Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2014 1"

Transkript

1 Hovorany 2014 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás všechny nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. I letos bylo uplynulé období bohatě naplněno společenským děním. Veškeré práce kolem těchto společenských aktivit je pro pořadatele velmi náročné, k tomu ne třeba slov. Za toto období bychom v sále naší sokolovny napočítali celkem jedenáct kulturních akcí. Začalo to Žehnáním vína, poté sedm plesů, počítaje v to i generálku předtančení žáků Společenského plesu, pak jeden karneval a ochutnávky specialit našich kuchařek i vín vinařů. Takovou bohatou činností povánočního období se nemůže pochlubit jen tak někdo. Díky všem! Dovolte mně, vážení spoluobčané, abych Vám alespoň rámcově sdělil, co nás v na stávajícím období čeká. V polovině dubna budou zahájeny práce na položení páteřní sítě vodovodu a kanali zace v lokalitě relaxační a oddychové zóny u rybníka, později se provede úprava ze leně a místní komunikace. Také nás čeká oprava obecního sklepa, protože v pro gramu příhraniční spolupráce se Sloven skem žel nebyl tento projekt ani projekt slovenského partnera úspěšný. K významné investici můžeme přiřadit Zateplení ZŠ TGM Hovorany, se kterým jsme kvůli nedostatku financí v dotačním titulu čekali až do konce loňského roku, kdy byla dotace přislíbena, žel dle podmínek roku Musíme ale obnovit stavební povolení a aktualizovat projekt. Dotační titul Úprava návsi v Hovora nech doprovází náročná a složitá admi nistrativa i podepsaná smlouva s posky tovatelem dotace je velmi přísná. Konečné vyhodnocení stavby a žádost o platbu uzna telných nákladů mají také svá úskalí. Projekt Domu pečovatelské služby je ve fázi přípravy pro stavební povolení, pro jekty Bytového domu v lokalitě Žleby III, včetně projektů na veškeré inženýrské sítě, jsou již stavebně povoleny. Pokračují práce tvorby Územního plánu Hovorany. Dvě naše letos poslední žádosti o do taci byly poskytovatelem dotace akcep továny. Jak dopadnou se dozvíme nejpoz ději do konce měsíce května. Tou první je dětské hřiště v lokalitě Žleby III a tou dru hou je rozšíření sběrného dvora odpadů. Připravujeme též projekt stezky Vrát ková cesta Benzina, opravu místní komu nikace v Horních Chaloupkách i úpravu chodníku před prodejnou Kostihová. Tolik naše letošní investiční záměry či očekávání. Vážení spoluobčané, Velikonoce jsou za dveřmi. A ať patříme při vší úctě ná zorově kamkoliv, nabízejí nám třeba pro cházku přírodou a zamyšlení se nad příro dou, která se probouzí, ožívá. Jiného z nás třeba pozvou k návštěvě velikonočních obřadů a k poslechu toho neopakovatel ného historického faktu: Není zde, vstal z mrtvých. Přeji nám všem hluboký osobní proži tek těchto svátků. A našim dětem hodně bohatou šlahačku! S úctou 2 Hovorany Jaro 2014

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 17. zasedání zastupitelstva naší obce bylo starostou obce svoláno na čtvrtek 19. prosince 2013 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Na závěr jednání ZO přijalo následující usnesení Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Navržený program jednání. 2. Rozpočtové opatření č. 19/2013, 20/2013 a 218/2013 dle návrhu. 3. Zmocnění pro radu obce za účasti před sedů výborů provést v plné výši nezbytná rozpočtová opatření zajišťující vyrovnání rozpočtu obce k Návrh rozpočtu obce na rok 2014 na pa ragrafy dle předlohy. 5. Návrh rozpočtového výhledu na léta 2015 a 2016 dle předlohy. 6. Výplatu jednorázových odměn občanům za nahodilou výpomoc v roce 2013 dle přílohy. 7. Dodatek č. 2/2013 k obecně závazné vyhlášce o stanovení poplatku za vývoz odpadů (popelnic) v roce 2014 při zacho vání úlev a osvobození dle předlohy. 8. Vnitřní směrnici pro schvalování účetní uzávěrky. 9. Majetkoprávní záležitosti obce: a) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí: Záměr obce č. 91/2013 prodej obec ních pozemků p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost a p. č o výměře m 2 v kate gorii trvalý travní porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Hovorany na žádost paní Ing. Marie Gejdošové, Štěpnická 1117, Uherské Hradiště. Záměr obce č. 92/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře 3 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed noty v k. ú. Hovorany na žádost Jedno ty, spotřebního družstva v Hodoníně, Národní třída 13, Hodonín. Záměr obce č. 93/2013 prodej části obecního pozemku p. č. 836/1 o výměře 18 m 2 v kategorii ostatní plocha, jiná plocha a obecního pozemku p. č. 836/19 o výměře 10 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě Na Podkově v k. ú. Hovorany na žádost pana MUDr. To máše Nováka, Hovorany 830. b) Záměry ke schválení: Záměr obce č. 73/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1149/4 o výměře 336 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Přední Zelniska v k. ú. Hovorany panu Radoslavu Kopečkovi, Hovorany 304. Tento záměr nebyl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 85/2013 prodej části obecního pozemku p. č o výměře cca 0,8 ha v kategorii lesní pozemek v lo kalitě Písky v k. ú. Hovorany panu Zdeňku Kostihovi, Šardice 768. Tento záměr ne byl schválen, doporučen byl pronájem. Záměr obce č. 86/2013 prodej dílu a o výměře 10 m 2, který se odděluje z obecního pozemku p. č. 1451/7 v ka tegorii ostatní plocha, ostatní komuni kace v lokalitě Dolní Chaloupky v k. ú. Hovorany na základě geometrického plánu č /2013 panu Janu Še velovi, Hovorany 274. Na výše uvede nou část pozemku zasahuje stavba RD p. Ševely. Hovorany Jaro

4 Záměr obce č. 87/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 778/2 o výměře 223 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany panu Janu Filipovičovi, Hovorany 177. c) Záměry jednorázové: Návrh na revokaci usnesení č. 25/16/2013 ze dne Návrh na revokaci usnesení č. 27/15/2013 z 26. září 2013 z důvodu nepřesné for mulace. Posouzení dvou nabídek poptávky Obce Hovorany na vypracování jednoduché architektonické studie návrhu na vy budování sociálního zařízení a pohoš tění na letní tribuně vybrána nabídka Bc. Josefa Bayera z Mutěnic. Zařazení správního území obce Hovo rany do území působnosti Integrované strategie území MAS Kyjovské Slo vácko na období realizo Jeník Machala vané místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu. ZO vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapiso vatelkou jednání. 2. Jmenování Evy Ptáčkové a Stanislava Šurýna ověřovateli zápisu z jednání. 3. Informaci o splnění usnesení, úkolů. 4. Informaci o činnosti obce za uplynulé období. Ing. Josef Grmolec, starosta obce RADA OBCE INFORMUJE Rada obce se opakovaně zabývala rea lizací společného záměru obcí Hovorany a Šardice na vybudování společné cyklo stezky, jejíž trasu v obou obcích již vytýčily provedené komplexní pozemkové úpravy. Nejdříve byl vybrán manager projektu a poté projektant projektu. Souběžně s prací projektanta začalo společné hledání a zkou mání nabídek dotačních titulů. Zajímavá nabídka byla v Regionálním operačním programu tam jsme zvažovali vzít dotaci na náš mikroregion, nakonec jsme po zvá žení vybrali nabídku dotačního titulu Stát ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) s tím, že oficiálním žadatelem pro jedno duchost celého řízení bude jedna obec. Druhá přispěje poměrným dílem. Protože se 61% projektu nachází v katastrálním území Šardic, bylo ujednáno, že Šardice budou nositeli projektu a Hovorany se 39% připojí. S našim projektem jsme uspěli, veřejnou soutěží získali zhotovitele a pro jekt nakonec zrealizovali. K dotaci SFDI nakonec přibyla i dotace Jihomoravského kraje, která mohla být zapojena do našich vlastních nákladů. Vypovídající je násle dující přehled: Cena dle smlouvy o dílo Kč Dotace SFDI Kč Dotace JmK Kč 61% podíl Šardic Kč 39% podíl Hovoran Kč Uvedené dílo musí sloužit dle projektu a dle účelu poskytnuté dotace svému účelu. Cykloturisté proto musí mít zele nou. Při dobré vůli a toleranci bude místo i pro jiné. Cyklostezku ještě doplníme lavičkami, odpadkovými koši, informačními panely apod. Ať nám toto dílo slouží! 4 Hovorany Jaro 2014

5 Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila kompletní návrh smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí dotace na záměr obce Úprava návsi v Hovoranech ve výši až 5,9 mil Kč z uznatelných nákladů objednávku na zhotovení a montáž pev ného okna a dveří do dvorní části pří stavby OÚ znění výzvy na opravu obecního sklepa a na zásobování vodou a odkanalizo vání lokality Sportovního a oddecho vého centra u rybníka včetně oslovení pěti stavebních firem rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/ /2013, 1/2014, 2/2014 a 3/2014 za účas ti předsedů finančního i kontrolního vý boru prodloužení pronájmu provozovny kos metiky sl. Romaně Holešinské dovybavení obecní posilovny zátěžo vým kobercem a pryžovými dorazy záměr opravy vadných schodů u hlavní komunikace pod školou návrh vedoucího dětského kroužku Potůček Tomáše Grufíka o uspořádání malých hodů dětmi Potůčku projednání výsledku inventarizace ma jetku obce za rok 2013 s předsedou hlavní inventarizační komise Petrem Ištvánkem nabídku Ing. Libora Stránského na za jištění řádného průběhu všech výbě rových řízení vyhlášených na realizaci stavebních záměrů obce se záměrem výběru nejvýhodnější nabídky nabídku projektanta Ing. Petera Štefan číka na vyhotovení projektové dokumen tace a zajištění stavebního povolení pro výstavbu místní komunikace v trati Horní Chaloupky I od RD č. 140 p. Havlíček po RD č. 450 pí Hyclová, dále Horní Chaloupky II od 623 p. Berka po MK v lo kalitě Podkova a nakonec i úpravu před obchodem Kostiha prodloužení pronájmu pohostinství Fon tána p. Miroslavu Foltýnovi a pí Haně Králíkové dokoupení nezbytných doplňků do knihovny kulatý stůl, židle, poličky, věšáky apod. opravu prostoru za Fontánou a jeho pří pravu pro vybudování skladu hnojiv, semen apod. pro místní organizaci svazu zahrádkářů po předchozím jed nání s předsedou organizace Jaromí rem Ambrozem, která postupně uvolní stávající prostor stodoly, kde bude par kovat obecní technika provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v budově zdravotního střediska provedení nezbytných oprav dlažby, ob kladů a sociálního zařízení v objektu ša ten GO GO 99 i ve starší části budovy fotbalistů TJ Zemas provedení nezbytné demontáže staré podlahy a položení nové v celém pros toru posilovny dodatky č. 3 ke smlouvě o užívání na bídky vysílání televizních i rozhlasových programů prostřednictvím kabelového systému nabídku p. Jana Lesovského na opravu části stávajícího oplocení zahrady u ma teřské školy zaslání žádosti na dopravní inspektorát Policie České republiky o posouzení stá vajícího umístění dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě s žádostí o její po sun blíž ke křižovazce u Tabule návrh smlouvy s kanceláří MP Projekt, projektant E ON, na vypracování projek tové dokumentace přeložky VN v loka litě Žleby III Hovorany Jaro

6 přidělení příspěvků na činnost místním spolkům a zájmovým organizacím na zá kladě jejich žádostí a dle možností roz počtu obce s přílohou dle nového ob čanského zákoníku žádost základní školy o souhlas zřizo vatele s přijímáním peněžitých darů od fyzických i právnických osob návrh odpisového plánu základní školy pro rok 2014 upravený návrh projektanta Bc. Josefa Bayera na postavení sociálního zařízení a občerstvení u letní tribuny nově pronájem pozemků střelnice pro ZO AVZO, Sportovně střelecký klub Ho vorany po provedené komplexní pozem kové úpravě na dobu 25 let provedení nezbytných oprav oplecho vání a klempířských prvků na objektu Lidového domu aktualizaci projektů zateplení základní školy z roku 2010 směrnici o Evidenci, účtování a odepi sování majetku obce předávací protokol mezi obcí a Jedno tou Hodonín ve věci refundace části sta vebních nákladů na opravu parkovací plochy u prodejny Jednota na dolním konci nákup doplňujícího dopravního značení na místní komunikaci po konzultaci s do pravním inženýrem pravidelnou kontrolu plnění smlouvy s vývozní společností MEGAWASTE Praha, závod Hodonín veřejnoprávní smlouvu na umístění stavby Rozšíření sběrného dvora od padů Hovorany smlouvu na poskytnutí podpory ve výši cca 110 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na pořízení svozového vozidla dopis řediteli VaKu Hodonín o záměru úprav středu obce a o možnosti prove dení opravy přivaděče vody do hovoran ského vodojemu, který je poruchový a je hož pokračující závady by značně zne hodnotily zamýšlené úpravy dědiny, do tované z evropských fondů dopis řediteli VaKu Hodonín o zajištění zásobování objektu mateřské školy do statečnou kapacitou vody i v době jejího většího odběru Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: průběžnou informaci pí Ireny Ivičičové o postupné tvorbě publikace dokumentů z období II. světové války za účasti au torky Ireny Ivičičové i Miroslavy Fialové sdělení Odboru životního prostředí a kul tury MěÚ Kyjov ve věci vydání závaz ného stanoviska k restaurování dřevě ného vyřezávaného kříže záznam z metodické návštěvy naší kni hovny pracovnicemi Městské knihovny Hodonín a jejich kladné posouzení všech provedených úprav pro uložení svazků knih s doporučením zřízení dět ského koutku pro nejmenší návštěvníky žádosti dočasně nezaměstnaných spo luobčanů o přijetí na veřejně prospěšné práce v tomto roce rozhodnutí stavebního úřadu Kyjov, spe ciálního stavebního úřadu Kyjov i vodo správního stavebního úřadu Kyjov o vy dání stavebního povolení nezbytného pro zahájení prací v odpočinkové a rela xační zóně u rybníka informaci kulturní komise a Muzejního spolku o přípravě výstavy s jarní a veli konoční tématikou spolu s odhalením busty odborného učitele měšťanské školy v Hovoranech a starosty Sokola Václava Kosteleckého nabídku zhotovení pamětních medailí a informačních smaltovaných tabulí nabídku Českého svazu chovatelů Ho donín na odprodej spolkového domu č. p. 163 v lokalitě Horní Chaloupky vyúčtování finančních prostředků po skytnutých obcí Městské knihovně Ho donín na nákup knih pro naši knihovnu 6 Hovorany Jaro 2014

7 sdělení Úřadu práce Hodonín o podmín kách přijetí na veřejně prospěšné práce v roce 2014 stav prací územního plánu Hovorany sdělení společnosti E.ON o plánované rekonstrukci sítě NN v obci v letech 2014 až 2016 Natálka Sochová informace z vojenského archívu v Ber líně o pohřbených německých vojácích v Hovoranech z období před koncem II. světové války skladbu platby cyklostezky Šardice Hovorany zprávu o provedení dílčího přezkumu hospodaření obce Ing. Zdeňkou Cáhlí kovou zápisy z kontrolních dnů stavby cyklos tezky Šardice Hovorany Rada obce děkuje: paní Mgr. Ivaně Hanáčkové, knihovnici obce, za obětavost při všech pracích spojených s přestěhováním celého kniž ního fondu a pozdějším jeho opětovným nastěhováním do zrekonstruovaných prostor naší knihovny všem spoluobčanům, kteří pravidelně pečují o nejbližší okolí svých nemovitostí a zejména pak s nástupem jara provedou všechny nezbytné práce na úpravách ve řejných ploch Ing. Josef Grmolec, starosta obce VÝSTAVBA V OBCI Jaro 2014 Vážení spoluobčané, v tomto jarním Zpravodaji roku 2014 bych Vás chtěl informovat, tak jako v předešlých letech, o činnosti obce za uplynulé zimní období. Letošní zima patřila, co se týče přídělu sněhu a tvorby náledí, k těm mírnějším. Místo odklízení sněhu a posypu náledí jsme se mohli věnovat jiným důležitějším pra cím, například: Pokračování v rekonstrukci místní knihovny. Po vymalování a vyschnutí podlahového betonu byla nalepena pod lahová krytina. Jelikož zateplením pod lahy vznikl ve dveřích do knihovny více jak 10 cm výškový rozdíl, musela být upravena ještě i podesta na schodišti, práh a dveře, aby nedocházelo k zako pávání o uvedený schodek. Následně byly provedeny v knihovně rozvody osvětlení, zásuvek 230 V a internetu. Hovorany Jaro

8 Byly instalovány garnýže, okenní žalu zie, skříňka se zabudovaným umývadlem a ohřívačem vody. Prostor okolo umý vadla byl doplněn úložnou a úklidovou skříňkou vyrobenou přesně na míru. U části regálů byla upravena rozteč pro police z důvodu umístění vyšších knih a následně byly všechny regály dvakrát natřeny okrovou barvou z důvodu barev ného sjednocení. Většina polic měla poškozené přední hrany nebo neměla žádné, proto byly na všechny police na lepeny nové hrany. Po rozmístění regálů byl ze ZŠ zahájen převoz cca 8300 ks knih. Knihy byly následně zařazovány do regálů dle žánru a autorů. Dále byla knihovna doplněna novým hlavním sto lem pro knihovnici, kulatým pracovním stolem pro děti, 10 ks židlí a na doporu čení metodické návštěvy z knihovny MěÚ Hodonín i dětským koutkem pro nejmenší čtenáře. Byly zprovozněny po čítače. Knihovna byla doplněna novou tiskárnou a tím i novou službou pro ná vštěvníky skenováním a tiskem doku mentů. Jelikož po rozmístění regálů bylo zjištěno nedostatečné nasvícení někte rých prostor knihovny, bylo osvětlení rozšířeno o další zářivková svítidla. Po čátkem měsíce února byla nově zre konstruovaná knihovna opět uvedena do provozu. Jelikož nám zimní počasí přálo, byla ještě vnější stěna knihovny a dílny, ze strany od stodoly, zateplena polystyrénem, byla provedena oprava oplechování štítu, oprava dešťového svodu a nakonec byla stěna opatřena novou fasádou. Šatny TJ Zemas byla opravena podla ha posilovny, omítky, obklady, sprchy, venkovní sokl a vylíčeny vnitřní prostory. Byl nalepen nový zátěžový koberec a na zpět nastěhováno nářadí do posilovny. Práce zde budou pokračovat ve staré části tribuny opravou šaten, sprchových koutů, venkovního chodníku, prodlou žení boční střechy tribuny a opravami prostor na tribuně hydroizolací a tepel nou izolací chodby. Bylo by nutné zde vyměnit i venkovní okna, aby budova mohla být neustále větrána, jelikož je v prostorách šaten značně rozšířená plíseň. Šatny SK GO GO 99 byly provedeny opravy vadných vnitřních odpadů s je jich úpravou pro osazení 6 ks nových kombi záchodů, včetně úpravy rozvodů splachovací vody. Dále pokračovaly: opravy izolace stěn, jejich podřezání a další hydroizolace záchodů a sprcho vého koutu, byly provedeny nové ke ramické obklady stěn, podlah záchodů a sprchového koutu, opravy omítek s ko nečným vylíčením vnitřních prostor ša ten. Oprava vnějšího soklu budovy byla zahájena vysekáním rozpadajících se cihel, podbetonováním, provedením hydroizolace, dozděním soklu budovy a provedením vnějšího nového obkladu soklu celé budovy. Zbývá dodělat vnější prahy dveří a předláždit venkovní beto nový chodník se spádem od budovy te nisových šaten. Prostory pro zahrádkáře za Fontánou byla odstraněna nevhodná cihlová pod laha, upraven terén, odvezena přeby tečná hlína a nakonec bylo provedeno zabetonování celé podlahové plochy spolu s vloženým železným betonářským pletivem pro větší pevnost betonu. Dále zde budou práce pokračovat zazděním otvoru zadních dveří a částečně i oken, opravou stěn. Pro vytvoření zázemí pro deje bude vybourán otvor a osazen dveřmi do vedlejších prostor v garáži. Bude provedena oprava střechy. Oplocení parku u MŠ byly opraveny poškozené úseky oplocení výměnou pletiva, protaženy nové napínací dráty spolu s napínacími systémy a prove deno celkové napnutí pletiva. Byla pro vedena oprava stávající branky, do oplo cení byly zabudovány dvě nové vstupní brány pro vjezd techniky, sekačky trávy 8 Hovorany Jaro 2014

9 Příprava prostor pro nový sklad ČSZ a UNC pro případnou úpravu terénu, výměnu písku v pískovišti atd. Část sta rého oplocení parku kolem přístupového chodníku k MŠ bude opraveno a nově natřeno v teplejším období. Lidový dům byly vyměněny děravé dešťové okapy a opraveny svody. Školní vila byl vyměněn vadný kotel ústředního topení na tuhá paliva. Místní rozhlas osazen nový železný sloup pro provedení přeložky vedení do Žlebů a zrušen dřevěný sloup u boční stěny RD č. p. 39, který bránil provedení zateplení fasády. Ve dvorní části budovy OÚ byly postupně vyklizeny, vylíčeny a opětovně nastěho vány prostory šatny, WC a dílny. V průběhu zimního období byly prová děny drobné opravy chodníků, MK, pol ních cest. Byly vykáceny rizikové stromy, ořezávány stromy a keře v obci, prová děn odvoz větví, hromádek po úklidu obce, vývozy košů umístěných po obci, úklid hřbitova, naložení a vývoz věnců ze hřbitova, svoz pytlů separovaného od padu, zajištění chodu sběrného dvora odpadů, provádění formanek občanům a organizacím, zajištění obecních a spol kových akcí, opravy techniky, za spolu práce se SÚS Hodonín byly očištěny krajnice silnice v obci atd. Jelikož mírná zima již pomalu končí, jaro klepe na dveře, hlásí se nám jarní práce. Vyhrabávání trávníků, poslední ořezy stromů a keřů, poměrně brzy letos začne i sečení trávy, zkrátka jarní úklid obce. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s úklidem okolí svých rodinných domů a veřejných ploch. Hromádky po úklidu, pokud nepůjdou uložit do kompostérů, bu dou průběžně zaměstnanci obce odváženy. Dovolte, abych Vám všem popřál krásné jarní dny, absenci ničivých jarních mra zíků, veselé prožití velikonočních svátků a dětem bohatou šlahačku. František Kučera, místostarosta obce Hovorany Jaro

10 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola informuje Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost a nové vztahy? Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme. Hře jivé sluneční paprsky, probouzející se pří roda, barevný svět kolem nás. První tráva, první květy a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. Jaro jsme ve školce přivítali velkým maškarním rejem. Školku jsme oblékli do pestrých barev, děti se proměnily v prin cezny, piráty, šašky, všelijaká zvířata a di votvorné bytosti. V tělocvičně ZŠ jsme uspořádali rej ma sek, tančili jsme a soutěžili. Všechny nás 10 Hovorany Jaro 2014

11 potěšila velká účast rodičů, kteří se také účastnili karnevalové veselice. Aby nám to těšení na jaro lépe ubíhalo, pozvali jsme do školky dvě divadla a také folkového zpěváka Slávka Janouška. Pro rodiče jsme připravili dvě odborné přednášky. První se týkala školní zralosti dětí a druhá se za bývala logopedickou prevencí v ma teřské škole. Stále narůstající počet dětí s vadnou výslovností nás při vedl k účasti v rozvojovém progra mu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které vy hlásilo Ministerstvo školství, mláde že a tělovýchovy. Podařilo se nám s námi zpracovaným projektem,,naše hbité jazýčky uspět a zís kat ministerskou dotaci ve výši Kč. Peníze budou využity na nákup logopedických pomůcek, výukových programů, dvou počí tačů a logopedického kurzu pro učitelku. Na školce budou dvě proškolené asis tentky logopeda, které se pod vedením odborného logopeda SPC Hodonín budou věnovat dětem s vadami řeči. U zápisu 18. března proběhl ve školce zápis no vých dětí na rok 2014/2015. Přišlo 19 dětí. Moc se na nové kamarády těšíme. Před Velikonocemi 13. dubna v 15 ho din pořádá školka Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na svátečně vyzdobe nou školku a vyrobit si spolu s dětmi veli konoční dekorace. Jste srdečně zváni. Hana Horáková, vedoucí učitelka Hovorany Jaro

12 Jarní hádání Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, vstáváme, budíček! Je tu jaro a s ním naše další povídání. Sluníčko svítí, všechno začíná rozkvé tat a ráno nás budí svým cvrlikáním ptáčci. Loudálek si pro vás připravil několik jarních hádanek, při luš tění vám určitě pomohou obrázky. Můžete si také přečíst pohádku O zlatých jablíčkách a vyzkoušet si, co všechno víte o jaru a jarní přírodě. Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic. Nehezký zrodí se, ve schránce vyspí se, krásný pak na květu pyšní se. Slunce v dešti kreslí most malým dětem pro radost. O zlatých jablíčkách Byl jeden král a měl jabloň, na které rostla zlatá jablíčka. Ale jablíčka se stále ztrácela a zloděje nemohli chytit. I dal král všude rozhlásit, kdo chytí zloděje, dostane pytel peněz. V malém domku za městem bydlel otec se třemi syny. Jak to uslyšeli, povídá nejstarší: Já půjdu chytit zloděje. Sebral se a šel ke králi. Cestou potkal chudou babičku. Kampak jdeš, synku? Nikam, od sekl. Proč se ptáte? Chtěla jsem ti poradit, povídá babička. Však já si poradím sám, řekl hoch a šel dál. Když přišel ke králi, poručil si jídla a pití a večer šel hlídat na zahradu. Chodí, chodí, nikde živé duše nevidí. K ránu usedl pod jabloň a usnul. Spal až do rána. Když ráno král počítal jablíčka, jedno chybělo. Král se rozhněval a poslal ho domů. Mladší bratr povídá: Já budu chytřejší. Vydal se na cestu. Potkal také chudou babičku a odbyl ji jako jeho starší bratr. Přišel ke králi, dobře se najedl a napil a večer šel hlídat. Hlídal, hlídal, ale nikde se nehnul ani lístek. Unavený si sedl ráno pod strom a usnul. Když přišel král a přepočítával jablka, jedno chybělo. Král se rozzlobil a hlídače vyhnal. Snad já zloděje chytím, řekl nejmladší, když oba bratři dopadli tak nešťastně. Vydal se do města ke králi. Cestou potkal babičku a pěkně ji pozdravil. Babička poděkovala a ptala se ho, kam jde. Mládenec jí všechno pověděl co a jak a babička mu poradila. Když 12 Hovorany Jaro 2014

13 přišel ke králi, nechtěl ani jíst, ani pít, jen si poručil, aby mu přivezli fůru trní a bodláčí. Celou jabloňku obložil trním až do vršku. Pak usedl na silnou větev. Na větvi měl přivázaný hrnec studené vody. Sedl si, díval se, nikde nic. Když na něho šlo spaní, umyl se studenou vodou. Až k ránu slyší nějaký šum. Podívá se a vidí, jak kolem jabloňky lítá drobný ptá ček. Ale pro trní nemohl k jablíčkům. Mládenec protáhl ruku trním a ptáčka lapil. Už tě mám, ty zloději, povídá. Teď bych tě mohl zamáčknout, ale že jsi tak malý, pustím tě, ale vícekrát se tu neukazuj, bylo by s tebou zle. Rozevřel ruku a ptáček odletěl. Na ruce mu nechal tři zlatá pírka. Potom se už jablíčka neztrácela. Mládenec dostal od krále pytel peněz a vesele se vrátil domů. Jarní kvíz 1. První jarní den 20. března je a) den nejdelší a noc nejkratší b) den i noc trvají stejnou dobu c) den je nejkratší a noc nejdelší 2. Která jarní kytka nemá žlutou barvu? a) prvosenka jarní b) podběl obecný c) jaterník podléška 3. Čím se liší hnízdo vlaštovek a jiřiček? a) jiřička má v hnízdě otvor ze strany, vlaštovka má hnízdo přístupné shora b) vlaštovka má v hnízdě otvor ze strany, jiřička má hnízdo přístupné shora c) není mezi nimi žádný rozdíl 4. Který ptáček se nemusí vracet na jaře z teplých krajin? a) kos b) skřivan c) drozd 5. Jakou barvu nemá duha? a) fialovou b) růžovou c) oranžovou 6. Kdy slavíme Velikonoce? a) druhý dubnový víkend b) víkend po prvním jarním úplňku c) na přelomu března a dubna (Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b) Mgr. Lenka Svobodová Hovorany Jaro

14 Na chvíli ve škole Vánoční výstava a vánoční koncert Na vánoční výstavě mohli návštěvníci zhlédnout výrobky a práce našich žáků. K vidění byly betlémy, výrobky keramického kroužku a vánoční ozdoby vyrobené dětmi a jejich rodiči. Vánočním koncertem děti pěveckého sboru navodily příjemnou předvánoční at mosféru. Na kole dětem Poslední den před vánočními prázdni nami naše škola podpořila nadační fond NA KOLE DĚTEM sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož patronem je pan Josef Zimovčák osminásobný mistr světa na vysokém kole. Pan Zimovčák představil dětem nejen projekt, ale hlavně názorně a zábavně uká zal jízdu na vysokém kole, nastupování i pád z vysokého kola. Ve čtvrtek 5. června 2014 se můžete na kole přidat k již 5. ročníku VEŘEJNÉ CYKLOTOUR napříč Českou republikou, protože bude projíždět Hovorany. Více na 14 Hovorany Jaro 2014

15 Lyžařský kurz I když letošní zima lyžařům moc nepřála, naši sedmáci si lyžařský kurz užívali. Setkání prvňáků s předškoláky Ještě před zápisem navštívili prvňáky letošní předškoláci. Přišli se seznámit se škol ním prostředím a svým starším kamarádům ukázali, jak jsou připraveni k zápisu do 1. třídy. Za úkoly, které zvládli sami, popř. s pomocí prvňáků, si domů odnesli za sloužený diplom sovy Moudřenky. Hovorany Jaro

16 V úterý 21. ledna přišli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím V úterý 28. ledna proběhly ve všech tří dách ukázkové hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími. Výuku vedli dva lek toři pocházející z Velké Británie. Se žáky se zaměřili na konverzaci v ang ličtině. Nejdříve se seznámili (každý se měl anglicky představit) a poté pomocí různých aktivit a her konverzovali na zvo lené téma. V závěru hodiny měli žáci možnost klást lektorům otázky. I přes počáteční rozpaky a obavy žáků, zda budou rozumět, se s konverzací s rodilými mluvčími vypořá dali výborně a všechny třídy byly projektem nadšeny. 16 Hovorany Jaro 2014

17 V rámci výchovy ke zdraví všechny žáky 4. a 5. ročníku a žákyně ročníku se známily pracovnice občanského sdružení Anabell (nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy) s pojmy mentální anorexie, men tální bulimie, záchvatovité přejídání, obezi ta, příčiny vzniku poruchy příjmu potravy, nebezpečí ohrožení života. Poradily, jak po moci blízkému člověku či na koho se obrátit s prosbou o radu. Zábavnou formou sezná mily žákyně s vývojem ideálu krásy, vlivem reklam na jednotlivce či celou společnost. Přednáška poruchy příjmu potravy 20. společenský ples V sobotu 8. února proběhl v sále v Čej kovicích již 20. spo lečenský ples. Jako tradičně byl zahájen slavnostní polonézou, kterou zatančili žáci 9. ročníku. Děkujeme všem sponzorům a rodičům za pomoc a příspěvky do tomboly. Hovorany Jaro

18 18 Hovorany Jaro 2014

19 Knihovna Hovorany Žáci šestého ročníku navštívili v rámci literární výchovy místní nově zrekonstruovanou knihovnu. Paní knihovnice měla pro žáky přichystán pracovní list s otázkami k životu a dílu spisovatele Jaroslava Foglara. Také si zkusili lovení bobříků. Dojmy žáků popi suje ve svém příspěvku paní knihovnice. Divadélko Jako každý rok, tak i letos, nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dětem 1. stupně se pohádka Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka velmi líbila, protože byly nenásilně vtaženy do děje a mohly se naučit nové písničky. Hovorany Jaro

20 Dojmy žáků z plesu Žáci 2. stupně zhlédli představení s náz vem Divadlo nekouše! aneb Živelný prů vodce divadelními žánry. Žáci se seznámili s členěním divadelních žánrů a s jejich stručnou charakteristikou. Teorii doplnili hranými ukázkami slavných her. V melodram byla upravena moderní verze Erbenovy balady Polednice, žáci zhlédli ukázku z baletu Labutí jezero a byli seznámeni s dějem antické tragédie Král Oidipus. Do jednotlivých ukázek byli jako obvykle vtaženi i někteří naši žáci, kteří si mohli vyzkoušet, co obnáší herecká pro fese. Mgr. Anežka Grmolcová, ředitelka školy Postupem času, jak se ples blížil, jsme cítili napětí. V den plesu jsem byl pořád ner vózní, svíral se mi žaludek, nemohl jsem ani jíst. Před generálkou jsme se všichni třásli nervozitou, ale jakmile začala hrát hudba, cítil jsem jako by ze mě ten stres spadl. Generálka se nám hodně povedla a to nám zvýšilo náladu, takže v Čejkovicích jsme to zkoušení trochu flákali. Jakmile jsem ale viděl, jak se plní sál lidmi, opět mě ovládl pocit nervozity a stresu. Při tan ci se mi hodně klepaly nohy. Po skončení tancování ze mě všechen stres spadl a mohl jsem si zbytek plesu náramně užít. Začíná mi to pomalu chybět. Jakub Smaženka Řekla bych, že se nám to povedlo. Ce lou sobotu se mě řada lidí ptala, jestli se na ples těším. Nevěděla jsem, co odpo vědět, protože jsem to sama nevěděla. Nervozita se dostavila kolem čtvrt na šest, kdy jsme byli všichni na soko lovně v Hovoranech. Nejhorších bylo těch deset minut před začátkem vystoupení. Byla to velká úleva, když jsme odcházeli ze sálu. Další nervozita se dostavila těsně před začátkem v Čejkovicích. Bylo příjemné slyšet lidi tleskat. Budeme mít všichni na co vzpomínat. Klára Čevelová Ples se nám povedl. Ze začátku jsem měla trému, ale jak jsme odtančili gene rálku v Hovoranech, postupně ze mě tréma spadla. V Čejkovicích jsem si ples náramně užila. Po slavnostním předtančení jsem tancovala s rodiči a příbuznými. Večer jsme až do losování tomboly protančili. Tombola se povedla, vyhráli jsme hezké věci. Bavili jsme se až do konce plesu. Na tento ples nikdy nezapomenu. Romana Novotná Před polonézou jsme byli všichni velmi nervózní a celkem vyklepaní. Po gene rálce nervozita trochu opadla. Připadalo mi, že zvedačka byla snad nejlepší za ty čtyři měsíce. Ples byl úplně celý super. Hodně lidí říkalo, že je ples rok od roku lepší, mys lím, že ten náš jen tak něco nepřekoná. Lucie Ivičičová 20 Hovorany Jaro 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluvena: P r o g r a m : 10 členů zastupitelstva obce ing. Anna Vanžurová

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více