Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal Cáp

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a všechny použité prameny jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Brně dne:

3 Děkuji odborné vedoucí této práce Mgr. Janě Krátké, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování práce poskytla.

4 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Média Masová média Mediální výchova Mediální gramotnost Mediální výchova v České republice Historie mediální výchovy v České republice Časové a geografické vymezení Časopisecké výstavy v českých zemích v rámci Rakousko-uherského soustátí a První Československé republiky Nástup dalších médií Mediální výchova pro Českou republiku Současná podoba Mediální výchovy v České republice Mediální výchova v USA Historie mediální výchovy v USA Počátky myšlení o mediální výchově v USA Experimenty se zaváděním mediální výchovy do škol Program TAT a časopis Media&Values Konference a sílící volání po celostátní mediální výchově v první polovině 90. let Mediální výchova pro 21. století Současná podoba mediální výchovy v USA Ovlivňující faktory Srovnání podle hodnocení NCA Skupiny a organizace Národní telemediální rada Alternativní mediální projekt Jihozápadu Občané za mediální gramotnost Národní aliance pro mediální vědy a kulturu Centrum pro mediální gramotnost Centrum vzdělávacího videa Koalice pro mediální edukaci Spravedlnost a korektnost ve zpravodajství Projekt Mediální výchova při Temple University Projekt pro mediální gramotnost Rozumět médiím Srovnání mediální edukace v České republice a Spojených státech amerických Úvodní informace Výzkumné otázky a použité metody Vymezení srovnávaných oblastí Mediální výchova v České republice a v Texasu Vliv rozdílného historického vývoje na implementaci mediální výchovy do škol Porovnání kurikulárních dokumentů Způsob realizace mediální výchovy Věkové rozmezí studentů Systém přípravy učitelů Shrnutí...71 Závěr...72 Použitá literatura...73

5 Úvod Mediální výchova patří do souboru vyučovacích předmětů, které chápeme jako neoddiskutovatelnou a důležitou součást vzdělání člověka 21. století. Přes svou nepopiratelnou důležitost je stále ještě chápána spíše jako předmět vedlejší, stojící ve stínu oborů hlavních, kterými jsou přírodní vědy, jazyk a tradiční předměty společenskovědní. Přesto však o tématu mediální výchova existuje již hojná literatura zejména angloamerické, ale v stále rostoucím počtu i české provenience. Většina titulů se snaží obsáhnout fakta, která jsou pro výuku mediální výchovy závažná. Jsou v nich popisovány způsoby jakými mediální scéna funguje, co se skrývá za jejich viditelnou tváří a mnohdy popisují velké spektrum jednotlivých mediálních podob. Takové práce můžeme z mediálně edukačního hlediska, které je pro tuto práci zásadní, označit za teoretické, protože jejich zájem tkví v popisu situace v médiích, ale neberou v potaz přímo situaci ve školách. Patří sem například dnes již klasická publikace Marshala McLuhana "Jak rozumět médiím: extenze člověka" 1. Z českého prostředí jsou to potom například knihy "Mediální výchova v Čechách: Tištěná média" 2 od Jiřího Rotha nebo sborník "Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání" 3. Další literatura, kterou bychom mohli v rámci započatého členění označit za praktickou, se zaměřuje už na konkrétní podobu mediální výchovy jakožto školského předmětu a je tedy zároveň zaměřena na jeden konkrétní stát, kde se ona školská mediální výchova odehrává. Z českého prostředí jmenujme publikace "Mediální gramotnost a mediální výchova: studijní texty" 4 nebo "K mediální výchově" 5. Nepříliš mnoho literatury však v českém, respektive slovenském, jazyce existuje o podobě mediální výchovy ve Spojených státech amerických. Výraznější pozornost je tomuto tématu věnována například v bakalářské práci "Mediální výchova v České republice po roce 2000" 6 nebo v publikaci "Mediálna výchova" 7. Práce, která by se pokoušela širším způsobem popsat realitu mediální výchovy ve Spojených státech amerických v českém prostředí dosud chybí. Téma předkládané práce spadá svým zaměřením do kategorie druhé. Soustředí se na odkrývání a 1 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, s. ISBN ROTH, Jiří. Mediální výchova v Čechách: Tištěná média. 1. vyd. Praha: Tutor, s. ISBN JIRÁK, Jan (ed.) Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, s. ISBN NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova: studijní texty. 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. ISBN FRANK, Tomáš. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, s. ISBN Feráková, R. Mediální výchova v České republice po roce Diplomová práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce Svatava Navrátilová 7 BREČKA, Samuel. Mediálna výchova. 1. vyd. Bratislava: Národné centrum mediálnej komunikácie, s. [nemá ISBN]

6 popis situace přímo v školské praxi, a to ve Spojených státech amerických a v České republice, přičemž výsledky výzkumu jsou posléze srovnávány. Toto srovnání je podle nás možné, neboť obě soustavy vycházejí ze stejných či podobných koncepcí a lze tedy předpokládat jejich vzájemnou podobnost a tedy i porovnatelnost. Hlavním cílem, ke kterému tato práce chce směřovat, je odhalení zásadních momentů, kdy se kladná praxe jedné mediálně-edukační koncepce dá aplikovat do koncepce druhé a přispět tak ke zvýšení její kvality. Dalšími cíly jsou poté detailní popis situace v mediální výchově Spojených států amerických a vytvoření dvou modelů historického vývoje zavádění mediální výchovy do škol pro oba státy. Veškeré citace této práce se řídí citační normou ČSN ISO 690 a podle manuálu "Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN 690-2" 8. V poznámkách pod čarou se objevují jak odkazy na citované zdroje, tak i zpřesňující informace, jako např. originální znění názvů institucí, míst a dokumentů. 8 BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Cást 2 Modely a príklady citací u jednotlivých typudokumentu. Verze 3.0 (2004). c , poslední aktualizace URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps>. <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

7 1 Vymezení základních pojmů 1.1 Média Původ slova médium je nutno hledat v latině. Tam označuje ve své neojbecnější podstatě střed, střední člen, prostředek, tedy vlastně element, pojící dvě nebo více stran. Médium v nejširším slova smyslu je vše, co je schopno na sebe poutat význam, který je médiem přenášen a na základě užívání sdíleného kódu mu obě strany zprostředkovaného styku rozumí 9. V současné češtině můžeme vnímat význam slova médium jako určitý stupeň intenzity, anebo jako nosič určité informace. Pro tuto práci je samozřejmě zásadní význam druhý. Americký vědec, zkoumající zákonitosti fungování médií, Marshall McLuhan, který sehrál i významnou roli v raných fázích zavádění mediální výchovy v touto prací zkoumaných Spojených státech amerických a ovlivnil myšlení o mediální edukaci po celém světě, zahrnoval do pojmu média noviny, rozhlas, televizi a knihtisk, ale i písmo jako takové, hmotné nástroje, dopravní prostředky a zbraně. V jeho pojetí je médiem vlastně všechno co nějakým způsobem zrychluje a rozšiřuje dosah lidského působení. V jeho názorech nahlížíme na média jako na rozšíření člověka. Ve smyslu užším, který se víceméně kryje s první polovinou výčtu médií tak, jak je chápe McLuhan, se médii rozumí především informace nesoucí dokumenty 10 : tištěné elektronické digitální Vzhledem k rozšířenosti dnešního vlivu médií na svět kolem nás můžeme říci, že až na civilizací nedotčené a výrazně odlehlé oblasti (a mnohdy ani ty nejsou ušetřeny), je celý současný svět médii dnes a denně ovlivňován a v určité míře i utvářen. Tak významný fenomén, kterým média pro dnešní svět bezesporu jsou, s sebou nese celou řadu vlivů na člověka i jeho okolí. Některé nás ovlivňují veskrze pozitivně, obohacují nás, jiné vlivy médií mají na člověka vliv spíše nepříznivý. Mezi kladné vlivy médií bychom mohli zařadit například 11 : 9 NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2010 s. 7 ISBN Tamtéž, s Štancl, V. Mediální výchova a mediální gramotnost. in Tolerance a gramotnost v multikulturním prostředí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Kapitola 10, s. 53. ISBN

8 nové informace rozšiřování obzorů kladné vzory výchova vzdělávání média mohou v krátkém čase informovat velkou část populace umožnění rozvoje komunikačních schopností uvědomování si hodnoty vlastního života Mediální výchova, které je tato práce věnována, však nevznikla primárně kvůli pozitivním vlivům médií, i když se v rámci její výuky i s nimi žáci samozřejmě setkávají, procvičují se v nich a zdokonalují. Potřeba mediální edukace vznikla ve světě z popudů, které se od sebe v detailech liší, avšak vždycky šlo o sebeobranný akt společnosti proti nějakému vlivu, přicházejícímu prostřednictvím médií. Do negativních vlivů médií lze zařadit, že/mají 12 : berou čas uvádějí záporné vzory přinášejí zkreslené informace vnucují se negativní vliv na děti, protože ty teprve hledají hodnoty v životě to, co lidé slyší z médií, berou jako pravdu a vytvářejí si stereotypy Vliv médií na současnou společnost a současný život není zanedbatelný. Spíše naopak, jedná se o fenomén, který nejen že ovlivňuje vše kolem nás, ale v době internetu, ve kterém se všechno jaksi propojuje, možností stahování hudby i filmů, sdílení článků, blogování, komentování novinářských článků v elektronické podobě i publikování vlastních videí, sdílení prostoru a soukromí na sociálních sítích jako je Facebook nebo Twitter, tím vším proniká stále více do našich životů a jeho i tak výrazný vliv se stále zvyšuje. Navíc média vždy působí v nějakém dobovém sociálním, kulturním a politickém kontextu a v nějaké momentální situaci. Izolovat jejich vliv je proto prakticky nemožné působí přinejmenším stejně jako jiné sociální instituce (škola, rodina atd.) a 12 Tamtéž, s. 53

9 vzhledem ke svému prominentnímu postavení téměř jistě daleko více 13. Media jsou prvkem, který provází lidskou společnost takřka od počátku její existence a daleko přesahují moment, kdy už o historii existují psané záznamy. Od prvních symbolů na kostech divokých zvířat, malbách pod skalními převisy a v jeskyních, ozdobách a symbolech primitivních oděvů vzniká v lidské kultuře něco, co ji po celou dobu jejího vývoje již neopustí. Tyto nejpradávnější nositelé informací se časem zdokonalily, zmasověly a v nedávné historii se staly interaktivními. Vše je však pouze zdokonalování prostředků veličiny již dávno objevené - média. 13 MIČIENKA, Marek. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd. Praha: Partners Czech, s. 26. ISBN

10 1.2 Masová média Pojem masová média nebo masmédia si svůj původ odvozují z anglického jazyka ze spojení slov mass a media. Českým termínem, se kterým se setkáváme nejčastěji, jsou hromadné sdělovací prostředky. Jedná se tedy o média, která představují souhrn médií využívaných v procesu masové komunikace, které zprostředkovávají a rozšiřují informace a sdělení široké veřejnosti 14. Jiná definice nám říká, že pojem masmédium značí komunikační médium (tedy materiální prostředí či prostředek komunikace), které zasahuje masové publikum - a lze u něj analyzovat tvarová, funkční a sociálně ekonomická specifika. 15 " Nejčastěji bývají za masmédia považovány noviny, časopisy, rozhlas, televize, knihy, film, video, obrazové i zvukové záznamy a jejich nosiče (CD, DVD, nejrůznější paměťové karty, flashdisky, internet), letáky ve velkém nákladu apod. 16. V průběhu druhé poloviny dvacátého století vykrystalizovaly dva hlavní myšlenkové proudy ohledně masových médií. Nazýváme je: dominantní paradigma alternativní paradigma Obě teorie vznikly během studené války a jejich zastánce lze tedy i georgraficky rozdělit podle toho zda byli příslušníky jedné či druhé strany. S chápáním masových médií podle dominantního paradigmatu se setkáváme v západních demokraciích v čele s USA. Jeho vznik lze vlastně přímo spojit se studenou válkou neboť určujícím motivem dominantního paradigmatu je pocit stálého ohrožení svobodné a spravedlivé společnosti totalitním modelem zneužívajícím masových médií k dezorientaci a utlačování občanů 17. Podle tohoto modelu funkce médií tkví v podpoře a pěstování hodnot západního způsobu života. Média mají být tzv. hlídacím psem demokracie. Postupem času se tento model stal pro celé generace lidí v západních demokratických zemích samozřejmostí o níž se nepřemýšlí 18. V opozici k dominantnímu paradigmatu stojí paradigma alternativní. Vzešlo z liberálních řad v západních zemích a prostředí ideologicky neomarxistického až socialistického. Hlavním styčným 14 FRANK, Tomáš. JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, s. 13 ISBN NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. 22 ISBN FRANK, Tomáš. JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, s. 13 ISBN NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. 57 ISBN NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. 37 ISBN

11 bodem je odhalování skutečného stavu fungování médií v zájmu kooperujících ekonomických a politických elit 19, přičemž neomarxisticko-socialistická větev se soustředila především na otázky nerovnosti, kolektivních privilegií, monopolů a odmítala lineární model přenosu 20. Po skončení studené války a pro ni charakteristického bipolárního rozdělení světa se i tato chápání masových médií začala postupně odsouvat z hlavního zorného pole zájmu a byla nahrazena nazíráním z pohledu nových společenských problémů a témat, kam se řadí multietnicita, srážky odlišných životních stylů, genderová citlivost a feminismus, multikulturalita a political correctness v nejrůznějších podobách 21. Vrátíme-li se k dnešnímu a zároveň obecnějšímu třídění, můžeme masová média dělit do mnoha skupin skupin. Podle jejich fyzické podstaty například na 22 : tištěná elektronická Tištěná masová média zde představují jedno z nejstarších médií. Za elektronická lze zmínit zejména televizní vysílání, ale i rozhlas a v dnešní době především internet. Dále lze média rozdělit dle jejich povahy na 23 : horká chladná V tomto teplotním dělení se média třídí podle toho s jakou intenzitou na diváka působí. Horká obvykle zahrnují působení na více smyslů diváka, tzn. že jejich povaha je zvuková i obrazová. Nejreprezentativnějšími příklademy jsou televizní vysílání či počítačové hry, které k vnímání zvuku a obrazu vnášejí do děje ještě i interaktivní prvek. Studená média naopak bývají omezena na obraz s tím, že ten je mediován převážně ve formě textu. Zde se tedy jedná především o noviny, časopisy a knihy. Výhodou studených médií oproti horkým je jejich schopnost trvaleji uchovávat a předávat podrobnější informace. Internet v tomto dělení stojí na rozmezí, respektive v sobě zahrnuje znaky obou kategorií. Masová média můžeme dále dělit podle mnoha různých klíčů, například podle politického zaměření na pravicová a levicová, podle míry serióznosti sdělení zase na seriózní a bulvární atd. 19 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s FRANK, Tomáš. JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, s. 14 ISBN Tamtéž, s. 14

12 1.3 Mediální výchova Producenti masových médií, ekonomické a politické elity, se snaží proces mediální komunikace dostat pod svou kontrolu (a začasté dokážou svoje zájmy koordinovat) 24. Běžný mediální konzument si však tyto skutečnosti neuvědomuje a je tedy vystaven na pospas rizikům mediální manipulace. Mediální obsah a praktiky nutné k jeho vzniku jsou tedy tak neprůhledné, že žít s médii stále zřetelněji vyžaduje speciální přípravu 25. Z tohoto důvodu se stále častěji do vzdělávacích soustav po celém světě zařazuje právě mediální výchova. Mediální výchovu bychom mohli definovat jako výchovu k orientaci v masových médiích, k jejich využívání a zároveň k jejich technickému zhodnocení 26. Jedná se tedy o oblast pedagogického působení, ve které může být mediální výchova realizována jako vyučovací předmět, během jehož studia se studenti postupně seznamují s fungováním médií, učí se kritickému přístupu k mediovaným informacím a vytvářejí si tak soubor znalostí, schopností a dovedností, tedy kompetenci, kterou v souvislosti s mediální výchovou označujeme jako mediální gramotnost. Ta bude předmětem následující kapitoly. Pokud bychom se nespokojili pouze s konstatováním mediální gramotnosti, můžeme podrobněji cíle, ke kterým mediální výchova směřuje, rozdělit do několika skupin. A sice 27 : požadování objektivních a pravdivých informací o aktuálních problémech ochrana dětí a dospívajících před vlivem prezentace sexu a násilí, zejména v televizi přispívání ke kultivaci člověka obrana před vlivem reklamy obrana kulturního dědictví a národního jazyka výchova k občanství, rozvoji občanské společnosti a demokracie předcházení stereotypizaci rodových či etnických identit Mediální výchova je tedy formou edukace, která je zaměřena na systematické vytváření 24 Jirák, Jan. Wolák, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. in Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, s. 7. ISBN MIČIENKA, Marek. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd. Praha: Partners Czech, s. 11. ISBN PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál, s ISBN Štancl, V. Mediální výchova a mediální gramotnost.slo in Tolerance a gramotnost v multikulturním prostředí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Kapitola 10, s. 53. ISBN

13 kritického odstupu od mediovaných sdělení a schopnosti interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : Národní institut pro další vzdělávání : Triton s ISBN

14 1.4 Mediální gramotnost Se vzděláváním a výchovou všeho druhu úzce souvisí pojem gramotnost, který je vlastně výstupem edukace. Význam pojmu se v průběhu historie měnil. Od původního významu, který jako gramotného označoval člověka schopného číst a psát, se v dnešní době pojem rozrostl do mnohem širšího pojetí jehož mnohé rysy jsou více či méně napojeny na mediální edukaci. V současné době se za znaky gramotnosti považuje schopnost 29 : suverénní orientace v nejrůznějších psaných i mluvených komunikátech společně s dovedností rychlého rozlišení informací podstatných, věcných, od tzv. informačního balastu rozpoznání skrytých významů, manipulačních technik, nepřesných a neúplných informací, tvrzení apod. Rozlišení textu/výpovědi solidní, verifikované od komunikátu subjektivního, fakty nepodloženého jasného formulování myšlenek a jejich textového zápisu S rozšířením aspektů tvořících pojem gramotnosti přišla ruku v ruce také rozdílnost v názorech na její konkrétní složení. Podle toho z jakého úhlu budeme na gramotnost nahlížetse můžou požadavky na ni v detailech měnit. Gramotnost může být např. 30 : čtenářská vizuální informační finanční funkční občanská Typem gramotnosti, která v předcházející citaci sice uvedena není, ale ke které se většina citovaných typů gramotnosti nějakým způsobem váže, je gramotnost mediální. Mediální gramotnost představuje hlavní cíl mediální výchovy a stává se, vzhledem k výrazné medializaci a silnému mediálnímu vlivu na takřka jakýkoliv aspekt života, jednou ze základních kompetencí člověka 29 NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. 24. ISBN Tamtéž, s. 24

15 žijícího v moderní a postmoderní společnosti, přičemž důraz je kladen především na zvládání komunikace prostřednictvím nosičů slov, písmen, zvuků a obrazů 31. Díváme-li se na pojem mediální gramotnost více z bližší perspektivy, objevíme, podobně jako u gramotnosti obecné, složky, které by měla v ideálním případě v sobě zahrnovat. Jsou to 32 : základní poznatky o fungování médií znalosti o společenské roli médií schopnost určit typ nabízených sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr Mediální gramotnost úzce souvisí s dobrým občanstvím 33.Mediálně gramotná osoba by tedy měla v ideálním případě 34 : porozumět tomu co vidí, slyší, čte dekódovat obsah sdělení zaujmout kritický a autonomní postoj být schopna selektivity při přijímání konkrétních sdělení být schopna selektivity při volbě médií být schopna úsudku při zužitkování informačních i zábavních sdělení Pakliže vezmeme výše zmíněná dělení v potaz, můžeme je podle jejich obsahu rozčlenit do dvou skupin 35 : znalostní informace o fungování a společenské roli současných médií a základních principech, na nichž média fungují dovednostní osvojení si dovedností rozvíjejících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojování jedince do mediální komunikace V. Štancl ve svém příspěvku do sborníku Tolerance a mediální gramotnost v multikulturním prostředí uvádí pět základních principů, ke kterým by měl mediálně gramotný člověk dospět. Jsou 31 NIKLESOVÁ, Eva. Mediální gramotnost a mediální výchova, 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, s. 33 ISBN Tamtéž, s Jirák, Jan. Wolák, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. in Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, s. 8. ISBN Štancl, V. Mediální výchova a mediální gramotnost.slo in Tolerance a gramotnost v multikulturním prostředí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Kapitola 10, s. 52. ISBN FRANK, Tomáš. JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, s. 10. ISBN

16 to tvrzení, že 36 : všechna mediální poselství jsou vykonstruovaná různí lidé mají rozdílné zkušenosti se stejným poselstvím médií mediální poselství jsou vykonstruovaná prostřednictvím jejich vlastního jazyka, který se řídí vlastními pravidly média využívají hodnot a názorů většina mediálních poselství je konstruována v zájmu dosažení zisku a/nebo moci Mediální gramotnost je nutnou výbavou člověka žijícího v 21. století a stává se stále více součástí vzdělávacích cílů ve vzdělávacích programech zemí po celém světě. V anglicky hovořícím prostředí se pojem mediální gramotnosti objevuje v podobě slovního spojení Media Literacy. 36 Štancl, V. Mediální výchova a mediální gramotnost.slo in Tolerance a gramotnost v multikulturním prostředí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Kapitola 10, s. 55. ISBN

17 2 Mediální výchova v České republice 2.1 Historie mediální výchovy v České republice Časové a geografické vymezení Pokud bychom pátrali přímo po projektu, který ve svém názvu nese nějakým způsobem zakotvený termín mediální výchova nebo i po projektu, který si přímo za svůj hlavní cíl klade vytváření mediální gramotnosti ve společnosti, byla by historie mediální výchovy v České republice velice krátká. Zasahovala by vlastně nepříliš hluboko do minulosti před oficiální zavedení mediální výchovy do Rámcového vzdělávacího programu v roce Myšlenka potřebnosti vytváření mediální gramotnosti však nevznikla izolovaně od vnějšího světa a už vůbec ne v izolaci od dějinného vývoje. Budeme-li pátrat hlouběji do minulosti, nutně musíme narazit na momenty, které sice ještě nejsou vědomými pokusy o mediální vzdělávání obyvatelstva, avšak tuto funkci již předjímají anebo k ní neintenciálně směřují. Pokud tedy budeme i tyto počiny považovat jako součást dějin mediální výchovy, dostaneme se na českém území podstatně dále, a to do druhé poloviny devatenáctého století. Název historie mediální výchovy v České republice je potom lehce zavádějící, neboť dějinný vývoj, který bude v následující kapitole nastíněn, bude vlastně začínat v době, kdy Čechy, Morava i tehdy tak označované Rakouské Slezsko tvořily součást Habsburského císařství, které se v roce 1867 přetransformuje v Rakousko-Uhersko. Na všech třech historických zemích, které označujeme českými, se postupně vystřídají ještě další státní útvary. Budou to první a druhá předválečná Československá republika, Protektorát Čechy a Morava závislý na hitlerovském Německu a dále poválečné, od roku 1948 komunistické, k politice Sovětského svazu do roku 1989 tíhnoucí a až do 1. ledna 1993 trvající Československo. V následující kapitole tedy nalezneme nástin vývoje mediální výchovy, či projektů s mediálně edukačním efektem, které geograficky spadají do historických zemí Čech, Moravy a české části Slezska.

18 2.1.2 Časopisecké výstavy v českých zemích v rámci Rakousko-uherského soustátí a První Československé republiky Celkové uvolnění společenských poměrů na počátku 60. let 19. století po skončení neoabsolutistické periody rakouských dějin, bývá též nazývána jako Bachův, popř. Františkojosefínský absolutismus, vedlo mj. i k novému rozmachu české časopisecké aktivity. V roce 1863 byl navíc vydán nový tiskový zákon, který výrazně rozšiřoval tiskové svobody a omezoval možnosti cenzury. Výsledkem tohoto vývoje je vznik mnoha nových časopiseckých titulů, které vzhledem k celkovému trendu výrazné politizace kultury byly rovněž mnohdy zaměřené politickým směrem. Začínají vycházet první moderní politické deníky 37 Z hlediska mediální výchovy je z tohoto období zásadní především uspořádání výstavy časopisů a novin, které se uskutečnilo v roce 1872 a nastartovalo trend dalších podobných výstav, prolínajících českou historii až téměř do konce dvacátého století, přičemž charakter výstav se ve svém určení stále více pohyboval od návštěvníka odborného k běžné veřejnosti. Výstava se týkala vybraných českých i německých novin, které vycházely v Praze a byla počinem Literárního odboru Umělecké besedy. Jistou zajímavostí je, že ač vlastně vystavovala je samotné, tak soudobá pražská média o možnosti vidět produkty jejich práce téměř neinformovala. Právě na obsazení exponátů této výstavy je vidět nový rozmach české žurnalistiky po uvolnění Bachova absolutismu. Přes svůj průkopnický charakter, špatnou propagaci v novinách a v porovnání s výstavami následujícími i nepřiliš velkému počtu exponátů, se výstava časopisů z roku 1872 těšila nečekaně velké přízni návštěvníků. Po úspěchu výstavy pražských periodik následovala v roce 1877 další, svými ambicemi i konečným provedením nesrovnatelně významnější. Nesla název Světová výstava novin a časopisů a dějištěm bylo opět město Praha. Výstavu uspořádala Typografická beseda a ač původní záměr představit všechny evropské tituly časopisů a zástupců z každého jednotlivého státu na světě naplněn nebyl, i tak mohli návštěvníci shlédnout více než 7000 titulů časopisů z celého světa. Jednalo se o akci, která do té doby neměla ve světě obdoby 38, po jejímž shlédnutí si musel každý návštěvník výstavy uvědomit, jak důležitou roli hraje periodický tisk v životě každé země Cebe, Jan. Exkurz do historie českých výstav o médiích. in Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, s. 53. ISBN Cebe, Jan. Exkurz do historie českých výstav o médiích. in Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, s. 55. ISBN Tamtéž, s. 55

19 Vysoce reprezentativní akce jménem Jubilejní zemská výstava, která se v Praze uskutečnila v roce 1891, byla svým zaměřením velice široká. Primárně měla obsahovat průmyslové, zemědělské i lesnické exponáty z českých zemí, avšak pro bojkot německé části obyvatelstva se v těchto i jiných oblastech stala hlavně manifestací vyspělosti českého národa. Součástí expozice byla i společenskovědní část, v níž i periodický tisk našel své zastoupení. Rozsahově však zdaleka nedosahoval úrovně výstavy z roku 1877 a omezovala se pouze na periodika česká a česky psaná. Další výstavy, které následovaly v letech 1895 (Národopisná výstava) a 1902 (I. Dělnická výstava v Praze), rovněž nebyly vysloveně žurnalistického zaměření, avšak i zde byl periodický tisk zastoupen. Už do éry první československé republiky spadá Plzeňská výstava z roku 1920, která je zajímavá tím, že ve velké míře představila periodika regionální, především však tím, že zde byla vystavena i expozice dokumentující průběh zhotovení čísla časopisu. Návštěvníci tedy poprvé měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby časopisů či novin. Tento rys se v pozdějších letech stal pro výstavy spojené s médii charakteristický. Další akcí ve dvacátých letech dvacátého století byla Mezinárodní výstava časopisů firmy A.L. Pavlík z roku 1922, která se zaměřovala v první řadě na vlastní komerční produkci jmenované firmy. Třetí významnou akcí, která stále ještě spadala do dvacátých let dvacátého století, je výstava Soudobé kultury v Brně, uskutečněná roku Ta v mnohém navazovala na plzeňskou výstavu z roku 1920 a šla ještě dále. K vidění byly modely redakcí velkých novinových a časopiseckých titulů, byla znázorněna celková hierarchie a organizace novinového podniku a v neposlední řadě si návštěvníci mohli prostudovat světelnou mapu znázorňující zpravodajské spojení České tiskové kanceláře s jednotlivými redakcemi i s redakcemi a zpravodajskými službami jiných států. Další výstavou obdobného zaměření se vzorky periodik z celého světa byla Výstava světového tisku v Pardubicích z roku 1933, která byla jako první přímo pod patronátem státu. Záštitu převzal sám prezident Tomáš Garrique Masaryk. U všech zmíněných výstav rozhodně nemůžeme mluvit o cílené mediální edukaci, záměrem vystavovatelů bylo spíše představit tituly časopisů a přiblížit čtenářům svět periodického tisku. Druhoplánově se zde však návštěvníci mohli seznámit s oblastmi života, kterých se periodický tisk dotýká a které ovlivňuje. Mohli si udělat obrázek o cizích zemích tím, že si prohlédli časopisy z oné konkrétní země, což v mnoha případech jistě vedlo k uvědomění, že onen obraz možná nebude úplně přesně takový jako se ze sbírky časopisů může zdát. Ač jejich primární záměr byl odlišný, patří jistě výstavy periodického tisku z tohoto období mezi body, které v dějinách české mediální výchovy naleznou svoje místo.

20 2.1.3 Nástup dalších médií Podobně jako v mnoha dalších, i v námi sledované oblasti, jakkoliv můžeme vidět spíše náznaky než již čistou snahu o mediální edukaci, učinil konflikt druhé světové války a v Čechách a na Moravě aktuální německá okupace na dlouhou dobu podobným snahám přítrž. Již tři roky po osvobození (a tři měsíce po komunistickém převratu) se v květnu 1948 otevřela návštěvníkům další velká výstava věnovaná médiím. Jednalo se o jubilejní Mezinárodní výstavu rozhlasu, známou pod zkratkou MEVRO, která se konala v Praze při příležitosti oslav 25 let vysílání rozhlasu v Československu. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si kompletně vybavené rozhlasové studio, které navíc za průhlednými odhlučňovacími bariérami před zraky diváků přímo vysílalo. Čím je však výstava MEVRO obzvláště významná, i když se v jejím rámci jednalo vlastně o vedlejší expozici, bylo první uskutečněné televizní vysílání v Československu. Součástí výstavy bylo tedy rovněž televizní studio s dvěma kamerami a jednou mobilní kamerou pro snímání z exteriéru. "První televizní pořady, vysílané třikrát denně vždy po dobu jedné hodiny, se ve studiu snímaly před návštěvníky a mohly být sledovány na přijímačích v částečně zatemněných prostorách." 40 V podobném duchu se konala i další výstava z roku 1963, kdy rozhlasové vysílání slavilo již čtyřicet a regulérní vysílání televizní deset let své existence. Byl představen historický vývoj obou médií a rovněž jako na MEVRO byla přítomna rozhlasová i televizní studia, ze kterých probíhalo živé vysílání přímo před zraky návštěvníků výstavy. Příchod rozhlasu a televize neznamenal vytlačení média s mnohem delší tradicí, jímž je tisk. Roku 1969 se uskutečnila další významná výstava, která byla tentokrát věnována plně tisku a to jeho nejstarší české historii. K vidění byly exponáty od vůbec prvního novinového výtisku na českém území, kterým jsou Pražské poštovské noviny měšťana a tiskaře Karla Františka Rosenmüllera z roku 1719, až po tisky z revolučního roku V období normalizace v 70. letech 20. století se uskutečnily celkem dvě mediální výstavy u nichž můžeme počítat s mediálně edukačním efektem. Byla to v roce 1973 Jubilejní výstava k oslavám 50 let československého rozhlasu, jež opět přinášela především ukázky ze zákulisí rozhlasového vysílání, ale také mapovala dosavadní historii rozhlasu u nás. Druhá výstava, normalizačnímu období samozřejmě poplatná, byla v roce 1974 výstava Počátky českého 40 Stránky z historie české televize [online]. nedatováno, [cit ] Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.uvadi.cz/poval.html>

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová a kolektiv spoluautorů Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2010 Obsah:

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více