstva naší obce bylo starostou obce svoláno na čtvrtek 19. prosince 2013 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Na závěr jednání ZO přijalo následující usnesení Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Navržený program jednání. 2. Rozpočtové opatření č. 19/2013, 20/2013 a 218/2013 dle návrhu. 3. Zmocnění pro radu obce za účasti před sedů výborů provést v plné výši nezbytná rozpočtová opatření zajišťující vyrovnání rozpočtu obce k Návrh rozpočtu obce na rok 2014 na pa ragrafy dle předlohy. 5. Návrh rozpočtového výhledu na léta 2015 a 2016 dle předlohy. 6. Výplatu jednorázových odměn občanům za nahodilou výpomoc v roce 2013 dle přílohy. 7. Dodatek č. 2/2013 k obecně závazné vyhlášce o stanovení poplatku za vývoz odpadů (popelnic) v roce 2014 při zacho vání úlev a osvobození dle předlohy. 8. Vnitřní směrnici pro schvalování účetní uzávěrky. 9. Majetkoprávní záležitosti obce: a) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí: Záměr obce č. 91/2013 prodej obec ních pozemků p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost a p. č o výměře m 2 v kate gorii trvalý travní porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Hovorany na žádost paní Ing. Marie Gejdošové, Štěpnická 1117, Uherské Hradiště. Záměr obce č. 92/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře 3 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed noty v k. ú. Hovorany na žádost Jedno ty, spotřebního družstva v Hodoníně, Národní třída 13, Hodonín. Záměr obce č. 93/2013 prodej části obecního pozemku p. č. 836/1 o výměře 18 m 2 v kategorii ostatní plocha, jiná plocha a obecního pozemku p. č. 836/19 o výměře 10 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě Na Podkově v k. ú. Hovorany na žádost pana MUDr. To máše Nováka, Hovorany 830. b) Záměry ke schválení: Záměr obce č. 73/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1149/4 o výměře 336 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Přední Zelniska v k. ú. Hovorany panu Radoslavu Kopečkovi, Hovorany 304. Tento záměr nebyl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 85/2013 prodej části obecního pozemku p. č o výměře cca 0,8 ha v kategorii lesní pozemek v lo kalitě Písky v k. ú. Hovorany panu Zdeňku Kostihovi, Šardice 768. Tento záměr ne byl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 86/2013 prodej dílu a o výměře 10 m 2, který se odděluje z obecního pozemku p. č. 1451/7 v ka tegorii ostatní plocha, ostatní komuni kace v lokalitě Dolní Chaloupky v k. ú. Hovorany na základě geometrického plánu č /2013 panu Janu Še velovi, Hovorany 274. Na výše uvede nou část pozemku zasahuje stavba RD p. Ševely. Hovorany Jaro

4 Záměr obce č. 87/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 778/2 o výměře 223 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany panu Janu Filipovičovi, Hovorany 177. c) Záměry jednorázové: Návrh na revokaci usnesení č. 25/16/2013 ze dne Návrh na revokaci usnesení č. 27/15/2013 z 26. září 2013 z důvodu nepřesné for mulace. Posouzení dvou nabídek poptávky Obce Hovorany na vypracování jednoduché architektonické studie návrhu na vy budování sociálního zařízení a pohoš tění na letní tribuně vybrána nabídka Bc. Josefa Bayera z Mutěnic. Zařazení správního území obce Hovo rany do území působnosti Integrované strategie území MAS Kyjovské Slo vácko na období realizo Jeník Machala vané místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu. ZO vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapiso vatelkou jednání. 2. Jmenování Evy Ptáčkové a Stanislava Šurýna ověřovateli zápisu z jednání. 3. Informaci o splnění usnesení, úkolů. 4. Informaci o činnosti obce za uplynulé období. Ing. Josef Grmolec, starosta obce RADA OBCE INFORMUJE Rada obce se opakovaně zabývala rea lizací společného záměru obcí Hovorany a Šardice na vybudování společné cyklo stezky, jejíž trasu v obou obcích již vytýčily provedené komplexní pozemkové úpravy. Nejdříve byl vybrán manager projektu a poté projektant projektu. Souběžně s prací projektanta začalo společné hledání a zkou mání nabídek dotačních titulů. Zajímavá nabídka byla v Regionálním operačním programu tam jsme zvažovali vzít dotaci na náš mikroregion, nakonec jsme po zvá žení vybrali nabídku dotačního titulu Stát ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) s tím, že oficiálním žadatelem pro jedno duchost celého řízení bude jedna obec. Druhá přispěje poměrným dílem. Protože se 61% projektu nachází v katastrálním území Šardic, bylo ujednáno, že Šardice budou nositeli projektu a Hovorany se 39% připojí. S našim projektem jsme uspěli, veřejnou soutěží získali zhotovitele a pro jekt nakonec zrealizovali. K dotaci SFDI nakonec přibyla i dotace Jihomoravského kraje, která mohla být zapojena do našich vlastních nákladů. Vypovídající je násle dující přehled: Cena dle smlouvy o dílo Kč Dotace SFDI Kč Dotace JmK Kč 61% podíl Šardic Kč 39% podíl Hovoran Kč Uvedené dílo musí sloužit dle projektu a dle účelu poskytnuté dotace svému účelu. Cykloturisté proto musí mít zele nou. Při dobré vůli a toleranci bude místo i pro jiné. Cyklostezku ještě doplníme lavičkami, odpadkovými koši, informačními panely apod. Ať nám toto dílo slouží! 4 Hovorany Jaro 2014

5 Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila kompletní návrh smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí dotace na záměr obce Úprava návsi v Hovoranech ve výši až 5,9 mil Kč z uznatelných nákladů objednávku na zhotovení a montáž pev ného okna a dveří do dvorní části pří stavby OÚ znění výzvy na opravu obecního sklepa a na zásobování vodou a odkanalizo vání lokality Sportovního a oddecho vého centra u rybníka včetně oslovení pěti stavebních firem rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/ /2013, 1/2014, 2/2014 a 3/2014 za účas ti předsedů finančního i kontrolního vý boru prodloužení pronájmu provozovny kos metiky sl. Romaně Holešinské dovybavení obecní posilovny zátěžo vým kobercem a pryžovými dorazy záměr opravy vadných schodů u hlavní komunikace pod školou návrh vedoucího dětského kroužku Potůček Tomáše Grufíka o uspořádání malých hodů dětmi Potůčku projednání výsledku inventarizace ma jetku obce za rok 2013 s předsedou hlavní inventarizační komise Petrem Ištvánkem nabídku Ing. Libora Stránského na za jištění řádného průběhu všech výbě rových řízení vyhlášených na realizaci stavebních záměrů obce se záměrem výběru nejvýhodnější nabídky nabídku projektanta Ing. Petera Štefan číka na vyhotovení projektové dokumen tace a zajištění stavebního povolení pro výstavbu místní komunikace v trati Horní Chaloupky I od RD č. 140 p. Havlíček po RD č. 450 pí Hyclová, dále Horní Chaloupky II od 623 p. Berka po MK v lo kalitě Podkova a nakonec i úpravu před obchodem Kostiha prodloužení pronájmu pohostinství Fon tána p. Miroslavu Foltýnovi a pí Haně Králíkové dokoupení nezbytných doplňků do knihovny kulatý stůl, židle, poličky, věšáky apod. opravu prostoru za Fontánou a jeho pří pravu pro vybudování skladu hnojiv, semen apod. pro místní organizaci svazu zahrádkářů po předchozím jed nání s předsedou organizace Jaromí rem Ambrozem, která postupně uvolní stávající prostor stodoly, kde bude par kovat obecní technika provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v budově zdravotního střediska provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v objektu ša ten GO GO 99 i ve starší části budovy fotbalistů TJ Zemas provedení nezbytné demontáže staré podlahy a položení nové v celém pros toru posilovny dodatky č. 3 ke smlouvě o užívání na bídky vysílání televizních i rozhlasových programů prostřednictvím kabelového systému nabídku p. Jana Lesovského na opravu části stávajícího oplocení zahrady u ma teřské školy zaslání žádosti na dopravní inspektorát Policie České republiky o posouzení stá vajícího umístění dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě s žádostí o její po sun blíž ke křižovazce u Tabule návrh smlouvy s kanceláří MP Projekt, projektant E ON, na vypracování projek tové dokumentace přeložky VN v loka litě Žleby III Hovorany Jaro

6 přidělení příspěvků na činnost místním spolkům a zájmovým organizacím na zá kladě jejich žádostí a dle možností roz počtu obce s přílohou dle nového ob čanského zákoníku žádost základní školy o souhlas zřizo vatele s přijímáním peněžitých darů od fyzických i právnických osob návrh odpisového plánu základní školy pro rok 2014 upravený návrh projektanta Bc. Josefa Bayera na postavení sociálního zařízení a občerstvení u letní tribuny nově pronájem pozemků střelnice pro ZO AVZO, Sportovně střelecký klub Ho vorany po provedené komplexní pozem kové úpravě na dobu 25 let provedení nezbytných oprav oplecho vání a klempířských prvků na objektu Lidového domu aktualizaci projektů zateplení základní školy z roku 2010 směrnici o Evidenci, účtování a odepi sování majetku obce předávací protokol mezi obcí a Jedno tou Hodonín ve věci refundace části sta vebních nákladů na opravu parkovací plochy u prodejny Jednota na dolním konci nákup doplňujícího dopravního značení na místní komunikaci po konzultaci s do pravním inženýrem pravidelnou kontrolu plnění smlouvy s vývozní společností MEGAWASTE Praha, závod Hodonín veřejnoprávní smlouvu na umístění stavby Rozšíření sběrného dvora od padů Hovorany smlouvu na poskytnutí podpory ve výši cca 110 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na pořízení svozového vozidla dopis řediteli VaKu Hodonín o záměru úprav středu obce a o možnosti prove dení opravy přivaděče vody do hovoran ského vodojemu, který je poruchový a je hož pokračující závady by značně zne hodnotily zamýšlené úpravy dědiny, do tované z evropských fondů dopis řediteli VaKu Hodonín o zajištění zásobování objektu mateřské školy do statečnou kapacitou vody i v době jejího většího odběru Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: průběžnou informaci pí Ireny Ivičičové o postupné tvorbě publikace dokumentů z období II. světové války za účasti au torky Ireny Ivičičové i Miroslavy Fialové sdělení Odboru životního prostředí a kul tury MěÚ Kyjov ve věci vydání závaz ného stanoviska k restaurování dřevě ného vyřezávaného kříže záznam z metodické návštěvy naší kni hovny pracovnicemi Městské knihovny Hodonín a jejich kladné posouzení všech provedených úprav pro uložení svazků knih s doporučením zřízení dět ského koutku pro nejmenší návštěvníky žádosti dočasně nezaměstnaných spo luobčanů o přijetí na veřejně prospěšné práce v tomto roce rozhodnutí stavebního úřadu Kyjov, spe ciálního stavebního úřadu Kyjov i vodo správního stavebního úřadu Kyjov o vy dání stavebního povolení nezbytného pro zahájení prací v odpočinkové a rela xační zóně u rybníka informaci kulturní komise a Muzejního spolku o přípravě výstavy s jarní a veli konoční tématikou spolu s odhalením busty odborného učitele měšťanské školy v Hovoranech a starosty Sokola Václava Kosteleckého nabídku zhotovení pamětních medailí a informačních smaltovaných tabulí nabídku Českého svazu chovatelů Ho donín na odprodej spolkového domu č. p. 163 v lokalitě Horní Chaloupky vyúčtování finančních prostředků po skytnutých obcí Městské knihovně Ho donín na nákup knih pro naši knihovnu 6 Hovorany Jaro 2014

7 sdělení Úřadu práce Hodonín o podmín kách přijetí na veřejně prospěšné práce v roce 2014 stav prací územního plánu Hovorany sdělení společnosti E.ON o plánované rekonstrukci sítě NN v obci v letech 2014 až 2016 Natálka Sochová informace z vojenského archívu v Ber líně o pohřbených německých vojácích v Hovoranech z období před koncem II. světové války skladbu platby cyklostezky Šardice Hovorany zprávu o provedení dílčího přezkumu hospodaření obce Ing. Zdeňkou Cáhlí kovou zápisy z kontrolních dnů stavby cyklos tezky Šardice Hovorany Rada obce děkuje: paní Mgr. Ivaně Hanáčkové, knihovnici obce, za obětavost při všech pracích spojených s přestěhováním celého kniž ního fondu a pozdějším jeho opětovným nastěhováním do zrekonstruovaných prostor naší knihovny všem spoluobčanům, kteří pravidelně pečují o nejbližší okolí svých nemovitostí a zejména pak s nástupem jara provedou všechny nezbytné práce na úpravách ve řejných ploch Ing. Josef Grmolec, starosta obce VÝSTAVBA V OBCI Jaro 2014 Vážení spoluobčané, v tomto jarním Zpravodaji roku 2014 bych Vás chtěl informovat, tak jako v předešlých letech, o činnosti obce za uplynulé zimní období. Letošní zima patřila, co se týče přídělu sněhu a tvorby náledí, k těm mírnějším. Místo odklízení sněhu a posypu náledí jsme se mohli věnovat jiným důležitějším pra cím, například: Pokračování v rekonstrukci místní knihovny. Po vymalování a vyschnutí podlahového betonu byla nalepena pod lahová krytina. Jelikož zateplením pod lahy vznikl ve dveřích do knihovny více jak 10 cm výškový rozdíl, musela být upravena ještě i podesta na schodišti, práh a dveře, aby nedocházelo k zako pávání o uvedený schodek. Následně byly provedeny v knihovně rozvody osvětlení, zásuvek 230 V a internetu. Hovorany Jaro

8 Byly instalovány garnýže, okenní žalu zie, skříňka se zabudovaným umývadlem a ohřívačem vody. Prostor okolo umý vadla byl doplněn úložnou a úklidovou skříňkou vyrobenou přesně na míru. U části regálů byla upravena rozteč pro police z důvodu umístění vyšších knih a následně byly všechny regály dvakrát natřeny okrovou barvou z důvodu barev ného sjednocení. Většina polic měla poškozené přední hrany nebo neměla žádné, proto byly na všechny police na lepeny nové hrany. Po rozmístění regálů byl ze ZŠ zahájen převoz cca 8300 ks knih. Knihy byly následně zařazovány do regálů dle žánru a autorů. Dále byla knihovna doplněna novým hlavním sto lem pro knihovnici, kulatým pracovním stolem pro děti, 10 ks židlí a na doporu čení metodické návštěvy z knihovny MěÚ Hodonín i dětským koutkem pro nejmenší čtenáře. Byly zprovozněny po čítače. Knihovna byla doplněna novou tiskárnou a tím i novou službou pro ná vštěvníky skenováním a tiskem doku mentů. Jelikož po rozmístění regálů bylo zjištěno nedostatečné nasvícení někte rých prostor knihovny, bylo osvětlení rozšířeno o další zářivková svítidla. Po čátkem měsíce února byla nově zre konstruovaná knihovna opět uvedena do provozu. Jelikož nám zimní počasí přálo, byla ještě vnější stěna knihovny a dílny, ze strany od stodoly, zateplena polystyrénem, byla provedena oprava oplechování štítu, oprava dešťového svodu a nakonec byla stěna opatřena novou fasádou. Šatny TJ Zemas byla opravena podla ha posilovny, omítky, obklady, sprchy, venkovní sokl a vylíčeny vnitřní prostory. Byl nalepen nový zátěžový koberec a na zpět nastěhováno nářadí do posilovny. Práce zde budou pokračovat ve staré části tribuny opravou šaten, sprchových koutů, venkovního chodníku, prodlou žení boční střechy tribuny a opravami prostor na tribuně hydroizolací a tepel nou izolací chodby. Bylo by nutné zde vyměnit i venkovní okna, aby budova mohla být neustále větrána, jelikož je v prostorách šaten značně rozšířená plíseň. Šatny SK GO GO 99 byly provedeny opravy vadných vnitřních odpadů s je jich úpravou pro osazení 6 ks nových kombi záchodů, včetně úpravy rozvodů splachovací vody. Dále pokračovaly: opravy izolace stěn, jejich podřezání a další hydroizolace záchodů a sprcho vého koutu, byly provedeny nové ke ramické obklady stěn, podlah záchodů a sprchového koutu, opravy omítek s ko nečným vylíčením vnitřních prostor ša ten. Oprava vnějšího soklu budovy byla zahájena vysekáním rozpadajících se cihel, podbetonováním, provedením hydroizolace, dozděním soklu budovy a provedením vnějšího nového obkladu soklu celé budovy. Zbývá dodělat vnější prahy dveří a předláždit venkovní beto nový chodník se spádem od budovy te nisových šaten. Prostory pro zahrádkáře za Fontánou byla odstraněna nevhodná cihlová pod laha, upraven terén, odvezena přeby tečná hlína a nakonec bylo provedeno zabetonování celé podlahové plochy spolu s vloženým železným betonářským pletivem pro větší pevnost betonu. Dále zde budou práce pokračovat zazděním otvoru zadních dveří a částečně i oken, opravou stěn. Pro vytvoření zázemí pro deje bude vybourán otvor a osazen dveřmi do vedlejších prostor v garáži. Bude provedena oprava střechy. Oplocení parku u MŠ byly opraveny poškozené úseky oplocení výměnou pletiva, protaženy nové napínací dráty spolu s napínacími systémy a prove deno celkové napnutí pletiva. Byla pro vedena oprava stávající branky, do oplo cení byly zabudovány dvě nové vstupní brány pro vjezd techniky, sekačky trávy 8 Hovorany Jaro 2014

9 Příprava prostor pro nový sklad ČSZ a UNC pro případnou úpravu terénu, výměnu písku v pískovišti atd. Část sta rého oplocení parku kolem přístupového chodníku k MŠ bude opraveno a nově natřeno v teplejším období. Lidový dům byly vyměněny děravé dešťové okapy a opraveny svody. Školní vila byl vyměněn vadný kotel ústředního topení na tuhá paliva. Místní rozhlas osazen nový železný sloup pro provedení přeložky vedení do Žlebů a zrušen dřevěný sloup u boční stěny RD č. p. 39, který bránil provedení zateplení fasády. Ve dvorní části budovy OÚ byly postupně vyklizeny, vylíčeny a opětovně nastěho vány prostory šatny, WC a dílny. V průběhu zimního období byly prová děny drobné opravy chodníků, MK, pol ních cest. Byly vykáceny rizikové stromy, ořezávány stromy a keře v obci, prová děn odvoz větví, hromádek po úklidu obce, vývozy košů umístěných po obci, úklid hřbitova, naložení a vývoz věnců ze hřbitova, svoz pytlů separovaného od padu, zajištění chodu sběrného dvora odpadů, provádění formanek občanům a organizacím, zajištění obecních a spol kových akcí, opravy techniky, za spolu práce se SÚS Hodonín byly očištěny krajnice silnice v obci atd. Jelikož mírná zima již pomalu končí, jaro klepe na dveře, hlásí se nám jarní práce. Vyhrabávání trávníků, poslední ořezy stromů a keřů, poměrně brzy letos začne i sečení trávy, zkrátka jarní úklid obce. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s úklidem okolí svých rodinných domů a veřejných ploch. Hromádky po úklidu, pokud nepůjdou uložit do kompostérů, bu dou průběžně zaměstnanci obce odváženy. Dovolte, abych Vám všem popřál krásné jarní dny, absenci ničivých jarních mra zíků, veselé prožití velikonočních svátků a dětem bohatou šlahačku. František Kučera, místostarosta obce Hovorany Jaro

10 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola informuje Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost a nové vztahy? Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme. Hře jivé sluneční paprsky, probouzející se pří roda, barevný svět kolem nás. První tráva, první květy a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. Jaro jsme ve školce přivítali velkým maškarním rejem. Školku jsme oblékli do pestrých barev, děti se proměnily v prin cezny, piráty, šašky, všelijaká zvířata a di votvorné bytosti. V tělocvičně ZŠ jsme uspořádali rej ma sek, tančili jsme a soutěžili. Všechny nás 10 Hovorany Jaro 2014

11 potěšila velká účast rodičů, kteří se také účastnili karnevalové veselice. Aby nám to těšení na jaro lépe ubíhalo, pozvali jsme do školky dvě divadla a také folkového zpěváka Slávka Janouška. Pro rodiče jsme připravili dvě odborné přednášky. První se týkala školní zralosti dětí a druhá se za bývala logopedickou prevencí v ma teřské škole. Stále narůstající počet dětí s vadnou výslovností nás při vedl k účasti v rozvojovém progra mu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které vy hlásilo Ministerstvo školství, mláde že a tělovýchovy. Podařilo se nám s námi zpracovaným projektem,,naše hbité jazýčky uspět a zís kat ministerskou dotaci ve výši Kč. Peníze budou využity na nákup logopedických pomůcek, výukových programů, dvou počí tačů a logopedického kurzu pro učitelku. Na školce budou dvě proškolené asis tentky logopeda, které se pod vedením odborného logopeda SPC Hodonín budou věnovat dětem s vadami řeči. U zápisu 18. března proběhl ve školce zápis no vých dětí na rok 2014/2015. Přišlo 19 dětí. Moc se na nové kamarády těšíme. Před Velikonocemi 13. dubna v 15 ho din pořádá školka Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na svátečně vyzdobe nou školku a vyrobit si spolu s dětmi veli konoční dekorace. Jste srdečně zváni. Hana Horáková, vedoucí učitelka Hovorany Jaro

12 Jarní hádání Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, vstáváme, budíček! Je tu jaro a s ním naše další povídání. Sluníčko svítí, všechno začíná rozkvé tat a ráno nás budí svým cvrlikáním ptáčci. Loudálek si pro vás připravil několik jarních hádanek, při luš tění vám určitě pomohou obrázky. Můžete si také přečíst pohádku O zlatých jablíčkách a vyzkoušet si, co všechno víte o jaru a jarní přírodě. Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic. Nehezký zrodí se, ve schránce vyspí se, krásný pak na květu pyšní se. Slunce v dešti kreslí most malým dětem pro radost. O zlatých jablíčkách Byl jeden král a měl jabloň, na které rostla zlatá jablíčka. Ale jablíčka se stále ztrácela a zloděje nemohli chytit. I dal král všude rozhlásit, kdo chytí zloděje, dostane pytel peněz. V malém domku za městem bydlel otec se třemi syny. Jak to uslyšeli, povídá nejstarší: Já půjdu chytit zloděje. Sebral se a šel ke králi. Cestou potkal chudou babičku. Kampak jdeš, synku? Nikam, od sekl. Proč se ptáte? Chtěla jsem ti poradit, povídá babička. Však já si poradím sám, řekl hoch a šel dál. Když přišel ke králi, poručil si jídla a pití a večer šel hlídat na zahradu. Chodí, chodí, nikde živé duše nevidí. K ránu usedl pod jabloň a usnul. Spal až do rána. Když ráno král počítal jablíčka, jedno chybělo. Král se rozhněval a poslal ho domů. Mladší bratr povídá: Já budu chytřejší. Vydal se na cestu. Potkal také chudou babičku a odbyl ji jako jeho starší bratr. Přišel ke králi, dobře se najedl a napil a večer šel hlídat. Hlídal, hlídal, ale nikde se nehnul ani lístek. Unavený si sedl ráno pod strom a usnul. Když přišel král a přepočítával jablka, jedno chybělo. Král se rozzlobil a hlídače vyhnal. Snad já zloděje chytím, řekl nejmladší, když oba bratři dopadli tak nešťastně. Vydal se do města ke králi. Cestou potkal babičku a pěkně ji pozdravil. Babička poděkovala a ptala se ho, kam jde. Mládenec jí všechno pověděl co a jak a babička mu poradila. Když 12 Hovorany Jaro 2014

13 přišel ke králi, nechtěl ani jíst, ani pít, jen si poručil, aby mu přivezli fůru trní a bodláčí. Celou jabloňku obložil trním až do vršku. Pak usedl na silnou větev. Na větvi měl přivázaný hrnec studené vody. Sedl si, díval se, nikde nic. Když na něho šlo spaní, umyl se studenou vodou. Až k ránu slyší nějaký šum. Podívá se a vidí, jak kolem jabloňky lítá drobný ptá ček. Ale pro trní nemohl k jablíčkům. Mládenec protáhl ruku trním a ptáčka lapil. Už tě mám, ty zloději, povídá. Teď bych tě mohl zamáčknout, ale že jsi tak malý, pustím tě, ale vícekrát se tu neukazuj, bylo by s tebou zle. Rozevřel ruku a ptáček odletěl. Na ruce mu nechal tři zlatá pírka. Potom se už jablíčka neztrácela. Mládenec dostal od krále pytel peněz a vesele se vrátil domů. Jarní kvíz 1. První jarní den 20. března je a) den nejdelší a noc nejkratší b) den i noc trvají stejnou dobu c) den je nejkratší a noc nejdelší 2. Která jarní kytka nemá žlutou barvu? a) prvosenka jarní b) podběl obecný c) jaterník podléška 3. Čím se liší hnízdo vlaštovek a jiřiček? a) jiřička má v hnízdě otvor ze strany, vlaštovka má hnízdo přístupné shora b) vlaštovka má v hnízdě otvor ze strany, jiřička má hnízdo přístupné shora c) není mezi nimi žádný rozdíl 4. Který ptáček se nemusí vracet na jaře z teplých krajin? a) kos b) skřivan c) drozd 5. Jakou barvu nemá duha? a) fialovou b) růžovou c) oranžovou 6. Kdy slavíme Velikonoce? a) druhý dubnový víkend b) víkend po prvním jarním úplňku c) na přelomu března a dubna (Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b) Mgr. Lenka Svobodová Hovorany Jaro

14 Na chvíli ve škole Vánoční výstava a vánoční koncert Na vánoční výstavě mohli návštěvníci zhlédnout výrobky a práce našich žáků. K vidění byly betlémy, výrobky keramického kroužku a vánoční ozdoby vyrobené dětmi a jejich rodiči. Vánočním koncertem děti pěveckého sboru navodily příjemnou předvánoční at mosféru. Na kole dětem Poslední den před vánočními prázdni nami naše škola podpořila nadační fond NA KOLE DĚTEM sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož patronem je pan Josef Zimovčák osminásobný mistr světa na vysokém kole. Pan Zimovčák představil dětem nejen projekt, ale hlavně názorně a zábavně uká zal jízdu na vysokém kole, nastupování i pád z vysokého kola. Ve čtvrtek 5. června 2014 se můžete na kole přidat k již 5. ročníku VEŘEJNÉ CYKLOTOUR napříč Českou republikou, protože bude projíždět Hovorany. Více na 14 Hovorany Jaro 2014

15 Lyžařský kurz I když letošní zima lyžařům moc nepřála, naši sedmáci si lyžařský kurz užívali. Setkání prvňáků s předškoláky Ještě před zápisem navštívili prvňáky letošní předškoláci. Přišli se seznámit se škol ním prostředím a svým starším kamarádům ukázali, jak jsou připraveni k zápisu do 1. třídy. Za úkoly, které zvládli sami, popř. s pomocí prvňáků, si domů odnesli za sloužený diplom sovy Moudřenky. Hovorany Jaro

16 V úterý 21. ledna přišli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím V úterý 28. ledna proběhly ve všech tří dách ukázkové hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími. Výuku vedli dva lek toři pocházející z Velké Británie. Se žáky se zaměřili na konverzaci v ang ličtině. Nejdříve se seznámili (každý se měl anglicky představit) a poté pomocí různých aktivit a her konverzovali na zvo lené téma. V závěru hodiny měli žáci možnost klást lektorům otázky. I přes počáteční rozpaky a obavy žáků, zda budou rozumět, se s konverzací s rodilými mluvčími vypořá dali výborně a všechny třídy byly projektem nadšeny. 16 Hovorany Jaro 2014

17 V rámci výchovy ke zdraví všechny žáky 4. a 5. ročníku a žákyně ročníku se známily pracovnice občanského sdružení Anabell (nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy) s pojmy mentální anorexie, men tální bulimie, záchvatovité přejídání, obezi ta, příčiny vzniku poruchy příjmu potravy, nebezpečí ohrožení života. Poradily, jak po moci blízkému člověku či na koho se obrátit s prosbou o radu. Zábavnou formou sezná mily žákyně s vývojem ideálu krásy, vlivem reklam na jednotlivce či celou společnost. Přednáška poruchy příjmu potravy 20. společenský ples V sobotu 8. února proběhl v sále v Čej kovicích již 20. spo lečenský ples. Jako tradičně byl zahájen slavnostní polonézou, kterou zatančili žáci 9. ročníku. Děkujeme všem sponzorům a rodičům za pomoc a příspěvky do tomboly. Hovorany Jaro

18 18 Hovorany Jaro 2014

19 Knihovna Hovorany Žáci šestého ročníku navštívili v rámci literární výchovy místní nově zrekonstruovanou knihovnu. Paní knihovnice měla pro žáky přichystán pracovní list s otázkami k životu a dílu spisovatele Jaroslava Foglara. Také si zkusili lovení bobříků. Dojmy žáků popi suje ve svém příspěvku paní knihovnice. Divadélko Jako každý rok, tak i letos, nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dětem 1. stupně se pohádka Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka velmi líbila, protože byly nenásilně vtaženy do děje a mohly se naučit nové písničky. Hovorany Jaro

20 Dojmy žáků z plesu Žáci 2. stupně zhlédli představení s náz vem Divadlo nekouše! aneb Živelný prů vodce divadelními žánry. Žáci se seznámili s členěním divadelních žánrů a s jejich stručnou charakteristikou. Teorii doplnili hranými ukázkami slavných her. V melodram byla upravena moderní verze Erbenovy balady Polednice, žáci zhlédli ukázku z baletu Labutí jezero a byli seznámeni s dějem antické tragédie Král Oidipus. Do jednotlivých ukázek byli jako obvykle vtaženi i někteří naši žáci, kteří si mohli vyzkoušet, co obnáší herecká pro fese. Mgr. Anežka Grmolcová, ředitelka školy Postupem času, jak se ples blížil, jsme cítili napětí. V den plesu jsem byl pořád ner vózní, svíral se mi žaludek, nemohl jsem ani jíst. Před generálkou jsme se všichni třásli nervozitou, ale jakmile začala hrát hudba, cítil jsem jako by ze mě ten stres spadl. Generálka se nám hodně povedla a to nám zvýšilo náladu, takže v Čejkovicích jsme to zkoušení trochu flákali. Jakmile jsem ale viděl, jak se plní sál lidmi, opět mě ovládl pocit nervozity a stresu. Při tan ci se mi hodně klepaly nohy. Po skončení tancování ze mě všechen stres spadl a mohl jsem si zbytek plesu náramně užít. Začíná mi to pomalu chybět. Jakub Smaženka Řekla bych, že se nám to povedlo. Ce lou sobotu se mě řada lidí ptala, jestli se na ples těším. Nevěděla jsem, co odpo vědět, protože jsem to sama nevěděla. Nervozita se dostavila kolem čtvrt na šest, kdy jsme byli všichni na soko lovně v Hovoranech. Nejhorších bylo těch deset minut před začátkem vystoupení. Byla to velká úleva, když jsme odcházeli ze sálu. Další nervozita se dostavila těsně před začátkem v Čejkovicích. Bylo příjemné slyšet lidi tleskat. Budeme mít všichni na co vzpomínat. Klára Čevelová Ples se nám povedl. Ze začátku jsem měla trému, ale jak jsme odtančili gene rálku v Hovoranech, postupně ze mě tréma spadla. V Čejkovicích jsem si ples náramně užila. Po slavnostním předtančení jsem tancovala s rodiči a příbuznými. Večer jsme až do losování tomboly protančili. Tombola se povedla, vyhráli jsme hezké věci. Bavili jsme se až do konce plesu. Na tento ples nikdy nezapomenu. Romana Novotná Před polonézou jsme byli všichni velmi nervózní a celkem vyklepaní. Po gene rálce nervozita trochu opadla. Připadalo mi, že zvedačka byla snad nejlepší za ty čtyři měsíce. Ples byl úplně celý super. Hodně lidí říkalo, že je ples rok od roku lepší, mys lím, že ten náš jen tak něco nepřekoná. Lucie Ivičičová 20 Hovorany Jaro 2014

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluvena: P r o g r a m : 10 členů zastupitelstva obce ing. Anna Vanžurová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton,

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více